29.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/16


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2011 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΊΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΆΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕΤΑΞΫ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΤΟΜΈΑ, ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΎΠΟΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ MEDIA 2007

της 21ης Ιανουαρίου 2011

για την επικαιροποίηση του άρθρου 1 του παραρτήματος I της συμφωνίας

(2011/193/ΕΕ)

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα, σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο κοινοτικό πρόγραμμα MEDIA 2007 (1), εφεξής αναφερόμενη ως «η συμφωνία», και την τελική πράξη της συμφωνίας (2), που αμφότερες υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 11 Οκτωβρίου 2007,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Αυγούστου 2010.

(2)

Μετά την έναρξη ισχύος, στις 19 Δεκεμβρίου 2007, της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), όπως κωδικοποιήθηκε (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ενδεδειγμένη τη συνακόλουθη επικαιροποίηση των αναφορών στην εν λόγω οδηγία, όπως προβλέπεται στην τελική πράξη της συμφωνίας στην Κοινή δήλωση των συμβαλλόμενων μερών για την προσαρμογή της συμφωνίας στη νέα κοινοτική οδηγία, και την επικαιροποίηση του άρθρου 1 του παραρτήματος I της συμφωνίας, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 7 της συμφωνίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του παραρτήματος I της συμφωνίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1

Ελευθερία ραδιοτηλεοπτικής λήψης και αναμετάδοσης

1.   Η Ελβετία διασφαλίζει στο έδαφός της την ελευθερία λήψης και αναμετάδοσης των τηλεοπτικών εκπομπών που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους της Ένωσης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (5) (εφεξής η “οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων”), σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Η Ελβετία διατηρεί το δικαίωμα:

α)

να αναστείλει την αναμετάδοση των εκπομπών ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους της Ένωσης και που διέπραξε κατάφωρη, σοβαρή και βαριά παραβίαση των κανόνων προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως διαλαμβάνονται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 ή/και στο άρθρο 6 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

β)

να απαιτεί από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της να συμμορφώνονται με λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες στα πεδία που συντονίζονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί είναι αναλογικοί και αμερόληπτοι.

2.   Στις περιπτώσεις που η Ελβετία:

α)

έχει κάνει χρήση της ευχέρειας που διαθέτει βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) για θέσπιση λεπτομερέστερων ή αυστηρότερων κανόνων γενικού δημοσίου συμφέροντος· και

β)

εκτιμά ότι ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους της Ένωσης μεταδίδει τηλεοπτική εκπομπή η οποία κατευθύνεται εξολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην επικράτειά του·

μπορεί να επικοινωνήσει με το κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία με σκοπό να επιτευχθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση σε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. Το κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία, με την παραλαβή θεμελιωμένου αιτήματος από την Ελβετία, ζητεί από τον τηλεοπτικό οργανισμό να συμμορφωθεί με τους εν προκειμένω κανόνες γενικού δημόσιου συμφέροντος. Το κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία ενημερώνει εντός δύο μηνών την Ελβετία σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε επί του αιτήματος. Η Ελβετία ή το κράτος μέλος μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ειδική σύσκεψη με την Επιτροπή, στο περιθώριο της επιτροπής επαφών, προς εξέταση της υπόθεσης.

3.   Στις περιπτώσεις που η Ελβετία εκτιμά:

α)

ότι τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν με την εφαρμογή της παραγράφου 2 δεν είναι ικανοποιητικά· και

β)

ότι ο εν λόγω τηλεοπτικός οργανισμός έχει εγκατασταθεί στο κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία με σκοπό να παρακάμψει τους αυστηρότερους κανόνες, στα πεδία που συντονίζονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία θα εφαρμοζόταν σε ό,τι τον αφορά, αν ήταν εγκατεστημένος στην Ελβετία,

δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά του εν λόγω τηλεοπτικού οργανισμού.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά αναγκαία, να εφαρμόζονται με αμεροληψία και να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους από αυτά στόχους.

4.   Η Ελβετία δύναται να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) ή την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχει κοινοποιήσει στη μεικτή επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τηλεοπτικός οργανισμός την πρόθεσή της να λάβει τέτοια μέτρα τεκμηριώνοντας τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίμησή της· και

β)

η μεικτή επιτροπή έχει αποφασίσει ότι τα μέτρα είναι αναλογικά και αμερόληπτα, και ειδικότερα ότι οι εκτιμήσεις της Ελβετίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 είναι ορθώς θεμελιωμένες.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από την έκδοσή της.

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2011.

Για τη Μεικτή Επιτροπή

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ

Jean-Eric DE COCKBORNE

Ο επικεφαλής της ελβετικής αντιπροσωπείας

J.-F. JAUSLIN


(1)  ΕΕ L 303 της 21.11.2007, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 303 της 21.11.2007, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27.

(5)  ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60) και τελευταία με την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 27) και όπως κωδικοποιήθηκε στο κείμενο της οδηγίας 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.».