22000A1215(01)

2000/483/EK: Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 - Πρωτόκολλα - Τελική πράξη - Δηλώσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 317 της 15/12/2000 σ. 0003 - 0353


Παράρτημα της απόφασης αριθ. 1/2000 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 27ης Ιουλίου 2000, σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που ισχύουν από την 2α Αυγούστου 2000 μέχρι την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ(1)

(1) EE L 195 της 1.8.2000, σ. 46.

Συμφωνία εταιρικής σχέσης

μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και τη συμφωνία της Τζωρτζτάουν περί δημιουργίας της ομάδας κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφετέρου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την εξάλειψη της ένδειας, την αειφόρο ανάπτυξη και τη βαθμιαία ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν σημαντικά, μέσω της συνεργασίας τους, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και στη μεγαλύτερη ευημερία του πληθυσμού αυτών, βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και ενισχύοντας την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, στην προσπάθεια να αποκτήσει ισχυρότερη κοινωνική διάσταση η διαδικασία παγκοσμιοποίησης.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη βούλησή τους να δώσουν νέα πνοή στις προνομιούχες σχέσεις τους και να εφαρμόσουν μία σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης, με βάση τον πολιτικό διάλογο, την αναπτυξιακή συνεργασία και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ένα πολιτικό περιβάλλον που διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, και τη χρηστή διαχείριση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· αναγνωρίζοντας ότι την ευθύνη της δημιουργίας του περιβάλλοντος αυτού έχουν, κατά κύριο, λόγο οι ενδιαφερόμενες χώρες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι υγιείς και σταθερές οικονομικές πολιτικές αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπενθυμίζοντας την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης της Βιέννης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1993, τα Σύμφωνα για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, τη Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τις άλλες πράξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τη Σύμβαση του 1954 όσον αφορά το καθεστώς των απατρίδων, τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 όσον αφορά το καταστατικό των προσφύγων και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 όσον αφορά το καθεστώς των προσφύγων.

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ τη Σύμβαση για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως θετική συμβολή της περιφέρειας στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη ΑΚΕ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν, στην Λιμπρεβίλ και στο Σάντο Ντομίνγκο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ΑΚΕ, στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής του 1997 και 1999.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και αρχές που συμφωνήθηκαν στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και ο στόχος, που έθεσε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, για την κατά το ήμισυ μείωση το ποσοστού του πληθυσμού που ζει υπό συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, μέχρι το έτος 2015, αποτελούν σαφές όραμα και πρέπει να ενισχύουν τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

ΔΙΔΟΝΤΑΣ ιδιαίτερη προσοχή στις εκκλήσεις που έγιναν στο Ρίο, τη Βιέννη, το Κάιρο, την Κοπεγχάγη, το Πεκίνο, την Κωνσταντινούπολη και στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και αναγνωρίζοντας ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των προγραμμάτων δράσης που καταρτίσθηκαν στα φόρα αυτά.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να σεβαστούν τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που εξαγγέλλονται στις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

ΜΕΡΟΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

TΙΤΛΟΣ Ι

ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Στόχοι και αρχές

Άρθρο 1

Στόχοι της εταιρικής σχέσης

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη αυτής, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, που εφεξής αποκαλούνται "μέρη", συνάπτουν την παρούσα συμφωνία για να προωθήσουν και να επιταχύνουν την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, και επί πλέον για να συμβάλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια και να προαγάγουν ένα σταθερό δημοκρατικό και πολιτικό περιβάλλον.

Η εταιρική σχέση επικεντρώνεται στο στόχο του περιορισμού και, τελικά, της εξάλειψης της ένδειας, είναι δε σύμφωνη προς τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

Οι στόχοι αυτοί και οι διεθνείς δεσμεύσεις των μερών διαπνέουν όλες τις αναπτυξιακές στρατηγικές και επιδιώκονται μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία λαμβάνει συγχρόνως υπόψη τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ανάπτυξης. Η εταιρική σχέση παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης για τις αναπτυξιακές στρατηγικές που υιοθετεί κάθε κράτος ΑΚΕ.

Η συνεχής οικονομική μεγέθυνση, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, η συνεχής αύξηση της απασχόλησης και η βελτίωση της πρόσβασης στους παραγωγικούς πόρους αποτελούν μέρος του πλαισίου αυτού. Παρέχεται στήριξη για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου και την κάλυψη των βασικών αναγκών του, την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και των προϋποθέσεων για τη δίκαιη κατανομή των καρπών της μεγέθυνσης. Ενθαρρύνονται και στηρίζονται οι περιφερειακές και υποπεριφερειακές διαδικασίες ολοκλήρωσης, οι οποίες προωθούν την ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, όσον αφορά το εμπόριο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης αποτελεί η δημιουργία ικανότητας των φορέων για την ανάπτυξη και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για την κοινωνική συνοχή, για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας και ελεύθερης οικονομίας, και για την ανάδυση δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να ληφθεί συστηματικά υπόψη η κατάσταση των γυναικών και τα ζητήματα που αφορούν τα φύλα, σε όλους τους τομείς - πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. Οι αρχές της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος πρέπει να εφαρμόζονται και να ενσωματώνονται σε κάθε επίπεδο της εταιρικής σχέσης.

Άρθρο 2

Θεμελιώδεις αρχές

Η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΚ, βασιζόμενη σε ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα και στην ύπαρξη μεικτών οργάνων, ασκείται σύμφωνα με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

- ισότητα των εταίρων και αυτοδιάθεση των αναπτυξιακών στρατηγικών: προς τον σκοπό της υλοποίησης των στόχων της εταιρικής σχέσης, τα κράτη ΑΚΕ καθορίζουν κυρίαρχα τις αναπτυξιακές στρατηγικές για την οικονομία και την κοινωνία τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 9· η εταιρική σχέση ενθαρρύνει την αυτοδιάθεση των αναπτυξιακών στρατηγικών από τις σχετικές χώρες και πληθυσμούς·

- συμμετοχή: εκτός από την κεντρική κυβέρνηση ως κύριο εταίρο, η εταιρική σχέση είναι ανοικτή σε διάφορους φορείς, για να ενθαρρυνθεί η ένταξη όλων των τμημάτων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή·

- τον κύριο ρόλο του διαλόγου και την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων: οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα μέρη στο πλαίσιο του διαλόγου βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρικής σχέσης και των σχέσεων συνεργασίας·

- διαφοροποίηση και περιφερειοποίηση: οι ρυθμίσεις και προτεραιότητες της συνεργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του εταίρου, τις ανάγκες του, την επίδοση και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην περιφερειακή διάσταση. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης. Λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη ευαισθησία των μεσογείων και νησιωτικών χωρών.

Άρθρο 3

Επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας

Τα μέρη λαμβάνουν, έκαστο στο βαθμό που το αφορά, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, τα κατάλληλα ειδικά ή γενικά μέτρα, για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία και να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων αυτής. Δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο το οποίο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οι φορείς της εταιρικής σχέσης

Άρθρο 4

Γενική προσέγγιση

Τα κράτη ΑΚΕ καθορίζουν κυρίαρχα τις αρχές και στρατηγικές ανάπτυξης, καθώς και τα μοντέλα της οικονομίας και κοινωνίας. Καταρτίζουν, μαζί με την Κοινότητα, τα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στη παρούσα συμφωνία. Ωστόσο, τα μέρη αναγνωρίζουν τον συμπληρωματικό ρόλο και την δυνατότητα της συμβολής μη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Προς το σκοπό αυτό, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, οι μη κρατικοί φορείς, ανάλογα με την περίπτωση:

- ενημερώνονται και συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις για τις πολιτικές και στρατηγικές συνεργασίας, για τις προτεραιότητες της συνεργασίας, ιδίως σε τομείς που τους ενδιαφέρουν ή τους αφορούν άμεσα, και για τον πολιτικό διάλογο·

- λαμβάνουν χρηματοδοτικούς πόρους, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, για να στηρίξουν τις διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης·

- εμπλέκονται στην εκτέλεση σχεδίων και προγραμμάτων συνεργασίας, σε τομείς που τους αφορούν ή σε αυτούς στους οποίους έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα·

- λαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε κρίσιμους τομείς, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων αυτών, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και εκπροσώπηση, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων των διαύλων επικοινωνίας και διαλόγου, και για την προώθηση στρατηγικών συμμαχιών.

Άρθρο 5

Πληροφόρηση

Η συνεργασία στηρίζει τις ενέργειες για την παροχή ευρύτερης πληροφόρησης και την καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. Επίσης η συνεργασία:

- ενθαρρύνει την εταιρική σχέση και δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των φορέων των ΑΚΕ και της ΕΕ·

- ενισχύει τη δικτύωση και ανταλλαγή πραγματογνωμοσύνης και εμπειριών μεταξύ των φορέων.

Άρθρο 6

Ορισμοί

1. Στους φορείς συνεργασίας περιλαμβάνονται:

α) οι κρατικές αρχές (τοπικές, εθνικές και περιφερειακές)·

β) μη κρατικοί φορείς δηλ.:

- ο ιδιωτικός τομέας,

- οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων,

- η κοινωνία των πολιτών, σε κάθε της μορφή, σύμφωνα με τα εθνικά χαρακτηριστικά.

2. Η αναγνώριση των μη κυβερνητικών φορέων, από τα μέρη, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτοί καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού, από τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους και από το κατά πόσον η οργάνωση και διαχείρισή τους είναι δημοκρατική και διαφανής.

Άρθρο 7

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί μέσω της ενίσχυσης των κοινοτικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, σε όλες τις περιοχές συνεργασίας. Προς τούτο απαιτείται:

- ενθάρρυνση και στήριξη της σύστασης και ανάπτυξης αυτών των οργανώσεων,

- πρόβλεψη μηχανισμών για τη συμμετοχή των οργανώσεων αυτών στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων.

TΙΤΛΟΣ ΙΙ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 8

Πολιτικός διάλογος

1. Τα μέρη πραγματοποιούν σε τακτά διαστήματα συνολικό, ισόρροπο και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο που οδηγεί σε αμοιβαίες δεσμεύσεις.

2. Στόχος του διαλόγου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης και η διευκόλυνση του καθορισμού κοινών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων δράσης, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται, ιδίως, οι υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων πτυχών των σχέσεων των μερών και των διαφόρων χώρων συνεργασίας, όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Ο διάλογος διευκολύνει τις διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών στο πλαίσιο των διεθνών φόρα. Μεταξύ των στόχων του διαλόγου περιλαμβάνεται και η πρόληψη καταστάσεων κατά τις οποίες ένα μέρος μπορεί να κρίνει αναγκαία την προσφυγή στη ρήτρα μη εκτέλεσης.

3. Ο διάλογος καλύπτει όλους τους σκοπούς και στόχους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία καθώς και όλα τα ζητήματα κοινού, γενικού, περιφερειακού ή υποπεριφερειακού ενδιαφέροντος. Μέσω του διαλόγου, τα μέρη συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και προωθούν ένα σταθερό και δημοκρατικό πολιτικό περιβάλλον. Ο διάλογος καλύπτει στρατηγικές συνεργασίας καθώς και σφαιρικές και τομεακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, του θέματος των φύλων, της μετανάστευσης και ζητημάτων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά.

4. Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, όπως το εμπόριο όπλων, οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα, η εθνική, η θρησκευτική ή η φυλετική διάκριση. Ο διάλογος καλύπτει επίσης την εκτίμηση, σε τακτική βάση, των εξελίξεων όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διαχείρισης.

5. Οι πολιτικές ευρείας βάσης για την προώθηση της ειρήνης και την πρόληψη, διαχείριση και επίλυση βίαιων συγκρούσεων, κατέχουν εξέχοντα ρόλο στον παρόντα διάλογο, καθώς και η ανάγκη να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο στόχος της ειρήνης και της δημοκρατικής σταθερότητας, κατά τον προσδιορισμό των περιοχών προτεραιότητας για τη συνεργασία.

6. Ο διάλογος διεξάγεται με ευέλικτο τρόπο. Ο διάλογος είναι επίσημος ή ανεπίσημος ανάλογα με τις ανάγκες και διεξάγεται εντός και εκτός του θεσμικού πλαισίου, με την κατάλληλη μορφή, και στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού, υποπεριφερειακού ή εθνικού επιπέδου.

7. Στον διάλογο αυτόν συμμετέχουν περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις καθώς και εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Άρθρο 9

Ουσιώδη στοιχεία και θεμελιώδες στοιχείο

1. Η συνεργασία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο κύριος πρωταγωνιστής και δικαιούχος της ανάπτυξης· τούτο συνεπάγεται το σεβασμό και την προώθηση του συνόλου των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου και της διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης.

2. Τα μέρη τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που αποτελούν νόμιμη επιδίωξη των ατόμων και των λαών. Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι παγκόσμια, αδιαίρετα και αλληλένδετα. Τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν και να προστατεύσουν όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του ανθρώπου, αστικά και πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη διακηρύσσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα μέρη διακηρύσσουν ότι ο εκδημοκρατισμός, η ανάπτυξη και η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι αλληλένδετα και ενισχύονται αμοιβαία. Οι δημοκρατικές αρχές είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές, επί των οποίων βασίζεται η οργάνωση του κράτους για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εξουσίας του, της νομιμότητας των δράσεών του, που αντανακλώνται στο συνταγματικό, νομοθετικό και κανονιστικό σύστημα, και η ύπαρξη συλλογικών μηχανισμών. Βάσει των οικουμενικά αναγνωρισμένων αρχών, κάθε χώρα αναπτύσσει τη δημοκρατική της παιδεία.

Η δομή της κυβέρνησης και οι αρμοδιότητες των διαφόρων εξουσιών βασίζονται στο κράτος δικαίου, που συνεπάγεται, ιδίως, αποτελεσματικά και προσιτά νομικά ένδικα μέσα, ανεξάρτητο σύστημα δικαιοσύνης που διασφαλίζει την ισότητα ενώπιον του δικαίου και εκτελεστική εξουσία πλήρως υπαγόμενη στο δίκαιο.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, επί του οποίου βασίζεται η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, αποτελούν τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών των μερών και ουσιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας.

3. Στο πλαίσιο ενός πολιτικού και θεσμικού περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, χρηστή διαχείριση είναι η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών και χρηματοδοτικών πόρων προς όφελος της δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης. Περιλαμβάνει σαφείς διαδικασίες αποφάσεων σε επίπεδο δημοσίων αρχών, διαφανή και υπεύθυνα όργανα, υπεροχή του δικαίου κατά τη διαχείριση και κατανομή των πόρων και ανάπτυξη ικανοτήτων για την εκπόνηση και εκτέλεση μέτρων τα οποία στοχεύουν, ειδικότερα, στην πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς.

Η χρηστή διαχείριση, που αποτελεί τη βάση της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, ενισχύει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι μόνο σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης και της δωροδοκίας που την προκαλεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 97, αποτελούν παραβίαση του στοιχείου αυτού.

4. Η εταιρική σχέση στηρίζει ενεργά την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, την σταθεροποίηση του κράτους δικαίου και τη χρηστή διαχείριση.

Οι τομείς αυτοί αποτελούν σημαντικό θέμα του πολιτικού διαλόγου. Στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις υπό εξέλιξη αλλαγές και στη συνέχιση της προόδου που έχει επιτευχθεί. Αυτή η τακτική εκτίμηση λαμβάνει υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο κάθε χώρας.

Επιπλέον, στους τομείς αυτούς εστιάζεται η στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών. Η Κοινότητα παρέχει στήριξη στις πολιτικές, θεσμικές και νομικές μεταρρυθμίσεις και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο στρατηγικών που από κοινού συμφωνούνται μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους και της Κοινότητας.

Άρθρο 10

Λοιπά στοιχεία του πολιτικού περιβάλλοντος

1. Τα μέρη θεωρούν ότι τα ακόλουθα στοιχεία συμβάλλουν στη διατήρηση και παγιοποίηση σταθερού και δημοκρατικού πολιτικού περιβάλλοντος:

- αειφόρος και δίκαιη ανάπτυξη που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις θεμελιώδεις υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη,

- μεγαλύτερη συμμετοχή μιας δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.

2. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αρχές της ελεύθερης οικονομίας, βασιζόμενες σε διαφανείς κανόνες ανταγωνισμού και υγιείς οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρικής σχέσης.

Άρθρο 11

Πολιτικές υπέρ της ειρήνης, πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων

1. Τα μέρη ακολουθούν δραστήρια, συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ειρήνη και για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, εντός του πλαισίου της εταιρικής σχέσης. Η πολιτική αυτή βασίζεται στην αρχή της αυτοδιάθεσης. Εστιάζεται ιδίως στην ανάπτυξη περιφερειακής, υποπεριφερειακής και εθνικής ικανότητας και στην έγκαιρη πρόληψη βίαιων συγκρούσεων, εντοπίζοντας άμεσα τις βαθύτερες αιτίες και συνδυάζοντας κατάλληλα όλα τα διαθέσιμα μέσα.

2. Οι δραστηριότητες στο χώρο της σταθεροποίησης της ειρήνης, της πρόληψης και διευθέτησης των συγκρούσεων, αποσκοπούν κυρίως στη διασφάλιση της ισορροπίας όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες μεταξύ όλων των τμημάτων της κοινωνίας, στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης, στη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών όσον αφορά την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, στην προσέγγιση των διαφόρων αντιτιθέμενων τμημάτων της κοινωνίας καθώς και στην ενθάρρυνση μιας δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.

3. Επιπλέον, στις σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης, διαπραγματεύσεων και συμφιλίωσης, της αποτελεσματικής περιφερειακής διαχείρισης των κοινών, σπάνιων φυσικών πόρων, της αποστράτευσης και επανένταξης των πρώην πολεμιστών στην κοινωνία, της ρύθμισης του προβλήματος των στρατευμένων παιδιών, καθώς και των προσπαθειών για κατάλληλη δράση ώστε να τεθούν λογικά όρια στις στρατιωτικές δαπάνες και το εμπόριο όπλων, μεταξύ άλλων, μέσω της στήριξης της προώθησης και εφαρμογής των προτύπων και των κωδίκων συμπεριφοράς που έχουν συμφωνηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καταπολέμηση των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού καθώς και στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και της υπερβολικής και ανεξέλεγκτης διάδοσης και σώρευσης φορητών όπλων και ελαφρού εξοπλισμού.

4. Σε περιπτώσεις βίαιων συγκρούσεων, τα μέρη λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να παρεμποδίσουν την ένταση της βίας, να περιορίσουν την εδαφική της εξάπλωση και να διευκολύνουν την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για τη συνεργασία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της εταιρικής σχέσης και για την παρεμπόδιση της εκτροπής της χρήσης των πόρων για πολεμικούς σκοπούς.

5. Στις περιόδους που έπονται των συγκρούσεων, τα μέρη προβαίνουν σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για να διευκολύνουν την επάνοδο σε μια σταθερή, χωρίς βία και βιώσιμη κατάσταση. Τα μέρη διασφαλίζουν τη δημιουργία των αναγκαίων δεσμών μεταξύ μέτρων έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και αναπτυξιακής συνεργασίας.

Άρθρο 12

Συνοχή των κοινοτικών πολιτικών και αντίκτυπός τους στην εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 96, στην περίπτωση που η Κοινότητα προτίθεται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, να λάβει μέτρο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τα συμφέροντα των κρατών ΑΚΕ, όσον αφορά τους στόχους της παρούσας συμφωνίας, ενημερώνει εγκαίρως τα κράτη αυτά σχετικά με τις προθέσεις της. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ανακοινώνει ταυτόχρονα στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ την πρότασή της για τα μέτρα αυτά. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ύστερα από πρωτοβουλία των κρατών ΑΚΕ.

Εφόσον ζητηθεί, πραγματοποιούνται αμέσως διαβουλεύσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες τους όσον αφορά την επίπτωση των μέτρων αυτών, πριν ληφθεί τελική απόφαση.

Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, τα κράτη ΑΚΕ μπορούν επιπλέον να διαβιβάσουν γραπτώς τις ανησυχίες τους στην Κοινότητα το συντομότερο δυνατό και να υποβάλουν προτάσεις για τροποποιήσεις υποδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να καλυφθούν οι ανησυχίες αυτές.

Αν η Κοινότητα δεν αποδεχθεί τις παρατηρήσεις των κρατών ΑΚΕ, τα ενημερώνει σχετικά, το ταχύτερο δυνατό, αναφέροντας τους λόγους.

Τα κράτη ΑΚΕ ενημερώνονται επίσης σχετικά με την έναρξη ισχύος των αποφάσεων αυτών, πριν από την εφαρμογή τους, εφόσον είναι δυνατόν.

Άρθρο 13

Μετανάστευση

1. Το ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς διαλόγου στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις κατά το διεθνές δίκαιο, όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης, ιδίως λόγω καταγωγής, φύλου, φυλής, γλώσσας και θρησκείας.

2. Τα μέρη συμφωνούν να λάβουν υπόψη ότι η εταιρική σχέση συνεπάγεται, όσον αφορά τη μετανάστευση, δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτης χώρας οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά τους, πολιτική ένταξης με στόχο τη διασφάλιση, για τους υπηκόους αυτούς, ανάλογων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως και για τους υπηκόους τους, προώθηση της μη διάκρισης στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και ανάπτυξη μέτρων κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

3. Η μεταχείριση την οποία παρέχει κάθε κράτος μέλος στους εργαζόμενους των χωρών ΑΚΕ οι οποίοι νόμιμα απασχολούνται στην επικράτειά του, δεν συνεπάγεται διακρίσεις λόγω εθνικότητας, όσον αφορά τους όρους εργασίας, την αμοιβή και την απόλυση, σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους. Επιπλέον, κάθε κράτος ΑΚΕ παρέχει παρόμοια μεταχείριση χωρίς διακρίσεις στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους.

4. Τα μέρη θεωρούν ότι οι στρατηγικές που αποβλέπουν στον περιορισμό της ένδειας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας, στη δημιουργία απασχόλησης και στην ανάπτυξη της κατάρτισης, συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ομαλοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Τα μέρη λαμβάνουν υπόψη, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών και του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, τους διαρθρωτικούς περιορισμούς που συνδέονται με το φαινόμενο της μετανάστευσης, με σκοπό την στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες και τον περιορισμό της ένδειας.

Η Κοινότητα στηρίζει, μέσω εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας, την κατάρτιση των υπηκόων ΑΚΕ στη χώρα καταγωγής, σε άλλη χώρα ΑΚΕ ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την κατάρτιση σε κράτος μέλος, τα μέρη διασφαλίζουν ότι αυτή η ενέργεια κατάρτισης έχει ως στόχο την επαγγελματική επανένταξη των υπηκόων ΑΚΕ στη χώρα καταγωγής τους.

Τα μέρη αναπτύσσουν προγράμματα συνεργασίας για να διευκολύνουν την πρόσβαση φοιτητών από κράτη ΑΚΕ στην εκπαίδευση, ιδίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.

5 a) Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, το Συμβούλιο Υπουργών εξετάζει ζητήματα που προκύπτουν από την παράνομη μετανάστευση, με στόχο την καθιέρωση, όπου, των μέσων για μια πολιτική πρόληψης.

β) Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη συμφωνούν, ειδικότερα, να διασφαλίσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων σε οποιαδήποτε διαδικασία για την επάνοδο παράνομων μεταναστών στη χώρα καταγωγής. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τις αναγκαίες διοικητικές διευκολύνσεις για την επάνοδό τους.

γ) Τα μέρη συμφωνούν περαιτέρω ότι:

i) - κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται την επιστροφή και επάνοδο κάθε υπηκόου της ο οποίος βρίσκεται παράνομα στην επικράτεια κράτους ΑΚΕ, κατόπιν αιτήσεως του κράτους αυτού και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις,

- κάθε κράτος ΑΚΕ αποδέχεται την επιστροφή και επάνοδο κάθε υπηκόου του ο οποίος βρίσκεται παράνομα στην επικράτεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το ζητήσει αυτό το κράτος μέλος και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

Τα κράτη μέλη και τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στους υπηκόους τους, προς τον σκοπό αυτό, τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας.

Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοί τους, για τους σκοπούς της Κοινότητας, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 2 που επισυνάπτεται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τα κράτη ΑΚΕ, οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν μόνο έναντι των προσώπων που θεωρούνται υπήκοοι τους, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

ii) αφού το ζητήσει ένα μέρος, πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ, με στόχο τη σύναψη, καλή τη πίστη και βάσει των σχετικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, των διμερών συμφωνιών που αφορούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιστροφή και επάνοδο των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες αυτές, εφόσον ένα μέρος το θεωρεί αναγκαίο, προβλέπουν επίσης ρυθμίσεις για την επάνοδο υπηκόων τρίτης χώρας και απατρίδων. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές καθώς και τις λεπτομέρειες επιστροφής και επανόδου.

Παρέχεται στα κράτη ΑΚΕ η δέουσα συνδρομή για την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών.

iii) για τους σκοπούς του παρόντος σημείου γ), ως "μέρη" νοούνται η Κοινότητα, κάθε κράτος μέλος αυτής και κάθε κράτος ΑΚΕ.

ΜΕΡΟΣ 2

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Μεικτά όργανα

Όργανα της παρούσας συμφωνίας είναι το Συμβούλιο των Υπουργών, η Επιτροπή των Πρέσβεων και η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης.

Άρθρο 15

Το Συμβούλιο των Υπουργών

1. Το Συμβούλιο των Υπουργών αποτελείται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφετέρου, από ένα μέλος της κυβέρνησης κάθε κράτους ΑΚΕ.

Η προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών ασκείται εναλλακτικά από ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης κράτους ΑΚΕ.

Το Συμβούλιο συνέρχεται, κατά κανόνα, μία φορά το χρόνο με πρωτοβουλία του Προέδρου και όποτε το κρίνει αναγκαίο, σε μορφή και γεωγραφική σύνθεση ανάλογη με τα υπό εξέταση ζητήματα.

2. Το Συμβούλιο των Υπουργών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) πραγματοποιεί τον πολιτικό διάλογο,

β) καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τις αναπτυξιακές στρατηγικές σε συγκεκριμένους τομείς που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία ή σε κάθε άλλο τομέα ο οποίος θεωρείται σκόπιμος, και όσον αφορά τις διαδικασίες,

γ) εξετάζει και επιλύει κάθε ζήτημα που ενδέχεται να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ή που θα μπορούσε να παρακωλύσει την επίτευξη των στόχων της,

δ) εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών διαβούλευσης.

3. Το Συμβούλιο των Υπουργών αποφασίζει με κοινή συμφωνία των μερών. Οι διαδικασίες του Συμβουλίου των Υπουργών είναι έγκυρες μόνο εφόσον το ήμισυ των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μέλος της Επιτροπής και τα δύο τρίτα των μελών που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ είναι παρόντα. Κάθε μέλος του Συμβουλίου των Υπουργών που αδυνατεί να παρίσταται μπορεί να αντιπροσωπεύεται. Ο αντιπρόσωπος ασκεί όλα τα δικαιώματα του εν λόγω μέλους.

Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις δεσμευτικές για τα μέρη και να εκδίδει ψηφίσματα-πλαίσιο, συστάσεις και γνώμες. Εξετάζει και λαμβάνει υπόψη ψηφίσματα και συστάσεις που εκδίδει η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης.

Το Συμβούλιο των Υπουργών πραγματοποιεί συνεχή διάλογο με τους εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες ΑΚΕ και την ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, οι διαβουλεύσεις δύνανται να λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τις συνεδριάσεις του.

4. Το Συμβούλιο των Υπουργών δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες στην Επιτροπή των Πρέσβεων.

5. Το Συμβούλιο των Υπουργών εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 16

Η Επιτροπή των Πρέσβεων

1. Η Επιτροπή των Πρέσβεων αποτελείται, αφενός, από τον μόνιμο αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους στην ΕΕ και από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής και, αφετέρου, από τον επικεφαλής της αποστολής κάθε κράτους ΑΚΕ στην ΕΕ.

Η Προεδρία της Επιτροπής των Πρέσβεων ασκείται εναλλακτικά από έναν μόνιμο αντιπρόσωπο κράτους μέλους τον οποίο ορίζει η Κοινότητα, και έναν επικεφαλής αποστολής που εκπροσωπεί κράτος ΑΚΕ και ορίζεται από τα κράτη ΑΚΕ.

2. Η Επιτροπή των Πρέσβεων επικουρεί το Συμβούλιο των Υπουργών στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εκτελεί κάθε εντολή που της αναθέτει το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, καθώς και τις προόδους που σημειώνονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σ' αυτήν.

Η Επιτροπή των Πρέσβεων συνεδριάζει τακτικά, ιδίως για την προετοιμασία των συνόδων του Συμβουλίου και όταν κρίνεται αναγκαίο.

3. Η Επιτροπή των Πρέσβεων εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 17

Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης

1. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης αποτελείται από ισάριθμους αντιπροσώπους της ΕΕ και των ΑΚΕ. Τα μέλη της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης είναι, αφενός, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, αφετέρου, μέλη Κοινοβουλίου, ή, εν απουσία αυτών, αντιπρόσωποι που ορίζει το Κοινοβούλιο κάθε κράτους ΑΚΕ. Ελλείψει Κοινοβουλίου, η παρουσία αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους ΑΚΕ υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης.

2. Ο ρόλος της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, ως συμβουλευτικού οργάνου, περιλαμβάνει τα εξής:

- προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων,

- προώθηση της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών των κρατών ΑΚΕ, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα αναπτυξιακά ζητήματα,

- συζήτηση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ,

- έκδοση ψηφισμάτων και υποβολή συστάσεων στο Συμβούλιο των Υπουργών για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

3. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο σε ολομέλεια, εναλλακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτος ΑΚΕ. Για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, οι συνεδριάσεις μεταξύ μελών Κοινοβουλίου της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ μπορούν να πραγματοποιούνται σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο.

Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης διοργανώνει τακτικές επαφές με εκπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων ΑΚΕ-ΕΕ και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να λάβει τη γνώμη τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

4. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΜΕΡΟΣ 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 18

Οι στρατηγικές συνεργασίας βασίζονται στις αναπτυξιακές στρατηγικές και την οικονομική και εμπορική συνεργασία, που είναι αλληλένδετες και συμπληρωματικές. Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες που αναλαμβάνονται στους προαναφερόμενους τομείς ενισχύονται αμοιβαία.

TΙΤΛΟΣ Ι

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικό πλαίσιο

Άρθρο 19

Αρχές και στόχοι

1. Κεντρικός στόχος της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ είναι ο περιορισμός, και τελικά, η εξαφάνιση, της ένδειας, η αειφόρος ανάπτυξη και η προοδευτική ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Στην περίπτωση αυτή, το πλαίσιο συνεργασίας και οι προσανατολισμοί προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας ΑΚΕ, προωθούν την τοπική αυτοδιάθεση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και την ενσωμάτωση των φορέων του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

2. Η συνεργασία αναφέρεται στα συμπεράσματα των διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών και στους στόχους, σκοπούς και προγράμματα δράσης που συμφωνούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και στην παρακολούθησή τους, ως βάση των αρχών της ανάπτυξης. Η συνεργασία αναφέρεται επίσης στους στόχους της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη και, ειδικότερα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών προόδου.

3. Οι κυβερνήσεις και μη κρατικοί φορείς κάθε χώρας ΑΚΕ πραγματοποιούν διαβουλεύσεις σχετικά με τις αναπτυξιακές στρατηγικές της χώρας και την Κοινοτική στήριξη.

Άρθρο 20

Η προσέγγιση

1. Οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη μεταξύ ΑΚΕ-ΕΚ επιδιώκονται μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κατάλληλα, σε τοπικό επίπεδο, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά στοιχεία. Έτσι, η συνεργασία παρέχει ένα συνεκτικό βασικό πλαίσιο στήριξης για τις οικείες αναπτυξιακές στρατηγικές των ΑΚΕ, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων αυτών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη ΑΚΕ, οι στρατηγικές συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ αποσκοπούν:

α) στην επίτευξη ταχείας και συνεχούς οικονομικής μεγέθυνσης που δημιουργεί θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους και οικονομικές δραστηριότητες και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης,

β) στην προώθηση της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται η ευρεία και δίκαιη κατανομή των οφελών της μεγέθυνσης και να προωθείται η ισότητα των φύλων,

γ) στην προώθηση των πολιτιστικών αξιών των κοινοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους με τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά στοιχεία,

δ) στην προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης, στην ενίσχυση των θεσμών που είναι αναγκαίοι για τη σταθεροποίηση της δημοκρατίας, για τη χρηστή διαχείριση και για αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές ελεύθερες οικονομίες, και στην δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση, και

ε) στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος, της ανανέωσης και των ορθών πρακτικών, καθώς και στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

2. Λαμβάνεται συστηματικά υπόψη η ενσωμάτωση των εξής θεματικών ή διατομεακών ζητημάτων, σε όλους τους χώρους συνεργασίας: ζητήματα που αφορούν το φύλο, ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, ανάπτυξη των θεσμών και δημιουργία ικανοτήτων. Οι χώροι αυτοί είναι επίσης επιλέξιμοι για κοινοτική στήριξη.

3. Τα λεπτομερή κείμενα όσον αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές της αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως τις τομεακές πολιτικές και στρατηγικές, περιλαμβάνονται σε σύνοψη, όπου εκτίθενται οι γενικές επιχειρησιακές κατευθύνσεις σε συγκεκριμένους χώρους ή τομείς συνεργασίας. Τα κείμενα αυτά μπορούν να αναθεωρηθούν, επανεξεταστούν ή/και τροποποιηθούν από το Συμβούλιο των Υπουργών βάσει σύστασης της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τομείς στήριξης

ΤΜΗΜΑ 1

Οικονομική ανάπτυξη

Άρθρο 21

Ανάπτυξη των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα

1. Η συνεργασία στηρίζει τις αναγκαίες οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές, σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, και την ανάπτυξη ενός δυναμικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, με τη συνεργασία στηρίζεται:

α) η προώθηση διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

β) η ανάπτυξη επιχειρηματικών προσόντων και επιχειρηματικού πνεύματος,

γ) η ιδιωτικοποίηση και μεταρρύθμιση των επιχειρήσεων, και

δ) η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

2. Επίσης, η συνεργασία στηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, θεσμοθετημένες και μη, μέσω:

α) της αποδέσμευσης και της ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποταμίευσης, εγχώριας και αλλοδαπής, για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσω της στήριξης πολιτικών εκσυγχρονισμού του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιαγοράς, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των βιώσιμων χρηματοδοτικών πράξεων περιορισμένης κλίμακας,

β) της ανάπτυξης και της ενίσχυσης επιχειρηματικών θεσμών και ενδιάμεσων οργανώσεων, ενώσεων, εμπορικών επιμελητηρίων και τοπικών φορέων παροχής υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, που στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους παρέχουν μη χρηματοδοτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες στήριξης στον επαγγελματικό, τεχνικό, διαχειριστικό, επιμορφωτικό και εμπορικό τομέα, και

γ) της στήριξης θεσμών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών, τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε όλους τους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων.

3. Η συνεργασία προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης, διευκολύνσεων για την παροχή εγγυήσεων και τεχνικής στήριξης, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και στήριξη της δημιουργίας, σύστασης, επέκτασης, διαφοροποίησης, αποκατάστασης, αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού ή ιδιωτικοποίησης δυναμικών, βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε όλους τους οικονομικούς τομείς, καθώς και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως οργανισμών χρηματοδότησης της ανάπτυξης και οργανισμών χορήγησης επιχειρηματικού κεφαλαίου και εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέσω των εξής:

α) της δημιουργίας ή/και ενίσχυσης των χρηματοδοτικών μέσων, με τη μορφή επενδυτικών κεφαλαίων,

β) της βελτίωσης της πρόσβασης σε βασικές εισροές, όπως πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μελετών ή τεχνικής βοήθειας,

γ) της ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, ιδίως μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων σε όλους τους συνδεόμενους με τις συναλλαγές τομείς, και

δ) της ενθάρρυνσης των διασυνδέσεων, των δικτύων και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο ΑΚΕ-ΕΕ), καθώς και των εταιρικών σχέσεων με ιδιωτικούς ξένους επενδυτές, σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για την ανάπτυξη.

4. Με τη συνεργασία στηρίζεται η ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η κατάλληλη πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξή τους και παρέχονται υπηρεσίες κατάρτισης και πληροφόρησης για την βέλτιστη πρακτική σε θέματα πολύ μικρών χρηματοδοτήσεων.

5. Η στήριξη στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο μακρο- μεσο και μικροοικονομικό.

Άρθρο 22

Μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές

1. Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών ΑΚΕ για την επίτευξη:

α) μακροοικονομικής μεγέθυνσης και σταθεροποίησης μέσω πειθαρχημένης φορολογικής και νομισματικής πολιτικής, που συμβάλλει στη μείωση του πληθωρισμού και περιορίζει τις εξωτερικές και φορολογικές ανισορροπίες, στην ενίσχυση της φορολογικής πειθαρχίας, βελτιώνοντας τη δημοσιονομική διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, τον δίκαιο χαρακτήρα και τη σύνθεση της φορολογικής πολιτικής, και

β) διαρθρωτικών πολιτικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου των διαφόρων φορέων, ιδίως του ιδιωτικού τομέα και στη βελτίωση του κλίματος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και της απασχόλησης, καθώς και:

i) στην ελευθέρωση των συναλλαγών και του καθεστώτος συναλλάγματος και της μετατρεψιμότητας των τρεχουσών λογαριασμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα,

ii) στην ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και προϊόντων,

iii) στην προαγωγή της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που συμβάλλει στην ανάπτυξη βιώσιμων τραπεζικών και μη τραπεζικών συστημάτων, κεφαλαιαγορών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών χρηματοδοτήσεων,

iv) στη βελτίωση της ποιότητας των ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών, και

v) στην ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και της προοδευτικής ενσωμάτωσης των μακροοικονομικών και νομισματικών πολιτικών.

2. Ο σχεδιασμός των μακροοικονομικών πολιτικών και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής αντανακλά το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και τη θεσμική ικανότητα των εμπλεκομένων χωρών, έχει θετικό αντίκτυπο στον περιορισμό της ένδειας και στην πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, και βασίζεται στις εξής αρχές:

α) τα κράτη ΑΚΕ είναι καταρχήν αρμόδια για την ανάλυση των προς επίλυση προβλημάτων, το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων,

β) τα προγράμματα στήριξης προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους ΑΚΕ και λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες των κρατών αυτών,

γ) αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των κρατών ΑΚΕ να προσδιορίζουν την κατεύθυνση και την ιεράρχηση των αναπτυξιακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων,

δ) ο ρυθμός υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι ρεαλιστικός και ανάλογος με τις ικανότητες και τους πόρους κάθε κράτους ΑΚΕ, και

ε) βελτίωση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης των πληθυσμών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές.

Άρθρο 23

Ανάπτυξη του οικονομικού τομέα

Η συνεργασία στηρίζει τις αειφόρες πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις καθώς και τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την ίση πρόσβαση στις οικονομικές δραστηριότητες και στους παραγωγικούς πόρους, ιδίως:

α) την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στον θεσμοθετημένο και μη θεσμοθετημένο τομέα,

β) το κεφάλαιο, τις πιστώσεις, τη γη, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης,

γ) την ανάπτυξη στρατηγικών για την ύπαιθρο που αποσκοπούν στη δημιουργία πλαισίου για συλλογικό αποκεντρωμένο σχεδιασμό, την κατανομή και διαχείριση των πόρων,

δ) τις στρατηγικές γεωργικής παραγωγής, τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές επισιτιστικής ασφάλειας, την αειφόρο ανάπτυξη των υδάτινων και αλιευτικών πόρων καθώς και των θαλάσσιων πόρων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των κρατών ΑΚΕ. Κάθε συμφωνία την οποία μπορεί να διαπραγματευθεί η Κοινότητα με τα κράτη ΑΚΕ, πρέπει να συμβιβάζεται δεόντως με τις στρατηγικές ανάπτυξης στο χώρο αυτό,

ε) την οικονομική και τεχνολογική υποδομή και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των επικοινωνιακών υπηρεσιών και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πληροφοριών,

στ) την ανάπτυξη ανταγωνιστικού βιομηχανικού, εξορυκτικού και ενεργειακού τομέα, με την παράλληλη ενθάρρυνση της συμμετοχής και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα,

ζ) την ανάπτυξη των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των δίκαιων συναλλαγών,

η) την ανάπτυξη του επιχειρηματικού, χρηματοδοτικού και τραπεζικού τομέα καθώς και άλλων υπηρεσιών,

θ) την ανάπτυξη του τουρισμού, και

ι) την ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών στο χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης, μεταφοράς και απορρόφησης των νέων τεχνολογιών,

ια) την ενίσχυση των ικανοτήτων σε παραγωγικούς τομείς, ιδίως στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 24

Τουρισμός

Η συνεργασία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στις χώρες ΑΚΕ και στις υποπεριφέρειες, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία που αυτή έχει για την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στις χώρες ΑΚΕ και την επέκταση των συνολικών συναλλαγών των χωρών αυτών, την ικανότητά της να τονώνει άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τον ενδεχόμενο ρόλο της για την εξάλειψη της ένδειας.

Τα προγράμματα και σχέδια συνεργασίας στηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες ΑΚΕ για την δημιουργία και βελτίωση των νομικών και θεσμικών πλαισίων και των πόρων για την χάραξη και εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού καθώς και, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του τομέα, ιδίως των ΜΜΕ, για τη στήριξη και προώθηση των επενδύσεων, για την ανάπτυξη προϊόντων περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των εγχώριων καλλιεργειών των χωρών ΑΚΕ και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουρισμού και άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

ΤΜΗΜΑ 2

Κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη

Άρθρο 25

Ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα

1. Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη γενικών και τομεακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, με τις οποίες βελτιώνεται η κάλυψη, η ποιότητα και η πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες και λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα αιτήματα των πλέον ευπαθών και μειονεκτουσών ομάδων, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την εξασφάλιση επαρκών δημοσιονομικών πόρων στους κοινωνικούς τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία αποσκοπεί:

α) στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στην απόκτηση τεχνικών ικανοτήτων και προσόντων,

β) στη βελτίωση των συστημάτων υγείας και διατροφής, εξαφανίζοντας την πείνα και τον υποσιτισμό, στη διασφάλιση επαρκούς προσφοράς τροφής και στην επισιτιστική ασφάλεια,

γ) στην ενσωμάτωση δημογραφικών ζητημάτων στις αναπτυξιακές στρατηγικές, για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας, της στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης, του οικογενειακού σχεδιασμού και στην πρόληψη του σεξουαλικού ακρωτηριασμού των γυναικών,

δ) στην προώθηση της καταπολέμησης του ιού ΗΙV/AIDS,

ε) στην εξασφάλιση της υδροδότησης των νοικοκυριών και της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, καθώς και στην εξασφάλιση αποχετευτικού συστήματος,

στ) στην εξασφάλιση σε όλους αξιοπρεπούς και φθηνής στέγης, μέσω της στήριξης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων, και στη βελτίωση της αστικής ανάπτυξης, και

ζ) στην περαιτέρω προώθηση των συλλογικών μεθόδων κοινωνικού διαλόγου καθώς και στον σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.

2. Η συνεργασία παρέχει επίσης στήριξη στη δημιουργία ικανοτήτων σε κοινωνικούς τομείς, όπως: προγράμματα κατάρτισης για το σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης κοινωνικών έργων και προγραμμάτων, πολιτικές που ευνοούν την τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα, δημιουργία τοπικής πραγματογνωμοσύνης και προώθηση εταιρικών σχέσεων, καθώς και διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

3. Η συνεργασία προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της αλληλοβοήθειας και της κοινοτικής αλληλεγγύης. Η στήριξη εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βασίζονται στην οικονομική αλληλεγγύη, ιδίως με τη σύσταση ταμείων κοινωνικής ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και φορείς.

Άρθρο 26

Ζητήματα που αφορούν τη νεολαία

Η συνεργασία στηρίζει επίσης την χάραξη συνεκτικής και σφαιρικής πολιτικής για την αξιοποίηση του δυναμικού της νεολαίας, ώστε αυτή να εντάσσεται καλύτερα στην κοινωνία και να αξιοποιεί πλήρως τις ικανότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει πολιτικές, μέτρα και ενέργειες που αποσκοπούν:

α) στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και της νεολαίας, ιδίως των κοριτσιών,

β) στην αξιοποίηση των ικανοτήτων, της ενέργειας, του πνεύματος καινοτομίας και του δυναμικού της νεολαίας για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα και να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης στον παραγωγικό τομέα,

γ) στην ενίσχυση των οργανώσεων των τοπικών κοινοτήτων ώστε να παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες για την ανάπτυξη του σωματικού, ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονομικού τους δυναμικού, και

δ) στην επανένταξη των παιδιών στην κοινωνία, σε περιόδους μετά από συγκρούσεις, μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης.

Άρθρο 27

Πολιτιστική ανάπτυξη

Η συνεργασία στο χώρο αυτό αποσκοπεί:

α) στην ενσωμάτωση της πολιτιστικής διάστασης σε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας για την ανάπτυξη,

β) στην αναγνώριση, διατήρηση και προώθηση των πολιτιστικών αξιών και της πολιτιστικής ταυτότητας για την διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου,

γ) στην αναγνώριση, διαφύλαξη και προώθηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στη στήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων στον τομέα αυτό, και

δ) στην ανάπτυξη πολιτιστικών βιομηχανιών και στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ 3

Περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση

Άρθρο 28

Γενική προσέγγιση

Η συνεργασία παρέχει αποτελεσματική βοήθεια για την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων, που έχουν θέσει τα κράτη ΑΚΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής και υποπεριφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ. Στην περιφερειακή συνεργασία μπορεί επίσης να εμπλέκονται οι Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και οι ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της συνεργασίας αποσκοπεί:

α) στην ενίσχυση της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία,

β) στην επιτάχυνση της οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, στο εσωτερικό των κρατών ΑΚΕ καθώς και μεταξύ των περιφερειών αυτών,

γ) στην προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού και τεχνολογίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ,

δ) στην επίσπευση της διαφοροποίησης των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ· και στον συντονισμό και εναρμόνιση των περιφερειακών και υποπεριφερειακών πολιτικών συνεργασίας, καθώς και

ε) στην προώθηση και επέκταση των συναλλαγών μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, εντός αυτών και με τρίτες χώρες.

Άρθρο 29

Περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση

Στον χώρο της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, η συνεργασία παρέχει στήριξη:

α) στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων των:

i) οργανισμών και οργανώσεων περιφερειακής ολοκλήρωσης που συγκροτούν τα κράτη ΑΚΕ για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, και

ii) εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων σε θέματα περιφερειακής ολοκλήρωση·

β) στην ενίσχυση της συμμετοχής των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ΑΚΕ στη δημιουργία περιφερειακών αγορών και στα οφέλη που προκύπτουν·

γ) στην εφαρμογή των πολιτικών τομεακής μεταρρύθμισης σε περιφερειακό επίπεδο·

δ) στην ελευθέρωση των συναλλαγών και των πληρωμών·

ε) στην προώθηση των διασυνοριακών ξένων και εγχώριων επενδύσεων, και λοιπών περιφερειακών ή υποπεριφερειακών πρωτοβουλιών οικονομικής ολοκλήρωσης· και

στ) στη συνεκτίμηση των επιπτώσεων του καθαρού κόστους της περιφερειακής ολοκλήρωσης στους δημοσιονομικούς πόρους και το ισοζύγιο πληρωμών.

Άρθρο 30

Περιφερειακή συνεργασία

1. Η περιφερειακή συνεργασία καλύπτει ποικίλους λειτουργικούς και θεματικούς τομείς, στους οποίους εμφανίζονται κοινά προβλήματα, των οποίων η επίλυση είναι δυνατό να επιφέρει οικονομίες κλίμακας, όπως μεταξύ άλλων:

α) τα έργα υποδομής, κυρίως των μεταφορών και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους, οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειακών ευκαιριών στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),

β) το περιβάλλον, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενέργεια,

γ) η υγεία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση,

δ) η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη,

ε) οι περιφερειακές πρωτοβουλίες ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους, και

στ) λοιπά θέματα, όπως μεταξύ άλλων, ο έλεγχος των όπλων, η δράση κατά των ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, η δωροδοκία και η διαφθορά.

2. Η συνεργασία παρέχει επίσης στήριξη σε σχέδια και πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και στο εσωτερικό της κάθε χώρας.

3. Η συνεργασία συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη περιφερειακού πολιτικού διαλόγου, σε θέματα πρόληψης και διευθέτησης των συγκρούσεων, δικαιωμάτων του ανθρώπου και εκδημοκρατισμού, ανταλλαγών, δικτύωσης και προώθησης της κινητικότητας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων ανάπτυξης, ιδίως της κοινωνίας των πολιτών.

ΤΜΗΜΑ 4

Θεματικά και οριζόντια ζητήματα

Άρθρο 31

Θέματα που αφορούν τα δύο φύλα

Η συνεργασία συμβάλλει στην ενίσχυση πολιτικών και προγραμμάτων που βελτιώνουν, διασφαλίζουν και διευρύνουν την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε κάθε σφαίρα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η συνεργασία συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε όλους τους απαιτούμενους πόρους για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, η συνεργασία δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο:

α) για την ενσωμάτωση του θέματος των φύλων σε κάθε επίπεδο της αναπτυξιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών πολιτικών, στρατηγικών και ενεργειών, και

β) για την προώθηση της λήψης ειδικών θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών όπως:

i) συμμετοχή στην πολιτική, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,

ii) στήριξη στις οργανώσεις γυναικών,

iii) πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως εκπαίδευση και κατάρτιση, υγειονομική περίθαλψη και οικογενειακό σχεδιασμό,

iv) πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους, ιδίως γη και πιστώσεις καθώς και αγορά εργασίας, και

v) να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι γυναίκες στις περιπτώσεις έκτακτης βοήθειας και ενεργειών αποκατάστασης.

Άρθρο 32

Περιβάλλον και φυσικοί πόροι

1. Η συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο χρησιμοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων αποσκοπεί:

α) στην ενσωμάτωση της αρχής της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της αναπτυξιακής συνεργασίας, και στην υποστήριξη προγραμμάτων και σχεδίων τα οποία εφαρμόζονται από διάφορους φορείς,

β) στη δημιουργία ή/και ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνικής ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, για όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα περιβάλλοντος,

γ) στη στήριξη μέτρων και σχεδίων σχετικά με την αντιμετώπιση λεπτών ζητημάτων αειφόρου διαχείρισης, καθώς και ζητημάτων που συνδέονται με παρούσες και μελλοντικές περιφερειακές και διεθνείς δεσμεύσεις, όσον αφορά τους ορυκτούς και φυσικούς πόρους, όπως:

i) τροπικά δάση, υδάτινοι πόροι, παράκτιοι, θαλάσσιοι και αλιευτικοί πόροι, άγρια ζωή, εδάφη, βιοποικιλότητα,

ii) προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (π.χ. κοραλλιογενείς ζώνες),

iii) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως ηλιακή ενέργεια και ενεργειακή αποτελεσματικότητα,

iv) αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου και των πόλεων,

v) απερήμωση, ξηρασία και αποψίλωση των δασών,

vi) ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση αστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, και

vii) προώθηση αειφόρου τουρισμού.

δ) στη συνεκτίμηση ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

2. Η συνεργασία λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α) την ευαισθησία των μικρών νησιωτικών χωρών ΑΚΕ, ιδίως τους κινδύνους που συνεπάγονται γι' αυτές οι κλιματικές μεταβολές,

β) τα οξυνόμενα προβλήματα ξηρασίας και απερήμωσης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και μεσόγειες χώρες, και

γ) θεσμική ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων.

Άρθρο 33

Θεσμική ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων

1. Η συνεργασία δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις θεσμικές πτυχές και, στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη και ενίσχυση δομών, οργάνων και διαδικασιών που συμβάλλουν:

α) στην προώθηση και σταθεροποίηση της δημοκρατίας, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον πλουραλισμό, με τον πλήρη σεβασμό της διαφοροποίησης στο εσωτερικό και μεταξύ των κοινωνιών,

β) στην προώθηση και διατήρηση του παγκόσμιου και πλήρους σεβασμού καθώς και της προστασίας όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

γ) στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κράτους δικαίου· στη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται ο επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία των συστημάτων δικαιοσύνης, και

δ) διασφάλιση διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης και διοίκησης σε όλα τα κρατικά όργανα.

2. Τα μέρη εργάζονται από κοινού για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς της κοινωνίας.

3. Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη των κρατικών οργάνων, ώστε να αυτά να αποτελέσουν δυναμικό παράγοντα μεγέθυνσης και ανάπτυξης, και για τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών δεδομένου ότι επηρεάζουν τη καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει τη μεταρρύθμιση, τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, η συνεργασία εστιάζεται στα εξής:

α) μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών,

β) νομικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμός των συστημάτων δικαιοσύνης,

γ) βελτίωση και ενίσχυση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών,

δ) επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα,

ε) βελτίωση της διαχείρισης της κρατικής περιουσίας και μεταρρύθμιση της διαδικασίας των συμβάσεων κρατικών προμηθειών, και

στ) πολιτική, διοικητική, οικονομική και χρηματοδοτική αποκέντρωση.

4. Η συνεργασία συμβάλλει επιπλέον στην αποκατάσταση ή/και ενίσχυση σημαντικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και τη στήριξη των θεσμών που είναι αναγκαίοι για την ελεύθερη οικονομία· ειδικότερα παρέχεται στήριξη:

α) για την ανάπτυξη νομικών και κανονιστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής καταναλωτών,

β) για τη βελτίωση της ικανότητας ανάλυσης, σχεδιασμού, διατύπωσης και εφαρμογής πολιτικών, ειδικότερα στον οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, ερευνητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο καθώς και στο χώρο της καινοτομίας,

γ) για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών και νομισματικών οργάνων και για τη βελτίωση των διαδικασιών,

δ) για τη δημιουργία ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και κοινοτικό επίπεδο, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αποκεντρωτικής πολιτικής, και για την αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού στην αναπτυξιακή διαδικασία, και

ε) για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε άλλους σημαντικούς τομείς όπως:

i) διεθνείς διαπραγματεύσεις, και

ii) διαχείριση και συντονισμός της εξωτερικής βοήθειας.

5. Η συνεργασία καλύπτει όλους τους χώρους και τομείς συνεργασίας ώστε να ενθαρρυνθεί η δράση μη κρατικών φορέων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, επιπλέον δε, για να ενισχυθούν οι δομές πληροφόρησης, διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ αυτών και των εθνικών αρχών, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο.

TΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Στόχοι και αρχές

Άρθρο 34

Στόχοι

1. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ομαλής και βαθμιαίας ενσωμάτωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πολιτικές επιλογές και τις προτεραιότητές τους σε ότι αφορά την ανάπτυξη, έτσι ώστε να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και η εξάλειψη της ένδειας στις χώρες ΑΚΕ.

2. Απώτερος στόχος της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας είναι να αποκτήσουν τα κράτη ΑΚΕ την ικανότητα να συμμετέχουν πλήρως στις διεθνείς συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι είναι αναγκαία η δραστήρια συμμετοχή των κρατών ΑΚΕ στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ, η οικονομική και εμπορική συνεργασία πρέπει να διευκολύνει τα κράτη ΑΚΕ να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να προσαρμοστούν προοδευτικά στις νέες συνθήκες του διεθνούς εμπορίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβασή τους στην ελεύθερη παγκόσμια οικονομία.

3. Προς το σκοπό αυτό, η οικονομική και εμπορική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών ΑΚΕ να παράγουν, να προσφέρουν και να εμπορεύονται καθώς και της ικανότητάς τους να προσελκύουν επενδύσεις. Επιπλέον, αποσκοπεί στη δημιουργία νέας συναλλακτικής δυναμικής μεταξύ των μερών, στην ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών των χωρών ΑΚΕ και στη βελτίωση της ικανότητάς τους να χειρίζονται κάθε ζήτημα που συνδέεται με το εμπόριο.

4. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία υλοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα των μερών και το επίπεδο ανάπτυξής τους.

Άρθρο 35

Αρχές

1. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία βασίζεται σε πραγματική, ισχυρή και στρατηγική εταιρική σχέση. Επιπλέον βασίζεται σε σφαιρική προσέγγιση, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στα ισχυρά σημεία και αποτελέσματα των προηγουμένων συμβάσεων ΑΚΕ-ΕΚ, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα για την ανάπτυξη των συναλλαγών, ως μέσου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κρατών ΑΚΕ. Συνεπώς, δέουσα σημασία αποδίδεται στην ανάπτυξη των συναλλαγών στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών των κρατών ΑΚΕ, που επωφελούνται Κοινοτικής στήριξης.

2. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία βασίζεται στις πρωτοβουλίες περιφερειακής ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί κύριο μέσο για την ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

3. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ και των περιφερειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην διασφάλιση ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης για όλες τις χώρες ΑΚΕ και τη διατήρηση ειδικής μεταχείρισης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των μικρών, μεσόγειων και νησιωτικών χωρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Νέες εμπορικές συμφωνίες

Άρθρο 36

Λεπτομέρειες ρύθμισης

1. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και αρχές που εκτίθενται ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν να συνάψουν νέες εμπορικές συμφωνίες, που συμβιβάζονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καταργώντας προοδευτικά τα εμπόδια στις μεταξύ τους συναλλαγές και ενισχύοντας τη συνεργασία σε κάθε χώρο που έχει σχέση με το εμπόριο.

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι νέες εμπορικές συμφωνίες εισάγονται βαθμιαία, επομένως αναγνωρίζουν ότι απαιτείται προπαρασκευαστική περίοδος.

3. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση στις νέες εμπορικές συμφωνίες, οι μη αμοιβαίες εμπορικές προτιμήσεις που ισχύουν δυνάμει της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, διατηρούνται κατά την προπαρασκευαστική περίοδο για όλες τις χώρες ΑΚΕ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας.

4. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία των πρωτοκόλλων για τα βασικά προϊόντα, που επισυνάπτονται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας. Συμφωνούν ότι είναι αναγκαία η αναθεώρησή τους στο πλαίσιο των νέων εμπορικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά τη συμβατότητά τους με τους κανόνες του ΠΟΕ, για να διασφαλισθούν τα απορρέοντα πλεονεκτήματα, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό νομικό καθεστώς του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη.

Άρθρο 37

Διαδικασίες

1. Οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, η οποία λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τις νέες εμπορικές συμφωνίες αρχίζουν τον Σεπτέμβριο 2002 και οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν προηγούμενες ημερομηνίες.

2. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός της προπαρασκευαστικής περιόδου. Προς το σκοπό αυτό, οι αρχικές προετοιμασίες των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα της περιόδου που προηγείται της έναρξης των επίσημων διαπραγματεύσεων των νέων εμπορικών συμφωνιών.

3. Η προπαρασκευαστική περίοδος θα αξιοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών οργανώσεων και για τη στήριξη των πρωτοβουλιών περιφερειακής εμπορικής ολοκλήρωσης, παρέχοντας κατά περίπτωση βοήθεια για τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών, και για την προώθηση των επενδύσεων.

4. Τα μέρη επανεξετάζουν τακτικά την πρόοδο των προετοιμασιών και διαπραγματεύσεων και, το 2006, θα προβούν σε επίσημη και σφαιρική επανεξέταση των συμφωνιών που προβλέπονται για όλες τις χώρες, για να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται περαιτέρω χρόνος για τις προετοιμασίες ή τις διαπραγματεύσεις.

5. Διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης θα αναληφθούν με τις χώρες ΑΚΕ οι οποίες κρίνουν ότι είναι έτοιμες προς το σκοπό αυτό, στο επίπεδο που αυτές κρίνουν κατάλληλο και βάσει των διαδικασιών που συμφωνεί η ομάδα ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ των ΑΚΕ.

6. Το 2004, η Κοινότητα θα εκτιμήσει την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες εκτός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες, μετά από διαβουλεύσεις με την Κοινότητα, αποφασίζουν ότι δεν είναι σε θέση να συνάψουν συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, και θα εξετάσει κάθε εναλλακτική δυνατότητα, για να παράσχει στις χώρες αυτές ένα νέο εμπορικό πλαίσιο, ισοδύναμο με την υπάρχουσα κατάσταση και σύμφωνο με τους κανόνες του ΠΟΕ.

7. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης αποσκοπούν κυρίως στην καθιέρωση χρονοδιαγράμματος για την προοδευτική κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΠΟΕ. Από πλευράς Κοινότητας, η ελευθέρωση των συναλλαγών βασίζεται στο κεκτημένο και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των χωρών ΑΚΕ στην αγορά μέσω, μεταξύ άλλων, της επανεξέτασης των κανόνων προέλευσης. Στις διαπραγματεύσεις λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης και ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των εμπορικών μέτρων επί των χωρών ΑΚΕ, καθώς και η ικανότητά τους για τη διόρθωση και προσαρμογή των οικονομιών τους στη διαδικασία ελευθέρωσης. Κατά συνέπεια, οι διαπραγματεύσεις θα είναι κατά το δυνατό ευέλικτες όσον αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας επαρκούς μεταβατικής περιόδου, την τελική κάλυψη των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ευαίσθητους τομείς, και τον βαθμό ασυμμετρίας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών, ενώ ταυτόχρονα θα συμφωνούν με τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ.

8. Τα μέρη συνεργάζονται στενά στα πλαίσια του ΠΟΕ για τη προώθηση του συμφωνηθέντος εμπορικού καθεστώτος, ιδίως όσον αφορά τον διαθέσιμο βαθμό ευελιξίας.

9. Το έτος 2000, η Κοινότητα θα ξεκινήσει διαδικασία η οποία, μέχρι το τέλος των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων και το αργότερο το 2005, θα οδηγήσει στην αδασμολόγητη πρόσβαση για τα κυριότερα προϊόντα καταγωγής όλων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, με βάση το επίπεδο των ισχυουσών εμπορικών διατάξεων της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, και στο πλαίσιο της οποίας θα απλουστευθούν και επανεξεταστούν οι κανόνες καταγωγής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις σώρευσης, οι οποίες εφαρμόζονται στις εξαγωγές τους.

Άρθρο 38

Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου

1. Συνιστάται Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου ΑΚΕ-ΕΚ.

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις τρέχουσες πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και εξετάζει την επίπτωση των ευρύτερων πρωτοβουλιών ελευθεροποίησης επί των συναλλαγών ΑΚΕ-ΕΚ και επί της ανάπτυξης των οικονομιών των ΑΚΕ. Προβαίνει στις αναγκαίες συστάσεις με σκοπό τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων των εμπορικών συμφωνιών ΑΚΕ-ΕΚ.

3. Η Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συνεργασία στα διεθνή φόρα

Άρθρο 39

Γενικές διατάξεις

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η δραστήρια συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου καθώς και σε άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, καθιστάμενα μέλη των οργανισμών αυτών και παρακολουθώντας στενά το πρόγραμμα δράσης και τις δραστηριότήτες τους.

2. Συμφωνούν να συνεργαστούν στενά για τον προσδιορισμό και τη διεύρυνση των κοινών συμφερόντων τους στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους στην κατάρτιση του προγράμματος δράσης και στη διεξαγωγή των μελλοντικών πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην καλύτερη πρόσβαση στην κοινοτική και σε άλλες αγορές, των προϊόντων και υπηρεσιών καταγωγής των χωρών ΑΚΕ.

3. Επίσης συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία στους κανόνες του ΠΟΕ, για να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των ΑΚΕ καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Περαιτέρω, συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη τεχνικής βοήθειας, ώστε οι χώρες ΑΚΕ να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

4. Η Κοινότητα συμφωνεί, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, να βοηθήσει τα κράτη ΑΚΕ στις προσπάθειές τους να καταστούν ενεργά μέλη των εν λόγω οργανισμών, αναπτύσσοντας την αναγκαία ικανότητα διαπραγμάτευσης και αποτελεσματικής συμμετοχής στην εκπόνηση των συμφωνιών αυτών, καθώς και παρακολούθησης και εφαρμογής αυτών.

Άρθρο 40

Βασικά προϊόντα

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία των διεθνών αγορών βασικών προϊόντων και να αυξηθεί η διαφάνειά τους.

2. Επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις μεταξύ τους στα διεθνή φόρα και οργανισμούς που χειρίζονται τα βασικά προϊόντα.

3. Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων εφόσον το ζητήσει ένα μέρος:

- όσον αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών ή των ειδικευμένων διακυβερνητικών ομάδων εργασίας, με στόχο τη βελτίωσή τους και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, λαμβάνοντας υπ' όψη τις τάσεις της αγοράς,

- όταν προτείνεται η σύναψη ή ανανέωση διεθνούς συμφωνίας ή συνιστάται μια ειδικευμένη διακυβερνητική ομάδα εργασίας.

Αυτές οι ανταλλαγές απόψεων έχουν ως αντικείμενο τη συνεκτίμηση του συμφέροντος κάθε μέρους. Πραγματοποιούνται, εφόσον χρειάζεται, στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής Εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Άρθρο 41

Γενικές διατάξεις

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών στις διεθνείς συναλλαγές και τη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

2. Επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), και υπογραμμίζουν την ανάγκη ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης των φορέων παροχής υπηρεσιών από χώρες ΑΚΕ.

3. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προοδευτική ελευθέρωση των συναλλαγών και υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο XIX της GATS, η Κοινότητα αναλαμβάνει τη δέσμευση να εξετάσει ευμενώς τις προτεραιότητες των κρατών ΑΚΕ για τη βελτίωση του χρονοδιαγράμματος της ΕΚ, ώστε να καλύψει τα ειδικότερα συμφέροντά τους.

4. Τα μέρη συμφωνούν, περαιτέρω, να θέσουν ως στόχο, δυνάμει των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και αφού αποκτήσουν πείρα κατά την εφαρμογή της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους δυνάμει της GATS, την διεύρυνση της εταιρικής τους σχέσης, ώστε να συμπεριλάβει την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της GATS, και ιδίως αυτές που αφορούν τη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών στις συμφωνίες ελευθέρωσης.

5. Η Κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ προς ενίσχυση της ικανότητας παροχής υπηρεσιών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για τις υπηρεσίες που συνδέονται με την εργασία, τον επιχειρηματικό τομέα, τη διανομή, τη χρηματοδότηση, τον τουρισμό, τα πολιτιστικά θέματα και τις οικοδομικές και τις συναφείς κατασκευαστικές υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και έτσι να αυξηθεί η αξία και ο όγκος των συναλλαγών τους σε αγαθά και υπηρεσίες.

Άρθρο 42

Θαλάσσιες μεταφορές

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχουν οι οικονομικά αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, μέσα σε ασφαλές και καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον, ως κύριος τρόπος μεταφορών, που διευκολύνει τις διεθνείς συναλλαγές και συνεπώς, αποτελεί μία από τις δυνάμεις που υποκινούν την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των συναλλαγών.

2. Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν την ελευθέρωση των θαλασσίων μεταφορών και, προς το σκοπό αυτό, εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απεριόριστης πρόσβασης στην αγορά διεθνών θαλασσίων μεταφορών, χωρίς διακρίσεις και σε εμπορική βάση.

3. Έκαστο μέρος παρέχει, μεταξύ άλλων, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στα δικά του πλοία, στα πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου μέρους και στα πλοία που είναι νηολογημένα στην επικράτεια οποιουδήποτε μέρους, όσον αφορά την πρόσβαση στα λιμάνια, τη χρήση υποδομών και βοηθητικών θαλασσίων υπηρεσιών στα λιμάνια αυτά, καθώς και συναφή έξοδα και επιβαρύνσεις, τελωνειακές εγκαταστάσεις και τον προσδιορισμό θέσης πρόσδεσης και εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης.

4. Η Κοινότητα παρέχει στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ για την ανάπτυξη και την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών στις χώρες ΑΚΕ, με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγόντων ΑΚΕ στις διεθνείς ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Άρθρο 43

Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Κοινωνία των Πληροφοριών

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και της δραστήριας συμμετοχής στην κοινωνία των πληροφοριών, ως προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

2. Συνεπώς επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των ισχυουσών πολυμερών συμφωνιών, ιδίως στα πλαίσια του πρωτοκόλλου για τις βασικές τηλεπικοινωνίες που συνάπτεται στην GATS, και καλεί τις χώρες ΑΚΕ που δεν είναι μέλη, να προσχωρήσουν σε αυτές.

3. Επιπλέον συμφωνούν να συμμετέχουν πλήρως και δραστήρια σε κάθε μελλοντική διεθνή διαπραγμάτευση, η οποία δυνατόν να αναληφθεί στο χώρο αυτό.

4. Συνεπώς τα μέρη λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τους κατοίκους των χωρών ΑΚΕ να έχουν καλύτερη πρόσβαση τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, μέσω, μεταξύ άλλων, των εξής μέτρων:

- ανάπτυξη και ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με προσιτό κόστος,

- ανάπτυξη και εγκατάσταση εκτενέστερων ασύρματων δικτύων χαμηλού κόστους.

5. Τα μέρη συμφωνούν επιπλέον να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταξύ τους στο χώρο των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και της κοινωνίας των πληροφοριών. Η συνεργασία αυτή προσανατολίζεται ειδικότερα στη μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και εναρμονισμό των επικοινωνιακών συστημάτων, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και στην προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τομείς που συνδέονται με τις συναλλαγές

Άρθρο 44

Γενικές διατάξεις

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία που έχουν νέοι τομείς που αφορούν τις συναλλαγές για τη διευκόλυνση της προοδευτικής ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Συνεπώς συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς, καθιερώνοντας πλήρη και συντονισμένη συμμετοχή στα σχετικά διεθνή φόρα και συμφωνίες.

2. Η Κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τις στρατηγικές ανάπτυξης που συμφωνούνται μεταξύ των μερών, για να ενισχύσουν την ικανότητα χειρισμού σε όλους τους τομείς που είναι συναφείς με τις συναλλαγές, μεταξύ άλλων, εφόσον είναι αναγκαίο, βελτιώνοντας και στηρίζοντας το θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 45

Πολιτική ανταγωνισμού

1. Τα μέρη συμφωνούν ότι η θέσπιση και η εφαρμογή υγιών και αποτελεσματικών πολιτικών και κανόνων ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση και τη διασφάλιση ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος, βιώσιμης διαδικασίας εκβιομηχάνισης και διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές.

2. Για να διασφαλιστεί η εξάλειψη κάθε στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισμού και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης και οικονομικών αναγκών τους, τα κράτη ΑΚΕ αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες και πολιτικές που θα περιλαμβάνουν την εποπτεία και, υπό ορισμένες συνθήκες, την απαγόρευση της σύναψης συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, της λήψης αποφάσεων από ενώσεις επιχειρήσεων και συνδυασμένων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα να παρεμποδίσουν, να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν να απαγορεύουν την κατάχρηση, εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της Κοινότητας ή στην επικράτεια των κρατών ΑΚΕ.

3. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό με στόχο τη χάραξη και τη στήριξη, από κοινού με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς ανταγωνισμού, αποτελεσματικών πολιτικών ανταγωνισμού οι οποίες σταδιακά θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού τόσο από τις ιδιωτικές όσο και από τις κρατικές επιχειρήσεις. Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, παροχή βοήθειας για τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και τη διοικητική εφαρμογή του, αφού ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Άρθρο 46

Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Με την επιφύλαξη της θέσης που λαμβάνουν κατά τη διεξαγωγή πολυμερών διαπραγματεύσεων, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ένα επαρκές και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων δικαιωμάτων που καλύπτονται από τη συμφωνία TRIPS, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, σε εναρμόνιση με τις διεθνείς προδιαγραφές, ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις και τα προσκόμματα στις διμερείς συναλλαγές.

2. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν τη σημασία της προσχώρησης στη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS) της συμφωνίας του ΠΟΕ και στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD).

3. Συμφωνούν επίσης για την ανάγκη προσχώρησης σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία όπως αναφέρεται στο μέρος Ι της συμφωνίας TRIPS, σύμφωνα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο.

4. Η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και τα κράτη ΑΚΕ δύνανται να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών με αντικείμενο την προστασία των εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα από τα μέρη.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτουν, αφενός, τα δικαιώματα του δημιουργού, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων για προγράμματα υπολογιστών και των συγγενών δικαιωμάτων, όπως τα καλλιτεχνικά σχέδια, και, αφετέρου, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα οποία συγκαταλέγονται τα μοντέλα χρήσεων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ άλλων για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις και τις ποικιλίες φυτών ή άλλα αποτελεσματικά συστήματα sui generis, τα βιομηχανικά σχέδια, οι γεωγραφικές ενδείξεις συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, τα εμπορικά σήματα για αγαθά και υπηρεσίες, οι τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 10α της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των εμπιστευτικών πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν δημοσιοποιούνται.

6. Τα μέρη συμφωνούν επιπλέον να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο συγκεκριμένο τομέα. Κατόπιν αιτήσεως και υπό αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, η συνεργασία επεκτείνεται, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς: προετοιμασία νόμων και κανονισμών με στόχο την προστασία και την τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την αποτροπή της κατάχρησης αυτών των δικαιωμάτων από τους κατόχους τους και της παραβίασής τους από τους ανταγωνιστές, τη σύσταση και την ενίσχυση των αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών γραφείων και άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης περιφερειακών οργανισμών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφορτισμένων με την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων καθώς και με την κατάρτιση του προσωπικού.

Άρθρο 47

Τυποποίηση και πιστοποίηση

1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται στενότερα στους τομείς της τυποποίησης, της πιστοποίησης και της διασφάλισης της ποιότητας προκειμένου να αρθούν τα περιττά τεχνικά εμπόδια και να περιοριστούν οι διαφορές των μερών σε αυτούς τους τομείς, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση που έχουν αναλάβει βάσει της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΕΕ), συνημμένη στη συμφωνία του ΠΟΕ.

2. Η συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης και της πιστοποίησης στοχεύει στην προώθηση συμβατών συστημάτων μεταξύ των μερών και συνίσταται ειδικότερα:

- σε μέτρα, ευθυγραμμισμένα με τη συμφωνία ΤΕΕ, με στόχο την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διεθνών τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τομεακών μέτρων, κατ' αναλογία του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ,

- σε συνεργασία στον τομέα του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας σε επιλεγμένους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα κράτη ΑΚΕ,

- στη στήριξη πρωτοβουλιών των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της διαπίστωσης της συμμόρφωσης, της μετρολογίας και της τυποποίησης,

- στην ανάπτυξη λειτουργικών δεσμών μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ στον τομέα της τυποποίησης, της διαπίστωσης της συμμόρφωσης και της πιστοποίησης.

3. Τα μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν, σε εύθετο χρόνο, το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση σε τομείς αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 48

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε μέρους να θεσπίζει ή να εφαρμόζει υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου, εν γένει. Για το σκοπό αυτό, επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (συμφωνία SPS), συνημμένη στη συμφωνία του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξής τους.

2. Δεσμεύονται, επιπλέον, να ενισχύσουν το συντονισμό, τη διαβούλευση και την πληροφόρηση σε σχέση με την ανακοίνωση και την εφαρμογή των προτεινόμενων υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, βάσει της συμφωνίας SPS, στις περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά δύνανται να θίξουν τα συμφέροντα οιουδήποτε μέρους. Συμφωνούν επίσης να διεξάγεται εκ των προτέρων διαβούλευση και συντονισμός στο πλαίσιο του Codex Alimentarius, του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτίας και της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, με σκοπό την προώθηση των κοινών συμφερόντων τους.

3. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των κρατών ΑΚΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

Άρθρο 49

Εμπόριο και περιβάλλον

1. Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να προαγάγουν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη και υγιής διαχείριση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεσμεύσεις στον τομέα αυτό λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξής τους. Συμφωνούν ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μέτρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των κρατών ΑΚΕ.

2. Τα μέρη συμφωνούν, υπό το πνεύμα των αρχών του Ρίο και με σκοπό την αμοιβαία υποστήριξη του εμπορίου και του περιβάλλοντος, να προωθήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό. Η συνεργασία στοχεύει ειδικότερα στη χάραξη συνεκτικών εθνικών, περιφερειακών και διεθνών πολιτικών, στην ενίσχυση των ποιοτικών ελέγχων των αγαθών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον και στη βελτίωση παραγωγικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον σε σχετικούς τομείς.

Άρθρο 50

Εμπόριο και κανόνες εργασίας

1. Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους έναντι των διεθνώς αναγνωρισμένων θεμελιωδών κανόνων εργασίας όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), και ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας και τη μη εφαρμογή διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης.

2. Συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό και ειδικότερα στα ακόλουθα σημεία:

- ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την οικεία νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που διέπουν την εργασία·

- εκπόνηση εθνικού εργατικού δικαίου και ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας·

- εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα αύξησης της συνειδητοποίησης·

- ενίσχυση της εφαρμογής του εθνικού δικαίου και των ρυθμίσεων που διέπουν την εργασία.

3. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι κανόνες εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικού προστατευτισμού.

Άρθρο 51

Πολιτική καταναλωτών και προστασία της υγείας των καταναλωτών

1. Τα μέρη συμφωνούν να επιταχύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με πλήρη σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας για αποφυγή των εμπορικών φραγμών.

2. Η συνεργασία στοχεύει, ειδικότερα, στη βελτίωση της θεσμικής και τεχνικής ικανότητας στον εν λόγω τομέα, με τη δημιουργία συστημάτων ταχείας προειδοποίησης και αμοιβαίας ενημέρωσης για τα επικίνδυνα προϊόντα, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την καθιέρωση και τη λειτουργία μηχανισμού για την επιτήρηση των προϊόντων μετά την απομάκρυνσή τους από την αγορά και την ασφάλεια των προϊόντων, με τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές για τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ανεξάρτητων ενώσεων καταναλωτών και των επαφών μεταξύ εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών, με τη βελτίωση της συμβατότητας των πολιτικών και των συστημάτων για τους καταναλωτές, τη γνωστοποίηση της εφαρμογής νέας νομοθεσίας και την προώθηση της συνεργασίας κατά τη διερεύνηση ζημιογόνων ή αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών και με την επιβολή, κατά τις συναλλαγές μεταξύ των μερών, απαγορεύσεων στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η εμπορία έχει απαγορευτεί στην χώρα παραγωγής τους.

Άρθρο 52

Ρήτρα φορολογικής απαλλαγής

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 του παραρτήματος ΙV, το καθεστώς του μάλλον ευνοουμένου κράτους που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν ή ενδέχεται να παράσχουν τα μέρη στο μέλλον, κατ' εφαρμογή συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας.

2. Καμιά διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τη θέσπιση ή την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, κατ' εφαρμογή φορολογικών διατάξεων που περιέχονται σε συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, σε άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

3. Καμιά διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα μέρη, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών τους νομοθεσιών, να διαχωρίζουν τους φορολογουμένους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συνεργασία σε άλλους τομείς

Άρθρο 53

Συμφωνίες αλιείας

1. Τα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να διαπραγματευθούν συμφωνίες αλιείας με στόχο να εξασφαλίσουν βιώσιμες και αμοιβαία ικανοποιητικές συνθήκες για τις αλιευτικές δραστηριότητες στα κράτη ΑΚΕ.

2. Κατά τη σύναψη ή την εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών, τα κράτη ΑΚΕ δεν εφαρμόζουν διακρίσεις έναντι της Κοινότητας ή των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων συμφωνιών αλιείας, ούτε η Κοινότητα εφαρμόζει διακρίσεις έναντι των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 54

Επισιτιστική ασφάλεια

1. Σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα γεωργικά προϊόντα, η Κοινότητα δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή καθορίζονται ακόμη περισσότερο εκ των προτέρων για όλα τα κράτη ΑΚΕ, όσον αφορά μία σειρά προϊόντων που προσδιορίζεται ανάλογα με τις επισιτιστικές ανάγκες που διατυπώνουν τα ίδια τα κράτη.

2. Ο προκαθορισμός αυτός είναι ετήσιας διάρκειας και εφαρμόζεται κάθε χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι το επίπεδο της επιστροφής καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που συνήθως ακολουθεί η Επιτροπή.

3. Ειδικές συμφωνίες είναι δυνατό να συνάπτονται με όσα κράτη ΑΚΕ το ζητούν, στο πλαίσιο της πολιτικής τους για την επισιτιστική ασφάλεια.

4. Οι ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή και τα εμπορικά ρεύματα στις περιφέρειες ΑΚΕ.

ΜΕΡΟΣ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Στόχοι, αρχές, κατευθυντήριες γραμμές και επιλεξιμότητα

Άρθρο 55

Στόχοι

Στόχος της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι, μέσω της χορήγησης επαρκών χρηματοδοτικών μέσων και της κατάλληλης τεχνικής βοήθειας, να στηριχθούν και να προωθηθούν οι προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ να επιτύχουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και υπό πνεύμα αλληλεξάρτησης.

Άρθρο 56

Αρχές

1. Η συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εφαρμόζεται με βάση και σε συμφωνία με τους αναπτυξιακούς στόχους, τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες που καθορίζουν τα κράτη ΑΚΕ, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι ιδιαίτερες δυνατότητές τους. Επιπλέον, η συνεργασία:

α) προωθεί την τοπική ιδιοκτησία σε όλα τα επίπεδα της αναπτυξιακής διαδικασίας·

β) αντικατοπτρίζει μία εταιρική σχέση βασιζόμενη σε αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις·

γ) υπογραμμίζει τη σημασία της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας της εισροής πόρων οι οποίοι χορηγούνται υπό πολύ ευνοϊκούς όρους και σε συνεχή βάση·

δ) είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην κατάσταση κάθε κράτους ΑΚΕ, καθώς και στην ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος· και

ε) εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, συντονισμό και συνέπεια.

2. Η συνεργασία εξασφαλίζει ιδιαίτερη μεταχείριση για τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη ΑΚΕ και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ευπάθεια των μεσόγειων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών που εξέρχονται από συρράξεις.

Άρθρο 57

Κατευθυντήριες γραμμές

1. Οι χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας παρεμβάσεις υλοποιούνται σε στενή συνεργασία των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας και με τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ εταίρων.

2. Τα κράτη ΑΚΕ είναι υπεύθυνα για:

α) τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων επί των οποίων βασίζονται τα ενδεικτικά προγράμματα·

β) την επιλογή έργων και προγραμμάτων·

γ) την προετοιμασία και παρουσίαση των φακέλων των έργων και των προγραμμάτων·

δ) την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμβάσεων·

ε) την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων· και

στ) τη διατήρηση των έργων και των προγραμμάτων.

3. Με την επιφύλαξη των προαναφερθεισών διατάξεων, οι επιλέξιμοι μη κρατικοί φορείς δύνανται επίσης να είναι υπεύθυνοι για την πρόταση και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων σε τομείς που τους αφορούν.

4. Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα έχουν από κοινού την ευθύνη για:

α) τη χάραξη, στο πλαίσιο των κοινών οργάνων, των κατευθυντήριων γραμμών της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης·

β) την υιοθέτηση των ενδεικτικών προγραμμάτων·

γ) την εκτίμηση των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων·

δ) την επί ίσοις όροις συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις·

ε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων των έργων και των προγραμμάτων· και

στ) την εξασφάλιση της ορθής, ταχείας και αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων.

5. Η Κοινότητα έχει την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων χρηματοδότησης των έργων και των προγραμμάτων.

6. Εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η παρούσα συμφωνία, κάθε απόφαση που πρέπει να εγκριθεί από ένα από τα μέρη εγκρίνεται ή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή της από το άλλο μέρος.

Άρθρο 58

Επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση

1. Δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας συμφωνίας οι ακόλουθοι φορείς ή οργανισμοί:

α) κράτη ΑΚΕ·

β) περιφερειακοί ή διακρατικοί φορείς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ και οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη αυτά· και

γ) μικτοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί από τα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα για την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων.

2. Είναι επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη του ή των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ, επιλέξιμοι για χρηματοδοτική ενίσχυση:

α) δημόσιοι ή ημιδημόσιοι εθνικοί ή/και περιφερειακοί οργανισμοί, υπουργεία ή τοπικές αρχές των κρατών ΑΚΕ, και ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αναπτυξιακές τράπεζες των κρατών αυτών·

β) εταιρείες, επιχειρήσεις και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς των κρατών ΑΚΕ·

γ) επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους της Κοινότητας, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα, συνεισφέροντας και οι ίδιες, να αναλαμβάνουν παραγωγικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους ΑΚΕ·

δ) ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς των κρατών ΑΚΕ ή της Κοινότητας που δημιουργούν, προωθούν και χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις σε κράτη ΑΚΕ· και

ε) φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί παράγοντες από τα κράτη ΑΚΕ και από την Κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πεδίο και χαρακτήρας της χρηματοδότησης

Άρθρο 59

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να δοθεί ενίσχυση σε έργα και προγράμματα καθώς και σε άλλες μορφές ενεργειών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 60

Πεδίο χρηματοδότησης

Στο πεδίο της χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις μορφές των ενεργειών που κρίνονται οι πλέον κατάλληλες, ενίσχυση για:

α) μέτρα που συμβάλλουν στην ελάφρυνση του χρέους και στη μείωση των προβλημάτων του ισοζυγίου πληρωμών στα κράτη ΑΚΕ·

β) μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές·

γ) μετριασμό των αρνητικών συνεπειών από την αστάθεια των εξαγωγικών εσόδων·

δ) τομεακές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις·

ε) ανάπτυξη θεσμικών οργάνων και ενίσχυση των ικανοτήτων τους·

στ) προγράμματα τεχνικής συνεργασίας· και

ζ) ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένης της βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες, μέτρα βραχυπρόθεσμης αποκατάστασης και μέτρα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Άρθρο 61

Χαρακτήρας της χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) έργα και προγράμματα·

β) πιστώσεις, καθεστώτα εγγυήσεων και λήψη συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο·

γ) στήριξη του προϋπολογισμού, είτε απευθείας, για τα κράτη ΑΚΕ των οποίων το νόμισμα είναι μετατρέψιμο και ελευθέρως μεταφερόμενο, είτε εμμέσως, από ανταλλαγματικά κεφάλαια που προέρχονται από τα διάφορα κοινοτικά μέσα·

δ) το ανθρώπινο δυναμικό και τους υλικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και επίβλεψη των έργων και των προγραμμάτων·

ε) τα τομεακά και γενικά προγράμματα ενίσχυσης των εισαγωγών τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή:

i) προγραμμάτων τομεακών εισαγωγών σε είδος, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης εισροών για το σύστημα παραγωγής και προμηθειών για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών·

ii) προγραμμάτων τομεακών εισαγωγών υπό μορφή συνδρομής σε συνάλλαγμα που αποδεσμεύεται σε δόσεις για τη χρηματοδότηση τομεακών εισαγωγών· και

iii) προγραμμάτων γενικών εισαγωγών, υπό μορφή συνδρομής σε συνάλλαγμα που αποδεσμεύεται σε δόσεις για τη χρηματοδότηση γενικών εισαγωγών που καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων.

2. Απευθείας ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη στήριξη μακροοικονομικών ή τομεακών μεταρρυθμίσεων χορηγείται όταν:

α) η διαχείριση των κρατικών δαπανών είναι επαρκώς διαφανής, υπεύθυνη και αποτελεσματική·

β) εφαρμόζονται σαφώς σχεδιασμένες μακροοικονομικές ή τομεακές πολιτικές που έχουν εκπονηθεί από την ίδια τη χώρα και έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη των κυριότερων χορηγών· και

γ) οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις είναι ανοικτές και διαφανείς.

3. Ομοίως, απευθείας στήριξη του προϋπολογισμού χορηγείται σταδιακά σε τομεακές πολιτικές που αντικαθιστούν μεμονωμένα έργα.

4. Τα προαναφερθέντα μέσα χρηματοδότησης των προγραμμάτων εισαγωγών ή στήριξης του προϋπολογισμού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη επιλέξιμων κρατών ΑΚΕ τα οποία εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενδοπεριφερειακή ελευθέρωση της οικονομίας και δημιουργούν καθαρές μεταβατικές δαπάνες.

5. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καλούμενο εφεξής Ταμείο, τα ανταλλαγματικά κεφάλαια, τα μη δαπανηθέντα υπόλοιπα των προηγούμενων Ταμείων, οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (εφεξής καλούμενης "η Τράπεζα") και, ενδεχομένως, οι πόροι που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων, προγραμμάτων και άλλων μορφών δράσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

6. Τα κονδύλια που προβλέπει η παρούσα συμφωνία δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί το σύνολο των δαπανών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έργα και τα προγράμματα, περιλαμβανομένων και των τακτικών δαπανών.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Χρηματοδοτικοί πόροι

Άρθρο 62

Σύνολο χρηματοδότησης

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας καθώς και οι λεπτομερείς όροι και κανόνες χρηματοδότησης περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας.

2. Σε περίπτωση μη κύρωσης ή καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας από ένα κράτος ΑΚΕ, τα μέρη προσαρμόζουν τα ποσά των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο του παραρτήματος Ι. Η προσαρμογή των χρηματοδοτικών πόρων γίνεται επίσης σε περίπτωση:

α) προσχώρησης στη συμφωνία νέων κρατών ΑΚΕ τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει στη διαπραγμάτευσή της· και

β) διεύρυνσης της Κοινότητας.

Άρθρο 63

Τρόποι χρηματοδότησης

Οι τρόποι χρηματοδότησης για κάθε έργο ή πρόγραμμα καθορίζονται από κοινού από το ή τα δικαιούχα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα, ανάλογα:

α) με το επίπεδο ανάπτυξης, τη γεωγραφική θέση, την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση των κρατών αυτών·

β) με τη φύση του έργου ή του προγράμματος, τις προοπτικές οικονομικής και χρηματοοικονομικής του απόδοσης καθώς και με τις κοινωνικές και πολιτιστικές του επιπτώσεις· και

γ) σε περίπτωση δανείων, με τους παράγοντες που εγγυώνται την εξυπηρέτηση των δανείων.

Άρθρο 64

Πράξεις μεταβίβασης δανείων

1. Η χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να χορηγείται στα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ ή μέσω των κρατών ΑΚΕ ή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, μέσω επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή και απευθείας, σε κάθε άλλον επιλέξιμο δικαιούχο. Όταν η οικονομική βοήθεια χορηγείται από ενδιάμεσο φορέα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα:

α) οι όροι χορήγησης της βοήθειας αυτής από τον ενδιάμεσο φορέα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα καθορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης ή στη σύμβαση δανείου· και

β) κάθε οικονομικό όφελος που συσσωρεύεται για τον ενδιάμεσο φορέα κατόπιν της μεταβίβασης του δανείου ή προκύπτει από την άμεση δανειοδότηση προς τον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιείται για αναπτυξιακούς σκοπούς, υπό τους όρους που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης ή η σύμβαση δανείου, αφού ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, οι οικονομικοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι καθώς και το κόστος της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στον τελικό δικαιούχο.

2. Όταν η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω φορέα μεταβίβασης του δανείου, ο οποίος έχει την έδρα του ή/και λειτουργεί σε κράτη ΑΚΕ, επαφίεται στον φορέα αυτό να επιλέγει και να αξιολογεί κάθε έργο και να διαχειρίζεται τα κονδύλια που τίθενται στη διάθεσή του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Άρθρο 65

Συγχρηματοδότηση

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα της παρούσας συμφωνίας μπορούν, μετά από αίτηση των κρατών ΑΚΕ, να διατίθενται για συγχρηματοδοτήσεις που αναλαμβάνονται από κοινού ιδίως με αναπτυξιακούς οργανισμούς και φορείς, με τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τα κράτη ΑΚΕ, με τρίτες χώρες ή με διεθνή ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων.

2. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη δυνατότητα συγχρηματοδότησης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή της Κοινότητας θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή άλλων χρηματοδοτικών πηγών και η χρηματοδότηση αυτή δύναται να οδηγήσει σε ευνοϊκή χρηματοδοτική δέσμη για το συγκεκριμένο κράτος ΑΚΕ.

3. Οι συγχρηματοδοτήσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή κοινών ή παράλληλων χρηματοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται η καταλληλότερη μέθοδος από την άποψη κόστους- αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των ενεργειών της Κοινότητας και των άλλων συγχρηματοδοτών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των διαδικασιών που θα πρέπει να τηρούν τα κράτη ΑΚΕ και να καταστούν οι διαδικασίες αυτές περισσότερο ευέλικτες.

4. Η διαδικασία διαβούλευσης και συντονισμού με άλλους χορηγούς και συγχρηματοδότες πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί, όπου είναι δυνατό, με τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων συγχρηματοδότησης ενώ παράλληλα οι πολιτικές και οι διαδικασίες συγχρηματοδότησης θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να διασφαλισθούν η αποτελεσματικότητα και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χρέος και στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής

Άρθρο 66

Ενίσχυση για τη διαγραφή του χρέους

1. Για να μετριασθεί το βάρος του χρέους των κρατών ΑΚΕ και να μειωθούν τα προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών τους, τα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που προβλέπει η παρούσα συμφωνία ώστε να συμβάλουν στην πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί διεθνώς για τη διαγραφή του χρέους των χωρών ΑΚΕ. Επιπλέον, ανά μεμονωμένη περίπτωση, θα επιταχυνθεί η χρησιμοποίηση, μέσω των μηχανισμών ταχείας εκταμίευσης που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, όσων πόρων δεν έχουν διατεθεί στο πλαίσιο παλαιότερων ενδεικτικών προγραμμάτων. Επίσης, η Κοινότητα δεσμεύεται να εξετάσει τρόπους για να κινητοποιηθούν μακροπρόθεσμα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα εκτός του ΕΤΑ ώστε να υποστηριχθούν οι διεθνώς συμφωνηθείσες πρωτοβουλίες για τη διαγραφή του χρέους.

2. Εφόσον το ζητήσει ένα κράτος ΑΚΕ, η Κοινότητα δύναται να παρέχει:

α) βοήθεια για τη μελέτη και εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων για τα προβλήματα του χρέους περιλαμβανομένων των προβλημάτων του εγχώριου χρέους, της εξυπηρέτησης του χρέους και του ισοζυγίου πληρωμών·

β) εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης του χρέους και διεθνών χρηματοοικονομικών διαπραγματεύσεων καθώς και βοήθεια για τη λειτουργία εργαστηρίων κατάρτισης και για τη διοργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων στους τομείς αυτούς· και

γ) βοήθεια για την ανάπτυξη ευέλικτων τεχνικών και μέσων διαχείρισης του χρέους.

3. Για να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του χρέους που προκύπτει από δάνεια προερχόμενα από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και από ειδικά δάνεια και επισφαλή κεφάλαια, τα κράτη ΑΚΕ μπορούν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αποφασίζονται από κοινού με την Επιτροπή για κάθε περίπτωση χωριστά, να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο συνάλλαγμα που αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία για την εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων, ανάλογα με τις προθεσμίες εξόφλησης του χρέους και εντός του ποσού που απαιτείται για πληρωμές σε εθνικό νόμισμα.

4. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του προβλήματος του διεθνούς χρέους και τις επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη, τα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να συνεχίσουν, στο πλαίσιο των διεθνών συζητήσεων, την ανταλλαγή απόψεων για το γενικό πρόβλημα του χρέους, με την επιφύλαξη των ειδικών συζητήσεων που διεξάγονται στα σχετικά φόρα.

Άρθρο 67

Στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής

1. Η παρούσα συμφωνία προβλέπει τη στήριξη των μακροοικονομικών και τομεακών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη ΑΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη εξασφαλίσουν ότι η προσαρμογή είναι οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά και πολιτικά ανεκτή. Η στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο αξιολόγησης, διενεργούμενης από κοινού από την Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται ή μελετώνται τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε τομεακό επίπεδο, και καθιστά δυνατή τη συνολική αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Η ταχεία εκταμίευση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων στήριξης.

2. Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενθαρρύνουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση εθνικών προγραμμάτων λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιφερειακές δραστηριότητες που επηρεάζουν την εθνική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, με τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής επιδιώκεται επίσης:

α) να θεσπιστούν ήδη, από το στάδιο της διάγνωσης, μέτρα για την ενθάρρυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της διασυνοριακής προσαρμογής·

β) να στηριχθεί η εναρμόνιση και ο συντονισμός των μακροοικονομικών και τομεακών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού και του τελωνειακού τομέα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο διττός σκοπός της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο· και

γ) να ληφθεί υπόψη το καθαρό μεταβατικό κόστος της περιφερειακής ολοκλήρωσης το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και το ισοζύγιο πληρωμών, είτε μέσω προγραμμάτων γενικών εισαγωγών ή μέσω της ενίσχυσης του προϋπολογισμού.

3. Τα κράτη ΑΚΕ τα οποία ήδη εφαρμόζουν ή μελετούν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε μακροοικονομικό ή τομεακό επίπεδο είναι επιλέξιμα για στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη του περιφερειακού πλαισίου, με την επιφύλαξη της αποτελεσματικότητάς τους και των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, και στις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν.

4. Τα κράτη ΑΚΕ που αναλαμβάνουν προγράμματα μεταρρυθμίσεων με την έγκριση και την υποστήριξη των κυριότερων, τουλάχιστον, πολυμερών χρηματοδοτών, ή κατόπιν συμφωνίας με τους εν λόγω χρηματοδότες αλλά όχι απαραιτήτως με τη χρηματοδοτική τους στήριξη, θεωρείται ότι πληρούν αυτομάτως τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βοήθειας για την προσαρμογή.

5. Η στήριξη για τη διαρθρωτική προσαρμογή κινητοποιείται με ευελιξία και λαμβάνει τη μορφή προγραμμάτων τομεακών και γενικών εισαγωγών ή ενίσχυσης του προϋπολογισμού.

6. Η προετοιμασία και η αξιολόγηση των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής καθώς και οι αποφάσεις χρηματοδότησής τους διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, ενώ λαμβάνεται δεόντως υπόψη το στοιχείο της ταχείας εκταμίευσης που χαρακτηρίζει τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Ανά μεμονωμένη περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί η αναδρομική χρηματοδότηση περιορισμένου τμήματος εισαγωγών καταγωγής ΑΚΕ-ΕΚ.

7. Η εφαρμογή κάθε προγράμματος στήριξης διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των οικονομικών παραγόντων των κρατών ΑΚΕ για την πρόσβασή τους στους πόρους του προγράμματος είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη και διαφανέστερη και ότι οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι σύμφωνες με τις διοικητικές και εμπορικές πρακτικές του ενδιαφερομένου κράτους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής/ποιότητας για τα εισαγόμενα αγαθά και την αναγκαία συνέπεια προς την διεθνώς επιτευχθείσα πρόοδο για την εναρμόνιση των διαδικασιών στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Στήριξη σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των εσόδων από τις εξαγωγές

Άρθρο 68

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η αστάθεια των εσόδων από τις εξαγωγές , ειδικότερα στον γεωργικό και εξορυκτικό τομέα, δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και να υπονομεύσει την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων. Κατά συνέπεια, για να καλύπτονται οι αρνητικές συνέπειες οιασδήποτε αστάθειας των εξαγωγικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένων του γεωργικού και του εξορυκτικού τομέα, καθιερώνεται σύστημα συμπληρωματικής στήριξης το οποίο εντάσσεται στη συνολική χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

2. Σκοπός της στήριξης στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των εσόδων από τις εξαγωγές είναι να διασφαλιστούν οι μακροοικονομικές και τομεακές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που κινδυνεύουν λόγω της μείωσης των εσόδων και, παράλληλα, να καλυφθούν οι αρνητικές συνέπειες της αστάθειας των εσόδων από τις εξαγωγές, ειδικότερα όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα του εξορυκτικού τομέα.

3. Η εξαιρετικά μεγάλη εξάρτηση των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ από τις εξαγωγές, ειδικότερα του αγροτικού και του εξορυκτικού τομέα, λαμβάνεται υπόψη για την κατανομή των πόρων κατά το έτος εφαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, τα λιγότερο αναπτυγμένα, τα μεσόγεια και τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

4. Οι συμπληρωματικοί πόροι χορηγούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που προβλέπει ο μηχανισμός στήριξης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρηματοδότησης.

5. Η Κοινότητα στηρίζει επίσης τα συστήματα ασφάλισης που βασίζονται στην αγορά και προορίζονται για τα κράτη ΑΚΕ τα οποία επιδιώκουν να προστατευθούν από τον κίνδυνο των διακυμάνσεων των εσόδων από τις εξαγωγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Στήριξη τομεακών πολιτικών

Άρθρο 69

1. Η συνεργασία στηρίζει, με τη βοήθεια των διάφορων μέσων και ρυθμίσεων που προβλέπονται στη συμφωνία:

α) κοινωνικές και οικονομικές τομεακές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις·

β) μέτρα για την τόνωση της δραστηριότητας του παραγωγικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών·

γ) μέτρα για τη διεύρυνση των υπηρεσιών του κοινωνικού τομέα· και

δ) θεματικά και επιμέρους ζητήματα.

2. Η στήριξη αυτή παρέχεται, ανά περίπτωση, μέσω:

α) τομεακών προγραμμάτων·

β) ενίσχυσης του προϋπολογισμού·

γ) επενδύσεων·

δ) αποκατάστασης·

ε) κατάρτισης·

στ) τεχνικής βοήθειας· και

ζ) θεσμικής στήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Έργα μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένη συνεργασία

Άρθρο 70

Για να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και να ενθαρρύνει όλους τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας που είναι σε θέση να συμβάλουν στην αυτόνομη ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και να προτείνουν και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες, η συνεργασία στηρίζει αυτές τις αναπτυξιακές δράσεις εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κανόνες και η εθνική νομοθεσία των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ καθώς και οι διατάξεις του ενδεικτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει:

α) έργα μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο τα οποία έχουν οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη ζωή του πληθυσμού, καλύπτουν κάποια εκδηλωθείσα και διαπιστωθείσα πρωταρχική ανάγκη και υλοποιούνται με πρωτοβουλία και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας που θα ωφεληθεί από τα έργα αυτά· και

β) ενέργειες αποκεντρωμένης συνεργασίας, ιδίως όταν αυτές συνδυάζουν τις προσπάθειες και τα μέσα αποκεντρωμένων φορέων από τα κράτη ΑΚΕ και ομολόγων τους από την Κοινότητα. Αυτή η μορφή συνεργασίας παρέχει τη δυνατότητα κινητοποίησης των υφιστάμενων ικανοτήτων, καινοτόμων μεθόδων δράσης και των πόρων που διαθέτουν οι αποκεντρωμένοι φορείς για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 71

1. Τα έργα μικρής κλίμακας και οι ενέργειες αποκεντρωμένης συνεργασίας μπορούν να ενισχύονται από χρηματοδοτικούς πόρους της συμφωνίας. Τα έργα ή τα προγράμματα που εμπίπτουν σε αυτή τη μορφή συνεργασίας μπορούν να συνδέονται ή όχι με προγράμματα στους τομείς συγκέντρωσης των ενδεικτικών προγραμμάτων, μπορούν όμως και να αποτελούν μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων του ενδεικτικού προγράμματος ή των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι τοπικές κοινότητες ή οι αποκεντρωμένοι φορείς.

2. Συνεισφορές στη χρηματοδότηση των έργων μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένης συνεργασίας εξασφαλίζει το Ταμείο, και στην περίπτωση αυτή η συνεισφορά κατ' αρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους κάθε έργου όπως και δεν μπορεί και να υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα. Το υπόλοιπο ποσό χορηγείται:

α) από την ενδιαφερόμενη τοπική κοινωνία στην περίπτωση έργων μικρής κλίμακας (υπό μορφή συνεισφοράς σε είδος, παροχής υπηρεσιών ή διάθεσης μετρητών, ανάλογα με τις δυνατότητές της)·

β) από τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί, τεχνικοί, υλικοί και άλλοι πόροι που προσφέρονται από τους φορείς αυτού του είδους δεν αντιπροσωπεύουν κατ' αρχήν ποσοστό μικρότερο του 25% του εκτιμώμενου κόστους του έργου/προγράμματος· και

γ) κατ' εξαίρεση, από το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, υπό μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς, μέσω της χρήσης δημόσιου εξοπλισμού ή μέσω παροχής υπηρεσιών.

3. Οι διαδικασίες που ισχύουν για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο έργων μικρής κλίμακας ή της αποκεντρωμένης συνεργασίας είναι αυτές που ορίζονται στη συμφωνία και, ιδίως, αυτές που αναφέρονται σε πολυετή προγράμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 72

1. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγείται στους πληθυσμούς των κρατών ΑΚΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες έκτακτου χαρακτήρα, οι οποίες οφείλονται σε θεομηνίες, ανθρωπογενείς κρίσεις, όπως πόλεμοι και άλλες συγκρούσεις, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις.

2. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα των θυμάτων των καταστροφών και με τήρηση των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ειδικότερα, δεν εφαρμόζονται διακρίσεις μεταξύ θυμάτων λόγω φυλής, εθνότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, υπηκοότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων και διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στη βοήθεια, η προστασία των θυμάτων καθώς και η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού και του εξοπλισμού.

3. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης έχουν ως στόχο:

α) να προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές υπό συνθήκες κρίσης και αμέσως μετά από κρίση που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, συγκρούσεις ή συρράξεις·

β) να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και στην άμεση πρόσβαση των δικαιούχων σε αυτή, με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων μέσων υλικοτεχνικής υποδομής·

γ) να υλοποιούν βραχυπρόθεσμα μέτρα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ώστε να δίδεται η δυνατότητα στα πληγέντα τμήματα του πληθυσμού να επιτυγχάνουν για μία ακόμη φορά μία ελάχιστου βαθμού κοινωνικοοικονομική επανένταξη και να δημιουργούν, το συντομότερο δυνατό, τις συνθήκες για την ανάκαμψη της ανάπτυξης βάσει των μακροπρόθεσμών στόχων που έχει θέσει η συγκεκριμένη χώρα ΑΚΕ·

δ) να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τη μετακίνηση πληθυσμών (προσφύγων, εκτοπισθέντων και επαναπατριζόμενων) μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές έτσι ώστε να ικανοποιούν για όσον καιρό χρειαστεί όλες τις ανάγκες των προσφύγων και των εκτοπισθέντων (όπου κι αν βρίσκονται) και να διευκολύνουν την εθελοντική επανεγκατάσταση και την επανένταξή τους στην χώρα καταγωγής τους· και

ε) να συνδράμουν τα κράτη ΑΚΕ στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει θεομηνιών, καθώς και συστημάτων πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις καταστροφές αυτές.

4. Ενισχύσεις παρόμοιες με τις προαναφερθείσες είναι δυνατόν να χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ που υποδέχονται πρόσφυγες ή επαναπατριζόμενους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτακτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

5. Δεδομένου ότι η χορηγούμενη βάσει του παρόντος άρθρου βοήθεια έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, μπορεί να χρησιμοποιείται κατ' εξαίρεση από κοινού με τις πιστώσεις του ενδεικτικού προγράμματος εφόσον το ζητήσει το ενδιαφερόμενο κράτος.

6. Οι δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και έκτακτης ανάγκης αναλαμβάνονται είτε κατόπιν αιτήματος του πληττόμενου από την κρίση κράτους ΑΚΕ, είτε από την Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς ή από τοπικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η διαχείριση και η εφαρμογή αυτής της βοήθειας πραγματοποιείται με ταχείες, ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Η Κοινότητα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει την ταχεία δράση που απαιτείται για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για τις οποίες προορίζεται η έκτακτη βοήθεια.

Άρθρο 73

1. Η δράση που αναλαμβάνεται μετά το στάδιο της έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αναγκαία υλική και κοινωνική αποκατάσταση ύστερα από θεομηνίες ή από εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα, μπορεί να χρηματοδοτείται από την Κοινότητα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Η δράση αυτή, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς και ευέλικτους μηχανισμούς, πρέπει να διευκολύνει τη μετάβαση από το στάδιο της έκτακτης ανάγκης στο στάδιο της ανάπτυξης, να προωθεί την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των πληγέντων τμημάτων του πληθυσμού, να εξαλείφει στο μέτρο του δυνατού τα αίτια της κρίσης και να ενισχύει τους θεσμούς καθώς και τη συμμετοχή των τοπικών και εθνικών φορέων στη διατύπωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής για την εκάστοτε χώρα ΑΚΕ.

2. Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις έκτακτης βοήθειας χρηματοδοτούνται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις από το Ταμείο όταν δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Στήριξη των επενδύσεων και της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 74

Η συνεργασία στηρίζει, μέσω χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 75

Προώθηση των επενδύσεων

Τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας τους και, παράλληλα, την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προώθηση των επενδύσεων αυτών:

α) εφαρμόζουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι τηρούν τους όρους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τους νόμους και κανονισμούς των αντίστοιχων κρατών τους, να συμμετέχουν στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες·

β) λαμβάνουν μέτρα και προβαίνουν σε ενέργειες για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός προβλέψιμου και ασφαλούς επενδυτικού κλίματος και διαπραγματεύονται συμφωνίες που βελτιώνουν το κλίμα αυτό·

γ) ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα της ΕΕ να επενδύει και να παρέχει ειδική βοήθεια στον αντίστοιχο τομέα των κρατών ΑΚΕ στο πλαίσιο αμοιβαίων εταιρικών συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων·

δ) διευκολύνουν τις εταιρικές σχέσεις και τις μικτές επιχειρήσεις ενθαρρύνοντας την συγχρηματοδότηση·

ε) χρηματοδοτούν φόρα για τις τομεακές επενδύσεις με σκοπό την προώθηση εταιρικών σχέσεων και εξωτερικών επενδύσεων·

στ) στηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ να προσελκύσουν χρηματοδοτικούς πόρους, ιδίως ιδιωτικούς, για επενδύσεις σε υποδομές και για υποδομές που δημιουργούν έσοδα και είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ιδιωτικό τομέα·

ζ) στηρίζουν την αύξηση της ικανότητας των εθνικών φορέων και γραφείων προώθησης των επενδύσεων που ασχολούνται με την προώθηση και τη διευκόλυνση των ξένων επενδύσεων·

η) διαδίδουν τις πληροφορίες για τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις συνθήκες της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα κράτη ΑΚΕ· και

θ) προωθούν τον επιχειρηματικό διάλογο, τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ-ΕΕ, ειδικότερα μέσω της διοργάνωσης ενός φόρουμ ΑΚΕ-ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Η ενίσχυση για τις εργασίες του φόρουμ ΑΚΕ-ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα χορηγείται προς επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

i) να διευκολυνθεί ο διάλογος τόσο μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ/ΕΕ όσο και μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ/ΕΕ και των οργάνων που συνιστώνται με την παρούσα συμφωνία·

ii) να αναλύονται και να διαβιβάζονται ανά τακτά διαστήματα προς τους αρμόδιους φορείς πληροφορίες για το πλήρες φάσμα των θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτικών τομέων των κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ή, γενικότερα, τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ· και

iii) να αναλύονται και να παρέχονται προς τους αρμόδιους φορείς οι πληροφορίες για συγκεκριμένα τομεακά προβλήματα τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, κλάδους παραγωγής ή είδη προϊόντων σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 76

Χρηματοδότηση και στήριξη των επενδύσεων

1. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών πόρων, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών κεφαλαίων, για να στηριχθεί η προώθηση της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα και η κινητοποίηση των εγχώριων και ξένων κεφαλαίων για το σκοπό αυτό. Προς τούτο, η συνεργασία προβλέπει ιδίως τα εξής:

α) χορήγηση μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια με στόχο τη στήριξη μεταρρυθμίσεων της πολιτικής, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων ή άλλων μορφών θεσμικής ενίσχυσης που συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη επένδυση, λήψη μέτρων για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να βελτιωθούν οι ικανότητες των ιδιωτικών ενδιάμεσων φορέων, χρηματοπιστωτικών και μη, και δραστηριότητες για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας·

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και μιας βάσης πληροφοριών με στόχο την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων·

γ) επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, εγγυήσεις για τη στήριξη των εγχώριων και ξένων επενδύσεων και δάνεια ή πιστώσεις υπό τους όρους του παραρτήματος ΙΙ "Όροι και προϋποθέσεις της χρηματοδότησης" της παρούσας συμφωνίας· και

δ) δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας.

2. Τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας χορηγούνται σύμφωνα με το καταστατικό της καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 77

Εγγυήσεις επενδύσεων

1. Οι εγγυήσεις επενδύσεων διαδραματίζουν συνεχώς σημαντικότερο ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθότι συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων των έργων και προκαλούν ροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως, η συνεργασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και χρήση της ασφάλισης, ως μηχανισμού μείωσης του κινδύνου, ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα κράτη ΑΚΕ.

2. Η συνεργασία παρέχει εγγυήσεις και κεφάλαια εγγυήσεων για την κάλυψη των κινδύνων των υπό όρους επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η συνεργασία παρέχει στήριξη:

α) σε συστήματα αντασφάλισης για την κάλυψη των άμεσων ξένων επενδύσεων που πραγματοποιούν επιλέξιμοι επενδυτές· για την αντιμετώπιση νομικών ασαφειών, μεγάλων κινδύνων απαλλοτρίωσης, περιορισμών της μεταφοράς συναλλάγματος, συρράξεων και εμφυλίων συγκρούσεων καθώς και της παράβασης των όρων της σύμβασης. Οι επενδυτές μπορούν να ασφαλίζουν έργα για οιονδήποτε εκ των τεσσάρων τύπων κάλυψης·

β) σε προγράμματα εγγυήσεων για την κάλυψη κινδύνων υπό μορφή μερικών εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση του χρέους. Είναι διαθέσιμες τόσο η εγγύηση του μερικού κινδύνου όσο και της μερικής πίστωσης· και

γ) σε εθνικά και περιφερειακά ταμεία εγγυήσεων στα οποία εμπλέκονται, ειδικότερα, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι επενδυτές με στόχο την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

3. Η συνεργασία στηρίζει επίσης τη δημιουργία θεσμικής ικανότητας, τη θεσμική ενίσχυση και συμμετέχει στη βασική χρηματοδότηση των εθνικών ή/και των περιφερειακών πρωτοβουλιών για τη μείωση των εμπορικών κινδύνων που διατρέχουν οι επενδυτές (μεταξύ άλλων, ταμεία εγγυήσεων, ρυθμιστικά όργανα, μηχανισμούς διαιτησίας και δικαστικά συστήματα για να προωθηθεί η προστασία των επενδύσεων μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εξαγωγικών πιστώσεων).

4. Η συνεργασία παρέχει στήριξη αυτής της μορφής βάσει της συμπληρωματικότητας και της προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τις ιδιωτικές ή/και δημόσιες πρωτοβουλίες και, όπου είναι δυνατό, μέσω εταιρικής σχέσης με ιδιωτικούς και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Τα κράτη ΑΚΕ και η ΕΚ, στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αναλαμβάνουν την εκπόνηση κοινής μελέτης με σκοπό να προτείνουν τη σύσταση ενός Γραφείου εγγυήσεων ΑΚΕ-ΕΚ το οποίο θα προτείνει και θα διαχειρίζεται προγράμματα εγγυήσεων των επενδύσεων.

Άρθρο 78

Προστασία των επενδύσεων

1. Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, επιβεβαιώνουν την ανάγκη προώθησης και προστασίας των επενδύσεων κάθε μέρους στην αντίστοιχη επικράτειά του και, με την ευκαιρία αυτή, υπογραμμίζουν τη σκοπιμότητα σύναψης, χάριν του αμοιβαίου συμφέροντος, συμφωνιών για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για τα καθεστώτα ασφάλισης και εγγυήσεων.

2. Για να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα τα οποία προωθούνται από τα κράτη ΑΚΕ και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, μπορούν επίσης να συνάπτουν συμφωνίες για ειδικά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, εφόσον η Κοινότητα και ευρωπαϊκές εταιρείες συνεισφέρουν στη χρηματοδότησή τους.

3. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να καθιερώσουν, στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων, και με παράλληλη τήρηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών μελών της, γενικές αρχές για την προστασία και την προώθηση των επενδύσεων όπου θα ενσωματώνονται τα καλύτερα αποτελέσματα που συμφωνήθηκαν είτε στα σχετικά διεθνή φόρα είτε σε διμερές επίπεδο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 79

1. Η τεχνική συνεργασία βοηθά τα κράτη ΑΚΕ να αναπτύξουν το εθνικό και περιφερειακό ανθρώπινο δυναμικό τους και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των θεσμικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της αναπτυξιακής διαδικασίας μέσω, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών μελετών στα κράτη ΑΚΕ καθώς και μέσω μηχανισμών ανταλλαγών συμβούλων εταιρειών από τα κράτη ΑΚΕ και από την ΕΕ.

2. Επιπλέον, η τεχνική συνεργασία πρέπει να είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τις οποίες έχει προγραμματιστεί, να διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και να αυξάνει τις εθνικές και περιφερειακές ικανότητες. Η τεχνική συνεργασία συμβάλλει την επίτευξη των στόχων των έργων και των προγραμμάτων, καθώς και στις προσπάθειες ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας των εθνικών και περιφερειακών διατακτών. Η τεχνική βοήθεια:

α) έχει ως γνώμονα τη ζήτηση και, με τον τρόπο αυτόν, καθίσταται διαθέσιμη μόνο μετά από αίτημα του ή των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ, και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των δικαιούχων·

β) είναι συμπληρωματική και στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για προσδιορισμό των αναγκών τους·

γ) ελέγχεται και παρακολουθείται για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα·

δ) ενθαρρύνει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ΑΚΕ, γραφείων μελετών και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και προσδιορίζει τρόπους απασχόλησης καταρτισμένου εθνικού και περιφερειακού προσωπικού σε έργα του Ταμείο·

ε) ενθαρρύνει την προσωρινή τοποθέτηση εθνικών στελεχών ΑΚΕ ως συμβούλων σε φορείς της χώρας τους ή γειτονικής χώρας ή σε περιφερειακό οργανισμό·

στ) στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης όσον αφορά τα όρια και τις δυνατότητες του εθνικού και περιφερειακού ανθρώπινου δυναμικού με την κατάρτιση καταλόγου των εμπειρογνωμόνων, των συμβούλων και των γραφείων μελετών ΑΚΕ που κρίνεται ότι έχουν τα προσόντα για να απασχοληθούν σε έργα και προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ταμείο·

ζ) στηρίζει την τεχνική βοήθεια μεταξύ κρατών ΑΚΕ ώστε να προωθηθούν οι ανταλλαγές τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμόνων του επαγγελματικού και διοικητικού τομέα μεταξύ των κρατών ΑΚΕ·

η) αναπτύσσει προγράμματα δράσης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των θεσμών και του προσωπικού ως αναπόσπαστου μέρους του σχεδιασμού έργων και προγραμμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων χρηματοδοτικών απαιτήσεων·

θ) στηρίζει ρυθμίσεις για την προώθηση της ικανότητας των κρατών ΑΚΕ να δημιουργήσουν τη δικιά τους εμπειρογνωμοσύνη· και

ι) δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των κρατών ΑΚΕ στον τομέα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των έργων καθώς και της διαχείρισης του προϋπολογισμού.

3. Τεχνική βοήθεια μπορεί να παρέχεται σε όλους τους τομείς συνεργασίας και εντός των ορίων που καθορίζει η παρούσα συμφωνία. Οι καλυπτόμενες δραστηριότητες ποικίλλουν ως προς τη φύση και την έκτασή τους και σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των κρατών ΑΚΕ.

4. Η τεχνική συνεργασία μπορεί να έχει είτε ειδικό είτε γενικό χαρακτήρα. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της τεχνικής συνεργασίας.

Άρθρο 80

Για να αναστραφεί το ρεύμα της διαρροής εγκεφάλων από τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα συνδράμει όσα κράτη ΑΚΕ της το ζητούν ώστε να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των καταρτισμένων υπηκόων ΑΚΕ που κατοικούν σε ανεπτυγμένες χώρες, μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων προς τους παλιννοστούντες.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 81

Διαδικασίες

Οι διαδικασίες διαχείρισης είναι διαφανείς, εύκολες στην εφαρμογή τους και στοχεύουν στην επιτόπου αποκέντρωση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Η εφαρμογή της αναπτυξιακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ είναι ανοικτή σε μη κρατικούς φορείς σε τομείς που τους αφορούν. Οι λεπτομερείς διαδικαστικές διατάξεις για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή και τη διαχείριση της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας παρατίθενται στο παράρτημα ΙV για τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να επανεξετάζει, να αναθεωρεί και να τροποποιεί τις διατάξεις αυτές μετά από πρόταση της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Άρθρο 82

Φορείς υλοποίησης

Για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, ορίζονται φορείς υλοποίησης. Οι λεπτομερείς διατάξεις για τις αρμοδιότητες των φορέων υλοποίησης παρατίθενται στο παράρτημα ΙV για τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης.

Άρθρο 83

Επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

1. Το Συμβούλιο των Υπουργών εξετάζει, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τα αποτελέσματα της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθώς και τα γενικά και ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της συνεργασίας αυτής. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, συγκροτείται επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, εφεξής καλούμενη "επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ".

2. Η επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ, μεταξύ άλλων:

α) διασφαλίζει τη συνολική επίτευξη των στόχων και την τήρηση των αρχών της συνεργασίας για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και θεσπίζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή τους·

β) εξετάζει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της συνεργασίας για την ανάπτυξη και προτείνει κατάλληλα μέτρα·

γ) επανεξετάζει τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας για να διασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωσή τους και προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών ενδεχόμενες τροποποιήσεις προς έγκριση· και

δ) εξετάζει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας με στόχο να προωθηθεί η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων καθώς και τις ενέργειες τις σχετικές με την επενδυτική διευκόλυνση.

3. Η επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ συνέρχεται ανά τρίμηνο και απαρτίζεται, σε βάση ίσης εκπροσώπησης, από αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας, ή από τους εντολοδόχους τους. Συνέρχεται σε επίπεδο υπουργών όποτε το ζητήσει ένα από τα μέρη, και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

4. Το Συμβούλιο των Υπουργών συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ, και ιδίως τους όρους εκπροσώπησης και τον αριθμό των μελών της επιτροπής, τις διαδικαστικές ρυθμίσεις των συσκέψεων και τις προϋποθέσεις άσκησης της προεδρίας.

5. Η επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη των αιτίων των ενδεχόμενων δυσχερειών ή εμπλοκών που παρακωλύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί υποβάλλουν συστάσεις στην επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ για τα μέτρα εξάλειψης αυτών των δυσχερειών και εμπλοκών.

ΜΕΡΟΣ 5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ, ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 84

1. Για να μπορέσουν τα λιγότερο ανεπτυγμένα, τα μεσόγεια και τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η παρούσα συμφωνία ούτως ώστε να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους, στο πλαίσιο της συνεργασίας επιφυλάσσεται ιδιαίτερη μεταχείριση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ΑΚΕ και λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ευπάθεια των μεσόγειων και των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ανάγκες των κρατών που μόλις έχουν εξέλθει από συγκρούσεις.

2. Ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα μέτρα και τις διατάξεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες, τις μεσόγειες και τις νησιωτικές χώρες που περιέχονται στα διάφορα κεφάλαια της παρούσας συμφωνίας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τις εν λόγω ομάδες κρατών καθώς και τα κράτη που εξέρχονται από συρράξεις:

α) στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας·

β) στις υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών·

γ) στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, στην εμπορία των προϊόντων αλιείας και, για τα μεσόγεια κράτη, στην εσωτερική αλιεία·

δ) στη διαρθρωτική προσαρμογή, όταν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης αυτών των χωρών και ομοίως, κατά την εκτέλεση, στην κοινωνική διάσταση της προσαρμογής· και

ε) στην εφαρμογή των επισιτιστικών στρατηγικών και των ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ

Άρθρο 85

1. Στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ επιφυλάσσεται ειδική μεταχείριση για να βοηθηθούν στην επίλυση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους, ούτως ώστε να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους.

2. Ο πίνακας των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών παρατίθεται στο παράρτημα VI. Μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν:

α) προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία τρίτη χώρα η οποία βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, και

β) μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση ενός κράτους ΑΚΕ ουσιαστικά και μόνιμα, ούτως ώστε να επιβάλλεται η κατάταξή του στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών ΑΚΕ ή να μη δικαιολογείται πλέον η κατάταξή του στην κατηγορία αυτή.

Άρθρο 86

Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 και 85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μεσόγεια κράτη ΑΚΕ

Άρθρο 87

1. Για να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ ώστε να υπερβούν τα γεωγραφικά και άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξή τους, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και μέτρα που θα τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους.

2. Ο πίνακας των μεσόγειων κρατών ΑΚΕ παρατίθεται στο παράρτημα VI. Μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν τρίτο κράτος, το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 88

Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 32, 35, 56, 68, 84 και 87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Νησιωτικά κράτη ΑΚΕ

Άρθρο 89

1. Για να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ ώστε να υπερβούν τα γεωγραφικά και άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξή τους, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και μέτρα που θα τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους.

2. Ο πίνακας των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ παρατίθεται στο παράρτημα VI. Μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν τρίτο κράτος το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 90

Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 32, 35, 56, 68, 84 και 89.

ΜΕΡΟΣ 6

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 91

Σύγκρουση μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και άλλων συνθηκών

Καμιά συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία ή ρύθμιση οποιουδήποτε είδους που συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών της Κοινότητας και ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ δεν παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 92

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις εν λόγω πράξεις ειδικών διατάξεων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών ΑΚΕ και γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή, και, αφετέρου, στα εδάφη των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 93

Κύρωση και έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα συμφωνία κυρούται ή εγκρίνεται από τα υπογράφοντα κράτη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες και διαδικασίες.

2. Οι πράξεις κύρωσης ή έγκρισης της παρούσας συμφωνίας κατατίθενται, προκειμένου για τα κράτη ΑΚΕ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, προκειμένου για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη, στη Γενική Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ. Οι Γραμματείες ενημερώνουν αμέσως τα υπογράφοντα κράτη και την Κοινότητα.

3. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία κατατέθηκαν οι πράξεις κύρωσης από τα κράτη μέλη και από τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών ΑΚΕ, καθώς και η πράξη της έγκρισης της παρούσας συμφωνίας από την Κοινότητα.

4. Υπογράφον κράτος ΑΚΕ το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να τις ολοκληρώσει εντός του δωδεκάμηνου που έπεται της εν λόγω ημερομηνίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6.

Για τα κράτη αυτά, η παρούσα συμφωνία καθίσταται εφαρμόσιμη την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών. Τα κράτη αυτά αναγνωρίζουν την εγκυρότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της συμφωνίας μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.

5. Ο εσωτερικός κανονισμός των κοινών οργάνων που συστήνονται με την παρούσα συμφωνία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αντιπρόσωποι των υπογραφόντων κρατών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στα όργανα αυτά.

6. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να αποφασίζει την παροχή ιδιαίτερης στήριξης στα κράτη ΑΚΕ που είναι μέρη σε προηγούμενες συμβάσεις ΑΚΕ-ΕΚ και που, ελλείψει κανονικά συσταθέντων κρατικών θεσμικών οργάνων, δεν μπόρεσαν να υπογράψουν ή να κυρώσουν την παρούσα συμφωνία. Η στήριξη αυτή μπορεί να συνίσταται σε δραστηριότητες δημιουργίας θεσμικής ικανότητας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω χώρες μπορούν να αντλούν πόρους από τα κονδύλια που προβλέπονται στο Μέρος 4 της παρούσας συμφωνίας το οποίο αφορά την χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, οι ενδιαφερόμενες χώρες που είναι υπογράφοντα μέρη της συμφωνίας, μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες κύρωσης εντός δώδεκα μηνών από την αποκατάσταση των κρατικών θεσμικών οργάνων.

Οι ενδιαφερόμενες χώρες που ούτε έχουν υπογράψει ούτε έχουν κυρώσει την παρούσα συμφωνία μπορούν να προχωρήσουν σ' αυτήν εφαρμόζοντας τη διαδικασία προσχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 94.

Άρθρο 94

Προσχώρηση

1. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην παρούσα συμφωνία προερχόμενη από ανεξάρτητο κράτος με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και οικονομική και κοινωνική κατάσταση παρόμοια με των κρατών ΑΚΕ, υποβάλλεται στο Συμβούλιο των Υπουργών.

Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών, το ενδιαφερόμενο κράτος προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία καταθέτοντας πράξη προσχώρησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τα μέτρα προσαρμογής που κρίνονται αναγκαία.

Το ενδιαφερόμενο κράτος απολαύει των ιδίων δικαιωμάτων και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη ΑΚΕ. Η προσχώρησή του δεν μπορεί να θίγει τα οφέλη που απολαύουν τα κράτη ΑΚΕ, τα οποία είναι υπογράφοντα μέρη στην παρούσα συμφωνία, δυνάμει των διατάξεων για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους προσχώρησης ενός μεμονωμένου κράτους, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ειδικό πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

2. Το Συμβούλιο των Υπουργών ενημερώνεται για κάθε αίτηση προσχώρησης που υποβάλλει τρίτη χώρα για να καταστεί μέλος σε οικονομική ένωση κρατών ΑΚΕ.

3. Το Συμβούλιο των Υπουργών ενημερώνεται για κάθε αίτηση προσχώρησης που υποβάλλει τρίτη χώρα για να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης και του αιτούντος κράτους, η Κοινότητα παρέχει στα κράτη ΑΚΕ όλες τις σχετικές πληροφορίες και αυτά με τη σειρά τους αποστέλλουν τα σχόλιά τους στην Κοινότητα έτσι ώστε αυτή να τα λάβει πλήρως υπόψη. Η Γραμματεία ΑΚΕ ενημερώνεται από την Κοινότητα για τυχόν προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία της προσχώρησής του, μέσω σχετικής ρήτρας που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης. Σε περίπτωση που η πράξη προσχώρησης στην Ένωση δεν προβλέπει την αυτόματη προσχώρηση του κράτους μέλους στη συμφωνία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία καταθέτοντας πράξη προσχώρησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στη Γραμματεία ΑΚΕ και πληροφορεί σχετικά τα κράτη μέλη.

Τα μέρη εξετάζουν τις επιπτώσεις της προσχώρησης νέων μελών στην παρούσα συμφωνία. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα ή τα μέτρα τροποποίησης τα οποία θα κριθούν αναγκαία.

Άρθρο 95

Διάρκεια της συμφωνίας και ρήτρα αναθεώρησης

1. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο είκοσι ετών που αρχίζει την 1η Μαρτίου 2000.

2. Τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα προσδιορίζονται για κάθε πενταετή περίοδο.

3. Δώδεκα μήνες το αργότερο πριν από την εκπνοή της κάθε πενταετίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της , αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, γνωστοποιούν αμοιβαία την ενδεχόμενη αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων που ζητούν με την προοπτική να τροποποιηθεί ενδεχομένως η συμφωνία. Η αναθεώρηση αυτή, ωστόσο, δεν ισχύει για τις διατάξεις σχετικά με την οικονομική και εμπορική συνεργασία για την οποία προβλέπεται ειδική διαδικασία αναθεώρησης. Παρά την προθεσμία αυτή, όταν ένα μέρος ζητεί την αναθεώρηση διατάξεων της συμφωνίας, το άλλο μέρος διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να ζητήσει να περιληφθούν στην αναθεώρηση και άλλες διατάξεις αλληλένδετες με αυτές που αφορά η αρχική αίτηση.

Δέκα μήνες πριν από την εκπνοή της εν λόγω πενταετίας, τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την εξέταση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων των διατάξεων που αναφέρονται στη γνωστοποίηση.

Το άρθρο 93 εφαρμόζεται επίσης στις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις.

Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για τις τροποποιημένες διατάξεις, μέχρις ότου αυτές τεθούν σε ισχύ.

4. Δεκαοκτώ μήνες πριν από το τέλος της συνολικής περιόδου ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την εξέταση των διατάξεων που θα διέπουν στο μέλλον τις σχέσεις τους.

Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα που ενδεχομένως κρίνονται αναγκαία μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία.

Άρθρο 96

Βασικά στοιχεία: διαδικασία διαβούλευσης και κατάλληλα μέτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και τους κανόνες δικαίου

1. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ο όρος "μέρος" αναφέρεται στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και σε κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου.

2. α) Αν, παρά τον τακτικό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των μερών, ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος παρέβη υποχρέωσή του που απορρέει από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, το εν λόγω μέρος, με εξαίρεση τις ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, παρέχει στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξοδική ανάλυση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Προς τούτο, καλεί το άλλο μέρος να προβεί σε διαβουλεύσεις με κύριο θέμα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος για να διορθωθεί η κατάσταση.

Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στο επίπεδο και με τη μορφή που κρίνονται καταλληλότερα για την εξεύρεση λύσης.

Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν το αργότερο 15 ημέρες μετά την πρόσκληση και συνεχίζονται για περίοδο που καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παραβίασης. Κατά κανόνα, οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν διαρκούν περισσότερο από 60 ημέρες.

Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη ή σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η διεξαγωγή διαβούλευσης, τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά ανακαλούνται μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους λήφθηκαν.

β) Ο όρος "ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις" αναφέρεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής και κατάφωρης παραβίασης ενός από τα θεμελιώδη στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, οι οποίες απαιτούν άμεση αντίδραση.

Το μέρος που καταφεύγει στη διαδικασία της ιδιαίτερα επείγουσας κατάστασης ενημερώνει ξεχωριστά το άλλο μέρος και το Συμβούλιο των Υπουργών για το γεγονός, εκτός από την περίπτωση που δεν έχει στη διάθεσή του τον απαιτούμενο χρόνο.

γ) Τα "κατάλληλα μέτρα" που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αναλογικά με την παραβίαση. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η αναστολή αποτελεί, ασφαλώς μέτρο έσχατης ανάγκης.

Όταν λαμβάνονται μέτρα σε ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, ανακοινώνονται αμέσως στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέρους, μπορούν να διεξάγονται διαβουλεύσεις για να εξεταστεί λεπτομερώς η κατάσταση και, ει δυνατόν, να εξευρεθούν λύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του σημείου α).

Άρθρο 97

Διαδικασία διαβούλευσης και κατάλληλα μέτρα για τη διαφθορά

1. Τα μέρη θεωρούν ότι όταν η Κοινότητα αποτελεί σημαντικό εταίρο από την άποψη της χρηματοδοτικής στήριξης των οικονομικών και τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων, οι σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς πρέπει να οδηγούν στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

2. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καλεί το άλλο μέρος σε διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές αρχίζουν το αργότερο 21 ημέρες μετά την αποστολή της πρόσκλησης και δεν διαρκούν περισσότερο από 60 ημέρες.

3. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη ή σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η διεξαγωγή διαβούλευσης, τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, εναπόκειται κατά κύριο λόγο στο μέρος στο οποίο σημειώθηκε η σοβαρή περίπτωση διαφθοράς να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διορθωθεί αμέσως η κατάσταση. Τα μέτρα που λαμβάνει οποιοδήποτε μέρος πρέπει να είναι ανάλογα προς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η αναστολή αποτελεί ασφαλώς μέτρο έσχατης ανάγκης.

4. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ο όρος "μέρος" αναφέρεται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και σε κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου.

Άρθρο 98

Διευθέτηση διαφορών

1. Διαφορές ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή της Κοινότητας, αφενός, και ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ, αφετέρου, υποβάλλονται για διευθέτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών.

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συνόδων του Συμβουλίου των Υπουργών, οι διαφορές αυτές υποβάλλονται για διευθέτηση στην Επιτροπή των Πρέσβεων.

2. α) Στην περίπτωση που το Συμβούλιο των Υπουργών δεν επιτύχει τη διευθέτηση διαφοράς, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει τη διευθέτηση της διαφοράς αυτής μέσω διαιτησίας. Για το σκοπό αυτό, κάθε μέρος ορίζει διαιτητή εντός τριάντα ημερών από την υποβολή αίτησης για διαιτησία. Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε μέρος μπορεί να ζητά από τη Γενική Γραμματεία του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου να ορίζει δεύτερο διαιτητή.

β) Οι δύο διαιτητές ορίζουν με τη σειρά τους τρίτο διαιτητή εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε μέρος μπορεί να ζητά από τη Γενική Γραμματεία του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου να ορίζει τρίτο διαιτητή.

γ) Εκτός από την περίπτωση που οι διαιτητές αποφασίζουν διαφορετικά, η εφαρμοζόμενη διαδικασία είναι αυτή που ορίζεται στον κανονισμό προαιρετικής διαιτησίας του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου για τους διεθνείς οργανισμούς και τα κράτη. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία εντός τριών μηνών.

δ) Κάθε μέρος στη διαφορά δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης των διαιτητών.

ε) Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς.

Άρθρο 99

Ρήτρα καταγγελίας

Η παρούσα συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έναντι κάθε κράτους ΑΚΕ και από κάθε κράτος ΑΚΕ έναντι της Κοινότητας και των κρατών μελών της, με προηγούμενη γνωστοποίηση έξι μηνών.

Άρθρο 100

Καθεστώς των κειμένων

Τα πρωτόκολλα και παραρτήματα που συνάπτονται στην παρούσα συμφωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα παραρτήματα ΙΙ, III, IV και VI μπορούν να αναθεωρούνται ή/και να τροποποιούνται από το Συμβούλιο των Υπουργών βάσει σύστασης της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1. Για τους σκοπούς που τάσσονται στην παρούσα συμφωνία και για περίοδο πέντε ετών που αρχίζει από 1ης Μαρτίου 2000, το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κρατών ΑΚΕ εκ μέρους της Κοινότητας ανέρχεται σε 15200 εκατ. ευρώ.

2. Η χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχει η Κοινότητα περιλαμβάνει ποσό μέχρι 13500 εκατ. [fmxeuro] προερχόμενο από το 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

3. Το 9ο ΕΤΑ κατανέμεται μεταξύ των επιμέρους μέσων συνεργασίας ως ακολούθως:

(α) 10000 εκατ. [fmxeuro] με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων διατίθενται για πιστώσεις στήριξης της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Αυτές οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 5 του Παραρτήματος IV "Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης" της παρούσας συμφωνίας. Από τις πιστώσεις στήριξης της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης:

(i) 90 εκατ. [fmxeuro] διατίθενται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE)

(ii) 70 εκατ. [fmxeuro] διατίθενται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης (CTA)· και

(iii) ποσό που δεν υπερβαίνει τα 4 εκατ. [fmxeuro] διατίθεται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας συμφωνίας (Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης).

(β) 1300 εκατ. [fmxeuro] με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων διατίθεται για τη χρηματοδοτική στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των Κρατών ΑΚΕ. σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 14 του Παραρτήματος ΙV "Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης" της παρούσας συμφωνίας.

(γ) 2200 εκατ. [fmxeuro] διατίθενται για τη χρηματοδότηση της επενδυτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο Παράρτημα ΙΙ "Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης" της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης των επιδοτήσεων επιτοκίου που προβλέπουν τα άρθρα 2 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας συμφωνίας, που χρηματοδοτούνται από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος Παραρτήματος.

4. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί ποσό μέχρι 1700 εκατ. [fmxeuro] από τους ιδίους πόρους της με τη μορφή δανείων. Οι ως άνω πόροι χορηγούνται για τους σκοπούς που τάσσονται στο παράρτημα ΙΙ "Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης" της παρούσας συμφωνίας, βάσει των όρων που προβλέπει το καταστατικό της και των σχετικών διατάξεις που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των επενδύσεων, όπως θεσπίζονται στο προαναφερθέν παράρτημα. Η Τράπεζα δύναται να συμβάλλει, χρησιμοποιώντας τους πόρους που διαχειρίζεται, στη χρηματοδότηση περιφερειακών έργων και προγραμμάτων.

5. Τα υπόλοιπα που ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται από προηγούμενα ΕΤΑ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε άλλο ποσό που πρόκειται να αποδεσμευθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των εν λόγω ταμείων, μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η παρούσα συμφωνία. Επομένως, όλοι οι πόροι που μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και οι οποίοι είχαν διατεθεί προηγουμένως για το ενδεικτικό πρόγραμμα κάποιου Κράτους ή κάποιας περιοχής ΑΚΕ εξακολουθούν να διατίθενται για το συγκεκριμένο Κράτος ή περιοχή. Το συνολικό ποσό του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, με την προσθήκη των μεταφερόμενων υπολοίπων προηγούμενων ΕΤΑ, θα καλύπτει την περίοδο 2000-2007.

6. Η Τράπεζα διαχειρίζεται τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης. Η Επιτροπή διαχειρίζεται όλα τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

7. Πριν τη λήξη του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, τα μέρη προβαίνουν σε αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων. Με βάση την ως άνω αξιολόγηση πραγματοποιείται ο εκ νέου υπολογισμός του συνολικού ύψους των χρηματοδοτικών μέσων και εξετάζεται κατά πόσον απαιτείται να διατεθούν νέοι πόροι, προκειμένου να υποστηριχθεί η χρηματοδοτική συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κεφάλαια που προβλέπονται για οποιοδήποτε από τα χρηματοδοτικά μέσα της συμφωνίας εξαντληθούν πριν τη λήξη του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, το μικτό Συμβούλιο Υπουργούν ΑΚΕ-ΕΚ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Οι όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης που διέπουν τις δράσεις της επενδυτικής διευκόλυνσης, τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ειδικές δράσεις είναι αυτοί που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι ως άνω πόροι είναι δυνατόν να διοχετεύονται σε επιλέξιμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε έμμεσα, μέσω επιλέξιμων επενδυτικών κεφαλαίων ή/και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων.

Άρθρο 2

Πόροι της επενδυτικής διευκόλυνσης

1. Οι πόροι της επενδυτικής διευκόλυνσης μπορεί να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων:

(α) για τη χορήγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων με τη μορφή:

(i) συμμετοχής στο κεφάλαιο επιχειρήσεων σε Κράτη ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

(ii) συνδρομής με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων σε επιχειρήσεις των Κρατών ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· και

(iii) εγγυήσεων και άλλων βελτιώσεων των πιστωτικών όρων που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πολιτικών και άλλων επενδυτικών κινδύνων, τόσο των αλλοδαπών όσο και των εγχωρίων επενδυτών ή δανειστών.

(β) για τη χορήγηση συνήθων δανείων.

2. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο κανονικά αφορά μερίδια μειοψηφίας χωρίς δυνατότητα ελέγχου της επιχείρησης και αποφέρουν οφέλη με βάση την απόδοση του σχετικού έργου.

3. Η ενίσχυση με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων μπορεί να συνίσταται σε προκαταβολές μετόχων, μετατρέψιμες ομολογίες, δάνεια υπό αίρεση, εξαρτημένα και με συμμετοχικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μορφή ενίσχυσης. Αυτή η ενίσχυση μπορεί να συνίσταται, ειδικότερα, στα εξής:

(α) δάνεια υπό αίρεση, των οποίων η εξυπηρέτηση ή/και η διάρκεια εξαρτώνται από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων που αφορούν την απόδοση του έργου. στη συγκεκριμένη περίπτωση των δανείων υπό αίρεση για τη χρηματοδότηση προεπενδυτικών μελετών ή άλλης τεχνικής βοήθειας που αφορά το έργο, μπορεί να παραχωρηθεί απαλλαγή από την εξυπηρέτηση, εφόσον η επένδυση δεν πραγματοποιηθεί·

(β) δάνεια με συμμετοχικά δικαιώματα, των οποίων η εξυπηρέτηση ή/και η διάρκεια εξαρτάται από τη χρηματοοικονομική αποδοτικότητα του έργου· και

(γ) εξαρτημένα δάνεια, των οποίων η εξόφληση πραγματοποιείται μόνο μετά τη ρύθμιση των άλλων απαιτήσεων,

4. Τα οφέλη που αποφέρει κάθε πράξη διευκρινίζονται κατά τη χορήγηση του δανείου. Εντούτοις:

(α) στην περίπτωση των δανείων υπό αίρεση και των δανείων με συμμετοχικά δικαιώματα, τα οφέλη συνήθως περιλαμβάνουν ένα σταθερό επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 3 % και ένα μεταβλητό στοιχείο που εξαρτάται από την απόδοση του έργου· και

(β) στην περίπτωση των εξαρτημένων δανείων, το επιτόκιο είναι αυτό της αγοράς.

5. Το ύψος των εγγυήσεων αντιστοιχεί στους ασφαλιζόμενους κινδύνους και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης.

6. Το επιτόκιο των συνήθων δανείων διαμορφώνεται με βάση αφενός το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζει η Τράπεζα για παρόμοια δάνεια που χορηγούνται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τις ίδιες περιόδους χάριτος και εξόφλησης, και αφετέρου ένα συντελεστή αναπροσαρμογής που καθορίζει η Τράπεζα.

7. Τα συνήθη δάνεια είναι δυνατόν να παραταθούν υπό ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) για την εκτέλεση, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ή σε χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο, έργων υποδομής από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επιτόκιο του δανείου θα είναι μειωμένο κατά 3 %· και

(β) για έργα που περιλαμβάνουν δράσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης ή για έργα που επιφέρουν σημαντικά και εμφανή κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας των δανείων με παράλληλη επιδότηση του επιτοκίου, της οποίας το ύψος και η μορφή θα αποφασίζεται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου. Εντούτοις, η επιδότηση του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3 %.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό επιτόκιο δεν μπορεί ποτέ να είναι χαμηλότερο από το 50 % του επιτοκίου αναφοράς.

8. Τα κεφάλαια που θα διατίθενται για σκοπούς ευνοϊκής μεταχείρισης θα προέρχονται από την επενδυτική διευκόλυνση και δεν θα υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού ποσού που διαθέτουν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων η εν λόγω διευκόλυνση και η Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της.

9. Οι επιδοτήσεις επιτοκίων είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την εκτέλεση έργων με αποδέκτες ιδίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χώρες ΑΚΕ.

Άρθρο 3

Εργασίες με βάση την επενδυτική διευκόλυνση

1. Η λειτουργία της επενδυτικής διευκόλυνσης θα καλύπτει όλους τους οικονομικούς τομείς παρέχοντας στήριξη σε επενδύσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημόσιου τομέα που λειτουργούν υπό εμπορικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε οικονομική και τεχνολογική υποδομή δημιουργίας εισοδήματος που είναι κρίσιμες για τον ιδιωτικό τομέα. Η εν λόγω διευκόλυνση:

(α) αντιμετωπίζεται ως ανανεώσιμο κεφάλαιο και επιδιώκεται να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη. Η δράσεις στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιούνται υπό εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις και αποσκοπούν στην αποφυγή της πρόκλησης στρεβλώσεων στις τοπικές αγορές και της μετατόπισης ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης· και

(β) επιδιώκεται να λειτουργεί καταλυτικά όσον αφορά την ενθάρρυνση της κινητοποίησης μακροπρόθεσμων τοπικών χρηματοδοτικών πόρων και την προσέλκυση αλλοδαπών ιδιωτών επενδυτών και δανειστών για την εκτέλεση έργων στα Κράτη ΑΚΕ.

2. Με τη λήξη του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου και εφόσον το Συμβούλιο των Υπουργών δεν λάβει ειδική απόφαση, οι σωρευτικές καθαρές εισροές της επενδυτικής διευκόλυνσης θα μεταφερθούν στο επόμενο πρωτόκολλο.

Άρθρο 4

Δάνεια από ιδίους πόρους της Τράπεζας

1. Η Τράπεζα:

(α) συνεισφέρει μέσω των οικονομικών πόρων που διαχειρίζεται στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη των Κρατών ΑΚΕ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· προς αυτόν τον σκοπό, χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα παραγωγικά έργα και προγράμματα ή άλλες επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους οικονομικούς τομείς·

(β) συνάπτει στενές σχέσεις συνεργασίας με εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες καθώς και με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ· και

(γ) σε συνεννόηση με το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ, επιφέρει προσαρμογές στους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησης της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, προκειμένου να λάβει υπόψη, εφόσον απαιτείται, τη φύση των έργων και προγραμμάτων και να ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας στο πλαίσιο των διαδικασιών που καθορίζονται στο καταστατικό της.

2. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδίους της πόρους υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

(α) το επιτόκιο αναφοράς είναι το επιτόκιο που εφαρμόζει η Τράπεζα σε σχέση με δάνειο που χορηγείται υπό τους ίδιους όρους όσον αφορά το νόμισμα και τον τρόπο αποπληρωμής, κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή την ημερομηνία εκταμίευσης·

(β) ωστόσο:

(i) κατ' αρχήν, τα έργα του δημόσιου τομέα είναι επιλέξιμα για επιδότηση επιτοκίου ύψους 3 %·,

(ii) τα έργα του ιδιωτικού τομέα τα οποία υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο (β) του παρόντος παραρτήματος είναι επιλέξιμα για επιδοτήσεις επιτοκίων υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο (β).

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό επιτόκιο δεν μπορεί ποτέ να είναι χαμηλότερο από το 50 % του επιτοκίου αναφοράς.

(γ) το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που παρέχεται από την επενδυτική διευκόλυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 8 και 9, και καταβάλλεται απευθείας στην Τράπεζα· και

(δ) η περίοδος εξόφλησης των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας καθορίζεται με βάση τα οικονομικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του έργου, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη. Τα εν λόγω δάνεια περιλαμβάνουν συνήθως περίοδο χάριτος που καθορίζεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

3. Για επενδύσεις που χρηματοδοτεί η Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα είναι δυνατόν να ζητούνται ειδικές εγγυήσεις σχετικές με το έργο ή αναλήψεις υποχρεώσεων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ.

Άρθρο 5

Όροι σχετικοί με τον συναλλαγματικό κίνδυνο

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών συναλλάγματος, τα προβλήματα που απορρέουν από τον συναλλαγματικό κίνδυνο αντιμετωπίζονται ως εξής:

(α) σε περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο με σκοπό την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, ο συναλλαγματικός κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, τη διευκόλυνση·

(β) σε περίπτωση χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιχειρηματικά κεφάλαια, ο συναλλαγματικός κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, τόσο την Κοινότητα όσο και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Κατά μέσο όρο, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κατανέμεται ισομερώς· και

(γ) όπου κρίνεται εφικτό και σκόπιμο, ιδιαίτερα όσον αφορά χώρες που χαρακτηρίζονται από μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα, θα επιδιώκεται, στο πλαίσιο της διευκόλυνση, να επεκτείνεται η χορήγηση δανείων σε τοπικά νομίσματα των χωρών ΑΚΕ, οπότε εκ των πραγμάτων θα αναλαμβάνεται ο σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος.

Άρθρο 6

Όροι σχετικά με τη μεταφορά συναλλάγματος

Σε σχέση με πράξεις που διενεργούνται δυνάμει της συμφωνίας και για τις οποίες τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ έχουν παράσχει εγγράφως τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη αυτά:

(α) απαλλάσσουν τους τόκους, τις προμήθειες και τα χρεολύσια των δανείων από κάθε εθνικό ή τοπικό φόρο ή φορολογική επιβάρυνση που θα οφειλόταν σύμφωνα με την ισχύουσα στο ενδιαφερόμενο Κράτος ή Κράτη ΑΚΕ νομοθεσία·

(β) θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων το συνάλλαγμα το αναγκαίο για την πληρωμή των τόκων, προμηθειών και χρεολυσίων των δανείων που οφείλονται σύμφωνα με τις συμβάσεις χρηματοδότησης οι οποίες έχουν συναφθεί για την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων στο έδαφός τους· και

(γ) θέτουν στη διάθεση της Τράπεζας το συνάλλαγμα που απαιτείται για τη μεταφορά κάθε ποσού που εισπράττει η Τράπεζα σε εθνικό νόμισμα, με την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημέρα της μεταφοράς μεταξύ του ευρώ ή του τυχόν άλλου νομίσματος μεταφοράς και του εθνικού νομίσματος. Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται κάθε είδους οφέλη όπως, μεταξύ άλλων, τόκοι, μερίσματα, προμήθειες και τέλη, καθώς και η απόσβεση δανείων και τα προϊόντα από την πώληση μετοχών που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες χορηγούνται για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων στην επικράτεια αυτών των Κρατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Άρθρο 7

1. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, από τα κονδύλια μη επιστρεπτέων ενισχύσεων παρέχεται στήριξη για τα εξής:

(α) στέγαση πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος με στόχο την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του στεγαστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών ενυπόθηκων διευκολύνσεων·

(β) χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων για την προώθηση ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεων· και

(γ) δημιουργία θεσμικών οργάνων για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

2. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ θα λάβει απόφαση, μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας και κατόπιν προτάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, σχετικά με τις λεπτομέρειες και το ύψος των πόρων που θα διατεθούν από το συνολικό κονδύλιο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για την επίτευξη αυτών των στόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 8

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι απώλειες εσόδων από εξαγωγές εξ αιτίας βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις χρηματοδοτικές ανάγκες της ανάπτυξης και την υλοποίηση των μακροοικονομικών και τομεακών πολιτικών. Επομένως, ο βαθμός εξάρτησης της οικονομίας ενός Κράτους ΑΚΕ από την εξαγωγή εμπορευμάτων και, ειδικότερα, γεωργικών και μεταλλευτικών προϊόντων, πρέπει να αποτελεί κριτήριο για τον καθορισμό των συνολικών κονδυλίων που διατίθενται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

2. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την αστάθεια των εσόδων από τις εξαγωγές και να διασφαλιστεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα που τίθεται σε κίνδυνο εξ αιτίας της μείωσης των εσόδων, είναι δυνατή η κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδοτικής στήριξης από τους προγραμματιζόμενους πόρους που προβλέπονται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.

Άρθρο 9

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Η επιλεξιμότητα για τη χορήγηση συμπληρωματικών πόρων καθορίζεται με βάση τα εξής:

(α) 10 % (2 % στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών) απώλεια εσόδων από εξαγωγές εμπορευμάτων σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη της πρώτης τετραετίας που προηγήθηκε του έτους εφαρμογής·

ή

10 % (2 % στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών) απώλεια εσόδων από εξαγωγές του συνόλου των γεωργικών ή μεταλλευτικών προϊόντων σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη της πρώτης τετραετίας που προηγήθηκε του έτους εφαρμογής, όσον αφορά χώρες στις οποίες τα έσοδα από εξαγωγές γεωργικών ή μεταλλευτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40 % των συνολικών εσόδων από εξαγωγές εμπορευμάτων· και

(β) 10 % επιδείνωση του προγραμματισμένου ελλείμματος του δημόσιου τομέα για το συγκεκριμένο έτος ή της πρόβλεψης για το επόμενο έτος.

2. Το δικαίωμα συμπληρωματικής περιορίζεται στα τέσσερα συνεχή έτη.

3. Οι συμπληρωματικοί πόροι αντιστοιχούν στο ύψος των δημόσιων λογαριασμών της ενδιαφερόμενης χώρας. Οι συμπληρωματικοί πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις μεθόδους προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων του Παραρτήματος ΙV "Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης", με βάση συμφωνίες που καταρτίζουν εκ των προτέρων η Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ κατά το έτος μετά την έναρξη εφαρμογής. Κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, οι πόροι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Εντούτοις, ένα μέρος των συμπληρωματικών πόρων μπορεί επίσης να διατεθεί για επιμέρους τομείς.

Άρθρο 10

Προκαταβολές

Το σύστημα διάθεσης συμπληρωματικών πόρων προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολών προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην αποστολή παγιωμένων στατιστικών σχετικά με το εμπόριο και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πόροι θα καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έτους που έπεται του έτους εφαρμογής. Οι προκαταβολές κινητοποιούνται με βάση προσωρινές στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές που καταρτίζει η κυβέρνηση και τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή ενόψει των τελικών επίσημων παγιωμένων στατιστικών. Το μέγιστο ύψος της προκαταβολής ορίζεται στο 80 % του υπολογιζόμενου ποσού των συμπληρωματικών πόρων για το έτος εφαρμογής. Τα ποσά που κινητοποιούνται με αυτόν τον τρόπο αναπροσαρμόζονται με κοινή συμφωνία της Επιτροπής και της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης μετά τη δημοσίευση των τελικών παγιωμένων στατιστικών σχετικά με τις εξαγωγές και των τελικών στοιχείων για το έλλειμμα του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 11

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επανεξετάζονται το αργότερο μετά δύο έτη εφαρμογής και στη συνέχεια εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα μέρη δεσμεύονται να μην επιβάλουν κανέναν περιορισμό στις πληρωμές, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, στον λογαριασμό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ υπηκόων της Κοινότητας και των Κρατών ΑΚΕ.

2. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επιβάλουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας καθώς και στην εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό αυτών των επενδύσεων και των κερδών που ενδεχομένως απορρέουν από αυτές.

3. Εάν ένα ή περισσότερα Κράτη ΑΚΕ ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ, το κράτος μέλος ή η Κοινότητα δύνανται, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GATS) και στα άρθρα VIII και XIV της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να θεσπίσουν περιορισμούς στις τρέχουσες συναλλαγές, οι οποίοι θα είναι περιορισμένης διάρκειας και δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν την έκταση που είναι απολύτως αναγκαία για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Το μέρος που λαμβάνει τα ως άνω μέτρα ενημερώνει αμέσως τα άλλα μέρη σχετικά και υποβάλλει σε αυτά το συντομότερο δυνατόν χρονοδιάγραμμα κατάργησης των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 13

Καθεστώς που ισχύει για τις επιχειρήσεις

Όσον αφορά το καθεστώς που ισχύει στον τομέα της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών στα Κράτη ΑΚΕ, αφενός, και στα κράτη μέλη, αφετέρου, δεν υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων και εταιρειών ή επιχειρήσεων των Κρατών ΑΚΕ και των υπηκόων και εταιρειών ή επιχειρήσεων των κρατών μελών αντιστοίχως. Αν όμως, για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ένα Κράτος ΑΚΕ ή ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τέτοια μεταχείριση, τα Κράτη ΑΚΕ ή τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, δεν υποχρεούνται να παράσχουν τέτοια μεταχείριση για τη δραστηριότητα αυτή στους υπηκόους και τις εταιρείες ή επιχειρήσεις του εν λόγω κράτους.

Άρθρο 14

Ορισμός της έννοιας των "εταιρειών και επιχειρήσεων"

1. Ως "εταιρείες ή επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους ή ενός Κράτους ΑΚΕ" νοούνται, κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας, οι εταιρείες ή επιχειρήσεις αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ή άλλων επιχειρήσεων, των συνεταιριστικών εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων και ενώσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός των μη κερδοσκοπικών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή Κράτους ΑΚΕ και των οποίων η καταστατική έδρα, η κεντρική διοίκηση ή ο κύριος τόπος δραστηριότητας βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε Κράτος ΑΚΕ.

2. Ωστόσο, μια εταιρεία ή επιχείρηση που έχει μόνο την καταστατική της έδρα σε κράτος μέλος ή Κράτος ΑΚΕ πρέπει να ασκεί δραστηριότητα που συνδέεται κατά τρόπο πραγματικό και συνεχή με την οικονομία του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή Κράτους ΑΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 15

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές:

(α) κάθε συμβαλλόμενο κράτος δύναται να ζητήσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, την έναρξη διαπραγματεύσεων με άλλο συμβαλλόμενο κράτος με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων·

(β) στο πλαίσιο της έναρξης διαπραγματεύσεων για τη σύναψη, την εφαρμογή και την ερμηνεία διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη παρόμοιων συμφωνιών δεν προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ των κρατών που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας ή έναντι αυτών σε σχέση με τις τρίτες χώρες·

(γ) τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τροποποίηση ή προσαρμογή της μη διακριτικής μεταχείρισης που προβλέπεται ανωτέρω, όταν το απαιτούν διεθνείς υποχρεώσεις ή η αλλαγή των περιστάσεων·

(δ) η εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται ανωτέρω δεν μπορεί να έχει σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα την προσβολή της κυριαρχίας οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας· και

(ε) η σχέση μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος κάθε διαπραγματευθείσας συμφωνίας, των διατάξεων σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών και της ημερομηνίας των αντίστοιχων επενδύσεων θα καθορίζεται στις εν λόγω συμφωνίες, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω διατάξεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη βεβαιώνουν ότι η αναδρομικότητα δεν εφαρμόζεται ως γενική αρχή, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνήσουν διαφορετικά.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν τις κυριότητες ρήτρες μιας πρότυπης συμφωνίας προστασίας. Η μελέτη αυτή, εμπνεόμενη από τις διατάξεις των διμερών συμφωνιών που υφίστανται μεταξύ των κρατών μερών, θα αφορά ιδίως τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) νομικές εγγυήσεις για την εξασφάλιση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης και την προστασία των ξένων επενδυτών·

(β) τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου επενδυτή·

(γ) προστασία σε περίπτωση απαλλοτρίωσης και εθνικοποίησης·

(δ) τη μεταφορά κεφαλαίων και κερδών, και

(ε) διεθνή διαιτησία σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του επενδυτή και του κράτους υποδοχής.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν τη δυνατότητα των συστημάτων εγγύησης να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την εξασφάλιση των επενδύσεών τους σε Κράτη ΑΚΕ. Οι προαναφερθείσες μελέτες θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες, τα συμπεράσματά τους θα υποβληθούν στην επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης προκειμένου να εξεταστούν και να σχεδιαστεί η κατάλληλη δράση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - CDE ΚΑΙ CTA

Άρθρο 1

Η συνεργασία παρέχει στήριξη στους θεσμικούς μηχανισμούς που προσφέρουν συνδρομή σε επιχειρήσεις και προωθούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία παρέχει συνδρομή στα εξής:

(α) ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE), ώστε αυτό να παράσχει στον ιδιωτικό τομέα των Κρατών ΑΚΕ την αναγκαία στήριξη για την προώθηση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα· και

(β) ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει το Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης (CTA) στο τομέα της ανάπτυξης θεσμικών οργάνων στα Κράτη ΑΚΕ και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες με στόχο να αυξηθούν η γεωργική παραγωγικότητα, η εμπορία, η επισιτιστική ασφάλεια και η αγροτική ανάπτυξη.

Άρθρο 2

Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE)

1. Το Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE) υποστηρίζει την υλοποίηση στρατηγικών για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ, παρέχοντας μη χρηματοδοτικές υπηρεσίες σε εταιρείες και επιχειρήσεις αυτών των χωρών και στηρίζοντας πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν από κοινού οικονομικοί φορείς της Κοινότητας και των Κρατών ΑΚΕ.

2. Σκοπός του CDE είναι να επικουρεί ιδιωτικές επιχειρήσεις των χωρών ΑΚΕ στην προσπάθειά τους να καταστούν ανταγωνιστικότερες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα:

(α) διευκολύνει και προωθεί την επιχειρηματική συνεργασία και τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ·

(β) επικουρεί την ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενισχύοντας τις δυνατότητες οργανισμών του ιδιωτικού τομέα ή φορέων παροχής υπηρεσιών στήριξης στον τεχνικό, επαγγελματικό, διαχειριστικό και εμπορικό τομέα καθώς και στον τομέα της κατάρτισης·

(γ) παρέχει συνδρομή για την προώθηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως σύσταση οργανισμών προώθησης επενδύσεων, διοργάνωση διασκέψεων για τις επενδύσεις, προγράμματα επιμόρφωσης, εργαστήρια στρατηγικής και παρακολούθηση αποστολών προώθησης των επενδύσεων· και

(δ) στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογιών και τεχνογνωσίας καθώς και βέλτιστων πρακτικών που αφορούν όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής διαχείρισης.

3. Ακόμη, το CDE:

(α) ενημερώνει τον ιδιωτικό τομέα των χωρών ΑΚΕ για τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας·

(β) μεριμνά για τη διάδοση στους ιδιωτικούς φορείς των χωρών ΑΚΕ πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα των προϊόντων και τις προδιαγραφές που απαιτούν οι εξωτερικές αγορές· και

(γ) παρέχει σε ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες και τις πρακτικές λεπτομέρειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε χώρες ΑΚΕ.

4. Το CDE επεκτείνει τη στήριξη που παρέχει στις επιχειρήσεις μέσω εξειδικευμένων και ικανών ενδιάμεσων φορέων παροχής υπηρεσιών σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο

5. Οι δραστηριότητες του CDE σε συνάρτηση με κάθε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, είτε αυτή λαμβάνεται από φορείς του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, βασίζονται στις έννοιες του συντονισμού, της συμπληρωματικότητας και της προστιθέμενης αξίας. Το CDE ασκεί τα καθήκοντά του επιλεκτικά.

6. Η Επιτροπή των Πρέσβεων αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή του Κέντρου. Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η εν λόγω επιτροπή:

(α) θεσπίζει το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών οργάνων του·

(β) θεσπίζει το καταστατικό, τον οικονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού·

(γ) εποπτεύει τις εργασίες των οργάνων του Κέντρου· και

(δ) θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας και τις διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού του Κέντρου.

7. Η Επιτροπή των Πρέσβεων διορίζει τα μέλη των οργάνων του Κέντρου, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζει η ίδια.

8. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει η παρούσα συμφωνία όσον αφορά τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Kέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης (CTA)

1. Αποστολή του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης (CTA) αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας χάραξης πολιτικής και της θεσμικής ικανότητας καθώς και των δυνατοτήτων διαχείρισης των πληροφοριών και της επικοινωνίας εκ μέρους των οργανισμών γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ. Το εν λόγω Κέντρο επικουρεί αυτούς τους οργανισμούς κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στον περιορισμό της φτώχειας, στην προώθηση της βιώσιμης επισιτιστικής ασφάλειας και στη διαφύλαξη των βασικών φυσικών πόρων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικοδόμηση μιας αυτάρκους γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ.

2. Το CTA:

(α) αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών και διασφαλίζει αρτιότερη πρόσβαση στην έρευνα, την κατάρτιση και την καινοτομία στους τομείς της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης και επέκτασης, με σκοπό την προώθηση της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης· και

(β) αναπτύσσει και ενισχύει τις ικανότητες των χωρών ΑΚΕ, με στόχο:

(i) να βελτιωθεί η διαμόρφωση και η διαχείριση πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ικανότητας στους τομείς της συλλογής στοιχείων καθώς επίσης και της έρευνας, της ανάλυσης και της χάραξης πολιτικής·

(ii) να βελτιωθεί η διαχείριση των πληροφοριών και της επικοινωνίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Εθνικής Γεωργικής Στρατηγικής·

(iii) να προαχθούν η αποτελεσματική ενδοοργανική Διαχείριση των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΔΠΕ) για την παρακολούθηση των επιδόσεων, καθώς και κοινοπραξίες με εταίρους σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο·

(iv) να προαχθεί η αποκεντρωμένη ΔΠΕ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο·

(v) να ενισχυθούν πρωτοβουλίες μέσω της περιφερειακής συνεργασίας· και

(vi) να αναπτυχθούν προσεγγίσεις που να αποσκοπούν στην αξιολόγηση της απήχησης της πολιτικής στη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη.

3. Το Κέντρο στηρίζει πρωτοβουλίες και δίκτυα σε περιφερειακό επίπεδο και σταδιακά αρχίζει να εκτελεί από κοινού με τους κατάλληλους οργανισμούς των χωρών ΑΚΕ προγράμματα ανάπτυξης της θεσμικής ικανότητας. Προς τον σκοπό αυτό, το Κέντρο παρέχει στήριξη σε αποκεντρωμένα περιφερειακά δίκτυα πληροφοριών. Αυτά τα δίκτυα πρέπει να συγκροτηθούν σταδιακά και αποτελεσματικά.

4. Η Επιτροπή των Πρέσβεων αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή του Κέντρου. Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η εν λόγω επιτροπή:

(α) θεσπίζει το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών οργάνων του·

(β) θεσπίζει το καταστατικό, τον οικονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού·

(γ) εποπτεύει τις εργασίες των οργάνων του Κέντρου· και

(δ) θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας και τις διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού του Κέντρου.

5. Η Επιτροπή των Πρέσβεων διορίζει τα μέλη των οργάνων του Κέντρου, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζει η ίδια.

6. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει η παρούσα συμφωνία όσον αφορά τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Άρθρο 1

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας προγραμματίζονται στις αρχές της χρονικής περιόδου που καλύπτει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Προγραμματισμός σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει:

(α) την επεξεργασία και ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής Στήριξης (ΕΣΣ) με βάση τους μεσοπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές της ίδιας της ενδιαφερόμενης χώρας·

(β) σαφή αναφορά εκ μέρους της Κοινότητας της ενδεικτικής προγραμματιζόμενης χρηματοδοτικής ενίσχυσης που είναι δυνατόν να λάβει η ενδιαφερόμενη χώρα κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας·

(γ) την κατάρτιση και την έγκριση ενδεικτικού προγράμματος για την υλοποίηση της ΕΣΣ· και

(δ) διαδικασία επανεξέτασης, που καλύπτει την ΕΣΣ, το ενδεικτικό πρόγραμμα και το ύψος των πόρων που διατίθενται γι' αυτό.

Άρθρο 2

Εθνική στρατηγική στήριξης

Η Εθνική Στρατηγική Στήριξης (ΕΣΣ) χαράσσεται από το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ και την ΕΕ κατόπιν διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα φορέων της αναπτυξιακής διαδικασίας και βασίζεται στα διδάγματα του παρελθόντος και στις βέλτιστες πρακτικές. Κάθε ΕΣΣ είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ανταποκρίνεται στις ειδικές περιστάσεις που επικρατούν σε κάθε Κράτος ΑΚΕ. Η ΕΣΣ αποτελεί μέσο καθορισμού των προτεραιοτήτων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων και προώθησης της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στα προγράμματα συνεργασίας. Ενδεχόμενες διαστάσεις απόψεων μεταξύ της ανάλυσης της ίδιας της ενδιαφερόμενης χώρας και της Κοινότητας λαμβάνονται υπόψη. Η ΕΣΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα τυπικά στοιχεία:

(α) ανάλυση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου της χώρας, των περιορισμών, των δυνατοτήτων και των προοπτικών, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των βασικών αναγκών, όπως είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού και οι κοινωνικοί δείκτες, καθώς και της ευαισθησίας σε εξωγενείς παράγοντες·

(β) αναλυτική σκιαγράφηση της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και αναμενόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες·

(γ) περιγραφή σχετικών σχεδίων και δράσεων άλλων χορηγών που δρουν επί του παρόντος στη συγκεκριμένη χώρα, ιδιαίτερα δε των κρατών μελών της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους ως διμερών χορηγών·

(δ) στρατηγικές ανταπόκρισης, με λεπτομερή αναφορά της ειδικής συμβολής που μπορεί να παράσχει η ΕΕ. Αυτές θα πρέπει, στον βαθμό του εφικτού, να επιτρέπουν τη συμπληρωματικότητα με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ίδιο το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ και από άλλους χορηγούς που δρουν στη συγκεκριμένη χώρα· και

(ε) καθορισμό του χαρακτήρα και της έκτασης των πλέον ενδεδειγμένων μηχανισμών στήριξης που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών.

Άρθρο 3

Διάθεση πόρων

1. Η διάθεση πόρων πραγματοποιείται με βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία. Με το ίδιο πνεύμα:

(α) οι ανάγκες αξιολογούνται με βάση κριτήρια που συνδέονται με το κατά κεφαλήν εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού, τους κοινωνικούς δείκτες και το ύψος του χρέους, τις απώλειες εσόδων από εξαγωγές και την εξάρτηση από αυτά τα έσοδα, ιδίως δε από εξαγωγές προϊόντων του γεωργικού και του μεταλλευτικού τομέα. Ιδιαίτερη μεταχείριση επιφυλάσσεται στα λιγότερο ανεπτυγμένα Κράτη ΑΚΕ, ενώ ο ευάλωτος χαρακτήρας των νησιωτικών και των περίκλειστων κρατών λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες σε μεταπολεμικό στάδιο· και

(β) οι επιδόσεις πρέπει να αξιολογούνται κατά τρόπο αντικειμενικό και διαφανή, με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: την πρόοδο κατά την υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, τις επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τη χρήση των πόρων, την αποτελεσματική εκτέλεση των τρεχουσών δράσεων, την ελάφρυνση ή τον περιορισμό της φτώχειας, τη λήψη μέτρων αειφόρου ανάπτυξης και τις επιδόσεις στους τομείς της μακροοικονομικής και της τομεακής πολιτικής.

2. Οι διατιθέμενοι πόροι περιλαμβάνουν δύο στοιχεία:

(α) πίστωση που καλύπτει τη μακροοικονομική στήριξη, τις τομεακές πολιτικές, προγράμματα και έργα για τη στήριξη τομέων επικέντρωσης και μη της κοινοτικής συνδρομής· και

(β) πίστωση που καλύπτει απρόβλεπτες ανάγκες, όπως είναι η ενίσχυση έκτακτης ανάγκης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοιας μορφής στήριξη δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η συμβολή σε πρωτοβουλίες ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και η στήριξη για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων από την αστάθεια στα έσοδα από εξαγωγές.

3. Αυτό το ενδεικτικό ποσό διευκολύνει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της κοινοτικής ενίσχυσης προς την ενδιαφερόμενη χώρα. Οι ανωτέρω πιστώσεις, μαζί με τα αδιάθετα υπόλοιπα πόρων που έχουν χορηγηθεί στη χώρα στο πλαίσιο προηγούμενων ΕΤΑ και, όταν αυτό είναι δυνατόν, με πόρους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του ενδεικτικού προγράμματος για την ενδιαφερόμενη χώρα.

4. Ειδική πρόβλεψη θα γίνεται για τις χώρες οι οποίες δεν είναι σε θέση, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, να έχουν πρόσβαση στους συνήθεις προγραμματιζόμενους πόρους.

Άρθρο 4

Κατάρτιση και έγκριση του ενδεικτικού προγράμματος

1. Μόλις λάβει τις πληροφορίες που προβλέπονται ανωτέρω, κάθε κράτος ΑΚΕ καταρτίζει και υποβάλλει στην Κοινότητα σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος που βασίζεται και είναι σύμφωνο με τους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες, όπως διατυπώνονται στην ΕΣΣ. Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος περιλαμβάνει:

(α) έναν ή περισσότερους κεντρικούς τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται η ενίσχυση·

(β) τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων στο πλαίσιο του κεντρικού τομέα (ή των κεντρικών τομέων)·

(γ) τους πόρους που προορίζονται για σχέδια και προγράμματα εκτός του κεντρικού τομέα (ή των κεντρικών τομέων) ή/και τις γενικές γραμμές τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και αναφορά των πόρων που πρόκειται να χορηγηθούν για κάθε ένα από τα εν λόγω στοιχεία·

(δ) καθορισμό των επιλέξιμων μη κρατικών φορέων και των πόρων που διατίθενται για μη κρατικούς φορείς·

(ε) προτάσεις που αφορούν περιφερειακά έργα και προγράμματα· και

(στ) αποθεματικό για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ενστάσεων και για την κάλυψη των αυξήσεων του κόστους και των απρόβλεπτων δαπανών.

2. Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος αναφέρει, κατά περίπτωση, τους πόρους που προβλέπονται για την ενίσχυση της ικανότητας της ενδιαφερόμενης χώρας ΑΚΕ όσον αφορά το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό καθώς και τα θεσμικά όργανα που απαιτούνται για την κατάρτιση και την υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων και για τη βελτίωση της ικανότητας των Κρατών ΑΚΕ όσον αφορά τη διαχείριση κύκλου έργων στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων.

3. Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος αποτελεί το αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ και της Κοινότητας. Το ενδεικτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ. Εφόσον εγκριθεί, το ενδεικτικό πρόγραμμα καθίσταται δεσμευτικό τόσο για την Κοινότητα όσο και για το εν λόγω Κράτος. Το ως άνω ενδεικτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται στην ΕΣΣ και περιλαμβάνει επιπλέον:

(α) ειδικές και σαφώς καθορισμένες δράσεις, ειδικά δε αυτές που μπορούν να εκτελεστούν πριν την προσεχή αναθεώρηση·

(β) χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και αναθεώρησης του ενδεικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων πόρων· και

(γ) τις παραμέτρους και τα κριτήρια στα οποία θα βασίζονται οι αναθεωρήσεις.

4. Η Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία προγραμματισμού θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και, εκτός ιδιαίτερων περιστάσεων, εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. Κατά συνέπεια, η κατάρτιση της ΕΣΣ και του ενδεικτικού προγράμματος πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας, η οποία θα οδηγήσει στην έγκριση ενός ενιαίου εγγράφου.

Άρθρο 5

Διαδικασία αναθεώρησης

1. Η χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ και της Κοινότητας πρέπει να είναι αρκετά ελαστική, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή προσαρμογή των δράσεων προς τους στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν στην οικονομική κατάσταση, στις προτεραιότητες και στους στόχους του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας προβαίνουν στα εξής:

(α) σε ετήσια επιχειρησιακή αναθεώρηση του ενδεικτικού προγράμματος· και

(β) σε ενδιάμεση και σε τελική αναθεώρηση της ΕΣΣ και του ενδεικτικού προγράμματος υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων.

2. Υπό ιδιαίτερες περιστάσεις, που έχουν σχέση με τη χορήγηση ανθρωπιστικής συνδρομής και ενίσχυσης έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέρη.

3. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας προβαίνουν στα εξής:

(α) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του ενδεικτικού προγράμματος, μεταξύ άλλων και του χρονοδιαγράμματος αναλήψεων υποχρεώσεων και εκταμιεύσεων που συμφωνήθηκε κατά την εποχή του αρχικού προγραμματισμού· και

(β) εντοπίζουν τις ενδεχόμενες αιτίες καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση και προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης.

4. Η ετήσια επιχειρησιακή αναθεώρηση του ενδεικτικού προγράμματος συνίσταται σε από κοινού αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα σχετικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αυτή η αναθεώρηση διενεργείται επί τόπου και ολοκληρώνεται από κοινού από τον Εθνικό Διατάκτη και τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας εντός διαστήματος 60 ημερών. Η αναθεώρηση καλύπτει, ειδικότερα, την αξιολόγηση των εξής:

(α) των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στον κεντρικό τομέα (ή στους κεντρικούς τομείς) σε σύγκριση με τους στόχους που είχαν ταχθεί, με βάση τους δείκτες απήχησης που είχαν καθοριστεί και σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο της τομεακής πολιτικής·

(β) έργων και προγραμμάτων που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του κεντρικού τομέα (ή των κεντρικών τομέων) ή/και στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων·

(γ) της χρησιμοποίησης των πόρων που είχαν προβλεφθεί για μη κρατικούς φορείς·

(δ) της αποτελεσματικής εκτέλεσης των τρεχουσών δράσεων και τον βαθμό στον οποίο τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· και

(ε) της επέκτασης της προοπτικής προγραμματισμού για τα επόμενα έτη.

5. Ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας υποβάλλουν την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ετήσιας αναθεώρησης στην επιτροπή συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής αναθεώρησης. Η επιτροπή εξετάζει την έκθεση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που της ανατίθενται με την παρούσα συμφωνία.

6. Υπό το πρίσμα των ετήσιων επιχειρησιακών αναθεωρήσεων, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας δύνανται, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης και εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, να αναθεωρήσουν και να επιφέρουν προσαρμογές στην ΕΣΣ:

(α) στα σημεία στα οποία κατά τις επιχειρησιακές αναθεωρήσεις εντοπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα· ή/και

(β) με βάση τις αλλαγές συνθηκών στο ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ.

Αυτές οι αναθεωρήσεις ολοκληρώνονται εντός περαιτέρω προθεσμίας 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης. Η αναθεώρηση μετά τη λήξη του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου επίσης περιλαμβάνει την προσαρμογή του νέου πρωτοκόλλου τόσο από πλευράς κατανομής των πόρων όσο και προετοιμασίας του επόμενου προγράμματος.

7. Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης, η Κοινότητα δύναται να αναθεωρήσει την κατανομή των πόρων υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Άρθρο 6

Συμμετοχή

1. Η περιφερειακή συνεργασία καλύπτει δράσεις με δικαιούχους και συμμετέχοντες:

(α) δύο, περισσότερα ή και όλα τα Κράτη ΑΚΕ· ή/και

(β) περιφερειακό φορέα, του οποίου αποτελούν μέλη τουλάχιστον δύο Κράτη ΑΚΕ.

2. Στην περιφερειακή συνεργασία δύνανται επίσης να συμμετέχουν Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη και ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Οι αναγκαίες για την συμμετοχή αυτών των εδαφών πιστώσεις προστίθενται στις πιστώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας για τα κράτη ΑΚΕ.

Άρθρο 7

Περιφερειακά προγράμματα

Τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ αποφασίζουν σχετικά με τον καθορισμό των γεωγραφικών περιφερειών. Στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα προγράμματα περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να αντιστοιχούν σε προγράμματα υφιστάμενων περιφερειακών οργανισμών με εντολή οικονομικής ολοκλήρωσης. Κατ' αρχήν, σε περίπτωση που η συμμετοχή σε περισσότερους του ενός σχετικούς οργανισμούς προκαλεί αλληλεπικαλύψεις, το πρόγραμμα περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στη συνδυασμένη συμμετοχή σε αυτούς τους οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινότητα παρέχει, στο πλαίσιο περιφερειακών προγραμμάτων, συγκεκριμένη στήριξη σε ομάδες Κρατών ΑΚΕ, οι οποίες έχουν δεσμευθεί να διαπραγματευθούν συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την ΕΕ.

Άρθρο 8

Περιφερειακός προγραμματισμός

1. Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται στο επίπεδο κάθε περιοχής. Ο προγραμματισμός απορρέει από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και του δεόντως εντεταλμένου ενδιαφερόμενου περιφερειακού οργανισμού (ή οργανισμών) και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια εντολή, των Εθνικών Διατακτών των χωρών αυτής της περιοχής. Όταν κρίνεται σκόπιμο, ο προγραμματισμός μπορεί να περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με επιλέξιμους μη κρατικούς φορείς.

2. Προγραμματισμός σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει:

(α) την επεξεργασία και ανάπτυξη Περιφερειακής Στρατηγικής Στήριξης (ΠΣΣ) με βάση τους μεσοπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές της ίδιας της ενδιαφερόμενης περιοχής·

(β) σαφή αναφορά εκ μέρους της Κοινότητας της ενδεικτικής χρηματοδοτικής πίστωσης που είναι δυνατόν να διατεθεί στην ενδιαφερόμενη περιοχή κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας·

(γ) την κατάρτιση και την έγκριση Περιφερειακού Ενδεικτικού Προγράμματος (ΠΕΠ)για την υλοποίηση της ΠΣΣ· και

(δ) διαδικασία επανεξέτασης, που καλύπτει την ΠΣΣ, το ΠΕΠ και το ύψος των πιστώσεων που διατίθενται για κάθε περιοχή.

3. Η ΠΣΣ καταρτίζεται από την Επιτροπή και από τον δεόντως εντεταλμένο περιφερειακό οργανισμό (ή οργανισμούς) σε συνεργασία με τα Κράτη ΑΚΕ της ενδιαφερόμενης περιοχής. Η ΠΣΣ θα αποτελεί μέσο καθορισμού των προτεραιοτήτων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων και προώθησης της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στα ενισχυόμενα προγράμματα. Η ΠΣΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα τυπικά στοιχεία:

(α) ανάλυση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου της περιοχής·

(β) αξιολόγηση της διαδικασίας και των προοπτικών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης στην παγκόσμια οικονομία·

(γ) σκιαγράφηση των επιδιωκόμενων περιφερειακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων και των αναμενόμενων χρηματοδοτικών αναγκών·

(δ) περιγραφή σχετικών δραστηριοτήτων άλλων εξωτερικών εταίρων στον τομέα τη περιφερειακής συνεργασίας· και

(ε) περιγραφή της συγκεκριμένης συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη των γενικών στόχων της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, που θα λειτουργεί, κατά το δυνατόν, συμπληρωματικά σε σχέση με δράσεις χρηματοδοτούμενες από τα ίδια τα Κράτη ΑΚΕ και από άλλους εξωτερικούς εταίρους, ιδίως δε από κράτη μέλη της ΕΕ.

Άρθρο 9

Κατανομή των πόρων

Στην αρχή της περιόδου που καλύπτει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, η Κοινότητα ανακοινώνει ενδεικτικά σε κάθε περιοχή το ύψος των πόρων που αυτή μπορεί να λάβει κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου. Η ενδεικτική κατανομή των πόρων βασίζεται σε εκτιμήσεις σχετικά με τις ανάγκες, με την πρόοδο και με τις προοπτικές που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη κλίμακα κατανομής και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, είναι δυνατή η ανάμειξη περιφερειακών και εθνικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες περικλείουν σαφώς διακρινόμενη εθνική συνιστώσα.

Άρθρο 10

Περιφερειακό ενδεικτικό πρόγραμμα

1. Με βάση την προαναφερθείσα κατανομή των πόρων, ο δεόντως εντεταλμένος περιφερειακός οργανισμός (ή οργανισμοί) και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια εντολή, οι Εθνικοί Διατάκτες των χωρών αυτής της περιοχής, καταρτίζουν σχέδιο Περιφερειακού Ενδεικτικού Προγράμματος. Ειδικότερα, στο σχέδιο του προγράμματος διευκρινίζονται:

(α) οι κεντρικοί τομείς και αντικείμενα της κοινοτικής ενίσχυσης·

(β) τα καταλληλότερα μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτούς τους τομείς και αντικείμενα· και

(γ) τα έργα και προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων, στον βαθμό που αυτά έχουν καθοριστεί σαφώς, καθώς και ενδεικτική αναφορά των πόρων που πρόκειται να χορηγηθούν για κάθε ένα από τα εν λόγω στοιχεία και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.

2. Το Περιφερειακό Ενδεικτικό Πρόγραμμα εγκρίνεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 11

Διαδικασία αναθεώρησης

Η χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ κάθε περιοχής ΑΚΕ και της Κοινότητας πρέπει να είναι αρκετά ελαστική, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή προσαρμογή των δράσεων προς τους στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν στην οικονομική κατάσταση, στις προτεραιότητες και στους στόχους της ενδιαφερόμενης περιοχής. Διενεργείται ενδιάμεση και τελική αναθεώρηση των περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις εξελίξεις και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους. Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης, η Κοινότητα δύναται να αναθεωρήσει την κατανομή των πόρων υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων.

Άρθρο 12

Συνεργασία ενδο-ΑΚΕ

Στην αρχή της περιόδου που καλύπτει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, η Κοινότητα αναφέρει στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ το μέρος των κεφαλαίων που προβλέπονται για περιφερειακές δράσεις το οποίο κρατείται για τη χρηματοδότηση δράσεων προς όφελος πολλών ή όλων των Κρατών ΑΚΕ. Τέτοιες δράσεις είναι δυνατόν να υπερβαίνουν την έννοια της γεωγραφικής συνάφειας.

Άρθρο 13

Αιτήσεις χρηματοδότησης

1. Αιτήσεις χρηματοδότησης περιφερειακών προγραμμάτων υποβάλλουν:

(α) δεόντως εντεταλμένο περιφερειακό όργανο ή οργανισμός· ή

(β) δεόντως εντεταλμένο υποπεριφερειακό όργανο, οργανισμός ή Κράτος ΑΚΕ της συγκεκριμένης περιοχής κατά το στάδιο του προγραμματισμού και υπό τον όρο ότι η δράση συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ΠΕΠ.

2. Αιτήσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων ενδο-ΑΚΕ υποβάλλουν:

(α) τουλάχιστον 3 εντεταλμένα περιφερειακά όργανα ή οργανισμοί, που ανήκουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή οι Εθνικοί Διατάκτες τέτοιων περιοχών· ή

(β) το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ ή, με ειδική εξουσιοδότηση, η Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ· ή

(γ) διεθνείς οργανισμοί που εκτελούν δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως λάβει την έγκριση της Επιτροπής Πρέσβεων ΑΚΕ.

Άρθρο 14

Διαδικασίες εφαρμογής

1. Τα περιφερειακά προγράμματα εκτελούνται από το όργανο που υπέβαλε τη σχετική αίτηση ή από οποιοδήποτε άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο όργανο ή οργανισμό.

2. Τα προγράμματα που αφορούν πολλές ή όλες τις χώρες ΑΚΕ εκτελούνται από το όργανο που υπέβαλε τη σχετική αίτηση ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο φορέα του. Ελλείψει δεόντως εξουσιοδοτημένου φορέα εκτέλεσης και με την επιφύλαξη έργων και προγραμμάτων ad hoc τα οποία διαχειρίζεται η Γραμματεία ΑΚΕ, η ευθύνη για την εκτέλεση των δράσεων που αφορούν πολλές ή όλες τις χώρες ΑΚΕ βαρύνει την Επιτροπή.

3. Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των χαρακτηριστικών της περιφερειακής συνεργασίας, οι δράσεις που αναλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο διέπονται, ενδεχομένως, από τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 15

Καθορισμός, εκπόνηση και αξιολόγηση των έργων

1. Τα έργα και προγράμματα που έχουν υποβληθεί από Κράτος ΑΚΕ υπόκεινται σε αξιολόγηση από κοινού. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης επεξεργάζεται τις γενικές κατευθύνσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων και των προγραμμάτων.

2. Οι φάκελοι των σχεδίων και των προγραμμάτων που καταρτίζονται και υποβάλλονται προς χρηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για την εξέταση των εν λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων ή, σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως καθοριστεί τα εν λόγω σχέδια και προγράμματα, να παρέχουν συνοπτική περιγραφή για τις ανάγκες της αξιολόγησής τους. Οι φάκελοι αυτοί διαβιβάζονται επισήμως στην Κοινότητα από τα Κράτη ΑΚΕ ή από τους άλλους επιλέξιμους δικαιούχους, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

3. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων και προγραμμάτων λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιορισμοί όσον αφορά το εθνικό ανθρώπινο δυναμικό και εφαρμόζεται στρατηγική που προάγει την αξιοποίησή του· Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί κάθε Κράτους ΑΚΕ.

Άρθρο 16

Πρόταση και απόφαση χρηματοδότησης

1. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται σε πρόταση χρηματοδότησης που καταρτίζει η Κοινότητα, σε στενή συνεργασία με το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ. Η πρόταση χρηματοδότησης υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων.

2. Η πρόταση χρηματοδότησης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα της τεχνικής και οικονομικής εκτέλεσης του έργου ή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολυετών προγραμμάτων και συνολικών πιστώσεων για δράσεις μικρής οικονομικής κλίμακας, και ορίζει τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της εκτέλεσης. Η πρόταση χρηματοδότησης:

(α) λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ· και

(β) διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο ή στα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ και στην Κοινότητα.

3. Η Επιτροπή οριστικοποιεί την πρόταση χρηματοδότησης και τη διαβιβάζει, με ή χωρίς τροποποιήσεις, στο κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων. Το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με οιαδήποτε τροποποίηση ουσίας την οποία προτίθεται να επιφέρει στο έγγραφο η Επιτροπή. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στην τροποποιημένη πρόταση χρηματοδότησης.

4. Το κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων γνωστοποιεί την απόφασή του εντός 120 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προαναφερθείσας πρότασης χρηματοδότησης.

5. Σε περίπτωση που η Κοινότητα απορρίψει την πρόταση χρηματοδότησης, το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ ενημερώνονται αμέσως για τους λόγους αυτής της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, οι αντιπρόσωποι του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ μπορούν να ζητήσουν, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης:

(α) να τεθεί το ζήτημα στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που έχει συσταθεί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας· ή

(β) να τους παραχωρηθεί ακρόαση από το κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων.

6. Μετά την ακρόαση, το αρμόδιο όργανο της Κοινότητας λαμβάνει οριστική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης· πριν ληφθεί η απόφαση το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ μπορούν να του κοινοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο θεωρήσουν αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ενημέρωσής του.

7. Στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, η παροχή κατάρτισης, αποκεντρωμένες δράσεις, μικροέργα, η προώθηση και η ανάπτυξη του εμπορίου, ομάδες δράσεων περιορισμένης κλίμακας σε συγκεκριμένο τομέα, η στήριξη της διαχείρισης έργων / προγραμμάτων και η τεχνική συνεργασία.

8. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ δύναται να υποβάλει στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας πολυετές πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζονται οι γενικές γραμμές, οι προβλεπόμενοι τύποι ενεργειών και η προτεινόμενη χρηματοδοτική ανάληψη υποχρεώσεων:

(α) η απόφαση χρηματοδότησης για κάθε πολυετές πρόγραμμα λαμβάνεται από τον Κύριο Διατάκτη. Η επιστολή του Κύριου Διατάκτη προς τον Εθνικό Διατάκτη, με την οποία γνωστοποιείται αυτή η απόφαση, αποτελεί τη σύμβαση χρηματοδότησης· και

(β) στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων που εγκρίνονται κατ' αυτόν τον τρόπο, ο Εθνικός Διατάκτης ή, ενδεχομένως, ο φορέας αποκεντρωμένης συνεργασίας στον οποίον έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες για το σκοπό αυτό ή, σε ειδικές περιπτώσεις, άλλοι επιλέξιμοι δικαιούχοι, θέτουν σε εφαρμογή κάθε επιμέρους δράση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης χρηματοδότησης. Όταν η εφαρμογή πρόκειται να διενεργηθεί από φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας ή από άλλους επιλέξιμους δικαιούχους, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας διατηρούν την οικονομική ευθύνη και παρακολουθούν τακτικά τις δράσεις, ώστε να τους βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους.

9. Στο τέλος κάθε έτους, ο Εθνικός Διατάκτης, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων.

Άρθρο 17

Σύμβαση χρηματοδότησης

1. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία, για κάθε έργο ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με μη επιστρεπτέα ενίσχυση από το Ταμείο, καταρτίζεται σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής και του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ. Όταν ο άμεσος δικαιούχος δεν είναι Κράτος ΑΚΕ, η Επιτροπή επισημοποιεί την απόφαση χρηματοδότησης μέσω της ανταλλαγής επιστολών με τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο.

2. Η σύμβαση χρηματοδότησης καταρτίζεται μεταξύ της Επιτροπής και του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ εντός των 60 ημερών που έπονται της απόφασης του κοινοτικού οργάνου λήψης αποφάσεων. Στη σύμβαση:

(α) αποσαφηνίζονται, ειδικότερα, οι λεπτομέρειες που διέπουν την ανάληψη χρηματοδοτικής υποχρέωσης εκ μέρους του Ταμείου, οι ρυθμίσεις και οι όροι της χρηματοδότησης καθώς και οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν το σχετικό έργο ή πρόγραμμα· επίσης η σύμβαση περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα προβλέψεων για την τεχνική εκτέλεση του έργου ή του προγράμματος που περιέχεται στην πρόταση χρηματοδότησης· και

(β) προβλέπονται επαρκείς πιστώσεις για την κάλυψη ενδεχόμενης αύξησης του κόστους και για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης που καθορίζεται σε αυτήν. Οποιοδήποτε μη αναμενόμενο υπόλοιπο διαπιστωθεί κατά το κλείσιμο των λογαριασμών έργων και προγραμμάτων περιέρχεται στο ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ και τυγχάνει της ανάλογης λογιστικής εγγραφής στους λογαριασμούς του Ταμείου. Κάθε τέτοιο υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων.

Άρθρο 18

Υπερβάσεις κόστους

1. Μόλις διαφανεί το ενδεχόμενο υπέρβασης πέραν των ορίων της σύμβασης χρηματοδότησης, ο Εθνικός Διατάκτης πληροφορεί σχετικά τον Κύριο Διατάκτη μέσω του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας, διευκρινίζοντας τα μέτρα τα οποία ο Εθνικός Διατάκτης προτίθεται να λάβει για να καλύψει την υπέρβαση σε σχέση με τις διατεθείσες πιστώσεις, είτε περιορίζοντας την κλίμακα του έργου ή του προγράμματος είτε προσφεύγοντας σε εθνικούς ή σε άλλους μη κοινοτικούς πόρους.

2. Εάν δεν αποφασιστεί, σε συμφωνία με την Κοινότητα, να περιοριστεί η κλίμακα του έργου ή του προγράμματος δράσης ή εάν δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από άλλους πόρους, η υπέρβαση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ενδεικτικό πρόγραμμα μέχρι ποσοστού 20 % της ανάληψης χρηματοδοτικών υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο έργο ή πρόγραμμα.

Άρθρο 19

Αναδρομική χρηματοδότηση

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία έναρξη των έργων, να αποφευχθούν τα κενά μεταξύ διαδοχικών έργων και να αποτραπούν οι καθυστερήσεις, τα Κράτη ΑΚΕ δύνανται, σε συμφωνία με την Επιτροπή, κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του έργου και πριν ληφθεί η απόφαση χρηματοδότησης:

(α) να προκηρύξουν, για κάθε τύπο σύμβασης, διαγωνισμούς που θα συνοδεύονται από ανασταλτική ρήτρα· και

(β) να προχρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που αφορούν την έναρξη των προγραμμάτων, προκαταρκτική και εποχιακή εργασία, παραγγελίες εξοπλισμού με μακρά προθεσμία παράδοσης καθώς και ορισμένες ήδη διεξαγόμενες ενέργειες. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες που προβλέπει η παρούσα συμφωνία.

2. Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν τις αρμοδιότητες του κοινοτικού οργάνου λήψης αποφάσεων.

3. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από Κράτος ΑΚΕ δυνάμει της παρούσας διάταξης χρηματοδοτούνται αναδρομικά στο πλαίσιο του αντίστοιχου έργου ή προγράμματος, μόλις υπογραφεί η σύμβαση χρηματοδότησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Άρθρο 20

Επιλεξιμότητα

Εκτός εάν χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις ή το κατωτέρω άρθρο 22:

(α) η συμμετοχή στις διαδικασίες διαγωνισμών και στις αναθέσεις συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις:

(i) στα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες ή επιχειρήσεις, τους οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα των Kρατών ΑΚΕ και των κρατών μελών·

(ii) στους συνεταιρισμούς και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των κρατών μελών ή/και των Κρατών ΑΚΕ· και

(iii) σε κοινές επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων ή εταιρειών των Κρατών ΑΚΕ ή/και των κρατών μελών.

(β) Οι προμήθειες πρέπει να είναι καταγωγής της Κοινότητας ή/και των Κρατών ΑΚΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ορισμός της εννοίας των "καταγόμενων προϊόντων" ή "προϊόντων καταγωγής" αξιολογείται σε συνάρτηση με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες, στις δε προμήθειες καταγωγής της Κοινότητας συμπεριλαμβάνονται οι προμήθειες καταγωγής των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών.

Άρθρο 21

Συμμετοχή επί ίσοις όροις

Τα Κράτη ΑΚΕ και η Επιτροπή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, επί ίσοις όροις, στις διαδικασίες διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της λήψης μέτρων με στόχο:

(α) να εξασφαλίζουν, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Διαδικτύου και των επίσημων εφημερίδων όλων των Κρατών ΑΚΕ, καθώς και με κάθε άλλο κατάλληλο μέσο πληροφόρησης, τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών·

(β) να καταργήσουν τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ήταν δυνατό να παρεμποδίσουν την επί ίσοις όροις ευρεία συμμετοχή·

(γ) να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και επιχειρήσεων των κρατών μελών και των Κρατών ΑΚΕ·

(δ) να εξασφαλίζουν ότι όλα τα κριτήρια ανάθεσης αναφέρονται στο τεύχος δημοπράτησης· και

(ε) να εξασφαλίζουν ότι η επιλεγείσα προσφορά ανταποκρίνεται στους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται στο τεύχος δημοπράτησης.

Άρθρο 22

Παρέκκλιση

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας του συστήματος, μπορεί να επιτρέπεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηκόους αναπτυσσόμενων χωρών εκτός ΑΚΕ να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ. Τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ παρέχουν στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, για κάθε περίπτωση, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει η Κοινότητα την παραχώρηση αυτής της παρέκκλισης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία:

(α) στη γεωγραφική θέση του ενδιαφερομένου Κράτους ΑΚΕ·

(β) στην ανταγωνιστικότητα των αναδόχων, των προμηθευτών και των συμβούλων των κρατών μελών και των Κρατών ΑΚΕ·

(γ) στη μέριμνα να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση του κόστους εκτέλεσης των συμβάσεων·

(δ) στις δυσκολίες μεταφοράς και στις καθυστερήσεις που οφείλονται στις προθεσμίες παράδοσης και σε άλλα συναφή προβλήματα· και

(ε) στην καταλληλότερη και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες τεχνολογία.

2. Η συμμετοχή τρίτων χωρών στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα μπορεί επίσης να επιτραπεί:

(α) όταν η Κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων περιφερειακής ή διαπεριφερειακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν τέτοιες χώρες·

(β) σε περίπτωση συγχρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων· και

(γ) σε περίπτωση ενισχύσεων έκτακτης ανάγκης.

3. Σε έκτακτες περιπτώσεις και σε συμφωνία με την Επιτροπή, τα γραφεία συμβούλων που διαθέτουν εμπειρογνώμονες υπηκόους τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 23

Ανταγωνισμός

1. Προκειμένου να απλουστευθούν και να εκσυγχρονιστούν οι γενικοί κανόνες και κανονισμοί που διέπουν τον ανταγωνισμό και τις προτιμήσεις στο πλαίσιο δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ, οι συμβάσεις θα ανατίθενται με ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισμούς καθώς και με συμβάσεις πλαίσια, συμβάσεις με απευθείας συμφωνία και με συμβάσεις εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία, ως ακολούθως:

(α) προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας·

(β) προκήρυξη τοπικού ανοικτού διαγωνισμού με τη δημοσίευση διακήρυξης αποκλειστικά στο δικαιούχο Κράτος ΑΚΕ·

(γ) προκήρυξη διεθνούς κλειστού διαγωνισμού, στον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή καλεί να συμμετάσχει περιορισμένο αριθμό υποψήφιων αναδόχων, μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης προπληροφόρησης·

(δ) συμβάσεις με απευθείας συμφωνία, που συνεπάγονται απλουστευμένη διαδικασία κατά την οποία δεν απαιτείται η δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, η δε Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε περιορισμένο αριθμό φορέων παροχής υπηρεσιών· και

(ε) σύμβαση εκτέλεσης έργων, η οποία εκτελείται από φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και από υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων δικαιούχων Κρατών.

2. Οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο συνάπτονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) συμβάσεις έργων ύψους:

(i) άνω των 5000000 [fmxeuro] ανατίθενται με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό·

(ii) μεταξύ 300000 [fmxeuro] και 5000000 [fmxeuro] ανατίθενται με τοπικό ανοικτό διαγωνισμό· και

(iii) κάτω των 300000 [fmxeuro] ανατίθενται με άμεση συμφωνία, η οποία συνεπάγεται απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης.

(β) συμβάσεις προμηθειών ύψους:

(i) άνω των 150000 [fmxeuro] ανατίθενται με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό·

(ii) μεταξύ 30000 [fmxeuro] και 150000 [fmxeuro] ανατίθενται με τοπικό ανοικτό διαγωνισμό· και

(iii) κάτω των 30000 [fmxeuro] ανατίθενται με άμεση συμφωνία, η οποία συνεπάγεται απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης.

(γ) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους:

(i) άνω των 200000 [fmxeuro] ανατίθενται με διεθνή κλειστό διαγωνισμό, μετά τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης· και

(ii) κάτω των 200000 [fmxeuro] ανατίθενται με άμεση συμφωνία, η οποία συνεπάγεται απλουστευμένη διαδικασία, ή με σύμβαση πλαίσιο.

3. Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ύψους από 5000 [fmxeuro] και κάτω μπορεί να ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό.

4. Στην περίπτωση των κλειστών διαγωνισμών, το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ καταρτίζουν, σε συμφωνία με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, περιορισμένο πίνακα δυνητικών υποψηφίων αναδόχων, ενδεχομένως μετά από διαδικασία προεπιλογής που πραγματοποιείται με βάση τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης.

5. Στην περίπτωση συμβάσεων με απευθείας συμφωνία, το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ πραγματοποιεί ελεύθερα τις συζητήσεις που θεωρεί σκόπιμες με τους υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε κατάλογο που έχει καταρτίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 22, και αναθέτει τη σύμβαση σε όποιον υποψήφιο επιλέξει.

6. Τα Κράτη ΑΚΕ δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί, να καταρτίσει, να συνάψει και να εκτελέσει συμβάσεις υπηρεσιών εξ ονόματός τους απευθείας ή μέσω του αρμόδιου φορέα της.

Άρθρο 24

Εκτέλεση συμβάσεων με αυτεπιστασία

1. Στην περίπτωση εκτέλεσης συμβάσεων με αυτεπιστασία, τα έργα και προγράμματα εκτελούνται από φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από υπηρεσίες του ενδιαφερόμενου Κράτους ή Κρατών ΑΚΕ ή από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της δράσης.

2. Η Κοινότητα συνεισφέρει στις δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες αφορά η χορήγηση του ελλείποντος εξοπλισμού ή του υλικού ή/και των πόρων που θα παράσχουν τη δυνατότητα πρόσληψης του απαιτούμενου πρόσθετου προσωπικού, όπως εμπειρογνωμόνων υπηκόων του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ ή άλλων Κρατών ΑΚΕ. Η συμμετοχή της Κοινότητας αφορά μόνον την κάλυψη του κόστους τυχόν συμπληρωματικών μέσων και προσωρινών δαπανών εκτέλεσης, που περιορίζονται μόνο στις ανάγκες της υπό εξέταση δράσης.

Άρθρο 25

Συμβάσεις βοήθειας έκτακτης ανάγκης

Ο τρόπος εκτέλεσης των συμβάσεων βοήθειας έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στο βαθμό επείγοντος της κατάστασης. Προς τούτο, το κράτος ΑΚΕ μπορεί, για όλες τις ενέργειες που αφορούν τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, να επιτρέψει, εφόσον συμφωνεί ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας:

(α) την ανάθεση συμβάσεων με απευθείας συμφωνία·

(β) την εκτέλεση συμβάσεων με αυτεπιστασία·

(γ) την εκτέλεση από ειδικευμένους οργανισμούς· και

(δ) την άμεση εκτέλεση από την Επιτροπή.

Άρθρο 26

Προτιμήσεις

Προκειμένου να ευνοηθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των φυσικών ή νομικών προσώπων των Κρατών ΑΚΕ στην εκτέλεση των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτιστοποίηση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού αυτών των κρατών. Προς τον σκοπό αυτό:

(α) όσον αφορά τις συμβάσεις έργων αξίας μικρότερης των 5000000 [fmxeuro], οι υποψήφιοι ανάδοχοι των Κρατών ΑΚΕ απολαύουν προτιμήσεως κατά 10 % κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής, τεχνικής και διοικητικής ποιότητας, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο του κεφαλαίου και των στελεχών κατάγονται από ένα ή περισσότερα Κράτη ΑΚΕ·

(β) όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών, ανεξάρτητα από το ύψος τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι των Κρατών ΑΚΕ που προτείνουν προμήθειες των οποίων η συμβατική αξία είναι κατά 50 % τουλάχιστον καταγωγής ΑΚΕ, απολαύουν προτίμησης κατά 15 % κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής, τεχνικής και διοικητικής ποιότητας·

(γ) όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δεδομένης της απαιτούμενης εμπειρίας, παρέχεται προτίμηση:

(i) σε εμπειρογνώμονες, οργανισμούς ή εταιρείες συμβούλων των Κρατών ΑΚΕ, κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής και τεχνικής ποιότητας,

(ii) σε προσφορές που υποβάλλονται από επιχείρηση χώρας ΑΚΕ που συμμετέχει σε κοινοπραξία με Ευρωπαίους εταίρους, και

(iii) σε προσφορές που υποβάλλονται από Ευρωπαίους υποψήφιους αναδόχους με υπεργολάβους ή εμπειρογνώμονες χώρας ΑΚΕ.

(δ) όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν υπεργολάβοι, ο επιλεγείς ανάδοχος προτιμά τα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες και επιχειρήσεις των Κρατών ΑΚΕ που είναι σε θέση να εκτελέσουν τη σύμβαση υπό τους ίδιους όρους· και

(ε) το Κράτος ΑΚΕ μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, να προτείνει στους ενδεχόμενους υποψηφίους αναδόχους τη συνδρομή εταιρειών, επιχειρήσεων, εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων από άλλα Κράτη ΑΚΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κοινή συμφωνία. Αυτή η συνεργασία μπορεί να λάβει τη μορφή κοινής επιχείρησης ή υπεργολαβίας ή ακόμη επαγγελματικής κατάρτισης κατά την απασχόληση.

Άρθρο 27

Ανάθεση συμβάσεων

1. Με την επιφύλαξη του ανωτέρω άρθρου 24, το Κράτος ΑΚΕ αναθέτει τη σύμβαση:

(α) στον υποψήφιο ανάδοχο, του οποίου η προσφορά έχει κριθεί σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του τεύχους δημοπράτησης·

(β) όσον αφορά τις συμβάσεις έργων και προμηθειών, στον υποψήφιο ανάδοχο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αξιολογούμενη με βάση, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι κριτήρια:

(i) το ποσό της προσφοράς, τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης·

(ii) τα προσόντα και τα εχέγγυα που παρέχει ο υποψήφιος, την τεχνική αξία της προσφοράς καθώς και την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την πώληση εντός του Κράτους ΑΚΕ· και

(iii) τη φύση της σύμβασης, τους όρους και τις προθεσμίες εκτέλεσης καθώς και την προσαρμογή στις επιτόπιες συνθήκες.

(γ) όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ποσού της προσφοράς, της τεχνικής αξίας της, της προτεινόμενης οργάνωσης και μεθόδου παροχής των υπηρεσιών καθώς επίσης και της ικανότητας, της ανεξαρτησίας και της διαθεσιμότητας του προτεινόμενου προσωπικού.

2. Όταν δύο προσφορές αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων προτίμηση παρέχεται:

(α) στην προσφορά που προέρχεται από Κράτος ΑΚΕ· ή

(β) αν δεν υπάρχει τέτοια προσφορά:

(i) στην προσφορά που επιτρέπει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού των κρατών ΑΚΕ·

(ii) στην προσφορά που επιτρέπει τις καλύτερες δυνατότητες αναθέσεως υπεργολαβίας σε εταιρείες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα ΑΚΕ· ή

(iii) σε κοινοπραξία φυσικών προσώπων, εταιρειών ή επιχειρήσεων από τα Κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα.

Άρθρο 28

Γενικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις

1. Η ανάθεση συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου διέπεται από το παρόν Παράρτημα και τις διαδικασίες που θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών κατά την πρώτη σύνοδό του μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν συστάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Οι ως άνω διαδικασίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών προμηθειών για τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

2. Μέχρις ότου θεσπιστούν αυτές οι διαδικασίες, εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες του ΕΤΑ, όπως περιλαμβάνονται στις τρέχουσες γενικές ρυθμίσεις και στους γενικούς όρους που διέπουν τις συμβάσεις.

Άρθρο 29

Γενικοί όροι για τις συμβάσεις

Την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο διέπουν:

(α) οι γενικοί όροι που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, οι οποίοι θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών κατά την πρώτη σύνοδό του μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν συστάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης· ή

(β) για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα ή σε περίπτωση που έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση για την εκτέλεση από τρίτους ή σε περίπτωση συνοπτικής διαδικασίας ή στις υπόλοιπες κατάλληλες περιπτώσεις, όλοι οι άλλοι γενικοί όροι που ενδεχομένως έχουν συμφωνηθεί από το συγκεκριμένο Κράτος ΑΚΕ και την Κοινότητα, ήτοι:

(i) οι γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους ΑΚΕ ή οι συνήθεις πρακτικές που επικρατούν σε αυτό όσον αφορά τις διεθνείς συμβάσεις· ή

(ii) οποιοιδήποτε άλλοι διεθνείς γενικοί όροι στον τομέα των συμβάσεων.

Άρθρο 30

Διακανονισμός διαφορών

Ο διακανονισμός των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των αρχών ενός Κράτους ΑΚΕ και ενός αναδόχου σύμβασης, προμηθευτή ή παροχέα υπηρεσιών κατά την εκτέλεση σύμβασης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο πραγματοποιείται ως εξής:

(α) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους ΑΚΕ, εάν πρόκειται για εθνική σύμβαση· και

(β) εάν πρόκειται για διεθνική σύμβαση:

(i) εάν τα μέρη της σύμβασης το δέχονται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους ΑΚΕ ή σύμφωνα με τις καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές του· ή

(ii) με διαιτησία σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών κατά την πρώτη σύνοδό του μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν συστάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που προβλέπεται στην παρούσας συμφωνία.

Άρθρο 31

Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

1. Τα Κράτη ΑΚΕ εφαρμόζουν ως προς τις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό με το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους ή των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών με τους οποίους έχουν σχέσεις. Για τον προσδιορισμό του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) δεν λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς που εφαρμόζει το οικείο Κράτος ΑΚΕ έναντι των άλλων Κρατών ΑΚΕ ή άλλων αναπτυσσόμενων χωρών.

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα εφαρμόζεται το εξής καθεστώς:

(α) οι συμβάσεις δεν υπόκεινται εντός του δικαιούχου Κράτους ΑΚΕ σε τέλη χαρτοσήμου και καταχωρήσεως ούτε σε φορολογικές εισφορές ισοδύναμου αποτελέσματος, υφιστάμενες ή μελλοντικές· εντούτοις, αυτές οι συμβάσεις καταχωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Κράτος ΑΚΕ και η καταχώρηση μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τελών, τα οποία αντιστοιχούν σε αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες·

(β) τα κέρδη ή/και τα έσοδα από την εκτέλεση των συμβάσεων φορολογούνται σύμφωνα με το εσωτερικό φορολογικό καθεστώς του οικείου Κράτους ΑΚΕ, εφόσον τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν τα κέρδη ή/και τα έσοδα είναι μονίμως εγκατεστημένα στο κράτος αυτό ή εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες·

(γ) οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να εκτελέσουν συμβάσεις έργων, πρέπει να εισαγάγουν επαγγελματικό εξοπλισμό, μπορούν να κάνουν χρήση ως προς αυτόν τον εξοπλισμό και κατόπιν αιτήσεώς τους το σύστημα προσωρινής εισαγωγής, όπως καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία του δικαιούχου κράτους ΑΚΕ·

(δ) ο επαγγελματικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που ορίζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εισάγεται προσωρινά στο δικαιούχο ή στα δικαιούχα Κράτη ΑΚΕ, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, με απαλλαγή από φόρους, εισαγωγικούς ή άλλους δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, εφόσον αυτοί οι δασμοί και επιβαρύνσεις δεν αποτελούν αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες·

(ε) οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβάσεων προμηθειών στο δικαιούχο Κράτος ΑΚΕ απαλλάσσονται εισαγωγικών και άλλων δασμών, φόρων ή φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος. Η σύμβαση προμηθειών καταγωγής του οικείου Κράτους ΑΚΕ συνάπτεται με βάση την εργοστασιακή τιμή των προμηθευόμενων ειδών, ενδεχομένως προσαυξημένη κατά τις φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, σε αυτά τα είδη στο Κράτος ΑΚΕ·

(στ) οι αγορές καυσίμων, λιπαντικών και ασφαλτικού συνδετικού υλικού και γενικά όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση μιας συμβάσεως έργων, θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν στην τοπική αγορά και υπόκεινται στο φορολογικό καθεστώς που ισχύει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του δικαιούχου Κράτους ΑΚΕ· και

(ζ) προσωπικά και οικιακά είδη εισαγόμενα για προσωπική χρήση από φυσικά πρόσωπα, εκτός των προσλαμβανόμενων επιτόπου, επιφορτισμένα με την εκτέλεση των υποχρεώσεων που ορίζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και από τα μέλη της οικογενείας τους, απαλλάσσονται από εισαγωγικούς και άλλους δασμούς, φόρους και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, εντός των ορίων της εθνικής νομοθεσίας του δικαιούχου Κράτους ΑΚΕ.

3. Κάθε ζήτημα που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις περί φορολογικών και τελωνειακών ρυθμίσεων, εξακολουθεί να διέπεται από την εθνική νομοθεσία του οικείου Κράτους ΑΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 32

Στόχοι

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση συνίστανται στην τακτική αποτίμηση των αναπτυξιακών δράσεων (προετοιμασία, εκτέλεση και μεταγενέστερες ενέργειες) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εν εξελίξει και των μελλοντικών δράσεων ανάπτυξης.

Άρθρο 33

Λεπτομέρειες εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη αξιολογήσεων στις οποίες προβαίνουν τα Κράτη ΑΚΕ ή η Επιτροπή, αυτό το έργο θα διεκπεραιώνεται από κοινού από το Κράτος ή τα Κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης διασφαλίζει τον κοινό χαρακτήρα των κοινών δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποστολή της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία ΑΚΕ προετοιμάζουν και εφαρμόζουν τις κοινές δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στην ως άνω επιτροπή. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθορίζει, κατά την πρώτη συνεδρίασή της μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, τις λειτουργικές λεπτομέρειες με τις οποίες διασφαλίζεται ο κοινός χαρακτήρας των δράσεων και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, το πρόγραμμα εργασίας.

2. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης αποσκοπούν κυρίως στα εξής:

(α) να παρέχουν τακτικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις των δράσεων και του δραστηριοτήτων του Ταμείου, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τους αρχικούς στόχους. και, με αυτόν τον τρόπο,

(β) να προσφέρουν στα Κράτη ΑΚΕ, στην Επιτροπή και στα μικτά όργανα τη δυνατότητα να αξιοποιούν την κτηθείσα εμπειρία κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση μελλοντικών πολιτικών και δράσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 34

Κύριος διατάκτης

1. Η Επιτροπή ορίζει τον Κύριο Διατάκτη του Ταμείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των πόρων του. Ο Κύριος Διατάκτης είναι υπεύθυνος για την ανάληψη υποχρεώσεων, τη ρευστοποίηση, την έγκριση και τη λογιστική παρακολούθηση της δαπάνης στο πλαίσιο του Ταμείου.

2. Για το σκοπό αυτό, ο κύριος διατάκτης:

(α) αναλαμβάνει, ρευστοποιεί και εντέλλεται τις δαπάνες και παρακολουθεί λογιστικά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις εντολές πληρωμής·

(β) μεριμνά για την τήρηση των αποφάσεων χρηματοδότησης·

(γ) σε στενή συνεργασία με τον Εθνικό Διατάκτη, λαμβάνει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τα χρηματοοικονομικά μέτρα που φαίνονται απαραίτητα για την εξασφάλιση, από οικονομική και τεχνική άποψη, της ορθής εκτέλεσης των εγκεκριμένων δράσεων·

(δ) καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης πριν την προκήρυξη:

(i) διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, και

(ii) διεθνούς κλειστού διαγωνισμού με προεπιλογή των υποψηφίων αναδόχων.

(ε) εγκρίνει τις προτάσεις ανάθεσης συμβάσεων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας σύμφωνα με το άρθρο 36·

(στ) εξασφαλίζει τη δημοσίευση σε εύλογο χρόνο των προκηρύξεων διεθνών διαγωνισμών.

3. Ο Κύριος Διατάκτης ανακοινώνει, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, λεπτομερή ισολογισμό του Ταμείου, στον οποίο αναφέρεται το υπόλοιπο των συνεισφορών που κατέβαλαν σε αυτό τα κράτη μέλη καθώς και οι συνολικές εκταμιεύσεις για κάθε κεφάλαιο χρηματοδότησης.

Άρθρο 35

Εθνικός διατάκτης

1. Η κυβέρνηση κάθε Κράτους ΑΚΕ ορίζει έναν Εθνικό Διατάκτη, ο οποίος την εκπροσωπεί για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου, τους οποίους διαχειρίζονται η Επιτροπή και η Τράπεζα. Ο Εθνικός Διατάκτης δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του· πληροφορεί τον Κύριο Διατάκτη για κάθε τέτοια μεταβίβαση. Ο Εθνικός Διατάκτης:

(α) είναι υπεύθυνος, σε στενή συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, για την προετοιμασία, την υποβολή και την αξιολόγηση των έργων και προγραμμάτων·

(β) σε στενή συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, δημοσιεύει προκηρύξεις τοπικών ανοικτών διαγωνισμών, δέχεται τις τοπικές και διεθνείς προσφορές (ανοικτή και κλειστή διαδικασία), προεδρεύει των εργασιών εξέτασής τους, ορίζει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, υπογράφει τις συμβάσεις και τους πρόσθετους όρους και εγκρίνει τις δαπάνες·

(γ) πριν τη δημοσίευση προκηρύξεων τοπικών ανοικτών διαγωνισμών, υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, ο οποίος παρέχει την έγκρισή του εντός 30 ημερών·

(δ) ολοκληρώνει την εξέταση των προσφορών κατά την διάρκεια της προθεσμίας ισχύος των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έγκριση των συμβάσεων·

(ε) διαβιβάζει τα αποτελέσματα της εξέτασης και την πρόταση ανάθεσης της σύμβασης στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας προς έγκριση εντός των προθεσμιών που τάσσονται στο άρθρο 36·

(στ) ρευστοποιεί και εντέλλεται τις δαπάνες εντός των ορίων των πόρων που του έχουν διατεθεί· και

(ζ) κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής, προκειμένου να διασφαλίσει, από οικονομική και τεχνική άποψη, την ορθή εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων.

2. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και με την επιφύλαξη της απαιτούμενης ενημέρωσης του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας, ο Εθνικός Διατάκτης λαμβάνει αποφάσεις:

(α) για τις τεχνικές προσαρμογές και τροποποιήσεις λεπτομερειακού χαρακτήρα, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν τις τεχνικές λύσεις που αποφασίστηκαν και παραμένουν εντός των ορίων του αποθεματικού που προβλέπεται για προσαρμογές·

(β) για τροποποιήσεις των προϋπολογισμών δαπάνης κατά το στάδιο της εκτέλεσης·

(γ) για μεταφορές από άρθρο σε άρθρο εντός των προϋπολογισμών δαπάνης·

(δ) για τις αλλαγές του τόπου εγκατάστασης προκειμένου για έργα ή προγράμματα πολλαπλών μονάδων, όταν αυτό δικαιολογείται για τεχνικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους·

(ε) για την επιβολή ή την άφεση ποινών λόγω καθυστέρησης·

(στ) για τις πράξεις αποδέσμευσης των εγγυήσεων·

(ζ) για τις αγορές αγαθών, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, στην εγχώρια αγορά·

(η) για τη χρήση υλικών και μηχανημάτων εργοταξίου μη καταγόμενων από τα κράτη μέλη ή τα Κράτη ΑΚΕ, όταν δεν υφίσταται συγκρίσιμη παραγωγή στα κράτη μέλη και στα Κράτη ΑΚΕ·

(θ) για τις υπεργολαβίες·

(ι) για την τελική παραλαβή του έργου, εφόσον ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας παρευρίσκεται στις προσωρινές παραλαβές, θεωρεί τα αντίστοιχα πρακτικά και, κατά περίπτωση, παρευρίσκεται στις τελικές παραλαβές, ιδίως όταν η έκταση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν κατά την προσωρινή παραλαβή επιβάλλει σημαντικές πρόσθετες εργασίες· και

(ια) για την πρόσληψη συμβούλων και άλλων εμπειρογνωμόνων σε θέματα τεχνικής βοήθειας.

Άρθρο 36

Προϊστάμενος της αντιπροσωπίας

1. Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται σε κάθε Κράτος ΑΚΕ ή περιφερειακή ομάδα κρατών που το ζητεί ρητώς από αντιπροσωπία, η οποία διευθύνεται από Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας με την έγκριση του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ. Στην περίπτωση ορισμού Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας σε μια ομάδα Κρατών ΑΚΕ, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εν λόγω Προϊστάμενος να αντιπροσωπεύεται στα άλλα κράτη, εκτός από εκείνο στο οποίο κατοικεί, από Αναπληρωτή που να διαμένει σε καθένα από τα κράτη αυτά. Ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας εκπροσωπεί την Επιτροπή σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της και σε όλες τις δραστηριότητές της.

2. Προς αυτόν τον σκοπό και σε στενή συνεργασία με τον Εθνικό Διατάκτη, ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας:

(α) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ, συμμετέχει και προσφέρει τη συνδρομή του κατά την προετοιμασία έργων και προγραμμάτων καθώς και κατά τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων τεχνικής βοήθειας·

(β) συμμετέχει στην αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων καθώς και στην κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης και αναζητεί τρόπους απλούστευσης της αξιολόγησης των έργων και προγραμμάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης·

(γ) προετοιμάζει τις προτάσεις χρηματοδότησης·

(δ) εγκρίνει, πριν αυτές δημοσιευθούν από τον Εθνικό Διατάκτη, τις διακηρύξεις τοπικών ανοικτών διαγωνισμών και τους φακέλους συμβάσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων έκτακτης ανάγκης, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτόν από τον Εθνικό Διατάκτη·

(ε) παρευρίσκεται στην αποσφράγιση των προσφορών και λαμβάνει αντίγραφα αυτών, καθώς και των αποτελεσμάτων της εξέτασής τους·

(στ) εγκρίνει, εντός 30 ημερών, την πρόταση του Εθνικού Διατάκτη για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο τοπικών ανοικτών διαγωνισμών, συμβάσεων με απευθείας συμφωνία, συμβάσεων ενισχύσεων έκτακτης ανάγκης, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων ύψους κάτω των 5 εκατ. [fmxeuro], καθώς και συμβάσεων προμηθειών ύψους κάτω του 1 εκατ. [fmxeuro]·

(ζ) όσον αφορά όλες τις άλλες συμβάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω, εγκρίνει εντός 30 ημερών την πρόταση του Εθνικού Διατάκτη για την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η επιλεγείσα προσφορά είναι η χαμηλότερη από αυτές που πληρούσαν τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης·

(ii) η επιλεγείσα προσφορά πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που ορίζονταν στα τεύχη δημοπράτησης· και

(iii) η επιλεγείσα προσφορά δεν υπερβαίνει τις πιστώσεις που διατίθενται για τη σύμβαση.

(η) όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (ζ), διαβιβάζει την πρόταση στον Κύριο Διατάκτη, ο οποίος αποφασίζει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της από τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας. Όταν το ύψος της επιλεγείσας προσφοράς υπερβαίνει τις πιστώσεις που διατίθενται για τη σύμβαση, ο Κύριος Διατάκτης λαμβάνει, μετά την έγκριση της σύμβασης, τις απαραίτητες αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

(θ) εγκρίνει τις συμβάσεις και τους προϋπολογισμούς έργων σε περίπτωση εκτέλεσης των συμβάσεων από τις διοικητικές υπηρεσίες με αυτεπιστασία, τους πρόσθετους όρους τους καθώς και τις εντολές πληρωμών που χορηγεί ο Εθνικός Διατάκτης·

(ι) βεβαιώνεται ότι τα έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή εκτελούνται σωστά από οικονομική και τεχνική άποψη·

(ια) συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές του Κράτους ΑΚΕ στο οποίο αντιπροσωπεύει την Επιτροπή, αξιολογώντας τακτικά τις δράσεις·

(ιβ) κοινοποιεί στο Κράτος ΑΚΕ κάθε χρήσιμη πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ιδίως δε όσον αφορά τα κριτήρια εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών· και

(ιγ) ενημερώνει σε τακτική βάση τις εθνικές αρχές για τις κοινοτικές δραστηριότητες που μπορεί να ενδιαφέρουν άμεσα τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και των Κρατών ΑΚΕ.

3. Ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες και εξουσίες για να διευκολύνει και να επιταχύνει όλες τις εργασίες που εκτελούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Κάθε περαιτέρω ανάθεση εξουσιών διοικητικού ή/και χρηματοδοτικού χαρακτήρα στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, πρέπει να γνωστοποιείται στους Εθνικούς Διατάκτες και στο Συμβούλιο των Υπουργών.

Άρθρο 37

Πληρωμές και εντεταλμένοι φορείς πληρωμών

1. Για την εκτέλεση πληρωμών στα εθνικά νομίσματα των Κρατών ΑΚΕ, ανοίγονται σε κάθε Κράτος ΑΚΕ λογαριασμοί στο όνομα της Επιτροπής, στο νόμισμα ενός από τα κράτη μέλη ή σε ευρώ, και σε εθνικό δημόσιο ή ημιδημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο επιλέγεται με συμφωνία μεταξύ του εν λόγω Κράτους ΑΚΕ και της Επιτροπής. Το ως άνω ίδρυμα ασκεί καθήκοντα εθνικού εντεταλμένου φορέα πληρωμών.

2. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο εθνικός εντεταλμένος φορέας πληρωμών δεν αμείβονται, τα δε κατατεθειμένα κεφάλαια δεν αποφέρουν τόκους. Οι τοπικοί λογαριασμοί τροφοδοτούνται από την Κοινότητα στο νόμισμα ενός από τα κράτη μέλη ή σε ευρώ, με βάση εκτιμήσεις για τις μελλοντικές ταμειακές ανάγκες, και αρκετά έγκαιρα ώστε να αποφεύγεται η υποχρέωση προχρηματοδότησης από τα Κράτη ΑΚΕ και να αποτρέπονται καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις.

3. Για την εκτέλεση πληρωμών σε ευρώ, ανοίγονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη λογαριασμοί σε ευρώ στο όνομα της Επιτροπής. Τα ως άνω ιδρύματα ασκούν καθήκοντα εντεταλμένων φορέων πληρωμών στην Ευρώπη.

4. Οι πληρωμές από τους λογαριασμούς στην Ευρώπη θα πραγματοποιούνται με οδηγίες της Επιτροπής ή του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας που ενεργεί εξ ονόματός της για δαπάνες τις οποίες εντέλλεται ο Εθνικός Διατάκτης ή ο Κύριος Διατάκτης με προηγούμενη άδεια του Εθνικού Διατάκτη.

5. Εντός των ορίων των διαθεσίμων στους λογαριασμούς ποσών, οι εντεταλμένοι φορείς πληρωμών πραγματοποιούν τις εκταμιεύσεις που εντέλλεται ο Εθνικός Διατάκτης ή, ενδεχομένως, ο Κύριος Διατάκτης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και κανονικότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την εγκυρότητα της εξοφλητικής απόδειξης.

6. Οι διαδικασίες ρευστοποίησης, εντολής και πληρωμής των δαπανών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το πολύ εντός περιόδου 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής. Ο Εθνικός Διατάκτης εντέλλεται την πληρωμή και την κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

7. Το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ και η Επιτροπή καλύπτουν από δικούς τους πόρους, κάθε μέρος για το μερίδιο της καθυστέρησης για το οποίο ευθύνεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, τις απαιτήσεις που οφείλονται στις καθυστερήσεις πληρωμών.

8. Οι εντεταλμένοι φορείς πληρωμών, ο Εθνικός Διατάκτης, ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής παραμένουν οικονομικώς υπόλογοι, έως την τελική έγκριση από την Επιτροπή των ενεργειών τις οποίες ανέλαβαν να εκτελέσουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Τα προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ εισάγονται στην Κοινότητα άνευ δασμών και φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος.

(α) Τα προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ:

- που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και υποβάλλονται σε κοινή οργάνωση αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 34 της συνθήκης ή

- τα οποία, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση ως συνέπεια της εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής,

η Κοινότητα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζει μεταχείριση ευνοϊκότερη από αυτή που παρέχεται σε τρίτες χώρες, έναντι των οποίων ισχύει η ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους για τα ίδια προϊόντα.

(β) Αν, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη ΑΚΕ ζητήσουν να ισχύσει ειδικό καθεστώς για νέα είδη γεωργικής παραγωγής για τα οποία δεν ισχύει τέτοιο καθεστώς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παραρτήματος, η Κοινότητα εξετάζει τις αιτήσεις αυτές σε συνεννόηση με τα κράτη ΑΚΕ.

(γ) Παρά τα ανωτέρω, στα πλαίσια των προνομιακών σχέσεων και του ειδικού χαρακτήρα της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ, η Κοινότητα εξετάζει χωριστά τις αιτήσεις των κρατών ΑΚΕ για προτιμησιακή πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων τους στην κοινοτική αγορά και γνωστοποιεί την απόφασή της όσον αφορά αυτές τις δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις ει δυνατόν εντός τετραμήνου και πάντως το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους.

Σύμφωνα με το σημείο (α), η Κοινότητα λαμβάνει τις αποφάσεις της όσον αφορά, ιδίως, τις παραχωρήσεις που παρέχονται σε αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες. Λαμβάνει υπόψη της τις δυνατότητες που προσφέρει η εκτός εποχής αγορά.

(δ) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο σημείο (α) τίθενται σε ισχύ ταυτόχρονα με την παρούσα συμφωνία και εξακολουθούν να ισχύουν καθ' όλη την προπαρασκευαστική περίοδο που καθορίζεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 της συμφωνίας.

Ωστόσο, αν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Κοινότητα:

- υποβάλει ένα ή περισσότερα προϊόντα στην κοινή οργάνωση αγοράς ή σε ειδικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη μεταχείριση κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων καταγωγής κρατών ΑΚΕ, σύμφωνα με διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου (α)·

- τροποποιήσει την κοινή οργάνωση αγοράς για συγκεκριμένο προϊόν ή τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις που αφορούν προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ, μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ θα εξακολουθήσουν να υπάγονται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις παρόμοιες με αυτές που ίσχυαν προηγουμένως για προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, έναντι των οποίων ίσχυε η ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους.

(ε) όταν η Κοινότητα σχεδιάζει τη σύναψη προτιμησιακής συμφωνίας με τρίτα κράτη, πληροφορεί σχετικά τα κράτη ΑΚΕ. Με αίτηση των κρατών ΑΚΕ, λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντά τους.

Άρθρο 2

1. Η Κοινότητα δεν επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος κατά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής κρατών ΑΚΕ.

2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την εφαρμογή απαγορεύσεων ή περιορισμών των εξαγωγών, των εισαγωγών ή της διαμετακόμισης εμπορευμάτων για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων, ζώων ή φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, διατήρηση των αναλώσιμων φυσικών πόρων εφόσον τα μέτρα αυτά καθίστανται αποτελεσματικά σε συνδυασμό με περιορισμούς της εγχώριας παραγωγής ή κατανάλωσης, ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις ή περιορισμοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελούν μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένων περιορισμών του εμπορίου γενικότερα.

Σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 επηρεάζει τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ, διενεργούνται διαβουλεύσεις μετά από αίτηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, ενόψει της εξεύρεσης ικανοποιητικής λύσης.

Άρθρο 3

1. Όταν νέα μέτρα ή μέτρα που καθορίζονται σε προγράμματα που εγκρίνει η Κοινότητα για την προσέγγιση νόμων και ρυθμίσεων ενόψει της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ, η Κοινότητα, προτού να θεσπίσει τα εν λόγω μέτρα, ενημερώνει σχετικά τα κράτη ΑΚΕ μέσω του Συμβουλίου των Υπουργών.

2. Για να είναι σε θέση η Κοινότητα να λάβει υπόψη της τα συμφέροντα συγκεκριμένου κράτους ΑΚΕ, διενεργούνται διαβουλεύσεις μετά από αίτηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, ενόψει της εξεύρεσης ικανοποιητικής λύσης.

Άρθρο 4

1. Αν υφιστάμενες κοινοτικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων θίγουν τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ, ή αν τα συμφέροντα αυτά θίγονται από την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την υλοποίηση των ρυθμίσεων αυτών, λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης.

2. Προκειμένου να εξευρεθεί ικανοποιητική λύση, τα κράτη ΑΚΕ δύνανται να φέρουν επίσης ενώπιον του Συμβουλίου των Υπουργών κάθε άλλο πρόβλημα σχετικά με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων το οποίο προκύπτει από μέτρα τα οποία λαμβάνουν ή σχεδιάζουν να λάβουν τα κράτη μέλη.

3. Τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας ενημερώνουν, στο μέτρο του δυνατού, το Συμβούλιο των Υπουργών σχετικά με τέτοια μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διαβουλεύσεις.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη ΑΚΕ δεν απαιτείται να αναλαμβάνουν, σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, υποχρεώσεις αντίστοιχες προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής κρατών ΑΚΕ.

(α) Στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών τους με την Κοινότητα, τα κράτη ΑΚΕ δεν πραγματοποιούν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών και παρέχουν στην Κοινότητα μεταχείριση τουλάχιστον ίδια με τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους.

(β) Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που αναφέρεται στο σημείο (α) δεν εφαρμόζεται στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ ή μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ και άλλων αναπτυσσομένων χωρών.

Άρθρο 6

Κάθε μέρος κοινοποιεί το δασμολόγιό του στο Συμβούλιο των Υπουργών εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος παραρτήματος. Κοινοποιεί επίσης κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του δασμολογίου του μόλις τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 7

1. Η έννοια "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής", για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, καθώς και οι σχετικές μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στο συνημμένο πρωτόκολλο αριθ. 1.

2. Το Συμβούλιο των Υπουργών δύναται να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στο πρωτόκολλο αριθ. 1.

3. Εφόσον δεν έχει καθοριστεί η έννοια "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, κάθε μέρος εξακολουθεί να εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες.

Άρθρο 8

1. Όταν κάποιο προϊόν εισάγεται στην Κοινότητα σε τόσο μεγάλες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλεί ή να κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς πανομοιότυπων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσκολίες που θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε σοβαρή υποβάθμιση της οικονομικής κατάστασης κάποιας περιφέρειας, η Κοινότητα μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 9.

2. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει άλλα μέσα προστασίας και να μην εμποδίσει τη διαρθρωτική ανάπτυξη. Η Κοινότητα δεν προσφεύγει σε μέτρα διασφάλισης με παρεμφερές αποτέλεσμα.

3. Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να περιορίζονται σε αυτά που αναμένεται να προκαλέσουν τη μικρότερη διαταραχή στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της παρούσας συμφωνίας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αυστηρώς αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση των δυσχερειών που έχουν προκύψει.

4. Κατά την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο επίπεδο των εξαγωγών των σχετικών κρατών ΑΚΕ στην Κοινότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό τους. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων, των μεσόγειων και των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 9

1. Όσον αφορά την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης, διενεργούνται προηγούμενες διαβουλεύσεις τόσο για τη θέσπιση των μέτρων όσο και για την παράτασή τους. Η Κοινότητα παρέχει στα κράτη ΑΚΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις εν λόγω διαβουλεύσεις και διαβιβάζει τα στοιχεία, βάσει των οποίων καθορίζεται η έκταση στην οποία οι εισαγωγές συγκεκριμένου προϊόντος από κάποιο κράτος ΑΚΕ έχουν προκαλέσει τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2. Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις, τα μέτρα διασφάλισης ή οποιαδήποτε διευθέτηση που συμφωνείται μεταξύ των οικείων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας αρχίζουν να ισχύουν κατά το πέρας των διαβουλεύσεων αυτών.

3. Ωστόσο, οι προηγούμενες διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εμποδίζουν τη λήψη άμεσων αποφάσεων εκ μέρους της Κοινότητας βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1, σε περίπτωση που ειδικές συνθήκες απαιτούν τέτοιες αποφάσεις.

4. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των γεγονότων που θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν διαταραχές της αγοράς, εγκαθιδρύεται μηχανισμός για την εξασφάλιση της στατιστικής παρακολούθησης ορισμένων εξαγωγών των κρατών ΑΚΕ προς την Κοινότητα.

5. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης στα προβλήματα τα οποία θα ήταν δυνατό να προκαλέσει η εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης.

6. Οι προηγούμενες και οι τακτικές διαβουλεύσεις καθώς και ο μηχανισμός επιτήρησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 εφαρμόζονται σύμφωνα με το συνημμένο πρωτόκολλο 2.

Άρθρο 10

Το Συμβούλιο των Υπουργών, κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, εξετάζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εφαρμογής της ρήτρας διασφάλισης.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση θέσπισης, τροποποίησης ή κατάργησης των μέτρων διασφάλισης, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων, μεσόγειων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 12

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα μέρη συμφωνούν να προβαίνουν σε μεταξύ τους ενημέρωση και διαβουλεύσεις.

Οι διαβουλεύσεις, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπονται ειδικά από τα άρθρα 2 έως 9 του παρόντος παραρτήματος, λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανόνες του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) όταν τα μέρη σκοπεύουν να λάβουν οποιαδήποτε εμπορικά μέτρα που επηρεάζουν τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων μερών του παρόντος παραρτήματος, ενημερώνουν σχετικά το Συμβούλιο των Υπουργών. Οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντά τους·

(2) αν, κατά την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη ΑΚΕ θεωρούν ότι τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο (α) εκτός από αυτά που υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση θα ήταν σκόπιμο να υποβληθούν σε τέτοια μεταχείριση, διενεργούνται ενδεχομένως διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών·

(3) όταν ένα μέρος θεωρεί ότι παρεμβάλλονται εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων λόγω της ύπαρξης, της ερμηνείας ή της εφαρμογής μιας ρύθμισης σε ένα άλλο μέρος ή της εφαρμογής των λεπτομερειών της·

(4) όταν η Κοινότητα λαμβάνει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, είναι δυνατό να διενεργούνται διαβουλεύσεις για τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως ενόψει της διασφάλισης συμμόρφωσης με το άρθρο 8 παράγραφος 3.

Οι διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριμήνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 13

1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης του Λομέ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου 1975 και με το πρωτόκολλο 3 αυτής, η Κοινότητα ανέλαβε υποχρέωση για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, να αγοράζει και να εισάγει σε εγγυημένες τιμές συγκεκριμένες ποσότητες ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, σε ακατέργαστη ή λευκή μορφή, καταγωγής κρατών ΑΚΕ που παράγουν και εξάγουν ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, την οποία τα εν λόγω κράτη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν.

2. Οι όροι εφαρμογής του προαναφερόμενου άρθρου 25 καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στο παρόν παράρτημα ως πρωτόκολλο 3.

3. Το άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του εν λόγω πρωτοκόλλου.

4. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 του ανωτέρω πρωτοκόλλου, είναι δυνατό να γίνει προσφυγή στα όργανα που ιδρύονται από την παρούσα συμφωνία, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της.

5. Σε περίπτωση που η παρούσα συμφωνία πάψει να είναι λειτουργική εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

6. Οι δηλώσεις που περιέχονται στα παραρτήματα XIII, XXI και XXII της τελικής πράξης της Σύμβασης του Λομέ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου 1975 επιβεβαιώνονται εκ νέου και οι διατάξεις τους θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται. Οι δηλώσεις αυτές επισυνάπτονται ως έχουν στο πρωτόκολλο 3.

7. Το παρόν άρθρο και το πρωτόκολλο 3 δεν ισχύουν για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και των γαλλικών υπερπόντιων εδαφών.

Άρθρο 14

Ισχύει η ειδική ανάληψη υποχρέωσης για το βόειο κρέας που περιλαμβάνεται στο συνημμένο πρωτόκολλο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Τα πρωτόκολλα που επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ή "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ" ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου:

(α) "κατασκευή ή παρασκευή" κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών·

(β) "ύλη", όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·

(γ) "προϊόν" το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

(δ) "εμπορεύματα" τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

(ε) "δασμολογητέα αξία", η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

(στ) "τιμή εκ του εργοστασίου", η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

(ζ) ως "αξία υλών" νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές εντός της σχετικής επικράτειας·

(η) "αξία καταγόμενων υλών", η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται κατ' αναλογία·

(θ) "προστιθέμενη αξία", η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία των υλών τρίτης χώρας που εισάγονται στην Κοινότητα, τα κράτη ΑΚΕ ή τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ)·

(ι) "κεφάλαια" και "κλάσεις" τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως "εναρμονισμένο σύστημα" ή "ΕΣ"·

(κ) ο όρος "κατατασσόμενος" αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση·

(λ) "αποστολή εμπορευμάτων" τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο·

(μ) "εδάφη", τα εδάφη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων·

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ή "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ"

Άρθρο 2

Γενικές απαιτήσεις

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Παραρτήματος V σχετικά με την εμπορική συνεργασία, τα παρακάτω προϊόντα θεωρούνται ως καταγωγής των κρατών ΑΚΕ:

(α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στα κράτη ΑΚΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος πρωτοκόλλου·

(β) τα προϊόντα που παράγονται στα κράτη ΑΚΕ αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στα κράτη ΑΚΕ επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου·

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα εδάφη των κρατών ΑΚΕ θεωρείται ότι αποτελούν ένα έδαφος.

Προϊόντα καταγωγής που κατασκευάζονται από ύλες που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σε περισσότερα του ενός κράτη ΑΚΕ θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής του κράτους ΑΚΕ, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1. Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου στα κράτη ΑΚΕ, στην Κοινότητα ή στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εφεξής αποκαλούμενα ΥΧΕ:

(α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο βυθό τους·

(β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα σ' αυτές·

(γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα σ' αυτές·

(δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται σ' αυτές·

(ε) α προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται σ' αυτές·

(στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων τους με τα πλοία τους·

(ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο (στ)·

(η) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σ' αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα·

(θ) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σ' αυτές·

(ι) τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους·

(κ) τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σ' αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως ι).

2. Οι όροι "πλοία τους" και "πλοίων-εργοστασίων τους" στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν μόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία:

(α) είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας, σε κράτος ΑΚΕ ή σε ΥΧΕ·

(β) φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας, κράτους ΑΚΕ ή ΥΧΕ·

(γ) ανήκουν, κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον σε υπηκόους των κρατών που αποτελούν μέρη της συμφωνίας ή μιας ΥΧΕ ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά ή σε ΥΧΕ, της οποίας ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών που αποτελούν μέρη της συμφωνίας ή μιας ΥΧΕ και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ' αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών ή κάποιας ΥΧΕ·

(δ) των οποίων το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών, κατ' αναλογία τουλάχιστον 50 % αποτελείται από υπηκόους των κρατών μερών στη συμφωνία ή των ΥΧΕ.

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, η Κοινότητα αναγνωρίζει, κατόπιν αιτήσεως κράτους ΑΚΕ, ότι τα πλοία που ναυλώνονται ή ενοικιάζονται από κράτος ΑΚΕ θεωρούνται ως "πλοία του" για την ανάληψη αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ότι το κράτος ΑΚΕ προσέφερε στην Κοινότητα την ευκαιρία να διαπραγματευθεί συμφωνία αλιευτικού περιεχομένου και η Κοινότητα δεν αποδέχθηκε αυτή την προσφορά·

- ότι το 50 % τουλάχιστον του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη και των αξιωματικών, είναι υπήκοοι των κρατών που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ή μιας ΥΧΕ·

- ότι η σύμβαση ναύλωσης ή μίσθωσης έχει γίνει αποδεκτή από την επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ ως παρέχουσα τις κατάλληλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ικανότητας του κράτους ΑΚΕ να αλιεύει για λογαριασμό του και ειδικότερα ως αναγνωρίζουσα στο κράτος ΑΚΕ την ευθύνη για τη ναυτική και εμπορική διαχείριση του πλοίου που έχει τεθεί στη διάθεσή του για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα ή σε κάποια ΥΧΕ, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II.

Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συγκεκριμένου προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι:

(α) η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό της τιμής "εκ του εργοστασίου" του προϊόντος·

(β) με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

Άρθρο 5

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4:

(α) οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)·

(β) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσεων, βαφής, κοπής·

(γ) (i) οι αλλαγές συσκευασίας καθώς και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων,

(ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας.

(δ) η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων διακριτικών σημείων σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους·

(ε) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά των μειγμάτων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να δύνανται να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής κράτους ΑΚΕ, Κοινότητας ή ΥΧΕ·

(στ) η απλή συνένωση μερών για τη σύσταση ενός πλήρους προϊόντος·

(η) η σώρευση δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως ζ)·

(θ) η σφαγή ζώων.

2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας ή κάποιας ΥΧΕ σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 6

Σώρευση καταγωγής

Σώρευση με τις ΥΧΕ και την Κοινότητα

1. Ύλες καταγωγής Κοινότητας ή ΥΧΕ θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5.

2. Η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στην Κοινότητα ή σε κάποια ΥΧΕ θεωρείται ότι διενεργούνται στα κράτη ΑΚΕ, όταν οι σχετικές ύλες υφίστανται επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ.

Σώρευση με τη Νότιο Αφρική

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8, ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής θεωρούνται καταγωγής κρατών ΑΚΕ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σ' αυτά. Οι εν λόγω ύλες δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

4. Προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής βάσει της παραγράφου 3, εξακολουθούν να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ, όταν η προστιθέμενη σ' αυτά αξία υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής Νοτίου Αφρικής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τα σχετικά προϊόντα θεωρείται ότι κατάγονται από τη Νότιο Αφρική. Για την απόκτηση της καταγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψη ύλες καταγωγής Νοτίου Αφρικής που υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ.

5. Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να εφαρμοστεί τρία έτη μετά για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ και 6 έτη μετά για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ αντίστοιχα, από την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και την συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙΙ.

6. Παρά την παράγραφο 5, η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να εφαρμόζεται κατόπιν αιτήσεως των κρατών ΑΚΕ για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΧΙ και ΧΙΙ. Η επιτροπή πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ, για κάθε προϊόν χωριστά, βάσει έκθεσης της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 37. Κατά την εξέταση των αιτημάτων λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος παράκαμψης των εμπορικών διατάξεων της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής.

7. Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα XIV μετά την κατάργηση των δασμών για τα εν λόγω προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

8. Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εφαρμόζεται μόνο όταν οι χρησιμοποιηθείσες ύλες Νοτίου Αφρικής αποκτήσουν τον χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων με εφαρμογή των κανόνων καταγωγής που είναι πανομοιότυποι με αυτούς που περιέχονται στο παρόν πρωτόκολλο. Τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στην Κοινότητα λεπτομερή στοιχεία των συμφωνιών και τους αντίστοιχους κανόνες καταγωγής που έχουν συμφωνηθεί με τη Νότιο Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη ΑΚΕ τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7, η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στη Νότιο Αφρική θεωρείται ότι διεξάγονται σε άλλο κράτος μέλος της Τελωνειακής Ένωσης της Νότιας Αφρικής (SACU) όταν οι ύλες υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος της SACU.

10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 και κατόπιν αιτήσεως των κρατών ΑΚΕ, η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στη Νότιο Αφρική θεωρείται ότι διενεργούνται στα κράτη ΑΚΕ, όταν οι ύλες υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση σε κράτος ΑΚΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης.

Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ αποφασίζει για τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 37, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους για ανάθεση της λήψης απόφασης στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες

11. Κατόπιν αιτήσεως των κρατών ΑΚΕ, ύλες καταγωγής γειτονικών αναπτυσσόμενων χωρών, εκτός των κρατών ΑΚΕ, που υπάγονται σε συμπαγή γεωγραφική οντότητα, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής των κρατών ΑΚΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που έχει παραχθεί σ' αυτά. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις υπό τον όρο ότι:

- η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται στο κράτος ΑΚΕ υπερβαίνει τις εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 5. Ωστόσο, προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος πρέπει να υφίστανται επιπλέον στο κράτος ΑΚΕ τουλάχιστον επεξεργασία ή μεταποίηση, λόγω της οποίας το παραγόμενο προϊόν να κατατάσσεται σε κλάση διαφορετική από την κλάση στην οποία υπάγονταν οι ύλες καταγωγής αναπτυσσόμενης, μη ΑΚΕ, χώρας που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος πρωτοκόλλου, ισχύουν μόνο οι συγκεκριμένες μεταποιήσεις που αναφέρονται στη στήλη 3, ανεξάρτητα από το αν αυτές επιφέρουν αλλαγή κλάσης ή όχι,

- τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα και οι λοιπές ενδιαφερόμενες χώρες συνήψαν συμφωνία για τις κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα προϊόντα τόνου που υπάγονται στα κεφάλαια 3 ή 16 του εναρμονισμένου συστήματος, για τα προϊόντα ρυζιού του κωδικού ΕΣ 1006 ή για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του παρόντος πρωτοκόλλου.

Προκειμένου να καθοριστεί αν τα προϊόντα κατάγονται από αναπτυσσόμενη, μη ΑΚΕ, χώρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ αποφασίζει για τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 37, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους για ανάθεση της λήψης απόφασης στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

Άρθρο 7

Μονάδα χαρακτηρισμού

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος.

Σύμφωνα με αυτά:

- όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα, σε μια μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού,

- όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που υπάγονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Όταν, κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 8

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα.

Άρθρο 9

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Ωστόσο, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό της τιμής "εκ του εργοστασίου" του συνδυασμού.

Άρθρο 10

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του:

(α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων,

(β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού,

(γ) των μηχανημάτων και εργαλείων,

(δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Αρχή της εδαφικότητας

1. Οι όροι του τίτλου ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγμή στα κράτη ΑΚΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 6.

2. Αν καταγόμενα εμπορεύματα, που έχουν εξαχθεί από τα κράτη ΑΚΕ, την Κοινότητα ή κάποια ΥΧΕ προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

(α) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν· και

(β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.

Άρθρο 12

Απευθείας μεταφορά

1. Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις περί εμπορικής συνεργασίας του παραρτήματος V εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια του παρόντος πρωτοκόλλου, τα οποία μεταφέρονται απευθείας μεταξύ του εδάφους των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας, των ΥΧΕ ή της Νοτίου Αφρικής για την εφαρμογή του άρθρου 6 χωρίς να εισέρχονται σε άλλο έδαφος. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφερθούν μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ' αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υποβάλλονται εκεί σε άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο κράτους ΑΚΕ, της Κοινότητας ή κάποιας ΥΧΕ.

2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:

(α) ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης· ή

(β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία:

(i) παρέχει ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων,

(ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν· και

(iii) πιστοποιεί τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης· ή

(γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Άρθρο 13

Εκθέσεις

1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται από κράτος ΑΚΕ για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα εμπίπτουν, κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις του παραρτήματος V, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

(α) ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από κράτος ΑΚΕ στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε σε αυτήν·

(β) ο εξαγωγέας αυτός πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη στην Κοινότητα·

(γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση· και

(δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση.

2. Πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙV πιστοποιητικό καταγωγής και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες εξετέθησαν τα προϊόντα.

3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 14

Γενικές απαιτήσεις

1. Προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ εμπίπτουν κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στο Παράρτημα V εφόσον υποβληθεί:

(α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα IV, ή

(β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, δήλωση το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος πρωτοκόλλου, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους (εφεξής "δήλωση τιμολογίου").

2. Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, στο Παράρτημα V χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.

Άρθρο 15

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ' ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2. Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρωθούν με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γι' αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.

3. Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους ΑΚΕ εξαγωγής στο οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους ΑΚΕ εξαγωγής, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από τα κράτη ΑΚΕ ή κάποια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

5. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές έκδοσης εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

6. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού.

7. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 16

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1. Παρά το άρθρο 15 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν:

(α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων· ή

(β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

3. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.

4. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση "Παρατηρήσεις" του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

Άρθρο 17

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2. Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ' αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες λέξεις:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση "παρατηρήσεις" του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1

4. Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 18

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου κράτους ΑΚΕ ή της Κοινότητας, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδονται από το τελωνείο τον έλεγχο του οποίου υφίστανται τα προϊόντα.

Άρθρο 19

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

1. Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο (β) μπορεί να συνταχθεί:

(α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 20 ή

(β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6000 ευρώ.

2. Αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορεί να συνταχθεί δήλωση τιμολογίου.

3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Η δήλωση τιμολογίου πρέπει να αναγράφεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με αποτύπωση μέσω σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος πρωτοκόλλου, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

5. Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 20 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι αυτές ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι χειρόγραφη υπογραφή αυτού.

6. Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Άρθρο 20

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει των διατάξεων του παραρτήματος V για την εμπορική συνεργασία, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας πρέπει να προσφέρει στις τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου.

4. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμβαίνει όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 21

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

Άρθρο 22

Καθεστώς διαμετακόμισης

Όταν τα προϊόντα εισέρχονται σε κράτος ΑΚΕ ή σε ΥΧΕ εκτός της χώρας καταγωγής, αρχίζει νέα περίοδος ισχύος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης αναγράφουν στη θέση 7 του πιστοποιητικού ΕUR.1 τα εξής:

- τη λέξη "διαμετακόμιση",

- το όνομα της χώρας διαμετακόμισης,

- και θέτουν την επίσημη σφραγίδα, υπόδειγμα της οποίας έχει παρασχεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 31,

- την ημερομηνία αναγραφής των ανωτέρω μνειών.

Άρθρο 23

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής και μπορούν επίσης να ζητήσουν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παραρτήματος V.

Άρθρο 24

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 (α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 25

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1. Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και δηλώνονται ως ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.

2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους δεν θα πρέπει να θεωρούνται εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3. Εξάλλου, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 26

Διαδικασία ενημέρωσης για τις ανάγκες της σώρευσης

1. Όταν εφαρμόζονται τα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 6 παράγραφος 1, η απόδειξη του καθεστώτος καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου των υλών που προέρχονται από άλλα κράτη ΑΚΕ, από την Κοινότητα ή από ΥΧΕ παρέχεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή με δήλωση προμηθευτή, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα VI Α του παρόντος πρωτοκόλλου, που εκδίδει ο εξαγωγέας στο κράτος ή την ΥΧΕ από την οποία προέρχονται οι ύλες.

2. Όταν εφαρμόζονται τα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 6 παράγραφος 9, η απόδειξη της επεξεργασίας ή της μεταποίησης που διενεργείται σε ένα από τα άλλα κράτη ΑΚΕ, στην Κοινότητα, σε κάποια ΥΧΕ ή στην Νότιο Αφρική παρέχεται με τη δήλωση προμηθευτή, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα VI Β του παρόντος πρωτοκόλλου, που εκδίδει ο εξαγωγέας στο κράτος ή την ΥΧΕ από την οποία προέρχονται οι ύλες.

3. Ο προμηθευτής παρέχει ξεχωριστή δήλωση προμηθευτή για κάθε αποστολή υλών στο εμπορικό τιμολόγιο που αφορά την εν λόγω αποστολή ή σε παράρτημα του τιμολογίου ή σε δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που αφορά την αποστολή και περιγράφει τα εκάστοτε εμπορεύματα με επαρκείς λεπτομέρειες που επιτρέπουν την αναγνώρισή τους.

4. Η δήλωση προμηθευτή μπορεί να έχει εκτυπωθεί εκ των προτέρων.

5. Οι δηλώσεις προμηθευτών φέρουν χειρόγραφη υπογραφή. Ωστόσο, όταν οι δηλώσεις τιμολογίου και προμηθευτή καταρτίζονται με μεθόδους ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, η δήλωση προμηθευτή είναι δυνατό να μη φέρει χειρόγραφη υπογραφή υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος υπάλληλος της προμηθεύτριας εταιρείας αναγνωρίζεται κατά τρόπο που ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο εκδίδονται οι δηλώσεις προμηθευτή. Οι εν λόγω τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν όρους για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

6. Οι δηλώσεις προμηθευτή υποβάλλονται στο αρμόδιο τελωνείο στο κράτος ΑΚΕ εξαγωγής από το οποίο ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1.

7. Οι πραγματοποιηθείσες δηλώσεις προμηθευτή και τα εκδοθέντα δελτία πληροφοριών πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 23 του πρωτοκόλλου 1 της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 27

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής κράτους ΑΚΕ ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες έχει εφαρμόσει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

(β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε κράτος ΑΚΕ ή σε μια από τις λοιπές χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

(γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε στα κράτη ΑΚΕ, στην Κοινότητα ή σε ΥΧΕ και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε κράτος ΑΚΕ, στην Κοινότητα ή σε ΥΧΕ, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

(δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στα κράτη ΑΚΕ ή σε μια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 28

Φύλαξη του πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων

1. Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

2. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

3. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

4. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ' αυτές.

Άρθρο 29

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αφεαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2. Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 30

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1. Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα κράτους μέλους, είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία του ευρώ στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου 1999.

2. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και το ισόποσό τους στα εθνικά νομίσματα ορισμένων κρατών μελών της ΕΚ είναι δυνατό, εφόσον χρειάζεται, να επανεξετάζονται και να ανακοινώνονται από την Κοινότητα στη επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας το αργότερο ένα μήνα πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, η Κοινότητα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ.

3. Εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα άλλου κράτους μέλους της ΕΚ, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό που δηλώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 31

Αμοιβαία συνδρομή

1. Τα κράτη ΑΚΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή υποδείγματα των αποτυπωμάτων των χρησιμοποιούμενων σφραγίδων καθώς και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και τον έλεγχο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 και των δηλώσεων τιμολογίου.

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 και οι δηλώσεις τιμολογίου γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος από την ημερομηνία που οι πληροφορίες λαμβάνονται από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

2. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα, οι ΥΧΕ, τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, των δηλώσεων τιμολογίου ή των δηλώσεων προμηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.

Οι αρχές με τις οποίες διενεργούνται οι διαβουλεύσεις παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για τις συνθήκες παραγωγής του προϊόντος, αναφέροντας ειδικότερα τους όρους τήρησης των κανόνων καταγωγής στα διάφορα κράτη ΑΚΕ, στα κράτη μέλη και στις ΥΧΕ.

Άρθρο 32

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1. Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4. Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής κάθε προληπτικού μέτρου το οποίο κρίνεται απαραίτητο.

5. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και ότι πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

6. Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.

7. Όταν από τη διαδικασία ελέγχου ή από οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία προκύπτουν ενδείξεις ότι οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου παραβιάζονται, το κράτος ΑΚΕ με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας διεξάγει τις κατάλληλες έρευνες ή φροντίζει για τη διεξαγωγή τους με τη δέουσα ταχύτητα ώστε τέτοιες παραβιάσεις να προσδιορίζονται και να προλαμβάνονται, δύναται δε, να καλεί την Κοινότητα να συμμετέχει στις εν λόγω έρευνες.

Άρθρο 33

Έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτών

1. Ο έλεγχος της δήλωσης προμηθευτή μπορεί να πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων ή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των σχετικών υλών.

2. Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο έχει καταρτιστεί η δήλωση να εκδίδουν δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα VII του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα να ζητούν από τον εξαγωγέα να προσκομίζει πιστοποιητικό πληροφοριών που έχουν εκδώσει οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο καταρτίστηκε η δήλωση.

Αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών φυλάσσεται από το τελωνείο που το εξέδωσε για τρία τουλάχιστον έτη.

3. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Στα αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη για το αν η δήλωση σχετικά με τον χαρακτήρα των υλών είναι ορθή.

4. Για τους σκοπούς του ελέγχου, οι προμηθευτές φυλάσσουν τουλάχιστον επί τρία έτη αντίγραφο του εγγράφου που περιέχει τη δήλωση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία απόδειξη που αναφέρει τον αληθινό χαρακτήρα των υλών.

5. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο καταρτίζεται η δήλωση προμηθευτή έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε απόδειξη ή να διενεργούν κάθε έλεγχο που θεωρούν αναγκαίο προκειμένου να επαληθεύουν την ορθότητα των δηλώσεων προμηθευτή.

6. Κάθε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή δήλωση τιμολογίου που εκδίδεται ή καταρτίζεται βάσει εσφαλμένης δήλωσης προμηθευτή θεωρείται άκυρο.

Άρθρο 34

Διευθέτηση διαφορών

Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου των άρθρων 32 και 33, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του και κάθε πρόβλημα που δημιουργείται ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται στην επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διακανονίζονται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 35

Κυρώσεις

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα.

Άρθρο 36

Ελεύθερες ζώνες

1. Τα κράτη ΑΚΕ προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής ή δήλωσης προμηθευτή και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν να εμποδίσουν τη φθορά τους.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 37

Επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας

1. Συγκροτείται επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, εφεξής "η επιτροπή", αρμόδια για την υλοποίηση της διοικητικής συνεργασίας ενόψει της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που ενδέχεται να της ανατεθεί στον τελωνειακό τομέα.

2. Η επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει τακτικά τις συνέπειες για τα κράτη ΑΚΕ και ειδικότερα για τα λιγότερα ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ, της εφαρμογής των κανόνων καταγωγής και να προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών τα κατάλληλα μέτρα.

3. Η επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις για τη σώρευση υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6.

4. Η επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις για παρεκκλίσεις από το παρόν πρωτόκολλο υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 38.

5. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά για την προετοιμασία, ειδικότερα, των αποφάσεων του Συμβουλίου Υπουργών σύμφωνα με το άρθρο 40.

6. Η επιτροπή αποτελείται, αφενός, από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και από υπαλλήλους της Επιτροπής αρμόδιους για τελωνειακά θέματα και, αφετέρου, από εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τα κράτη ΑΚΕ και από υπαλλήλους περιφερειακών ενώσεων των κρατών ΑΚΕ αρμόδιους για τελωνειακά θέματα. Η επιτροπή μπορεί να ζητεί συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη όταν το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 38

Παρεκκλίσεις

1. Η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από το παρόν πρωτόκολλο, όταν το απαιτεί η ανάπτυξη υφισταμένων βιομηχανιών ή η δημιουργία νέων.

Πριν από ή μετά την υποβολή του θέματος στην επιτροπή, το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν την Κοινότητα για το αίτημα έγκρισης παρέκκλισης και να αναφέρουν τους λόγους στους οποίους αυτό στηρίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Η Κοινότητα αποδέχεται όλες τις αιτήσεις των ΑΚΕ που αιτιολογούνται δεόντως κατά την έννοια του παρόντος άρθρου και οι οποίες δεν μπορούν να ζημιώσουν σοβαρά μια εγκατεστημένη βιομηχανία της Κοινότητας.

2. Για να διευκολυνθεί η εξέταση από την επιτροπή των αιτημάτων για έγκριση παρέκκλισης το κράτος ΑΚΕ που διατυπώνει το αίτημα παρέχει, μέσω του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα VIII του παρόντος πρωτοκόλλου, προς επίρρωση του αιτήματός του τις πληρέστερες δυνατές πληροφορίες για τα παρακάτω κυρίως θέματα:

- περιγραφή του τελικού προϊόντος,

- φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής τρίτης χώρας,

- φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής κρατών ΑΚΕ, Κοινότητας ή ΥΧΕ ή των υλών που έχουν μεταποιηθεί εκεί,

- μέθοδοι παραγωγής,

- προστιθέμενη αξία,

- αριθμός υπαλλήλων στη σχετική επιχείρηση,

- προβλεπόμενος όγκος εξαγωγών στην Κοινότητα,

- άλλες ενδεχόμενες πηγές προμήθειας πρώτων υλών

- τους λόγους για τη ζητούμενη προθεσμία στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για νέες πηγές προμήθειας,

- άλλες παρατηρήσεις.

Οι αυτές διατάξεις εφαρμόζονται όσον αφορά ενδεχόμενες παρατάσεις.

Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας μπορεί να τροποποιήσει το έντυπο.

3. Κατά την εξέταση των στοιχείων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη:

(α) το επίπεδο ανάπτυξης ή η γεωγραφική θέση του ή των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ,

(β) οι περιπτώσεις που η εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων καταγωγής θα έθιγε αισθητά την ικανότητα μιας βιομηχανίας εγκατεστημένης σε ένα κράτος ΑΚΕ να συνεχίσει τις εξαγωγές της προς την Κοινότητα, και ιδίως οι περιπτώσεις που η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την παύση των δραστηριοτήτων,

(γ) ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρέχονται σαφείς ενδείξεις ότι θα ήταν δυνατόν σημαντικές επενδύσεις σε μία βιομηχανία να αποθαρρυνθούν λόγω των κανόνων καταγωγής και κατά τις οποίες, παρέκκλιση που θα ευνοούσε την πραγματοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος, θα καθιστούσε, σταδιακά, δυνατή την τήρηση των κανόνων αυτών.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να εξετάζεται αν οι κανόνες σωρευτικής καταγωγής επιτρέπουν τη λύση του προβλήματος.

5. Εξάλλου, όταν η παρέκκλιση αφορά ένα λιγότερο ανεπτυγμένο ή νησιωτικό κράτος ΑΚΕ, η αίτηση εξετάζεται με ευνοϊκή προδιάθεση και λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη:

(α) οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης·

(β) η ανάγκη εφαρμογής της παρέκκλισης για ένα χρονικό διάστημα λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης του συγκεκριμένου κράτους ΑΚΕ και των δυσχερειών που αντιμετωπίζει.

6. Κατά την εξέταση των αιτημάτων, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά περίπτωση, στη δυνατότητα απόκτησης του χαρακτήρα καταγωγής από προϊόντα που περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους ύλες καταγωγής γειτονικών αναπτυσσομένων χωρών, λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ή αναπτυσσομένων χωρών με τις οποίες ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ διατηρούν ειδικές σχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διασφαλιστεί ικανοποιητική διοικητική συνεργασία.

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, η παρέκκλιση χορηγείται όταν η προστιθέμενη αξία στα μη καταγόμενα προϊόντα που μεταποιούνται στο ή στα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ είναι τουλάχιστον 45 % της αξίας του τελικού προϊόντος, εφόσον η παρέκκλιση δεν απειλεί να παραβλάψει σοβαρά έναν οικονομικό τομέα της Κοινότητας ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της.

8. Παρά τις παραγράφους 1 έως 7, για κονσερβοποιημένο τόνο και φιλέτα τόνου είναι δυνατό να παρέχονται μόνο στο πλαίσιο ετήσιων ποσοστώσεων μεγέθου 8000 τόνων για κονσερβοποιημένο τόνο και ετήσιας ποσόστωσης ύψους 2000 για φιλέτα τόνου.

Οι αιτήσεις για τέτοιες παρεκκλίσεις υποβάλλονται από τα κράτη ΑΚΕ σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ποσοστώσεις στην επιτροπή, που τις εγκρίνει αυτόματα και τις θέτει σε ισχύ με απόφαση.

9. Η επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι λαμβάνεται απόφαση το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από εβδομήντα πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της αίτησης από τον συμπροεδρεύοντα της επιτροπής εκπρόσωπο της ΕΚ. Αν στο διάστημα αυτό η Κοινότητα δεν γνωστοποιήσει στα κράτη ΑΚΕ τη θέση της σχετικά με την παρέκκλιση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Εάν η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας δεν καταλήξει σε απόφαση, τότε η Επιτροπή των Πρέσβεων καλείται να αποφασίσει εκείνη, μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του θέματος.

10. (α) Οι παρεκκλίσεις ισχύουν για διάστημα που καθορίζει η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, και το οποίο κατά κανόνα είναι πενταετές·

(β) η απόφαση για την παρέκκλιση μπορεί να προβλέπει παράταση χωρίς να χρειάζεται νέα απόφαση της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, υπό τον όρο ότι το ενδιαφερόμενο κράτος ή κράτη ΑΚΕ θα αποδείξουν, τρεις μήνες πριν τη λήξη κάθε περιόδου, ότι ακόμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου στις οποίες αναφέρεται η παρέκκλιση·

αν εκφραστεί αντίρρηση για την παράταση, η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας εξετάζει το συντομότερο την αντίρρηση και αποφασίζει αν θα χορηγηθεί ή όχι νέα παράταση στην παρέκκλιση. Ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή διακοπών στην εφαρμογή της παρέκκλισης.

(γ) Κατά τη διάρκεια των προθεσμιών που προβλέπονται στα στοιχεία (α) και (β), η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας μπορεί να επανεξετάσει τους όρους εφαρμογής της παρέκκλισης αν αποδειχθεί ότι επήλθε σημαντική αλλαγή στα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η απόφαση για την παρέκκλιση. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής της, η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση των όρων της απόφασης όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης ή κάθε άλλη προϋπόθεση καθορισθείσα προηγουμένως.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 39

Ειδικοί όροι

1. Ο όρος "Κοινότητα" που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Η έκφραση "προϊόντα καταγωγής Κοινότητας" δεν καλύπτει τα προϊόντα που κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια.

2. Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται κατ' αναλογία για τον καθορισμό των προϊόντων που είναι δυνατό να θεωρούνται ως καταγωγής κρατών ΑΚΕ όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια.

3. Όταν προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα, τη Μελίλια, τις ΥΧΕ ή την Κοινότητα υποβάλλονται σε επεξεργασία και μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ, θεωρούνται ως παραχθέντα εξ ολοκλήρου στα κράτη ΑΚΕ.

4. Η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στη Θέουτα, τη Μελίλια, τις ΥΧΕ ή την Κοινότητα θεωρείται ότι διενεργούνται στα κράτη ΑΚΕ, όταν οι σχετικές ύλες υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ.

5. Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4, οι ανεπαρκείς εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 5 δεν θεωρούνται ως επεξεργασία ή μεταποίηση.

6. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος.

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παραρτήματος V, το Συμβούλιο των Υπουργών εξετάζει ετησίως ή όποτε το ζητήσουν τα κράτη ΑΚΕ ή η Κοινότητα, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου ή των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ώστε εάν χρειαστεί να τις τροποποιήσει ή να τις προσαρμόσει.

Το Συμβούλιο των Υπουργών λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, και την επίπτωση που έχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στους κανόνες καταγωγής.

Οι λαμβανόμενες αποφάσεις τίθενται το συντομότερο σε εφαρμογή.

Άρθρο 41

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα αυτού του πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

Άρθρο 42

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

Η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ λαμβάνουν, σε ό,τι τα αφορά, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου 1

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σημείωση 1

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου.

Σημείωση 2

1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ' αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη "ex", αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι αριθμοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.

4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.

Σημείωση 3

1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα του "προϊόντος καταγωγής" και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω χαρακτήρας αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ.

Π.χ.:

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 τοις εκατό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από "άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα" της κλάσης ex 7224.

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης τον χαρακτήρα καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ο κανόνας ορίζει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν "ύλες οποιασδήποτε κλάσης", μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, "κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ...." σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση με προϊόν στο οποίο αντιστοιχεί διαφορετική περιγραφή από αυτή που ισχύει για το προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 2.

4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν μαζί όλες οι ύλες.

Π.χ.:

Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα (Βλέπε επίσης τη σημείωση 6.3 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντ(α)).

Π.χ.:

Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, o οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Π.χ.:

Στην περίπτωση ενδύματος του κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφασμένες ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4

1. Ο όρος "φυσικές ίνες" όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, o όρος "φυσικές ίνες" περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

2. Ο όρος "φυσικές ίνες" καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

3. Οι όροι "υφαντικοί πολτοί", "χημικές ύλες" και "ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού" που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

4. Ο όρος "τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς" που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 5

1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 τοις εκατό ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται. (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4).

2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής:

- μετάξι,

- μαλλί,

- χοντροειδείς ζωικές τρίχες,

- ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

- τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

- βαμβάκι,

- ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

- λινάρι,

- κάνναβι,

- γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

- σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgave,

- ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

- συνθετικές ίνες συνεχείς,

- τεχνητές ίνες συνεχείς,

- νήματα μεταφοράς ρεύματος

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από θειούχο πολυφαινυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυμερές του χλωριούχου βινιλίου,

- άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

- τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

- άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμέν(α), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες

- άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Π.χ.:

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 τοις εκατό κατά βάρος του νήματος.

Π.χ.:

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 τοις εκατό κατά βάρος του υφάσματος.

Π.χ.:

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμικτα.

Π.χ.:

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμικτο προϊόν.

3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν "νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα", αυτή η ανοχή είναι 20 τοις εκατό όσον αφορά τα νήματα.

4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 τοις εκατό όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 6

1. Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, διάφορα κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού βάρους όλων των χρησιμοποιηθεισών υφαντικών υλών.

Τα κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα είναι αυτά που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων δεν θεωρούνται ως είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα.

2. Τα διάφορα μη κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα ή άλλες ύλες που χρησιμοποιούνται και περιέχουν υφαντικές ύλες δεν απαιτείται να πληρούν τους όρους της στήλης 3 ακόμη και αν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σημείωσης 3.5.

3. Σύμφωνα με τη σημείωση 3.5, κάθε μη καταγόμενο μη κλωστοϋφαντουργικό είδος ταινιοπλεκτικής και εξάρτημα ή άλλο προϊόν που δεν περιέχει υφαντικές ύλες μπορεί, οπωσδήποτε, να χρησιμοποιείται ελεύθερα όταν δεν παρασκευάζεται από τις ύλες που απαριθμούνται στη στήλη 3.

- Για παράδειγμα(1), εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως μπλούζες, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες.

4. Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 7

1. Οι "καθορισμένες επεξεργασίες", σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες:

(α) η εν κενώ απόσταξη,

(β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(2),

(γ) η πυρόλυση,

(δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση,

(ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,

(στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμός και καθαρισμός με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη,

(ζ) o πολυμερισμός,

(η) η αλκυλίωση,

(θ) ο ισομερισμός.

2. Οι "καθορισμένες επεξεργασίες" σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες:

(α) η εν κενώ απόσταξη,

(β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(3)

(γ) η πυρόλυση,

(δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση,

(ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,

(στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμός και καθαρισμός με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη,

(ζ) o πολυμερισμός,

(η) η αλκυλίωση,

(θ) ο ισομερισμός,

(ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 τοις εκατό της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ΑSTM D 1266-59 T),

(κ) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710,

(λ) η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για τα βαριά λάδια του κωδικού ΣΟ ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες επεξεργασίες,

(μ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ'όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 τοις εκατό στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSTM D 86,

(ν) η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710).

3. Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, o αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, o χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής.

(1) Το παρόν παράδειγμα δίδεται μόνο χάριν επεξηγήσεως. Δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.

(2) Βλ. πρόσθετη επεξηγηματική σημείωση 4 (β) στο κεφάλαιο 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

(3) Το παρόν παράδειγμα δίδεται μόνο χάριν επεξηγήσεως. Δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.

Παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα είναι δυνατό να μην καλύπτονται στο σύνολό τους από την παρούσα συμφωνία. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διενεργούνται διαβουλεύσεις με τα άλλα μέρη της συμφωνίας.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παράρτημα IIΙ του πρωτοκόλλου 1

ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ

Κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου ως "υπερπόντιες χώρες και εδάφη" νοούνται οι χώρες και τα εδάφη που αναφέρονται στο τέταρτο μέρος της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και απαριθμούνται στη συνέχεια:

(Ο κατάλογος δεν προδικάζει το καθεστώς αυτών των χωρών και εδαφών, ούτε και την εξέλιξή του).

1. Χώρες που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με το Βασίλειο της Δανίας:

- Γροιλανδία

2. Υπερπόντια εδάφη της Γαλλικής Δημοκρατίας:

- Νέα Καληδονία,

- Γαλλική Πολυνησία,

- το έδαφος των γαλλικών περιοχών του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής,

- οι νήσοι Βάλλις και Φουτούνα.

3. Εδαφικές ενότητες που υπάγονται στη Γαλλική Δημοκρατία:

- Μαγιόττε,

- Σαιν Πιέρ και Μικελόν.

4. Υπερπόντιες χώρες που υπάγονται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών:

- Αρούμπα,

- Ολλανδικές Αντίλλες:

- Μπονέρ,

- Κουρασάο,

- Σάμπα,

- Άγιος Ευστάθιος,

- Άγιος Μαρτίνος.

5. Υπερπόντια βρετανικά εδάφη:

- Ανγκουίλλα,

- Νήσοι Κέιμαν,

- Νήσοι Φάλκλαντ,

- Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς,

- Μοντσερράτ,

- Πίτκερν,

- Αγία Ελένη, Νήσος Ασανσιόν, Τρίσταν ντα Κούνια

- Βρετανικό έδαφος Ανταρκτικής,

- Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού,

- Νήσοι Τερκς και Κάικος,

- Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι.

Παράρτημα ΙV του πρωτοκόλλου 1

ΈΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. Το πιστοποιητικό ΕUR.1 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνiα. Το πιστοποιητικό ΕUR.1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους εξαγωγής αν είναι χειρόγραφο, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα.

2. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 είναι 210 × 297mm, όσον αφορά δε το μήκος, υπάρχει ανοχή κατ' ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγiζει τουλάχιστον 25g γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει τυπωμένη διαγράμμιση πράσινου χρώματος η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

3. Τα κράτη εξαγωγής είναι δυνατό να αναλαμβάνουν μόνα τους την εκτύπωση των εντύπων των πιστοποιητικών ή να την εμπιστεύονται σε τυπογραφεία που έχουν εγκρίνει. Στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει μνεία της έγκρισης αυτής. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1 φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει επίσης αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την αναγνώριση του πιστοποιητικού.

>PIC FILE= "L_2000317EL.018901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317EL.019001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317EL.019101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317EL.019201.EPS">

Παράρτημα V του πρωτοκόλλου 1

>PIC FILE= "L_2000317EL.019302.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317EL.019401.EPS">

Παράρτημα VIA του πρωτοκόλλου 1

>PIC FILE= "L_2000317EL.019502.EPS">

Παράρτημα VIB του πρωτοκόλλου 1

>PIC FILE= "L_2000317EL.019602.EPS">

Παράρτημα VII του πρωτοκόλλου 1

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Χρησιμοποιείται το έντυπο δελτίου πληροφοριών του οποίου υπόδειγμα περιέχεται στο παρόν παράρτημα και το οποίο είναι τυπωμένο σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους εξαγωγής. Το δελτίο πληροφοριών καταρτίζεται σε μία από αυτές τις γλώσσες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους εξαγωγής. Εάν είναι χειρόγραφο, συμπληρώνεται με μελάνι, με γράμματα του τύπου. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του.

2. Οι διαστάσεις του δελτίου είναι 210 × 297mm, όσον αφορά δε το μήκος, υπάρχει ανοχή κατ' ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί είναι λευκού χρώματος χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και βάρος 25 gr/m2 τουλάχιστον.

3. Οι εθνικές υπηρεσίες είναι δυνατό να αναλαμβάνουν οι ίδιες την εκτύπωση των εντύπων των πιστοποιητικών ή να την εμπιστεύονται σε τυπογραφεία που έχουν εγκρίνει. Στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει μνεία της έγκρισης αυτής. Το έντυπο φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα σημείο που να επιτρέπει την αναγνώρισή του.

>PIC FILE= "L_2000317EL.019901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317EL.020001.EPS">

Παράρτημα VIII του πρωτοκόλλου 1

Έντυπο για αίτηση παρέκκλισης

>PIC FILE= "L_2000317EL.020102.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317EL.020201.EPS">

Παράρτημα ΙΧ του πρωτοκόλλου 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΚΕ ΕΠΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη από τα προϊόντα αυτά που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παρατηρήσεις σχετικά με τις εργασίες τελειώματος - Ειδικές περιπτώσεις

Σε ορισμένες ειδικές διαδικασίες κατασκευής, η σημασία των εργασιών τελειώματος είναι δυνατόν να αποδειχθεί τόσο μεγάλη, ώστε οι εν λόγω εργασίες να πρέπει να θεωρηθούν ότι υπερβαίνουν το όριο του απλού τελειώματος. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, η μη περάτωση των εργασιών τελειώματος έχει ως αποτέλεσμα να χάνει η κατασκευή το χαρακτήρα της πληρότητας.

Παράρτημα Χ του πρωτοκόλλου 1

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παράρτημα ΧΙ του πρωτοκόλλου 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

Βιομηχανικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι)

2501 00 51

2501 00 91

2501 00 99

Μέταλλα αλκαλίων και αλκαλικών γαιών· μέταλλα σπανίων γαιών

2805 11 00

2805 19 00

2805 21 00

2805 22 00

2805 30 10

2805 30 90

2805 40 10

Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα

2814 10 00

2814 20 00

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)

2815 11 00

2815 12 00

Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου

2817 00 00

Τεχνητό κορούνδιο

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου

2819 10 00

2819 90 00

Οξείδια του μαγγανίου

2820 10 00

2820 90 00

Οξείδια του τιτανίου

2823 00 00

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη

2825 80 00

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα

2827 10 00

Θειούχα· πολυθειούχα

2830 10 00

Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη)

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 10

2835 25 90

2835 26 10

2835 26 90

2835 29 10

2835 29 90

2835 31 00

2835 39 10

2835 39 30

2835 39 70

Ανθρακικά· υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)

2836 20 00

2836 40 00

2836 60 00

Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων

2841 61 00

Ραδιενεργά χημικά στοιχεία

2844 30 11

2844 30 19

2844 30 51

Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844

2845 10 00

2845 90 10

Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2849 20 00

2849 90 30

Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια

2850 00 70

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί

2902 50 00

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 16 00

2903 19 10

2903 19 90

2903 21 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 10

2903 30 31

2903 30 33

2903 30 38

2903 30 90

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 10

2903 44 90

2903 45 10

2903 45 15

2903 45 20

2903 45 25

2903 45 30

2903 45 35

2903 45 40

2903 45 45

2903 45 50

2903 45 55

2903 45 90

2903 46 10

2903 46 20

2903 46 90

2903 47 00

2903 49 10

2903 49 20

2903 49 90

2903 51 90

2903 59 10

2903 59 30

2903 59 90

2903 61 00

2903 62 00

2903 69 10

2903 69 90

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα σουλφονωμένα παράγωγά τους

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 10

2905 14 90

2905 15 00

2905 16 10

2905 16 90

2905 17 00

2905 19 10

2905 19 90

2905 22 10

2905 22 90

2905 29 10

2905 29 90

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 10

2905 39 90

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 10

2905 49 51

2905 49 59

2905 49 90

2905 50 10

2905 50 30

2905 50 99

Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες

2907 11 00

2907 15 00

2907 22 10

Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 31

2909 30 39

2909 30 90

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 10

2909 49 90

2909 50 10

2909 50 90

2909 60 00

Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες

2910 20 00

Αλδεϋδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

2912 41 00

2912 60 00

Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

2914 11 00

2914 21 00

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 10

2915 39 30

2915 39 50

2915 39 90

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 10

2915 60 90

2915 70 15

2915 70 20

2915 70 25

2915 70 30

2915 70 80

2915 90 10

2915 90 20

2915 90 80

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα

2916 12 10

2916 12 20

2916 12 90

2916 14 10

2916 14 90

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδιά τους

2917 11 00

2917 14 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες

2918 14 00

2918 15 00

2918 22 00

2918 90 00

Ενώσεις με αμινική ομάδα

2921 11 10

2921 11 90

2921 12 00

2921 19 10

2921 19 30

2921 19 90

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 10

2921 30 90

2921 41 00

2921 42 10

2921 42 90

2921 43 10

2921 43 90

2921 44 00

2921 45 00

2921 49 10

2921 49 90

2921 51 10

2921 51 90

2921 59 00

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

2922 11 00

2922 12 00

2922 13 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 42 10

2922 43 00

2922 49 80

2922 50 00

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα

2924 21 10

2924 21 90

2924 29 30

Ενώσεις με νιτριλική ομάδα

2926 10 00

2926 90 90

Θειοενώσεις οργανικές

2930 20 00

2930 90 12

2930 90 14

2930 90 16

Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες

2931 00 40

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) οξυγόνου

2932 12 00

2932 13 00

2932 21 00

Εvώσεις ετερoκυκλικές με ετερoάτoμo(α) αζώτoυ

2933 61 00

Σουλφοναμίδες

2935 00 00

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα

3102 10 10

3102 10 90

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 10

3102 30 90

3102 40 10

3102 40 90

3102 50 90

3102 60 00

3102 70 90

3102 80 00

3102 90 00

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά

3103 10 10

3103 10 90

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά

3105 10 00

3105 20 10

3105 20 90

3105 30 10

3105 30 90

3105 40 10

3105 40 90

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 10

3105 60 90

3105 90 91

3105 90 99

Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης

3201 20 00

3201 90 20

Άλλες χρωστικές ύλες

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 90

3206 50 00

Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες

3802 10 00

3802 90 00

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα

3808 10 20

3808 10 30

3808 30 11

3808 30 13

3808 30 15

3808 30 17

3808 30 21

3808 30 23

3808 30 27

3808 30 30

3808 30 90

Παρασκευάσματα με τηv ovoμασία "επιταχυvτές βoυλκαvισμoύ". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ

3812 30 20

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα

3814 00 90

Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα

3817 10 10

3817 10 50

3817 10 80

3817 20 00

Συvδετικά παρασκευασμέvα για καλoύπια ή πυρήvες χυτηρίoυ

3824 90 90

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές

3901 10 10

3901 10 90

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 90

3904 69 00

3904 90 00

Πολυμερή του οξικού βινυλίου

3905 12 00

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια

3907 20 19

3907 20 90

3907 60 90

3907 91 10

3907 91 90

3907 99 10

3907 99 90

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες

3920 10 22

3920 10 28

3920 10 40

3920 10 80

3920 20 21

3920 20 29

3920 20 71

3920 20 79

3920 20 90

3920 30 00

3920 41 11

3920 41 19

3920 41 91

3920 41 99

3920 42 11

3920 42 19

3920 42 91

3920 42 99

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 10

3920 62 90

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 11

3920 71 19

3920 71 90

3920 72 00

3920 73 10

3920 73 50

3920 73 90

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 11

3920 99 19

3920 99 50

3920 99 90

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες

3921 90 19

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας

3923 21 00

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ

4012 10 30

4012 10 50

4012 10 80

4012 20 90

4012 90 10

4012 90 90

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ

4013 10 10

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 10

4013 90 90

Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων

4104 10 91

4104 10 95

4104 10 99

4104 21 00

4104 22 90

4104 29 00

4104 31 11

4104 31 19

4104 31 30

4104 31 90

4104 39 10

4104 39 90

Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών

4105 20 00

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων

4107 10 10

4107 29 10

4107 90 10

4107 90 90

Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)

4108 00 10

4108 00 90

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα

4109 00 00

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος

4111 00 00

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης

4203 10 00

4203 21 00

4203 29 10

4203 29 91

4203 29 99

4203 30 00

4203 40 00

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο

4410 11 00

4410 19 10

4410 19 30

4410 19 50

4410 19 90

4410 90 00

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά, (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα

4412 13 11

4412 13 19

4412 13 90

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 10

4412 22 91

4412 22 99

4412 23 00

4412 29 20

4412 29 80

4412 92 10

4412 92 91

4412 92 99

4412 93 00

4412 99 20

4412 99 80

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές από ξύλο

4418 10 10

4418 10 50

4418 10 90

4418 20 10

4418 20 50

4418 20 80

4418 30 10

4418 90 10

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες

4420 90 11

4420 90 19

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό

4503 10 10

4503 10 90

4503 90 00

Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 99 10

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας

4602 90 10

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών)

4820 10 30

Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά

4903 00 00

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους

4905 10 00

Χαλκομανίες κάθε είδους

4908 10 00

4908 90 00

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα

4909 00 10

4909 00 90

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων

4910 00 00

Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες

4911 10 10

4911 10 90

4911 91 80

4911 99 00

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι)

5004 00 10

5004 00 90

Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5005 00 10

5005 00 90

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5006 00 10

5006 00 90

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

5007 10 00

5007 20 11

5007 20 19

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5106 10 10

5106 10 90

5106 20 11

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5107 10 10

5107 10 90

5107 20 10

5107 20 30

5107 20 51

5107 20 59

5107 20 91

5107 20 99

Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5108 10 10

5108 10 90

5108 20 10

5108 20 90

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5109 10 10

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)

5110 00 00

Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες

5111 11 11

5111 11 19

5111 11 91

5111 11 99

5111 19 11

5111 19 19

5111 19 31

5111 19 39

5111 19 91

5111 19 99

5111 20 00

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90 10

5111 90 91

5111 90 93

5111 90 99

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες

5112 11 10

5112 11 90

5112 19 11

5112 19 19

5112 19 91

5112 19 99

5112 20 00

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)

5113 00 00

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5204 11 00

5204 19 00

5204 20 00

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 10

5205 35 90

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 10

5206 15 90

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 10

5206 25 90

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 10

5206 35 90

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 10

5206 45 90

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5207 10 00

5207 90 00

Νήματα από λινάρι

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

5306 10 90

5306 20 11

5306 20 19

5306 20 90

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί

5308 20 10

5308 20 90

5308 30 00

5308 90 11

5308 90 13

5308 90 19

5308 90 90

Υφάσματα από λινάρι

5309 11 11

5309 11 19

5309 11 90

5309 19 10

5309 19 90

5309 21 10

5309 21 90

5309 29 10

5309 29 90

Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες πoυ πρoέρχovται από τo εσωτερικό τoυ φλoιoύ βίβλoυ

5310 10 10

5310 10 90

5310 90 00

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες

5311 00 10

5311 00 90

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς

5401 10 11

5401 10 19

5401 10 90

5401 20 10

5401 20 90

Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 41 10

5402 41 30

5402 41 90

5402 42 00

5402 43 10

5402 43 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο),

5403 10 00

5403 20 10

5403 20 90

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 10

5403 33 90

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο

5404 10 10

5404 10 90

5404 90 11

5404 90 19

5404 90 90

Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο

5405 00 00

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)

5406 10 00

5406 20 00

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς

5502 00 10

5502 00 90

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες

5503 10 11

5503 10 19

5503 10 90

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 10

5503 90 90

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες

5504 10 00

5504 90 00

Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

5505 20 00

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες

5507 00 00

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, μη συνεχείς

5508 10 11

5508 10 19

5508 10 90

5508 20 10

5508 20 90

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 10

5601 21 90

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα

5602 10 11

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 35

5602 10 39

5602 10 90

5602 21 00

5602 29 10

5602 29 90

5602 90 00

Μη υφασμένα υφάσματα, έστω και εμποτισμένα

5603 11 10

5603 11 90

5603 12 10

5603 12 90

5603 13 10

5603 13 90

5603 14 10

5603 14 90

5603 91 10

5603 91 90

5603 92 10

5603 92 90

5603 93 10

5603 93 90

5603 94 10

5603 94 90

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα

5605 00 00

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες

5606 00 10

5606 00 91

5606 00 99

Είδη από νήματα, λουρίδες

5609 00 00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5801 90 10

5801 90 90

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής

5802 11 00

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη κορδελοποιίας

5803 10 00

5803 90 10

5803 90 30

5803 90 50

5803 90 90

Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα

5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι, τύπου Γκομπλέν

5805 00 00

Είδη κορδελοποιίας

5806 10 00

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00

5806 40 00

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες

5807 10 10

5807 10 90

5807 90 10

5807 90 90

Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά

5808 10 00

5808 90 00

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα

5809 00 00

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια

5811 00 00

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα

5901 10 00

5901 90 00

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον

5902 10 10

5902 10 90

5902 20 10

5902 20 90

5902 90 10

5902 90 90

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

5903 10 10

5903 10 90

5903 20 10

5903 20 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι

5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

5905 00 10

5905 00 31

5905 00 39

5905 00 50

5905 00 70

5905 00 90

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ

5906 10 10

5906 10 90

5906 91 00

5906 99 10

5906 99 90

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

5907 00 10

5907 00 90

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά

5908 00 00

Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες

5909 00 10

5909 00 90

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης

5910 00 00

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32 10

5911 32 90

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 90

Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα")

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 29 90

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10

6001 99 90

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια

6101 10 10

6101 10 90

6101 20 10

6101 20 90

6101 30 10

6101 30 90

6101 90 10

6101 90 90

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

6102 10 10

6102 10 90

6102 20 10

6102 20 90

6102 30 10

6102 30 90

6102 90 10

6102 90 90

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για άντρες ή αγόρια

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6103 49 99

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, για άντρες ή αγόρια

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

6108 99 90

Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, πλεκτά

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 20 00

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα

6113 00 10

6113 00 90

Άλλα ενδύματα πλεκτά

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

6114 90 00

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη

6115 11 00

6115 12 00

6115 19 10

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 19

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 91

6115 93 99

6115 99 00

Είδη γαντοποιίας πλεκτά

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Άλλα συμπληρώματα της ένδυσης, πλεκτά

6117 10 00

6117 20 00

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια

6201 11 00

6201 12 10

6201 12 90

6201 13 10

6201 13 90

6201 19 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6201 99 00

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

6202 11 00

6202 12 10

6202 12 90

6202 13 10

6202 13 90

6202 19 00

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6202 99 00

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για άντρες ή αγόρια

6203 41 10

6203 41 30

6203 41 90

6203 42 11

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 51

6203 42 59

6203 42 90

6203 43 11

6203 43 19

6203 43 31

6203 43 39

6203 43 90

6203 49 11

6203 49 19

6203 49 31

6203 49 39

6203 49 50

6203 49 90

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

6204 59 90

6204 61 10

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 11

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 62 51

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 11

6204 63 18

6204 63 31

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 11

6204 69 18

6204 69 31

6204 69 39

6204 69 50

6204 69 90

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

6205 90 10

6205 90 90

Φανελάκια, σλιπ, για άντρες ή αγόρια

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Φανελάκια και πουκάμισα, σλιπ, για γυναίκες και κορίτσια

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες

6212 10 00

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης

6213 10 00

6213 20 00

6213 90 00

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα

6214 10 00

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

6214 90 90

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

Είδη γαντοποιίας

6216 00 00

Άλλα συμπληρώματα της ένδυσης

6217 10 00

6217 90 00

Κλινοσκεπάσματα

6301 10 00

6301 20 10

6301 20 91

6301 20 99

6301 30 10

6301 30 90

6301 40 10

6301 40 90

6301 90 10

6301 90 90

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

6305 10 10

6305 10 90

6305 20 00

6305 32 11

6305 32 81

6305 32 89

6305 32 90

6305 33 10

6305 33 91

6305 33 99

6305 39 00

6305 90 00

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)· Σκηνές· Ιστία

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

6306 31 00

6306 39 00

6306 41 00

6306 49 00

6306 91 00

6306 99 00

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)

6307 10 10

6307 10 30

6307 10 90

6307 20 00

6307 90 10

6307 90 91

6307 90 99

Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα

6308 00 00

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

6309 00 00

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ

6401 10 10

6401 10 90

6401 91 10

6401 91 90

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 10

6401 99 90

Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 10

6402 99 31

6402 99 39

6402 99 50

6402 99 91

6402 99 93

6402 99 96

6402 99 98

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

6403 51 11

6403 51 15

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59 11

6403 59 31

6403 59 35

6403 59 39

6403 59 50

6403 59 91

6403 59 95

6403 59 99

6403 91 11

6403 91 13

6403 91 16

6403 91 18

6403 91 91

6403 91 93

6403 91 96

6403 91 98

6403 99 11

6403 99 31

6403 99 33

6403 99 36

6403 99 38

6403 99 50

6403 99 91

6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό

6404 11 00

6404 19 10

6404 19 90

6404 20 10

6404 20 90

Άλλα υποδήματα

6405 10 10

6405 10 90

6405 20 10

6405 20 91

6405 20 99

6405 90 10

6405 90 90

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα)

6406 10 11

6406 10 19

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 90

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 30

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 80

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη

6907 10 00

6907 90 10

6907 90 91

6907 90 93

6907 90 99

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη

6908 10 10

6908 10 90

6908 90 11

6908 90 21

6908 90 29

6908 90 31

6908 90 51

6908 90 91

6908 90 93

6908 90 99

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας

6911 10 00

6911 90 00

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας από κεραμευτική ύλη

6912 00 10

6912 00 30

6912 00 50

6912 00 90

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη

6913 10 00

6913 90 10

6913 90 91

6913 90 93

6913 90 99

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου

7013 10 00

7013 21 11

7013 21 19

7013 21 91

7013 21 99

7013 29 10

7013 29 51

7013 29 59

7013 29 91

7013 29 99

7013 31 10

7013 31 90

7013 32 00

7013 39 10

7013 39 91

7013 39 99

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 10

7013 99 90

Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας)

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 10

7019 19 90

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 39 90

7019 40 00

7019 51 10

7019 51 90

7019 52 00

7019 59 10

7019 59 90

7019 90 10

7019 90 30

7019 90 91

7019 90 99

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα

7115 90 10

7115 90 90

Σιδηροκράματα

7202 50 00

7202 70 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 99 30

7202 99 80

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό

7407 10 00

7407 21 10

7407 21 90

7407 22 10

7407 22 90

7407 29 00

Σύρματα από χαλκό

7408 11 00

7408 19 10

7408 19 90

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 10

7409 40 90

7409 90 10

7409 90 90

Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα)

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό

7411 10 11

7411 10 19

7411 10 90

7411 21 10

7411 21 90

7411 22 00

7411 29 10

7411 29 90

Εξαρτήματα σωληνώσεων από χαλκό

7412 10 00

7412 20 00

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό,

7413 00 91

7413 00 99

Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά,

7414 20 00

7414 90 00

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 31 00

7415 32 00

7415 39 00

Ελατήρια από χαλκό

7416 00 00

Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση

7417 00 00

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας

7418 11 00

7418 19 00

7418 20 00

Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό

7419 10 00

7419 91 00

7419 99 00

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από αργίλιο

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 90

Σύρματα από αργίλιο

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από αργίλιο

7606 11 10

7606 11 91

7606 11 93

7606 11 99

7606 12 10

7606 12 50

7606 12 91

7606 12 93

7606 12 99

7606 91 00

7606 92 00

Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 91

7607 19 99

7607 20 10

7607 20 91

7607 20 99

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο

7608 10 90

7608 20 30

7608 20 91

7608 20 99

Εξαρτήματα σωληνώσεων από αργίλιο

7609 00 00

Κατασκευές από αργίλιο

7610 10 00

7610 90 10

7610 90 90

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι από αργίλιο

7611 00 00

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά από αργίλιο

7612 10 00

7612 90 10

7612 90 20

7612 90 91

7612 90 98

Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

7613 00 00

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από αργίλιο

7614 10 00

7614 90 00

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας

7615 11 00

7615 19 10

7615 19 90

7615 20 00

Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο

7616 10 00

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 90

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 91

7801 99 99

Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8101 10 00

8101 91 10

Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8102 10 00

8102 91 10

8102 93 00

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8104 11 00

8104 19 00

Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8107 10 10

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8108 10 10

8108 10 90

8108 90 30

8108 90 50

8108 90 70

8108 90 90

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8109 10 10

8109 90 00

Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8110 00 11

8110 00 19

Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο

8112 20 31

8112 30 20

8112 30 90

8112 91 10

8112 91 31

8112 99 30

Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

8113 00 20

8113 00 40

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα)

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 10

8401 40 90

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 10

8410 90 90

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

8411 11 90

8411 12 90

8411 21 90

8411 22 90

8411 81 90

8411 82 91

8411 82 93

8411 82 99

8411 91 90

8411 99 90

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων

8414 10 30

8414 10 50

8414 10 90

8414 20 91

8414 20 99

8414 30 30

8414 30 91

8414 30 99

8414 40 10

8414 40 90

8414 51 90

8414 59 30

8414 59 50

8414 59 90

8414 60 00

8414 80 21

8414 80 29

8414 80 31

8414 80 39

8414 80 41

8414 80 49

8414 80 60

8414 80 71

8414 80 79

8414 80 90

8414 90 90

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία

8427 10 10

8427 10 90

8427 20 11

8427 20 19

8427 20 90

8427 90 00

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων

8452 10 11

8452 10 19

8452 10 90

8452 21 00

8452 29 00

8452 30 10

8452 30 90

8452 40 00

8452 90 00

Συσκευές ηλεκτρομηχανικές, για οικιακή χρήση

8509 10 10

8509 10 90

8509 20 00

8509 30 00

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 10

8509 90 90

Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά

8516 29 91

8516 31 10

8516 31 90

8516 40 10

8516 40 90

8516 50 00

8516 60 70

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 80

Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών

8519 10 00

8519 21 00

8519 29 00

8519 31 00

8519 39 00

8519 40 00

8519 93 31

8519 93 39

8519 93 81

8519 93 89

8519 99 12

8519 99 18

8519 99 90

Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου

8520 10 00

8520 32 19

8520 32 50

8520 32 91

8520 32 99

8520 33 19

8520 33 90

8520 39 10

8520 39 90

8520 90 90

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο)

8521 10 30

8521 10 80

8521 90 00

Μέρη και εξαρτήματα

8522 10 00

8522 90 30

8522 90 91

8522 90 98

Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου

8523 30 00

Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου

8524 10 00

8524 32 00

8524 39 00

8524 51 00

8524 52 00

8524 53 00

8524 60 00

8524 99 00

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία

8527 12 10

8527 12 90

8527 13 10

8527 13 91

8527 13 99

8527 21 20

8527 21 52

8527 21 59

8527 21 70

8527 21 92

8527 21 98

8527 29 00

8527 31 11

8527 31 19

8527 31 91

8527 31 93

8527 31 98

8527 32 90

8527 39 10

8527 39 91

8527 39 99

8527 90 91

8527 90 99

Δέκτες τηλεόρασης

8528 12 14

8528 12 16

8528 12 18

8528 12 22

8528 12 28

8528 12 52

8528 12 54

8528 12 56

8528 12 58

8528 12 62

8528 12 66

8528 12 72

8528 12 76

8528 12 81

8528 12 89

8528 12 91

8528 12 98

8528 13 00

8528 21 14

8528 21 16

8528 21 18

8528 21 90

8528 22 00

8528 30 10

8528 30 90

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές

8529 10 20

8529 10 31

8529 10 39

8529 10 40

8529 10 50

8529 10 70

8529 10 90

8529 90 51

8529 90 59

8529 90 70

8529 90 81

8529 90 89

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης

8531 10 20

8531 10 30

8531 10 80

8531 80 90

8531 90 90

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου

8540 11 11

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

8540 11 91

8540 11 99

8540 12 00

8540 20 10

8540 20 30

8540 20 90

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 11

8540 89 19

8540 89 90

8540 91 00

8540 99 00

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις

8542 14 25

Σύρματα, με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα)

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 90

8544 41 10

8544 41 90

8544 49 20

8544 49 80

8544 51 00

8544 59 10

8544 59 20

8544 59 80

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσοτέρων ατόμων

8702 10 91

8702 10 99

8702 90 31

8702 90 39

8702 90 90

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

8704 10 11

8704 10 19

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 91

8704 21 99

8704 22 10

8704 23 10

8704 31 10

8704 31 91

8704 31 99

8704 32 10

8704 90 00

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 30

8705 90 90

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης

8709 11 10

8709 11 90

8709 19 10

8709 19 90

8709 90 10

8709 90 90

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα)

8711 10 00

8711 20 10

8711 20 91

8711 20 93

8711 20 98

8711 30 10

8711 30 90

8711 40 00

8711 50 00

8711 90 00

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα

8712 00 10

8712 00 30

8712 00 80

Συσκευές φωτοαντιγραφής

9009 11 00

9009 12 00

9009 21 00

9009 22 10

9009 22 90

9009 30 00

9009 90 10

9009 90 90

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 11

9013 80 19

9013 80 30

9013 80 90

9013 90 10

9013 90 90

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια

9101 11 00

9101 12 00

9101 19 00

9101 21 00

9101 29 00

9101 91 00

9101 99 00

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

9102 21 00

9102 29 00

9102 91 00

9102 99 00

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού

9103 10 00

9103 90 00

Άλλα ωρολόγια

9105 11 00

9105 19 00

9105 21 00

9105 29 00

9105 91 00

9105 99 10

9105 99 90

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν)

9201 10 10

9201 10 90

9201 20 00

9201 90 00

Περίστροφα και πιστόλια

9302 00 10

9302 00 90

Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη

9303 10 00

9303 20 30

9303 20 80

9303 30 00

9303 90 00

Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο)

9304 00 00

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9

9305 10 00

9305 21 00

9305 29 10

9305 29 30

9305 29 80

9305 90 90

Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι

9306 10 00

9306 21 00

9306 29 40

9306 29 70

9306 30 10

9306 30 91

9306 30 93

9306 30 98

9306 90 90

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402)

9401 20 00

9401 90 10

9401 90 30

9401 90 80

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους

9403 40 10

9403 40 90

9403 90 10

9403 90 30

9403 90 90

Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής

9404 10 00

9404 21 10

9404 21 90

9404 29 10

9404 29 90

9404 30 10

9404 30 90

9404 90 10

9404 90 90

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς)

9405 10 21

9405 10 29

9405 10 30

9405 10 50

9405 10 91

9405 10 99

9405 20 11

9405 20 19

9405 20 30

9405 20 50

9405 20 91

9405 20 99

9405 30 00

9405 40 10

9405 40 31

9405 40 35

9405 40 39

9405 40 91

9405 40 95

9405 40 99

9405 50 00

9405 60 91

9405 60 99

9405 91 11

9405 91 19

9405 91 90

9405 92 90

9405 99 90

Προκατασκευές

9406 00 10

9406 00 31

9406 00 39

9406 00 90

Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές

9503 10 10

9503 10 90

9503 20 10

9503 20 90

9503 30 10

9503 30 30

9503 30 90

9503 41 00

9503 49 10

9503 49 30

9503 49 90

9503 50 00

9503 60 10

9503 60 90

9503 70 00

9503 80 10

9503 80 90

9503 90 10

9503 90 32

9503 90 34

9503 90 35

9503 90 37

9503 90 51

9503 90 55

9503 90 99

Σκούπες και ψήκτρες

9603 10 00

9603 21 00

9603 29 10

9603 29 30

9603 29 90

9603 30 10

9603 30 90

9603 40 10

9603 40 90

9603 50 00

9603 90 10

9603 90 91

9603 90 99

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

0101 19 90

0101 20 90

'Aλλα ζώα ζωντανά

0106 00 20

Βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών

0206 30 21

0206 41 91

0206 80 91

0206 90 91

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη

0208 10 11

0208 10 19

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα

0210 90 10

0210 90 60

0210 90 79

0210 90 80

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα

0407 00 90

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

0410 00 00

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς

0601 20 30

0601 20 90

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 49

0604 99 90

Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0701 90 59

0701 90 90

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα

0703 20 00

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 10 40

0709 51 30

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 31

0709 90 71

0709 90 73

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό

0710 80 59

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά

0711 90 10

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα

0712 90 05

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος

0802 12 90

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες

0804 10 00

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

0805 40 95

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines)

0809 40 10

0809 40 90

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

0810 40 50

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό

0811 20 19

0811 20 51

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 50

0811 90 85

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα

0812 90 40

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα

0813 10 00

0813 30 00

0813 40 30

0813 40 95

Καφές, έστω και καβoυρvτισμέvoς ή χωρίς καφεΐvη

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

0907 00 00

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

1209 11 00

1209 19 00

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα

1212 92 00

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών

1501 00 90

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saindoux", ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη

1503 00 90

Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα

1508 10 90

1508 90 90

Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 99

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά

1515 19 90

1515 21 90

1515 29 90

1515 50 19

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 99

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 96

1516 20 98

Μαργαρίvη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα

1517 10 90

1517 90 91

1517 90 99

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 99

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων

1601 00 10

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων

1603 00 10

Μελάσες

1703 10 00

1703 90 00

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη

1803 10 00

1803 20 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1804 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1805 00 00

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2001 90 60

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς

2004 90 30

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2006 00 91

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2008 11 10

2008 11 92

2008 11 96

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 93

2008 30 71

2008 91 00

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 47

Χυμοί φρούτων (περιλαμβανομένου και του μούστου)

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)

2102 30 00

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμέvες

2103 10 00

2103 30 90

2103 90 90

Παρασκευάσματα για σoύπες και ζωμoύς. Σoύπες και ζωμoί παρασκευασμέvα

2104 10 10

2104 10 90

2104 20 00

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται αλλού

2106 90 92

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά

2202 10 00

2202 90 10

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης)

2206 00 31

2206 00 39

2206 00 51

2206 00 59

2206 00 81

2206 00 89

Αιθυλική αλκoόλη μη μετoυσιωμέvη, με κατ' όγκo αλκooλικό τίτλo

2208 50 11

2208 50 19

2208 50 91

2208 50 99

2208 60 11

2208 60 91

2208 60 99

2208 70 10

2208 70 90

2208 90 11

2208 90 19

2208 90 57

2208 90 69

2208 90 74

2208 90 78

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

2309 10 90

2309 90 91

2309 90 93

2309 90 98

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί· απορρίμματα καπνού

2401 10 30

2401 10 50

2401 10 70

2401 10 80

2401 10 90

2401 20 30

2401 20 49

2401 20 50

2401 20 80

2401 20 90

2401 30 00

Πoύρα (στα oπoία περιλαμβάvovται και εκείvα με κoμμέvα τα άκρα), πoυράκια και τσιγάρα

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί

2403 10 10

2403 10 90

2403 91 00

2403 99 10

2403 99 90

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών

3501 10 90

3501 90 10

3501 90 90

Αλβουμίνες

3502 90 70

Λιπαρά, μovoκαρβoξυλικά, βιoμηχαvικά oξέα· όξιvα λάδια

3823 12 00

3823 70 00

Παράρτημα XII του πρωτοκόλλου 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΞΙ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

Βιομηχανικά προϊόντα (1)

Κωδικός ΣΟ 96

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %

5208 11 10

5208 11 90

5208 12 11

5208 12 13

5208 12 15

5208 12 19

5208 12 91

5208 12 93

5208 12 95

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 10

5208 21 90

5208 22 11

5208 22 13

5208 22 15

5208 22 19

5208 22 91

5208 22 93

5208 22 95

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 11

5208 32 13

5208 32 15

5208 32 19

5208 32 91

5208 32 93

5208 32 95

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 10

5208 52 90

5208 53 00

5208 59 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 10

5209 49 90

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 %

5210 11 10

5210 11 90

5210 12 00

5210 19 00

5210 21 10

5210 21 90

5210 22 00

5210 29 00

5210 31 10

5210 31 90

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 42 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 52 00

5210 59 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 %

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

5211 29 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 10

5211 49 90

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι

5212 11 10

5212 11 90

5212 12 10

5212 12 90

5212 13 10

5212 13 90

5212 14 10

5212 14 90

5212 15 10

5212 15 90

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 10

5212 23 90

5212 24 10

5212 24 90

5212 25 10

5212 25 90

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5512 11 00

5512 19 10

5512 19 90

5512 21 00

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99 10

5512 99 90

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5513 11 10

5513 11 30

5513 11 90

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21 10

5513 21 30

5513 21 90

5513 22 00

5513 23 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

5513 41 00

5513 42 00

5513 43 00

5513 49 00

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

5514 19 00

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

5514 33 00

5514 39 00

5514 41 00

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5515 11 10

5515 11 30

5515 11 90

5515 12 10

5515 12 30

5515 12 90

5515 13 11

5515 13 19

5515 13 91

5515 13 99

5515 19 10

5515 19 30

5515 19 90

5515 21 10

5515 21 30

5515 21 90

5515 22 11

5515 22 19

5515 22 91

5515 22 99

5515 29 10

5515 29 30

5515 29 90

5515 91 10

5515 91 30

5515 91 90

5515 92 11

5515 92 19

5515 92 91

5515 92 99

5515 99 10

5515 99 30

5515 99 90

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά

5607 10 00

5607 21 00

5607 29 10

5607 29 90

5607 30 00

5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

5607 90 00

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα

5702 10 00

5702 20 00

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32 10

5702 32 90

5702 39 10

5702 39 90

5702 41 10

5702 41 90

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά

5703 10 10

5703 10 90

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 10

5703 90 90

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, από πίλημα

5704 10 00

5704 90 00

Άλλοι τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες

5705 00 10

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90

Άλλα υφάσματα πλεκτά

6002 10 10

6002 10 90

6002 20 10

6002 20 31

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 20 90

6002 30 10

6002 30 90

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 11

6002 43 19

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 49 00

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 10

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99

6002 99 00

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για άντρες ή αγόρια

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια, πλεκτά

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6105 90 90

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6106 90 30

6106 90 50

6106 90 90

Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά

6109 90 90

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 10

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 10

6110 30 91

6110 30 99

6110 90 10

6110 90 90

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη

6111 10 10

6111 10 90

6111 20 10

6111 20 90

6111 30 10

6111 30 90

6111 90 00

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για άντρες ή αγόρια

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 19 90

6203 21 00

6203 22 10

6203 22 80

6203 23 10

6203 23 80

6203 29 11

6203 29 18

6203 29 90

6203 31 00

6203 32 10

6203 32 90

6203 33 10

6203 33 90

6203 39 11

6203 39 19

6203 39 90

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 19 90

6204 21 00

6204 22 10

6204 22 80

6204 23 10

6204 23 80

6204 29 11

6204 29 18

6204 29 90

6204 31 00

6204 32 10

6204 32 90

6204 33 10

6204 33 90

6204 39 11

6204 39 19

6204 39 90

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

6204 49 10

6204 49 90

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια

6206 10 00

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

6206 90 10

6206 90 90

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, για βρέφη

6209 10 00

6209 20 00

6209 30 00

6209 90 00

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603

6210 10 10

6210 10 91

6210 10 99

6210 20 00

6210 30 00

6210 40 00

6210 50 00

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό· Άλλα ενδύματα

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 31 00

6211 32 10

6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42

6211 32 90

6211 33 10

6211 33 31

6211 33 41

6211 33 42

6211 33 90

6211 39 00

6211 41 00

6211 42 10

6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42

6211 42 90

6211 43 10

6211 43 31

6211 43 41

6211 43 42

6211 43 90

6211 49 00

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας

6302 10 10

6302 10 90

6302 21 00

6302 22 10

6302 22 90

6302 29 10

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 10

6302 32 90

6302 39 10

6302 39 30

6302 39 90

6302 40 00

6302 51 10

6302 51 90

6302 52 00

6302 53 10

6302 53 90

6302 59 00

6302 60 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 92 00

6302 93 10

6302 93 90

6302 99 00

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6303 91 00

6303 92 10

6303 92 90

6303 99 10

6303 99 90

Άλλα είδη επίπλωσης

6304 11 00

6304 19 10

6304 19 30

6304 19 90

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

Βιομηχανικά προϊόντα (2)

Κωδικός ΣΟ 96

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά

2804 69 00

Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση· εvώσεις αvόργαvες ή oργαvικές

2843 10 90

2843 30 00

2843 90 90

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

2922 41 00

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7201 10 11

7201 10 19

7201 10 30

7201 20 00

7201 50 90

Σιδηροκράματα

7202 11 20

7202 11 80

7202 19 00

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 10

7202 41 91

7202 41 99

7202 49 10

7202 49 50

7202 49 90

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή

7203 90 00

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα)· Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα

7204 50 90

Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7206 10 00

7206 90 00

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα

7207 11 11

7207 11 14

7207 11 16

7207 12 10

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 19 31

7207 20 11

7207 20 15

7207 20 17

7207 20 32

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7207 20 71

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα

7215 90 10

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7218 10 00

7218 91 11

7218 91 19

7218 99 11

7218 99 20

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή

7221 00 10

7221 00 90

Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7224 10 00

7224 90 01

7224 90 05

7224 90 08

7224 90 15

7224 90 31

7224 90 39

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα

7301 10 00

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών

7302 10 31

7302 10 39

7302 10 90

7302 20 00

7302 40 10

7302 90 10

Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από χυτοσίδηρο

7303 00 10

7303 00 90

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις)

7307 11 10

7307 11 90

7307 19 10

7307 19 90

7307 21 00

7307 22 10

7307 22 90

7307 23 10

7307 23 90

7307 29 10

7307 29 30

7307 29 90

7307 91 00

7307 92 10

7307 92 90

7307 93 11

7307 93 19

7307 93 91

7307 93 99

7307 99 10

7307 99 30

7307 99 90

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία

7309 00 10

7309 00 30

7309 00 51

7309 00 59

7309 00 90

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία

7310 10 00

7310 21 10

7310 21 91

7310 21 99

7310 29 10

7310 29 90

Δοχεία για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

7311 00 10

7311 00 91

7311 00 99

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες, αρτάνες

7312 10 30

7312 10 51

7312 10 59

7312 10 71

7312 10 75

7312 10 79

7312 10 82

7312 10 84

7312 10 86

7312 10 88

7312 10 99

7312 90 90

Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα

7313 00 00

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7315 11 10

7315 11 90

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

7315 81 00

7315 82 10

7315 82 90

7315 89 00

7315 90 00

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα

7318 11 00

7318 12 10

7318 12 90

7318 13 00

7318 14 10

7318 14 91

7318 14 99

7318 15 10

7318 15 20

7318 15 30

7318 15 41

7318 15 49

7318 15 51

7318 15 59

7318 15 61

7318 15 69

7318 15 70

7318 15 81

7318 15 89

7318 15 90

7318 16 10

7318 16 30

7318 16 50

7318 16 91

7318 16 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια

7319 10 00

7319 20 00

7319 30 00

7319 90 00

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα

7320 10 11

7320 10 19

7320 10 90

7320 20 20

7320 20 81

7320 20 85

7320 20 89

7320 90 10

7320 90 30

7320 90 90

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία

7321 11 10

7321 11 90

7321 12 00

7321 13 00

7321 81 10

7321 81 90

7321 82 10

7321 82 90

7321 83 00

7321 90 00

Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση

7322 11 00

7322 19 00

7322 90 90

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας

7323 10 00

7323 91 00

7323 92 00

7323 93 10

7323 93 90

7323 94 10

7323 94 90

7323 99 10

7323 99 91

7323 99 99

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7324 10 90

7324 21 00

7324 29 00

7324 90 90

Άλλα τεχνουργήματα χυτά από σίδηρο ή χάλυβα

7325 10 20

7325 10 50

7325 10 91

7325 10 99

7325 91 00

7325 99 10

7325 99 91

7325 99 99

Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

7326 11 00

7326 19 10

7326 19 90

7326 20 30

7326 20 50

7326 20 90

7326 90 10

7326 90 30

7326 90 40

7326 90 50

7326 90 60

7326 90 70

7326 90 80

7326 90 91

7326 90 93

7326 90 95

7326 90 97

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή

7901 11 00

7901 12 10

7901 12 30

7901 12 90

7901 20 00

Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου

7903 10 00

7903 90 00

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσοτέρων ατόμων

8702 10 11

8702 10 19

8702 90 11

8702 90 19

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

8704 21 31

8704 21 39

8704 22 91

8704 22 99

8704 23 91

8704 23 99

8704 31 31

8704 31 39

8704 32 91

8704 32 99

Παράρτημα XIII του πρωτοκόλλου 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Βιομηχανικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα

8703 10 10

8703 10 90

8703 21 10

8703 21 90

8703 22 11

8703 22 19

8703 22 90

8703 23 11

8703 23 19

8703 23 90

8703 24 10

8703 24 90

8703 31 10

8703 31 90

8703 32 11

8703 32 19

8703 32 90

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 90

8703 90 10

8703 90 90

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων, με τον κινητήρα τους

8706 00 11

8706 00 19

8706 00 91

8706 00 99

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης

8707 10 10

8707 10 90

8707 90 10

8707 90 90

Μέρη και εξαρτήματα αυτοκινήτων οχημάτων

8708 10 10

8708 10 90

8708 21 10

8708 21 90

8708 29 10

8708 29 90

8708 31 10

8708 31 91

8708 31 99

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 10

8708 40 90

8708 50 10

8708 50 90

8708 60 10

8708 60 91

8708 60 99

8708 70 10

8708 70 50

8708 70 91

8708 70 99

8708 80 10

8708 80 90

8708 91 10

8708 91 90

8708 92 10

8708 92 90

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 10

8708 94 90

8708 99 10

8708 99 30

8708 99 50

8708 99 92

8708 99 98

Βιομηχανικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

7601 10 00

7601 20 10

7601 20 91

7601 20 99

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου

7603 10 00

7603 20 00

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

0101 20 10

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), μη συμπυκνωμένα

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

Βoυτυρόγαλα, πηγμέvo γάλα και πηγμέvη κρέμα, γιαoύρτι, κεφίρ

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0701 90 51

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0708 10 20

0708 10 95

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 51 90

0709 60 10

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό

0710 80 95

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 60

0711 90 70

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες

0804 20 90

0804 30 00

0804 40 20

0804 40 90

0804 40 95

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

0806 10 29 (3) (12)

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας

0807 11 00

0807 19 00

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines)

0809 30 11 (5) (12)

0809 30 51 (6) (12)

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

0810 90 40

0810 90 85

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα

0812 10 00

0812 20 00

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 95

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα

0813 40 10

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

Πιπέρι (του είδους Piper). Αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0904 20 10

Σογιέλαιο και τα κλάσματά του

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού

1512 11 10

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 10

1512 19 91

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2008 19 59

Χυμοί φρούτων (περιλαμβανομένου και του μούστου)

2009 20 99

2009 40 99

2009 80 99

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί· απορρίμματα καπνού

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 60

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων

0603 10 55

0603 10 61

0603 10 69 (11)

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα

0704 10 05

0704 10 10

0704 10 80

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια

0705 11 05

0705 11 10

0705 11 80

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα

0706 10 00

0706 90 05

0706 90 11

0706 90 17

0706 90 30

0706 90 90

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0708 10 90

0708 20 20

0708 20 90

0708 20 95

0708 90 00

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 10 30 (11)

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 10

0709 51 50

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 90 00

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά

0711 20 10

0711 40 00

0711 90 40

0711 90 90

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια)

0714 90 11

0714 90 19

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος

0802 11 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 40 00

Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές

0803 00 11

0803 00 90

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες

0804 20 10

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

0805 20 21 (1) (12)

0805 20 23 (1) (12)

0805 20 25 (1) (12)

0805 20 27 (1) (12)

0805 20 29 (1) (12)

0805 30 90

0805 90 00

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

0806 10 95

0806 10 97

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

0808 10 10 (12)

0808 20 10 (12)

0808 20 90

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines)

0809 10 10 (12)

0809 10 50 (12)

0809 20 19 (12)

0809 20 29 (12)

0809 30 11 (7) (12)

0809 30 19 (12)

0809 30 51 (8) (12)

0809 30 59 (12)

0809 40 40 (12)

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

0810 10 05

0810 20 90

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

0810 40 90

0810 50 00

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα

0812 90 10

0812 90 20

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα

0813 20 00

Σιτάρι και σμιγάδι

1001 90 10

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

1105 10 00

1105 20 00

Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τoυς, ψαριώv

1504 30 11

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 90 31

1602 90 72

1602 90 76

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 96

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2003 10 20

2003 10 30

2003 10 80

2003 20 00

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

Γλυκά κoυταλιoύ, ζελέδες, μαρμελάδες, πoλτoί καρπώv και φρoύτωv

2007 10 91

2007 99 93

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 59

2008 60 69

2008 60 79

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 74

2008 99 79

2008 99 99

Χυμοί φρούτων (περιλαμβανομένου και του μούστου)

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

2009 20 19

2009 20 91

2009 30 19

2009 30 31

2009 30 39

2009 30 51

2009 30 55

2009 30 91

2009 30 95

2009 30 99

2009 40 19

2009 40 91

2009 80 19

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 97

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης)

2206 00 10

Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη

2307 00 19

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα

2308 90 19

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Χοιροειδή ζωντανά

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Πετεινοί, κότες, ζωντανά

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 92 00

0105 93 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άλμη

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 21

0210 90 29

0210 90 31

0210 90 39

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

Βoυτυρόγαλα, πηγμέvo γάλα και πηγμέvη κρέμα, γιαoύρτι, κεφίρ

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

0406 10 20 (11)

0406 10 80 (11)

0406 20 90 (11)

0406 30 10 (11)

0406 30 31 (11)

0406 30 39 (11)

0406 30 90 (11)

0406 40 90 (11)

0406 90 01 (11)

0406 90 21 (11)

0406 90 50 (11)

0406 90 69 (11)

0406 90 78 (11)

0406 90 86 (11)

0406 90 87 (11)

0406 90 88 (11)

0406 90 93 (11)

0406 90 99 (11)

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους και κρόκοι αυτών, νωπά

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Μέλι φυσικό

0409 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0702 00 15 (12)

0702 00 20 (12)

0702 00 25 (12)

0702 00 30 (12)

0702 00 35 (12)

0702 00 40 (12)

0702 00 45 (12)

0702 00 50 (12)

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0707 00 10 (12)

0707 00 15 (12)

0707 00 20 (12)

0707 00 25 (12)

0707 00 30 (12)

0707 00 35 (12)

0707 00 40 (12)

0707 00 90

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 10 10 (12)

0709 10 20 (12)

0709 20 00

0709 90 39

0709 90 75 (12)

0709 90 77 (12)

0709 90 79 (12)

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά

0711 20 90

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα

0712 90 19

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια)

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

0805 10 37 (2) (12)

0805 10 38 (2) (12)

0805 10 39 (2) (12)

0805 10 42 (2) (12)

0805 10 46 (2) (12)

0805 10 82

0805 10 84

0805 10 86

0805 20 11 (12)

0805 20 13 (12)

0805 20 15 (12)

0805 20 17 (12)

0805 20 19 (12)

0805 20 21 (10) (12)

0805 20 23 (10) (12)

0805 20 25 (10) (12)

0805 20 27 (10) (12)

0805 20 29 (10) (12)

0805 20 31 (12)

0805 20 33 (12)

0805 20 35 (12)

0805 20 37 (12)

0805 20 39 (12)

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

0806 10 21 (12)

0806 10 29 (4) (12)

0806 10 30 (12)

0806 10 50 (12)

0806 10 61 (12)

0806 10 69 (12)

0806 10 93

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines)

0809 10 20 (12)

0809 10 30 (12)

0809 10 40 (12)

0809 20 11 (12)

0809 20 21 (12)

0809 20 31 (12)

0809 20 39 (12)

0809 20 41 (12)

0809 20 49 (12)

0809 20 51 (12)

0809 20 59 (12)

0809 20 61 (12)

0809 20 69 (12)

0809 20 71 (12)

0809 20 79 (12)

0809 30 21 (12)

0809 30 29 (12)

0809 30 31 (12)

0809 30 39 (12)

0809 30 41 (12)

0809 30 49 (12)

0809 40 20 (12)

0809 40 30 (12)

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

0810 10 10

0810 10 80

0810 20 10

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό

0811 10 11

0811 10 19

Σιτάρι και σμιγάδι

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

Σίκαλη

1002 00 00

Κριθάρι

1003 00 10

1003 00 90

Βρώμη

1004 00 00

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά

1008 90 10

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων

1103 11 10

1103 11 90

1103 12 00

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 90

1103 21 00

1103 29 10

1103 29 20

1103 29 30

1103 29 90

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι

1104 11 10

1104 11 90

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 99

1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

1104 21 90

1104 21 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 92

1104 22 99

1104 29 11

1104 29 15

1104 29 19

1104 29 31

1104 29 35

1104 29 39

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια

1106 20 10

1106 20 90

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη

1107 10 11

1107 10 19

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα

1212 91 20

1212 91 80

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών

1501 00 19

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους

1510 00 10

1510 00 90

Λάδι δερμάτων "δερματέλαιο"

1522 00 31

1522 00 39

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων

1601 00 91

1601 00 99

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων

1602 10 00

1602 20 90

1602 32 11

1602 39 21

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 74

1602 90 78

1602 90 98

Άλλα ζάχαρα, στα oπoία περιλαμβάvεται η λακτόζη, χημικώς καθαρή

1702 11 00

1702 19 00

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα

1902 20 30

Γλυκά κoυταλιoύ, ζελέδες, μαρμελάδες, πoλτoί καρπώv και φρoύτωv

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 98

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2008 20 11

2008 20 31

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 79

2008 30 91

2008 30 99

2008 40 19

2008 40 31

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 19

2008 60 51

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 91

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 32

2008 99 33

2008 99 34

2008 99 37

2008 99 43

Χυμοί φρούτων (περιλαμβανομένου και του μούστου)

2009 11 11

2009 19 11

2009 20 11

2009 30 11

2009 30 59

2009 40 11

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται αλλού

2106 90 51

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά

2204 10 19 (11)

2204 10 99 (11)

2204 21 10

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92 (12)

2204 30 94 (12)

2204 30 96 (12)

2204 30 98 (12)

Αιθυλική αλκoόλη μη μετoυσιωμέvη

2208 20 40

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Ελαιοπυρήνες και άλλα στερεά υπoλείμματα

2306 90 19

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

Αλβουμίνες

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Βoυτυρόγαλα, πηγμέvo γάλα και πηγμέvη κρέμα, γιαoύρτι, κεφίρ

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα

0405 20 10

0405 20 30

Χυμoί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες

1302 20 10

1302 20 90

Μαργαρίvη

1517 10 10

1517 90 10

Άλλα ζάχαρα, στα oπoία περιλαμβάvεται η λακτόζη, χημικώς καθαρή

1702 50 00

1702 90 10

Ζαχαρώδη πρoϊόvτα (στα oπoία περιλαμβάvεται και η λευκή σoκoλάτα)

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Εκχυλίσματα βύvης. Παρασκευάσματα διατρoφής από αλεύρια, σιμιγδάλια

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Ταπιόκα και τα υπoκατάστατα αυτής

1903 00 00

Πρoπαρασκευασμέvες τρoφές

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 90 10

1904 90 90

Πρoϊόvτα αρτoπoιίας, ζαχαρoπλαστικής ή μπισκoτoπoιίας

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Λαχανικά, καρποί και φρούτα

2001 90 40

Άλλα λαχανικά

2004 10 91

Άλλα λαχανικά

2005 20 10

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2008 99 85

2008 99 91

Χυμοί φρούτων (περιλαμβανομένου και του μούστου)

2009 80 69

Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμέvες Αρτύματα σύvθετα

2103 20 00

Παγωτά

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

Παρασκευάσματα διατρoφής πoυ δεv κατovoμάζovται oύτε περιλαμβάvovται αλλoύ

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 98

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Ξίδια και υποκατάστατα αυτών

2209 00 11

2209 00 19

2209 00 91

2209 00 99

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα παράγωγά τους

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

Πρoϊόvτα για τo κoλλάρισμα ή τo τελείωμα, επιταχυvτές βαφής

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Συvδετικά παρασκευασμέvα για καλoύπια ή πυρήvες χυτηρίoυ

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων

0603 10 15 (11)

0603 10 29 (11)

0603 10 51 (11)

0603 10 65 (11)

0603 90 00 (11)

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό

0811 10 90 (11)

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2008 40 51 (11)

2008 40 59 (11)

2008 40 71 (11)

2008 40 79 (11)

2008 40 91 (11)

2008 40 99 (11)

2008 50 61 (11)

2008 50 69 (11)

2008 50 71 (11)

2008 50 79 (11)

2008 50 92 (11)

2008 50 94 (11)

2008 50 99 (11)

2008 70 61 (11)

2008 70 69 (11)

2008 70 71 (11)

2008 70 79 (11)

2008 70 92 (11)

2008 70 94 (11)

2008 70 99 (11)

2008 92 59 (11)

2008 92 72 (11)

2008 92 74 (11)

2008 92 78 (11)

2008 92 98 (11)

Χυμοί φρούτων (περιλαμβανομένου και του μούστου)

2009 11 99 (11)

2009 40 30 (11)

2009 70 11 (11)

2009 70 19 (11)

2009 70 30 (11)

2009 70 91 (11)

2009 70 93 (11)

2009 70 99 (11)

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά

2204 21 79 (11)

2204 21 80 (11)

2204 21 83 (11)

2204 21 84 (11)

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Βοοειδή ζωντανά

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών

0206 10 95

0206 29 91

0206 29 99

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άλμη

0210 20 10

0210 20 90

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Βoυτυρόγαλα, πηγμέvo γάλα και πηγμέvη κρέμα, γιαoύρτι, κεφίρ

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων

0603 10 11

0603 10 13

0603 10 21

0603 10 25

0603 10 53

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 90 60

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό

0710 40 00

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά

0711 90 30

Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές

0803 00 19

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

0805 10 01 (12)

0805 10 05 (12)

0805 10 09 (12)

0805 10 11 (12)

0805 10 15 (2)

0805 10 19 (2)

0805 10 21 (2)

0805 10 25 (12)

0805 10 29 (12)

0805 10 31 (12)

0805 10 33 (12)

0805 10 35 (12)

0805 10 37 (9) (12)

0805 10 38 (9) (12)

0805 10 39 (9) (12)

0805 10 42 (9) (12)

0805 10 44 (12)

0805 10 46 (9) (12)

0805 10 51 (2)

0805 10 55 (2)

0805 10 59 (2)

0805 10 61 (2)

0805 10 65 (2)

0805 10 69 (2)

0805 30 20 (2)

0805 30 30 (2)

0805 30 40 (2)

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

0806 10 40 (12)

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

0808 10 51 (12)

0808 10 53 (12)

0808 10 59 (12)

0808 10 61 (12)

0808 10 63 (12)

0808 10 69 (12)

0808 10 71 (12)

0808 10 73 (12)

0808 10 79 (12)

0808 10 92 (12)

0808 10 94 (12)

0808 10 98 (12)

0808 20 31 (12)

0808 20 37 (12)

0808 20 41 (12)

0808 20 47 (12)

0808 20 51 (12)

0808 20 57 (12)

0808 20 67 (12)

Καλαμπόκι

1005 10 90

1005 90 00

Ρύζι

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

Σόργο σε κόκκους

1007 00 10

1007 00 90

Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων

1103 13 10

1103 13 90

1103 14 00

1103 29 40

1103 29 50

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση

1109 00 00

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων

1602 50 10

1602 90 61

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

Άλλα ζάχαρα, στα oπoία περιλαμβάvεται η λακτόζη, χημικώς καθαρή

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2001 90 30

Ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2004 90 10

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2005 60 00

2005 80 00

Γλυκά κoυταλιoύ, ζελέδες, μαρμελάδες, πoλτoί καρπώv και φρoύτωv

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

2007 99 58

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών

2008 30 55

2008 30 75

2008 92 51

2008 92 76

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

Χυμοί φρούτων (περιλαμβανομένου και του μούστου)

2009 40 93

2009 60 11 (12)

2009 60 19 (12)

2009 60 51 (12)

2009 60 59 (12)

2009 60 71 (12)

2009 60 79 (12)

2009 60 90 (12)

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

Παρασκευάσματα διατρoφής πoυ δεv κατovoμάζovται oύτε περιλαμβάvovται αλλoύ

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά

2204 21 94

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Αιθυλική αλκoόλη μη μετoυσιωμέvη

2207 10 00

2207 20 00

Αιθυλική αλκoόλη μη μετoυσιωμέvη

2208 40 10

2208 40 90

2208 90 91

2208 90 99

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα

2302 10 10

2302 10 90

2302 20 10

2302 20 90

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

2303 10 11

Δεξτρίvη και άλλα τρoπoπoιημέvα άμυλα κάθε είδoυς

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Γεωργικά προϊόντα

Κωδικός ΣΟ 96

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

0406 20 10

0406 40 10

0406 40 50

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 07

0406 90 08

0406 90 09

0406 90 12

0406 90 14

0406 90 16

0406 90 18

0406 90 19

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά

2204 10 11

2204 10 91

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

Αιθυλική αλκoόλη μη μετoυσιωμέvη

2208 20 12

2208 20 14

2208 20 26

2208 20 27

2208 20 62

2208 20 64

2208 20 86

2208 20 87

2208 30 11

2208 30 19

2208 30 32

2208 30 38

2208 30 52

2208 30 58

2208 30 72

2208 30 78

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 52

Υποσημειώσεις

(1) (16/5-15/9)

(2) (1/6-15/10)

(3) (1/1-31/5) Εκτός από την ποικιλία Emperor.

(4) Ποικιλία Emperor ή (1/6-31/12).

(5) (1/1-31/3)

(6) (1/10-31/12)

(7) (1/4-31/12)

(8) (1/1-30/9)

(9) (16/10-31/5)

(10) (16/9-15/5)

(11) Στο πλαίσιο της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, ο συντελεστής ετήσιας ανάπτυξης εφαρμόζεται ετησίως στις αντίστοιχες βασικές ποσότητες.

(12) Στο πλαίσιο της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, καταβάλλεται ο πλήρης ειδικός δασμός εφόσον δεν επιτυγχάνεται η αντίστοιχη τιμή εισόδου.

Παράρτημα XIV του πρωτοκόλλου 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προϊόντα της αλιείας (1)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Προϊόντα της αλιείας (2)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Προϊόντα της αλιείας (3)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Προϊόντα της αλιείας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Προϊόντα της αλιείας (5)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Παράρτημα XV του πρωτοκόλλου 1

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ

Τα μέρη συμφώνησαν ότι, για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου 1 ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

αναπτυσσόμενη χώρα: κάθε χώρα που χαρακτηρίζεται ως τέτοια από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ εκτός από τις Χώρες Υψηλού Εισοδήματος και τις χώρες με ΑΕγχΠ που κατά το 1992 υπερέβαινε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές·

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 9

1. Τα μέρη συμφωνούν ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 8.

2. Αμφότερα τα μέρη πιστεύουν ότι η εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφοι 4 και 5 θα ήταν δυνατό να συμβάλλει στην έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων που θα προέκυπταν και, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων, στην μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή της εφαρμογής μέτρων τα οποία η Κοινότητα θα επιθυμούσε να μην λάβει έναντι των προτιμησιακών εμπορικών εταίρων της.

3. Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να καθιερωθεί μηχανισμός προηγούμενης ενημέρωσης, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και του οποίου στόχος είναι η μείωση, στην περίπτωση των ευαίσθητων προϊόντων, του κινδύνου προσφυγής κατά αιφνίδιο ή απρόβλεπτο τρόπο σε μέτρα διασφάλισης. Οι διατάξεις αυτές θα επιτρέψουν τη διατήρηση διαρκούς ροής εμπορικών πληροφοριών και την ταυτόχρονη καθιέρωση τακτικών διαδικασιών διαβούλευσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο τα δύο μέρη θα είναι σε θέση να παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη σε ευαίσθητους τομείς και να εντοπίζουν τα προβλήματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν.

4. Από τα προηγούμενα προκύπτουν οι εξής δύο διαδικασίες:

(α) Mηχανισμός στατιστικής παρακολούθησης

Με την επιφύλαξη των εσωτερικών ρυθμίσεων, τις οποίες η Κοινότητα μπορεί να εφαρμόζει για την παρακολούθηση των εισαγωγών της, το άρθρο 9 παράγραφος 4 προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού που θα εξασφαλίζει τη στατιστική παρακολούθηση ορισμένων εξαγωγών των κρατών ΑΚΕ προς την Κοινότητα και θα διευκολύνει κατ' αυτόν τον τρόπο την εξέταση των γεγονότων που μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές της αγοράς.

Ο μηχανισμός αυτός, του οποίου μοναδικός σκοπός είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μερών, πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα, τα οποία η Κοινότητα θεωρεί, για ό,τι την αφορά, ως ευαίσθητα.

Η καθιέρωση του μηχανισμού αυτού θα γίνει με κοινή συμφωνία, με βάση τα στοιχεία που θα παράσχει η Κοινότητα και με τη βοήθεια των στατιστικών στοιχείων τα οποία τα κράτη ΑΚΕ θα διαβιβάζουν στην Επιτροπή μετά από αίτησή της.

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο μηχανισμός αυτός, είναι αναγκαίο τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ να παρέχουν στην Επιτροπή, ει δυνατόν κάθε μήνα, τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές προς την Κοινότητα και προς καθένα από τα κράτη μέλη της προϊόντων που η Κοινότητα θεωρεί ευαίσθητα.

(β) Διαδικασία τακτικών διαβουλεύσεων

Ο παραπάνω μηχανισμός στατιστικής παρακολούθησης θα επιτρέψει στα δύο μέρη να παρακολουθούν καλύτερα τις εμπορικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή ανησυχιών. Με βάση τις πληροφορίες αυτές και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5, η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ θα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν περιοδικές διαβουλεύσεις προκειμένου να βεβαιώνονται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του άρθρου αυτού. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα γίνονται μετά από αίτηση του ενός από τα μέρη.

5. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 8, η Κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 σχετικά με τις προηγούμενες διαβουλεύσεις όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης, θα πρέπει να διεξαγάγει αμέσως διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ, παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη για τις διαβουλεύσεις αυτές πληροφορία, και ιδίως τα στοιχεία που επιτρέπουν να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι εισαγωγές ενός συγκεκριμένου προϊόντος προελεύσεως ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ έχουν προκαλέσει ή έχουν απειλήσει να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς πανομοιότυπων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσκολίες που θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε σοβαρή υποβάθμιση της οικονομικής κατάστασης κάποιας περιφέρειας της Κοινότητας.

6. Αν, εν τω μεταξύ, δεν καταστεί δυνατή η σύναψη άλλου διακανονισμού με το ενδιαφερόμενο κράτος ή κράτη ΑΚΕ, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας μπορούν, μετά τη λήξη της προθεσμίας των 21 ημερών που προβλέπεται για τις διαβουλεύσεις αυτές, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 8. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στα κράτη ΑΚΕ και εφαρμόζονται αμέσως.

7. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση ειδικών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 3. Σ' αυτή την περίπτωση, όλες οι πρέπουσες πληροφορίες κοινοποιούνται αμέσως στα κράτη ΑΚΕ.

8. Στην προκειμένη περίπτωση, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων, μεσόγειων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ, όπως προβλέπει το άρθρο 2 της συμφωνίας.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3

που περιέχει το κείμενο του πρωτοκόλλου αριθ. 3 για τη ζάχαρη κρατών ΑΚΕ

το οποίο περιλαμβάνεται στη σύμβαση του Λομέ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου 1975 και τις αντίστοιχες δηλώσεις που επισυνάπτονται στην εν λόγω σύμβαση

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3

για τη ζάχαρη ΑΚΕ

Άρθρο 1

1. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση, για απροσδιόριστη χρονική περίοδο, να αγοράζει και να εισάγει, σε εγγυημένες τιμές, καθορισμένες ποσότητες ζάχαρης ζαχαροκάλαμου, ακατέργαστης ή λευκής, καταγωγής κρατών ΑΚΕ, τις οποίες αναλαμβάνουν να της προμηθεύουν τα κράτη αυτά.

2. Η ρήτρα διασφαλίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 10 της σύμβασης δεν εφαρμόζεται. Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου πραγματοποιείται στα πλαίσια της διαχείρισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς ζάχαρης, η οποία, πάντως, δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο την υποχρέωση που ανέλαβε η Κοινότητα δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, καμία τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου δεν δύναται να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη πενταετούς περιόδου, υπολογιζόμενης από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της σύμβασης. Μετά παρέλευση της προθεσμίας αυτής, τροποποιήσεις οι οποίες θα ήταν δυνατό να αποφασισθούν με κοινή συμφωνία, θα αρχίσουν να ισχύουν την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί.

2. Οι όροι εφαρμογής της εγγυήσεως που αναφέρεται στο άρθρο 1 επανεξετάζονται πριν από το τέλος του έβδομου έτους της εφαρμογής τους.

Άρθρο 3

1.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, οι ποσότητες αυτές δεν είναι δυνατό να μειωθούν δίχως τη συμφωνία των επιμέρους ενδιαφερόμενων κρατών.

3.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 4

1. Κατά τη διάρκεια κάθε δωδεκάμηνης περιόδου από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου, εφεξής "περίοδος παράδοσης", τα κράτη ΑΚΕ τα οποία εξάγουν ζάχαρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραδίδουν τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη προσαρμογών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 7. Ανάλογη υποχρέωση ισχύει επίσης για τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, για τη χρονική περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1975, η οποία θεωρείται επίσης ως περίοδος παράδοσης.

2. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ποσότητες, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν έως τις 30 Ιουνίου 1975, περιλαμβάνουν τις παραδόσεις καθ' οδόν από το λιμένα αποστολής ή, σε περίπτωση μεσόγειων κρατών, τις παραδόσεις που έχουν διέλθει τα σύνορα.

3. Οι παραδόσεις ζάχαρης ζαχαροκάλαμου κρατών ΑΚΕ κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μέχρι τις 30 Ιουνίου 1975 απολαύουν των εγγυημένων τιμών που ισχύουν κατά την περίοδο παραδόσεως, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου 1975. Παρόμοιοι διακανονισμοί είναι δυνατό να γίνουν για μεταγενέστερες περιόδους παραδόσεως.

Άρθρο 5

1. Η λευκή ή ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου διατίθεται στην αγορά της Κοινότητας σε τιμές τις οποίες διαπραγματεύονται ελεύθερα οι αγοραστές και οι πωλητές.

2. Η Κοινότητα δεν παρεμβαίνει αν ένα κράτος μέλος αφήσει τις εντός των συνόρων του ισχύουσες τιμές πωλήσεως να υπερβούν την τιμή κατωφλίου της Κοινότητας.

3. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράζει, στην εγγυημένη τιμή, ποσότητες λευκής ή ακατέργαστης ζάχαρης, εντός των ορίων συμφωνούμενων ποσοτήτων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο εντός της Κοινότητας σε τιμή ίση ή ανώτερη προς την εγγυημένη τιμή.

4. Η εγγυημένη τιμή, εκφρασμένη σε λογιστικές μονάδες, αναφέρεται στη μη συσκευασμένη ζάχαρη, η οποία παραδίδεται cif στους ευρωπαϊκούς λιμένες της Κοινότητας και καθορίζεται για τη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου. Αποτελεί αντικείμενο ετήσιων διαπραγματεύσεων, εντός του φάσματος των τιμών που διαμορφώνονται στην Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη όλων των σημαντικών οικονομικών συντελεστών, και καθορίζεται το αργότερο την 1η Μαΐου που προηγείται της περιόδου παράδοσης για την οποία ισχύει.

Άρθρο 6

Η αγορά στην εγγυημένη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 εξασφαλίζεται είτε μέσω οργανισμών παρέμβασης, είτε μέσω άλλων οργανισμών οριζόμενων από την Κοινότητα.

Άρθρο 7

1. Εάν, για λόγους ανωτέρας βίας, ένα κράτος ΑΚΕ που εξάγει ζάχαρη δεν παραδώσει το σύνολο της συμφωνηθείσης ποσότητας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παράδοσης, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου κράτους, χορηγεί την αναγκαία συμπληρωματική προθεσμία παράδοσης.

2. Εάν, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παραδόσεως, ένα κράτος ΑΚΕ που εξάγει ζάχαρη, πληροφορήσει την Επιτροπή ότι δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει το σύνολο της συμφωνηθείσης ποσότητος και ότι δεν επιθυμεί να επωφεληθεί από τη συμπληρωματική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η μη παραδοθείσα ποσότητα θα κατανεμηθεί εκ νέου από την Επιτροπή προκειμένου να παραδοθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου παραδόσεως. Η Επιτροπή προβαίνει στη νέα αυτή κατανομή κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα κράτη.

3. Εάν ένα κράτος ΑΚΕ που εξάγει ζάχαρη δεν παραδώσει το σύνολο της συμφωνηθείσης ποσότητας ζάχαρης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου παραδόσεως, χωρίς να υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, τότε η μη παραδοθείσα ποσότητα αφαιρείται από τη συμφωνηθείσα ποσότητα για καθεμία από τις επόμενες περιόδους παραδόσεως.

4. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι, καθόσον αφορά τις μεταγενέστερες περιόδους παράδοσης, η μη παραδοθείσα ποσότητα ζάχαρης αποτελεί αντικείμενο νέας κατανομής μεταξύ των άλλων κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η νέα αυτή κατανομή πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη.

Άρθρο 8

1. Κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσότερων κρατών προμηθευτών ζάχαρης δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου ή κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, στα κατάλληλα θεσμικά πλαίσια που πρόκειται να εγκρίνουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει προσφυγή στα όργανα που δημιουργήθηκαν από τη σύμβαση κατά την περίοδο εφαρμογής της.

2. Εάν η σύμβαση παύσει να ισχύει, τα κράτη προμηθευτές ζάχαρης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και η Κοινότητα θεσπίζουν τις κατάλληλες θεσμικές διατάξεις για να εξασφαλιστεί η συνεχής εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Οι περιοδικές επανεξετάσεις που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο πραγματοποιούνται στα συμφωνηθέντα θεσμικά πλαίσια.

Άρθρο 9

Οι ιδιαίτεροι τύποι ζάχαρης που προμηθεύουν κατά παράδοση στα κράτη μέλη ορισμένα κράτη ΑΚΕ που εξάγουν ζάχαρη, περιλαμβάνονται στις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και έχουν την ίδια μεταχείριση.

Άρθρο 10

Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εξακολουθούν να ισχύουν μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 91 της σύμβασης. Μετά την ημερομηνία αυτή, η Κοινότητα δύναται να καταγγείλει το πρωτόκολλο έναντι κάθε κράτους ΑΚΕ και κάθε κράτος ΑΚΕ δύναται να το καταγγείλει έναντι της Κοινότητας κατόπιν διετούς προειδοποιήσεως.

Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3

1. Κοινή δήλωση περί των ενδεχόμενων αιτήσεων συμμετοχής στο πρωτόκολλο 3.

Εξετάζεται κάθε αίτηση προερχόμενη από κράτος ΑΚΕ, συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, αλλά μη ειδικά αναφερόμενο στο πρωτόκολλο 3, το οποίο επιθυμεί να λάβει μέρος στις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου(1).

2. Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με τη ζάχαρη καταγωγής Μπελίζ, Αγίου Χριστοφόρου-Νέβις-Ανγκουίλλα και Σουρινάμ

(α) Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την εφαρμογή παρόμοιας μεταχείρισης με την προβλεπόμενη στο πρωτόκολλο 3 για τις εξής ποσότητες ακατέργαστης ή λευκής ζάχαρης καταγωγής των εξής χωρών:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(β) Πάντως, για την χρονική περίοδο μέχρι 30 Ιουνίου 1975, οι ποσότητες αυτές καθορίζονται ως εξής.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 10 πρωτοκόλλου 3.

Η Κοινότητα δηλώνει ότι το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου 3 που προβλέπει τη δυνατότητα καταγγελίας πρωτοκόλλου, υπό τους όρους που διατυπώνονται στο άρθρο αυτό, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου και δεν συνεπάγεται για την Κοινότητα, καμία μεταβολή ή περιορισμό των αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 1 του ίδιου πρωτοκόλλου(2).

(1) Παράρτημα ΧΙΙΙ της Τελικής Πράξης της Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ.

(2) Παράρτημα ΧΧΙΙ της Τελικής Πράξης της Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ.

Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 3

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΧΩΡΩΝ ΑΚΕ

Επιστολή αριθ. 1 της κυβέρνησης της Δομινικανής Δημοκρατίας

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Δομινικανή Δημοκρατία δεν επιθυμεί να προσχωρήσει στο πρωτόκολλο της σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη ζάχαρη ΑΚΕ, ούτε σήμερα ούτε αργότερα. Η Δομινικανή Δημοκρατία αναλαμβάνει, συνεπώς, την υποχρέωση να μην ζητήσει την προσχώρηση σε αυτό το πρωτόκολλο. Απευθύνει δε στην ομάδα των κρατών ΑΚΕ επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο. Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση,

Επιστολή αριθ. 2 του Προέδρου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κύριε,

Έχω την τιμή να σάς γνωρίσω τη λήψη της επιστολής σας με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως εξής:

"Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Δομινικανή Δημοκρατία δεν επιθυμεί να προσχωρήσει στο πρωτόκολλο της σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη ζάχαρη κρατών ΑΚΕ, ούτε σήμερα ούτε αργότερα. Η Δομινικανή Δημοκρατία αναλαμβάνει, συνεπώς, την υποχρέωση να μην ζητήσει την προσχώρηση σε αυτό το πρωτόκολλο. Απευθύνει δε στην ομάδα των κρατών ΑΚΕ επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο."

Η Κοινότητα επιβεβαιώνει τη συμφωνία της ως προς το περιεχόμενο της επιστολής αυτής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Φίτζι, Συνεργατικής Δημοκρατίας της Γουιάνας, Τζαμάικας, Δημοκρατίας της Κένυας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, Δημοκρατίας του Μαλάουι, Μαυρίκιου, Δημοκρατίας του Σουρινάμ, Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Δημοκρατίας της Ουγκάντας, Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε και Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις σχετικά με την προσχώρηση της τελευταίας χώρας στο πρωτόκολλο αριθ. 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ

Επιστολή αριθ. 1

Κύριε,

Οι αντιπρόσωποι των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αριθ. 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και της Επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συμφώνησαν τα εξής:

- το κράτος Άγιος Χριστόφορος και Νέβις προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου με συμφωνηθείσα ποσότητα 14800 τόνων με ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης αυτού στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ.

Μέχρι τότε, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του παραρτήματος ΙV της απόφασης 80/1186/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για το Συμβούλιο

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επιστολή αριθ. 2

Κύριε,

Έχω την τιμή να σάς γνωρίσω τη λήψη της επιστολής σας με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως εξής:

"Οι αντιπρόσωποι των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αριθ. 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και της Επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συμφώνησαν τα εξής:

- το κράτος Άγιος Χριστόφορος και Νέβις προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου με συμφωνηθείσα ποσότητα 14800 τόνων με ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης αυτού στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ

Μέχρι τότε, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του παραρτήματος ΙV της απόφασης 80/1186/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας."

Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι οι κυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στην επιστολή σας συμφωνούν με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για τις Kυβερνήσεις

Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Φίτζι, Συνεργατικής Δημοκρατίας της Γουιάνας, Τζαμάικας, Δημοκρατίας της Κένυας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, Δημοκρατίας του Μαλάουι, Μαυρίκιου, Δημοκρατίας του Σουρινάμ, Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Δημοκρατίας της Ουγκάντας και Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε σχετικά με την προσχώρηση της τελευταίας χώρας στο πρωτόκολλο αριθ. 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ.

Επιστολή αριθ. 1

Κύριε,

Οι αντιπρόσωποι των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο πρωτόκολλο 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε και της Επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συμφώνησαν τα εξής:

Η Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου με συμφωνηθείσα ποσότητα 25000 τόνων με ισχύ από την 1η Ιουλίου 1982 και για την περίοδο ως τις 30 Ιουνίου 1982 με συμφωνηθείσα ποσότητα 6000 τόνων.

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος του Συμβουλίου

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επιστολή αριθ. 2

Κύριε,

Έχω την τιμή να σάς γνωρίσω τη λήψη της επιστολής σας με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως εξής:

"Οι αντιπρόσωποι των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο πρωτόκολλο 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε και της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συμφώνησαν τα εξής:

Η Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου με συμφωνηθείσα ποσότητα 25000 τόνων με ισχύ από την 1η Ιουλίου 1982 και για την περίοδο ως τις 30 Ιουνίου 1982 με συμφωνηθείσα ποσότητα 6000 τόνων.

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας."

Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι οι κυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στην επιστολή σας συμφωνούν με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για τις Kυβερνήσεις

Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Φίτζι, Συνεργατικής Δημοκρατίας της Γουιάνας, Τζαμάικας, Δημοκρατίας της Κένυας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, Δημοκρατίας του Μαλάουι, Μαυρίκιου, Δημοκρατίας του Σουρινάμ, Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Δημοκρατίας της Ουγκάντας, Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε και Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού σχετικά με την προσχώρηση της τελευταίας χώρας στο πρωτόκολλο 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ

Επιστολή αριθ. 1

Κύριε,

Η ομάδα των κρατών ΑΚΕ που αναφέρεται στο πρωτόκολλο 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, συμφώνησαν τα εξής:

Η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου από 1ης Ιουλίου 1983 με άμεση συμφωνηθείσα ποσότητα 2000 τόνων (λευκή αξία).

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος του Συμβουλίου

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επιστολή αριθ. 2

Κύριε,

Έχω την τιμή να σάς γνωρίσω τη λήψη της επιστολής σας με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως εξής:

"Η ομάδα των κρατών ΑΚΕ που αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 7 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, συμφώνησαν τα εξής:

Η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου από 1ης Ιουλίου 1983 με άμεση συμφωνηθείσα ποσότητα 2000 τόνων (λευκή αξία).

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας."

Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι οι κυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στην επιστολή σας συμφωνούν με το περιεχόμενο αυτής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για τις Kυβερνήσεις

Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Φίτζι, Συνεργατικής Δημοκρατίας της Γουιάνας, Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού, Τζαμάικας, Δημοκρατίας της Κένυας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, Δημοκρατίας του Μαλάουι, Δημοκρατίας του Μαυρίκιου, Δημοκρατίας του Σουρινάμ, Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, Δημοκρατίας του Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Δημοκρατίας της Ουγκάντας, Δημοκρατίας της Ζάμπιας και Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Ζάμπιας στο πρωτόκολλο αριθ. 8 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στην τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ

Επιστολή αριθ. 1

Κύριε,

Η ομάδα των κρατών ΑΚΕ που αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 8 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στην τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η Δημοκρατία της Ζάμπιας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν τα εξής:

Η Δημοκρατία της Ζάμπιας προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995 με συμφωνηθείσα ποσότητα 0 τόνων.

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος του Συμβουλίου

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επιστολή αριθ. 2

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα επιστολή σας με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως εξής:

"Η ομάδα των κρατών ΑΚΕ που αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 8 για τη ζάχαρη των κρατών ΑΚΕ που επισυνάπτεται στην τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η Δημοκρατία της Ζάμπιας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν τα εξής:

Η Δημοκρατία της Ζάμπιας προστίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995 με συμφωνηθείσα ποσότητα 0 τόνων.

Θα σας παρακαλούσα να μου ανακοινώσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των προαναφερθέντων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας."

Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι οι κυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στην επιστολή σας συμφωνούν με το περιεχόμενο αυτής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για τις Kυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ

που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αριθ. 8

και της Δημοκρατίας της Ζάμπιας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4

για το βόειο κρέας

Η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ συμφωνούν τα παρακάτω ειδικά μέτρα, με στόχο να δοθεί στα κράτη ΑΚΕ που κατά παράδοση εξάγουν βόειο κρέας η δυνατότητα να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά της Κοινότητας και να εξασφαλιστεί έτσι μια κάποια εισοδηματική στάθμη στους παραγωγούς των κρατών.

Άρθρο 1

Εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι, πλην των δασμών κατ' αξία, εισαγωγικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται στο βόειο κρέας καταγωγής κρατών ΑΚΕ μειώνονται κατά 92 %.

Άρθρο 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 3

Εάν, λόγω ξηρασίας, κυκλώνων, ασθενειών ζώων ή άλλων θεομηνιών σημειωθεί ή αναμένεται να σημειωθεί υποχώρηση των εξαγωγών, η Κοινότητα είναι διατεθειμένη να μελετήσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε οι ποσότητες που γι' αυτούς τους λόγους δεν εξήχθησαν ή δεν θα εξαχθούν σε ένα δεδομένο έτος να μπορούν να παραδοθούν το επόμενο ή το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 4

Αν, κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους, ένα από τα κράτη ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει ολόκληρη την επιτρεπόμενη ποσότητα και δεν επιθυμεί να ληφθούν υπέρ αυτού τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3, η Επιτροπή μπορεί να κατανείμει την υπολειπόμενη ποσότητα μεταξύ των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ. Σ' αυτήν την περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ προτείνουν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους, το κράτος ή τα κράτη ΑΚΕ που θα είναι σε θέση να προμηθεύσουν τη νέα επιπρόσθετη ποσότητα, υποδεικνύοντας και το κράτος ΑΚΕ που δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει ολόκληρη την ποσότητα που του αναλογεί· εξυπακούεται ότι η προσωρινή αυτή ανακατανομή δεν μεταβάλλει τις ποσότητες που ορίστηκαν αρχικά.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου το αργότερο.

Άρθρο 5

Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος, πράγμα το οποίο δεν επηρεάζει πάντως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Κοινότητα δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παραρτήματος στον τομέα του βοείου κρέατος, η Κοινότητα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορέσει ο όγκος των εξαγωγών των κρατών ΑΚΕ προς την Κοινότητα να διατηρηθεί σε επίπεδο συμβιβάσιμο με τις ανειλημμένες, δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, υποχρεώσεις.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5

Δεύτερο πρωτόκολλο για τις μπανάνες

Άρθρο 1

Τα μέρη αναγνωρίζουν την τεράστια οικονομική σημασία των εξαγωγών μπανάνας στην αγορά της Κοινότητας για τους προμηθευτές μπανάνας. H Κοινότητα συμφωνεί να εξετάσει και όπου χρειάζεται να λάβει μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς βιωσιμότητας των εξαγωγικών βιομηχανιών μπανάνας και της συνεχούς πρόσβασης των μπανανών στην κοινοτική αγορά.

Άρθρο 2

Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ και η Κοινότητα συνεννοούνται για τον καθορισμό των δράσεων που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για να βελτιωθούν οι όροι παραγωγής και εμπορίας μπανανών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα που προβλέπονται στα πλαίσια των διατάξεων της σύμβασης σχετικά με την οικονομική, την τεχνική, τη γεωργική, τη βιομηχανική και την περιφερειακή συνεργασία. Οι δράσεις αυτές προγραμματίζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν στα κράτη ΑΚΕ, και ιδίως στη Σομαλία, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασής τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οι δράσεις θα εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως την κατανάλωση, και θα έχουν ως στόχο τους εξής τομείς:

- βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και της ποιότητας, μέσω δράσεων στον τομέα της έρευνας, της συγκομιδής, της συσκευασίας και της διακίνησης,

- μεταφορές και αποθήκευση,

- εμπορία και εμπορική προώθηση.

Άρθρο 3

Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους αυτούς, τα δύο μέρη συμφωνούν να συνδιασκέπτονται στα πλαίσια μόνιμης μεικτής ομάδας, επικουρούμενης από ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία θα έχει ως αποστολή τη συνεχή παρακολούθηση των ειδικών προβλημάτων που υποπίπτουν στην αντίληψή της.

Άρθρο 4

Αν τα κράτη ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες, αποφασίσουν να ιδρύσουν κοινή οργάνωση με σκοπό να επιτύχουν τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα θα υποστηρίξει την οργάνωση αυτή και θα λάβει υπόψη της τις αιτήσεις που θα της υποβληθούν για υποστήριξη των δραστηριοτήτων της οργάνωσης αυτής, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής περιφερειακών δράσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ

Η παρακάτω κατάσταση περιλαμβάνει τα λιγότερο ανεπτυγμένα, μεσόγεια και νησιωτικά κράτη ΑΚΕ:

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

Άρθρο 1

Οι παρακάτω χώρες θεωρούνται ως τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας:

Ανγκόλα

Μοζαμβίκη

Μπενίν

Νίγηρ

Μπουρκίνα Φάσο

Ρουάντα

Μπουρούντι

Σαμόα

Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

Σάο Τομέ και Πρίντσιπε

Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής

Σιέρα Λεόνε

Τσαντ

Νήσοι Σολομώντος

Νήσοι Κομόρες

Σομαλία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Σουδάν

Τζιμπουτί

Τανζανία

Αιθιοπία

Τουβαλού

Ερυθραία

Τόγκο

Γκάμπια

Ουγκάντα

Γουϊνέα

Βανουάτου

Γουϊνέα (Μπισάου)

Ζάμπια

Γουϊνέα (Ισημερινή)

Αϊτή

Kιριμπάτι

Λεσόθο

Λιβερία

Μαλάουι

Mαλί

Μαυριτανία

Mαδαγασκάρη

ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

Άρθρο 2

Ειδικές διατάξεις και μέτρα προβλέπονται για την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ προκειμένου να υπερβούν τις γεωγραφικές δυσχέρειες και άλλα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους, ώστε να τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους.

Άρθρο 3

Τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ είναι τα εξής:

Μποτσουάνα

Mαλί

Μπουρκίνα Φάσο

Νίγηρ

Μπουρούντι

Ρουάντα

Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής

Σουαζιλάνδη

Τσαντ

Ουγκάντα

Αιθιοπία

Ζάμπια

Λεσόθο

Ζιμπάμπουε

Μαλάουι

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

Άρθρο 4

Ειδικές διατάξεις και μέτρα προβλέπονται για την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ προκειμένου να υπερβούν τις φυσικές και γεωγραφικές δυσχέρειες και άλλα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους, ώστε να τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους.

Άρθρο 5

Κατάσταση νησιωτικών κρατών ΑΚΕ:

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Παπουασία-Νέα Γουινέα

Μπαχάμες

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Μπαρμπάντος

Αγία Λουκία

Πράσινο Ακρωτήριο

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Κομόρες

Σαμόα

Ντομινίκα

Σάο Τομέ και Πρίντσιπε

Δομινικανή Δημοκρατία

Σεϋχέλλες

Φίτζι

Νήσοι Σολομώντος

Γρενάδα

Τόνγκα

Αϊτή

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Τζαμάικα

Τουβαλού

Kιριμπάτι

Βανουάτου

Mαδαγασκάρη

Μαυρίκιος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1

Για τις δαπάνες λειτουργίας των κοινών οργάνων

1. Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, αναλαμβάνουν την κάλυψη των δαπανών που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στις συνόδους του Συμβουλίου των Υπουργών και των εξαρτώμενων οργάνων, όσον αφορά τόσο τα έξοδα προσωπικού, ταξιδίου και παραμονής, όσο και τα ταχυδρομικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα.

Οι δαπάνες που αφορούν τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις και τη μετάφραση και αναπαραγωγή των εγγράφων, καθώς και την υλική οργάνωση των συνεδριάσεων (αίθουσες, προμήθειες, κλητήρες κ.λπ.) των κοινών οργάνων της παρούσας συμφωνίας αναλαμβάνονται είτε από την Κοινότητα είτε από κράτος ΑΚΕ, αναλόγως του αν οι συνεδριάσεις γίνονται σε έδαφος κράτους μέλους ή κράτους ΑΚΕ.

2. Οι διαιτητές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας δικαιούνται επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και παραμονής. Τα τελευταία καθορίζονται από το Συμβούλιο των Υπουργών.

Τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των διαιτητών αναλαμβάνονται κατά 50 % από την Κοινότητα και κατά 50 % από τα κράτη ΑΚΕ. Οι δαπάνες οι σχετικές με τη γραμματεία των διαιτητών, την προκαταρκτική εξέταση των διαφορών και την υλική οργάνωση των ακροάσεων (αίθουσες, προσωπικό, διερμηνεία κ.λπ.), αναλαμβάνονται από την Κοινότητα. Οι δαπάνες οι σχετικές με ειδικά αποδεικτικά μέτρα διακανονίζονται μαζί με τις υπόλοιπες δαπάνες και αποτελούν αντικείμενο προκαταβολών εκ μέρους των διαδίκων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η προσωρινή διαταγή των διαιτητών.

3. Τα κράτη ΑΚΕ υποχρεούνται να ιδρύσουν Ταμείο που θα διοικείται από τη Γενική Γραμματεία τους με σκοπό τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση των δαπανών που πραγματοποιούν οι εκπρόσωποι των ΑΚΕ που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και του Συμβουλίου των Υπουργών.

Τα κράτη ΑΚΕ υποχρεούνται να συνεισφέρουν σ' αυτό το Ταμείο. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δραστήρια συμμετοχή όλων των κρατών ΑΚΕ στο διάλογο που διενεργείται στο πλαίσιο των οργάνων ΑΚΕ-ΕΚ, η Κοινότητα υποχρεούται να συνεισφέρει στο εν λόγω Ταμείο όπως προβλέπεται στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο (4 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το πρώτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο).

Για να είναι επιλέξιμες για το Ταμείο, οι δαπάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις παρακάτω προϋποθέσεις καθώς και με αυτές που παρατίθενται στην παράγραφο 1:

- πρέπει να πραγματοποιούνται από μέλη των κοινοβουλίων ή, σε περίπτωση απουσίας τους, από εκπροσώπους των ΑΚΕ που ταξιδεύουν από τη χώρα που εκπροσωπούν για να συμμετάσχουν σε συνόδους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, σε συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας ή σε αποστολές υπό την αιγίδα τους ή λόγω της συμμετοχής των ίδιων αυτών εκπροσώπων καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών των ΑΚΕ και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων σε διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των άρθρων 15 και 17 της παρούσας συμφωνίας,

- οι αποφάσεις για τη φύση, τη διοργάνωση, τη συχνότητα και τον τόπο συνεδριάσεων, αποστολών και ομάδων εργασίας πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες του Συμβουλίου των Υπουργών και της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης.

4. Οι διαβουλεύσεις και οι συνεδριάσεις των οικονομικών και κοινωνικών φορέων ΑΚΕ-ΕΕ διοργανώνονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ' αυτή την ειδική περίπτωση, η συνεισφορά της Κοινότητας για την κάλυψη της συμμετοχής των οικονομικών και κοινωνικών φορέων των ΑΚΕ καταβάλλεται απευθείας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Η Γραμματεία των ΑΚΕ, το Συμβούλιο των Υπουργών και η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης μπορούν, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να αναθέτουν τη διοργάνωση συνεδριάσεων για διαβουλεύσεις της κοινωνίας των πολιτών των ΑΚΕ σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εγκεκριμένες από τα μέρη.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2

Για τα προνόμια και τις ασυλίες

ΤΑ ΜΕΡΗ,

Επιθυμώντας, με τη σύναψη πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών, να διευκολύνουν την ικανοποιητική εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και την προετοιμασία των εργασιών που διεξάγονται στο πλαίσιό της και την εκτέλεση των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της,

Εκτιμώντας ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να καθοριστούν τα προνόμια και ασυλίες των οποίων δύνανται να απολαύουν τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις εργασίες οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και το καθεστώς των επίσημων ανακοινώσεων που συνδέονται με τις εργασίες αυτές, και τούτο με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 8 Απριλίου 1965·

Εκτιμώντας ότι, εξάλλου, πρέπει να καθοριστεί το εφαρμοστέο καθεστώς επί των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ και επί του προσωπικού του·

Εκτιμώντας ότι με τη συμφωνία του Τζώρτζταουν της 6ης Ιουνίου 1975 συστάθηκε η Ομάδα των κρατών ΑΚΕ και συγκροτήθηκαν το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ και η Επιτροπή Πρέσβεων και ότι η λειτουργία των οργάνων της Ομάδας των κρατών ΑΚΕ πρέπει να εξασφαλίζεται από τη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ,

Συμφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις που προσαρτώνται στη συμφωνία:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών και των κρατών ΑΚΕ και οι αντιπρόσωποι των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και οι σύμβουλοι και οι εμπειρογνώμονες αυτών και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας των κρατών ΑΚΕ τα οποία συμμετέχουν στο έδαφος των κρατών μελών ή των κρατών ΑΚΕ είτε στις εργασίες των οργάνων της συμφωνίας ή συντονιστικών οργάνων είτε σε εργασίες οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας, απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών από και προς τον τόπο αποστολής τους των συνήθων προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης για τα μέλη της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης που προβλέπει η συμφωνία, για τους διαιτητές που δύνανται να ορισθούν δυνάμει της συμφωνία, για τα μέλη των συμβουλευτικών οργάνων των οικονομικών και κοινωνικών κύκλων που δύνανται να δημιουργηθούν, και για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό τους, καθώς και για τα μέλη των οργάνων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και για το προσωπικό της, καθώς και για το προσωπικό του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων και του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ

Άρθρο 2

Οι χώροι και τα κτίρια που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ για υπηρεσιακούς σκοπούς είναι απαραβίαστα. Δεν υπόκεινται σε έρευνα, επίταξη, δήμευση ή απαλλοτρίωση.

Η ιδιοκτησία και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο οποιουδήποτε αναγκαστικού μέτρου διοικητικής ή δικαστικής αρχής χωρίς την άδεια του Συμβουλίου των Υπουργών που συγκροτείται βάσει της συμφωνίας, εκτός αν πρόκειται για έρευνα επί ατυχήματος από αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στο ανωτέρω Συμβούλιο ή κυκλοφορεί για λογαριασμό του, ή σε περίπτωση παραβάσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή ατυχήματος από το όχημα αυτό.

Άρθρο 3

Τα αρχεία του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ είναι απαραβίαστα.

Άρθρο 4

Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ, τα πάσης φύσεως περιουσιακά του στοιχεία και τα έσοδά του απαλλάσσονται όλων των άμεσων φόρων.

Το κράτος υποδοχής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όταν αυτό είναι δυνατό, για την έκπτωση ή την επιστροφή του ποσού των έμμεσων φόρων ή τελών επί των πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην τιμή των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, όταν το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ προβαίνει, για αυστηρά υπηρεσιακή χρήση, σε σημαντικές αγορές, η τιμή των οποίων περιλαμβάνει τέτοιους φόρους και τέλη.

Δεν παρέχονται απαλλαγές όσον αφορά τους φόρους, τέλη και δικαιώματα που αποτελούν αμοιβή για παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 5

Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ απαλλάσσεται από όλους τους δασμούς, τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς κατά τις εισαγωγές όσον αφορά είδη που προορίζονται για επίσημη χρήση· τα είδη που εισάγονται σ' αυτό το πλαίσιο δεν είναι δυνατό να πωλούνται ή να διατίθενται κατ' άλλο τρόπο, με ή χωρίς καταβολή τιμήματος, στο έδαφος της χώρας στην οποία εισήχθησαν, παρά μόνο υπό προϋποθέσεις που εγκρίνει η κυβέρνηση ή η σχετική χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Η Κοινότητα, τα κοινά όργανα της συμφωνίας και τα συντονιστικά όργανα απολαύουν για την υπηρεσιακή τους επικοινωνία και τη διακίνηση όλων των εγγράφων τους της μεταχειρίσεως που παρέχεται σε διεθνείς οργανισμούς στο έδαφος των κρατών που αποτελούν μέρη της συμφωνίας.

Η υπηρεσιακή αλληλογραφία και οι λοιπές υπηρεσιακές επικοινωνίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κοινών οργάνων της συμφωνίας και των συντονιστικών οργάνων δεν υπόκεινται σε λογοκρισία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ

Άρθρο 7

1. Ο(οι) γραμματέας(είς) και ο(οι) αναπληρωτής(ές) γραμματέας(είς) του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ και τα υπόλοιπα μόνιμα μέλη του ανώτερου προσωπικού, τα οποία έχουν διοριστεί από τα κράτη ΑΚΕ, απολαύουν, στο κράτος όπου εδρεύει το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ, των πλεονεκτημάτων που αναγνωρίζονται στο διπλωματικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών, υπό την ευθύνη του εκάστοτε προέδρου της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΟΚ. Οι συνοικούντες σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα απολαύουν, υπό τους ίδιους όρους, των πλεονεκτημάτων που αναγνωρίζονται στους συζύγους και στα ανήλικα τέκνα των μελών του διπλωματικού προσωπικού.

2. Το τακτικό προσωπικό ΑΚΕ που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 1 απολαύει, εκ μέρους της φιλοξενούσας χώρας, απαλλαγής από κάθε φόρο επί των αποδοχών, λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων που του καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ, αφ' ης στιγμής τα εν λόγω εισοδήματα υπόκεινται σε φόρο υπέρ των κρατών ΑΚΕ.

Το ευεργέτημα της προαναφερόμενης διάταξης δεν εφαρμόζεται ούτε στις συντάξεις και προσόδους που καταβάλλει η γραμματεία ΑΚΕ στους πρώην υπαλλήλους της ή στους έλκοντες δικαιώματα από αυτούς, ούτε στις αποδοχές, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλει στους τοπικούς υπαλλήλους της.

Άρθρο 8

Το κράτος στο οποίο εδρεύει το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ αναγνωρίζει στα μόνιμα μέλη του προσωπικού της γραμματείας των κρατών ΑΚΕ, πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μόνο το δικαίωμα της ετεροδικίας και όσον αφορά πράξεις διενεργηθείσες κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους. Πάντως, η ετεροδικία αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από μόνιμο υπάλληλο του προσωπικού της γραμματείας των κρατών ΑΚΕ ή για ζημίες που προκλήθηκαν από αυτοκίνητο το οποίο του ανήκει ή οδηγείται από αυτόν.

Άρθρο 9

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ κοινοποιεί περιοδικά στην κυβέρνηση του κράτους, στο έδαφος του οποίου εδρεύει το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ, το όνομα, την ιδιότητα και τη διεύθυνση του εκάστοτε προέδρου της Επιτροπής των Πρέσβεων, του(των) γραμματέα(έων) και του(των) αναπληρωτή(ών) γραμματέα(έων) του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ, καθώς και των μόνιμων μελών του προσωπικού της γραμματείας των κρατών ΑΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

Άρθρο 10

1. Ο προϊστάμενος της αντιπροσωπείας της Επιτροπής και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αντιπροσωπειών, εκτός από το προσωπικό που προσλαμβάνεται επιτόπου, απαλλάσσονται από κάθε καταβολή φόρων στο κράτος ΑΚΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

2. Το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του παραρτήματος IV του κεφαλαίου 4 εφαρμόζεται επίσης στο προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο παρέχονται στους ενδιαφερόμενους αποκλειστικώς προς το συμφέρον των επίσημων καθηκόντων τους.

Τα θεσμικά ή άλλα όργανα που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο υποχρεούνται να παραιτηθούν της ασυλίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνουν ότι η άρση της ασυλίας αυτής δεν είναι αντίθετη προς τα συμφέροντά τους.

Άρθρο 12

Το άρθρο 98 της συμφωνίας εφαρμόζεται για τις διαφορές που συνδέονται με το παρόν πρωτόκολλο.

Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δύνανται να είναι διάδικοι σε διαδικασία διαιτησίας.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3

Για τη Νότιο Αφρική

Άρθρο 1

Ειδικό καθεστώς

1. Η συμμετοχή της Νοτίου Αφρικής στην παρούσα συμφωνία υπόκειται στους όρους που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο.

2. Οι διατάξεις της συμφωνίας συνεργασίας για το εμπόριο και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Νοτίου Αφρικής που υπεγράφη στην Πραιτώρια στις 11 Οκτωβρίου 1999, εφεξής καλούμενης "ΣΣΕΑ", κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις, πολιτικός διάλογος και κοινά όργανα

1. Οι γενικές, θεσμικές και τελικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ισχύουν έναντι της Νοτίου Αφρικής.

2. Η Νότιος Αφρική συμμετέχει πλήρως στο συνολικό πολιτικό διάλογο και στα κοινά όργανα και φορείς που συγκροτούνται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά, ωστόσο, αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με διατάξεις που δεν ισχύουν έναντι της Νοτίου Αφρικής σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, η Νότιος Αφρική δεν λαμβάνει μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 3

Στρατηγικές συνεργασίας

Οι διατάξεις για τις στρατηγικές συνεργασίας της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται στη συνεργασία μεταξύ της ΕΚ και της Νοτίου Αφρικής.

Άρθρο 4

Χρηματοδοτικοί πόροι

1. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που αφορούν τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης δεν ισχύουν για τη Νότιο Αφρική.

2. Κατά παρέκκλιση αυτής της αρχής, ωστόσο, η Νότιος Αφρική διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στους τομείς της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που απαριθμούνται στο άρθρο 8 υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή της Νοτίου Αφρικής θα χρηματοδοτείται πλήρως από τους πόρους που προβλέπονται στον Τίτλο VII της ΣΣΕΑ. Όταν χρησιμοποιούνται πόροι από τη ΣΣΕΑ για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ, η Νότιος Αφρική θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων που διέπουν την εφαρμογή της προαναφερθείσας βοήθειας.

3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Νοτίου Αφρικής είναι επιλέξιμα για την παραχώρηση συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους χρηματοδοτικούς πόρους που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Τα εν λόγω νομικά ή φυσικά πρόσωπα δεν απολαύουν, ωστόσο, των προτιμήσεων που παρέχονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 5

Εμπορική συνεργασία

1. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας για την οικονομική και εμπορική συνεργασία δεν ισχύουν έναντι της Νοτίου Αφρικής.

2. Η Νότιος Αφρική, ωστόσο, συμμετέχει ως παρατηρητής στο διάλογο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τα άρθρα 34-40 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 6

Δυνατότητα εφαρμογής των πρωτοκόλλων και δηλώσεων

Τα πρωτόκολλα και οι δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα συμφωνία και έχουν σχέση με τμήματα της συμφωνίας που δεν ισχύουν έναντι της Νοτίου Αφρικής δεν ισχύουν επίσης έναντι της εν λόγω χώρας. Όλες οι άλλες δηλώσεις και πρωτόκολλα ισχύουν.

Άρθρο 7

Ρήτρα επανεξέτασης

Tο παρόν πρωτόκολλο μπορεί να επανεξεταστεί με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο 8

Δυνατότητα εφαρμογής

Με την επιφύλαξη προηγούμενων άρθρων, ο πίνακας που ακολουθεί καθορίζει τα άρθρα της συμφωνίας και τα παραρτήματα αυτής που ισχύουν έναντι της Νοτίου Αφρικής και εκείνα τα οποία δεν ισχύουν.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξούσιοι:

Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα των Βέλγων,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας της Δανίας,

Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

Του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα της Ισπανίας,

Του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας,

Του Προέδρου της Ιρλανδίας,

Του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας,

Της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητος του Μεγάλου Δούκα του Λουξεμβούργου,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας των Κάτω Χωρών,

Του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Δημοκρατίας της Αυστρίας,

Του Προέδρου της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Φινλανδίας,

Της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας,

Συμβαλλομένων μερών της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία καλείται εφεξής "η Κοινότητα", και της οποίας τα κράτη καλούνται εφεξής "τα κράτη μέλη",

και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

αφενός, και

Οι πληρεξούσιοι:

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ανγκόλας,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα,

Του Αρχηγού του Κράτους της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών,

Του Αρχηγού του Κράτους των Μπαρμπάντος,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας του Μπελίζ,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μπενίν,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μποτσουάνα,

Του Προέδρου της Μπουρκίνα Φάσο,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μπουρούντι,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Καμερούν,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου,

Του Προέδρου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τσαντ,

Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Ισλαμικής Δημοκρατίας των Κομορών,

Του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κονγκό,

Της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Côte d'Ivoire,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί,

Της Κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας της Ντομινίκα,

Του Προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας,

Του Προέδρου του Κράτους της Ερυθραίας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουϊνέας,

Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας,

Του Προέδρου της Κυρίαρχης Δημοκρατίας των Φίτζι,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γκαμπόν,

Του Προέδρου και Αρχηγού του Κράτους της Δημοκρατίας της Γκάμπια,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γκάνα,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας της Γρενάδα,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουϊνέας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουϊνέας-Μπισάου,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουϊάνας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αϊτής,

Του Αρχηγού του Κράτους της Τζαμάικα,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κένυα,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι,

Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα του Βασιλείου του Λεσόθο,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Λιβερίας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαλάουι,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαλί,

Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ,

Του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαυρικίου,

Της Κυβέρνησης των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ναμίμπια,

Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ναούρου

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Νίγηρα,

Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας,

Της Κυβέρνησης του Νιούε,

Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παλάου,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας του Ανεξάρτητου Κράτους της Παπουασίας-Νέας Γουϊνέας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ρουάντα,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας της Αγίας Λουκίας,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών,

Του Αρχηγού του ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα,

Του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίντσιπε,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σενεγάλης,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σιέρρα Λεόνε,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας των Νήσων Σολομώντος,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Σουδάν,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Σουρινάμ

Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης,

Του Προέδρου της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τόγκο,

Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα Taufa'αhau Tupou IV της Τόνγκα,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τρινιδάδ και Τομπάνγκο,

Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας του Τουβαλού,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγκάντα,

Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Βανουάτου,

Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ζάμπια,

Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε,

των οποίων τα Κράτη καλούνται εφεξής "Κράτη ΑΚΕ",

αφετέρου,

οι οποίοι συνήλθαν στη Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 του έτους δύο χιλιάδες για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα:

Τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και τα ακόλουθα παραρτήματα και πρωτόκολλα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil./Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind./Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend./Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες./Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand./Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille./Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila./Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend./Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil./Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

ΔΗΛΩΣΗ Ι

Κοινή Δήλωση για τους φορείς της εταιρικής σχέσης (άρθρο 6)

Τα μέρη συμφωνούν ότι ο ορισμός της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε κράτους ΑΚΕ. Πιστεύουν, ωστόσο, ότι ο ορισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω οργανώσεις: ομάδες και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικές οργανώσεις, γυναικείες οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις για την προστασία των παιδιών, κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, γεωργικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, θρησκευτικές οργανώσεις, φορείς στήριξης της ανάπτυξης (ΜΚΟ, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα), πολιτιστικούς συλλόγους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ

Δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα σχετικά με την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών (άρθρο 13 παράγραφος 5)

Το άρθρο 13 παράγραφος 5 δεν επηρεάζει την εσωτερική κατανομή εξουσιών μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τη σύναψη συμφωνιών επαναπατρισμού.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΙΙ

Κοινή Δήλωση για τη συμμετοχή στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης (άρθρο 17 παράγραφος 1)

Τα μέρη επιβεβαιώνουν το ρόλο της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης σχετικά με την προώθηση και την προάσπιση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω διαλόγου μεταξύ μελών του Κοινοβουλίου και συμφωνούν ότι η συμμετοχή αντιπροσώπων που δεν είναι μέλη του Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 17, επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συμμετοχή αυτή προϋποθέτει την έγκριση της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης πριν από κάθε σύνοδο.

ΔΗΛΩΣΗ ΙV

Δήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση της Γραμματείας των κρατών ΑΚΕ

Η Κοινότητα υποχρεούται να συνεισφέρει στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας των κρατών ΑΚΕ από τους πόρους που προορίζονται για τη συνεργασία εντός των κρατών ΑΚΕ.

ΔΗΛΩΣΗ V

Δήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση των κοινών οργάνων

Η Κοινότητα, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, καθώς και για τη μετάφραση των εγγράφων, αποτελούν έξοδα που πραγματοποιούνται για τις δικές της κατά βάση ανάγκες, είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την πρακτική που έχει εφαρμόσει στο παρελθόν και να αναλάβει η ίδια τις δαπάνες αυτές, τόσο για τις συνεδριάσεις των οργάνων της συμφωνίας που πραγματοποιούνται στο έδαφος κράτους μέλους όσο και για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος κράτους ΑΚΕ.

ΔΗΛΩΣΗ VI

Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες

Το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες αποτελεί πολυμερή πράξη από πλευράς διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, τα επιμέρους προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στο κράτος υποδοχής θα πρέπει να ρυθμισθούν μέσω διμερούς συμφωνίας με το κράτος αυτό.

Η Κοινότητα δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου αριθ. 2, ιδίως όσον αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού της γραμματείας των κρατών ΑΚΕ, του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE) και του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης (CTA).

Η Κοινότητα είναι διατεθειμένη να αναζητήσει από κοινού κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα τα οποία προβάλλουν με τις αιτήσεις τους τα κράτη ΑΚΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός ξεχωριστού νομικού οργάνου, όπως προβλέπεται ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα υποδοχής, χωρίς να θίξει τα σημερινά πλεονεκτήματα των οποίων τυγχάνει η γραμματεία ΑΚΕ, το CDE και το Kέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης και το προσωπικό τους:

(1) θα δείξει κατανόηση όσον αφορά την ερμηνεία της φράσης "προσωπικό ανώτερου βαθμού", η οποία θα καθοριστεί με κοινή συμφωνία·

(2) θα αναγνωρίσει τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ στον πρόεδρο της Επιτροπής Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, προκειμένου να απλουστεύσει τις εφαρμοστέες διαδικασίες βάσει του άρθρου 9 του εν λόγω πρωτοκόλλου·

(3) θα συμφωνήσει να παραχωρήσει ορισμένες διευκολύνσεις στα μέλη του προσωπικού της γραμματείας ΑΚΕ, του CDE και του Kέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να διευκολύνει την πρώτη τους εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής·

(4) θα εξετάσει με κατάλληλο τρόπο τα φορολογικής φύσεως θέματα που αφορούν τη γραμματεία ΑΚΕ, το CDE και το Kέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης και το προσωπικό τους.

ΔΗΛΩΣΗ VII

Δήλωση των κρατών μελών σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες

Στα πλαίσια των αντίστοιχων ρυθμίσεών τους στον τομέα αυτό, τα κράτη μέλη προσπαθούν να διευκολύνουν, το καθένα στην επικράτειά του, τις μετακινήσεις που πραγματοποιούν, στα πλαίσια των επίσημων καθηκόντων τους, οι διπλωμάτες των κρατών ΑΚΕ που είναι διαπιστευμένοι στην Κοινότητα, τα μέλη της γραμματείας ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 και των οποίων τα ονόματα και οι ιδιότητες κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω πρωτοκόλλου, καθώς και τα στελέχη των κρατών ΑΚΕ, του CDE και του Kέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης.

ΔΗΛΩΣΗ VIII

Κοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες

Τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής, στα πλαίσια των οικείων ρυθμίσεών τους, προνόμια και ασυλίες ανάλογα με εκείνα που παρέχονται στις διπλωματικές αποστολές, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελούν με όλη την επιθυμητή αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τη συμφωνία.

ΔΗΛΩΣΗ ΙX

Κοινή Δήλωση για το άρθρο 49 παράγραφος 2 σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον

Έχοντας βαθιά επίγνωση των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τα ραδιενεργά απόβλητα, τα μέρη αποφασίζουν να απέχουν από οποιαδήποτε πρακτική απόρριψης τέτοιων αποβλήτων που θίγει την κυριαρχία άλλων κρατών ή απειλεί το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία σε άλλες χώρες. Δίδουν εξαιρετική σημασία στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τέτοιους κινδύνους. Επιβεβαιώνουν, εξάλλου, την πρόθεσή τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αναληφθείσα προσπάθεια στο πλαίσιο του ΔΟΑΕ για την εκπόνηση διεθνώς αποδεκτού κώδικα δεοντολογίας.

Η οδηγία 92/3/Ευρατόμ της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών, καθώς και από και προς την Κοινότητα, ορίζει ως "ραδιενεργά απόβλητα" κάθε υλικό που περιέχει ή έχει μολυνθεί από ραδιονουκλεΐδια και για το οποίο δεν προβλέπεται καμία χρήση. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται στις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα, όταν οι ποσότητες και η συγκέντρωση υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996. Οι καθοριζόμενες τιμές διασφαλίζουν την τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Οι μεταφορές ραδιενεργών αποβλήτων υπόκεινται σε σύστημα προηγούμενης άδειας όπως ορίζεται στην οδηγία 92/3/Ευρατόμ. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν χορηγούν άδεια για τις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων προς κράτος μη μέλος της Κοινότητας που είναι μέρος της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη το άρθρο 14. Η Κοινότητα διαβεβαιώνει ότι το άρθρο 11 της οδηγίας 92/3/Ευρατόμ θα αναθεωρηθεί για να καλύψει όλα τα μέρη της παρούσας συμφωνίας που δεν αποτελούν μέλη της Κοινότητας. Μέχρι τότε, η Κοινότητα θα ενεργεί ως εάν καλύπτονταν ήδη όλα τα προαναφερθέντα μέρη.

Τα μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υπογραφή και την κύρωση, το ταχύτερο δυνατό, της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους καθώς και της τροπολογίας της σύμβασης σύμφωνα με την απόφαση ΙΙΙ/1.

ΔΗΛΩΣΗ Χ

Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το εμπόριο και το περιβάλλον

Τα κράτη ΑΚΕ εκφράζουν τις σοβαρές τους ανησυχίες για τα οικολογικά προβλήματα εν γένει και κυρίως για τη διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων, πυρηνικών και άλλων ραδιενεργών αποβλήτων.

Για την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας, τα κράτη ΑΚΕ εξέφρασαν τη βούληση να βασισθούν στις αρχές και τις διατάξεις της απόφασης του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ) σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους στην Αφρική, που περιέχεται στο έγγραφο ΑΗG 182 (XXV).

ΔΗΛΩΣΗ ΧΙ

Κοινή Δήλωση για την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών ΑΚΕ

1. Τα μέρη εκφράζουν την κοινή επιθυμία τους να προωθήσουν την προστασία και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε κράτους ΑΚΕ σε διεθνές, διμερές και ιδιωτικό επίπεδο και στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη να διευκολύνουν την πρόσβαση των ιστορικών και των ερευνητών των κρατών ΑΚΕ σε αρχεία με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών ΑΚΕ.

3. Αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της παροχής βοήθειας για τις κατάλληλες δραστηριότητες κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της διατήρησης, της προστασίας και της έκθεσης πολιτιστικής περιουσίας, μνημείων και αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της εφαρμογής της κατάλληλης νομοθεσίας.

4. Υπογραμμίζουν τη σημασία ανάληψης κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, διευκόλυνσης της κινητικότητας των καλλιτεχνών της Ευρώπης και των κρατών ΑΚΕ, καθώς και των ανταλλαγών πολιτιστικών αγαθών που συμβολίζουν την πολιτιστική και πολιτισμική περιουσία τους ενόψει της προώθησης αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ των αντίστοιχων λαών.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΙΙ

Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για την επιστροφή ή την απόδοση των πολιτιστικών αγαθών

Τα κράτη ΑΚΕ καλούν την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την επιστροφή ή την απόδοση των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από κράτη ΑΚΕ και βρίσκονται σε κράτη μέλη, εφόσον θεωρούν θεμιτή την εκ μέρους των κρατών αυτών διεκδίκηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΙΙ

Κοινή Δήλωση για τα δικαιώματα δημιουργού

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων δημιουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής συνεργασίας, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων σε όλους τους τρόπους έκφρασης. Η προστασία αυτή είναι, εξάλλου, απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την παραγωγή, τη διάδοση και την έκδοση.

Κατά συνέπεια, στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ, τα δύο μέρη θα προσπαθήσουν να ευνοήσουν την τήρηση και την προώθηση των δικαιωμάτων δημιουργού και των άλλων συναφών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συμφωνία, η Κοινότητα μπορεί να προσφέρει την οικονομική και τεχνική της ενίσχυση όσον αφορά τη διάδοση των πληροφοριών και την κατάρτιση οικονομικών φορέων για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και την εκπόνηση εθνικών νομοθεσιών για την καλύτερη προστασία τους.

ΔΗΛΩΣΗ XIV

Κοινή Δήλωση για την περιφερειακή συνεργασία και τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες (άρθρο 28)

Στις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες περιλαμβάνονται η αυτόνομη ισπανική κοινότητα των Καναρίων Νήσων, τα τέσσερα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, δηλαδή η Γουαδελούπη, η Γουιάνα, η Μαρτινίκα και η Ρεϋνιόν, καθώς και οι αυτόνομες πορτογαλικές περιοχές Αζόρες και Μαδέρα.

ΔΗΛΩΣΗ XV

Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση

Η προσχώρηση οποιουδήποτε τρίτου κράτους στην παρούσα συμφωνία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και τους στόχους του άρθρου 2 που καθορίζονται από την ομάδα ΑΚΕ της συμφωνίας του Τζώρτζταουν, όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1992.

ΔΗΛΩΣΗ XVI

Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο Τέταρτο Μέρος της συνθήκης ΕΚ

Η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ είναι διατεθειμένα να επιτρέψουν στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο τέταρτο τμήμα της συνθήκης ΕΚ, τα οποία έχουν καταστεί ανεξάρτητα, να προσχωρήσουν στην παρούσα συμφωνία, αν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σχέσεις τους με την Κοινότητα υπό τη μορφή αυτή.

ΔΗΛΩΣΗ XVII

Κοινή Δήλωση για το άρθρο 66 (διαγραφή του χρέους) της συμφωνίας

Τα μέρη συμφωνούν στις παρακάτω αρχές:

α) Τα μέρη θα αναζητήσουν μακροπρόθεσμα βελτίωση της πρωτοβουλίας των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών και θα προωθήσουν την εμβάθυνση, τη διεύρυνση και την επιτάχυνση της διαγραφής του χρέους των κρατών ΑΚΕ·

β) Τα μέρη θα επιδιώξουν, επίσης, την κινητοποίηση και την εγκαθίδρυση μηχανισμών στήριξης της μείωσης του χρέους υπέρ των κρατών ΑΚΕ που δεν είναι ακόμη επιλέξιμα για την πρωτοβουλία των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών.

ΔΗΛΩΣΗ XVIII

Δήλωση της ΕΕ για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο

Στο πλαίσιο του συνολικού ποσού των 13500 εκατομμυρίων ευρώ του 9ου ΕΤΑ, θα διατεθούν 12500 εκατομμύρια ευρώ αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. Τα υπόλοιπα 1000 εκατομμύρια ευρώ θα αποδεσμευθούν βάσει του ελέγχου της εκτέλεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που θα αναληφθεί το 2004.

Κατά την εκτίμηση των αναγκών για νέους πόρους, πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη ο εν λόγω έλεγχος της εκτέλεσης καθώς και η ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναλαμβάνονται πιστώσεις από τα κεφάλαια του 9ου ΕΤΑ.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΙΧ

Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη διαδικασία προγραμματισμού

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στη συμφωνία για μεταρρύθμιση της διαδικασίας προγραμματισμού για την εφαρμογή συνδρομής χρηματοδοτούμενης από το 9ο ΕΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θεωρούν τον δεόντως εφαρμοζόμενο μηχανισμό ελέγχου ως το πλέον σημαντικό εργαλείο για τον επιτυχή προγραμματισμό. Η διαδικασία ελέγχου που συμφωνήθηκε για τη διαχείριση της εφαρμογής του 9ου ΕΤΑ θα διασφαλίζει τη συνέχεια της διαδικασίας προγραμματισμού επιτρέποντας ταυτόχρονα τακτικές προσαρμογές της στρατηγικής στήριξης της χώρας, ώστε να αντιμετωπίζονται οι εξελίξεις όσον αφορά τις ανάγκες και τις επιδόσεις του σχετικού κράτους ΑΚΕ.

Προκειμένου να αποκομιστούν όλα τα οφέλη από τη μεταρρύθμιση και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προγραμματισμού, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν την πολιτική τους δέσμευση σχετικά με τις παρακάτω αρχές:

Οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ. Το γεγονός ότι οι έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου δεν στερεί από τα κράτη μέλη ή από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία προγραμματισμού και να παρεμβαίνουν σ' αυτή όποτε το κρίνουν αναγκαίο.

Πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Οι έλεγχοι δεν πρέπει να αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά στη διαδικασία προγραμματισμού. Οι έλεγχοι πρέπει να θεωρούνται ως εργαλεία διαχείρισης, που συνθέτουν τα αποτελέσματα του τακτικού (μηνιαίου) διαλόγου μεταξύ του Εθνικού Διατάκτη και του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής.

Οι έλεγχοι δεν πρέπει να αυξάνουν το διοικητικό έργο κανενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και τη σύνταξη εκθέσεων που αφορούν τη διαδικασία προγραμματισμού πρέπει να τηρούνται με μεγάλη πειθαρχία. Για το σκοπό αυτό, θα επανεξετάζονται και θα αναπροσαρμόζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι των κρατών μελών και της Επιτροπής στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΧ

Κοινή Δήλωση για τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των εσόδων από εξαγωγές στα ευάλωτα μικρά, νησιωτικά και μεσόγεια κράτη ΑΚΕ

Τα μέρη υπογραμμίζουν την ανησυχία των κρατών ΑΚΕ για το γεγονός ότι ο μηχανισμός πρόσθετης στήριξης των χωρών που υποφέρουν από διακυμάνσεις των εσόδων από εξαγωγές είναι δυνατό να μη παρέχει επαρκή στήριξη στα ευάλωτα μικρά, νησιωτικά και μεσόγεια κράτη λόγω μεταβλητών εσόδων από εξαγωγές.

Από το δεύτερο έτος λειτουργίας του μηχανισμού και κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ που έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες, τα μέρη συμφωνούν να επανεξετάσουν τις λεπτομέρειες του μηχανισμού βάσει πρότασης της Επιτροπής με στόχο, όπου απαιτείται, τη διόρθωση των συνεπειών τέτοιων διακυμάνσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΙ

Δήλωση της Κοινότητας για το Παράρτημα ΙV άρθρο 3

Η ανακοίνωση του ενδεικτικού ποσού που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV άρθρο 3 δεν ισχύει για τα κράτη ΑΚΕ με τα οποία η Κοινότητα έχει αναστείλει τη συνεργασία της.

ΔΗΛΩΣΗ XXII

Κοινή δήλωση για τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V

Τα μέρη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η Κοινότητα σκοπεύει να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα και ανακοινώνονται την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ενόψει της παροχής στα κράτη ΑΚΕ της προτιμησιακής μεταχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) για ορισμένα γεωργικά και μεταποιημένα προϊόντα.

Δίδουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση της Κοινότητας ότι θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα θεσπιστούν εγκαίρως οι αντίστοιχοι γεωργικοί κανονισμοί και ότι θα τεθούν σε ισχύ, εφόσον είναι δυνατό, ταυτόχρονα με τις ενδιάμεσες συμφωνίες που θα ισχύσουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας που θα διαδεχθεί την τέταρτη σύμβαση της Λομέ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγράφη στο Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989.

Προτιμησιακή μεταχείριση γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής καταγωγής κρατών ΑΚΕ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΔΗΛΩΣΗ XXIII

Κοινή Δήλωση για την πρόσβαση στην αγορά στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΚ-ΑΚΕ

Τα μέρη αποδέχονται το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αναμένουν ότι θα λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή συμφωνιών που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ελευθέρωση του πολυμερούς και διμερούς εμπορίου.

Τα μέρη υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Κοινότητας να εξασφαλίσει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για όλα ουσιαστικά τα προϊόντα μέχρι το 2005.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν, όσον αφορά την προτιμησιακή πρόσβαση των κρατών ΑΚΕ στην αγορά της Κοινότητας, ότι η ευρύτερη αυτή διαδικασία ελευθέρωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση της σχετικής ανταγωνιστικής θέσης των κρατών ΑΚΕ που θα απειλούσε τις αναπτυξιακές τους προσπάθειες, τις οποίες η Κοινότητα ενδιαφέρεται να στηρίξει.

Τα μέρη συνεπώς συμφωνούν να εξετάσουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστική θέση των κρατών ΑΚΕ στην αγορά της Κοινότητας κατά την προπαρασκευαστική περίοδο. Η εξέταση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεις σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, τους κανόνες καταγωγής, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και την εφαρμογή ειδικών μέτρων που αφορούν τους περιορισμούς προμηθειών στα κράτη ΑΚΕ. Σκοπός είναι να προσφερθούν στα κράτη ΑΚΕ οι δυνατότητες να εκμεταλλευτούν το υπάρχον και δυνητικό συγκριτικό πλεονέκτημά τους στην κοινοτική αγορά. Γνωρίζοντας τη δέσμευσή τους για συνεργασία στο πλαίσιο του ΠΟΕ, τα μέρη συμφωνούν ότι κατά την εξέταση αυτή θα ληφθεί υπόψη επίσης κάθε προέκταση στο πλαίσιο του ΠΟΕ των εμπορικών πλεονεκτημάτων που παρέχουν ενδεχομένως οι χώρες μέλη στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για το σκοπό αυτό, η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου θα ήταν σκόπιμο να διατυπώσει συστάσεις βάσει αρχικής αναθεώρησης που θα ετοιμαστεί από την Επιτροπή και τη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ. Το Συμβούλιο των ΕΚ θα εξετάσει τις συστάσεις αυτές βάσει πρότασης της Επιτροπής, ενόψει της διατήρησης των πλεονεκτημάτων της εμπορικής ρύθμισης ΑΚΕ-ΕΚ.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει από την πλευρά του την υποχρέωσή του να λάβει υπόψη τις συνέπειες κάθε συμφωνίας ή άλλων μέτρων που πρόκειται να ληφθούν από την ΕΚ για το εμπόριο ΑΚΕ-ΕΚ. Ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά τις αναγκαίες αξιολογήσεις επιπτώσεων. Τα μέτρα θα έχουν σχέση με την προπαρασκευαστική περίοδο και θα λάβουν υπόψη την κοινή γεωργική πολιτική της Κοινότητας.

Η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου υποχρεούται να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Δήλωσης και να υποβάλλει τις δέουσες εκθέσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών.

ΔΗΛΩΣΗ XXIV

Κοινή Δήλωση για το ρύζι

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του ρυζιού για την οικονομική ανάπτυξη ορισμένων κρατών ΑΚΕ από πλευράς απασχόλησης, ξένου συναλλάγματος και κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας.

2. Αναγνωρίζουν, επίσης, τη σημασία της κοινοτικής αγοράς για το ρύζι. Η Κοινότητα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα του τομέα του ρυζιού ΑΚΕ προκειμένου να διατηρηθεί βιώσιμη και αειφόρος βιομηχανία και να βοηθηθεί η ομαλή ένταξη των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

3. Η Κοινότητα είναι έτοιμη να παράσχει επαρκή κεφάλαια για τη χρηματοδότηση κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, μετά από διαβουλεύσεις με το σχετικό τομέα ΑΚΕ, ενός ολοκληρωμένου τομεακού προγράμματος για την ανάπτυξη των εξαγωγέων ρυζιού ΑΚΕ που θα περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω μέτρα:

- βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και της ποιότητας, μέσω δράσεων στον τομέα της έρευνας, της συγκομιδής και της διακίνησης

- μεταφορά και αποθήκευση

- προώθηση της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων εξαγωγέων ρυζιού

- παροχή συνδρομής στους παραγωγούς ρυζιού ΑΚΕ για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων και σε άλλα πρότυπα στις διεθνείς αγορές συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας

- εμπορία και εμπορική προώθηση

- προγράμματα προοριζόμενα να αναπτύξουν υποπροϊόντα με προστιθέμενη αξία.

Αυτή η δέσμη μέτρων θα χρηματοδοτηθεί στα κράτη ΑΚΕ που εξάγουν ρύζι σε εθνική βάση, με συμφωνία και των δύο μερών, μέσω τομεακών προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανόνες και τις μεθόδους προγραμματισμού και βραχυπρόθεσμα μέσω μη διατεθέντων πόρων του ΕΤΑ μετά από απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών.

4. Τα μέρη επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν στενά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα κράτη ΑΚΕ μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις της Κοινότητας για το ρύζι. Συμφωνούν για τη σημασία της αποτελεσματικής και διαφανούς εφαρμογής όλων των εξαγωγών ρυζιού καταγωγής ΑΚΕ στην Κοινότητα.

5. Η Κοινότητα θα εξετάσει, μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, τη θέση του τομέα ρυζιού ΑΚΕ στο πλαίσιο των προσεχών αλλαγών που θα επέλθουν στην κοινοτική αγορά ρυζιού. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν μαζί με τα κράτη ΑΚΕ και εκπροσώπους του σχετικού τομέα, κοινή ομάδα εργασίας, που θα συνεδριάζει ετησίως. Η Κοινότητα αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να διενεργεί διαβουλεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ επί κάθε διμερούς και πολυμερούς απόφασης η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανταγωνιστική θέση της βιομηχανίας ρυζιού ΑΚΕ στην κοινοτική αγορά.

ΔΗΛΩΣΗ XXV

Κοινή Δήλωση για το ρούμι

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει το ρούμι για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ορισμένων κρατών και περιφερειών ΑΚΕ και τη μέγιστη συνεισφορά του στην εξασφάλιση απασχόλησης, εσόδων από εξαγωγές και δημοσίων εσόδων. Αναγνωρίζουν ότι το ρούμι αποτελεί γεωργοβιομηχανικό προϊόν των κρατών ΑΚΕ με προστιθέμενη αξία ικανό, εφόσον αναληφθούν οι κατάλληλες προσπάθειες, να καταστεί ανταγωνιστικό προϊόν στην παγκόσμια οικονομία. Αναγνωρίζουν, συνεπώς, την ανάγκη να λάβουν όλα τα μέτρα που θα ήταν αναγκαία για την εξουδετέρωση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί των κρατών ΑΚΕ. Σ' αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζουν επίσης την ανάληψη υποχρέωσης που περιέχεται στη Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1997 να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά τις προσεχείς διαπραγματεύσεις για το ρούμι, οι επιπτώσεις της συμφωνίας ΕΚ-ΗΠΑ για κατάργηση του δασμού που επιβάλλεται σε ορισμένα οινοπνευματώδη ποτά της ίδιας ημερομηνίας. Αναγνωρίζουν, επίσης, την επείγουσα ανάγκη των παραγωγών των κρατών ΑΚΕ να εξαρτώνται λιγότερο από την αγορά προϊόντων ρουμιού.

Τα μέρη συμφωνούν λοιπόν ότι χρειάζεται ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας ρουμιού των κρατών ΑΚΕ καθώς και η παροχή της δυνατότητας στους εξαγωγείς ρουμιού των ΑΚΕ να ανταποκρίνονται στις συνθήκες ανταγωνισμού στην κοινοτική αγορά και στις διεθνείς αγορές οινοπνευματωδών ποτών. Για το σκοπό αυτό, συμφωνούν να εφαρμόσουν τα παρακάτω μέτρα:

(1) Το ρούμι, το αράκ και η τάφια καταγωγής κρατών ή περιφερειών ΑΚΕ που υπάγονται στον κωδικό ΕΣ 2208 40 εισάγονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και κάθε συμφωνίας που θα την διαδεχθεί, ατελώς και χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς.

(2) Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό στην κοινοτική αγορά, ώστε το ρούμι των κρατών ΑΚΕ να μην βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στην αγορά της ΕΕ σε σχέση με το ρούμι παραγωγών τρίτων χωρών.

(3) Κατά την εξέταση αιτημάτων για παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 σημεία (1) και (2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1989, η Κοινότητα θα διενεργεί διαβουλεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ και θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα συμφέροντα αυτών.

(4) Η Κοινότητα είναι έτοιμη να παράσχει επαρκή κεφάλαια για τη χρηματοδότηση κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, μετά από διαβουλεύσεις με το σχετικό τομέα ΑΚΕ, ενός ολοκληρωμένου τομεακού προγράμματος για την ανάπτυξη των εξαγωγέων ρουμιού ΑΚΕ που θα περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω μέτρα:

- προώθηση της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων εξαγωγέων ρουμιού·

- παροχή βοήθειας για τη δημιουργία τύπων ή εμπορικής ταυτότητας ρουμιού ανά περιφέρεια ή κράτος ΑΚΕ·

- διευκόλυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης διαφημιστικών εκστρατειών·

- παροχή συνδρομής στους παραγωγούς ρουμιού των ΑΚΕ για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων και σε άλλα πρότυπα στις διεθνείς αγορές συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής αγοράς·

- παροχή συνδρομής στη βιομηχανία ρουμιού των κρατών ΑΚΕ για να εγκαταλείψει την παραγωγή προϊόντων χύμα και να περάσει σε υψηλότερης αξίας προϊόντα ρουμιού με εμπορική ταυτότητα.

Αυτή η δέσμη μέτρων θα χρηματοδοτηθεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με συμφωνία και των δύο μερών, μέσω ειδικών τομεακών προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανόνες και τις μεθόδους προγραμματισμού και βραχυπρόθεσμα μέσω μη διατεθέντων πόρων του ΕΤΑ μετά από απόφαση του συμβουλίου των υπουργών.

(5) Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει τις επιπτώσεις στη βιομηχανία των κρατών ΑΚΕ της αναθεώρησης των τιμών που συμπεριλήφθηκε στο μνημόνιο συμφωνίας για το ρούμι της συμφωνίας για τη λευκή αλκοόλη του Μαρτίου 1997 όπου εφαρμόζονται δασμοί για το ρούμι που δεν προέρχεται από τα κράτη ΑΚΕ. Σ' αυτό το πλαίσιο, θα λάβει όπου χρειάζεται τα κατάλληλα μέτρα.

(6) Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διενεργεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ, μέσω μεικτής ομάδας εργασίας που θα συνεδριάζει τακτικά, επί συγκεκριμένων θεμάτων που θα προκύπτουν από τις εν λόγω υποχρεώσεις. Η Κοινότητα αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να διενεργεί διαβουλεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ επί όλων των διμερών και πολυμερών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις μειώσεις δασμών και για τη διεύρυνση της Κοινότητας, που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ανταγωνιστική θέση της βιομηχανίας ρουμιού των ΑΚΕ στην κοινοτική αγορά.

ΔΗΛΩΣΗ XXVI

Κοινή Δήλωση για το βόειο κρέας

1. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι τα κράτη ΑΚΕ, τα οποία αφορά το πρωτόκολλο για το βόειο κρέας, υπόκεινται πλήρως σ' αυτό. Για το σκοπό αυτό, δεσμεύεται να θέσει σε ισχύ τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου θεσπίζοντας εγκαίρως τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες.

2. Η Κοινότητα αναλαμβάνει περαιτέρω την υποχρέωση να εφαρμόσει το πρωτόκολλο έτσι ώστε τα κράτη ΑΚΕ να μπορούν να θέτουν το βόειο κρέας τους στην αγορά καθόλη τη διάρκεια του έτους χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς. Ακόμη, η Κοινότητα θα βοηθήσει τους εξαγωγείς βόειου κρέατος των κρατών ΑΚΕ να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω, μεταξύ άλλων, αντιμετώπισης των περιορισμών του εφοδιασμού, σύμφωνα με τις στρατηγικές ανάπτυξης που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία και εντός του πλαισίου των εθνικών και περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων.

3. Η Κοινότητα θα εξετάσει τα αιτήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ΑΚΕ σχετικά με την εξαγωγή του βόειου κρέατός τους υπό προτιμησιακούς όρους στο πλαίσιο της δράσης που προτίθεται να αναλάβει σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο του ΠΟΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

ΔΗΛΩΣΗ XXVII

Κοινή Δήλωση για το καθεστώς πρόσβασης των προϊόντων καταγωγής των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παραρτήματος V στις αγορές των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων

Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι οι διατάξεις του παραρτήματος V εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και των κρατών ΑΚΕ.

Η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, να τροποποιήσει το καθεστώς πρόσβασης των προϊόντων καταγωγής των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παραρτήματος V στις αγορές των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης των διαμερισμάτων αυτών.

Κατά την εξέταση της ενδεχομένης εφαρμογής της δυνατότητας αυτής, η Κοινότητα θα λάβει υπόψη τις άμεσες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων. Οι διαδικασίες ενημέρωσης και διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παραρτήματος V.

ΔΗΛΩΣΗ XXVIII

Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία μεταξύ κρατών ΑΚΕ και των γειτονικών υπερπόντιων χωρών και εδαφών και υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων

Τα μέρη ενθαρρύνουν μια καλύτερη περιφερειακή συνεργασία στην Καραϊβική, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, που θα περιλαμβάνει τα κράτη ΑΚΕ, τις γειτονικές υπερπόντιες χώρες και εδάφη και τα γειτονικά υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα.

Τα μέρη καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία προώθησης της συνεργασίας αυτής και να λάβουν, στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές τους και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, μέτρα που θα επιτρέπουν πρωτοβουλίες στον οικονομικό τομέα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών, καθώς και μέτρα στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.

Σε περίπτωση σύναψης εμπορικών συμφωνιών που αφορούν τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, θα μπορούσαν οι συμφωνίες αυτές να προβλέπουν ειδικά μέτρα υπέρ των προϊόντων των υπερπόντιων διαμερισμάτων.

Τα θέματα σχετικά με τη συνεργασία σ' αυτούς τους διάφορους τομείς γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο των Υπουργών, ώστε να ενημερώνεται κανονικά για τη σημειωθείσα πρόοδο.

ΔΗΛΩΣΗ XXIX

Κοινή Δήλωση σχετικά με τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική υπόκεινται σε ιδιαίτερο καθεστώς και ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα διασφάλισης. Οι διατάξεις της συμφωνίας για τη ρήτρα διασφάλισης εφαρμόζονται έναντι των προϊόντων αυτών στο βαθμό που συμβιβάζονται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εν λόγω καθεστώτος και των εν λόγω ρυθμίσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧ

Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το άρθρο 1 του παραρτήματος V

Τα κράτη ΑΚΕ, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι το καθεστώς της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους που εφαρμόζεται στην αγορά της Κοινότητας για τα προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V, προκαλεί ανισότητες και διακρίσεις, εμμένουν στην ερμηνεία τους, σύμφωνα με την οποία οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό έχουν ως αποτέλεσμα να ισχύει, για τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα τους, καθεστώς τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό με εκείνο το οποίο παρέχει η Κοινότητα στις χώρες που απολαύουν του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου τρίτου κράτους.

Εξάλλου, διενεργούνται παρόμοιες διαβουλεύσεις σε περίπτωση όπου:

α) ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ εμφανίζουν δυνατότητες για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία παρέχεται, σε ορισμένα τρίτα κράτη που απολαύουν προτιμήσεων, ευνοϊκότερο καθεστώς·

β) ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ έχουν σκοπό να εξάγουν προς την Κοινότητα ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία παρέχεται, σε ορισμένα τρίτα κράτη που απολαύουν προτιμήσεων, ευνοϊκότερο καθεστώς.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙ

Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V

Αποδεχόμενη να περιληφθεί το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) της δεύτερης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ στο κείμενο του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V, η Κοινότητα διατηρεί την ερμηνεία που είχε δοθεί στο κείμενο αυτό, ότι δηλαδή τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στην Κοινότητα μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχουν σε ανεπτυγμένα κράτη στα πλαίσια συμφωνιών αναφερόμενων στις εμπορικές συναλλαγές, εφόσον τα κράτη αυτά δεν παρέχουν στα κράτη ΑΚΕ προτιμήσεις ευρύτερες από αυτές που παρέχει η Κοινότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΙ

Κοινή Δήλωση για την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης

Τα μέρη συμφωνούν ότι με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παραρτήματος V της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα δεν πραγματοποιεί διακρίσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ όσον αφορά το εμπορικό καθεστώς που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα, λαμβάνει όμως υπόψη τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τις ειδικές αυτόνομες πρωτοβουλίες σε πολυμερές πλαίσιο, όπως εκείνες υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που επιδιώκει η Κοινότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΙΙ

Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 8 παράγραφος 3 του παραρτήματος V

Σε περίπτωση λήψης των απολύτως απαραιτήτων μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, η Κοινότητα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να επιλέξει τα μέτρα τα οποία, εξαιτίας του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής τους ή/και του είδους των προϊόντων τα οποία αφορούν, διαταράσσουν όσο είναι δυνατόν λιγότερο τις εξαγωγές των κρατών ΑΚΕ.

ΔΗΛΩΣΗ XXXIV

Κοινή Δήλωση για το άρθρο 12 του παραρτήματος V

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι κατ' άρθρο 12 του παραρτήματος V διαβουλεύσεις διεξάγονται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(i) τα δύο μέρη παρέχουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες για το ή τα ειδικά προβλήματα, με σκοπό την ταχεία έναρξη των συζητήσεων, οπωσδήποτε δε εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης διεξαγωγής διαβουλεύσεων·

(ii) η τρίμηνη προθεσμία διεξαγωγής των διαβουλεύσεων αρχίζει την ημέρα της παραλαβής των πληροφοριών αυτών. Κατά τον πρώτο μήνα πρέπει να ολοκληρωθεί η εξέταση των πληροφοριών από τεχνική άποψη, κατά τους δύο δε επόμενους μήνες τερματίζονται οι κοινές διαβουλεύσεις στο επίπεδο της Επιτροπής Πρέσβεων·

(iii) εάν δεν εξευρεθεί λύση εκατέρωθεν αποδεκτή, το θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο των Υπουργών ·

(iv) εάν το Συμβούλιο των Υπουργών δεν εξεύρει λύση εκατέρωθεν αποδεκτή, το Συμβούλιο αποφασίζει τη λήψη άλλων μέτρων προς άρση των διχογνωμιών που ανεφάνησαν κατά τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων.

ΔΗΛΩΣΗ XXXV

Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V

Σε περίπτωση εφαρμογής, από τα κράτη ΑΚΕ, ειδικού δασμολογικού καθεστώτος κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων Νήσων και της Θέουτας και Μελίλιας, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 1. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, κατά τις οποίες το καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές από τα κράτη ΑΚΕ απαιτεί την πιστοποίηση της καταγωγής, τα κράτη ΑΚΕ αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής που είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

ΔΗΛΩΣΗ XXXVI

Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου, ο τίτλος θαλάσσιας μεταφοράς που εκδίδεται στο πρώτο λιμάνι επιβιβάσεως με προορισμό την Κοινότητα, ισοδυναμεί, προκειμένου για προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικά κυκλοφορίας εκδιδόμενα σε μεσόγεια κράτη ΑΚΕ, με κατευθείαν φορτωτική.

2. Τα προϊόντα που εξάγονται από μεσόγεια κράτη ΑΚΕ και αποθηκεύονται σε χώρους εκτός των κρατών ΑΚΕ ή εκτός των χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του πρωτοκόλλου, δύνανται να αποτελούν αντικείμενο πιστοποιητικού κυκλοφορίας εκδιδόμενου υπό τους όρους του άρθρου 16 του πρωτοκόλλου.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 15 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά ΕUR.1 που έχουν εκδοθεί από αρμόδια αρχή και έχουν θεωρηθεί από τις τελωνειακές αρχές.

4. Προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις των κρατών ΑΚΕ στην αναζήτηση νέων πηγών εφοδιασμού, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις διατάξεις του πρωτοκόλλου περί της σωρευτικής καταγωγής, θα ληφθούν μέτρα ώστε το Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων να παρέχει τη βοήθειά του στους οικονομικούς παράγοντες των κρατών ΑΚΕ για την αποκατάσταση των καταλλήλων επαφών με προμηθευτές από τα κράτη ΑΚΕ, την Κοινότητα και τις χώρες και εδάφη, καθώς και για την προώθηση σχέσεων στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οικονομικών παραγόντων.

ΔΗΛΩΣΗ XXXVII

Κοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V για την καταγωγή των προϊόντων της αλιείας

Η Κοινότητα αναγνωρίζει το δικαίωμα των παραλίων κρατών ΑΚΕ για την αξιοποίηση και ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων σε όλα τα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες καταγωγής πρέπει να εξετασθούν προκειμένου να προσδιορισθούν οι αλλαγές που πρέπει, ενδεχομένως, να επέλθουν υπό το πρίσμα του πρώτου εδαφίου.

Έχοντας επίγνωση των εκατέρωθεν μελημάτων και συμφερόντων, τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα συμφωνούν να συνεχίσουν την εξέταση του προβλήματος το οποίο θέτει η είσοδος στις αγορές της Κοινότητας αλιευτικών προϊόντων από αλιεύματα σε ζώνες της εθνικής δικαιοδοσίας κρατών ΑΚΕ, με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης. Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, βοηθούμενης, ενδεχομένως, από κατάλληλους εμπειρογνώμονες, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής υποβάλλονται στην Επιτροπή των Πρέσβεων, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής της συμφωνίας, και, το αργότερο κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, στο Συμβούλιο των Υπουργών, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης.

Προς το παρόν, όσον αφορά τις δραστηριότητες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων στα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει με ευρύ πνεύμα τις αιτήσεις για παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα προϊόντα αυτού του τομέα παραγωγής, οι οποίες βασίζονται στην ύπαρξη υποχρεωτικών εκφορτώσεων αλιευμάτων προβλεπόμενων από αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Η εξέταση της Κοινότητας θα λάβει ιδίως υπόψη το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κανονική αγορά για τα προϊόντα αυτά, ύστερα από επεξεργασία, στο βαθμό που τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για εθνική ή περιφερειακή κατανάλωση.

ΔΗΛΩΣΗ XXXVIII

Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V ως προς την έκταση των χωρικών υδάτων

Η Κοινότητα υπενθυμίζει ότι οι αναγνωρισμένες αρχές του διεθνούς δικαίου σχετικά με το θέμα αυτό περιορίζουν την έκταση των χωρικών υδάτων σε 12 ναυτικά μίλια κατ' ανώτατο όριο και δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που παραπέμπουν στην έννοια των χωρικών υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ανώτατο όριο.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΧ

Δήλωση των κρατών ΑΚΕ σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V για την καταγωγή των προϊόντων της αλιείας

Τα κράτη ΑΚΕ επαναλαμβάνουν την άποψη που εξέφρασαν καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους κανόνες καταγωγής όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας, και κατά συνέπεια επιμένουν ότι, στα πλαίσια της ασκήσεως των κυρίαρχων δικαιωμάτων τους επί των αλιευτικών πόρων των υδάτων που εμπίπτουν στην εθνική τους δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής αποκλειστικής ζώνης τους, όπως ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται στα ύδατα αυτά και εκφορτώνονται υποχρεωτικά σε λιμένες κρατών ΑΚΕ με σκοπό τη μεταποίησή τους, θα πρέπει να απολαύουν του καθεστώτος των καταγόμενων προϊόντων.

ΔΗΛΩΣΗ XL

Κοινή Δήλωση για την εφαρμογή του κανόνα ανοχής ως προς την αξία στον τομέα του τόνου

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει τις κατάλληλες διατάξεις για να καταστήσει πλήρως αποτελεσματική την εφαρμογή στον τομέα του τόνου του κανόνα ανοχής ως προς την αξία, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θα υποβάλει μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 15% μη καταγόμενου τόνου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

Η πρόταση της Κοινότητας θα διευκρινίζει πώς η μέθοδος υπολογισμού θα στηρίζεται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ΕUR.1.

Τα δύο μέρη συμφωνούν, σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες για τη επίτευξη της επιδιωκόμενης ευελιξίας με την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, να ξεκινήσουν την αναθεώρηση της μεθόδου δύο έτη μετά την εφαρμογή της.

ΔΗΛΩΣΗ XLI

Κοινή Δήλωση για το άρθρο 6 παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος V

Η Κοινότητα συμφωνεί να εξετάσει στο πλαίσιο του άρθρου 40 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 και για κάθε περίπτωση χωριστά κάθε ουσιαστικό αίτημα που θα υποβληθεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξαιρούνται από τη σώρευση με τις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες (άρθρο 6 παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου αριθ. 1).

ΔΗΛΩΣΗ XLII

Κοινή Δήλωση για τους κανόνες καταγωγής: σώρευση με τη Νότιο Αφρική

Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ είναι έτοιμη να εξετάσει το ταχύτερο δυνατό κάθε αίτημα για σώρευση των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 10 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V, που προέρχεται από περιφερειακούς φορείς που εκπροσωπούν υψηλό επίπεδο περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης.

ΔΗΛΩΣΗ XLIII

Κοινή Δήλωση για το παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος V

Αν κατά την εφαρμογή των κανόνων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, επηρεαστούν αρνητικά οι εξαγωγές των κρατών ΑΚΕ, η Κοινότητα θα εξετάσει και, αν κριθεί αναγκαίο, θα λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα προς διόρθωση της κατάστασης και επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης (απόφαση 2/97 του Συμβουλίου Υπουργών).

Η Κοινότητα σημείωσε τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Η Κοινότητα συμφωνεί να εξετάσει στο πλαίσιο του άρθρου 40 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 και για κάθε περίπτωση χωριστά κάθε ουσιαστικό αίτημα για βελτίωση των κανόνων καταγωγής που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ.