31.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 444/1475


Δηλώσεις που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και για την προσωρινή εφαρμογή, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας και της συμφωνίας σχετικά με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1.

Η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν να καθιερώσουν διαρθρωμένη ρυθμιστική συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης και σταθερής σχέσης μεταξύ αυτόνομων δικαιοδοσιών. Με βάση την κοινή δέσμευση για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της ακεραιότητας της αγοράς και της προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών, οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν τα εξής:

διμερείς ανταλλαγές απόψεων και αναλύσεις σχετικά με ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και άλλα θέματα ενδιαφέροντος·

διαφάνεια και κατάλληλο διάλογο κατά τη διαδικασία έκδοσης, αναστολής και ανάκλησης αποφάσεων ισοδυναμίας· και

ενισχυμένη συνεργασία και συντονισμό, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, κατά περίπτωση.

2.

Τα δύο Μέρη θα συμφωνήσουν, έως τον Μάρτιο του 2021, σε μνημόνιο συνεννόησης για τη θέσπιση του πλαισίου αυτής της συνεργασίας. Τα Μέρη θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί δυνατή η προώθηση, και στις δύο πλευρές, των αποφάσεων ισοδυναμίας μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, με την επιφύλαξη της μονομερούς και αυτόνομης διαδικασίας λήψης αποφάσεων κάθε πλευράς.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (1)και το Ηνωμένο Βασίλειο (στο εξής: συμμετέχοντες) εγκρίνουν την ακόλουθη κοινή πολιτική δήλωση για την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων.

Οι συμμετέχοντες, ενστερνιζόμενοι τις παγκόσμιες αρχές του θεμιτού φορολογικού ανταγωνισμού, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων, ιδίως εκείνων που μπορούν να διευκολύνουν τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών σύμφωνα με τη δράση 5 του σχεδίου δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν τις αρχές για την αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων σύμφωνα με την παρούσα κοινή πολιτική δήλωση.

Τα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα καλύπτουν καθεστώτα φορολογίας των επιχειρήσεων τα οποία επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την τοποθεσία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας των ομίλων εταιρειών, εντός των συμμετεχόντων. Τα φορολογικά καθεστώτα περιλαμβάνουν τόσο νόμους ή κανονισμούς όσο και διοικητικές πρακτικές.

Αν ένα φορολογικό καθεστώς πληροί το κριτήριο της πύλης ως προς την επιβολή σημαντικά χαμηλότερου πραγματικού επιπέδου φορολόγησης από τα επίπεδα που ισχύουν γενικά για τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής φορολόγησης, θα πρέπει να θεωρείται δυνητικά επιζήμιο. Ένα τέτοιο επίπεδο φορολόγησης μπορεί να προκύπτει δυνάμει του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή, της φορολογικής βάσης ή κάθε άλλου σχετικού παράγοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένης υπόψη της προσέγγισης που καθορίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα καθεστώς φορολογίας των επιχειρήσεων είναι επιζήμιο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το αν ισχύουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:

α)

κατά πόσον τα πλεονεκτήματα διαχωρίζονται από την εγχώρια οικονομία, ώστε να μην επηρεάζουν την εθνική φορολογική βάση, ή χορηγούνται μόνο σε μη μόνιμους κατοίκους·

β)

κατά πόσον το καθεστώς που χορηγεί τα πλεονεκτήματα δεν απαιτεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία εντός του συμμετέχοντος που προσφέρει τέτοια φορολογικά πλεονεκτήματα·

γ)

κατά πόσον οι κανόνες για τον προσδιορισμό του κέρδους σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο πολυεθνικού ομίλου εταιρειών πηγάζουν από διεθνώς αποδεκτές αρχές, και ιδίως από τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ·

δ)

κατά πόσον το φορολογικό καθεστώς στερείται διαφάνειας, μεταξύ άλλων όταν οι νομικές διατάξεις χαλαρώνουν σε διοικητικό επίπεδο με αδιαφανή τρόπο ή όταν δεν υπάρχει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά το καθεστώς.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο των συνταγματικών τους ρυθμίσεων, την εφαρμογή αυτών των αρχών στα εδάφη για τα οποία έχουν ειδικές αρμοδιότητες ή φορολογικά προνόμια.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διεξάγουν ετήσιο διάλογο για να συζητούν θέματα σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Τα Μέρη επιβεβαιώνουν την αμοιβαία αντίληψή τους ότι οι δραστηριότητες που διεξάγονται από κεντρική τράπεζα στο πλαίσιο της άσκησης νομισματικών πολιτικών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 3 [Έλεγχος των επιδοτήσεων] του τίτλου XI [Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό και βιώσιμη ανάπτυξη] του τομέα 1 [Εμπόριο] του δεύτερου μέρους της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο (στο εξής: συμμετέχοντες) εγκρίνουν την ακόλουθη κοινή πολιτική δήλωση σχετικά με τις πολιτικές ελέγχου των επιδοτήσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στην παρούσα κοινή δήλωση αντιπροσωπεύουν την κοινή αντίληψη των συμμετεχόντων όσον αφορά τις κατάλληλες πολιτικές επιδοτήσεων στους τομείς που καθορίζονται κατωτέρω.

Μολονότι οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες, οι συμμετέχοντες μπορούν να τις λαμβάνουν υπόψη στα αντίστοιχα συστήματά τους ελέγχου των επιδοτήσεων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμφωνήσουν να επικαιροποιήσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Επιδοτήσεις για την ανάπτυξη μειονεκτουσών περιοχών

1.

Μπορούν να χορηγούνται επιδοτήσεις για την ανάπτυξη μειονεκτουσών ή υποβαθμισμένων περιοχών ή περιφερειών. Κατά τον καθορισμό του ποσού της επιδότησης, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικείας μειονεκτούσας περιοχής·

το μέγεθος του δικαιούχου· και

το μέγεθος του επενδυτικού έργου.

2.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει τη δική του ουσιαστική συνεισφορά στις επενδυτικές δαπάνες. Η επιδότηση δεν θα πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό ή αποτέλεσμα την παροχή κινήτρων στον δικαιούχο να μεταφέρει την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα από το έδαφος ενός Μέρους στο έδαφος του άλλου Μέρους.

Μεταφορές

1.

Μπορούν να χορηγούνται επιδοτήσεις σε αερολιμένες για επενδύσεις σε υποδομές και λειτουργικές δαπάνες, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του αερολιμένα από την άποψη του ετήσιου όγκου επιβατών. Προκειμένου να λάβει επιδοτήσεις για τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών, ο αερολιμένας, πλην των μικρών περιφερειακών αερολιμένων, θα πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να εξασφαλίσει τη μελλοντική βιωσιμότητά του εντός χρονικού διαστήματος που θα επέτρεπε τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης.

2.

Μπορούν να χορηγούνται επιδοτήσεις σε έργα οδικών υποδομών αν δεν έχουν σχεδιαστεί επιλεκτικά για να ωφελήσουν έναν μεμονωμένο οικονομικό φορέα ή τομέα, αλλά αντίθετα παρέχουν οφέλη στην κοινωνία γενικότερα. Κατά τη χορήγηση της επιδότησης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι χρήστες χωρίς διακρίσεις έχουν ανοικτή πρόσβαση στην υποδομή (2).

3.

Μπορούν να χορηγούνται επιδοτήσεις σε λιμένες για έργα βυθοκόρησης ή για έργα υποδομής, αν περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό για την έναρξη του έργου.

Έρευνα και ανάπτυξη

Μπορούν να χορηγούνται επιδοτήσεις για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (3). Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τη βασική έρευνα, τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, ιδίως την ανάπτυξη νέων και εξαιρετικά καινοτόμων τεχνολογιών που προωθούν την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητα, αν είναι αναγκαίες, αναλογικές και δεν έχουν ως κύριο σκοπό ή αποτέλεσμα τη μεταφορά ή την παύση τέτοιων δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου Μέρους. Μπορούν επίσης να χορηγούνται επιδοτήσεις σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες, όπως για νέες διαδικασίες παραγωγής, σχετικές υποδομές, συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας και ψηφιακούς κόμβους. Το ποσό της επιδότησης πρέπει να αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων παραγόντων, τον κίνδυνο και το επίπεδο της τεχνολογικής καινοτομίας που παρουσιάζει το έργο, τον βαθμό εγγύτητας του έργου στην αγορά και τη συμβολή του στην παραγωγή γνώσης.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ENER-4

Τα Μέρη συμφωνούν ότι ο στόχος της μεγιστοποίησης των οφελών του εμπορίου που προβλέπεται στο παράρτημα ENER-4 σημαίνει ότι, στο πλαίσιο των περιορισμών που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, οι εμπορικές ρυθμίσεις:

θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές· και

θα πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να έχουν ως αποτέλεσμα οι ροές μεταξύ των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας να είναι συνεπείς με τις τιμές στις αγορές της επόμενης ημέρας των Μερών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EXC.1 [ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ] ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EXC.4 [ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ]

Τα Μέρη επιβεβαιώνουν την κοινή τους αντίληψη ότι:

1.

Το άρθρο EXC.1 [Γενικές εξαιρέσεις] και το άρθρο EXC.4 [Εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας] δεν αλληλοαποκλείονται. Ειδικότερα, δεν αποκλείεται ένα συμφέρον ασφάλειας ενός Μέρους να χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα ως «ουσιώδες συμφέρον ασφάλειας» για τους σκοπούς του άρθρου EXC.4 [Εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας] και ως ζήτημα «δημόσιας ασφάλειας» ή «δημόσιας τάξης» για τους σκοπούς του άρθρου EXC.1 [Γενικές εξαιρέσεις].

2.

Το άρθρο EXC.1 [Γενικές εξαιρέσεις] και το άρθρο EXC.4 [Εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας], συμπεριλαμβανομένων ιδίως των όρων «ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας», «δημόσια ασφάλεια», «δημόσια ηθική» και «δημόσια τάξη», πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες ερμηνείας της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο COMPROV.13 [Ερμηνεία] και στο άρθρο OTH.4α [Νομολογία του ΠΟΕ].

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Τα Μέρη σημειώνουν ότι, ενώ η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αφορά ρυθμίσεις για τις θεωρήσεις ή τα σύνορα για τους οδικούς μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στο έδαφος του άλλου Μέρους, η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των ρυθμίσεων για τις θεωρήσεις και τα σύνορα για τους οδικούς μεταφορείς είναι σημαντική για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ιδίως διαμέσου των συνόρων Ηνωμένου Βασιλείου - Ένωσης.

Για τον σκοπό αυτόν, και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων κάθε Μέρους να ρυθμίζει την είσοδο ή την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο έδαφός του, τα Μέρη συμφωνούν να διευκολύνουν κατάλληλα, στο πλαίσιο της αντίστοιχης νομοθεσίας τους, την είσοδο και την προσωρινή διαμονή οδηγών που ασκούν τις δραστηριότητες που επιτρέπονται δυνάμει του τίτλου I [Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων] του τρίτου τομέα [Οδικές μεταφορές] του δεύτερου μέρους [Εμπόριο, μεταφορές και αλιεία] της παρούσας συμφωνίας.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ενώ η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το άσυλο, τις επιστροφές, την οικογενειακή επανένωση ασυνόδευτων ανηλίκων ή την παράνομη μετανάστευση, τα Μέρη επισημαίνουν τη σημασία της καλής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και αναγνωρίζουν τις ειδικές περιστάσεις που προκύπτουν από τις παράλληλες ρυθμίσεις ελέγχου, τις υπηρεσίες οχηματαγωγών roll-on roll-off, τη σταθερή σύνδεση της Μάγχης και την Κοινή Ταξιδιωτική Περιοχή.

Για τον σκοπό αυτόν, τα Μέρη σημειώνουν την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχει σε διμερείς συζητήσεις με τα πλέον ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για να συζητήσουν κατάλληλες πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με το άσυλο, την οικογενειακή επανένωση ασυνόδευτων ανηλίκων ή την παράνομη μετανάστευση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των Μερών.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΙΙΙ [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ] ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ [ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ]

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων που προέρχονται από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) σχετικά με τρόπους μεταφοράς πλην των πτήσεων, όπως οι θαλάσσιοι, οι σιδηροδρομικοί και οι οδικοί μεταφορείς, έχει επιχειρησιακή αξία για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων και δηλώνουν την πρόθεσή τους να επανεξετάσουν και, αν χρειαστεί, να επεκτείνουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, αν η Ένωση θεσπίσει εσωτερικό νομικό πλαίσιο για τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων PNR για άλλους τρόπους μεταφοράς.

Η συμφωνία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου να συνάπτουν και να εφαρμόζουν διμερείς συμφωνίες για σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων PNR από μεταφορείς άλλους από αυτούς που προσδιορίζονται στη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη ενεργούν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ VΙΙ [ΠΑΡΑΔΟΣΗ] ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ [ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ]

Το άρθρο LAW.SURR.77 [Αρχή της αναλογικότητας] του τίτλου VII [Παράδοση] του τρίτου μέρους [Συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις] προβλέπει ότι η συνεργασία για την παράδοση πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική και να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα του καταζητουμένου και τα συμφέροντα των θυμάτων, σε συνάρτηση και με τη σοβαρότητα της πράξης, την πιθανή ποινή που ενδέχεται να επιβληθεί και τη δυνατότητα του κράτους να λάβει μέτρα λιγότερο καταναγκαστικά από την παράδοση του καταζητουμένου, ιδίως με σκοπό την αποφυγή άσκοπα μακρών περιόδων προσωρινής κράτησης.

Η αρχή της αναλογικότητας έχει εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση απόφασης για παράδοση, η οποία προβλέπεται στον τίτλο VII [Παράδοση]. Αν η δικαστική αρχή εκτέλεσης έχει αμφιβολίες σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας, ζητά τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε να μπορέσει η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Αμφότερα τα Μέρη επισημαίνουν ότι τα άρθρα LAW.SURR.77 [Αρχή της αναλογικότητας] και LAW.SURR.93 [Απόφαση για την παράδοση] επιτρέπουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές των κρατών να εξετάζουν την αναλογικότητα και την πιθανή διάρκεια της προσωρινής κράτησης κατά την εφαρμογή του τίτλου VII [Παράδοση] και σημειώνουν ότι αυτό συνάδει με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία τους.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΙX [ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ] ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ [ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ]

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό για τους εργοδότες να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για την ύπαρξη ποινικών καταδικών και για τυχόν σχετικές εκπτώσεις από δικαιώματα λόγω καταδίκης όσον αφορά τα πρόσωπα που προσλαμβάνουν για επαγγελματικές ή οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές επαφές με ευάλωτους ενηλίκους. Τα Μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους να επανεξετάσουν και, αν χρειαστεί, να επεκτείνουν τον τίτλο IX [Ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου] του τρίτου μέρους [Συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις], αν η Ένωση τροποποιήσει το νομικό της πλαίσιο εν προκειμένω.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕ-ΗΒ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της θέσπισης, το συντομότερο δυνατόν, ρυθμίσεων που επιτρέπουν την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εκτελεστική ρύθμιση της συμφωνίας για την ασφάλεια των πληροφοριών, μόλις αυτό καταστεί ευλόγως εφικτό, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της συμφωνίας για την ασφάλεια των πληροφοριών, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 της συμφωνίας. Στο μεταξύ, τα Μέρη μπορούν να ανταλλάσσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα Μέρη αναγνωρίζουν το αμοιβαίο όφελος της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η επιστήμη, η έρευνα και η καινοτομία, η πυρηνική έρευνα και το διάστημα. Για να ενθαρρυνθεί η μελλοντική συνεργασία στους τομείς αυτούς, τα Μέρη προτίθενται να δημιουργήσουν επίσημη βάση για μελλοντική συνεργασία με τη μορφή της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στα αντίστοιχα προγράμματα της Ένωσης υπό δίκαιους και κατάλληλους όρους και, κατά περίπτωση, υπό μορφή πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το κείμενο του πρωτοκόλλου Ι «Προγράμματα και δραστηριότητες στα/στις οποία/-ες συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο», με το οποίο θεσπίζεται σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου για συμμετοχή σε ορισμένα προγράμματα και δραστηριότητες της Ένωσης, και του πρωτοκόλλου ΙΙ «σχετικά με την πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ένωσης» δεν κατέστη δυνατόν να οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεδομένου ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι αντίστοιχες νομικές πράξεις της Ένωσης δεν είχαν ακόμη εγκριθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Τα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα σχέδια πρωτοκόλλων που παρατίθενται κατωτέρω έχουν συμφωνηθεί καταρχήν και θα υποβληθούν στην ειδική επιτροπή για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης προς συζήτηση και έγκριση. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στα πρωτόκολλα [Ι και ΙΙ] πριν από την έγκρισή τους, δεδομένου ότι οι νομικές πράξεις που διέπουν τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της Ένωσης ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τα σχέδια πρωτοκόλλων ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να τροποποιηθούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω πράξεις, όπως αυτές θα εκδοθούν.

Σαφής πρόθεση των Μερών είναι η ταχεία έγκριση των πρωτοκόλλων από την ειδική επιτροπή για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους το συντομότερο δυνατόν, ιδίως με τη φιλοδοξία να μπορούν οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχουν από την έναρξη των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας την ύπαρξη σχετικών ρυθμίσεων και συμφωνιών, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης.

Τα Μέρη υπενθυμίζουν επίσης τη δέσμευσή τους για το πρόγραμμα PEACE+, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής συμφωνίας χρηματοδότησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ I

Προγράμματα και δραστηριότητες στα/στις οποία/-ες συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο

Άρθρο 1: Έκταση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου

1.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει και συνεισφέρει [από την 1η Ιανουαρίου 2021] στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της Ένωσης, ή σε μέρη αυτών, που θεσπίζονται με τις ακόλουθες βασικές πράξεις:

α)

Κανονισμός XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης 541/2014/ΕΕ (4), στον βαθμό που αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στη συνιστώσα που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού· [Copernicus]

β)

Κανονισμός XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (5), στον βαθμό που αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις συνιστώσες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) και αα) του εν λόγω κανονισμού·

γ)

Απόφαση XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (6)·

δ)

Κανονισμός ΧΧΧ του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, Ευρατόμ, για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (7) (στο εξής: πρόγραμμα Ευρατόμ)·

ε)

Απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER [F4E (Fusion for Energy- Σύντηξη για Ενέργεια)] και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν (στο εξής: απόφαση F4E του Συμβουλίου) (8) .

Άρθρο 2: Διάρκεια της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου

1.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της Ένωσης, ή σε μέρη αυτών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 [Έκταση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου] από την [1η Ιανουαρίου 2021] για τη διάρκειά τους ή για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, όποια από τις δύο περιόδους είναι βραχύτερη.

2.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ή οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επιλέξιμες υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο UNPRO.1.4 [Συμμόρφωση με τους κανόνες του προγράμματος], όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης της Ένωσης οι οποίες υλοποιούν τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων ή μερών αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 [Έκταση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου], εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.

Το παρόν πρωτόκολλο παρατείνεται και εφαρμόζεται για την περίοδο 2026-2027 υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στο διάδοχο πρόγραμμα του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, Ευρατόμ (στο εξής: πρόγραμμα Ευρατόμ), εκτός αν, εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω διάδοχου προγράμματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιοδήποτε Μέρος κοινοποιήσει την απόφασή του να μην επεκτείνει το παρόν πρωτόκολλο στο εν λόγω διάδοχο πρόγραμμα. Σε περίπτωση κοινοποίησης, το παρόν πρωτόκολλο δεν εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 όσον αφορά το διάδοχο πρόγραμμα Ευρατόμ. Η ρύθμιση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλα προγράμματα και δραστηριότητες της Ένωσης ή σε μέρη αυτών.

Άρθρο 3: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαστημικό πρόγραμμα

1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ιδίως του άρθρου UNPRO.1.4 [Συμμόρφωση με τους κανόνες του προγράμματος], το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στο σκέλος Copernicus του διαστημικού προγράμματος και επωφελείται από υπηρεσίες και προϊόντα του Copernicus κατά τον ίδιο τρόπο με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες (9).

2.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus. Οι λεπτομέρειες ενεργοποίησης και χρήσης υπόκεινται σε ειδική συμφωνία.

Λεπτομερείς κανόνες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές καθορίζονται στην αντίστοιχη συμφωνία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ειδική λειτουργία των άρθρων UNPRO.3.1 παράγραφος 4, UNPRO.3.2 παράγραφος 4 και UNPRO.3.3 παράγραφος 5.

3.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόσβαση ως εξουσιοδοτημένος χρήστης στις συνιστώσες της υπηρεσίας ασφαλείας του Copernicus, στον βαθμό που συμφωνείται η συνεργασία μεταξύ των Μερών στους σχετικούς τομείς πολιτικής. Οι λεπτομέρειες ενεργοποίησης και χρήσης υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.

Λεπτομερείς κανόνες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ειδική λειτουργία των άρθρων UNPRO.3.1 παράγραφος 4, UNPRO.3.2 παράγραφος 4 και UNPRO.3.3 παράγραφος 5.

4.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου ή οντοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και του σχετικού οργανισμού της Ένωσης αρχίζουν το συντομότερο δυνατόν μετά την καθιέρωση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Copernicus στο παρόν πρωτόκολλο και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες.

Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης ή αδυναμίας σύναψης σχετικής συμφωνίας, η ειδική επιτροπή για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης εξετάζει τον τρόπο προσαρμογής της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Copernicus και της χρηματοδότησής του, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή.

5.

Η συμμετοχή των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας διέπεται από τους κανόνες και τις διαδικασίες συμμετοχής στο εν λόγω συμβούλιο, λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας.

Άρθρο 4: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει ως συνδεδεμένη χώρα σε όλα τα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού XXX, το οποίο υλοποιείται μέσω του ειδικού προγράμματος που θεσπίστηκε με την απόφαση XXX για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008.

2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ιδίως του άρθρου UNPRO.1.4 [Συμμόρφωση με τους κανόνες του προγράμματος], οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συμμετέχουν σε άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) και σε έμμεσες δράσεις υπό όρους ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν για οντότητες της Ένωσης.

3.

Όταν η Ένωση θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 185 και 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συμμετέχουν στις νομικές δομές που δημιουργούνται δυνάμει των εν λόγω διατάξεων, σύμφωνα με τις νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με τη θέσπιση των εν λόγω νομικών δομών.

4.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (10), όπως τροποποιήθηκε, και απόφαση XXX σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: Η τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία (11), όπως τροποποιήθηκε, εφαρμόζεται στη συμμετοχή οντοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου σε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας σύμφωνα με το άρθρο UNPRO.1.4 [Συμμόρφωση με τους κανόνες του προγράμματος].

5.

Όταν οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχουν σε άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών, εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως παρατηρητές στο διοικητικό συμβούλιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με την επιφύλαξη του εν λόγω όρου, η συμμετοχή αυτή διέπεται από τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες με εκείνους που ισχύουν για τους εκπροσώπους των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ομιλίας και των διαδικασιών παραλαβής πληροφοριών και τεκμηρίωσης σε σχέση με σημείο που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο.

6.

Για τους σκοπούς του υπολογισμού της επιχειρησιακής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο UNPRO.2.1 παράγραφος 5, οι αρχικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης που εγκρίθηκε οριστικά για το εφαρμοστέο έτος για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των δαπανών στήριξης του προγράμματος, αυξάνονται κατά τις πιστώσεις που αντιστοιχούν στα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το [άρθρο XXX] του κανονισμού [XXX] του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19 (12).

7.

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στις υποομάδες της είναι εκείνα που ισχύουν για τις συνδεδεμένες χώρες.

8.

Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετέχει σε κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (στο εξής: ΚΕΕΥ) σύμφωνα με τις νομικές πράξεις σύστασης της εν λόγω ΚΕΕΥ και λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής του στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τη συμμετοχή αυτή αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου και της συμμετοχής του στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 5: Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτόματου διορθωτικού μηχανισμού στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» βάσει του άρθρου UNPRO.2.2 [Προγράμματα στα οποία εφαρμόζεται μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης]

1.

Το άρθρο UNPRO.2.2 [Προγράμματα στα οποία εφαρμόζεται μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης] εφαρμόζεται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

2.

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α)

για τους σκοπούς του υπολογισμού της αυτόματης διόρθωσης, ως «επιχορηγήσεις κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας» νοούνται οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στις οποίες οι τελικοί δικαιούχοι μπορούν να προσδιοριστούν κατά τον υπολογισμό της αυτόματης διόρθωσης, με εξαίρεση τη χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους, όπως ορίζεται στο άρθρο 204 του δημοσιονομικού κανονισμού (13) που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

β)

όταν υπογράφεται νομική δέσμευση με συντονιστή κοινοπραξίας, τα ποσά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αρχικών ποσών της νομικής δέσμευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου UNPRO.2.2 [Προγράμματα στα οποία εφαρμόζεται αυτόματος διορθωτικός μηχανισμός] είναι τα σωρευτικά αρχικά ποσά που διατίθενται στη νομική δέσμευση σε μέλη κοινοπραξίας που είναι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου.

γ)

Όλα τα ποσά των νομικών δεσμεύσεων καθορίζονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος eCorda της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

δ)

«Δαπάνες μη παρέμβασης»: δαπάνες επιχειρησιακού προγράμματος πλην των επιχορηγήσεων που χορηγούνται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών στήριξης, της ειδικής για το πρόγραμμα διοίκησης και άλλων δράσεων (14)·

ε)

τα ποσά που διατίθενται σε διεθνείς οργανισμούς ως νομικές οντότητες που αποτελούν τον τελικό δικαιούχο (15) θεωρούνται δαπάνες μη παρέμβασης.

3.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται ως εξής:

α)

Οι αυτόματες διορθώσεις για το έτος Ν σε σχέση με την εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το έτος Ν εφαρμόζονται με βάση τα στοιχεία για το έτος Ν και το έτος Ν+1 από το eCorda που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) κατά το έτος Ν+2 μετά την εφαρμογή τυχόν προσαρμογών σύμφωνα με το άρθρο UNPRO.2.1 παράγραφος 8 στη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Το εξεταζόμενο ποσό θα είναι το ποσό των επιχορηγήσεων που χορηγούνται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

β)

Το ποσό της αυτόματης διόρθωσης υπολογίζεται λαμβανομένης της διαφοράς μεταξύ:

i)

του συνολικού ποσού των εν λόγω επιχορηγήσεων που χορηγούνται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και οι οποίες κατανέμονται σε οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου ως αναλήψεις υποχρεώσεων από πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους Ν· και

ii)

του ποσού της προσαρμοσμένης συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος Ν πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο μεταξύ:

(A)

του ποσού των επιχορηγήσεων που χορηγούνται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας οι οποίες αναλήφθηκαν σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του έτους Ν για το εν λόγω πρόγραμμα, και

(B)

του συνόλου όλων των νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του έτους Ν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών στήριξης.

Όταν πραγματοποιείται οποιαδήποτε προσαρμογή για καταστάσεις στις οποίες εξαιρούνται οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου UNPRO.2.1 παράγραφος 8, τα αντίστοιχα ποσά των επιχορηγήσεων που χορηγούνται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό.

Άρθρο 6: Αποκλεισμός από το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

1.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συμμετέχουν στο Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) που συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το Ταμείο ΕΣΚ είναι το χρηματοδοτικό μέσο που αποτελεί μέρος του μέσου Accelerator του ΕΣΚ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο παρέχει επενδύσεις μέσω μετοχικού κεφαλαίου ή άλλης επιστρεπτέας μορφής (16).

2.

Από το 2021 και έως το 2027, κάθε έτος, η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αναπροσαρμόζεται με ένα ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των εκτιμώμενων ποσών που πρόκειται να διατεθούν στους δικαιούχους του Ταμείου ΕΣΚ που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, εξαιρουμένου του ποσού που προκύπτει από επιστροφές και επανεισροές, επί την κλείδα συνεισφοράς που ορίζεται στο άρθρο UNPRO.2.1 παράγραφος 6.

3.

Μετά από κάθε έτος Ν κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε προσαρμογή σύμφωνα με το εδάφιο 2, η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόζεται κατά τα επόμενα έτη προς τα άνω ή προς τα κάτω, με πολλαπλασιασμό της διαφοράς μεταξύ του εκτιμώμενου ποσού που διατίθεται στους δικαιούχους του ταμείου ΕΣΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, και του ποσού που χορηγείται στους δικαιούχους του ΕΣΚ το έτος Ν, επί την κλείδα συνεισφοράς, που ορίζεται στο άρθρο UNPRO 2.1 παράγραφος 6.

Άρθρο 7: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ευρατόμ

1.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει ως συνδεδεμένη χώρα σε όλα τα μέρη του προγράμματος Ευρατόμ.

2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ιδίως του άρθρου UNPRO.1.4 [Συμμόρφωση με τους κανόνες του προγράμματος], οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές του προγράμματος Ευρατόμ υπό όρους ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν για τις νομικές οντότητες της Ένωσης.

3.

Οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συμμετέχουν σε άμεσες δράσεις του JRC σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 8: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη, της συμφωνίας ITER και της συμφωνίας ευρύτερης θεώρησης

1.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει ως μέλος της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (F4E) σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου για την F4E και το καταστατικό της (στο εξής: καταστατικό της F4E), όπως τροποποιήθηκε τελευταία ή πρόκειται να τροποποιηθεί στο μέλλον, συμβάλλοντας στη μελλοντική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης μέσω της σύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με το πρόγραμμα Ευρατόμ.

2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ιδίως του άρθρου UNPRO.1.4 [Συμμόρφωση με τους κανόνες του προγράμματος], οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της F4E υπό όρους ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν για τις νομικές οντότητες της Ευρατόμ.

3.

Εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της F4E σύμφωνα με το καταστατικό της F4E.

4.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του Συμβουλίου για την F4E, το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην κοινή επιχείρηση, τον διευθυντή της και το προσωπικό της σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν δυνάμει της απόφασης του Συμβουλίου για την F4E. με το άρθρο 8 της απόφασης του Συμβουλίου για την F4E, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει επίσης όλα τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ της Συνθήκης Ευρατόμ στην κοινή επιχείρηση F4E στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της.

5.

Τα Μέρη συμφωνούν τα εξής:

α)

Η συμφωνία για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER για την από κοινού υλοποίηση του έργου ITER (στο εξής: συμφωνία ITER) εφαρμόζεται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και, για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το παρόν πρωτόκολλο θεωρείται συναφής συμφωνία για τους σκοπούς του άρθρου 21 της συμφωνίας ITER·

β)

Η συμφωνία περί των προνομίων και ασυλιών του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης ITER για την από κοινού υλοποίηση του έργου ITER (στο εξής: συμφωνία περί προνομίων και ασυλιών) εφαρμόζεται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και, για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το παρόν πρωτόκολλο θεωρείται συναφής συμφωνία για τους σκοπούς του άρθρου 24 της συμφωνίας περί προνομίων και ασυλιών· και

γ)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρατόμ και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας για την από κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης στον ερευνητικό τομέα της ενέργειας σύντηξης (στο εξής: συμφωνία ευρύτερης θεώρησης ) εφαρμόζεται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως όσον αφορά τα προνόμια και τις ασυλίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 και το άρθρο 14 παράγραφος 5, και, για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το παρόν πρωτόκολλο θεωρείται συναφής συμφωνία για τους σκοπούς του άρθρου 26 της συμφωνίας ευρύτερης θεώρησης.

6.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενημερώνεται από την Ευρατόμ σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας ITER, της συμφωνίας ευρύτερης θεώρησης ή της συμφωνίας περί προνομίων και ασυλιών. Κάθε τροποποίηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου συζητείται στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης, με σκοπό την προσαρμογή της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στη νέα κατάσταση. Κάθε τροποποίηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτεί την επίσημη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου πριν τεθεί σε ισχύ έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου.

7.

Η Ευρατόμ και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συμφωνήσουν σε ειδική συμφωνία ότι νομικές οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση μπορούν να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε δραστηριότητες του Ηνωμένου Βασιλείου που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της F4E.

Άρθρο 9: Αμοιβαιότητα

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «οντότητα της Ένωσης» νοείται κάθε είδους οντότητα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε για νομικό πρόσωπο, είτε για άλλου είδους οντότητα, που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένη στην Ένωση.

Επιλέξιμες οντότητες της Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα του Ηνωμένου Βασιλείου ισοδύναμα με εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ) του άρθρου 1 [Έκταση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου ] του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με το δίκαιο και τους κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άρθρο 10: Διανοητική ιδιοκτησία

Για τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 1 [Έκταση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου ] και με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ιδίως του άρθρου UNPRO.1.4 [Συμμόρφωση με τους κανόνες του προγράμματος ], οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου που συμμετέχουν σε προγράμματα που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο έχουν, όσον αφορά την κυριότητα, την εκμετάλλευση και τη διάδοση πληροφοριών και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή αυτή, ισοδύναμα δικαιώματα και υποχρεώσεις με οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα και δραστηριότητες. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα αποτελέσματα έργων που άρχισαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ IΙ

σχετικά με την πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου σε υπηρεσίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο ορισμένων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ένωσης στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΡΘΡΟ: 1 Έκταση της πρόσβασης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, στις βασικές πράξεις και σε οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που αφορούν την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ένωσης:

α)

υπηρεσίες επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), που ορίζονται στο άρθρο 54 του κανονισμού XXX (17) [κανονισμός για το διάστημα].

Μέχρι να αρχίσουν να ισχύουν οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους όρους πρόσβασης των τρίτων χωρών στις τρεις δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες SST, οι υπηρεσίες SST που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ παρέχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους δημόσιους και ιδιωτικούς ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης διαστημικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης (ή οποιασδήποτε νομοθεσίας την αντικαθιστά με ή χωρίς τροποποίηση).

Άρθρο 2: Διάρκεια της πρόσβασης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 για όλη τη διάρκειά τους ή για ολόκληρη τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, όποια από τις δύο χρονικές περιόδους είναι βραχύτερη.

Άρθρο 3: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την πρόσβαση στις υπηρεσίες SST

Η πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου σε δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ ) του εν λόγω κανονισμού παρέχεται (18) σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού XXX, κατόπιν αιτήματος και υπό τους όρους που ισχύουν για τις τρίτες χώρες.

Η πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στις υπηρεσίες SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της βασικής πράξης υπόκειται, όταν είναι διαθέσιμη (19), στους όρους που ισχύουν για τις τρίτες χώρες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Τα Μέρη λαμβάνουν υπό σημείωση την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινήσει αμέσως τη διαδικασία για την έκδοση αποφάσεων περί επάρκειας όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και της οδηγίας για την επιβολή του νόμου, καθώς και την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά προς τον σκοπό αυτόν με τους άλλους οργανισμούς και όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων.


(1)  Για τους σκοπούς των δεσμεύσεων της παρούσας δήλωσης, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε αναφορά στους συμμετέχοντες νοείται ως αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη μέλη της ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, κατά περίπτωση.

(2)  Για τον σκοπό αυτόν, διάκριση σημαίνει ότι παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται διαφορετικά και η διαφοροποίηση δεν δικαιολογείται αντικειμενικά.

(3)  Έρευνα και ανάπτυξη, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ

(4)  [να εισαχθούν τα στοιχεία της ΕΕ]

(5)  [να εισαχθούν τα στοιχεία της ΕΕ]

(6)  [να εισαχθούν τα στοιχεία της ΕΕ]

(7)  [να εισαχθούν τα στοιχεία της ΕΕ]

(8)  [να εισαχθούν τα στοιχεία της ΕΕ] (όπως τροποποιήθηκαν)

(9)  Οι αναφορές στις «συμμετέχουσες χώρες» θα οριστικοποιηθούν σύμφωνα με την ορολογία των βασικών πράξεων, όταν αυτές εκδοθούν.

(10)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008.

(11)  [ΕΕ L …]

(12)  [ΕΕ L …· COM(2020) 441]

(13)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(14)  Οι «άλλες δράσεις» μπορεί να περιλαμβάνουν βραβεία, χρηματοδοτικά μέσα, παροχή τεχνικών/επιστημονικών υπηρεσιών από το JRC, συνδρομές (ΟΟΣΑ, Eureka, IPEEC, ΔΟΕ,...), συμφωνίες ανάθεσης, εμπειρογνώμονες (αξιολογητές, παρακολούθηση έργων).

(15)  Οι διεθνείς οργανισμοί θα θεωρούνται δαπάνες μη παρέμβασης μόνο αν είναι τελικοί δικαιούχοι. Αυτό δεν ισχύει όταν ένας διεθνής οργανισμός είναι συντονιστής έργου (διανομή κεφαλαίων σε άλλους συντονιστές).

(16)  Ο ορισμός αυτός θα αντικατασταθεί από τον ορισμό που περιέχεται σε νομοθετική πράξη με παραπομπή σε υποσημείωση της εν λόγω νομοθετικής πράξης στην τελική έκδοση του πρωτοκόλλου [ο τελευταίος ορισμός του Ταμείου ΕΣΚ στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι η απόφαση C(2020) 4001 της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης C(2019) 5323]. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος ορισμός σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» όταν οριστικοποιηθεί το πρωτόκολλο, ο ορισμός θα πρέπει ενδεχομένως να επανεξεταστεί.

(17)  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ [COM/2018/447 final] [ΕΕ L …].

(18)  Αυτό υπόκειται στον τελικό όρο της βασικής πράξης και υπό την προϋπόθεση ότι αμφότερα τα Μέρη συμφωνούν σχετικά με τον όρο για την παροχή της υπηρεσίας SST.

(19)  Αυτό υπόκειται στον τελικό όρο της βασικής πράξης και υπό την προϋπόθεση ότι αμφότερα τα Μέρη συμφωνούν σχετικά με τον όρο για την παροχή της υπηρεσίας SST.