1.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 268/10


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, στις 21 Μαΐου 2003, η Πεντηκοστή Έκτη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας εξέδωσε ομόφωνα τη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, η οποία άρχισε να ισχύει στις 27 Φεβρουαρίου 2005,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού συγκαταλέγεται στις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που επικυρώθηκαν με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το προοίμιο του Καταστατικού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας αναφέρει ότι η απόλαυση των υψηλότερων δυνατών προτύπων υγείας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να δώσουν προτεραιότητα στο δικαίωμά τους για την προστασία της δημόσιας υγείας,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΑ διότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού συμβάλλει στην εξάπλωση της επιδημίας του καπνού, που αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το οποίο απαιτεί την αποτελεσματική, σωστή και συνολική εσωτερική και διεθνή αντιμετώπιση,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού υπονομεύει τα τιμολογιακά και φορολογικά μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελέγχου του καπνού και, ως εκ τούτου, αυξάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προϊόντα καπνού και την οικονομική προσιτότητά τους,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ για τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αύξηση της προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας των παρανόμως διακινούμενων προϊόντων καπνού στη δημόσια υγεία και την ευεξία, ιδίως των νέων, των πτωχών και άλλων ευάλωτων ομάδων,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ για τις δυσανάλογα μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί η επιστημονική, τεχνική και θεσμική ικανότητα για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων εθνικών, περιφερειακών και διεθνών μέτρων για την εξάλειψη όλων των μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πρόσβαση σε πόρους και συναφείς τεχνολογίες έχει μεγάλη σημασία για την αναβάθμιση της ικανότητας των μερών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, να εξαλείψουν όλες τις μορφές παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι, μολονότι έχουν αναπτυχθεί ελεύθερες ζώνες για τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, αυτές χρησιμοποιούνται για να διευκολυνθεί η παγκοσμιοποίηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, όσον αφορά τόσο την παράνομη διαμετακόμιση προϊόντων λαθρεμπορίου, όσο και την κατασκευή παράνομων προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού υπονομεύει τις οικονομίες των μερών και επηρεάζει δυσμενώς τη σταθερότητα και ασφάλειά τους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού αποφέρει οικονομικά κέρδη που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση διεθνικών εγκληματικών δραστηριοτήτων, πράγμα που παρεμποδίζει κυβερνητικούς στόχους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού υπονομεύει τους στόχους για την υγεία, επιβάλλει πρόσθετα βάρη στα συστήματα υγείας και προκαλεί απώλεια εσόδων για τις οικονομίες των μερών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 5 παράγραφος 3 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, με το οποίο τα μέρη συμφωνούν ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών τους για τη δημόσια υγεία σε σχέση με τον έλεγχο του καπνού, τα μέρη λαμβάνουν μέτρα για την προστασία αυτών των πολιτικών από εμπορικά και άλλα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο,

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ στην ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει εγρήγορση όσον αφορά κάθε προσπάθεια της καπνοβιομηχανίας να υπονομεύσει ή να καταστρατηγήσει τις στρατηγικές για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού και την ανάγκη να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της καπνοβιομηχανίας που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις στρατηγικές για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 6 παράγραφος 2 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, που ενθαρρύνει τα μέρη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν, κατά περίπτωση, τις πωλήσεις και/ή την εισαγωγή από διεθνείς ταξιδιώτες αφορολόγητων και αδασμολόγητων προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επιπλέον ότι ο καπνός και τα προϊόντα καπνού κατά τη διεθνή διαμετακόμιση και μεταφόρτωση αποκτούν δίοδο παράνομου εμπορίου,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η αποτελεσματική δράση για την πρόληψη και καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού απαιτεί μια συνολική διεθνή προσέγγιση και στενή συνεργασία για όλες τις πτυχές του παράνομου εμπορίου, που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, το παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ στη σημασία άλλων συναφών διεθνών συμφωνιών, όπως της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, και την υποχρέωση των μερών αυτών των συμβάσεων να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, τις διατάξεις αυτών των συμβάσεων σχετικά με το παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής και ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ τα μέρη που δεν έχουν καταστεί ακόμη μέρη σε αυτές τις συμφωνίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το πράξουν,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη οικοδόμησης αυξημένης συνεργασίας μεταξύ της Γραμματείας της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και άλλων φορέων, κατά περίπτωση,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 15 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, με το οποίο τα μέρη αναγνωρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η εξάλειψη όλων των μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων του λαθρεμπορίου και της παράνομης κατασκευής, αποτελεί βασικό συστατικό του ελέγχου του καπνού,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι σκοπός του παρόντος πρωτοκόλλου δεν είναι να διευθετήσει θέματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η συμπλήρωση της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού με ένα περιεκτικό πρωτόκολλο θα αποτελέσει ισχυρό και αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού και των σοβαρών συνεπειών του,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΜΕΡΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1

Χρήση όρων

1.   «Μεσιτεία»: η δραστηριότητα διαμεσολάβησης για λογαριασμό άλλων, όπως η διαπραγμάτευση συμβάσεων, οι αγορές ή οι πωλήσεις έναντι αμοιβής ή προμήθειας.

2.   «Τσιγάρο»: κύλινδρος κομμένου καπνού για κάπνισμα, τυλιγμένου σε τσιγαρόχαρτο. Εξαιρούνται ειδικά περιφερειακά προϊόντα όπως τα bidis και hoon ή άλλα ομοειδή προϊόντα που μπορούν να τυλιχτούν σε χαρτί ή σε φύλλα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8, ο όρος «τσιγάρο» περιλαμβάνει επίσης λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή στριφτών τσιγάρων για ατομική χρήση.

3.   «Κατάσχεση», η οποία περιλαμβάνει την έκπτωση δικαιώματος: κατά περίπτωση, η μόνιμη αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων μέσω διαταγής δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής.

4.   «Ελεγχόμενη παράδοση»: η τεχνική που επιτρέπει την έξοδο ή τη διέλευση παράνομων ή ύποπτων αποστολών από το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών ή την είσοδο σε αυτό, σε γνώση και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών τους, με σκοπό τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης και τον εντοπισμό των προσώπων που εμπλέκονται στη διάπραξή της.

5.   «Ελεύθερη ζώνη»: τμήμα του εδάφους ενός μέρους στο οποίο κάθε εισερχόμενο εμπόρευμα θεωρείται γενικά, ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς και τους φόρους, ότι βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους.

6.   «Παράνομο εμπόριο»: κάθε πρακτική ή συμπεριφορά που απαγορεύεται από τον νόμο και συνδέεται με την παραγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διανομή, πώληση ή αγορά, συμπεριλαμβανομένης κάθε πρακτικής ή συμπεριφοράς που αποσκοπεί στη διευκόλυνση μιας τέτοιας δραστηριότητας.

7.   «Άδεια»: άδεια από αρμόδια αρχή μετά την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης ή άλλων εγγράφων στην αρμόδια αρχή.

α)   «Εξοπλισμός κατασκευής»: μηχανές που είναι σχεδιασμένες ή προσαρμοσμένες ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατασκευή προϊόντων καπνού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατασκευής (1).

β)   «Κάθε μέρος του εξοπλισμού»: όσον αφορά τον εξοπλισμό κατασκευής, σημαίνει κάθε προσδιορίσιμο μέρος που ανήκει αποκλειστικά σε εξοπλισμό κατασκευής προϊόντων καπνού.

9.   «Μέρος»: συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν δεν εννοείται κάτι διαφορετικό από τα συμφραζόμενα.

10.   «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

11.   «Περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης»: οργανισμός που απαρτίζεται από κυρίαρχα κράτη, στον οποίο τα κράτη μέλη του έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητες για ένα φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να λαμβάνει αποφάσεις που δεσμεύουν τα κράτη μέλη του όσον αφορά τα εν λόγω θέματα (2).

12.   Η «αλυσίδα εφοδιασμού» καλύπτει την κατασκευή προϊόντων καπνού και τον μηχανισμό κατασκευής και την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής και μπορεί να επεκταθεί, κατά περίπτωση, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, εάν το αποφασίσει ένα μέρος:

α)

τη λιανική πώληση προϊόντων καπνού,

β)

την καλλιέργεια καπνού, εξαιρουμένων των παραδοσιακών καλλιεργητών, γεωργών και παραγωγών μικρής κλίμακας,

γ)

τη μεταφορά εμπορικών ποσοτήτων προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής και

δ)

τη χονδρική πώληση, τη μεσιτεία, την αποθήκευση ή τη διανομή καπνού και προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής.

13.   «Προϊόντα καπνού»: προϊόντα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατασκευασμένα από φύλλα καπνού ως πρώτη ύλη, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κάπνισμα, αναρρόφηση, μάσηση ή εισπνοή.

14.   «Εντοπισμός και παρακολούθηση»: συστηματική παρακολούθηση και ανασύσταση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ή κάθε άλλου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους της διαδρομής ή της διακίνησης των εμπορευμάτων μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 2

Σχέση μεταξύ του παρόντος πρωτοκόλλου και άλλων συμφωνιών και νομικών πράξεων

1.   Οι διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού οι οποίες εφαρμόζονται στα πρωτόκολλά του εφαρμόζονται και στο παρόν πρωτόκολλο.

2.   Τα μέρη που έχουν συνάψει συμφωνίες των τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού κοινοποιούν τις εν λόγω συμφωνίες στη σύνοδο των μερών μέσω της Γραμματείας της σύμβασης.

3.   Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κανενός μέρους κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διεθνούς σύμβασης, συνθήκης ή συμφωνίας που είναι σε ισχύ για το εν λόγω μέρος, η οποία θεωρείται ότι συμβάλλει περισσότερο στην επίτευξη του στόχου της εξάλειψης του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.

4.   Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζει άλλα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες των μερών βάσει του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Άρθρο 3

Στόχος

Στόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι η εξάλειψη όλων των μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

ΜΕΡΟΣ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις

1.   Παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, τα μέρη:

α)

εγκρίνουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση της αλυσίδας εφοδιασμού εμπορευμάτων καλυπτόμενων από το παρόν πρωτόκολλο, με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη του παράνομου εμπορίου τέτοιων εμπορευμάτων και συνεργάζονται γι' αυτόν τον σκοπό,

β)

λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο για να καταστούν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες τους περισσότερο αποτελεσματικές, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και των αστυνομικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εξάλειψη όλων των μορφών παράνομου εμπορίου εμπορευμάτων που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο,

γ)

λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διευκόλυνση ή την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας και οικονομικής στήριξης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου και διασφαλίζουν τη διάθεση στις αρμόδιες αρχές και την ασφαλή ανταλλαγή με αυτές των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου,

δ)

συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα εθνικά νομικά και διοικητικά συστήματά τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου για την καταπολέμηση της παράνομης συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου,

ε)

συνεργάζονται και επικοινωνούν, κατά περίπτωση, με τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς για την ασφαλή (3) ανταλλαγή πληροφοριών που καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο, με στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, και

στ)

με τα μέσα και τους πόρους που διαθέτουν, συνεργάζονται για να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών χρηματοδότησης.

2.   Κατά την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο, τα μέρη διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά κάθε ενδεχόμενη αλληλεπίδραση με την καπνοβιομηχανία.

Άρθρο 5

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα μέρη προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον τόπο κατοικίας, κατά το εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΛΕΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 6

Άδεια, ισοδύναμη έγκριση ή σύστημα ελέγχου

1.   Για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού και για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής, κάθε μέρος απαγορεύει την άσκηση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν έχει χορηγηθεί άδεια ή ισοδύναμη έγκριση (στο εξής «άδεια») ή εάν έχει εφαρμοστεί σύστημα ελέγχου από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:

α)

κατασκευής προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής και

β)

εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής.

2.   Κάθε μέρος καταβάλλει προσπάθεια να χορηγεί άδεια, όταν κρίνεται σκόπιμο, και εφόσον οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με:

α)

τη λιανική πώληση προϊόντων καπνού,

β)

την καλλιέργεια καπνού, εξαιρουμένων των παραδοσιακών καλλιεργητών, γεωργών και παραγωγών μικρής κλίμακας,

γ)

τη μεταφορά εμπορικών ποσοτήτων προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής και

δ)

τη χονδρική πώληση, τη μεσιτεία, την αποθήκευση ή τη διανομή καπνού και προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής.

3.   Για να διασφαλίσει αποτελεσματικό σύστημα αδειοδότησης, κάθε μέρος:

α)

συγκροτεί ή ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές για την έκδοση, την ανανέωση, την αναστολή, την ανάκληση και/ή την ακύρωση αδειών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, για την άσκηση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 1,

β)

απαιτεί κάθε αίτηση αδειοδότησης να περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

i)

όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του, που περιλαμβάνουν πλήρες όνομα, εμπορική επωνυμία, αριθμό μητρώου (εάν υπάρχει), ισχύοντες αριθμούς φορολογικού μητρώου (εάν υπάρχουν) και κάθε άλλη πληροφορία που επιτρέπει την ταυτοποίησή του,

ii)

όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους νομικής ονομασίας, της εμπορικής επωνυμίας, του αριθμού μητρώου της επιχείρησης, της ημερομηνίας και του τόπου σύστασης, του τόπου εγκατάστασης της έδρας και του κύριου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας, ισχύοντες αριθμούς φορολογικού μητρώου, αντίγραφα καταστατικού του ή ισοδύναμα έγγραφα, τις θυγατρικές εταιρείες του, τα ονόματα των διευθυντών του και όλων των εξουσιοδοτημένων νομικών εκπροσώπων του, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης πληροφορίας που επιτρέπει την ταυτοποίησή του,

iii)

την ακριβή γεωγραφική θέση της μεταποιητικής μονάδας ή των μεταποιητικών μονάδων, τη θέση της αποθήκης και την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης του αιτούντος,

iv)

τα καλυπτόμενα από την αίτηση λεπτομερή στοιχεία των προϊόντων καπνού και του εξοπλισμού κατασκευής, όπως η περιγραφή του προϊόντος, η ονομασία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα, εάν υπάρχει, το σχέδιο, το εμπορικό σήμα, το υπόδειγμα ή ο τύπος και ο αριθμός σειράς του εξοπλισμού κατασκευής,

v)

την περιγραφή του τόπου όπου θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός κατασκευής,

vi)

έγγραφο ή δήλωση σχετικά με ποινικό μητρώο,

vii)

πλήρη ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών που προορίζονται να χρησιμοποιούνται στις σχετικές συναλλαγές και άλλα στοιχεία πληρωμών και

viii)

περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης και αγοράς για την πώληση των προϊόντων καπνού, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ότι η παραγωγή ή προμήθεια των προϊόντων καπνού είναι ανάλογη με την ευλόγως αναμενόμενη ζήτηση,

γ)

παρακολουθεί και εισπράττει, κατά περίπτωση, τα τέλη αδειών που μπορεί να εισπράττονται και εξετάζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική διαχείριση και την εφαρμογή του συστήματος αδειοδότησης ή στον τομέα της δημόσιας υγείας ή για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

δ)

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση τυχόν παράνομων ή δόλιων πρακτικών στη λειτουργία του συστήματος αδειοδότησης,

ε)

λαμβάνει μέτρα όπως η περιοδική επανεξέταση, η ανανέωση, η επιθεώρηση ή ο έλεγχος των αδειών, κατά περίπτωση,

στ)

θεσπίζει, εάν είναι αναγκαίο, χρονικό πλαίσιο για τη λήξη των αδειών και τη συνακόλουθη αναγκαία νέα αίτηση ή την ενημέρωση των στοιχείων της αίτησης,

ζ)

υποχρεώνει κάθε εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγή του τόπου δραστηριότητάς του ή για κάθε σημαντική μεταβολή των στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια,

η)

υποχρεώνει κάθε εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή, ώστε να προβεί στην κατάλληλη ενέργεια, για τυχόν απόκτηση ή απομάκρυνση εξοπλισμού κατασκευής, και

θ)

διασφαλίζει ότι η καταστροφή κάθε εξοπλισμού κατασκευής ή μέρους του πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής.

4.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι δεν χορηγείται ούτε μεταβιβάζεται καμία άδεια χωρίς να λάβει ο προτεινόμενος δικαιοδόχος τις αναγκαίες πληροφορίες που περιέχονται στην παράγραφο 3 και χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

5.   Πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, η σύνοδος των μερών διασφαλίζει τη διενέργεια τεκμηριωμένης έρευνας κατά την επόμενη σύνοδό της για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν βασικές εισροές που έχουν καθοριστική σημασία για την κατασκευή των προϊόντων καπνού και που μπορούν να ταυτοποιηθούν και να υποβληθούν σε αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου. Βάσει αυτής της έρευνας, η σύνοδος των μερών εξετάζει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Άρθρο 7

Δέουσα επιμέλεια

1.   Κάθε μέρος απαιτεί, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και τους στόχους της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής:

α)

να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής σχέσης,

β)

να παρακολουθούν τις πωλήσεις στους πελάτες τους, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες είναι ανάλογες με τη ζήτηση για τέτοια προϊόντα στην προβλεπόμενη αγορά πώλησης ή χρήσης, και

γ)

να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε αποδεικτικό στοιχείο ότι ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες κατά παράβαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο.

2.   Η δέουσα επιμέλεια, κατά περίπτωση, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και τους στόχους της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, απαιτήσεις για την ταυτοποίηση πελατών, όπως η λήψη και επικαιροποίηση στοιχείων σε σχέση με τα ακόλουθα:

α)

τη διαπίστωση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6,

β)

όταν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του, περιλαμβανομένων του πλήρους ονόματος, της εμπορικής επωνυμίας, του αριθμού μητρώου (εάν υπάρχει) και των ισχυόντων αριθμών φορολογικού μητρώου (εάν υπάρχουν), και την επαλήθευση της επίσημης ταυτοποίησής του,

γ)

όταν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του, περιλαμβανομένων της πλήρους νομικής ονομασίας, της εμπορικής επωνυμίας, του αριθμού μητρώου της επιχείρησης, της ημερομηνίας και του τόπου σύστασης, του τόπου εγκατάστασης της έδρας και του κύριου τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας και των ισχυόντων αριθμών φορολογικού μητρώου, αντίγραφα καταστατικού ή ισοδύναμα έγγραφα, τις θυγατρικές εταιρείες του, τα ονόματα των διευθυντών του και τυχόν εξουσιοδοτημένων νομικών εκπροσώπων του, περιλαμβανομένων των ονομάτων των εκρποσώπων και της επαλήθευσης της επίσημης ταυτοποίησής τους,

δ)

την περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης εσωτερικής αγοράς για την πώληση καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής και

ε)

την περιγραφή του τόπου όπου θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός κατασκευής.

3.   Η δέουσα επιμέλεια κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 μπορεί να περιλαμβάνει απαιτήσεις για την ταυτοποίηση του πελάτη, όπως η απόκτηση και επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν τα ακόλουθα:

α)

έγγραφα ή δήλωση σε σχέση με ποινικό μητρώο και

β)

ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών που θα χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές.

4.   Κάθε μέρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), για να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον ορισμό ενός πελάτη εντός της δικαιοδοσίας του μέρους να καταστεί δεσμευμένος πελάτης, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 8

Εντοπισμός και παρακολούθηση

1.   Για την πρόσθετη διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού και για να διευκολυνθεί η διερεύνηση παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, τα μέρη συμφωνούν να θεσπίσουν, σε διάστημα πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης που περιλαμβάνει τα εθνικά και/ή περιφερειακά συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης και ένα κεντρικό σημείο ανταλλαγής συνολικών πληροφοριών που βρίσκεται στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα μέρη, παρέχοντας στα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες.

2.   Κάθε μέρος θεσπίζει, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης υποκείμενο στον έλεγχο του μέρους για όλα τα προϊόντα καπνού που κατασκευάζονται ή εισάγονται στο έδαφός του, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του εθνικές ή περιφερειακές ειδικές ανάγκες και τη διαθέσιμη βέλτιστη πρακτική.

3.   Για να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης, κάθε μέρος απαιτεί να τοποθετείται επάνω ή να ενσωματώνεται σε όλες τις μονάδες συσκευασίας και εξωτερικές συσκευασίες τσιγάρων αποκλειστική, ασφαλής αναγνωριστική σήμανση που δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί (εφεξής «αποκλειστική αναγνωριστική σήμανση»), όπως κωδικοί ή σφραγίδες, εντός διαστήματος πέντε ετών και, σε άλλα προϊόντα καπνού, εντός περιόδου δέκα ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου για το εν λόγω μέρος.

4.1

Κάθε μέρος, για τους σκοπούς της παραγράφου 3, στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος παρακολούθησης και εντοπισμού, απαιτεί να είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε απευθείας είτε μέσω ενός συνδέσμου, για την παροχή συνδρομής στα μέρη προκειμένου να εντοπίζουν την προέλευση των προϊόντων καπνού και το σημείο εκτροπής, κατά περίπτωση, και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διακίνησης των προϊόντων καπνού και το νομικό τους καθεστώς:

α)

η ημερομηνία και ο τόπος κατασκευής,

β)

η μονάδα κατασκευής,

γ)

η μηχανή που χρησιμοποιείται για την κατασκευή προϊόντων καπνού,

δ)

η βάρδια παραγωγής ή ο χρόνος κατασκευής,

ε)

η ονομασία, το τιμολόγιο, ο αριθμός παραγγελίας και τα αρχεία πληρωμών του πρώτου πελάτη που δεν είναι συνδεδεμένος με τον κατασκευαστή,

στ)

η προβλεπόμενη αγορά λιανικής πώλησης,

ζ)

η περιγραφή του προϊόντος,

η)

κάθε αποθήκευση και αποστολή,

θ)

η ταυτότητα κάθε γνωστού επόμενου αγοραστή και

ι)

η προβλεπόμενη διαδρομή της αποστολής, η ημερομηνία αποστολής, ο προορισμός του φορτίου, το σημείο εκκίνησης και ο παραλήπτης.

4.2.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ζ) και, εφόσον είναι διαθέσιμες, στο στοιχείο στ) αποτελούν μέρος της αποκλειστικής αναγνωριστικής σήμανσης.

4.3.

Όταν οι πληροφορίες του στοιχείου στ) δεν είναι διαθέσιμες τη στιγμή της σήμανσης, τα μέρη απαιτούν να εισάγονται αυτές οι πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

5.   Κάθε μέρος απαιτεί, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο, την καταγραφή των πληροφοριών που καθορίζονται στην παράγραφο 4, κατά τον χρόνο της παραγωγής ή τον χρόνο της πρώτης αποστολής από κάθε κατασκευαστή ή κατά τον χρόνο εισαγωγής στο έδαφός του.

6.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται βάσει της παραγράφου 5 μέσω συνδέσμου με τις αποκλειστικές αναγνωριστικές σημάνσεις που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4.

7.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι τα στοιχεία που καταγράφονται σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και οι αποκλειστικές αναγνωριστικές σημάνσεις που καθιστούν αυτά τα στοιχεία προσβάσιμα σύμφωνα με την παράγραφο 6, περιλαμβάνονται σε μορφότυπο που καθορίζεται ή επιτρέπεται από το μέρος και τις αρμόδιες αρχές του.

8.   Κάθε μέρος εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταγράφονται βάσει της παραγράφου 5 είναι προσβάσιμα στο εστιακό σημείο παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών μετά από αίτηση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, μέσω ηλεκτρονικά ασφαλούς τυποποιημένης διεπαφής με το εθνικό και/ή περιφερειακό κεντρικό σημείο του. Το εστιακό σημείο παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών καταρτίζει κατάλογο των αρμόδιων αρχών των μερών και θέτει τον κατάλογο στη διάθεση όλων των μερών.

9.   Κάθε μέρος ή αρμόδια αρχή:

α)

έχει έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 4, υποβάλλοντας αίτημα στο εστιακό σημείο παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών,

β)

ζητεί αυτές τις πληροφορίες μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για τον σκοπό της εξακρίβωσης ή διερεύνησης παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού,

γ)

δεν αποκρύπτει σκόπιμα πληροφορίες,

δ)

απαντά στις αιτήσεις πληροφοριών σε σχέση με την παράγραφο 4, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιό του, και

ε)

προστατεύει και χειρίζεται ως εμπιστευτικές, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται.

10.   Κάθε μέρος απαιτεί την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι να καταβληθούν όλοι οι δασμοί και οι σχετικοί φόροι και, κατά περίπτωση, μέχρι να εκπληρωθούν οι άλλες υποχρεώσεις στο σημείο κατασκευής, εισαγωγής ή παραλαβής από το τελωνείο ή την άσκηση ελέγχου ειδικού φόρου κατανάλωσης.

11.   Τα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, για την ανταλλαγή και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τα συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων:

α)

της διευκόλυνσης της ανάπτυξης, της μεταβίβασης και της απόκτησης βελτιωμένων τεχνολογιών παρακολούθησης και εντοπισμού, περιλαμβανομένων των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και πείρας,

β)

της στήριξης προγραμμάτων κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων για τα μέρη που δηλώνουν παρόμοια ανάγκη και

γ)

της περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνολογίας για τη σήμανση και σάρωση μονάδων συσκευασίας και συσκευασιών προϊόντων καπνού, για να παρέχεται πρόσβαση στις πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 4.

12.   Οι υποχρεώσεις που ανατίθενται σε ένα μέρος δεν υλοποιούνται από την καπνοβιομηχανία ούτε ανατίθενται σε αυτήν.

13.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του, κατά τη συμμετοχή στο καθεστώς εντοπισμού και παρακολούθησης, έχουν επαφές με την καπνοβιομηχανία και με εκπροσώπους των συμφερόντων της καπνοβιομηχανίας μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

14.   Κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει από την καπνοβιομηχανία να επιβαρυνθεί με έξοδα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του εν λόγω μέρους βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Τήρηση αρχείων

1.   Κάθε μέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής να τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία όλων των σχετικών συναλλαγών. Τα εν λόγω αρχεία πρέπει να επιτρέπουν την πλήρη λογοδοσία για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των οικείων προϊόντων καπνού.

2.   Κάθε μέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές, μετά από αίτηση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες της αγοράς, τις τάσεις και τις προβλέψεις και άλλες σχετικές πληροφορίες και

β)

τις ποσότητες των προϊόντων καπνού και τον εξοπλισμό κατασκευής που έχει ο δικαιοδόχος στην κατοχή του, υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχό του, ως απόθεμα, σε φορολογικές και τελωνειακές αποθήκες υπό καθεστώς διαμετακόμισης ή μεταφόρτωσης ή αναστολής δασμού από την ημερομηνία της αίτησης.

3.   Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού και τον εξοπλισμό κατασκευής που πωλούνται ή κατασκευάζονται προς εξαγωγή στο έδαφος του μέρους ή υπόκεινται σε διακίνηση με αναστολή δασμού υπό καθεστώς διαμετακόμισης ή μεταφόρτωσης στο έδαφος του μέρους, κάθε μέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6, να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές της χώρας αναχώρησης, (με ηλεκτρονικά μέσα, όταν υπάρχει η υποδομή) κατά τον χρόνο εξόδου από τον έλεγχό τους τις ακόλουθα πληροφορίες:

α)

την ημερομηνία αποστολής από το τελευταίο σημείο φυσικού ελέγχου των προϊόντων,

β)

τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά (μεταξύ άλλων σήματα, ποσό, αποθήκη),

γ)

τις προγραμματιζόμενες διαδρομές αποστολής και τον προορισμό,

δ)

την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή προσώπων στα οποία αποστέλλονται τα προϊόντα,

ε)

τον τρόπο μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του μεταφορέα,

στ)

την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης της αποστολής στον προγραμματισμένο προορισμό και

ζ)

την προβλεπόμενη αγορά λιανικής πώλησης ή χρήσης.

4.   Εφόσον είναι εφικτό, κάθε μέρος απαιτεί οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και οι καλλιεργητές καπνού, με εξαίρεση τους παραδοσιακούς καλλιεργητές που εργάζονται σε μη εμπορική βάση, να τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία με όλες τις σχετικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

5.   Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 1, κάθε μέρος λαμβάνει αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα ώστε να απαιτείται ότι όλα τα αρχεία:

α)

διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών,

β)

τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και

γ)

διατηρούνται σε μορφότυπο που απαιτούν οι αρμόδιες αρχές.

6.   Κάθε μέρος θεσπίζει, κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, σύστημα ανταλλαγής με τα άλλα μέρη πληροφοριών που περιέχονται σε όλα τα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

7.   Τα μέρη προσπαθούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς μέσω σταδιακής ανταλλαγής και ανάπτυξης βελτιωμένων συστημάτων τήρησης αρχείων.

Άρθρο 10

Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης

1.   Κάθε μέρος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και τους στόχους της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, απαιτεί από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στο άρθρο 6 να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της εκτροπής προϊόντων καπνού σε δίκτυα παράνομου εμπορίου, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α)

την αναφορά στις αρμόδιες αρχές:

i)

της διασυνοριακής μεταφοράς μετρητών σε ποσά που ορίζει το εθνικό δίκαιο ή των διασυνοριακών πληρωμών σε είδος και

ii)

όλων των «ύποπτων συναλλαγών» και

β)

την προμήθεια προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής μόνο για ποσά ανάλογα με τη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα στην προβλεπόμενη αγορά λιανικής πώλησης ή χρήσης.

2.   Κάθε μέρος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και τους στόχους της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, απαιτεί οι πληρωμές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποκείμενα στο άρθρο 6 να επιτρέπονται μόνο στο νόμισμα και στο ίδιο ποσό με αυτό που αναγράφεται στο τιμολόγιο και μόνο με νόμιμους τρόπους πληρωμής από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που βρίσκονται στο έδαφος της αγοράς προορισμού και δεν πραγματοποιούνται με κανένα άλλο εναλλακτικό σύστημα εμβασμάτων.

3.   Μέρος μπορεί να ζητήσει οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποκείμενα στο άρθρο 6, όσον αφορά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καπνού που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να επιτρέπονται μόνο στο νόμισμα και στο ίδιο ποσό με αυτό του τιμολογίου και μόνο με νόμιμους τρόπους πληρωμής από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που βρίσκονται στο έδαφος της αγοράς προορισμού και δεν πραγματοποιούνται με κανένα άλλο εναλλακτικό σύστημα εμβασμάτων.

4.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπόκειται στις αναγκαίες ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες και σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή ή την ακύρωση άδειας.

Άρθρο 11

Πώληση μέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλης εξελισσόμενης τεχνολογίας

1.   Κάθε μέρος απαιτεί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε συναλλαγή σχετιζόμενη με προϊόντα καπνού μέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή άλλης εξελισσόμενης τεχνολογίας να τηρούν όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο.

2.   Κάθε μέρος εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης λιανικών πωλήσεων προϊόντων καπνού μέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία.

Άρθρο 12

Ελεύθερες ζώνες και διεθνής διαμετακόμιση

1.   Κάθε μέρος εφαρμόζει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου για το εν λόγω μέρος, αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλες τις δραστηριότητες κατασκευής και τις συναλλαγές σε καπνό και προϊόντα καπνού σε ελεύθερες ζώνες, κάνοντας χρήση όλων των συναφών μέτρων που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο.

2.   Επιπλέον, απαγορεύεται η ανάμειξη προϊόντων καπνού με μη καπνικά προϊόντα στο ίδιο εμπορευματοκιβώτιο ή σε κάθε άλλη παρόμοια μονάδα μεταφοράς κατά την απομάκρυνση από ελεύθερες ζώνες.

3.   Κάθε μέρος, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιό του, θεσπίζει και εφαρμόζει μέτρα ελέγχου και επαλήθευσης στη διεθνή διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση, εντός του εδάφους του, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, με σκοπό την αποτροπή του παράνομου εμπορίου αυτών των προϊόντων.

Άρθρο 13

Πωλήσεις χωρίς δασμούς

1.   Κάθε μέρος εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα για την υπαγωγή των πωλήσεων αδασμολόγητων προϊόντων σε όλες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

2.   Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, η σύνοδος των μερών διασφαλίζει στην επόμενη συνεδρίασή της τη διενέργεια τεκμηριωμένης έρευνας για να διαπιστωθεί η έκταση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού που συνδέεται με τις πωλήσεις παρόμοιων προϊόντων χωρίς δασμούς. Βάσει αυτής της έρευνας, η σύνοδος των μερών εξετάζει την ανάληψη της αναγκαίας περαιτέρω δράσης.

ΜΕΡΟΣ IV

ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Παράνομη συμπεριφορά συμπεριλαμβανομένων ποινικών αδικημάτων

1.   Κάθε μέρος θεσπίζει, με την επιφύλαξη των βασικών αρχών του εθνικού δικαίου του, νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για να χαρακτηριστούν όλες οι ακόλουθες συμπεριφορές παράνομες βάσει του εθνικού δικαίου του:

α)

η παραγωγή, η χονδρική πώληση, η μεσιτεία, η πώληση, η μεταφορά, η διανομή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή ή η εξαγωγή καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου,

β)

i)

η παραγωγή, η χονδρική πώληση, η μεσιτεία, η πώληση, η μεταφορά, η διανομή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή ή η εξαγωγή καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής χωρίς την καταβολή των οφειλόμενων δασμών, φόρων και άλλων τελών ή εάν δεν υπάρχουν τα παράβολα ή οι αποκλειστικές αναγνωριστικές σημάνσεις που ισχύουν ή κάθε άλλη απαιτούμενη επισήμανση ή ετικέτα,

ii)

οποιεσδήποτε άλλες πράξεις λαθρεμπορίου ή απόπειρας λαθρεμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής που δεν καλύπτονται από το στοιχείο β) σημείο i),

γ)

i)

κάθε άλλη μορφή παράνομης κατασκευής καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής ή συσκευασίας καπνού που φέρει πλαστά παράβολα ή αποκλειστικές αναγνωριστικές σημάνσεις ή κάθε άλλη πλαστή απαιτούμενη επισήμανση ή ετικέτα,

ii)

η χονδρική πώληση, η μεσιτεία, η πώληση, η μεταφορά, η διανομή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή ή η εξαγωγή παράνομα κατασκευασμένου καπνού, παράνομων προϊόντων καπνού, προϊόντων που φέρουν πλαστά παράβολα και/ή άλλες απαιτούμενες σημάνσεις ή ετικέτες ή παράνομου εξοπλισμού κατασκευής,

δ)

η ανάμειξη προϊόντων καπνού με μη καπνικά προϊόντα κατά τη διάθεση μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, με σκοπό την απόκρυψη ή συγκάλυψη προϊόντων καπνού,

ε)

η ανάμειξη προϊόντων καπνού με μη καπνικά προϊόντα κατά παράβαση του άρθρου 12 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου,

στ)

η χρησιμοποίηση του Διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου μέσου πώλησης προϊόντων καπνού βάσει εξελισσόμενης τεχνολογίας, κατά παράβαση του παρόντος πρωτοκόλλου,

ζ)

η απόκτηση, από πρόσωπο που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6, καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής εκ προσώπου που θα έπρεπε να διαθέτει αλλά δεν διαθέτει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6,

η)

η παρεμπόδιση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής,

θ)

i)

κάθε εσφαλμένη, παραπλανητική ή ατελής δήλωση επί της ουσίας ή η μη παροχή οποιωνδήποτε ζητούμενων πληροφοριών σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής και εφόσον δεν παραβιάζεται το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης,

ii)

η παραπλανητική δήλωση σε επίσημα έντυπα της περιγραφής, της ποσότητας ή της αξίας του καπνού, των προϊόντων καπνού ή του εξοπλισμού κατασκευής ή κάθε άλλης πληροφορίας που ορίζεται στο πρωτόκολλο με σκοπό:

α)

την αποφυγή της πληρωμής των οφειλόμενων δασμών, φόρων και άλλων εισφορών ή

β)

την παρεμπόδιση της λήψης οποιωνδήποτε μέτρων ελέγχου για την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής,

iii)

η μη δημιουργία ή η μη τήρηση αρχείων που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο ή η τήρηση ψευδών αρχείων και

ι)

η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα βάσει της παραγράφου 2.

2.   Κάθε μέρος, με την επιφύλαξη των βασικών αρχών του εθνικού δικαίου του, καθορίζει ποιες από τις παράνομες συμπεριφορές που ορίζονται στην παράγραφο 1 ή κάθε άλλη συμπεριφορά που συνδέεται με το παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, συνιστούν ποινικά αδικήματα και θεσπίζει νομοθετικά και άλλα μέτρα τα οποία κρίνει αναγκαία ώστε ο χαρακτηρισμός αυτός να παράγει αποτελέσματα.

3.   Κάθε μέρος κοινοποιεί στη Γραμματεία του παρόντος πρωτοκόλλου την παράνομη συμπεριφορά που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 την οποία το μέρος έχει χαρακτηρίσει ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και υποβάλλει στη Γραμματεία αντίγραφα των νόμων του ή την περιγραφή τους που εφαρμόζουν την παράγραφο 2 και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των νόμων.

4.   Για την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας κατά την καταπολέμηση των ποινικών αδικημάτων που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής, τα μέρη ενθαρρύνονται να επανεξετάζουν τους εθνικούς νόμους τους που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων, την αμοιβαία νομική συνδρομή και την έκδοση προσώπων, έχοντας υπόψη τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις των οποίων είναι μέρη, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 15

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Κάθε μέρος θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις αρχές δικαίου του, για να στοιχειοθετήσει την ευθύνη νομικών προσώπων για παράνομη συμπεριφορά και ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο14 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Με την επιφύλαξη των αρχών δικαίου του κάθε μέρους, η ευθύνη νομικών προσώπων μπορεί να είναι ποινική, αστική ή διοικητική.

3.   Η εν λόγω ευθύνη υπόκειται στην επιφύλαξη της ευθύνης των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε παράνομη συμπεριφορά ή διαπράττουν ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και με το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 16

Άσκηση διώξεων και επιβολή κυρώσεων

1.   Κάθε μέρος θεσπίζει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, για να διασφαλίσει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κρίνονται υπεύθυνα για την παράνομη συμπεριφορά, περιλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές ή μη ποινικές κυρώσεις, περιλαμβανομένων των χρηματικών ποινών.

2.   Κάθε μέρος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι διακριτικές νομικές εξουσίες βάσει του εθνικού δικαίου του σε σχέση με τη δίωξη προσώπων για παράνομη συμπεριφορά, περιλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, ασκούνται με σκοπό να αυξηθεί κατά το μέγιστο η αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής του νόμου σε σχέση με παρόμοια παράνομη συμπεριφορά, περιλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να αποτραπεί η διάπραξη παρόμοιων αξιόποινων πράξεων, περιλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων.

3.   Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν θίγει την αρχή ότι η περιγραφή της παράνομης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο και των εφαρμοστέων νομικών μέσων ή άλλων αρχών δικαίου για τον έλεγχο της νομιμότητας της συμπεριφοράς, ορίζεται στο εσωτερικό δίκαιο των μερών και ότι η άσκηση δίωξης και η επιβολή ποινών για μια τέτοια παράνομη συμπεριφορά, περιλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων, είναι σύμφωνη με το εν λόγω δίκαιο.

Άρθρο 17

Κατάσχεση πληρωμών

Τα μέρη οφείλουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης εκείνων των νομοθετικών και άλλων μέτρων που ενδεχομένως κρίνουν αναγκαία για να εξουσιοδοτήσουν τις αρμόδιες αρχές να εισπράττουν ποσό ανάλογο με διαφυγόντες φόρους και δασμούς από τον παραγωγό, τον κατασκευαστή, τον διανομέα, τον εισαγωγέα ή τον εξαγωγέα κατασχεμένου καπνού, προϊόντων καπνού και/ή εξοπλισμού κατασκευής.

Άρθρο 18

Διάθεση ή καταστροφή

Όλα τα κατασχεμένα καπνά, τα προϊόντα καπνού και ο εξοπλισμός κατασκευής καταστρέφονται με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων, κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ή διατίθενται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 19

Ειδικές τεχνικές έρευνας

1.   Εάν το επιτρέπουν οι βασικές αρχές του εθνικού νομικού συστήματός του, κάθε μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, εντός των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τους όρους που ορίζει το εθνικό του δίκαιο, για να επιτρέψει την κατάλληλη χρήση ελεγχόμενης παράδοσης και, όταν το κρίνει αναγκαίο, τη χρήση άλλων ειδικών τεχνικών έρευνας, όπως η ηλεκτρονική ή άλλες μορφές εποπτείας και μυστικών ενεργειών, από τις αρμόδιες αρχές του στο έδαφός του με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής.

2.   Για τον σκοπό της διερεύνησης των ποινικών αδικημάτων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, τα μέρη ενθαρρύνονται να συνάπτουν, όταν είναι αναγκαίο, τις κατάλληλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς για τη χρησιμοποίηση των τεχνικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

3.   Εάν δεν υπάρχουν συμφωνίες ή διακανονισμοί, όπως ορίζει η παράγραφος 2, οι αποφάσεις για τη χρήση παρόμοιων ειδικών τεχνικών έρευνας σε διεθνές επίπεδο λαμβάνονται κατά περίπτωση και μπορούν, όταν είναι απαραίτητο, να λαμβάνουν υπόψη χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις και μνημόνια κατανόησης σε σχέση με την άσκηση δικαιοδοσίας από τα εμπλεκόμενα μέρη.

4.   Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας και συνδρομής σε αυτόν τον τομέα και συνεργάζονται μεταξύ τους και με διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 20

Γενική ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου, τα μέρη αναφέρουν, βάσει του μέσου υποβολής εκθέσεων της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, σχετικές πληροφορίες, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για θέματα όπως:

α)

σε συγκεντρωτική μορφή, στοιχεία σχετικά με τις κατασχέσεις καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής, την ποσότητα, την αξία των κατασχεμένων προϊόντων, περιγραφές προϊόντων, ημερομηνίες και τόπους κατασκευής και διαφυγόντες φόρους,

β)

η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, οι πωλήσεις με καταβολή φόρου και χωρίς φόρο και η ποσότητα ή η αξία της παραγωγής καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής,

γ)

οι τάσεις, οι μέθοδοι απόκρυψης και οι τρόποι δράσης κατά το παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής και

δ)

κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όπως συμφωνείται από τα μέρη.

2.   Τα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς με στόχο τη δημιουργία ικανοτήτων για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών.

3.   Τα μέρη θεωρούν ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τα μέρη, εκτός εάν το μέρος που τις διαβιβάζει ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 21

Ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου

1.   Τα μέρη ανταλλάσσουν, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου ή των εφαρμοστέων διεθνών συνθηκών, κατά περίπτωση, με δική τους πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα μέρους το οποίο παρέχει τη δέουσα αιτιολόγηση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ανίχνευση ή τη διερεύνηση παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα αρχεία των αδειών για τα εμπλεκόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β)

πληροφορίες για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη δίωξη φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής,

γ)

μητρώα ερευνών και διώξεων,

δ)

αρχεία πληρωμών για εισαγωγή, εξαγωγή ή αφορολόγητες πωλήσεις καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού παρασκευής και

ε)

αναλυτικά στοιχεία για τις κατασχέσεις καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αναφοράς της υπόθεσης κατά περίπτωση, της ποσότητας, της αξίας των κατασχεμένων, της περιγραφής του προϊόντος, των εμπλεκόμενων οντοτήτων, της ημερομηνίας και του τόπου κατασκευής) και τις μεθόδους δράσης (συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, της απόκρυψης, των δρομολογίων και του εντοπισμού).

2.   Οι πληροφορίες που λαμβάνουν τα μέρη βάσει του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα μέρη μπορούν να προσδιορίσουν ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατό να κοινοποιηθούν χωρίς τη συμφωνία του μέρους που παρέσχε την πληροφορία.

Άρθρο 22

Ανταλλαγή πληροφοριών: εμπιστευτικότητα και προστασία των πληροφοριών

1.   Κάθε μέρος ορίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις οποίες παρέχονται τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 24 και κοινοποιεί στα μέρη τις εν λόγω αρχές μέσω της Γραμματείας της σύμβασης.

2.   Η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου διέπεται από το εθνικό δίκαιο σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική ζωή. Τα μέρη προστατεύουν, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται.

Άρθρο 23

Συνδρομή και συνεργασία: κατάρτιση, τεχνική βοήθεια και συνεργασία σε επιστημονικά, τεχνικά και τεχνολογικά θέματα

1.   Τα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους και/ή μέσω αρμόδιων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών για την παροχή κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας και τη συνεργασία σε επιστημονικά, τεχνικά και τεχνολογικά θέματα, για να επιτύχουν τους στόχους του παρόντος πρωτοκόλλου, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας. Η συνδρομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης ή της κατάλληλης τεχνολογίας στους τομείς της συλλογής πληροφοριών, της επιβολής του νόμου, του εντοπισμού και της παρακολούθησης, της διαχείρισης πληροφοριών, της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της απαγόρευσης, της ηλεκτρονικής επιτήρησης, της εγκληματολογικής ανάλυσης, της αμοιβαίας νομικής συνδρομής και της έκδοσης.

2.   Τα μέρη δύνανται, κατά περίπτωση, να συνάπτουν διμερείς, πολυμερείς ή κάθε είδους άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς με στόχο την προώθηση της κατάρτισης, της τεχνικής βοήθειας και της συνεργασίας σε επιστημονικά, τεχνικά και τεχνολογικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μερών που αποτελούν αναπτυσσόμενες χώρες και μερών με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο.

3.   Τα μέρη συνεργάζονται, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη και αναζήτηση δυνατοτήτων προσδιορισμού της ακριβούς γεωγραφικής προέλευσης κατασχεμένων καπνών και προϊόντων καπνού.

Άρθρο 24

Συνδρομή και συνεργασία: έρευνα και δίωξη αξιόποινων πράξεων

1.   Τα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, κατά περίπτωση, για να ενισχύσουν τη συνεργασία μέσω πολυμερών, περιφερειακών ή διμερών ρυθμίσεων για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής.

2.   Κάθε μέρος εγγυάται ότι οι διοικητικές, ρυθμιστικές, διωκτικές και άλλες αρχές που έχουν οριστεί για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής (περιλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν συναφείς πληροφορίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τους όρους που ορίζει το εθνικό τους δίκαιο.

Άρθρο 25

Προστασία της κυριαρχίας

1.   Τα μέρη εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου κατά τρόπο συνεπή με τις αρχές της ίσης κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

2.   Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν παρέχει σε ένα μέρος το δικαίωμα να ασκήσει στο έδαφος άλλου κράτους δικαιοδοσία ούτε καθήκοντα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών του εν λόγω άλλου κράτους βάσει του εθνικού δικαίου του.

Άρθρο 26

Δικαιοδοσία

1.   Κάθε μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του σε ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, όταν:

α)

το αδίκημα διαπράττεται στο έδαφος του εν λόγω μέρους ή

β)

το αδίκημα διαπράττεται επάνω σε σκάφος το οποίο φέρει σημαία του εν λόγω μέρους ή σε αεροσκάφος που είναι ταξινομημένο, κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος, κατά το δίκαιο του εν λόγω μέρους.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, ένα μέρος μπορεί επίσης να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του για κάθε τέτοιο ποινικό αδίκημα όταν:

α)

το αδίκημα διαπράττεται σε βάρος του εν λόγω μέρους,

β)

το αδίκημα διαπράττεται από υπήκοο του εν λόγω μέρους ή από άπατρι ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφός του ή

γ)

το αδίκημα περιλαμβάνεται σε εκείνα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 και διαπράττεται εκτός του εδάφους του, με σκοπό την τέλεση αδικήματος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 εντός της επικράτειάς του.

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 30, κάθε μέρος θεσπίζει τα μέτρα τα οποία κρίνονται αναγκαία για να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του σε ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, όταν ο εικαζόμενος αυτουργός είναι παρών στο έδαφός του και δεν εκδίδει το εν λόγω πρόσωπο για τον αποκλειστικό λόγο ότι είναι υπήκοός του.

4.   Κάθε μέρος μπορεί επίσης να θεσπίζει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του σε ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, όταν ο εικαζόμενος αυτουργός βρίσκεται στο έδαφός του και δεν τον εκδίδει.

5.   Σε περίπτωση κοινοποίησης σε μέρος το οποίο ασκεί τη δικαιοδοσία του βάσει της παραγράφου 1 ή 2 ή ενημέρωσης του με άλλον τρόπο, ότι ένα ή περισσότερα άλλα μέρη διενεργούν έρευνα, ασκούν δίωξη ή διεξάγουν δικαστική διαδικασία για το ίδιο αδίκημα, οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω μερών πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

6.   Με την επιφύλαξη των κανόνων του γενικού διεθνούς δικαίου, το παρόν πρωτόκολλο δεν αποκλείει την άσκηση τυχόν ποινικής δικαιοδοσίας την οποία θεμελιώνει ένα μέρος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Άρθρο 27

Συνεργασία για την επιβολή του νόμου

1.   Κάθε μέρος θεσπίζει, σύμφωνα με τα αντίστοιχα εσωτερικά νομικά και διοικητικά του συστήματα, αποτελεσματικά μέτρα για:

α)

την ενίσχυση και, όποτε είναι αναγκαίο, τη θέσπιση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, οργανισμών και υπηρεσιών για να διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όλες τις πτυχές των ποινικών αδικημάτων τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14,

β)

τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των οργανισμών, των τελωνείων, της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου,

γ)

τη συνεργασία με άλλα μέρη στη διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν ποινικά αδικήματα τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, όσον αφορά:

i)

την ταυτότητα, τις κινήσεις και τις δραστηριότητες προσώπων ύποπτων για συμμετοχή στην τέλεση παρόμοιων αξιόποινων πράξεων ή το σημείο όπου βρίσκονται άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα,

ii)

τη διακίνηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με τη διάπραξη τέτοιων αξιόποινων πράξεων και

iii)

τη διακίνηση περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού ή άλλων εργαλείων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για διάπραξη τέτοιων αδικημάτων,

δ)

την παροχή, κατά περίπτωση, των αναγκαίων στοιχείων ή ποσοτήτων των ουσιών για τη διενέργεια αναλύσεων ή ερευνών,

ε)

τη διευκόλυνση του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, οργανισμών και υπηρεσιών και την προώθηση της ανταλλαγής προσωπικού και εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης, με την επιφύλαξη διμερών συμφωνιών ή ρυθμίσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, και της απόσπασης αξιωματικών-συνδέσμων,

στ)

την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών με άλλα μέρη για ειδικά μέσα και μεθόδους που χρησιμοποιούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά τη διάπραξη τέτοιων αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των διαδρομών και των μεταφορικών οχημάτων και της χρήσης πλαστών ταυτοτήτων, παραποιημένων ή πλαστών εγγράφων ή άλλων μέσων απόκρυψης των δραστηριοτήτων τους, και

ζ)

την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και τον συντονισμό των διοικητικών και άλλων μέτρων που κρίνονται κατάλληλα για τον έγκαιρο εντοπισμό των ποινικών αδικημάτων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14.

2.   Ενόψει της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα μέρη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή ρυθμίσεων άμεσης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών τους επιβολής του νόμου ή της ανάλογης τροποποίησή τους, όταν υφίστανται ήδη παρόμοιες συμφωνίες ή ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν παρόμοιες συμφωνίες ή ρυθμίσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, τα μέρη μπορούν να θεωρήσουν το παρόν πρωτόκολλο ως βάση της συνεργασίας για την αμοιβαία επιβολή του νόμου σε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, τα μέρη κάνουν πλήρη χρήση συμφωνιών ή ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

3.   Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να συνεργάζονται, με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, για να αντιμετωπίσουν το διεθνικό παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού που διαπράττεται με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Άρθρο 28

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή

Συνεπώς προς τα αντίστοιχα εθνικά νομικά και διοικητικά τους συστήματα, τα μέρη παρέχουν μεταξύ τους, είτε κατόπιν αιτήματος είτε με δική τους πρωτοβουλία, πληροφορίες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής και άλλης συναφούς νομοθεσίας, με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισμού κατασκευής. Τα μέρη θεωρούν τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές και ότι προορίζονται για περιορισμένη χρήση, εκτός εάν το μέρος που τις κοινοποιεί ορίζει διαφορετικά. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

α)

νέες τεχνικές επιβολής της τελωνειακής νομοθεσίας και άλλων νομοθεσιών αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας,

β)

νέες τάσεις, μέσα και μεθόδους εμπλοκής σε παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής,

γ)

εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για την περιγραφή, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την αποθήκευση και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα εν λόγω εμπορεύματα,

δ)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν διαπράξει ή εμπλέκονται σε αξιόποινη πράξη που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 και

ε)

κάθε άλλο δεδομένο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ορισμένους οργανισμούς στην εκτίμηση κινδύνου για τη διενέργεια ελέγχου και άλλους σκοπούς επιβολής της εφαρμογής.

Άρθρο 29

Αμοιβαία νομική συνδρομή

1.   Τα μέρη παρέχουν μεταξύ τους τη μεγαλύτερη δυνατή αμοιβαία νομική συνδρομή κατά τη διερεύνηση, την άσκηση διώξεων και τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών σε σχέση με ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Η αμοιβαία νομική συνδρομή παρέχεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, τις συνθήκες, τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις από το μέρος που είναι ο αποδέκτης αίτησης σε σχέση με τη διερεύνηση, την άσκηση διώξεων και διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών όσον αφορά τα αδικήματα για τα οποία μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα νομικά πρόσωπα στο μέρος που υποβάλλει την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Η αμοιβαία νομική συνδρομή που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορεί να ζητείται για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

α)

τη διεξαγωγή αποδείξεων ή τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων,

β)

την επίδοση δικογράφων,

γ)

την εκτέλεση ενταλμάτων έρευνας και κατάσχεσης και τη δέσμευση,

δ)

την εξέταση αντικειμένων και χώρων,

ε)

την παροχή πληροφοριών, αποδεικτικών στοιχείων και εμπειρογνωμοσύνης,

στ)

την παροχή πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων σχετικών εγγράφων και αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, εταιρικών ή επαγγελματικών αρχείων,

ζ)

τον εντοπισμό ή την παρακολούθηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιουσιακών στοιχείων, εργαλείων ή άλλων μέσων για τη διεξαγωγή αποδείξεων,

η)

τη διευκόλυνση της εκούσιας εμφάνισης προσώπων στο μέρος που υποβάλλει την αίτηση και

θ)

την παροχή κάθε άλλης συνδρομής που δεν αντίκειται στο εθνικό δίκαιο του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

4.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις υποχρεώσεις βάσει καμίας άλλης διμερούς ή πολυμερούς συνθήκης, η οποία διέπει ή θα διέπει, συνολικά ή εν μέρει, την αμοιβαία νομική συνδρομή.

5.   Οι παράγραφοι 6 έως 24 εφαρμόζονται, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, σε αιτήσεις που υποβάλλονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εάν τα εν λόγω μέρη δεν δεσμεύονται από συνθήκη ή διακυβερνητική συμφωνία αμοιβαίας νομικής συνδρομής. Εάν τα μέρη δεσμεύονται από παρόμοια συνθήκη ή διακυβερνητική συμφωνία, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εν λόγω συνθήκης ή διακυβερνητικής συμφωνίας, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να εφαρμόσουν αντ' αυτών τις παραγράφους 6 έως 24. Ενθαρρύνονται έντονα τα μέρη να εφαρμόσουν αυτές τις παραγράφους, εάν διευκολύνουν τη συνεργασία.

6.   Τα μέρη ορίζουν μια κεντρική αρχή που έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να λαμβάνει αιτήσεις αμοιβαίας νομικής συνδρομής και είτε να τις εκτελεί η ίδια είτε να τις διαβιβάζει για εκτέλεση στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Όταν ένα μέρος έχει ειδική περιοχή ή έδαφος με χωριστό σύστημα αμοιβαίας νομικής συνδρομής, μπορεί να ορίσει μια χωριστή κεντρική αρχή που θα ασκεί την ίδια λειτουργία για την εν λόγω περιοχή ή το έδαφος. Οι κεντρικές αρχές διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή εκτέλεση ή τη διαβίβαση των αιτήσεων που λαμβάνουν. Όταν η κεντρική αρχή διαβιβάζει την αίτηση προς εκτέλεση σε αρμόδια αρχή, ενθαρρύνει την ταχεία και ορθή εκτέλεση της αίτησης από την αρμόδια αρχή. Κάθε μέρος γνωστοποιεί την κεντρική αρχή που ορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό στον Προϊστάμενο της Γραμματείας της σύμβασης κατά την προσχώρηση, την αποδοχή, την έγκριση, την τυπική επιβεβαίωση ή επικύρωση του παρόντος πρωτοκόλλου. Η διαβίβαση αιτήσεων αμοιβαίας νομικής συνδρομής και κάθε σχετικής ανακοίνωσης πραγματοποιείται μεταξύ των κεντρικών αρχών που ορίζονται από τα μέρη. Η απαίτηση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενός μέρους να ζητεί να απευθύνονται σε αυτό οι εν λόγω αιτήσεις και ανακοινώσεις διά της διπλωματικής οδού και, σε επείγουσες περιστάσεις, εάν συμφωνούν τα μέρη, μέσω των κατάλληλων διεθνών οργανισμών, όταν αυτό είναι εφικτό.

7.   Οι αιτήσεις υποβάλλονται εγγράφως ή, όταν είναι δυνατόν, με κάθε μέσο που παράγει γραπτό αποτύπωμα, σε γλώσσα αποδεκτή από το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, με τους όρους που επιτρέπουν στο μέρος να διαπιστώσει την αυθεντικότητα του εγγράφου. Η γλώσσα ή οι γλώσσες που είναι αποδεκτές από το κάθε μέρος κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο της Γραμματείας της σύμβασης κατά την προσχώρηση, αποδοχή, έγκριση, τυπική επιβεβαίωση ή επικύρωση του παρόντος πρωτοκόλλου. Σε επείγουσες περιστάσεις και όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών, οι αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται προφορικά, αλλά στη συνέχεια πρέπει να επιβεβαιώνονται εγγράφως.

8.   Μια αίτηση αμοιβαίας νομικής συνδρομής περιέχει:

α)

τα στοιχεία της αιτούσας αρχής,

β)

το αντικείμενο και τη φύση της έρευνας, δίωξης ή δικαστικής διαδικασίας την οποία αφορά η αίτηση, καθώς και το όνομα και τα καθήκοντα της αρχής η οποία διεξάγει την εν λόγω έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία,

γ)

περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών, εκτός από τις αιτήσεις με σκοπό την επίδοση δικογράφων,

δ)

περιγραφή της αιτούμενης συνδρομής και στοιχεία τυχόν ειδικής διαδικασίας που επιθυμεί να ακολουθηθεί το αιτούν μέρος,

ε)

αν είναι δυνατό, την ταυτότητα, τον τόπο και την εθνικότητα κάθε εμπλεκόμενου,

στ)

τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται τα αποδεικτικά στοιχεία, οι πληροφορίες ή η δράση και

ζ)

τις διατάξεις του εθνικού δικαίου σχετικά με το ποινικό αδίκημα και την ποινή που αυτό επισύρει.

9.   Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, όταν αυτό φαίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση της αίτησης, σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο, ή όταν μπορεί να διευκολύνει την εκτέλεση.

10.   Η αίτηση εκτελείται σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του μέρους στο οποίο απευθύνεται, εφόσον δεν αντιβαίνει το εθνικό δίκαιο του μέρους στο οποίο απευθύνεται και, εάν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην αίτηση.

11.   Το αιτούν μέρος δεν κοινοποιεί ούτε χρησιμοποιεί πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία που του παρέχει το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση για τη διενέργεια ερευνών, την άσκηση διώξεων ή τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην αίτηση, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει το αιτούν μέρος να αποκαλύψει στο πλαίσιο των διαδικασιών του πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία απαλλακτικά για έναν κατηγορούμενο. Σε αυτή την περίπτωση, το αιτούν μέρος γνωστοποιεί στο μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση πριν τη δημοσιοποίηση και, εάν ζητηθεί, συμβουλεύεται το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων ειδοποίηση, το αιτούν μέρος ενημερώνει άμεσα το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση.

12.   Το αιτούν μέρος μπορεί να ζητήσει από το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση να μη γνωστοποιήσει το γεγονός και το αντικείμενο της αίτησης, παρά μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της αίτησης. Εάν το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν μπορεί να τηρήσει την απαίτηση της εμπιστευτικότητας, ενημερώνει άμεσα το αιτούν μέρος.

13.   Εφόσον είναι δυνατό και σύμφωνο με τις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου, όταν ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στο έδαφος ενός μέρους και πρέπει να καταθέσει ως μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας στις δικαστικές αρχές άλλου μέρους, το πρώτο μέρος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του άλλου, να επιτρέψει τη διεξαγωγή της κατάθεσης με βιντεοδιάσκεψη, όταν δεν είναι εφικτό ή εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν επιθυμεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στο έδαφος του αιτούντος μέρους. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να ληφθεί η κατάθεση από δικαστική αρχή του αιτούντος μέρους με την παρουσία δικαστικού λειτουργού του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

14.   Η αίτηση αμοιβαίας νομικής συνδρομής μπορεί να απορριφθεί:

α)

εάν η αίτηση δεν υποβληθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο,

β)

εάν το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση θεωρεί ότι η εκτέλεση της αίτησης μπορεί να θίξει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή άλλα ζωτικά του συμφέροντα,

γ)

εάν το εθνικό δίκαιό του απαγορεύει στις αρχές του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση να εκτελέσουν τη ζητούμενη ενέργεια για τυχόν παρόμοια αξιόποινη πράξη, σε περίπτωση που αυτή υποβαλλόταν σε έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία υπό τη δική τους δικαιοδοσία,

δ)

όταν η αίτηση αφορά αξιόποινη πράξη για την οποία η ανώτατη ποινή στο μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση είναι κατώτερη από δύο έτη φυλάκισης ή άλλες ποινές στερητικές της ελευθερίας ή όταν, κατά την κρίση του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, η παροχή της συνδρομής θα συνεπαγόταν δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση για τους πόρους του σε σχέση με τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης ή

ε)

εάν θα ήταν αντίθετη με το νομικό σύστημα του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση η εκτέλεση της αίτησης για παροχή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

15.   Κάθε άρνηση παροχής αμοιβαίας νομικής συνδρομής αιτιολογείται.

16.   Κανένα μέρος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή αμοιβαίας νομικής συνδρομής βάσει του παρόντος άρθρου με τη δικαιολογία του τραπεζικού απορρήτου.

17.   Τα μέρη δεν μπορούν να αρνηθούν αίτηση αμοιβαίας νομικής συνδρομής για τον αποκλειστικό λόγο ότι η αξιόποινη πράξη θεωρείται ότι αφορά και φορολογικά θέματα.

18.   Τα μέρη μπορούν να αρνηθούν την παροχή αμοιβαίας νομικής συνδρομής βάσει του παρόντος άρθρου λόγω απουσίας διττού αξιοποίνου. Εντούτοις, το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να παρέχει συνδρομή, στην έκταση που αποφασίζει και κατά τη διακριτική ευχέρειά του, ανεξάρτητα αν η πράξη θα συνιστούσε αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

19.   Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση εκτελεί το συντομότερο δυνατό την αίτηση αμοιβαίας νομικής συνδρομής και λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο ενδεχόμενες προθεσμίες που προτείνει το αιτούν μέρος και για τις οποίες παρέχονται εξηγήσεις, κατά προτίμηση στην αίτηση. Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση απαντά σε εύλογα αιτήματα του αιτούντος μέρους σχετικά με την πρόοδο του χειρισμού της αίτησής του. Το αιτούν μέρος ενημερώνει άμεσα το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση όταν δεν απαιτείται πλέον η ζητηθείσα συνδρομή.

20.   Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να αναβάλει την παροχή αμοιβαίας νομικής συνδρομής για τον λόγο ότι αυτή παρεμβάλλεται σε έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

21.   Πριν απορρίψει μια αίτηση κατ' εφαρμογή της παραγράφου 14 ή αναβάλει την εκτέλεσή της κατ' εφαρμογή της παραγράφου 20, το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβουλεύεται με το αιτούν μέρος για να εξετάσουν αν η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που κρίνονται αναγκαία. Εάν το αιτούν μέρος αποδεχθεί τη συνδρομή βάσει αυτών των όρων, συμμορφώνεται με τους όρους.

22.   Το σύνηθες κόστος εκτέλεσης μιας αίτησης βαρύνει το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Σε περίπτωση που, για την εκτέλεση της αίτησης, απαιτούνται ή πρόκειται να απαιτηθούν σημαντικές ή έκτακτες δαπάνες, τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η αίτηση, καθώς και τον τρόπο κάλυψης των εξόδων.

23.   Σε περίπτωση αιτήσεως, το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση:

α)

χορηγεί στο αιτούν μέρος αντίγραφα δημόσιων αρχείων, εγγράφων ή δεδομένων που έχει στην κατοχή του τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και

β)

μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χορηγήσει στο αιτούν μέρος το σύνολο ή μέρος των αντιγράφων δημόσιων αρχείων, εγγράφων ή δεδομένων που έχει στην κατοχή του τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό ή να τα χορηγήσει υπό τους όρους που θεωρεί αναγκαίους.

24.   Τα μέρη εξετάζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, τη δυνατότητα σύναψης διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή ρυθμίσεων που θα εξυπηρετούσαν τους σκοπούς ή θα έθεταν σε εφαρμογή ή θα ενίσχυαν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 30

Έκδοση

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν:

α)

το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση έκδοσης βρίσκεται στο έδαφος του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,

β)

το ποινικό αδίκημα για το οποίο ζητείται έκδοση τιμωρείται βάσει του εθνικού δικαίου τόσο του αιτούντος μέρους όσο και του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και

γ)

η αξιόποινη πράξη επισύρει ανώτατη ποινή φυλάκισης ή άλλες στερητικές της ελευθερίας ποινές τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή σοβαρότερη ποινή ή μικρότερη ποινή που αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών κατ' εφαρμογή διμερών και πολυμερών συνθηκών ή άλλων διεθνών συμφωνιών.

2.   Κάθε ποινικό αδίκημα στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο θεωρείται ότι περιλαμβάνεται ως αδίκημα υποκείμενο σε έκδοση σε κάθε συμφωνία έκδοσης μεταξύ των μερών. Τα μέρη δεσμεύονται να περιλαμβάνουν αυτά τα αδικήματα ως αδικήματα υποκείμενα σε έκδοση σε κάθε συμφωνία έκδοσης που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους.

3.   Εάν ένα μέρος το οποίο θέτει ως προϋπόθεση για την έκδοση προσώπου την ύπαρξη συμφωνίας λάβει αίτηση έκδοσης από άλλο μέρος με το οποίο δεν έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης, μπορεί να θεωρήσει το παρόν πρωτόκολλο ως τη νομική βάση για την έκδοση όσον αφορά κάθε ποινικό αδίκημα στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.

4.   Τα μέρη τα οποία δεν θέτουν ως προϋπόθεση για έκδοση την ύπαρξη συμφωνίας αναγνωρίζουν τα ποινικά αδικήματα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο ως αδικήματα υποκείμενα σε έκδοση μεταξύ τους.

5.   Η έκδοση υπόκειται στους όρους που ορίζει το εθνικό δίκαιο του αποδέκτη της αίτησης ή στις εφαρμοστέες συμφωνίες έκδοσης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όρους σχετικά με την απαίτηση ελάχιστης ποινής για την έκδοση και τους λόγους για τους οποίους ο αποδέκτης της αίτησης μπορεί να αρνηθεί την έκδοση.

6.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού τους δικαίου, τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επισπεύδουν τις διαδικασίες έκδοσης και να απλουστεύουν τις απαιτήσεις ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία για ποινικά αδικήματα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.

7.   Ένα μέρος στο έδαφος του οποίου είναι παρών εικαζόμενος αυτουργός, εάν δεν εκδώσει το εν λόγω πρόσωπο για ποινικό αδίκημα στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο για τον αποκλειστικό λόγο ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι υπήκοός του, έχει υποχρέωση, εάν το ζητήσει το μέρος που επιδιώκει την έκδοση, να παραπέμψει την υπόθεση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του για την άσκηση δίωξης. Οι εν λόγω αρχές εκδίδουν την απόφασή τους και διεξάγουν τις διαδικασίες τους κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για κάθε άλλο αδίκημα παρόμοιας φύσης βάσει του εθνικού δικαίου του εν λόγω μέρους. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως για διαδικαστικά θέματα και για τη διεξαγωγή των αποδείξεων, για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της δίωξης.

8.   Όταν επιτρέπεται σε ένα μέρος βάσει του εθνικού δικαίου του να εκδώσει ή να παραδώσει με άλλον τρόπο έναν υπήκοό του μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο θα επιστραφεί στο εν λόγω μέρος για να εκτίσει την ποινή που του επιβάλλεται ως αποτέλεσμα της δίκης ή των διαδικασιών για τα οποία ζητήθηκε η έκδοση ή η παράδοση του προσώπου και το εν λόγω μέρος και το μέρος που ζητεί την έκδοση του προσώπου συμφωνούν με αυτήν την επιλογή και με άλλους όρους που κρίνουν ενδεχομένως απαραίτητους, η εν λόγω υπό όρους έκδοση ή παράδοση είναι επαρκής για την τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 7.

9.   Εάν η έκδοση, που ζητείται για τους σκοπούς της επιβολής ποινής, απορριφθεί για τον λόγο ότι το καταζητούμενο πρόσωπο είναι υπήκοος του μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, εάν το επιτρέπει το εθνικό του δίκαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω δικαίου, κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος μέρους, εξετάζει τη δυνατότητα έκτισης της ποινής που επιβλήθηκε βάσει του εθνικού δικαίου του αιτούντος μέρους ή την εκτέλεση της υπόλοιπης ποινής.

10.   Κάθε πρόσωπο σε βάρος του οποίου διεξάγονται διαδικασίες σε σχέση με ποινικό αδίκημα στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο απολαμβάνει εγγυημένη δίκαιη μεταχείριση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, με όλα τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που παρέχει το εθνικό δίκαιο του μέρους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο.

11.   Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν ερμηνεύεται κατά τρόπο που να επιβάλλει υποχρέωση έκδοσης, εάν το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η αίτηση υποβάλλεται με σκοπό τη δίωξη ή την τιμωρία ενός προσώπου λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, εθνοτικής προέλευσης ή πολιτικών πεποιθήσεων ή ότι η ικανοποίηση της αίτησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία στο εν λόγω πρόσωπο για οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς.

12.   Τα μέρη δεν μπορούν να αρνηθούν αίτηση έκδοσης για τον αποκλειστικό λόγο ότι το αδίκημα θεωρείται ότι ενέχει και φορολογικές πτυχές.

13.   Πριν αρνηθεί την έκδοση, το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβουλεύεται, κατά περίπτωση, με το αιτούν μέρος για να του παράσχει ευρεία δυνατότητα να καταθέσει τη γνώμη του και πληροφορίες σχετικά με τον ισχυρισμό του.

14.   Τα μέρη επιδιώκουν να συνάπτουν διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις για την εκτέλεση ή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έκδοσης. Όταν τα μέρη δεσμεύονται με υφιστάμενη συμφωνία ή διακυβερνητικό διακανονισμό, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας ή διακυβερνητικού διακανονισμού, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να εφαρμόσουν αντ' αυτών τις παραγράφους 1 έως 13.

Άρθρο 31

Μέτρα για την εξασφάλιση της έκδοσης

1.   Με την επιφύλαξη του εθνικού του δικαίου και τις συμφωνίες έκδοσης που έχει συνάψει, το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί, εάν θεωρεί ότι το δικαιολογούν οι περιστάσεις και υπάρχει επείγουσα ανάγκη και σχετικό αίτημα του αιτούντος μέρους, να θέσει υπό προσωρινή κράτηση πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση και το οποίο βρίσκεται στο έδαφός του ή να λάβει άλλα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν την παρουσία του στις διαδικασίες έκδοσης.

2.   Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 κοινοποιούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατά περίπτωση και χωρίς καθυστέρηση, στο αιτούν μέρος.

3.   Κάθε πρόσωπο για το οποίο λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχει δικαίωμα:

α)

να επικοινωνήσει άμεσα με τον πλησιέστερο κατάλληλο εκπρόσωπο του κράτους του οποίου είναι υπήκοος ή, εάν είναι άπατρις, του κράτους στο έδαφος του οποίου διαμένει συνήθως το εν λόγω πρόσωπο και

β)

να τον επισκεφθεί εκπρόσωπος του εν λόγω κράτους.

ΜΕΡΟΣ VI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 32

Υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Κάθε μέρος υποβάλλει στη διάσκεψη των μερών, μέσω της Γραμματείας της σύμβασης, περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Το μορφότυπο και το περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων καθορίζεται από τη διάσκεψη των μερών. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν μέρος του μέσου τακτικής υποβολής εκθέσεων της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

3.   Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 περιεχόμενο των περιοδικών εκθέσεων καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)

οι πληροφορίες σχετικά με νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου,

β)

οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, για ενδεχόμενους περιορισμούς ή εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την άρση αυτών των εμποδίων,

γ)

οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, για τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια που έχει χορηγηθεί, εισπραχθεί ή ζητηθεί για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξάλειψη του αθέμιτου εμπορίου των προϊόντων καπνού και

δ)

οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 20.

Εάν έχουν ήδη συγκεντρωθεί δεδομένα στο πλαίσιο του μηχανισμού αναφοράς της διάσκεψης των μερών, η σύνοδος των μερών δεν επαναλαμβάνει αυτές τις προσπάθειες.

4.   Η σύνοδος των μερών, κατ' εφαρμογή των άρθρων 33 και 36, εξετάζει τη δυνατότητα ρυθμίσεων που βοηθούν μέρη που αποτελούν αναπτυσσόμενες χώρες και μέρη με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, εάν το ζητήσουν, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος άρθρου.

5.   Η υποβολή των πληροφοριών βάσει των εν λόγω άρθρων υπόκειται στο εθνικό δίκαιο σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική ζωή. Τα μέρη προστατεύουν, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που υποβάλλονται ή ανταλλάσσονται.

ΜΕΡΟΣ VII

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 33

Σύνοδος των μερών

1.   Θεσπίζεται σύνοδος των μερών. Η πρώτη συνεδρίαση της συνόδου των μερών συγκαλείται από τη Γραμματεία της σύμβασης αμέσως πριν ή αμέσως μετά την επόμενη τακτική συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Μετέπειτα, η Γραμματεία τη σύμβασης συγκαλεί τακτικές συνεδριάσεις της συνόδου των μερών, αμέσως πριν ή αμέσως μετά τις τακτικές συνεδριάσεις της διάσκεψης των μερών.

3.   Συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις της συνόδου των μερών όποτε η σύνοδος το κρίνει απαραίτητο ή μετά από γραπτό αίτημα οποιουδήποτε μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση του αιτήματος στα μέρη από τη Γραμματεία της Σύμβασης, το αίτημα υποστηρίζεται τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μερών.

4.   Ο εσωτερικός κανονισμός και οι δημοσιονομικές διατάξεις της διάσκεψης των μερών της σύμβασης — πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, στη σύνοδο των μερών, εκτός εάν η σύνοδος των μερών αποφασίσει διαφορετικά.

5.   Η σύνοδος των μερών επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του.

6.   Η σύνοδος των μερών αποφασίζει σχετικά με την κλίμακα και τον μηχανισμό των προαιρετικών συνεισφορών των μερών του πρωτοκόλλου για τη λειτουργία του παρόντος πρωτοκόλλου, καθώς και άλλους πιθανούς πόρους για την εφαρμογή του.

7.   Σε κάθε τακτική συνεδρίαση, η σύνοδος των μερών εγκρίνει με ομοφωνία προϋπολογισμό και σχέδιο εργασίας για την οικονομική περίοδο μέχρι την επόμενη τακτική συνεδρίαση, τα οποία είναι διαφορετικά από τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασίας της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

Άρθρο 34

Γραμματεία

1.   Η Γραμματεία της σύμβασης είναι η Γραμματεία του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Η Γραμματεία της σύμβασης ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα με την ιδιότητα της Γραμματείας του παρόντος πρωτοκόλλου:

α)

ρυθμίζει τις συνεδριάσεις της συνόδου των μερών και, ενδεχομένως, επικουρικών οργάνων, καθώς και ομάδων εργασίας και άλλων οργάνων που συγκροτούνται από τη σύνοδο των μερών, και τους παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες,

β)

λαμβάνει, αναλύει, διαβιβάζει και παρέχει υλικό ανάδρασης στα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά τα απαιτούμενα, και προς τη σύνοδο των μερών σχετικά με τις εκθέσεις που λαμβάνει σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών,

γ)

παρέχει βοήθεια στα μέρη, ιδιαίτερα τα μέρη που αποτελούν αναπτυσσόμενες χώρες και τα μέρη με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, κατόπιν αιτήσεως, με τη συλλογή, κοινοποίηση και ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, και συνδρομή για τον εντοπισμό διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να διευκολύνει την τήρηση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου,

δ)

συντάσσει εκθέσεις των δραστηριοτήτων της βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου υπό την καθοδήγηση της συνόδου και τις υποβάλλει στη σύνοδο των μερών,

ε)

διασφαλίζει, υπό την καθοδήγηση της συνόδου των μερών, τον αναγκαίο συντονισμό με τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους φορείς,

στ)

συνάπτει, υπό την καθοδήγηση της συνόδου των μερών, τις διοικητικές ή συμβατικές ρυθμίσεις που ενδέχεται να απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της ως Γραμματείας του παρόντος πρωτοκόλλου,

ζ)

λαμβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών που επιθυμούν να διαπιστευθούν ως παρατηρητές της συνόδου των μερών, αφού βεβαιωθεί παράλληλα ότι δεν συνδέονται με την καπνοβιομηχανία, και υποβάλλει τις αναθεωρημένες αιτήσεις στη σύνοδο των μερών προς εξέταση και

η)

εκτελεί άλλα γραμματειακά καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο και άλλα καθήκοντα που ενδέχεται να ορίσει η σύνοδος των μερών.

Άρθρο 35

Σχέσεις μεταξύ της συνόδου των μερών και διακυβερνητικών οργανισμών

Για την παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας για την επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτοκόλλου, οι σύνοδοι των μερών μπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία αρμόδιων διεθνών και περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισμών, περιλαμβανομένων χρηματοοικονομικών και αναπτυξιακών οργανισμών.

Άρθρο 36

Χρηματοδοτικοί πόροι

1.   Τα μέρη αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο των χρηματοδοτικών πόρων στην επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτοκόλλου και αναγνωρίζουν τη σημασία του άρθρου 26 της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού για την επίτευξη των στόχων της σύμβασης.

2.   Κάθε μέρος χορηγεί χρηματοδοτική στήριξη για τις εθνικές δραστηριότητές του για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια, τις προτεραιότητες και τα προγράμματά του.

3.   Τα μέρη προωθούν, κατά περίπτωση, τη χρήση διμερών, περιφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων πολυμερών διαύλων για τη χορήγηση χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ικανότητας των μερών που αποτελούν αναπτυσσόμενες χώρες και των μερών με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, ενθαρρύνονται τα μέρη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις πολιτικές τους και όταν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιούν κατασχεμένα έσοδα που προέρχονται από το παράνομο εμπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισμού κατασκευής για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου.

5.   Τα μέρη που εκπροσωπούνται σε συναφείς περιφερειακούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς ενθαρρύνουν αυτές τις οντότητες να χορηγούν χρηματοδοτική συνδρομή για να βοηθήσουν τα μέρη που αποτελούν αναπτυσσόμενες χώρες και τα μέρη με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, χωρίς να περιορίζουν τα δικαιώματα συμμετοχής σε αυτούς τους οργανισμούς.

6.   Τα μέρη συμφωνούν ότι:

α)

για να βοηθηθούν τα μέρη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να χρησιμοποιούνται όλοι οι πιθανοί και υφιστάμενοι πόροι που διατίθενται για δραστηριότητες που συνδέονται με τον στόχο του παρόντος πρωτοκόλλου, προς όφελος όλων των μερών, ιδίως των μερών που αποτελούν αναπτυσσόμενες χώρες και των μερών με οικονομίες μετάβασης, και

β)

η Γραμματεία της σύμβασης παρέχει σε μέρη που αποτελούν αναπτυσσόμενες χώρες και σε μέρη με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, εάν το ζητήσουν, συμβουλές σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, για να τους διευκολύνει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου.

7.   Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από την καπνοβιομηχανία να επιβαρυνθεί με τα έξοδα που συνδέονται με τις υποχρεώσεις ενός μέρους να επιτύχει τους στόχους του παρόντος πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

8.   Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου τους, να επιτύχουν την αυτοχρηματοδότηση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, μεταξύ άλλων μέσω της είσπραξης φόρων και άλλων επιβαρύνσεων σε προϊόντα καπνού.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 37

Επίλυση διαφορών

Η επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου διέπεται από το άρθρο 27 της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

ΜΕΡΟΣ IX

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

1.   Κάθε μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου εξετάζονται και εγκρίνονται από τη σύνοδο των μερών. Το κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης του παρόντος πρωτοκόλλου κοινοποιείται στα μέρη από τη Γραμματεία της σύμβασης τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη συνεδρίαση στην οποία υποβάλλεται για έγκριση. Η Γραμματεία της σύμβασης κοινοποιεί επίσης τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στα μέρη που έχουν υπογράψει το παρόν πρωτόκολλο και, για ενημέρωση, στον θεματοφύλακα.

3.   Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη ομοφωνίας και δεν επιτευχθεί, η τροποποίηση εγκρίνεται, ως έσχατη λύση, από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη συνεδρίαση. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με τον όρο «παρόντα και ψηφίζοντα μέρη» νοούνται τα μέρη που είναι παρόντα και αποθέτουν θετική ή αρνητική ψήφο. Η Γραμματεία της σύμβασης διαβιβάζει κάθε εγκριθείσα τροπολογία στον θεματοφύλακα, ο οποίος την κοινοποιεί σε όλα τα μέρη προς αποδοχή.

4.   Τα μέσα αποδοχής μιας τροποποίησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα. Τροποποίηση που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 τίθεται σε ισχύ για τα μέρη που την έχουν αποδεχτεί την 90ή ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής από τον θεματοφύλακα της πράξης αποδοχής τουλάχιστον από τα δύο τρίτα των μερών.

5.   Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για όλα τα άλλα μέρη την 90ή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω μέρος καταθέτει στον θεματοφύλακα την πράξη του αποδοχής της εν λόγω τροποποίησης.

Άρθρο 39

Έκδοση και τροποποίηση παραρτημάτων του παρόντος πρωτοκόλλου

1.   Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει προτάσεις για παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου και να προτείνει τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Τα παραρτήματα περιορίζονται σε καταλόγους, έντυπα και κάθε άλλο περιγραφικό υλικό που αφορά διαδικαστικά, επιστημονικά, τεχνικά ή διοικητικά θέματα.

3.   Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου και οι τροποποιήσεις τους προτείνονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 38.

ΜΕΡΟΣ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Επιφυλάξεις

Το παρόν πρωτόκολλο δεν επιδέχεται επιφυλάξεων.

Άρθρο 41

Αποχώρηση

1.   Ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει τεθεί σε ισχύ το παρόν πρωτόκολλο για ένα μέρος, το εν λόγω μέρος δύναται να αποχωρήσει από το πρωτόκολλο παραδίδοντας έγγραφη κοινοποίηση στον θεματοφύλακα.

2.   Κάθε τέτοια αποχώρηση αρχίζει να ισχύει κατά τη λήξη ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής από τον θεματοφύλακα της κοινοποίησης της αποχώρησης ή από μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία ορίζεται στην κοινοποίησης της αποχώρησης.

3.   Κάθε μέρος που αποχωρεί από τη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού θεωρείται ότι αποχωρεί και από το παρόν πρωτόκολλο, με ισχύ από την ημερομηνία αποχώρησής του από τη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

Άρθρο 42

Δικαίωμα ψήφου

1.   Κάθε μέρος του παρόντος πρωτοκόλλου έχει μία ψήφο, εκτός από την πρόβλεψη της παραγράφου 2.

2.   Οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, ασκούν το δικαίωμα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών τους που είναι μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι οργανισμοί αυτοί δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, εάν κάποιο από τα κράτη μέλη τους ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του, και αντιστρόφως.

Άρθρο 43

Υπογραφή

Το πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή από όλα τα μέρη της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη από τις 10 έως τις 11 Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έως τις 9 Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 44

Κύρωση, αποδοχή, έγκριση, τυπική επιβεβαίωση ή προσχώρηση

1.   Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση των κρατών και την τυπική επιβεβαίωση ή την προσχώρηση των οργανισμών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι μέρη της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού. Είναι ανοικτό για προσχώρηση από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υπογραφής του πρωτοκόλλου. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυπικής επιβεβαίωσης ή προσχώρησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα.

2.   Κάθε οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που γίνεται μέρος, χωρίς να είναι μέρος κανένα από τα κράτη μέλη του, δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου. Όσον αφορά τους οργανισμούς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη των οποίων είναι μέρη, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη του αποφασίζουν σχετικά με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους για την τήρηση των υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώματα δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Οι οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δηλώνουν, στις πράξεις τους για την τυπική επιβεβαίωση ή στις πράξεις προσχώρησής τους, την έκταση της αρμοδιότητάς τους όσον αφορά τα θέματα που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο. Οι οργανισμοί αυτοί ενημερώνουν επίσης τον θεματοφύλακα, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τα μέρη για κάθε ουσιαστική τροποποίηση όσον αφορά την αρμοδιότητά τους.

Άρθρο 45

Έναρξη ισχύος

1.   Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την 90ή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης στον θεματοφύλακα της 40ής πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυπικής επιβεβαίωσης ή προσχώρησης.

2.   Για κάθε μέρος της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή επιβεβαιώνει τυπικά το παρόν πρωτόκολλο ή προσχωρεί σε αυτό, αφού εκπληρωθούν οι όροι που ορίζονται στην παράγραφο 1 για την έναρξη της ισχύος, το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσχώρησης ή τυπικής επιβεβαίωσής του.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, καμία νομική πράξη που κατατίθεται από έναν οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν προστίθεται στα μέσα που έχουν ήδη καταθέσει τα κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 46

Θεματοφύλακας

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εκτελεί χρέη θεματοφύλακα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 47

Αυθεντικά κείμενα

Το πρωτότυπο του παρόντος πρωτοκόλλου, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ισπανική, κινεζική και ρωσική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


(1)  Τα μέρη μπορούν να παραπέμπουν στο εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για τον σκοπό αυτό, κατά περίπτωση.

(2)  Κατά περίπτωση, με τον όρο εθνικός ή εσωτερικός νοούνται επίσης και οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης.

(3)  Η ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο μερών είναι ανθεκτική στην υποκλοπή και στην επέμβαση (παραποίηση). Με άλλους όρους, τα στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο μερών δεν μπορούν να αναγνωσθούν ούτε να τροποποιηθούν από έναν τρίτο.