02021R2116 — EL — 26.08.2022 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2116 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2021

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

(ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 187)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1408 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2022

  L 216

1

19.8.2022


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 029, 10.2.2022, σ.  45 (2021/2116)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2116 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2021

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και ιδίως σχετικά με:

α) 

τη χρηματοδότηση των δαπανών στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

β) 

τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη·

γ) 

τις διαδικασίες εκκαθάρισης και συμμόρφωσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

«παρατυπία»: η παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95·

β) 

«συστήματα διακυβέρνησης»: οι φορείς διακυβέρνησης που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού και οι βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 59 του παρόντος κανονισμού, καθώς και της εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 των οικείων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και του συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 134 του εν λόγω κανονισμού·

γ) 

«βασικές απαιτήσεις της Ένωσης»: οι απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115, στον παρόντα κανονισμό, στον δημοσιονομικό κανονισμό και στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

δ) 

«σοβαρές ελλείψεις στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης»: η ύπαρξη συστημικής αδυναμίας, λαμβανομένων υπόψη της επαναληπτικότητας, της βαρύτητας και της δυνατότητας να θέσει σε κίνδυνο την ορθή δήλωση δαπανών, την υποβολή εκθέσεων επιδόσεων ή την τήρηση του ενωσιακού δικαίου·

ε) 

«δείκτης εκροών»: δείκτης εκροών όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

στ) 

«δείκτης αποτελεσμάτων»: δείκτης αποτελεσμάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

ζ) 

«σχέδιο δράσης»: για τους σκοπούς των άρθρων 41 και 42 του παρόντος κανονισμού, σχέδιο που καταρτίζεται από κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε διαβούλευση με την ίδια, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις στην ορθή λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης του εν λόγω κράτους μέλους ή στις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, και το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε εξαιρετικές περιστάσεις

1.  

Για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της ΚΓΠ, μπορούν να αναγνωρίζονται ως ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις οι ακόλουθες, ιδίως, περιπτώσεις:

α) 

σοβαρή φυσική καταστροφή ή σοβαρό καιρικό φαινόμενο που πλήττει βαριά την εκμετάλλευση·

β) 

καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων·

γ) 

επιζωοτία, εκδήλωση φυτικών ασθενειών ή παρουσία επιβλαβούς για τα φυτά οργανισμού που πλήττει ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου·

δ) 

απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης·

ε) 

θάνατος του δικαιούχου·

στ) 

μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία.

2.  
Όταν μια τέτοια σοβαρή φυσική καταστροφή ή σοβαρό καιρικό φαινόμενο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) πλήττει βαριά μια σαφώς καθορισμένη περιοχή, το οικείο κράτος μέλος δύναται να θεωρήσει ότι ολόκληρη η εν λόγω περιοχή έχει πληγεί βαριά από την καταστροφή ή το φαινόμενο.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γεωργικά ταμεία

Άρθρο 4

Ταμεία για τη χρηματοδότηση γεωργικών δαπανών

Η χρηματοδότηση των διαφόρων παρεμβάσεων και μέτρων που εμπίπτουν στην ΚΓΠ από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο ενωσιακός προϋπολογισμός»), εξασφαλίζεται από:

α) 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)·

β) 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Άρθρο 5

Δαπάνες του ΕΓΤΕ

1.  
Το ΕΓΤΕ εκτελείται είτε υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης σύμφωνα την παράγραφο 2, είτε υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης, σύμφωνα την παράγραφο 3.
2.  

Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης:

α) 

τα μέτρα για τη ρύθμιση ή τη στήριξη των γεωργικών αγορών, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2

β) 

τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε παρεμβάσεις σε ορισμένους τομείς όπως αναφέρεται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

γ) 

τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους γεωργούς στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

δ) 

τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε μέτρα ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και σε τρίτες χώρες που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και επιλέγονται από την Επιτροπή·

ε) 

τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013, και στα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

3.  

Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης:

α) 

την προώθηση γεωργικών προϊόντων είτε απευθείας από την Επιτροπή είτε μέσω διεθνών οργανισμών·

β) 

τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων στη γεωργία·

γ) 

την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων γεωργικών λογιστικών πληροφοριών·

δ) 

τα συστήματα γεωργικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών με αντικείμενο τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 6

Δαπάνες του ΕΓΤΑΑ

Το ΕΓΤΑΑ εκτελείται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης. Χρηματοδοτεί τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στις παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 όπως εξειδικεύονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και στις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 125 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 7

Άλλες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας

Το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ μπορούν, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε για λογαριασμό της, να χρηματοδοτούν, το καθένα, απευθείας τις δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της ΚΓΠ. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

α) 

τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εφαρμογή της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των επιπτώσεών της, των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, καθώς και τα μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και την τεχνική και διοικητική βοήθεια·

β) 

η απόκτηση από την Επιτροπή των δορυφορικών δεδομένων που απαιτούνται για το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 24·

γ) 

οι δράσεις που αναλαμβάνει η Επιτροπή μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των γεωργικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 25·

δ) 

τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των μεθόδων και τεχνικών μέσων πληροφόρησης, διασύνδεσης, παρακολούθησης και ελέγχου της δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ·

ε) 

η παροχή πληροφοριών για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 46·

στ) 

οι μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοιχείων για τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της ΚΓΠ και τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μελέτες που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

ζ) 

κατά περίπτωση, οι συνεισφορές προς εκτελεστικούς οργανισμούς που ιδρύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου ( 3 ) και οι οποίοι παρεμβαίνουν στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

η) 

η συνεισφορά σε μέτρα σχετικά με τη διάδοση των πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ενωσιακό επίπεδο και τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών·

θ) 

τα δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών που εστιάζονται στην επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών, που απαιτούνται σε σχέση με τη διαχείριση της ΚΓΠ·

ι) 

τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, την καταχώριση και την προστασία λογοτύπων στο πλαίσιο των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), και για την προστασία των συναφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και για την απαραίτητη εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Φορείς διακυβέρνησης

Άρθρο 8

Αρμόδια αρχή

1.  

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρμόδια αρχή σε υπουργικό επίπεδο που είναι υπεύθυνη για:

α) 

την έκδοση, αναθεώρηση και ανάκληση της διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2·

β) 

τον ορισμό και την έκδοση, αναθεώρηση και ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 10·

γ) 

τον ορισμό και την ανάκληση του ορισμού οργανισμού πιστοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, καθώς και τη διασφάλιση ότι υπάρχει πάντοτε ορισθείς οργανισμός πιστοποίησης·

δ) 

την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

2.  
Με βάση την εξέταση των ελάχιστων όρων που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή αποφασίζει, με επίσημη πράξη, σχετικά με την έκδοση ή, κατόπιν επανεξέτασης, την ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών και τον ορισμό και τη διαπίστευση και την ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού συντονισμού.
3.  
Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, με επίσημη πράξη, σχετικά με τον ορισμό και την ανάκληση του ορισμού του οργανισμού πιστοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει πάντοτε ορισθείς οργανισμός πιστοποίησης.
4.  
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή για όλες τις διαπιστεύσεις και ανακλήσεις διαπιστεύσεων του οργανισμού πληρωμών και για τον ορισμό και τη διαπίστευση και την ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού συντονισμού, καθώς και για τον ορισμό και την ανάκληση ορισμού του οργανισμού πιστοποίησης.

Άρθρο 9

Οργανισμοί πληρωμών

1.  
Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες ή φορείς των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των περιφερειών τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6.

Με εξαίρεση την εκτέλεση πληρωμών, οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν να αναθέτουν σε άλλους φορείς την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

2.  
Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν ως οργανισμούς πληρωμών υπηρεσίες ή φορείς που διαθέτουν διοικητική οργάνωση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών, καθώς και για την κατάλληλη λογιστική καταχώρισή τους. Προς τον σκοπό αυτόν, οι οργανισμοί πληρωμών πληρούν τους ελάχιστους όρους διαπίστευσης που θέτει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την παρακολούθηση.

Κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνταγματικές διατάξεις του, περιορίζει τον αριθμό των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών του:

α) 

σε έναν ενιαίο οργανισμό πληρωμών σε εθνικό επίπεδο ή, κατά περίπτωση, έναν ανά περιφέρεια· και

β) 

σε έναν ενιαίο οργανισμό πληρωμών για τη διαχείριση των δαπανών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, σε περίπτωση που οργανισμοί πληρωμών υπάρχουν μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Σε περίπτωση που οι οργανισμοί πληρωμών ορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη, επιπροσθέτως, είτε διαπιστεύουν έναν οργανισμό πληρωμών σε εθνικό επίπεδο για τα καθεστώτα ενισχύσεων των οποίων, λόγω του χαρακτήρα τους, η διαχείριση πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, είτε αναθέτουν τη διαχείριση των εν λόγω καθεστώτων στους περιφερειακούς οργανισμούς πληρωμών τους.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τους οργανισμούς πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί πριν από την 15η Οκτωβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή, μέσω της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, επιβεβαιώνει ότι πληρούν τους ελάχιστους όρους διαπίστευσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών που δεν έχουν διαχειριστεί δαπάνες του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ επί τουλάχιστον τρία έτη ανακαλείται.

Τα κράτη μέλη δεν διαπιστεύουν νέο πρόσθετο οργανισμό πληρωμών μετά την 7η Δεκεμβρίου 2021, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) στις οποίες, λαμβανομένων υπόψη των συνταγματικών διατάξεων, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετοι περιφερειακοί οργανισμοί πληρωμών.

3.  

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφοι 5 και 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού γεωργικού οικονομικού έτους («οικονομικό έτος»), καταρτίζει και παρέχει στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α) 

τους ετήσιους λογαριασμούς σχετικά με τις δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία έχουν ανατεθεί στον εν λόγω διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, μαζί με τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκκαθάριση λογαριασμών κατά το άρθρο 53 του παρόντος κανονισμού·

β) 

την ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και από την οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού·

γ) 

την ετήσια σύνοψη των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, ανάλυση της φύσης και έκτασης των σφαλμάτων και αδυναμιών που εντοπίστηκαν στα συστήματα διακυβέρνησης, καθώς και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού·

δ) 

τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, με την οποία βεβαιώνεται:

i) 

ότι τα στοιχεία παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο και είναι πλήρη και ακριβή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού,

ii) 

η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, με εξαίρεση την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8, τον οργανισμό συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 10 και τον οργανισμό πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 στοιχεία β) και γ), του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να παρατείνεται κατ’ εξαίρεση από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, κατόπιν ειδοποίησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  
Όταν ο διαπιστευμένος οργανισμός πληρωμών δεν πληροί ή παύει να πληροί έναν ή περισσότερους από τους ελάχιστους όρους διαπίστευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, με ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ανακαλεί τη διαπίστευση του εν λόγω οργανισμού πληρωμών, εκτός εάν ο οργανισμός πληρωμών προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος.
5.  
Οι οργανισμοί πληρωμών διαχειρίζονται και εξασφαλίζουν τον έλεγχο των σχετιζόμενων με τη δημόσια παρέμβαση πράξεων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι και διατηρούν τη συνολική ευθύνη στον τομέα αυτό.

Όταν η στήριξη παρέχεται μέσω χρηματοδοτικού μέσου το οποίο εφαρμόζεται από την ΕΤΕπ ή από άλλο διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα στο οποίο ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος, ο οργανισμός πληρωμών βασίζεται σε έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τις υποβληθείσες αιτήσεις πληρωμής. Τα εν λόγω ιδρύματα παρέχουν την έκθεση ελέγχου στα κράτη μέλη.

6.  
Για τους σκοπούς του άρθρου 33, όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ, υποβάλλεται συμπληρωματική έκθεση επιδόσεων, έως την 30ή Ιουνίου 2030, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 10 παράγραφος 3, η οποία καλύπτει την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Άρθρο 10

Οργανισμοί συντονισμού

1.  

Σε περίπτωση διαπίστευσης, σε ένα κράτος μέλος, περισσότερων του ενός οργανισμών πληρωμών, το εν λόγω κράτος μέλος ορίζει έναν δημόσιο οργανισμό συντονισμού, στον οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) 

τη συλλογή των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή και τη διαβίβασή τους σε αυτήν·

β) 

την υποβολή στην Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

γ) 

τη λήψη ή τον συντονισμό μέτρων για τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλείψεων κοινής φύσης και την ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις επακόλουθες ενέργειες·

δ) 

την προώθηση και, όταν είναι εφικτό, την εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.

2.  
Ο οργανισμός συντονισμού υπόκειται σε ειδική διαπίστευση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).
3.  
Η ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της γνωμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και υποβάλλεται στην Επιτροπή μαζί με διαχειριστική δήλωση που καλύπτει την κατάρτιση του συνόλου της έκθεσης.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και τους οργανισμούς συντονισμού

1.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών συντονισμού που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

α) 

τους ελάχιστους όρους για τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, και για τον ορισμό και τη διαπίστευση των οργανισμών συντονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 10·

β) 

τις υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση, καθώς και τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο.

2.  

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με:

α) 

τις διαδικασίες για την έκδοση, ανάκληση και αναθεώρηση της διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών και για τον ορισμό και την έκδοση, ανάκληση και αναθεώρηση της διαπίστευσης των οργανισμών συντονισμού καθώς και τις διαδικασίες για την εποπτεία της διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών·

β) 

τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες για τους ελέγχους στους οποίους βασίζεται η διαχειριστική δήλωση των οργανισμών πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), καθώς και τη δομή και τη μορφή της·

γ) 

τη λειτουργία του οργανισμού συντονισμού και την υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 12

Οργανισμοί πιστοποίησης

1.  
Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου που ορίζεται από το κράτος μέλος για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας. Όταν ο οργανισμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και όταν αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από το κράτος μέλος μέσω δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Κράτος μέλος που ορίζει περισσότερους του ενός οργανισμούς πιστοποίησης μπορεί να ορίζει έναν δημόσιο οργανισμό πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο, επιφορτισμένο με αρμοδιότητες συντονισμού.

2.  

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, ο οργανισμός πιστοποίησης εκδίδει γνωμοδότηση η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και διευκρινίζει κατά πόσον:

α) 

οι λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα·

β) 

τα συστήματα διακυβέρνησης που έχουν θέσει σε εφαρμογή τα κράτη μέλη λειτουργούν εύρυθμα, ειδικότερα:

i) 

οι φορείς διακυβέρνησης που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

ii) 

οι βασικές απαιτήσεις της Ένωσης·

iii) 

το σύστημα υποβολής εκθέσεων που έχει θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

γ) 

οι εκθέσεις επιδόσεων σχετικά με τους δείκτες εκροών για τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 54 του παρόντος κανονισμού και οι εκθέσεις επιδόσεων επί των δεικτών αποτελεσμάτων για την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 128 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, που αποδεικνύουν την τήρηση του άρθρου 37 του παρόντος κανονισμού, ευσταθούν·

δ) 

οι δαπάνες για τα μέτρα που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ) για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, είναι νόμιμες και κανονικές.

Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης αν η εξέταση θέτει υπό αμφισβήτηση το περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Η εξέταση καλύπτει επίσης την ανάλυση της φύσης και έκτασης των σφαλμάτων και αδυναμιών που εντοπίστηκαν στα συστήματα διακυβέρνησης από τους απλούς και λογιστικούς ελέγχους, καθώς και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν από τον οργανισμό πληρωμών, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

Όταν η στήριξη παρέχεται μέσω χρηματοδοτικού μέσου που εφαρμόζεται από την ΕΤΕπ ή από άλλο διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα στο οποίο ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος, ο οργανισμός πιστοποίησης βασίζεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου που καταρτίζεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές αυτών των ιδρυμάτων. Τα εν λόγω ιδρύματα παρέχουν την ετήσια έκθεση ελέγχου στα κράτη μέλη.

3.  
Ο οργανισμός πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωσία, καθώς και γνώση της ΚΓΠ. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οργανισμό πληρωμών και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού, καθώς και από την αρμόδια αρχή η οποία έχει διαπιστεύσει τον εν λόγω οργανισμό πληρωμών και από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.
4.  
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται και των οργανισμών που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους, καθώς και σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να συντάσσουν οι οργανισμοί αυτοί.

Οι εκτελεστικές πράξεις καθορίζουν επίσης:

α) 

τις αρχές λογιστικού ελέγχου στις οποίες βασίζονται οι γνωμοδοτήσεις των οργανισμών πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και του απαιτούμενου επιπέδου αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου·

β) 

τις μεθόδους ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιούν οι οργανισμοί πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, για την έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 13

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Η Επιτροπή προάγει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις εργασίες των φορέων διακυβέρνησης στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.ΤΙΤΛΟΣ III

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΓΤΕΤμήμα 1

Δημοσιονομική πειθαρχία

Άρθρο 14

Δημοσιονομικό ανώτατο όριο

1.  
Το ετήσιο ανώτατο όριο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ καθορίζεται από τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται για το ταμείο αυτό στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093.
2.  
Όταν η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει προσθαφαίρεση σε/από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 103, με τις οποίες καθορίζεται το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στη νομοθεσία της Ένωσης.

Άρθρο 15

Τήρηση του ανώτατου ορίου

1.  
Όταν η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει για ένα κράτος μέλος ανώτατο χρηματοδοτικό όριο για τις γεωργικές δαπάνες σε ευρώ, οι σχετικές δαπάνες επιστρέφονται εντός του εν λόγω ανώτατου ορίου, και, όταν εφαρμόζονται τα άρθρα 39 έως 42, ύστερα από τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές.
2.  
Τα κονδύλια των κρατών μελών για παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, διορθωμένα κατά τις αναπροσαρμογές του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού, συνιστούν, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανώτατα χρηματοδοτικά όρια σε ευρώ.

Άρθρο 16

Γεωργικό αποθεματικό

1.  
Συνιστάται ενωσιακό γεωργικό αποθεματικό («αποθεματικό») στις αρχές εκάστου έτους στο ΕΓΤΕ για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στον γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή τη σταθεροποίηση της αγοράς και να προσφέρει ταχεία ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή.

Οι πιστώσεις για το αποθεματικό εγγράφονται απευθείας στον ενωσιακό προϋπολογισμό. Τα κονδύλια του αποθεματικού διατίθενται, κατά το οικονομικό έτος ή τα οικονομικά έτη για τα οποία απαιτείται πρόσθετη στήριξη, για τα ακόλουθα μέτρα:

α) 

μέτρα σταθεροποίησης των γεωργικών αγορών βάσει των άρθρων 8 έως 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β) 

έκτακτα μέτρα βάσει των άρθρων 219, 220 και 221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.  
Το ποσό του αποθεματικού ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους της περιόδου 2023-2027, εκτός αν καθοριστεί μεγαλύτερο ποσό στον ενωσιακό προϋπολογισμό. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το ποσό του αποθεματικού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, λόγω των εξελίξεων ή των προοπτικών της αγοράς κατά το τρέχον ή το επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις βάσει του επιμέρους ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ.

Εάν οι εν λόγω διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού, ως έσχατο μέσο, για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού μέχρι το αρχικό ποσό που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του αποθεματικού μεταφέρονται για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού κατά τα επόμενα έτη προϋπολογισμού έως το έτος 2027.

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, που είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2022 μεταφέρεται στο έτος 2023 χωρίς να επιστραφεί καθ’ ολοκληρίαν στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και διατίθεται στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού που θεσπίζεται με το παρόν άρθρο αφού ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πιστώσεις βάσει του επιμέρους ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ. Τυχόν πιστώσεις του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα που παραμένουν διαθέσιμες μετά τη χρηματοδότηση του αποθεματικού που θεσπίζεται με το παρόν άρθρο, επιστρέφονται στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Δημοσιονομική πειθαρχία

1.  
Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τα ειδικά μέτρα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού («ποσοστό αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και των μέτρων που χρηματοδοτούνται βάσει του αντίστοιχου επιμέρους ανώτατου ορίου για δεδομένο έτος προϋπολογισμού δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

Το ποσοστό αναπροσαρμογής εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς για τις παρεμβάσεις και τα ειδικά μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και υπερβαίνουν τα 2 000  EUR για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής μέχρι τις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό αναπροσαρμογής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

2.  
Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό αναπροσαρμογής, η Επιτροπή δύναται, βάσει νέων στοιχείων, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την προσαρμογή του ποσοστού αναπροσαρμογής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.
3.  
Σε περίπτωση εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, οι πιστώσεις που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δαπανών στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την αποφυγή επανειλημμένης εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Όταν παραμένουν διαθέσιμες οι πιστώσεις που πρόκειται να μεταφερθούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και το συνολικό ποσό των μη δεσμευθεισών πιστώσεων που διατίθενται για επιστροφή αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,2 % του ετήσιου ανώτατου ορίου για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν, ανά κράτος μέλος, τα ποσά των μη δεσμευθεισών πιστώσεων που επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

4.  
Τα ποσά που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο επιστρέφονται στους τελικούς δικαιούχους από τα κράτη μέλη σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ένα κατώτατο όριο για το ύψος των ποσών επιστροφής ανά τελικό δικαιούχο. Η εν λόγω επιστροφή εφαρμόζεται μόνο στους τελικούς δικαιούχους στα κράτη μέλη όπου εφαρμόστηκε δημοσιονομική πειθαρχία κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
5.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη, με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες για τον υπολογισμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στους γεωργούς.

Άρθρο 18

Διαδικασία δημοσιονομικής πειθαρχίας

1.  
Εάν κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος προϋπολογισμού N προκύψει ότι υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί υπέρβαση του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού για το έτος προϋπολογισμού N, η Επιτροπή προτείνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της τήρησης του ποσού αυτού. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν η νομική βάση του σχετικού μέτρου είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ή από το Συμβούλιο όταν η νομική βάση του σχετικού μέτρου είναι το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.
2.  
Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού και η ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για να διορθώσει την κατάσταση, προτείνει άλλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η τήρηση του εν λόγω ποσού. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν η νομική βάση του σχετικού μέτρου είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ή από το Συμβούλιο όταν η νομική βάση του σχετικού μέτρου είναι το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.
3.  

Εάν στο τέλος του έτους προϋπολογισμού N οι αιτήσεις επιστροφών των κρατών μελών υπερβαίνουν ή είναι πιθανόν να υπερβούν το ποσό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14, η Επιτροπή:

α) 

λαμβάνει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατ’ αναλογία με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον προσωρινό καθορισμό του ποσού των πληρωμών για τον εξεταζόμενο μήνα·

β) 

έως και τις 28 Φεβρουαρίου του έτους προϋπολογισμού N + 1, προσδιορίζει την κατάσταση όλων των κρατών μελών όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση για το έτος προϋπολογισμού N·

γ) 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του συνολικού ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης, κατανεμημένου ανά κράτος μέλος, με βάση ενιαίο ποσοστό ενωσιακής χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που ήταν διαθέσιμο για τις μηνιαίες πληρωμές·

δ) 

προβαίνει στις ενδεχόμενες αντισταθμίσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη, το αργότερο κατά την εκτέλεση των μηνιαίων πληρωμών για τον Μάρτιο του έτους προϋπολογισμού N + 1.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) της παρούσας παραγράφου εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης

Για να μη σημειώνεται υπέρβαση του δημοσιονομικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 14, η Επιτροπή εφαρμόζει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης των δαπανών του ΕΓΤΕ σε μηνιαία βάση.

Για τον σκοπό αυτό, στην αρχή κάθε έτος προϋπολογισμού, η Επιτροπή καθορίζει τις αναμενόμενες μηνιαίες δαπάνες, βασιζόμενη, εάν το κρίνει απαραίτητο, στον μέσο όρο των μηνιαίων δαπανών κατά τα τρία προηγούμενα έτη.

Η Επιτροπή υποβάλλει περιοδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση στην οποία εξετάζεται η εξέλιξη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την αναμενόμενη και παρατίθεται εκτίμηση της προβλεπόμενης εκτέλεσης για το τρέχον έτος προϋπολογισμού.Τμήμα 2

Χρηματοδότηση των δαπανών

Άρθρο 20

Μηνιαίες πληρωμές

1.  
Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών από την Επιτροπή με τη μορφή μηνιαίων πληρωμών, με βάση τις δαπάνες των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών στη διάρκεια περιόδου αναφοράς.
2.  
Μέχρι η Επιτροπή να καταβάλει τα ποσά των μηνιαίων πληρωμών, οι αναγκαίοι πόροι για την πραγματοποίηση των δαπανών συγκεντρώνονται από τα κράτη μέλη ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών.

Άρθρο 21

Διαδικασία εκτέλεσης των μηνιαίων πληρωμών

1.  
Με την επιφύλαξη των άρθρων 53, 54 και 55, οι μηνιαίες πληρωμές εκτελούνται από την Επιτροπή για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς.
2.  
Οι μηνιαίες πληρωμές καταβάλλονται σε κάθε κράτος μέλος έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από εκείνον στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες, λαμβανομένων υπόψη των μειώσεων ή των αναστολών που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 42 ή άλλων διορθώσεων. Οι δαπάνες των κρατών μελών από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου εντάσσονται στον Οκτώβριο. Οι δαπάνες από τις 16 έως τις 31 Οκτωβρίου εντάσσονται στον Νοέμβριο.
3.  
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που εκτελεί, βάσει δήλωσης δαπανών των κρατών μελών και των στοιχείων που της παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103.
4.  
Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται συμπληρωματικές πληρωμές ή μειώσεις, προσαρμόζοντας τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103.
5.  
Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος σχετικά με ενδεχόμενες υπερβάσεις των ανώτατων χρηματοδοτικών ορίων από το κράτος μέλος.

Άρθρο 22

Διοικητικά έξοδα και έξοδα προσωπικού

Οι δαπάνες που συνδέονται με τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα προσωπικού των κρατών μελών και των δικαιούχων της ενίσχυσης που παρέχεται από το ΕΓΤΕ δεν αναλαμβάνονται από το ΕΓΤΕ.

Άρθρο 23

Δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση

1.  
Όταν στο πλαίσιο κοινής οργάνωσης των αγορών δεν έχει καθοριστεί ποσό ανά μονάδα για τη δημόσια παρέμβαση, το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί το σχετικό μέτρο με βάση ενιαία κατ’ αποκοπή ποσά, ιδίως για τους πόρους των κρατών μελών που χρησιμοποιούνται για την αγορά προϊόντων, για τις υλικές εργασίες που προκύπτουν από την αποθεματοποίηση και, κατά περίπτωση, για τη μεταποίηση των επιλέξιμων για δημόσια παρέμβαση προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

α) 

το είδος των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση και τους όρους επιστροφής των ποσών·

β) 

τους όρους επιλεξιμότητας και τις μεθόδους υπολογισμού με βάση τα στοιχεία που όντως διαπιστώνονται από τους οργανισμούς πληρωμών ή με βάση κατ’ αποκοπή ποσά, προσδιοριζόμενα από την Επιτροπή, ή με βάση κατ’ αποκοπή ποσά ή μη κατ’ αποκοπή ποσά προβλεπόμενα από τη γεωργική νομοθεσία σχετικά με συγκεκριμένους τομείς.

γ) 

την αποτίμηση των πράξεων που αφορούν τη δημόσια παρέμβαση, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση απώλειας ή υποβάθμισης των προϊόντων στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και τον προσδιορισμό των χρηματοδοτούμενων ποσών.

3.  
H Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Άρθρο 24

Απόκτηση δορυφορικών δεδομένων

Ο κατάλογος των δορυφορικών δεδομένων που απαιτούνται για το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο γ) συμφωνείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συντάσσονται από κάθε κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο β), η Επιτροπή παρέχει δωρεάν τα δορυφορικά δεδομένα στις αρχές που είναι αρμόδιες για το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων ή στους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις εν λόγω αρχές να τους αντιπροσωπεύουν.

Η Επιτροπή παραμένει ο ιδιοκτήτης των δορυφορικών δεδομένων.

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξειδικευμένους φορείς την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τεχνικές ή μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 25

Παρακολούθηση των γεωργικών πόρων

1.  

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ) έχουν ως στόχο να παράσχουν στην Επιτροπή τα μέσα για να προβεί στα ακόλουθα:

α) 

να διαχειρίζεται τις ενωσιακές γεωργικές αγορές σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο·

β) 

να διασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και γεωργοπεριβαλλοντική και κλιματική παρακολούθηση της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της αλλαγής της χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης την παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους, των καλλιεργειών, των γεωργικών τοπίων και της γεωργικής γης, ώστε να μπορούν να γίνονται εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, καθώς και τις συνέπειες εξαιρετικών περιστάσεων στη γεωργία, και να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων και της προόδου προς την επίτευξη των συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

γ) 

να επιτρέπει την πρόσβαση σε διεθνές επίπεδο στις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), όπως στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που συντονίζονται από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένης της διενέργειας απογραφών των αερίων του θερμοκηπίου βάσει της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς·

δ) 

να συνεισφέρει στα ειδικά μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας των παγκόσμιων αγορών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις δεσμεύσεις της Ένωσης·

ε) 

να εξασφαλίζει την τεχνολογική παρακολούθηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος.

2.  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που αφορούν:

α) 

τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών δεδομένων·

β) 

τη δημιουργία υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού τόπου·

γ) 

την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες·

δ) 

την τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας του εδάφους· και

ε) 

την επικαιροποίηση των γεωργομετεωρολογικών και οικονομετρικών μοντέλων.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, εργαστήρια και φορείς σε εθνικό επίπεδο ή με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 26

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα άρθρα 24 και 25

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν:

α) 

κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχεία β) και γ)·

β) 

τη διαδικασία εκτέλεσης των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων·

γ) 

το πλαίσιο που διέπει την απόκτηση, τη βελτίωση και τη χρήση των δορυφορικών δεδομένων και των μετεωρολογικών δεδομένων και τις εφαρμοστέες προθεσμίες.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΓΤΑΑΤμήμα 1

Γενικές διατάξεις όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ

Άρθρο 27

Κοινές διατάξεις για το σύνολο των πληρωμών

1.  
Οι πληρωμές από την Επιτροπή της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που αναφέρεται στο άρθρο 6 δεν υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παράγραφος 1, οι πληρωμές αυτές καταλογίζονται στην παλαιότερη ανοικτή δημοσιονομική δέσμευση.

2.  
Εφαρμόζεται το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.Τμήμα 2

Χρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ

Άρθρο 28

Χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ

Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στις δαπάνες στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ καθορίζεται για κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τη στήριξη των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ από το ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 29

Δημοσιονομικές δεσμεύσεις

1.  
Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, νομική δέσμευση κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση ορίζει τη συνεισφορά ανά έτος.
2.  
Οι ενωσιακές δημοσιονομικές δεσμεύσεις για κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2027. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, για κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την πρώτη δόση έπονται της έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ από την Επιτροπή και της κοινοποίησής στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τις επόμενες δόσεις πραγματοποιούνται από την Επιτροπή πριν από την 1η Μαΐου κάθε έτους, με βάση την εκτελεστική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού.Τμήμα 3

Χρηματοδοτική συνεισφορά στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης

Άρθρο 30

Διατάξεις που εφαρμόζονται στις πληρωμές για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης

1.  
Οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών με τη μορφή προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμής υπολοίπου, όπως περιγράφεται στο παρόν τμήμα.
2.  
Το συνολικό ποσό του αθροίσματος της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών δεν υπερβαίνει το 95 % της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Όταν καλυφθεί το ανώτατο όριο του 95 %, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής.

Άρθρο 31

Ρυθμίσεις προχρηματοδότησης

1.  

Μετά την εκτελεστική απόφασή της για έγκριση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, η Επιτροπή καταβάλλει αρχικό ποσό προχρηματοδότησης στο κράτος μέλος για ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ. Το εν λόγω αρχικό ποσό προχρηματοδότησης καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:

α) 

το 2023: το 1 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ·

β) 

το 2024: το 1 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ·

γ) 

το 2025: το 1 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

Εάν εγκριθεί στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ το 2024 ή αργότερα, οι δόσεις προηγουμένων ετών καταβάλλονται αμελλητί μετά την έγκρισή του.

2.  
Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επιτροπή εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη ή δεν υποβληθεί καμία δήλωση δαπανών στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ εντός 24 μηνών από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της προχρηματοδότησης από την Επιτροπή. Η εν λόγω προχρηματοδότηση συμψηφίζεται με τις πρώτες δαπάνες που δηλώθηκαν για το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.
3.  
Δεν καταβάλλεται ούτε εισπράττεται πρόσθετη προχρηματοδότηση όταν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.
4.  
Οι τόκοι τους οποίους αποφέρει η προχρηματοδότηση χρησιμοποιούνται για το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και αφαιρούνται από το ποσό των δημόσιων δαπανών που εμφαίνεται στην τελική δήλωση δαπανών.
5.  
Το συνολικό ποσό της προχρηματοδότησης εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 53 πριν περατωθεί το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Άρθρο 32

Ενδιάμεσες πληρωμές

1.  
Για κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ πραγματοποιούνται ενδιάμεσες πληρωμές. Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 στις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιούνται για κάθε είδος παρέμβασης, εξαιρουμένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Οι ενδιάμεσες πληρωμές περιλαμβάνουν επίσης τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

2.  
Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων, η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τις μειώσεις και τις αναστολές που διενεργούνται βάσει των άρθρων 39 έως 42, πραγματοποιεί ενδιάμεσες πληρωμές για την επιστροφή των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών για την εκτέλεση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ.
3.  
Σε περίπτωση υλοποίησης χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η δήλωση δαπανών περιλαμβάνει τα συνολικά εκταμιευθέντα ποσά ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, τα ποσά που δεσμεύθηκαν για συμβάσεις εγγυήσεων, από τη διαχειριστική αρχή, προς τους τελικούς αποδέκτες, ή προς όφελος αυτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115
4.  

Σε περίπτωση υλοποίησης χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η δήλωση δαπανών που περιλαμβάνει δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α) 

το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη δήλωση δαπανών έχει προηγουμένως καταβληθεί στο χρηματοδοτικό μέσο και μπορεί να ανέλθει έως και σε 30 % του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που έχει δεσμευτεί για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης·

β) 

το ποσό που περιλαμβάνεται στις μεταγενέστερες δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 86 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 περιλαμβάνει τις επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 80 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

5.  
Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου θεωρούνται προκαταβολές για τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 2. Το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη δήλωση δαπανών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου εκκαθαρίζεται από τους λογαριασμούς της Επιτροπής το αργότερο στους ετήσιους λογαριασμούς για το τελευταίο έτος υλοποίησης του σχετικού στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.
6.  

Κάθε ενδιάμεση πληρωμή εκτελείται από την Επιτροπή εφόσον πληρούνται οι εξής απαιτήσεις:

α) 

διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης δαπανών υπογεγραμμένης από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

β) 

μη υπέρβαση του συνολικού ποσού της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε είδος παρέμβασης για ολόκληρη την περίοδο που καλύπτει το σχετικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ·

γ) 

διαβίβαση στην Επιτροπή των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 2.

7.  
Εάν δεν πληρούται οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις της παραγράφου 6, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών ή, εφόσον έχει οριστεί, τον οργανισμό συντονισμού. Εάν δεν πληρούται οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 στοιχείο α) ή στοιχείο γ), η δήλωση δαπανών θεωρείται μη παραδεκτή.
8.  
Με την επιφύλαξη των άρθρων 53, 54 και 55, η Επιτροπή εκτελεί την ενδιάμεση πληρωμή εντός 45 ημερών από την καταχώριση δήλωσης δαπανών η οποία πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
9.  
Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών καταρτίζουν ενδιάμεσες δηλώσεις δαπανών που συνδέονται με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και τις διαβιβάζουν στην Επιτροπή απευθείας ή μέσω του οργανισμού συντονισμού, εφόσον έχει οριστεί, εντός των προθεσμιών που καθορίζει η Επιτροπή. H Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των εν λόγω προθεσμιών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Οι δηλώσεις δαπανών καλύπτουν τις δαπάνες των οργανισμών πληρωμών κατά τη διάρκεια κάθε σχετικής περιόδου. Καλύπτουν επίσης τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Ωστόσο, όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού δεν μπορούν να δηλωθούν στην Επιτροπή κατά τη σχετική περίοδο διότι εκκρεμεί η έγκριση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 10 του εν λόγω κανονισμού, οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να δηλωθούν στις επόμενες περιόδους.

Οι δηλώσεις ενδιάμεσων δαπανών για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου και μετά καταλογίζονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

10.  
Όταν ο δευτερεύων διατάκτης απαιτεί τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων λόγω παροχής ελλιπών ή ασαφών πληροφοριών ή διαφωνίας ή διαφορετικής ερμηνείας ή άλλης ανακολουθίας σε σχέση με τις δηλώσεις δαπανών μιας περιόδου αναφοράς, ως αποτέλεσμα ιδίως μη κοινοποίησης των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και πράξεων που εκδίδει η Επιτροπή βάσει του εν λόγω κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει, μετά από αίτημα του δευτερεύοντος διατάκτη, πρόσθετες πληροφορίες εντός προθεσμίας που ορίζεται στο εν λόγω αίτημα ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Η προθεσμία για τις ενδιάμεσες πληρωμές που προβλέπεται στην παράγραφο 8 μπορεί να διακοπεί για το σύνολο ή μέρος του ποσού που αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής, για μέγιστη περίοδο έξι μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης παροχής πληροφοριών μέχρι την παραλαβή των πληροφοριών αυτών, οι οποίες θεωρούνται ικανοποιητικές. Το κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει για παράταση της περιόδου διακοπής κατά επιπλέον περίοδο τριών μηνών.

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί στο αίτημα παροχής πρόσθετων πληροφοριών εντός της περιόδου που ορίζεται στην εν λόγω αίτηση ή εάν η απάντησή του δεν κριθεί ικανοποιητική ή αναφέρει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι ισχύοντες κανόνες ή ότι έχει γίνει αντικανονική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει ή να μειώσει τις πληρωμές σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 42.

Άρθρο 33

Πληρωμή του υπολοίπου και περάτωση των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ

1.  
Το υπόλοιπο εξοφλείται από την Επιτροπή μετά την παραλαβή της τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, με βάση το ισχύον οικονομικό σχέδιο στο επίπεδο των ειδών παρέμβασης του ΕΓΤΑΑ, τους ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου έτους υλοποίησης του εξεταζόμενου στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και τις αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών, με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 86 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και καλύπτουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών.
2.  
Το υπόλοιπο εξοφλείται το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κρίνονται παραδεκτά από την Επιτροπή και εκκαθαρίζεται το τελευταίο σύνολο ετήσιων λογαριασμών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παράγραφος 5, τα ποσά που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δημοσιονομικής δέσμευσης μετά την εξόφληση του υπολοίπου αποδεσμεύονται από την Επιτροπή εντός έξι μηνών.
3.  
Η παράλειψη διαβίβασης στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, της τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και των εγγράφων που απαιτούνται για την εκκαθάριση των ετήσιων λογαριασμών του τελευταίου έτους υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ συνεπάγεται την αυτόματη αποδέσμευση του υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 34.

Άρθρο 34

Αυτόματη αποδέσμευση για τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ

1.  
Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα κάθε τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες πληρωμές ή για το οποίο δεν παρελήφθη από την Επιτροπή δήλωση δαπανών που να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 32 παράγραφος 6 στοιχεία α) και γ) για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά από εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.
2.  
Το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που είναι ακόμη ανοικτό κατά την τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση δαπανών εντός έξι μηνών από την εν λόγω ημερομηνία αποδεσμεύεται αυτόματα.
3.  
Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από το κράτος μέλος το αργότερο την 31η Ιανουαρίου του έτους N + 3.
4.  

Κατά τον υπολογισμό της αυτόματης αποδέσμευσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) 

το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2·

β) 

το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων το οποίο δεν ήταν σε θέση να καταβάλει ένας οργανισμός πληρωμών λόγω ανωτέρας βίας, με σοβαρές συνέπειες για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ· οι εθνικές αρχές που επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας οφείλουν να αποδεικνύουν τις άμεσες συνέπειές της στην εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

Έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, το κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή στοιχεία για τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο εξαιρέσεις όσον αφορά το δηλωθέν ποσό μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.

5.  
Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο εάν υπάρχει κίνδυνος αυτόματης αποδέσμευσης. Τα ενημερώνει για το επίμαχο ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Δίδεται στα κράτη μέλη προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω στοιχείων για να συμφωνήσουν στο σχετικό ποσό ή να υποβάλουν παρατηρήσεις. Η Επιτροπή προβαίνει στην αυτόματη αποδέσμευση το αργότερο εννέα μήνες μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
6.  
Σε περίπτωση αυτόματης αποδέσμευσης, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ μειώνεται για το συγκεκριμένο έτος κατά το ποσό της αυτόματης αποδέσμευσης. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει προς έγκριση από την Επιτροπή αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης στο οποίο το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η ενίσχυση κατανέμεται μεταξύ των ειδών παρεμβάσεων. Εάν δεν το πράξει, η Επιτροπή μειώνει κατ’ αναλογία τα ποσά που διατίθενται για κάθε είδος παρέμβασης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 35

Γεωργικό οικονομικό έτος

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το οικονομικό έτος καλύπτει τις δαπάνες που καταβλήθηκαν και τα έσοδα που εισπράχθηκαν και καταχωρίσθηκαν στους λογαριασμούς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑΑ από τους οργανισμούς πληρωμών όσον αφορά το οικονομικό έτος N το οποίο αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του έτους N - 1 και λήγει στις 15 Οκτωβρίου του έτους N.

Άρθρο 36

Αποκλεισμός της διπλής χρηματοδότησης

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ δεν λαμβάνουν καμία άλλη χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, μια πράξη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στήριξης από το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και από άλλα ταμεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, ή από άλλα μέσα της Ένωσης μόνον εάν το συνολικό ποσό της σωρευμένης ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης ή το ποσό ενίσχυσης που ισχύει για το εν λόγω είδος παρέμβασης που αναφέρεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν δηλώνουν τις ίδιες δαπάνες στην Επιτροπή για στήριξη:

α) 

από άλλο ταμείο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 ή από άλλο μέσο της Ένωσης· ή

β) 

από το ίδιο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Το ποσό των δαπανών που εγγράφονται σε δήλωση δαπανών δύναται να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με το έγγραφο που καθορίζει τους όρους της στήριξης.

Άρθρο 37

Επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς πληρωμών

1.  

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δύνανται να χρηματοδοτούνται από την Ένωση μόνον εάν έχουν πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών και εάν:

α) 

έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης· ή

β) 

όσον αφορά τα είδη παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115·

i) 

συνδέονται με αντίστοιχη αναφερόμενη εκροή· και

ii) 

έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης και δεν επεκτείνονται στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους που καθορίζονται στα σχετικά στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

2.  
Η παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) δεν εφαρμόζεται στις προκαταβολές που καταβάλλονται στους δικαιούχους στο πλαίσιο ειδών παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115

Άρθρο 38

Τήρηση των προθεσμιών πληρωμής

1.  
Σε περίπτωση που οι προθεσμίες πληρωμής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, οποιαδήποτε πληρωμή προς δικαιούχο που πραγματοποιείται από οργανισμό πληρωμών πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής είναι μη επιλέξιμη για ενωσιακή χρηματοδότηση.
2.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102, με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες όσον αφορά τις συνθήκες και τους όρους υπό τους οποίους οι πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 39

Μείωση των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών

1.  
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία, τις δηλώσεις και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 90, ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση των ανώτατων χρηματοδοτικών ορίων που καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, τότε μειώνει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στο πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων που αφορούν τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32.
2.  
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία, τις δηλώσεις και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 90, ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 38, ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ελάχιστης προθεσμίας 30 ημερών. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός της εν λόγω προθεσμίας ή εάν η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η παρασχεθείσα απάντηση είναι έκδηλα ανεπαρκής, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές προς το οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32.
3.  
Οι μειώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 53.
4.  
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη διαδικασία και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 38. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 40

Αναστολή των πληρωμών σε σχέση με την ετήσια εκκαθάριση

1.  
Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή του συνολικού ποσού των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3. Η Επιτροπή επιστρέφει τα ανασταλέντα ποσά μόλις λάβει τα ελλείποντα έγγραφα από το οικείο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία παραλαβής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Σε ό,τι αφορά τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 32, οι δηλώσεις δαπανών θεωρούνται μη παραδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου.

2.  
Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 54, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις σχετικές δαπάνες για τις παρεμβάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο της μείωσης σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2, και το ποσό που αναστέλλεται δεν υπερβαίνει το ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στη μείωση που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2. Τα ποσά που αναστέλλονται επιστρέφονται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη ή μειώνονται οριστικά το αργότερο με την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 54 και αφορά το έτος για το οποίο είχαν ανασταλεί οι πληρωμές. Ωστόσο, εάν τα κράτη μέλη αποδείξουν ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να άρει νωρίτερα την αναστολή με χωριστή εκτελεστική πράξη.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με το ποσοστό αναστολής πληρωμών.
4.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Πριν από την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για την πρόθεσή της και παρέχει στο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ελάχιστης προθεσμίας 30 ημερών.

5.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 21 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές του άρθρου 32 λαμβάνουν υπόψη τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 41

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων

1.  
Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η Επιτροπή ζητεί από το οικείο κράτος μέλος να υποβάλει σχέδιο δράσης, το εν λόγω κράτος μέλος καθορίζει, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, ένα τέτοιο σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα διορθωτικά μέτρα και σαφείς δείκτες προόδου, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται πέραν του ενός οικονομικού έτους.

Το οικείο κράτος μέλος απαντά εντός δύο μηνών από το αίτημα της Επιτροπής για σχέδιο δράσης.

Το αργότερο δύο μήνες αφότου παραλάβει το σχέδιο δράσης από το οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνει γραπτώς το κράτος μέλος για τις αντιρρήσεις της στο υποβληθέν σχέδιο δράσης και ζητεί την τροποποίησή του. Το οικείο κράτος μέλος συμμορφώνεται με το σχέδιο δράσης, όπως έγινε δεκτό από την Επιτροπή, και τηρεί το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή του.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη διάρθρωση των σχεδίων δράσης και τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

2.  
Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή δεν εφαρμόσει το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για τη διόρθωση της κατάστασης, ή εάν δεν έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το γραπτό αίτημα της Επιτροπής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, το αίτημα της Επιτροπής για σχέδιο δράσης για το οικονομικό έτος 2025 δεν οδηγεί σε αναστολή των πληρωμών πριν από την επανεξέταση των επιδόσεων για το οικονομικό έτος 2026, όπως προβλέπεται στο άρθρο 135 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

Η αναστολή πληρωμών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιβάλλεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας στις σχετικές δαπάνες που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις οι οποίες προβλεπόταν να καλυφθούν από το εν λόγω σχέδιο δράσης.

Η Επιτροπή επιστρέφει τα ανασταλέντα ποσά όταν, με βάση την επανεξέταση των επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 ή με βάση την κοινοποίηση στην οποία προβαίνει οικειοθελώς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου δράσης και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της υστέρησης, επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων.

Εάν η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί έως το τέλος του δωδέκατου μήνα από την αναστολή των πληρωμών, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για την οριστική μείωση του ποσού που έχει ανασταλεί για το οικείο κράτος μέλος.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για την πρόθεσή της και του ζητεί να απαντήσει εντός ελάχιστης προθεσμίας 30 ημερών.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια της αναστολής των πληρωμών και την προϋπόθεση επιστροφής ή μείωσης των εν λόγω ποσών όσον αφορά την πολυετή παρακολούθηση των επιδόσεων.

Άρθρο 42

Αναστολή πληρωμών σε σχέση με ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης

1.  
Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στην ορθή λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης, η Επιτροπή ζητεί, εφόσον απαιτείται, από το οικείο κράτος μέλος να υποβάλει σχέδιο δράσης στο οποίο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και σαφείς δείκτες προόδου. Το εν λόγω σχέδιο δράσης καταρτίζεται σε διαβούλευση με την Επιτροπή. Το οικείο κράτος μέλος απαντά εντός δύο μηνών από το αίτημα της Επιτροπής προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη για σχέδιο δράσης.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη διάρθρωση των σχεδίων δράσης και τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

2.  
Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή δεν εφαρμόσει το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για τη διόρθωση της κατάστασης, ή εάν δεν έχει εφαρμοστεί σύμφωνα με το γραπτό αίτημα της Επιτροπής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας στις σχετικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώνονται ελλείψεις, για περίοδο που θα πρέπει να καθοριστεί στις εκτελεστικές πράξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναστολή, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες η περίοδος αναστολής παρατείνεται κατά περαιτέρω περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους 12 μήνες. Τα ποσά που αναστέλλονται λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 55.

3.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Πριν από την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για την πρόθεσή της και του ζητεί να απαντήσει εντός ελάχιστης προθεσμίας 30 ημερών.

4.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 21 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές του άρθρου 32 λαμβάνουν υπόψη τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 43

Τήρηση χωριστών λογαριασμών

1.  
Κάθε οργανισμός πληρωμών τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις πιστώσεις που εγγράφονται στον ενωσιακό προϋπολογισμό για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.
2.  
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζει περαιτέρω κανόνες για την υποχρέωση του παρόντος άρθρου, καθώς και τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 44

Πληρωμή στους δικαιούχους

1.  
Εκτός αν το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ρητώς διαφορετικά, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές που αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.
2.  
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληρωμές στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 να πραγματοποιούνται το νωρίτερο την 1η Δεκεμβρίου και το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη δύνανται:

α) 

πριν από την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και τα μέτρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013·

β) 

πριν από την 1η Δεκεμβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 75 % όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2.

3.  
Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 77 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

▼M1

3α.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές στους δικαιούχους των παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.
3β.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τις ενισχύσεις για το σχολικό έτος 2023/2024 και τα επόμενα σχολικά έτη, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.
3γ.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές στους δικαιούχους των μέτρων στήριξης των γεωργικών αγορών που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 219, 220 και 221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

▼B

4.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την προσθήκη κανόνων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καταβάλλουν προκαταβολές όσον αφορά τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και όσον αφορά μέτρα για τη ρύθμιση ή τη στήριξη γεωργικών αγορών, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική και χωρίς διακρίσεις πληρωμή των προκαταβολών.
5.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με ειδικούς όρους για την καταβολή των προκαταβολών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική και χωρίς διακρίσεις πληρωμή των προκαταβολών.
6.  
Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και εντός των ορίων του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή εκδίδει, κατά περίπτωση, εκτελεστικές πράξεις που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορούν να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αλλά μόνο στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 45

Διάθεση των εσόδων

1.  

Τα ακόλουθα θεωρούνται «έσοδα για ειδικό προορισμό» κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού:

α) 

όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο τόσο του ΕΓΤΕ όσο και του ΕΓΤΑΑ, τα ποσά βάσει των άρθρων 38, 54 και 55 του παρόντος κανονισμού και βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού και, όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ, τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 53 και 56 του παρόντος κανονισμού, τα οποία πρέπει να καταβάλλονται στον ενωσιακό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των τόκων·

β) 

τα ποσά που αντιστοιχούν στις κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ·

γ) 

εγγυήσεις, χρηματικές καταθέσεις ή εγγυήσεις παρεχόμενες δυνάμει ενωσιακής νομοθεσίας που θεσπίζεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, εκτός των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες στη συνέχεια καταπίπτουν· ωστόσο, οι καταπίπτουσες εγγυήσεις που έχουν συσταθεί κατά την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής ή στο πλαίσιο διαγωνισμού με μόνο στόχο την εξασφάλιση της υποβολής σοβαρών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους παρακρατούνται από τα κράτη μέλη·

δ) 

τα ποσά που μειώνονται οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2.

2.  
Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταβάλλονται στον ενωσιακό προϋπολογισμό και, σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ, αντιστοίχως.
3.  
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα έσοδα για ειδικό προορισμό που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4.  
Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, το άρθρο 113 του δημοσιονομικού κανονισμού εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τη λογιστική εγγραφή των εσόδων για ειδικό προορισμό που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 46

Μέτρα ενημέρωσης

1.  
Η παροχή πληροφοριών που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο ε) αποσκοπεί ειδικότερα στην επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής της με το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών για τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, η ενημέρωση των γεωργών και των καταναλωτών, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, η ενημέρωση των λοιπών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και η προώθηση ενός πιο βιώσιμου ενωσιακού γεωργικού μοντέλου, καθώς και η κατανόησή του από τους πολίτες.

Επιδίωξη είναι η συνεπής, τεκμηριωμένη, αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός Ένωσης, και η αδρομερής περιγραφή των δράσεων επικοινωνίας που προβλέπονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο της Επιτροπής για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

2.  

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αποτελούνται από:

α) 

ετήσια προγράμματα εργασίας ή αλλά ειδικά μέτρα που υποβάλλονται από τρίτους·

β) 

δραστηριότητες που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Αποκλείονται τα μέτρα τα οποία απαιτούνται από τη νομοθεσία ή τα μέτρα για τα οποία λαμβάνεται ήδη χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλης δράσης της Ένωσης.

Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της θεσμικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

3.  
Η Επιτροπή δημοσιεύει άπαξ ετησίως πρόσκληση υποβολής προτάσεων που πληροί τους όρους του δημοσιονομικού κανονισμού.
4.  
Τα μέτρα που προβλέπονται και λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 1.
5.  
Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 47

Άλλες αρμοδιότητες της Επιτροπής σχετικά με το παρόν κεφάλαιο

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τους όρους υπό τους οποίους αντισταθμίζονται ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Εάν ο ενωσιακός προϋπολογισμός δεν έχει εγκριθεί έως την έναρξη του έτους προϋπολογισμού ή εάν το συνολικό ποσό των προγραμματισμένων δεσμεύσεων υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος κανονισμού για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τη μέθοδο που εφαρμόζεται στις δεσμεύσεις και στην πληρωμή των ποσών.

2.  

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά:

α) 

τη χρηματοδότηση και το λογιστικό πλαίσιο των μέτρων παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης και τις λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ·

β) 

τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της διαδικασίας αυτόματης αποδέσμευσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εκκαθάριση λογαριασμώνΤμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 48

Προσέγγιση ενιαίου ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή επαφίεται στο έργο των οργανισμών πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν έχει ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος ότι δεν μπορεί να βασιστεί στο έργο του οργανισμού πιστοποίησης για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, και λαμβάνει αυτό υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου της για την ανάγκη διενέργειας ελέγχων από την Επιτροπή στο εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να βασιστεί στο έργο του οικείου οργανισμού πιστοποίησης.

Άρθρο 49

Έλεγχοι από την Επιτροπή

1.  

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ, κάθε ελέγχου που οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 ΣΛΕΕ ή βάσει του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, ή του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να οργανώνει ελέγχους στα κράτη μέλη με σκοπό να εξακριβώνει κυρίως εάν:

α) 

οι διοικητικές πρακτικές συμμορφώνονται προς τους ενωσιακούς κανόνες·

β) 

οι δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση επιδόσεων·

γ) 

οι δαπάνες που αντιστοιχούν στα μέτρα που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 πραγματοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης·

δ) 

το έργο του οργανισμού πιστοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 12 και για τους σκοπούς του τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου·

ε) 

ένας οργανισμός πληρωμών συμμορφώνεται με τους ελάχιστους όρους διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και αν το κράτος μέλος εφαρμόζει σωστά το άρθρο 9 παράγραφος 4·

στ) 

το οικείο κράτος μέλος υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

ζ) 

τα σχέδια δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 42 υλοποιούνται με ορθό τρόπο.

Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων εκ μέρους της ή οι υπάλληλοι της Επιτροπής που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν πρόσβαση στα βιβλία και σε κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των μεταδεδομένων που εγγράφονται σε ηλεκτρονικό μέσο.

Η εξουσία διενέργειας ελέγχων δεν θίγει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που επιφυλάσσουν ορισμένες ενέργειες σε υπαλλήλους ειδικώς οριζόμενους από την εθνική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή να ενεργούν για λογαριασμό της δεν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή επίσημες ανακρίσεις ατόμων με βάση τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

2.  
Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από τον έλεγχο, το οικείο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη τον διοικητικό αντίκτυπο της διοργάνωσης των ελέγχων στους οργανισμούς πληρωμών. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του εν λόγω κράτους μέλους.

Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, και εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους διενεργούν συμπληρωματικούς ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις πράξεις που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Στους εν λόγω ελέγχους μπορούν να μετέχουν οι υπάλληλοι της Επιτροπής ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα.

Για τη βελτίωση των ελέγχων, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητεί τη συνδρομή των αρχών των εν λόγω κρατών μελών για ορισμένους ελέγχους ή έρευνες.

Άρθρο 50

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1.  
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ και λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα για να διευκολύνουν τους ελέγχους τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμους στο πλαίσιο της διαχείρισης της ενωσιακής χρηματοδότησης.
2.  
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις οποίες θεσπίζουν για την εφαρμογή των ενωσιακών νομικών πράξεων που σχετίζονται με την ΚΓΠ και οι οποίες έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ.
3.  
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΓΠ, για τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που εντοπίζονται, και για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες. Η Επιτροπή συνοψίζει και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές ετησίως, τις κοινοποιεί δε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 51

Πρόσβαση σε έγγραφα

1.  
Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών φυλάσσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με πραγματοποιηθείσες πληρωμές και τα έγγραφα σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία, και θέτουν τα εν λόγω έγγραφα και τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της Επιτροπής.

Τα εν λόγω έγγραφα και τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή υπό τους όρους που θέτει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Όταν τα ανωτέρω έγγραφα και οι ανωτέρω πληροφορίες φυλάσσονται από αρχή εξουσιοδοτημένη από οργανισμό πληρωμών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την έγκριση των δαπανών, η αρχή αυτή διαβιβάζει στον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό και το αντικείμενο των διενεργηθέντων ελέγχων και με τα μέτρα που ελήφθησαν με βάση τα πορίσματά τους.

2.  
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους οργανισμούς πιστοποίησης.
3.  
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες τηρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της μορφής τους και της χρονικής περιόδου αποθήκευσής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 52

Αρμοδιότητες της Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους, την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες και την υποχρέωση συνεργασίας

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 102, τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους ελέγχους και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τις ειδικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη βάσει του παρόντος κεφαλαίου και με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται, και σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο αυτό.
2.  
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά τις διαδικασίες σχετικά με τις υποχρεώσεις συνεργασίας των κρατών μελών για την εφαρμογή των άρθρων 49 και 50.·Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.Τμήμα 2

Εκκαθάριση

Άρθρο 53

Ετήσια δημοσιονομική εκκαθάριση

1.  
Πριν από τις 31 Μαΐου του έτους που έπεται του οικείου έτους προϋπολογισμού και με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και δ), η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν την απόφασή της για την εκκαθάριση των λογαριασμών των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών, όσον αφορά τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις καλύπτουν την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων ετήσιων λογαριασμών και εκδίδονται με την επιφύλαξη των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει των άρθρων 54 και 55.

2.  
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την έκδοση και την εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 54

Ετήσια εκκαθάριση επιδόσεων

1.  
Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 δεν έχουν αντίστοιχη εκροή με αυτή που δηλώνεται στην ετήσια έκθεση επιδόσεων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, καθώς και στο άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του οικείου έτους προϋπολογισμού, καθορίζοντας τα ποσά που πρόκειται να μειωθούν από την ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με την επιφύλαξη του περιεχομένου των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει του άρθρου 55 του παρόντος κανονισμού.

2.  
Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να μειωθούν με βάση τη διαφορά μεταξύ των ετήσιων δαπανών που δηλώθηκαν για μια παρέμβαση και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική δηλωθείσα εκροή σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογήσεις που παρείχε το κράτος μέλος στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.
3.  
Πριν από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή παρέχει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του και να δικαιολογήσει τυχόν διαφορές εντός προθεσμίας η οποία, σε περίπτωση που τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, δεν θα είναι μικρότερη των 30 ημερών.
4.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τις αιτιολογήσεις που παρέχει το οικείο κράτος μέλος και τη μεθοδολογία και τα κριτήρια εφαρμογής των μειώσεων.
5.  
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την έκδοση και την εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 55

Διαδικασία συμμόρφωσης

1.  
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν από την ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 2.

Ωστόσο, όσον αφορά στα είδη των παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115, οι αποκλεισμοί από την ενωσιακή χρηματοδότηση που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στην ορθή λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης των κρατών μελών.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους που καθορίζονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και στο εθνικό δίκαιο.

2.  
Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα των διαπιστούμενων ελλείψεων. Στο εν λόγω πλαίσιο, λαμβάνει δεόντως υπόψη το είδος των εν λόγω ελλείψεων και της οικονομικής ζημίας που υπέστη η Ένωση.
3.  
Πριν από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα πορίσματα της Επιτροπής και οι παρατηρήσεις του οικείου κράτους μέλους επί των εν λόγω πορισμάτων κοινοποιούνται εγγράφως μεταξύ των δύο μερών και, στη συνέχεια, τα μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δίνεται η δυνατότητα να αποδείξει ότι ο πραγματικός βαθμός της μη συμμόρφωσης είναι μικρότερος από αυτόν που εκτιμά η Επιτροπή.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να ζητήσει την έναρξη διαδικασίας με σκοπό να επιτευχθεί εντός τεσσάρων μηνών συμβιβασμός των θέσεων των μερών. Η διαδικασία διεξάγεται από όργανο συμβιβασμού. Έκθεση αποτελεσμάτων της εν λόγω διαδικασίας υποβάλλεται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης πριν να αποφασίσει να απορρίψει τη χρηματοδότηση και παρέχει αιτιολόγηση εάν αποφασίσει να μην ακολουθήσει τις εν λόγω συστάσεις.

4.  

Η απόρριψη χρηματοδότησης δεν αφορά:

α) 

τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από 24 μήνες πριν από την έγγραφη ανακοίνωση των πορισμάτων στο κράτος μέλος από την Επιτροπή·

β) 

δαπάνες για πολυετείς παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή στο πεδίο εφαρμογής παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 6 και για τις οποίες η τελευταία υποχρέωση που υπέχει ο δικαιούχος ανελήφθη νωρίτερα από 24 μήνες πριν από την έγγραφη ανακοίνωση των πορισμάτων στο κράτος μέλος από την Επιτροπή·

γ) 

δαπάνες για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης βάσει του άρθρου 6, εκτός από αυτές του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες η πληρωμή ή ενδεχομένως η τελική πληρωμή από τον οργανισμό πληρωμών πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από 24 μήνες πριν από την έγγραφη ανακοίνωση των πορισμάτων στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από την Επιτροπή.

5.  

Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:

α) 

ενισχύσεις που χορηγούνται από κράτος μέλος για τις οποίες η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ·

β) 

παραβάσεις για τις οποίες η Επιτροπή έχει στείλει αιτιολογημένη γνώμη στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ·

γ) 

παραβάσεις από κράτη μέλη των υποχρεώσεών τους δυνάμει του τίτλου IV κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή κοινοποιεί εγγράφως στο κράτος μέλος τα πορίσματά της, εντός 12 μηνών από την παραλαβή της έκθεσης του κράτους μέλους που αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων των σχετικών δαπανών.

6.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων.
7.  
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την έκδοση και την εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, και της διαδικασίας συμβιβασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και της σύστασης, των καθηκόντων, της σύνθεσης και των ρυθμίσεων εργασίας του οργάνου συμβιβασμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.Τμήμα 3

Ανακτήσεις για μη συμμόρφωση

Άρθρο 56

Ειδικές διατάξεις για το ΕΓΤΕ

1.  
Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και οι σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται από αυτόν ως έσοδα για ειδικό προορισμό του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.
2.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν εντολή στον οργανισμό πληρωμών, ως αρμόδιο οργανισμό για την ανάκτηση της οφειλής, να παρακρατήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές δικαιούχου από μελλοντικές πληρωμές προς τον εν λόγω δικαιούχο.
3.  
Κατά την καταβολή στον ενωσιακό προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οικείο κράτος μέλος δύναται να παρακρατεί το 20 % των αντιστοίχων ποσών ως κατ’ αποκοπή έξοδα ανάκτησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές υπηρεσίες του ή σε άλλους επίσημους οργανισμούς.

Άρθρο 57

Ειδικές διατάξεις για το ΕΓΤΑΑ

1.  
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των δικαιούχων —και, σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικά μέσα, παρατυπιών και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των ειδικών ταμείων στο πλαίσιο ταμείων χαρτοφυλακίου ή των τελικών αποδεκτών— με τους όρους των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης που εξειδικεύονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές με μερική ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, πλήρη ακύρωση της σχετικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το είδος και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ζημίας που υφίσταται το ΕΓΤΑΑ.

Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ που ακυρώνονται και τα ανακτώμενα ποσά, καθώς και οι αντίστοιχοι τόκοι, επαναδιατίθενται σε άλλες πράξεις αγροτικής ανάπτυξης στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επαναχρησιμοποιούν τα ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται από ακύρωση ή ανάκτηση στο σύνολό τους μόνο για πράξη αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των οικείων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και δεν μπορούν να τα επαναδιαθέσουν για πράξεις αγροτικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν το αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα κράτη μέλη παρακρατούν από οποιαδήποτε μελλοντική πληρωμή του οργανισμού πληρωμών υπέρ του δικαιούχου κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό προκύπτον από τυχόν εκκρεμούσα παρατυπία δικαιούχου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από τα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, συνεισφορά που ακυρώνεται ως αποτέλεσμα μεμονωμένων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο ως εξής:

α) 

εάν η μη συμμόρφωση που οδήγησε στην ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, μόνο για άλλους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου·

β) 

εάν η μη συμμόρφωση που οδήγησε στην ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του ειδικού ταμείου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 στο πλαίσιο ενός ταμείου χαρτοφυλακίου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20 του εν λόγω κανονισμού, μόνο για άλλα ειδικά ταμεία.

Άρθρο 58

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τον πιθανό συμψηφισμό των ποσών και τους τρόπους κοινοποίησης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τον πιθανό συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τους τρόπους κοινοποίησης και ενημέρωσης από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή σχετικά με τις υποχρεώσεις του παρόντος τμήματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικοί κανόνες

Άρθρο 59

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.  

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ΚΓΠ, και τηρώντας τα εφαρμοστέα συστήματα διακυβέρνησης, θεσπίζουν όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και λαμβάνουν όλα τα άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 37. Οι εν λόγω πράξεις και τα εν λόγω μέτρα αφορούν ιδίως:

α) 

την εξακρίβωση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο των δικαιούχων και κατά τα προβλεπόμενα στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ·

β) 

την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης ιδίως όσον αφορά τους τομείς υψηλής επικινδυνότητας, που θα ενεργεί αποτρεπτικά, λαμβανομένου υπόψη του κόστους και των οφελών καθώς και της αναλογικότητας των μέτρων·

γ) 

την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης·

δ) 

την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή, ελλείψει αυτής, με την εθνική νομοθεσία και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό αυτό·

ε) 

την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εντόκως και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων για παρατυπίες κατά την έννοια άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95.

2.  
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τις ενωσιακές παρεμβάσεις.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των οικείων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή.

Για να συνδράμει τα κράτη μέλη στο θέμα αυτό, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών εργαλείο εξόρυξης δεδομένων για την εκτίμηση των κινδύνων που ενέχουν τα έργα, οι δικαιούχοι, οι ανάδοχοι και οι συμβάσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση και την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το εν λόγω εργαλείο εξόρυξης δεδομένων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των κανόνων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 62. Έως το 2025, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στην οποία θα αξιολογείται η χρήση του ενιαίου εργαλείου εξόρυξης δεδομένων και η διαλειτουργικότητά του, με σκοπό τη γενικευμένη χρήση του από τα κράτη μέλη.

3.  
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος υποβολής εκθέσεων και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.
4.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ τούς παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της ταυτοποίησης του ομίλου στον οποίο συμμετέχουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11) της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ).
5.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις για να εξασφαλίσουν ότι οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), είναι αναλογικές και διαβαθμισμένες σύμφωνα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης.

Οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις όταν:

α) 

η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3·

β) 

η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση·

γ) 

το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή όταν η αρμόδια αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Εάν η μη συμμόρφωση με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να λάβει την ενίσχυση.

6.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν στα οικεία συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τη δυνατότητα διόρθωσης των αιτήσεων ενίσχυσης και των αιτήσεων πληρωμής μετά την υποβολή τους, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα λήψης ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή αναγνωρίζει ότι οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν προς διόρθωση στοιχεία ή παραλείψεις υπεβλήθησαν καλή τη πίστει και ότι η διόρθωση πραγματοποιείται είτε πριν ενημερωθεί ο αιτών ότι έχει επιλεγεί για επιτόπιο έλεγχο είτε πριν η αρμόδια αρχή λάβει την απόφασή της σχετικά με την αίτηση.
7.  
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ και, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στρατηγικού τους σχεδίου για την ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις καταγγελίες που υποβάλλονται απευθείας σε αυτήν. Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει καταγγελία σε κράτος μέλος το δε κράτος μέλος δεν δίνει συνέχεια εντός της προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι το κράτος μέλος τηρεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας παραγράφου.
8.  
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν και τις δράσεις που ανέλαβαν δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

Κάθε όρος που καθορίζεται από τα κράτη μέλη προς συμπλήρωση των όρων που προβλέπονται στους ενωσιακούς κανόνες για τη χορήγηση στήριξης χρηματοδοτούμενης από το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ πρέπει να είναι δυνατόν να εξακριβωθεί.

9.  

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των αναγκαίων κανόνων που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου και αφορούν:

α) 

τις διαδικασίες, τις προθεσμίες, την ανταλλαγή πληροφοριών, τις απαιτήσεις για το εργαλείο εξόρυξης δεδομένων και τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται για την ταυτοποίηση των δικαιούχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4·

β) 

την κοινοποίηση και την ενημέρωση από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 7.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 60

Κανόνες σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διεξάγονται

1.  
Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν συστηματικούς ελέγχους οι οποίοι στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στους τομείς όπου ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εκτελείται το επίπεδο ελέγχων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τυχαίο δείγμα και δείγμα βάσει ανάλυσης κινδύνου.

2.  
Οι έλεγχοι των πράξεων που λαμβάνουν ενίσχυση από χρηματοδοτικά μέσα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, διεξάγονται μόνο στο επίπεδο του ταμείου χαρτοφυλακίου και των ειδικών ταμείων και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

Οι έλεγχοι δεν διεξάγονται στο επίπεδο της ΕΤΕπ ή άλλων διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 102, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση των ελέγχων είναι ορθή και αποτελεσματική και ότι η επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας διενεργείται με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις και προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό με κανόνες, εφόσον το απαιτεί η ορθή διαχείριση του εν λόγω συστήματος, οι οποίοι αφορούν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τα τελωνειακά καθεστώτα, και ιδίως εκείνα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
4.  

Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στη γεωργική νομοθεσία, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των αναγκαίων κανόνων για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και ιδίως:

α) 

όσον αφορά την κάνναβη που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, των κανόνων για τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους προσδιορισμού των επιπέδων τετραϋδροκανναβινόλης·

β) 

όσον αφορά το βαμβάκι που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο II τμήμα 3 υποτμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, συστήματος ελέγχων των εγκεκριμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων·

γ) 

όσον αφορά τον οίνο που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, κανόνων για τη μέτρηση των εκτάσεων καθώς και για τους ελέγχους και τους κανόνες που διέπουν τις ειδικές δημοσιονομικές διαδικασίες για τη βελτίωση των ελέγχων·

δ) 

των δοκιμών και των μεθόδων που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας προϊόντων για δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική αποθεματοποίηση, καθώς και της διεξαγωγής διαγωνισμών τόσο για δημόσια παρέμβαση όσο και για ιδιωτική αποθεματοποίηση·

ε) 

άλλων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τα κράτη μέλη όσον αφορά τα μέτρα που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Άρθρο 61

Μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες

Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση αφορά ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το μέρος της ενίσχυσης που δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται προσδιορίζεται βάσει της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η νομιμότητα και η κανονικότητα της συναλλαγής να επηρεάζονται μόνον έως το επίπεδο του μέρους της ενίσχυσης που δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται.

Άρθρο 62

Ρήτρα καταστρατήγησης

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και ιδίως διασφαλίζουν ότι τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται δυνάμει της γεωργικής νομοθεσίας δεν παρέχονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία διαπιστώνεται ότι δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων αυτών, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας αυτής.

Άρθρο 63

Συμβατότητα των παρεμβάσεων για τους σκοπούς των ελέγχων στον αμπελοοινικό τομέα

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των παρεμβάσεων στον αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται στις παρεμβάσεις αυτές είναι σύμφωνες με το ολοκληρωμένο σύστημα που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος τίτλου όσον αφορά:

α) 

τα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων·

β) 

τους ελέγχους.

Άρθρο 64

Εγγυήσεις

1.  
Εφόσον προβλέπεται από τη γεωργική νομοθεσία, τα κράτη μέλη ζητούν τη σύσταση εγγύησης με την οποία εξασφαλίζεται η καταβολή ή η κατάπτωση χρηματικού ποσού υπέρ της αρμόδιας αρχής αν δεν τηρηθεί συγκεκριμένη υποχρέωση δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.
2.  
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει εάν δεν τηρηθεί μια συγκεκριμένη υποχρέωση ή εάν τηρηθεί μόνο εν μέρει.
3.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες που εξασφαλίζουν μεταχείριση χωρίς διακρίσεις, ισότητα και τήρηση της αναλογικότητας κατά τη σύσταση εγγύησης και οι οποίοι:

α) 

προσδιορίζουν το υπεύθυνο μέρος στην περίπτωση μη τήρησης μιας υποχρέωσης·

β) 

καθορίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί τη σύσταση εγγύησης·

γ) 

θεσπίζουν τους όρους που εφαρμόζονται στην προς σύσταση εγγύηση και τον εγγυητή, καθώς και τους όρους για τη σύσταση και την αποδέσμευση της εν λόγω εγγύησης·

δ) 

θεσπίζουν τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στη συσταθείσα εγγύηση στο πλαίσιο προκαταβολών·

ε) 

καθορίζουν τις συνέπειες της παράβασης των υποχρεώσεων για τις οποίες έχει συσταθεί εγγύηση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, όπως, μεταξύ άλλων, η κατάπτωση των εγγυήσεων και το ποσοστό μείωσης που ισχύει κατά την αποδέσμευση εγγυήσεων για επιστροφές, άδειες, προσφορές, συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή συγκεκριμένες αιτήσεις, καθώς και όταν δεν έχει τηρηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου μια υποχρέωση που καλύπτεται από τις εν λόγω εγγυήσεις, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υποχρέωσης, της ποσότητας που αφορά η παράβαση της υποχρέωσης, της διάρκειας της υπέρβασης της προθεσμίας εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε εκπληρωθεί η υποχρέωση και του χρονικού σημείου κατάθεσης των στοιχείων που αποδεικνύουν την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

4.  

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά:

α) 

τη μορφή της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί και τη διαδικασία για τη σύσταση της εγγύησης, την αποδοχή της και την αντικατάσταση της αρχικής εγγύησης·

β) 

τις διαδικασίες για την αποδέσμευση της εγγύησης·

γ) 

τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 65

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί που αφορούν το παρόν κεφάλαιο

1.  
Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί και διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου («ολοκληρωμένο σύστημα»).
2.  
Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στις παρεμβάσεις με βάση την έκταση ή τα ζώα που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαια ΙΙ και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και στα μέτρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.
3.  
Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, το ολοκληρωμένο σύστημα χρησιμοποιείται επίσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της αιρεσιμότητας και των παρεμβάσεων στον αμπελοοινικό τομέα, όπως ορίζονται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115
4.  

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

ως «αίτηση με βάση γεωχωρικά στοιχεία» νοείται έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης που περιλαμβάνει εφαρμογή πληροφορικής βασιζόμενη σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να δηλώσουν χωρικά τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, και τις μη γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η πληρωμή·

β) 

ως «σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων» νοείται διαδικασία τακτικής και συστηματικής παρατήρησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των γεωργικών δραστηριοτήτων και πρακτικών στις γεωργικές εκτάσεις με δεδομένα των δορυφόρων Sentinels του προγράμματος Copernicus ή άλλα δεδομένα με τουλάχιστον ισοδύναμη αξία·

γ) 

ως «σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων» νοείται το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που ορίζεται στο μέρος IV τίτλος Ι κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7

δ) 

ως «αγροτεμάχιο» νοείται η μονάδα, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, γεωργικής έκτασης όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

ε) 

ως «σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών» νοείται σύστημα πληροφορικής ικανό να καταγράφει, να αποθηκεύει, να αναλύει και να εμφανίζει γεωγραφικά προσδιοριζόμενες πληροφορίες·

στ) 

ως «σύστημα αυτόματης υποβολής αιτήσεων» νοείται σύστημα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις με βάση την έκταση ή τα ζώα, στο οποίο τα δεδομένα που απαιτούνται από τη διοίκηση τουλάχιστον για μεμονωμένες εκτάσεις ή συγκεκριμένα ζώα για τα οποία ζητείται ενίσχυση είναι διαθέσιμα σε επίσημες μηχανογραφικές βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται το κράτος μέλος και τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 66

Στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος

1.  

Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων·

β) 

σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση γεωχωρικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση τα ζώα·

γ) 

σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων·

δ) 

σύστημα για την ταυτοποίηση των δικαιούχων των παρεμβάσεων και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2·

ε) 

σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων·

στ) 

κατά περίπτωση, σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης·

ζ) 

κατά περίπτωση, σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων.

2.  
Το ολοκληρωμένο σύστημα παρέχει πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115
3.  
Το ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργεί βάσει ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και επιτρέπει την ανταλλαγή και ενοποίηση δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Όπου αρμόζει, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών παρέχουν τη δυνατότητα για την εν λόγω ανταλλαγή και ενοποίηση δεδομένων σχετικά με αγροτεμάχια σε οριοθετημένες προστατευόμενες ζώνες και χαρακτηρισμένες περιοχές που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης η οποία παρατίθεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, όπως οι περιοχές Natura 2000 ή οι ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ ( 8 ), καθώς και με τα χαρακτηριστικά τοπίου υπό την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 ή καλύπτεται από τις παρεμβάσεις που απαριθμούνται στον τίτλο III κεφάλαια II και IV του εν λόγω κανονισμού.
4.  
Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη βοήθεια ειδικευμένων οργανισμών ή προσώπων, προκειμένου να διευκολύνει τη συγκρότηση, την παρακολούθηση και τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως για τη χορήγηση τεχνικών συμβουλών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
5.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη σωστή σύσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος και, όταν ζητείται από άλλο κράτος μέλος, παρέχουν μεταξύ τους την αμοιβαία συνδρομή που είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 67

Τήρηση και ανταλλαγή δεδομένων

1.  
Τα κράτη μέλη καταγράφουν και τηρούν δεδομένα και έγγραφα σχετικά με τις ετήσιες εκροές που αναφέρονται στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 54 και την αναφερόμενη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και η οποία παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 128 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

Τα δεδομένα και έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με το τρέχον ημερολογιακό έτος ή περίοδο εμπορίας και για τα προηγούμενα 10 ημερολογιακά έτη ή περιόδους εμπορίας είναι προσβάσιμα για να τα συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι, μέσω των ψηφιακών βάσεων δεδομένων της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων μπορούν να αποθηκεύονται ως μη επεξεργασμένα δεδομένα σε διακομιστή που δεν ανήκει στις αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται σε διακομιστή για τουλάχιστον τρία έτη.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το έτος 2013 ή αργότερα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για να τα συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι από το έτος της προσχώρησής τους και μετά.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν μόνο ότι τα δεδομένα και τα έγγραφα που αφορούν το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι διαθέσιμα για να τα συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων.

2.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 σε περιφερειακό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω απαιτήσεις και οι διοικητικές διαδικασίες για την καταχώριση δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ομοιόμορφες σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους και να επιτρέπουν την συγκέντρωση δεδομένων σε εθνικό επίπεδο.
3.  
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος και τα οποία είναι σημαντικά για τους σκοπούς της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 9 ) ή για την παρακολούθηση των πολιτικών της Ένωσης, κοινοποιούνται δωρεάν μεταξύ των δημόσιων αρχών και διατίθενται στο κοινό σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης πρόσβαση στα εν λόγω σύνολα δεδομένων.
4.  
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος, τα οποία είναι σημαντικά για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 10 ), κοινοποιούνται δωρεάν στην Επιτροπή (Eurostat), στα εθνικά στατιστικά ιδρύματα και, εφόσον είναι αναγκαίο, σε άλλες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών.
5.  
Τα κράτη μέλη περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού στα σύνολα δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, εφόσον η εν λόγω πρόσβαση θίγει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
6.  
Τα κράτη μέλη δημιουργούν τα οικεία συστήματα με τρόπο που εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα συναφή δεδομένα που τους αφορούν, σχετικά με τη γη που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, ούτως ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ακριβείς αιτήσεις.

Άρθρο 68

Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων

1.  
Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων είναι ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που δημιουργείται και ενημερώνεται τακτικά από τα κράτη μέλη με βάση εναέρια ή δορυφορική ορθοφωτογραφία με ενιαίο πρότυπο που εγγυάται επίπεδο ακρίβειας τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό της χαρτογραφίας σε κλίμακα 1:5 000 .
2.  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων:

α) 

προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε αγροτεμάχιο και μονάδες γης που περιέχουν μη γεωργικές εκτάσεις οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες από τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

β) 

περιέχει ενημερωμένες τιμές για τις εκτάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες από τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2·

γ) 

επιτρέπει τον σωστό εντοπισμό των αγροτεμαχίων και των μη γεωργικών εκτάσεων για τα (τις) οποία (-ες) ζητείται η πληρωμή.

3.  
Τα κράτη μέλη αξιολογούν ετησίως την ποιότητα του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει θεσπιστεί σε επίπεδο Ένωσης.

Όταν η αξιολόγηση αποκαλύπτει ελλείψεις στο σύστημα, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή, αν δεν το πράξουν, καλούνται από την Επιτροπή να καταρτίσουν σχέδιο δράσης σύμφωνα με το άρθρο 42.

Η έκθεση αξιολόγησης και, κατά περίπτωση, τα διορθωτικά μέτρα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 69

Σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση γεωχωρικά στοιχεία και με βάση τα ζώα

1.  
Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις παρεμβάσεις με βάση την έκταση που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 και υλοποιούνται στο πλαίσιο των οικείων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη απαιτούν την υποβολή αίτησης μέσω του εντύπου αίτησης με βάση γεωχωρικά στοιχεία που παρέχεται από την αρμόδια αρχή.
2.  
Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις παρεμβάσεις με βάση τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 και υλοποιούνται στο πλαίσιο των οικείων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη απαιτούν την υποβολή αίτησης.
3.  
Τα κράτη μέλη προσυμπληρώνουν τις αιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου με πληροφορίες από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και στα άρθρα 68, 70, 71 και 73 ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική δημόσια βάση δεδομένων.
4.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν σύστημα αυτόματης υποβολής αιτήσεων και να αποφασίσουν ποιες από τις αιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καλύπτει.
5.  
Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτόματο σύστημα υποβολής αιτήσεων, δημιουργεί σύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να καταβάλλει τις πληρωμές στους δικαιούχους βάσει των υφιστάμενων στοιχείων που περιλαμβάνονται στις επίσημες μηχανογραφικές βάσεις δεδομένων. Όταν έχει επέλθει αλλαγή, τα υφιστάμενα στοιχεία συμπληρώνονται με πρόσθετα στοιχείο, εφόσον είναι αναγκαίο, για να καλυφθεί η εν λόγω αλλαγή. Τα υφιστάμενα στοιχεία και τα συμπληρωματικά στοιχεία που διατίθενται μέσω του αυτόματου συστήματος υποβολής αιτήσεων επιβεβαιώνονται από τον δικαιούχο.
6.  
Τα κράτη μέλη αξιολογούν ετησίως την ποιότητα του συστήματος υποβολής αιτήσεων με βάση γεωχωρικά στοιχεία σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Ένωσης.

Όταν η αξιολόγηση αποκαλύπτει ελλείψεις στο σύστημα, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή, αν δεν το πράξουν, καλούνται από την Επιτροπή να καταρτίσουν σχέδιο δράσης σύμφωνα με το άρθρο 42.

Η έκθεση αξιολόγησης και, κατά περίπτωση, τα διορθωτικά μέτρα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 70

Σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων

1.  
Τα κράτη μέλη δημιουργούν και εφαρμόζουν σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων, το οποίο τίθεται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2023. Εάν δεν είναι εφικτή η πλήρης λειτουργία του συστήματος αρχής γενομένης από την ημερομηνία αυτή λόγω τεχνικών περιορισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν και να αρχίσουν να εφαρμόζουν το εν λόγω σύστημα σταδιακά, παρέχοντας πληροφορίες μόνο για περιορισμένο αριθμό παρεμβάσεων. Ωστόσο, έως την 1η Ιανουαρίου 2024, τίθεται σε πλήρη λειτουργία σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων σε όλα τα κράτη μέλη.
2.  
Τα κράτη μέλη αξιολογούν ετησίως την ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Ένωσης.

Όταν η αξιολόγηση αποκαλύπτει ελλείψεις στο σύστημα, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή, αν δεν το πράξουν, καλούνται από την Επιτροπή να καταρτίσουν σχέδιο δράσης σύμφωνα με το άρθρο 42.

Η έκθεση αξιολόγησης και, κατά περίπτωση, τα διορθωτικά μέτρα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 71

Σύστημα ταυτοποίησης των δικαιούχων

Το σύστημα για την καταγραφή της ταυτότητας κάθε δικαιούχου των παρεμβάσεων και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται από τον ίδιο δικαιούχο.

Άρθρο 72

Σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ε). Τα κράτη μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή των εξουσιοδοτημένων από αυτά φορέων, διενεργούν ετησίως διοικητικούς ελέγχους σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής με σκοπό την επαλήθευση της νομιμότητας και της κανονικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α). Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται από συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι μπορούν να διενεργούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογίας.

Άρθρο 73

Σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης

Το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης επιτρέπει την επαλήθευση των δικαιωμάτων με τις αιτήσεις και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.

Άρθρο 74

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει τις αναγκαίες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 102, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το ολοκληρωμένο σύστημα που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα, συνοχή και χωρίς διακρίσεις, προστατεύοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με:

α) 

κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας που αναφέρονται στα άρθρα 68, 69 και 70·

β) 

κανόνες σχετικά με το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, το σύστημα ταυτοποίησης δικαιούχων και το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρονται στα άρθρα 68, 71 και 73.

Άρθρο 75

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα άρθρα 68, 69 και 70

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά:

α) 

τη μορφή και το περιεχόμενο, καθώς και τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής ή διαβιβάζονται σε αυτή:

i) 

οι εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με την ποιότητα του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, του συστήματος υποβολής αιτήσεων με βάση γεωχωρικά στοιχεία και του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων·

ii) 

τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 68, 69 και 70·

β) 

τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κανόνες σχετικά με το σύστημα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 69 και το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 70, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων της σταδιακής αύξησης του αριθμού των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Έλεγχος των συναλλαγών

Άρθρο 76

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί σχετικά με το παρόν κεφάλαιο

1.  
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει ειδικούς κανόνες για τον έλεγχο των εμπορικών εγγράφων των οντοτήτων που είναι δικαιούχοι ή οφειλέτες και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το σύστημα χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ ή των αντιπροσώπων των εν λόγω οντοτήτων («επιχειρήσεις»), προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συναλλαγές που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ έχουν όντως πραγματοποιηθεί και αν έχουν εκτελεστεί ορθά.
2.  
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις παρεμβάσεις που καλύπτονται από το ολοκληρωμένο σύστημα που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος τίτλου και στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κατάλογο παρεμβάσεων οι οποίες, λόγω του σχεδιασμού τους και των απαιτήσεων ελέγχου, δεν επιδέχονται πρόσθετο εκ των υστέρων έλεγχο υπό τη μορφή εξέτασης εμπορικών εγγράφων και, συνεπώς, δεν υποβάλλονται στον σχετικό έλεγχο δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

3.  

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

«εμπορικό έγγραφο»: κάθε βιβλίο, κατάλογος, σημείωση και δικαιολογητικό έγγραφο, λογιστικό βιβλίο, αρχείο παραγωγής και ποιότητας, η αλληλογραφία σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και τα εμπορικά στοιχεία, υπό οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων στοιχείων, εφόσον τα εν λόγω έγγραφα ή στοιχεία έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β) 

«τρίτο μέρος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις συναλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ.

Άρθρο 77

Έλεγχος από τα κράτη μέλη

1.  
Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε συστηματικούς ελέγχους των εμπορικών εγγράφων των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των συναλλαγών που πρέπει να ελεγχθούν. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων να διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και ανίχνευσης των παρατυπιών. Η επιλογή λαμβάνει ιδίως υπόψη, μεταξύ άλλων, την οικονομική σημασία των επιχειρήσεων στο σύστημα αυτό, καθώς και άλλους παράγοντες κινδύνου.
2.  
Στις κατάλληλες περιπτώσεις, ο έλεγχος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επεκτείνεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνδέονται οι επιχειρήσεις, καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων του άρθρου 78.
3.  
Ο φορέας ή οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου είναι οργανωμένοι κατά τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητοι από τις υπηρεσίες ή τα τμήματα υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη των πληρωμών και των ελέγχων που διενεργούνται πριν από αυτές.
4.  
Οι επιχειρήσεις των οποίων το άθροισμα των εσόδων ή των πληρωμών ήταν κατώτερο των 40 000 EUR ελέγχονται, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, μόνο για ειδικούς λόγους τους οποίους καθορίζουν τα κράτη μέλη στο ετήσιο σχέδιο ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1.
5.  
Ο έλεγχος που διενεργείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50.

Άρθρο 78

Διασταυρούμενοι έλεγχοι

1.  

Η ακρίβεια των πρωτογενών δεδομένων που υπόκεινται στον έλεγχο επαληθεύεται με διασταυρούμενους ελέγχους που αφορούν επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τα εμπορικά έγγραφα τρίτων μερών, σε αριθμό ανάλογο με τον βαθμό του κινδύνου που παρουσιάζουν, και συμπεριλαμβάνουν:

α) 

συγκρίσεις με τα εμπορικά έγγραφα των προμηθευτών, των πελατών, των μεταφορέων ή άλλων τρίτων μερών·

β) 

ενδεχομένως, φυσικούς ελέγχους της ποσότητας και της φύσης των αποθεμάτων·

γ) 

συγκρίσεις με καταχωρίσεις των χρηματοοικονομικών ροών που προηγούνται ή έπονται συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ·

δ) 

ελέγχους σε σχέση με την τήρηση βιβλίων ή κεφαλαιακών κινήσεων, που καταδεικνύουν ότι, τη στιγμή του ελέγχου, τα έγγραφα που τηρεί ο οργανισμός πληρωμών ως απόδειξη της καταβολής της ενίσχυσης στον δικαιούχο, είναι ακριβή.

2.  
Εφόσον οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν ειδικά λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, ο έλεγχος των βιβλίων αυτών περιλαμβάνει, σε κατάλληλες περιπτώσεις, τη σύγκρισή τους με τα εμπορικά έγγραφα και, ενδεχομένως, τις πραγματικές ποσότητες των αποθεμάτων της επιχείρησης.
3.  
Κατά την επιλογή των ελεγκτέων συναλλαγών, πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο βαθμός του κινδύνου που παρουσιάζουν.
4.  
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ή τρίτα μέρη διασφαλίζουν την παροχή όλων των εμπορικών εγγράφων και των συμπληρωματικών πληροφοριών στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους ή στα εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό πρόσωπα. Τα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε κατάλληλο υπόθεμα.
5.  
Οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο ή τα εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό πρόσωπα μπορούν να αποκτούν αποσπάσματα ή αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 79

Αμοιβαία συνδρομή

Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατόπιν αίτησης για τον σκοπό της διενέργειας των ελέγχων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

όταν μια επιχείρηση ή τρίτο μέρος είναι εγκατεστημένη (-ο) σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή έπρεπε να πραγματοποιηθεί η είσπραξη ή/και η καταβολή του σχετικού ποσού·

β) 

όταν μια επιχείρηση ή τρίτο μέρος είναι εγκατεστημένη (-ο) σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκονται τα απαραίτητα για τον έλεγχο έγγραφα και πληροφορίες.

Άρθρο 80

Προγραμματισμός και υποβολή εκθέσεων

1.  
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα ελέγχων σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 77 κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου ελέγχου.
2.  

Κάθε έτος, πριν από τις 15 Απριλίου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή:

α) 

το πρόγραμμα ελέγχων τους, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν και την κατανομή τους ανά τομέα, με βάση τα σχετικά ποσά·

β) 

λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου για την προηγούμενη περίοδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 79.

3.  
Τα προγράμματα ελέγχων και οι τροποποιήσεις τους που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται στην Επιτροπή εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εάν, εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων, η Επιτροπή δεν γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της στα κράτη μέλη.

Άρθρο 81

Πρόσβαση της Επιτροπής σε στοιχεία και ελέγχους

1.  
Σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων που καταρτίζονται ενόψει ή κατόπιν των ελέγχων που οργανώνονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και στα στοιχεία που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων όσων αποθηκεύονται σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται, κατόπιν αίτησης, σε κατάλληλο υπόθεμα.
2.  
Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 77 διενεργούνται από υπαλλήλους του κράτους μέλους. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής αλλά δεν μπορούν να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που απονέμονται στους υπαλλήλους των κρατών μελών. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα όπως και οι υπάλληλοι του κράτους μέλους.
3.  
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισμών, (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και (ΕΕ) 2017/1939, όταν, βάσει των εθνικών διατάξεων ποινικής δικονομίας, ορισμένες πράξεις ανατίθενται αποκλειστικά σε υπαλλήλους ειδικά οριζόμενους από το εθνικό δίκαιο, στις εν λόγω πράξεις δεν συμμετέχουν ούτε οι υπάλληλοι της Επιτροπής ούτε οι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους μέλους. Σε κάθε περίπτωση, δεν συμμετέχουν, ιδίως, σε κατ’ οίκον έρευνα ή σε επίσημη ανάκριση προσώπων στο πλαίσιο εφαρμογής του ποινικού δικαίου του κράτους μέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Άρθρο 82

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τον έλεγχο των συναλλαγών

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των απαραίτητων κανόνων για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, και ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) 

τη διενέργεια του ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 77 όσον αφορά την επιλογή των επιχειρήσεων, το ποσοστό και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου·

β) 

την υλοποίηση της αμοιβαίας συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 79·

γ) 

το περιεχόμενο των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 στοιχείο β), και κάθε άλλη γνωστοποίηση που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Σύστημα ελέγχου και διοικητικές κυρώσεις σχετικά με την αιρεσιμότητα

Άρθρο 83

Σύστημα ελέγχου για την αιρεσιμότητα

1.  

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα προκειμένου να επαληθεύεται ότι οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

α) 

οι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

β) 

οι δικαιούχοι που λαμβάνουν τις ετήσιες ενισχύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 70, 71 και 72 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

γ) 

οι δικαιούχοι που λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 ή το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

2.  

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 δύνανται να θεσπίσουν απλουστευμένο σύστημα ελέγχου:

α) 

για τους δικαιούχους που λαμβάνουν ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 ή

β) 

για τους μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 που δεν αιτούνται τέτοιες ενισχύσεις.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, δύναται να θεσπίσει απλουστευμένο σύστημα ελέγχου για γεωργούς που κατέχουν εκμεταλλεύσεις των οποίων η δηλωθείσα γεωργική έκταση σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει τα 5 εκτάρια.

3.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων σχετικά με την αιρεσιμότητα.

Τα συστήματα αυτά είναι συμβατά με τα συστήματα ελέγχου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.  
Τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσια επανεξέταση των συστημάτων ελέγχου που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.
5.  

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

«απαίτηση»: κάθε επιμέρους κανονιστική απαίτηση διαχείρισης βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, στο πλαίσιο συγκεκριμένης νομικής πράξης, η οποία διαφέρει επί της ουσίας από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της ίδιας νομικής πράξης·

β) 

«νομική πράξη»: καθεμία από τις επιμέρους οδηγίες και καθένας από τους επιμέρους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

γ) 

«επανάληψη μη συμμόρφωσης»: μη συμμόρφωση με την ίδια απαίτηση ή το ίδιο πρότυπο περισσότερες από μία φορές εντός περιόδου τριών συναπτών ημερολογιακών ετών, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί σχετικά με προηγούμενη μη συμμόρφωση και, κατά περίπτωση, είχε τη δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διόρθωση της εν λόγω προηγούμενης μη συμμόρφωσης.

6.  

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ελέγχου που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, τα κράτη μέλη:

α) 

περιλαμβάνουν επιτόπιους ελέγχους για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο I τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

β) 

ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα πρότυπα, τις νομικές πράξεις ή τους τομείς αιρεσιμότητας, μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ελέγχων, που διενεργούνται στο πλαίσιο των συστημάτων ελέγχου που ισχύουν για την αντίστοιχη απαίτηση, πρότυπο, νομική πράξη ή τομέα αιρεσιμότητας, εφόσον η αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη των επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) 

κατά περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούν τηλεπισκόπηση ή το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων ή άλλες σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες για να διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

δ) 

καθορίζουν το δείγμα ελέγχου για τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι διενεργούνται κάθε έτος βάσει ανάλυσης κινδύνου η οποία:

i) 

λαμβάνει υπόψη, και εφαρμόζει επ’ αυτών συντελεστές αντιστάθμισης, τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τον εγγενή κίνδυνο μη συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή των δικαιούχων στις γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115,

ii) 

περιλαμβάνει τυχαίο στοιχείο, και

iii) 

μεριμνά ώστε το δείγμα ελέγχου να καλύπτει τουλάχιστον το 1 % των δικαιούχων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

ε) 

όσον αφορά τις υποχρεώσεις αιρεσιμότητας στο πλαίσιο της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου ( 11 ), θεωρούν ότι η εφαρμογή ειδικού επιπέδου δειγματοληψίας επί των σχεδίων παρακολούθησης πληροί την απαίτηση του ελάχιστου ποσοστού που ορίζεται στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου·

στ) 

δύνανται να αποφασίσουν, κατά τη χρήση του απλουστευμένου συστήματος ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, να αποκλείσουν από τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο, όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των ενδιαφερόμενων δικαιούχων δεν θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην επίτευξη των στόχων των σχετικών νομικών πράξεων και προτύπων.

Άρθρο 84

Σύστημα διοικητικών κυρώσεων για την αιρεσιμότητα

1.  
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, ανά πάσα στιγμή κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος, με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο I τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

Οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιβάλλονται μόνο εφόσον η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης αποδιδόμενης ευθέως στον σχετικό δικαιούχο και εφόσον συντρέχει μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

η μη συμμόρφωση αφορά τη γεωργική δραστηριότητα του δικαιούχου·

β) 

η μη συμμόρφωση αφορά την εκμετάλλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 ή άλλες εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο δικαιούχος και οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους.

Ωστόσο, όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζονται όταν δεν έχει υποβληθεί αίτηση στήριξης για τη συγκεκριμένη έκταση σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

2.  

Στο σύστημα διοικητικών κυρώσεών τους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη:

α) 

περιλαμβάνουν κανόνες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις μεταβίβασης γεωργικής γης, ή γεωργικής εκμετάλλευσης, ή μέρους αυτών, κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση ημερολογιακού έτους ή ετών· οι εν λόγω κανόνες βασίζονται στη σωστή και δίκαιη απόδοση της ευθύνης για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μεταξύ μεταβιβαζόντων και των διαδόχων τους·

β) 

κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δύνανται να αποφασίζουν τη μη επιβολή διοικητικής κύρωσης σε δικαιούχο ανά ημερολογιακό έτος όταν το ύψος της κύρωσης είναι ίσο ή μικρότερο των 100 EUR, ωστόσο ο δικαιούχος ενημερώνεται σχετικά με τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και σχετικά με την υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων για το μέλλον·

γ) 

εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση εάν:

i) 

η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3·

ii) 

η μη συμμόρφωση οφείλεται σε εντολή δημόσιας αρχής.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), ως «μεταβίβαση» νοείται οιαδήποτε συναλλαγή κατά την οποία η γεωργική γη, ή η γεωργική εκμετάλλευση, ή μέρος αυτής παύει να βρίσκεται στη διάθεση του μεταβιβάζοντος.

3.  
Η επιβολή διοικητικής κύρωσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών επί των οποίων επεβλήθη.

Άρθρο 85

Επιβολή και υπολογισμός των διοικητικών κυρώσεων

1.  
Οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 84 επιβάλλονται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 και έχουν χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης τις οποίες έχει υποβάλει ο δικαιούχος ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση. Οι μειώσεις ή οι αποκλεισμοί υπολογίζονται με βάση τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη συμμόρφωση. Ωστόσο, όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη συμμόρφωση, οι μειώσεις ή οι αποκλεισμοί υπολογίζονται με βάση τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών, λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας ή η επανάληψη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης, καθώς και η πρόθεση. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Οι διοικητικές κυρώσεις βασίζονται στους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6.

2.  
Η μείωση ανέρχεται, κατά γενικό κανόνα, στο 3 % του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  
Όταν η μη συμμόρφωση δεν έχει συνέπειες ή έχει μόνο ασήμαντες συνέπειες για την επίτευξη του στόχου του σχετικού προτύπου ή της σχετικής απαίτησης, δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Τα κράτη μέλη συστήνουν μηχανισμό ευαισθητοποίησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τις περιπτώσεις διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης και για τα πιθανά διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ο εν λόγω μηχανισμός περιλαμβάνει επίσης τις ειδικές γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η συμμετοχή στις οποίες μπορεί να καταστεί υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

4.  
Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει χαμηλότερο ποσοστό μείωσης από το οριζόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5.  
Όταν η μη συμμόρφωση έχει σοβαρές συνέπειες για την επίτευξη του στόχου του σχετικού προτύπου ή της σχετικής απαίτησης, ή εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, εφαρμόζεται ποσοστό μείωσης υψηλότερο από το οριζόμενο στην παράγραφο 2.
6.  
Όταν η ίδια περίπτωση μη συμμόρφωσης συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται μία φορά εντός περιόδου τριών συναπτών ημερολογιακών ετών, το ποσοστό της μείωσης είναι, κατά κανόνα, 10 % του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Περαιτέρω επαναλήψεις της ίδιας περίπτωσης μη συμμόρφωσης χωρίς αιτιολόγηση από πλευράς του δικαιούχου θεωρούνται περιπτώσεις εκ προθέσεως μη συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση εκ προθέσεως μη συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης είναι τουλάχιστον 15 % του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

7.  
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα κράτη μέλη, καθώς και η αποτελεσματικότητα, η αναλογικότητα και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των διοικητικών κυρώσεων κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή και τον υπολογισμό των εν λόγω κυρώσεων.

Άρθρο 86

Ποσά που προκύπτουν από τις διοικητικές κυρώσεις σχετικά με την αιρεσιμότητα

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν το 25 % των ποσών που προκύπτουν από τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 85.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Σύστημα ελέγχου και διοικητικές κυρώσεις σχετικά με την κοινωνική αιρεσιμότητα

Άρθρο 87

Σύστημα ελέγχου για την κοινωνική αιρεσιμότητα

1.  
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες για την κοινωνική αιρεσιμότητα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα οικεία εφαρμοστέα συστήματα ελέγχου και επιβολής στους τομείς της κοινωνικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τα εφαρμοστέα εργασιακά πρότυπα, για να εξασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 ή στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115

2.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι σαφής ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών ή των φορέων που είναι αρμόδιοι για την επιβολή της κοινωνικής και της εργατικής νομοθεσίας και των εφαρμοστέων εργασιακών προτύπων αφενός, και των οργανισμών πληρωμών αφ’ ετέρου, καθώς ρόλος των οργανισμών πληρωμών είναι η εκτέλεση των πληρωμών και η επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού κοινωνικής αιρεσιμότητας.

Άρθρο 88

Σύστημα διοικητικών κυρώσεων για την κοινωνική αιρεσιμότητα

1.  
Στο πλαίσιο του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, κοινοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως στον οργανισμό πληρωμών οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όταν οι αρχές ή οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 έχουν λάβει σχετικές εκτελεστές αποφάσεις. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει αξιολόγηση και διαβάθμιση της σοβαρότητας, της έκτασης, του διαρκούς χαρακτήρα ή της επανάληψης της εν λόγω μη συμμόρφωσης, καθώς και της πρόθεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε εφαρμοστέο εθνικό σύστημα διαβάθμισης των εργασιακών κυρώσεων για τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης. Η κοινοποίηση στον οργανισμό πληρωμών σέβεται την εσωτερική οργάνωση, τα καθήκοντα και τις διαδικασίες των αρχών και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κοινοποιούνται στον οργανισμό πληρωμών μόνο όταν η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης αποδιδόμενης ευθέως στον οικείο δικαιούχο, και εφόσον συντρέχει μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

η μη συμμόρφωση αφορά τη γεωργική δραστηριότητα του δικαιούχου·

β) 

η μη συμμόρφωση αφορά την εκμετάλλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 ή άλλες εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο δικαιούχος και οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους.

2.  

Στα οικεία συστήματα διοικητικών κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη:

α) 

μπορούν να αποφασίζουν τη μη επιβολή διοικητικής κύρωσης σε δικαιούχο ανά ημερολογιακό έτος όταν το ύψος της κύρωσης είναι ίσο ή μικρότερο των 100 EUR· ωστόσο, ο δικαιούχος ενημερώνεται σχετικά με τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και σχετικά με την υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων για το μέλλον·

β) 

εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση εάν:

i) 

η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία·

ii) 

η μη συμμόρφωση οφείλεται σε εντολή δημόσιας αρχής.

3.  
Η επιβολή διοικητικής κύρωσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών επί των οποίων επεβλήθη.

Άρθρο 89

Επιβολή και υπολογισμός της διοικητικής κύρωσης

1.  
Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 και έχουν χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης τις οποίες έχει υποβάλει ο δικαιούχος ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης. Οι μειώσεις ή οι αποκλεισμοί υπολογίζονται με βάση τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη συμμόρφωση. Ωστόσο, όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη συμμόρφωση, οι μειώσεις ή οι αποκλεισμοί υπολογίζονται με βάση τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας ή η επανάληψη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης, καθώς και η πρόθεση, σύμφωνα με την αξιολόγηση των αρχών ή φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφοι 2, 5 και 6 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην επιβολή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων.

2.  
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα κράτη μέλη, καθώς και η αποτελεσματικότητα, η αναλογικότητα και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα του συστήματος διοικητικών κυρώσεων κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την επιβολή και τον υπολογισμό των εν λόγω κυρώσεων.ΤΙΤΛΟΣ V

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Διαβίβαση πληροφοριών

Άρθρο 90

Κοινοποίηση πληροφοριών

1.  

Επιπλέον των υποχρεώσεων κοινοποίησης που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία, δηλώσεις και έγγραφα:

α) 

όσον αφορά τους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών και τους ορισθέντες και διαπιστευμένους οργανισμούς συντονισμού:

i) 

την πράξη διαπίστευσης και, όπου αρμόζει, ορισμού τους,

ii) 

την ιδιότητά τους (διαπιστευμένος οργανισμός πληρωμών ή ορισθείς και διαπιστευμένος οργανισμός συντονισμού),

iii) 

όπου αρμόζει, την ανάκληση της διαπίστευσής τους·

β) 

όσον αφορά τους οργανισμούς πιστοποίησης:

i) 

την επωνυμία τους,

ii) 

τη διεύθυνσή τους·

γ) 

όσον αφορά τα μέτρα τα οποία συνδέονται με τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ:

i) 

τις δηλώσεις δαπανών, που ισχύουν επίσης ως αιτήσεις πληρωμών, υπογεγραμμένες από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών ή τον ορισθέντα και διαπιστευμένο οργανισμό συντονισμού και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα στοιχεία,

ii) 

όσον αφορά το ΕΓΤΕ, τις προβλέψεις των χρηματοδοτικών απαιτήσεών τους, και, στην περίπτωση του ΕΓΤΑΑ, την επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις δηλώσεις δαπανών που πρόκειται να υποβληθούν στη διάρκεια του έτους και τις προβλέψεις για τις δηλώσεις δαπανών για το επόμενο οικονομικό έτος,

iii) 

τη διαχειριστική δήλωση και τους ετήσιους λογαριασμούς των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών.

2.  
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος που αναφέρεται στον τίτλο IV κεφάλαιο II. Η Επιτροπή διοργανώνει ανταλλαγές απόψεων για το θέμα αυτό με τα κράτη μέλη.

Άρθρο 91

Εμπιστευτικότητα

1.  
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που γνωστοποιούνται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο των ενεργειών ελέγχου και εκκαθάρισης των λογαριασμών κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Οι κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου εφαρμόζονται επί των στοιχείων αυτών.

2.  
Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων που αφορούν δικαστικές διαδικασίες, τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο ΙΙΙ προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός εκείνων τα οποία, λόγω των καθηκόντων τους στα κράτη μέλη ή στα όργανα της Ένωσης, απαιτείται να λάβουν γνώση αυτών με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 92

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά:

α) 

τη μορφή, το περιεχόμενο, τη συχνότητα, τις προθεσμίες και τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους διαβιβάζονται ή τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής:

i) 

οι δηλώσεις δαπανών και οι καταστάσεις προβλεπόμενων δαπανών καθώς και οι ενημερώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων ειδικού προορισμού,

ii) 

η διαχειριστική δήλωση και οι ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών πληρωμών,

iii) 

οι εκθέσεις πιστοποίησης των λογαριασμών,

iv) 

τα στοιχεία ταυτότητας των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών, των ορισθέντων και διαπιστευμένων οργανισμών συντονισμού και των ορισθέντων οργανισμών πιστοποίησης,

v) 

οι λεπτομερείς κανόνες συνυπολογισμού και πληρωμής των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ,

vi) 

οι κοινοποιήσεις των δημοσιονομικών προσαρμογών που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σε σχέση με τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης,

vii) 

τα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59·

β) 

τις λεπτομέρειες που διέπουν τις ανταλλαγές πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και τη δημιουργία συστημάτων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του είδους, της μορφής και του περιεχομένου των δεδομένων που θα υφίστανται επεξεργασία από τα εν λόγω συστήματα και των αντίστοιχων κανόνων αποθήκευσής τους·

γ) 

την κοινοποίηση στην Επιτροπή, από τα κράτη μέλη, των πληροφοριών, των εγγράφων, των στατιστικών και των εκθέσεων καθώς και τις προθεσμίες και τους τρόπους της εν λόγω κοινοποίησης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Χρήση του ευρώ

Άρθρο 93

Γενικές αρχές

1.  
Τα ποσά που εμφαίνονται στις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, τα ποσά των υποχρεώσεων και των πληρωμών της Επιτροπής, καθώς και τα ποσά των βεβαιωμένων ή πιστοποιημένων δαπανών και των δηλώσεων δαπανών των κρατών μελών εκφράζονται και καταβάλλονται σε ευρώ.
2.  
Οι τιμές και τα ποσά που καθορίζονται στη γεωργική νομοθεσία εκφράζονται σε ευρώ.

Οι εν λόγω τιμές και τα εν λόγω ποσά χορηγούνται ή εισπράττονται σε ευρώ στα κράτη μέλη τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ και σε εθνικό νόμισμα στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 94

Συναλλαγματική ισοτιμία και γενεσιουργός αιτία

1.  
Οι τιμές και τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ μετατρέπονται στο εθνικό τους νόμισμα βάσει συναλλαγματικής ισοτιμίας.
2.  

Η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι:

α) 

η εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ή εξαγωγής, όσον αφορά τα ποσά που εισπράττονται ή χορηγούνται στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες·

β) 

το γεγονός με το οποίο επιτυγχάνεται ο οικονομικός στόχος της πράξης, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

3.  
Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη μετατρέπουν στο εθνικό νόμισμα το εκφρασμένο σε ευρώ ποσό της ενίσχυσης, με βάση την τελευταία ισοτιμία που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, να πραγματοποιήσουν τη μετατροπή βάσει του μέσου όρου των ισοτιμιών της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγείται της 1ης Οκτωβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν τη δυνατότητα αυτή ορίζουν και δημοσιεύουν τον μέσο όρο αυτό πριν από την 1η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

4.  
Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, κατά την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ εφαρμόζουν την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία με εκείνη την οποία χρησιμοποίησαν όταν πραγματοποίησαν τις πληρωμές προς τους δικαιούχους ή όταν εισέπραξαν έσοδα, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.
5.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με την εν λόγω γενεσιουργό αιτία και τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί. Η συγκεκριμένη γενεσιουργός αιτία προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) 

δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής, το συντομότερο δυνατό, των προσαρμογών των συναλλαγματικών ισοτιμιών·

β) 

ομοιότητα των γενεσιουργών αιτιών για ανάλογες πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οργάνωσης της αγοράς·

γ) 

συνοχή μεταξύ των γενεσιουργών αιτιών για τις διάφορες τιμές και ποσά που αφορούν την οργάνωση αγοράς·

δ) 

πρακτική δυνατότητα διενέργειας και αποτελεσματικότητα των ελέγχων εφαρμογής των κατάλληλων συναλλαγματικών ισοτιμιών.

6.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών και την καταγραφή των πράξεων δημόσιας αποθεματοποίησης στους λογαριασμούς του οργανισμού πληρωμών.

Άρθρο 95

Μέτρα διασφάλισης και παρεκκλίσεις

1.  
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας εάν νομισματικές πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται με το εθνικό νόμισμα θα μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορούν να παρεκκλίνουν από τους υφιστάμενους κανόνες μόνο κατά την απολύτως αναγκαία χρονική περίοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιούνται αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

2.  

Σε περίπτωση που νομισματικές πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται με το εθνικό νόμισμα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 102 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με παρεκκλίσεις από το παρόν κεφάλαιο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

όταν ένα κράτος μέλος ακολουθεί ασυνήθεις συναλλαγματικές πρακτικές, όπως την εφαρμογή πολλαπλών συναλλαγματικών ισοτιμιών, ή εφαρμόζει συμφωνίες αντιπραγματισμού,

β) 

όταν κάποια κράτη μέλη έχουν νόμισμα το οποίο δεν έχει εισαχθεί στις επίσημες αγορές συναλλάγματος ή των οποίων η εξέλιξη ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις στις συναλλαγές.

Άρθρο 96

Χρήση του ευρώ από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν υιοθετήσει

1.  
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ αποφασίζει να καταβάλει σε ευρώ και όχι στο εθνικό του νόμισμα τις δαπάνες που απορρέουν από τη γεωργική νομοθεσία, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα ώστε η χρησιμοποίηση του ευρώ να μην παρέχει συστηματικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τη χρησιμοποίηση του εθνικού νομίσματος.
2.  
Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα σχεδιαζόμενα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πριν τεθούν σε ισχύ. Τα εν λόγω μέτρα δεν τίθενται σε ισχύ πριν η Επιτροπή κοινοποιήσει την έγκρισή της στο εν λόγω κράτος μέλος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ

Υποβολή εκθέσεων

Άρθρο 97

Ετήσια δημοσιονομική έκθεση

Έως την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους που ακολουθεί κάθε έτος προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δημοσιονομική έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά το προηγούμενο έτος προϋπολογισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διαφάνεια

Άρθρο 98

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους

1.  
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ετήσια εκ των υστέρων δημοσιοποίηση των δικαιούχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ για τους σκοπούς του άρθρου 49 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των στοιχείων των ομίλων στους οποίους συμμετέχουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, όπως τους τα παρέχουν οι εν λόγω δικαιούχοι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.
2.  
Το άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχεία α), β), δ) έως ι) και ιβ) και το άρθρο 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 εφαρμόζονται όσον αφορά τους δικαιούχους του ΕΓΤΑΑ και του ΕΓΤΕ, κατά περίπτωση. Η εφαρμογή του άρθρου 49 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού περιορίζεται στον σκοπό της πράξης. Το άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο ια) του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζεται στο ΕΓΤΑΑ.
3.  

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

ως «πράξη» νοείται μέτρο, τομέας ή είδος παρεμβάσεων·

β) 

ως «συνολικό κόστος της πράξης» νοούνται τα ποσά των ενισχύσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μέτρο, τομέα ή είδος παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενο από το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ, τα οποία λαμβάνει κάθε δικαιούχος κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος· όσον αφορά τις ενισχύσεις που αντιστοιχούν στα είδη των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, τα προς δημοσιοποίηση ποσά αντιστοιχούν στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής και της εθνικής συνεισφοράς·

γ) 

ως «ένδειξη τοποθεσίας ή γεωεντοπισμός για την πράξη» νοείται ο δήμος στον οποίο κατοικεί ή είναι εγγεγραμμένος ο δικαιούχος και, εφόσον υπάρχει, ο ταχυδρομικός κώδικας ή το μέρος του ταχυδρομικού κώδικα που προσδιορίζει τον δήμο.

4.  
Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 σε έναν ενιαίο ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες, παραμένουν διαθέσιμες επί μία διετία από την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης.

Τα κράτη μέλη δεν δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης που έλαβε ο δικαιούχος εντός ενός έτους είναι ίσο ή μικρότερο από 1 250  EUR.

Άρθρο 99

Ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τη δημοσίευση δεδομένων που τους αφορούν

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους δικαιούχους ότι δεδομένα που τους αφορούν θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 98 και ότι αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και των κρατών μελών προς τον σκοπό της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και για τις ισχύουσες διαδικασίες για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Άρθρο 100

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τη διαφάνεια

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με:

α) 

τη μορφή, συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου παρουσίασης ανά μέτρο, τομέα ή είδος παρέμβασης, και το χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης που προβλέπεται στα άρθρα 98 και 99·

β) 

την ενιαία εφαρμογή του άρθρου 99·

γ) 

τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 103 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 101

Επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  
Με την επιφύλαξη των άρθρων 98, 99 και 100 τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της εκπλήρωσης των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ιδίως δε των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον τίτλο II κεφάλαιο II, στον τίτλο III κεφάλαια III και IV, στον τίτλο IV και στον τίτλο V κεφάλαιο III, καθώς και για στατιστικούς λόγους, και δεν επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τους εν λόγω σκοπούς.
2.  
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, καθώς και για στατιστικούς λόγους, τα δεδομένα καθίστανται ανώνυμα.
3.  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται σε μορφή η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκείμενων των δεδομένων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων περιόδων διατήρησης που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.
4.  
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους μπορούν να υποστούν επεξεργασία από εθνικούς και ενωσιακούς φορείς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και ότι, στο πλαίσιο αυτό, απολαύουν των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725.ΤΙΤΛΟΣ VI

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 102

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στο άρθρο 17 παράγραφος 5, στο άρθρο 23 παράγραφος 2, στο άρθρο 38 παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 3, στο άρθρο 41 παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφοι 4 και 5, στο άρθρο 47 παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφος 1, στο άρθρο 54 παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 6, στο άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 64 παράγραφος 3, στο άρθρο 74, στο άρθρο 76 παράγραφος 2, στο άρθρο 85 παράγραφος 7, στο άρθρο 89 παράγραφος 2, στο άρθρο 94 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 95 παράγραφος 2 και στο άρθρο 105 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από την 7η Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 7 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στο άρθρο 17 παράγραφος 5, στο άρθρο 23 παράγραφος 2, στο άρθρο 38 παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 3, στο άρθρο 41 παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφοι 4 και 5, στο άρθρο 47 παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφος 1, στο άρθρο 54 παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 6, στο άρθρο 60 παράγραφος 3, στο άρθρο 64 παράγραφος 3, στο άρθρο 74, στο άρθρο 76 παράγραφος 2, στο άρθρο 85 παράγραφος 7, στο άρθρο 89 παράγραφος 2, στο άρθρο 94 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 95 παράγραφος 2 και στο άρθρο 105 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  
Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1, του άρθρου 17 παράγραφος 5, του άρθρου 23 παράγραφος 2, του άρθρου 38 παράγραφος 2, του άρθρου 40 παράγραφος 3, του άρθρου 41 παράγραφος 3, του άρθρου 44παράγραφοι 4 και 5, του άρθρου 47 παράγραφος 1, του άρθρου 52 παράγραφος 1, του άρθρου 54 παράγραφος 4, του άρθρου 55 παράγραφος 6, του άρθρου 60 παράγραφος 3, του άρθρου 64 παράγραφος 3, του άρθρου 74, του άρθρου 76 παράγραφος 2, του άρθρου 85 παράγραφος 7, του άρθρου 89 παράγραφος 2, του άρθρου 94 παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 95 παράγραφος 2 και του άρθρου 105 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 103

Διαδικασία επιτροπής

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που φέρει την ονομασία «Επιτροπή των Γεωργικών Ταμείων». Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Για τους σκοπούς των άρθρων 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 έως 44, 47, 51 έως 55 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 και 100, όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς, τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης και την κοινή οργάνωση των αγορών, η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή των Γεωργικών Ταμείων, την Επιτροπή Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 και την Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αντιστοίχως.

2.  
Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.  
Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 104

Κατάργηση

1.  
Ο κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 καταργείται.

Ωστόσο:

α) 

το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 5, το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα άρθρα 9, 17, 21 και 34, το άρθρο 35 παράγραφος 4, τα άρθρα 36, 37, 38, 40 έως 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 έως 75, 77, 91 έως 97, 99 και 100, το άρθρο 102 παράγραφος 2 και τα άρθρα 110 και 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εξακολουθούν να εφαρμόζονται:

i) 

σε σχέση με τις δαπάνες και πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για καθεστώτα στήριξης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2022 και προηγουμένως·

ii) 

για τα μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022·

▼C1

iii) 

για τα καθεστώτα ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 12 ) σε σχέση με τις δαπάνες και πληρωμές που πραγματοποιούνται για πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και έως το τέλος των εν λόγω καθεστώτων ενισχύσεων· και

▼B

iv) 

όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον οργανισμό πληρωμών στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

β) 

το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε σχέση με τις δαπάνες και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για καθεστώτα στήριξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και άλλων μέτρων της ΚΓΠ που ορίζονται στον τίτλο II κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023·

γ) 

το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε σχέση με τα έσοδα που δηλώνονται στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 27/2004 της Επιτροπής ( 13

δ) 

ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε σχέση με τις δαπάνες που αφορούν τις νομικές δεσμεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Με την επιφύλαξη τούτου, το άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται για τις δαπάνες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 οι οποίες, για τον σκοπό αυτό, θεωρούνται ότι συνιστούν είδος παρέμβασης.

2.  
Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 105

Μεταβατικά μέτρα

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του άρθρου 102 οι οποίες είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, όπως αναφέρονται στο άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού, σε εκείνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με παρεκκλίσεις από τους κανόνες του παρόντος κανονισμού και προσθήκες σε αυτές.

Άρθρο 106

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Εντούτοις, το άρθρο 16 εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου 2022 όσον αφορά το ΕΓΤΕ.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Παρών κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρα 2 και 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7, παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 9

Άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 10

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Άρθρο 12

Άρθρο 10

Άρθρο 37 στοιχείο α)

Άρθρο 11

Άρθρο 44 παράγραφος 1

Άρθρο 12

Άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 4

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Άρθρο 20

Άρθρο 18

Άρθρο 21

Άρθρο 19

Άρθρο 22

Άρθρο 20

Άρθρο 23

Άρθρο 21

Άρθρο 24

Άρθρο 22

Άρθρο 25

Άρθρο 23

Άρθρο 26

Άρθρο 24

Άρθρο 15

Άρθρο 25

Άρθρο 16

Άρθρο 26

Άρθρο 17

Άρθρο 27

Άρθρο 18

Άρθρο 28

Άρθρο 19

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 36

Άρθρο 31

Άρθρο 27

Άρθρο 32

Άρθρο 28

Άρθρο 33

Άρθρο 29

Άρθρο 34

Άρθρο 30

Άρθρο 35

Άρθρο 31

Άρθρο 36

Άρθρο 32

Άρθρο 37

Άρθρο 33

Άρθρο 38

Άρθρο 34

Άρθρο 39

Άρθρο 35

Άρθρο 40

Άρθρο 38

Άρθρο 41

Άρθρο 39

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 45

Άρθρο 44

Άρθρο 43 παράγραφος 1

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 46

Άρθρο 43 παράγραφος 2 και άρθρο 47

Άρθρο 47

Άρθρο 49

Άρθρο 48

Άρθρο 50

Άρθρο 49

Άρθρο 51 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 50

Άρθρο 51 παράγραφος 3 και άρθρο 52

Άρθρο 51

Άρθρο 53

Άρθρο 52

Άρθρο 55

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 62

Άρθρο 61

Άρθρο 63

Άρθρο 62

Άρθρο 60

Άρθρο 63 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 63 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 61

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 64

Άρθρο 67

Άρθρο 65

Άρθρο 68

Άρθρο 66

Άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 67 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 69 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 69 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 67 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 69 παράγραφος 2

Άρθρο 67 παράγραφος 2

Άρθρο 70

Άρθρο 68

Άρθρο 71

Άρθρο 73

Άρθρο 72

Άρθρο 69

Άρθρο 73

Άρθρο 71

Άρθρο 74 παράγραφος 1

Άρθρο 72

Άρθρο 74 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 75

Άρθρο 44 παράγραφοι 2, 3 και 5

Άρθρο 76

Άρθρο 74

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 75

Άρθρο 79

Άρθρο 76

Άρθρο 80

Άρθρο 77 παράγραφοι 1, 2 και 5

Άρθρο 81

Άρθρο 78 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 82παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 78 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 82 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 83 παράγραφος 1

Άρθρο 79

Άρθρο 83 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 84 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4

Άρθρο 80

Άρθρο 84 παράγραφος 5

Άρθρο 84 παράγραφος 6

Άρθρο 77 παράγραφος 4

Άρθρο 85 παράγραφοι 1, 3 και 4

Άρθρο 85 παράγραφος 2

Άρθρο 77 παράγραφος 3

Άρθρο 86 παράγραφος 1

Άρθρο 80 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 86 παράγραφος 2

Άρθρο 87

Άρθρο 81

Άρθρο 88

Άρθρο 82

Άρθρο 89

Άρθρο 90α

Άρθρο 90

Άρθρο 116α

Άρθρο 91

Άρθρο 12

Άρθρο 92

Άρθρο 12

Άρθρο 93

Άρθρο 12

Άρθρο 94

Άρθρο 14

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 83

Άρθρο 97

Άρθρο 84

Άρθρο 98

Άρθρο 99

Άρθρο 85

Άρθρο 100

Άρθρο 86

Άρθρο 101 παράγραφος 1

Άρθρο 101 παράγραφος 2

Άρθρο 85 παράγραφος 7

Άρθρο 102

Άρθρο 90

Άρθρο 103

Άρθρο 91

Άρθρο 104

Άρθρο 92

Άρθρο 105

Άρθρο 93

Άρθρο 106

Άρθρο 94

Άρθρο 107

Άρθρο 95

Άρθρο 108

Άρθρο 96

Άρθρο 109

Άρθρο 97

Άρθρο 110

Άρθρο 128

Άρθρο 111

Άρθρο 98 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 112

Άρθρο 98 παράγραφος 4

Άρθρο 113

Άρθρο 99

Άρθρο 114

Άρθρο 100

Άρθρο 115

Άρθρο 102

Άρθρο 116

Άρθρο 103

Άρθρο 117

Άρθρο 101

Άρθρο 118

Άρθρο 119

Άρθρο 104

Άρθρο 119α

Άρθρο 120

Άρθρο 105

Άρθρο 121

Άρθρο 106

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα( 1 ) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

( 2 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1).

( 4 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

( 5 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56).

( 6 ) Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

( 7 ) Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

( 8 ) Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

( 9 ) Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

( 10 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

( 11 ) Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και για την κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3).

( 12 ►C1  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (βλέπε σελίδα 262 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). ◄

( 13 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2004 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2004, για τις μεταβατικές λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 36).