31964L0432

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών /* Κωδικοποιημένη έκδοση πρβλ. 375Y0820(01) */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 121 της 29/07/1964 σ. 1977 - 2012
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0065
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1963-1964 σ. 0154
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 1 σ. 0065
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1963-1964 σ. 0164
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0108
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0077
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 1 σ. 0077


++++

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Ιουνίου 1964

περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών

( 64/432/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 ,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ) ,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ) ,

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός αριθ . 20 του Συμβουλίου περί βαθμιαίας δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος ( 3 ) , έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή

ότι παρόμοιος κανονισμός προβλέπεται για τον τομέα του βοείου κρέατος και ότι οι κανονισμοί αυτοί αφορούν επίσης τις συναλλαγές ζώντων ζώων

ότι ο κανονισμός αριθ . 20 αντικαθιστά τα πολλαπλά και παραδοσιακά μέτρα προστασίας στα σύνορα με ένα ομοιόμορφο σύστημα το οποίο προορίζεται να διευκολύνει ιδίως τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

ότι ο προβλεπόμενος για το βόειο κρέας κανονισμός αποσκοπεί επίσης να περιορίσει τα εμπόδια στις συναλλαγές αυτές

ότι η θέση σ ' εφαρμογή των προαναφερομένων κανονισμών δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα , για όσο χρόνο οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές βοοειδών και χοιροειδών θα παρεμποδίζονται από τις διαφορές που υπάρχουν στα Κράτη Μέλη επί θεμάτων υγειονομικών προδιαγραφών

ότι είναι αναγκαίο για την εξάλειψη των διαφορών αυτών να ληφθούν μέτρα στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και παράλληλα προς τους κανονισμούς οι οποίοι έχουν ήδη εκδοθεί ή ευρίσκονται υπό επεξεργασία , όσον αφορά τη βαθμιαία δημιουργία κοινής οργανώσεως αγοράς

ότι πρέπει , κατά συνέπεια , να γίνει προσέγγιση των διατάξεων των Κράτων Μελών επί θεμάτων υγειονομικού ελέγχου

ότι το δικαίωμα το οποίο έχουν τα Κράτη Μέλη , δυνάμει του άρθρου 36 της συνθήκης , να συνεχίζουν να διατηρούν τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγής , εξαγωγής ή διαμετακομίσεως , οι οποίοι δικαιολογούνται για λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων , δεν αφαιρεί εν τούτοις την υποχρέωση που έχουν , να πραγματοποιήσουν την προσέγγιση των διατάξεων , επί των οποίων βασίζονται οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί αυτοί , κατά το μέτρο που οι διαφορές των διατάξεων αυτών αποτελούν εμπόδια για την εφαρμογή και τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής

ότι στα πλαίσια αυτής της προσεγγίσεως πρέπει να επιβληθεί στη χώρα αποστολής η υποχρέωση να μεριμνά ώστε να βοοειδή και χοιροειδή εκτροφής , αποδόσεως ή σφαγής που προορίζονται για ενδοκοινοτικές συναλλαγές , οι τόποι προελεύσεως και φορτώσεως των ζώων αυτών καθώς και τα μέσα μεταφοράς να πληρούν ορισμένους όρους υγειονομικού ελέγχου , προκειμένου να παρέχεται η εγγύηση ότι τα ζώα αυτά δεν αποτελούν πηγή διαδόσεως μεταδοτικών ασθενειών

ότι , για να υφίσταται η δυνατότητα να παρέχονται στα Κράτη Μέλη εγγυήσεις όσον αφορά την τήρηση των όρων αυτών , είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η χορήγηση από επίσημο κτηνίατρο πιστοποιητικού καταλληλότητος , το οποίο συνοδεύει τα ζώα μέχρι τον τόπο προορισμού

ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την εισαγωγή στο έδαφός τους βοοειδών και χοιροειδών , εφ ' όσον διαπιστώνεται ότι είναι προσβεβλημένα ή ύποπτα προσβολής από μεταδοτική ασθένεια , όταν χωρίς να έχουν προσβληθεί δύνανται να μεταδώσουν την ασθένεια αυτή ή τελικά όταν δεν ανταποκρίνονται στις κοινοτικές διατάξεις επί θεμάτων υγειονομικού ελέγχου

ότι δεν δικαιολογείται να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να αρνούνται την εισαγωγή βοοειδών και χοιροειδών στο έδαφός τους για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στον υγειονομικό έλεγχο και ότι , επομένως , αν δεν υπάρχουν λόγοι αντίθετοι προς αυτό και ο αποστολεύς ή ο εντολοδόχος του το απαιτούν , πρέπει να επιτρέπεται σ ' αυτόν η εκ νέου αποστολή των ζώων στη χώρα αποστολής

ότι για να καταστεί δυνατό στους ενδιαφερόμενους να εκτιμούν τους λόγους στους οποίους έχει βασισθεί μια απαγόρευση ή ένας περιορισμός , είναι σκόπιμο τα αίτια αυτών να γνωστοποιούνται στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του , καθώς και στην αρμόδια κεντρική αρχή της χώρας αποστολής

ότι πρέπει να παρέχεται στον αποστολέα , στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει , μεταξύ αυτού και της αρχής του Κράτους Μέλους προορισμού , διαφωνία ως προς το βάσιμο της απαγορεύσεως ή ενός περιορισμού , η δυνατότητα να ζητεί την γνώμη πραγματογνώμονος κτηνιάτρου , ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή

ότι είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις και για ορισμένες κατηγορίες ζώων η ελαστικότητα των γενικών διατάξεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία , χωρίς να υπάρξουν κίνδυνοι στο υγειονομικό πεδίο , διά της χορηγήσεως αδείας στα Κράτη Μέλη προορισμού να παρέχουν γενικές ή ειδικές παρεκκλίσεις

ότι για ορισμένους τομείς , για τους οποίους τίθενται ειδικά προβλήματα , η προσέγγιση των διατάξεων των Κρατών Μελών δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης

ότι πρέπει να προβλεφθεί μία απλή διαδικασία τροποποιήσεως για τα παραρτήματα Β μέχρι Δ , επειδή οι κανόνες που αναφέρονται σ ' αυτά έχουν τεχνικό χαρακτήρα και υπόκεινται σε εξελίξεις

ότι επομένως ενδείκνυται να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα πραγματοποιήσεως παρομοίων τροποποιήσεων , κατόπιν διαβουλεύσεως των Κρατών Μελών , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές των βοοειδών και χοιροειδών εκτροφής , αποδόσεως ή σφαγής .

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ως :

α ) " εκμετάλλευση " : η γεωργική εγκατάσταση ή ο σταύλος του εμπόρου που ελέγχεται επίσημα και ευρίσκεται στο έδαφος Κράτους Μέλους , εντός της οποίας τα ζώα εκτροφής , αποδόσεως ή σφαγής διατηρούνται ή εκτρέφονται κατά τον συνήθη τρόπο

β ) " ζώο σφαγής " : το ζώο του είδους των βοοριδών και χοιροειδών το οποίο , αμέσως μετά την άφιξή του στη χώρα προορισμού , οδηγείται αμέσως στο σφαγείο ή σε αγορά που ευρίσκεται πλησίον σφαγείου του οποίου ο κανονισμός επιτρέπει την έξοδο όλων των ζώων , ιδίως κατά το τέλος της αγοράς , μόνο για τη μεταφορά σε σφαγείο που έχει ορισθεί γι ' αυτό από την αρμόδια κεντρική αρχή . Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα ζώα πρέπει να σφάζονται στο σφαγείο αυτό το αργότερο εντός εβδομήντα δύο ωρών από της εισόδου τους στην αγορά

γ ) " ζώα εκτροφής ή αποδόσεως " : ζώα του είδους των βοοειδών και χοιροειδών , διάφορα των αναφερομένων στο εδάφιο β ) , ιδίως αυτά που προορίζονται για εκτροφή , παραγωγή γάλακτος , κρέατος ή για εργασία

δ ) " ζώο του είδους των βοοειδών απαλλαγμένο φυματιώσεως " : το ζώο του είδους των βοοειδών που ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Α σημείο Ι 1

ε ) " βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως " : το βόειο ζωικό κεφάλαιο που ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Α σημείο Ι 2

στ ) " ζώο του είδους των βοοειδών απαλλαγμένο βρουκελλώσεως " : το ζώο του είδους των βοοειδών που ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Α σημείο ΙΙ Α 1

ζ ) " βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως " : το βόειο ζωικό κεφάλαιο που ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Α σημείο ΙΙ Α 2

η ) " βόειο ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως " : το βόειο ζωικό κεφάλαιο που ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Α σημείο ΙΙ Α 3

θ ) " ζώο του είδους των χοιροειδών απαλλαγμένο βρουκελλώσεως " : το ζώο του είδους των χοιροειδών που ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Α σημείο ΙΙ Β 1

ι ) " χοίρειο ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως " : το χοίρειο ζωικό κεφάλαιο που ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Α σημείο ΙΙ Β 2

ια ) " ζώνη απαλλαγμένη επιζωοτίας " : ζώνη διαμέτρου 20 χιλιομ . , στην οποία σύμφωνα με επίσημες διαπιστώσεις δεν εμφανίσθηκε 30 τουλάχιστον ημέρες προ της φορτώσεως :

ι ) για τα βοοειδή : καμία περίπτωση αφθώδους πυρετού

ιι ) για τα χοιροειδή : καμία περίπτωση αφθώδους πυρετού , πανώλους των χοίρων ή μεταδοτικής παραλύσεως των χοίρων ( ασθένεια του Teschen )

ιβ ) " ασθένειες υποχρεωτικής δηλώσεως " : οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ε

ιγ ) " επίσημος κτηνίατρος " : ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή του Κράτους Μέλους

ιδ ) " χώρα αποστολής " : το Κράτος Μέλος από το οποίο βοοειδή και χοιροειδή αποστέλλονται προς άλλο Κράτος Μέλος

ιε ) " χώρα προορισμού " : το Κράτος Μέλος στο οποίο προορίζονται να αποσταλούν βοοειδή και χοιροειδή τα οποία προέρχονται από άλλο Κράτος Μέλος .

Άρθρο 3

1 . Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε να αποστέλλονται από το έδαφός του προς το έδαφος άλλου Κράτους Μέλους μόνο βοοειδή και χοιροειδή που ανταποκρίνονται στους γενικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται στην παράγραφο 2 , λαμβανομένων υπόψη σε δεδομένη περίπτωση των διατάξεων της παραγράφου 7 , καθώς και στους ειδικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται για ορισμένες κατηγορίες βοοειδών και χοιροειδών στις παραγράφους 3 μέχρι 6 .

2 . Τα βοοειδή και χοιροειδή που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία πρέπει :

α ) να μην παρουσιάζουν την ημέρα της φορτώσεως κλινικό σύμπτωμα ασθενείας

β ) να ανήκουν σε εκμετάλλευση που επίσημα ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους :

ι ) να ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτίας

ιι ) να είναι απαλλαγμένη , 3 μήνες τουλάχιστον προ της φορτώσεως , αφθώδους πυρετού καί βρουκελλώσεως των βοοειδών για τα ζώα του είδους των βοοειδών και χοιροειδών , απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού , βρουκελλώσεως των βοοειδών και βρουκελλώσεως των χοίρων , πανώλους των χοίρων και μεταδοτικής παραλύσεως των χοίρων ( ασθένεια του Teschen )

ιιι ) να είναι απαλλαγμένη τουλάχιστον 30 ημέρες προ της φορτώσεως κάθε άλλης μεταδοτικής ασθένειας για τα εν λόγω είδη ζώων υποκείμενης σε υποχρεωτική δήλωση

γ ) να έχουν παραμείνει στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο εδάφιο β ) τις τελευταίες 30 ημέρες προ της φορτώσεως όσον αφορά τα ζώα εκτροφής και αποδόσεως . Ο επίσημος κτηνίατρος θα δύναται να βεβαιώνει την παραμονή των ζώων στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών προ της φορτώσεως εφ ' όσον πρόκειται για ζώα στα οποία έχει γίνει αναγνώριση χαρακτηριστικών υπό τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο δ ) και ευρίσκονται υπό συνεχή επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο , ο οποίος επιτρέπει να πιστοποιείται ότι τα ζώα ανήκουν στην εκμετάλλευση

δ ) να εξακριβώνεται η ταυτότητά τους από επίσημο ή επίσημα εγκεκριμένο σήμα στο αυτί , που δύναται να αντικαθίσταται στα χοιροειδή από σφραγίδα διαρκείας επιτρέπουσα την αναγνώριση χαρακτηριστικών

ε ) να οδηγούνται απευθείας από την εκμετάλλευση στον συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως :

ι ) χωρίς να έρχονται σε επαφή με δίχηλα ζώα διάφορα των βοοειδών και χοιροειδών τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

ιι ) χωριστά , ζώα εκτροφής ή αποδόσεως αφ ' ενός , ζωά σφαγής αφ ' ετέρου

ιιι ) με μέσα μεταφοράς και προσδέσεως τα οποία προηγουμένως έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί με απολυμαντικό επίσημα εγκεκριμένο στη χώρα αποστολής

στ ) να έχουν φορτωθεί για τη μεταφορά τους προς τη χώρα προορισμού , σύμφωνα με τούς όρους του εδαφιου 3 ) , σε συγκεκριμένο τόπο ο οποίος ευρίσκεται στο κέντρο μιας ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτιών

ζ ) να οδηγούνται , μετά τη φόρτωση , απευθείας και το συντομότερο δυνατό προς το συνοριακό σταθμό της χώρας αποστολής

η ) να συνοδεύονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους προς τη χώρα προορισμού υπό υγειονομικό πιστοποιητικό , σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ ( υποδείγματα Ι μέχρι ΙV ) , το οποίο θα πρέπει να συντάσσεται την ημέρα της φορτώσεως τουλάχιστο στη γλώσσα της χώρας προορισμού και του οποίου η διάρκεια ισχύος θα είναι 10 ημερών .

3 . Τα βοοειδή εκτροφής ή αποδόσεως πρέπει επί πλέον :

α ) να έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον 15 ημέρες και κατ ' ανώτατο όριο 4 μήνες προ της σφαγής κατά των τύπων Α , Ο και C του ιού του αφθώδους , με εμβόλιο που παρασκευάζεται από αδρανοποιηθέντα ιό , εγκεκριμένο καί ελεγμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής

β ) να προέρχονται από βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως , να είναι αυτά τα ίδια απαλλαμένα φυματιώσεως , και ιδίως να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων Α και Β

γ ) να προέρχονται από βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως , να είναι αυτά τα ίδια απαλλαγμένα βρουκελλώσεως και να έχουν ιδίως παρουσιάσει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ανά χιλιοστόλιτρο κατά τη διάρκεια δοκιμής ορροσυγκολλήσεως η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων Α και Γ

δ ) εφ ' όσον πρόκειται για γαλακτοφόρες αγελάδες , να μην παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα μαστίτιδας . Εξάλλου , η ανάλυση του γάλακτος αυτών , η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Δ , δεν πρέπει να έχει αποκαλύψει ένδειξη χαρακτηριστικής φλεγμονώδους καταστάσεως και μικρόβιο ειδικά παθογόνο .

4 . Οι χοίριοι εκτροφής ή αποδόσεως πρέπει , επί πλέον , να προέρχονται από χοίρειο ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως , να είναι αυτοί οι ίδιοι απαλλαγμένοι βρουκελλώσεως και να έχουν ιδίως παρουσιάσει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ανά χιλιοστόλιτρο κατά τη διάρκεια δοκιμής ορροσυγκολλήσεως η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων Α και Γ

η δοκιμή ορροσυγκολλήσεως απαιτείται μόνο για τους χοίρους βάρους ανωτέρου των 15 χιλιογράμμων .

5 . Τα ζώα σφαγής δεν πρέπει , επί πλέον , να ανήκουν σε ζώα του είδους των βοοειδών και χοιροειδών που θα εξαλειφθούν στα πλαίσια προγράμματος εξαλείψεως των μεταδοτικών ασθενειών το οποίο εφαρμόζεται από ένα Κράτος Μέλος .

6 . Τα βοοειδή σφαγής εφ ' όσον είναι ηλικίας μεγαλυτέρας των 4 μηνών πρέπει επί πλέον :

α ) να έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον 15 ημέρες και κατ ' ανώτατο όριο 4 μήνες προ της φορτώσεως κατά των τύπων Α , Ο και C του ιού του αφθώδους με εμβόλιο που παρασκευάζεται από αδρανοποιηθέντα ιό , εγκεκριμένο και ελεγμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής

εν τούτοις , η διάρκεια ισχύος του εμβολιασμού είναι 12 μήνες για τα βοοειδή που επανεμβολιάζονται στα Κράτη Μέλη στα οποία τα ζώα αυτά υποβάλλονται σε ετήσιο εμβολιασμό και η σφαγή τους διενεργείται συστηματικά όταν προσβληθούν από αφθώδη πυρετό

β ) όταν δεν προέρχονται από βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως , να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό , ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων Α και Β

γ ) όταν δεν προέρχονται από βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως ούτε από βόειο ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως , να έχουν παρουσιάσει σε δοκιμή ορροσυγκολλήσεως που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων Α και Γ , βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ανά χιλιοστόλιτρο .

7 . Είναι αποδεκτά επίσης στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές : τα ζώα εκτροφής ή αποδόσεως ή τα ζώα σφαγής που έχουν αποκτηθεί σε αγορά επίσημα εγκεκριμένη για αποστολές προς άλλο Κράτος Μέλος , εφ ' όσον η αγορά αυτή ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους :

α ) να ευρίσκεται υπό έλεγχο επισήμου κτηνιάτρου

β ) να είναι εγκατεστημένη στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτίας και να ευρίσκεται σε τοποθεσία που δεν γίνεται κατά την ίδια ημέρα άλλη ζωοαγορά

γ ) να χρησιμοποιούνται μετά από απολύμανση είτε μόνο για ζώα εκτροφής ή αποδόσεως είτε μόνο για ζώα σφαγής , τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους των ενδοκοινοτικών συναλλαγών όπως αυτοί προβλέπονται στις παραγράφους 2 μέχρι 6 και στο άρθρο 4 , εφ ' όσον οι όροι αυτοί εφαρμόζονται στο εν λόγω ειδος ζώου . Ιδιαίτερα τα ζώα αυτά πρέπει να έχουν οδηγηθεί προς την αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδάφιο ε ) . Πριν από τη μεταφορά των ζώων αυτών από την εκμετάλλευση ή την αγορά , η οποία ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου , προς τον τόπο φορτώσεως , δύνανται να οδηγούνται σε επίσημα ελεγμένο τόπο συγκεντρώσεως , αν αυτός πληροί τους όρους οι οποίοι έχουν καθορισθεί για την αγορά .

Τα ζώα τα οποία αποκτώνται σε παρόμοιες αγορές πρέπει να οδηγούνται απευθείας από την αγορά ή τον τόπο συγκεντρώσεως στον συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδάφια δ ) και ζ ) και να αποστέλλονται προς τη χώρα προορισμού .

Η διάρκεια συγκεντρώσεως των εν λόγω ζώων , εκτός της εκμεταλλεύσεως καταγωγής , ιδίως στην αγορά , στον τόπο συγκεντρώσεως ή στον συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως πρέπει να υπολογίζεται στην προθεσμία των 30 ημέρων που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εδάφιο γ ) , μη δυναμένη να υπερβαίνει τις 4 ημέρες .

8 . Η χώρα αποστολής καθορίζει τις εγκεκριμένες αγορές ζώων εκτροφής ή αποδόσεως και τις εγκεκριμένες αγορές ζώων σφαγής που προβλέπονται στην παράγραφο 7 . Αυτή ανακοινώνει τις εγκρίσεις αυτές στις αρμόδιες κεντρικές αρχές των άλλων Κρατών Μελών και της Επιτροπής .

9 . Η χώρα αποστολής ρυθμίζει τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να πραγματοποιείται ο επίσημος έλεγχος των αγορών και των τόπων συγκεντρώσεως που προβλέπονται στην παράγραφο 7 και εξασφαλίζει την εφαρμογή του ελέγχου αυτού .

10 . Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 , αντίστοιχες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στα υγειονομικά πιστοποιητικά σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ ( υπόδειγμα Ι μέχρι IV ) .

11 . Η χώρα αποστολής ρυθμίζει τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να πραγματοποιείται ο επίσημος έλεγχος των σταύλων των εμπόρων και εξασφαλίζει την εφαρμογή του ελέγχου αυτού .

12 . Αν η εκμετάλλευση ή η περιοχή στην οποία ευρίσκεται έχει πληγεί από επίσημα απαγορευτικά μέτρα , τα οποία έχουν ληφθεί κατόπιν εμφανίσεως μεταδοτικής ασθένειας για το εν λόγω είδος ζώου , οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδάφιο β ) υπό ιι ) και ιιι ) και στο άρθρο 2 εδάφιο ε ) , υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία τα απαγορευτικά μέτρα έχουν επίσημα αρθεί .

Άρθρο 4

1 . Ολα τα ζώα που προορίζονται για ενδοκοινοτικές συναλλαγές πρέπει να έχουν παραμείνει στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής προ της ημέρας της φορτώσεως :

α ) 6 τουλάχιστο μήνες , αν πρόκειται για ζώα εκτροφής ή αποδόσεως

β ) 3 τουλάχιστον μήνες , αν πρόκειται για ζώα σφαγής .

Οταν τα ζώα αυτά είναι ηλικίας αντίστοιχα τουλάχιστον 6 ή 3 μηνών , η παραμονή στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής είναι υποχρεωτική από της γεννήσεως .

2 . Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αντίστοιχες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στα υγειονομικά πιστοποιητικά , σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ ( υπόδειγμα Ι μέχρι IV ) .

Άρθρο 5

Οταν τα εμβόλια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο α ) και παράγραφος 6 εδάφιο α ) δεν παρασκευάζονται σε ένα Κράτος Μέλος πρέπει να αγοράζονται από άλλο Κράτος Μέλος , εκτός από την περίπτωση κατά την οποία νέα επιστημονικά στοιχεία ή η έλλειψη εμβολίων θεωρουμένων μέχρι τώρα ως καταλλήλων , καθιστούν αναγκαία την αγορά εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος . Στην περίπτωση κατά την οποία θα εμφανισθούν τύποι ιού του αφθώδους , διάφοροι των τύπων Α , Ο και C ή παραλλαγές των τύπων αυτών κατά των οποίων τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος δεν προστατεύουν ή δεν εξασφαλίζουν παρά μόνο μία ανεπαρκή προστασία , κάθε Κράτος Μέλος δύναται να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των τύπων των εμβολίων και τη χρήση των τελευταίων αυτών . Αυτό , συγχρόνως , ενημερώνει τα άλλα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή . Η Επιτροπή δύναται να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τα ληφθέντα μέτρα και για εκείνα τα οποία ενδεχομένως θα ληφθούν .

Άρθρο 6

1 . Κάθε Κράτος Μέλος ανακοινώνει στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή τον πίνακα των συνοριακών σταθμών οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή στο έδαφός των βοοειδών και χοιροειδών .

Εφ ' όσον τηρούνται οι διατάξεις υγειονομικών μέτρων κατά την επιλογή των συνοριακών σταθμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές διαδρομές και όλοι οι τρόποι μεταφοράς που δύνανται να χρησιμοποιούνται .

2 . Κάθε χώρα προορισμού δύναται να απαιτεί ώστε ο αποστολεύς ή ο εντολοδόχος του να γνωστοποιούν εκ των προτέρων σ ' αυτήν την είσοδό στο έδαφός της αποστολής βοοειδών και χοιροειδών , το είδος , τη φύση ( ζωοτεχνική κατεύθυνση ) , τον αριθμό των ζώων , το συνοριακό σταθμό , καθώς και την προβλεπόμενη στιγμή αφίξεως . Εν τουτοις , δεν δύναται να απαιτείται η γνωστοποίηση να γίνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών προ της εισόδου της αποστολής στο έδαφός της .

3 . Κάθε χώρα προορισμού δύναται να απαγορεύει την εισαγωγή στο έδαφός της βοοειδών ή χοιροειδών , αν έχει διαπιστωθεί με την ευκαιρία εξετάσεως που διενεργείται στο συνοριακό σταθμό από επίσημο κτηνίατρο :

α ) ότι τα ζώα αυτά είναι προσβεβλημένα , ύποπτα προσβολής ή μολυσμένα από ασθένεια που υπόκειται σε υποχρεωτική δήλωση

β ) ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 για τα ζώα αυτά .

Η χώρα προορισμού δύναται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα , συμπεριλαμβανομένης και της απομονώσεως , για να διαπιστώνονται οι περιπτώσεις ζώων που είναι ύποπτα προσβολής ή μολυσμένα από ασθένεια υποχρεωτικής δηλώσεως ή αποτελούν κίνδυνο μεταδόσεως παρόμοιας ασθένειας .

Οι ληφθείσες αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της πρώτης ή της δεύτερης φράσεως πρέπει , αιτήσει του αποστολέως ή του εντολοδόχου του , να επιτρέπουν την επαναποστολή , εφ ' όσον λόγοι υγειονομικού ελέγχου δεν αντιτίθενται σ ' αυτό .

4 . Οταν η εισαγωγή ζώων έχει απαγορευθεί λόγω μιας των αναφερομένων στην παράγραφο 3 εδάφιο α ) περιπτώσεων και η χώρα αποστολής ή σε δεδομένη περίπτωση η χώρα διαμετακομίσεως δεν επιτρέπουν την εντός 8 ωρών επαναποστολή τους , η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού δύναται να διατάσσει τη σφαγή ή τη θανάτωση των ζώων αυτών .

5 . Τα ζώα σφαγής πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατό σύμφωνα προς τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου , μετά την άφιξή τους στο σφαγείο . Τα ζώα σφαγής , τα οποία έχουν οδηγηθεί αμέσως μετά την άφιξή τους στη χώρα προορισμού σε αγορά που ευρίσκεται πλησίον ενός σφαγείου , του οποίου ο κανονισμός δεν επιτρέπει την έξοδο όλων των ζώων , ιδίως στο τέλος της αγοράς , παρά μόνον προς το σφαγείο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για το σκοπό αυτόν από την αρμόδια κεντρική αρχή , πρέπει να σφάζονται εντός του σφαγείου αυτού το αργότερο 72 ώρες μετά την είσοδό τους στην αγορά .

Η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού δύναται , για λόγους υγειονομικού ελέγχου , να ορίζει το σφαγείο στο οποίο πρέπει να οδηγούνται τα ζώα αυτά .

6 . Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα , τα οποία θα δικαιολογούσαν την εφαρμογή της παραγράφου 3 πρώτη φράση , εκδηλωθούν μετά την εισαγωγή στο έδαφος της χώρας προορισμού ζώων εκτροφής ή αποδόσεως , η αρμόδια κεντρική αρχή της χώρας αποστολής πρέπει , αιτήσει της αρμόδιας κεντρικής αρχής της χώρας προορισμού , να προβεί στη διενέργεια των απαραιτήτων ερευνών και να ανακοινώσει σ ' αυτή αμέσως το αποτέλεσμα .

7 . Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 3 μέχρι 5 πρέπει να ανακοινώνονται στον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του με ένδειξη των αιτιολογικών . Οταν υποβάλλεται αίτηση , οι αιτιολογημένες αυτές αποφάσεις πρέπει αμέσως να ανακοινώνονται σ ' αυτήν εγγράφως , με ένδειξη των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία ενδίκων μέσων προσφυγής καθώς και των τύπων και των προθεσμιών εντός των οποίων ασκούνται . Οι αποφάσεις αυτές πρέπει επίσης να ανακοινώνονται στην αρμόδια κεντρική αρχή της χώρας αποστολής .

Άρθρο 7

1 . Οι χώρες προορισμού δύνανται να χορηγούν σε μία ή περισσότερες χώρες αποστολής άδειες γενικής ή περιορισμένης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύος , σύμφωνα με τις οποίες δύνανται να εισάγονται στο έδαφός τους :

Α . Τα βοοειδή εκτροφής , αποδόσεως ή σφαγής :

α ) τα οποία , κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιο α ) ή παράγραφος 6 εδάφιο α ) , δεν έχουν υποβληθεί σε αντιαφθωδικό εμβολιασμό , εφ ' όσον καμία περίπτωση αφθώδους πυρετού δεν έχει επίσημα διαπιστωθεί στη χώρα αποστολής και στις ενδιαφερόμενες χώρες διαμετακομίσεως 6 μήνες τουλάχιστον από της ημερομηνίας φορτώσεως

β ) τα οποία , κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιο α ) ή παράγραφος 6 εδάφιο α ) , έχουν υποβληθεί σε αντιαφθωδικό ορρό 10 ημέρες κατ ' ανώτατο όριο προ της φορτώσεως διά αντιαφθωδικού ορρού επίσημα εγκεκριμένου και ελεγχομένου από την αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής και αποδεκτού από την αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού .

Β . Τα βοοειδή εκτροφής ή αποδόσεως , τα οποία κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιο γ ) προέρχονται από βόειο ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως .

Γ . Τα βοοειδή σφαγής :

α ) τα οποία , κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 6 εδάφιο β ) , έχουν αντιδράσει θετικά στον ενδοδερμικό φυματινισμό

β ) τα οποία , κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 6 εδάφιο γ ) , έχουν παρουσιάσει κατά τη δοκιμή ορροσυγκολλήσεως βρουκελλικό τίτλο ίσο ή ανώτερο των 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ανά χιλιοστόλιτρο .

2 . Οταν μία χώρα προορισμού χορηγεί άδεια γενικής ισχύος σύμφωνα με την παράγραφο 1 , ενημερώνει αμέσως γι ' αυτό τα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή .

3 . Οταν μία χώρα προορισμού χορηγεί μία από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 άδειες πρέπει , σε περίπτωση διαμετακομίσεως , να λάβει αντίστοιχη άδεια των ενδιαφερομένων χωρών διαμετακομίσεως .

4 . Οι χώρες αποστολής λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα , ώστε να αναφέρεται στα υγειονομικά πιστοποιητικά , που τα υποδείγματά τους ευρίσκονται στο παράρτημα ΣΤ ( υποδείγματα Ι και ΙΙ ) , ότι έγινε χρήση μιας από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 δυνατότητες .

Άρθρο 8

Μέχρι της θέσεως σε ισχύ ενδεχομένων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία οι διατάξεις των Κρατών Μελών οι οποίες αναφέρονται :

α ) σε βοοειδή και χοιροειδή στα οποία έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά , οιστρογόνα ή θυρεοστατικά

β ) στην πρόληψη της τριχινώσεως , υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται κατά διαφορετικό τρόπο στα Κράτη Μέλη αποστολής , όσον αφορά ιδίως τη διενέργεια συστηματικής έρευνας , με σκοπό την αποκάλυψη των τριχινών .

Άρθρο 9

1 . Κράτος Μέλος δύναται , αν υπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως ασθενειών των ζώων από την εισαγωγή στο έδαφός του βοοειδών ή χοιροειδών προελεύσεως άλλου Κράτους Μέλους , να λάβει τα ακόλουθα μέτρα :

α ) σε περίπτωση εμφανίσεως επιζωοτικής ασθενείας σ ' αυτό το άλλο Κράτος Μέλος , να απαγορεύει ή να περιορίζει προσωρινά την εισαγωγή βοοειδών ή χοιροειδών που προέρχονται από τμήματα του εδάφους αυτού του Κράτους Μέλους στο οποίο παρουσιάζεται η ασθένεια αυτή

β ) στην περίπτωση κατά την οποία επιζωοτική ασθένεια λαμβάνει έντονο χαρακτήρα ή στην περίπτωση εμφανίσεως νέας , επικίνδυνης και μεταδοτικής ασθένειας των ζώων , να απαγορεύει ή να περιορίζει την εισαγωγή βοοειδών ή χοιροειδών από το σύνολο του εδάφους του κράτους αυτού .

2 . Τα μέτρα που λαμβάνονται από Κράτος Μέλος βάσει της παραγράφου 1 πρέπει να ανακοινώνονται εντός δέκα εργασίμων ημερών στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή με ακριβή ένδειξη των αιτίων .

3 . Αν το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος κρίνει οτι η απαγόρευση ή ο περιορισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν δικαιολογείται , δύναται να απευθυνθεί στην Επιτροπή για την άμεση έναρξη διαβουλεύσεων .

Άρθρο 10

1 . Δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία τα ένδικα μέσα προσφυγής τα οποία παρέχονται από την ισχύουσα στα Κράτη Μέλη νομοθεσία κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών και τα οποία προβλέπονται από την παρούσα οδηγία .

2 . Κάθε Κράτος Μέλος παρέχει στους αποστολείς βοοειδών και χοιροειδών , τα οποία έχουν τύχει των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 , το δικαίωμα να λάβουν , προ της λήψεως από την αρμόδια αρχή άλλων μέτρων , εκτός από τη σφαγή ή τη θανάτωση των ζώων , στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τούτο είναι αναγκαίο για λόγους υγειονομικού ελέγχου , τη γνώμη πραγματογνώμονος κτηνιάτρου για να καθορίζεται αν έχουν τηρηθεί οι όροι του άρθρου 6 παράγραφος 3 .

Ο πραγματογνώμων κτηνίατρος πρέπει να έχει την ιθαγένεια Κράτους Μέλους διαφορετικού εκείνου της χώρας αποστολής ή της χώρας προορισμού .

Η Επιτροπή καταρτίζει , κατόπιν προτάσεως των Κρατών Μελών , τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων κτηνιάτρων οι οποίοι δύνανται να επιφορτισθούν με τη σύνταξη παρομοίων γνωμών . Αυτή καθορίζει , κατόπιν διαβουλεύσεως των Κρατών Μελών , τους γενικούς τρόπους εφαρμογής , ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τη σύνταξη των γνωμών αυτών .

Άρθρο 11

Σε περίπτωση κατά την οποία το κοινοτικό καθεστώς περί των εισαγωγών βοοειδών και χοιροειδών προελεύσεως τρίτων χωρών δεν θα εφαρμόζεται κατά το χρόνο θέσεως σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και εν αναμονή της εφαρμογής του , οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα βοοειδή και χοιροειδή προελεύσεως των χωρών αυτών δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο ευνοϊκές από εκείνες που ισχύουν για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

Άρθρο 12

Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων της εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν γι ' αυτό αμέσως την Επιτροπή .

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη .

Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 26 Ιουνίου 1964 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C . HΕGER

( 1 ) EE αριθ . 61 της 19.4.1963 , σ . 1254/63 .

( 2 ) EE αριθ . 121 της 29.7.1964 , σ . 2009/64 .

( 3 ) EE αριθ . 30 της 20.4.1962 , σ . 945/62 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ι . Βοοειδή και βόειο ζωϊκό κεφάλαιο απαλλαγμένο φυματιώσεως

1 . Βοοειδές θεωρείται ως απαλλαγμένο φυματιώσεως όταν δεν παρουσιάζει κλινικές ενδείξεις φυματιώσεως ούτε αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό που πραγματοποιείται , σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Β , 30 ημέρες κατ ' ανώταταο όριο προ της φορτώσεως , ούτε άτυπο αντίδραση και ανήκει σε βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως κατά την έννοια του αριθμού 2 .

2 . Θεωρείται ως επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο στο οποίο :

α ) όλα τα βοοειδή είναι απαλλαγμένα κλινικών ενδείξεων φυματιώσεως

β ) όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων που έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δύο τουλάχιστον ενδοδερμικούς επισήμους φυματινισμούς οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Β , εκ των οποίων ο πρώτος διενεργήθηκε 6 μήνες μετά το τέλος των εργασιών εξυγιάνσεως του πληθυσμού , ο δεύτερος 6 μήνες μετά τον πρώτο και οι επόμενοι κατά διαστήματα είτε ενός έτους είτε δύο ετών για τα Κράτη Μέλη που το σύνολο του βοείου ζωικού τους κεφαλαίου ευρίσκεται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και δεν παρουσιάζει ποσοστό μολύνσεως από φυματίωση ανώτερο του 1 %

γ ) κανένα βοοειδές δεν εισήχθη άνευ βεβαιώσεως επισήμου κτηνιάτρου που πιστοποιεί ότι το ζώο αυτό είχε κατά τον ενδοδερμικό φυματινισμό αρνητική αντίδραση που εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Β , 21 α ) και το οποίο προέρχεται από βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως .

ΙΙ . Βοοειδή και χοιροειδή και βόεια και χοίρεια ζωικά κεφάλαια απαλλαγμένα βρουκελλώσεως

Α . Βοοειδή και βόειο ζωικό κεφάλαιο

1 . Βοοειδές θεωρείται ως απαλλαγμένο βρουκελλώσεως όταν δεν παρουσιάζει κλινική ένδειξη της ασθενείας αυτή και το οποίο παρουσίασε βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ( ΔΜ ) ανά χιλιοστόλιτρο κατά τη δοκιμή ορροσυγκολλήσεως που διενεργείται , σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Γ , 30 ημέρες κατ ' ανώτατο όριο προ της φορτώσεως και το οποίο ανήκει σε βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως κατά την έννοια του αριθμού 2 . Εξάλλου , εφ ' όσον πρόκειται για ταύρο , το σπέρμα δεν πρέπει να περιέχει βρουκελλικές συγκολλητίνες .

2 . Θεωρείται ως επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο στο οποίο :

α ) δεν ευρίσκονται βοοειδή εμβολιασμένα κατά της βρουκελλώσεως διά ζώντος εμβολίου

β ) όλα τα βοοειδή είναι απαλλαγμένα κλινικών ενδείξεων βρουκελλώσεως πριν τουλάχιστον 6 μήνες

γ ) όλα τα βοοειδή άνω των 12 μηνών :

αα ) έχουν παρουσιάσει , με την ευκαιρία δύο δοκιμών ορροσυγκολλήσεως που έχουν διενεργηθεί επίσημα σε διάστημα 6 μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Γ , βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων ανά χιλιοστόλιτρο . Η πρώτη δοκιμή ορροσυγκολλήσεως δύναται να αντικαθίσταται από τρεις δοκιμές του δακτυλίου ( ring test ) οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα 3 μηνών , υπό τον όρο , εν τούτοις , ότι η δεύτερη δοκιμή ορροσυγκολλήσεως διενεργείται σε 6 εβδομάδες τουλάχιστον μετά την τρίτη δοκιμή του δακτυλίου

ββ ) ελέγχονται ετησίως για να προσδιορίζεται η απουσία βρουκελλώσεως με τρεις δοκιμές του δακτυλίου που διενεργούνται σε διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών ή δύο δοκιμών δακτυλίου καί μιάς δοκιμής ορροσυγκολλήσεως οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών

όταν η χρήση της δοκιμής του δακτυλίου δεν είναι δυνατή , δύνανται να γίνουν ετησίως δύο δοκιμές ορροσυγκολλήσεως απέχουσες μεταξύ τους 6 μήνες . Στα Κράτη Μέλη στα οποία το σύνολο του βοείου ζωικού κεφαλαίου ευρίσκεται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και δεν παρουσιάζει ποσοστό μολύνσεως εκ βρουκελλώσεως ανώτερο του 1 % είναι αρκετό να διενεργούνται ετησίως δύο δοκιμές του δακτυλίου οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται ( εφ ' όσον δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν ) από μία δοκιμή ορροσυγκολλήσεως .

δ ) κανένα βοοειδές δεν εισήχθη άνευ βεβαιώσεως επισήμου κτηνιάτρου που πιστοποιεί ότι αυτό παρουσίασε κατά τη δοκιμή ορροσυγκολλήσεως , η οποία διενεργήθηκε τουλάχιστον 30 ημέρες προ της εισαγωγής στον πληθυσμό , βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων ανά χιλιοστόλιτρο και επί πλέον ότι προέρχεται από βόειο ζωικό κεφάλαιο επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως .

3 . Θεωρείται ως απαλλαγμένο βρουκελλώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο στο οποίο :

α ) εν τούτοις , κατά παρέκκλιση του αριθμού 2 εδάφιο α ) , τα βοοειδή μεταξύ 5 και 8 μηνών εμβολιάζονται αποκλειστικά διά ζώντος εμβολίου Buck 19

β ) όλα τα βοοειδή ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στον αριθμό 2 εδάφια β ) , γ ) και δ ) των βοοειδών ηλικίας μικροτέρας των 30 μηνών , δυναμένων εν τούτοις να παρουσιάζουν βρουκελλικό τίτλο ίσο ή ανώτερο των 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων ανά χιλιοστόλιτρο αλλά κατώτερο των 80 ΔΜ συγκολλητινογόνων ανά χιλιοστόλιτρο , εφ ' όσον η εκτροπή του συμπληρώματος είναι αρνητική .

Β . Χοιροειδή και χοίρειο ζωικό κεφάλαιο

1 . Χοίρος θεωρείται ως απαλλαγμένος βρουκελλώσεως , όταν δεν παρουσιάζει κλινικές ενδείξεις της ασθενείας αυτής , ο οποίος κατά τη δοκιμή ορροσυγκολλήσεως που πραγματοποιείται , σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Γ , 30 ημέρες κατ ' ανώτατο όριο προ της φορτώσεως , παρουσιάζει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο των 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων ανά χιλιοστόλιτρο , καθώς και αρνητική εκτροπή του συμπληρώματος και ανήκει εξάλλου σε ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως κατά την έννοια του αριθμού 2

η δοκιμή ορροσυγκολλήσεως διενεργείται μόνο στους χοίρους βάρους ανωτέρω του 25 χγρ .

2 . Θεωρείται ως απαλλαγμένο βρουκελλώσεως χοίρειο ζωικό κεφάλαιο :

α ) στο οποίο δεν έχουν διαπιστωθεί επίσημα , τουλάχιστον πριν από ένα έτος , περίπτωση βρουκελλώσεως των χοίρων και ενδείξεις που δικαιολογούν την υποψία αυτής της ασθένειας . Αν παρατηρούνται τέτοιες ενδείξεις , ο μη βρουκελλικός χαρακτήρας των διαπιστωθέντων συμπτωμάτων πρέπει να αποδεικνύεται με κλινικές μικροβιολογικές και ενδεχομένως ορρολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται υπό επίσημο έλεγχο

β ) το οποίο ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης διαμέτρου 20 χιλιομέτρων στην οποία , τουλάχιστον πριν από ενα έτος , δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα περίπτωση βρουκελλώσεως των χοίρων

γ ) στο οποίο τα βοοειδή που ευρίσκονται ταυτόχρονα στην εκμετάλλευση είναι επίσημα απαλλαγμένα βρουκελλώσεως .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Κανόνες σχετικά με την παρασκευή και χρήση των φυματινών

1 . Οι επίσημοι ελεγμένοι φυματινισμοί πρέπει να πραγματοποιούνται διά της φυματίνης PPD ( βοείου ) ή δια φυματίνης που παρασκευάζεται επί συνθετικού υποστρώματος και συμπυκνώνεται εν θερμώ .

2 . Για τον έλεγχο της φυματίνης PPD πρέπει να γίνεται χρήση προτύπου φυματίνης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο PPD που χορηγείται από το Staatens Seruminstitut της Κοπεγχάγης .

Η πρότυπος αυτή φυματίνη πρέπει να διανέμεται από το Central Diergeneeskunding Institut , Afdeling Ρόττερνταμ .

3 . Για τον έλεγχο των φυματινών που αποκαλούνται " συνθετικές " πρέπει να γίνεται χρήση προτύπου φυματίνης , σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο παλιάς φυματίνης η οποία χορηγείται από το Staatens Seruminstitut της Κοπεγχάγης .

Η πρότυπος αυτή φυματίνη πρέπει να διανέμεται από το Paul - Ehrlich - Institut της Φραγκφούρτης /Main .

4 . Οι φυματίνες πρέπει να παρασκευάζονται με ένα από τα στελέχη του ΒΚ του βοείου τύπου τα οποία αναφέρονται κατωτέρω :

α ) Αn5

β ) Vallee

γ ) Behring .

5 . To pH των φυματίνων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και 7 .

6 . Δύναται να χρησιμοποιείται ως συντηρητικός παράγων στις φυματίνες μόνο φαινόλη στην πυκνότητα του 0,5 % .

7 . Εφ ' όσον οι φυματίνες συντηρούνται σε θερμοκρασία περίπου + 4 °C , τα ορια χρήσεως είναι τα ακόλουθα :

α ) Φυματίνες PPD υγρές : 6 μήνες

Φυματίνες PPD λυοφιλοποιημένες : 5 έτη

β ) Φυματίνες αποκαλούμενες " συνθετικές " μη διαλελυμένες : 5 έτη

διαλελυμένες : 2 έτη .

8 . Τα κρατικά ινστιτούτα που ορίζονται κατωτέρω πρέπει να επιφορτισθούν με τον επίσημο έλεγχο των φυματινών στην αντίστοιχη αυτών χώρα :

α ) Γερμανία : Paul - Ehrlich - Institut , Frankfurt/Main

β ) Βέλγιο : Εθνικό Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών , Βρυξέλλες

γ ) Γαλλία : Κεντρικό Εργαστήριο Κτηνιατρικών Ερευνών , Αλφόρ

δ ) Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου : Ινστιτούτο της προμηθεύουσας χώρας

ε ) Ιταλία : Instituto Superiore di Sanita , Rome

στ ) Ολλανδία : Centraal Diergeneeskundig Instituut , Afdeling Rotterdam

9 . Ο επίσημος έλεγχος πρέπει να γίνεται είτε στις φυματίνες που είναι έτοιμες προς χρήση και τοποθετημένες σε φιαλίδια είτε στην ολική ποσότητα ενός φορτίου φυματίνης πριν από τη συσκευασία , υπό τον όρο ότι η εκ των υστέρων τοποθέτηση στα φιαλίδια διενεργείται με την παρουσία αντιπροσώπου της αρμοδίας αρχής .

10 . Ο έλεγχος των φυματινών πρέπει να διενεργείται με βιολογικές μεθόδους καθώς και με τη χημική μέθοδο , εφ ' όσον πρόκειται περί της φυματίνης PPD .

11 . Οι φυματίνες πρέπει να είναι στείρες .

12 . Ελεγχος αβλαβείας της φυματίνης σχετικά με τη μη τοξικότητα και την έλλειψη ερεθιστικών ιδιοτήτων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο :

α ) Μη τοξικότης : οι δοκιμές πρέπει να γίνονται επί μυών ή ινδοχοιριδίων .

Μύες : Ενεση 0,5 χιλ . φυματίνης υποδορίως σε δύο μυς των 16 μέχρι 20 γρ . Αν σε διάστημα 2 ωρών δεν υπάρχουν σαφή σημεία τοξινώσεως , γίνεται παραδεκτό ότι το προϊόν δεν περιέχει πολύ φαινικό οξύ .

Ινδοχοιρίδια : Τα ινδοχοιρίδια πρέπει να έχουν βάρος μεταξύ 350 και 500 γρ . Η δόση φυματίνης στην ένεση πρέπει να είναι 1 χιλιοστόλιτρο ανά 100 γρ . ζώντος βάρους . Οσον αφορά την προς χρήση τεχνική , στην περίπτωση αυτή , πρέπει να ακολουθείται η μία από τις δύο περιγραφόμενες κατωτέρω μεθόδους :

αα ) γίνεται έκχυση της φυματίνης υπό το δέρμα της κοιλίας των δύο ινδοχοιριδίων . Αυτή δύναται να θεωρείται ως αρμόζουσα , όταν τα ινδοχοιρίδια που υποβάλλονται στη διαδικασία αυτή φανερώνουν μόλις επί δύο ημέρες μία έντονη διήθηση , η οποία χωρίς να παρουσιάζει νέκρωση απορροφάται από την 3η ημέρα και δεν είναι πλέον αντιληπτή μετά από 6 ημέρες . Αν υπάρχει νέκρωση του δέρματος της κοιλίας ή η διήθηση δεν εξαφανίζεται σε 6 ημέρες , η φυματίνη πρέπει να απορρίπτεται

ββ ) γίνεται έκχυση της δόσεως της φυματίνης ενδοπεριτοναιικώς σε δύο ινδοχοιρίδια . Τα ζώα παρακολουθούνται επί 6 εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να διαπιστώνεται κανένα ειδικό σύμπτωμα ούτε απώλεια βάρους . Στο τέλος των 6 εβδομάδων τα ζώα θανατώνονται και γίνεται εξακρίβωση για την απουσία κάθε φυματιώδους προσβολής

ιδιαίτερα διενεργούνται ιστολογικές τομές επί του σπληνός , του ήπατος και των πνευμόνων . Διενεργούνται τα ίδια για κάθε ζώο που είναι νεκρό πριν από το χρονικό αυτό διάστημα .

β ) Απουσία ερεθιστικών ιδιοτήτων : διενεργείται ενδοδερμική έκχυση στο δέρμα του λαγώνος δύο ινδοχοιριδίων , το οποίο έχει προηγουμένως αποτριχωθεί , διά 2500 διεθνών μονάδων ( ΔΜ ) φυματίνης εντός όγκου 0,1 χιλιοστολίτρου . Καμία αντίδραση δεν πρέπει να επέλθει μετά από 40 ώρες .

13 . Οι φυματίνες πρέπει να υποβάλλονται σε χημική ανάλυση για την ακριβή καταμέτρηση της δόσης της φαινόλης και την αναζήτηση ενδεχομένως παρουσίας άλλου συντηρητικού παράγοντος .

14 . Η δοκιμή για τη μη ευαισθητοποίηση έναντι της φυματίνης πρέπει να διενεργείται κατά τον ακόλουθο τρόπο :

Τρία ινδοχοιρίδια τα οποία ουδέποτε έχουν υποβληθεί σε επιστημονικές δοκιμασίες δέχονται τρεις φορές , κάθε φορά σε διάστημα πέντε ημερών , μία ενδοδερμική έκχυση 500 ΔΜ φυματίνης εντός όγκου 0,1 χιλιοστολίτρου . Τα ινδοχοιρίδια αυτά δοκιμάζονται 15 ημέρες αργότερα με ενδοδερμική έκχυση της ίδια δόσης φυματίνης . Αυτά δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαφορετική αντίδραση από εκείνη των ινδοχοιριδίων του αυτού βάρους , τα οποία ουδέποτε έχουν υποβληθεί σε επιστημονικές δοκιμές προς το σκοπό ελέγχου με την ίδια δόση φυματίνης .

15 . Ελεγχος δραστικότητος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη φυσικοχημική μέθοδο και τις βιολογικές μεθόδους .

α ) Μέθοδος φυσικοχημική : η μέθοδος αυτή , ισχύουσα για την PPD , βασίζεται στην καθίζηση της φυματινοπρωτεϊνης διά του τριχλωροξικού οξέος . Η περιεκτικότητα σε άζωτο καθορίζεται δι ' αποστάξεως στο Kjeldahl . Ο παράγων μετατροπής του ολικού αζώτου σε PPD είναι ο παράγων 6,25 .

β ) Βιολογικές μέθοδοι : οι μέθοδοι αυτές ισχύουν για τις φυματίνες οι οποίες παρασκευάζονται επί συνθετικού υποστρώματος και για την PPD

αυτές βασίζονται στη σύγκριση των προς τιτλοποίηση φυματινών με τις πρότυπες φυματίνες .

16 . Το διεθνές πρότυπο της παλαιάς φυματίνης περιέχει 100000 ΔΜ / χιλιοστόλιτρο .

17 . Το διεθνές πρότυπο της PPD παραδίδεται σε λυοφιλοποιημένη κατάσταση , μία ΔΜ = 0,00002 χιλιοστόγραμμα φυματινοπρωτεϊνης . Το φιαλίδιο περιέχει 2 χιλιοστόγραμμα φυματινοπρωτεϊνης .

Οι φυματίνες οι οποίες υποβάλλονται από τους παρασκευαστές στον έλεγχο των Κρατικών Ινστιτούτων που αναφέρονται στην παράγραφο Β πρέπει να έχουν την αυτή δραστικότητα με τις φυματίνες - πρότυπα , δηλ . να περιέχουν 100000 ΔΜ / χιλιοστόλιτρο .

18 . α ) Ελεγχος δραστικότητος επί ινδοχοιριδίων :

Πρέπει να γίνεται χρήση ινδοχοιριδίων αλμπινός , των οποίων το βάρος πρέπει να είναι μεταξύ 400 και 600 γραμ .

Τα ινδοχοιρίδια αυτά πρέπει να είναι υγιή και να ελέγχεται με ψηλάφηση αν κατά τη στιγμή της εκχύσεως της φυματίνης ο μυϊκός τους τόνος έχει παραμείνει φυσιολογικός παρ ' όλη την ευαισθητοποίηση η οποία είχε γίνει προηγουμένως .

αα ) Η ευαισθητοποίηση των ινδοχοιριδίων πρέπει να διενεργείται με πειραματική ένεση : ένεση υπό το δέρμα του μηρού ή του αυχένος περίπου 0,5 χιλιοστόγραμμα ζώντων βακίλλων της φυματιώσεως σε φυσιολογικό γαλάκτωμα . Για το σκοπό αυτόν πρέπει να χρησιμοποιείται το στέλεχος του βοείου τύπου το οποίο προμηθεύει , κατόπιν αιτήσεως , το Paul - Ehrlich - Institut της Φραγκφούρτης /Main . Πρέπει να αποφεύγεται η έκχυση πολύ ισχυρής δόσης , ώστε τα ινδοχοιρίδια να διατηρούν το βάρος τους μεχρις ότου χρησιμοποιηθούν

ββ ) οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιούμενη τεχνική τιτλοποιήσεως , η εκτίμηση πρέπει πάντα να βασίζεται επί της συγκρίσεως της προς δοκιμής φυματίνης με την πρότυπη φυματίνη . Το αποτέλεσμα πρέπει να εκφράζεται σε διεθνείς μονάδες ανά χιλιοστόλιτρο .

β ) Ελεγχος δραστικότητος επί βοοειδών :

Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος διενεργείται επί βοοειδών διά της υπό έλεγχο φυματίνης οι αντιδράσεις των βοοειδών πρέπει να είναι παρόμοιες με εκείνες που προκαλούνται από τις ίδιες δόσεις της πρότυπης φυματίνης .

19 . Ο φυματινισμός πρέπει να γίνεται αποκλειστικά διά ενδοδερμικής ενέσεως είτε στον αυχένα είτε στην ωμοπλάτη .

20 . Η δόση της προς έκχυση φυματίνης πρέπει να είναι 5000 ΔΜ της PPD ή της συνθετικής φυματίνης .

21 . Το αποτέλεσμα του ενδοδερμικού φυματινισμού πρέπει να αναγιγνώσκεται την 72η ώρα και να εκτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται κατωτέρω :

α ) αρνητική αντίδραση , αν διαπιστώνεται ένα περιγεγραμμένο οίδημα με αύξηση του πάχους της πτυχής του δέρματος που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστ . άνευ κλινικών σημείων , όπως αλοιφώδης σύσταση , εξίδρωση , νέκρωση , άλγος ή φλεγμονώδης αντίδραση των λεμφαδένων της περιοχής και των γαγγλίων

β ) θετική αντίδραση , αν διαπιστώνονται κλινικά σημεία όμοια με εκείνα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο α ) ή αύξηση του πάχους της πτυχής του δέρματος που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Βρουκέλλωση βοοειδών

Α . Δοκιμή ορροσυγκολλήσεως

1 . Ο πρότυπος συγκολλητινογόνος ορρός πρέπει να είναι σύμφωνος προς τον πρότυπο ορρό , ο οποίος παρασκευάζεται από το Veterinary Laboratory Weybridge/Surrey της Αγγλίας .

Το φιαλίδιο πρέπει να περιέχει 1000 διεθνείς μονάδες ( ΔΜ ) συγκολλητινογόνες προερχόμενες από τη λυοφιλοποίηση 1 χιλιοστομ . βόειου ορρού .

2 . Η προμήθεια του πρότυπου ορρού πρέπει να εξασφαλίζεται από το Bundesgesundheitsamt του Βερολίνου .

3 . Το ποσοστό των βρουκελλικών συγκολλητινών ενός ορρού πρέπει να εκφράζεται σε διεθνείς μονάδες ανά χιλιοστολ . ( π. χ . ορρός Χ = 80 ΔΜ ανά χιλιοστολ ) .

4 . Η ανάγνωση της βραδείας δοκιμής συγκολλήσεως σε σωλήνες πρέπει να γίνεται στο 50 % ή το 75 % της συγκολλήσεως και το χρησιμοποιούμενο αντιγόνο πρέπει να έχει τιτλοποιηθεί σε παρόμοιες συνθήκες με την παρουσία πρότυπου ορρού .

5 . Η συγκολλητικότητα των διαφόρων αντιγόνων ως προς τον πρότυπο ορρό πρέπει να περιλαμβάνεται στα ακόλουθα όρια :

- αν η ανάγνωση πραγματοποιείται στους 50 % μεταξύ 1/600 και 1/1000 ,

- αν η ανάγνωση πραγματοποιείται στους 75 % μεταξύ 1/500 και 1/750 .

6 . Για την παρασκευή του αντιγόνου που προορίζεται για τη δοκιμή ορροσυγκολλήσεως σε σωλήνες ( βραδεία μέθοδος ) πρέπει να χρησιμοποιούνται τα στελέχη Weybridge , αριθ . 99 και USDA 1119 ή κάθε άλλο στέλεχος ισοδύναμης ευαισθησίας .

7 . Τα καλλιεργητικά υποστρώματα τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για τη διάτηρηση του στελέχους στο εργαστήριο , όσο και για την παραγωγή του αντιγόνου , πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να μην ευνοείται η μικροβιακή διάσπαση ( S-R )

πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιείται το άγαρ μετά γεωμήλου .

8 . Το μικροβιακό γαλάκτωμα πρέπει να γίνεται από φυσιολογικό ορρό ( NaCl 8,5 % ) φαινικούχο κατά 5 % . Η φορμόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται .

9 . Τα επίσημα ινστιτούτα τα οποία αναφέρονται κατωτέρω πρέπει να επιφορτισθούν με τον επίσημο έλεγχο των αντιγόνων :

α ) Γερμανία : Bundesgesundheitsamt , Berlin

β ) Βέλγιο : Εθνικό Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών , Βρυξέλλες

γ ) Γαλλία : Κεντρικό Εργαστήριο Κτηνιατρικών Ερευνών , Αλφόρ

δ ) Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου : Ινστιτούτο της προμηθεύουσας χώρας

ε ) Ιταλία : Instituto Superiore di Sanita , Rome

στ ) Ολλανδία : Centraal Diergeneeskundig Instituut , Afdeling Rotterdam

10 . Τα αντιγόνα δύνανται να χορηγούνται σε συμπυκνωμένη κατάσταση , εφ ' όσον ο χρησιμοποιούμενος παράγων για τη διάλυση αναφέρεται στην ετικέττα του φιαλιδίου .

11 . Για τη διενέργεια δοκιμής ορροσυγκολλήσεως πρέπει να παρασκευάζονται τουλάχιστον 3 διαλύσεις για κάθε ορρό . Οι διαλύσεις του ύποπτου ορρού πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ανάγνωση της αντιδράσεως στα όρια της μολύνσεως να γίνεται στο μεσαίο σωλήνα . Σε περίπτωση θετικής αντιδράσεως στο σωλήνα αυτόν , ο ύποπτος ορρός περιέχει , κατά συνέπεια , τουλάχιστον την ποσότητα των 30 ΔΜ συγκολλητινογόνων ανά χιλιοστόλιτρο .

Β . Δοκιμή του δακτυλίου ( rign-test )

12 . Το rign-test πρέπει να γίνεται στο περιεχόμενο εκάστου δοχείου γάλακτος της εκμεταλλεύσεως .

13 . Το προς χρήση πρότυπο αντιγόνο πρέπει να προέρχεται από ένα από τα ινστιτούτα τα οποία κατονομαζόμενα στο σημείο 9 εδάφια α ) και στ ) .

14 . Το αντιγόνο δύναται να χρωματίζεται μόνο δι ' αιματοξυλίνης ή δια τετραζολίου

πρέπει να προτιμάται η αιματοξυλίνη .

15 . Η αντίδραση πρέπει να διενεργείται εντός σωλήνων διαμέτρου 8 μέχρι 10 χιλιοστ .

16 . Η αντίδραση πρέπει να γίνεται με 1 χιλιοστόλιτρο γάλακτος στο οποίο προστίθενται 0,05 χιλιοστολ . ενός εκ των κεχρωσμένων αντιγόνων .

17 . Το μίγμα του γάλακτος και του αντιγόνου πρέπει να τίθεται σε κλίβανο σε 37 °C επί 45 λεπτά τουλάχιστον και επί 60 λεπτά κατ ' ανώτατο όριο .

18 . Η αντίδραση πρέπει να διενεργείται περί τη 18η ώρα μετά την άμελξη και να εκτιμάται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια :

α ) Αρνητική αντίδραση : γάλα κεχρωσμένο , κρέμα αποχρωματισμένη

β ) Θετική αντίδραση : γάλα και κρέμα κεχρωσμένα κατά τον ίδιο τρόπο ή γάλα αποχρωματισμένο και κρέμα κεχρωσμένη .

19 . Δεν πρέπει να προστίθεται φορμόλη στο δείγμα . Το μοναδικό προϊόν του οποίου επιτρέπεται η προσθήκη είναι ο χλωριούχος υδράγυρος σε διάλυση 0,2 % και στην περίπτωση αυτή η αναλογία μεταξύ της ποσότητος του γάλακτος και του διαλύματος χλωριούχου υδραργύρου πρέπει να είναι 10 προς 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Ανάλυση γάλακτος

1 . Ολες οι αναλύσεις του γάλακτος πρέπει να διενεργούνται σε επίσημα εργαστήρια ή επισήμως εγκεκριμένα .

2 . Τα δείγματα του γάλακτος πρέπει να λαμβάνονται έχοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους :

α ) οι θηλές πρέπει να απολυμαίνονται προηγουμένως με αλκοόλη 70 %

β ) κατά τη διάρκεια της πληρώσεώς τους οι σωλήνες πρέπει να διατηρούνται σε κεκλιμένη θέση

γ ) τα δείγματα του γάλακτος πρέπει να λαμβάνονται στην αρχή της αμέλξεως , αποβαλλομένου του πρώτου γάλακτος από κάθε θηλή

δ ) δείγμα πρέπει να λαμβάνεται από κάθε τεταρτημόριο του μαστού

τα γάλατα των δειγμάτων αυτών δεν πρέπει να αναμιγνύονται

ε ) κάθε δείγμα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 10 χιλιοστολ . γάλακτος

στ ) αν ένας συντηρητικός παράγων είναι αναγκαίος , πρέπει να χρησιμοποιείται το βορικό οξύ σε 0,5 %

ζ ) κάθε σωλήνας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ετικέττα φέρουσα τις ακόλουθες ενδείξεις :

- τον αριθμό του σήματος στο αυτί ή κάθε άλλο μέσο αναγνωρίσεως του ζώου ,

- τον καθορισμό του τεταρτημορίου του μαστού ,

- την ημερομηνία και την ώρα της δειγματοληψίας

η ) τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο στο οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις :

- το όνομα και η διεύθυνση του επισήμου κτηνιάτρου ,

- το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτου ,

- τα στοιχεία αναγνωρίσεως του ζώου ,

- το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η γαλακτοπαραγωγή .

3 . Η ανάλυση του γάλακτος πρέπει να διενεργείται κατ ' ανώτατο όριο 30 ημέρες πριν από τη φόρτωση και πρέπει πάντοτε να περιέχει μία μικροβιολογική εξέταση καθώς και ένα White-Side-Test ( WST ) ή ένα California-Mastitis-Test ( CMT ) . Τα αποτελέσματα των δύο αυτών εξετάσεων πρέπει να είναι αρνητικά , υπό την επιφύλαξη των ακολούθων διατάξεων :

α ) αν το αποτέλεσμα της μικροβιολογικής εξετάσεως είναι θετικό , ακόμη και εν απουσία χαρακτηριστικής φλεγμονώδους καταστάσεως , έστω και αν το αποτέλεσμα του WST ( ή του CMT ) είναι αρνητικό , μία δεύτερη μικροβιολογική εξέταση πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον 10 ημέρες αργότερα - εντός του ορίου των 30 ημερών που προβλέπεται ανωτέρω . Η δεύτερη αυτή εξέταση πρέπει να καθορίζει :

αα ) την εξαφάνιση των παθογόνων μικροβίων

ββ ) την απουσία αντιβιοτικών .

Εξάλλου , η απουσία της φλεγμονώδους καταστάσεως δύναται να διαπιστώνεται με ένα νέο WST ( ή ένα νέο CMT ) , το οποίο πρέπει να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα .

β ) αν η μικροβιολογική εξέταση είναι αρνητική , έστω και αν το WST ( ή το CTM ) είναι θετικό , πρέπει να γίνεται μία πλήρης κυτταρολογική εξέταση , η οποία πρέπει να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα .

4 . Η μικροβιολογική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει :

α ) την καλλιέργεια του γάλακτος σε τριβλίο Petri σε άγαρ με αίμα βοοειδούς ή προβάτου

β ) την καλλιέργεια του γάλακτος επί υποστρώματος ΤΚΤ ή επί υποστρώματος Edwards .

Η μικροβιολογική εξέταση πρέπει να αποβλέπει στην αναγνώριση παντός παθογόνου μικροβίου και δεν δύναται να περιορίζεται στην ανεύρεση των τυπικών παθογόνων στρεπτοκόκκων και σταφυλοκόκκων . Προς το σκοπό αυτόν , η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των υπόπτων αποικιών , οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με την καλλιέργεια επί των προαναφερθέντων υποστρωμάτων , πρέπει να επιτυγχάνεται με τις κλασικές τεχνικές διαφοροποιήσεως της μικροβιολογίας , όπως η χρήση του υποστρώματος του Chapman για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών των σταφυλοκόκκων και των διαφόρων εκλεκτών υποστρωμάτων για την αποκάλυψη των εντεροβακτηριοειδών .

5 . Η πληρης κυτταρολογική εξέταση προορίζεται για την αποκάλυψη , σε δοσμένη περίπτωση , μιας χαρακτηριστικής φλεγμονώδους καταστάσεως ανεξάρτητα από τα κλινικά συμπτώματα .

Η φλεγμονώδης αυτή κατάσταση αποδεικνύεται , όταν η λευκοκυτταρική απαρίθμηση σύμφωνα με την τεχνική του Breed φθάσει το 1 εκατομμύριο λευκοκυττάρων ανά χιλιοστόλιτρο και η σχέση μεταξύ μονοπύρηνων και πολυπύρηνων είναι κατώτερη του 0,5 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση οι ακόλουθες ασθένειες :

α ) Ασθένειες του είδους των βοοειδών : * β ) Ασθένειες του είδους των χοιροειδών : *

Λύσσα * Λύσσα *

Φυματίωση * Βρουκέλλωση *

Βρουκέλλωση * Ανθραξ *

Αφθώδης πυρετός * Αφθώδης πυρετός *

Ανθραξ * Κλασική και αφρικανική πανώλης των χοίρων *

Πανώλης των βοοειδών * Μεταδοτική παράλυση των χοίρων ( ασθένεια του Teschen ) . *

Πλευροπνευμονία * *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για τις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΟΚ - Βοοειδή εκτροφής ή αποδόσεως

Αριθ .

Χώρα αποστολής

Υπουργείο

Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία ... ( προαιρετικό )

Ι . Αναγνώριση του ζώου :

Φυλή ... Φύλο ... Ηλικία

Επίσημο σήμα στο αυτί

Αλλα σήματα ή χαρακτηριστικά

ΙΙ . Προέλευση του ζώου :

Το ζώο

- έχει παραμείνει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημέρα φορτώσεως στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 4 ) ,

- ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών , έχει παραμείνει από τη γέννησή του στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 4 ) .

ΙΙΙ . Προορισμός του ζώου :

Το ζώο θα αποσταλεί από ... ( τόπος αποστολής )

στ ... ( χώρα και τόπος προορισμού )

με - βαγόνι ( 5 ) - φορτηγό - ( 5 ) - αεροπλάνο ( 5 ) - πλοίο ( 4 )

Ονομα και διεύθυνση αποστολέως

Ονομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του ( ενδεχομένως )

Πιναθό σημείο διευλεύσεως των συνόρων ( συνοριακός σταθμός )

Ονομα και διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου

ΙV . Υγειονομικές πληροφορίες :

Ο υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 6 ) πιστοποιώ ότι το ανωτέρο αναφερόμενο ζώο ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους :

α ) έχει εξετασθεί την ημέρα αυτή και δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σημείο ασθενείας

β ) έχει εμβολιασθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας των 15 ημερών τουλάχιστον και 4 μηνών κατ ' ανώτατο όριο ( 7 ) κατά των τύπων Α , Ο και C του ιού του αφθώδους δι ' αδρανοποιηθέντος εμβολίου επισήμως εγκεκριμένου και ελεγμένου ( 4 )

- έχει διενεργηθεί σ ' αυτό ορρός εντός της ορισμένης προθεσμίας των 10 ημερών ( 7 ) δι ' αντιαφθωδικού ορρού επισήμως εγκεκριμένου και ελεγμένου στη χώρα αποστολής και επισήμως αποδεκτού στη χώρα προορισμού ( 4 )

γ ) προέρχεται από επισήμως απαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο

το αποτέλεσμα του ενδοδερμικού φυματινισμού , ο οποίος διενεργήθηκε στην ορισθείσα προθεσμία των 30 ημερών ( 7 ) , ήταν αρνητικό

δ ) προέρχεται από βόειο ζωικό κεφάλαιο

επισήμως απαλλαγμένο βρουκελλώσεως ( 7 ) / απαλλαγμένο βρουκελλώσεως ( 7 )

η δοκιμή ορροσυγκολλήσεως που διενεργείται εντός της ορισθείσας προθεσμίας των 30 ημερών ( 7 ) απέδειξε βρουκελλικό τίτλο τουλάχιστον 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ανά χιλιοστόλιτρο

ε ) δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σημείο μαστίτιδας και η ανάλυση - δεύτερη ανάλυση ( 4 ) του γάλακτός του που διενεργήθηκε εντός της ορισθείσης προθεσμίας των 30 ημερών ( 7 ) δεν απέδειξε ούτε χαρακτηριστική φλεγμονώδη κατάσταση ούτε μικρόβιο τυπικώς παθογόνο ούτε επί πλέον σε περίπτωση δεύτερης αναλύσεως την παρουσία αντιβιοτικού ( 4 )

στ ) παρέμεινε τις 30 τελευταίες ημέρες ( 7 ) σε εκμετάλλευση που ευρίσκεται στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής , στην οποία δεν διαπιστώθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών που υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση κατά την έννοια των διατάξεων οι οποίες εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

Επί πλέον , η εκμετάλλευση ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτίας και σύμφωνα με επίσημες διαπιστώσεις είναι κατά τους 3 τελευταίους μήνες ( 7 ) απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού και βρουκελλώσεως των βοοειδών

ζ ) έχει αποκτηθεί :

- σε εκμετάλλευση ( 4 ) ,

- σε αγορά ζώων εκτροφής ή αποδόσεως επίσημα εγκεκριμένη για αποστολές προς άλλο Κράτος Μέλος ( 4 ) ,

η ) μεταφέρθηκε απευθείας :

- διερχόμενο / χωρίς να διέλθει ( 4 ) από τόπο συγκεντρώσεως ,

- από την εκμετάλλευση στην αγορά και από την αγορά ( 4 )

στον συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως χωρίς να έλθει σ ' επαφή με δίχηλα ζώα διάφορα από τα ζώα εκτροφής ή αποδόσεως βοοειδών ή χοιροειδών τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται για ενδοκοινοτικές συναλλαγές , με μέσα μεταφοράς και προσδέσεως εκ των προτέρων καθαρισθέντων και απολυμανθέντων με απολυμαντικό επίσημα εγκεκριμένο . Ο συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτίας .

V . Ενδεχομένως , η απαραίτητη συμφωνία που αφορά :

Το σημείο IV εδάφιο β ) , 2ος όρος της εναλλακτικής λύσεως ( 4 )

Το σημείο IV εδάφιο δ ) , 2ος όρος της εναλλακτικής λύσεως ( 4 )

έχει δοθεί από :

τη χώρα προορισμού ( 4 )

τη χώρα προορισμού και τη ( τις ) χώρα ( -ες ) διαμετακομίσεως ( 4 ) .

VI . Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ημέρες από της ημερομηνίας φορτώσεως .

Σφραγίδα : Εγινε στ ... την ... ώρα ... ( ημέρα φορτώσεως )

Νομαρχιακός Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 6 )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ( 8 )

Για τις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΟΚ - Βοοειδή σφαγής ( 9 )

Αριθ .

Χώρα αποστολής

Υπουργείο

Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία ... ( προαιρετικό )

1 . Αριθμός ζώων :

ΙΙ . Χαρακτηριστικά αναγνωρίσεως των ζώων :

Αύξων αριθμός * Αγελάδα , ταύρος , βούς , δάμαλις , μόσχος * Επίσημα σήματα στο αυτί και άλλα σήματα και χαρακτηριστικά *

* * *

ΙΙΙ . Προέλευση των ζώων :

Αύξων αριθμός σύμφωνα με το σημείο ΙΙ *

Τα ζώα

- έχουν παραμείνει τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημέρα φορτώσεως στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 10 ) ,

- ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών έχουν παραμείνει από της γεννήσεώς τους στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 10 ) .

IV . Προορισμός των ζώων :

Τα ζώα θα αποσταλούν από ... ( τόπος αποστολής )

στ ... ( χώρα και τόπος προορισμού )

με - βαγόνι ( 8 ) - φορτηγό ( 8 ) - αεροπλάνο ( 8 ) - πλοίο ( 8 )

Ονομα και διεύθυνση αποστολέως

Ονομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του ( ενδεχομένη περίπτωση )

Πιθανό σημείο διελεύσεως των συνόρων ( συνοριακός σταθμός )

Ονομα και διεύθυνση του παραλήπτου

V . Υγειονομικές πληροφορίες :

Ο υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 12 ) πιστοποιώ ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στους ακόλουθους όρους :

α ) - έχουν εξετασθεί την ημέρα αυτή και δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σημείο ασθενείας

β ) ( 13 ) - έχουν εμβολιασθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας των 15 ημερών τουλάχιστον και των 12 μηνών κατ ' ανώτατο όριο ( 14 ) κατά των τύπων Α , Ο και C του ιού του αφθώδους δι ' αδρανοποιηθέντος εμβολίου επίσημα εγκεκριμένου και ελεγμένου ( 10 )

- έχει διενεργηθεί σ ' αυτά ορρός εντός της ορισθείσης προθεσμίας των 10 ημερών ( 14 ) , δι ' αντιαφθωδικού ορρού επισήμως εγκεκριμένου και ελεγμένου στη χώρα αποστολής και επισήμως αποδεκτού στη χώρα προορισμού ( 10 )

- δεν έχουν εμβολιασθεί ούτε έχει γίνει ορρός ( 10 )

γ ) - προέρχονται από επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο ( 10 )

- δεν προέρχονται από επίσημα απαλλαγμένο φυματιώσεως βόειο ζωικό κεφάλαιο

ο ενδοδερμικός φυματινισμός , ο οποίος διενεργήθηκε εντός της ορισθείσης προθεσμίας των 30 ημερών ( 14 )

ήταν

αρνητικός ( 10 ) / θετικός

δ ) - προέρχονταν από βόειο ζωικό κεφάλαιο

επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως ( 10 ) / απαλλαγμένο βρουκελλώσεως ( 10 )

- δεν προέρχονται :

ούτε από βόειο ζωικό κεφάλαιο που έχει αναγνωρισθεί ως επίσημα απαλλαγμένο βρουκελλώσεως ούτε από ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως

η δοκιμή ορροσυγκολλήσεως που διενεργείται εντός της ορισθείσας προθεσμίας των 30 ημερών ( 14 ) έχει δώσει βρουκελλικό τίτλο

κατώτερο των 30 ΔΜ / χιλιοστολ . ( 10 ) / 30 ΔΜ / χιλιοστολ . ή περισσότερο ( 10 )

ε ) δεν πρόκειται για ζώα τα οποία εξαλείφονται στα πλαίσια εθνικού προγράμματος εξαλείψεως των μεταδοτικών ασθενειών

στ ) προέρχονται από εκμετάλλευση που ευρίσκεται στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής , στο οποίο δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών ( 14 ) μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών που υπόκειται σε υποχρεωτική δήλωση κατά την έννοια των διατάξεων οι οποίες εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

Η εκμετάλλευση ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτιών

επί πλέον , ούτε αφθώδης πυρετός ούτε η βρουκέλλωση των βοοειδών δεν έχουν επίσημα διαπιστωθεί στην εκμετάλλευση αυτή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών ( 14 )

ζ ) έχουν αποκτηθεί :

- σε μία εκμετάλλευση ( 10 )

- σε αγορά ζώων σφαγής επίσημα εγκεκριμένη για την αποστολή προς άλλο Κράτος Μέλος ( 10 )

η ) έχουν μεταφερθεί απ ' ευθείας διερχόμενα / χωρίς να διέλθουν ( 10 ) από τόπο συγκεντρώσεως

από την εκμετάλλευση ( 10 ) / από την εκμετάλλευση στην αγορά και από την αγορά ( 10 )

φορτώσεως χωρίς να έλθουν σ ' επαφή με ζώα δίχηλα διάφορα των ζώων σφαγής του είδους των βοοειδών και χοιροειδών , τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές , διά μέσων μεταφοράς και προσδέσεως , τα οποία προηγουμένως έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί με επίσημα εγκεκριμένο απολυμαντικό .

Ο συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτίας .

VI . ( 13 ) Σε δεδομένη περίπτωση , η απαραίτητη συμφωνία που αφορά :

Το σημείο V εδάφιο β ) 2η και 3η περίπτωση ( 10 )

Το σημείο V εδάφιο γ ) ( θετική αντίδραση ) ( 10 )

Το σημείο V εδάφιο δ ) ( βρουκελλικός τίτλος 30 ΔΜ / χιλιοστολ . ή περισσότερο ) ( 10 )

έχει δοθεί από :

τη χώρα προορισμού ( 10 ) / τη χώρα προορισμού και τη ( τις ) χώρα ( ες ) διαμετακομίσεως ( 10 ) . VII . Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ημέρες από την ημερομηνία φορτώσεως .

Σφραγίδα : Εγινε στ ... την ... ώρα ... ( ημέρα φορτώσεως )

Νομαρχιακός Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 12 )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για τις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΟΚ - Χοίροι εκτροφής ή αποδόσεως

Αριθ .

Χώρα αποστολής

Υπουργείο

Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία ... ( προαιρετικό )

Ι . Αναγνώριση του ζώου :

Φυλή ... Φύλο ... ηλικία ...

Επίσημο σήμα στο αυτί

Αλλα σήματα ή χαρακτηριστικά

ΙΙ . Προέλευση ζώου :

Το ζώο

- έχει παραμείνει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημέρα φορτώσεως στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 15 ) ,

- ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών έχει παραμείνει από της γεννήσεώς του στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 15 )

ΙΙΙ . Προορισμός του ζώου :

Το ζώο θα αποσταλεί από ... ( τόπος αποστολής )

στ ... ( χώρα και τόπος προορισμού )

με - βαγόνι ( 16 ) - φορτηγό ( 16 ) - αεροπλάνο ( 16 ) - πλοίο ( 15 )

Ονομα και διεύθυνση αποστολέως

Ονομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του ( ενδεχομένως )

Πιθανό σημείο διελεύσεως των συνόρων ( συνοριακός σταθμός )

Ονομα και διεύθυνση πρώτου παραλήπτου

IV . Υγειονομικές πληροφορίες :

Ο υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 17 ) , πιστοποιώ ότι το ανωτέρω αναφερόμενο ζώο ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους :

α ) έχει εξετασθεί την ημέρα αυτή και δεν παρουσιάζει κλινική ένδειξη ασθενείας

β ) προέρχεται από χοίρειο ζωικό κεφάλαιο απαλλαγμένο βρουκελλώσεως και η δοκιμή ορροσυγκολλήσεως , διενεργηθείσα εντός της ορισθείσας προθεσμίας των 30 ημερών ( 18 ) , έχει αποκαλύψει βρουκελλικό τίτλο τουλάχιστο 30 ΔΜ / χιλιοστόλ . ( 15 ) ( 19 )

γ ) έχει παραμείνει τις 30 τελευταίες ημέρες ( 18 ) σε εκμετάλλευση που ευρίσκεται στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής , στην οποία δεν διαπιστώθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μεταδοτική ασθένεια των χοίρων , που υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση κατά την έννοια των διατάξεων οι οποίες εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

Επί πλέον , η εκμετάλλευση ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτιών η οποία ήταν σύμφωνα με επίσημες διαπιστώσεις , κατά τους τελευταίους 3 μήνες ( 18 ) απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού , βρουκελλώσεως των βοοειδών και των χοίρων , πανώλους των χοίρων και μεταδοτικής παραλύσεως των χοίρων ( ασθένεια του Teschen )

δ ) έχει αποκτηθεί :

- σε εκμετάλλευση ( 15 )

- σε αγορά ζώων εκτροφής ή αποδόσεως επίσημα εγκεκριμένης για την αποστολή προς άλλο Κράτος Μέλος ( 15 )

ε ) έχει μεταφερθεί απ ' ευθείας

διερχόμενο / χωρίς να διέλθει ( 15 ) από τόπο συγκεντρώσεως

από την εκμετάλλευση ( 15 ) / από την εκμετάλλευση σε αγορά και από την αγορά ( 15 )

στον συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως χωρίς να έλθει σε επαφή με δίχηλα ζώα διάφορα των ζώων εκτροφής ή αποδόσεως του είδους των βοοειδών ή χοιροειδών , τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με μέσα μεταφοράς και ενδεχομένως προσδέσεως , τα οποία προηγουμένως έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί με επίσημα εγκεκριμένο απολυμαντικό .

Ο συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτίας .

V . Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ημέρες από της ημερομηνίας φορτώσεως .

Σφραγίδα : Εγινε στ ... την ... ώρα ... ( ημέρα φορτώσεως )

Νομαρχιακός Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 17 )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ( 20 )

Για τις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΟΚ - Χοίροι σφαγής ( 21 )

Αριθ .

Χώρα αποστολής

Υπουργείο

Υπηρεσία

Τμήμα

Στοιχεία ... ( προαιρετικό )

1 . Αριθμός ζώων :

ΙΙ . Αναγνώριση των ζώων :

Αύξων αριθμός * Χοίροι και χοιρίδια * Επίσημα σήματα στο αυτί και άλλα σήματα και χαρακτηριστικά *

* * *

ΙΙΙ . Προέλευση των ζώων :

Αύξων αριθμός σύμφωνα με το σημείο ΙΙ *

*

Τα ζώα

- έχουν παραμείνει 3 μήνες τουλάχιστον προ της ημέρας φορτώσεως στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 22 ) ,

- ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών έχουν παραμείνει από της γεννήσεώς τους στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής ( 22 ) .

IV . Προορισμός των ζώων :

Τα ζώα θα αποσταλούν από ... ( τόπος αποστολής )

σε ... ( χώρα και τόπος προορισμού )

με βαγόνι ( 23 ) - φορτηγό ( 23 ) - αεροπλάνο ( 23 ) - πλοίο ( 23 )

Ονομα και διεύθυνση αποστολέως

Ονομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του ( ενδεχομένως )

Πιθανό σημείο διελεύσεως των συνόρων ( συνοριακός σταθμός )

Ονομα και διεύθυνση του παραλήπτου

V . Υγειονομικές πληροφορίες :

Ο υπογεγραμμένος νομαρχιακός διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 24 ) πιστοποιώ ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα ζώα ανταποκρίνονται στους ακόλουθους όρους :

α ) - έχουν εξετασθεί την ημέρα αυτή και δεν παρουσιάζουν κλινική ένδειξη ασθενείας

β ) - δεν πρόκειται για ζώα τα οποία αποβάλλονται στα πλαίσια εθνικού προγράμματος για την εξάλιψη των μεταδοτικών ασθενειών των χοίρων

γ ) έχουν αποκτηθεί :

- σε εκμετάλλευση που ευρίσκεται στο έδαφος του Κράτους Μέλους αποστολής στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα από τουλάχιστον 30 ημερών ( 25 ) μεταδοτική ασθένεια των χοίρων , που υπόκειται σε υποχρεωτική δήλωση κατά την έννοια των διατάξεων οι οποίες εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

Επί πλέον , η εκμετάλλευση ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτιών και , σύμφωνα με επίσημες διαπιστώσεις , είναι κατά τους 3 τελευταίους μήνες ( 25 ) απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού , βρουκελλώσεως των βοοειδών και των χοίρων πανώλους των χοίρων καί μεταδοτικής παραλύσεως των χοίρων ( 23 ) ,

- σε αγορά ζώων σφαγής επίσημα εγκεκριμένη για την αποστολή προς άλλο Κράτος Μέλος ( 23 )

δ ) έχουν μεταφερθεί απευθείας

διερχόμενα / χωρίς να διέλθουν ( 23 ) από έναν τόπο συγκεντρώσεως

από την εκμετάλλευση ( 23 ) / από την εκμετάλλευση σε αγορά και από την αγορά ( 23 )

στον συγκεκριμένο τόπο φορτώσεως , χωρίς να έλθουν σε επαφή με δίχηλα ζώα διάφορα των ζώων σφαγής του είδους των βοοειδών ή χοιρειδών , τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με μέσο ενδεχομένως μεταφοράς και προσδέσεως τα οποία έχουν εκ των προτέρων καθαρισθεί και απολυμανθεί με επίσημα εγκεκριμένο απολυμαντικό .

Ο συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως ευρίσκεται στο κέντρο ζώνης απαλλαγμένης επιζωοτίας .

VI . Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει 10 ημέρες από της ημερομηνίας φορτώσεως .

Σφραγίδα : Εγινε στ ... την ... ώρα ... ( ημέρα φορτώσεως )

Νομαρχιακός διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ( 25 )

( 1 ) ΕΕ αριθμ . 61 της 19.4.1963 , σ . 1254/63 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . 121 της 29.7.1964 , σ . 2009/64 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . 30 της 20.4.1962 , σ . 945/62 .

( 4 ) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη

( 5 ) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά , σημειώνεται ο αριθμός μητρώου και για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως .

( 6 ) Στη Γερμανία " Beamteter Tierarzt " , στο Βέλγιο " Inspecteur veterinaire " , στο Λουξεμβούργο " Inspecteur veterinaire " , στην Ολλανδία " Distriktinspecteur " , στη Γαλλία " Directeur departemental des services veterinaire " , στην Ιταλία " Veterinario provinciale " .

( 7 ) Η προθεσμία αυτή αναφέρεται στην ημέρα φορτώσεως .

( 8 ) Υγειονομικό πιστοποιητικό δύναται να συντάσσεται μόνο για τον αριθμό ζώων που μεταφέρονται εντός ενός μόνου βαγονιού , φορτηγού ή αεροπλάνου , τα οποία προέρχονται από τον ίδιο αποστολέα και έχουν τον ιδιο παραλήπτη

κατά τη μεταφορά με πλοίο πρέπει να συντάσσεται υγειονομικό πιστοποιητικό για κάθε ομάδα 10 ζώων .

( 9 ) Βοοειδή σφαγής : βοοειδή προοριζόμενα , αμέσως μετά την άφιξή τους στη χώρα προορισμού , να οδηγηθούν απευθείας στο σφαγείο ή σε αγορά που ευρίσκεται πλησίον σφαγείου , του οποίου ο κανονισμός δεν επιτρέπει την έξοδο σ ' όλα τα ζώα , ιδίως στο τέλος της αγοράς παρά μόνο προς ένα σφαγείο που έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτόν από την κεντρική αρχή .

( 10 ) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη .

( 11 ) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως .

( 12 ) Στη Γερμανία " Beamteter Tierarzt " , στο Βέλγιο " Inspecteur veterinaire " , στην Ιταλία " Veterinario provinciale " , στο Λουξεμβούργο " Inspecteur veterinaire " , στην Ολλανδία " Distriktinspecteur " , στη Γαλλία " Directeur departemental des services veterinaire " ( 13 ) . Δεν χρειάζεται να παρασχεθούν οι ενδείξεις της παραγράφου V περίπτωσεις β ) , ζ ) και δ ) και της παραγράφου VI αυτού του πιστοποιητικού , εάν πρόκειται για μόσχους μικρότερους των 4 μηνών .

( 14 ) Η προθεσμία αυτή αναφέρεται στην ημέρα φορτώσεως .

( 15 ) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη .

( 16 ) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά σημειώνεται ο αριθμός μητρώου και για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως .

( 17 ) Στη Γερμανία " Beamteter Tierarzt " , στο Βέλγιο " Inspecteur veterinaire " , στην Ιταλία " Veterinario provinciale " , στο Λουξεμβούργο " Inspecteur veterinaire " , στην Ολλανδία " Distriktinspecteur " .

( 18 ) Η προθεσμία αυτή αναφέρεται στην ημέρα φορτώσεως .

( 19 ) Η δοκιμή ορροσυγκολλήσεως διενεργείται μόνο στους χοίρους που το βάρος τους υπερβαίνει τα 25 χγρ .

( 20 ) Υγειονομικό πιστοποιητικό δύναται να συντάσσεται μόνο για τον αριθμό ζώων που μεταφέρονται εντός ενός μόνου βαγονιού , φορτηγού ή αεροπλάνου και τα οποία προέρχονται από τον ίδιο αποστολέα και έχουν τον ίδιο παραλήπτη

κατά τη μεταφορά με πλοίο πρέπει να συντάσσεται υγειονομικό πιστοποιητικό για κάθε ομάδα 10 ζώων .

( 21 ) Χοίροι σφαγής : χοίροι που προορίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους στη χώρα προορισμού , να οδηγηθούν απ ' ευθείας στο σφαγείο ή σε αγορά πλησίον σφαγείου του οποίου ο κανονισμός δεν επιτρ—πει την έξοδο σ ' όλα τα ζώα , ιδίως στο τέλος της αγοράς παρά μόνον προς εγκεκριμένο από την αρμόδια κεντρική αρχή , προς το σκοπό αυτόν , σφαγείο .

( 22 ) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη .

( 23 ) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά σημειώνεται ο αριθμός μητρώου και για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως .

( 24 ) Στη Γερμανία " Beamteter Tierarzt " , στο Βέλγιο " Inspecteur veterinaire " , στην Ιταλία " Veterinario provinciale " , στο Λουξεμβούργο " Inspecteur veterinaire " , στην Ολλανδία " Distriktinspecteur " .

( 25 ) Η προθεσμία αυτή αναφέρεται στην ημερομηνία φορτώσεως .