22002A0430(06)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής συνομοσπονδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις - Τελική πράξη - Κοινές δηλώσεις - Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 114 της 30/04/2002 σ. 0430 - 0467


Συμφωνία

Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής συνομοσπονδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (εφεξής καλούμενη "η Κοινότητα"),

αφενός, και

η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (εφεξής καλούμενη η "Ελβετία"),

αφετέρου,

αμφότερες εφεξής καλούμενες "τα μέρη",

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τα μέρη για να ελευθερώσουν τις αντίστοιχες δημόσιες συμβάσεις τους, κυρίως με τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), που συνήφθη στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996, και με τη θέσπιση εθνικών διατάξεων που προβλέπουν το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μέσω της προοδευτικής ελευθέρωσης,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την αλληλογραφία της 25ης Μαρτίου και της 5ης Μαΐου 1994 μεταξύ της Επιτροπής των ΕΚ και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της Ελβετίας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη Συμφωνία που συνήφθη στις 22 Ιουλίου 1972 μεταξύ της Ελβετίας και της Κοινότητας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του αντίστοιχού τους παραρτήματος Ι της ΣΔΣ,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειες ελευθέρωσης με την αμοιβαία χορήγηση πρόσβασης στις συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που συνάπτονται από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και τους σιδηροδρομικούς οργανισμούς, τους φορείς του τομέα της ενέργειας, εκτός της ηλεκτρικής και τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών στο κοινό οι οποίοι λειτουργούν βάσει αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που χορηγούνται από αρμόδια αρχή και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς του πόσιμου ύδατος, της ηλεκτρικής ενέργειας, των αστικών μεταφορών, των αερολιμένων και των ποτάμιων και θαλάσσιων λιμένων,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 1

Υποχρεώσεις της Κοινότητας

1. Για να συμπληρώσει και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της Ελβετίας δυνάμει της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) που συνήφθη στις 15 Απριλίου 1994 στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η Κοινότητα δεσμεύεται να τροποποιήσει τα παραρτήματα και τις γενικές σημειώσεις του προσαρτήματος I της ΣΔΣ ως εξής:

στην πρώτη περίπτωση της γενικής σημείωσης αριθ. 2, απαλείφεται η αναφορά στην "Ελβετία" ώστε να επιτραπεί στους ελβετούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών να προσφεύγουν, σύμφωνα με το άρθρο XX, κατά της ανάθεσης συμβάσεων από τους φορείς της Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα 2, παράγραφος 2.

2. Η Κοινότητα γνωστοποιεί την εν λόγω τροποποίηση στη Γραμματεία του ΠΟΕ εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις της Ελβετίας

1. Για να συμπληρώσει και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της Κοινότητας δυνάμει της ΣΔΣ, η Ελβετία δεσμεύεται να τροποποιήσει τα παραρτήματα και τις γενικές σημειώσεις του προσαρτήματος I της ΣΔΣ ως εξής:

στο παράρτημα 2, κάτω από τον "Κατάλογο των φορέων", προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο μετά το σημείο 2:

"3. Οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι οργανισμοί σε επίπεδο περιφερειών και δήμων"

2. Η Ελβετία γνωστοποιεί την εν λόγω τροποποίηση στη Γραμματεία του ΠΟΕ εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 3

Στόχοι, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα συμφωνία έχει ως στόχο να διασφαλίσει, σε κλίμα διαφάνειας και χωρίς οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση στους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών των δύο μερών την αμοιβαία πρόσβαση στις συμβάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών υπηρεσιών, που συνάπτονται από τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, σιδηροδρομικούς οργανισμούς, φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, εκτός της ηλεκτρικής και ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών στο κοινό των δύο μερών.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως:

(α) "τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί" (εφεξής καλούμενοι "TΟ") νοούνται οι φορείς που θέτουν στη διάθεση ή εκμεταλλεύονται δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή παρέχουν μία ή περισσότερες δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και οι οποίοι είτε είναι δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, είτε απολαύουν αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που χορηγούνται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από αρμόδια αρχή ενός εκ των μερών·

(β) "δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" νοείται η προσιτή στο κοινό τηλεπικοινωνιακή υποδομή που καθιστά εφικτή τη μεταφορά σημάτων μεταξύ καθορισμένων τερματικών σημείων του δικτύου με σύρματα, δέσμες ερτζιανών κυμάτων, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα·

(γ) "δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες" νοούνται οι υπηρεσίες που συνίστανται, συνολικά ή εν μέρει, στη μετάδοση και τη δρομολόγηση σημάτων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με εξαίρεση τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση·

(δ) "σιδηροδρομικοί οργανισμοί" (εφεξής καλούμενοι "ΣΟ") νοούνται οι φορείς που είτε είναι δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις είτε απολαύουν αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που χορηγούνται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από αρμόδια αρχή ενός εκ των μερών και περιλαμβάνουν στις δραστηριότητές τους την εκμετάλλευση δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών·

(ε) "φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας" νοούνται οι φορείς που είτε είναι δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις είτε απολαύουν αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που χορηγούνται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από αρμόδια αρχή ενός εκ των μερών και δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, σε έναν ή περισσότερους τομείς από αυτούς που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία (i) και (ii):

(i) τη διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής αερίου ή θερμότητας ή την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με αέριο ή θερμότητα,

(ii) την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση ή την άντληση πετρελαίου, αερίου, ή την εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων·

(στ) "ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών στο κοινό" νοούνται οι φορείς που δεν καλύπτονται από τη ΣΔΣ, αλλά απολαύουν των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που χορηγούνται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από αρμόδια αρχή ενός εκ των μερών και οι οποίοι δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, σε έναν ή περισσότερους τομείς από αυτούς που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία (i) έως (v):

(i) τη διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος ή την τροφοδότηση των δικτύων αυτών με πόσιμο νερό,

(ii) τη διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή την τροφοδότηση των δικτύων αυτών με ηλεκτρική ενέργεια,

(iii) τη διάθεση αερολιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων σε αεροπορικούς μεταφορείς,

(iv) τη διάθεση θαλάσσιων ή εσωτερικών λιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων σε θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς,

(v) την εκμετάλλευση δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα των αστικών μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδια.

3. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στους νόμους, τους κανονισμούς και τις πρακτικές σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΤΟ και τους ΣΟ των μερών, από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, εκτός της ηλεκτρικής και από τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών στο κοινό (εφεξής καλούμενοι "καλυπτόμενοι φορείς"), όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο και καθορίζονται στα παραρτήματα I έως ΙV, καθώς και στην ανάθεση οποιασδήποτε σύμβασης από τους εν λόγω καλυπτόμενους φορείς.

4. Τα άρθρα 4 και 5 εφαρμόζονται στις συμβάσεις ή τις σειρές συμβάσεων των οποίων η υπολογιζόμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή υπερβαίνει:

(α) στην περίπτωση των συμβάσεων που συνάπτονται από τους ΤΟ:

(i) τα 600000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε ΕΤΔ για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες·

(ii) τα 5000000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε ΕΤΔ για τα έργα·

(β) στην περίπτωση των συμβάσεων που συνάπτονται από τους ΣΟ και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, εκτός της ηλεκτρικής:

(i) τα 400000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε ΕΤΔ για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες·

(ii) τα 5000000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε ΕΤΔ για τα έργα·

(γ) στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται από ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών στο κοινό:

(i) τα 400000 ΕΤΔ ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες·

(ii) τα 5000000 ΕΤΔ ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ για τα έργα.

Η μετατροπή των ευρώ σε ΕΤΔ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ).

5. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ΤΟ για τις αγορές τους που αποβλέπουν αποκλειστικά στην παροχή μιας ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες. Κάθε μέρος ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενο για τις συμβάσεις αυτές το συντομότερο δυνατόν. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, επίσης, με τις ως άνω προϋποθέσεις στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ΣΟ, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας και οι ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών στο κοινό μόλις οι τομείς αυτοί ελευθερωθούν.

6. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών υπηρεσιών, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε εκείνες που απαριθμούνται στα παραρτήματα VI και VII της παρούσας συμφωνίας.

7. Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στους καλυπτόμενους φορείς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται, για τη μεν Κοινότητα, στο άρθρο 2, παράγραφος 4, το άρθρο 2, παράγραφος 5, το άρθρο 3, το άρθρο 6, παράγραφος 1, το άρθρο 7, παράγραφος 1, το άρθρο 9, παράγραφος 1, τα άρθρα 10, 11, 12 και το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/38/EK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/4/EK (ΕΕ L 101 της 4.14.1998, σ. 1), για δε την Ελβετία, στα παραρτήματα VI και VIII.

Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΣΟ, εφόσον έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση προϊόντων που προορίζονται για την αναχρηματοδότηση των συμβάσεων προμηθειών που συνήφθησαν σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 4

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

1. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες και οι πρακτικές σύναψης συμβάσεων που εφαρμόζουν οι καλυπτόμενοι φορείς τους να συνάδουν με τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Οι εν λόγω διαδικασίες και πρακτικές πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η πρόσκληση υποβολής προσφορών πραγματοποιείται με τη δημοσίευση προκήρυξης προγραμματισμένης σύμβασης, προκήρυξης σχεδίου σύμβασης ή προκήρυξης σχετικά με το σύστημα προεπιλογής. Οι εν λόγω προκηρύξεις ή η σύνοψη των κυριοτέρων στοιχείων τους δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της ΣΔΣ σε εθνικό επίπεδο στην περίπτωση της Ελβετίας, αφενός, και σε κοινοτικό επίπεδο, αφετέρου. Περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξεταζόμενη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης, αν είναι δυνατόν, της φύσης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που θα εφαρμοστεί·

(β) οι καθοριζόμενες προθεσμίες πρέπει να επαρκούν ώστε οι προμηθευτές ή οι πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν και να καταθέσουν τις προσφορές τους·

(γ) το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά την πρόσκληση υποβολής προσφορών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και κυρίως τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τα κριτήρια επιλογής και κατακύρωσης των συμβάσεων, ώστε οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να υποβάλουν έγκυρες προσφορές. Το υλικό τεκμηρίωσης υποβάλλεται στους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών κατόπιν σχετικής αίτησης·

(δ) τα κριτήρια επιλογής τηρούν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Τα συστήματα προεπιλογής που εφαρμόζονται από τους καλυπτόμενους φορείς βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια μη διακριτικής μεταχείρισης και οι λεπτομέρειες και οι όροι συμμετοχής στα συστήματα αυτά παρέχονται κατόπιν αίτησης·

(ε) τα κριτήρια κατακύρωσης των συμβάσεων μπορούν να είναι είτε τα κριτήρια της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη, γεγονός που συνεπάγεται ειδικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως η ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η ποιότητα, η τεχνική αξία, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, οι εγγυήσεις σχετικά με τα ανταλλακτικά, η τιμή κτλ., είτε το μόνο κριτήριο της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή.

2. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τους καλυπτόμενους φορείς στο υλικό τεκμηρίωσης να καθορίζονται σε συνάρτηση με τις ιδιότητες χρήσης του προϊόντος παρά σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του ή τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του. Οι εν λόγω προδιαγραφές βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, σε εθνικούς τεχνικούς κανόνες, σε αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα ή σε αναγνωρισμένα πρότυπα και αναγνωρισμένους κανονισμούς κατασκευής. Απαγορεύεται κάθε εγκεκριμένη ή εφαρμοζόμενη τεχνική προδιαγραφή που έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα καλυπτόμενος φορέας του ενός μέρους να παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που προέρχονται από τον αντισυμβαλλόμενο και να παρακωλύει τις ανταλλαγές των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ των μερών.

Άρθρο 5

Διαδικασίες προσφυγής

1. Τα μέρη θεσπίζουν άνευ διακρίσεων, ταχείες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν στους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών να προσφύγουν κατά των εικαζομένων παραβιάσεων της συμφωνίας που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της σύναψης συμβάσεων στις οποίες έχουν ή είχαν συμφέρον. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες προσφυγής που καθορίζονται στο παράρτημα V.

2. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι αντίστοιχοι καλυπτόμενοι φορείς να φυλάσσουν για τουλάχιστον τρία χρόνια όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.

3. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια για τις διαδικασίες προσφυγής όργανα να εκτελούνται δεόντως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6

Μη διακριτική μεταχείριση

1. Τα μέρη μεριμνούν ώστε, στις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούν για τη σύναψη συμβάσεων που υπερβαίνουν τις τιμές κατωφλίου οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4, οι καλυπτόμενοι φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους:

(α) να μην παρέχουν στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται

(i) στα εθνικά προϊόντα, τις εθνικές υπηρεσίες και τους εθνικούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, ή

(ii) στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών τρίτων χωρών·

(β) να μην αντιμετωπίζουν τον εγκατεστημένο στην εθνική επικράτεια προμηθευτή ή τον πάροχο υπηρεσιών λιγότερο ευνοϊκά απ' ό,τι έναν άλλο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στην εθνική επικράτεια, ανάλογα με το βαθμό ελέγχου ή το ποσοστό συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων του αντισυμβαλλόμενου·

(γ) να μην εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση έναντι προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών εγκατεστημένων στην εθνική επικράτεια εξαιτίας του γεγονότος ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχονται προέρχονται από τον αντισυμβαλλόμενο·

(δ) να μην απαιτούν αντισταθμιστικά οφέλη ("offsets") κατά την προεπιλογή και την επιλογή των προϊόντων, υπηρεσιών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ούτε κατά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση των συμβάσεων.

2. Τα μέρη δεν επιβάλλουν, ούτε στις αρμόδιες αρχές, ούτε στους καλυπτόμενους φορείς, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα διακριτική μεταχείριση. Στο παράρτημα Χ παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των τομέων όπου ενδέχεται να σημειωθεί διακριτική μεταχείριση.

3. Όσον αφορά τις διαδικασίες και πρακτικές σύναψης συμβάσεων κάτω των τιμών κατωφλίου που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4, τα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τους καλυπτόμενους φορείς τους να αντιμετωπίζουν τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Τα μέρη συμφωνούν ότι, το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, θα αξιολογηθεί η λειτουργία της εν λόγω διάταξης υπό το φως των εμπειριών στις αμοιβαίες σχέσεις. Για το σκοπό αυτό, η Μικτή Επιτροπή θα καταρτίσει καταλόγους των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται η αρχή που αναφέρεται στο παρόν άρθρο 6.

4. Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και ειδικότερα στα σημεία (α) (i) και στις παραγράφους 2 και 3, ισχύουν με την επιφύλαξη των μέτρων που καθίστανται απαραίτητα από τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΚ και από τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της, καθώς και από την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς της Ελβετίας. Ομοίως, οι αρχές αυτές, ιδίως εκείνες που αναφέρονται στο σημείο (α) (ii), ισχύουν με την επιφύλαξη της προτιμησιακής μεταχείρισης που παρέχεται δυνάμει των υφιστάμενων ή μελλοντικών συμφωνιών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την οικονομία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή απαριθμούνται στο παράρτημα IX· κάθε μέρος δύναται να γνωστοποιεί άλλα μέτρα που να πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου. Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις κατόπιν αίτησης ενός εκ των μερών στη Μικτή Επιτροπή ώστε να διατηρείται η ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 7

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Όπως απαιτεί η ορθή εφαρμογή του κεφαλαίου II, τα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία για τις υπό εξέταση τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών τους που εμπίπτουν ή ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας (προτάσεις οδηγιών, νομοσχέδια και διατάγματα και σχέδια τροποποιήσεων της Διακαντονικής συμφωνίας).

2. Κάθε μέρος ενημερώνει επίσης τον αντισυμβαλλόμενο για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

3. Τα μέρη ανακοινώνουν μεταξύ τους τα ονόματα και τις διευθύνσεις των "σημείων επαφής" που είναι επιφορτισμένα με την παροχή πληροφοριών για τους κανόνες δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας καθώς και της ΣΔΣ, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 8

Εποπτική αρχή

1. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας αποτελεί, σε κάθε μέρος, αντικείμενο εποπτείας από μια ανεξάρτητη αρχή. Η αρχή αυτή είναι αρμόδια να παραλαμβάνει κάθε αίτημα ή καταγγελία σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και ενεργεί γρήγορα και αποτελεσματικά.

2. Το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η εν λόγω αρχή θα έχει επίσης την αρμοδιότητα να κινεί διαδικασίες ή να προβαίνει σε διοικητικές ή δικαστικές ενέργειες κατά των καλυπτόμενων φορέων σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας συμφωνίας στο πλαίσιο μιας διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

Άρθρο 9

Επείγοντα μέτρα

1. Όταν το ένα μέρος θεωρεί ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που του αναλογούν δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ή ότι νομοθετική ή κανονιστική διάταξη ή πρακτική του αντισυμβαλλόμενου περιορίζει ή απειλεί να περιορίσει σημαντικά τα πλεονεκτήματα που του προσφέρει η παρούσα συμφωνία και ότι εφόσον τα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν γρήγορα όσον αφορά το κατάλληλο αντιστάθμισμα ή άλλη επίλυση της διαφοράς, το θιγόμενο μέρος μπορεί, με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν για εκείνο από το διεθνές δίκαιο, να αναστείλει εν μέρει ή, αν παραστεί ανάγκη, πλήρως την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οπότε αμέσως ενημερώνει σχετικώς τον αντισυμβαλλόμενο. Το θιγόμενο μέρος μπορεί επίσης να θέσει τέλος στη συμφωνία δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 3.

2. Το πεδίο εφαρμογής και η διάρκεια ισχύος των εν λόγω μέτρων πρέπει να περιορίζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη ρύθμιση της κατάστασης και τη διασφάλιση, αν χρειαστεί, της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 10

Διευθέτηση των διαφορών

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας στη Μικτή Επιτροπή. Η Μικτή Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά. Στη Μικτή Επιτροπή παρέχονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για τη διενέργεια εμπεριστατωμένης εξέτασης της κατάστασης, ώστε να εξευρεθεί αποδεκτή λύση. Για το σκοπό αυτό, η Μικτή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει όλες τις δυνατότητες που επιτρέπουν τη διατήρηση της ορθής λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 11

Μικτή Επιτροπή

1. Ιδρύεται Μικτή Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, η Μικτή Επιτροπή προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και συνιστά το πλαίσιο των διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των μερών και αποφαίνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της και δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας για να την βοηθούν στο έργο της.

3. Για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, η Μικτή Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή κατόπιν αίτησης ενός εκ των μερών.

4. Η Μικτή Επιτροπή εξετάζει περιοδικά τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας, τα οποία δύναται να τροποποιεί κατόπιν αίτησης ενός εκ των μερών.

Άρθρο 12

Tεχνολογίες των πληροφοριών

1. Τα μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίζουν ότι οι σχετικές με τις συμβάσεις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων τους, και κυρίως οι προκηρύξεις και οι φάκελοι της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, είναι συγκρίσιμες ως προς την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης. Ομοίως, τα μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται ηλεκτρονικώς μεταξύ των ενδιαφερομένων για τις ανάγκες των δημοσίων συμβάσεων είναι συγκρίσιμες ως προς την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης.

2. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα προβλήματα διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης, τα μέρη, αφού συμφωνήσουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι συγκρίσιμες, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχουν στους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου πρόσβαση στις σχετικές με τις συμβάσεις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων τους και κυρίως στις προκηρύξεις πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Συνεπώς, κάθε μέρος παρέχει στους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του συστήματα σύναψης συμβάσεων, και κυρίως στα ηλεκτρονικά συστήματα πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τα μέρη συμμορφώνονται εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου XXIV, παράγραφος 8, της ΣΔΣ.

Άρθρο 13

Υλοποίηση

1. Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

2. Τα μέρη απέχουν από κάθε μέτρο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 14

Επανεξέταση

Τα μέρη επανεξετάζουν τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας τρία χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, με σκοπό να βελτιώσουν, αν χρειάζεται, την εφαρμογή της.

Άρθρο 15

Σχέση με τις συμφωνίες του ΠΟΕ

Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα μέρη από τις συμφωνίες που έχουν συνάψει στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Άρθρο 16

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στις επικράτειες όπου η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζεται με τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στην επικράτεια της Ελβετίας.

Άρθρο 17

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος και διάρκεια

1. Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν. Τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την τελευταία γνωστοποίηση της κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης ή έγκρισης και των επτά ακόλουθων συμφωνιών:

- συμφωνία σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

- συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

- συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές

- συμφωνία για σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

- συμφωνία σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

- συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας

- συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

2. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο επτά ετών. Παρατείνεται επ' αόριστον, αν η Κοινότητα ή η Ελβετία δεν ενημερώσει περί του αντιθέτου τον αντισυμβαλλόμενο πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου. Σε περίπτωση σχετικής ενημέρωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4.

3. Η Κοινότητα ή η Ελβετία μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα συμφωνία, γνωστοποιώντας την απόφασή τους στον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση σχετικής γνωστοποίησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4.

4. Οι επτά συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν έξι μήνες μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης σχετικά με τη μη παράταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή με την καταγγελία που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114EL.043601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114EL.043602.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114EL.043603.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114EL.043604.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 α) έως γ) και 5, της συμφωνίας)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παράρτημα Ι Α - Κοινότητα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι ανωτέρω τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί καλύπτονται, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/4 της 16ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ L 101 της 4.4.1998, σ. 1).

Παράρτημα Ι B - Ελβετία

Προσδιορισμός των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 α) έως γ), της συμφωνίας

Πάροχοι δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δυνάμει παραχώρησης κατά την έννοια του άρθρου 66, εδάφιο 1, του νόμου "loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997".

Π.χ.: Swisscom.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 δ) και 5 της συμφωνίας)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παράρτημα ΙΙ Α - Κοινότητα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παράρτημα ΙΙ B - Ελβετία

Προσδιορισμός των φορέων σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 δ), της συμφωνίας

Chemins de fer fédéraux (CFF)(1)

Οι φορείς κατά την έννοια του άρθρου 1, εδάφιο 2, και του άρθρου 2, εδάφιο 1, του νόμου "loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer", εφόσον εκμεταλλεύονται δημόσιες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών σε σιδηροτροχιές κανονικού και στενού πλάτους(2).

Π.χ.: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

(1) Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές συμμετοχές και τις επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται άμεσα στον τομέα των μεταφορών.

(2) Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές συμμετοχές και τις επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται άμεσα στον τομέα των μεταφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 ε) και 5, της συμφωνίας)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράρτημα ΙΙΙ Α - Κοινότητα

α) Μεταφορά ή διανομή αερίου ή θερμότητας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) Αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

γ) Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παράρτημα ΙΙΙ B - Ελβετία

α) Μεταφορά ή διανομή αερίου ή θερμότητας

Φορείς μεταφοράς ή διανομής αερίου δυνάμει παραχώρησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου "loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux".

Φορείς μεταφοράς ή διανομής θερμότητας δυνάμει παραχώρησης που χορηγείται σε επίπεδο καντονιών.

Π.χ.: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

β) Αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου

Φορείς αναζήτησης και άντλησης πετρελαίου ή αερίου σύμφωνα με τη διακαντονική συμφωνία "Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Ζurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie και Thurgovie".

Π.χ.: Seag AG.

γ) Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων

Δεν υπάρχει σχετικός φορέας στην Ελβετία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

(αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 στ) και 5 της συμφωνίας)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράρτημα ΙV A - Κοινότητα

α) Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου ύδατος

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

γ) Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικούς σιδηροδρόμους, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδια

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

δ) Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αερολιμένων

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ε) Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των θαλάσσιων ή εσωτερικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή άλλων τερματικών σταθμών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παράρτημα ΙV B - Ελβετία

Προσδιορισμός των ιδιωτικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 στ), της συμφωνίας

α) Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου ύδατος

Φορείς παραγωγής, μεταφοράς και διανομής πόσιμου ύδατος. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν σύμφωνα με την καντονική ή τοπική νομοθεσία, ή ακόμη μέσω μεμονωμένων συμφωνιών που συνάδουν με την ως άνω νομοθεσία.

Π.χ.: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

β) Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Οι φορείς μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί το δικαίωμα απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το νόμο "loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant".

Οι φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το νόμο "loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques" και το νόμο "loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique".

Π.χ.: CKW, ATEL, EGL.

γ) Μεταφορά με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, αυτόματα συστήματα, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδια

Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών τραμ κατά την έννοια του άρθρου 2, εδάφιο 1, του νόμου "loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer".

Οι πάροχοι δημόσιων μεταφορικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 4, εδάφιο 1, του νόμου "loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus".

Οι φορείς που, με επαγγελματική ιδιότητα, διενεργούν τακτικά δρομολόγια μεταφοράς επιβατών βάσει ωραρίου δυνάμει παραχώρησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου "loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route" και εφόσον οι γραμμές τους εξυπηρετούν κατά την έννοια του άρθρου 5, εδάφιο 3, του διατάγματος "ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indémnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer".

δ) Αερολιμένες

Οι οργανισμοί αερολιμένων που λειτουργούν δυνάμει παραχώρησης κατά την έννοια του άρθρου 37, εδάφιο 1, του νόμου "loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne".

Π.χ.: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής)

1. Οι προσφυγές υποβάλλονται σε δικαστήριο ή σε αμερόληπτο και ανεξάρτητο εξεταστικό όργανο που δεν έχει κανένα συμφέρον από το αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης· τα μέλη του εξεταστικού αυτού οργάνου δεν υπόκεινται σε εξωτερικές παρεμβάσεις και οι αποφάσεις τους είναι νομικώς δεσμευτικές. Η προθεσμία προσφυγής, αν υπάρχει, πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαήμερη και να αρχίζει να υπολογίζεται μόνο από τη στιγμή κατά την οποία το γεγονός στο οποίο στηρίζεται η καταγγελία είναι ή θα έπρεπε λογικά να είναι γνωστό.

Το εξεταστικό όργανο, το οποίο δεν είναι δικαστήριο, πρέπει είτε να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, είτε να εφαρμόζει διαδικασίες που:

α) ορίζουν ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να εκθέτουν τις απόψεις τους πριν από την έκδοση απόφασης, αναγνωρίζοντάς τους το δικαίωμα να εκπροσωπούνται και να συνοδεύονται κατά τη διαδικασία προσφυγής και παρέχοντάς τους πρόσβαση σε όλη τη διαδικασία·

β) επιτρέπουν την ακρόαση μαρτύρων και επιβάλλουν την κοινοποίηση στο εξεταστικό όργανο των σχετικών με τη σύμβαση εγγράφων που είναι απαραίτητα για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας·

γ) προβλέπουν ότι η διαδικασία μπορεί να είναι δημόσια και επιβάλλουν την αιτιολόγηση των αποφάσεων και την έγγραφη διατύπωσή τους.

2. Τα μέρη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που αφορούν τις διαδικασίες προσφυγής να περιλαμβάνουν τουλάχιστον διατάξεις που να καθιστούν εφικτή:

είτε

α) τη λήψη, το συντομότερο δυνατό, προσωρινών μέτρων με σκοπό να επανορθώσουν την εικαζόμενη παράβαση ή να αποτρέψουν την πρόκληση περαιτέρω ζημιών στα σχετικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποβλέπουν στην άμεση ή έμμεση αναστολή της διαδικασίας σύναψης της υπό εξέτασης σύμβασης ή της εκτέλεσης κάθε απόφασης που λαμβάνεται από τον καλυπτόμενο φορέα, και

β) την άμεση ή έμμεση ακύρωση των παράνομων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των τεχνικών, οικονομικών ή χρηματοπιστωτικών προδιαγραφών που εισάγουν διακρίσεις στην προκήρυξη σύμβασης, την προκήρυξη του σχεδίου σύμβασης, την προκήρυξη σχετικά με το σύστημα προεπιλογής ή σε κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στη διαδικασία σύναψης της υπό εξέταση σύμβασης. Ωστόσο, οι εξουσίες του αρμόδιου για τη διαδικασία προσφυγής οργάνου δύνανται να περιοριστούν στη χορήγηση αποζημίωσης σε κάθε πρόσωπο που ζημιώθηκε λόγω παράβασης, εάν η σύμβαση έχει συναφθεί από τους καλυπτόμενους φορείς·

είτε την άσκηση έμμεσων πιέσεων στους καλυπτόμενους φορείς με σκοπό την επανόρθωση των παραβάσεων και την αποτροπή περαιτέρω παραβάσεων, καθώς και για την πρόληψη των ζημιών.

3. Οι διαδικασίες προσφυγής ρυθμίζουν επίσης το ζήτημα της αποζημίωσης των θυμάτων παράβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία οι προκληθείσες βλάβες δύνανται να αποδοθούν στην έκδοση παράνομης απόφασης, το μέρος μπορεί να ορίσει ότι η αμφισβητούμενη απόφαση ακυρώνεται εκ των προτέρων ή κηρύσσεται παράνομη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφοι 6 και 7 της συμφωνίας)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ακόλουθες υπηρεσίες που αναφέρονται στην τομεακή ταξινόμηση των υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνεται στο έγγραφο MTN.GNS/W/120 καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα μέρη στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων των κατασκευαστικών υπηρεσιών, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, περιορίζονται στις αρχικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις τελικές προσφορές της Κοινότητας και της Ελβετίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες.

Η παρούσα συμφωνία δεν ισχύει:

1. για τις συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε φορέα που συνιστά ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας και των παραρτημάτων 1, 2 ή 3 της ΣΔΣ βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που απολαύει δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

2. για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτει αναθέτων φορέας με συνδεδεμένη επιχείρηση ή τις συμβάσεις που συνάπτονται από κοινή επιχείρηση, που συγκροτείται από πολλούς αναθέτοντες φορείς με σκοπό τη εκτέλεση των δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας συμφωνίας, με έναν από τους εν λόγω αναθέτοντες φορείς ή με επιχείρηση που συνδέεται με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον τουλάχιστον το 80 % του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε αυτή η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας στον τομέα των υπηρεσιών προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται. Όταν η ίδια υπηρεσία ή συναφείς υπηρεσίες παρέχονται από περισσότερες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον αναθέτοντα φορέα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των επιχειρήσεων αυτών.

3. για τις συμβάσεις υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων, υφισταμένων γηπέδων, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών.

4. για τις συμβάσεις απασχόλησης.

5. για τις συμβάσεις που αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή την συμπαραγωγή στοιχείων προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και για τις συμβάσεις που αφορούν το χρόνο μετάδοσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 6, της συμφωνίας)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσδιορισμός των καλυπτόμενων κατασκευαστικών υπηρεσιών:

1. Ορισμός

Ως σύμβαση κατασκευαστικών υπηρεσιών νοείται η σύμβαση που αποβλέπει στην εκτέλεση, ανεξαρτήτως μέσου, κατασκευαστικών εργασιών πολιτικού μηχανικού ή κτιρίων κατά την έννοια της διαίρεσης 51 της Κεντρικής Ταξινόμησης των Προϊόντων (CPC).

2. Κατάλογος των εργασιών που υπάγονται στη διαίρεση 51 της CPC

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα μέρη στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων των κατασκευαστικών υπηρεσιών, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, περιορίζονται στις αρχικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις τελικές προσφορές της Κοινότητας και της Ελβετίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

(αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 7, της συμφωνίας)

Ελβετία

Η παρούσα συμφωνία δεν ισχύει στην Ελβετία:

α) για τις συμβάσεις που οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν για άλλους σκοπούς από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους που περιγράφονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, και στα παραρτήματα I έως ΙV της παρούσας συμφωνίας ή για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελβετίας.

β) για τις συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή την υπενοικίαση, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανένα ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου των εν λόγω συμβάσεων και όταν άλλοι φορείς μπορούν ελεύθερα να προβούν στην πώληση ή τη μίσθωσή του με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.

γ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται για την αγορά νερού.

δ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται από αναθέτοντα φορέα άλλο από τις δημόσιες αρχές, ο οποίος τροφοδοτεί με πόσιμο νερό ή με ηλεκτρική ενέργεια τα δίκτυα παροχής υπηρεσιών στο κοινό, εφόσον η παραγωγή πόσιμου ύδατος ή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ενδιαφερόμενο φορέα είναι συνυφασμένη με την κατανάλωση που απαιτείται για την άσκηση δραστηριότητας άλλης από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 στ), i) και ii), και εφόσον η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνο από την καθαρή κατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30 % της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος ή ενέργειας του φορέα βάσει του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

ε) για τις συμβάσεις που συνάπτονται από αναθέτοντα φορέα άλλο από τις δημόσιες αρχές, ο οποίος εξασφαλίζει την τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα των δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, εφόσον η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο φορέα συνιστά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας άλλης από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 ε), i), και η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην εκμετάλλευση με οικονομικό τρόπο αυτής της παραγωγής και αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στο 20 % του κύκλου εργασιών του φορέα, βάσει του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

στ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας.

ζ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται από τους αναθέτοντες φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορείο, όταν άλλοι φορείς μπορούν ελεύθερα να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, είτε γενικώς είτε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους αναθέτοντες φορείς.

η) για τις συμβάσεις που συνάπτονται από τους αναθέτοντες φορείς που ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 δ), εφόσον οι συμβάσεις αυτές αποβλέπουν στην πώληση και τη χρηματοδοτική μίσθωση προϊόντων για την επαναχρηματοδότηση της σύμβασης προμηθειών που είχε συναφθεί σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας συμφωνίας.

θ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνούς συμφωνίας και αφορούν την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση έργου από τα μέρη.

ι) για τις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει της ειδικής διαδικασίας ενός διεθνούς οργανισμού.

κ) για τις συμβάσεις που κηρύσσονται απόρρητες από τα μέρη ή που η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στις υπό εξέταση συμβαλλόμενες χώρες της σύμβασης ή όταν το απαιτεί η προάσπιση των θεμελιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της χώρας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX

(αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 4, της συμφωνίας)

Παράρτημα ΙX A - Mέτρα που κοινοποιούνται από την Κοινότητα

Παράρτημα ΙX B - Mέτρα που κοινοποιούνται από την Ελβετία

Τα μέσα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της παρούσας συμφωνίας, τα οποία έχουν θεσπιστεί στα καντόνια και τους δήμους για τις συμβάσεις κάτω από τα κατώφλια βάσει του ομοσπονδιακού νόμου για την εσωτερική αγορά της 6ης Οκτωβρίου 1995.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

(αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της συμφωνίας)

Παραδείγματα τομέων όπου ενδέχεται να σημειωθεί διακριτική μεταχείριση:

Κάθε κανόνας δικαίου, διαδικασία ή πρακτική, όπως οι εισφορές, οι προτιμησιακές τιμές, οι τοπικές προϋποθέσεις ως προς το περιεχόμενο, οι τοπικές προϋποθέσεις ως προς τις επενδύσεις ή την παραγωγή, οι όροι χορήγησης αδειών ή εξουσιοδοτήσεων, τα δικαιώματα χρηματοδότησης ή προσφοράς που συνιστούν διάκριση ή αναγκάζουν τον καλυπτόμενο φορέα ενός μέρους να διενεργήσει διάκριση έναντι των προϊόντων, υπηρεσιών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου κατά την κατακύρωση των δημοσίων συμβάσεων.

Τελική πράξη

Οι πληρεξούσιοι

της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

και

της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Συνελθόντες στο Λουξεμβούργο την είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά για την υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, ενέκριναν τις κατωτέρω κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη:

Κοινή δήλωση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και προσφυγής

Κοινή δήλωση σχετικά με τις εποπτικές αρχές

Κοινή δήλωση σχετικά με την ανανέωση των παραρτημάτων

Κοινή δήλωση σχετικά με μελλοντικές συμπληρωματικές διαπραγματεύσεις

Σημείωσαν επίσης την εξής δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα Τελική Πράξη:

Δήλωση της Ελβετίας σχετικά με την αρχή της αμοιβαιότητας όσον αφορά το άνοιγμα των συμβάσεων σε επίπεδο καντονιών και κοινοτήτων στους προμηθευτές και στους φορείς παροχής υπηρεσιών της ΕΚ

Δήλωση για τη συμμετοχή της Ελβετίας στις επιτροπές

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114EL.046501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114EL.046502.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114EL.046503.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114EL.046504.TIF">

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και προσφυγής

Τα μέρη συμφωνούν ότι, επιβάλλοντας, αφενός, στους ελβετικούς καλυπτόμενους φορείς το σεβασμό των κανόνων της συμφωνίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, και αφετέρου, στους καλυπτόμενους φορείς της Κοινότητας και των κρατών μελών της, το σεβασμό των κανόνων της οδηγίας 93/38/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 4/98/EK (ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1) καθώς και της οδηγίας 92/13/EOK (ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14), πληρούν το καθένα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 4 και 5 της συμφωνίας για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

σχετικά με τις εποπτικές αρχές

Όσον αφορά την Κοινότητα, η εποπτική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να είναι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μια ανεξάρτητη εθνική αρχή ενός κράτους μέλους χωρίς η μία από αυτές να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα παρέμβασης στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 211 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαθέτει ήδη τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο.

Όσον αφορά την Ελβετία, η εποπτική αρχή μπορεί να είναι μια ομοσπονδιακή αρχή για το σύνολο της ελβετικής επικράτειας ή τοπική αρχή για τους τομείς αρμοδιότητάς της.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

για την ενημέρωση των παραρτημάτων

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενημερώνουν τα παραρτήματα της συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις το αργότερο εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με μελλοντικές συμπληρωματικές διαπραγματεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία δηλώνουν την πρόθεσή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως η ενημέρωση του πρωτοκόλλου 2 της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών του 1972, η συμμετοχή της Ελβετίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα για την κατάρτιση, τους νέους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις στατιστικές και το περιβάλλον. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να προετοιμασθούν γρήγορα, μετά το πέρας των σημερινών διμερών διαπραγματεύσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

σχετικά με την αρχή της αμοιβαιότητας όσον αφορά το άνοιγμα των συμβάσεων σε επίπεδο καντονιών και κοινοτήτων στους προμηθευτές και στους φορείς παροχής υπηρεσιών της ΕΚ

Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας και για να περιοριστεί η πρόσβαση στις συμβάσεις που κατακυρώνονται στην Ελβετία σε επίπεδο καντονιών και κοινοτήτων στους προμηθευτές και φορείς παροχής υπηρεσιών της ΕΚ, η Ελβετία θα συμπεριλάβει νέο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της γενικής σημείωσης αριθ. 1 των παραρτημάτων της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις με το ακόλουθο περιεχόμενο:

"όσον αφορά τις συμβάσεις που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος 2 στους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών του Καναδά, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας, της Κορέας, της Νορβηγίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Χονγκ Κονγκ (Κίνα), της Σιγκαπούρης και της Αρούμπα".

ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετίας στις επιτροπές

Το Συμβούλιο συμφωνεί να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Ελβετίας ως παρατηρητές και για τα σημεία που τους αφορούν, στις συνεδριάσεις των ακόλουθων επιτροπών και ομάδων εμπειρογνωμόνων:

- Επιτροπές προγραμμάτων για την έρευνα· συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας (CREST)

- Διοικητική επιτροπή για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων μεταναστών

- Ομάδα συντονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης

- Συμβουλευτικές επιτροπές για τις αεροπορικές οδούς και για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Αυτές οι επιτροπές συνέρχονται χωρίς την παρουσία των αντιπροσώπων της Ελβετίας κατά τις ψηφοφορίες.

Όσον αφορά τις άλλες επιτροπές που ασχολούνται με τους τομείς που καλύπτονται από τις παρούσες συμφωνίες και για τους οποίους η Ελβετία είτε μετέφερε το κοινοτικό κεκτημένο είτε το εφαρμόζει κατ' αντιστοιχία, η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων της Ελβετίας σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 100 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Στις 17 Απριλίου 2002 κοινοποιήθηκε οριστικά η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, οι οποίες υπογράφηκαν στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου 1999 και αφορούν τους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω συμφωνίες θα αρχίσουν να ισχύουν ταυτόχρονα την 1η Ιουνίου 2002.