21.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 18/32


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ (καλούμενη εφεξής «Σεϋχέλλες»),

αφετέρου,

καλούμενες εφεξής από κοινού «τα συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (1) («η συμφωνία») η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ τη σημασία που έχει η διευκόλυνση των διαπροσωπικών επαφών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η συμφωνία εφαρμόζεται για την ικανοποίηση των πολιτών των συμβαλλόμενων μερών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ο ορισμός της βραχείας διαμονής που προβλέπεται από τη συμφωνία (τρεις μήνες ανά εξάμηνο από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου) δεν είναι αρκετά ακριβής και ιδίως η έννοια της «ημερομηνίας της πρώτης εισόδου» μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητες και ερωτήματα,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 610/2013του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θέσπισε οριζόντιες αλλαγές στο «εσωτερικό» κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θεωρήσεις και τα σύνορα και όρισε ως βραχεία διαμονή «τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών»,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι για το σύστημα εισόδου/εξόδου που θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται η χρήση ενιαίου και σαφούς ορισμού της βραχείας διαμονής, ο οποίος ισχύει προς όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσει την ομαλή ροή των ταξιδιωτών στα σημεία διέλευσης των συνόρων των συμβαλλόμενων μερών,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η συμφωνία καλύπτει τους πολίτες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το πρωτόκολλο για το κεκτημένο του Σένγκεν που ενσωματώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιβεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία τροποποιείται ως εξής:

1)

στον τίτλο και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 παράγραφος 7, η λέξη «Κοινότητα» αντικαθίσταται από τη λέξη «Ένωση». Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και άρθρο 4 παράγραφος 3, η λέξη «κοινοτικό» αντικαθίσταται από τη λέξη «ενωσιακό»,

2)

στο άρθρο 1, η φράση «τρεις μήνες εντός εξάμηνης περιόδου» αντικαθίσταται από τη φράση «90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών»,

3)

το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μείνουν στο έδαφος των Σεϋχελλών για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών»,

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι πολίτες των Σεϋχελλών μπορούν να μείνουν στο έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η εν λόγω χρονική περίοδος υπολογίζεται ανεξάρτητα από τυχόν διαμονή σε κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.

Οι πολίτες των Σεϋχελλών μπορούν να μείνουν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο έδαφος κάθε κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, ανεξάρτητα από την περίοδο διαμονής που υπολογίζεται για το έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.»,

γ)

στην παράγραφο 3, οι λέξεις «τριών μηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «90 ημερών»,

4)

στο άρθρο 8 παράγραφος 4, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το συμβαλλόμενο μέρος που ανέστειλε την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μόλις εκλείψουν οι λόγοι της αναστολής και προβαίνει σε άρση της αναστολής.».

Άρθρο 2

Η παρούσα τροποποιητική συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους και αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του έκτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία το τελευταίο μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων διαδικασιών.

Έγινε εις διπλούν, στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, καθένα δε από τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  ΕΕ L 169 της 30.6.2009, σ. 31.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), της σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1683/95 και (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 1).


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

Είναι ευκταίο οι αρχές της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, αφενός, και των Σεϋχελλών, αφετέρου, να τροποποιήσουν, αμελλητί, τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τροποποιητικής συμφωνίας.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 180 ΗΜΕΡΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η μέγιστη χρονική περίοδος των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της συμφωνίας, αντιστοιχεί είτε σε επίσκεψη διαρκείας είτε σε περισσότερες διαδοχικές επισκέψεις, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει συνολικά τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Η έννοια του «οιασδήποτε» συνεπάγεται την εφαρμογή κυλιόμενης περιόδου αναφοράς 180 ημερών, που ανατρέχει σε κάθε ημέρα της διαμονής κατά την περίοδο των τελευταίων 180 ημερών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν εξακολουθεί να πληρούται η απαίτηση των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι απουσία για αδιάλειπτη περίοδο 90 ημερών καθιστά δυνατή νέα διαμονή έως 90 ημέρες.