31968L0365

Οδηγία 68/365/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 260 της 22/10/1968 σ. 0009 - 0012
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 1 σ. 0072
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0496
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 1 σ. 0072
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0505
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 06 τόμος 1 σ. 0096
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 06 τόμος 1 σ. 0093
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 06 τόμος 1 σ. 0093


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (Κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 54, παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 63 παράγραφοι 2 και 3,

το γενικό πρόγραμμα για την κατάργηση των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως (1), και ιδίως τον Τίτλο IV/Γ,

το γενικό πρόγραμμα για την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (2), και ιδίως τον Τίτλο V/Γ,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως (3),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),

Εκτιμώντας:

ότι γενικά προγράμματα προβλέπουν την κατάργηση προ του τέλους του δευτέρου σταδίου, κάθε διακριτικής μεταχειρίσεως που βασίζεται στην ιθαγένεια και αφορά την εγκατάσταση και την παροχή υπηρεσιών στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, ότι καθώς προκύπτει από τα προγράμματα, στο θέμα αυτό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων ως προς την ημερομηνία ελευθερώσεως, ότι δεν είναι δυνατό να προβλέπεται η ελευθέρωση για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις σε ημερομηνία μεταγενέστερη, δεδομένου ότι το νομικό καθεστώς της βιοτεχνίας διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος στο άλλο, και ότι αφ' ενός θα ήταν δυνατό να παρουσιασθούν διαταράξεις αν η ελευθέρωση επερχόταν σε χρόνο διάφορο για επιχειρήσεις των οποίων η οικονομική δομή ταυτίζεται, αφ' ετέρου ο συντονισμός των σχετικών με τη βιοτεχνία νομοθεσιών προϋποθέτει ένα ευρύ προπαρασκευαστικό έργο το οποίο απλώς θα επεβράδυνε την εφαρμογή των μέτρων ελευθερώσεως, ότι εν τούτοις, η κατάργηση των περιορισμών έναντι των αλλοδαπών πρέπει να συνοδεύεται από μεταβατικά μέτρα που θα προορίζονται να απαλείψουν τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και θα θεσπισθούν σε μία ιδιαίτερη οδηγία-

ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο πλανόδιο εμπόριο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ) (5), δηλαδή στις εμπορικές δραστηριότητες που ασκούνται από πλανόδιους εμπόρους, καθώς επίσης και στις δραστηριότητες εκείνων που πωλούν σε υπαίθριες αγορές και εκείνων που πωλούν σε στεγασμένες αγορές, που δεν είναι μονίμως εγκατεστημένες στο έδαφος-

ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων και ποτών από τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αμπελουργίας, από τη δασοκομία, το κυνήγι ή την αλιεία, ούτε στην μεταποίηση ιχθύων σε αλιευτικά πλοία ή σε πλοία εργοστάσια- ότι αυτές οι δραστηριότητες θα ελευθερωθούν στο πλαίσιο άλλων οδηγιών-

ότι μετά την υιοθέτηση των γενικών προγραμμάτων, καταρτίσθηκε ιδιαίτερη ονοματολογία των βιομηχανικών δραστηριοτήτων για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, καλούμενη "Ονοματολογία των βιομηχανιών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες" (ΟΒΕΚ), ότι αυτή η ονοματαλογία, που περιέχει αναφορές στις εθνικές ονοματολογίες, είναι καλύτερα προσαρμοσμένη από την ονοματολογία ΔΤΤΒ, (Διεθνής Ταξινόμηση Τύπου κατά Βιομηχανία) στις ανάγκες των Κρατών μελών των Κοινοτήτων, αν και ακολουθεί την ίδια δεκαδική ταξινόμηση, ότι πρέπει συνεπώς να θεσπισθεί αυτή η ονοματολογία για την ταξινόμηση των προς ελευθέρωση δραστηριοτήτων όταν μία οδηγία αφορά πολυάριθμες δραστηριότητες που πρέπει να διευκρινισθούν για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της, εφ' όσον από αυτό δεν τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα που ορίσθηκε στα γενικά προγράμματα και που προκύπτει από την υιοθέτηση της ονοματολογίας ΔΤΤΒ, ότι στο προκείμενο, η υιοθέτηση της ονοματολογίας ΟΒΕΚ δεν μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα-

ότι έχουν πλέον θεσπισθεί ή πρόκειται να θεσπισθούν ιδιαίτερες οδηγίες, που εφαρμόζονται σε όλες τις μη μισθωτές δραστηριότητες, όσον αφορά τις διατάξεις τις σχετικές με τη διακίνηση και τη διαμονή των δικαιούχων, καθώς και, όπου είναι απαραίτητο, οδηγίες για το συντονισμό των εγγυήσεων που απαιτούν τα Κράτη μέλη από τις εταιρίες για την προστασία των συμφερόντων τόσο των εταίρων όσο και των τρίτων-

ότι πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως, οι περιορισμοί που αφορούν την ευχέρεια συμμετοχής σε επαγγελματικές οργανώσεις να καταργηθούν κατά το μέτρο που οι επαγγελματικές δραστηριότητες του ενδιαφερομένου συνεπάγονται την άσκηση του δικαιώματος αυτού-

ότι το καθεστώς που εφαρμόζεται στους εργαζόμενους μισθωτούς, οι οποίοι συνοδεύουν τον παρέχοντα υπηρεσίες ή ενεργούν για λογαριασμό του, διέπεται από τις διατάξεις που θεσπίσθηκαν κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 49 της συνθήκης-

ότι οι δραστηριότητες λιανικής πωλήσεως των κατασκευαστών, οι οποίοι χωρίς να έχουν εγκατασταθεί στη χώρα υποδοχής σαν παραγωγοί, πωλούν οι ίδιοι την παραγωγή τους στον τελικό καταναλωτή, υπόκεινται στις διαταξεις της οδηγίας του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ) και συνεπώς η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα Κράτη μέλη καταργούν, υπέρ των φυσικών προσώπων και εταιριών που αναφέρονται στον Τίτλο I των γενικών προγραμμάτων για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, (που στο εξής καλούνται "δικαιούχοι"), τους περιορισμούς που αναφέρονται στον Τίτλο III των εν λόγω γενικών προγραμμάτων, όσον αφορά την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο της παρούσης οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας εφαρμόζονται στις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα II του γενικού προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως, κλάσεις 20 και 21, εξαιρουμένης της παρασκευής φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι δραστηριότητες αυτές αντιστοιχούν στις απαριθμούμενες κλάσεις 20Α, 20Β και 21 και την ομάδα 304 της ονοματολογίας των βιομηχανιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΟΒΕΚ), η οποία λαμβάνει υπόψη τις διαρθρωτικές ιδιομορφίες των ευρωπαϊκών μεταποιητικών βιομηχανιών. Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται σε παράρτημα.

2. Οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας εφαρμόζονται επίσης στις δραστηριότητες πωλήσεως από τους κατασκευαστές, οι οποίοι, εγκατεστημένοι υπό αυτή την ιδιότητα στη χώρα υποδοχής, πωλούν οι ίδιοι την παραγωγή τους είτε χονδρικά είτε λιανικά.

3. Οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες πωλήσεως κατά πλανόδιο τρόπο.

Άρθρο 3

1. Τα Κράτη μέλη καταργούν εκείνους ιδίως τους περιορισμούς οι οποίοι:

α) παρακωλύουν την εγκατάσταση δικαιούχων ή την παροχή υπ' αυτών υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής υπό τους αυτούς όρους και τα αυτά δικαιώματα όπως και οι ημεδαποί-

β) απορρέουν από διοικητική πρακτική, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διακριτική σε σχέση με τους ημεδαπούς μεταχείριση των δικαιούχων.

2. Μεταξύ των περιορισμών που πρέπει να καταργηθούν συμπεριλαμβάνονται ειδικώτερα εκείνοι οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διατάξεων που απαγορεύουν ή περιορίζουν την εγκατάσταση των δικαιούχων και την υπ' αυτών παροχή υπηρεσιών, όπως:

α) Στο Βέλγιο:

- Η υποχρέωση κατοχής δελτίου επαγγελματικής ταυτότητος (άρθρο 1 του Νόμου της 19ης Φεβρουαρίου 1965)-

β) Στη Γαλλία:

- Η υποχρέωση κατοχής δελτίου ταυτότητος αλλοδαπού εμπόρου (carte d' identite d' etranger commercant) (Decret-loi της 12ης Νοεμβρίου 1938, Loi της 8ης Οκτωβρίου 1940).

- Ο αποκλεισμός από το δικαίωμα ανανεώσεως των εμπορικών μισθώσεων (Decret της 30ής Σεπτεμβρίου 1953, άρθρο 38)-

γ) Στο Λουξεμβούργο:

- Η περιορισμένη διάρκεια των αδειών που χορηγούνται στους αλλοδαπούς (άρθρο 21 του Νόμου της 2ας Ιουνίου 1962).

Άρθρο 4

1. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαιούχοι της παρούσης οδηγίας να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματικές οργανώσεις υπό τους αυτούς όρους και με τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και οι ημεδαποί- ιδιαίτερα η γαλλική Δημοκρατία μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να συμμετάσχουν στην Συνομοσπονδία των βιομηχανιών επεξεργασίας προϊόντων θαλασσίας αλιείας.

2. Σε περίπτωση εγκαταστάσεως, το δικαίωμα συμμετοχής στις οργανώσεις αυτές συνεπάγεται το δικαίωμα εκλογής ή το δικαίωμα διορισμού σε διοικητικές θέσεις των οργανώσεων αυτών. Οι διοικητικές αυτές θέσεις πάντως είναι δυνατό να προορίζονται για τους ημεδαπούς, εφ' όσον η οργάνωση αυτή, μετέχει δυνάμει διατάξεως νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα στην άσκηση δημοσίας εξουσίας.

3. Στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου η ιδιότης του μέλους του Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου δεν δίνει στους δικαιούχους το δικαίωμα συμμετοχής στην ανάδειξη των διοικητικών οργάνων των Επιμελητηρίων αυτών.

Άρθρο 5

Ουδέν Κράτος μέλος παρέχει στους υπηκόους του που μεταβαίνουν σε ένα άλλο Κράτος μέλος με σκοπό την άσκηση μιας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2, οποιαδήποτε βοήθεια που μπορεί να νοθεύσει τους όρους εγκαταστάσεως.

Άρθρο 6

1. Αν Κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του για την πρόσβαση σε μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2, απόδειξη εντιμότητος καθώς και απόδειξη μη κηρύξεως σε πτώχευση ή μία από τις αποδείξεις αυτές, το εν λόγω Κράτος δέχεται ως επαρκή απόδειξη προκειμένου για υπηκόους άλλων Κρατών μελών, την προσαγωγή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ελλείψει δε τούτου ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτές οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο όσον αφορά την μη πτώχευση τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως.

2. Αν κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους του για την πρόσβαση στις δραστηριότητες που υπάγονται στη βιομηχανία γάλακτος (ομάδα 202 ΟΒΕΚ), ορισμένες προϋποθέσεις ήθους ή εντιμότητος των οποίων η απόδειξη από το έγγραφο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο δεν είναι ικανοποιητική, αυτό το Κράτος δέχεται σαν επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των άλλων Κρατών μελών βεβαίωση της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως, η οποία πιστοποιεί ότι αυτοί οι όροι ικανοποιούνται. Οι βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρονται στα συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνονται υπ' όψη στο κράτος υποδοχής.

3. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

4. Τα Κράτη μέλη ορίζουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7, τις αρχές και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των προαναφερθέντων εγγράφων και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή.

5. Όταν στο Κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να αποδειχθεί η οικονομική ικανότητα, το Κράτος αυτό θεωρεί τις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις τράπεζες της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως ισοδύναμες με εκείνες που χορηγούνται στην επικράτειά του.

Άρθρο 7

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός έξη μηνών από της κοινοποιήσεώς της, και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 15 Οκτωβρίου 1968.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. SEDATI

(1) EE αριθ. 2 της 15.1.1962, σ. 36/62.

(2) EE αριθ. 2 της 15.1.1962, σ. 32/62.

(3) EE αριθ. 23 της 5.2.1966, σ. 345/66.

(4) EE αριθ. 14 της 25.1.1966, σ. 211/66

(5) EE αριθ. N 260 της 22.10.1968, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην οδηγία η οποία βασίζεται στην Ονοματολογία Βιομηχανιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΟΒΕΚ) (1) "" ID="1">20Α> ID="2">200> ID="3">Βιομηχανίες φυτικών και ζωϊκών λιπαρών ουσιών"> ID="1" ASSV="10">20Β> ID="3">Βιομηχανίες τροφίμων (εκτός της βιομηχανίας παρασκευής ποτών)"> ID="2">201> ID="3">Σφαγή ζώων, προετοιμασία και διατήρηση κρέατος"> ID="2">202> ID="3">Βιομηχανία γάλακτος"> ID="2">203> ID="3">Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιΐα) φρούτων και λαχανικών"> ID="2">204> ID="3">Κονσερβοποιΐα ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊόντων"> ID="2">205> ID="3">Επεξεργασία σπόρων"> ID="2">206> ID="3">Αρτοποιΐα, ζαχαροπλαστική, εργοστάσια παξιμαδιών και μπισκότων"> ID="2">207> ID="3">Βιομηχανία ζάχαρης"> ID="2">208> ID="3">Βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκισμάτων"> ID="2">209> ID="3">Παρασκευή διαφόρων τροφίμων"> ID="1" ASSV="5">21> ID="3">Βιομηχανία παρασκευής ποτών"> ID="2">211> ID="3">Βιομηχανία αιθυλικών οινοπνευμάτων ζυμώσεως, μαγιάς και οινοπνευματωδών ποτών"> ID="2">212> ID="3">Βιομηχανία οίνου και παρομοίων οινοπνευματωδών χωρίς βύνη"> ID="2">213> ID="3">Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιΐας"> ID="2">214> ID="3">Βιομηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων"> ID="1" ASSV="2">ex 30> ID="3">Βιομηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και αμυλώδη προϊόντα"> ID="2">304> ID="3">Βιομηχανία αμυλωδών προϊόντων"">

(1) Αυτός ο κατάλογος καταρτίσθηκε για τη γαλλική γλώσσα βάσει της Ονοματολογίας των Βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΟΒΕΚ). Συμπληρωματική έκδοση της σειράς "Βιομηχανικές Στατιστικές" του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, Ιούνιος 1963.