14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 331/4


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση»,

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, εφεξής «η Χιλή»,

αφετέρου,

καλούμενες εφεξής από κοινού «τα μέρη»,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μακροχρόνια και ισχυρή εμπορική εταιρική σχέση τους, η οποία βασίζεται στις κοινές αρχές και αξίες που αντικατοπτρίζονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την επέκταση των τομέων βιολογικών προϊόντων με τη δημιουργία νέων ευκαιριών εξαγωγών·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να προωθήσουν το εμπόριο βιολογικών προϊόντων και με την πεποίθηση ότι η παρούσα συμφωνία θα διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και παραγωγής μεταξύ των μερών·

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να επιτύχουν σε μεγάλο βαθμό την τήρηση των αρχών της βιολογικής παραγωγής, τη διασφάλιση των συστημάτων ελέγχου και την ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ να ενισχύσουν τη ρυθμιστική συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με τη βιολογική παραγωγή·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της αμοιβαιότητας και της διαφάνειας στο διεθνές εμπόριο προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη ότι η συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο ενθαρρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να εξετάζουν θετικά την αποδοχή ως ισοδυνάμων των τεχνικών κανονισμών άλλων μελών, ακόμα και αν διαφέρουν από τους δικούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πεπεισμένα ότι οι εν λόγω κανονισμοί ανταποκρίνονται καταλλήλως στους στόχους των δικών τους κανονισμών·

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η σταθερή εμπιστοσύνη στη διαρκή αξιοπιστία του άλλου μέρους όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα συστήματα ελέγχου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο αυτής της αποδοχής της ισοδυναμίας·

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ στα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της συμφωνίας για την ίδρυση του ΠΟΕ, καθώς και άλλων πολυμερών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και ρυθμίσεων, στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη·

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι η προώθηση του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής μεταξύ της Ένωσης και της Χιλής, σύμφωνα με τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αμοιβαιότητας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «ισοδυναμία» νοείται η δυνατότητα επίτευξης ίδιων στόχων μέσω διαφορετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων καθώς και συστημάτων επιθεώρησης και πιστοποίησης·

2)

ως «αρμόδια αρχή» νοείται η επίσημη υπηρεσία που είναι αρμόδια για τους νόμους και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III ή IV και η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

3)

ως «αρχή ελέγχου» νοείται αρχή κράτους μέλους της Ένωσης στην οποία η σχετική αρχή έχει μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τη δική της αρμοδιότητα ελέγχου και πιστοποίησης στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III·

4)

ως «φορέας ελέγχου» νοείται ο ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας που διενεργεί ελέγχους και πιστοποιήσεις στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III ή IV.

Άρθρο 3

Αναγνώριση ισοδυναμίας

1.   Όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I, η Ένωση αναγνωρίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Χιλής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV ως ισοδύναμες με τις δικές της νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III.

2.   Όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II, η Χιλή αναγνωρίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III ως ισοδύναμες με τις δικές της νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV.

3.   Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης ή αντικατάστασης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III IV, ή σε περίπτωση προσθήκης σε αυτές, οι νέοι κανόνες θεωρούνται ισοδύναμοι με τους κανόνες του άλλου μέρους, εκτός εάν το άλλο μέρος προβάλει αντιρρήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4.

4.   Εάν ένα από τα μέρη κρίνει ότι οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή οι διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις ισοδυναμίας, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στο άλλο μέρος να τροποποιήσει τη σχετική νομοθετική ή κανονιστική διάταξη ή τη διοικητική διαδικασία ή την πρακτική και να διασφαλίσει το κατάλληλο χρονικό διάστημα, που δεν είναι μικρότερο των τριών μηνών, για την εξασφάλιση ισοδυναμίας. Εάν, μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, το οικείο μέρος εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι απαιτήσεις ισοδυναμίας δεν πληρούνται, μπορεί μονομερώς να αναστείλει την αναγνώριση της ισοδυναμίας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III ή στο παράρτημα IV, όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I ή ΙΙ.

5.   Απόφαση για μονομερή αναστολή της αναγνώρισης της ισοδυναμίας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III ή IV, όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I ή ΙΙ, μπορεί επίσης να ληφθεί, μετά την παρέλευση προθεσμίας τριών μηνών, όταν ένα μέρος δεν έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 6 ή δεν συμφωνεί ότι η αξιολόγηση από ομότιμους διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7.

6.   Για τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I ή ΙΙ, και σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία β), η ισοδυναμία εξετάζεται κατ' αίτηση ενός μέρους από τη μεικτή επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Εισαγωγή και διάθεση στην αγορά

1.   Η Ένωση δέχεται την εισαγωγή στο έδαφός της και τη διάθεση στην αγορά ως βιολογικών προϊόντων, των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα τηρούν τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Χιλής, όπως αναφέρονται στο παράρτημα IV, και συνοδεύοντται από πιστοποιητικό επιθεώρησης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες, το οποίο εκδίδεται από φορέα ελέγχου αναγνωρισμένο από τη Χιλή και δηλωμένο στην Ένωση σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2.   Η Χιλή αποδέχεται την εισαγωγή στο έδαφός της και τη διάθεση στην αγορά ως βιολογικών προϊόντων, των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα τηρούν τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III, και συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου της Ένωσης σύμφωνα με το ψήφισμα αριθ. 7880/2011 της Εθνικής Διεύθυνσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Υπηρεσιών, της 29ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου περιεχομένου για τα πιστοποιητικά βιολογικής γεωργίας, στο πλαίσιο του Νόμου 20.089.

3.   Κάθε μέρος αναγνωρίζει τις αρχές και τους φορείς ελέγχου που υποδεικνύονται από το άλλο μέρος ως αρμόδια για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα που καλύπτονται από την αναγνώριση της ισοδυναμίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, και για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με σκοπό την εισαγωγή και διάθεση στην αγορά στο έδαφος του άλλου μέρους.

Το μέρος που πραγματοποιεί την εισαγωγή, σε συνεργασία με το άλλο μέρος, αποδίδει κωδικό αριθμό σε κάθε σχετική αρχή ελέγχου και φορέα ελέγχου που υποδεικνύεται από το άλλο μέρος.

Άρθρο 5

Επισήμανση

1.   Προϊόντα με προέλευση από το ένα μέρος τα οποία εισάγονται από το άλλο μέρος στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άλλου μέρους, που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III και IV. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ένωσης, το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Χιλής ή και τα δύο λογότυπα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επισήμανσης για το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα λογότυπα.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση των όρων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή, συμεπριλαμβανομένων των παραγώγων ή των υποκοριστικών τους, όπως «βιο» και «οικο», όσον αφορά προϊόντα που καλύπτονται από την αναγνώριση της ισοδυναμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύουν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ένωσης και το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Χιλής που καθορίζονται στις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις έναντι κάθε αθέμιτης χρήσης ή παραποίησης. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ένωσης και το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Χιλής χρησιμοποιούνται μόνο για την επισήμανση, τη διαφήμιση και τα εμπορικά έγγραφα προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III και IV.

Άρθρο 6

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα μέρη ανταλλάσσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία που αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Ειδικότερα, έως την 31η Μαρτίου του δεύτερου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και στη συνέχεια έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κάθε μέρος κοινοποιεί στο άλλο:

έκθεση που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που εξάγονται βάσει της παρούσας συμφωνίας για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους· και

έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας που διενεργήθηκαν από την αρμόδια αρχή, τα σχετικά αποτελέσματα και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Ανά πάσα στιγμή, κάθε μέρος ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το άλλο σχετικά με:

κάθε επικαιροποίηση του καταλόγου του των αρμόδιων αρχών, των αρχών και των φορέων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας (ιδίως τη διεύθυνση και τη διαδικτυακή διεύθυνση)·

κάθε τροποποίηση ή κατάργηση που προτίθεται να επιφέρει στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις των παραρτημάτων III και IV, τυχόν προτάσεις για νέες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή τυχόν σχετικές αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II·

κάθε τροποποίηση ή κατάργηση που έχει επιφέρει στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις των παραρτημάτων III και IV, τυχόν νέα νομοθεσία ή σχετικές αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ· και

κάθε τροποποίηση των διαδικτυακών διευθύνσεων του παραρτήματος V.

Άρθρο 7

Αξιολογήσεις από ομότιμους

1.   Μετά από προειδοποίηση τουλάχιστον τριών μηνών, κάθε μέρος επιτρέπει σε υπαλλήλους ή εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί από το άλλο μέρος να πραγματοποιούν αξιολογήσεις από ομότιμους στο έδαφός του για να εξακριβωθεί εάν οι αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιοι φορείς ελέγχου διενεργούν τους ελέγχους που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

2.   Κάθε μέρος συνεργάζεται με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και το βοηθά, στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, κατά τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων από ομότιμους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις στα γραφεία των αρμόδιων αρχών και φορέων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις μεταποίησης και στους πιστοποιημένους φορείς.

Άρθρο 8

Μεικτή επιτροπή για τα βιολογικά προϊόντα

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή για τα βιολογικά προϊόντα («η μεικτή επιτροπή»), αποτελούμενη από δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Ένωσης, αφενός, και από αντιπροσώπους της κυβέρνησης της Χιλής, αφετέρου.

2.   Θα διεξάγονται διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για να διευκολυνθεί η εφαρμογή και να προωθηθεί ο στόχος της παρούσας συμφωνίας.

3.   Τα καθήκοντα της μεικτής επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

α)

διαχείριση της παρούσας συμφωνίας με λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την εφαρμογή και τη σωστή λειτουργία της·

β)

εξέταση όλων των αιτήσεων ενός μέρους με αντικείμενο την επικαιροποίηση ή την προσθήκη νέων προϊόντων στον κατάλογο των προϊόντων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I ή ΙΙ και την έκδοση αποφάσεως για την τροποποίηση του παραρτήματος I ή του παραρτήματος II αν η ισοδυναμία αναγνωρίζεται από το άλλο μέρος·

γ)

ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά τους νόμους, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης σχετικά με τη βιολογική παραγωγή· προς τον σκοπό αυτό, εξέταση οποιουδήποτε άλλου τεχνικού ή ρυθμιστικού θέματος σχετίζεται με τους κανόνες και τα συστήματα ελέγχου βιολογικής παραγωγής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της σύγκλισης των νομοθεσιών, των κανονιστικών διατάξεων και των προτύπων·

δ)

εξέταση οποιουδήποτε άλλου θέματος αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

4.   Τα μέρη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους, υλοποιούν τις αποφάσεις της μεικτής επιτροπής κατά την παράγραφο 3 στοιχείο β) και ενημερώνονται αμοιβαία επ' αυτού εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους (1).

5.   Η μεικτή επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της κατόπιν συναίνεσης. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Μπορεί να συστήσει υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων.

6.   Η μεικτή επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή για τα πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισμούς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 88 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για τις αποφάσεις της και το έργο της.

7.   Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως, εκ περιτροπής στην Ένωση και στη Χιλή, σε ημερομηνία που ορίζεται από κοινού. Εφόσον συμφωνούν αμφότερα τα μέρη, συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής δύνανται να πραγματοποιούνται με εικονοτηλεδιάσκεψη ή τηλεδιάσκεψη.

8.   Την προεδρία της μεικτής επιτροπής ασκούν από κοινού τα δύο μέρη.

Άρθρο 9

Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Τα μέρη υποβάλλουν στη μεικτή επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ενδελεχή εξέταση του θέματος, με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 10

Εμπιστευτικότητα

Οι αντιπρόσωποι, εμπειρογνώμονες και λοιποί υπάλληλοι των μερών υποχρεούνται, ακόμη και μετά την παύση άσκησης των καθηκόντων τους, να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε πληροφορία που έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και η οποία καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Άρθρο 11

Αναθεώρηση

1.   Εάν ένα μέρος επιθυμεί την αναθεώρηση της παρούσας συμφωνίας, υποβάλλει στο άλλο μέρος αιτιολογημένη αίτηση.

2.   Τα μέρη μπορούν να αναθέσουν στη μεικτή επιτροπή να εξετάσει την εν λόγω αίτηση και να διατυπώσει ενδεχομένως συστάσεις, ιδίως για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τμήματα της παρούσας συμφωνίας που δεν μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β).

Άρθρο 12

Εφαρμογή της συμφωνίας

Τα μέρη λαμβάνουν όλα τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. Απέχουν από κάθε μέτρο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 13

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 14

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω Συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της Χιλής.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος και διάρκεια

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την τελική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο τριών ετών. Ανανεώνεται επ' αόριστον εκτός εάν η Ένωση ή η Χιλή κοινοποιήσει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τις αντιρρήσεις της για την ανανέωση πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου.

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να προειδοποιεί εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση.

Άρθρο 16

Αυθεντικά κείμενα

Η παρούσα συμφωνία υπογράφεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική και στην ισπανική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Χιλής


(1)  Η Χιλή υλοποιεί τις εν λόγω αποφάσεις της μεικτής επιτροπής μέσω Acuerdos de Ejecución, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Χιλής (Constitución Política de la República de Chile).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Βιολογικά προϊόντα από τη Χιλή για τα οποία η Ένωση αναγνωρίζει την ισοδυναμία

Κωδικοί και περιγραφή της Ονοματολογίας του Εναρμονισμένου Συστήματος

Παρατηρήσεις

0409

Μέλι φυσικό.

 

06

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ. ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΠΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΥΛΛΩΜΑΤΑ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται μόνον εάν πρόκειται για μη μεταποιημένα προϊόντα

 

0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

 

0603 90

Άλλα

 

0604

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

 

0604 90

Άλλα

 

07

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

 

08

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ. ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

 

09

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ* ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

* Εξαιρείται

10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOΥΛΙΝH. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

 

12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

1211

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μη μεταποιημένα προϊόντα ή για μεταποιημένα προς χρήση ως τρόφιμα

1212 21

Φύκια

Εξαιρείται

1212 21

Κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

Εξαιρείται

1212 29

Άλλα

Εξαιρείται

13

ΓΟΜΑΛΑΚΑ· ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

1301

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

Εξαιρείται

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα

1302 11

Όπιο

Εξαιρείται

1302 19

Άλλα

Εξαιρείται

14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

1501

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα

1503

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα

1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης

Εξαιρείται

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Εξαιρείται

1515 30

Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του

Εξαιρείται

1515 90

Άλλα

Για το παρόν υποκεφάλαιο, το λάδι από jojoba εξαιρείται. Περιλαμβάνονται άλλα προϊόντα μόνον εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα.

1516 20

Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα

1518

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516 · Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Εξαιρείται

1520

Γλυκερίνη ακατέργαστη· γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

Εξαιρείται

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

Εξαιρείται, εκτός από τα φυτικά κεριά εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα

17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

 

18

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

 

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΊΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ

 

20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

 

21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα· πάγος και χιόνι

Εξαιρείται

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

Εξαιρείται

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % νοl.· αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

Περιλαμβάνεται μόνο εάν προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, για χρήση ως τρόφιμα

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα»· ρητινοειδή· εκχυλίσματα ελαιορητινών· συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων· αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για χρήση ως τρόφιμα

Όροι:

Τα βιολογικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα είναι μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στη Χιλή και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα και έχουν μεταποιηθεί στη Χιλή με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στη Χιλή ή έχουν εισαχθεί στη Χιλή είτε από την Ένωση είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο από την Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Βιολογικά προϊόντα από την Ένωση για τα οποία η Χιλή αναγνωρίζει την ισοδυναμία

Κωδικοί και περιγραφή της Ονοματολογίας του Εναρμονισμένου Συστήματος

Παρατηρήσεις

01

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Τα μη εκτρεφόμενα ψάρια και θηράματα δεν θεωρούνται βιολογική παραγωγή.

02

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων θήρας και αλιείας άγριων ζώων εξαιρούνται.

03

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Οι μη εκτρεφόμενοι ιχθύες εξαιρούνται.

04

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

05

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται:

 

0501

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες· απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου

 

0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου· τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία· απορρίμματα των τριχών αυτών

 

0502 10

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών

 

0502 90

Άλλα

 

0505

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους· σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών

 

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα· σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

 

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα· σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

 

0510

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος· κανθαρίδες· χολή, έστω και αποξεραμένη· αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

 

0511 91

Άλλα

 

0511 99

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης

 

06

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ. ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΠΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΥΛΛΩΜΑΤΑ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται μόνον εάν πρόκειται για μη μεταποιημένα προϊόντα:

 

0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

 

0603 90

Άλλα

 

0604

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

 

0604 90

Άλλα

 

07

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

 

08

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ. ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

 

09

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ* ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

* Εξαιρείται

10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOΥΛΙΝH. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

 

12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

1211

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μη μεταποιημένα προϊόντα ή για μεταποιημένα προς χρήση ως τρόφιμα

13

ΓΟΜΑΛΑΚΑ· ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

1301

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

Εξαιρείται

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις· αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές

1302 11

Όπιο

Εξαιρείται

1302 19

Άλλα

Εξαιρείται

14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

1501

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές

1503

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές

1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης

Εξαιρείται

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Εξαιρείται

1515 30

Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του

Εξαιρείται

1515 90

Άλλα

Για το παρόν υποκεφάλαιο, το λάδι από jojoba εξαιρείται. Περιλαμβάνονται άλλα προϊόντα μόνον εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές.

1520

Γλυκερίνη ακατέργαστη· γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές.

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

Περιλαμβάνονται μόνο κεριά φυτικά εάν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα προς χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές

16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

 

17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

 

18

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

 

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΊΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ

 

20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

 

21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

 

Οι ακόλουθοι κωδικοί του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται ή περιορίζονται:

 

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα· πάγος και χιόνι

Εξαιρείται

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

Εξαιρείται

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % νοl.· αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

Περιλαμβάνεται μόνο εάν προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, για χρήση ως τρόφιμα

23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

 

Ο ακόλουθος κωδικός του παρόντος κεφαλαίου περιορίζεται:

 

2307

Οινολάσπες· τρυγιά ακάθαρτη

Η τρυγιά ακάθαρτη εξαιρείται

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα»· ρητινοειδή· εκχυλίσματα ελαιορητινών· συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων· αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

Περιλαμβάνεται μόνο εάν πρόκειται για χρήση ως τρόφιμα

45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Περιλαμβάνονται μόνον εάν πρόκειται για μη μεταποιημένα προϊόντα

53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Περιλαμβάνονται μόνον εάν πρόκειται για μη μεταποιημένα προϊόντα

Όροι:

Τα βιολογικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα είναι μη μεταποιημένα και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγονται ή μεταποιούνται στην Ένωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα που ισχύει στην Ένωση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1358/2014 της Επιτροπής.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/931 της Επιτροπής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα που ισχύει στη Χιλή

Νόμος 20.089, της 17ης Ιανουαρίου 2006, με τον οποίο δημιουργείται εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τα γεωργικά βιολογικά προϊόντα.

Διάταγμα αριθ. 03, της 29ης Ιανουαρίου 2016, του υπουργείου Γεωργίας, με το οποίο εγκρίνεται η ρύθμιση του νόμου 20.089 με τον οποίο δημιουργείται εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τα γεωργικά βιολογικά προϊόντα.

Διάταγμα αριθ. 02, της 22ας Ιανουαρίου 2016, του υπουργείου Γεωργίας, με το οποίο εγκρίνονται οι τεχνικοί κανόνες του νόμου 20.089 με τον οποίο δημιουργείται εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τα γεωργικά βιολογικά προϊόντα.

Απόφαση αριθ. 569 της εθνικής διεύθυνσης γεωργικών και κτηνοτροφικών υπηρεσιών, της 7ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό προτύπων για την καταχώριση των φορέων πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Απόφαση αριθ. 1110 της εθνικής διεύθυνσης γεωργικών και κτηνοτροφικών υπηρεσιών, της 4ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την έγκριση της επίσημης επισήμανσης για βιολογικά προϊόντα και τα ισοδύναμά τους.

Απόφαση αριθ. 7880 της εθνικής διεύθυνσης γεωργικών και κτηνοτροφικών υπηρεσιών, της 29ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου περιεχομένου για τα πιστοποιητικά βιολογικής γεωργίας, στο πλαίσιο του νόμου 20.089.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Διαδικτυακές διευθύνσεις στις οποίες είναι διαθέσιμες οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στα παραρτηήματα ΙΙΙ και IV, συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποίησης, αντικατάστασης ή προσθήκης, καθώς και ενοποιημένων αποδόσεων, και κάθε νέα νομοθεσία για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I ή II σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β):

Ένωση:

http://eur-lex.europa.eu

Χιλή:

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos-agricolas/132/normativas