21994A1223(16)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) - Παράρτημα 1 - Παράρτημα 1Β - Γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (ΠΟΕ) ΠΟΕ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 336 της 23/12/1994 σ. 0191 - 0212
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 38 σ. 0193
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 38 σ. 0193


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αυξανόμενη σπουδαιότητα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών για την ανάπτυξη της παγκοσμίου οικονομίας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν πολυμερές πλαίσιο αρχών και κανόνων για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, ως μέσο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης όλων των εμπορικών εταίρων και της ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών με στόχο την επέκταση των εν λόγω συναλλαγών υπό συνθήκες διαφάνειας και προοδευτικής απελευθέρωσης,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την ταχεία επίτευξη, σταδιακά, υψηλότερων επιπέδων απελευθέρωσης των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών μέσω διαδοχικών γύρων πολυμερών διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στην προώθηση των συμφερόντων όλων των συμμετεχόντων, υπό αμοιβαία ευνοϊκούς όρους, και στην εξασφάλιση γενικότερης ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λαμβάνοντας, ωστόσο, δεόντως υπόψη τους στόχους εθνικής πολιτικής,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το δικαίωμα των μελών να ρυθμίζουν και να εισάγουν νέες ρυθμίσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών στην επικράτειά τους και, δεδομένης της ανισότητας που υφίσταται όσον αφορά το βαθμό ανάπτυξης των ρυθμίσεων για την παροχή υπηρεσιών σε διάφορες χώρες, την ιδιαίτερη ανάγκη των αναπτυσσομένων χωρών να ασκούν το εν λόγω δικαίωμα,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν την αυξανόμενη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και την αύξηση των εξαγωγών τους όσον αφορά τον εν λόγω τομέα, μέσω, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των δυνατοτήτων, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του εγχωρίου τομέα των υπηρεσιών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ιδιαιτέρως υπόψη τις σοβαρές δυσκολίες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών εξαιτίας των ειδικών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν καθώς και των αναπτυξιακών, εμπορικών και χρηματοδοτικών τους αναγκών,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΜΕΡΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο Ι

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε μέτρα που λαμβάνονται από τα μέλη για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ορίζονται ως η παροχή υπηρεσιών:

α) από το έδαφος ενός μέλους στο έδαφος άλλου μέλους 7

β) εντός του εδάφους ενός μέλους προς χρήστη υπηρεσιών άλλου μέλους 7

γ) από φορέα παροχής υπηρεσιών ενός μέλους μέσω εμπορικής παρουσίας στο έδαφος άλλου μέλους 7

δ) από φορέα παροχής υπηρεσιών ενός μέλους μέσω παρουσίας φυσικών προσώπων ενός μέλους εντός του εδάφους άλλου μέλους.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α) ως «μέτρα που λαμβάνονται από τα μέλη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται από:

i) κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές, και

ii) μη κυβερνητικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές.

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, τα μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση αυτών από τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις και αρχές καθώς και από τα μη κυβερνητικά όργανα εντός της επικράτειάς τους 7

β) ο όρος «υπηρεσίες» περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας 7

γ) ως «υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας» νοούνται οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται ούτε σε εμπορική βάση ούτε ανταγωνιστικά σε σχέση με έναν ή πλερισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο ΙΙ

Μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους

1. Όσον αφορά το σύνολο των μέτρων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, κάθε κράτος παρέχει αμέσως και άνευ όρων σε υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών των άλλων μελών όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από αυτή που παρέχει σε παρεμφερείς υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε άλλης χώρας.

2. Οποιοδήποτε μέλος έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει μέτρα που αντιβαίνουν στην παράγραφο 1 υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα αναγράφονται στο παράρτημα του άρθρου ΙΙ για τις απαλλαγές και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

3. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν σημαίνουν ότι απαγορεύεται σε μέλος να εφαρμόζει ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ γειτονικών χωρών, με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών που περιορίζονται σε συνεχόμενες παραμεθόριες ζώνες και αφορούν υπηρεσίες οι οποίες παράγονται και καταναλώνονται επιτόπου.

Άρθρο ΙΙΙ

Διαφάνεια

1. Κάθε μέλος δημοσιεύει, το συντομότερο δυνατό, και, εκτός επειγουσών περιπτώσεων, το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος τους, όλα τα σχετικά μέτρα γενικής εφαρμογής που αφορούν ή επηρεάζουν τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Δημοσιεύονται επίσης διεθνείς συμφωνίες που αφορούν ή επηρεάζουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τις οποίες έχει υπογράψει κάποιο μέλος.

2. Στις περιπτώσεις που η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πρακτικά αδύνατη, τέτοιου είδους πληροφορίες δημοσιοποιούνται με άλλον τρόπο.

3. Κάθε μέλος ενημερώνει τακτικά και, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών σχετικά με την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση των υφισταμένων νόμων, ρυθμίσεων ή διοικητικών οδηγιών που επηρεάζουν σημαντικά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτονται από τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

4. Κάθε μέλος ανταποκρίνεται αμέσως σε αιτήματα που υποβάλλονται από άλλα μέλη για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα γενικής εφαρμογής και τις διεθνείς συμφωνίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1. Κάθε μέλος ορίζει, επίσης, ένα ή περισσότερα κέντρα πληροφόρησης για την παροχή στοιχείων σε άλλα μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους, σχετικά με τα εν λόγω θέματα καθώς και με αυτά που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 3. Τα εν λόγω κέντρα πληροφόρησης ιδρύονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για την ίδρυση του ΠΟΕ (που καλείται στην παρούσα συμφωνία «η συμφωνία για τον ΠΟΕ») 7 για μεμονωμένες αναπτυσσόμενες χώρες μέλη υπάρχει δυνατότητα έγκρισης κάποιου βαθμού ευελιξίας σχετικά με το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου πρέπει να δημιουργηθούν τα κέντρα πληροφόρησης. Τα κέντρα πληροφόρησης δεν απαιτείται να αποτελούν θεματοφύλακες νόμων και κανονισμών.

5. Κάθε μέλος δύναται να γνωστοποιεί στο Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών τα μέτρα που λαμβάνονται από άλλο μέλος και τα οποία θεωρεί ότι επηρεάζουν τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο ΙΙΙα)

Αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει τα μέλη να παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θα εμπόδιζε την επιβολή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έβλαπτε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Άρθρο IV

Αυξανόμενη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών

1. Η αυξανόμενη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών μελών στις παγκόσμιες συναλλαγές διευκολύνεται μέσω συγκεκριμένων δεσμεύσεων που έχουν διαπραγματευθεί διάφορα μέλη, σύμφωνα με τα μέρη ΙΙΙ και IV της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες αφορούν:

α) την ενίσχυση της ικανότητας, αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των εγχώριων υπηρεσιών των εν λόγω χωρών μέσω, μεταξύ άλλων, της δυνατότητας πρόσβασης στην τεχνολογία, σε εμπορική βάση 7

β) τη βελτίωση της πρόσβασης των χωρών αυτών σε δίκτυο διανομής και πληροφοριών 7 και

γ) την απελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά τομείς και τρόπους προμήθειας με εξαγωγικό ενδιαφέρον για τις εν λόγω χώρες.

2. Οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη και, στο μέτρο του δυνατού, άλλα μέλη συστήνουν κέντρα επικοινωνίας εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση φορέων παροχής υπηρεσιών από αναπτυσσόμενες χώρες μέλη σε πληροφορίες σχετικές με τις αντίστοιχες αγορές τους, όσον αφορά:

α) τις εμπορικές και τεχνικές πλευρές της παροχής υπηρεσιών 7

β) την καταγραφή, αναγνώριση και απόκτηση επαγγελματικών προσόντων 7 και

γ) τη δυνατότητα καθιέρωσης τεχνολογίας υπηρεσιών.

3. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, προτεραιότητα δίνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη. Λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η σοβαρή δυσκολία των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να αποδεχθούν τις ειδικές δεσμεύσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών καθώς και των αναπτυξιακών, εμπορικών και χρηματοδοτικών αναγκών τους.

Άρθρο V

Οικονομική ολοκλήρωση

1. Η παρούσα συμφωνία δεν εμποδίζει τα μέλη της να αποτελούν μέρος ή να συνάπτουν συμφωνία για την απελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών της εν λόγω συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

α) καλύπτει σημαντικό αριθμό τομέων (1) και

β) προβλέπει την απουσία ή κατάργηση ουσιαστικά κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης, με την έννοια του άρθρου XVII, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών, στους τομείς που καλύπτει το στοιχείο α), μέσω:

i) της κατάργησης υφισταμένων μέτρων που εισάγουν διακριτική μεταχείριση, ή/και

ii) της απαγόρευσης νέων ή περισσοτέρων μέτρων που εισάγουν διακριτική μεταχείριση,

είτε κατά την έναρξη ισχύος της εν λόγω συμφωνίας ή βάσει λογικού χρονοδιαγράμματος, με εξαίρεση τα μέτρα που επιτρέπονται σύμφωνα με τα άρθρα ΧΙ, ΧΙΙ, XIV και XIVα).

2. Προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο β), είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η σχέση της εν λόγω συμφωνίας με την ευρύτερη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης ή απελευθέρωσης των συναλλαγών των υπό εξέταση χωρών.

3. α) Όταν οι αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη συμφωνίας του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται ευελιξία όσον αφορά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και, ειδικότερα, στο στοιχείο β), ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των εν λόγω χωρών, τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο επιμέρους τομέων και υποδιαιρέσεων αυτών.

β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6, στην περίπτωση συμφωνίας του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η οποία αφορά αποκλειστικά αναπτυσσόμενες χώρες, είναι δυνατόν να παρασχεθεί ευνοϊκότερη μεταχείριση σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή ελέγχονται από φυσικά πρόσωπα των συμβαλλομένων μερών της εν λόγω συμφωνίας.

4. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τους και, όσον αφορά τα μέλη που δεν συμμετέχουν σ' αυτές, δεν αυξάνουν τα εμπόδια στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, εντός των επιμέρους τομέων ή υποδιαιρέσεων αυτών, σε σχέση με το επίπεδο που ίσχυε πριν από τις εν λόγω συμφωνίες.

5. Αν κατά τη σύναψη, διεύρυνση ή σημαντική τροποποίηση των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ένα μέλος προτίθεται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει συγκεκριμένη δέσμευση κατά παρέκκλιση των ειδικών και γενικών όρων που αναφέρονται στον πίνακά του, υποχρεούται να υποβάλει προειδοποίηση τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την σχετική τροποποίηση ή ανάκληση και εφαρμόζεται η διαδικασία που παρατίθεται στο άρθρο ΧΧΙ παράγραφοι 2, 3 και 4.

6. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου μέλους που αποτελούν νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας συμβαλλόμενου μέρους συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δικαιούνται μεταχείρισης που παρέχεται στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αναλαμβάνουν σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος των μερών της σχετικής συμφωνίας.

7. α) Τα μέλη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούν αμέσως την εν λόγω συμφωνία ή τη πιθανή διεύρυνση ή σημαντική τροποποίηση αυτής στο Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών. Παρέχουν, επίσης, στο συμβούλιο κάθε σχετική πληροφορία που μπορεί να ζητηθεί. Το συμβούλιο δύναται να προβεί στη σύσταση οιμάδας εργασίας για την εξέταση της εν λόγω συμφωνίας ή της πιθανής διεύρυνσης ή σημαντικής τροποποίησης αυτής και την υποβολή αναφοράς σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας με το παρόν άρθρο.

β) Τα μέλη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η οποία εφαρμόζεται βάσει χρονοδιαγράμματος, υποβάλλουν σε τακτά διαστήματα έκθεση στο Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συστήσει ομάδα εργασίας για την εξέταση των σχετικών εκθέσεων.

γ) Με βάση τις εκθέσεις των ομάδων εργασίας που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), το συμβούλιο, αν το κρίνει σκόπιμο, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει συστάσεις στα μέρη.

8. Ένα μέλος, το οποίο αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν δύναται να ζητήσει αντισταθμιστικό αντάλλαγμα για εμπορικά οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν υπέρ οποιουδήποτε άλλου μέλους από την εν λόγω συμφωνία.

Άρθρο Vα)

Συμφωνίες ενοποίησης των αγορών εργασίας

Η παρούσα συμφωνία δεν εμποδίζει τα μέλη της να αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη συμφωνίας για την καθιέρωση της πλήρους ενοποίησης (2) των αγορών εργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συμφωνία:

α) απαλλάσσει τους πολίτες των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας από υποχρεώσεις σχετικές με τον τόπο διαμονής και τις άδειες εργασίας 7

β) γνωστοποιείται στο Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών.

Άρθρο VI

Εσωτερικές ρυθμίσεις

1. Σε τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, κάθε μέλος εξασφαλίζει ότι, όλα τα μέτρα γενικής εφαρμογής που αφορούν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών εφαρμόζονται με τρόπο λογικό, αντικειμενικό και αμερόληπτο.

2. α) Κάθε μέλος διατηρεί ή θεσπίζει το ταχύτερο δυνατό τακτικά, διαιτητικά ή διοικητικά δικαστήρια και διαδικασίες που εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήσεως θιγόμενου παρόχου υπηρεσιών, ταχεία επανεξέταση των διοικητικών αποφάσεων που επηρεάζουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και, εφόσον δικαιολογείται, την επιβολή των κατάλληλων λύσεων. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω διαδικασίες δεν είναι ανεξάρτητες από την υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η σχετική διοικητική απόφαση, το μέλος εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω διαδικασίες όντως παρέχουν δυνατότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης επανεξέτασης.

β) Οι διατάξεις του στοιχείου α) δεν σημαίνουν ότι απαιτείται από τα μέλη να προβαίνουν στη σύσταση των εν λόγω δικαστηρίων και στη θέσπιση των σχετικών διαδικασιών σε περίπτωση που αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική δομή των μελών ή τη φύση του νομικού τους συστήματος.

3. Σε περιπτώσεις που απαιτείται άδεια για την παροχή υπηρεσίας για την οποία έχει αναληφθεί συγκεκριμένη υποχρέωση, οι αρμόδιες αρχές μέλους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή αίτησης που θεωρείται πλήρης βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας και ρυθμίσεων, γνωρίζουν στον αιτούντα την απόφαση σχετικά με την αίτηση. Όταν ζητηθεί από τον αιτούντα, οι αρμόδιες αρχές του μέλους παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικές με την τύχη της αίτησης.

4. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα που αφορούν τις απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα και τις διαδικασίες, τα τεχνικά πρότυπα και τους όρους έκδοσης αδειών δεν αποτελούν περιττά εμπόδια στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών προβαίνει, μέσω κατάλληλων οργάνων που δύναται να συστήσει, στη θέσπιση των αναγκαίων ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση ότι οι σχετικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων:

α) βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως τα προσόντα και η ικανότητα παροχής υπηρεσιών 7

β) δεν είναι πλέον του δέοντος επαχθή για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 7

γ) στην περίπτωση των διαδικασιών έκδοσης αδειών, δεν συνιστούν οι ίδιες περιοριστικούς παράγοντες για την παροχή υπηρεσιών.

5. α) Σε τομείς στους οποίους ένα μέλος έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, και μέχρι την έναρξη εφαρμογής των ρυθμίσεων που θεσπίσθηκαν για τους τομείς αυτούς βάσει της παραγράφου 4, το μέλος δεν επιβάλλει όρους σχετικά με την έκδοση αδειών και με τα προσόντα, καθώς και τεχνικά πρότυπα που αναιρούν εν όλω ή εν μέρει τις εν λόγω συγκεκριμένες υποχρεώσεις κατά τρόπο:

i) αντίθετο με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β) ή γ), και

ii) που δεν αναμένετο λογικά από το εν λόγω μέλος κατά τη στιγμή της ανάληψης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων στους σχετικούς τομείς.

β) Προκειμένου να καθορισθεί κατά πόσον κάποιο μέλος πληροί την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α), λαμβάνονται υπόψη διεθνή πρότυπα σχετικών διεθνών οργανισμών (3) που εφαρμόζονται από το εν λόγω μέλος.

6. Σε τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών, κάθε μέλος προβλέπει κατάλληλες διαδικασίες για την επαλήθευση των προσόντων των ελεύθερων επαγγελματιών των άλλων μελών.

Άρθρο VII

Αναγνώριση

1. Για τους σκοπούς της ικανοποίησης, εν όλω ή εν μέρει, των προτύπων ή κριτηρίων εξουσιοδότησης, έκδοσης αδειών ή πιστοποίησης φορέων παροχής υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, τα μέλη δύνανται να αναγνωρίζουν την αποκτηθείσα παιδεία ή εμπειρία, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή την έκδοση αδειών και πιστοποιητικών σε συγκεκριμένη χώρα. Η αναγνώριση αυτή που επιτυγχάνεται με εναρμόνιση ή με άλλον τρόπο είναι δυνατόν να βασίζεται σε συμφωνία ή διακανονισμό με την ενδιαφερόμενη χώρα ή να χορηγείται αυτόνομα.

2. Ένα μέλος που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος συμφωνίας ή διακανονισμού του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υφιστάμενου ή μελλοντικού, παρέχει κατάλληλες ευκαιρίες σε άλλα ενδιαφερόμενα μέλη να διαπραγματεύονται είτε την προσχώρησή τους στις εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμούς είτε τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών με αυτό. Όταν κάποιο μέλος χορηγεί αναγνώριση αυτόνομα, παρέχει κατάλληλες ευκαιρίες σε άλλα μέλη να αποδείξουν ότι επιβάλλεται να αναγνωρισθεί η παιδεία και η εμπειρία που αποκτήθηκαν, οι άδειες ή τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν καθώς και οι υποχρεώσεις που εκπληρώθηκαν στο έδαφός τους.

3. Ένα μέλος δεν παρέχει αναγνώριση κατά τρόπο που θα εισήγαγε διακριτική μεταχείριση μεταξύ χωρών κατά την εφαρμογή των προτύπων ή κριτηρίων για την έκδοση εγκρίσεων, αδειών ή πιστοποιητικών εκ μέρους των φορέων παροχής υπηρεσιών, ή θα αποτελούσε καλυμμένο περιορισμό στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

4. Κάθε μέλος:

α) εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, ενημερώνει το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών σχετικά με τα υφιστάμενα μέτρα αναγνώρισης και αναφέρει κατά πόσον τέτοιου είδους μέτρα βασίζονται σε συμφωνίες ή διακανονισμούς του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1

β) ενημερώνει αμελλητί το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ή διακανονισμό του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, προκειμένου να παρασχεθούν κατάλληλες ευκαιρίες σε άλλα μέλη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις προτού αυτές εισέλθουν σε ουσιαστική φάση

γ) ενημερώνουν αμελλητί το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών, κατά την έγκριση νέων μέτρων αναγνώρισης ή κατά την τροποποίηση σε σημαντικό βαθμό των υφιστάμενων μέτρων και δηλώνουν κατά πόσον τα μέτρα βασίζονται σε συμφωνία ή διακανονισμό του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

5. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η αναγνώριση πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που αποφασίζονται πολυμερώς. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, τα μέλη συνεργάζονται με τους σχετικούς διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για τον καθορισμό και την υιοθέτηση κοινών διεθνών προτύπων και κριτηρίων αναγνώρισης καθώς και κοινών διεθνών προτύπων για την άσκηση σχετικών εργασιών και επαγγελμάτων στον τομέα των υπηρεσιών.

Άρθρο VIII

Μονοπωλιακή και κατ' αποκλειστικότητα παροχή υπηρεσιών

1. Κάθε μέλος εξασφαλίζει ότι οι φορείς μονοπωλιακής παροχής υπηρεσιών στο έδαφός του, κατά την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στις σχετικές αγορές, δεν ενεργούν κατά τρόπο αντίθετο προς τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου ΙΙ και τις αναλήψεις υποχρεώσεων του εν λόγω μέλους.

2. Όταν ο φορέας μονοπωλιακής παροχής υπηρεσιών ενός μέλους ασκεί ανταγωνισμό, είτε άμεσα είτε μέσω θυγατρικής εταιρείας, στον τομέα παροχής υπηρεσιών εκτός του πεδίου των μονοπωλιακών δικαιωμάτων του και υπόκειται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που επιβάλλει το εν λόγω μέλος, το μέλος αυτό εξασφαλίζει ότι ο σχετικός φορέας δεν προβαίνει σε κατάχρηση της μονοπωλιακής του θέσης για να ενεργεί στο έδαφός του κατά τρόπο αντίθετο με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

3. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών, κατόπιν αιτήσεως μέλους που έχει λόγο να πιστεύει ότι φορέας μονοπωλιακής παροχής υπηρεσίας άλλου μέλους ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με την παράγραφο 1 ή 2, δύναται να ζητήσει από το μέλος που συστήνει, διατηρεί ή εξουσιοδοτεί τον εν λόγω φορέα να του παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τις σχετικές λειτουργίες.

4. Αν, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, κάποιο μέλος χορηγεί μονοπωλιακά δικαιώματα σχετικά με την παροχή υπηρεσίας που καλύπτεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις, το εν λόγω μέλος ενημερώνει το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών το αργότερο τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη εφαρμογή της χορήγησης μονοπωλιακών δικαιωμάτων και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και του άρθρου ΧΧΙ.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, επίσης, σε περιπτώσεις κατ' αποκλειστικότητα παροχής υπηρεσιών, όταν ένα μέλος τυπικά ή ουσιαστικά α) εξουσιοδοτεί ή συστήνει μικρό αριθμό φορέων παροχής υπηρεσιών και β) εμποδίζει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών στο έδαφός του.

Άρθρο ΙΧ

Επιχειρηματικές πρακτικές

1. Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές φορέων παροχής υπηρεσιών, εκτός αυτών που εμπίπτουν στο άρθρο VIII, δύνανται να συγκρατήσουν τον ανταγωνισμό και, κατά συνέπεια, να περιορίσουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

2. Κάθε μέλος, κατόπιν αιτήσεως άλλου μέλους, αρχίζει διαβουλεύσεις με στόχο την άρση των πρακτικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση εξετάζει με κατανόηση και λαμβάνει πλήρως υπόψη την εν λόγω αίτηση και συνεργάζεται μέσω της παροχής κοινοποιήσιμων μη εμπιστευτικών πληροφοριών, σχετικών με το υπό εξέταση θέμα. Το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση παρέχει τυχόν άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μέλος που υποβάλλει την αίτηση, με την επιφύλαξη της εσωτερικής του νομοθεσίας και της επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας όσον αφορά τη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών από το μέλος που υποβάλλει την αίτηση.

Άρθρο Χ

Επείγοντα μέτρα διασφάλισης

1. Διεξάγονται πολυμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το θέμα επειγόντων μέτρων διασφάλισης που βασίζονται στην αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων. Τα αποτελέσματα των εν λόγω διαπραγματεύσεων τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ.

2. Κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται της θέσης σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κάθε μέλος δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου ΧΧΙ παράγραφος 1, να ενημερώνει το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών σχετικά με την πρόθεσή του να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει συγκεκριμένη δέσμευση σε διάστημα ενός έτους από τη θέση σε εφαρμογή της εν λόγω δέσμευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος αυτό δύναται να αποδείξει στο συμβούλιο ότι για την τροποποίηση ή την ανάκληση δεν είναι δυνατόν να αναμένεται η παρέλευση τριών ετών, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΧΧΙ παράγραφος 1.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 παύουν να ισχύουν τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ.

Άρθρο ΧΙ

Πληρωμές και μεταβιβάσεις

1. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο ΧΙΙ, τα μέλη δεν επιβάλλουν περιορισμούς στις διεθνείς μεταβιβάσεις και πληρωμές όσον αφορά τις τρέχουσες συναλλαγές, τις σχετικές με τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

2. Καμία διάταξη στην παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που περιέχονται στα άρθρα της συμφωνίας του ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης πράξεων σε συνάλλαγμα, σύμφωνα με τα άρθρα της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη δεν επιβάλλουν περιορισμούς σε πράξεις κεφαλαίου κατά παρέκκλιση των συγκεκριμένων δεσμεύσεών τους αναφορικά με τις εν λόγω πράξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΙ ή αν ζητηθεί από το Ταμείο.

Άρθρο ΧΙΙ

Περιορισμοί για τη διασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών

1. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών του ισοζυγίου πληρωμών και εξωτερικών δημοσιονομικών δυσχερειών ή σχετικών κινδύνων, τα μέλη δύνανται να επιβάλλουν ή να διατηρούν περιορισμούς στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών για τους οποίους έχουν αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τις πληρωμές ή μεταβιβάσεις για συναλλαγές που συνδέονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις. Αναγνωρίζεται ότι ιδιαίτερες πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών μελών κατά τη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης ή οικονομικής μετάβασης είναι δυνατών να απαιτήσουν την εφαρμογή περιορισμών προκειμένου να εξασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, η διατήρηση επαρκούς επιπέδου χρηματοδοτικών αποθεμάτων για την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης ή οικονομικής μετάβασης των εν λόγω μελών.

2. Όσον αφορά τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αυτοί:

α) δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των μελών

β) είναι σύμφωνοι με τα άρθρα της συμφωνίας για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

γ) αποφεύγουν να βλάψουν άνευ λόγου τα εμπορικά, οικονομικά και χρηματοδοτικά συμφέροντα των άλλων μελών

δ) περιορίζονται στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 1

ε) είναι προσωρινοί και καταργούνται σταδιακά καθόσον βελτιώνονται οι συνθήκες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

3. Κατά τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των εν λόγω περιορισμών, τα μέλη δύνανται να δίδουν προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές για τα οικονομικά ή αναπτυξιακά τους προγράμματα. Ωστόσο, οι σχετικοί περιορισμοί δεν επιβάλλονται ούτε διατηρούνται για την προστασία ενός συγκεκριμένου τομέα υπηρεσιών.

4. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται ή διατηρούνται βάσει της παραγράφου 1 ή οι σχετικές τροποποιήσεις γνωστοποιούνται άμεσα στο Γενικό Συμβούλιο.

5. α) Τα μέλη που εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούν το συντομότερο δυνατό, διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Περιορισμών του Ισοζυγίου Πληρωμών σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει του παρόντος άρθρου.

β) Η υπουργική συνδιάσκεψη καθιερώνει διαδικασίες (4) για τη διεξαγωγή τακτικών διαβουλεύσεων, με στόχο τη διατύπωση συστάσεων στο ενδιαφερόμενο μέλος, όταν κρίνεται σκόπιμο.

γ) Στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων, εκτιμάται η κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών του ενδιαφερόμενου μέλους καθώς και οι περιορισμοί που επιβάλλονται ή διατηρούνται βάσει του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, παραγόντων όπως:

i) της φύσης και της έκτασης των δυσχερειών του ισοζυγίου πληρωμών καθώς και των εξωτερικών δημοσιονομικών δυσχερειών,

ii) των εξωτερικών οικονομικών και εμπορικών συνθηκών του μέλους που ζητεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων,

iii) εναλλακτικών διορθωτικών μέτρων που είναι δυνατόν να ληφθούν.

δ) Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, εξετάζεται η συμφωνία των περιορισμών με την παράγραφο 2 και, ειδικότερα, η προοδευτική κατάργηση των περιορισμών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο ε).

ε) Κατά τις εν λόγω διαβουλεύσεις, γίνονται αποδεκτά όλα τα πορίσματα σχετικά με στατιστικά και άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το συνάλλαγμα, τα νομισματικά αποθεματικά και το ισοζύγιο πληρωμών. Τα συμπεράσματα βασίζονται στην εκτίμηση του ταμείου όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και την εξωτερική δημοσιονομική κατάσταση του μέλους που ζητεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων.

6. Σε περίπτωση που ένα μέλος, το οποίο δεν αποτελεί μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επιθυμεί να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η υπουργική συνδιάσκεψη θεσπίζει διαδικασία επανεξέτασης καθώς και άλλες αναγκαίες διαδικασίες.

Άρθρο ΧΙΙΙ

Δημόσιες συμβάσεις

1. Τα άρθρα ΙΙ, XVI και XVII δεν εφαρμόζονται σε νόμους, κανονισμούς ή όρους που διέπουν την προμήθεια από δημόσιους φορείς υπηρεσιών που αγοράζονται για να χρησιμοποιηθούν από της δημόσιες αρχές και όχι για να μεταπωληθούν στο εμπορικό κύκλωμα ή για να χρησιμοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για εμπορική πώληση.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, διεξάγονται πολυμερείς διαπραγματεύσεις σχετικές με τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ.

Άρθρο XIV

Γενικές εξαιρέσεις

Υπό τον όρο ότι τα σχετικά μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ χωρών στις οποίες επικρατούν παρεμφερείς συνθήκες ή καλυμμένο περιορισμό των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, καμία διάταξη στην παρούσα συμφωνία δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η λήψη ή επιβολή από οποιοδήποτε μέλος μέτρων:

α) που είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ηθικής ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης (5)

β) που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών

γ) που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς νόμους και κανονισμούς που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται:

i) στην πρόληψη δόλιων και απατηλών πρακτικών ή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημμελούς εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών,

ii) στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, όσον αφορά την επεξεργασία και τη διάδοση προσωπικών στοιχείων, και στην προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα ατομικών στοιχείων και λογαριασμών

iii) στην ασφάλεια

δ) αντίθετα με το άρθρο XVII, υπό τον όρο ότι η διαφορά στη μεταχείριση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δίκαιας ή αποτελεσματικής (6) επιβολής ή συλλογής άμεσων φόρων, όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τους φορείς παροχής υπηρεσιών άλλων μελών

ε) που αντιβαίνουν στο άρθρο ΙΙ, υπό τον όρο ότι η διαφορά στη μεταχείριση είναι αποτέλεσμα συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας ή διατάξεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή διακανονισμό που έχει δεσμευθεί να τηρήσει το εν λόγω μέλος.

Άρθρο XIVα)

Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας

1. Καμία διάταξη στην παρούσα συμφωνία δεν σημαίνει ότι:

α) απαιτείται από τα μέλη να παρέχουν πληροφορίες των οποίων τη διάδοση θεωρούν αντίθετη στα βασικά τους συμφέροντα για λόγους ασφαλείας ή

β) απαγορεύεται στα μέλη να λαμβάνουν μέτρα που θεωρούν αναγκαία για την προστασία των βασικών τους συμφερόντων για λόγους ασφαλείας:

i) σχετικά με την άμεση ή έμμεση παροχή υπηρεσιών με στόχο τον εφοδιασμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων,

ii) που αφορούν σχάσιμα ή συντήξιμα υλικά ή τα υλικά από τα οποία αυτά παράγονται,

iii) που λαμβάνονται σε περίοδο πολέμου ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε διεθνές επίπεδο ή

γ) απαγορεύεται στα μέλη να λαμβάνουν μέτρα κατ' εφαρμογή των υποχρεώσεών τους βάσει του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

2. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών ενημερώνεται όσο το δυνατόν πληρέστερα, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) καθώς και σχετικά με τη λήξη της ισχύος αυτών.

Άρθρο XV

Επιδοτήσεις

1. Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις δύνανται να προκαλέσουν στρέβλωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών. Τα μέλη αναλαμβάνουν διαπραγματεύσεις με στόχο τη θέσπιση των αναγκαίων πολυμερών ρυθμίσεων για την αποφυγή των σχετικών επιπτώσεων (7). Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων εξετάζεται επίσης η σκοπιμότητα των αντισταθμιστικών διαδικασιών. Επίσης, αναγνωρίζεται ο ρόλος των επιδοτήσεων σε σχέση με τα αναπτυξιακά προγράμματα των αναπτυσσομένων χωρών και λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των μελών, ειδικότερα των αναπτυσσομένων χωρών, για την εξασφάλιση ευελιξίας στο σχετικό τομέα. Για το σκοπό των συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων, τα μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με το σύνολο των επιδοτήσεων που αφορούν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στους φορείς παροχής υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.

2. Κάθε μέλος που θεωρεί ότι θίγεται από επιδοτήσεις άλλου μέλους δύναται να ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων με το εν λόγω μέλος για το σχετικό θέμα. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται με κατανόηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο XVI

Πρόσβαση στην αγορά

1. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά μέσω των τρόπων παροχής υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο Ι, κάθε μέλος παρέχει στις υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου μέλους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που προβλέπεται κατ' εφαρμογή των όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί και καθορισθεί στον πίνακα υποχρεώσεών του (8).

2. Σε τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πρόσβασης στην αγορά, τα μέτρα τα οποία δεν διατηρούνται ούτε υιοθετούνται από μέλος είτε σε επίπεδο περιφερειακής υποδιαίρεσης είτε στο σύνολο του εδάφους του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα των υποχρεώσεών του, είναι τα εξής:

α) περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων παροχής υπηρεσιών, υπό μορφή είτε αριθμητικών ποσοστώσεων, μονοπωλίων, αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών είτε εξέτασης των οικονομικών αναγκών

β) περιορισμοί ως προς τη συνολική αξία πράξεων ή αγαθών στον τομέα των υπηρεσιών, υπό μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή εξέτασης των οικονομικών αναγκών

γ) περιορισμοί ως προς το συνολικό αριθμό πράξεων στον τομέα των υπηρεσιών ή ως προς τη συνολική ποσότητα των παραγομένων υπηρεσιών, οι οποίοι εκφράζονται με καθορισμένες αριθμητικές μονάδες υπό μορφή ποσοστώσεων ή εξέτασης των οικονομικών αναγκών (9)

δ) περιορισμοί ως προς το συνολικό αριθμό φυσικών προσώπων που μπορούν να απασχοληθούν σε συγκεκριμένο τομέα υπηρεσιών ή που είναι δυνατό να απασχολήσει φορέας παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας και συνδέονται άμεσα με αυτή, υπό μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή εξέτασης των οικονομικών αναγκών

ε) μέτρα που επιβάλλουν περιορισμούς ή υποχρεώσεις όσον αφορά την ύπαρξη συγκεκριμένης μορφής νομικών προσώπων ή κοινών επιχειρήσεων, μέσω των οποίων είναι δυνατόν να παρέχεται υπηρεσία από φορέα παροχής υπηρεσιών και

στ) περιορισμοί όσον αφορά τη συμμετοχή ξένου κεφαλαίου υπό μορφή ανώτατων ποσοστιαίων περιορισμών στις μετοχές που κατέχουν αλλοδαποί ή τη συνολική αξία μεμονωμένων ή συνολικών ξένων επενδύσεων.

Άρθρο XVII

Εθνική μεταχείριση

1. Όσον αφορά το σύνολο των μέτρων των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών στους τομείς που περιλαμβάνονται στον πίνακά του και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται σ' αυτόν, κάθε μέλος παρέχει σε υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου μέλους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που παρέχει στις οικείες παρεμφερείς υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών (10).

2. Κάποιο μέλος είναι δυνατό να πληροί τον όρο της παραγράφου 1 παραχωρώντας σε υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου μέλους είτε τυπικά όμοια μεταχείριση είτε τυπικά διαφορετική μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις οικείες παρεμφερείς υπηρεσίες και στους δικούς του φορείς παροχής υπηρεσιών.

3. Η τυπικά όμοια ή τυπικά διαφορετική μεταχείριση θεωρείται ότι είναι λιγότερο ευνοϊκή εάν τροποποιεί τους όρους ανταγωνισμού υπέρ των υπηρεσιών ή φορέων παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου μέλους, σε σύγκριση με παρεμφερείς υπηρεσίες ή φορείς παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου μέλους.

Άρθρο XVIII

Πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων

Τα μέλη δύνανται να διαπραγματεύονται αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικές με μέτρα που αφορούν συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίες δεν καταχωρούνται σε πίνακες, βάσει των άρθρων XVI ή XVII, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν θέματα σχετικά με τα προσόντα, τα πρότυπα και την έκδοση αδειών. Οι εν λόγω αναλήψεις υποχρεώσεων δεν καταχωρούνται σε πίνακα μέλους.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Άρθρο XIX

Διαπραγμάτευση συγκεκριμένων αναλήψεων υποχρεώσεων

1. Κατά την επιδίωξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, τα μέλη αναλαμβάνουν διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων που αρχίζουν το αργότερο πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και διεξάγονται στη συνέχεια σε τακτικά διαστήματα, προκειμένου να επιτευχθεί προοδευτικά υψηλότερο επίπεδο απελευθέρωσης. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στη μείωση ή εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων μέτρων στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ως μέσο παροχής αποτελεσματικής πρόσβασης στην αγορά. Η σχετική διαδικασία ακολουθείται με στόχο την προώθηση των συμφερόντων όλων των συμμετεχόντων σε αμοιβαία ευνοϊκή βάση και την εξασφάλιση γενικότερης ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

2. Η διαδικασία απελευθέρωσης πραγματοποιείται αφού ληφθούν δεόντως υπόψη οι στόχοι της εθνικής πολιτικής και ο βαθμός ανάπτυξης μεμονωμένων μελών, τόσο σε γενικότερο επίπεδο όσο και σε επιμέρους τομείς. Εξασφαλίζεται ο κατάλληλος βαθμός ευελιξίας για μεμονωμένες αναπτυσσόμενες χώρες μέλη όσον αφορά το άνοιγμα μικρότερου αριθμού τομέων, την απελευθέρωση μικρότερου αριθμού κατηγοριών συναλλαγών, την προοδευτική επέκταση της πρόσβασης στην αγορά, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής της και, όταν επιτρέπεται η πρόσβαση αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών στις αγορές της, τη θέσπιση ορισμένων όρων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο IV.

3. Για κάθε γύρο καθορίζονται οδηγίες και διαδικασίες διαπραγματεύσεων. Για τον καθορισμό των σχετικών οδηγιών, το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών πραγματοποιεί αξιολόγηση των συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών σε γενικότερο επίπεδο και σε τομεακή βάση σε σχέση με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ορίζονται στο άρθρο IV παράγραφος 1. Στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών οδηγιών, καθορίζονται τρόποι αντιμετώπισης της διαδικασίας απελευθέρωσης που έχουν θέσει σε εφαρμογή αυτόνομα τα μέλη από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις καθώς και της ειδικής μεταχείρισης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών βάσει των διατάξεων του άρθρου IV παράγραφος 3.

4. Η διαδικασία προοδευτικής απελευθέρωσης προωθείται σε κάθε σχετικό γύρο μέσω διμερών ή πολυμερών διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στην αύξηση του γενικού επιπέδου συγκεκριμένων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα μέλη βάσει της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο ΧΧ

Πίνακες συγκεκριμένων υποχρεώσεων

1. Κάθε μέλος καθορίζει σε πίνακα τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει στο πλαίσιο του μέρους ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά τους τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις, σε κάθε πίνακα προσδιορίζονται:

α) οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά·

β) οι όροι και οι περιορισμοί όσον αφορά την εθνική μεταχείριση·

γ) οι δεσμεύσεις σχετικά με τις πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων·

δ) κατά περίπτωση, το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων

ε) η ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω υποχρεώσεων.

2. Τα μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με τα άρθρα XVI και XVII εγγράφονται στη στήλη που αναφέρεται στο άρθρο XVI. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή θεωρείται ότι εισάγει όρο ή περιορισμό όσον αφορά επίσης το άρθρο XVII.

3. Οι πίνακες των συγκεκριμένων υποχρεώσεων επισυνάπτονται στην παρούσα συμφωνία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο ΧΧΙ

Τροποποίηση των πινάκων

1. α) Οποιοδήποτε μέλος που αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως «το μέλος που προβαίνει σε τροποποιήσεις» δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί τις αναλήψεις υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακά του, οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών ετών από την έναρξη ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β) Το μέλος που προβαίνει σε τροποποιήσεις γνωστοποιεί στο Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών την πρόθεσή του να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το αργότερο τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης ή της ανάκλησης.

2. α) Κατόπιν αιτήσεως μέλους, του οποίου τα οφέλη που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία είναι δυνατόν να θιγούν από προτεινόμενη τροποποίηση ή ανάκληση που γνωστοποιείται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) (το οποίο αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως «θιγόμενο μέλος»), το μέλος που προβαίνει σε τροποποιήσεις αρχίζει διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις αναγκαίες αντισταθμιστικές αναπροσαρμογές. Κατά τις εν λόγω διαπραγματεύσεις και συμφωνίες, τα ενδιαφερόμενα μέλη προσπαθούν να διατηρήσουν ένα γενικό επίπεδο αμοιβαίως επωφελών υποχρεώσεων όχι λιγότερο ευνοϊκών για τις συναλλαγές από αυτές που προβλέπονταν στους πίνακες συγκεκριμένων υποχρεώσεων πριν από τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

β) Οι αντισταθμιστικές προσαρμογές πραγματοποιούνται βάσει της αρχής του μάλλον ευνοουμένου κράτους.

3. α) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του μέλους που προβαίνει σε τροποποιήσεις και των θιγομένων μελών πριν από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται για διαπραγματεύσεις, τα εν λόγω θιγόμενα μέλη δύνανται να παραπέμψουν το θέμα σε διαιτησία. Τα θιγόμενα μέλη που επιθυμούν να επιβάλουν δικαίωμα που ενδεχομένως έχουν για τη χορήγηση αντισταθμιστικού ανταλλάγματος οφείλουν να συμμετέχουν στη διαιτησία.

β) Αν κανένα από τα θιγόμενα μέλη δεν ζητήσει την προσφυγή σε διαιτησία, το μέλος που προβαίνει σε τροποποιήσεις είναι ελεύθερο να εφαρμόσει την προτεινόμενη τροποποίηση ή ανάκληση.

4. α) Το μέλος που προβαίνει σε τροποποιήσεις δεν δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την υποχρέωσή του μέχρις ότου πραγματοποιήσει αντισταθμιστικές αναπροσαρμογές, σύμφωνα με τα πορίσματα της διαιτησίας.

β) Αν το μέλος που προβαίνει σε τροποποιήσεις θέτει σε εφαρμογή την προτεινόμενη τροποποίηση ή ανάκληση και δεν συμμορφούται με τα πορίσματα της διαιτησίας, τα θιγόμενα μέλη που συμμετείχαν στη διαιτησία δύνανται να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν κατ' ουσία ισοδύναμα οφέλη, σύμφωνα με τα εν λόγω πορίσματα. Κατά παρέκκλιση του άρθρου ΙΙ, η σχετική τροποποίηση ή ανάκληση είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί αποκλειστικά σε σχέση με το μέλος που προβαίνει σε τροποποιήσεις.

5. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών καθορίζει διαδικασίες διόρθωσης ή τροποποίησης των πινάκων υποχρεώσεων. Τα μέλη τα οποία προέβησαν στην τροποποίηση ή ανάκληση, βάσει του παρόντος άρθρου, υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στους πίνακες τροποποιούν τους πίνακές τους σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες.

ΜΕΡΟΣ V ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΧΧΙΙ

Διαβουλεύσεις

1. Κάθε μέλος εξετάζει με κατανόηση τις παραστάσεις στις οποίες προβαίνει κάθε άλλο μέλος σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που άπτεται της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας και παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες για τη διεξαγωγή σχετικών διαβουλεύσεων. Στις εν λόγω διαβουλεύσεις εφαρμόζεται το μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση διαφορών (ΜΣΕΔ).

2. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών ή το όργανο επίλυσης διαφορών (ΟΕΔ) δύνανται, κατόπιν αιτήσεως μέλους, να προβαίνουν σε συνεννόηση με μέλος ή μέλη σχετικά με θέματα για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ικανοποιητική λύση μέσω της διαδικασίας διαβουλεύσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Ένα μέλος δύναται να μην επικαλεσθεί το άρθρο XVIII, είτε βάσει του παρόντος άρθρου είτε βάσει του άρθρου ΧΧΙΙΙ, όσον αφορά μέτρα που λαμβάνονται από άλλο μέλος, τα οποία καλύπτονται από διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ τους, σχετικά με την αποφυγή διπλής φορολογίας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ μελών σχετικά με το κατά πόσον ένα μέτρο εμπίπτει στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν το θέμα στο Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών (11). Το συμβούλιο παραπέμπει το ζήτημα σε διαιτησία. Η απόφαση του διαιτητή είναι τελική και δεσμευτική για τα μέλη.

Άρθρο ΧΧΙΙΙ

Επίλυση διαφορών και εκτέλεση των υποχρεώσεων

1. Στην περίπτωση που ένα μέλος θεωρεί ότι οποιοδήποτε άλλο μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας δύναται, προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση του θέματος, να προσφύγει στο μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση διαφορών.

2. Αν το ΟΕΔ θεωρεί ότι οι περιστάσεις είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν την εν λόγω ενέργεια, δύναται να επιτρέψει σε μέλος ή μέλη την αναστολή της εφαρμογής υποχρεώσεων και συγκεκριμένων δεσμεύσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου μέλους ή μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση διαφορών.

3. Αν κάποιο μέλος θεωρεί ότι κάποιο όφελος που ανέμενε λογικά να προκύψει υπέρ αυτού, βάσει συγκεκριμένης υποχρέωσης άλλου μέλους στο πλαίσιο του μέρους ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, εξουδετερώνεται ή τίθεται σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μέτρων που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, δύνανται να προσφύγει στο μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση διαφορών. Αν το ΟΕΔ θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν αναιρέσει εν όλω ή εν μέρει σχετικά οφέλη, το θιγόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση, βάσει του άρθρου ΧΧΙ παράγραφος 2, η οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την τροποποίηση ή ανάκληση του μέτρου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών, εφαρμόζεται το άρθρο 22 του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση διαφορών.

Άρθρο XXIV

Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών

1. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας και την προώθηση των στόχων της. Το συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να συστήσει επικουρικά όργανα για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Στο συμβούλιο και, εκτός αν αυτό αποφασίσει διαφορετικά, στα επικουρικά όργανα, δύνανται να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των μελών.

3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη.

Άρθρο XXV

Τεχνική συνεργασία

1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μελών που χρειάζονται τέτοια βοήθεια έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο IV παράγραφος 2.

2. Η τεχνική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες παρέχεται σε πολυμερές επίπεδο από τη γραμματεία και αποφασίζεται από το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών.

Άρθρο XXVI

Σχέση με άλλους διεθνείς οργανισμούς

Το Γενικό Συμβούλιο προβαίνει στις κατάλληλες διευθετήσεις για την έναρξη διαβουλεύσεων και συνεργασίας με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και τις ειδικευμένες υπηρεσίες αυτού, καθώς και με άλλους διακυβερνητικούς οργανισμούς σχετικούς με τον τομέα των υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο XXVII

Άρνηση χορήγησης των οφελών

Οποιοδήποτε μέλος δύναται να αρνηθεί τα οφέλη της παρούσας συμφωνίας:

α) όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας, αν αποδείξει ότι η υπηρεσία παρέχεται από ή στο έδαφος μη μέλους ή μέλους έναντι του οποίου το αρνούμενο μέλος δεν εφαρμόζει τη συμφωνία για τον ΠΟΕ 7

β) στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας θαλάσσιων μεταφορών, αν αποδείξει ότι η υπηρεσία παρέχεται:

i) από πλοίο που έχει νηολογηθεί βάσει της νομοθεσίας μη μέλους ή μέλους έναντι του οποίου το αρνούμενο μέλος δεν εφαρμόζει τη συμφωνία για τον ΠΟΕ, και

ii) από πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή και χρησιμοποιεί πλοίο, εν όλω ή εν μέρει, αλλά που προέρχεται από μη μέλος ή από μέλος έναντι του οποίου το αρνούμενο μέλος δεν εφαρμόζει τη συμφωνία για τον ΠΟΕ 7

γ) σε φορέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο, εάν αποδείξει ότι δεν είναι φορέας παροχής υπηρεσιών άλλου μέλους ή ότι είναι φορέας παροχής υπηρεσιών μέλους έναντι του οποίου το αρνούμενο μέλος δεν εφαρμόζει τη συμφωνία για τον ΠΟΕ.

Άρθρο XXVIII

Ορισμοί

Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας:

α) ως «μέτρο» νοείται κάθε μέτρο που λαμβάνεται από μέλος υπό μορφή νόμου, κανονισμού, κανόνα, διαδικασίας, απόφασης, διοικητικής πράξης ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή

β) ο όρος «παροχή υπηρεσίας» περιλαμβάνει την παραγωγή, διανομή, εμπορία, πώληση και διάθεση υπηρεσίας

γ) η έκαφραση «μέτρα που λαμβάνονται από μέλη και τα οποία επηρεάζουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών» περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με:

i) την αγορά, πληρωμή ή χρήση υπηρεσίας,

ii) όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών που απαιτούνται από τα εν λόγω μέλη προκειμένου να διατεθούν εν γένει στο κοινό,

iii) την παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής παρουσίας, προσώπων ενός μέλους για την παροχή υπηρεσίας στο έδαφος άλλου μέλους

δ) ως «εμπορική παρουσία» νοείται κάθε τύπος επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εκτός των άλλων, μέσω:

i) της σύστασης, αγοράς ή διατήρησης νομικού προσώπου, ή

ii) της δημιουργίας ή διατήρησης υποκαταστήματος ή υπηρεσίας εκπροσώπησης,

στο έδαφος μέλους με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

ε) ως «τομέας» υπηρεσίας νοείται,

i) όσον αφορά συγκεκριμένη υποχρέωση, ένας ή περισσότεροι ή το σύνολο των επιμέρους τομέων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζονται σε πίνακα ενός μέλους,

ii) σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του συγκεκριμένου τομέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους τομέων

στ) «ο όρος υπηρεσία άλλου μέλους» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται,

i) από ή στο έδαφος του συγκεκριμένου άλλου μέλους, ή στην περίπτωση θαλάσσιων μεταφορών από πλοίο που έχει νηολογηθεί βάσει της νομοθεσίας του άλλου μέλους, ή από πρόσωπο που προέρχεται από το άλλο μέλος, το οποίο παρέχει την υπηρεσία μέσω της εκμετάλλευσης πλοίου ή/και της χρησιμοποίησής του εν όλω ή εν μέρει, ή

ii) στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας μέσω εμπορικής παρουσίας ή μέσω της παρουσίας φυσικών προσώπων, από φορέα παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου άλλου μέλους

ζ) ως «φορέας παροχής υπηρεσιών» νοείται κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία (12)

η) ως «φορέας μονοπωλιακής παροχής υπηρεσιών» νοείται κάθε πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, το οποίο στη σχετική αγορά του εδάφους μέλους έχει εξουσιοδοτηθεί ή αναγνωρισθεί, επισήμως ή στην πράξη από το εν λόγω μέλος, ως αποκλειστικός φορέας παροχής της εν λόγω υπηρεσίας

θ) ως «χρήστης υπηρεσίας» νοείται κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή χρησιμοποιεί υπηρεσία

ι) ως «πρόσωπο» νοείται είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο

κ) ως «φυσικό πρόσωπο άλλου μέλους» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στο έδαφος του συγκεκριμένου άλλου μέλους ή οποιουδήποτε άλλου μέλους και το οποίο, βάσει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου άλλου μέλους:

i) είναι υπήκοος του συγκεκριμένου άλλου μέλους, ή

ii) έχει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στο εν λόγω άλλο μέλος, στην περίπτωση μέλους που

1. δεν έχει υπηκόους ή

2. παρέχει, κατ' ουσία, την ίδια μεταχείριση στους μόνιμους κατοίκους όπως και στους υπηκόους του, όσον αφορά τα μέτρα που επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην αποδοχή ή προσχώρησή του στη συμφωνία για τον ΠΟΕ, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει σε μόνιμους κατοίκους περισσότερο ευνοϊκή μεταχείριση από αυτή που παρέχει το συγκεκριμένο άλλο μέλος στους μόνιμους κατοίκους. Στη σχετική γνωστοποίηση περιλαμβάνεται η διασφάλιση ότι αναλαμβάνονται, σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του, οι ίδιες υποχρεώσεις που έχει το εν λόγω άλλο μέλος έναντι των υπηκόων του

λ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε νομική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή οργανωθεί, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κερδοκοπικού ή μη χαρακτήρα, η οποία ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των οικονομικών συνασπισμών μεγάλων επιχειρήσεων, των προσωπικών εταιρειών, των κοινών επιχειρήσεων, των ατομικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων

μ) ως «νομικό πρόσωπο άλλου μέλους» νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο είτε:

i) έχει συσταθεί ή οργανωθεί βάσει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου άλλου μέλους και έχει αναλάβει ουσιαστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος αυτού του μέλους ή άλλων μελών, ή

ii) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών μέσω εμπορικής παρουσίας, που ανήκει σε ή ελέγχεται από:

1. φυσικά πρόσωπα του συγκεκριμένου μέλους ή

2. νομικά πρόσωπα του συγκεκριμένου άλλου μέλους, όπως προσδιορίζονται στο σημείο (i)

ν) ένα νομικό πρόσωπο

i) «ανήκει» σε πρόσωπα ενός μέλους εάν πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε πρόσωπα του εν λόγω μέλους,

ii) «ελέγχεται» από πρόσωπα ενός μέλους εάν αυτά έχουν το δικαίωμα να ορίζουν την πλειοψηφία των διευθυντών του ή να διευθύνουν νομίμως τις δραστηριότητές του,

iii) «συνδέεται» με άλλο πρόσωπο όταν ελέγχει ή ελέγχεται από το συγκεκριμένο άλλο πρόσωπο ή όταν αυτό και το άλλο πρόσωπο ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο

ο) ο όρος «άμεσοι φόροι» περιλαμβάνει το σύνολο των φόρων επί του συνολικού εισοδήματος ή των συνολικών στοιχείων εισοδήματος ή κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των κερδών από τις μεταβιβάσεις κυριότητας, των φόρων περιουσίας, κληρονομιών και δωρεών και των φόρων επί των συνολικών ποσών μισθών ή αμοιβών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις καθώς και των φόρων ανατίμησης κεφαλαίου.

Άρθρο ΧΧΙΧ

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέλος αυτής.

Παράρτημα για τις απαλλαγές από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο ΙΙ

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο παρόν παράρτημα καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου ΙΙ παράγραφος 1.

2. Τυχόν νέες απαλλαγές που εφαρμόζονται μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ περιλαμβάνονται στο άρθρο ΙΧ παράγραφος 3 της εν λόγω συμφωνίας.

Επανεξέταση

3. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών επανεξετάζει το σύνολο των απαλλαγών που χορηγούνται για χρονικό διάστημα ανώτερο των πέντε ετών. Η πρώτη σχετική αναθεώρηση πραγματοποιείται το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ.

4. Κατά την αναθεώρηση, το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών:

α) εξετάζει κατά πόσον ισχύουν ακόμη οι συνθήκες που κατέστησαν αναγκαίες τις απαλλαγές και

β) καθορίζει την ημερομηνία ενδεχόμενης μελλοντικής επανεξέτασης.

Λήξη

5. Η απαλλαγή ενός μέλους από τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου ΙΙ παράγραφος 1 της συμφωνίας, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο μέτρο, λήγει κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στην απαλλαγή.

6. Κατ' αρχήν, οι εν λόγω απαλλαγές δεν θα πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών. Εν πάση περιπτώσει, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο μεταγενέστερων γύρων για την απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών.

7. Κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος ισχύος των απαλλαγών, το ενδιαφερόμενο μέλος πληροφορεί το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών ότι το ασυμβίβαστο μέτρο αναπροσαρμόστηκε ώστε να συμφωνεί με το άρθρο ΙΙ παράγραφος 1 της συμφωνίας.

Κατάλογοι των απαλλαγών από τις υποχρεώσεις του άρθρου ΙΙ

[Οι εγκεκριμένοι κατάλογοι των απαλλαγών βάσει του άρθρου ΙΙ παράγραφος 2 επισυνάπτονται στο παρόν αντίγραφο της συμφωνίας για τον ΠΟΕ.]

Παράρτημα για την κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες βάσει της συμφωνίας

1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε μέτρα που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσίας και αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών ενός μέλους και φυσικά πρόσωπα ενός μέλους τα οποία απασχολούνται από φορέα παροχής υπηρεσιών ενός μέλους.

2. Η συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ενός μέλους, ούτε σε μέτρα που αφορούν θέματα σχετικά με την υπηκόοτητα, διαμονή ή απασχόληση σε μόνιμη βάση.

3. Σύμφωνα με τα μέρη ΙΙΙ και IV της συμφωνίας, τα μέλη δύνανται να διαπραγματεύονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στην κυκλοφορία όλων των κατηγοριών φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες βάσει της συμφωνίας. Σε φυσικά πρόσωπα που καλύπτονται από συγκεκριμένη υποχρέωση δίνεται το δικαίωμα να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της υποχρέωσης.

4. Η συμφωνία δεν απαγορεύει σε μέλος να εφαρμόζει μέτρα για τη ρύθμιση της εισόδου ή της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για την προστασία της ακεραιότητας φυσικών προσώπων και την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας αυτών διά μέσου των συνόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να αναιρούν εν όλω ή εν μέρει τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε μέλος από τους όρους της συγκεκριμένης υποχρέωσης (13).

Παράρτημα για τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών

1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, τακτικών ή μη τακτικών, καθώς και των συναφών υπηρεσιών. Επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν μειώνουν ούτε επηρεάζουν τυχόν υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα μέλη στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ.

2. Η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν:

α) μεταφορικά δικαιώματα τα οποία έχουν παραχωρηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή

β) υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των μεταφορικών δικαιωμάτων

με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος.

3. Η συμφωνία εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν:

α) υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών

β) την πώληση και την προώθηση στην αγορά των υπηρεσιών αερομεταφορών

γ) υπηρεσίες σχετικές με το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων (ΗΣΚ).

4. Η προσφυγή στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στη συμφωνία επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα ενδιαφερόμενα μέλη ή έχουν εξαντληθεί οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο διμερών και άλλων πολυμερών συμφωνιών ή διακανονισμών.

5. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών εξετάζει κατά τακτά διαστήματα και το λιγότερο κάθε πέντε χρόνια τις εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών καθώς και την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, με στόχο την εκτίμηση της δυνατότητας περαιτέρω εφαρμογής της συμφωνίας στον εν λόγω τομέα.

6. Ορισμοί:

α) ως «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών» νοούνται οι σχετικές εργασίες που εκτελούνται σε αεροσκάφος ή τμήμα αυτού το οποίο έχει αποσυρθεί από τη γραμμή και δεν περιλαμβάνουν τις λεγόμενες εργασίες συντήρησης γραμμής πτήσεων

β) ως «πώληση και μάρκετινγκ υπηρεσιών αερομεταφορών» νοούνται οι δυνατότητες του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα να πωλεί και να διαθέτει ελεύθερα στην αγορά υπηρεσίες αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των θεμάτων που άπτονται του μάρκετινγκ όπως: έρευνα αγοράς, διαφήμιση και διανομή. Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν τον καθορισμό τιμών των υπηρεσιών αερομεταφορών ούτε τους ισχύοντες όρους

γ) ως «υπηρεσίες ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων» (ΗΣΚ) νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω μηχανογραφικών συστημάτων τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τα προγραμματισμένα δρομολόγια των αερομεταφορέων, τη διαθεσιμότητα αυτών, τους ναύλους και τους κανόνες που ισχύουν για τους ναύλους και βάσει των οποίων είναι δυνατόν να γίνονται κρατήσεις και να εκδίδονται εισιτήρια

δ) ως «μεταφορικά δικαιώματα» νοούνται τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση τακτικών και μη τακτικών αεροπορικών γραμμών ή/και τη μεταφορά, έναντι αμοιβής ή/και μίσθωσης, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου από, προς, εντός ή πάνω από το έδαφος μέλους, συμπεριλαμβανομένων των σημείων που εξυπηρετούνται, των δρομολογίων που εκτελούνται, των κατηγοριών μεταφερόμενου φορτίου, της μεταφορικής ικανότητας που παρέχεται, των ναύλων που επιβάλλονται και των σχετικών όρων, καθώς και των κριτηρίων ανάθεσης της εκμετάλλευσης σε αερομεταφορείς, όπως ο αριθμός, η κυριότητα και η μορφή ελέγχου.

Παράρτημα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

1. Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

α) Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο παρόν παράρτημα, ως παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών νοείται η παροχή υπηρεσιών όπως ορίζεται στο άρθρο Ι παράγραφος 2 της συμφωνίας.

β) Για τους σκοπούς του άρθρου Ι παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας, ως «υπηρεσίες που παρέχονται κατά την εκτέλεση κρατικής εξουσίας» νοούνται:

i) δραστηριότητες που εκτελούνται από κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή η οποιοδήποτε οργανισμό του δημοσίου τομέα κατά την εφαρμογή νομισματικών ή συναλλαγματικών πολιτικών,

ii) δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα θεσπισμένου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή κρατικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων,

iii) άλλες δραστηριότητες που εκτελούνται από δημόσιο φορέα για λογαριασμό ή με την εγγύηση ή τη χρήση κρατικών χρηματοδοτικών πόρων.

γ) Για τους σκοπούς του άρθρου Ι παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας, σε περίπτωση που ένα μέλος επιτρέπει την ανάληψη οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις ii) και iii) της ανωτέρω παραγράφου από τους δικούς του φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπό συνθήκες ανταγωνισμού με δημόσιο φορέα ή φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο όρος «υπηρεσίες» περιλαμβάνει τις εν λόγω δραστηριότητες.

δ) Το άρθρο Ι παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.

2. Εσωτερικές ρυθμίσεις

α) Κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων της συμφωνίας, δεν απαγορεύεται στα μέλη να λαμβάνουν μέτρα για λόγους προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας επενδυτών, καταθετών, ασφαλιζομένων ή προσώπων, στα οποία οι παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καταβάλλουν αμοιβή για υπηρεσίες θεματοφύλακα, ή για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν τα εν λόγω μέτρα βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της συμφωνίας, δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο αποφυγής των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέλη βάσει της συμφωνίας.

β) Ουδεμία διάταξη της συμφωνίας δεν σημαίνει ότι υποχρεούται μέλος να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικές με τις υποθέσεις και τους λογαριασμούς μεμονωμένων πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή σχετικές με την ιδιοκτησία που βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων φορέων.

3. Αναγνώριση

α) Κατά τον καθορισμό των μέσων εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ένα μέλος δύναται να αναγνωρίζει, για λόγους προληπτικής εποπτείας, μέτρα άλλων χωρών. Η αναγνώριση αυτή, η οποία δύναται να επιτυγχάνεται μέσω εναρμόνισης ή με άλλον τρόπο, είναι δυνατόν να βασιζεται σε συμφωνία ή διακανονισμό με την ενδιαφερόμενη χώρα ή να χορηγείται αυτόνομα.

β) Ένα μέλος που αποτελεί μέρος σε συμφωνίες ή διακανονισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α) και υφίστανται ή προβλέπονται για το μέλλον παρέχει κατάλληλες ευκαιρίες σε άλλα ενδιαφερόμενα μέλη να διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στις σχετικές συμφωνίες ή διακανονισμούς ή τη σύναψη παρεμφερών συνθηκών και διακανονισμών με αυτό, που θα εξασφάλιζαν ισοδύναμες ρυθμίσεις, μηχανισμούς εποπτείας, διαδικασίες εφαρμογής και ενδεχομένως, διαδικασίες σχετικές με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας ή του διακανονισμού. Σε περίπτωση που ένα μέλος πραγματοποιεί την αναγνώριση αυτόνομα, παρέχει κατάλληλες ευκαιρίες στα υπόλοιπα μέλη να αποδείξουν ότι ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

γ) Σε περίπτωση που ένα μέλος σχεδιάζει την αναγνώριση μέτρων προληπτικής εποπτείας άλλων χωρών δεν εφαρμόζεται το άρθρο VII παράγραφος 4 στοιχείο β).

4. Επίλυση διαφορών

Οι ειδικές ομάδες (πάνελ) για τις διαφορές σε θέματα προληπτικής εποπτείας και άλλα χρηματοπιστωτικά ζητήματα διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη χρηματοπιστωτική υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο διαφοράς.

5. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

α) ως χρηματοπιστωτική υπηρεσία νοείται οποιαδήποτε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενός μέλους. Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται όλες οι ασφαλιστικές και οι σχετικές με ασφάλειες υπηρεσίες καθώς και οι τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών). Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχετικές με ασφάλειες

i) πρωτασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης):

Α) ζωής,

Β) ζημιών,

ii) αντασφάλιση και επανεκχώρηση,

iii) διαμεσολάβηση στον ασφαλιστικό τομέα, όπως μεσιτεία και πρακτορεία,

iv) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση του κινδύνου και υπηρεσίες διακανονισμού αποζημιώσεων,

Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών)

v) αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό,

vi) κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών,

vii) χρηματοδοτική μίσθωση,

viii) όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταφοράς χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών,

ix) εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων,

x) συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακές αγορές ή με άλλο τρόπο επί:

Α) μέσων χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών, πιστοποιητικών καταθέσεων),

Β) συναλλάγματος,

Γ) παράγωγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προθεσμιακών συμβολαίων και συμβολαίων με δικαίωμα προαίρεσης,

Δ) μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής και οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου,

Ε) μεταβιβάσιμων κινητών αξιών,

ΣΤ) άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου,

xi) συμμετοχή σε εκδόσεις κάθε μορφής χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις σχετικές εκδόσεις,

xii) υπηρεσίες χρηματιστού,

xiii) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών διαθεσίμων ή χαρτοφυλακίου, κάθε μορφή διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεματοφύλακα και καταπιστευματοδόχου,

xiv) υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων,

xv) παροχή και μεταβίβαση πληροφοριών χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού από φορείς παροχής άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,

xvi) υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες συμπληρωματικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σχετικές με το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα σημεία v) έως xv), συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και των συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, της παροχής συμβουλών για εξαγορές καθώς και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων.

β) ως φορέας παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός μέλους που επιθυμεί να παράσχει ή που παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο όρος «φορέας παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» δεν συμπεριλαμβάνει δημόσιους φορείς 7

γ) ως «δημόσιος φορέας» νοείται:

i) διοικητική αρχή, κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή ενός μέλους, ή οντότητα που ανήκει ή ελέγχεται από μέλος, η οποία έχει επιφορτισθεί κυρίως με την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων για χρήση των δημοσίων υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένης αυτής που ασχολείται, βασικά, με την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εμπορικούς όρους, ή

ii) ιδιωτικός φορέας επιφορτισμένος με λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται κανονικά από κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή, όταν ασκεί αυτές τις λειτουργίες.

Δεύτερο παράρτημα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου ΙΙ της συμφωνίας και των παραγράφων 1 και 2 του παραρτήματος για τις απαλλαγές από τις υποχρεώσεις του άρθρου ΙΙ, οποιοδήποτε μέλος δύναται κατά τη διάρκεια περιόδου 60 ημερών, που αρχίζει τέσσερις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, να συμπεριλάβει στο προαναφερόμενο παράρτημα μέτρα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που είναι ασυμβίβαστα με το άρθρο ΙΙ παράγραφος 1 της συμφωνίας.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου ΧΧΙ της συμφωνίας, οποιοδήποτε μέλος δύναται, κατά τη διάρκεια περιόδου 60 ημερών που αρχίζει τέσσερις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, να βελτιώσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει το σύνολο ή μέρος των συγκεκριμένων υποχρεώσεων επί των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακά του.

3. Το Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών καθορίζει τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

Παράρτημα για τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών

1. Το άρθρο ΙΙ και το παράρτημα σχετικά με τις απαλλαγές από τις υποχρεώσεις του άρθρου ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης καταγραφής στο παράρτημα των μέτρων που βρίσκονται σε αντίθεση με την αρχή της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους που θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει ένα μέλος, τίθενται σε ισχύ, όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τις βοηθητικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα πρόσβασης και χρησιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων, όχι πριν από:

α) την ημερομηνία υλοποίησης που καθορίζεται στην παράγραφο 4 της υπουργικής απόφασης για τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών 7 ή,

β) σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, την ημερομηνία της οριστικής έκθεσης της ομάδας διαπραγματεύσεων για τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες αναλήψεις υποχρεώσεων όσον αφορά υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που περιλαμβάνονται σε πίνακα κάποιου μέλους.

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και πριν από την ημερομηνία υλοποίησης, οποιοδήποτε μέλος δύναται να βελτιώσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει το σύνολο ή μέρος των συγκεκριμένων αναλήψεων υποχρεώσεών του στο σχετικό τομέα χωρίς να χορηγήσει αντισταθμιστικά ανταλλάγματα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου ΧΧΙ.

Παράρτημα για τις τηλεπικοινωνίες

1. Στόχοι

Αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και, ειδικότερα, το διττό του ρόλο ως ξεχωριστού τομέα οικονομικής δραστηριότητας και ως σημαντικού μέσου για τη μεταφορά άλλων οικονομικών δραστηριοτήτγων, τα μέλη συνεφώνησαν στο ακόλουθο παράρτημα με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία των διατάξεων της συμφωνίας, όσον αφορά τα μέτρα για την πρόσβαση και χρήση δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Συνεπώς, το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει σημειώσεις και συμπληρωματικές διατάξεις σχετικές με τη συμφωνία.

2. Πεδίο εφαρμογής

α) Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στο σύνολο των μέτρων ενός μέλους, τα οποία επηρεάζουν την πρόσβαση και χρήση δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (14).

β) Το παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν την καλωδιακή ή ραδιοκυματική διανομή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

γ) Ουδεμία διάταξη στο παρόν παράρτημα δεν σημαίνει:

i) ότι ζητείται από μέλη να εξουσιοδοτήσουν φορείς παροχής υπηρεσιών άλλων μελών να εγκαταστήσουν, να κατασκευάσουν, να αποκτήσουν, να μισθώσουν, να θέσουν σε λειτουργία ή να διαθέσουν δίκτυα μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτός αυτών που προβλέπονται στον πίνακα υποχρεώσεών τους, ή

ii) ότι ζητείται από μέλη (ή ότι ζητείται από μέλη να υποχρεώσουν φορείς παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους) να εγκαταστήσουν, να κατασκευάσουν, να αποκτήσουν, να μισθώσουν, να θέσουν σε λειτουργία ή να διαθέσουν δίκτυα μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δεν παρέχονται εν γένει στο κοινό.

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

α) ως «τηλεπικοινωνίες» νοούνται η εκπομπή και λήψη σημάτων μέσω ηλεκτρομαγνητικών μέσων

β) ως «δημόσια μεταφορά τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας» νοείται κάθε μεταφορά τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας που απαιτείται, ρητώς ή στην πράξη, να διατεθεί από μέλος στο κοινό. Οι υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τηλεγραφική, τηλεφωνική και τηλετυπική μετάδοση καθώς και τη μετάδοση δεδομένων που περιλαμβάνει, βασικά, τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών που παρέχονται από πελάτες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σημείων χωρίς καμία διατερματική μεταβολή στη μορφή ή το περιεχόμενο των σχετικών πληροφοριών

γ) ως «δημόσιο δίκτυο μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας» νοείται η δημόσια υποδομή τηλεπικοινωνιακής μεταφοράς που καθιστά δυνατές τις τηλεπικοινωνίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων καθορισμένων σημείων απόληξης δικτύου

δ) ως «ενδοεπιχειρησιακές επικοινωνίες» νοούνται οι τηλεπικοινωνίες μέσω των οποίων μια επιχείρηση επικοινωνεί στο εσωτερικό της ή με τις θυγατρικές της εταιρείες, τα υποκαταστήματα και, με την επιφύλαξη των εσωτερικών νόμων και κανονισμών, με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Για τους λόγους αυτούς, οι «θυγατρικές εταιρείες», τα «υποκαταστήματα» και, όταν είναι σκόπιμο, οι «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ορίζονται από κάθε μέλος. Ο όρος «ενδοεπιχειρησιακές επικοινωνίες», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν παράρτημα, δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές ή μη εμπορικές υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν αποτελούν θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ή που παρέχονται σε υφιστάμενους ή μελλοντικούς πελάτες

ε) τυχόν αναφορές σε παράγραφο ή εδάφιο του παρόντος παραρτήματος συμπεριλαμβάνουν όλες τις σχετικές υποδιαιρέσεις.

4. Διαφάνεια

Κατά την εφαρμογή του άρθρου ΙΙΙ της συμφωνίας, κάθε μέλος εξασφαλίζει ότι παρέχονται στο κοινό οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τους όρους πρόσβασης και χρησιμοποίησης των δημόσιων δικτύων μεταφοράς και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων: του καθορισμού τιμών και άλλων ειδικών και γενικών όρων παροχής υπηρεσιών των προδιαγραφών των τεχνικών διεπαφών με τα εν λόγω δίκτυα και υπηρεσίες πληροφοριών σχετικών με φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία και υιοθέτηση προτύπων που εφαρμόζονται στην εν λόγω πρόσβαση και χρησιμοποίηση των όρων που εφαρμόζονται στην προσάρτηση τερματικού και λοιπού εξοπλισμού και τυχόν απαιτήσεων σχετικών με κοινοποιήσεις, καταχώριση και έκδοση αδειών.

5. Πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής υποδομής και χρησιμοποίηση αυτών

α) Κάθε μέλος εξασφαλίζει σε φορείς παροχής υπηρεσιών των άλλων μελών τη δυνατότητα πρόσβασης και χρησιμοποίησης των δημοσίων δικτύων μεταφοράς ή παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών βάσει ευλόγων και αμερόληπτων ειδικών και γενικών όρων για την παροχή υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στον πίνακά του. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μέσω των παραγράφων β) έως στ) (15).

β) Κάθε μέλος εξασφαλίζει σε φορείς παροχής υπηρεσιών άλλων μελών τη δυνατότητα πρόσβασης και χρησιμοποίησης των δημοσίων δικτύων ή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής μεταφοράς που παρέχονται εντός ή διά μέσου των συνόρων του συγκεκριμένου μέλους, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών μισθωμένων κυκλωμάτων, και για το σκοπό αυτό εξασφαλίζει, με την επιφύλαξη των παραγράφων ε) και στ), ότι επιτρέπεται στους εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών:

i) να αγοράζουν ή να μισθώνουν και να προσαρτούν τερματικό ή άλλο εξοπλισμό που έρχεται σε διεπαφή με το δίκτυο και που είναι αναγκαίος για τους φορείς παροχής υπηρεσιών,

ii) να διασυνδέουν ιδιωτικά μισθωμένα ή ιδιόκτητα κυκλώματα με δημόσια δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής υποδομής ή με κυκλώματα που μισθώνονται ή ανήκουν σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών, και

iii) να κάνουν χρήση, κατά την παροχή υπηρεσίας, πρωτοκόλλων λειτουργίας που επιλέγονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, εκτός αυτών που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της προσφοράς δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό γενικότερα.

γ) Κάθε μέλος εξασφαλίζει στους φορείς παροχής υπηρεσιών των άλλων μελών τη δυνατότητα χρησιμοποίησης δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη διάδοση πληροφοριών εντός και διά μέσου των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοεπιχειρησιακών επικοινωνιών των συγκεκριμένων φορέων παροχής υπηρεσιών και της πρόσβασης σε πληροφορίες που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων ή που είναι κατ' άλλον τρόπο αποθηκευμένες σε αναγνώσιμη από μηχανή μορφή στην επικράτεια οποιουδήποτε μέλος. Τα νέα ή τροποποιημένα μέτρα ενός μέλους τα οποία επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη σχετική χρήση γνωστοποιούνται και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας.

δ) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, οποιοδήποτε μέλος δύναται να λάβει μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των μηνυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο που να αποτελεί μέσο αυθαίρετης και αδικαιολόγητες διάκρισης ή καλυμμένο περιορισμό των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών.

ε) Κάθε μέλος εξασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται κανένας όρος όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης και χρησιμοποίησης δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτός αυτών που είναι αναγκαίοι για:

i) την προστασία των καθηκόντων, των σχετικών με δημόσιες υπηρεσίες, των φορέων εξασφάλισης δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικότερα της δυνατότητας προσφοράς εν γένει στο κοινό των δικτύων και των υπηρεσιών τους,

ii) την προστασία της τεχνικής αρτιότητας των δημοσίων δικτύων μεταφοράς ή παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ή

iii) την εξασφάλιση ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών άλλων μελών παρέχουν υπηρεσίες μόνον εφόσον επιτρέπεται, σύμφωνα με τις αναλήψεις υποχρεώσεων που περιέχονται σε πίνακα μέλους.

στ) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο ε), οι όροι πρόσβασης και χρησιμοποίησης των δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

i) περιορισμούς ως προς τη μεταπώληση και την από κοινού χρησιμοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών,

ii) υποχρέωση χρησιμοποίησης συγκεκριμένων τεχνικών διεπαφών, συμπεριλαμβανομένων πρωτοκόλλων διεπαφής για διασύνδεση με τα σχετικά δίκτυα και υπηρεσίες,

iii) απαιτήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, για τη διαλειτουργικότητα των σχετικών υπηρεσιών και την προώθηση των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 στοιχείο α),

iv) έγκριση τύπου τερματικού ή άλλου εξοπλισμού που έρχεται σε διεπαφή με το δίκτυο και τεχνικές υποχρεώσεις σχετικές με την προσάρτηση αυτού του εξοπλισμού στα εν λόγω δίκτυα,

v) περιορισμοί ως προς τη διασύνδεση των ιδιωτικών μισθωμένων ή ιδιόκτητων κυκλωμάτων με τα εν λόγω δίκτυα ή υπηρεσίες ή με κυκλώματα που μισθώνονται από ή ανήκουν σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών, ή

vi) διαδικασίες γνωστοποίησης, καταχώρισης και έκδοσης αδειών.

ζ) Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων παραγράφων αυτού του κεφαλαίου, μια αναπτυσσόμενη χώρα μέλος δύναται, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής της, να θέτει εύλογους όρους πρόσβασης και χρησιμοποίησης δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ενίσχυση της εσωτερικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής και των σχετικών δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών καθώς και για την αύξηση της συμμετοχής της χώρας αυτής σε διεθνείς συναλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι όροι αυτοί καθορίζονται στον πίνακα του συγκεκριμένου μέλους.

6. Τεχνική συνεργασία

α) Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξη αποτελεσματικής και προηγμένης τηλεπικοινωνιακής υποδομής στις χώρες, ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι καθοριστικής σημασίας για την επέκταση των συναλλαγών τους στον τομέα των υπηρεσιών. Προς τούτο, τα μέλη εγκρίνουν και προωθούν τη συμμετοχή, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών και των φορέων εξασφάλισης δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και άλλων οντοτήτων των χωρών αυτών στα αναπτυξιακά προγράμματα διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.

β) Τα μέλη ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών σε διεθνές, περιφερειακό και κατώτερο του περιφερειακού επίπεδο.

γ) Σε συνεργασία με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, τα μέλη παρέχουν, όταν είναι εφικτό, σε αναπτυσσόμενες χώρες στοιχεία σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τις εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών, για να συμβάλουν στην ενίσχυση του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των εν λόγω χωρών.

δ) Τα μέλη δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία δυνατοτήτων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προκειμένου να παροτρύνουν αλλοδαπούς φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να συμβάλουν στη μεταφορά τεχνολογίας, στην επιμόρφωση και σε άλλες δραστηριότητες που στηρίζουν την ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής τους υποδομής και την επέκταση των συναλλαγών τους στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

7. Σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες

α) Τα μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία των διεθνών προτύπων για τη συνολική εναρμόνιση και διαλειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και αναλαμβάνουν την προώθηση αυτών των προτύπων μέσω των εργασιών των σχετικών διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης.

β) Τα μέλη αναγνωρίζουν το ρόλο των διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και συμφωνιών, όσον αφορά την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και, ειδικότερα, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Όταν κρίνεται σκόπιμο, τα μέλη μεριμνούν για την έναρξη διαβουλεύσεων με τους εν λόγω οργανισμούς επί θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος.

Παράρτημα για τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των βασικών τηλεπικοινωνιών

1. Το άρθρο ΙΙ και το παράρτημα για τις απαλλαγές από τις υποχρεώσεις του άρθρου ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για καταγραφή στο παράρτημα τυχόν μέτρων που έρχονται σε αντίθεση με τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους και διατηρούνται σε ισχύ από κάποιο μέλος, τίθενται σε εφαρμογή, όσον αφορά τις βασικές τηλεπικοινωνίες μόνον:

α) κατά την ημερομηνία υλοποίησης που καθορίζεται στην παράγραφο 5 της υπουργικής απόφασης για τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των βασικών τηλεπικοινωνιών ή

β) σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, κατά την ημερομηνία της τελικής έκθεσης της ομάδας διαπραγματεύσεων στον τομέα των βασικών τηλεπικοινωνιών, που προβλέπεται στην προαναφερθείσα απόφαση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για συγκεκριμένες υποχρεώσεις, σχετικές με τις βασικές τηλεπικοινωνίες που έχουν καταγραφεί στον πίνακα ενός μέλους.

(1) Η προϋπόθεση αυτή αφορά τον αριθμό των τομέων, το μέγεθος των καλυπτομένων συναλλαγών και τις μορφές παροχών. Για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου όρου, οι συμφωνίες δεν επιτρέπεται να αποκλείουν εκ των προτέρων οποιαδήποτε μορφή παροχών.

(2) Βασικά, η εν λόγω διαδικασία ένταξης παρέχει στους πολίτες των συμβαλλομένων μερών το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στις αγορές εργασίας αυτών και περιλαμβάνει μέτρα τα οποία αφορούν τους όρους αμοιβής, τις λοιπές συνθήκες απασχόλησης και τις κοινωνικές παροχές.

(3) Ο όρος «σχετικοί διεθνείς οργανισμοί» αναφέρεται σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μπορούν να γίνουν μέλη οι σχετικοί φορείς τουλάχιστον όλων των μελών του ΠΟΕ.

(4) Εννοείται ότι οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 5 είναι οι ίδιες με τις διαδικασίες της GATT του 1994.

(5) Η επίκληση της εξαίρεσης για λόγους δημόσιας τάξης είναι δυνατή μόνον όταν υπάρχει πραγματικός και αρκετά σημαντικός κίνδυνος για βασικά συμφέροντα της κοινωνίας.

(6) Τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δίκαιης ή αποτελεσματικής επιβολής ή συγκέντρωσης άμεσων φόρων περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία λαμβάνονται από μέλος, στο πλαίσιο του δικού του συστήματος φορολογίας, τα οποία:

i) εφαρμόζονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών, που δεν έχουν μόνιμη κατοικία σ' αυτό, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η φορολογική υποχρέωση των μη μονίμων κατοίκων καθορίζεται βάσει των στοιχείων φορολόγησης που προέρχονται από το έδαφος του εν λόγω μέλους ή βρίσκονται σ' αυτό, ή

ii) εφαρμόζονται σε μη μόνιμους κατοίκους προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβολή ή συγκέντρωση φόρων στο έδαφος του εν λόγω μέλους, ή

iii) εφαρμόζονται σε μόνιμους ή μη μόνιμους κατοίκους, προκειμένου να αποφεύγεται η φοροαποφυγή ή η φοροδιαφυγή, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συμμόρφωσης, ή

iv) εφαρμόζονται σε χρήστες υπηρεσιών που παρέχονται στο ή από το έδαφος άλλου μέλους προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβολή ή συγκέντρωση φόρων στους εν λόγω χρήστες για στοιχεία που προέρχονται από το έδαφος του μέλους, ή

v) διακρίνουν φορείς παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται σε φορολογία για διεθνή στοιχεία φορολόγησης από άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τη διαφορά που υφίσταται μεταξύ τους ως προς τη φύση της φορολογικής βάσης, ή

vi) καθορίζουν, χορηγούν ή διανέμουν τα εισοδήματα, τα κέρδη, τις ζημίες, τις εκπτώσεις ή πιστώσεις των μονίμων κατοίκων ή κλάδων υποκαταστημάτων ή μεταξύ προσώπων ή υποκαταστημάτων που συνδέονται με το ίδιο νομικό πρόσωπο προκειμένου να διασφαλισθεί η φορολογική βάση του μέλους.

Οι όροι ή οι έννοιες φορολογίας που αναφέρονται στο άρθρο XIV παράγραφος δ) και στην παρούσα υποσημείωση καθορίζονται ανάλογα με τους ορισμούς και τις έννοιες φορολογίας ή με ισοδύναμους ή παρεμφερείς ορισμούς και έννοιες, βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας του μέλους που λαμβάνει το συγκεκριμένο μέτρο.

(7) Σε μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας θα καθορισθούν ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων σχετικών με τις εν λόγω πολυμερείς ρυθμίσεις.

(8) Σε περίπτωση που μέλος αναλαμβάνει υποχρέωση πρόσβασης στην αγορά για την παροχή υπηρεσίας με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο Ι παράγραφος 2 στοιχείο α) και αν η διασυνοριακή κυκλοφορία κεφαλαίου αποτελεί βασικό στοιχείο της ίδιας της υπηρεσίας, το εν λόγω μέλος δεσμεύεται να επιτρέψει την εν λόγω κυκλοφορία κεφαλαίου. Σε περίπτωση που μέλος αναλαμβάνει υποχρέωση πρόσβασης στην αγορά με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο Ι παράγραφος 2 στοιχείο γ), δεσμεύεται να επιτρέψει σχετικές μεταβιβάσεις κεφαλαίων στο έδαφός του.

(9) Η παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεν καλύπτει μέτρα που λαμβάνονται από μέλος και τα οποία περιορίζουν τις εισροές για την παροχή υπηρεσιών.

(10) Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν σημαίνουν ότι απαιτείται από τα μέλη να αντισταθμίσουν τα εγγενή ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που απορρέουν από τον εξωγενή χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών ή φορέων παροχής υπηρεσιών.

(11) Όσον αφορά τις συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, σχετικά ζητήματα δύναται να παραπεμφθούν στο Συμβούλιο Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων μερών της εν λόγω συμφωνίας.

(12) Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρέχεται απευθείας από νομικό πρόσωπο αλλά μέσω άλλων μορφών εμπορικής παρουσίας, όπως μέσω υποκαταστήματος ή υπηρεσίας εκπροσώπησης, ο φορέας παροχής υπηρεσιών (π.χ. το νομικό πρόσωπο) απολαμβάνει, μέσω της σχετικής παρουσίας, μεταχείρισης ίδιας με αυτήν που παρέχεται σε φορείς υπηρεσιών βάσει της συμφωνίας. Η μεταχείριση αυτή επεκτείνεται στην παρουσία μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία και δεν επεκτείνεται αναγκαστικά σε άλλα μέρη του φορέα παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του εδάφους όπου παρέχεται η υπηρεσία.

(13) Το μοναδικό γεγονός ότι απαιτείται θεώρηση για φυσικά πρόσωπα ορισμένων μελών και όχι για φυσικά πρόσωπα άλλων μελών δεν θεωρείται ότι καθιστά άκυρα ή θέτει σε κίνδυνο τα οφέλη που απορρέουν από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

(14) Η παράγραφος αυτή σημαίνει ότι κάθε μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή των υποχρεώσεων του παρόντος παραρτήματος σε σχέση με τους φορείς εξασφάλισης δημοσίων δικτύων μεταφοράς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με οποιοδήποτε μέσο κρίνεται αναγκαίο.

(15) Ο όρος «αμερόληπτος» νοείται ότι αναφέρεται στην αρχή του μάλλον ευνοούμενου κράτους και στην έννοια της εθνικής μεταχείρισης όπως ορίζεται στη συμφωνία, και ότι αντικατοπτρίζει τη χρησιμοποίηση του όρου κατά τομέα ως εξής: «ειδικοί και γενικοί όροι όχι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς που ισχύουν για άλλους χρήστες παρεμφερών δημοσίων δικτύων ή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής μεταφοράς υπό παρόμοιες συνθήκες».