21999A1204(02)

Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου - Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας - Πρωτόκολλο αριθ. 2 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τελωνειακό τομέα - Τελική πράξη - Δηλώσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 311 της 04/12/1999 σ. 0003 - 0415


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

στο εξής "κράτη μέλη", και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής "Κοινότητα",

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, στο εξής "Νότια Αφρική",

αφετέρου,

στο εξής "μέρη",

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των υφιστάμενων παραδοσιακών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Νότιας Αφρικής και τις κοινές αξίες των μερών·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα, τα κράτη μέλη και η Νότια Αφρική επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν στενές και μόνιμες σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, την εταιρική σχέση και την παράλληλη ανάπτυξη·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τα ιστορικά επιτεύγματα του λαού της Νότιας Αφρικής σχετικά με την κατάργηση του συστήματος φυλετικών διακρίσεων (απαρτχάιντ) και την οικοδόμηση μιας νέας πολιτικής τάξης βάσει του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η Κοινότητα και τα κράτη μέλη στην εν λόγω διαδικασία πολιτικής αλλαγής στη Νότια Αφρική·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση των μερών στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου όπως ορίζονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που υπεγράφη στις 10 Οκτωβρίου 1994·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία των μερών να δημιουργήσουν τη στενότερη δυνατή σχέση μεταξύ της Νότιας Αφρικής και των χωρών ΑΚΕ-ΕΚ της σύμβασης της Λομέ όπως συνάγεται από την υπογραφή, στις 24 Απριλίου 1997, του πρωτοκόλλου για την προσχώρηση της Νότιας Αφρικής στην τέταρτη σύμβαση της Λομέ μεταξύ της ΕΚ και των χωρών ΑΚΕ, όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία που υπεγράφη στον Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), την ανάγκη προώθησης της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του Γύρου της Ουρουγουάης και τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβάλει και τα δύο μέρη σχετικά·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο και στην ανάγκη εφαρμογής αυτών με διαφάνεια και χωρίς να δημιουργούνται διακρίσεις·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη στήριξη και την ενθάρρυνση που παρέχει η Κοινότητα και τα κράτη μέλη στη διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου και οικονομικής αναδιάρθρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νότια Αφρική·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής για διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του λαού της Νότιας Αφρικής·

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Νότια Αφρική στην επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της Νότιας Αφρικής·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της Νότιας Αφρικής και να ενθαρρύνουν την ελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ των εν λόγω χωρών·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση των μερών να διασφαλίσουν ότι οι αμοιβαίες ρυθμίσεις τους δεν θα εμποδίσουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της τελωνειακής ένωσης της Νότιας Αφρικής (TENA) που συνδέει τη Νότια Αφρική με τέσσερις χώρες ΑΚΕ·

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στις αξίες και τις αρχές που διατυπώθηκαν στις τελικές δηλώσεις της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 1994, της παγκόσμιας συνάντησης κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη τον Μάρτιο 1995 και της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες στο Πεκίνο το 1995·

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδίως, με προώθηση των αντίστοιχων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που αφορούν τομείς όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και η μη διακριτική μεταχείριση· την κατάργηση της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία τακτικού διμερούς και πολυμερούς τακτικού διαλόγου επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Άρθρο 1

Στόχοι

Η παρούσα συμφωνία σκοπεύει:

α) να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για διάλογο μεταξύ των μερών με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης στενών σχέσεων σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία·

β) να στηρίξει τις προσπάθειες της Νότιας Αφρικής για εδραίωση των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών της μεταβατικής διαδικασίας·

γ) να προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση στην περιοχή της Νότιας Αφρικής, ώστε να συμβάλει στην αρμονική και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

δ) να προωθήσει την επέκταση και την αμοιβαία ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων·

ε) να ενθαρρύνει την ομαλή και βαθμιαία ένταξη της Νότιας Αφρικής στην παγκόσμια οικονομία·

στ) να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους προς εξυπηρέτηση του αμοιβαίου συμφέροντος.

Άρθρο 2

Ουσιώδες στοιχείο

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως ορίζονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και των αρχών του κράτους δικαίου αποτελεί το στήριγμα των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής και συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν επίσης την προσήλωσή τους στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.

Άρθρο 3

Μη εκτέλεση

1. Αν οποιοδήποτε από τα μέρη θεωρεί ότι το άλλο μέρος παρέβη υποχρέωσή του στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

2. Προτού λάβει τα εν λόγω μέτρα παρέχει, εντός 30 ημερών, στο άλλο μέρος όλες τις χρήσιμες σχετικές πληροφορίες για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης, προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη.

3. Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, τα κατάλληλα μέτρα είναι δυνατό να λαμβάνονται χωρίς την προηγούμενη διενέργεια διαβουλεύσεων. Τα εν λόγω μέτρα ανακοινώνονται αμέσως στο άλλο μέρος και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Οι διαβουλεύσεις αυτές συγκαλούνται εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση των μέτρων. Αν δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών.

4. Για την ορθή ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ότι με τον όρο "ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις" στην παράγραφο 3 νοείται η περίπτωση σημαντικής παραβίασης της συμφωνίας εκ μέρους ενός από τα μέρη. Ως σημαντική παραβίαση της συμφωνίας νοείται:

i) καταγγελία της συμφωνίας η οποία δεν προβλέπεται από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, ή

ii) παραβίαση ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 2.

5. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ενώ επιλέγονται κατά προτεραιότητα αυτά που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 4

Πολιτικός διάλογος

1. Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών. Ο εν λόγω διάλογος συνοδεύει και ενισχύει την εδραίωση της συνεργασίας και συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας.

2. Ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία σκοπεύουν κυρίως να:

α) προωθήσουν μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μερών και μεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων·

β) επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους·

γ) ενθαρρύνουν τη στήριξη της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

δ) προωθήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εξάλειψη της φτώχειας και των παντός είδους διακρίσεων.

3. Ο πολιτικός διάλογος αφορά όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τα μέρη.

4. Ο πολιτικός διάλογος διενεργείται όταν χρειάζεται, ιδίως:

α) σε υπουργικό επίπεδο·

β) σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων που εκπροσωπούν τη Νότια Αφρική, αφενός, και την προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή, αφετέρου·

γ) με πλήρη αξιοποίηση των διπλωματικών οδών, και ιδίως με τακτικές ενημερώσεις, διαβουλεύσεις στο πλαίσιο διεθνών συναντήσεων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες·

δ) σε περίπτωση ανάγκης, με κάθε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο που ενδέχεται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και να συμβάλει στην εδραίωση και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

5. Παράλληλα με το διμερή πολιτικό διάλογο που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, τα μέρη εκμεταλλεύονται πλήρως το πλεονέκτημα του περιφερειακού πολιτικού διαλόγου, στον οποίο συμβάλλουν δραστήρια, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής της μεσημβρινής Αφρικής, ενόψει ιδίως της προώθησης της διαρκούς ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Τα μέρη συμμετέχουν, επίσης, στον πολιτικό διάλογο στο ευρύτερο πλαίσιο ΑΚΕ-ΕΕ, όπως προβλέπεται και ορίζεται στις αντίστοιχες συμφωνίες ΑΚΕ-ΕΚ.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 5

Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών

1. H Κοινότητα και η Νότια Αφρική συμφωνούν να ιδρύσουν μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (ΖΕΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και με αυτές του ΠΟΕ.

2. Η ΖΕΣ θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που θα διαρκέσει, από πλευράς Νότιας Αφρικής, το πολύ δώδεκα χρόνια και, από πλευράς Κοινότητας, το πολύ δέκα χρόνια και θα αρχίσει να λειτουργεί με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας.

3. Η ΖΕΣ καλύπτει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων σε όλους τους τομείς. Η σχετική συμφωνία θα καλύψει επίσης την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Άρθρο 6

Κατάταξη εμπορευμάτων

Όσον αφορά την Κοινότητα, για την κατάταξη των εμπορευμάτων που εισάγονται από τη Νότια Αφρική ισχύει η συνδυασμένη ονοματολογία εμπορευμάτων. Όσον αφορά τη Νότια Αφρική, για την κατάταξη των εμπορευμάτων που εισάγονται από την Κοινότητα ισχύει το εναρμονισμένο σύστημα.

Άρθρο 7

Βασικός δασμός

1. Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστούν οι διαδοχικές μειώσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αυτός που πράγματι εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας.

2. Η Κοινότητα και η Νότια Αφρική γνωστοποιούν μεταξύ τους τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς, σύμφωνα με τη δέσμευση ακινητοποίησης (standstill) και τη δέσμευση για κατάργηση των μη δασμολογικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και τις συμφωνηθείσες παρεκκλίσεις από τις εν λόγω αρχές, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία κατάργησης των δασμών δεν αρχίζει κατά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας (ιδίως για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II καταστάσεις 3, 4 και 5· στο παράρτημα III καταστάσεις 2, 3, 4 και 6· στο παράρτημα IV καταστάσεις 3, 4, 7 και 8· στο παράρτημα V· στο παράρτημα VI καταστάσεις 2,3 και 5 και στο παράρτημα VII) ο δασμός στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστούν οι διαδοχικές μειώσεις που ορίζονται στη συμφωνία είναι είτε ο βασικός δασμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είτε ο δασμός που εφαρμόζεται έναντι πάντων κατά την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου προγράμματος κατάργησης δασμών, ανάλογα με το ποιος είναι ο χαμηλότερος.

Άρθρο 8

Δασμοί ταμιευτικού χαρακτήρα

Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών δασμών ισχύουν και για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης μη διακριτικού χαρακτήρα που επιβάλλονται τόσο στα εισαγόμενα όσο και στα εγχώρια εμπορεύματα που συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου 21.

Άρθρο 9

Επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς

Η Κοινότητα και η Νότια Αφρική καταργούν τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΤΜΗΜΑ Β

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 10

Ορισμός

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος ισχύουν για προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Νότιας Αφρικής με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτει ο ορισμός των γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 11

Κατάργηση δασμών από την Κοινότητα

1. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος II, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής της Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 1 του παραρτήματος II, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

3. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής της Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 2 του παραρτήματος II, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 86 % του βασικού δασμού,

ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 72 % του βασικού δασμού,

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 57 % του βασικού δασμού,

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 43 % του βασικού δασμού,

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 28 % του βασικού δασμού,

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 14 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

4. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 3 του παραρτήματος II, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

Για ορισμένα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στη συγκεκριμένη κατάσταση, η κατάργηση των δασμών θα αρχίσει τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Η κατάργηση των δασμών για τα εν λόγω προϊόντα θα πραγματοποιηθεί με τρεις ίσες ετήσιες μειώσεις που θα ολοκληρωθούν έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Για ορισμένα προϊόντα χάλυβα που αναφέρονται στην εν λόγω κατάσταση, η μείωση των δασμών θα πραγματοποιηθεί στη βάση ΜΕΚ για να φθάσει το μηδενικό δασμό το έτος 2004.

5. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής της Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 4 του παραρτήματος II, καταργούνται εντός δέκα ετών το πολύ από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

Για τα δομικά στοιχεία οχημάτων με κινητήρα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάσταση, οι ισχύοντες δασμοί θα μειωθούν κατά 50 % από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Οι ακριβείς βασικοί δασμοί της Κοινότητας και το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών για τα προϊόντα της εν λόγω κατάστασης θα καθοριστούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2000, αφού και τα δύο μέρη εξετάσουν τις προοπτικές μεγαλύτερης ελευθέρωσης των εισαγωγών αυτοκινήτων από την Κοινότητα στη Νότια Αφρική που αναφέρονται στις καταστάσεις 5 και 6 του παραρτήματος III στο πλαίσιο - μεταξύ άλλων - των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης του αναπτυξιακού προγράμματος της αυτοκινητοβιομηχανίας της Νότιας Αφρικής.

6. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 5 του παραρτήματος II, θα επανεξεταστούν το πέμπτο έτος ισχύος της παρούσας συμφωνίας ενόψει της ενδεχόμενης κατάργησής τους.

Άρθρο 12

Κατάργηση δασμών από τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής

1. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος III, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 1 του παραρτήματος III, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

3. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 2 του παραρτήματος III, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 67 % του βασικού δασμού,

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 33 % του βασικού δασμού,

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

4. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 3 του παραρτήματος III, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 90 % του βασικού δασμού,

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού,

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 70 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού,

επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού,

εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 30 % του βασικού δασμού,

δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού,

έντεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 10 % του βασικού δασμού,

δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

5. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 4 του παραρτήματος III, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 88 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 63 % του βασικού δασμού,

οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 38 % του βασικού δασμού,

δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

έντεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 13 % του βασικού δασμού,

δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

6. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 5 του παραρτήματος III, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα.

7. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 6 του παραρτήματος III, επανεξετάζονται περιοδικά κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας ενόψει της μεγαλύτερης ελευθέρωσης του εμπορίου.

Η Νότια Αφρική ενημερώνει την Κοινότητα για τα αποτελέσματα της επανεξέτασης του αναπτυξιακού προγράμματος της αυτοκινητοβιομηχανίας της Νότιας Αφρικής. Υποβάλλει προτάσεις για την ευρύτερη ελευθέρωση των εισαγωγών προϊόντων για αυτοκίνητα που αναφέρονται στις καταστάσεις 5 και 6 του παραρτήματος III από την Κοινότητα στη Νότια Αφρική. Τα μέρη θα εξετάσουν από κοινού τις εν λόγω προτάσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2000.

TMHMA Γ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 13

Ορισμός

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Νότιας Αφρικής που καλύπτονται από τον ορισμό που δέχεται ο ΠΟΕ σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και τα ψάρια και τα προϊόντα της αλιείας (κεφάλαιο 3, 1604, 1605 και προϊόντα 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 και 2301 20 00 ).

Άρθρο 14

Κατάργηση δασμών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

1. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος IV, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 1 του παραρτήματος IV, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

3. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 2 του παραρτήματος IV, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 91 % του βασικού δασμού,

ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 82 % του βασικού δασμού,

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 73 % του βασικού δασμού,

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 64 % του βασικού δασμού,

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 55 % του βασικού δασμού,

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 45 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 36 % του βασικού δασμού,

επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 27 % του βασικού δασμού,

οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 18 % του βασικού δασμού,

εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 9 % του βασικού δασμού,

δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

4. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 3 του παραρτήματος IV, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 87 % του βασικού δασμού,

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 62 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού.

επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 37 % του βασικού δασμού,

οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 12 % του βασικού δασμού,

δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

Για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα θα εφαρμοστεί ποσόστωση με απαλλαγή από δασμούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ'αυτό, από τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας έως το τέλος της περιόδου σταδιακής μείωσης των δασμών για τα εν λόγω προϊόντα.

5. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 4 του παραρτήματος IV, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 83 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 67 % του βασικού δασμού,

επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 33 % του βασικού δασμού,

εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 17 % του βασικού δασμού,

δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

Για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονταστο εν λόγω παράρτημα θα εφαρμοστεί ποσόστωση με απαλλαγή από δασμούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ'αυτό, από τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας έως το τέλος της περιόδου σταδιακής μείωσης των δασμών για τα εν λόγω προϊόντα.

6. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής αναφέρονται στην κατάσταση 5 του παραρτήματος IV και εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σ'αυτό.

Το συμβούλιο συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει:

α) την επέκταση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση 5 του παραρτήματος IV και

β) τη μείωση των δασμών που εφαρμόζονται στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Η εν λόγω μείωση δασμών μπορεί να διενεργηθεί όταν μειώνονται οι δασμοί που εφαρμόζονται στα βασικά προϊόντα κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής ή σε απάντηση μειώσεων που προκύπτουν από τις αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικά με μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

7. Οι μειωμένοι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής αναφέρονται στην κατάσταση 6 του παραρτήματος IV και εφαρμόζονται από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα.

8. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στην κατάσταση 7 του παραρτήματος IV επανεξετάζονται περιοδικά κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ανάλογα με τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής.

9. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα που απαριθμούνται στην κατάσταση 8 του παραρτήματος IV, επειδή τα εν λόγω προϊόντα καλύπτονται από προστατευόμενες ονομασίες ΕΕ.

10. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις που ισχύουν κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, που αναφέρονται στο παράρτημα V, εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σ'αυτό.

Άρθρο 15

Κατάργηση δασμών από τη Νότια Αφρική

1. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος VI, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 1 του παραρτήματος VI, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

3. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 2 του παραρτήματος VI, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 67 % του βασικού δασμού,

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 33 % του βασικού δασμού,

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

4. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 3 του παραρτήματος VI, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 88 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού δασμού,

επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 63 % του βασικού δασμού,

οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού,

εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 38 % του βασικού δασμού,

δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 25 % του βασικού δασμού,

έντεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 13 % του βασικού δασμού,

δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί.

Για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θα εφαρμοστεί ποσόστωση με απαλλαγή από δασμούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ'αυτό, από τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας έως το τέλος της περιόδου σταδιακής μείωσης των δασμών για τα εν λόγω προϊόντα.

5. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση 4 του παραρτήματος VI, επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας.

6. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Νότια Αφρική προϊόντων της αλιείας καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στο παράρτημα VII, καταργούνται προοδευτικά παράλληλα με την κατάργηση εκ μέρους της Κοινότητας των δασμών των αντίστοιχων δασμολογικών κλάσεων.

Άρθρο 16

Γεωργική ρήτρα διασφάλισης

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και ειδικότερα του άρθρου 24, αν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής κάποιου μέρους προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή αναταραχή στις αγορές του άλλου μέρους, το συμβούλιο συνεργασίας εξετάζει αμέσως το θέμα με στόχο την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης. Εφόσον εκκρεμεί απόφαση του συμβουλίου συνεργασίας και εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν άμεση δράση, το θιγόμενο μέρος μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα αναγκαία για τον περιορισμό ή την αντιμετώπιση της αναταραχής. Κατά τη λήψη των εν λόγω προσωρινών μέτρων, το θιγόμενο μέρος λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και των δύο μερών.

Άρθρο 17

Επιτάχυνση του ρυθμού κατάργησης δασμών από τη Νότια Αφρική

1. Αν ζητηθεί από τη Νότια Αφρική, η Κοινότητα θα εξετάσει προτάσεις σχετικά με την επιτάχυνση του ρυθμού εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση των δασμών κατά τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στη Νότια Αφρική, σε συνδυασμό με την κατάργηση όλων των επιστροφών κατά την εξαγωγή στη Νότια Αφρική των ίδιων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας.

2. Αν η Κοινότητα αντιμετωπίσει θετικά το εν λόγω αίτημα, τα νέα χρονοδιαγράμματα για την κατάργηση των δασμών και των επιστροφών κατά την εξαγωγή θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.

3. Σε περίπτωση αρνητικής αντιμετώπισης εκ μέρους της Κοινότητας, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας για την κατάργηση των δασμών.

Άρθρο 18

Ρήτρα επανεξέτασης

Πέντε έτη το αργότερο μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και η Νότια Αφρική θα εξετάσουν τις επόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης των αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών τους. Θα αναληφθεί για το σκοπό αυτό επανεξέταση, ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά, των δασμών που επιβάλλονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση 5 του παραρτήματος II, στο παράρτημα III καταστάσεις 5 και 6, στο παράρτημα IV καταστάσεις 5, 6, και 7, στο παράρτημα V καταστάσεις 1, 2, 3 και 4, στο παράρτημα VI καταστάσεις 4 και 5 και στο παράρτημα VII.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Μέτρα που λαμβάνονται στα σύνορα

1. Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2. Απαγορεύεται η θέσπιση οποιουδήποτε νέου ποσοτικού περιορισμού κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής.

3. Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, δεν θα επιβληθεί κανένας νέος εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος ούτε θα αυξηθούν οι ήδη εφαρμοζόμενοι δασμοί στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής.

Άρθρο 20

Γεωργικές πολιτικές

1. Τα μέρη δύνανται να διενεργούν, στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, τακτικές διαβουλεύσεις για τη στρατηγική και τις πρακτικές λεπτομέρειες των αντίστοιχων γεωργικών πολιτικών τους.

2. Αν οποιοδήποτε από τα μέρη θεωρεί, κατά την επιδίωξη των αντίστοιχων γεωργικών πολιτικών του, αναγκαία την τροποποίηση των ρυθμίσεων που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία, ενημερώνει σχετικά το συμβούλιο συνεργασίας που αποφασίζει για τη ζητούμενη τροποποίηση.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική, κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2, τροποποιήσει το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, προβαίνει σε προσαρμογές που εγκρίνει το συμβούλιο συνεργασίας ώστε να διατηρηθούν οι παραχωρήσεις επί των εισαγωγών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους, σε συγκρίσιμα προς τα προβλεπόμενα στην παρούσα συμφωνία επίπεδα.

Άρθρο 21

Φορολογικά μέτρα

1. Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν εφαρμόζουν στο εσωτερικό τους πρακτικές φορολογικού χαρακτήρα με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των προϊόντων καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους.

2. Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν ευνοούνται από επιστροφές έμμεσων επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας και υπερβαίνουν τους έμμεσους φόρους που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα.

Άρθρο 22

Τελωνειακές ενώσεις και ζώνες ελευθέρων συναλλαγών

1. Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή άλλων ρυθμίσεων μεταξύ οποιουδήποτε των μερών και τρίτων χωρών, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

2. Διενεργούνται διαβουλεύσεις μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας για τις συμφωνίες σχετικά με τη δημιουργία ή την αναπροσαρμογή τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται για να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής.

Άρθρο 23

Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα

1. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν βλάπτει ούτε θίγει κατά κανένα τρόπο τη θέσπιση, εκ μέρους οιουδήποτε των μερών, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο VI της GATT του 1994, τη συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT του 1994, τη συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που επισυνάπτεται στη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του ΠΟΕ.

2. Πριν από την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών σχετικά με τα προϊόντα που εισάγονται από τη Νότια Αφρική, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τη δυνατότητα εποικοδομητικής αποκατάστασης, όπως προβλέπεται στη συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT του 1994 και στη συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Άρθρο 24

Ρήτρα διασφάλισης

1. Όταν κάποιο προϊόν εισάγεται σε τόσο μεγάλες ποσότητες και υπό τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να προκαλεί ή να κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς των ίδιων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική, κατά περίπτωση, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους που προβλέπονται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης ή στη συμφωνία για τη γεωργία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του ΠΟΕ και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 26.

2. Όταν κάποιο προϊόν εισάγεται σε τόσο μεγάλες ποσότητες και υπό τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να προκαλεί ή να κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση της οικονομικής κατάστασης των απόμακρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή αφού εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, μπορεί να λάβει κατ'εξαίρεση μέτρα επιτήρησης ή διασφάλισης στις σχετικές περιοχές και μόνον, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 26.

3. Όταν κάποιο προϊόν εισάγεται σε τόσο μεγάλες ποσότητες και υπό τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να προκαλεί ή να κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση της οικονομικής κατάστασης ενός ή περισσοτέρων από τα λοιπά μέλη της Νοτιοαφρικανικής Τελωνειακής Ένωσης, η Νότια Αφρική, μετά από αίτηση της σχετικής χώρας ή των σχετικών χωρών και αφού εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, μπορεί να λάβει κατ'εξαίρεση μέτρα επιτήρησης ή διασφάλισης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 26.

Άρθρο 25

Μεταβατικά μέτρα διασφάλισης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24, η Νότια Αφρική είναι δυνατό να λάβει εξαιρετικά μέτρα περιορισμένης διάρκειας που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 υπό μορφή αύξησης ή αποκατάστασης δασμών.

2. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατό να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, οι οποίες οφείλονται σε αυξημένες εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας λόγω της μείωσης των δασμών που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 15, κυρίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

3. Οι εισαγωγικοί δασμοί που επιβάλλει η Νότια Αφρική σε προϊόντα καταγωγής Κοινότητας στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το επίπεδο του βασικού δασμού ή τους ισχύοντες δασμούς ΜΕΚ ή το 20 % κατ'αξίαν, ανάλογα με το ποιοι δασμοί είναι οι χαμηλότεροι, ενώ διατηρείται η προτίμηση για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία όλων των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

4. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Παύουν να ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών. Τα εν λόγω χρονικά όρια είναι δυνατό να παρατείνονται κατ'εξαίρεση με απόφαση του συμβουλίου συνεργασίας.

5. Τα μέτρα αυτά δεν επιτρέπεται να θεσπίζονται για ένα προϊόν, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν.

6. Η Νότια Αφρική γνωστοποιεί στο συμβούλιο συνεργασίας τα μέτρα που προτίθεται να λάβει κατ'εξαίρεση και, μετά από αίτηση της Κοινότητας, διενεργεί διαβουλεύσεις πριν από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων με σκοπό την αναζήτηση ικανοποιητικών λύσεων. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής και τη μεταγενέστερη κατάργηση των δασμών που πρόκειται να επιβληθούν.

7. Αν εντός 30 ημερών από τη, σύμφωνα με την παράγραφο 6, γνωστοποίηση των προτεινόμενων μέτρων δεν επιτευχθεί συμφωνία επί αυτών, η Νότια Αφρική μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς επίλυση του προβλήματος και υποχρεούται να διαβιβάσει στο συμβούλιο συνεργασίας το οριστικό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των δασμών που επιβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα πρέπει να προβλέπει τη σταδιακή, σε ίσες ετήσιες δόσεις, κατάργηση των συγκεκριμένων δασμών, η οποία αρχίζει το αργότερο το πρώτο έτος μετά την εισαγωγή τους. Το συμβούλιο συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

Άρθρο 26

Διαδικασίες διασφάλισης

1. Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική αρχίσουν να εφαρμόζουν μηχανισμό παρακολούθησης των προβλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 24 σκοπός του οποίου είναι η ταχεία παροχή πληροφοριών για τις τάσεις των εμπορικών συναλλαγών, ενημερώνουν σχετικά το άλλο μέρος και, εφόσον τους ζητηθεί, διεξάγουν διαβουλεύσεις.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24, πριν λάβουν το μέτρο που αναφέρεται σ' αυτό ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 5 στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου, η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν το ταχύτερο δυνατό στο συμβούλιο συνεργασίας όλες τις σχετικές πληροφορίες προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη.

3. Κατά την επιλογή των μέτρων, επιβάλλεται να επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας, τα οποία περιορίζονται στην έκταση που θεωρείται αναγκαία για την πρόληψη ή την ανόρθωση σοβαρής ζημίας και τη διευκόλυνση της προσαρμογής.

4. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο συμβούλιο συνεργασίας και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του εν λόγω οργάνου, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την κατάργησή τους μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) όσον αφορά το άρθρο 24, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό κοινοποιούνται προς εξέταση στο συμβούλιο συνεργασίας, το οποίο μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Εάν το συμβούλιο συνεργασίας ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση που να θέτει τέρμα στα προβλήματα ή δεν έχει εξευρεθεί ικανοποιητική λύση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα εν λόγω μέτρα είναι σκόπιμο να λαμβάνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και απαιτείται να περιέχουν στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν με σταδιακή μείωση σε κατάργησή τους, το αργότερο, κατά τη λήξη της καθορισθείσας προθεσμίας·

β) σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 24, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος.

Άρθρο 27

Εξαιρέσεις

Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση ή το εμπόριο μεταχειρισμένων εμπορευμάτων, που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στις ρυθμίσεις που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων σε περιπτώσεις που ισχύουν οι ίδιες περιστάσεις ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών.

Άρθρο 28

Κανόνες καταγωγής

Οι κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία παρατίθενται στο πρωτόκολλο αριθ. 1.

ΤΜΗΜΑ Β

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 29

Επιβεβαίωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία GATS

1. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών για την ανάπτυξη των οικονομιών τους, τα μέρη, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, υπογραμμίζουν τη σημασία της αυστηρής τήρησης της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GATS), ιδίως της αρχής για τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους, καθώς και των πρωτοκόλλων και των συναφών δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτήν.

2. Σύμφωνα με τη GATS, η μεταχείριση αυτή δεν ισχύει για:

α) πλεονεκτήματα που χορηγεί το ένα ή το άλλο μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο V της GATS ή με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει μιας τέτοιας συμφωνίας·

β) άλλα πλεονεκτήματα που παρέχονται σύμφωνα με την κατάσταση απαλλαγών από τη ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους, που προσαρτάται από το ένα ή το άλλο μέρος στη συμφωνία GATS.

3. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του τέταρτου πρωτοκόλλου της συμφωνίας GATS σχετικά με τις βασικές τηλεπικοινωνίες και το πέμπτο πρωτόκολλο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 30

Περαιτέρω ελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών

1. Εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη θα προσπαθήσουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας ενόψει της περαιτέρω ελευθέρωσης των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση τέτοιας επέκτασης, η διαδικασία ελευθέρωσης προβλέπει την απουσία ή την κατάργηση ουσιαστικά κάθε διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των μερών στους καλυπτόμενους τομείς των υπηρεσιών και θα ήταν σκόπιμο να αφορά όλα τα είδη παροχών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών:

α) από το έδαφος του ενός μέρους στο έδαφος του άλλου·

β) στο έδαφος ενός μέρους στους καταναλωτές υπηρεσιών του άλλου μέρους·

γ) από πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στο ένα μέρος, μέσω εμπορικής παρουσίας στο έδαφος του άλλου μέρους·

δ) από πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στο ένα μέρος, μέσω παρουσίας φυσικών προσώπων του εν λόγω μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας διατυπώνει τις αναγκαίες συστάσεις για την υλοποίηση του στόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3. Κατά τη διατύπωση των εν λόγω συστάσεων, το συμβούλιο συνεργασίας λαμβάνει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε μέρους στο πλαίσιο της συμφωνίας GATS, με ειδική αναφορά στο άρθρο V γενικά και στην παράγραφο 3 στοιχείο α) αυτού ειδικότερα, που αφορούν τη συμμετοχή αναπτυσσομένων χωρών σε συμφωνίες για ελευθέρωση των συναλλαγών.

4. Ο στόχος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται σε μια πρώτη εξέταση από το συμβούλιο συνεργασίας το αργότερο πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 31

Θαλάσσιες μεταφορές

1. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή της άνευ περιορισμών πρόσβασης στην αγορά των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και κυκλοφορίας στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού και των εμπορικών όρων.

2. Τα μέρη συμφωνούν να επεκτείνουν στους υπηκόους αλλήλων και στα σκάφη που έχουν ταξινομηθεί στο έδαφος οιουδήποτε από τα μέρη μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται στο μάλλον ευνοούμενο κράτος όσον αφορά τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών ή και των δύο, την πρόσβαση σε λιμένες, τη χρησιμοποίηση των υποδομών και των βοηθητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών των εν λόγω λιμένων και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και τον καθορισμό αγκυροβολίων και εγκαταστάσεων για τη φόρτωση και την εκφόρτωση, στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού και των εμπορικών όρων.

3. Τα μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τις θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών που διενεργούνται με πολλά μέσα, στο πλαίσιο του άρθρου 30, με την επιφύλαξη των περιορισμών ως προς την εθνικότητα ή συμφωνιών που έχει συνάψει οποιοδήποτε από τα μέρη, που ισχύουν την εκάστοτε στιγμή και που συμβιβάζονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη συμφωνία GATS.

ΤΜΗΜΑ Γ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Άρθρο 32

Τρέχουσες πληρωμές

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέψουν, σε νόμισμα ελεύθερα μετατρέψιμο, όλες τις τρέχουσες πληρωμές για τρέχουσες συναλλαγές μεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής.

2. Η Νότια Αφρική μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1, που αφορά την ελευθέρωση των τρεχουσών πληρωμών, δεν χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της για την πραγματοποίηση μη επιτρεπόμενων εκροών κεφαλαίου.

Άρθρο 33

Κυκλοφορία κεφαλαίων

1. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και η Νότια Αφρική εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις στη Νότια Αφρική, από εταιρείες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές.

2. Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους για να διευκολύνουν και ενδεχομένως να επιτύχουν να ελευθερώσουν πλήρως την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής.

Άρθρο 34

Προβλήματα σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Νότια Αφρική αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών ή υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα, η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή τα άρθρα VIII και XIV της συμφωνίας για την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να θεσπίσει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, περιοριστικά μέτρα επί των τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το βαθμό που είναι αναγκαίος για την αποκατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική, κατά περίπτωση, ενημερώνονται αμοιβαία και υποβάλλουν η μία στην άλλη το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση αυτών των μέτρων.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 35

Ορισμός

Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής:

α) όλες οι συμφωνίες και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που διατηρούν οριζόντιες σχέσεις, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που διατηρούν κάθετες σχέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική παρεμπόδιση ή τον περιορισμό του ανταγωνισμού στο έδαφος της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής, εκτός αν οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα αντίθετα προς τον ανταγωνισμό αποτελέσματα αντισταθμίζονται από αποτελέσματα που ευνοούν τον ανταγωνισμό·

β) η κατάχρηση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της θέσης της στην αγορά στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής ή σε σημαντικό τμήμα του.

Άρθρο 36

Εφαρμογή

Αν, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, κανένα από τα μέρη δεν έχει ακόμη θεσπίσει τους αναγκαίους νόμους και ρυθμίσεις για τη μεταφορά του άρθρου 35 στη νομοθεσία του, υποχρεούται να το πράξει εντός προθεσμίας τριών ετών.

Άρθρο 37

Κατάλληλα μέτρα

Αν η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική πιστεύει ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική στην εγχώρια αγορά της δεν συμβιβάζεται προς τους όρους του άρθρου 35, και:

α) δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 36,

ή

β) ελλείψει τέτοιων κανόνων και εφόσον η πρακτική αυτή προκαλεί ή κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή σημαντική ζημία στον εγχώριο βιομηχανικό κλάδο του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών αυτού,

το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που είναι σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας ή 30 εργάσιμες ημέρες μετά την αίτηση διεξαγωγής αυτών των διαβουλεύσεων. Τα κατάλληλα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν δεν θίγουν τις αρμοδιότητες της σχετικής αρχής ανταγωνισμού.

Άρθρο 38

Κανόνες συνεργασίας

1. Τα μέρη συμφωνούν ότι όταν η Επιτροπή ή αρχή ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής έχει λόγους να πιστεύει ότι εφαρμόζονται πρακτικές που θίγουν τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 35, στο έδαφος της άλλης αρχής και θίγουν ουσιαστικά σημαντικά συμφέροντα των μερών, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την αρχή ανταγωνισμού του άλλου μέρους να αναλάβει την κατάλληλη επανορθωτική δράση σύμφωνα με τους ισχύοντες σ' αυτό κανόνες ανταγωνισμού.

2. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται υπό την επιφύλαξη κάθε δράσης που μπορεί να αναληφθεί σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού που ισχύουν στο έδαφος της αιτούσας αρχής και που ενδέχεται να θεωρηθεί αναγκαία και δεν περιορίζει με κανένα τρόπο την εξουσίας λήψης αποφάσεων από την αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση ή την ανεξαρτησία της.

3. Υπό την επιφύλαξη των αντίστοιχων λειτουργιών, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων ή ανεξαρτησίας της, η αρχή ανταγωνισμού στην οποία υποβάλλεται η αίτηση εξετάζει προσεκτικά τις εκφρασθείσες από την αιτούσα αρχή απόψεις και τα παρασχεθέντα αποδεικτικά στοιχεία και, ειδικότερα, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φύση των σχετικών δραστηριοτήτων που αντιβαίνουν στον ανταγωνισμό, την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υπόθεση και τους ισχυρισμούς περί ζημιογόνων συνεπειών για τα ουσιώδη συμφέροντα του θιγόμενου μέρους.

4. Όταν η Επιτροπή ή η αρχή ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής αποφασίζει να διενεργήσει έρευνα ή σκοπεύει να αναλάβει δράση που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα συμφέροντα του άλλου μέρους, τα μέρη απαιτείται να διενεργούν διαβουλεύσεις, κατ'αίτηση οποιουδήποτε μέρους, και να προσπαθούν και τα δύο να εξεύρουν αμοιβαία αποδεκτή λύση στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφερόντων τους, εξετάζοντας δεόντως τους νόμους, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία των αντίστοιχων αρχών ανταγωνισμού αλλήλων, καθώς και τους κανόνες συνεργασίας.

Άρθρο 39

Τεχνική βοήθεια

Η Κοινότητα παρέχει στη Νότια Αφρική τεχνική βοήθεια για την αναδιάρθρωση της νομοθεσίας και της πολιτικής της για τον ανταγωνισμό που μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων·

β) τη διοργάνωση σεμιναρίων·

γ) δραστηριότητες κατάρτισης.

Άρθρο 40

Ενημέρωση

Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλουν οι απαιτήσεις του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου.

ΤΜΗΜΑ Ε

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Άρθρο 41

Κρατικές ενισχύσεις

1. Στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσουν τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής, οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων ή της παραγωγής ορισμένων εμπορευμάτων, που στρεβλώνουν ή κινδυνεύουν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό και που δεν στηρίζουν συγκεκριμένο στόχο ή στόχους εθνικής πολιτικής οποιουδήποτε από τα μέλη, δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποτελεί συμφέρον τους να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω κρατικές ενισχύσεις παρέχονται με θεμιτό, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Άρθρο 42

Μέτρα αποκατάστασης

1. Εφόσον η Κοινότητα ή η Νότια Αφρική πιστεύει ότι συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους του άρθρου 41 και ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, τα μέρη συμφωνούν, εφόσον η κατάσταση δεν ρυθμίζεται επαρκώς στο πλαίσιο των υφισταμένων κανόνων και διαδικασιών, να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης. Οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο των αντίστοιχων νόμων και των διεθνών δεσμεύσεών τους.

2. Οποιοδήποτε από τα μέρη έχει τη δυνατότητα να καλεί το συμβούλιο συνεργασίας να εξετάζει στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων, τους στόχους της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων των μερών που δικαιολογούν τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Άρθρο 43

Διαφάνεια

Κάθε μέρος υποχρεούται να εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέρους, το άλλο μέρος υποχρεούται να παράσχει πληροφορίες για το σχεδιασμό των ενισχύσεων, για μεμονωμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ή για το συνολικό ύψος και την κατανομή των παρεχόμενων ενισχύσεων. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλει η νομοθεσία οποιουδήποτε από τα μέρη σχετικά με την ανάγκη τήρησης του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου.

Άρθρο 44

Επανεξέταση

1. Ελλείψει κανόνων ή διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 41, οι κρατικές ενισχύσεις ή οι επιδοτήσεις διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων VI και XVI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, καθώς και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας επανεξετάζει περιοδικά την πρόοδο που σημειώνεται στα εν λόγω θέματα. Εξακολουθεί, ειδικότερα, να προωθεί τη συνεργασία και την κατανόηση όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνει κάθε μέρος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 41.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 45

Δημόσιες συμβάσεις

1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις των μερών θα διέπεται από θεμιτό, δίκαιο και διαφανές σύστημα.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας επανεξετάζει περιοδικά την πρόοδο που σημειώνεται στο εν λόγω θέμα.

Άρθρο 46

Πνευματική ιδιοκτησία

1. Τα μέρη εξασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Τα μέρη εφαρμόζουν, από την 1η Ιανουαρίου 1996, τη συμφωνία του ΠΟΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIP) και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βελτιώσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, την προστασία που παρέχει η εν λόγω συμφωνία.

2. Αν προκύψουν προβλήματα στον τομέα της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις συνθήκες εμπορίου, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα μέρη, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από:

α) το πρωτόκολλο της συμφωνίας της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση σημάτων (Μαδρίτη 1989)·

β) τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Ρώμη 1961)·

γ) τη συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1979, όπως τροποποιήθηκε το 1984).

4. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τα TRIP, η Νότια Αφρική θα ήταν δυνατό να εξετάσει ευνοϊκά την προσχώρηση στις πολυμερείς συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στα παρακάτω:

α) διατάξεις της συμφωνίας της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώρηση σημάτων (Γενεύη 1977, τροποποιηθείσα το 1979)·

β) σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (πράξη Παρισίων, 1971)·

γ) διεθνής σύμβαση για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών (UPOV) (πράξη Γενεύης, 1978)·

δ) συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τη διαδικασία που αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιηθείσα το 1980)·

ε) σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πράξη της Στοκχόλμης, όπως τροποποιήθηκε το 1979,WIPO)·

στ) συνθήκη για την πνευματική ιδιοκτησία (WCT), 1996, του διεθνούς οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας.

6. Για να διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Κοινότητα μπορεί να παρέχει, κατόπιν αιτήσεως και υπό αμοιβαία συμφωνηθέντες ειδικούς και γενικούς όρους, τεχνική βοήθεια στη Νότια Αφρική για την προετοιμασία, μεταξύ άλλων, των νόμων και ρυθμίσεων σχετικά με την προστασία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την πρόληψη της κατάχρησης αυτών των δικαιωμάτων, τη δημιουργία και την ενίσχυση εθνικών υπηρεσιών και άλλων φορέων για την εφαρμογή και την προστασία τους, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού.

7. Τα μέρη συμφωνούν ότι για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων ανακαλύψεων βιοτεχνολογικού χαρακτήρα, τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, καθώς και τη νομική προστασία βάσεων δεδομένων και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως ορίζει το άρθρο 10 στοιχείο α) της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία των απόρρητων πληροφοριών για θέματα τεχνογνωσίας.

Άρθρο 47

Τυποποίηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Τα μέρη συνεργάζονται στους τομείς της τυποποίησης, της μετρολογίας, της πιστοποίησης και της διασφάλισης ποιότητας ώστε να μειώσουν τις διαφορές τους στους εν λόγω τομείς, να εξαλείψουν τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και να διευκολύνουν το διμερές εμπόριο. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει:

α) μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, σχετικά με την προώθηση της ευρύτερης εφαρμογής διεθνών τεχνικών ρυθμίσεων, προτύπων και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων για κάθε τομέα·

β) την εκπόνηση συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε τομείς αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος·

γ) συνεργασία στον τομέα του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας σε επιλεγμένους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Νότια Αφρική·

δ) διευκόλυνση της τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της ικανότητας της Νότιας Αφρικής να αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς της διαπίστευσης, της μετρολογίας και της τυποποίησης·

ε) ανάπτυξη πρακτικών δεσμών μεταξύ των οργανισμών τυποποίησης, διαπίστευσης και πιστοποίησης της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 48

Τελωνεία

1. Τα μέρη υποχρεούνται να προωθούν και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών τους για να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι εμπορικές διατάξεις και παρέχονται οι εγγυήσεις για το θεμιτό εμπόριο. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών και προγράμματα κατάρτισης.

2. Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 90, οι διοικητικές αρχές των συμβαλλομένων μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 49

Στατιστικές

Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στο συγκεκριμένο τομέα. Η συνεργασία θα αφορά κυρίως την εναρμόνιση των στατιστικών μεθόδων και την πρακτική επεξεργασίας, σύμφωνα με αμοιβαία αποδεκτούς όρους, δεδομένων για τις συναλλαγές στον τομέα των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και, γενικότερα, για κάθε τομέα που αφορά η παρούσα συμφωνία και που προσφέρεται για στατιστική επεξεργασία.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 50

Εισαγωγή

Τα μέρη, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, συμφωνούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν τη συνεργασία επί οικονομικών και βιομηχανικών θεμάτων προς εξυπηρέτηση του αμοιβαίου συμφέροντος και του συμφέροντος του συνόλου της περιοχής της μεσημβρινής Αφρικής, διαφοροποιώντας και ενισχύοντας τους οικονομικούς δεσμούς τους, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών τους, στηρίζοντας προγράμματα της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προστατεύοντας και βελτιώνοντας το περιβάλλον, προωθώντας την οικονομική ενίσχυση παραδοσιακά μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, προστατεύοντας και προωθώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εργατικών σωματείων.

Άρθρο 51

Βιομηχανία

Ο σκοπός της συνεργασίας στο συγκεκριμένο τομέα συνίσταται στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας της Νότιας Αφρικής με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής της, καθώς και στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την αμοιβαία χρήσιμη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων της Νότιας Αφρικής και της Κοινότητας.

Σκοπό της συνεργασίας αποτελούν μεταξύ άλλων:

α) η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των μερών (εταιρειών, επαγγελματιών, τομεακών και άλλων εμπορικών ενώσεων, εργατικών σωματείων κ.λπ.)·

β) η στήριξη των προσπαθειών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της Νότιας Αφρικής για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομίας·

γ) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής που προορίζεται για τις τοπικές αγορές και τις αγορές των εξαγωγών·

δ) η προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και του βιομηχανικού δυναμικού της Νότιας Αφρικής μέσω, μεταξύ άλλων, διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση πιστώσεων και επενδύσεων και στήριξης της βιομηχανικής καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της κατάρτισης, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Άρθρο 52

Προώθηση και προστασία των επενδύσεων

Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, η συνεργασία μεταξύ των μερών αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί και προωθεί τις αμοιβαία ωφέλιμες επενδύσεις, τόσο εγχώριες όσο και ξένες, ειδικότερα μέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την προστασία και την προώθηση των επενδύσεων, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Σκοπός της συνεργασίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση και η ενθάρρυνση:

α) της σύναψης, όπου κρίνεται αναγκαίο, μεταξύ των κρατών μελών και της Νότιας Αφρικής συμφωνιών για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων·

β) της σύναψης, όπου κρίνεται αναγκαίο, μεταξύ των κρατών μελών και της Νότιας Αφρικής συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης·

γ) της ανταλλαγής πληροφοριών για τις επενδυτικές ευκαιρίες·

δ) των προσπαθειών για την εναρμόνιση και την απλούστευση των διαδικασιών και των διοικητικών πρακτικών στον τομέα των επενδύσεων·

ε) της στήριξης, μέσω των κατάλληλων τρόπων της προώθησης και της ενθάρρυνσης των επενδύσεων στη Νότια Αφρική και στο σύνολο της νοτιοαφρικανικής περιοχής.

Άρθρο 53

Ανάπτυξη του εμπορίου

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπτύξουν, να διαφοροποιήσουν και να αυξήσουν τις συναλλαγές μεταξύ τους, καθώς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των νοτιοαφρικανικών προϊόντων στις εγχώριες, περιφερειακές και διεθνείς αγορές.

2. Η συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης του εμπορίου απαιτείται ειδικότερα να εστιαστεί στα παρακάτω:

α) διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών ανάπτυξης του εμπορίου και δημιουργία εμπορικού περιβάλλοντος που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα·

β) δημιουργία ικανοτήτων και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου και των παρεπόμενων υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας·

γ) ανταλλαγή πληροφοριών για τις απαιτήσεις της αγοράς·

δ) μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας μέσω επενδύσεων και κοινών επιχειρήσεων·

ε) ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων·

στ) δημιουργία, προσαρμογή και ενίσχυση οργανώσεων που ασχολούνται με την ανάπτυξη του εμπορίου και των παρεπόμενων υπηρεσιών·

ζ) περιφερειακή συνεργασία για την ανάπτυξη του εμπορίου και των υποδομών και υπηρεσιών που έχουν σχέση με το εμπόριο στη μεσημβρινή Αφρική.

Άρθρο 54

Πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ) και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη Νότια Αφρική, καθώς και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής καθώς και της ευρύτερης περιοχής κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των δύο φύλων. Τα μέρη μεταξύ άλλων:

α) συνεργάζονται, όταν το κρίνουν αναγκαίο, για τη δημιουργία του νομικού, διοικητικού, θεσμικού, τεχνικού, φορολογικού και χρηματοδοτικού πλαισίου που θα βοηθήσει τη σύσταση και την επέκταση των πολύ μικρών καθώς και των ΜΜΕ·

β) παρέχουν την αναγκαία συνδρομή στις πολύ μικρές και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η απόκτηση προσόντων, η τεχνολογία και η προώθηση των προϊόντων στην αγορά·

γ) παρέχουν συνδρομή σε εταιρείες, οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το στοιχείο β) μέσω της κατάλληλης τεχνικής βοήθειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της δημιουργίας ικανοτήτων·

δ) δημιουργούν και διευκολύνουν τους κατάλληλους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της Νότιας Αφρικής και της Κοινότητας προκειμένου να βελτιώσουν τη διάδοση των πληροφοριών (σχετικά με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή στρατηγικής, τις τάσεις και τις ευκαιρίες στον επιχειρηματικό κλάδο, τη δικτύωση, τις κοινές επιχειρήσεις και τη μεταφορά προσόντων).

Άρθρο 55

Κοινωνία των πληροφοριών - Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφοριών

1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στον τομέα των πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας, τις οποίες θεωρούν ως σημαντικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας και οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη κοινωνίας των πληροφοριών. Η επικοινωνία στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα ταχυδρομεία, τις ραδιοφωνικές εκπομπές, τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφοριών. Η συνεργασία αποσκοπεί:

α) στη βελτίωση της πρόσβασης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της Νότιας Αφρικής σε μέσα επικοινωνίας, ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τεχνολογίες πληροφοριών μέσω στήριξης της ανάπτυξης των δικτύων υποδομών, των ανθρωπίνων πόρων και των κατάλληλων πολιτικών σχετικά με την κοινωνία των πληροφοριών στη Νότια Αφρική·

β) στη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής της μεσημβρινής Αφρικής στον τομέα αυτό, ειδικότερα στο πλαίσιο της δορυφορικής τεχνολογίας·

γ) στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, των νέων τεχνολογιών, της θεσμικής και τομεακής αναδιάρθρωσης και του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ των βασικών και των προηγμένων υπηρεσιών πληροφοριών.

2. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) διάλογο επί των διαφόρων πτυχών της κοινωνίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών θεμάτων και της πολιτικής επικοινωνιών·

β) ανταλλαγές πληροφοριών και ενδεχόμενη τεχνική βοήθεια για τη ρύθμιση, την τυποποίηση, τον έλεγχο της συμμόρφωσης και την πιστοποίηση πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνιών και τη χρήση των συχνοτήτων·

γ) διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων, ιδίως όσον αφορά τη διασύνδεση δικτύων και τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών·

δ) προώθηση και εφαρμογή κοινής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης όσον αφορά προγράμματα στον τομέα των νέων τεχνολογιών που συνδέονται με την κοινωνία των πληροφοριών·

ε) πρόσβαση των οργανισμών της Νότιας Αφρικής σε κοινοτικά προγράμματα ή προγράμματα βάσει των ρυθμίσεων που ισχύουν για τους διάφορους σχετικούς τομείς, καθώς και συμμετοχή των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δράσεις που αναλαμβάνει η Νότια Αφρική στο ίδιο πλαίσιο.

Άρθρο 56

Συνεργασία στον τομέα των ταχυδρομείων

Εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των μερών, η συνεργασία στον παρόντα τομέα περιλαμβάνει:

α) ανταλλαγή πληροφοριών και διάλογο επί ταχυδρομικών θεμάτων σε σχέση, μεταξύ άλλων, με περιφερειακές και διεθνείς δραστηριότητες, κανονιστικά θέματα και αποφάσεις για τη χάραξη πολιτικής·

β) τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό ρυθμίσεων και λειτουργικών προτύπων, καθώς και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων·

γ) προώθηση και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον εν λόγω τομέα.

Άρθρο 57

Eνέργεια

1. Εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των μερών, η συνεργασία στον παρόντα τομέα περιλαμβάνει:

α) βελτίωση της πρόσβασης της Νότιας Αφρικής σε οικονομικά λογικές, αξιόπιστες και αειφόρες πηγές ενέργειας·

β) αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των τομέων παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας κατά τρόπο ώστε οι δέουσες υπηρεσίες να παρέχονται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οικονομικής αποτελεσματικότητας, κοινωνικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος·

γ) στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής της μεσημβρινής Αφρικής με στόχο την εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο κατά τρόπο αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

2. Η συνεργασία αποσκοπεί ειδικότερα σε:

α) στήριξη της ανάπτυξης των κατάλληλων ενεργειακών πολιτικών και υποδομών στη Νότια Αφρική·

β) διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Νότιας Αφρικής·

γ) βελτίωση της απόδοσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας υπό τεχνικούς, οικονομικούς και δημοσιονομικούς όρους, ιδίως όσον αφορά τον ηλεκτρισμό και τα υγρά καύσιμα·

δ) διευκόλυνση της δημιουργίας εμπειρογνωμόνων σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα μέσω γενικής και τεχνικής κατάρτισης·

ε) ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στήριξη των υποδομών, ειδικότερα για την παροχή ενέργειας σε περιοχές της υπαίθρου·

στ) βελτίωση της ορθολογικής χρήσης ενέργειας με την προώθηση, ιδίως, της αποδοτικότητας των ενεργειακών συστημάτων·

ζ) προώθηση της μεταφοράς και χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον·

η) προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στη μεσημβρινή Αφρική.

Άρθρο 58

Ορυχεία και ορυκτά

1. Η συνεργασία στον τομέα αυτό αποσκοπεί μεταξύ άλλων σε:

α) στήριξη και προώθηση πολιτικών μέτρων που βελτιώνουν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς και τους όρους απασχόλησης·

β) παροχή πληροφοριών σχετικά με τους ορυκτούς πόρους και τη γεωεπιστήμη για την προώθηση της εκμετάλλευσης και των επενδύσεων στο μεταλλευτικό τομέα. Η συνεργασία θα ήταν επίσης σκόπιμο να δημιουργήσει αμοιβαία ευνοϊκό κλίμα για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ (και των πρώην μειονεκτουσών κοινοτήτων)·

γ) στήριξη πολιτικών που διασφαλίζουν ότι οι μεταλλευτικές δραστηριότητες αναλαμβάνονται με τη δέουσα προσοχή προς το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και της φύσης της μεταλλευτικής δραστηριότητας·

δ) συνεργασία για την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας των ορυχείων και των ορυκτών.

2. Η συνεργασία θα συμπεριλάβει τις νοτιοαφρικανικές δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της μονάδας συντονισμού των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της Κοινότητας για την ανάπτυξη της μεσημβρινής Αφρικής (SADC).

Άρθρο 59

Μεταφορές

1. Σκοπό της συνεργασίας αποτελεί μεταξύ άλλων:

α) η βελτίωση της πρόσβασης των υπηκόων της Νότιας Αφρικής σε φθηνά, ασφαλή και αξιόπιστα μεταφορικά μέσα και η διευκόλυνση της διακίνησης εμπορευμάτων στη χώρα μέσω στήριξης της ανάπτυξης των υποδομών για δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών και συστήματα μεταφορών που είναι βιώσιμα από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη·

β) η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμο μεταφορικό δίκτυο για την κάλυψη των περιφερειακών αναγκών.

2. Η συνεργασία σκοπεύει ιδίως να:

α) συμβάλει στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές καθώς και των υποδομών λιμένων και αερολιμένων·

β) βελτιώσει σταδιακά τις συνθήκες διεξαγωγής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και διαχείρισης των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, των λιμένων και αερολιμένων και της θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας·

γ) βελτιώσει την ασφάλεια της εναέριας και θαλάσσιας κυκλοφορίας με αύξηση των ενισχύσεων για τη ναυσιπλοΐα και την κατάρτιση, ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων.

Άρθρο 60

Τουρισμός

1. Τα μέρη, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης ανταγωνιστικής τουριστικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη συμφωνούν ειδικότερα:

α) να προωθήσουν την ανάπτυξη τουριστικής βιομηχανίας που συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης και εισροή ξένου συναλλάγματος·

β) να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν στρατηγική συμμαχία όσον αφορά τα δημόσια, τα ιδιωτικά και τα κοινοτικά συμφέροντα, προκειμένου να διασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού·

γ) να αναλάβουν κοινή δράση σε τομείς, όπως η ανάπτυξη προϊόντων και αγορών, ανθρώπινων πόρων και θεσμικών διαρθρώσεων·

δ) να συνεργαστούν για την κατάρτιση και τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τα πρότυπα παροχής υπηρεσιών·

ε) να συνεργαστούν για την προώθηση και την ανάπτυξη τουρισμού με βάση την κοινότητα μέσω πειραματικών προγραμμάτων σε περιοχές της υπαίθρου·

στ) να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία τουριστών.

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία στον τομέα του τουρισμού θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

α) σεβασμό της ακεραιότητας και των συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως σε περιοχές της υπαίθρου·

β) προβολή της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς·

γ) διευκόλυνση της κατάρτισης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ευαισθητοποίησης στο σύνολο της κοινότητας·

δ) διασφάλιση της θετικής αλληλεπίδρασης τουρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος·

ε) προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στη μεσημβρινή Αφρική.

Άρθρο 61

Γεωργία

1. Η συνεργασία στο συγκεκριμένο τομέα αποσκοπεί στην προώθηση ολοκληρωμένης, αρμονικής και βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στη Νότια Αφρική. Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως:

α) στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, του τομέα της γεωργίας, μέσω και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και των εξοπλισμών και της ανάπτυξης τεχνικών συσκευασίας και αποθήκευσης, καθώς και της βελτίωσης των ιδιωτικών κυκλωμάτων διανομής και εμπορίας·

β) στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των γεωργών που προέρχονται από τις πρώην μειονεκτούσες κοινότητες και στην παροχή των κατάλληλων σχετικών γεωργικών υπηρεσιών·

γ) στη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη της παραγωγής και των εξωτερικών αγορών·

δ) στην επίτευξη και την ανάπτυξη της συνεργασίας όσον αφορά την υγεία των ζώων και των φυτών και τις τεχνικές γεωργικής παραγωγής·

ε) στην εξέταση μέτρων για την εναρμόνιση των προτύπων και των ρυθμίσεων σχετικά με την υγεία ζώων και φυτών, προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο, λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας και στα δύο μέρη και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ.

2. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας, δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων και δημιουργίας ικανοτήτων.

Άρθρο 62

Αλιεία

Η συνεργασία στο συγκεκριμένο τομέα αποσκοπεί στην προώθηση βιώσιμης διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον και των δύο μερών. Αυτό θα επιτευχθεί με ανταλλαγές πληροφοριών καθώς και με το σχεδιασμό και την εφαρμογή, κατόπιν συμφωνίας, ρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις οικονομικές, εμπορικές, αναπτυξιακές, επιστημονικές και τεχνικές απόψεις των μερών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα συμπεριληφθούν σε χωριστή αμοιβαία ωφέλιμη συμφωνία για την αλιεία, την ολοκλήρωση της οποίας τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να επιδιώξουν το ταχύτερο δυνατό.

Άρθρο 63

Υπηρεσίες

Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών γενικά και στους τομείς των τραπεζικών, ασφαλιστικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ειδικότερα μέσω, μεταξύ άλλων:

α) ενθάρρυνσης των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών·

β) ανταλλαγής, όταν χρειάζεται, πληροφοριών για ρυθμίσεις, νόμους και κανονισμούς που διέπουν τον τομέα των υπηρεσιών στα μέρη·

γ) βελτίωσης των λογιστικών μεθόδων, του λογιστικού ελέγχου, της επιτήρησης και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της σχετικής παρακολούθησης, μέσω π.χ. διευκόλυνσης της κατάρτισης.

Άρθρο 64

Πολιτική καταναλωτών και προστασία της υγείας των καταναλωτών

Τα μέρη συνεργάζονται στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με σκοπό ιδίως:

α) τη δημιουργία συστημάτων αμοιβαίας ενημέρωσης σχετικά με τα απαγορευμένα και επικίνδυνα προϊόντα·

β) την ανταλλαγή πληροφοριών και πείρας σχετικά με την καθιέρωση και τη λειτουργία μηχανισμού επιτήρησης και ασφάλειας των προϊόντων μετά την απομάκρυνσή τους από την αγορά·

γ) τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές όσον αφορά, ιδίως, τις τιμές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις προσφερόμενες υπηρεσίες·

δ) την ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ των εκπροσώπων των συμφερόντων των καταναλωτών·

ε) την αύξηση της συμβατότητας των πολιτικών και των συστημάτων για τους καταναλωτές·

στ) την ανταλλαγή πληροφοριών για την επέκταση της ενημέρωσης των καταναλωτών μέσω πληροφοριών και εκπαίδευσης·

ζ) τη γνωστοποίηση των προσπαθειών και τη συνεργασία μεταξύ των μερών κατά τη διερεύνηση ζημιογόνων ή αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών·

η) την ανταλλαγή πληροφοριών επί των αποτελεσματικών τρόπων αποκατάστασης ζημιών σε καταναλωτές που πέφτουν θύματα παράνομων δραστηριοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 65

Στόχοι

1. Η αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής εξασφαλίζεται σε πλαίσιο πολιτικού διαλόγου και εταιρικής σχέσης και στηρίζει τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές.

2. Ειδικότερα, η αναπτυξιακή συνεργασία συμβάλλει στην αρμονική και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής και στην ένταξή της στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και στην εδραίωση της δημοκρατικής κοινωνίας και του κράτους δικαίου, στο πλαίσιο του οποίου τηρούνται τα δικαιώματα του ανθρώπου στον πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες.

3. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις στήριξης του αγώνα κατά της φτώχειας.

Άρθρο 66

Προτεραιότητες

1. Οι τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας αφορούν, κυρίως, τα ακόλουθα:

α) στήριξη πολιτικών και μέσων για την προοδευτική ένταξη της νοτιοαφρικανικής οικονομίας στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο, για την επέκταση της απασχόλησης, την ανάπτυξη βιώσιμων ιδιωτικών επιχειρήσεων, την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη των προσπαθειών προσαρμογής που έχουν αναληφθεί στην περιοχή με τη δημιουργία της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών βάσει της παρούσας συμφωνίας, ιδίως στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης της μεσημβρινής Αφρικής·

β) βελτίωση των βιοτικών συνθηκών και της παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών·

γ) στήριξη του εκδημοκρατισμού, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της υγιούς δημόσιας διοίκησης, της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών και της ένταξής της στην αναπτυξιακή διαδικασία.

2. Θα προωθηθεί ο διάλογος και η εταιρική σχέση μεταξύ των δημοσίων αρχών και των μη κυβερνητικών εταίρων και παραγόντων που δρουν στον τομέα της ανάπτυξης.

3. Τα προγράμματα θα πρέπει να εστιαστούν στις βασικές ανάγκες των πρώην μειονεκτουσών κοινοτήτων και να ασχοληθούν με τα προβλήματα των δύο φύλων και τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης.

Άρθρο 67

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι που δύνανται να επιλεγούν για την παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας είναι οι εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές και οι δημόσιοι φορείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι οργανώσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο κοινοτήτων, οι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, θεσμικά όργανα και δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα μπορούσε να επιλεγεί οποιοσδήποτε άλλος φορέας, εφόσον οριστεί και από τα δύο μέρη.

Άρθρο 68

Μέσα και μέθοδοι

1. Τα μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 65 περιλαμβάνουν, ιδίως, μελέτες, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες, προμήθειες και εργασίες καθώς και την αξιολόγηση και την παρακολούθηση λογιστικών ελέγχων και αποστολών.

2. Η κοινοτική χρηματοδότηση σε τοπικό νόμισμα ή σε ξένο συνάλλαγμα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη φύση της δράσης, είναι δυνατό να καλύπτει:

α) δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων στους πρωταρχικούς τομείς που καθορίζονται μέσω πολιτικού διαλόγου·

β) επενδύσεις (με εξαίρεση την αγορά κτιρίων) και εξοπλισμό·

γ) σε ορισμένες περιπτώσεις, και ιδιαίτερα όταν κάποιο πρόγραμμα εφαρμόζεται από μη κυβερνητικό εταίρο, περιοδικές δαπάνες.

3. Συνεισφορές από τους εταίρους που ορίζονται στο άρθρο 67 απαιτούνται κατ' αρχήν για κάθε δράση συνεργασίας. Το είδος και το ύψος των εν λόγω συνεισφορών προσαρμόζεται στις δυνατότητες του εταίρου και στη φύση της δράσης.

4. Είναι δυνατό να επιδιωχθεί συνοχή και συμπληρωματικότητα με δράσεις άλλων χορηγών, ειδικότερα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και από τα δύο μέρη για να διασφαλιστεί η γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό του κοινοτικού χαρακτήρα της αναπτυξιακής συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 69

Προγραμματισμός

1. Πραγματοποιείται πολυετής ενδεικτικός προγραμματισμός με βάση συγκεκριμένους στόχους που απορρέουν από τις προτεραιότητες του άρθρου 66, στον οποίο περιλαμβάνονται οι τρόποι για την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και οι σχετικές εργασίες κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς, στο πλαίσιο στενών επαφών μεταξύ της Κοινότητας και της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων επί του προγραμματισμού περιλαμβάνονται σε πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

2. Λεπτομερείς λειτουργικές διαδικασίες και προβλέψεις για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας επισυνάπτονται στο πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα.

Άρθρο 70

Καθορισμός, εκπόνηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

1. Ο καθορισμός και η προετοιμασία των αναπτυξιακών δράσεων αποτελούν αρμοδιότητα της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής, του εθνικού διατάκτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 80, ή οποιουδήποτε άλλου επιλέξιμου δικαιούχου, που ορίζεται στο άρθρο 67.

2. Οι φάκελοι των σχεδίων ή προγραμμάτων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από την Κοινότητα επιβάλλεται να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους. Οι φάκελοι αυτοί υποβάλλονται επίσημα στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας από τον εθνικό διατάκτη ή τους λοιπούς επιλέξιμους δικαιούχους.

3. Η αξιολόγηση της αναπτυξιακής δράσης πραγματοποιείται από κοινού από τον εθνικό διατάκτη ή/και τους λοιπούς επιλέξιμους δικαιούχους και την Κοινότητα.

Άρθρο 71

Πρόταση και απόφαση χρηματοδότησης

1. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αναφέρονται συνοπτικά από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας σε πρόταση χρηματοδότησης που συντάσσεται σε στενή συνεργασία με τον εθνικό διατάκτη ή/και τον αιτούντα εταίρο.

2. Η Επιτροπή ολοκληρώνει την πρόταση χρηματοδότησης και τη διαβιβάζει στο όργανο λήψης αποφάσεων της Κοινότητας.

Άρθρο 72

Συμφωνίες χρηματοδότησης

1. Κάθε έργο ή πρόγραμμα που εγκρίνει η Κοινότητα συνοδεύεται από:

α) συμφωνία χρηματοδότησης που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Κοινότητας, και του εθνικού διατάκτη, εξ ονόματος της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής ή του επιλέξιμου δικαιούχου, ή

β) σύμβαση με διεθνείς οργανισμούς ή νομικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα ή άλλους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 67 και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του έργου ή του προγράμματος.

2. Όλες οι συμφωνίες ή οι συμβάσεις χρηματοδότησης προβλέπουν επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ.

ΤΜΗΜΑ Β

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 73

Επιλεξιμότητα συμβαλλομένων μερών και προμηθειών

1. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και συμβάσεις είναι δυνατή με ίσους όρους σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νότιας Αφρικής και των χωρών ΑΚΕ. Είναι δυνατό να επεκταθεί το δικαίωμα συμμετοχής ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, καθώς και για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους αποτελεσματικότητας.

2. Τα προϊόντα απαιτείται να είναι καταγωγής κρατών μελών, Νότιας Αφρικής ή χωρών ΑΚΕ. Σε δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτά μπορεί να κατάγονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 74

Αναθέτουσα αρχή

1. Τις συμβάσεις έργου, προμηθειών και υπηρεσιών συντάσσουν, διαπραγματεύονται και συνάπτουν οι επιλέξιμοι δικαιούχοι σε συμφωνία και συνεργασία με την Επιτροπή.

2. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από την Επιτροπή να συντάσσει, να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τους, αμέσως ή μέσω των σχετικών αντιπροσωπειών της.

Άρθρο 75

Διαδικασίες προμηθειών

Οι διαδικασίες για τις προμήθειες ή τις συμβάσεις που χρηματοδοτεί η Κοινότητα καθορίζονται από τις γενικές ρήτρες που επισυνάπτονται στις συμφωνίες χρηματοδότησης.

Άρθρο 76

Γενικές ρυθμίσεις και προϋποθέσεις

Η ανάθεση και η εκτέλεση συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών που χρηματοδοτεί η Κοινότητα διέπονται από την παρούσα συμφωνία και τις αντίστοιχες γενικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις έργου, προμηθειών και υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί με απόφαση του συμβουλίου συνεργασίας.

Άρθρο 77

Διευθέτηση των διαφορών

Οι διαφορές, που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ της Νότιας Αφρικής και του συμβαλλομένου, προμηθευτή ή προσώπου που παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση σύμβασης που χρηματοδοτεί η Κοινότητα, διευθετούνται μέσω διαιτησίας σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες για το διακανονισμό και τη διαιτησία συμβάσεων που έχουν εγκριθεί με απόφαση του συμβουλίου συνεργασίας.

Άρθρο 78

Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

1. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εφαρμόζει σε όλες τις συμβάσεις που χρηματοδοτεί η Κοινότητα πλήρη απαλλαγή από φορολογικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις ή/και φόρους ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ρυθμίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται μέσω ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής και της Επιτροπής.

Άρθρο 79

Κύριος διατάκτης

Η Επιτροπή ορίζει κύριο διατάκτη υπεύθυνο για τη διαχείριση των πόρων που παρέχει η Κοινότητα για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Νότια Αφρική.

Άρθρο 80

Εθνικός διατάκτης και εντεταλμένος πληρωτής

1. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ορίζει εθνικό διατάκτη που την εκπροσωπεί σε όλες τις πράξεις που αφορούν προγράμματα που χρηματοδοτεί η Επιτροπή, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Κοινότητας. Ορίζεται επίσης εντεταλμένος πληρωτής.

2. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του κύριου διατάκτη και του εθνικού διατάκτη καθώς και του εντεταλμένου πληρωτή καθορίζονται μέσω ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής και της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των χρηματοδοτικών κανονισμών της Επιτροπής που ισχύουν για τις προτιμησιακές συμφωνίες.

Άρθρο 81

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας

1. Η Επιτροπή εκπροσωπείται στη Νότια Αφρική από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, ο οποίος διασφαλίζει, από κοινού με τον εθνικό διατάκτη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη συνέχιση της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις αρχές της υγιούς χρηματοοικονομικής διαχείρισης και τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας εξουσιοδοτείται, ιδίως, να διευκολύνει και να διεκπεραιώνει την προετοιμασία, την αξιολόγηση και την εκτέλεση των έργων και των προγραμμάτων.

2. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής παρέχει στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας και στους υπαλλήλους της Επιτροπής που εργάζονται στη Νότια Αφρική προνόμια και ασυλίες σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις.

3. Κατά τον καθορισμό των καθηκόντων και υποχρεώσεων του εθνικού διατάκτη και του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, τα μέρη προσπαθούν να διασφαλίσουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τοπικής διαχείρισης των έργων και προγραμμάτων καθώς και τη συμβατότητα και τη συνοχή τους με πρακτικές που εφαρμόζονται στις λοιπές χώρες ΑΚΕ.

Άρθρο 82

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Ο στόχος της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της συνεργασίας συνίσταται στην εξωτερική εκτίμηση της αναπτυξιακής δράσης (προετοιμασία, εφαρμογή και παρεπόμενες ενέργειες), με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών και μελλοντικών ενεργειών για την ανάπτυξη. Το έργο αυτό αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της Νότιας Αφρικής και της Κοινότητας.

2. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της συνεργασίας πραγματοποιούνται από κοινού από τη Νότια Αφρική και την Κοινότητα. Είναι δυνατή η διενέργεια ετήσιων διαβουλεύσεων για την αξιολόγηση της προόδου και τη θέσπιση μέτρων που επιβάλλονται για την προσαρμογή και τη βελτίωση της εφαρμογής του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος καθώς και για την προετοιμασία μελλοντικών ενεργειών.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Άρθρο 83

Επιστήμη και τεχνολογία

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εντείνουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία τους. Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την υλοποίηση του εν λόγω στόχου περιέχονται σε χωριστή συμφωνία η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1997.

Άρθρο 84

Περιβάλλον

1. Τα μέρη συνεργάζονται για να επιτύχουν αειφόρο ανάπτυξη μέσω της ορθολογικής χρησιμοποίησης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και της βιώσιμης χρησιμοποίησης ανανεώσιμων φυσικών πόρων, προωθώντας την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της υποβάθμισής του και τον έλεγχο της ρύπανσης. Τα μέρη επιδιώκουν τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και συνεργάζονται για να καταπολεμήσουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.

2. Τα μέρη επιδιώκουν ειδικότερα την ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Θα διενεργηθεί διάλογος για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων. Οι επιπτώσεις των προηγούμενων πολιτικών της Νότιας Αφρικής στην κατάσταση του περιβάλλοντος θα επανεξεταστούν και θα αντιμετωπιστούν στο μέτρο του δυνατού.

3. Η συνεργασία θα συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των πόλεων και τη χρήση της γης για γεωργικούς και μη γεωργικούς σκοπούς· την ερημοποίηση· τη διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων και πυρηνικών αποβλήτων· τη διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών· τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των βιολογικών ποικιλιών· τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων· τον έλεγχο της ποιότητας του νερού· τον έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανικές και άλλες πηγές· τον έλεγχο της παράκτιας και της θαλάσσιας ρύπανσης και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων· την ολοκληρωμένη διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διεθνών ποτάμιων υδάτων· τη διαχείριση της ζήτησης του νερού και των θεμάτων που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Άρθρο 85

Πολιτισμός

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν στον τομέα του πολιτισμού προκειμένου να προωθήσουν την απόκτηση εμπεριστατωμένων γνώσεων και την κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών στο εσωτερικό της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέρη εξαλείφουν τα εμπόδια στη διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία και ενθαρρύνουν τη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης των λαών με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Προωθούν τη συμμετοχή του λαού της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία του αμοιβαίου πολιτισμικού εμπλουτισμού.

2. Οι πολιτιστικές επαφές αποσκοπούν στη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη παραγωγή και διάδοση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. Πραγματοποιείται η ευρύτερη δυνατή χρήση εθνικών, περιφερειακών και διαπεριφερειακών επικοινωνιακών μέσων και υποδομής, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολιτιστικές επαφές με ταυτόχρονη προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.

3. Τα μέρη συνεργάζονται για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές μεταξύ θεσμικών οργάνων και συλλόγων της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 86

Κοινωνικά θέματα

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν διάλογο για την κοινωνική συνεργασία. Σ'αυτόν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, θέματα που αφορούν κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μετά τη λήξη του καθεστώτος των φυλετικών διακρίσεων, την ανακούφιση από τη φτώχεια, την ανεργία, την ισότητα των δύο φύλων, την άσκηση βίας σε γυναίκες, τα δικαιώματα των παιδιών, τις εργασιακές σχέσεις, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τον πληθυσμό.

2. Τα μέρη πιστεύουν ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από πρόοδο στον κοινωνικό τομέα. Αποδέχονται την ευθύνη για τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων, τα οποία ιδίως περιλαμβάνουν την ελευθερία των εργαζομένων να συστήνουν εργατικά σωματεία, να διεξάγουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, την κατάργηση των διακρίσεων κατά την εργασία και την απασχόληση και την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας. Τα σχετικά στοιχεία της ΔΟΕ αποτελούν το σημείο αναφοράς για την αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων.

Άρθρο 87

Ενημέρωση

Τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση και την ενθάρρυνση της αποτελεσματικής αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών. Δίδεται μεταξύ άλλων προτεραιότητα στη διασφάλιση της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Κοινότητας. Ακόμη, τα μέρη προσπαθούν να παρέχουν βασικές πληροφορίες για τη Νότια Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρύ κοινό και εξειδικευμένες πληροφορίες για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένα ακροατήρια στη Νότια Αφρική καθώς και εξειδικευμένες πληροφορίες για τις πολιτικές της Νότιας Αφρικής σε εξειδικευμένα ακροατήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 88

Τύπος και οπτικοακουστικός τομέας

Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του τύπου και των οπτικοακουστικών μέσων προκειμένου να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιδιώκεται συνεργασία μέσω, μεταξύ άλλων:

α) της προώθησης της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, ιδίως με κατάρτιση και προγράμματα ανταλλαγών για δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

β) ενθάρρυνσης ευρύτερης πρόσβασης σε πηγές πληροφοριών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

γ) της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών στον τεχνικό τομέα·

δ) της παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων.

Άρθρο 89

Ανθρώπινοι πόροι

1. Τα μέρη συνεργάζονται για να προωθήσουν την αξία των ανθρώπινων πόρων στη Νότια Αφρική σε όλους τους τομείς που καλύπτει η συμφωνία. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας στους βασικούς τομείς ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων από την κυβέρνηση, με ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον μειονεκτούντα τμήματα του πληθυσμού.

2. Για να βελτιωθεί το επίπεδο εξειδίκευσης του ανώτερου προσωπικού στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τα μέρη εντείνουν τη συνεργασία τους σε θέματα εκπαίδευσης εν γένει και επαγγελματικής κατάρτισης και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της δημιουργίας μόνιμων δεσμών μεταξύ εξειδικευμένων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Αφρικής ώστε να ενθαρρυνθεί η από κοινού χρησιμοποίηση και ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνικών πόρων.

3. Τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να προωθήσουν τη συνεργασία για την αναγνώριση των τίτλων και διπλωμάτων από τις σχετικές αρχές.

4. Τα μέρη ενθαρρύνουν τη δημιουργία δεσμών και τη συνεργασία μεταξύ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, π.χ. πανεπιστημίων.

Άρθρο 90

Καταπολέμηση των ναρκωτικών και της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες:

α) προωθώντας κεντρικό σχέδιο της Νότιας Αφρικής για τον έλεγχο των ναρκωτικών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων στη Νότια Αφρική και την περιφέρειά της για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και της παραγωγής, της προμήθειας και του εμπορίου αυτών των ουσιών, βάσει των σχετικών διεθνών συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών·

β) απαγορεύοντας στα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα τη νομιμοποίηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες γενικά και από λαθρεμπόριο ναρκωτικών ειδικότερα, με βάση πρότυπα ανάλογα προς αυτά που έχουν εγκρίνει διεθνή όργανα, ιδίως η ομάδα διεθνούς χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)·

γ) εμποδίζοντας την παράνομη χρησιμοποίηση των πρόδρομων και άλλων σημαντικών ουσιών στην παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών με βάση τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τις ενδιαφερόμενες διεθνείς αρχές, ιδίως από την ομάδα δράσης για τα χημικά προϊόντα (CATF).

Άρθρο 91

Προστασία δεδομένων

1. Τα μέρη συνεργάζονται για τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα.

2. Η συνεργασία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και με την εκτέλεση κοινών προγραμμάτων και έργων.

3. Το συμβούλιο συνεργασίας επανεξετάζει περιοδικά την πρόοδο που σημειώνεται στο εν λόγω θέμα.

Άρθρο 92

Τομέας υγείας

1. Τα μέρη συνεργάζονται για τη βελτίωση της ψυχικής και φυσικής υγείας των πληθυσμών με προώθηση της υγείας και πρόληψη των ασθενειών.

2. Στον τομέα της δημόσιας υγείας τα μέρη συνεργάζονται κοινοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με προγράμματα που, μεταξύ άλλων, διαδίδουν πληροφορίες, βελτιώνουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών της δημόσιας υγείας, παρακολουθούν τις ασθένειες και αναπτύσσουν συστήματα πληροφοριών για την υγεία, μειώνουν τους κινδύνους από τις ασθένειες που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής, συμβάλλουν στην πρόληψη και τον έλεγχο του HIV/AIDS και άλλων μεταδιδόμενων ασθενειών.

3. Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων, τις ασθένειες και τους κινδύνους της υγείας που έχουν σχέση με την εργασία.

4. Η συνεργασία στον φαρμακευτικό τομέα μπορεί να περιλαμβάνει τη στήριξη της αξιολόγησης και της καταχώρησης φαρμακευτικών προϊόντων.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 93

Στόχος

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, η Νότια Αφρική λαμβάνει χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και δανείων για τη στήριξη των αναγκών της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

Άρθρο 94

Μη επιστρεπτέες ενισχύσεις

Η χρηματοδοτική βοήθεια με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων καλύπτεται από:

α) ειδικό χρηματοδοτικό μέσο που εξασφαλίζεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη στήριξη των δραστηριοτήτων αναπτυξιακής συνεργασίας που αναφέρονται στα άρθρα 65 και 66·

β) άλλους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από άλλα κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η διαδικασία για την υποβολή και την έγκριση αιτήσεων, την εφαρμογή και την παρακολούθηση/αξιολόγηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους γενικούς όρους που διέπουν το εν λόγω κονδύλιο του προϋπολογισμού·

Άρθρο 95

Δάνεια

Όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια με τη μορφή δανείων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ήταν δυνατό να εξετάσει, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενδεχόμενο επέκτασης της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Νότια Αφρική μέσω μακροπρόθεσμων δανείων, εντός των ορίων μέγιστων ποσών και περιόδων ισχύος που θα καθοριστούν κατ'εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 96

Περιφερειακή συνεργασία

Η χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας που αναφέρθηκε στα προηγούμενα άρθρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έργων ή προγραμμάτων εθνικού ή τοπικού ενδιαφέροντος στη Νότια Αφρική, καθώς και για τη συμμετοχή της Νότιας Αφρικής σε δραστηριότητες περιφερειακής συνεργασίας που αυτή αναλαμβάνει από κοινού με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 97

Σύσταση θεσμικών οργάνων

1. Τα μέρη συμφωνούν τη σύσταση ενός συμβουλίου συνεργασίας το οποίο θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και εφαρμογής της συμφωνίας και του διαλόγου μεταξύ των μερών·

β) τη μελέτη της ανάπτυξης του εμπορίου και της συνεργασίας μεταξύ των μερών·

γ) την επιδίωξη των κατάλληλων μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία·

δ) την ανταλλαγή απόψεων και την υποβολή προτάσεων επί παντός θέματος αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με το εμπόριο και τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής δράσης και των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίησή της.

2. Η σύνθεση, η συχνότητα, η ημερήσια διάταξη και ο τόπος των συνεδριάσεων του συμβουλίου συνεργασίας συμφωνούνται με διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών.

3. Το συμβούλιο συνεργασίας δύναται να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με όλα τα θέματα που καλύπτει η παρούσα συμφωνία.

4. Τα μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις τακτικές επαφές μεταξύ των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους επί ποικίλων θεμάτων συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα συμφωνία.

5. Τα μέρη ενθαρρύνουν επίσης τις επαφές μεταξύ παρόμοιων και συναφών θεσμικών οργάνων στη Νότια Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το εθνικό συμβούλιο οικονομικής ανάπτυξης και εργασίας (Nedlac) της Νότιας Αφρικής.

Άρθρο 98

Ρήτρα φορολογικής απαλλαγής

1. Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν η Νότια Αφρική και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενδέχεται να παράσχουν στο μέλλον, κατ'εφαρμογή συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας.

2. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Νότια Αφρική να προβαίνουν, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών τους νομοθεσιών, σε διαχωρισμό των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους.

3. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Νότια Αφρική να προβαίνουν, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών τους νομοθεσιών, σε διαχωρισμό των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους.

Άρθρο 99

Διάρκεια ισχύος

Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου διαρκείας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής.

Άρθρο 100

Αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης

Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν:

α) οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Νότια Αφρική έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών τους·

β) οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Νότιας Αφρικής δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων της Νότιας Αφρικής ή των εταιρειών της.

Άρθρο 101

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται εκεί και, όσον αφορά τη Νότια Αφρική, στα εδάφη που ορίζονται από το σύνταγμα της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 102

Μελλοντικές εξελίξεις

Τα μέρη μπορούν, με αμοιβαία συγκατάθεση και εντός των ορίων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, να επεκτείνουν την παρούσα συμφωνία για να διευρύνουν τη συνεργασία, να την εξυψώσουν και να την επαυξήσουν μέσω μελλοντικών συμφωνιών για ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες.

Εντός του πλαισίου της παρούσας συμφωνίας, οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να διατυπώνει συστάσεις για τη διεύρυνση της συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της.

Άρθρο 103

Επανεξέταση

Τα μέρη θα επανεξετάσουν την παρούσα συμφωνία πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της, προκειμένου να εξετάσουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις άλλων ρυθμίσεων που ενδέχεται να επηρεάζουν την εφαρμογή της. Περαιτέρω επανεξετάσεις είναι δυνατό να αποφασιστούν με αμοιβαία συμφωνία.

Άρθρο 104

Διευθέτηση διαφορών

1. Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει στο συμβούλιο συνεργασίας κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας μπορεί να διευθετήσει οποιαδήποτε διαφορά εκδίδοντας απόφαση.

3. Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος είναι υποχρεωμένο στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου μετά το διορισμό του πρώτου διαιτητή.

5. Το συμβούλιο συνεργασίας ορίζει τρίτο διαιτητή εντός έξι μηνών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή.

6. Οι αποφάσεις του διαιτητή λαμβάνονται με πλειοψηφία εντός δώδεκα μηνών.

7. Κάθε μέρος που ενέχεται στη διαφορά υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης.

8. Το συμβούλιο συνεργασίας ορίζει τις διαδικασίες της διαιτησίας.

9. Στην περίπτωση διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο των τίτλων II και III της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες:

α) ο ορισμός δεύτερου διαιτητή γίνεται υποχρεωτικά εντός 30 ημερών·

β) το συμβούλιο συνεργασίας ορίζει τρίτο διαιτητή εντός 60 ημερών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή·

γ) οι διαιτητές υποβάλλουν, κατά κανόνα, τα πορίσματα και τις αποφάσεις τους στα μέρη και στο συμβούλιο συνεργασίας το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία σύστασης της ομάδας διαιτησίας. Σε επείγουσες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν ευαίσθητα προϊόντα, οι διαιτητές υποχρεούνται να διαβιβάζουν την έκθεσή τους στα μέρη εντός τριών μηνών·

δ) το ενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο μέρος και το συμβούλιο συνεργασίας εντός 60 ημερών για τις προθέσεις του όσον αφορά την εφαρμογή των πορισμάτων και αποφάσεων του συμβουλίου συνεργασίας ή των διαιτητών, κατά περίπτωση·

ε) αν η άμεση συμμόρφωση με τα πορίσματα και τις αποφάσεις του συμβουλίου συνεργασίας και των διαιτητών είναι πρακτικώς αδύνατη, παρέχεται στο ενδιαφερόμενο μέρος εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί. Η εν λόγω εύλογη προθεσμία δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής των πορισμάτων και αποφάσεων στα μέρη. Η εν λόγω προθεσμία, ωστόσο, μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί με αμοιβαία συμφωνία των μερών, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις.

10. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους για προσφυγή στις διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών του ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Νότια Αφρική προσπαθούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους που αφορούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των τίτλων II και III της παρούσας συμφωνίας βάσει των ειδικών διατάξεων για τη διευθέτηση διαφορών της παρούσας συμφωνίας. Οι διαδικασίες διαιτησίας που καθορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν εξετάζουν θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους έναντι του ΠΟΕ, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν σχετικά.

Άρθρο 105

Ρήτρα για τις διμερείς συμφωνίες

Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει δικαιώματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφενός, και της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, που απορρέουν από υφιστάμενες συμφωνίες, εκτός αν αυτή δημιουργεί ισοδύναμα ή μεγαλύτερα δικαιώματα για τα εν λόγω μέρη.

Άρθρο 106

Ρήτρα τροποποίησης

1. Κάθε μέρος που επιθυμεί την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας μπορεί να υποβάλει την πρόταση τροποποίησης, με ταυτόχρονη γνωστοποίηση των λόγων της προτεινόμενης τροποποίησης, στο συμβούλιο συνεργασίας για εξέταση του θέματος και λήψη των αποφάσεων.

2. Στην περίπτωση που το άλλο μέρος θεωρεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι δυνατό να έχει ζημιογόνες επιπτώσεις στα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, μπορεί να υποβάλει πρόταση για αντισταθμιστικές προσαρμογές της παρούσας συμφωνίας στο συμβούλιο συνεργασίας για εξέταση του θέματος και λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 107

Παραρτήματα

Τα πρωτόκολλα και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας.

Άρθρο 108

Γλώσσες και αριθμός πρωτοτύπων

Η παρούσα συμφωνία εκδίδεται σε δύο αντίγραφα στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική και σουηδική γλώσσα και στις επίσημες γλώσσες της Νότιας Αφρικής, εκτός από την αγγλική, δηλαδή Sepedi, Sesοthο, Setswana, siSwati, Tshiνenda, Xitsοnga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhοsa και isiZulu· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Άρθρο 109

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη ανακοινώνουν μεταξύ τους την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών.

Εάν, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, τα μέρη αποφασίσουν να την εφαρμόσουν προσωρινά, όλες οι αναφορές στην ημερομηνία έναρξης ισχύος λογίζονται ως αναφερόμενες στην ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_1999311EL.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_1999311EL.003202.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_1999311EL.003301.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "L_1999311EL.003302.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_1999311EL.003303.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_1999311EL.003304.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_1999311EL.003305.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_1999311EL.003401.TIF">

Thar ceann na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_1999311EL.003402.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_1999311EL.003403.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_1999311EL.003404.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_1999311EL.003405.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_1999311EL.003406.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_1999311EL.003407.TIF">

Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

>PIC FILE= "L_1999311EL.003501.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_1999311EL.003502.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_1999311EL.003503.TIF">

For the Republic of South Africa/wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

>PIC FILE= "L_1999311EL.003504.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Η Κοινότητα και η Νότια Αφρική συμφωνούν ότι οποιαδήποτε αύξηση των εφαρμοζόμενων δασμών μάλλον ευνοουμένου κράτους (ΜΕΚ) ή κάθε άλλο μέτρο που συνεπάγεται περιορισμούς ή στρεβλώσεις και έχει ληφθεί μετά την 1η Ιουλίου 1996 θα καταργηθεί έναντι της άλλης πλευράς, το αργότερο την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

Μετά από αίτηση της Νότιας Αφρικής και έχοντας υπόψη τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της οικονομικής μεταρρύθμισης στη Νότια Αφρική και το συγκεκριμένο στάδιο προσαρμογής του δασμολογικού συστήματός της στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της έναντι του ΠΟΕ, η Κοινότητα συμφώνησε να εξετάσει, κατ' εξαίρεση, συγκεκριμένα αιτήματα για παρεκκλίσεις από τη δέσμευση για κατάργηση των μη δασμολογικών μέτρων.

Λόγω της συγκεκριμένης διαδικασίας, και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι για την εφαρμογή του άρθρου 7 της παρούσας συμφωνίας, τα επίπεδα δασμών που απαριθμούνται παρακάτω θα αντικαταστήσουν τους δασμούς που εφαρμόζονται πράγματι από την 1η Ιουλίου 1996, καθώς και την αναφορά στην ακινητοποίηση (standstill) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 1

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 2

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 3

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 4

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 5

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 5

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 1

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 2

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 3

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 4

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 5

Annex III - List 5 - notes((Table is construed on the assumption that tariff reductions will apply as per 1 July 2000. If the entering into effect of the trade chapter of the agreement were however to be delayed, this table shall be adjusted accordingly.))

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 5

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 6

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 6

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 1

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 2

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 3

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 4

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 5

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 5

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 6

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 6

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 7

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 7

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 8

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 8

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 1

Εισαγωγή

Οι δασμολογικές παραχωρήσεις που περιέχονται στις καταστάσεις 1 έως 4 του παρόντος παραρτήματος θα αρχίσουν να ισχύουν μόλις τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για την αλιεία που αναφέρεται στο άρθρο 62 της παρούσας συμφωνίας. Οι παραχωρήσεις θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

- οι δασμοί για τα προϊόντα της κατάστασης 1 θα καταργηθούν αμέσως,

- οι δασμοί για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση 2 θα καταργηθούν σε ίσα ετήσια στάδια εντός τριετούς διαστήματος μετά τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας για την αλιεία,

- οι δασμοί για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση 3 θα καταργηθούν σε ίσα ετήσια στάδια από την αρχή του τέταρτου έτους μετά τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας για την αλιεία,

- οι δασμοί για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση 4 θα καταργηθούν σε ίσα ετήσια στάδια από την αρχή του έκτου έτους μετά τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας για την αλιεία.

Οι δασμολογικές παραχωρήσεις που ισχύουν κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, που απαριθμούνται στην κατάσταση 5 του παρόντος παραρτήματος, εξετάζονται στο πλαίσιο του περιεχομένου και της συνέχειας της συμφωνίας για την αλιεία που αναφέρεται στο άρθρο 62 της παρούσας συμφωνίας.

Αναμένεται ότι η συμφωνία για την αλιεία θα τεθεί σε ισχύ και ότι οι εμπορικές παραχωρήσεις της Κοινότητας για προϊόντα της αλιείας θα εφαρμοστούν πλήρως κατά τη διάρκεια δεκαετούς μεταβατικής περιόδου από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

Fish Products

EU offer

Annex V - List 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 2

Fish Products

EU offer

Annex V - List 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 3

Fish Products

EU offer

Annex V - List 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 4

Fish Products

EU offer

Annex V - List 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 5

Fish Products

EU offer

Annex V - List 5

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 1

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 2

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 3

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατάσταση 4

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Fish Products

SA offer

Annex VII - List 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υποχρεούται να αξιολογεί κάθε πρακτική αντίθετη προς το άρθρο 35 της παρούσας συμφωνίας βάσει κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου.

Η Νότια Αφρική υποχρεούται να αξιολογεί κάθε πρακτική αντίθετη προς το άρθρο 35 της παρούσας συμφωνίας βάσει κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του νόμου περί ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΞΥΣΕΙΣ

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο των αντίστοιχων νόμων και διεθνών δεσμεύσεών τους, καθώς και των μέτρων που λαμβάνουν κατ' εφαρμογή του άρθρου 41 της παρούσας συμφωνίας, γίνεται δεκτό ότι:

α) οι διατάξεις του τίτλου III τμήμα Ε της παρούσας συμφωνίας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την παροχή, τόσο σε νομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που έχουν ανατεθεί σε δημόσιες επιχειρήσεις·

β) οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται για παράδειγμα μέσω προγραμμάτων ή σχεδίων προς στήριξη δημόσιων στόχων όπως, μεταξύ άλλων, της περιφερειακής ανάπτυξης, της αναδιάρθρωσης του βιομηχανικού τομέα και της ανάπτυξης, της προώθησης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ενίσχυσης των πρώην μειονεκτούντων ατόμων ή των προγραμμάτων θετικής δράσης συμβιβάζονται, γενικά, με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας·

γ) οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται για τη στήριξη των στόχων εθνικής πολιτικής που απαριθμούνται στη συνέχεια συμβιβάζονται επίσης, γενικά, με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας:

- απασχόληση,

- προστασία του περιβάλλοντος,

- διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα,

- έρευνα και ανάπτυξη,

- στήριξη επιχειρήσεων σε μειονεκτούσες αστικές περιοχές και

- κατάρτηση·

δ) οι κρατικές ενισχύσεις δεν θα εξαιρεθούν από τη δράση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της GATT του 1994, εκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 41 της παρούσας συμφωνίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Α. Επιστολή της Κοινότητας

Κύριε,

Όσον αφορά τη συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία που υπεγράφη σήμερα, επιβεβαιώνω ότι η Κοινότητα είναι σύμφωνη με τα στοιχεία της δέσμευσης ΕΚ-Δημοκρατία Νότιας Αφρικής για το port και το sherry που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή.

Οι δεσμεύσεις ΕΚ-Δημοκρατίας Νότιας Αφρικής για το port και το sherry θα υποστούν λεπτομερέστερη επεξεργασία στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά που θα συναφθεί το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από τον Σεπτέμβριο 1999.

Σας παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι η Νότια Αφρική συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής και του συνημμένου εγγράφου.

Με εκτίμηση,

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Συνημμένο έγγραφο

1. Η Νότια Αφρική επιβεβαιώνει ότι οι ονομασίες "port" και "sherry" δεν χρησιμοποιούνται και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εξαγωγές της προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

2. Η Νότια Αφρική θα καταργήσει σταδιακά τις ονομασίες "port" και "sherry" από όλες τις εξαγωγικές αγορές εντός πέντε ετών, με εξαίρεση τις χώρες που δεν ανήκουν στις χώρες SACU (Tελωνειακή Ένωση της μεσημβρινής Αφρικής)/SADC (Κοινότητα για την ανάπτυξη της μεσημβρινής Αφρικής), για τις οποίες θα ισχύσει οκταετής περίοδος για τη σταδιακή κατάργηση.

3. Για την εφαρμογή της συμφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά, θεωρείται ότι η εγχώρια αγορά της Νότιας Αφρικής καλύπτει τις χώρες της SACU (Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Λεσότο, Ναμίμπια και Σουαζιλάνδη).

4. Τα προϊόντα της Νότιας Αφρικής είναι δυνατόν να διατίθενται στην αγορά της Νότιας Αφρικής ως "port" και "sherry" κατά τη διάρκεια δωδεκαετούς μεταβατικής περιόδου. Πέραν της εν λόγω περιόδου, οι νέες ονομασίες των προϊόντων αυτών που θα χρησιμοποιούνται στην εγχώρια αγορά της Νότιας Αφρικής θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

5. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα παραχωρήσει ποσόστωση απαλλαγμένη από δασμούς για οίνους που καλύπτουν το τρέχον επίπεδο, ύψους 32 εκατομμυρίων λίτρων, των εξαγωγών της Νότιας Αφρικής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προβλέποντας τη μελλοντική αύξηση της εν λόγω ποσόστωσης.

6. Στο πλαίσιο μιας ακόμη προσπάθειας για επίτευξη των κύριων στόχων που συμφωνήθηκαν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Νότια Αφρική που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει ενισχύσεις ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την ανασυγκρότηση του τομέα οίνων και οινοπνευματωδών ποτών της Νότιας Αφρικής και για την προώθηση και διανομή των οίνων και οινοπνευματωδών προϊόντων της Νότιας Αφρικής. Η ενίσχυση αυτή θα αρχίσει μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά.

7. Συμφωνία για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναφθεί το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από τον Σεπτέμβριο 1999, ώστε να διασφαλιστεί ότι η θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά θα εφαρμοστεί μέχρι τον Ιανουάριο 2000.

Β. Επιστολή της Νότιας Αφρικής

Κύριε,

Σας γνωρίζω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας η οποία έχει ως εξής: "Όσον αφορά τη συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία που υπεγράφη σήμερα, επιβεβαιώνω ότι η Κοινότητα είναι σύμφωνη με τα στοιχεία της δέσμευσης ΕΚ-Δημοκρατία Νότιας Αφρικής για το port και το sherry που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή.

Οι δεσμεύσεις ΕΚ-Δημοκρατία Νότιας Αφρικής για το port και το sherry θα υποστούν λεπτομερέστερη επεξεργασία στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά που θα συναφθεί στο ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από τον Σεπτέμβριο 1999.

Σας παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι η Νότια Αφρική συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής και του συνημμένου εγγράφου."

Επιβεβαιώνω ότι η κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής και των συνημμένων εγγράφων.

Με εκτίμηση,

Εξ ονόματος της kυβέρνησης της Νότιας Αφρικής

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1

σχετικά με τον ορισμό της εννοίας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως:

α) "κατασκευή ή παρασκευή", κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών·

β) "ύλη", όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·

γ) "προϊόν", το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

δ) "εμπορεύματα", τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

ε) "δασμολογητέα αξία", η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

στ) "τιμή εκ του εργοστασίου", η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

ζ) "αξία υλών", η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική·

η) "αξία καταγόμενων υλών", η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται κατ' αναλογία·

θ) "προστιθέμενη αξία", η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία εκάστης των ενσωματωθεισών υλών που είναι καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβάλλεται για τα προϊόντα στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική·

ι) "κεφάλαια" και "κλάσεις", τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως "εναρμονισμένο σύστημα" ή "ΕΣ"·

κ) ο όρος "υπαγόμενος" αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση·

λ) "αποστολή εμπορευμάτων", τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή συνοδεύονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο·

μ) "εδάφη", τα εδάφη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων·

ν) "κράτη ΑΚΕ", τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ που υπεγράφη στη Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989, όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία που υπεγράφη στο Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995·

ξ) "SACU", η τελωνειακή ένωση των κρατών της νοτίου Αφρικής.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ή "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ"

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου·

β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Κοινότητα επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής:

α) τα προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στη Νότια Αφρική κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου·

β) τα προϊόντα που παράγονται στη Νότια Αφρική, αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στη Νότια Αφρική επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Σώρευση καταγωγής

Διμερής σώρευση

1. Ύλες καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στη Νότια Αφρική. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Σώρευση με τα κράτη ΑΚΕ

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6, ύλες καταγωγής κράτους ΑΚΕ θεωρούνται ως καταγωγής Κοινότητας ή Νότιας Αφρικής, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σ' αυτές. Οι συγκεκριμένες ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

4. Επεξεργασία ή μεταποίηση που διενεργείται στη SACU θεωρείται ότι διενεργείται στη Νότια Αφρική, όταν το προϊόν υφίσταται εκεί περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση.

5. Προϊόντα που έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής βάσει της παραγράφου 3, εξακολουθούν να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Νότιας Αφρικής, όταν η προστιθέμενη σ' αυτές αξία υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής οποιουδήποτε κράτους ΑΚΕ. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τα παραγόμενα προϊόντα θεωρούνται καταγωγής του κράτους ΑΚΕ που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν. Για την απόκτηση της καταγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψη ύλες καταγωγής κρατών ΑΚΕ που υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική.

6. Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εφαρμόζεται μόνον όταν οι χρησιμοποιηθείσες ύλες ΑΚΕ απέκτησαν το χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων με εφαρμογή των κανόνων καταγωγής που περιέχονται στην τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ. Η Κοινότητα και η Νότια Αφρική παρέχουν αμοιβαία μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λεπτομέρειες συμφωνιών και τους αντίστοιχους κανόνες καταγωγής που έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη ΑΚΕ.

7. Μόλις τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 6 και συμφωνηθεί ημερομηνία για τη θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων, κάθε μέρος συμμορφώνεται με τις δικές του υποχρεώσεις γνωστοποίησης και ενημέρωσης.

Άρθρο 4

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1. Θεωρούνται ως "παραγόμενα εξ ολοκλήρου" στην Κοινότητα ή στη Νότια Αφρική:

α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνιο πυθμένα τους·

β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές·

γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές·

δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

ε) τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές·

στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής με τα πλοία τους·

ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σ' αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα·

θ) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές·

ι) τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους·

κ) τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σ' αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι).

2. Οι όροι "πλοία τους" και "πλοίων-εργοστασίων τους" στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν μόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία:

α) είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Νότια Αφρική·

β) φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής·

γ) ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής, ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα εν λόγω κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών·

δ) των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής και

ε) το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, κατά 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής.

Μόλις τεθούν σε ισχύ οι δασμολογικές παραχωρήσεις για τα προϊόντα της αλιείας, η παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) θα αντικατασταθούν από το ακόλουθο στοιχείο: "δ) των οποίων το 50 % τουλάχιστον του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητών και των αξιωματικών, είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής."

Άρθρο 5

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II.

Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι:

α) η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 3 και 24 και στις κλάσεις 1604, 1605, 2207 και 2208 του ΕΣ όταν η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος·

β) με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6.

Άρθρο 6

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5:

α) οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)·

β) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής·

γ) i) οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων,

ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

δ) η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων σε προϊόν·

ε) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγωγής Κοινότητας ή Νότιας Αφρικής·

στ) η απλή συνένωση μερών για την κατασκευή ενός πλήρους προϊόντος·

ζ) η σώρευση δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ζ)·

η) η σφαγή ζώων.

2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 7

Μονάδα χαρακτηρισμού

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος.

Συνεπώς:

α) όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού·

β) όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Όταν, κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 8

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα.

Άρθρο 9

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Εντούτοις, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από καταγόμενα και μη είδη θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού.

Άρθρο 10

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει το χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του:

α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων·

β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού·

γ) των μηχανημάτων και εργαλείων·

δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Αρχή της εδαφικότητας

1. Οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγμή στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική, με την επιφύλαξη του άρθρου 3.

2. Αν καταγόμενα εμπορεύματα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3, ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α) τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν και

β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.

Άρθρο 12

Απευθείας μεταφορά

1. Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τη συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής ή μέσω των εδαφών των άλλων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφερθούν μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ' αυτά τα εδάφη, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής.

2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:

α) ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση μέσω της χώρας διαμετακόμισης ή

β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία:

i) παρέχει ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων·

ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και

iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης ή,

γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Άρθρο 13

Εκθέσεις

1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στη Νότια Αφρική εμπίπτουν, κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α) κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από την Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί·

β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε σε πρόσωπο στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική·

γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση και

δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση.

2. Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν τα προϊόντα.

3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη, δημόσια εκδήλωση, εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 14

Γενικές διατάξεις

1. Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στη Νότια Αφρική και τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στη συμφωνία, εφόσον προσκομιστεί:

α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα III ή

β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, δήλωση το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα IV, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους (εφεξής "δήλωση τιμολογίου").

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου υπάγονται, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24, στη συμφωνία, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.

Άρθρο 15

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2. Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα III. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες, στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Τα προϊόντα πρέπει να περιγράφονται στη θέση που προορίζεται γι' αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στη θέση υπάρχουν κενές γραμμές, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.

3. Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα, τη Νότια Αφρική ή κάποια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

5. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργήσουν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

6. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού.

7. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 16

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν:

α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων ή

β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

3. Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.

4. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις:"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση "παρατηρήσεις" του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Άρθρο 17

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1

1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2. Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ' αυτόν τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες λέξεις:"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στο πλαίσιο "παρατηρήσεις" του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

4. Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 18

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής, είναι δυνατή η αντικατάσταση του αρχικού πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR.1 εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα.

Άρθρο 19

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

1. Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να συνταχθεί:

α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 20 ή

β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6000 ευρώ.

2. Αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Νότιας Αφρικής ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορεί να συνταχθεί δήλωση τιμολογίου.

3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Η δήλωση τιμολογίου πρέπει να συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με σφραγίδα ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα IV, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

5. Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 20 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του.

6. Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Άρθρο 20

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα ο οποίος πραγματοποιεί συχνά μεταφορές προϊόντων βάσει της συμφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας πρέπει να προσφέρει στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων, καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου.

4. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5. Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Υποχρεούνται δε να την ανακαλούν, όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 21

Ισχύς των πιστοποιητικών καταγωγής

1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, δύνανται να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν την ευχέρεια να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα προσκομίζονται πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Άρθρο 22

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής καθώς επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Άρθρο 23

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 24

Απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1. Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και δηλώνονται ως ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται στις δηλώσεις C2/CP3 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.

2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3. Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 25

Δήλωση προμηθευτή

1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό καταγωγής στη Νότια Αφρική για καταγόμενα προϊόντα, στην κατασκευή των οποίων υπεισέρχονται εμπορεύματα προέλευσης SACU και τα οποία υπέστησαν επεξεργασία ή μεταποίηση εκεί χωρίς να έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής, λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις των προμηθευτών που παρέχονται για τα εν λόγω εμπορεύματα σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Η δήλωση προμηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί απόδειξη της επεξεργασίας ή μεταποίησης που διενεργήθηκε στη SACU επί των σχετικών εμπορευμάτων, ώστε να καθοριστεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται αυτά τα εμπορεύματα είναι δυνατό να θεωρηθούν ως καταγόμενα από τη Νότια Αφρική και αν πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Ο προμηθευτής παρέχει ξεχωριστή δήλωση προμηθευτή για κάθε φορτίο εμπορευμάτων με τη μορφή που περιγράφεται στο παράρτημα V σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα εκάστοτε εμπορεύματα με επαρκείς λεπτομέρειες που επιτρέπουν την αναγνώρισή τους. Η δήλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της σχετικής χώρας και φέρει την πρωτότυπη χειρόγραφη υπογραφή του προμηθευτή.

4. Η Νότια Αφρική ζητεί από τις αρμόδιες αρχές της SACU να διενεργούν ελέγχους των δηλώσεων προμηθευτή δειγματοληπτικά ή στις περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές διατηρούν λογικές αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα ή την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

5. Η Νότια Αφρική θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις από κοινού με τις αρμόδιες αρχές της SACU, ώστε να διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρμόζονται πλήρως.

Άρθρο 26

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Νότιας Αφρικής ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες έχει εφαρμόσει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική ή σε μια από τις λοιπές χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 3, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο ή σε μια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου·

ε) δηλώσεις προμηθευτή που αποδεικνύουν την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που διενεργήθηκε στη SACU επί των χρησιμοποιηθεισών υλών σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 27

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής, των δηλώσεων προμηθευτή και των δικαιολογητικών εγγράφων

1. Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

2. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

3. Ο προμηθευτής που συντάσσει δήλωση προμηθευτή υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και του τιμολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εμπορικού εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση, καθώς και όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη δήλωση είναι ορθές.

4. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

5. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ' αυτές.

Άρθρο 28

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2. Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 29

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1. Η χώρα εξαγωγής καθορίζει τα ποσά στο εθνικό νόμισμα της χώρας εξαγωγής, που αντιστοιχούν στα εκφρασμένα σε ευρώ ποσά, τα οποία ανακοινώνονται στις χώρες εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που έχει καθορίσει η χώρα εισαγωγής, η τελευταία οφείλει να τα αποδεχθεί εάν τα προϊόντα τιμολογούνται στο νόμισμα της χώρας εξαγωγής. Εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα άλλου κράτους μέλους της ΕΚ, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό που δηλώνει η ενδιαφερόμενη χώρα.

3. Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου 1999.

4. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και το ισόποσό τους στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής επανεξετάζονται από το συμβούλιο συνεργασίας μετά από αίτηση της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, το συμβούλιο συνεργασίας εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 30

Αμοιβαία συνδρομή

1. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, καθώς και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου.

2. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Νότια Αφρική παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.

Άρθρο 31

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1. Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργήσουν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα, καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4. Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής κάθε προληπτικού μέτρου το οποίο κρίνεται απαραίτητο.

5. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Νότιας Αφρικής και αν πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου.

6. Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών και εφόσον δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του σχετικού εγγράφου ή για την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει τον έλεγχο αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.

Άρθρο 32

Διακανονισμός διαφορών

1. Όταν προκύπτουν διαφορές στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου του άρθρου 31, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που έχουν ζητήσει τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή όταν προκύπτουν δυσχέρειες ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται προς εξέταση στο συμβούλιο συνεργασίας.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 33

Κυρώσεις

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει έγγραφο αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα.

Άρθρο 34

Ελεύθερες ζώνες

1. Η Κοινότητα και η Νότια Αφρική προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται βάσει πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Νότιας Αφρικής εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη συνοδευόμενα από πιστοποιητικό καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό εμπορευμάτων EUR.1, κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 35

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

1. Ο όρος "Κοινότητα" που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια.

2. Προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής, όταν εισάγονται στη Θέουτα ή τη Μελίλια, εμπίπτουν από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Νότια Αφρική παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Κοινότητα.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται mutatis mutandis, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 36.

Άρθρο 36

Ειδικοί όροι

1. Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, τα ακόλουθα θεωρούνται ως:

1. προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια·

β) τα προϊόντα που παράγονται στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά του στοιχείου α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου ή

ii) τα προϊόντα κατάγονται από τη Νότια Αφρική ή την Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής:

α) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Νότια Αφρική·

β) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Νότια Αφρική, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου ή

ii) τα προϊόντα κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.

3. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει "Νότια Αφρική" και "Θέουτα και Μελίλια" στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, τούτο πρέπει να αναγράφεται στο πλαίσιο 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου.

4. Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και Μελίλια.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Το συμβούλιο συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 38

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

Η Κοινότητα και η Νότια Αφρική προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 39

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή αποθήκευση

Οι διατάξεις της συμφωνίας είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε υπό προσωρινή αποθήκευση σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης στην Κοινότητα ή τη Νότια Αφρική, είτε σε ελεύθερες ζώνες υπό την προϋπόθεση υποβολής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την εν λόγω ημερομηνία, πιστοποιητικού EUR.1 που επισυνάπτεται αναδρομικά από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σημείωση 1:

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου.

Σημείωση 2:

2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ' αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη "ex", αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.

2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.

Σημείωση 3:

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα του "προϊόντος καταγωγής" και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω χαρακτήρας αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην Κoινότητα ή στη Νότια Αφρική.

Π.χ.:

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από "άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα" της κλάσης ex 7224.

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα, ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται· συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ο κανόνας ορίζει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν "ύλες οποιασδήποτε κλάσης", μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, "κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. ..." σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση με προϊόν στο οποίο αντιστοιχεί διαφορετική περιγραφή από αυτή που ισχύει για το προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 2.

3.4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες.

Π.χ.:

Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων ΕΣ 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).

Π.χ.:

Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Π.χ.:

Στην περίπτωση ενδύματος του κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφασμένες ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4:

4.1. Ο όρος "φυσικές ίνες" όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος "φυσικές ίνες" περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

4.2. Ο όρος "φυσικές ίνες" καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

4.3. Οι όροι "υφαντικοί πολτοί", "χημικές ύλες" και "ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού" που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

4.4. Ο όρος "τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς" που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 5:

5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4).

5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής:

- μετάξι,

- μαλλί,

- χοντροειδείς ζωικές τρίχες,

- ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

- τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

- βαμβάκι,

- ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

- λινάρι,

- κάνναβη,

- γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

- σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,

- ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

- συνθετικές ίνες συνεχείς,

- τεχνητές ίνες συνεχείς,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από θειούχο πολυφαινυλένιο,

- συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυμερές του χλωριούχου βινιλίου,

- άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

- τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

- άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

- προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,

- άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Π.χ.:

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεκτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά βάρος του νήματος.

Π.χ.:

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεκτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος.

Π.χ.:

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεκτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεκτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.

Π.χ.:

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεκτο προϊόν.

Π.χ.:

Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος από τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεκτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις υφαντικές ύλες. Συνεπώς, οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε στάδιο κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το συνολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα ή/και το υπόθεμα από γιούτα είναι δυνατό να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής εφόσον πληρούνται οι όροι βάρους.

5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν "νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα", αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήματα.

5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 6:

6.1. Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής "εκ του εργοστασίου" του προϊόντος.

6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Π.χ.:

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες.

6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 7:

7.1. Οι "καθορισμένες επεξεργασίες", σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες:

α) η εν κενώ απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(1)·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός.

7.2. Οι "καθορισμένες επεξεργασίες", σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710 έως 2712, είναι οι ακόλουθες:

α) η εν κενώ απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης(2)·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός·

ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα του κωδικού ΣΟ ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 T)·

κ) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διηθήσει, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710·

λ) η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών του κωδικού ΣΟ ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες επεξεργασίες·

μ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710 ) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ'όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ν) η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως του κωδικού ΣΟ ex 2710.

7.3. Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής.

(1) Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4β) του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

(2) Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4β) του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not all be covered by the Agreement. It is therefore necessary to consult the other parts of the Agreement.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1 ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1

Οδηγίες εκτύπωσης

1. Το πιστοποιητικό έχει διαστάσεις 210 × 297 mm, µε µέγιστη ανοχή ως προς το µήκος + 8 mm/- 5 mm. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκού χρώµατος χωρίς µηχανικούς πολτούς, επεξεργασµένο για γραφή και βάρους τουλάχιστον 25 g/m2. Φέρει τυπωµένη διαγράµµιση πράσινου χρώµατος η οποία αποκαλύπτει κάθε παραποίηση µε µηχανικά ή χηµικά µέσα.

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της Κοινότητας και της Ανδόρας µπορούν να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα της εκτύπωσης των πιστοποιητικών ή να την αναθέσουν σε εγκεκριµένα τυπογραφεία. Στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό υπάρχει µνεία της έγκρισης αυτής. Επιπλέον, κάθε πιστοποιητικό φέρει το όνοµα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήµα που επιτρέπει την αναγνώριση του τελευταίου. Φέρει, επίσης, αύξοντα αριθµό, τυπωµένο ή µη, για την αναγνώριση του πιστοποιητικού.

>PIC FILE= "L_1999311EL.039301.TIF">

>PIC FILE= "L_1999311EL.039401.TIF">

>PIC FILE= "L_1999311EL.039501.TIF">

>PIC FILE= "L_1999311EL.039601.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δήλωση τιμολογίου

Η δήλωση τιμολογίου, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να καταρτίζεται αφού λαμβάνονται υπόψη οι υποσημειώσεις. Δεν χρειάζεται ωστόσο να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.

Αγγλικό κείμενο

The exporter of the products covered by this document [customs authorisation No ...(1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ...(3)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(4).

Δανικό κείμενο

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(5)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(6).

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(7)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind(8).

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου αριθ. ...(9)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(10).

Γαλλικό κείμενο

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...(11)], déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(12).

Ιταλικό κείμενο

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...(13)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(14).

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. ...(15)] verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(16).

Πορτογαλικό κείμενο

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ...(17)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(18).

Φινλανδικό κείμενο

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan:o ...(19)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(20).

Σουηδικό κείμενο

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. ...(21)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(22).

Κείμενα στις γλώσσες της Νότιας Αφρικής

Bagwebi ba go romela ntle ditsweletswa tseo di akaretswago ke tokumente ye (Nomoro ya ditswantle ya tumelelo ...(23)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditswego, ditsweletswa tse ke tsa go tswa ...(24) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No ...(25) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa ... tshimoloho e kgethilweng(26).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No ...(27)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa ... dinaga tse di thokegang(28).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo ...(29)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito ... ngeyendzabuko lebonelelwako(30).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu ...(31)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa ... vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa(32).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro(33) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene(34).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(35)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong(36) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro ...(37) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine ... mwelaphi enconyiswako(38).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo ...(39) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso ... zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye(40).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo ... yokugunyaza yentela yempahla(41) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka ... endaweni ekhethekileyo(42).

...(43)

(τόπος και ημερομηνία)

...(44)

(υπογραφή του εξαγωγέα και αναγραφή, ευκρινώς, του ονοματεπωνύμου του προσώπου που υπογράφει τη διασάφηση)

(1) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(2) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(3) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(4) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(5) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(6) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(7) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(8) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(9) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(10) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(11) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(12) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(13) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(14) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(15) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(16) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(17) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(18) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(19) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(20) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(21) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(22) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(23) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(24) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(25) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(26) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(27) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(28) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(29) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(30) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(31) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(32) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(33) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(34) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(35) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(36) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(37) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(38) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(39) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(40) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(41) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμείνει κενός ο χώρος.

(42) Επιβάλλεται η αναγραφή της καταγωγής των εμπορευμάτων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας κατά την έννοια του άρθρου 36 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο "CM".

(43) Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να παραλείπονται αν η πληροφορία αυτή περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο.

(44) Βλέπε άρθρο 19 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις που δεν ζητείται από τον εξαγωγέα να υπογράψει, η εξαίρεση από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται επίσης την εξαίρεση από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Δήλωση προμηθευτή

Η δήλωση προμηθευτή, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να καταρτίζεται αφού λαμβάνονται υπόψη οι υποσημειώσεις. Δεν χρειάζεται ωστόσο να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

για εμπορεύματα τα οποία υπέστησαν επεξεργασία ή μεταποίηση στη SACU χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, προμηθευτής των εμπορευμάτων τα οποία καλύπτονται από το συνημμένο έγγραφο, δηλώνω ότι:

1.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

...

(τόπος και ημερομηνία)

...

...

...

(η διεύθυνση και υπογραφή του προμηθευτή, καθώς και το όνομα του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς)

2. Όλες οι λοιπές ύλες που χρησιμοποιήθηκαν εντός της SACU για την παραγωγή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων είναι καταγωγής SACU

Κοινή δήλωση σχετικά με το παράρτημα II του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής

Και τα δύο μέρη είναι σύμφωνα με τους όρους μεταποίησης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, με την επιφύλαξη των περιορισμένων τροποποιήσεων που ζήτησε η Νότια Αφρική, τις οποίες και τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάσουν πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας.

Κοινή δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής

Για την εφαρμογή του άρθρου 37 του παρόντος πρωτοκόλλου, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να εξετάσει κάθε αίτημα της Νότιας Αφρικής για παρεκκλίσεις από τους κανόνες καταγωγής μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

1. Προϊόντα καταγωγής Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος θα γίνονται δεκτά από τη Νότια Αφρική ως καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2. Το πρωτόκολλο αριθ. 1 εφαρμόζεται κατ' αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων.

Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

1. Προϊόντα καταγωγής Πριγκιπάτου της Ανδόρας θα γίνονται δεκτά από τη Νότια Αφρική ως καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2. Το πρωτόκολλο αριθ. 1 εφαρμόζεται κατ' αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων.

Δήλωση της Επιτροπής για τη σώρευση με τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ

Βάσει των διατάξεων σώρευσης που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τις κατάλληλες διατάξεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ βάσει του άρθρου 34 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, για τη σώρευση με ύλες και εμπορεύματα της Νότιας Αφρικής.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2

για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τελωνειακό τομέα

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου:

α) ως "τελωνειακή νομοθεσία", νοούνται οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος των κρατών μελών και οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων και την υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου·

β) ως "αιτούσα αρχή", νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή που έχει οριστεί από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου·

γ) ως "αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση", νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή που έχει οριστεί από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου·

δ) ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", νοούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με γνωστό ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο·

ε) ως "πράξη αντίθετη προς την τελωνειακή νομοθεσία", νοείται οποιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδιαίτερα δε με σκοπό την πρόληψη, έρευνα και δίωξη των αντιθέτων προς την τελωνειακή νομοθεσία πράξεων.

2. Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Αυτή δεν ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται κατ' αίτηση μιας δικαστικής αρχής, εκτός αν η αρχή αυτή έχει παράσχει τη συγκατάθεσή της.

3. Η συνδρομή στον τομέα της είσπραξης δασμών, φόρων ή προστίμων δεν καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 3

Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως

1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση της παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία, που της επιτρέπει να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με δράσεις που διαπιστώθηκαν ή σχεδιάζονται και οι οποίες αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία.

2. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την ενημερώνει σχετικά με το:

α) εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους με τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα·

β) εάν εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εξήχθησαν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους με τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εμπορεύματα.

3. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, στο πλαίσιο των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεών της, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση:

α) των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία πιθανολογείται ότι διαπράττουν ή έχουν διαπράξει πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία·

β) των χώρων όπου έχουν συγκεντρωθεί ή μπορούν να συγκεντρωθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να πιθανολογείται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία·

γ) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ή ενδέχεται να μεταφερθούν υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να πιθανολογείται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία·

δ) των μέσων μεταφοράς, τα οποία χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να πιθανολογείται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 4

Αυτεπάγγελτη συνδρομή

Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, με δική τους πρωτοβουλία, αμοιβαία συνδρομή, σύμφωνα με τις νομικές ή κανονιστικές διατάξεις τους, εφόσον θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, παρέχοντας ιδίως ληφθείσες πληροφορίες που αφορούν:

- δράσεις που συνιστούν ή που παρέχουν την εντύπωση ότι συνιστούν πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος,

- νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια πράξεων αντίθετων προς την τελωνειακή νομοθεσία,

- εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων αντίθετων προς την τελωνειακή νομοθεσία,

- φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία πιθανολογείται ότι αναμιγνύονται ή έχουν αναμιχθεί σε πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία,

- μεταφορικά μέσα για τα οποία πιθανολογείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια πράξεων αντίθετων προς την τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 5

Παράδοση/κοινοποίηση

Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες σ'αυτήν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε:

- να παραδίδονται όλα τα έγγραφα ή

- να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις,

που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Οι αιτήσεις παράδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε επίσημη γλώσσα της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την αρχή.

Άρθρο 6

Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής

1. Οι αιτήσεις κατ' εφαρμογήν του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται γραπτώς και συνοδεύονται από τα έγγραφα που θεωρούνται χρήσιμα για την εκτέλεση των αιτήσεων αυτών. Προφορικές αιτήσεις γίνονται δεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται από τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την αιτούσα αρχή·

β) το αιτούμενο μέτρο·

γ) το θέμα και τον λόγο της αίτησης·

δ) τις νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία·

ε) στοιχεία όσο το δυνατόν πιο ακριβή και κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των ερευνών·

στ) περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών και των ερευνών που έχουν ήδη διενεργηθεί.

3. Οι αιτήσεις συντάσσονται σε επίσημη γλώσσα της αρχής στην οποία απευθύνονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4. Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις ανωτέρω καθοριζόμενες τυπικές προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της και, εν τω μεταξύ, μπορεί να διαταχθεί η λήψη συντηρητικών μέτρων.

Άρθρο 7

Εκτέλεση των αιτήσεων

1. Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση προβαίνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των πόρων της, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, στην παροχή των πληροφοριών που ήδη διαθέτει και διεξάγει τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνά για τη διεξαγωγή τους. Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης για οιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση από την προς ην η αίτηση αρχή δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ' εαυτής.

2. Οι αιτήσεις συνδρομής ικανοποιούνται σύμφωνα με τις νομικές ή κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

3. Οι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται και να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή οιασδήποτε άλλης ενδιαφερόμενης σύμφωνα με την παράγραφο 1 αρχής, πληροφορίες σχετικά με δράσεις που συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν πράξεις αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία, τις οποίες η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τους όρους που αυτό καθορίζει, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου.

Άρθρο 8

Μορφή υπό την οποία πρέπει να κοινοποιούνται οι πληροφορίες

1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά έγγραφα, κυρωμένα αντίγραφα ή άλλα σχετικά αντικείμενα.

2. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται υπό μηχανογραφημένη μορφή.

3. Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται μόνο κατόπιν αιτήσεως, εφόσον αποδειχθούν ανεπαρκή τα κυρωμένα αντίγραφα. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 9

Παρεκκλίσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αρνηθούν τη συνδρομή ή να την εξαρτήσουν από την ικανοποίηση ορισμένων όρων ή αναγκών, όταν κάποιο από τα μέρη πιστεύει ότι παροχή συνδρομής στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας:

α) ενδέχεται να θίξει την κυριαρχία της Νότιας Αφρικής ή ενός κράτους μέλους που έχει κληθεί να παράσχει η συνδρομή σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, ή

β) ενδέχεται να θίξει τη δημοσία τάξη, την ασφάλειά τους ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ή

γ) συνεπάγεται παραβίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου.

2. Η παροχή συνδρομής μπορεί να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για να μη δημιουργηθούν προσκόμματα σε διεξαγόμενη έρευνα, δικαστική δίωξη ή διαδικασία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συμβουλεύεται την αιτούσα αρχή για να καθοριστεί αν η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί, αλλά με συγκεκριμένους όρους ή τρόπους που μπορεί να απαιτήσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

3. Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή επιδιώξει παροχή συνδρομής που η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της ζητηθεί, εφιστά στην αίτησή της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί στην αίτηση.

4. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτιολόγησή της πρέπει να ανακοινώνονται αμελλητί στην αιτούσα αρχή.

Άρθρο 10

Ανταλλαγή πληροφοριών και απόρρητο

1. Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται, υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική ή προσιτή σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της προστασίας που εξασφαλίζουν οι σχετικοί νόμοι που ισχύουν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους που την έλαβε, καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν στις κοινοτικές αρχές.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανταλλάσσονται μόνον εάν το συμβαλλόμενο μέρος που θα μπορούσε να τα λάβει αναλαμβάνει να τους παράσχει προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνην που ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση στο συμβαλλόμενο μέρος που ενδέχεται να τα διαβιβάσει. Προς τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν σ' αυτά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των κανόνων δικαίου που ισχύουν στα κράτη μέλη της Κοινότητας.

3. Η χρησιμοποίηση πληροφοριών που ελήφθησαν δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που κινήθηκαν κατόπιν της διαπίστωσης πράξεων αντίθετων προς την τελωνειακή νομοθεσία, θεωρείται ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες καθώς και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Η αρμόδια αρχή που χορήγησε τις πληροφορίες αυτές ή που έδωσε πρόσβαση στα έγγραφα ενημερώνεται για τη χρησιμοποίηση αυτή.

4. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες πληροφορίες για άλλους σκοπούς, πρέπει να λάβει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που παρέσχε τις πληροφορίες. Αυτή η χρησιμοποίηση των πληροφοριών υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλει η εν λόγω αρχή.

Άρθρο 11

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες

Υπάλληλος αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παρασταθεί, εντός των ορίων της παραχωρούμενης άδειας, ως εμπειρογνώμονας ή μάρτυρας, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που κινούνται στους τομείς που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφά τους τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς τη δικαστική ή διοικητική αρχή ενώπιον της οποίας πρέπει να παρασταθεί αυτός ο υπάλληλος, και σε ποια υπόθεση και υπό ποία ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα ακουσθεί.

Άρθρο 12

Δαπάνες συνδρομής

Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από τις δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και από δαπάνες για διερμηνείς και μεταφραστές οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες.

Άρθρο 13

Εφαρμογή

1. Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός μεν, στις τελωνειακές αρχές της Νότιας Αφρικής, αφετέρου δε, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Μπορούν επίσης να προτείνουν στις αρμόδιες αρχές τις τροποποιήσεις που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους και, ακολούθως, τηρούνται αμοιβαίως ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 14

Άλλες συμφωνίες

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου:

- δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στα πλαίσια άλλης διεθνούς συμφωνίας ή σύμβασης,

- θεωρείται ότι συμπληρώνουν τις συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής οι οποίες έχουν συναφθεί ή θα μπορούσαν να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Νότιας Αφρικής,

- δεν θίγουν τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία αποκτάται στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόν πρωτόκολλο και η οποία θα μπορούσε να παρουσιάζει κοινοτικό ενδιαφέρον.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου υπερισχύουν έναντι των διατάξεων οιασδήποτε διμερούς συμφωνίας για την αμοιβαία συνδρομή η οποία έχει ή θα μπορούσε να συναφθεί μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Νότιας Αφρικής, εφόσον οι διατάξεις των τελευταίων είναι ασυμβίβαστες προς τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις για να επιλύσουν το θέμα στα πλαίσια του συμβουλίου συνεργασίας, τη σύσταση του οποίου προβλέπει το άρθρο 97 της συμφωνίας.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο πληρεξούσιοι:

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για των ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

στο εξής "κράτη μέλη",

και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής "Κοινότητα",

αφενός,

και ο πληρεξούσιος της

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, στο εξής "Νότια Αφρική",

αφετέρου,

που συναντήθηκαν στην Πραιτώρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα για την υπογραφή της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, στο εξής "η συμφωνία", θέσπισαν τα ακόλουθα κείμενα:

Τη συμφωνία συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της και των παρακάτω πρωτοκόλλων:

Πρωτόκολλο αριθ. 1 για τον καθορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας,

Πρωτόκολλο αριθ. 2 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα.

Οι πληρεξούσιοι της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής ενέκριναν τα κείμενα των κοινών δηλώσεων που απαριθμούνται στη συνέχεια και επισυνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη:

Κοινή δήλωση για τη μη εκτέλεση

Κοινή δήλωση για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

Κοινή δήλωση για την επιτάχυνση του ρυθμού κατάργησης δασμών από τη Νότια Αφρική

Κοινή δήλωση για τις γεωργικές ποσοστώσεις

Κοινή δήλωση για τις κρατικές ενισχύσεις

Κοινή δήλωση για την αλιεία

Κοινή δήλωση για τις διμερείς συμφωνίες

Κοινή δήλωση για την παράνομη μετανάστευση

Ο πληρεξούσιος της Νότιας Αφρικής έλαβε γνώση των δηλώσεων που απαριθμούνται στη συνέχεια και επισυνάπτονται στην τελική πράξη:

Δήλωση της Κοινότητας για το ουσιώδες στοιχείο

Δήλωση της Κοινότητας για τις χρηματοδοτικές πτυχές της συνεργασίας

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τις χρηματοδοτικές πτυχές της συνεργασίας

Οι πληρεξούσιοι της Κοινότητας έλαβαν γνώση των δηλώσεων που απαριθμούνται στη συνέχεια και επισυνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη:

Δήλωση της Νότιας Αφρικής για το ουσιώδες στοιχείο

Δήλωση της Νότιας Αφρικής για τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας

Δήλωση της Νότιας Αφρικής για τις χρηματοδοτικές πτυχές της συνεργασίας

Επίσης, οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Νότιας Αφρικής ενέκριναν τα συμφωνηθέντα πρακτικά των διαπραγματεύσεων, που επισυνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria den elevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoria yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_1999311EL.040701.TIF">

>PIC FILE= "L_1999311EL.040702.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_1999311EL.040801.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "L_1999311EL.040802.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_1999311EL.040803.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_1999311EL.040804.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_1999311EL.040805.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_1999311EL.040901.TIF">

Thar ceann na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_1999311EL.040902.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_1999311EL.040903.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_1999311EL.040904.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_1999311EL.040905.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_1999311EL.040906.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_1999311EL.040907.TIF">

Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

>PIC FILE= "L_1999311EL.041001.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_1999311EL.041002.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_1999311EL.041003.TIF">

For the Republic of South Africa/wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

>PIC FILE= "L_1999311EL.041004.TIF">

Κοινή δήλωση για τη μη εκτέλεση

Τα μέρη συμφωνούν ότι η παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας συνίσταται μόνο σε σοβαρή παραβίαση των δημοκρατικών αρχών ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου ή σε σοβαρή διακοπή του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περιβάλλοντος που δεν ευνοεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων ή κατά το οποίο οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν ζημιογόνος για τους στόχους ή τα συμφέροντα των μερών της παρούσας συμφωνίας.

Τα μέρη συμφωνούν, επίσης, ότι τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 3 και 5 της παρούσας συμφωνίας πρέπει να είναι ανάλογα προς την παραβίαση. Κατά την επιλογή και την εφαρμογή αυτών των μέτρων, τα μέρη θα καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και θα διασφαλίσουν ότι αυτές δεν θα βρεθούν αδικαιολόγητα σε δυσμενή θέση.

Κοινή δήλωση για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

1. Κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών ρυθμίσεων της συμφωνίας, τα μέρη εξέτασαν για κάθε περίπτωση χωριστά, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των μηχανισμών επιστροφών κατά την εξαγωγή στη διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου.

2. Η Κοινότητα δηλώνει από την πλευρά της ότι θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω εξέταση των μελλοντικών επιστροφών κατά την εξαγωγή, όσον αφορά τις συναλλαγές με τη Νότια Αφρική, όταν ολοκληρωθούν οι τρέχουσες συζητήσεις για τη γεωργική μεταρρύθμιση.

Κοινή δήλωση για την επιτάχυνση του ρυθμού κατάργησης δασμών από τη Νότια Αφρική

Τα μέρη συμφωνούν να επιταχύνουν την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας συμφωνίας κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης περιόδου πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ώστε να επιτραπεί η πιθανή εφαρμογή ταχύτερου χρονοδιαγράμματος για κατάργηση των δασμών και των επιστροφών κατά την εξαγωγή κατά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Κοινή δήλωση για τις γεωργικές ποσοστώσεις

1. Οι παράγοντες ετήσιας αύξησης που παρατίθενται στο παράρτημα IV κατάσταση 6 και στο παράρτημα VI καταστάσεις 3 και 4 της παρούσας συμφωνίας θα εξετάζονται περιοδικά και θα επιβεβαιώνεται η ισχύς τους, αρχής γενομένης πέντε έτη το αργότερο μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

2. Όσον αφορά, ιδίως, τα μεταποιημένα φρούτα (ροδάκινα, αχλάδια και βερίκοκα), η Νότια Αφρική συμφωνεί να διαχειριστεί με ισορροπία τις εξαγωγές της προς την Κοινότητα.

Κοινή δήλωση για τις κρατικές ενισχύσεις

Τα μέρη συμφωνούν ότι η οικονομία της Νότιας Αφρικής και οι οικονομίες της Κοινότητας για την ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη αλληλεπίδραση, υπόκεινται σε ουσιαστική αναδιάρθρωση που θα διευκολυνθεί από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

Κοινή δήλωση για την αλιεία

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαπραγματευθούν και να συνάψουν τη συμφωνία για την αλιεία που αναφέρεται στο άρθρο 62 της παρούσας συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους 2000 το αργότερο.

Κοινή δήλωση για τις διμερείς συμφωνίες

Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ενδείξεων περί του αντιθέτου στην παρούσα συμφωνία, οποιαδήποτε δικαιώματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από τέτοιες συμφωνίες δεν θεωρείται ότι επεκτείνονται και στα λοιπά κράτη μέλη.

Κοινή δήλωση για την παράνομη μετανάστευση

Τα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας τους για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, εκφράζουν την πρόθεσή τους να εξετάσουν τα θέματα αυτά στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας ενόψει της εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν σ' αυτόν τον τομέα.

Δήλωση της Κοινότητας για το ουσιώδες στοιχείο

Στο πλαίσιο ενός πολιτικού και θεσμικού περιβάλλοντος που σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, η Κοινότητα θεωρεί ως χρηστή διακυβέρνηση τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση όλων των ανθρώπινων, φυσικών, εξωτερικών και εσωτερικών οικονομικών και χρηματοδοτικών πόρων με σκοπό τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Δήλωση της Κοινότητας για τις χρηματοδοτικές πτυχές της συνεργασίας

Κατά το παρελθόν, δημιουργήθηκε ειδικό χρηματοδοτικό μέσο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη (EPRD), με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2259/96 του Συμβουλίου. Η Κοινότητα ενέκρινε 500 περίπου εκατομμύρια Ecu για το εν λόγω μέσο κατά την περίοδο 1996-1999 προκειμένου να στηρίξει τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής και υπεγράφησαν συμφωνίες σ' αυτήν τη βάση. Το ποσό αυτό καλύπτει τέσσερις ετήσιες πιστώσεις, που εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Κοινότητας. Η Κοινότητα εκφράζει την πρόθεσή της να διατηρήσει τη χρηματοδοτική συνεργασία της με τη Νότια Αφρική σε ουσιαστικά επίπεδα και να λάβει τις αναγκαίες σχετικές αποφάσεις βάσει πρότασης της Επιτροπής.

Θα ήταν δυνατό να διατεθούν και άλλα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ) μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα θα ήθελε να εξετάσει την πιθανότητα διοχέτευσης μέρους της μελλοντικής της βοήθειας με συγκεκριμένους στόχους (π.χ. τις νεοσύστατες επιχειρήσεις) με τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων ή επιδοτήσεων επιτοκίων των δανείων που παρέχει η ΕΤΕ από τους ιδίους πόρους της.

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τις χρηματοδοτικές πτυχές της συνεργασίας

Όπως ορίστηκε στη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφη μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της ΕΤΕ στις 12 Σεπτεμβρίου 1995, η ΕΤΕ εξουσιοδοτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 1995 να χορηγήσει στη Νότια Αφρική δάνεια μέχρι συνολικού ποσού 300 εκατομμυρίων Ecu από τους ίδιους πόρους της Τράπεζας κατά τη διάρκεια διετούς περιόδου από τις 19 Ιουνίου 1995 έως τις 19 Ιουνίου 1997. Βάσει δεύτερης εξουσιοδότησης του διοικητικού συμβουλίου στις 12 Ιουνίου 1997 και συμπληρωματικής συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφη μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της ΕΤΕ στις 6 Μαρτίου 1998, επετράπη η χορήγηση 375 ακόμη εκατομμυρίων Ecu για την περίοδο από τον Ιούνιο 1997 έως τον Δεκέμβριο 1999.

Το άρθρο αναφέρεται σε ενδεχόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών της Τράπεζας κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω εντολής, η ΕΤΕ επιθυμεί να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης δανείων σε δανειολήπτες από τη Νότια Αφρική και προγράμματα στη Νότια Αφρική και, κατά περίπτωση, για προγράμματα στην περιοχή της SADC.

Δήλωση της Νότιας Αφρικής για το ουσιώδες στοιχείο

Χρηστή διακυβέρνηση σημαίνει για τη Νότια Αφρική συμμόρφωση με το σύνταγμα της χώρας (πράξη αριθ. 108 του 1996), ιδίως, με τις διατάξεις που αφορούν τη διαφανή, δίκαιη και υπεύθυνη διαχείριση των ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών και χρηματοδοτικών πόρων με σκοπό την οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Δήλωση της Νότιας Αφρικής για τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας έχει ζωτική σημασία για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η Νότια Αφρική ως προνομιούχος εμπορικός εταίρος, καλεί την Κοινότητα να την αντιμετωπίσει ως χώρα πρωταρχικής σημασίας όσον αφορά τις σχέσεις στον υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό τομέα.

Δήλωση της Νότιας Αφρικής για τις χρηματοδοτικές πτυχές της συνεργασίας

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής προβλέπει ότι θα διατηρηθεί, τουλάχιστον, το παρόν επίπεδο χρηματοδοτικής συνεργασίας με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση πέραν του 1999.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι:

Για το άρθρο 4

ένας τακτικός διάλογος μεταξύ των μερών, θα αρχίσει μόλις η συμφωνία τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή.