22005A0517(02)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια - Δηλώσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 17/05/2005 σ. 0022 - 0040


Συμφωνία

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής καλούμενη "η Κοινότητα", και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, εφεξής καλούμενη "η Αλβανία",

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη λαθρομετανάστευση,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν, μέσω της παρούσας συμφωνίας και σε αμοιβαία βάση, ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας και την ασφαλή και ομαλή επιστροφή των προσώπων που δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή στο έδαφος της Αλβανίας ή ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να διευκολύνουν τη μετεπιβίβαση των προσώπων αυτών μέσα σε πνεύμα συνεργασίας,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Κοινότητας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλβανίας, τα οποία απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και, ιδίως, από την ευρωπαϊκή σύμβαση της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 και το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, καθώς και από τα διεθνή μέσα στον τομέα της έκδοσης,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας, το οποίο επισυνάπτεται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α) Ως "κράτος μέλος" νοείται κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας.

β) Ως "υπήκοος κράτους μέλους" νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την υπηκοότητα, όπως ορίζεται για τους σκοπούς της Κοινότητας, ενός κράτους μέλους.

γ) Ως "Αλβανός υπήκοος" νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την αλβανική υπηκοότητα.

δ) Ως "υπήκοος τρίτης χώρας" νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υπηκοότητα διαφορετική από την αλβανική ή την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους.

ε) Ως "άπατρις" νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει υπηκοότητα.

στ) Ως "άδεια παραμονής" νοείται οποιαδήποτε άδεια εκδίδεται από την Αλβανία ή από ένα κράτος μέλος, η οποία επιτρέπει σ' ένα πρόσωπο να διαμένει στο έδαφος της οικείας χώρας. Δεν περιλαμβάνει προσωρινές άδειες για παραμονή στο έδαφος αυτό στο πλαίσιο της εξετάσεως αιτήσεως παροχής ασύλου ή αιτήσεως παροχής άδειας παραμονής.

ζ) Ως "θεώρηση" νοείται η άδεια που εκδίδεται ή η απόφαση που λαμβάνεται από την Αλβανία ή ένα κράτος μέλος, η οποία απαιτείται για την είσοδο ή διέλευση ενός προσώπου από το έδαφος της οικείας χώρας. Δεν περιλαμβάνει τις θεωρήσεις για μετεπιβίβαση μέσω αερολιμένων.

ΤΜΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ

Άρθρο 2

Επανεισδοχή αλβανών υπηκόων

1. Η Αλβανία επιτρέπει την επανεισδοχή, κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους και χωρίς άλλες διατυπώσεις εκτός από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, όλων των προσώπων τα οποία δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή στο έδαφος του αιτούντος κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ή μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, από εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται, ότι πρόκειται για αλβανούς υπηκόους.

Το ίδιο ισχύει για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει απολέσει, ή έχει παραιτηθεί από την αλβανική υπηκοότητα, από τη στιγμή της εισόδου του στο έδαφος ενός κράτους μέλους, εκτός αν το πρόσωπο αυτό έχει λάβει τουλάχιστον διαβεβαίωση πολιτογράφησης από το εν λόγω κράτος μέλος.

2. Η Αλβανία χορηγεί, δεόντως και χωρίς καθυστέρηση, στο πρόσωπο του οποίου έχει γίνει δεκτή η επανεισδοχή, το ταξιδιωτικό έγγραφο που απαιτείται για την επάνοδό του, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι μήνες. Αν, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί να μεταφερθεί εντός της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που είχε αρχικά εκδοθεί, η Αλβανία παρατείνει, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, τη διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εκδίδει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια περίοδο ισχύος. Αν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, η Αλβανία δεν έχει εκδώσει το ταξιδιωτικό έγγραφο ή δεν έχει παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του ή ακόμα δεν το έχει ανανεώσει, εφόσον χρειάζεται, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται τη χρήση του τυποποιημένου ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ, το οποίο προβλέπεται σε περιπτώσεις απέλασης [1].

Άρθρο 3

Επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων

1. Η Αλβανία επιτρέπει την επανεισδοχή, κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους και χωρίς άλλες διατυπώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, όλων των υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων, οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία, η διαμονή στο έδαφος του αιτούντος κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται, ή μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, από εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται, ότι τα πρόσωπα αυτά:

α) είναι κάτοχοι, ή ήταν κάτοχοι κατά τη στιγμή της εισόδου, έγκυρης θεώρησης ή άδειας παραμονής, που έχει εκδοθεί από την Αλβανία· ή

β) εισήλθαν στο έδαφος των κρατών μελών αφού παρέμειναν ή διήλθαν από το έδαφος της Αλβανίας.

2. Η υποχρέωση επανεισδοχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις βρισκόταν απλώς και μόνον υπό καθεστώς μετεπιβίβασης σε διεθνές αεροδρόμιο της Αλβανίας· ή

β) αν το αιτούν κράτος μέλος έχει χορηγήσει στον υπήκοο τρίτης χώρας η τον άπατρι, πριν ή μετά την είσοδο στο έδαφός του, θεώρηση ή άδεια παραμονής, εκτός αν:

- το πρόσωπο αυτό είναι κάτοχος θεώρησης η άδειας παραμονής, η οποία έχει εκδοθεί από την Αλβανία και η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος· ή

- η θεώρηση ή άδεια παραμονής, που έχει εκδοθεί από το αιτούν κράτος μέλος, ελήφθη με τη χρήση πλαστογραφημένων ή παραποιημένων εγγράφων.

3. Η Αλβανία χορηγεί, δεόντως και χωρίς καθυστέρηση, στο πρόσωπο του οποίου έχει γίνει αποδεκτή η επανεισδοχή, το ταξιδιωτικό έγγραφο που απαιτείται για την επάνοδο του, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες. Εάν, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί να μεταφερθεί εντός της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που είχε αρχικά εκδοθεί, η Αλβανία παρατείνει, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, τη διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εκδίδει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια περίοδο ισχύος. Αν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, η Αλβανία δεν έχει εκδώσει το ταξιδιωτικό έγγραφο ή δεν έχει παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του ή δεν το έχει ανανεώσει, εφόσον χρειάζεται, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται τη χρήση του τυποποιημένου ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ για περιπτώσεις απέλασης.

ΤΜΗΜΑ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ

Άρθρο 4

Επανεισδοχή υπηκόων της Κοινότητας

1. Ένα κράτος μέλος επιτρέπει την επανεισδοχή, κατόπιν αιτήσεως της Αλβανίας και χωρίς άλλες διατυπώσεις εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, όλων των προσώπων τα οποία δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή στο έδαφος της Αλβανίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται ή μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, από εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται, ότι πρόκειται για υπηκόους αυτού του κράτους μέλους.

Το ίδιο ισχύει για τα πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί ή έχουν παραιτηθεί της υπηκοότητας ενός κράτους μέλους από τη στιγμή της εισόδου τους στο έδαφος της Αλβανίας, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει τουλάχιστον διαβεβαίωση πολιτογράφησης από την Αλβανία.

2. Ένα κράτος μέλος χορηγεί, δεόντως και χωρίς καθυστέρηση, στο πρόσωπο του οποίου η επανεισδοχή έχει γίνει αποδεκτή το ταξιδιωτικό έγγραφο που απαιτείται για την επάνοδό του, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι μήνες. Αν, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί να μεταφερθεί εντός της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που είχε αρχικά εκδοθεί, το κράτος μέλος παρατείνει, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, τη διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εκδίδει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια διάρκεια ισχύος. Αν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει εκδώσει το ταξιδιωτικό έγγραφο ή δεν έχει παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του ή δεν το έχει ανανεώσει, εφόσον χρειάζεται, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται τη χρήση του αλβανικού πιστοποιητικού που προβλέπεται σε περιπτώσεις απέλασης [2].

Άρθρο 5

Επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων

1. Ένα κράτος μέλος επιτρέπει την επανεισδοχή, κατόπιν αιτήσεως της Αλβανίας και χωρίς άλλες διατυπώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, όλων των υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων, οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία, η διαμονή στο έδαφος της Αλβανίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται ή μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, από εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται, ότι τα πρόσωπα αυτά:

α) είναι κάτοχοι ή ήταν κάτοχοι, κατά τη στιγμή της εισόδου, έγκυρης θεώρησης ή άδειας παραμονής, που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση· ή

β) εισήλθαν στο έδαφος της Αλβανίας, αφού παρέμειναν ή διήλθαν από το έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Η υποχρέωση επανεισδοχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις βρισκόταν απλώς και μόνον υπό καθεστώς μετεπιβίβασης σε διεθνές αεροδρόμιο του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση· ή

β) αν η Αλβανία έχει χορηγήσει στον υπήκοο τρίτης χώρας ή τον άπατρι, πριν ή μετά την είσοδο στο έδαφός της, θεώρηση ή άδεια παραμονής, εκτός αν:

- το πρόσωπο αυτό είναι κάτοχος θεώρησης ή άδειας παραμονής, η οποία έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος· ή

- η θεώρηση ή άδεια παραμονής, που έχει εκδοθεί από την Αλβανία, ελήφθη με τη χρήση πλαστογραφημένων ή παραποιημένων εγγράφων.

3. Η υποχρέωση επανεισδοχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ισχύει για το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει τη θεώρηση ή την άδεια παραμονής. Αν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν εκδώσει θεώρηση ή άδεια παραμονής, η υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει για το κράτος μέλος που εξέδωσε το έγγραφο με τη μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος ή —αν ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα αυτά έχουν ήδη λήξει— το έγγραφο το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Αν όλα τα έγγραφα έχουν ήδη λήξει, η υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει για το κράτος μέλος που εξέδωσε το έγγραφο με την πιο πρόσφατη ημερομηνία λήξης. Αν δεν μπορεί να προσκομιστεί κανένα από τα έγγραφα αυτά, η υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βαρύνει το κράτος μέλος από το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελευταία έξοδος.

4. Ένα κράτος μέλος χορηγεί, δεόντως και χωρίς καθυστέρηση, στο πρόσωπο του οποίου η επανεισδοχή έχει γίνει αποδεκτή το ταξιδιωτικό έγγραφο που απαιτείται για την επάνοδό του, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι μήνες. Αν, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί να μεταφερθεί εντός της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που είχε αρχικά εκδοθεί, το κράτος μέλος παρατείνει, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, τη διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εκδίδει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια διάρκεια ισχύος. Αν, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει εκδώσει το ταξιδιωτικό έγγραφο, ή δεν έχει παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του ή δεν το έχει ανανεώσει, εφόσον χρειάζεται, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται τη χρήση του αλβανικού πιστοποιητικού που προβλέπεται σε περιπτώσεις απέλασης.

ΤΜΗΜΑ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

Άρθρο 6

Αρχή

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κάθε μεταφορά προσώπου υπό επανεισδοχή, σύμφωνα με μια από τις υποχρεώσεις επανεισδοχής των άρθρων 2 έως 5, προϋποθέτει την υποβολή αίτησης επανεισδοχής προς την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Η αίτηση επανεισδοχής μπορεί να αντικατασταθεί από γραπτή γνωστοποίηση προς την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την επάνοδο του συγκεκριμένου προσώπου, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο υπό επανεισδοχή είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και, όπου ισχύει, έγκυρης θεώρησης ή άδειας παραμονής του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Άρθρο 7

Αίτηση επανεισδοχής

1. Στο μέτρο του δυνατού, η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή [π.χ. όνομα(-τα), επώνυμο(-α), ημερομηνία γεννήσεως και —όπου είναι δυνατόν— τόπος γεννήσεως, όνομα πατρός, όνομα μητρός και τελευταίος τόπος διαμονής]·

β) ένδειξη των μέσων με τα οποία προσκομίζονται αποδείξεις ή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για την υπηκοότητα, τη μετεπιβίβαση, τους όρους επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων καθώς και για την παράνομη είσοδο και διαμονή.

2. Στο μέτρο του δυνατού, η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) δήλωση που να αναφέρει ότι το πρόσωπο, το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί, μπορεί να χρειαστεί βοήθεια ή ιατρική περίθαλψη, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για τη δήλωση αυτή·

β) κάθε άλλο μέτρο προστασίας ή ασφάλειας που μπορεί να είναι αναγκαίο σε περίπτωση ατομικής μεταφοράς.

3. Στο παράρτημα 5 της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνεται το κοινό έντυπο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις επανεισδοχής.

Άρθρο 8

Αποδεικτικά μέσα όσον αφορά την υπηκοότητα

1. Η απόδειξη της υπηκοότητας, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφος 1, μπορεί να προσκομιστεί με οποιοδήποτε από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας, ακόμα και αν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος τους. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων εγγράφων, τα κράτη μέλη και η Αλβανία αναγνωρίζουν αμοιβαία την υπηκοότητα χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Η απόδειξη της υπηκοότητας δεν μπορεί να προσκομιστεί με πλαστά έγγραφα.

2. Τα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία της υπηκοότητας, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφος 1, μπορούν να προσκομιστούν με οποιοδήποτε από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας, ακόμα και αν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος τους. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων εγγράφων, τα κράτη μέλη και η Αλβανία θεωρούν την υπηκοότητα αποδειχθείσα, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο. Εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία της υπηκοότητας δεν μπορούν να προσκομιστούν με πλαστά έγγραφα.

3. Αν κανένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται στα παραρτήματα 1 ή 2 δεν μπορεί να προσκομιστεί, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες της Αλβανίας ή του οικείου κράτους μέλους, κατόπιν αιτήσεως, μεριμνούν για μια συνέντευξη, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με το πρόσωπο του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή, προκειμένου να αποδειχθεί η υπηκοότητά του.

Άρθρο 9

Αποδεικτικά μέσα όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες

1. Η απόδειξη των όρων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορεί να προσκομιστεί με τη βοήθεια οποιουδήποτε από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 της παρούσας συμφωνίας και δεν μπορεί να παρασχεθεί με πλαστά έγγραφα. Τα κράτη μέλη και η Αλβανία αναγνωρίζουν αμοιβαία την απόδειξη αυτή χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

2. Τα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία των όρων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορούν να προσκομιστούν με τη βοήθεια οποιουδήποτε από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4 της παρούσας συμφωνίας και δεν μπορούν να παρασχεθούν με πλαστά έγγραφα. Σε περίπτωση υποβολής εκ πρώτης όψεως αποδεικτικών στοιχείων, τα κράτη μέλη και η Αλβανία θεωρούν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο.

3. Το παράνομο της εισόδου, παρουσίας ή διαμονής καθορίζεται με βάση τα ταξιδιωτικά έγγραφα του συγκεκριμένου προσώπου, από τα οποία λείπει η θεώρηση ή άλλη άδεια παραμονής, που απαιτείται στο έδαφος του αιτούντος κράτους. Σχετική δήλωση του αιτούντος κράτους ότι διαπιστώθηκε πως το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είχε τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, την αναγκαία θεώρηση ή άδεια παραμονής παρέχει, εξίσου, εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο της παράνομης εισόδου, παρουσίας ή διαμονής.

Άρθρο 10

Προθεσμίες

1. Η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, εντός μέγιστης προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή που η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους μέλους λαμβάνει γνώση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή του. Σε περίπτωση που υπάρχουν νομικά ή πραγματικά εμπόδια για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης, η προθεσμία παρατείνεται, κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος κράτους, αλλά μόνο για το διάστημα που υφίστανται τα εμπόδια.

2. Η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να λάβει απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών. Η απόρριψη της αίτησης επανεισδοχής πρέπει να αιτιολογείται δεόντως. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης επανεισδοχής. Αν δεν υπάρξει απάντηση εντός της προθεσμίας αυτής, η μεταφορά θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

3. Μετά την έγκριση της μεταφοράς ή, ενδεχομένως, μετά τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μεταφέρεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, το αργότερο, εντός προθεσμίας τριών μηνών. Κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος κράτους, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται λόγω της ύπαρξης νομικών ή πρακτικών εμποδίων.

Άρθρο 11

Λεπτομέρειες και τρόποι μεταφοράς

1. Πριν από την επάνοδο του ενδιαφερομένου, οι αρμόδιες αρχές της Αλβανίας και του οικείου κράτους μέλους προβαίνουν σε ορισμένες ρυθμίσεις, εγγράφως και εκ των προτέρων, σχετικά με την ημερομηνία μεταφοράς, το σημείο εισόδου, την πιθανή συνοδεία και άλλα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά.

2. Κανένα μέσο μεταφοράς δεν απαγορεύεται, είτε αεροπορικό, είτε χερσαίο είτε θαλάσσιο. Η επάνοδος αεροπορικώς δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των εθνικών αερομεταφορέων της Αλβανίας ή των κρατών μελών και μπορεί να γίνει στο πλαίσιο τακτικών ή ναυλωμένων πτήσεων. Σε περίπτωση επανόδου υπό συνοδεία, η συνοδεία αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του αιτούντος κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Αλβανία ή οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Άρθρο 12

Επανεισδοχή εκ σφάλματος

Η Αλβανία αναλαμβάνει εκ νέου, χωρίς καθυστέρηση, την ευθύνη κάθε προσώπου του οποίου έχει γίνει επανεισδοχή σε ένα κράτος μέλος, και ένα κράτος μέλος αναλαμβάνει εκ νέου, χωρίς καθυστέρηση, την ευθύνη κάθε προσώπου του οποίου έχει γίνει επανεισδοχή στην Αλβανία, αν διαπιστωθεί, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από τη μεταφορά του, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες αρχές της Αλβανίας και του οικείου κράτους μέλους ανταλλάσσουν επίσης όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ταυτότητα, υπηκοότητα ή διαδρομή διέλευσης του συγκεκριμένου προσώπου.

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Άρθρο 13

Αρχές

1. Τα κράτη μέλη και η Αλβανία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η μετεπιβίβαση υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων να περιορίζεται στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να επιστρέψουν απευθείας στο κράτος προορισμού.

2. Η Αλβανία επιτρέπει τη μετεπιβίβαση υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων, αν το ζητήσει ένα κράτος μέλος, και ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη μετεπιβίβαση υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων, αν το ζητήσει η Αλβανία, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται τόσο η συνέχεια του ταξιδιού σε πιθανά άλλα κράτη μετεπιβίβασης όσο και η επανεισδοχή από το κράτος προορισμού.

3. Η Αλβανία, ή ένα κράτος μέλος, μπορεί να αρνηθεί τη μετεπιβίβαση:

α) αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη ή βάναυση μεταχείριση ή τιμωρία, ή ακόμα τη θανατική ποινή, ή να υποστεί διώξεις για λόγους φυλής, θρησκείας, υπηκοότητας ή συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, ή για τις πολιτικές του πεποιθήσεις στο κράτος προορισμού ή σε άλλο κράτος μετεπιβίβασης· ή

β) αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις υπόκειται σε ποινική δίωξη ή κυρώσεις στο κράτος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε άλλο κράτος μετεπιβίβασης· ή

γ) για λόγους δημόσιας υγείας, εθνικής ασφαλείας, δημόσιας τάξης, ή για άλλους λόγους εθνικών συμφερόντων του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

4. Η Αλβανία, ή ένα κράτος μέλος, μπορεί να ανακαλέσει την άδεια που έχει εκδοθεί, εφόσον προκύψουν στη συνέχεια οι περιστάσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 και οι οποίες συνιστούν εμπόδιο στην πράξη μετεπιβίβασης, ή εφόσον δεν μπορούν να εξασφαλιστούν πλέον ούτε η συνέχεια του ταξιδιού σε πιθανά κράτη μετεπιβίβασης ούτε η επανεισδοχή στο κράτος προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, το αιτούν κράτος αναλαμβάνει εκ νέου, δεόντως και χωρίς καθυστέρηση, την ευθύνη του υπηκόου τρίτης χώρας ή του απάτριδος.

Άρθρο 14

Διαδικασία μετεπιβίβασης

1. Κάθε αίτηση μετεπιβίβασης πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως προς την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τρόπο μετεπιβίβασης (αεροπορικώς, διά ξηράς ή διά θαλάσσης), άλλα πιθανά κράτη μετεπιβίβασης και προβλεπόμενο τελικό προορισμό·

β) προσωπικά στοιχεία του συγκεκριμένου προσώπου (π.χ. όνομα, επώνυμο, γένος, άλλα χρησιμοποιούμενα ονόματα/παρωνύμια ή ψευδώνυμα, ημερομηνία γεννήσεως, φύλο και —όπου είναι δυνατόν— τόπος γεννήσεως, υπηκοότητα, γλώσσα, τύπος και αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου)·

γ) προβλεπόμενο σημείο εισόδου, χρονικός προσδιορισμός της μεταφοράς και πιθανή χρήση συνοδείας·

δ) δήλωση ότι, κατά την άποψη του αιτούντος κράτους, πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και ότι δεν υφίσταται κανένας γνωστός λόγος για απόρριψη της αίτησης δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3.

Στο παράρτημα 6 της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνεται το κοινό έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις μετεπιβίβασης.

2. Το κράτος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει, εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών ημερών και εγγράφως, το κράτος που ζητεί την εισδοχή, επιβεβαιώνοντας το σημείο εισόδου και την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα εισδοχής, ή το ενημερώνει σχετικά με την άρνηση της εισδοχής και τους λόγους της άρνησης.

3. Αν η μετεπιβίβαση πραγματοποιείται αεροπορικώς, τόσο το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή όσο και η πιθανή συνοδεία του απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν θεώρηση αεροπορικής μετεπιβίβασης.

4. Υπό την προϋπόθεση διεξαγωγής αμοιβαίων διαβουλεύσεων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διευκολύνουν τις πράξεις μετεπιβίβασης, ιδίως μέσω της επιτήρησης των εν λόγω προσώπων και της παροχής των κατάλληλων προς τον σκοπό αυτό μέσων.

ΤΜΗΜΑ V

ΚΟΣΤΟΣ

Άρθρο 15

Κόστος μεταφοράς και μετεπιβίβασης

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των αρμόδιων αρχών να ανακτούν το κόστος που συνδέεται με την επανεισδοχή, από το πρόσωπο υπό επανεισδοχή ή από τρίτο μέρος, όλα τα έξοδα μεταφοράς στο πλαίσιο της επανεισδοχής και των πράξεων μετεπιβίβασης, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, μέχρι τα σύνορα του κράτους τελικού προορισμού βαρύνουν το αιτούν κράτος.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Άρθρο 16

Προστασία των δεδομένων

Η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον εάν αυτή είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας ή ενός κράτους μέλους, ανάλογα με την περίπτωση. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διέπεται από την εθνική νομοθεσία της Αλβανίας και, εφόσον ο ελεγκτής είναι αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, από τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/EΚ [3] και της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους, η οποία έχει θεσπιστεί δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

α) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο·

β) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για το συγκεκριμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ούτε από την κοινοποιούσα αρχή ούτε από την παραλήπτρια αρχή κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται με το σκοπό αυτό·

γ) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, συναφή και όχι δυσανάλογα σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται ή/και χρησιμοποιούνται περαιτέρω· ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται πρέπει να αφορούν μόνο τα ακόλουθα:

- τα στοιχεία του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί [π.χ. όνομα(-τα), επώνυμο(-α), τυχόν προγενέστερα ονόματα, άλλα χρησιμοποιούμενα ονόματα/παρωνύμια ή ψευδώνυμα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, σημερινή και τυχόν προηγούμενη υπηκοότητα]·

- διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης (αριθμός, περίοδος ισχύος, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή, τόπος έκδοσης)·

- ενδιάμεσοι σταθμοί και δρομολόγια·

- άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί ή για την εξέταση των προϋποθέσεων επανεισδοχής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας·

δ) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να ενημερώνονται·

ε) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται σε μορφή που να επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των συγκεκριμένων προσώπων για μια περίοδο που να μην υπερβαίνει αυτήν που απαιτείται για το σκοπό που συλλέγονται τα δεδομένα αυτά ή για το σκοπό που χρησιμοποιούνται περαιτέρω·

στ) τόσο η κοινοποιούσα όσο και η παραλήπτρια αρχή λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για τη διόρθωση, διαγραφή ή το κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που η χρήση τους δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και ιδίως όταν τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι τα κατάλληλα, συναφή και ακριβή ή είναι δυσανάλογα σε σχέση με το σκοπό για τον οποίον χρησιμοποιούνται. Αυτό περιλαμβάνει και την υποχρέωση κοινοποίησης προς το άλλο μέρος κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των προσωπικών δεδομένων·

ζ) η παραλήπτρια αρχή ενημερώνει, κατόπιν αιτήσεως, την κοινοποιούσα αρχή σχετικά με τη χρήση των κοινοποιηθέντων δεδομένων καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής·

η) τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να ανακοινώνονται μόνο στις αρμόδιες αρχές· η περαιτέρω κοινοποίηση σε άλλους φορείς προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της κοινοποιούσας αρχής·

θ) τόσο η κοινοποιούσα όσο και η παραλήπτρια αρχή υποχρεούνται να προβαίνουν σε έγγραφη καταχώριση της κοινοποίησης και της παραλαβής των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 17

Ρήτρα σεβασμού των διεθνών συμφωνιών

1. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Αλβανίας, τα οποία απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και, ειδικότερα, από την ευρωπαϊκή σύμβαση της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 και το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, καθώς και από τα διεθνή μέσα σχετικά με την έκδοση.

2. Κανένα στοιχείο της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει την επάνοδο ενός προσώπου στο πλαίσιο άλλων επίσημων ή άτυπων ρυθμίσεων.

ΤΜΗΜΑ VII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 18

Μεικτή επιτροπή επανεισδοχής

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, συγκροτούν μεικτή επιτροπή επανεισδοχής (εφεξής καλούμενη "μεικτή επιτροπή") η οποία, ειδικότερα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

β) να αποφασίζει σχετικά με τις διάφορες ρυθμίσεις εφαρμογής, που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

γ) να έχει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα πρωτόκολλα εφαρμογής που καταρτίζονται από τα διάφορα κράτη μέλη και την Αλβανία δυνάμει του άρθρου 19·

δ) να αποφασίζει τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας·

ε) να συνιστά τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας.

2. Οι αποφάσεις της μεικτής επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Η μεικτή επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Αλβανίας· η Κοινότητα αντιπροσωπεύεται από την Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

4. Η μεικτή επιτροπή συνέρχεται όταν κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

5. Η μεικτή επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 19

Πρωτόκολλα εφαρμογής

1. Η Αλβανία και ένα κράτος μέλος μπορούν να καταρτίζουν πρωτόκολλα εφαρμογής, τα οποία αφορούν κανόνες για τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό των αρμοδίων αρχών, τα σημεία διέλευσης των συνόρων και την ανταλλαγή των σημείων επαφής·

β) τους όρους επανόδου υπό συνοδεία, όπως η μετεπιβίβαση υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων υπό συνοδεία·

γ) τα μέσα και έγγραφα, τα οποία είναι συμπληρωματικά εκείνων που απαριθμούνται στα παραρτήματα 1 έως 4 της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα πρωτόκολλα εφαρμογής, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τίθενται σε ισχύ μόνον αφού έχουν κοινοποιηθεί στη μεικτή επιτροπή του άρθρου 18.

3. Η Αλβανία συμφωνεί να εφαρμόζει κάθε διάταξη ενός πρωτοκόλλου εφαρμογής, το οποίο συνάπτει με ένα κράτος μέλος, και στις σχέσεις της με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου.

Άρθρο 20

Σχέση με τις διμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις επανεισδοχής των κρατών μελών

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερισχύουν έναντι των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης επανεισδοχής προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια, η οποία έχει συναφθεί ή θα μπορούσε, δυνάμει του άρθρου 19, να συναφθεί μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και της Αλβανίας.

ΤΜΗΜΑ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Εδαφική εφαρμογή

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο έδαφος της Αλβανίας.

2. Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη

1. Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Τα άρθρα 3 και 5 της παρούσας συμφωνίας τίθενται σε ισχύ δύο χρόνια μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με επίσημη γνωστοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει 6 μήνες μετά την ημερομηνία της γνωστοποίησης αυτής.

Άρθρο 23

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα 1 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Η παρούσα συμφωνία συνήφθη στο Λουξεμβούργο, στις δεκατέσσερις Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, φινλανδική και αλβανική γλώσσα, και όλα τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

+++++ TIFF +++++

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

Për Republikën e Shqipërisë

För Republiken Albanien

Albanian tasavallan puolesta

Za Republiko Albanijo

Za Albánsku republiku

Pela República da Albânia

W imieniu Republiki Albanii

Voor de Republiek Albanië

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

az Albán Köztársaság részéről

+++++ TIFF +++++

[1] Σύσταση του Συμβουλίου, της 30 Νοεμβρίου 1994, σχετικά με την καθιέρωση ενός ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου για την απομάκρυνση/απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ C 274 της 19.9.1996, σ. 18).

[2] Εγκριθέν με την οδηγία αριθ. 553, της 19 Νοεμβρίου 2003, του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την έκδοση άδειας εισόδου από τις αλβανικές αντιπροσωπείες για επάνοδο στην Αλβανία.

[3] Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31). οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κοινός κατάλογος εγγράφων η υποβολή των οποίων θεωρείται ότι συνιστά απόδειξη της υπηκοότητας

(Άρθρο 2 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 1 και άρθρο 5 παράγραφος 1)

- διαβατήρια κάθε είδους (εθνικά διαβατήρια, διπλωματικά διαβατήρια, υπηρεσιακά διαβατήρια, ομαδικά διαβατήρια και υποκατάστατα διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών διαβατηρίων),

- ταυτότητες κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών),

- στρατιωτικά βιβλιάρια και στρατιωτικές ταυτότητες,

- ναυτικά φυλλάδια και δελτία υπηρεσίας κυβερνήτη,

- πιστοποιητικά ιθαγένειας ή κάθε επίσημο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η ιθαγένεια.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κοινός κατάλογος εγγράφων η υποβολή των οποίων θεωρείται ως εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο της υπηκοότητας

(Άρθρο 2 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 1 και άρθρο 5 παράγραφος 1)

- φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας,

- άδεια οδήγησης ή φωτοαντίγραφο αυτής,

- πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο αυτού,

- ταυτότητα εταιρείας ή φωτοαντίγραφο αυτής,

- δήλωση μάρτυρα,

- δήλωση του ενδιαφερομένου και γλώσσα την οποίαν ομιλεί, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί και με βάση το αποτέλεσμα επίσημης δοκιμασίας·

- οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση της υπηκοότητας του ενδιαφερομένου.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κοινός κατάλογος εγγράφων τα οποία θεωρούνται ως απόδειξη των όρων επανεισδοχής υπήκοων τρίτων χώρων και απάτριδων

(Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 5 παράγραφος 1)

- σφραγίδα εισόδου/αναχώρησης ή παρόμοια ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερομένου ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο εισόδου/αναχώρησης (π.χ. φωτογραφικό),

- έγγραφα, πιστοποιητικά και αποδείξεις κάθε είδους (π.χ. αποδείξεις ξενοδοχείων, δελτία ιατρικών επισκέψεων ή νοσοκομειακής περίθαλψης, κάρτες εισόδου για δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς, συμβόλαια ενοικίασης αυτοκινήτου, αποδείξεις πιστωτικής κάρτας κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει σαφώς ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο παρέμεινε στο έδαφος του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,

- εισιτήρια ή/και κατάλογοι επιβατών αεροπορικών, σιδηροδρομικών ή θαλασσίων μεταφορών, ή μεταφορών με πούλμαν, τα οποία δείχνουν την παρουσία και τη διαδρομή του συγκεκριμένου προσώπου στο έδαφος του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,

- πληροφορίες που δείχνουν ότι ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες γραφείου ταχυμεταφορών ή ταξιδιωτικού γραφείου,

- επίσημη δήλωση που χορηγείται, ιδίως, από υπαλλήλους συνοριακής αρχής και άλλους μάρτυρες, οι οποίοι μπορούν να βεβαιώσουν τη διέλευση του συγκεκριμένου προσώπου από τα σύνορα,

- επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου στο πλαίσιο δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Κοινός κατάλογος εγγράφων τα οποία θεωρούνται ως εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία των όρων επανεισδοχής υπήκοων τρίτων χώρων και απάτριδων

(Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 5 παράγραφος 1)

- περιγραφή του τόπου και των συνθηκών υπό τις οποίες το συγκεκριμένο πρόσωπο συνελήφθη μετά την είσοδό του στο έδαφος του αιτούντος κράτους, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους,

- πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ή/και τη διαμονή ενός προσώπου, οι οποίες παρέχονται από διεθνή οργανισμό,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση πληροφοριών από μέλη της οικογένειας, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

- δήλωση του ενδιαφερομένου.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

[Έμβλημα της Αλβανίας]

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

(Προσδιορισμός της αιτούσας αρχής)

Στοιχεία:

............................................……………

Προς

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Προσδιορισμός της παραλήπτριας αρχής)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

δυνάμει του άρθρου 7 της συμφωνίας της 14ης Απριλίου 2005 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

Α. Προσωπικά στοιχεία

1. Ονοματεπώνυμο (να υπογραμμιστεί το επώνυμο):

.............................................................................................

2. Το γένος:

.............................................................................................

3. Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως:

.............................................................................................

Φωτογραφία

4. Ονοματεπώνυμο πατρός και μητρός:

.................................................................................................................................

5. Φύλο και φυσικά χαρακτηριστικά (ύψος, χρώμα οφθαλμών, διακριτικά στοιχεία κ.λπ.):

…………………………………………………………………………………….

6. Άλλα ονόματα (προγενέστερα ονόματα, παρωνύμια ή ψευδώνυμα):

…………………………………………………………………………………….

7. Υπηκοότητα και γλώσσα:

…………………………………………………………………………………….

8. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος άγαμος διαζευγμένος χήρος

αν έγγαμος: όνομα συζύγου.................................................................

Ονόματα και ηλικία παιδιών (αν υπάρχουν)

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

9. Διεύθυνση τελευταίας κατοικίας στο αιτούν κράτος:

…………………………………………………………………………………….

+++++ TIFF +++++

B.Ειδικότερα στοιχεία όσον αφορά το υπό μεταφορά πρόσωπο

1. Κατάσταση υγείας

(π.χ. αναφορά σε ειδική θεραπευτική αγωγή· λατινική ονομασία μεταδοτικών ασθενειών):

.................................................................................................................................

2. Ένδειξη επικινδυνότητας του προσώπου

(π.χ. υπόνοιες για σοβαρή αξιόποινη πράξη· επιθετική συμπεριφορά):

.................................................................................................................................

Γ. Συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία

1. ...................................................................

(τύπος εγγράφου)

........................................................................

(αύξων αριθμός, ημερομηνία και τόπος έκδοσης)

......................................................................

(εκδούσα αρχή)

........................................................................

(ημερομηνία λήξης)

2. ...................................................................

(τύπος εγγράφου)

........................................................................

(αύξων αριθμός, ημερομηνία και τόπος έκδοσης)

......................................................................

(εκδούσα αρχή)

........................................................................

(ημερομηνία λήξης)

3. ...................................................................

(τύπος εγγράφου)

........................................................................

(αύξων αριθμός, ημερομηνία και τόπος έκδοσης)

......................................................................

(εκδούσα αρχή)

........................................................................

(ημερομηνία λήξης)

4. ...................................................................

(τύπος εγγράφου)

........................................................................

(αύξων αριθμός, ημερομηνία και τόπος έκδοσης)

......................................................................

(εκδούσα αρχή)

........................................................................

(ημερομηνία λήξης)

Δ. Παρατηρήσεις

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...................................................

(Υπογραφή της αιτούσας αρχής) (Σφραγίδα/Χαρτόσημο)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Έμβλημα της Αλβανίας

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

(Προσδιορισμός της αιτούσας αρχής)

Στοιχεία:

............................................……………

Προς

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Προσδιορισμός της παραλήπτριας αρχής)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

δυνάμει του άρθρου 14 της συμφωνίας της........... μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

Α. Προσωπικά στοιχεία

1. Ονοματεπώνυμο (να υπογραμμιστεί το επώνυμο):

.........................................................................................

2. Το γένος:

….....................................................................................

3. Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως:

….....................................................................................

Φωτογραφία

4. Φύλο και φυσικά χαρακτηριστικά (ύψος, χρώμα οφθαλμών, διακριτικά στοιχεία κ.λπ.):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Άλλα ονόματα (προγενέστερα ονόματα, παρωνύμια ή ψευδώνυμα):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Υπηκοότητα και γλώσσα:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Τύπος και αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

+++++ TIFF +++++

B. Πράξη μετεπιβίβασης

1. Τρόπος μετεπιβίβασης

αεροπορικώς

διά θαλάσσης

διά ξηράς

2. Κράτος τελικού προορισμού

……………………………………………………………………………………………………….

3. Πιθανά άλλα κράτη μετεπιβίβασης

……………………………………………………………………………………………………….

4. Προτεινόμενο σημείο διέλευσης συνόρων, ημερομηνία, ακριβής χρονικός προσδιορισμός της μεταφοράς και πιθανή συνοδεία

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

5. Εισδοχή εγγυημένη σε τυχόν άλλο κράτος μετεπιβίβασης και στο κράτος τελικού προορισμού

(άρθρο 13 παράγραφος 2)

ναι

όχι

6. Γνωστοί λόγοι άρνησης της μετεπιβίβασης

(Άρθρο 13 παράγραφος 3)

ναι

όχι

Γ. Παρατηρήσεις

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...................................................

(Υπογραφή της αιτούσας αρχής) (Σφραγίδα/Χαρτόσημο)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------