02019R1148 — EL — 11.07.2019 — 000.003


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 1)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 231, 6.9.2019, σ.  30 (2019/1148)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη διάθεση, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση ουσιών ή μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, με στόχο να περιοριστεί η διαθεσιμότητα των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων σε μέλη του ευρύ κοινού και να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη αναφορά ύποπτων συναλλαγών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει άλλες αυστηρότερες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις ουσίες που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις ουσίες που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II και για τα μείγματα και τις ουσίες που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α) αντικείμενα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

β) είδη πυροτεχνίας όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1) της οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

γ) είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, από τις ένοπλες δυνάμεις, τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις πυροσβεστικές υπηρεσίες·

δ) εξοπλισμό πυροτεχνίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2

ε) είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία·

στ) καψούλια που προορίζονται για παιχνίδια·

ζ) φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν διατεθεί νομίμως σε μέλος του ευρέος κοινού βάσει ιατρικής συνταγής σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) ως «ουσία» νοείται ουσία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

2) ως «μείγμα» νοείται μείγμα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

3) ως «αντικείμενο» νοείται αντικείμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

4) ως «διάθεση» νοείται κάθε είδους προμήθεια, επί πληρωμή ή δωρεάν·

5) ως «εισαγωγή» νοείται η πράξη της μεταφοράς μιας ουσίας στο έδαφος κράτους μέλους, ανεξαρτήτως του προορισμού της εντός της Ένωσης, είτε από άλλο κράτος μέλος είτε από τρίτη χώρα, υπό οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης·

6) ως «χρήση» νοείται χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο 24) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

7) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή σχετικά με ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών για την οποία, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, υφίστανται βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι η σχετική ουσία ή το σχετικό μείγμα προορίζεται για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών·

8) ως «μέλος του ευρέος κοινού» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς μη σχετικούς με τη συνήθη εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά του·

9) ως «επαγγελματίας χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ομάδα τέτοιων προσώπων ή φορέων, με αποδεδειγμένη ανάγκη για πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς προκειμένου να εξυπηρετήσει σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική δραστηριότητά του, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών δραστηριοτήτων, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, χωρίς κατ’ ανάγκη συσχέτιση με το μέγεθος της γεωργικής έκτασης όπου πραγματοποιείται η εν λόγω γεωργική δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι οι σκοποί αυτοί δεν περιλαμβάνουν τη διάθεση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε άλλο πρόσωπο·

10) ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ομάδα τέτοιων προσώπων ή οντοτήτων, που διαθέτει ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών στην αγορά, μέσω ή εκτός του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών·

11) ως «διαδικτυακή αγορά» νοείται ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσίας που επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς, αφενός, και στα μέλη του ευρέος κοινού, τους επαγγελματίες χρήστες ή άλλους οικονομικούς φορείς, αφετέρου, να πραγματοποιούν συναλλαγές όσον αφορά ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών μέσω διαδικτυακών πωλήσεων ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, είτε στον ιστότοπο της διαδικτυακής αγοράς είτε στον ιστότοπο οικονομικού φορέα που χρησιμοποιεί υπολογιστικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η διαδικτυακή αγορά·

12) ως «πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς» νοείται ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα I, σε συγκέντρωση υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή ορίου που καθορίζεται στη στήλη 2 του πίνακα του παραρτήματος Ι και περιλαμβάνει μείγμα ή άλλη ουσία όπου ενυπάρχει ουσία η οποία απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα σε συγκέντρωση υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή ορίου·

13) ως «ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών» νοείται ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα I ή II και περιλαμβάνει μείγμα ή άλλη ουσία στην οποία ενυπάρχει ουσία που απαριθμείται στα εν λόγω παραρτήματα με την εξαίρεση ομοιογενών μειγμάτων άνω των 5 συστατικών όπου η συγκέντρωση κάθε ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ είναι κάτω του 1 % κατά βάρος·

14) ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων για γεωργικούς σκοπούς, ή της διατήρησης της γεωργικής περιοχής σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ).

Άρθρο 4

Ελεύθερη κυκλοφορία

Με την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδίζουν τη διάθεση των ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών για λόγους πρόληψης της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών.

Άρθρο 5

Διάθεση, εισαγωγή, κατοχή και χρήση

1.  Απαγορεύεται η διάθεση ή εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού.

2.  Ο περιορισμός βάσει της παραγράφου 1 ισχύει επίσης για μείγματα που περιέχουν τα χλωρικά και υπερχλωρικά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι όταν η συνολική συγκέντρωση αυτών των ουσιών στο μείγμα υπερβαίνει την τιμή ορίου οποιασδήποτε εκ των ουσιών που παρατίθενται στη στήλη 2 του πίνακα του παραρτήματος Ι.

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν καθεστώς χορήγησης άδειας προκειμένου να επιτρέπεται η διάθεση, εισαγωγή, κατοχή ή χρήση από μέλη του ευρέος κοινού ορισμένων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε συγκεντρώσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές ορίου που καθορίζονται στη στήλη 3 του πίνακα του παραρτήματος I.

Στο πλαίσιο αυτών των καθεστώτων χορήγησης άδειας, τα μέλη του ευρέος κοινού αποκτούν και, εφόσον τους ζητηθεί, επιδεικνύουν την άδεια για την απόκτηση, εισαγωγή, κατοχή ή χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς. Αυτή η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να λάβει χώρα η απόκτηση, εισαγωγή, κατοχή ή χρήση της εκάστοτε πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που λαμβάνουν για να εφαρμόσουν το καθεστώς χορήγησης άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η κοινοποίηση καθορίζει τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για τις οποίες το κράτος μέλος προβλέπει καθεστώς χορήγησης άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο των μέτρων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Άρθρο 6

Άδειες

1.  Κάθε κράτος μέλος το οποίο εκδίδει άδειες σε μέλη του ευρέος κοινού που έχουν έννομο συμφέρον να αποκτούν, να εισάγουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς θεσπίζει κανόνες για την έκδοση αδειών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3. Όταν εξετάζει την έκδοση άδειας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους συνυπολογίζει όλες τις σχετικές παραμέτρους, συγκεκριμένα:

α) την αποδεδειγμένη ανάγκη για την πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς και τη νομιμότητα της σκοπούμενης χρήσης της·

β) τη διαθεσιμότητα πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς χαμηλότερων συγκεντρώσεων ή εναλλακτικών ουσιών με παρόμοιο αποτέλεσμα·

γ) το ιστορικό του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για προηγούμενες ποινικές καταδίκες του αιτούντος οπουδήποτε στην Ένωση·

δ) τις προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης με τις οποίες διασφαλίζεται ότι η πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς αποθηκεύεται με ασφάλεια.

2.  Η αρμόδια αρχή αρνείται τη χορήγηση άδειας εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της σκοπούμενης χρήσης ή την πρόθεση του μέλους του ευρέος κοινού να χρησιμοποιήσει για νόμιμο σκοπό την πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς.

3.  Η αρμόδια αρχή δύναται να επιλέγει να περιορίζει την ισχύ της άδειας, επιτρέποντας μία ή πολλαπλές χρήσεις. Η διάρκεια ισχύος της άδειας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Μέχρι την αναφερόμενη λήξη της άδειας, η αρμόδια αρχή μπορεί να υποχρεώνει τον κάτοχο της άδειας να αποδεικνύει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκε η άδεια. Στην άδεια αναφέρονται οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για τις οποίες εκδόθηκε.

4.  Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλος για την αίτηση χορήγησης άδειας. Το εν λόγω τέλος δεν υπερβαίνει τα έξοδα για την επεξεργασία της αίτησης.

5.  Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια στην περίπτωση που ευλόγως θεωρεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε η άδεια. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τους κατόχους άδειας σχετικά με τυχόν αναστολή ή ανάκληση της άδειάς τους, εκτός αν τούτο θα μπορούσε να διακυβεύσει εν εξελίξει έρευνες.

6.  Οι ενστάσεις έναντι οποιασδήποτε απόφασης της αρμόδιας αρχής και οι διαφορές σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους όρους της άδειας εξετάζονται από κατάλληλο φορέα που είναι υπεύθυνος για τις ενστάσεις αυτές και τις διαφορές δυνάμει του εθνικού δικαίου.

7.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να αναγνωρίσει άδειες εκδοθείσες από άλλα κράτη μέλη βάσει του παρόντος κανονισμού.

8.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το μορφότυπο άδειας που καθορίζεται στο παράρτημα III.

9.  Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες του αιτούντος σε άλλα κράτη μέλη όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέσω του συστήματος που θεσπίζεται από την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( 5 ). Οι κεντρικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης-πλαισίου απαντούν σε αιτήματα τέτοιων πληροφοριών, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος.

Άρθρο 7

Ενημέρωση της αλυσίδας εφοδιασμού

1.  Οικονομικός φορέας που διαθέτει πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε άλλο οικονομικό φορέα ενημερώνει τον εν λόγω οικονομικό φορέα ότι η απόκτηση, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3.

Οικονομικός φορέας που διαθέτει ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών σε άλλο οικονομικό φορέα ενημερώνει τον εν λόγω οικονομικό φορέα ότι η απόκτηση, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση της εν λόγω ρυθμιζόμενης πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε υποχρεώσεις αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.

2.  Οικονομικός φορέας που διαθέτει ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών σε επαγγελματία χρήστη ή σε μέλος του ευρέος κοινού διασφαλίζει και είναι σε θέση να αποδείξει στις εθνικές αρχές επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 ότι το προσωπικό του που εμπλέκεται στην πώληση ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών:

α) γνωρίζει ποια από τα προϊόντα που διαθέτει περιέχουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών·

β) έχει λάβει οδηγίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις βάσει των άρθρων 5 έως 9.

3.  Οι διαδικτυακές αγορές λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες τους είναι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, όταν μέσω των υπηρεσιών τους διαθέτουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

Άρθρο 8

Εξακρίβωση κατά την πώληση

1.  Οικονομικός φορέας ο οποίος διαθέτει πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε μέλος του ευρέος κοινού σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ελέγχει για κάθε συναλλαγή το αποδεικτικό ταυτότητας και την άδεια του εν λόγω μέλους του ευρέος κοινού, σύμφωνα με το καθεστώς χορήγησης άδειας που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται η πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, και καταγράφει την ποσότητα της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς στην άδεια.

2.  Προκειμένου να εξακριβώσει εάν ο υποψήφιος πελάτης είναι επαγγελματίας χρήστης ή άλλος οικονομικός φορέας, ο οικονομικός φορέας που διαθέτει πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε επαγγελματία χρήστη ή σε άλλο οικονομικό φορέα ζητεί τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε συναλλαγή, εκτός εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί εξακρίβωση για τον συγκεκριμένο υποψήφιο πελάτη εντός περιόδου ενός έτους πριν την ημερομηνία της εν λόγω συναλλαγής και η συναλλαγή δεν αποκλίνει σημαντικά από προηγούμενες συναλλαγές:

α) αποδεικτικό ταυτότητας του ατόμου που έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί τον υποψήφιο πελάτη·

β) εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου πελάτη, καθώς και επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού μητρώου φόρου προστιθέμενης αξίας ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό μητρώου της εταιρείας, εφόσον υπάρχει·

γ) σκοπούμενη χρήση των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από τον υποψήφιο πελάτη.

Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα IV για τη δήλωση του πελάτη.

3.  Προκειμένου να εξακριβώσει τη σκοπούμενη χρήση της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, ο οικονομικός φορέας εκτιμά εάν η σκοπούμενη χρήση συνάδει με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου πελάτη. Ο οικονομικός φορέας δύναται να αρνηθεί τη συναλλαγή εάν έχει βάσιμους λόγους που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της σκοπούμενης χρήσης ή την πρόθεση χρήσης εκ μέρους του υποψήφιου πελάτη της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς,. Ο οικονομικός φορέας αναφέρει τέτοιες συναλλαγές ή συναλλαγές που επιχειρήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9.

4.  Με στόχο την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και την πρόληψη και την ανίχνευση της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι οικονομικοί φορείς φυλάσσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 για 18 μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι πληροφορίες διατίθενται προς επιθεώρηση εφόσον ζητηθεί από τις εθνικές αρχές επιθεώρησης ή τις αρχές επιβολής του νόμου.

5.  Διαδικτυακή αγορά λαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες της, όταν καθιστούν διαθέσιμες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς μέσω των υπηρεσιών της, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Αναφορά ύποπτων συναλλαγών, εξαφανίσεων και κλοπών

1.  Με στόχο την πρόληψη και την ανίχνευση της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές αναφέρουν τις ύποπτες συναλλαγές. Οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές πράττουν έτσι αφού συνεκτιμήσουν όλες τις περιστάσεις και ιδίως όταν ο υποψήφιος πελάτης συμπεριφέρεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

α) δεν περιγράφει με σαφήνεια τη σκοπούμενη χρήση των ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών·

β) δεν είναι εξοικειωμένος με τη σκοπούμενη χρήση των ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ή δεν μπορεί να την εξηγήσει πειστικά·

γ) προτίθεται να αγοράσει ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών σε ποσότητες, συνδυασμούς ή συγκεντρώσεις ασυνήθεις για νόμιμη χρήση·

δ) εμφανίζεται απρόθυμος να επιδείξει αποδεικτικό ταυτότητας ή τόπου κατοικίας ή, κατά περίπτωση, αποδεικτικό ότι είναι επαγγελματίας χρήστης ή οικονομικός φορέας·

ε) επιμένει να χρησιμοποιήσει ασυνήθεις τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ποσών σε μετρητά.

2.  Οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές διαθέτουν κατάλληλες, εύλογες και αναλογικές διαδικασίες για την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών, που προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο προσφέρονται οι ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

3.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής επισημαίνοντας σαφώς τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ηλεκτρονικό έντυπο ή οποιοδήποτε άλλο αποτελεσματικό εργαλείο για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών και σημαντικών εξαφανίσεων και κλοπών. Τα εθνικά σημεία επαφής είναι διαθέσιμα σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα.

4.  Οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές δύνανται να αρνηθούν την ύποπτη συναλλαγή. Αναφέρουν την ύποπτη συναλλαγή ή τη συναλλαγή που επιχειρήθηκε εντός 24 ωρών από τη στιγμή που έκριναν ότι είναι ύποπτη. Όταν αναφέρουν τέτοιες συναλλαγές, διαβιβάζουν την ταυτότητα του πελάτη αν είναι δυνατό και όλα τα στοιχεία που τους οδήγησαν να θεωρήσουν ύποπτη τη συναλλαγή, στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή επιχειρήθηκε η ύποπτη συναλλαγή.

5.  Οικονομικοί φορείς και επαγγελματίες χρήστες αναφέρουν σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών μέσα σε 24 ώρες από την ανίχνευση στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η εξαφάνιση ή η κλοπή. Για να αποφανθούν εάν μια εξαφάνιση ή κλοπή είναι σημαντική, εξετάζουν αν η ποσότητα είναι ασυνήθης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης.

6.  Μέλη του ευρέος κοινού τα οποία έχουν αποκτήσει πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 αναφέρουν σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς μέσα σε 24 ώρες από την ανίχνευση στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η εξαφάνιση ή η κλοπή.

Άρθρο 10

Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους καθώς και την παροχή κατάρτισης προκειμένου οι αρχές επιβολής του νόμου, οι πρώτοι παρεμβαίνοντες και οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να αντιδρούν εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν πρόσθετη ειδική κατάρτιση από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ).

2.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, δράσεις ευαισθητοποίησης, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου που χρησιμοποιεί ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

3.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εφαρμόζουν αποτελεσματικά τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη οργανώνουν τακτικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των εθνικών εποπτικών αρχών, των οικονομικών φορέων, των διαδικτυακών αγορών και των εκπροσώπων των κλάδων που χρησιμοποιούν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών. Οι οικονομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών στο προσωπικό τους σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς το θέμα αυτό.

Άρθρο 11

Εθνικές αρχές επιθεώρησης

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι διαθέτει αρμόδιες αρχές για επιθεωρήσεις και ελέγχους με στόχο την ορθή εφαρμογή των άρθρων 5 έως 9 («εθνικές αρχές επιθεώρησης»).

2.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές επιθεώρησης έχουν τους πόρους και τις αναγκαίες αρμοδιότητες έρευνας για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Κατευθυντήριες γραμμές

1.  Η Επιτροπή επικαιροποιεί ανά τακτά διαστήματα, τις κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να συνδράμει τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού χημικών προϊόντων και τις αρμόδιες αρχές στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οικονομικών φορέων. Η επιτροπή διαβουλεύεται με τη μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες όσον αφορά τα σχέδια ή τις επικαιροποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν, κυρίως:

α) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των επιθεωρήσεων·

β) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των περιορισμών και των ελέγχων του παρόντος κανονισμού στις εξ αποστάσεως παραγγελίες ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών από μέλη του ευρέος κοινού ή από επαγγελματίες χρήστες·

γ) πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα που πρέπει να εγκριθούν από τις διαδικτυακές αγορές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό·

δ) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των εθνικών σημείων επαφής και μεταξύ κρατών μελών·

ε) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών·

στ) πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης που διασφαλίζουν ότι η ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών φυλάσσεται με ασφάλεια·

ζ) άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως κρίνονται χρήσιμες.

2.  Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διανέμονται τακτικά με τρόπο τον οποίο οι αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλο, σύμφωνα με τους στόχους των κατευθυντήριων γραμμών.

3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 14

Ρήτρα διασφάλισης

1.  Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη ουσία η οποία δεν απαριθμείται στο παράρτημα I ή II θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση της εν λόγω ουσίας ή οποιουδήποτε μείγματος ή ουσίας την περιέχει, ή μπορεί να προβλέπει ότι η ουσία αποτελεί αντικείμενο υποχρέωσης αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9.

2.  Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη ουσία η οποία απαριθμείται στο παράρτημα I θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, σε συγκέντρωση ίση ή χαμηλότερη από τις τιμές ορίου που ορίζονται στη στήλη 2 ή 3 του πίνακα του παραρτήματος I, μπορεί να περιορίζει περαιτέρω ή να απαγορεύει τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση της εν λόγω ουσίας, επιβάλλοντας χαμηλότερη τιμή ορίου.

3.  Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους λόγους να καθορίσει ανώτατο όριο πάνω από το οποίο μια ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα II πρέπει να υπάγεται στους περιορισμούς που διαφορετικά ισχύουν για πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση της εν λόγω ουσίας, επιβάλλοντας το εν λόγω ανώτατο όριο.

4.  Όταν ένα κράτος μέλος περιορίζει ή απαγορεύει ουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, 2 ή 3, ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις αυτές, αιτιολογώντας την απόφασή του.

5.  Το κράτος μέλος που περιορίζει ή απαγορεύει ουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, 2 ή 3 ευαισθητοποιεί τους οικονομικούς φορείς και τις διαδικτυακές αγορές στην επικράτειά του για τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις αυτές.

6.  Όταν λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή εξετάζει αμέσως εάν θα πρέπει να εκπονήσει τροποποιήσεις των παραρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ή να καταρτίσει νομοθετική πρόταση για τροποποίηση των παραρτημάτων. Εάν κριθεί αναγκαίο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τροποποιεί ή καταργεί τα εθνικά του μέτρα ώστε να συνυπολογίσει οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση των παραρτημάτων.

7.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η Επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με το οικείο κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, με τρίτους, να λάβει απόφαση ότι το μέτρο που έλαβε το κράτος μέλος δεν δικαιολογείται και να ζητήσει από το κράτος μέλος να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει το προσωρινό μέτρο. Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις αυτές εντός 60 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Το σχετικό κράτος μέλος ευαισθητοποιεί τους οικονομικούς φορείς και τις διαδικτυακές αγορές στην επικράτειά του για τις αποφάσεις αυτές.

8.  Τα μέτρα που τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει ή κοινοποιήσει στην Επιτροπή πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 με βάση το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 δεν θίγονται από το παρόν άρθρο.

Άρθρο 15

Τροποποίηση των παραρτημάτων

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 τροποποιώντας τον παρόντα κανονισμό με:

α) τροποποίηση των τιμών ορίου στο παράρτημα I στον βαθμό που απαιτείται για την προσαρμογή στις εξελίξεις όσον αφορά την παράνομη χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ή βάσει έρευνας και δοκιμών,

β) την προσθήκη ουσιών στο παράρτημα ΙΙ όπου είναι αναγκαίο για την προσαρμογή στις εξελίξεις όσον αφορά την παράνομη χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

Ως μέρος της διαδικασίας προετοιμασίας των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή συμβουλεύεται τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικότερα στη χημική βιομηχανία και στον τομέα της λιανικής.

Όταν υφίσταται απότομη μεταβολή στην εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τη χρήση ουσιών για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, και το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει χωριστή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για κάθε τροποποίηση των τιμών ορίου στο παράρτημα I και κάθε νέα ουσία που προστίθεται στο παράρτημα II. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βασίζεται σε ανάλυση με την οποία αποδεικνύεται ότι η τροποποίηση δεν είναι πιθανόν να επιφέρει δυσανάλογες επιβαρύνσεις στους οικονομικούς φορείς ή στους καταναλωτές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους επιδιωκόμενους στόχους.

Άρθρο 16

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 31η Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Διαδικασία επείγοντος

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Στο παράρτημα XVΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, καταχώριση 58 (Νιτρικό αμμώνιο (AN)) στήλη 2, οι παράγραφοι 2 και 3 διαγράφονται.

Άρθρο 19

Υποβολή εκθέσεων

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, και ακολούθως σε ετήσια βάση, πληροφορίες για:

α) τον αριθμό των ύποπτων συναλλαγών, σημαντικών εξαφανίσεων και κλοπών που έχουν αναφερθεί αντίστοιχα·

β) τον αριθμό των αιτήσεων χορήγησης άδειας που παραλήφθηκαν βάσει οποιουδήποτε καθεστώτος χορήγησης άδειας που διατηρούν ή θέσπισαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν και τους συνηθέστερους λόγους απόρριψης μιας αίτησης έκδοσης άδειας·

γ) τις δράσεις ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2·

δ) τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 11, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιθεωρήσεων και των οικονομικών φορέων στους οποίους πραγματοποιήθηκαν.

2.  Τα κράτη μέλη, κατά τη διαβίβαση στην Επιτροπή των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και δ) της παραγράφου 1, διαχωρίζουν ποιες εκθέσεις, δράσεις και επιθεωρήσεις αφορούν διαδικτυακές δραστηριότητες και ποιες αφορούν μη διαδικτυακές δραστηριότητες.

Άρθρο 20

Πρόγραμμα παρακολούθησης

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2020, η Επιτροπή καταρτίζει αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης των συνεπειών, των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα παρακολούθησης ορίζει τα μέσα με τα οποία και τα διαστήματα στα οποία συλλέγονται τα δεδομένα και τα λοιπά απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ορίζει συγκεκριμένα τη δράση που θα αναλάβουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ως προς τη συλλογή και την ανάλυση των εν λόγω δεδομένων και των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα δεδομένα και τα λοιπά αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για την παρακολούθηση.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση

1.  Έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια πορίσματά της. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Άρθρο 22

Κατάργηση

1.  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 καταργείται από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

2.  Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι άδειες που έχουν εκδοθεί εγκύρως δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 παραμένουν έγκυρες είτε μέχρι την ημερομηνία ισχύος που δηλώθηκε αρχικά στις εν λόγω άδειες ή έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, ανάλογα με το ποια από τις δύο αυτές ημερομηνίες προηγείται χρονικά.

4.  Τυχόν αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 που υποβάλλονται την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021 υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, η κατοχή, η εισαγωγή και η χρήση από μέλη του ευρέος κοινού πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς που έχουν αποκτηθεί νόμιμα πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 επιτρέπεται έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Κατάλογος ουσιών των οποίων απαγορεύεται η διάθεση ή εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από μέλη του ευρέος κοινού υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες που τις περιέχουν, εκτός εάν η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μικρότερη με τις ακόλουθες τιμές ορίου που καθορίζονται στη στήλη 2 και για τις οποίες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές πρέπει να αναφέρονται εντός 24 ωρών:1.  Όνομα της ουσίας και αριθμός ευρετηρίου της Chemical Abstracts Service (CAS RN)

2.  Τιμή ορίου

3.  Ανώτατη τιμή ορίου για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3

4.  Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) για αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της σημείωσης 1 κεφάλαιο 28 ή 29 της ΣΟ, αντιστοίχως (1)

5.  Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) για μείγματα χωρίς συστατικά μέρη (π.χ. υδράργυρος, πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα σπανίων γαιών ή ραδιενεργές ουσίες) που θα κατέτασσαν την ουσία υπό άλλο κωδικό ΣΟ (1)

Νιτρικό οξύ (CAS RN 7697-37-2)

3 % κατά βάρος

10 % κατά βάρος

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (CAS RN 7722-84-1)

12 % κατά βάρος

35 % κατά βάρος

2847 00 00

ex 3824 99 96

Θειικό οξύ (CAS RN 7664-93-9)

15 % κατά βάρος

40 % κατά βάρος

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Νιτρομεθάνιο (CAS RN 75-52-5)

16 % κατά βάρος

100 % κατά βάρος

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Νιτρικό αμμώνιο (CAS 6484-52-2)

Άζωτο 16 % κατά βάρος σε σχέση με το νιτρικό αμμώνιο (4)

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας

3102 30 10 (σε υδατικό διάλυμα)

3102 30 90 (άλλα)

ex 3824 99 96

Χλωρικό κάλιο (CAS RN 3811-04-9)

40 % κατά βάρος

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Υπερχλωρικό κάλιο (CAS 7778-74-7)

40 % κατά βάρος

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Χλωρικό νάτριο (CAS RN 9/9/7775)

40 % κατά βάρος

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας

2829 11 00

ex 3824 99 96

Υπερχλωρικό νάτριο (CAS RN 7601-89-0)

40 % κατά βάρος

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

(1)   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1925 της Επιτροπής (2). Όσον αφορά τους επικαιροποιημένους κωδικούς ΣΟ, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (3).

(2)   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1925 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 282 της 31.10.2017, σ. 1).

(3)   Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(4)   16 % κατά βάρος σε σχέση με το νιτρικό αμμώνιο αντιστοιχεί σε 45,7 % νιτρικό αμμώνιο, με απόρριψη των προσμείξεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Κατάλογος ουσιών υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες για τις οποίες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές πρέπει να αναφέρονται εντός 24 ωρών.1.  Όνομα της ουσίας και αριθμός ευρετηρίου της Chemical Abstracts Service (CAS RN)

2.  Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) (1)

3.  Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) για μείγματα χωρίς συστατικά μέρη (π.χ. υδράργυρος, πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα σπανίων γαιών ή ραδιενεργές ουσίες) που θα κατέτασσαν την ουσία υπό άλλο κωδικό ΣΟ (1)

Εξαμίνη (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Ακετόνη (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Νιτρικό κάλιο (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Νιτρικό νάτριο (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Νιτρικό ασβέστιο (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Νιτρικό ασβέστιο αμμωνίου (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Μαγνήσιο, σκόνες (CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00

 

Εξαένυδρο νιτρικό μαγνήσιο (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Αργίλιο, σκόνες (CAS RN 7429-90-5) (2) (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 

(1)   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1925. Όσον αφορά τους επικαιροποιημένους κωδικούς ΣΟ, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου.

(2)   Με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο από 200 μm.

(3)   Αυτούσια ή σε μείγματα που περιέχουν τουλάχιστον 70 % κατά βάρος αργίλιο ή μαγνήσιο.

▼C1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ

Μορφότυπο για άδεια για την απόκτηση, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 8.

image

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

σχετικά με τη συγκεκριμένη/ες χρήση/εις πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 )

(με κεφαλαία) ( *1 )

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η

Όνομα (πελάτη):

Αποδεικτικό ταυτότητας (αριθμός, εκδούσα αρχή):

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του/της:

Εταιρεία (κύρια):

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός αναγνώρισης της εταιρείας ( *2 )/Διεύθυνση:

_

Εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα:Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς

αριθ. CAS

Ποσό (kg/λίτρα)

Συγκέντρωση

Σκοπούμενη χρήση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την παρούσα δηλώνω ότι το εμπορικό προϊόν και η ουσία ή το μείγμα που την περιέχει θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση, η οποία είναι σε κάθε περίπτωση νόμιμη, και θα πωληθεί ή θα παραδοθεί σε άλλο πελάτη μόνο αν υποβάλει παρόμοια δήλωση χρήσης, σεβόμενος τους περιορισμούς που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148 για τη διάθεση σε μέλη του ευρέος κοινού.

Υπογραφή: Όνομα:

Θέση: Ημερομηνία:( 1 ) Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 27).

( 2 ) Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

( 5 ) Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 93 της 7.4.2009, σ. 23).

( 6 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1).

( 7 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 1).

( *1 ) Μπορείτε να προσθέσετε τις απαιτούμενες σειρές στον πίνακα ουσιών.

( *2 ) Μπορείτε να επαληθεύσετε την ισχύ του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ενός οικονομικού φορέα μέσω του δικτυακού τόπου VIES της Επιτροπής. Ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν επίσης την ονομασία και τη διεύθυνση που συνδέονται με δεδομένο αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ καθώς είναι καταγεγραμμένες στις εθνικές βάσεις δεδομένων.