12.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CI 384/178


Πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

(2019/C 384 I/02)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «η Ένωση», και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, εφεξής «το Ηνωμένο Βασίλειο», («τα Μέρη»), συμφώνησαν την παρούσα πολιτική διακήρυξη σχετικά με τη μελλοντική τους σχέση, βάσει της διάταξης του άρθρου 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει τη διαπραγμάτευση συμφωνίας που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση του εξερχόμενου κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διακήρυξη συνοδεύει τη συμφωνία αποχώρησης που έχει εγκριθεί από τα Μέρη, με την επιφύλαξη της κύρωσής της.

2.

Η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν από κοινού για να διαφυλάξουν τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, το κράτος δικαίου και την προαγωγή της δημοκρατίας, καθώς επίσης τα υψηλά πρότυπα ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και τη συνεργασία εναντίον των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών για τις αξίες και τα συμφέροντά τους.

3.

Σε αυτό το πνεύμα, η παρούσα διακήρυξη καθορίζει τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής σχέσης που θα καλύπτει το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, με πυρήνα μια συνολική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την επιβολή του νόμου και την ποινική δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα και ευρύτερους τομείς συνεργασίας. Εάν τα Μέρη κρίνουν ότι εξυπηρετεί το κοινό τους συμφέρον κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η μελλοντική σχέση μπορεί να συμπεριλάβει τομείς συνεργασίας πέραν των όσων περιγράφονται στην παρούσα πολιτική διακήρυξη. Η σχέση αυτή θα εδράζεται στις κοινές αξίες και τα κοινά συμφέροντα της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως απορρέουν από τη γεωγραφία τους, την ιστορία τους και τα ιδανικά τους που ανάγονται στην κοινή τους ευρωπαϊκή κληρονομιά. Η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν ότι η ευημερία και η ασφάλεια ενισχύονται με τον ενστερνισμό του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, με την υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με την προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και με τη δημιουργία ενιαίου μετώπου εναντίον των έξωθεν ή εκ των ένδον απειλών για τα δικαιώματα και τις αξίες.

4.

Η μελλοντική σχέση θα βασίζεται σε μια ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές κάθε Μέρους. Η ισορροπία αυτή πρέπει να διασφαλίζει την αυτονομία της Ένωσης κατά τη λήψη αποφάσεων και να συνάδει με τις αρχές της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης και το αδιαίρετο των τεσσάρων ελευθεριών. Πρέπει επίσης να διασφαλίζει την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου και την προστασία της εσωτερικής αγοράς του, σεβόμενη παράλληλα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016 μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαμόρφωση της ανεξάρτητης εμπορικής πολιτικής του και την παύση της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

5.

Το χρονικό διάστημα της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση ως κράτους μέλους αυτής οδήγησε σε υψηλό βαθμό ενοποίησης μεταξύ των οικονομιών τους, και σε αλληλένδετη παρελθούσα και μελλοντική πορεία των ανθρώπων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μελλοντική σχέση θα πρέπει αναπόφευκτα να λαμβάνει υπόψη αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο. Αν και δεν μπορεί να ισοδυναμεί με την ιδιότητα του κράτους μέλους ως προς τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, τα Μέρη συμφωνούν ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει να προσεγγιστεί με εξαιρετικά φιλόδοξη προοπτική όσον αφορά το εύρος και το βάθος της, και αναγνωρίζουν ότι μπορεί να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Κυρίως, θα πρέπει να είναι μια σχέση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τώρα και στο μέλλον.

ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

I.   Βάση της συνεργασίας

Α.   Βασικές αξίες και δικαιώματα

6.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες όπως ο σεβασμός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και η υποστήριξη της μη διάδοσης. Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι αξίες αυτές αποτελούν ουσιώδες προαπαιτούμενο για τη συνεργασία που σκοπείται στο παρόν πλαίσιο. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν επίσης τη δέσμευσή τους για την προαγωγή της αποτελεσματικής πολυμέρειας.

7.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να ενσωματώνει την πάγια δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να τηρεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), ενώ η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κατοχυρώνονται τα δικαιώματα που απορρέουν κατά κύριο λόγο από την ΕΣΑΔ.

Β.   Προστασία των δεδομένων

8.

Δεδομένης της σημασίας των ροών και των ανταλλαγών δεδομένων σε όλο το φάσμα της μελλοντικής σχέσης, τα Μέρη δεσμεύονται να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να διευκολυνθούν οι εν λόγω ροές μεταξύ τους.

9.

Οι κανόνες προστασίας δεδομένων της Ένωσης προβλέπουν ένα πλαίσιο βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα πρότυπα προστασίας δεδομένων τρίτης χώρας ως παρέχοντα επαρκή προστασία, διευκολύνοντας έτσι τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω τρίτη χώρα. Βάσει αυτού του πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει τις εργασίες εκτίμησης της επάρκειας σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο το συντομότερο δυνατόν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό την έκδοση αποφάσεων έως το τέλος του 2020, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να εκπονήσει δικό του καθεστώς διεθνών διαβιβάσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο θα προβεί στο ίδιο χρονικό πλαίσιο στις δέουσες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει συγκρίσιμη διευκόλυνση των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την Ένωση, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η μελλοντική σχέση δεν θα επηρεάσει την αυτονομία των μερών όσον αφορά τους αντίστοιχους κανόνες τους περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Μέρη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν ρυθμίσεις για τη δέουσα συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών.

II.   Τομείς κοινού ενδιαφέροντος

Α.   Συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης

11.

Σημειώνοντας το σκοπούμενο εύρος και βάθος της μελλοντικής σχέσης και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των πολιτών τους, τα Μέρη θα θεσπίσουν γενικές αρχές, όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα της Ένωσης, βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται στις αντίστοιχες πράξεις της Ένωσης, σε τομείς όπως η επιστήμη και η καινοτομία, η νεολαία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, η ανάπτυξη πέραν των συνόρων και η εξωτερική δράση, οι αμυντικές δυνατότητες, η πολιτική προστασία και το διάστημα. Στα ανωτέρω θα πρέπει να περιλαμβάνονται εύλογη και προσήκουσα χρηματοδοτική συνεισφορά, διατάξεις για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση από αμφότερα τα Μέρη, ισότιμη μεταχείριση των συμμετεχόντων, και διαχείριση και διαβούλευση ανάλογες με τη φύση της συνεργασίας μεταξύ των μερών.

12.

Τα Μέρη θα διερευνήσουν επίσης τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ), με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στις νομικές πράξεις της Ένωσης και στο καταστατικό κάθε ΚΕΕΥ, και λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της Ένωσης στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας.

13.

Τα Μέρη υπενθυμίζουν την κοινή τους δέσμευση για την υλοποίηση ενός μελλοντικού προγράμματος «PEACE PLUS» το οποίο θα υποστηρίξει τις εργασίες συμφιλίωσης και οικοδόμησης ενός κοινού μέλλοντος στη Βόρεια Ιρλανδία, διατηρώντας τις τρέχουσες χρηματοδοτικές αναλογίες για το μελλοντικό πρόγραμμα.

Β.   Διάλογοι

14.

Τα Μέρη θα πρέπει να συμμετέχουν σε διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάδειξη ευκαιριών για συνεργασία, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρογνωσία, και να ενεργούν από κοινού, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η επιστήμη και η καινοτομία. Σε αυτούς τους τομείς, τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της κινητικότητας και της προσωρινής διακίνησης αντικειμένων και εξοπλισμού για τους σκοπούς της συνεργασίας. Τα Μέρη θα διερευνήσουν επίσης τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ ομάδων που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

15.

Επιπροσθέτως, τα Μέρη σημειώνουν την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να διερευνήσει τις δυνατότητες για μια μελλοντική σχέση με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

ΜΕΡΟΣ II: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

I.   Στόχοι και αρχές

16.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν την ύπαρξη μιας ιδιαίτερα σημαντικής εμπορικής και επενδυτικής σχέσης μεταξύ τους η οποία αντικατοπτρίζει τα 45 και πλέον έτη οικονομικής ενοποίησης με το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεγέθη των δύο οικονομιών και τη γεωγραφική τους εγγύτητα, με αποτέλεσμα σύνθετες και ενοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού.

17.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν μια φιλόδοξη, ευρεία και ισόρροπη οικονομική εταιρική σχέση. Η εν λόγω εταιρική σχέση θα είναι εκτενής και θα περιλαμβάνει τόσο συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών όσο και ευρύτερη τομεακή συνεργασία όποτε αυτό συνάδει με το αμοιβαίο συμφέρον αμφότερων των μερών. Θα εδράζεται σε διατάξεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους για ανοικτό και δίκαιο ανταγωνισμό, όπως περιγράφεται στο τμήμα XIV του παρόντος μέρους. Θα πρέπει να διευκολύνει το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ των μερών στον βαθμό που είναι δυνατόν, με σεβασμό στην ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της Ένωσης και της τελωνειακής ένωσης και στην εσωτερική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη διαμόρφωση ανεξάρτητης εμπορικής πολιτικής από το Ηνωμένο Βασίλειο.

18.

Τα Μέρη θα διατηρήσουν την αυτονομία τους και την ικανότητα να ρυθμίζουν την οικονομική δραστηριότητα ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που κάθε Μέρος κρίνει πρόσφορο προκειμένου να εκπληρώνονται θεμιτοί στόχοι δημόσιας πολιτικής όπως η δημόσια υγεία, η υγεία και ευζωία των ζώων, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, τα δημόσια ήθη, η κοινωνική προστασία ή η προστασία των καταναλωτών, η ιδιωτικότητα και η προστασία δεδομένων, και η προαγωγή και προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας. Η οικονομική εταιρική σχέση θα αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά πρωταρχικό στόχο των μερών. Η οικονομική εταιρική σχέση θα προβλέπει επίσης τις δέουσες γενικές εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων σε θέματα ασφάλειας.

II.   Εμπορεύματα

Α.   Στόχοι και αρχές

19.

Τα Μέρη προσβλέπουν σε μια φιλόδοξη εμπορική σχέση για τα εμπορεύματα βάσει συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, με σκοπό τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης ροής του νόμιμου εμπορίου.

20.

Στις εν λόγω ρυθμίσεις θα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, τα Μέρη θα συνιστούν χωριστές αγορές και διακριτές έννομες τάξεις. Η διακίνηση εμπορευμάτων διαμέσου των συνόρων μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ακεραιότητα και την ορθή λειτουργία των εν λόγω αγορών, η διαχείριση των οποίων επιτυγχάνεται μέσω τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.

21.

Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων, τα Μέρη προσβλέπουν σε εκτενείς ρυθμίσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, συνδυάζοντας εις βάθος συνεργασία στον ρυθμιστικό και στον τελωνειακό τομέα, με βάση διατάξεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους για ανοικτό και δίκαιο ανταγωνισμό, όπως περιγράφεται στο τμήμα XIV του παρόντος Μέρους.

Β.   Δασμοί

22.

Η οικονομική εταιρική σχέση θα πρέπει, μέσω συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, να διασφαλίζει την απουσία δασμών, τελών, επιβαρύνσεων ή ποσοτικών περιορισμών σε όλους τους τομείς με κατάλληλους και σύγχρονους συνοδευτικούς κανόνες καταγωγής, και με φιλόδοξες τελωνειακές ρυθμίσεις που συνάδουν με τους στόχους και τις αρχές των μερών που αναφέρονται ανωτέρω.

Γ.   Ρυθμιστικές πτυχές

23.

Τα Μέρη, διατηρώντας τη ρυθμιστική τους αυτονομία, θα θεσπίσουν διατάξεις για την προαγωγή ρυθμιστικών προσεγγίσεων οι οποίες να είναι διαφανείς, αποτελεσματικές, να προάγουν την αποφυγή περιττών εμποδίων στις εμπορευματικές συναλλαγές και να είναι συμβατές μεταξύ τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα θα πρέπει να έχουν ως βάση τις αντίστοιχες συμφωνίες του ΠΟΕ και να τις υπερκαλύπτουν. Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο θα πρέπει να περιέχουν κοινές αρχές στους τομείς της τυποποίησης, των τεχνικών κανονισμών, της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της διαπίστευσης, της εποπτείας της αγοράς, της μετρολογίας και της επισήμανσης. Τα Μέρη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμοιβαία ως διακριτή οντότητα όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, μεταξύ άλλων και για σκοπούς πιστοποίησης, και να αναγνωρίζουν τυχόν περιφερειοποίηση βάσει κατάλληλων επιδημιολογικών πληροφοριών που παρέχονται από το εξάγον συμβαλλόμενο μέρος. Τα Μέρη θα διερευνήσουν επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και οργανισμών της Ένωσης όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Δ.   Τελωνεία

24.

Τα Μέρη θα θεσπίσουν φιλόδοξες τελωνειακές ρυθμίσεις, προκειμένου να υλοποιηθούν οι γενικότερες επιδιώξεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη προσβλέπουν στη χρήση όλων των διαθέσιμων διευκολυντικών ρυθμίσεων και τεχνολογιών, με πλήρη σεβασμό των έννομων τάξεών τους και διασφαλίζοντας ότι οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να προασπίσουν τα αντίστοιχα οικονομικά συμφέροντα των μερών και να εφαρμόσουν τις δημόσιες πολιτικές. Για τον σκοπό αυτόν, σκοπεύουν να εξετάσουν την αμοιβαία αναγνώριση προγραμμάτων «έμπιστων εμπόρων», τη διοικητική συνεργασία επί τελωνειακών ζητημάτων και ζητημάτων που άπτονται του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την αμοιβαία συνδρομή, μεταξύ άλλων για την είσπραξη οφειλών από φόρους και δασμούς, και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

25.

Ανάλογες διευκολυντικές ρυθμίσεις και τεχνολογίες θα εξεταστούν επίσης σε εναλλακτικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της απουσίας σκληρών συνόρων στην ιρλανδική νήσο.

Ε.   Επιπτώσεις για τις εξακριβώσεις και τους ελέγχους

26.

Τα Μέρη προβλέπουν ότι ο βαθμός δέσμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των τελωνείων και της ρυθμιστικής συνεργασίας θα ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των σχετικών εξακριβώσεων και ελέγχων, θεωρώντας ότι το στοιχείο αυτό συνιστά παράγοντα μείωσης του κινδύνου. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τη χρήση όλων των διαθέσιμων διευκολυντικών ρυθμίσεων που περιγράφονται ανωτέρω, μπορεί να καταστήσει δυνατή τη διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και των εξακριβώσεων και των ελέγχων, και σε αυτό το πλαίσιο τα Μέρη σημειώνουν την επιθυμία τους να επιδειχθεί η μεγαλύτερη δυνατή φιλοδοξία με σεβασμό της ακεραιότητας των αντίστοιχων αγορών και της έννομης τάξης τους.

III.   Υπηρεσίες και επενδύσεις

Α.   Στόχοι και αρχές

27.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνάψουν φιλόδοξες, ολοκληρωμένες και ισόρροπες ρυθμίσεις σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και τις επενδύσεις τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και εκτός αυτού, σεβόμενα το δικαίωμα ρύθμισης κάθε Μέρους. Τα Μέρη θα πρέπει να έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο απελευθέρωσης των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών πέραν των δεσμεύσεων των μερών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και αξιοποιώντας τις πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης (ΣΕΣ).

28.

Σύμφωνα με το άρθρο V της Γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τα Μέρη θα πρέπει να στοχεύουν σε ουσιαστική τομεακή κάλυψη, που θα αφορά όλους τους τρόπους παροχής και θα προβλέπει ουσιαστικά την απουσία κάθε διάκρισης στους τομείς που καλύπτονται, με εξαιρέσεις και περιορισμούς ως ενδείκνυται. Οι ρυθμίσεις θα πρέπει επομένως να καλύπτουν τομείς όπως οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες διανομής, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες μεταφορών και άλλες υπηρεσίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Β.   Πρόσβαση στην αγορά και μη διακριτική μεταχείριση

29.

Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση βάσει των κανόνων του κράτους υποδοχής για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επενδυτές των μερών, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις σχετικά με τις επιδόσεις που επιβάλλονται στους επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και οι επενδυτές των μερών τυγχάνουν μη διακριτικής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εγκατάσταση.

30.

Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την προσωρινή είσοδο και παραμονή των φυσικών προσώπων για επαγγελματικούς σκοπούς σε καθορισμένους τομείς.

Γ.   Ρυθμιστικές πτυχές

31.

Παράλληλα με τη διατήρηση της ρυθμιστικής αυτονομίας, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για την προώθηση ρυθμιστικών προσεγγίσεων που είναι διαφανείς, αποτελεσματικές και συμβατές στο μέτρο του δυνατού, και που προωθούν την αποφυγή περιττών ρυθμιστικών απαιτήσεων.

32.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν τις διατάξεις για την εσωτερική ρύθμιση. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν οριζόντιες διατάξεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης, και ειδικές ρυθμιστικές διατάξεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παράδοσης και υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη και την έγκριση εσωτερικών ρυθμίσεων που αντικατοπτρίζουν ορθές ρυθμιστικές πρακτικές.

33.

Εν προκειμένω, τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα πλαίσιο εθελοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

34.

Τα Μέρη θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, εφόσον είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον των μερών.

IV.   Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

35.

Τα Μέρη δεσμεύονται να διατηρήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ακεραιότητα της αγοράς, την προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών και τον θεμιτό ανταγωνισμό, με σεβασμό στη ρυθμιστική αυτονομία και την αυτονομία λήψης αποφάσεων των μερών, και στην ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις ισοδυναμίας προς το συμφέρον τους. Το στοιχείο αυτό δεν θίγει την ικανότητα των μερών να λαμβάνουν ή να διατηρούν οποιοδήποτε μέτρο εφόσον είναι αναγκαίο για προληπτικούς λόγους. Τα Μέρη συμφωνούν να αναπτύσσουν στενή συνεργασία για ρυθμιστικά και εποπτικά θέματα σε διεθνείς οργανισμούς.

36.

Σημειώνοντας ότι αμφότερα τα Μέρη θα διαθέτουν πλαίσια ισοδυναμίας τα οποία θα τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν το ρυθμιστικό και το εποπτικό καθεστώς τρίτης χώρας ως ισοδύναμο για σχετικούς σκοπούς, τα Μέρη θα πρέπει να αρχίσουν να αξιολογούν τη μεταξύ τους ισοδυναμία βάσει αυτών των πλαισίων το συντομότερο δυνατό μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν τις εν λόγω αξιολογήσεις πριν από τα τέλη Ιουνίου του 2020. Τα Μέρη θα τηρούν τα αντίστοιχα πλαίσια ισοδυναμίας τους υπό επανεξέταση.

37.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η στενή και διαρθρωμένη συνεργασία σε ρυθμιστικά και εποπτικά θέματα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον τους. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να ερείδεται στην οικονομική εταιρική σχέση και να βασίζεται στις αρχές της ρυθμιστικής αυτονομίας, της διαφάνειας και της σταθερότητας. Θα πρέπει να προβλέπονται διαφάνεια και κατάλληλη διαβούλευση στη διαδικασία έγκρισης, αναστολής και απόσυρσης αποφάσεων ισοδυναμίας, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαβούλευση για ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

V.   Ψηφιακή διάσταση

38.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης των συναλλαγών στον τομέα τόσο των υπηρεσιών όσο και των εμπορευμάτων, τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν διατάξεις για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων φραγμών στις συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα, και τη διασφάλιση ανοικτού, ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης και επαλήθευσης της ταυτότητας ή σχετικά με τη μη απαίτηση προηγούμενης εξουσιοδότησης αποκλειστικά επειδή η υπηρεσία παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και να αντιμετωπίσουν τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων, σημειώνοντας ότι η διευκόλυνση αυτή δεν θα επηρεάσει τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μερών.

39.

Τα Μέρη θα πρέπει να προβλέπουν, μέσω τομεακών διατάξεων για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για τους παρόχους υπηρεσιών των δύο μερών και να αντιμετωπίσουν πρακτικές που πλήττουν τον ανταγωνισμό.

40.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ και φόρουμ με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων φορέων, και να καθιερώσουν διάλογο για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

VI.   Κινήσεις κεφαλαίων και πληρωμές

41.

Τα Μέρη θα πρέπει να προβλέψουν διατάξεις που θα καθιστούν δυνατή την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και πληρωμών που σχετίζονται με απελευθερωμένες συναλλαγές στο πλαίσιο της οικονομικής εταιρικής σχέσης, ανάλογα με τις σχετικές προσδοκίες.

VII.   Διανοητική ιδιοκτησία

42.

Τα Μέρη θα πρέπει να προβλέψουν διατάξεις για την προστασία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας, πέραν των προτύπων της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου και των διασκέψεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση.

43.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να διατηρηθούν τα υφιστάμενα υψηλά επίπεδα προστασίας των μερών, μεταξύ άλλων, για ορισμένα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα sui generis για τις βάσεις δεδομένων και το δικαίωμα παρακολούθησης των δημιουργών. Σημειώνοντας την προστασία που παρέχεται σε υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις στη συμφωνία αποχώρησης, τα Μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν να καθιερώσουν ρυθμίσεις για την παροχή κατάλληλης προστασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις τους.

44.

Τα Μέρη θα πρέπει να διατηρούν την ελευθερία να θεσπίσουν τα δικά τους καθεστώτα για την απόσβεση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

45.

Τα Μέρη θα πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμό για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως αντίστοιχες προσεγγίσεις και διαδικασίες σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

VIII.   Δημόσιες συμβάσεις

46.

Σημειώνοντας την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσχωρήσει στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του ΠΟΕ (ΣΔΣ), τα Μέρη θα πρέπει να προβλέψουν αμοιβαίες ευκαιρίες στις αντίστοιχες αγορές δημοσίων συμβάσεων των μερών πέραν των δεσμεύσεών τους βάσει της ΣΔΣ σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με την επιφύλαξη των εσωτερικών κανόνων τους για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας τους.

47.

Τα Μέρη θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν σε πρότυπα βασιζόμενα στα πρότυπα της ΣΔΣ για τη διασφάλιση της διαφάνειας των ευκαιριών της αγοράς, και των κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών περί δημοσίων συμβάσεων. Με βάση αυτά τα πρότυπα, τα Μέρη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυθαίρετης συμπεριφοράς κατά την ανάθεση συμβάσεων, και να καταστήσουν διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα και διαδικασίες επανεξέτασης, μεταξύ άλλων ενώπιον δικαστικών αρχών.

IX.   Κινητικότητα

48.

Σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα ισχύει πλέον, τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν ρυθμίσεις κινητικότητας, όπως παρατίθενται κατωτέρω.

49.

Οι ρυθμίσεις κινητικότητας θα βασίζονται στη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και στην πλήρη αμοιβαιότητα.

50.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Μέρη έχουν σκοπό να προβλέψουν, μέσω των εσωτερικών νομοθεσιών τους, τη δυνατότητα ταξιδίου χωρίς υποχρέωση θεώρησης για επισκέψεις βραχείας διάρκειας.

51.

Τα Μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής για σκοπούς όπως η έρευνα, οι σπουδές, η κατάρτιση και οι ανταλλαγές νέων.

52.

Τα Μέρη συμφωνούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο συντονισμού της κοινωνικής προστασίας ενόψει της μελλοντικής μετακίνησης προσώπων.

53.

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία τους, τα Μέρη θα διερευνήσουν τη δυνατότητα να διευκολυνθεί η διέλευση των αντίστοιχων συνόρων τους για νόμιμη κυκλοφορία.

54.

Τυχόν διατάξεις δεν θα θίγουν τις ρυθμίσεις της Κοινής Ταξιδιωτικής Περιοχής όπως ισχύουν μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

55.

Για τη στήριξη της κινητικότητας, τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων του διεθνούς οικογενειακού δικαίου, των οποίων είναι μέρη. Η Ένωση σημειώνει την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσχωρήσει στη σύμβαση Διατροφής της Χάγης του 2007, με την οποία δεσμεύεται επί του παρόντος ως μέλος της Ένωσης.

56.

Τα Μέρη θα διερευνήσουν δυνατότητες δικαστικής συνεργασίας σε γαμικές διαφορές, διαφορές γονικής μέριμνας και άλλα σχετικά θέματα.

57.

Οι εν λόγω διατάξεις θα προβλέπονται επιπλέον των δεσμεύσεων σχετικά με την προσωρινή είσοδο και παραμονή των φυσικών προσώπων για επαγγελματικούς σκοπούς σε καθορισμένους τομείς, όπως αναφέρεται στο τμήμα III του παρόντος μέρους. Οι εν λόγω δεσμεύσεις δεν θα πρέπει να ακυρώνονται από το δικαίωμα οποιουδήποτε Μέρους να εφαρμόζει τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και απαιτήσεις του σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την εργασία.

X.   Μεταφορές

Α.   Αεροπορικές μεταφορές

58.

Τα Μέρη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αεροπορική συνδεσιμότητα επιβατών και εμπορευματοκιβωτίων μέσω συνολικής συμφωνίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (CATA). Η CATA θα πρέπει να καλύπτει την πρόσβαση στην αγορά και τις επενδύσεις, την ασφάλεια και την προστασία της αεροπορίας, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, και διατάξεις για την εξασφάλιση ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων και σχετικών απαιτήσεων προστασίας των καταναλωτών και κοινωνικών προτύπων.

59.

Τα Μέρη θα πρέπει να προβούν σε περαιτέρω ρυθμίσεις που θα καταστήσουν δυνατή τη συνεργασία με σκοπό την καθιέρωση υψηλών προτύπων ασφάλειας και προστασίας της αεροπορίας, μεταξύ άλλων μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA).

Β.   Οδικές μεταφορές

60.

Τα Μέρη θα πρέπει να εξασφαλίσουν συγκρίσιμη πρόσβαση στην αγορά για τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων και επιβατών, με βάση κατάλληλες και σχετικές απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών και κοινωνικά πρότυπα για διεθνείς οδικές μεταφορές, και υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες στον τομέα των οδικών μεταφορών τις οποίες έχουν υπογράψει τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ένωση ή/και τα κράτη μέλη της, ιδίως σχετικά με τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, ορισμένες προϋποθέσεις απασχόλησης σε διεθνείς οδικές μεταφορές, τους οδικούς κανόνες, τη μεταφορά επιβατών οδικώς και τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Επιπλέον, τα Μέρη θα πρέπει να λάβουν υπόψη συμπληρωματικές ρυθμίσεις προκειμένου να εξετάσουν τις μετακινήσεις με ιδιώτες οδηγούς.

Γ.   Σιδηροδρομικές μεταφορές

61.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι θα πρέπει να θεσπισθούν διμερείς ρυθμίσεις, ως ενδείκνυται, για τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεχής ομαλή λειτουργία και παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών, όπως η σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης Μπέλφαστ-Δουβλίνου (Belfast-Dublin Enterprise Line) και οι υπηρεσίες σύνδεσης μέσω της Σήραγγας της Μάγχης.

Δ.   Θαλάσσιες μεταφορές

62.

Τα Μέρη σημειώνουν ότι η συνδεσιμότητα επιβατών και εμπορευματοκιβωτίων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών θα υποστηριχθεί από το διεθνές νομικό πλαίσιο. Τα Μέρη θα πρέπει επίσης να προβούν σε κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

63.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και της Υπηρεσίας Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής του Ηνωμένου Βασιλείου (MCA), σύμφωνα με το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας.

XI.   Ενέργεια

Α.   Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο

64.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να στηρίξουν την παροχή οικονομικά αποδοτικού, καθαρού και ασφαλούς εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, που θα βασίζεται σε ανταγωνιστικές αγορές και στη μη διακριτική πρόσβαση σε δίκτυα.

65.

Τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και των σχετικών οργανισμών, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, για τον σχεδιασμό και τη χρήση της ενεργειακής υποδομής που συνδέει τα συστήματά τους. Το πλαίσιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μηχανισμούς που θα εγγυώνται στο μέτρο του δυνατού την ασφάλεια εφοδιασμού και αποδοτικές συναλλαγές μέσω γραμμών διασύνδεσης σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια.

Β.   Πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς

66.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και μη διάδοσης, η μελλοντική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ευρέος φάσματος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, που θα βασίζεται σε δεσμεύσεις απέναντι στα υφιστάμενα υψηλά πρότυπά τους σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια. Η συμφωνία θα πρέπει να καθιστά δυνατή τη συνεργασία μεταξύ της Ευρατόμ και του Ηνωμένου Βασιλείου και των εθνικών αρχών του. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως οι διασφαλίσεις, η ασφάλεια και η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Η συμφωνία θα πρέπει να διευκολύνει το εμπόριο πυρηνικών υλικών και εξοπλισμού και θα πρέπει να προβλέπει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας στα συστήματα της Ένωσης για την παρακολούθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα στο σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων ακτινοβολίας.

67.

Τα Μέρη σημειώνουν την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνδεθεί με τα προγράμματα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ, όπως προβλέπεται στο τμήμα II του μέρους I.

68.

Τα Μέρη σημειώνουν ότι ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ σκοπεύει να επαναξιολογήσει εγκαίρως τις αδειοδοτήσεις και τις εγκρίσεις συμβάσεων για την προμήθεια πυρηνικού υλικού μεταξύ των επιχειρήσεων της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες έχει συνυπογράψει.

69.

Τα Μέρη θα συνεργαστούν επίσης μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την προμήθεια ιατρικών ραδιοϊσοτόπων.

Γ.   Τιμολόγηση του άνθρακα

70.

Τα Μέρη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας σχετικά με την τιμολόγηση του άνθρακα συνδέοντας το εθνικό σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ηνωμένου Βασιλείου με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης.

XII.   Αλιευτικές δυνατότητες

71.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν σε διμερές και διεθνές επίπεδο για την εξασφάλιση της αλιείας σε βιώσιμα επίπεδα, την προώθηση της διατήρησης των πόρων και την προαγωγή ενός καθαρού, υγιούς και παραγωγικού θαλάσσιου περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ένα ανεξάρτητο παράκτιο κράτος.

72.

Διατηρώντας τη ρυθμιστική τους αυτονομία, τα Μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν στον τομέα της ανάπτυξης μέτρων για τη διατήρηση, την ορθολογική διαχείριση και τη ρύθμιση της αλιείας χωρίς διακρίσεις. Θα συνεργαστούν στενά με άλλα παράκτια κράτη και στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση κοινών αποθεμάτων.

73.

Στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής εταιρικής σχέσης, τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν μια νέα συμφωνία στον τομέα της αλιείας, μεταξύ άλλων, σχετικά με την πρόσβαση στα ύδατα και τα μερίδια ποσοστώσεων.

74.

Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνάψουν και να επικυρώσουν τη νέα συμφωνία τους στον τομέα της αλιείας έως την 1η Ιουλίου 2020 ώστε να είναι διαθέσιμη έγκαιρα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το πρώτο έτος μετά τη μεταβατική περίοδο.

XIII.   Συνολική συνεργασία

75.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνολικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, διατηρώντας την αυτονομία τους στη λήψη αποφάσεων, τα Μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται σε διεθνή φόρουμ, όπως η G7 και η G20, εφόσον είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον τους, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:

α)

κλιματική αλλαγή·

β)

βιώσιμη ανάπτυξη·

γ)

διασυνοριακή ρύπανση·

δ)

δημόσια υγεία και προστασία των καταναλωτών·

ε)

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· και

στ)

καταπολέμηση του διεθνούς προστατευτισμού.

76.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις των μερών απέναντι σε διεθνείς συμφωνίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζουν τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, όπως η Συμφωνία των Παρισίων.

XIV.   Ισότιμοι όροι ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού

77.

Δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, η μελλοντική σχέση πρέπει να διασφαλίζει ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, με ισχυρές δεσμεύσεις για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Η ακριβής φύση των δεσμεύσεων θα πρέπει να συνάδει με το εύρος και το βάθος της μελλοντικής σχέσης και της οικονομικής σύνδεσης των μερών. Οι δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει να αποτρέπουν τυχόν στρεβλώσεις του εμπορίου και αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για τον σκοπό αυτόν, τα Μέρη θα πρέπει να τηρούν τα κοινά υψηλά πρότυπα σε ισχύ στην Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων, του ανταγωνισμού, των κοινωνικών προτύπων και των προτύπων απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, και σε συναφή φορολογικά ζητήματα. Τα μέρη θα πρέπει ειδικότερα να διατηρούν ένα εύρωστο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον έλεγχο του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων το οποίο να αποτρέπει την αδικαιολόγητη στρέβλωση του εμπορίου και του ανταγωνισμού· να δεσμευτούν να τηρούν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της φορολογίας και να περιορίζουν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές· και να συμμορφώνονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα στον τομέα της απασχόλησης στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα που προβλέπονται από τα υφιστάμενα κοινά πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να βασίζονται σε κατάλληλα και συναφή ενωσιακά και διεθνή πρότυπα, και να περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής εσωτερικά, της επιβολής και της επίλυσης των διαφορών. Η μελλοντική σχέση θα πρέπει επίσης να προάγει την τήρηση και την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμφωνηθεισών αρχών και κανόνων σε αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Παρισίων.

ΜΕΡΟΣ III: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

I.   Στόχοι και αρχές

78.

Με στόχο την ασφάλεια της Ευρώπης και την προστασία των αντίστοιχων πολιτών τους, τα Μέρη θα πρέπει να συστήσουν ευρεία, σφαιρική και ισορροπημένη εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας. Αυτή η εταιρική σχέση θα λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα και τις εξελισσόμενες απειλές, συμπεριλαμβανομένων του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, των εκστρατειών παραπληροφόρησης, των υβριδικών απειλών, της διάβρωσης της βασιζόμενης σε κανόνες διεθνούς τάξης και της ανάδυσης προερχόμενων από κράτη απειλών. Η εταιρική σχέση θα σέβεται την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου και την αυτονομία της Ένωσης.

79.

Τα Μέρη θα προαγάγουν τη συνολική ασφάλεια, ευημερία και ουσιαστική πολυμέρεια, στηριζόμενα στις κοινές τους αρχές και αξίες και στα κοινά συμφέροντα. Η εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τομέα της επιβολής του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα, καθώς και τη θεματική συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

II.   Επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

80.

Η μελλοντική σχέση θα προβλέπει σφαιρική, στενή, ισορροπημένη και αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις, με στόχο την επίτευξη ισχυρών επιχειρησιακών δυνατοτήτων για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα, τις κοινές και εξελισσόμενες απειλές που αντιμετωπίζουν τα Μέρη, τα αμοιβαία οφέλη για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών τους, καθώς και το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί τρίτη χώρα εκτός Σένγκεν που δεν θα προβλέπει ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

81.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής των μελλοντικών ρυθμίσεων θα πρέπει να επιτυγχάνουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων - όσο στενότερη και βαθύτερη είναι η εταιρική σχέση τόσο ισχυρότερες θα είναι οι συνοδευτικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει να απηχεί τις δεσμεύσεις που το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρόθυμο να αναλάβει, ώστε να γίνεται σεβαστή η ακεραιότητα της έννομης τάξης της Ένωσης, για παράδειγμα τις δεσμεύσεις σχετικά με την ευθυγράμμιση των κανόνων και των μηχανισμών διευθέτησης των διαφορών και επιβολής του νόμου που προβλέπονται στις παραγράφους 129 έως 132. Θα πρέπει επίσης να στηρίζεται στις από μακρού χρόνου δεσμεύσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη συνέχιση της προσχώρησης στην ΕΣΔΑ και της εφαρμογής της και την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δύο στοιχεία που αποτελούν ουσιώδη προαπαιτούμενα για να καταστεί δυνατή η συνεργασία που σκοπείται από τα Μέρη, όπως και όσον αφορά τη διεθνική αρχή του ne bis in idem και τα δικονομικά δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να απηχεί τη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών της σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

82.

Σημειώνοντας αυτές τις δεσμεύσεις, η μελλοντική σχέση θα πρέπει να καλύπτει ρυθμίσεις σε τρεις τομείς συνεργασίας: την ανταλλαγή δεδομένων, την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Α.   Ανταλλαγή δεδομένων

83.

Αναγνωρίζοντας ότι η ουσιαστική και ταχεία ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων έχει ζωτική σημασία για τη σύγχρονη οργάνωση της επιβολής του νόμου, τα Μέρη συμφωνούν να θεσπίσουν ρυθμίσεις που να απηχούν τα ανωτέρω, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απειλές, να αναχαιτίσουν την τρομοκρατία και τη σοβαρή εγκληματικότητα, να διευκολύνουν τις έρευνες και διώξεις και να επιτύχουν τη δημόσια ασφάλεια.

84.

Τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν αμοιβαίες ρυθμίσεις για έγκαιρες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές ανταλλαγές δεδομένων καταστάσεων ονομάτων επιβατών (PNR) και των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων που αποθηκεύονται στα αντίστοιχα εθνικά συστήματα επεξεργασίας PNR, καθώς και δεδομένων DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (Prüm).

85.

Τα Μέρη θα πρέπει να εξετάσουν μελλοντικές ρυθμίσεις αρμόζουσες στο μελλοντικό καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανταλλαγή δεδομένων, όπως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταζητούμενα ή εξαφανισθέντα πρόσωπα και αντικείμενα και στοιχείων ποινικού μητρώου, με σκοπό την επίτευξη δυνατοτήτων οι οποίες, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς και νομικώς εφικτό και κρίνεται αναγκαίο και συμφέρον και για τα δύο Μέρη, προσεγγίζουν αυτές που επιτυγχάνονται μέσω των σχετικών ενωσιακών μηχανισμών.

Β.   Επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

86.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν την αξία της διευκόλυνσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, θα εργαστούν από κοινού για να προσδιορίσουν τους όρους της συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της Ευρωπόλ και της Eurojust.

87.

Τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις βάσει εξορθολογισμένων διαδικασιών και χρονικών ορίων που επιτρέπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα κράτη μέλη να παραδίδουν τους υπόπτους και καταδικασθέντες αποτελεσματικά και ταχέως, με τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης του διττού αξιοποίνου, καθώς και να καθορίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών στους δικούς τους υπηκόους και για πολιτικά εγκλήματα.

88.

Τα Μέρη θα πρέπει να εξετάσουν μελλοντικές ρυθμίσεις αρμόζουσες στο μελλοντικό καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρακτική συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και μεταξύ των δικαστικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις, όπως κοινές ομάδες έρευνας, με σκοπό την επίτευξη δυνατοτήτων οι οποίες, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς και νομικώς εφικτό και κρίνεται αναγκαίο και συμφέρον και για τα δύο Μέρη, προσεγγίζουν αυτές που επιτυγχάνονται μέσω των σχετικών ενωσιακών μηχανισμών.

Γ.   Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

89.

Τα Μέρη συμφωνούν να στηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως μέσω της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα της Ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και της σχετικής συνεργασίας. Τα Μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν πέραν των προτύπων της FATF σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και τον τερματισμό της ανωνυμίας που συνδέεται με τη χρήση εικονικών νομισμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής υποχρέωσης στα ανταλλακτήρια εικονικών νομισμάτων και στους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής εικονικών πορτοφολιών να εφαρμόζουν ελέγχους δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες.

III.   Εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και άμυνα

90.

Τα Μέρη στηρίζουν τη φιλόδοξη, στενή και διαρκή συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής δράσης για την προστασία των πολιτών από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων απειλών, την αποτροπή των συγκρούσεων, την ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ, και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης. Θα είναι πρόμαχοι της βασιζόμενης σε κανόνες διεθνούς τάξης και θα προβάλλουν τις κοινές αξίες τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

91.

Τα Μέρη θα προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Συναφώς προς αυτό, θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη.

92.

Τα Μέρη θα διαμορφώσουν και θα ασκήσουν τις εξωτερικές πολιτικές τους σύμφωνα με τα αντίστοιχα στρατηγικά τους συμφέροντα και συμφέροντα ασφάλειας και τις αντίστοιχες έννομες τάξεις τους. Όταν και όπου τα συμφέροντα αυτά είναι κοινά, τα Μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά σε διμερές επίπεδο και εντός των διεθνών οργανισμών. Τα Μέρη θα πρέπει να σχεδιάσουν ευέλικτη και κλιμακούμενη συνεργασία η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνδυάσει τις προσπάθειές του με αυτές της Ένωσης προς μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης ή σε περιπτώσεις σοβαρών συμβάντων.

93.

Για τον σκοπό αυτόν, η μελλοντική σχέση θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλους μηχανισμούς διαλόγου, διαβούλευσης, συντονισμού, ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την απόσπαση εμπειρογνωμόνων όπου αρμόζει και προς το κοινό συμφέρον των μερών.

Α.   Διαβούλευση και συνεργασία

94.

Τα Μέρη θα πρέπει να θεσπίσουν διαρθρωμένη διαβούλευση και τακτικούς θεματικούς διαλόγους ορίζοντας τομείς και δραστηριότητες όπου η στενή συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη κοινών στόχων.

95.

Συναφώς προς αυτό, ο πολιτικός διάλογος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), καθώς και οι τομεακοί διάλογοι, θα επιτρέψουν την ευέλικτη διαβούλευση μεταξύ των μερών σε διάφορα επίπεδα (υπουργών, ανώτερων υπαλλήλων, εργασίας). Ο Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί, όπου αρμόζει, να προσκαλεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε άτυπες υπουργικές συνόδους των κρατών μελών της Ένωσης.

96.

Τα Μέρη θα πρέπει να επιδιώκουν τη στενή συνεργασία με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων σχετικά με την ασφάλεια, την προξενική βοήθεια και προστασία και τα αναπτυξιακά έργα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ, ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπει στα Μέρη, κατά περίπτωση, να στηρίζουν τις θέσεις τους αμοιβαίως, να επιτυγχάνουν εξωτερική δράση και να διαχειρίζονται τις παγκόσμιες προκλήσεις με συνεκτικό τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω δηλώσεων, διαβημάτων και κοινών θέσεων που συμφωνούνται.

Β.   Κυρώσεις

97.

Κατά την άσκηση των ανεξάρτητων πολιτικών κυρώσεων στο πλαίσιο της αντίστοιχης εξωτερικής πολιτικής τους, τα Μέρη αναγνωρίζουν τις κυρώσεις ως πολυμερές μέσο εξωτερικής πολιτικής και τα οφέλη της στενής διαβούλευσης και συνεργασίας.

98.

Η διαβούλευση επί των κυρώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις στους καταλόγους και τη δικαιολόγησή τους, την κατάρτιση, εφαρμογή και επιβολή, καθώς και την τεχνική υποστήριξη και τον διάλογο επί μελλοντικών καταχωρίσεων και καθεστώτων. Όταν οι στόχοι εξωτερικής πολιτικής που στηρίζουν συγκεκριμένο μελλοντικό καθεστώς κυρώσεων ευθυγραμμίζονται μεταξύ των μερών, θα εντείνεται η ανταλλαγή πληροφοριών στα κατάλληλα στάδια του κύκλου πολιτικής του καθεστώτος των κυρώσεων, θα υπάρχει δε η δυνατότητα πρόβλεψης κυρώσεων που θα ενισχύονται αμοιβαία.

Γ.   Επιχειρήσεις και αποστολές

99.

Τα Μέρη επιδοκιμάζουν τη στενή συνεργασία στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της Ένωσης. Η μελλοντική σχέση θα πρέπει επομένως να επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει κατά περίπτωση στις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ μέσω συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής. Μια τέτοια συμφωνία δεν θα θίγει την αυτονομία λήψης αποφάσεων της Ένωσης ούτε την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει το δικαίωμα να καθορίζει πώς θα ανταποκρίνεται σε τυχόν πρόσκληση ή δυνατότητα να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις και αποστολές.

100.

Στις περιπτώσεις στις οποίες, κατόπιν έγκαιρης διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του πολιτικού διαλόγου, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλει σε σχεδιαζόμενη αποστολή ή επιχείρηση ΚΠΑΑ που είναι ανοικτή σε τρίτες χώρες, τα Μέρη θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στα κατάλληλα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού και κατά τρόπο ανάλογο προς το επίπεδο της συμβολής του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να προσαρμόσει τη συμβολή του με τον καλύτερο τρόπο και να παράσχει εμπειρογνωσία εγκαίρως.

101.

Ως χώρα που συμβάλλει σε συγκεκριμένη αποστολή ή επιχείρηση ΚΠΑΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει στη σύσκεψη συγκρότησης δυνάμεων, στο αίτημα για συνεισφορές και στη σύνοδο της επιτροπής συνεισφερόντων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση της αποστολής ή της επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα, στην περίπτωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, να αποσπά προσωπικό στο ορισθέν επιχειρησιακό στρατηγείο κατά τρόπο ανάλογο προς το επίπεδο της συμβολής του.

Δ.   Ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων

102.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να ωφελείται από τη συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της βιομηχανίας μεταξύ οντοτήτων των μερών σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα, ώστε να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα και να προάγεται η κοινή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων. Συναφώς προς αυτό, ενώ τα Μέρη θα πρέπει να διαφυλάξουν την αντίστοιχη στρατηγική αυτονομία και ελευθερία δράσης τους με την υποστήριξη των αντίστοιχων ισχυρών εσωτερικών βιομηχανικών βάσεων στον τομέα της άμυνας, τα Μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τα εξής, στο μέτρο του εφικτού υπό τους όρους του ενωσιακού δικαίου:

α)

τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχετικά υφιστάμενα και μελλοντικά έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) μέσω διοικητικής ρύθμισης,

β)

τη συμμετοχή επιλέξιμων οντοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργατικά έργα στον τομέα της άμυνας, στο πλαίσιο των οποίων συνεργάζονται ενωσιακές οντότητες υποστηριζόμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) και

γ)

τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου σε έργα στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), όταν κατ’ εξαίρεση καλείται να συμμετάσχει από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «με σύνθεση PESCO».

Ε.   Ανταλλαγή πληροφοριών

103.

Τα Μέρη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες εγκαίρως και σε εθελοντική βάση κατά περίπτωση, ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και των απειλών στον κυβερνοχώρο, καθώς και προς υποστήριξη των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ στις οποίες θα συμβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ τα Μέρη θα παράγουν προϊόντα στον τομέα των πληροφοριών αυτονόμως, οι εν λόγω ανταλλαγές πληροφοριών θα πρέπει να συμβάλλουν σε μια κοινή αντίληψη του περιβάλλοντος ασφαλείας της Ευρώπης.

104.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να επιτρέπει έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, περιλαμβανομένων των ευαίσθητων πληροφοριών, μεταξύ των σχετικών φορέων της Ένωσης και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεργάζονται στον τομέα της διαστημικής απεικόνισης.

ΣΤ.   Διάστημα

105.

Τα μέρη θα πρέπει να εξετάσουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη συνεργασία στο διάστημα.

Ζ.   Συνεργασία για την ανάπτυξη

106.

Τα Μέρη θα πρέπει να καθιερώσουν διάλογο, ώστε να καταστεί δυνατή η ύπαρξη αμοιβαία ενισχυόμενων στρατηγικών στον προγραμματισμό και την επίτευξη της ανάπτυξης.

107.

Βάσει του αμοιβαίου συμφέροντός τους, τα Μέρη θα πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμβάλει στα μέσα και τους μηχανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες.

IV.   Θεματική συνεργασία

Α.   Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

108.

Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να προαγάγουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κυβερνοχώρου μέσω αυξημένης διεθνούς συνεργασίας. Τα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες εθελοντικώς, εγκαίρως και βάσει αμοιβαιότητας, μεταξύ άλλων σχετικά με τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο, τις τεχνικές και την προέλευση των επιτιθεμένων, την ανάλυση απειλών και τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να συμβάλουν στην προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης από κοινές απειλές.

109.

Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CERT-EU) και, με την επιφύλαξη της σύναψης συμφωνίας όπως προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, να συμμετέχει σε ορισμένες δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας, η οποία συστήθηκε βάσει της ενωσιακής οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

110.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται για να προάγουν αποτελεσματικές παγκόσμιες πρακτικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στους σχετικούς διεθνείς φορείς.

111.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ένωση θα καθιερώσουν διάλογο για τον κυβερνοχώρο, προκειμένου να προωθήσουν τη συνεργασία και να εντοπίσουν ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία, καθώς αναδύονται νέες απειλές, ευκαιρίες και στρατηγικές σχέσεις.

Β.   Πολιτική προστασία

112.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας σε ό,τι αφορά φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Αυτή η συνεργασία θα καταστεί δυνατή με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης ως συμμετέχοντος μέλους.

Γ.   Υγειονομική ασφάλεια

113.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται σε ζητήματα υγειονομικής ασφάλειας σύμφωνα με τις υφιστάμενες ενωσιακές ρυθμίσεις με τρίτες χώρες. Τα Μέρη θα έχουν ως στόχο να συνεργάζονται στα διεθνή φόρουμ σχετικά με την πρόληψη και την ανίχνευση γνωστών και νεών απειλών για την υγειονομική ασφάλεια και την προετοιμασία και την αντίδραση σε αυτές, κατά συνεκτικό τρόπο.

Δ.   Παράνομη μετανάστευση

114.

Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, περιλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών της, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας των πλέον ευάλωτων. Η συνεργασία αυτή θα καλύπτει:

α)

την επιχειρησιακή συνεργασία με την Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον χώρο της μετανάστευσης,

β)

τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και

γ)

τον διάλογο επί κοινών στόχων και τη συνεργασία, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες και σε διεθνή φόρουμ, για την ανάντη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Ε.   Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού

115.

Τα Μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού και των αναδυόμενων απειλών για την προαγωγή της κοινής τους ασφάλειας και των κοινών συμφερόντων τους. Αναγνωρίζοντας το αμοιβαίο όφελος του συλλογικού διαλόγου και της επιχειρησιακής συνεργασίας, η εταιρική σχέση θα πρέπει να στηρίξει:

α)

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωσίας σε βασικά ζητήματα και θέματα,

β)

τη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα ανάλυσης των πληροφοριών για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή αξιολογήσεων μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και

γ)

τον εκ του σύνεγγυς διάλογο ως προς τις αναδυόμενες απειλές και τις νέες δυνατότητες.

V.   Διαβαθμισμένες και ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες

116.

Τα Μέρη συμφωνούν να συνάψουν συμφωνία ασφάλειας πληροφοριών από κοινού με τις ρυθμίσεις εφαρμογής που θα παρέχουν αμοιβαίες εγγυήσεις για τον χειρισμό και την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών των μερών.

117.

Εφόσον απαιτείται, τα Μέρη θα καθορίζουν τους όρους για την προστασία των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών που παρέχουν και ανταλλάσσουν μεταξύ τους.

ΜΕΡΟΣ IV: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

I.   Δομή

118.

Η μελλοντική σχέση θα εδράζεται σε ένα γενικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει κεφάλαια και συνδεδεμένες συμφωνίες όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας, ενώ θα αναγνωρίζεται ότι η ακριβής νομική μορφή της εν λόγω μελλοντικής σχέσης θα καθοριστεί ως μέρος των επίσημων διαπραγματεύσεων. Εφόσον απαιτηθεί, τα Μέρη δύνανται να θεσπίζουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις διακυβέρνησης σε επιμέρους τομείς.

119.

Τα Μέρη μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι μία συμφωνία πρέπει να παραμείνει εκτός του γενικού θεσμικού πλαισίου και στις περιπτώσεις αυτές θα προβλέπουν κατάλληλες ρυθμίσεις διακυβέρνησης.

120.

Τα Μέρη σημειώνουν ότι το γενικό θεσμικό πλαίσιο μπορεί να λάβει τη μορφή συμφωνίας σύνδεσης.

121.

Τα Μέρη θα πρέπει να προβλέψουν τη δυνατότητα επανεξέτασης της μελλοντικής σχέσης.

II.   Διακυβέρνηση

122.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της μελλοντικής σχέσης, τα Μέρη δεσμεύονται να ξεκινήσουν τακτικό διάλογο και να θεσπίσουν ισχυρές, αποτελεσματικές και αποδοτικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση, εποπτεία, εφαρμογή, επανεξέταση και διαχρονική ανάπτυξη, και για την επίλυση των διαφορών και την επιβολή, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας των έννομων τάξεών τους.

Α.   Στρατηγική κατεύθυνση και διάλογος

123.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον διάλογο μεταξύ των μερών σε κατάλληλα επίπεδα ώστε να παρέχεται στρατηγική καθοδήγηση και να συζητούνται οι ευκαιρίες συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

124.

Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν συγκεκριμένοι θεματικοί διάλογοι σε κατάλληλο επίπεδο, οι οποίοι θα θεσπιστούν ως μέρος των εταιρικών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας που θα πραγματοποιούνται όσο συχνά απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία της μελλοντικής σχέσης.

125.

Τα Μέρη στηρίζουν την καθιέρωση διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν το κρίνουν σκόπιμο, προκειμένου τα δύο κοινοβούλια να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρογνωσία σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μελλοντική εταιρική σχέση. Τα Μέρη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών.

Β.   Διαχείριση, διοίκηση και εποπτεία

126.

Τα Μέρη πρέπει να συστήσουν μια Μεικτή Επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εποπτεία της εφαρμογής και της λειτουργίας της μελλοντικής εταιρικής σχέσης, διευκολύνοντας την επίλυση των διαφορών όπως ορίζεται κατωτέρω και υποβάλλοντας συστάσεις ως προς την πορεία της.

127.

Η Μεικτή Επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από αντιπροσώπους των μερών στο κατάλληλο επίπεδο, να εκπονήσει τον εσωτερικό της κανονισμό, να λαμβάνει αποφάσεις με αμοιβαία συναίνεση και να συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να συστήνει εξειδικευμένες υποεπιτροπές που θα την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Γ.   Ερμηνεία

128.

Με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας των εννόμων τάξεων των μερών, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιδιώξουν να διασφαλίσουν τη συνεπή ερμηνεία και εφαρμογή της μελλοντικής σχέσης.

Δ.   Επίλυση διαφορών

129.

Τα Μέρη θα πρέπει πρώτα να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οιουδήποτε ζητήματος αφορά τη λειτουργία της μελλοντικής σχέσης μέσω συζήτησης και διαβούλευσης, μεταξύ άλλων μέσω της Μεικτής Επιτροπής, εφόσον απαιτείται για επίσημη επίλυση. Η συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες ρυθμίσεις για την επίλυση διαφορών και την επιβολή, περιλαμβανομένων διατάξεων για κατεπείγουσα επίλυση προβλημάτων, για παράδειγμα, σε ορισμένους τομείς, ευέλικτο μηχανισμό διαμεσολάβησης. Ο εν λόγω μηχανισμός διαμεσολάβησης δεν θα θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών ούτε την επίλυση διαφορών που προβλέπεται δυνάμει της συμφωνίας αποχώρησης.

130.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η Μεικτή Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει ανά πάσα στιγμή να παραπέμψει τη διαφορά σε ανεξάρτητη ειδική ομάδα διαιτησίας και οποιοδήποτε από τα Μέρη θα πρέπει να είναι σε θέση να το πράξει εφόσον η Μεικτή Επιτροπή δεν έχει καταλήξει σε αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση εντός καθορισμένης προθεσμίας. Οι αποφάσεις της ανεξάρτητης ειδικής ομάδας διαιτησίας θα είναι δεσμευτικές για τα Μέρη.

131.

Τα Μέρη επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που μια διαφορά εγείρει ζήτημα ερμηνείας διατάξεων ή εννοιών του ενωσιακού δικαίου, κάτι που μπορεί επίσης να επισημανθεί από οποιοδήποτε από τα Μέρη, η ειδική ομάδα διαιτησίας θα πρέπει να παραπέμψει το ζήτημα στο ΔΕΕ ως τον μοναδικό διαιτητή του δικαίου της Ένωσης, για δεσμευτική απόφαση όσον αφορά την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου. Αντίθετα, δεν θα πρέπει να υπάρξει παραπομπή στο ΔΕΕ αν η διαφορά δεν εγείρει ζήτημα τέτοιου είδους.

132.

Η μελλοντική σχέση θα καθορίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα προσωρινής έννομης προστασίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ειδικότερα αναστολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τμήματα οιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω παραβίασης από το έτερο Μέρος, όπως προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 178 και 179 της συμφωνίας αποχώρησης.

III.   Εξαιρέσεις και διασφαλίσεις

133.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να προβλέπει προσήκουσες εξαιρέσεις όσον αφορά την ασφάλεια· η εθνική ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα.

134.

Η μελλοντική σχέση θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα Μέρος να ενεργοποιεί προσωρινά μέτρα διασφάλισης τα οποία διαφορετικά θα παραβίαζαν τις δεσμεύσεις του σε περίπτωση που ανακύψουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δυσκολίες. Αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς όρους και να περιλαμβάνει το δικαίωμα του άλλου Μέρους σε μέτρα επανεξισορρόπησης. Η αναλογικότητα των ληφθέντων μέτρων υπόκειται σε ανεξάρτητη διαιτησία.

ΜΕΡΟΣ V: ΜΑΚΡΟΠΝΟΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

135.

Καθορίζοντας το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, η παρούσα διακήρυξη επιβεβαιώνει, όπως ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης, ότι αποτελεί τη σαφή πρόθεση και των δύο μερών να εκπονήσουν καλή την πίστει, συμφωνίες με τις οποίες θα τεθεί σε ισχύ η εν λόγω σχέση και να ξεκινήσουν την επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ έως το τέλος του 2020.

136.

Αμφότερα τα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα επιτεύγματα, τα οφέλη και οι δεσμεύσεις της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσουν να έχουν ύψιστη σημασία για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συμφιλίωση. Συμφωνούν ότι η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ή συμφωνία του Μπέλφαστ που επιτεύχθηκε στις 10 Απριλίου 1998 από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, την ιρλανδική κυβέρνηση και τους άλλους συμμετέχοντες στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις (η «συμφωνία του 1998») πρέπει να προστατευθεί σε όλα τα μέρη της, και ότι αυτό επεκτείνεται στην πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας του 1998 στην Ιρλανδική νήσο και στο σύνολο των σχέσεων που καθορίζονται στη συμφωνία του 1998.

137.

Αφού η Ένωση λάβει τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προβλέπεται ότι τα Μέρη θα διαπραγματευτούν εκ παραλλήλου τις συμφωνίες που απαιτούνται για να αποκτήσει νομική μορφή η μελλοντική σχέση.

138.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, και με βάση τις προπαρασκευαστικές τους εργασίες, τα Μέρη θα συμφωνήσουν επί ενός προγράμματος που θα περιλαμβάνει:

α)

τη δομή και τη μορφή των διαπραγματευτικών γύρων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις παράλληλες πορείες· και

β)

το επίσημο χρονοδιάγραμμα των διαπραγματευτικών γύρων.

139.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να υλοποιήσει την κοινή πρόθεση των μερών να συνάψουν συμφωνίες με τις οποίες θα τεθεί σε ισχύ η μελλοντική σχέση έως το τέλος του 2020 όπως ορίζεται στην παράγραφο 135. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει την εφαρμογή, σε προσωρινή βάση, συγκεκριμένων πτυχών της μελλοντικής σχέσης, σύμφωνα με τα εφαρμοστέα νομικά πλαίσια και την υφιστάμενη πρακτική.

140.

Με σκοπό την παροχή στέρεης βάσης για τις συζητήσεις επί της μελλοντικής σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης, αμφότερα τα Μέρη θα προβούν ταχέως στις εξής ενέργειες:

α)

θα προσδιορίσουν τους τομείς οι οποίοι ενδέχεται να απαιτήσουν τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς και τα συναφή νομικά και τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τεχνικές προετοιμασίες και από τις δύο πλευρές·

β)

θα εκπονήσουν πλήρες χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες· και

γ)

θα εξετάσουν επίσης τις υλικοτεχνικές απαιτήσεις των επίσημων διαπραγματεύσεων.

141.

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, τα μέρη θα συγκαλούν διασκέψεις όπου θα προβαίνουν σε απολογισμό της προόδου με σκοπό να συμφωνούν ενέργειες για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση. Ειδικότερα, τα Μέρη θα πραγματοποιήσουν διάσκεψη υψηλού επιπέδου τον Ιούνιο του 2020 για αυτόν τον σκοπό.