02019R0833 — EL — 17.10.2023 — 005.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/833 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Μαΐου 2019

για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1386/2007

(ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1231 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 14ης Ιουλίου 2021

  L 274

32

30.7.2021

►M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 4ης Μαρτίου 2022

  L 195

21

22.7.2022

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2037 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 19ης Οκτωβρίου 2022

  L 275

11

25.10.2022

►M4

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1090 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 24ης Ιανουαρίου 2023

  L 146

3

6.6.2023

►M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2053 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 13ης Σεπτεμβρίου 2023

  L 238

1

27.9.2023
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/833 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Μαΐου 2019

για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1386/2007ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται ως προς τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται σε αλιευτικούς πόρους στη ζώνη διακανονισμού της NAFO, όπως ορίζεται στο παράρτημα I της σύμβασης, καθώς και δραστηριότητες σκαφών τρίτων χωρών βάσει της σύμβασης NAFO σε ύδατα ή έδαφος της Ένωσης.
2.  
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους υφιστάμενους κανονισμούς στον τομέα της αλιείας, ιδίως δε των διατάξεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), και στους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ( 2 ) και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ( 3 ).
3.  
Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κανονισμό, τα ενωσιακά ερευνητικά σκάφη δεν περιορίζονται από μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που αφορούν την αλίευση ιχθύων, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος των ματιών, τα όρια μεγέθους, τις περιοχές και τις εποχές απαγόρευσης αλιείας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

1.  
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες για την υλοποίηση από την Ένωση των ΜΔΕ με σκοπό την ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή τους στο εσωτερικό της Ένωσης.
2.  
Επιπλέον ο παρών κανονισμός τροποποιεί ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1)

«σύμβαση» : η σύμβαση του 1979 για τη συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως τροποποιείται κατά διαστήματα·

2)

«ζώνη που διέπεται από τη σύμβαση» : η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η σύμβαση, όπως περιγράφεται στο άρθρο IV παράγραφος 1. Η ζώνη που διέπεται από τη σύμβαση διαιρείται σε επιστημονικές και στατιστικές υποπεριοχές, διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I της σύμβασης·

3)

«ζώνη διακανονισμού» : το τμήμα εκείνο της ζώνης που διέπεται από τη σύμβαση, εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

4)

«αλιευτικοί πόροι» :

όλοι οι ιχθύες, τα μαλάκια και τα καρκινοειδή εντός της ζώνης που διέπεται από τη σύμβαση, εξαιρουμένων:

α) 

των καθιστικών ειδών επί των οποίων τα παράκτια κράτη μπορούν να ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 77 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας· και

β) 

των ανάδρομων και κατάδρομων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα I της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας στον βαθμό που η διαχείρισή τους πραγματοποιείται βάσει άλλων διεθνών συνθηκών·

5)

«αλιευτικές δραστηριότητες» :

η συλλογή ή η μεταποίηση αλιευτικών πόρων, η εκφόρτωση ή η μεταφόρτωση αλιευτικών πόρων ή προϊόντων που προέρχονται από αλιευτικούς πόρους, ή κάθε άλλη δραστηριότητα προπαρασκευής και υποστήριξης ή σχετική με τη συλλογή αλιευτικών πόρων στη ζώνη διακανονισμού, όπου συμπεριλαμβάνονται:

α) 

η πραγματική διερεύνηση, αλίευση αλιευτικών πόρων ή κάθε σχετική επιχειρούμενη προσπάθεια·

β) 

κάθε δραστηριότητα που εύλογα αναμένεται να οδηγήσει στον εντοπισμό, την αλίευση ή τη συλλογή αλιευτικών πόρων για οποιονδήποτε σκοπό· και

γ) 

κάθε εργασία, στη θάλασσα, προς υποστήριξη ή για την προπαρασκευή οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιγράφεται στον παρόντα ορισμό· ωστόσο δεν περιλαμβάνονται οι ενέργειες που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις οποίες διακυβεύονται η υγεία και η ασφάλεια των μελών του πληρώματος ή η ασφάλεια του σκάφους·

▼M1

6)

Ως «αλιευτικό σκάφος» : νοείται κάθε ενωσιακό σκάφος το οποίο είναι εξοπλισμένο ή προορίζεται για αλιευτικές δραστηριότητες ή επιδίδεται σε αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μεταποίησης ιχθύων και των σκαφών που επιδίδονται σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προπαρασκευής ή σχετιζόμενη με αλιευτικές δραστηριότητες, ή σε πειραματικές ή εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες·

▼B

7)

«ερευνητικό σκάφος» : σκάφος που χρησιμοποιείται μόνιμα για έρευνα ή σκάφος που χρησιμοποιείται κανονικά για αλιευτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες υποστήριξης της αλιείας που χρησιμοποιείται προσωρινά για έρευνα στον τομέα της αλιείας·

8)

«ΜΔΕ» : τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής που εγκρίθηκαν από την επιτροπή NAFΟ·

9)

«αλιευτικές δυνατότητες» : αλιευτικές ποσοστώσεις που κατανέμονται σε ένα κράτος μέλος με πράξη της Ένωσης που ισχύει ως προς τη ζώνη διακανονισμού·

10)

«ΕΥΕΑ» : η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4

11)

«ημέρα αλιείας» : κάθε ημερολογιακή ημέρα ή τμήμα ημερολογιακής ημέρας κατά την οποία ή το οποίο ένα αλιευτικό σκάφος είναι παρόν σε οποιαδήποτε διαίρεση της ζώνης διακανονισμού·

12)

«λιμένας» : περιλαμβάνονται οι υπεράκτιοι τερματικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης, συσκευασίας, μεταποίησης, ανεφοδιασμού σε καύσιμα ή άλλα εφόδια·

13)

«σκάφος μη συμβαλλόμενου μέρους» : σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της NAFO ούτε κράτος μέλος ή σκάφος για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι είναι χωρίς εθνικότητα·

14)

«μεταφόρτωση» : η απευθείας μεταφορά, από ένα αλιευτικό σκάφος σε άλλο, αλιευτικών πόρων ή προϊόντων·

15)

«μεσοπελαγική τράτα» : εργαλείο τράτας που έχει σχεδιαστεί για την αλιεία πελαγικών ειδών, του οποίου κανένα τμήμα δεν έχει σχεδιαστεί για να έρχεται ή να λειτουργεί σε επαφή με τον βυθό ανά πάσα στιγμή. Το εργαλείο δεν περιλαμβάνει δίσκους, καρούλια ή κυλίνδρους στο κάτω γραντί του ή άλλα εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για να έρχονται σε επαφή με τον βυθό, αλλά μπορεί να προσαρτάται προστατευτικό φύλλο·

16)

«ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα» ή «ΕΘΟ» : τα ΕΘΟ που αναφέρονται στις παραγράφους 42 και 43 των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) για τη διαχείριση της αλιείας βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα·

17)

«αποτύπωμα», γνωστό και ως «υφιστάμενες ζώνες αλιείας βυθού» : το τμήμα της ζώνης διακανονισμού στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν αλιεία βυθού και ορίζεται από τις συντεταγμένες του πίνακα 4 και απεικονίζεται στο σχήμα 2 των ΜΔΕ που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

18)

«αλιευτικές δραστηριότητες βυθού» : οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα όπου το αλιευτικό εργαλείο έρχεται σε επαφή ή είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα κατά την κανονική διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

19)

«μεταποιημένοι ιχθύες» : οποιοσδήποτε θαλάσσιος οργανισμός που έχει υποστεί φυσική μεταβολή μετά την αλίευση, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων που έχουν τεμαχιστεί σε φιλέτα, εκσπλαχνιστεί, συσκευαστεί, κονσερβοποιηθεί, καταψυχθεί, καπνιστεί, αλατιστεί, μαγειρευτεί, παστωθεί, αποξηρανθεί, ή παρασκευαστεί για την αγορά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο·

20)

«εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού» : οι αλιευτικές δραστηριότητες βυθού που διεξάγονται εκτός του αποτυπώματος ή εντός του αποτυπώματος, με σημαντικές αλλαγές στη διεξαγωγή ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον τομέα της αλιείας·

21)

«είδη-δείκτες ΕΘΟ» : τα είδη που είναι ενδεικτικά της ύπαρξης ΕΘΟ, όπως ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

22)

«αριθμός ΔΝΟ» : ένας 7ψήφιος αριθμός, ο οποίος εκχωρείται σε ένα σκάφος υπό την εποπτεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού·

23)

«επιθεωρητής» : εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, επιθεωρητής των υπηρεσιών ελέγχου αλιείας ενός συμβαλλόμενου μέρους της NAFO που έχει διατεθεί στο κοινό πρόγραμμα επιθεώρησης και επιτήρησης που αναφέρεται στο κεφάλαιο VII·

24)

«ΠΛΑ αλιεία» : οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο διεθνές σχέδιο δράσης για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας που εγκρίθηκε από τον FAΟ·

25)

«αλιευτικό ταξίδι» : για τα αλιευτικά σκάφη συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος από την είσοδό τους μέχρι την αναχώρησή τους από τη ζώνη διακανονισμού και ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρις ότου εκφορτωθούν ή μεταφορτωθούν όλα τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους και τα οποία αλιεύθηκαν στη ζώνη διακανονισμού·

26)

«ΚΠΑ» : χερσαίο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας του κράτους μέλους σημαίας·

27)

«κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας» : ο κατάλογος που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 53 των ΜΔΕ·

28)

«σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις» : οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 17 έως 20 των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών του FAO για τη διαχείριση της αλιείας βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα·

29)

«στοιχείο-δείκτης ΕΘΟ» : στοιχείο-δείκτης ΕΘΟ που αναφέρεται σε τοπογραφικά, υδροφυσικά ή γεωλογικά χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν ένδειξη της δυνητικής ύπαρξης ΕΘΟ, όπως ορίζονται στο μέρος VII του παραρτήματος I.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 4 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

30)

«παρατηρητής» : πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται και πιστοποιείται από κράτος μέλος ή συμβαλλόμενο μέρος να παρατηρεί, να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες επί αλιευτικού σκάφους·

▼M1

31)

Ως «ιστότοπος ΠΕΕ» : νοείται ο ιστότοπος παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της NAFO, ο οποίος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις στη θάλασσα και στους λιμένες.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 4

Ερευνητικά σκάφη

1.  

Τα ερευνητικά σκάφη:

α) 

δεν διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν με το ερευνητικό τους σχέδιο· ή

β) 

δεν αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3L καθ' υπέρβαση της κατανομής του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους·

▼M4

γ) 

δεν αλιεύουν γάδο της διαίρεσης 3Μ που υπερβαίνει τους 15 τόνους αλιευμάτων της Ένωσης, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Εάν τα αλιεύματα ενός ερευνητικού σκάφους υπερβαίνουν την ποσότητα αυτή, η υπέρβαση καταλογίζεται στην ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί στο κράτος μέλος σημαίας του σκάφους. Επιπλέον, εάν η ποσόστωση που κατανέμεται στο κράτος μέλος για τον γάδο της διαίρεσης 3M εξαντληθεί, το εν λόγω κράτος μέλος δεν επιτρέπει στα σκάφη του να διεξάγουν περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες. Όλες οι εν εξελίξει ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να διακόπτονται από το κράτος μέλος εκμετάλλευσης μόλις αλιευθούν 15 τόνοι από την Ένωση· ή

δ) 

δεν αλιεύουν γαρίδα της διαίρεσης 3Μ που υπερβαίνει τους 10 τόνους αλιευμάτων της Ένωσης, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Το οικείο κράτος μέλος διακόπτει τις ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τη γαρίδα στη διαίρεση 3M μόλις αλιευθούν 10 τόνοι από την Ένωση.

▼M4 —————

▼B

2.  

Το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη μιας περιόδου ερευνητικής αλιείας, το κράτος μέλος σημαίας:

α) 

κοινοποιεί στην Επιτροπή, με ηλεκτρονική διαβίβαση στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 5 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, όλα τα ερευνητικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού· και

β) 

παρέχει στην Επιτροπή ερευνητικό σχέδιο για όλα τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν έρευνα, με αναφορά του σκοπού και της θέσης και, για τα σκάφη που διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες σε προσωρινή βάση, τις ημερομηνίες κατά τις οποίες το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό σκάφος.

3.  
Το κράτος μέλος σημαίας κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή την παύση των ερευνητικών δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε σκάφος διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες σε προσωρινή βάση.
4.  
Το κράτος μέλος σημαίας κοινοποιεί στην Επιτροπή όλες τις τροποποιήσεις του ερευνητικού σχεδίου το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων. Το ερευνητικό σκάφος τηρεί αρχείο των μεταβολών επί του σκάφους.
5.  
Τα σκάφη που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας διατηρούν πάντοτε ένα αντίγραφο του ερευνητικού σχεδίου στην αγγλική γλώσσα.
6.  
Η Επιτροπή διαβιβάζει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη σημαίας σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 το αργότερο επτά ημέρες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου ή, στην περίπτωση τροποποιήσεων στο ερευνητικό σχέδιο, επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιασδήποτε τροποποίησης του ερευνητικού σχεδίου.

Άρθρο 5

Περιορισμοί αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας

1.  
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι περιορισμοί αλιευμάτων και/ή αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται ως προς τα αποθέματα που προσδιορίζονται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι ποσοστώσεις εκφράζονται σε μετρικούς τόνους ζωντανών αλιευμάτων.

▼M1

2.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να αλιεύουν αποθέματα για τα οποία δεν έχει κατανεμηθεί ποσόστωση στην Ένωση σύμφωνα με τις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες (ποσόστωση «λοιπά»), εφόσον υπάρχει τέτοια ποσόστωση και δεν έχει κοινοποιηθεί απαγόρευση της αλιείας από τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

▼B

3.  

Για τα αποθέματα που προσδιορίζονται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες και αλιεύονται εντός της ζώνης διακανονισμού από σκάφη τα οποία έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του, κάθε κράτος μέλος σημαίας:

α) 

εξασφαλίζει ότι όλα τα είδη που προέρχονται από αποθέματα τα οποία απαριθμούνται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες και αλιεύονται από τα σκάφη τους, καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κοκκινόψαρου που αλιεύονται στη διαίρεση 3Μ μεταξύ της εκτιμώμενης ημερομηνίας κατά την οποία λαμβάνεται το 50 % των συνολικά επιτρεπόμενων αλιευμάτων κοκκινόψαρου (TAC) της διαίρεσης 3Μ και της 1ης Ιουλίου·

β) 

εξασφαλίζει ότι δεν διατηρούνται πλέον κοκκινόψαρα της διαίρεσης 3Μ επί των σκαφών του, μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία έχει αλιευθεί το 100 % των TAC κοκκινόψαρου της διαίρεσης 3M, με εξαίρεση το κοκκινόψαρο της διαίρεσης 3M που αλιεύθηκε πριν από την απαγόρευση της αλιείας·

▼M1

γ) 

κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ τα ονόματα των σκαφών της Ένωσης που σκοπεύουν να αλιεύσουν την ποσόστωση «λοιπά» τουλάχιστον 48 ώρες πριν από κάθε είσοδο και έπειτα από τουλάχιστον 48 ώρες απουσίας από τη ζώνη διακανονισμού. Η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται, ει δυνατόν, από εκτίμηση των προβλεπόμενων αλιευμάτων. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι που καθορίζονται στα ΜΔΕ, ενημερώνει τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

▼B

4.  
Για κάθε ανάσυρση, το είδος που αποτελεί το μεγαλύτερο κατά βάρος ποσοστό του συνόλου των αλιευμάτων της ανάσυρσης θεωρείται ότι αλιεύεται με κατευθυνόμενη αλιεία του εν λόγω αποθέματος.

Άρθρο 6

Απαγορεύσεις της αλιείας

1.  

Κάθε κράτος μέλος:

α) 

απαγορεύει την οικεία αλιεία αποθεμάτων που απαριθμούνται στις αλιευτικές δυνατότητες που ισχύουν στη ζώνη διακανονισμού την ημερομηνία κατά την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι θα απορροφηθεί η συνολική ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος για τα σχετικά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων της εκτιμώμενης ποσότητας που θα αλιευθεί πριν από την απαγόρευση της αλιείας, των απορρίψεων και των εκτιμώμενων μη δηλωμένων αλιευμάτων από το σύνολο των σκαφών που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους·

β) 

εξασφαλίζει ότι τα σκάφη υπό τη σημαία του παύουν αμέσως τις αλιευτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλιεύματα, όταν ενημερωθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3 ότι έχει απορροφηθεί πλήρως η ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει διαθέσιμη ποσόστωση για το εν λόγω απόθεμα σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα σκάφη του εν λόγω κράτους μέλους μπορούν να συνεχίσουν την αλιεία του εν λόγω αποθέματος·

γ) 

απαγορεύει την αλιεία της γαρίδας της Αρκτικής στη διαίρεση 3M όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ημερών αλιείας που έχουν κατανεμηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο αριθμός των ημερών αλιείας για κάθε σκάφος καθορίζεται με τη χρησιμοποίηση δεδομένων εντοπισμού θέσης VMS εντός της διαίρεσης 3Μ· κάθε τμήμα ημέρας θεωρείται πλήρης ημέρα·

▼M1

δ) 

απαγορεύει την οικεία κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου στη διαίρεση 3Μ μεταξύ ώρας 24:00 UTC της ημερομηνίας κατά την οποία εκτιμάται ότι η σωρευτική ποσότητα δηλωμένων αλιευμάτων θα φτάσει το 50 % των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) κοκκινόψαρου στη διαίρεση 3M, όπως κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3, και της 1ης Ιουλίου·

ε) 

απαγορεύει την οικεία κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου στη διαίρεση 3Μ στις 24:00 UTC την ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι τα συσσωρευμένα αναφερθέντα αλιεύματα θα φτάσουν το 100 % των TAC κοκκινόψαρου στη διαίρεση 3M, όπως κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3·

▼B

στ) 

κοινοποιεί πάραυτα στην Επιτροπή την ημερομηνία απαγόρευσης που προβλέπεται στα στοιχεία α) έως ε)·

ζ) 

απαγορεύει στα σκάφη υπό τη σημαία του να συνεχίσουν κατευθυνόμενη αλιεία στη ζώνη διακανονισμού για ένα συγκεκριμένο απόθεμα στο πλαίσιο ποσόστωσης «λοιπά» πέραν των 5 ημερών από την κοινοποίηση από τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, την οποία διαβίβασε η Επιτροπή, ότι η ποσόστωση «λοιπά» προβλέπεται να απορροφηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3·

η) 

εξασφαλίζει ότι κανένα σκάφος υπό τη σημαία του δεν συνεχίζει κατευθυνόμενη αλιεία στη ζώνη διακανονισμού για συγκεκριμένο απόθεμα στο πλαίσιο της ποσόστωσης «λοιπά» έπειτα από κοινοποίηση από τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO ότι προβλέπεται να απορροφηθεί η συγκεκριμένη ποσόστωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3·

θ) 

μετά την απαγόρευση της αλιείας του σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εξασφαλίζει ότι δεν διατηρούνται πλέον ιχθύς του εν λόγω αποθέματος επί των σκαφών που φέρουν τη σημαία του, εκτός αν επιτρέπεται άλλως από τον παρόντα κανονισμό.

2.  

Ένας τύπος αλιείας που έχει απαγορευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ανοιχθεί εκ νέου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση από την Επιτροπή έπειτα από επικοινωνία με τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO:

α) 

εάν ο εκτελεστικός γραμματέας της NAFO επιβεβαιώσει ότι η Επιτροπή απέδειξε ότι υπάρχει υπόλοιπο διαθέσιμης ποσόστωσης από την αρχική της κατανομή· ή

β) 

εάν η μεταφορά ποσοστώσεων από άλλο συμβαλλόμενο μέρος της NAFO, σύμφωνα με τις αλιευτικές δυνατότητες, έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετη ποσόστωση για το συγκεκριμένο απόθεμα του οποίου η αλιεία έχει απαγορευθεί.

3.  
Η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα τα κράτη μέλη για την ημερομηνία απαγόρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 7

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους

1.  
Ο πλοίαρχος του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που έχουν ναυλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 23, εξασφαλίζει ότι το σκάφος ελαχιστοποιεί τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών από αποθέματα τα οποία προσδιορίζονται στις αντίστοιχες αλιευτικές του δυνατότητες που ισχύουν κατά τη δραστηριοποίησή τους στη ζώνη διακανονισμού.
2.  

Τα είδη που απαριθμούνται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες υπάγονται στην κατηγορία των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, όταν αλιεύονται σε διαίρεση όπου υπάρχει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

▼M1

α) 

δεν έχει κατανεμηθεί στην Ένωση ποσόστωση για το απόθεμα αυτό στη συγκεκριμένη διαίρεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες·

β) 

ισχύει απαγόρευση της αλιείας του συγκεκριμένου αποθέματος (προσωρινή αναστολή)· ή

▼B

γ) 

η ποσόστωση «λοιπά» για ένα συγκεκριμένο απόθεμα έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως, μετά την κοινοποίηση από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6.

3.  

Ο πλοίαρχος του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που έχουν ναυλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 23, εξασφαλίζει ότι το σκάφος περιορίζει τη διατήρηση επί του σκάφους των ειδών που υπάγονται στην κατηγορία των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στο μέγιστο όριο που ορίζεται παρακάτω:

α) 

για τον γάδο στη διαίρεση 3Μ, το κοκκινόψαρο στη διαίρεση 3LN και το καλκάνι στη διαίρεση 3NO: 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο·

β) 

για τον γάδο στη διαίρεση 3NO: 1 000 kg ή 4 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο·

γ) 

για όλα τα άλλα αποθέματα που απαριθμούνται στις αλιευτικές δυνατότητες, όταν δεν έχει κατανεμηθεί ειδική ποσόστωση στο κράτος μέλος: 2 500 kg ή 10 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο·

▼M3

δ) 

όταν εφαρμόζεται απαγόρευση αλιείας (προσωρινή αναστολή) ή όταν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως η ποσόστωση «λοιπά» για το εν λόγω απόθεμα: 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι μεγαλύτερο, όσον αφορά τα εν λόγω συμβαλλόμενα μέρη μετά την κοινοποίηση της χρήσης της ποσόστωσης «λοιπά», σύμφωνα με το άρθρο 6·

▼B

ε) 

μόλις απαγορευθεί η κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου στη διαίρεση 3Μ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ): 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο·

στ) 

όταν διεξάγει κατευθυνόμενη αλιεία χωματίδας με κίτρινη ουρά στις διαιρέσεις 3LNO: 15 % καλκάνι Καναδά· διαφορετικά ισχύουν οι διατάξεις για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο δ).

4.  
Τα όρια και τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 υπολογίζονται για κάθε απόθεμα, ανά διαίρεση, ως το ποσοστό κατά βάρος για κάθε απόθεμα των συνολικών αλιευμάτων αποθεμάτων που απαριθμούνται στις αλιευτικές δυνατότητες που διατηρούνται επί του σκάφους για την εν λόγω διαίρεση κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία του ημερολογίου αλιείας.
5.  
Ο υπολογισμός των επιπέδων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων βενθικών ειδών στην παράγραφο 3 δεν περιλαμβάνει τα αλιεύματα γαρίδας της Αρκτικής στο σύνολο των αλιευμάτων επί του σκάφους.

Άρθρο 8

Υπέρβαση των ορίων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε μια ανάσυρση

1.  

Ο πλοίαρχος του σκάφους εξασφαλίζει ότι το σκάφος:

α) 

δεν διεξάγει κατευθυνόμενη αλιεία των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

β) 

πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις όταν, με εξαίρεση την κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας της Αρκτικής, το βάρος κάθε είδους που υπόκειται στα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων υπερβαίνει το ανώτερο από τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 σε οποιαδήποτε ανάσυρση:

i) 

μετακινείται αμέσως κατά τουλάχιστον 10 ναυτικά μίλια από το στίγμα της προηγούμενης σύρσης/πόντισης καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης σύρσης/πόντισης·

ii) 

εγκαταλείπει τη διαίρεση και δεν επιστρέφει επί τουλάχιστον 60 ώρες εάν τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 υπερβούν και πάλι τα όρια μετά την πρώτη σύρση/πόντιση, αφού μετακινηθεί σύμφωνα με το στοιχείο β) σημείο i)·

iii) 

πραγματοποιεί δοκιμαστική σύρση για μέγιστη διάρκεια 3 ωρών πριν από την έναρξη νέας αλίευσης έπειτα από απουσία τουλάχιστον 60 ωρών. Αν τα αποθέματα που υπόκεινται σε όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό, κατά βάρος, του συνολικού αλιεύματος που προκύπτει κατά την ανάσυρση, η δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι αποτελεί κατευθυνόμενη αλιεία των εν λόγω αποθεμάτων και το σκάφος πρέπει να αλλάξει αμέσως στίγμα σύμφωνα με το στοιχείο β) σημεία i) και ii)· και

iv) 

προσδιορίζει κάθε δοκιμαστική σύρση που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο β) και καταγράφει στο ημερολόγιο αλιείας τις συντεταγμένες που αντιστοιχούν στις θέσεις έναρξης και λήξης κάθε δοκιμαστικής σύρσης που διενεργήθηκε.

2.  
Στην κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας της Αρκτικής, η μετακίνηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημεία (i) και (ii) εφαρμόζεται όταν, σε οποιαδήποτε ανάσυρση, η ποσότητα του συνόλου των αποθεμάτων βενθικών ειδών που απαριθμούνται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες υπερβαίνει το 5 % στη διαίρεση 3Μ ή το 2,5 % στη διαίρεση 3L.
3.  
Όταν ένα σκάφος διεξάγει κατευθυνόμενη αλιεία σελαχιού με νόμιμο μέγεθος ματιών κατάλληλου για την εν λόγω αλιεία, την πρώτη φορά που τα αλιεύματα αποθεμάτων για τα οποία ισχύουν όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος του συνόλου των αλιευμάτων σε μια ανάσυρση, τα αλιεύματα αυτά θεωρούνται τυχαία αλιεύματα, αλλά το σκάφος απομακρύνεται αμέσως όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
Το ποσοστό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε οποιαδήποτε ανάσυρση υπολογίζεται για κάθε απόθεμα που απαριθμείται στις ισχύουσες αλιευτικές δυνατότητες ως το ποσοστό, κατά βάρος, του συνολικού αλιεύματος κατά την εν λόγω ανάσυρση.

Άρθρο 9

Γαρίδα της Αρκτικής

1.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η διαίρεση 3Μ περιλαμβάνει το τμήμα της διαίρεσης 3L που περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία τα οποία περιγράφονται στον πίνακα 1 και απεικονίζονται στο σχήμα 1(1) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 6 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
2.  
Ένα σκάφος που αλιεύει γαρίδα της Αρκτικής και άλλα είδη κατά το ίδιο ταξίδι διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση με την οποία επισημαίνει την αλλαγή αλιείας. Ο αριθμός των ημερών αλιείας υπολογίζεται αναλόγως.
3.  
Οι ημέρες αλιείας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της NAFO. Οι ημέρες αλιείας ενός συμβαλλόμενου μέρους της NAFO μπορούν να χρησιμοποιηθούν από σκάφος που έχει το δικαίωμα να φέρει τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO μόνο σύμφωνα με το άρθρο 23.
4.  
Κανένα σκάφος δεν αλιεύει γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3M μεταξύ ώρας 00:01 UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα) της 1ης Ιουνίου και ώρας 24:00 UTC της 31ης Δεκεμβρίου στην περιοχή που περιγράφεται στον πίνακα 2 και απεικονίζεται στο σχήμα 1(2) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 7 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
5.  
Όλη η αλιεία γαρίδας της Αρκτικής στη διαίρεση 3L πραγματοποιείται σε βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων. Η αλιεία στη ζώνη διακανονισμού περιορίζεται σε περιοχή ανατολικά της γραμμής που οριοθετείται από τις συντεταγμένες που περιγράφονται στον πίνακα 3 και απεικονίζεται στο σχήμα 1(3) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 8 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
6.  
Κάθε σκάφος που αλιεύει γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3L, ή οι αντιπρόσωποί του για λογαριασμό του, ενημερώνει την αρμόδια λιμενική αρχή τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα σχετικά με την αναμενόμενη ώρα άφιξής του και τις εκτιμώμενες ποσότητες γαρίδας της Αρκτικής επί του σκάφους, ανά διαίρεση.

▼M1

Άρθρο 9α

Γάδος στη διαίρεση 3M

1.  

Τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται σε σκάφη με περισσότερα από 1 250 kg αλιεύματα γάδου από τη διαίρεση 3M επ’ αυτών:

α) 

τα σκάφη εκφορτώνουν ή μεταφορτώνουν τα αλιεύματα γάδου τους από τη διαίρεση 3Μ μόνο σε λιμένες που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 39·

β) 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξής του στον λιμένα, το σκάφος ή ο αντιπρόσωπός του για λογαριασμό αυτού ανακοινώνει στην αρμόδια λιμενική αρχή την εκτιμώμενη ώρα άφιξής του, την εκτιμώμενη ποσότητα αλιευμάτων γάδου από τη διαίρεση 3M που διατηρείται επί του σκάφους και πληροφορίες για τη διαίρεση ή τις διαιρέσεις στις οποίες ελήφθησαν οποιαδήποτε άλλα αλιεύματα γάδου διατηρούνται επί του σκάφους·

▼M3

γ) 

κάθε κράτος μέλος επιθεωρεί το 50 %, τουλάχιστον, των εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων αλιευμάτων γάδου από τη διαίρεση 3M στους λιμένες του και εκπονεί έκθεση επιθεώρησης με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 9 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και την αποστέλλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, με κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ, εντός 12 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Η εν λόγω έκθεση προσδιορίζει και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με κάθε παράβαση του παρόντος κανονισμού που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του λιμένα. Περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ταξιδιού του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους.

▼M4

Οι επιθεωρήσεις εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων διενεργούνται σε ποσοστό:

i) 

τουλάχιστον 50 % όταν η συνολική ποσόστωση NAFO για τον γάδο στη διαίρεση 3Μ όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες είναι κάτω των 6 000 τόνων, και

ii) 

τουλάχιστον 25 % όταν η συνολική ποσόστωση NAFO για τον γάδο στη διαίρεση 3M όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες κυμαίνονται μεταξύ 6 000 και 12 000 τόνων.

▼M1

2.  
Κάθε κράτος μέλος επιθεωρεί σκάφη με λιγότερα από 1 250 kg αλιεύματα γάδου από τη διαίρεση 3M επ’ αυτών στη βάση διαχείρισης κινδύνου.
3.  
Η Επιτροπή ή φορέας που αυτή καθορίζει εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) διαβιβάζονται χωρίς χρονοτριβή στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO προκειμένου να αναρτηθούν στον ιστότοπο ΠΕΕ.

▼B

Άρθρο 10

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

1.  

Τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται στα σκάφη συνολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που επιδίδονται στην αλιεία ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO:

α) 

κάθε κράτος μέλος κατανέμει την ποσόστωσή του για την ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας μεταξύ των αδειοδοτημένων σκαφών του·

β) 

τα αδειοδοτημένα σκάφη εκφορτώνουν τα αλιεύματα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας μόνο σε καθορισμένο λιμένα συμβαλλόμενου μέρους της NAFO. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους λιμένες στην επικράτειά του στους οποίους τα αδειοδοτημένα σκάφη μπορούν να εκφορτώνουν ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας·

▼M1

γ) 

κάθε κράτος μέλος αποστέλλει το όνομα κάθε λιμένα που έχει καθορίσει στην Επιτροπή, η οποία το διαβιβάζει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO. Οποιεσδήποτε επακόλουθες τροποποιήσεις στον εν λόγω κατάλογο αποστέλλονται σε αντικατάσταση του προηγούμενου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη θέση της τροποποίησης σε ισχύ·

▼B

δ) 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξής του στον λιμένα, το αδειοδοτημένο σκάφος, ή ο αντιπρόσωπός του για λογαριασμό του, ανακοινώνει στην αρμόδια λιμενική αρχή ελέγχου της αλιείας την αναμενόμενη ώρα άφιξής του, την εκτιμώμενη συνολική ποσότητα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας που διατηρείται επί του σκάφους και τις πληροφορίες για τη διαίρεση ή τις διαιρέσεις στις οποίες ελήφθησαν τα αλιεύματα·

▼M3

ε) 

κάθε κράτος μέλος επιθεωρεί κάθε εκφόρτωση ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας στους λιμένες του, εάν η ποσότητα του εν λόγω αποθέματος επί του σκάφους αντιπροσωπεύει είτε περισσότερο από 5 % του συνολικού αλιεύματος είτε περισσότερα από 2 500 kg και εκπονεί έκθεση επιθεώρησης με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 9 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και την αποστέλλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO με κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Η έκθεση προσδιορίζει και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με κάθε παράβαση του παρόντος κανονισμού που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του λιμένα. Περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ταξιδιού του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους.

▼B

2.  

Οι ακόλουθες διαδικασίες εφαρμόζονται ως προς τα αδειοδοτημένα σκάφη που διατηρούν επ' αυτών πάνω από 50 τόνους βάρους ζώντων αλιευμάτων που έχουν αλιευθεί εκτός της ζώνης διακανονισμού και τα οποία εισέρχονται στη ζώνη διακανονισμού για να αλιεύσουν ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας:

▼M2

α) 

ο πλοίαρχος του σκάφους κοινοποιεί στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO και στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ, το αργότερο 72 ώρες πριν από την είσοδο του σκάφους στη ζώνη διακανονισμού, την ποσότητα των αλιευμάτων επί του σκάφους, το στίγμα με το γεωγραφικό πλάτος και μήκος όπου ο πλοίαρχος του σκάφους σκοπεύει να αρχίσει την αλιεία, την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο στίγμα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αλιευτικού σκάφους (π.χ. ασύρματος, δορυφορικό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)·

▼B

β) 

το σκάφος επιθεώρησης που σκοπεύει να επιθεωρήσει αλιευτικό σκάφος προτού αρχίσει να αλιεύει ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας κοινοποιεί στο εν λόγω αλιευτικό σκάφος και στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO τις συντεταγμένες ενός καθορισμένου σημείου επιθεώρησης το οποίο δεν υπερβαίνει τα 60 ναυτικά μίλια από τη θέση όπου ο πλοίαρχος του σκάφους εκτιμά ότι το σκάφος θα αρχίσει την αλιεία και ενημερώνει σχετικά τα άλλα σκάφη επιθεώρησης που ενδέχεται να δραστηριοποιούνται στη ζώνη διακανονισμού·

γ) 

το αλιευτικό σκάφος που ενημερώνεται σύμφωνα με το στοιχείο β):

i) 

μεταβαίνει στο καθορισμένο σημείο επιθεώρησης, και

ii) 

εξασφαλίζει ότι το σχέδιο στοιβασίας των αλιευμάτων επί του σκάφους κατά την είσοδο στις ζώνες διακανονισμού πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 25 παράγραφος 5 και είναι διαθέσιμο στους επιθεωρητές κατόπιν αιτήματος·

δ) 

το αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να αρχίσει την αλιεία προτού επιθεωρηθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εκτός εάν:

▼M1

i) 

δεν λάβει καμία επιβεβαίωση εντός 72 ωρών από την κοινοποίηση που έχει διαβιβάσει σύμφωνα με το στοιχείο α)· ή

▼B

ii) 

εντός τριών ωρών από την άφιξή του στο καθορισμένο σημείο επιθεώρησης, το σκάφος επιθεώρησης δεν έχει ξεκινήσει την προβλεπόμενη επιθεώρηση.

3.  
Απαγορεύονται οι εκφορτώσεις ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας από σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών τα οποία πραγματοποίησαν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού της NAFO.

Άρθρο 11

Καλαμάρι

Η αλίευση καλαμαριών μεταξύ ώρας 00:01 UTC της 1ης Ιανουαρίου και ώρας 24:00 UTC της 30ής Ιουνίου στις υποπεριοχές 3 και 4 απαγορεύεται.

Άρθρο 12

Διατήρηση και διαχείριση των καρχαριών

1.  
Τα κράτη μέλη: αναφέρουν όλα τα αλιεύματα καρχαριών, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων, σύμφωνα με τη διαδικασία αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στο άρθρο 25.
2.  
Για κάθε παρατηρούμενη ανάσυρση που περιέχει καρχαρία της Γροιλανδίας, οι παρατηρητές καταγράφουν τον αριθμό, το εκτιμώμενο βάρος και το μετρούμενο μήκος (εκτιμώμενο μήκος αν δεν μπορεί να μετρηθεί το μήκος) ανά ανάσυρση ή πόντιση, το φύλο και την κατάσταση των αλιευμάτων (ζώντα, νεκρά ή άγνωστο) για κάθε μεμονωμένο καρχαρία της Γροιλανδίας.
3.  

Απαγορεύεται:

α) 

η αφαίρεση των πτερυγίων καρχαρία επί των σκαφών·

β) 

η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση πτερυγίων καρχαρία πλήρως αποσπασμένων από σφάγιο.

4.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για να διευκολυνθεί η αποθήκευση επί του σκάφους, τα πτερύγια του καρχαρία επιτρέπεται να είναι μερικώς τετμημένα και διπλωμένα επί του σφαγίου.
5.  
Κανένα αλιευτικό σκάφος δεν διατηρεί επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνει ούτε εκφορτώνει πτερύγια που συλλέγονται κατά παράβαση του παρόντος άρθρου.
6.  
Στους τύπους αλιείας που δεν στοχεύουν καρχαρίες, κάθε κράτος μέλος ενθαρρύνει κάθε σκάφος που έχει το δικαίωμα να φέρει τη σημαία του να απελευθερώνει τους ζωντανούς καρχαρίες, και ιδίως τα ιχθύδια, που δεν προορίζονται για χρήση ως τροφή ή για σκοπούς επιβίωσης.
7.  

Τα κράτη μέλη, εφόσον είναι δυνατόν:

α) 

αναλαμβάνουν έρευνα για τον προσδιορισμό τρόπων για να καταστούν τα αλιευτικά εργαλεία περισσότερο επιλεκτικά για την προστασία των καρχαριών·

β) 

διεξάγουν έρευνα σχετικά με βασικές βιολογικές και οικολογικές παραμέτρους, τον κύκλο ζωής, τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και τα πρότυπα μετανάστευσης, καθώς και τον προσδιορισμό δυνητικών περιοχών ζευγαρώματος, τοκετού και αναπαραγωγής των κύριων ειδών καρχαριών.

8.  
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής στην Επιτροπή, για διαβίβαση στην Εκτελεστική Γραμματεία της NAFO.

▼M1

9.  
Απαγορεύεται η διεξαγωγή κατευθυνόμενης αλιείας για το μαυροσκυλόψαρο της Γροιλανδίας (Somniosus microcephalus) στη ζώνη διακανονισμού.
10.  
Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τη θνησιμότητα, και, όταν είναι ζωντανά, να απελευθερώνουν τα μαυροσκυλόψαρα της Γροιλανδίας κατά τρόπο που να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή βλάβη.

▼B

Άρθρο 13

Μέγεθος ματιών διχτυών

▼M1

1.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το μέγεθος των ματιών μετριέται σύμφωνα με το παράρτημα III.Α του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 10 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

▼B

2.  

Κανένα σκάφος δεν αλιεύει με δίχτυ με μέγεθος ματιών μικρότερο από το προβλεπόμενο για κάθε ένα από τα ακόλουθα είδη:

▼M1

α) 

40 mm για γαρίδες, συμπεριλαμβανομένων των γαρίδων της Αρκτικής (PRA)·

▼B

β) 

60 mm για θράψαλο του Βορρά (SQI)·

γ) 

280 mm στον σάκο της τράτας και 220 mm σε όλα τα άλλα μέρη της τράτας για σελάχια (SKA)·

δ) 

130 mm για όλους τους άλλους βενθικούς ιχθύς, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 11 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

ε) 

100 mm για το πελαγικό κοκκινόψαρο του βυθού (REB) στην υποπεριοχή 2 και τις διαιρέσεις 1F και 3Κ· και

στ) 

90 mm για το κοκκινόψαρο (RED) στην αλιεία με μεσοπελαγικές τράτες στις διαιρέσεις 3O, 3M και 3LN.

3.  
Σκάφος που αλιεύει ένα είδος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και το οποίο φέρει δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από το καθοριζόμενο στην εν λόγω παράγραφο, εξασφαλίζει ότι τα δίχτυα αυτά προσδένονται και στοιβάζονται ασφαλώς και δεν είναι διαθέσιμα για άμεση χρήση κατά τη διάρκεια του εν λόγω τύπου αλιείας.
4.  
Επιτρέπεται, ωστόσο, σε σκάφος που διεξάγει κατευθυνόμενη αλιεία για είδη άλλα από εκείνα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου να αλιεύει τα ρυθμιζόμενα είδη με δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από το καθοριζόμενο στην εν λόγω παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3.

Άρθρο 14

Χρήση προσαρτημάτων και σήμανση εργαλείων

1.  
Τα σχοινιά ενίσχυσης, οι διαχωριστικοί ιμάντες και οι πλωτήρες σάκου τράτας μπορούν να χρησιμοποιούνται στις τράτες, εφόσον τα εν λόγω προσαρτήματα δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο το επιτρεπόμενο άνοιγμα ματιών ούτε φράζουν το άνοιγμα των ματιών.
2.  
Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιεί μέσο ή διάταξη που φράζει ή μειώνει το μέγεθος των ματιών. Εντούτοις, τα σκάφη μπορούν να προσαρμόζουν τις διατάξεις που περιγράφονται στο παράρτημα III.Β των ΜΔΕ (επιτρεπόμενα προστατευτικά φύλλα άνω πλευράς/αλυσίδες με εγκάρσιο πείρο για την αλιεία γαρίδας) που αναφέρονται στο σημείο 12 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού στην άνω πλευρά του σάκου με τρόπο που να μη φράζει τα ανοίγματα των ματιών του σάκου, συμπεριλαμβανομένων των τεμαχίων επιμήκυνσης. Ιστιόπανα, δίχτυα και άλλα υλικά επιτρέπεται να προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του σάκου μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να προλαμβάνεται ή να ελαχιστοποιείται η φθορά του.
3.  
Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στις διαιρέσεις 3L ή 3M πρέπει να χρησιμοποιούν πλέγματα ή σχάρες διαλογής με μέγιστη απόσταση των 22 mm. Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδα της Αρκτικής στο τμήμα 3L πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες εναλλαγής με ελάχιστο μήκος 72 cm, όπως μετριέται σύμφωνα με το παράρτημα III.Β των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 12 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

▼M1

3α.  
Τα αλιευτικά σκάφη που διεξάγουν κατευθυνόμενη αλιεία γάδου με τράτα στη διαίρεση 3Μ χρησιμοποιούν σχάρα διαλογής με σκοπό τη μείωση των αλιευμάτων μικρότερων ατόμων γάδου με ελάχιστο διάστημα 55 mm μεταξύ των πλευρών των ματιών. Η σχάρα διαλογής τοποθετείται στο άνω πλευρικό φύλλο της τράτας που προηγείται του σάκου.

▼B

4.  
Για την αλιεία στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, επιτρέπεται μόνο η χρήση αλιευτικών εργαλείων μεσοπελαγικής τράτας.
5.  

Κανένα αλιευτικό σκάφος:

α) 

δεν χρησιμοποιεί εργαλεία που δεν έχουν σημανθεί σύμφωνα με τα γενικά αποδεκτά διεθνή πρότυπα, και ιδίως τη σύμβαση για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στον Βόρειο Ατλαντικό του 1967· ή

β) 

δεν τοποθετεί οποιονδήποτε σημαντήρα ή παρόμοιο αντικείμενο που επιπλέει στην επιφάνεια και προορίζεται για την υπόδειξη της θέσης των σταθερών αλιευτικών εργαλείων, χωρίς να εμφανίζει τον αριθμό νηολογίου του σκάφους.

Άρθρο 15

Απολεσθέντα ή εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, ανάκτηση αλιευτικών εργαλείων

1.  

Ο πλοίαρχος του σκάφους που αλιεύει στη ζώνη διακανονισμού:

α) 

διαθέτει εξοπλισμό επί του αλιευτικού σκάφους για την ανάκτηση απολεσθέντων εργαλείων·

β) 

αν απολεσθούν εργαλεία ή μέρος τους, προβαίνει σε κάθε εύλογη προσπάθεια να τα ανακτήσει το συντομότερο δυνατόν· και

γ) 

δεν εγκαταλείπει σκόπιμα αλιευτικά εργαλεία, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας.

2.  

Εάν τα αλιευτικά εργαλεία δεν μπορούν να ανακτηθούν, ο πλοίαρχος του σκάφους γνωστοποιεί στο κράτος μέλος σημαίας εντός 24 ωρών τα εξής:

α) 

το όνομα και το διακριτικό κλήσεως του σκάφους·

β) 

το είδος των απολεσθέντων εργαλείων·

γ) 

την ποσότητα των απολεσθέντων εργαλείων·

δ) 

τον χρόνο κατά τον οποίο απωλέσθησαν τα εργαλεία·

ε) 

το γεωγραφικό στίγμα όπου απωλέσθησαν τα εργαλεία· και

στ) 

τα μέτρα που ελήφθησαν από το σκάφος για την ανάκτηση των απολεσθέντων εργαλείων.

3.  

Μετά την ανάκτηση των απολεσθέντων εργαλείων, ο πλοίαρχος του σκάφους γνωστοποιεί στο κράτος μέλος σημαίας εντός 24 ωρών τα εξής:

α) 

το όνομα και το διακριτικό κλήσεως του σκάφους που έχει ανακτήσει τα εργαλεία·

β) 

το όνομα και το διακριτικό κλήσεως του σκάφους που απώλεσε τα εργαλεία (εφόσον είναι γνωστά)·

γ) 

το είδος των εργαλείων που ανακτήθηκαν·

δ) 

την ποσότητα των εργαλείων που ανακτήθηκαν·

ε) 

τον χρόνο κατά τον οποίο ανακτήθηκαν τα εργαλεία· και

στ) 

το γεωγραφικό στίγμα όπου ανακτήθηκαν τα εργαλεία.

4.  
Το κράτος μέλος κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 για διαβίβαση στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

Άρθρο 16

Απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους ιχθύων

1.  
Κανένα σκάφος δεν διατηρεί επί του σκάφους ιχθύς μικρότερους από το ελάχιστο μέγεθος που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 13 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, οι δε ιχθύες ρίπτονται αμέσως εκ νέου στη θάλασσα.
2.  
Οι μεταποιημένοι ιχθύες που είναι μικρότεροι από το ισοδύναμο μήκος που καθορίζεται για το συγκεκριμένο είδος στο παράρτημα I.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 13 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι προέρχονται από ιχθύς οι οποίοι είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος ιχθύων που προβλέπεται για το συγκεκριμένο είδος.
3.  
Όταν ο αριθμός των ιχθύων μικρότερου μεγέθους σε μία μόνο ανάσυρση υπερβαίνει το 10 % του συνόλου των ιχθύων στην εν λόγω ανάσυρση, το σκάφος διατηρεί για την επόμενή του σύρση ελάχιστη απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από κάθε θέση της προηγούμενης σύρσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΥΘΟΥ

Άρθρο 17

Χάρτης αποτυπώματος (υφιστάμενες περιοχές αλιείας βυθού)

Ο χάρτης των υφιστάμενων περιοχών αλιείας βυθού στη ζώνη διακανονισμού που απεικονίζεται στο σχήμα 2 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού οριοθετείται στη δυτική πλευρά από το όριο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του Καναδά και στην ανατολική πλευρά από τις συντεταγμένες που απεικονίζονται στον πίνακα 4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

▼M1

Άρθρο 18

Περιοχές απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού

1.  
►M2  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ◄ , κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού σε καμία από τις περιοχές που απεικονίζονται στο σχήμα 3 του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 14 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και ορίζονται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 5 του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 15 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού με αριθμητική σειρά και με επιστροφή στη συντεταγμένη 1.
2.  
►M2  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ◄ , κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην περιοχή της διαίρεσης 3Ο που απεικονίζεται στο σχήμα 4 του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 16 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και ορίζεται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 6 του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 17 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού με αριθμητική σειρά και με επιστροφή στη συντεταγμένη 1.
3.  
►M2  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ◄ , κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στις περιοχές 1-13 που απεικονίζονται στο σχήμα 5 του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και ορίζονται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 7 του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 19 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού με αριθμητική σειρά και με επιστροφή στη συντεταγμένη 1.·

▼M2

4.  
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κανένα σκάφος δεν ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στις περιοχές που απεικονίζονται στο σχήμα 5 και ορίζονται με τη σύνδεση των συντεταγμένων που καθορίζονται στον πίνακα 7β με αριθμητική σειρά και με επιστροφή στη συντεταγμένη 1 όπως αναφέρεται στο σημείο 46 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

▼B

Άρθρο 19

Εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού

1.  
Οι εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού υπόκεινται σε προηγούμενη εξερεύνηση που διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο εξερευνητικής αλιείας που παρατίθεται στο παράρτημα I.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 20 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
2.  

Τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων επιθυμούν να διεξάγουν εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού, για τους σκοπούς της αξιολόγησης:

α) 

γνωστοποιούν στην Επιτροπή την «Κοινοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής εξερευνητικής αλιείας βυθού» σύμφωνα με το παράρτημα I.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 21 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, μαζί με την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1·

β) 

υποβάλλουν στην Επιτροπή «Έκθεση αλιευτικού ταξιδιού εξερευνητικής αλιείας βυθού» σύμφωνα με το παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 22 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εξερευνητικής αλιείας βυθού.

3.  

Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους:

α) 

ξεκινά τις εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού μόνο αφού λάβει έγκριση σύμφωνα με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για την πρόληψη σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες εξερευνητικής αλιείας στα ΕΘΟ, τα οποία εγκρίνονται από την επιτροπή NAFΟ·

β) 

διαθέτει επιστημονικό παρατηρητή επί του σκάφους για τη διάρκεια της εξερευνητικής αλιευτικής δραστηριότητας βυθού.

Άρθρο 20

Προκαταρκτική αξιολόγηση των προτεινόμενων εξερευνητικών αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού

1.  
Κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να συμμετάσχει σε εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες βυθού υποβάλλει, προς υποστήριξη της πρότασής του, προκαταρκτική αξιολόγηση των γνωστών και αναμενόμενων επιπτώσεων στα ΕΘΟ της αλιευτικής δραστηριότητας βυθού την οποία θα ασκήσουν τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του.
2.  

Η προκαταρκτική αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α) 

αποστέλλεται στην Επιτροπή το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του επιστημονικού συμβουλίου της NAFO τον Ιούνιο·

β) 

καλύπτει τα στοιχεία για αξιολόγηση των προτεινόμενων εξερευνητικών αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού σύμφωνα με το παράρτημα I.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 23 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21

Συνάντηση με είδη-δείκτες ΕΘΟ

1.  
Η συνάντηση με είδη-δείκτες ΕΘΟ ορίζεται ως αλίευση ανά πόντιση (π.χ. σύρση τράτας, παραγάδι ή απλάδια διχτυών) που περιέχει περισσότερα από 7 kg του είδους pennatulacea και/ή 60 kg άλλων ζώντων κοραλλιών και/ή 300 kg σπόγγων.
2.  
Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τους πλοιάρχους σκαφών που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του και διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στη ζώνη διακανονισμού να προσδιορίζουν ποσοτικά τα αλιεύματα των ειδών-δεικτών ΕΘΟ, όταν κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων διαπιστώνονται στοιχεία για ύπαρξη ειδών-δεικτών ΕΘΟ, σύμφωνα με το μέρος VI του παραρτήματος I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
3.  

Εάν η ποσότητα των ειδών-δεικτών ΕΘΟ που αλιεύονται κατά την αλιευτική δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 (όπως η σύρση τράτας ή η χρησιμοποίηση απλαδιών διχτυών ή παραγαδιών) υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1, ο πλοίαρχος του σκάφους:

α) 

αναφέρει χωρίς καθυστέρηση τη συνάντηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας που είναι συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του στίγματος που παρέχει το σκάφος, είτε το τελικό σημείο της σύρσης ή πόντισης είτε άλλο στίγμα που βρίσκεται πλησιέστερα στην ακριβή θέση συνάντησης, τα είδη-δείκτες που συνάντησε και την ποσότητα (kg) των ειδών-δεικτών ΕΘΟ που συνάντησε· και

β) 

διακόπτει την αλιεία και απομακρύνεται τουλάχιστον κατά 2 ναυτικά μίλια από το τελικό σημείο σύρσης/πόντισης προς την κατεύθυνση όπου είναι το λιγότερο πιθανόν να υπάρξουν περαιτέρω συναντήσεις. Ο πλοίαρχος του σκάφους λαμβάνει τη βέλτιστη απόφαση βάσει όλων των διαθέσιμων πηγών πληροφοριών.

4.  

Κάθε κράτος μέλος απαιτεί την παρουσία επί του σκάφους ενός παρατηρητή με επαρκή επιστημονική εμπειρογνωσία σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) για τις περιοχές εκτός αποτυπώματος, ο οποίος:

α) 

εντοπίζει τα κοράλλια, τους σπόγγους και άλλους οργανισμούς στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας το «Έντυπο συλλογής δεδομένων εξερευνητικής αλιείας» σύμφωνα με το παράρτημα I.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 24 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού· και

β) 

διαβιβάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω ταυτοποίησης στον πλοίαρχο του σκάφους για να διευκολύνει την ποσοτικοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.  

Κάθε κράτος μέλος:

α) 

διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις πληροφορίες συνάντησης που αναφέρει ο πλοίαρχος του σκάφους, εάν η ποσότητα των ειδών-δεικτών ΕΘΟ που αλιεύθηκαν κατά τη διάρκεια αλιευτικής δραστηριότητας (όπως η σύρση τράτας ή η χρησιμοποίηση απλαδιών διχτυών ή παραγαδιών) υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1·

β) 

προειδοποιεί αμέσως για τη συνάντηση όλα τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του· και

γ) 

κλείνει προσωρινά, όπου είναι δυνατόν, ακτίνα δύο μιλίων γύρω από κάθε αναφερόμενη θέση συνάντησης ΕΘΟ εκτός αποτυπώματος κατόπιν κοινοποίησης από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί να ανοίξει ξανά προσωρινά κλειστές περιοχές κατόπιν κοινοποίησης από τη NAFO.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΗ

Άρθρο 22

Απαιτήσεις για τα σκάφη

1.  

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα ακόλουθα με ηλεκτρονικά μέσα:

α) 

κατάλογο των σκαφών υπό τη σημαία του στα οποία μπορεί να επιτρέπει να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού, («κοινοποιηθέντα σκάφη»), σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II.Γ1 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 25 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

β) 

κάθε διαγραφή από τον κατάλογο των κοινοποιηθέντων σκαφών, χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II.Γ2 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 26 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

2.  

Κανένα αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού εκτός εάν:

α) 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινοποιηθέντων σκαφών·

β) 

τα επιλέξιμα σκάφη διαθέτουν αριθμό ΔΝΟ· και

γ) 

έχουν άδεια του κράτους μέλους της σημαίας να ασκήσουν τέτοιες αλιευτικές δραστηριότητες (αδειοδοτημένο σκάφος).

3.  
Κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπει σε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία του να διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού, εκτός εάν είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του κράτους σημαίας για το εν λόγω σκάφος.
4.  
Κάθε κράτος μέλος διαχειρίζεται τον αριθμό των αδειοδοτημένων αλιευτικών σκαφών και την αλιευτική τους προσπάθεια κατά τρόπο που να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει το εν λόγω κράτος μέλος στη ζώνη διακανονισμού.
5.  

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα:

α) 

την ατομική άδεια διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη διακανονισμού την οποία έχει χορηγήσει σε κάθε σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κοινοποιηθέντων σκαφών στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 27 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και το αργότερο 40 ημέρες πριν από την έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το ημερολογιακό έτος

Κάθε άδεια προσδιορίζει ιδίως τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ισχύος και τα είδη για τα οποία επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία, εκτός εάν εξαιρούνται σύμφωνα με το παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 27 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Εάν το σκάφος σκοπεύει να αλιεύσει ρυθμιζόμενα είδη που αναφέρονται στις αλιευτικές δυνατότητες, προσδιορίζεται το απόθεμα που αντιστοιχεί στο ρυθμιζόμενο είδος και στη συγκεκριμένη περιοχή·

β) 

την αναστολή της άδειας, στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II.Γ4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 28 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής άδειας ή οποιασδήποτε τροποποίησης του περιεχομένου της, όταν η ανάκληση ή η τροποποίηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος·

γ) 

την επανάληψη άδειας που έχει ανασταλεί, η οποία διαβιβάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο στοιχείο α).

6.  
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η περίοδος ισχύος της άδειας να συμπίπτει με την περίοδο πιστοποίησης σχετικά με την πιστοποίηση του σχεδίου χωρητικότητας που αναφέρεται στις παραγράφους 10 και 11.
7.  
Κάθε αλιευτικό σκάφος φέρει ενδείξεις που αναγνωρίζονται εύκολα σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, όπως οι προδιαγραφές του FAO για τη σήμανση και τα αναγνωριστικά στοιχεία των αλιευτικών σκαφών.
8.  

Κανένα αλιευτικό σκάφος δεν ασκεί δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού χωρίς να διατηρεί επί του σκάφους έγκυρα έγγραφα που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας, τα οποία αναφέρουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το σκάφος:

α) 

το όνομα του σκάφους, εάν υπάρχει·

β) 

το γράμμα ή τα γράμματα του λιμένα ή της περιοχής στην οποία είναι νηολογημένο, εάν υπάρχει·

γ) 

τον αριθμό ή τους αριθμούς νηολογίου·

δ) 

τον αριθμό ΔΝΟ·

ε) 

το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου, εάν υπάρχει·

στ) 

τα ονόματα και τις διευθύνσεις του πλοιοκτήτη (πλοιοκτητών) και, κατά περίπτωση, των ναυλωτών·

ζ) 

το συνολικό μήκος του·

η) 

την ισχύ του κινητήρα του·

θ) 

το σχέδιο χωρητικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 10· και

ι) 

εκτίμηση της ψυκτικής ικανότητας ή πιστοποίηση του συστήματος ψύξης.

9.  
Κανένα αλιευτικό σκάφος δεν διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού χωρίς να διαθέτει ακριβές επικαιροποιημένο σχέδιο χωρητικότητας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από αρμόδια αρχή ή αναγνωριστεί από το κράτος μέλος σημαίας του.
10.  

Το σχέδιο χωρητικότητας:

α) 

λαμβάνει τη μορφή σχεδίου ή περιγραφής του χώρου αποθήκευσης ιχθύων, συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας αποθήκευσης κάθε χώρου αποθήκευσης ιχθύων σε κυβικά μέτρα· το δε σχέδιο να περιλαμβάνει διαμήκη τομή του σκάφους, καθώς και σχέδιο κάθε καταστρώματος επί του οποίου εντοπίζεται χώρος αποθήκευσης ιχθύων και τις θέσεις των καταψυκτών·

β) 

δείχνει ιδίως τις θέσεις κάθε πόρτας, καταπακτής και κάθε άλλης πρόσβασης σε κάθε χώρο αποθήκευσης ιχθύων, με αναφορά στα διαφράγματα·

γ) 

αναφέρει τις κύριες διαστάσεις των δεξαμενών αποθήκευσης ιχθύων (δεξαμενές ψυχόμενου θαλάσσιου νερού) με αναγραφή, για καθεμία από αυτές, της βαθμονόμησης σε κυβικά μέτρα σε διαστήματα 10 cm· και

δ) 

αναφέρει σαφώς την πραγματική κλίμακα στο σχέδιο.

11.  
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, ανά διετία, το σχέδιο χωρητικότητας των αδειοδοτημένων σκαφών του να πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή ως προς την ακρίβειά του.

▼M1

Άρθρο 23

Συμφωνίες ναύλωσης

1.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συμβαλλόμενο μέρος ναύλωσης» νοείται το συμβαλλόμενο μέρος που διαθέτει μια κατανομή, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I.A και στο παράρτημα I.B του ΜΔΕ, ή το κράτος μέλος που διαθέτει κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, και ως «συμβαλλόμενο μέρος σημαίας» νοείται το συμβαλλόμενο μέρος ή το κράτος μέλος στο οποίο είναι νηολογημένο το ναυλωμένο σκάφος.
2.  

Το σύνολο ή μέρος της αλιευτικής κατανομής ενός συμβαλλόμενου μέρους ναύλωσης μπορεί να συγκομισθεί με τη χρήση ναυλωμένου σκάφους («ναυλωμένο σκάφος») που έχει το δικαίωμα να φέρει τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) 

το συμβαλλόμενο μέρος σημαίας έχει συναινέσει γραπτώς στη συμφωνία ναύλωσης·

β) 

η συμφωνία ναύλωσης περιορίζεται σε ένα αλιευτικό σκάφος ανά συμβαλλόμενο μέρος σημαίας σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος·

γ) 

η διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συμφωνίας ναύλωσης δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες σωρευτικά σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος· και

δ) 

το ναυλωμένο σκάφος δεν είναι σκάφος το οποίο έχει κατά το παρελθόν διαπιστωθεί ότι έχει εμπλακεί σε παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία (ΠΑΑ) αλιεία.

3.  
Όλα τα αλιεύματα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται από το ναυλωμένο σκάφος σύμφωνα με τη συμφωνία ναύλωσης αποδίδονται στο συμβαλλόμενο μέρος ναύλωσης.
4.  
Το συμβαλλόμενο μέρος σημαίας δεν επιτρέπει στο ναυλωμένο σκάφος, κατά τη διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συμφωνίας ναύλωσης, να αλιεύει ταυτόχρονα οποιαδήποτε από τις κατανομές του συμβαλλόμενου μέρους σημαίας ή στο πλαίσιο άλλης ναύλωσης.
5.  
Καμία μεταφόρτωση εν πλω δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του συμβαλλόμενου μέρους ναύλωσης, το οποίο εξασφαλίζει ότι αυτή εκτελείται υπό την επίβλεψη παρατηρητή επί του σκάφους.
6.  
Το συμβαλλόμενο μέρος σημαίας κοινοποιεί εγγράφως στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO πριν από την έναρξη της συμφωνίας ναύλωσης τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία ναύλωσης και παρέχει στο ναυλωμένο σκάφος αντίγραφο της κοινοποίησης που έχει εκδώσει ο εκτελεστικός γραμματέας της NAFO με τις λεπτομέρειες της ναύλωσης.
6α.  
Σε περίπτωση που το ναυλωμένο σκάφος είναι ενωσιακό αλιευτικό σκάφος, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή πριν από την έναρξη της συμφωνίας ναύλωσης. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι που καθορίζονται στα ΜΔΕ, ενημερώνει τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO ότι δίδεται συγκατάθεση για τη συμφωνία ναύλωσης.
6β.  

Το συμβαλλόμενο μέρος ναύλωσης, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας ναύλωσης, παρέχει εγγράφως τις ακόλουθες πληροφορίες στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO και στο ναυλωμένο σκάφος, το οποίο φέρει ανά πάσα στιγμή αντίγραφο επί του σκάφους:

α) 

το όνομα, τον αριθμό νηολογίου του κράτους σημαίας, τον αριθμό ΔΝΟ και το κράτος σημαίας του σκάφους·

β) 

το προηγούμενο όνομα (ονόματα) και το κράτος (κράτη) σημαίας του σκάφους, εάν υπάρχουν·

γ) 

το όνομα και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη (πλοιοκτητών) και, κατά περίπτωση, των φορέων εκμετάλλευσης του σκάφους·

δ) 

αντίγραφο της συμφωνίας ναύλωσης και κάθε άδειας αλιείας που έχει εκδώσει το συμβαλλόμενο μέρος ναύλωσης στο ναυλωμένο σκάφος· και

ε) 

την κατανομή που αντιστοιχεί στο σκάφος.

6γ.  
Σε περίπτωση που το συμβαλλόμενο μέρος ναύλωσης είναι η Ένωση, το κράτος μέλος ναύλωσης κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6β στην Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ναύλωσης. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι που καθορίζονται στα ΜΔΕ, διαβιβάζει τις πληροφορίες στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.
7.  

Σε περίπτωση που το ναυλωμένο σκάφος είναι ενωσιακό αλιευτικό σκάφος, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με την επέλευση των ακόλουθων γεγονότων:

α) 

έναρξη αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συμφωνίας ναύλωσης·

β) 

αναστολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συμφωνίας ναύλωσης·

γ) 

επανέναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ναύλωσης που έχει ανασταλεί·

δ) 

λήξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συμφωνίας ναύλωσης.

8.  
Το συμβαλλόμενο μέρος σημαίας τηρεί χωριστό αρχείο των δεδομένων αλιευμάτων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με κάθε ναύλωση σκάφους που φέρει τη σημαία του και τα αναφέρει στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στο συμβαλλόμενο μέρος ναύλωσης και στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 24

Απαιτήσεις επισήμανσης προϊόντων

1.  

Όταν μεταποιούνται, όλα τα είδη που αλιεύονται στη ζώνη διακανονισμού επισημαίνονται με τρόπο που να επιτρέπει την αναγνώριση κάθε είδους και κατηγορίας προϊόντων. Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν επισήμανση με τα ακόλουθα δεδομένα:

α) 

το όνομα του σκάφους αλίευσης·

β) 

τον κωδικό μορφής παρουσίασης του προϊόντος, όπως παρατίθεται στο παράρτημα I.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 11 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

γ) 

στην περίπτωση των γαρίδων της Αρκτικής την ημερομηνία αλίευσης·

δ) 

τη ζώνη διακανονισμού και τη διαίρεση αλιείας· και

ε) 

τον κωδικό μορφής παρουσίασης του προϊόντος όπως παρατίθεται στο παράρτημα II.ΙΑ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 29 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

2.  
Οι ετικέτες πρέπει να επικολλώνται, να σφραγίζονται ή να γράφονται στέρεα στη συσκευασία κατά τη στιγμή της στοιβασίας και να έχουν μέγεθος που να μπορεί να διαβαστεί από τους επιθεωρητές κατά την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους.
3.  
Η επισήμανση γίνεται με μελάνι σε φόντο που προκαλεί χρωματική αντίθεση.
4.  

Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει μόνο:

α) 

μία κατηγορία μορφής προϊόντος·

β) 

μία διαίρεση αλίευσης·

γ) 

μία ημερομηνία αλίευσης (στην περίπτωση της γαρίδας της Αρκτικής)· και

δ) 

ένα είδος.

Άρθρο 25

Παρακολούθηση αλιευμάτων

1.  
Για την παρακολούθηση των αλιευμάτων, κάθε αλιευτικό σκάφος χρησιμοποιεί ένα ημερολόγιο αλιείας, ένα ημερολόγιο παραγωγής και ένα σχέδιο στοιβασίας για την καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη διακανονισμού:
2.  

Κάθε αλιευτικό σκάφος τηρεί ημερολόγιο αλιείας που διατηρείται επί του σκάφους επί 12 τουλάχιστον μήνες και σύμφωνα με το παράρτημα II.Α των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 30 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και:

▼M1

α) 

καταγράφει με ακρίβεια τα αλιεύματα κάθε σύρσης/πόντισης ανά διαίρεση·

▼B

β) 

αναφέρει τη διάθεση των αλιευμάτων κάθε σύρσης/πόντισης, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας (σε χιλιόγραμμα ζώντος βάρους) κάθε αποθέματος που διατηρείται επί του σκάφους, απορρίπτεται, εκφορτώνεται ή μεταφορτώνεται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αλιευτικού ταξιδίου.

3.  

Κάθε αλιευτικό σκάφος τηρεί ημερολόγιο παραγωγής που διατηρείται επί του σκάφους επί δώδεκα τουλάχιστον μήνες και:

α) 

καταγράφει την ημερήσια αθροιστική παραγωγή για κάθε είδος και τύπο προϊόντος σε χιλιόγραμμα για την προηγούμενη ημέρα από τις 00:01 UTC έως τις 24:00 UTC·

▼M1

β) 

καταγράφει την παραγωγή κάθε είδους και τύπου προϊόντος ανά διαίρεση·

▼B

γ) 

απαριθμεί τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του βάρους παραγωγής κάθε τύπου προϊόντος σε ζων βάρος, όταν καταγράφεται στο ημερολόγιο αλιείας·

▼M1

δ) 

καταγράφει κάθε καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 24· και

▼M1

ε) 

σε περίπτωση που η παραγωγή έχει πραγματοποιηθεί την ημέρα της επιθεώρησης, οι πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα που υφίστανται επεξεργασία για την εν λόγω ημέρα τίθενται στη διάθεση του επιθεωρητή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

▼B

4.  
Κάθε αλιευτικό σκάφος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ευθύνη του πλοιάρχου του σκάφους για θέματα ασφάλειας και ναυσιπλοΐας, αποθηκεύει όλα τα αλιεύματα που αλιεύονται στη ζώνη διακανονισμού χωριστά από όλα τα αλιεύματα που αλιεύονται εκτός της ζώνης διακανονισμού και εξασφαλίζει ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι σαφώς οριοθετημένος με τη χρήση πλαστικού, κόντρα πλακέ ή δικτυώματος.
5.  

Κάθε αλιευτικό σκάφος τηρεί σχέδιο στοιβασίας που:

α) 

αναφέρει σαφώς:

i) 

τη θέση και την ποσότητα, εκφραζόμενη ως βάρος προϊόντος σε χιλιόγραμμα, κάθε είδους εντός κάθε κύτους αλιευμάτων·

ii) 

τη θέση, σε κάθε κύτος, της γαρίδας που αλιεύθηκε στη διαίρεση 3L και στη διαίρεση 3M, καθώς και την ποσότητα γαρίδας, σε χιλιόγραμμα, ανά διαίρεση·

iii) 

την κάτοψη των προϊόντων εντός κάθε κύτους αλιευμάτων·

β) 

επικαιροποιείται καθημερινά για την προηγούμενη ημέρα από τις 00:01 έως τις 24:00 UTC και

γ) 

διατηρείται επί του σκάφους έως την πλήρη εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων από το σκάφος.

6.  

Κάθε αλιευτικό σκάφος διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο οικείο ΚΠΑ αναφορές, σύμφωνα με τον μορφότυπο και το περιεχόμενο που καθορίζονται για κάθε τύπο αναφοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II.Δ και στο παράρτημα II.ΣΤ των ΜΔΕ που αναφέρονται στα σημεία 31 και 32 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα εξής:

α) 

αλιεύματα κατά την είσοδο (COE): ποσότητα αλιευμάτων επί του σκάφους ανά είδος κατά την είσοδο στη ζώνη διακανονισμού, η οποία διαβιβάζεται τουλάχιστον έξι ώρες πριν από την είσοδο του σκάφους·

β) 

αλιεύματα κατά την έξοδο (COX): ποσότητα αλιευμάτων επί του σκάφους κατά είδος κατά την έξοδο από τη ζώνη διακανονισμού, η οποία διαβιβάζεται τουλάχιστον έξι ώρες πριν από την έξοδο του σκάφους·

▼M1

γ) 

αναφορά αλιευμάτων (CAT): ποσότητα αλιευμάτων που διατηρήθηκε και ποσότητα που απορρίφθηκε ανά είδος για την ημέρα που προηγείται της αναφοράς, ανά διαίρεση, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων μηδενικών αλιευμάτων, που αποστέλλονται καθημερινά πριν από τις 12:00 UTC, εκτός αν υποβάλλονται άλλως σε αναφορά COΧ· τα μηδενικά αλιεύματα που διατηρούνται και οι μηδενικές απορρίψεις όλων των ειδών αναφέρονται με τη χρήση του τριψήφιου αλφαριθμητικού κωδικού MZZ (θαλάσσια είδη που δεν προσδιορίζονται) και της ποσότητας ως «0» όπως υποδεικνύουν τα ακόλουθα παραδείγματα (//CA/MZZ 0//και//RJ/MZZ 0//)·

▼B

δ) 

αλιεύματα επί του σκάφους (COB): για κάθε σκάφος που αλιεύει γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση 3L, πριν από την είσοδο ή την έξοδο από τη διαίρεση 3L, που διαβιβάζεται μία ώρα πριν από τη διέλευση των συνόρων της διαίρεσης 3L·

ε) 

μεταφόρτωση (TRA):

i) 

από το παραδίδον σκάφος, διαβιβάζεται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη μεταφόρτωση· και

ii) 

από το σκάφος παραλαβής, το αργότερο μία ώρα μετά τη μεταφόρτωση·

στ) 

λιμάνι εκφόρτωσης (POR): από σκάφος που παρέλαβε αλιεύματα από μεταφόρτωση τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από οποιαδήποτε εκφόρτωση.

▼M1

Τα αλιεύματα αναφέρονται σε επίπεδο είδους με τον αντίστοιχο τριψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό που παρουσιάζεται στο παράρτημα I.Γ του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 11 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού ή, εάν δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.Γ του ΜΔΕ, χρησιμοποιείται ο κατάλογος ειδών για στατιστικούς σκοπούς στον τομέα της αλιείας του AFSIS (σύστημα πληροφοριών για τις συναφείς προς το υδάτινο περιβάλλον επιστήμες και την αλιεία) του FAO. Καταγράφεται επίσης το εκτιμώμενο βάρος των καρχαριών που αλιεύονται ανά ανάσυρση ή πόντιση.

▼B

7.  
Οι αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 μπορούν να ακυρωθούν χρησιμοποιώντας την έκθεση ακύρωσης που καθορίζεται στο παράρτημα II.ΣΤ (8) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 32 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις αναφορές αποτελέσει αντικείμενο διόρθωσης, αποστέλλεται νέα αναφορά χωρίς καθυστέρηση μετά την αναφορά ακύρωσης εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή την αποδοχή της αναφοράς ακύρωσης από τα σκάφη του.

8.  
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το οικείο ΚΠΑ να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τις αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6, αμέσως μετά την παραλαβή τους, στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 31 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, με κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ.
9.  

Κάθε κράτος μέλος:

α) 

αναφέρει τα προσωρινά μηνιαία αλιεύματά του ανά είδος και περιοχή αποθέματος και τις προσωρινές μηνιαίες ημέρες αλιείας του για την αλιεία γαρίδας της Αρκτικής στη διαίρεση 3Μ, ανεξάρτητα από το αν διαθέτει ή όχι ποσόστωση ή κατανομή αλιευτικής προσπάθειας για τα σχετικά αποθέματα. Διαβιβάζει τις αναφορές αυτές στην Επιτροπή εντός 20 ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο αντλήθηκαν τα αλιεύματα·

β) 

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του ημερολογίου υποβάλλονται στην Επιτροπή είτε σε επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης XML (Extensible Markup Language) είτε σε μορφότυπο αρχείου Microsoft Excel, εντός 60 ημερών από τη λήξη κάθε αλιευτικού ταξιδίου, και ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα II.ΙΔ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 33 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

▼M1

Δεν εφαρμόζεται το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εάν έχουν αναφερθεί όλα τα αλιεύματα σύμφωνα με την παράγραφο 6.

▼B

Άρθρο 26

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)

1.  

Κάθε αλιευτικό σκάφος που δραστηριοποιείται στη ζώνη διακανονισμού πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης ικανό για συνεχή αυτόματη μετάδοση στίγματος στο οικείο χερσαίο ΚΠΑ, τουλάχιστον μία φορά την ώρα, με τα ακόλουθα δεδομένα VMS:

α) 

τα στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους·

β) 

το πλέον πρόσφατο στίγμα του σκάφους, ανά γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος, με περιθώριο ανοχής σφάλματος όχι μεγαλύτερο από 500 μέτρα και με διάστημα εμπιστοσύνης 99 %·

γ) 

την ημερομηνία και ώρα UTC καθορισμού του στίγματος· και

δ) 

την πορεία/κατεύθυνση και ταχύτητα του σκάφους.

2.  

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το οικείο ΚΠΑ:

α) 

λαμβάνει τα δεδομένα στίγματος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα καταγράφει χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους κωδικούς 3 γραμμάτων:

i) 

«ΕΝΤ», το πρώτο στίγμα VMS που διαβιβάζεται από κάθε σκάφος κατά την είσοδό του στη ζώνη διακανονισμού·

ii) 

«POS», κάθε στίγμα VMS που διαβιβάζεται εν συνεχεία από κάθε σκάφος από τη ζώνη διακανονισμού· και

iii) 

«EXI», το πρώτο στίγμα VMS που διαβιβάζεται από κάθε σκάφος κατά την έξοδο από τη ζώνη διακανονισμού·

β) 

είναι εξοπλισμένο με υλικό και λογισμικό υπολογιστή για την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων και την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων και εφαρμόζει διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης των δεδομένων και καταγράφει τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα αλιευτικά σκάφη σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, τα οποία διατηρεί επί τρία τουλάχιστον έτη· και

γ) 

κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, το τέλεξ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του ΚΠΑ και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

3.  
Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα που συνδέονται με το δικό του VMS.
4.  
Όταν ένας επιθεωρητής παρατηρεί αλιευτικό σκάφος στη ζώνη διακανονισμού και δεν έχει λάβει στοιχεία σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 ή 8, ο επιθεωρητής ενημερώνει τον πλοίαρχο του σκάφους και την Επιτροπή.
5.  
Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους που φέρει τη σημαία του ή ο αντιπρόσωπός του να ενημερώνεται όταν το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης του σκάφους εμφανίζει δυσλειτουργία ή δεν λειτουργεί.
6.  
Σε περίπτωση βλάβης του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης, ο πλοίαρχος του σκάφους μεριμνά για την επισκευή ή την αντικατάστασή του εντός ενός μηνός από τη βλάβη αυτή ή, όταν ένα αλιευτικό ταξίδι διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα, η επισκευή ή η αντικατάσταση ολοκληρώνεται κατά την επόμενη είσοδο του σκάφους σε λιμένα.
7.  
Κανένα αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να αρχίσει αλιευτικό ταξίδι με ελαττωματικό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης.
8.  
Κάθε αλιευτικό σκάφος που δραστηριοποιείται με ελαττωματικό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης διαβιβάζει, τουλάχιστον μία φορά κάθε 4 ώρες, τα δεδομένα στίγματος VMS στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας του με άλλα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, ιδίως με δορυφόρο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασύρματο, φαξ ή τέλεξ.
9.  

Το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι:

α) 

το ΚΠΑ διαβιβάζει τα δεδομένα στίγματος VMS στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, με κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ, όσο το δυνατόν συντομότερα αλλά το αργότερο 24 ώρες μετά την παραλαβή τους, και μπορεί να επιτρέψει στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του να διαβιβάζουν δεδομένα στίγματος VMS μέσω δορυφόρου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ασυρμάτου, τηλεομοιοτυπίας ή τέλεξ απευθείας στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFΟ· και

β) 

τα δεδομένα στίγματος VMS που διαβιβάζονται στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO είναι σύμφωνα με τον μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα II.Ε των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 34 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και περιγράφονται περαιτέρω στο παράρτημα II.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 31 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

10.  
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα VMS της NAFO για έρευνα και διάσωση ή για σκοπούς ασφάλειας στη θάλασσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Άρθρο 27

Πρόγραμμα παρατηρητών

1.  
Οι παρατηρητές είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι, έχουν δε την κατάρτιση, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να επιτελούν όλα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Οι παρατηρητές επιτελούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους με αμερόληπτο τρόπο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τη σημαία την οποία φέρει το σκάφος, χωρίς καμία αθέμιτη επιρροή ή όφελος που συνδέεται με την αλιευτική δραστηριότητα οποιουδήποτε σκάφους που αλιεύει στη ζώνη διακανονισμού.
2.  
Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης της παραγράφου 3, κάθε αλιευτικό σκάφος που διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού μεταφέρει ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον έναν παρατηρητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν πρόγραμμα. Τα αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουν την αλιεία μέχρις ότου ο παρατηρητής τοποθετηθεί στο αλιευτικό σκάφος. Η απουσία παρατηρητή όταν απαιτείται η παρουσία του θεωρείται σοβαρή παράβαση.
3.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, και με την προϋπόθεση ότι η NAFO δεν έχει ζητήσει υψηλότερο επίπεδο κάλυψης παρατηρητών, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του να μεταφέρουν παρατηρητή για λιγότερο από το 100 %, αλλά όχι λιγότερο από το 25 %, των αλιευτικών ταξιδιών που πραγματοποιεί ο στόλος του ή των ημερών κατά τις οποίες τα αλιευτικά σκάφη είναι παρόντα στη ζώνη διακανονισμού στη διάρκεια του έτους, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος σημαίας, για τα σκάφη που δεν μεταφέρουν παρατηρητή:

α) 

εξασφαλίζει ότι τα σχετικά σκάφη στοχεύουν είδη σε περιοχές όπου αναμένεται να υπάρξουν αμελητέα παρεμπίπτοντα αλιεύματα άλλων ειδών·

β) 

εξασφαλίζει ότι το σκάφος συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις αναφοράς σε πραγματικό χρόνο·

γ) 

προβαίνει σε φυσική επιθεώρηση ή αξιολογεί με άλλο τρόπο, όπως κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από εκτίμηση κινδύνου, κάθε εκφόρτωση στους λιμένες του από το σχετικό σκάφος σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης. Αν εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί παράβαση του κανονισμού, καταρτίζει έκθεση επιθεώρησης στον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ (PSC 3) που αναφέρονται στο σημείο 9 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν μετά την επιβεβαίωση της παράβασης:

δ) 

το συντομότερο δυνατόν πριν από το αλιευτικό ταξίδι, διαβιβάζει στην Επιτροπή τα εξής:

i) 

το όνομα, τον αριθμό ΔΝΟ και το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους,

ii) 

τους παράγοντες που στηρίζουν την απόφαση να χορηγηθεί παρέκκλιση από την κάλυψη 100 %·

ε) 

υποβάλλει στην Επιτροπή μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, αναφορά η οποία περιέχει σύγκριση όλων των σχετικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στα ταξίδια κατά τα οποία ήταν παρών στο σκάφος παρατηρητής και τα ταξίδια κατά τα οποία ο παρατηρητής είχε αποσυρθεί. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη Εκτελεστική Γραμματεία της NAFO πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

4.  
Όταν ένας επιθεωρητής απευθύνει ανακοίνωση παράβασης σε αλιευτικό σκάφος επί του οποίου δεν είναι παρών παρατηρητής, εκτός αν η απουσία του παρατηρητή τηρεί την παράγραφο 3, τη στιγμή της ανακοίνωσης, η παράβαση θεωρείται σοβαρή για τους σκοπούς του άρθρου 35 παράγραφος 1 και, εφόσον το κράτος μέλος σημαίας δεν απαιτεί από το αλιευτικό σκάφος να μεταβεί αμέσως στον λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση παρατηρητή στο αλιευτικό σκάφος.
5.  

Κάθε κράτος μέλος:

α) 

κάθε χρόνο, προτού οι στόλοι που φέρουν τη σημαία του αρχίσουν να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισμού, στέλνει στην Επιτροπή ενημερωνόμενο κατάλογο παρατηρητών (όνομα και ταυτότητα κατά περίπτωση) τους οποίους προτίθεται να τοποθετήσει σε σκάφη που φέρουν τη σημαία του και δραστηριοποιούνται στη ζώνη διακανονισμού, ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο ΠΕΕ·

β) 

απαιτεί από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να μεταφέρουν παρατηρητή από τον κατάλογο του σημείου α), σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα·

γ) 

στον βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό, εξασφαλίζει ότι οι επιμέρους παρατηρητές δεν τοποθετούνται στο ίδιο σκάφος σε διαδοχικά ταξίδια·

δ) 

εξασφαλίζει ότι οι παρατηρητές είναι εξοπλισμένοι με ανεξάρτητη συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας στη θάλασσα·

ε) 

προχωρά στις ενδεδειγμένες ενέργειες όσον αφορά τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του ώστε να εγγυηθεί ασφαλείς συνθήκες εργασίας, την προστασία, ασφάλεια και ευημερία των παρατηρητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ή κατευθυντήριες γραμμές·

στ) 

εξασφαλίζει ότι οι παρατηρητές μεταχειρίζονται όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες που συλλέγονται στη διάρκεια της αποστολής τους, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας·

▼M1

ζ) 

ηλεκτρονικά και χωρίς καθυστέρηση μετά την παραλαβή, διαβιβάζει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO την ημερήσια αναφορά παρατηρητή που αναφέρεται στην παράγραφο 11 στοιχείο ε).

▼B

6.  

Όταν παραλάβει έκθεση από παρατηρητή που αναφέρει αναντιστοιχίες με τα ΜΔΕ ή κάποιο περιστατικό, μεταξύ άλλων περιπτώσεις παρακώλυσης, εκφοβισμού, παρεμβολής ή διαφορετικού είδους παρεμπόδισης του παρατηρητή από την εκτέλεση των καθηκόντων του, όσον αφορά σκάφος που φέρει τη σημαία του, το κράτος μέλος:

α) 

αντιμετωπίζει την αναφορά με τη μέγιστη ευαισθησία και διακριτικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας·

β) 

αξιολογεί τις αναντιστοιχίες που εντοπίστηκαν στην έκθεση παρατηρητή και προβαίνει στις επακόλουθες ενέργειες που θεωρεί ενδεδειγμένες·

γ) 

συντάσσει έκθεση με θέμα τις επακόλουθες ενέργειες και την υποβάλλει στην Επιτροπή.

▼M1

7.  

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει:

▼M4 —————

▼M1

β) 

εντός 20 ημερών από την άφιξη του σκάφους στον λιμένα, την αναφορά ταξιδίου του παρατηρητή που αναφέρεται στην παράγραφο 11·

γ) 

μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, έκθεση για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

▼B

8.  
Αν ένα αλιευτικό σκάφος μεταφέρει παρατηρητή από άλλο κράτος μέλος ή συμβαλλόμενο μέρος της NAFO, ο εν λόγω παρατηρητής υποβάλλει έκθεση στο κράτος σημαίας του σκάφους.
9.  
Αν ένα αλιευτικό σκάφος δεν μεταφέρει παρατηρητή ενώ οφείλει να μεταφέρει, το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να επιτρέψει σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος να τοποθετήσει παρατηρητή στο σκάφος.
10.  
Αν στη διάρκεια της τοποθέτησης, διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τον παρατηρητή, το κράτος μέλος σημαίας προχωρά σε ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι ο παρατηρητής αποβιβάζεται από το σκάφος εκτός αν και μέχρις ότου αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος.
11.  

Οι παρατηρητές που είναι παρόντες στο σκάφος που τους έχει ανατεθεί εκτελούν τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) 

καταγράφουν για κάθε ανάσυρση/πόντιση, στον μορφότυπο που προσδιορίζεται στο παράρτημα II.ΙΓ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 35 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού («αναφορά ταξιδίου του παρατηρητή»):

i) 

την ποσότητα όλων των αλιευμάτων, ανά είδος, συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων και των δεικτών ΕΘΟ που αναφέρονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.E. των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού:

— 
όπως καταγράφεται στα ημερολόγια αλιείας και παραγωγής του σκάφους,
— 
όπως εκτιμάται ανεξάρτητα από τον παρατηρητή.
Όταν είναι αδύνατον ο παρατηρητής να εκτιμήσει ανεξάρτητα μια ανάσυρση, τα σχετικά πεδία δεδομένων παραμένουν κενά και στην ενότητα για τα σχόλια σημειώνονται:
ii) 

τυχόν εντοπισθείσες αναντιστοιχίες ανάμεσα στις διάφορες πηγές δεδομένων για τα αλιεύματα·

iii) 

είδος εργαλείου, μέγεθος ματιών, εξαρτήματα στερέωσης·

iv) 

δεδομένα αλιευτικής προσπάθειας·

v) 

γεωγραφικό πλάτος και μήκος, βάθος αλίευσης·

vi) 

στην περίπτωση αλιείας με τράτα, ο χρόνος από το τέλος της πόντισης μέχρι την έναρξη της ανάκτησης των εργαλείων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η έναρξη της πόντισης και το τέλος της ανάκτησης·

β) 

παρακολουθούν το σχέδιο στοιβασίας του σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 25 και καταγράφουν στην αναφορά ταξιδίου του παρατηρητή τυχόν αναντιστοιχίες που εντοπίζουν·

γ) 

καταγράφουν τυχόν παρατηρηθείσα διακοπή ή παρεμβολή στο VMS·

δ) 

ποντίζουν τα όργανα του σκάφους μόνο με τη συμφωνία του πλοιάρχου του σκάφους·

ε) 

διαβιβάζουν ημερησίως, είτε το σκάφος αλιεύει είτε όχι, πριν από τις 12:00 UTC στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας, σύμφωνα με το παράρτημα II.Ζ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 36 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, την αναφορά του παρατηρητή ανά διαίρεση·

στ) 

πραγματοποιούν τις εργασίες, μεταξύ άλλων για επιστημονικούς σκοπούς, που μπορεί να ζητήσει η NAFΟ·

ζ) 

υποβάλλουν την έκθεση του παρατηρητή, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, όπου είναι δυνατόν με συνημμένες τις σχετικές φωτογραφίες που τράβηξε ο παρατηρητής:

i) 

όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την έξοδο από τη ζώνη διακανονισμού και το αργότερο κατά την άφιξη του σκάφους σε λιμένα, στο κράτος μέλος σημαίας,

ii) 

αμέσως μετά την άφιξη σε λιμένα, στην τοπική αρχή λιμενικής επιθεώρησης αν λάβει χώρα επιθεώρηση στον λιμένα·

η) 

τίθενται στη διάθεση επιθεωρητών στη θάλασσα, ή στον λιμένα με την άφιξη του σκάφους, για τους σκοπούς του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους·

θ) 

σε ό,τι αφορά τυχόν περιστατικά αναντιστοιχίας με τον κανονισμό:

i) 

αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους κάθε αναντιστοιχία με τον κανονισμό, μεταξύ άλλων περιπτώσεις παρακώλυσης, εκφοβισμού, παρεμβολής ή διαφορετικού είδους παρεμπόδισης του παρατηρητή από την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιώντας την ανεξάρτητη συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας, και

ii) 

διατηρούν λεπτομερή αρχεία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο, σχετικά με τις περιστάσεις και πληροφορίες που αφορούν περιπτώσεις αναντιστοιχίας με τον κανονισμό, προς διαβίβαση στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας με την πρώτη ευκαιρία, και το αργότερο κατά την άφιξη του σκάφους σε λιμένα.

12.  

Ο πλοίαρχος του σκάφους που φέρει τη σημαία κράτους μέλους:

α) 

προσφέρει τη συνεργασία και τη βοήθεια που τυχόν απαιτούνται ώστε να είναι σε θέση ο παρατηρητής να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την παροχή στον παρατηρητή της απαιτούμενης πρόσβασης στα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που το σκάφος προτίθεται ενδεχομένως να απορρίψει·

β) 

παρέχει τροφή και κατάλυμα στον παρατηρητή, προδιαγραφών τουλάχιστον ίδιων με εκείνες που προβλέπονται για τους αξιωματικούς του σκάφους. Αν δεν υπάρχει κατάλυμα για τους αξιωματικούς, παρέχεται στον παρατηρητή κατάλυμα με προδιαγραφές που αντιστοιχούν όσο γίνεται στο κατάλυμα αξιωματικού, αλλά όχι χαμηλότερες από τις προδιαγραφές για το κατάλυμα του πληρώματος·

γ) 

παρέχει πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά μέρη του σκάφους που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του παρατηρητή, συμπεριλαμβανομένων των αμπαριών του σκάφους, των χώρων παραγωγής, της γέφυρας, του εξοπλισμού για την επεξεργασία απορριμμάτων καθώς και του εξοπλισμού ναυσιπλοΐας και επικοινωνίας·

δ) 

δεν παρακωλύει, δεν εκφοβίζει, δεν παρεμβαίνει, δεν επηρεάζει, δεν δωροδοκεί και δεν επιχειρεί να δωροδοκήσει τον παρατηρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της·

ε) 

περιλαμβάνει τον παρατηρητή σε όλες τις ασκήσεις για αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού που πραγματοποιούνται επί του σκάφους· και

στ) 

ενημερώνει τον παρατηρητή όταν μια ομάδα επιθεώρησης έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή της να επιβιβαστεί στο σκάφος.

13.  
Εκτός αν υπάρχει διαφορετική διευθέτηση με άλλο συμβαλλόμενο μέρος της NAFO ή κράτος μέλος σημαίας, κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει τα έξοδα αμοιβής των παρατηρητών που αποστέλλει. Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να επιτρέπει σε φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα της αλιείας να συνεισφέρουν στο κόστος αμοιβής των παρατηρητών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 14.
14.  
Οι παρατηρητές δεν έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα σε οποιοδήποτε σκάφος ή σκάφη της NAFO και αμείβονται με τρόπο που αποδεικνύει την οικονομική ανεξαρτησία τους από σκάφη αλιεύοντα στη ζώνη διακανονισμού.

▼M1

15.  
Οι πληροφορίες τις οποίες απαιτείται να παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία γ) και δ), την παράγραφο 5 στοιχείο α), την παράγραφο 6 στοιχείο γ) και την παράγραφο 7 διαβιβάζονται στην ΕΥΕΑ με αντίγραφο στην Επιτροπή. Η ΕΥΕΑ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο ΠΕΕ.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Άρθρο 28

Γενικές διατάξεις

1.  
Η ΕΥΕΑ συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης και επιθεώρησης για λογαριασμό της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτόν, μπορεί να καταρτίζει, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, κοινά επιχειρησιακά προγράμματα επιτήρησης και επιθεώρησης («πρόγραμμα»). Τα κράτη μέλη, των οποίων τα σκάφη δραστηριοποιούνται στη ζώνη διακανονισμού της NAFO, θεσπίζουν τα απαιτούμενα μέτρα για να διευκολύνουν την υλοποίηση του προγράμματος, ειδικότερα όσον αφορά τους απαιτούμενους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τις περιόδους και τις περιοχές στις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν οι πόροι αυτοί.

▼M1

2.  
Η επιθεώρηση και η επιτήρηση διεξάγονται από επιθεωρητές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, την ΕΥΕΑ και την Επιτροπή. Το κράτος μέλος και η Επιτροπή κοινοποιούν τους επιθεωρητές στην ΕΥΕΑ μέσω του προγράμματος.

▼B

3.  
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή και την ΕΥΕΑ, μπορούν με αμοιβαία συμφωνία να τοποθετούν επιθεωρητές και συντονιστές της ΕΥΕΑ, τους οποίους η ΕΥΕΑ έχει διαθέσει στο πρόγραμμα, σε πλατφόρμα επιθεώρησης άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO.
4.  

Όταν υπάρχουν περισσότερα από 15 αλιευτικά σκάφη των κρατών μελών σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή στη ζώνη διακανονισμού, η ΕΥΕΑ και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κατά την περίοδο αυτή:

α) 

να υπάρχει επιθεωρητής ή άλλη αρμόδια αρχή στη ζώνη διακανονισμού· ή

β) 

μια αρμόδια αρχή να είναι παρούσα στην επικράτεια συμβαλλόμενου μέρους της NAFO παρακείμενου στην περιοχή της σύμβασης·

γ) 

τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε ανακοίνωση παράβασης στη ζώνη διακανονισμού από αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους.

5.  
Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαβιβάζουν σε κάθε πλατφόρμα επιθεώρησης, κατά την είσοδό της στη ζώνη διακανονισμού, κατάλογο με τις διοπτεύσεις και επιβιβάσεις που διεξήγαγαν κατά τις προηγούμενες δέκα ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, των συντεταγμένων και κάθε άλλης συναφούς πληροφορίας.
6.  
Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε συντονισμό με την Επιτροπή ή την ΕΥΕΑ, εξασφαλίζει ότι κάθε πλατφόρμα επιθεώρησης που φέρει τη σημαία του και δραστηριοποιείται στη ζώνη διακανονισμού διατηρεί ασφαλή επαφή, καθημερινά όπου είναι δυνατόν, με κάθε άλλη πλατφόρμα επιθεώρησης της ζώνης διακανονισμού, έτσι ώστε να ανταλλάσσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.

▼M1

7.  
Οι επιθεωρητές που επισκέπτονται ένα ερευνητικό σκάφος σημειώνουν το καθεστώς του σκάφους και περιορίζουν τις διαδικασίες επιθεώρησης στις ενέργειες που απαιτούνται για να βεβαιωθούν ότι το σκάφος διεξάγει δραστηριότητες σύμφωνες με το ερευνητικό του σχέδιο. Όταν οι επιθεωρητές έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι το σκάφος διεξάγει δραστηριότητες που δεν συνάδουν με το ερευνητικό του σχέδιο, η Επιτροπή και η ΕΥΕΑ πρέπει να ενημερώνονται αμέσως, εφαρμόζονται δε πλήρως τα ΜΕΔ.

▼B

8.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη που δραστηριοποιούνται στη ζώνη διακανονισμού τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης από τους επιθεωρητές, οι οποίοι αποφεύγουν να διενεργούν δυσανάλογο αριθμό επιθεωρήσεων σε σκάφη που φέρουν τη σημαία συμβαλλόμενου μέρους της NAFO. Για κάθε τριμηνιαία περίοδο, ο αριθμός των επιθεωρήσεων που διενεργούν οι επιθεωρητές τους σε σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO, αντανακλά, στο μέτρο του δυνατού, το ποσοστό της συνολικής αλιευτικής δραστηριότητας στη ζώνη διακανονισμού που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το επίπεδο των αλιευμάτων και των πλοιοημερών. Για τον καθορισμό της συχνότητας των επιθεωρήσεων, οι επιθεωρητές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις αλιευτικές πρακτικές και την καταγραφή συμμόρφωσης κάθε αλιευτικού σκάφους.
9.  

Κράτος μέλος που συμμετέχει στο πρόγραμμα διασφαλίζει ότι, με εξαίρεση την περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους που φέρει τη δική του σημαία και σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, οι επιθεωρητές και οι ασκούμενοι επιθεωρητές που έχουν διατεθεί στο πρόγραμμα:

α) 

παραμένουν υπό τον επιχειρησιακό του έλεγχο·

β) 

εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος προγράμματος·

γ) 

δεν οπλοφορούν κατά την επιβίβαση στο σκάφος·

δ) 

απέχουν από την επιβολή των νόμων και των κανονισμών που αφορούν τα ύδατα της Ένωσης·

ε) 

τηρούν γενικώς αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν την ασφάλεια του επιθεωρηθέντος σκάφους και του πληρώματός του·

στ) 

δεν παρεμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες ή τη στοιβασία του αλιευτικού προϊόντος και, στο μέτρο του δυνατού, αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα των αλιευμάτων επί του σκάφους· και

ζ) 

ανοίγουν τα δοχεία κατά τρόπο που διευκολύνει την άμεση επανασφράγιση, επανασυσκευασία και ενδεχόμενη επαναποθήκευση.

10.  
Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης, επιτήρησης και έρευνας που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο VII και οι συναφείς εικόνες ή αποδείξεις θεωρούνται εμπιστευτικές, σύμφωνα με το παράρτημα II.B των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 37 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 29

Απαιτήσεις κοινοποίησης

▼M3

1.  

Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην ΕΥΕΑ (με κοινοποίηση στην Επιτροπή), το αργότερο την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, τις ακόλουθες πληροφορίες, η οποία και επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες εστάλησαν στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO:

α) 

τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που ενεργεί ως σημείο επαφής με σκοπό την άμεση κοινοποίηση των παραβάσεων στη ζώνη διακανονισμού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω πληροφοριών, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης·

β) 

τα ονόματα των επιθεωρητών και των ασκούμενων επιθεωρητών, καθώς και το όνομα, το διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου και τα στοιχεία επαφής επικοινωνίας κάθε πλατφόρμας επιθεώρησης που έχει διαθέσει στο πρόγραμμα. Κοινοποιεί κάθε τροποποίηση των στοιχείων που έχουν κοινοποιηθεί, όποτε είναι δυνατόν, τουλάχιστον 60 ημέρες εκ των προτέρων.

▼B

2.  
Κράτος μέλος που συμμετέχει στο πρόγραμμα μεριμνά ώστε η ΕΥΕΑ να ενημερώνεται εκ των προτέρων για την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και λήξης κάθε περιπολίας της πλατφόρμας επιθεώρησης που έχει διαθέσει στο πρόγραμμα.

Άρθρο 30

Διαδικασίες επιτήρησης

1.  

Όταν ένας επιθεωρητής παρατηρεί στη ζώνη διακανονισμού αλιευτικό σκάφος το οποίο φέρει τη σημαία συμβαλλόμενου μέρους της NAFO, για το οποίο υπάρχουν λόγοι να υποπτεύεται ότι υπάρχει προφανής παράβαση του παρόντος κανονισμού, και όταν δεν είναι εφικτή η διενέργεια άμεσης επιθεώρησης, ο επιθεωρητής:

α) 

συμπληρώνει το έντυπο έκθεσης επιτήρησης σύμφωνα με το παράρτημα IV.A των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 38 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού· Εάν ο επιθεωρητής έχει πραγματοποιήσει ογκομετρική εκτίμηση ή ανάλυση της σύνθεσης αλιευμάτων σχετικά με το περιεχόμενο μιας ανάσυρσης, η έκθεση επιτήρησης περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της ανάσυρσης και αναφέρει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ογκομετρική εκτίμηση·

β) 

καταγράφει τις εικόνες του σκάφους, καθώς και τη θέση, την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της εικόνας· και

γ) 

διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση ηλεκτρονικά την έκθεση επιτήρησης και τις εικόνες στην αρμόδια αρχή του.

2.  

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που λαμβάνει την εν λόγω έκθεση επιτήρησης αμελλητί:

▼M1

α) 

διαβιβάζει την έκθεση επιτήρησης στην ΕΥΕΑ, η οποία την υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO για διαβίβαση στο συμβαλλόμενο μέρος σημαίας του σκάφους·

▼B

β) 

διαβιβάζει αντίγραφο των εικόνων που έχουν καταγραφεί στην ΕΥΕΑ η οποία, με τη σειρά της, τις διαβιβάζει στο συμβαλλόμενο μέρος που είναι το κράτος σημαίας του σκάφους ή στο κράτος μέλος σημαίας εάν είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος που διενεργεί την επιθεώρηση·

γ) 

εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη συνέχεια των αποδεικτικών στοιχείων για επόμενες επιθεωρήσεις.

3.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, κατά την παραλαβή έκθεσης επιτήρησης σχετικά με σκάφος που φέρει τη σημαία του, διεξάγει την έρευνα που κρίνεται αναγκαία για τον καθορισμό των κατάλληλων επακόλουθων ενεργειών.

▼M1

4.  
Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει την έκθεση έρευνας στην ΕΥΕΑ, η οποία την αποστέλλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO και στην Επιτροπή.

▼B

Άρθρο 31

Διαδικασίες επιβίβασης και επιθεώρησης για τα συμβαλλόμενα μέρη

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι, για κάθε επιθεώρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος, οι επιθεωρητές του:

α) 

πριν από την επιβίβαση, κοινοποιούν στο αλιευτικό σκάφος με τον ασύρματο, με χρήση του διεθνούς κώδικα σημάτων, το όνομα της πλατφόρμας επιθεώρησης·

β) 

επιδεικνύουν, στο σκάφος επιθεώρησης και στο σκάφος επιβίβασης, τον επισείοντα που απεικονίζεται στο παράρτημα IV.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 39 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

γ) 

εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της επιβίβασης το σκάφος επιθεώρησης παραμένει σε ασφαλή απόσταση από τα αλιευτικά σκάφη·

δ) 

δεν απαιτούν από το αλιευτικό σκάφος να σταματήσει ή να πραγματοποιήσει ελιγμούς κατά τη σύρση, τη ρίψη ή την ανάσυρση·

ε) 

περιορίζουν τον μέγιστο αριθμό επιθεωρητών κάθε ομάδας επιθεώρησης σε τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου κάθε ασκούμενου επιθεωρητή ο οποίος μπορεί να συνοδεύει την ομάδα επιθεώρησης αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που ασκούμενος επιθεωρητής συνοδεύει τους επιθεωρητές, οι επιθεωρητές παρουσιάζουν τον ασκούμενο στον πλοίαρχο του σκάφους κατά την επιβίβαση. Ο ασκούμενος επιθεωρητής παρακολουθεί απλώς την επιθεώρηση που διενεργείται από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές και δεν παρεμβαίνει κατά κανένα τρόπο στις δραστηριότητες του αλιευτικού σκάφους·

στ) 

κατά την επιβίβαση, υποβάλλουν στον πλοίαρχο του σκάφους τα έγγραφα ταυτότητας NAFO που εκδίδονται από τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο β) των ΜΔΕ·

ζ) 

περιορίζουν τις επιθεωρήσεις σε τέσσερις ώρες ή στον απαιτούμενο χρόνο για την ανάσυρση του διχτυού και την επιθεώρηση του διχτυού και των αλιευμάτων, αναλόγως τι διαρκεί περισσότερο, με εξαίρεση:

i) 

την περίπτωση παράβασης· ή

ii) 

την περίπτωση στην οποία ο επιθεωρητής εκτιμά ότι η ποσότητα των αλιευμάτων επί του σκάφους είναι διαφορετική από την ποσότητα αλιευμάτων που καταγράφεται στο ημερολόγιο αλιείας, οπότε ο επιθεωρητής περιορίζει την επιθεώρηση σε μία επιπλέον ώρα, προκειμένου να επαληθεύσει τους υπολογισμούς και τις διαδικασίες, και να επανεξετάσει τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των αλιευμάτων που αλιεύθηκαν στη ζώνη διακανονισμού και των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους·

η) 

συγκεντρώνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τον παρατηρητή προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 32

Υποχρεώσεις του πλοιάρχου του σκάφους κατά τη διάρκεια επιθεώρησης

Κάθε πλοίαρχος του σκάφους λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την επιθεώρηση με τους εξής τρόπους:

α) 

διασφαλίζει ότι, όταν ένα σκάφος επιθεώρησης έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να αρχίσει επιθεώρηση, κανένα έτοιμο για ανάσυρση δίχτυ δεν ανασύρεται επί του σκάφους για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά το σήμα του σκάφους επιθεώρησης·

β) 

κατόπιν αιτήματος πλατφόρμας επιθεώρησης και στον βαθμό που συμβιβάζεται με τους κανόνες ναυτικής τεχνικής, διευκολύνει την επιβίβαση των επιθεωρητών·

γ) 

παρέχει σκάλα επιβίβασης σύμφωνα με το παράρτημα IV.Ζ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 40 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

δ) 

διασφαλίζει ότι κάθε μηχανικός ανυψωτήρας είναι κατάλληλος για ασφαλή χρήση, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς πρόσβασης από τον ανυψωτήρα στο κατάστρωμα·

ε) 

παρέχει στους επιθεωρητές πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς χώρους, καταστρώματα και θαλάμους, στα μεταποιημένα και αμεταποίητα αλιεύματα, στα δίχτυα ή άλλα αλιευτικά εργαλεία, στον εξοπλισμό και σε κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο κρίνουν αναγκαίο για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό·

στ) 

καταγράφει και παρέχει στους επιθεωρητές, εφόσον ζητηθεί, τις συντεταγμένες που αντιστοιχούν στο γεωγραφικό στίγμα έναρξης και λήξης οιασδήποτε δοκιμαστικής σύρσης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)·

ζ) 

κατόπιν αιτήματος του επιθεωρητή, προσκομίζει τα έγγραφα νηολόγησης, τα σχέδια ή τις περιγραφές των θαλάμων ψαριών, τα ημερολόγια παραγωγής και τα σχέδια στοιβασίας και παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια την οποία ζητεί ο επιθεωρητής για να βεβαιωθεί ότι η πραγματική στοιβασία των αλιευμάτων είναι σύμφωνη με το σχέδιο στοιβασίας·

η) 

δεν παρεμβαίνει σε καμία επαφή μεταξύ των επιθεωρητών και του παρατηρητή, μεταξύ άλλων σέβεται την απαραίτητη ιδιωτικότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

θ) 

διευκολύνει τη λήψη δειγμάτων μεταποιημένων ιχθύων από τους επιθεωρητές, για σκοπούς ταυτοποίησης των ειδών μέσω ανάλυσης DΝΑ·

ι) 

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της ακεραιότητας κάθε σφραγίδας που τοποθετείται από τους επιθεωρητές και των αποδεικτικών στοιχείων που διατηρούνται επί του σκάφους, εκτός αν το κράτος σημαίας αποφασίσει διαφορετικά·

ια) 

προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχεια των αποδεικτικών στοιχείων, όταν έχουν τοποθετηθεί σφραγίδες και/ή έχουν διασφαλισθεί αποδεικτικά στοιχεία, υπογράφει το κατάλληλο τμήμα της έκθεσης επιθεώρησης στο οποίο αναγνωρίζεται η τοποθέτηση των σφραγίδων·

ιβ) 

παύει την αλιεία, όταν το ζητήσουν οι επιθεωρητές σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ιγ) 

κατόπιν αιτήματος, θέτει στη διάθεση των επιθεωρητών τη χρήση του εξοπλισμού επικοινωνίας του σκάφους και τον χειριστή του εξοπλισμού για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων·

ιδ) 

κατόπιν αιτήματος των επιθεωρητών, απομακρύνει κάθε τμήμα των αλιευτικών εργαλείων που φαίνεται να μην είναι εγκεκριμένο βάσει του παρόντος κανονισμού·

ιε) 

εάν οι επιθεωρητές έχουν πραγματοποιήσει καταχωρίσεις στα ημερολόγια, παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφο κάθε σελίδας όπου εμφανίζεται η εν λόγω καταχώριση και, κατόπιν αιτήματος των επιθεωρητών, υπογράφει κάθε σελίδα για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο· και

ιστ) 

εάν του έχει ζητηθεί να παύσει την αλιεία, δεν επαναλαμβάνει την αλιεία μέχρις ότου:

i) 

οι επιθεωρητές ολοκληρώσουν την επιθεώρηση και εξασφαλίσουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο, και

ii) 

ο πλοίαρχος του σκάφους υπογράψει το κατάλληλο τμήμα της έκθεσης επιθεώρησης που αναφέρεται στο στοιχείο ια).

Άρθρο 33

Έκθεση επιθεώρησης και παρακολούθηση

1.  
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι επιθεωρητές του να συμπληρώνουν μια έκθεση επιθεώρησης με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV.B των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 41 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού («έκθεση επιθεώρησης») σε σχέση με κάθε επιθεώρηση.
2.  

Για τον σκοπό της έκθεσης επιθεώρησης:

α) 

ένα αλιευτικό ταξίδι θεωρείται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη όταν το επιθεωρούμενο σκάφος φέρει επ' αυτού αλιεύματα που συλλέχθηκαν στη ζώνη διακανονισμού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού·

β) 

κατά τη σύγκριση των καταχωρίσεων στο ημερολόγιο παραγωγής με τις καταχωρίσεις στο ημερολόγιο αλιείας, οι επιθεωρητές μετατρέπουν το βάρος παραγωγής σε ζων βάρος, με βάση τους συντελεστές μετατροπής που ορίζονται στα παραρτήματα XIII, XIV και XV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής ( 5 )· για τα ενωσιακά αλιευτικά όσον αφορά τα είδη και τις μορφές που καλύπτονται από τα εν λόγω παραρτήματα, και οι συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιούνται από τον πλοίαρχο σε άλλες περιπτώσεις·

γ) 

οι επιθεωρητές:

i) 

συνοψίζουν, με βάση τις καταχωρίσεις στα ημερολόγια, τα αλιεύματα του σκάφους στη ζώνη διακανονισμού ανά είδος και ανά διαίρεση για το τρέχον αλιευτικό ταξίδι·

▼M1

ii) 

περιλήψεις αναφορών καθώς και διαφορές μεταξύ των καταγεγραμμένων αλιευμάτων και των εκτιμήσεών τους για τα αλιεύματα επί του σκάφους, στα κατάλληλα τμήματα της έκθεσης επιθεώρησης·

▼B

iii) 

μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, υπογράφουν την έκθεση επιθεώρησης και την παρουσιάζουν στον πλοίαρχο του σκάφους για υπογραφή και τυχόν σχόλια και σε κάθε μάρτυρα που επιθυμεί ενδεχομένως να υποβάλει δήλωση·

iv) 

ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια αρχή τους και της διαβιβάζουν τις πληροφορίες και τις εικόνες εντός 24 ωρών ή το συντομότερο δυνατόν· και

v) 

παρέχουν αντίγραφο της έκθεσης στον πλοίαρχο του σκάφους και καταγράφουν δεόντως στο κατάλληλο τμήμα της έκθεσης επιθεώρησης κάθε άρνηση του πλοιάρχου του σκάφους να επιβεβαιώσει την παραλαβή.

3.  

Το κράτος μέλος επιθεώρησης:

▼M1

α) 

διαβιβάζει την έκθεση επιθεώρησης εν πλω, ει δυνατόν εντός 20 ημερών από την επιθεώρηση, στην ΕΥΕΑ, η οποία την υποβάλλει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

▼B

β) 

τηρεί τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2, αφού οι επιθεωρητές εκδώσουν ανακοίνωση παράβασης.

4.  
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκθέσεις επιθεώρησης και επιτήρησης που καταρτίζονται από τους επιθεωρητές NAFO να έχουν ισοδύναμο αποδεικτικό χαρακτήρα για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών στις εκθέσεις επιθεώρησης και επιτήρησης των δικών του επιθεωρητών.
5.  
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη διευκόλυνση δικαστικών ή άλλων διαδικασιών που έχουν κινηθεί σε συνέχεια της έκθεσης που υποβάλλεται από επιθεωρητή NAFO σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Άρθρο 34

Διαδικασίες που αφορούν παραβάσεις

1.  

Κάθε κράτος μέλος που διενεργεί επιθεώρηση εξασφαλίζει ότι οι επιθεωρητές του, μόλις διαπιστώσουν παράβαση του παρόντος κανονισμού:

α) 

καταγράφουν την παράβαση στην έκθεση επιθεώρησης·

β) 

καταχωρίζουν και υπογράφουν σημείωση στο ημερολόγιο αλιείας ή σε άλλο σχετικό έγγραφο του επιθεωρούμενου σκάφους, αναφέροντας την ημερομηνία, τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τη φύση της παράβασης, κάνουν αντίγραφο κάθε σχετικής καταχώρισης και ζητούν από τον πλοίαρχο του σκάφους να υπογράψει κάθε σελίδα ώστε να βεβαιώσει ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου·

γ) 

καταγράφουν εικόνες κάθε εργαλείου, αλιευμάτων ή άλλων στοιχείων που κρίνουν αναγκαία σε σχέση με την παράβαση·

δ) 

κατά περίπτωση, τοποθετούν με ασφαλή τρόπο τη σφραγίδα επιθεώρησης που απεικονίζεται στη σφραγίδα επιθεώρησης NAFO η οποία παρατίθεται στο παράρτημα IV.ΣΤ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 42 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, και καταγράφουν δεόντως στην έκθεση επιθεώρησης τα μέτρα που ελήφθησαν και τον αύξοντα αριθμό κάθε σφραγίδας·

ε) 

ζητούν από τον πλοίαρχο του σκάφους:

i) 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των αποδεικτικών στοιχείων, να υπογράψει το τμήμα της έκθεσης επιθεώρησης στο οποίο αναγνωρίζεται η τοποθέτηση των σφραγίδων, και

ii) 

να κάνει γραπτή δήλωση στο κατάλληλο τμήμα της έκθεσης επιθεώρησης·

στ) 

ζητούν από τον πλοίαρχο του σκάφους να αφαιρέσει οποιοδήποτε τμήμα του αλιευτικού εργαλείου το οποίο φαίνεται να μην είναι εγκεκριμένο βάσει του παρόντος κανονισμού· και

▼M1

ζ) 

ενημερώνει κάθε παρατηρητή επί του σκάφους σχετικά με την παράβαση.

▼B

2.  

Το κράτος μέλος επιθεώρησης:

▼M1

α) 

εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της παράβασης, διαβιβάζει γραπτή κοινοποίηση της παράβασης που ανέφεραν οι επιθεωρητές του στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους σημαίας ή του κράτους μέλους, εάν διαφέρει από το κράτος μέλος επιθεώρησης, καθώς και στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO. Η γραπτή κοινοποίηση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναγράφονται στο τμήμα διαδικασιών επί παραβάσει της έκθεσης επιθεώρησης του παραρτήματος IV.B του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 41 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, αναφέρει τα σχετικά μέτρα και περιγράφει λεπτομερώς τη βάση για την έκδοση της ανακοίνωσης παράβασης και τα αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της ανακοίνωσης· και, όπου είναι δυνατόν, συνοδεύεται από εικόνες των εργαλείων, των αλιευμάτων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

▼B

β) 

εντός πέντε ημερών από την επιστροφή του σκάφους στον λιμένα, διαβιβάζει την έκθεση επιθεώρησης στην Επιτροπή και την ΕΥΕΑ.

▼M1

Η ΕΥΕΑ υποβάλλει την έκθεση επιθεώρησης στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

▼B

3.  
Η ανάληψη ενεργειών σε συνέχεια παραβάσεων από το κράτος μέλος σημαίας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.

Άρθρο 35

Πρόσθετες διαδικασίες για σοβαρές παραβάσεις

1.  

Κάθε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις συνιστά σοβαρή παράβαση, κατά την έννοια του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009:

▼M1

α) 

αλίευση ποσόστωσης «λοιπά» χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ), κατά παράβαση του άρθρου 5·

▼B

β) 

αλίευση ποσόστωσης «λοιπά» για περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την απαγόρευση της αλιείας, σε αντίθεση με το άρθρο 5·

γ) 

κατευθυνόμενη αλιεία αποθέματος του οποίου η αλιεία έχει ανασταλεί ή του οποίου η αλιεία έχει άλλως απαγορευθεί, κατά παράβαση του άρθρου 6·

δ) 

κατευθυνόμενη αλιεία αποθεμάτων ή ειδών μετά την ημερομηνία απαγόρευσης της αλιείας που κοινοποιείται στην Επιτροπή από το κράτος μέλος σημαίας, κατά παράβαση του άρθρου 6·

▼M1

ε) 

αλιεία σε απαγορευμένη περιοχή, κατά παράβαση του άρθρου 9 παράγραφος 5 ή του άρθρου 18·

▼B

στ) 

αλιεία με αλιευτικά εργαλεία βυθού σε περιοχή όπου απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα βυθού, κατά παράβαση του κεφαλαίου IIΙ·

▼M3

ζ) 

αλιεία με χρήση μη επιτρεπόμενου μεγέθους ματιών, διάκενου πλεγμάτων ή ράβδων σχάρας, ή χωρίς τη χρήση πλεγμάτων ή σχαρών διαλογής, κατά παράβαση του άρθρου 13 ή του άρθρου 14·

▼B

η) 

αλιεία χωρίς έγκυρη άδεια·

θ) 

εσφαλμένη καταγραφή αλιευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 25·

ι) 

μη μεταφορά ή παρεμπόδιση της λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης, κατά παράβαση του άρθρου 26·

▼M1

ια) 

μη κοινοποίηση μηνυμάτων σχετικά με τα αλιεύματα, κατά παράβαση του άρθρου 12 παράγραφος 1 ή του άρθρου 25·

▼B

ιβ) 

παρακώλυση, εκφοβισμός, παρεμβολή ή παρεμπόδιση των επιθεωρητών ή των παρατηρητών από την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή άσκηση οποιασδήποτε άλλης μορφής έμμεσης πίεσης·

ιγ) 

διάπραξη παράβασης όταν δεν υπάρχει παρατηρητής επί του σκάφους·

ιδ) 

απόκρυψη, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ρήξης ή της παραβίασης σφραγίδων ή της πρόσβασης σε σφραγισμένες περιοχές·

ιε) 

παρουσίαση παραποιημένων εγγράφων ή παροχή ψευδών πληροφοριών σε επιθεωρητή, με συνέπεια τη μη ανίχνευση σοβαρής παράβασης·

ιστ) 

εκφόρτωση, μεταφόρτωση ή χρησιμοποίηση άλλων λιμενικών υπηρεσιών:

i) 

σε λιμένα που δεν έχει οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφος 1· ή

ii) 

χωρίς την άδεια του κράτους λιμένα που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 6·

ιζ) 

μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 1·

ιη) 

μη επιβίβαση επιθεωρητού, αν απαιτείται.

2.  

Όταν αναφέρει ένα σκάφος για διάπραξη σοβαρής παράβασης, ο επιθεωρητής:

α) 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη συνέχεια των αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σφράγισης του αμπαριού του σκάφους ή/και των αλιευτικών εργαλείων για περαιτέρω επιθεώρηση·

β) 

ζητά από τον πλοίαρχο του σκάφους να παύσει κάθε αλιευτική δραστηριότητα που φαίνεται να συνιστά σοβαρή παράβαση· και

γ) 

ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια αρχή του επιθεωρητή και διαβιβάζει σε αυτήν τις πληροφορίες και, όπου αυτό είναι δυνατόν, εικόνες, εντός 24 ωρών. Η αρμόδια αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές ενημερώνει το συμβαλλόμενο μέρος ή το κράτος μέλος σημαίας, που είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 34.

3.  

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης που αφορά σκάφος που φέρει τη σημαία τους, τα κράτη μέλη σημαίας:

α) 

βεβαιώνουν τη λήψη των σχετικών πληροφοριών και εικόνων χωρίς καθυστέρηση·

β) 

εξασφαλίζουν ότι το επιθεωρούμενο σκάφος δεν θα επαναλάβει την αλιεία μέχρι περαιτέρω κοινοποίηση·

γ) 

επανεξετάζουν την υπόθεση χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και το διαθέσιμο υλικό, και, εντός 72 ωρών· απαιτούν από το σκάφος να μεταβεί αμέσως σε λιμένα για πλήρη έλεγχο υπό την εποπτεία του, εάν είναι εμφανής κάποια από τις ακόλουθες σοβαρές παραβάσεις:

i) 

κατευθυνόμενη αλιεία αποθέματος του οποίου η αλιεία έχει ανασταλεί·

ii) 

κατευθυνόμενη αλιεία αποθέματος του οποίου η αλιεία απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 6·

iii) 

εσφαλμένη καταγραφή αλιευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 25· ή

iv) 

επανάληψη της ίδιας σοβαρής παράβασης κατά τη διάρκεια περιόδου 6 μηνών.

4.  
Όταν η σοβαρή παράβαση συνίσταται σε εσφαλμένη καταγραφή των αλιευμάτων, η πλήρης επιθεώρηση εξασφαλίζει τη φυσική επιθεώρηση και απαρίθμηση των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους, ανά είδος και διαίρεση.

▼M1

5.  
Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 4, ως «εσφαλμένη καταγραφή των αλιευμάτων» νοείται η διαφορά τουλάχιστον 10 τόνων ή ποσοστού 20 %, όποια είναι μεγαλύτερη, μεταξύ των εκτιμήσεων των επιθεωρητών για τα μεταποιημένα αλιεύματα επί του σκάφους ανά είδος ή συνολικά και των αριθμητικών στοιχείων που καταγράφονται στο ημερολόγιο παραγωγής, τα οποία υπολογίζονται ως ποσοστό των στοιχείων του ημερολογίου παραγωγής.
6.  
Με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους σημαίας και του συμβαλλόμενου μέρους λιμένα αν είναι διαφορετικό, μπορούν να συμμετέχουν επιθεωρητές άλλου συμβαλλόμενου μέρους στην πλήρη επιθεώρηση και απαρίθμηση των αλιευμάτων.

▼B

7.  

Εάν δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο i), το κράτος μέλος σημαίας:

α) 

είτε επιτρέπει στο σκάφος να επαναλάβει την αλιεία. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος σημαίας υποβάλλει γραπτή αιτιολόγηση στην Επιτροπή το αργότερο εντός δυο ημερών από την κοινοποίηση της παράβασης, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO, σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν έχει δοθεί εντολή στο σκάφος να επιστρέψει σε λιμένα· ή

β) 

είτε απαιτεί από το σκάφος να μεταβεί αμέσως σε λιμένα για πλήρη φυσική επιθεώρηση, υπό την εποπτεία του.

8.  
Όταν το κράτος μέλος σημαίας δίνει εντολή για τον κατάπλου του επιθεωρούμενου σκάφους σε λιμένα, οι επιθεωρητές μπορούν να επιβιβαστούν ή να παραμείνουν επί του σκάφους καθώς αυτό κατευθύνεται σε λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος σημαίας δεν απαιτεί από τον επιθεωρητή να εγκαταλείψει το σκάφος.

Άρθρο 36

Επακόλουθες ενέργειες σε περίπτωση παραβάσεων

1.  

Σε περίπτωση παράβασης από σκάφος που φέρει τη σημαία του, το κράτος μέλος:

α) 

διερευνά πλήρως, και ενδεχομένως, αν είναι αναγκαίο, μέσω της φυσικής επιθεώρησης του αλιευτικού σκάφους το συντομότερο δυνατό·

β) 

συνεργάζεται με το επιθεωρούν συμβαλλόμενο μέρος της NAFO ή με το επιθεωρούν κράτος μέλος, εάν διαφέρει από το κράτος μέλος σημαίας, με στόχο τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων και της αλυσίδας επιτήρησης υπό μορφή που διευκολύνει τις διαδικασίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του·

γ) 

αναλαμβάνει άμεση δικαστική ή διοικητική δράση σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία κατά των υπευθύνων του σκάφους· και

▼M3

δ) 

διασφαλίζει ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων, και στο μέτρο του δυνατού στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για επανειλημμένες σοβαρές παραβάσεις, ιδίως εκείνες που προσδιορίζονται βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημεία iii) και iv), είναι επαρκώς αυστηρές ώστε να είναι αποτελεσματικές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, αποτρέπουν τη διάπραξη περαιτέρω παραβάσεων ή την επανάληψή τους, και αφαιρούν από τους παραβάτες το όφελος που προκύπτει από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

▼B

2.  

Οι δικαστικές ή διοικητικές ενέργειες και κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) μπορούν να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:

α) 

χρηματικές ποινές·

β) 

κατάσχεση των παράνομων αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων του σκάφους·

γ) 

αναστολή ή ανάκληση της άδειας διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτων· και

δ) 

μείωση ή ακύρωση οποιωνδήποτε αλιευτικών ποσοστώσεων·

▼M3

ε) 

αυξημένες ή πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως αυξημένη συχνότητα υποβολής εκθέσεων ή πρόσθετα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται· και

στ) 

αυξημένες ή πρόσθετες απαιτήσεις παρακολούθησης, όπως η τοποθέτηση παρατηρητή ή επιθεωρητή επί του σκάφους ή η εγκατάσταση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής παρακολούθησης που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για τα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στη ρυθμιστική περιοχή.

▼B

3.  
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι αντιμετωπίζει όλες τις ανακοινώσεις περί παραβάσεων, σαν να είχε αναφερθεί η παράβαση από τους δικούς του επιθεωρητές.
4.  

Το κράτος μέλος σημαίας και το κράτος μέλος λιμένα γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή:

α) 

τις δικαστικές ή διοικητικές ενέργειες και κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ)·

β) 

το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τέσσερις μήνες μετά τη διαπίστωση σοβαρής παράβασης, έκθεση στην οποία αναφέρεται η πρόοδος της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων για κάθε μέτρο που έχει λάβει ή δρομολογήσει σε σχέση με την παράβαση· και

γ) 

μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς του, έκθεση σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 37

Εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την επιθεώρηση, την επιτήρηση και τις παραβάσεις

1.  

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει σύμφωνα με το πρόγραμμα ετησίως, έως την 1η Φεβρουαρίου, έκθεση προς την Επιτροπή και την ΕΥΕΑ με τα εξής στοιχεία:

α) 

τον αριθμό των επιθεωρήσεων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία κάθε κράτους μέλους και άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO, που διενήργησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

β) 

το όνομα κάθε αλιευτικού σκάφους για το οποίο οι επιθεωρητές έχουν εκδώσει ανακοίνωση παράβασης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της θέσης της επιθεώρησης και της φύσης της παράβασης·

γ) 

τον αριθμό των ωρών πτήσης που πραγματοποίησε το αεροσκάφος επιτήρησής του σε περιπολίες, τον αριθμό των διοπτεύσεων που πραγματοποίησε το εν λόγω αεροσκάφος, τον αριθμό των εκθέσεων επιτήρησης που έχει διαβιβάσει και, για κάθε τέτοια έκθεση, την ημερομηνία, την ώρα και τη θέση των διοπτεύσεων·

δ) 

τα μέτρα που έλαβε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των ειδικών όρων για τυχόν δικαστικές ή διοικητικές ενέργειες ή κυρώσεις που επιβλήθηκαν (π.χ. ποσό των προστίμων, αξία των κατασχεθέντων ιχθύων και/ή εργαλείων, γραπτές προειδοποιήσεις), όσον αφορά:

i) 

κάθε παράβαση που αναφέρεται από έναν επιθεωρητή και αφορά πλοία που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του· και

ii) 

Κάθε έκθεση επιτήρησης που έχει λάβει.

Μέχρι την 1η Μαρτίου κάθε χρόνο, η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου στον Εκτελεστικό Γραμματέα NAFO.

2.  
Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) αναφέρουν την τρέχουσα κατάσταση της υπόθεσης. Το κράτος μέλος εξακολουθεί να απαριθμεί την παράβαση αυτή σε κάθε μεταγενέστερη έκθεση έως ότου αναφέρει το τελικό αποτέλεσμα της παράβασης.
3.  
Ένα κράτος μέλος παρέχει επαρκώς λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με κάθε παράβαση για την οποία δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ή για την οποία δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 38

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις εκφορτώσεις, τις μεταφορτώσεις ή στη χρήση λιμένων κρατών μελών από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO και διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού. Το παρόν κεφάλαιο ισχύει για τα σκάφη που μεταφέρουν αλιεύματα στη ζώνη διακανονισμού ή τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω αλιεύματα και τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένα.

Άρθρο 39

Καθήκοντα του κράτους μέλους λιμένα

▼M1

1.  
Το κράτος μέλος λιμένα διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των καθορισμένων λιμένων στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος αλιευτικών σκαφών με σκοπό την εκφόρτωση, τη μεταφόρτωση ή/και την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξασφαλίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό ότι κάθε καθορισμένος λιμένας διαθέτει επαρκή ικανότητα να διενεργεί επιθεωρήσεις σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Η Επιτροπή κοινοποιεί στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO τον κατάλογο των καθορισμένων λιμένων. Οιεσδήποτε επακόλουθες αλλαγές στον εν λόγω κατάλογο αναρτώνται σε αντικατάσταση του προηγούμενου, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη θέση της τροποποίησης σε ισχύ.
2.  
Το κράτος μέλος λιμένα καθορίζει ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος. Η προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος είναι τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Εντούτοις, σε συμφωνία με την Επιτροπή, το κράτος μέλος λιμένα δύναται να προβλέψει διαφορετική προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το είδος των αλιευτικών προϊόντων ή την απόσταση μεταξύ των αλιευτικών πεδίων και των λιμένων του. Το κράτος μέλος λιμένα παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή προηγούμενου αιτήματος στην Επιτροπή, η οποία τις γνωστοποιεί στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.
3.  
Το κράτος μέλος λιμένα διορίζει την αρμόδια αρχή η οποία θα λειτουργήσει ως το σημείο επαφής για την παραλαβή αιτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 41, την παραλαβή επιβεβαιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 και την έκδοση αδειών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το κράτος μέλος λιμένα παρέχει την ονομασία της αρμόδιας αρχής και τα στοιχεία επικοινωνίας της στην Επιτροπή, η οποία τα γνωστοποιεί στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

▼B

4.  
Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται όταν η Ένωση δεν επιτρέπει εκφορτώσεις, μεταφορτώσεις ή χρήση λιμένων από σκάφη που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους της NAFO.
5.  
Εάν το σκάφος έχει συμμετάσχει σε εργασίες μεταφόρτωσης, το κράτος μέλος λιμένα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2 στο συμβαλλόμενο μέρος της NAFO το σκάφος του οποίου φέρει τη σημαία και στο συμβαλλόμενο μέρος της NAFO τα παραδίδοντα σκάφη του οποίου φέρουν τη σημαία.
6.  
Τα αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον λιμένα χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα. Η άδεια εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ή χρησιμοποίησης άλλων λιμενικών υπηρεσιών χορηγείται μόνον εφόσον έχει παραληφθεί επιβεβαίωση από το συμβαλλόμενο μέρος σημαίας της NAFO, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2.
7.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, το κράτος μέλος λιμένα δύναται να επιτρέπει το σύνολο ή μέρος μιας εκφόρτωσης ελλείψει της επιβεβαίωσης που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο υπό τον ακόλουθο όρο:

α) 

τα οικεία αλιεύματα διατηρούνται αποθηκευμένα υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών·

β) 

οι ιχθύες αποδεσμεύονται προς πώληση, διάθεση, παραγωγή ή μεταφορά μόλις παραληφθεί η επιβεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 6·

γ) 

αν δεν παραληφθεί η επιβεβαίωση εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών εκφόρτωσης, το κράτος μέλος λιμένα μπορεί να κατασχέσει τους ιχθύς και να τους διαθέσει σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

▼M1

8.  
Το κράτος μέλος λιμένα γνωστοποιεί αμελλητί στον πλοίαρχο του σκάφους την απόφασή του σχετικά με το εάν θα επιτρέψει ή θα αρνηθεί τον κατάπλου στον λιμένα ή, εάν το σκάφος είναι ελλιμενισμένο, την εκφόρτωση, τη μεταφόρτωση και άλλη χρήση του λιμένα. Εάν εγκριθεί η είσοδος του σκάφους, το κράτος μέλος λιμένα επιστρέφει στον πλοίαρχο του σκάφους αντίγραφο του εντύπου προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα του παραρτήματος II.ΙΒ του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 43 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, με το μέρος Γ δεόντως συμπληρωμένο. Το εν λόγω αντίγραφο αποστέλλεται επίσης στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO με αντίγραφο στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ. Σε περίπτωση άρνησης, το κράτος μέλος λιμένα ενημερώνει επίσης το συμβαλλόμενο μέρος σημαίας της NAFO.
9.  
Σε περίπτωση ακύρωσης του προηγούμενου αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2, το κράτος μέλος λιμένα αποστέλλει αντίγραφο του ακυρωθέντος εντύπου προηγούμενου αιτήματος ελέγχου στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO με αντίγραφο στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ.

▼B

10.  

Το κράτος μέλος λιμένα διεξάγει επιθεωρήσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % όλων των εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων τέτοιου τύπου κατά τη διάρκεια κάθε έτους αναφοράς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. Κατά τον προσδιορισμό των προς επιθεώρηση σκαφών, το κράτος μέλος λιμένα δίνει προτεραιότητα σε:

α) 

σκάφη στα οποία δεν επετράπη προηγουμένως η είσοδος ή η χρήση λιμένα σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος κανονισμού· και

β) 

σε αιτήματα άλλων συμβαλλομένων μερών της NAFO, κρατών ή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας («ΠΟΔΑ») να επιθεωρηθεί ένα συγκεκριμένο σκάφος.

11.  
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι συνεπείς με το παράρτημα IV.Η των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 44 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και να πραγματοποιούνται από επιθεωρητές εξουσιοδοτημένους από το κράτος μέλος λιμένα οι οποίοι υποβάλλουν έγγραφα ταυτότητας στον πλοίαρχο του σκάφους πριν από την επιθεώρηση.
12.  
Με την επιφύλαξη της συμφωνίας του κράτους μέλους λιμένα, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει επιθεωρητές άλλων συμβαλλομένων μερών της NAFO να συνοδεύσουν τους δικούς τους επιθεωρητές και να παρακολουθήσουν την επιθεώρηση.
13.  

Η επιθεώρηση στον λιμένα συνεπάγεται την παρακολούθηση του συνόλου της εκφόρτωσης ή της μεταφόρτωσης των αλιευτικών πόρων στον εν λόγω λιμένα. Κατά τη διάρκεια κάθε επιθεώρησης τέτοιου είδους, ο επιθεωρητής του κράτους μέλους λιμένα οφείλει τουλάχιστον:

α) 

να αντιπαραβάλει με τις ποσότητες κάθε είδους που εκφορτώνεται ή μεταφορτώνεται·

i) 

τις ποσότητες ανά είδος οι οποίες καταγράφονται στο εν λόγω ημερολόγιο πλοίου·

ii) 

τις αναφορές αλιευμάτων και δραστηριοτήτων· και

iii) 

όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα που παρέχονται στα έντυπα προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα του παραρτήματος II.ΙΒ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 43 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

β) 

να ελέγχει και να καταγράφει τις ποσότητες ανά είδος αλιεύματος το οποίο παραμένει επί του σκάφους μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης ή της μεταφόρτωσης·

γ) 

να ελέγχει οιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από επιθεωρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο VII·

δ) 

να ελέγχει όλα τα δίχτυα επί του σκάφους και να καταγράφει τις μετρήσεις του μεγέθους ματιών·

ε) 

να ελέγχει το μέγεθος των ιχθύων για να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς το μέγεθος·

στ) 

κατά περίπτωση, να ταυτοποιεί τα είδη για τη συμμόρφωση με την ακρίβεια της δήλωσης αλιευμάτων.

14.  
Το κράτος μέλος λιμένα επικοινωνεί, ει δυνατόν, με τον πλοίαρχο του σκάφους ή τα ανώτερα μέλη του πληρώματος του σκάφους, καθώς και με τον παρατηρητή και, όπου είναι δυνατόν και απαιτείται, εξασφαλίζει ότι ο επιθεωρητής συνοδεύεται από διερμηνέα.
15.  
Το κράτος μέλος λιμένα, όπου είναι δυνατόν, αποφεύγει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του αλιευτικού σκάφους και εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση ή όχληση του σκάφους, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της περιττής υποβάθμισης της ποιότητας των αλιευμάτων.
16.  

Κάθε επιθεώρηση τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου επιθεώρησης ελέγχου από το κράτος λιμένα (PSC-3), όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 9 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της έκθεσης επιθεώρησης σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος λιμένα και ο χειρισμός της, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) 

οι επιθεωρητές εντοπίζουν και παρέχουν λεπτομέρειες για τυχόν παραβίαση του κανονισμού που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης σε λιμένα. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με παραβάσεις που εντοπίστηκαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδρομής του επιθεωρηθέντος αλιευτικού σκάφους·

β) 

οι επιθεωρητές μπορούν να εισάγουν τυχόν παρατηρήσεις που θεωρούν χρήσιμες·

γ) 

ο πλοίαρχος του σκάφους δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την έκθεση επιθεώρησης, και να επικοινωνήσει, ενδεχομένως, με τις συναφείς αρχές του κράτους σημαίας, ειδικότερα εφόσον ο πλοίαρχος του σκάφους συναντά δυσκολίες στην κατανόηση του περιεχομένου της έκθεσης·

δ) 

οι επιθεωρητές υπογράφουν την έκθεση και ζητούν από τον πλοίαρχο του σκάφους να υπογράψει την έκθεση. Η υπογραφή της έκθεσης από τον πλοίαρχο του σκάφους συνιστά απλώς αποδεικτικό παραλαβής αντιγράφου αυτής·

ε) 

ο πλοίαρχος του σκάφους λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης που περιέχει το αποτέλεσμα της επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν.

▼M1

17.  
Το κράτος μέλος λιμένα αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο κάθε έκθεσης επιθεώρησης ελέγχου στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO με κοινοποίηση στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ.

▼B

Άρθρο 40

Καθήκοντα του κράτους μέλους σημαίας

1.  
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πλοίαρχος κάθε σκάφους που φέρει τη σημαία τους να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των πλοιάρχων των σκαφών που ορίζονται στο άρθρο 41.
2.  

Το κράτος μέλος του αλιευτικού σκάφους που προτίθεται να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει ή να χρησιμοποιήσει άλλες λιμενικές υπηρεσίες ή όταν το σκάφος έχει αναλάβει εργασίες μεταφόρτωσης εκτός λιμένα επιβεβαιώνει με επιστροφή αντιγράφου του εντύπου, έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα που ορίζεται στο παράρτημα II.ΙΒ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 43 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, το οποίο διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 5 με το μέρος Β δεόντως συμπληρωμένο, αναφέροντας ότι:

α) 

το αλιευτικό σκάφος που δήλωσε ότι αλίευσε τους ιχθύς διαθέτει επαρκή ποσόστωση για τα δηλωθέντα είδη·

β) 

οι δηλωθείσες ποσότητες των ιχθύων επί του σκάφους έχουν δεόντως αναφερθεί ανά είδος και συνυπολογισθεί κατά τον υπολογισμό τυχόν ισχυόντων περιορισμών των αλιευμάτων ή της αλιευτικής προσπάθειας·

γ) 

το αλιευτικό σκάφος που δήλωσε ότι αλίευσε τους ιχθύς διέθετε άδεια αλιείας στις δηλωθείσες περιοχές· και

δ) 

η παρουσία του σκάφους στην περιοχή στην οποία δήλωσε ότι αλίευσε τα αλιεύματά του, έχει επαληθευθεί βάσει δεδομένων VMS.

▼M3

3.  
Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής, η οποία ενεργεί ως σημείο επαφής για την παραλαβή αιτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 5 και την παροχή επιβεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO.

▼B

Άρθρο 41

Υποχρεώσεις του πλοιάρχου του σκάφους

1.  

Ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπος κάθε αλιευτικού σκάφους που προτίθεται να καταπλεύσει στον λιμένα διαβιβάζει την αίτηση εισόδου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα εντός της περιόδου αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. Το αίτημα αυτό συνοδεύεται από το έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα που ορίζεται στο παράρτημα II.ΙΒ μέρος Α των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 43 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, το οποίο συμπληρώνεται δεόντως ως εξής:

α) 

το έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα PSC 1, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II.ΙΒ.A των ΜΔΕ, χρησιμοποιείται όταν το σκάφος μεταφέρει, εκφορτώνει, μεταφορτώνει τα δικά του αλιεύματα· και

β) 

το έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα PSC 2, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II.ΙΒ.Β των ΜΔΕ, χρησιμοποιείται όταν το σκάφος εκτελεί εργασίες μεταφόρτωσης. Συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε παραδίδον σκάφος·

γ) 

αμφότερα τα έντυπα PSC 1 και PSC 2 συμπληρώνονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα σκάφος μεταφέρει, εκφορτώνει ή μεταφορτώνει τα δικά του αλιεύματα και τα αλιεύματα που ελήφθησαν με μεταφόρτωση.

2.  
Ο πλοίαρχος του σκάφους ή ο πράκτορας μπορεί να ακυρώσει προηγούμενο αίτημα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές του λιμένα στον οποίο προτίθεντο να καταπλεύσουν. Το αίτημα συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού εντύπου προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα που ορίζεται στο παράρτημα II.ΙΒ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 43 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού στο οποίο έχει αναγραφεί η λέξη «cancelled» κατά μήκος.
3.  
Ο πλοίαρχος του σκάφους δεν ξεκινά εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ή δεν χρησιμοποιεί άλλες λιμενικές υπηρεσίες προτού δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή πριν από την εκπνοή της εκτιμώμενης ώρας άφιξης (ETA), όπως αναφέρεται στο PSC1 ή στο PSC2. Ωστόσο, οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης και η χρήση άλλων λιμενικών υπηρεσιών μπορούν να ξεκινήσουν πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης μετά τη χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα.
4.  

Ο πλοίαρχος του σκάφους:

α) 

συνεργάζεται και βοηθά στην επιθεώρηση του αλιευτικού σκάφους η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διαδικασίες και δεν παρακωλύει, εκφοβίζει ή παρεμβαίνει στο έργο των επιθεωρητών του κράτους μέλους λιμένα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

β) 

παρέχει πρόσβαση στους χώρους, στα καταστρώματα, στους θαλάμους του σκάφους, στα αλιεύματα, στα δίχτυα και στα άλλα αλιευτικά εργαλεία ή στον εξοπλισμό και παρέχει οιαδήποτε σχετική πληροφορία την οποία ζητούν οι επιθεωρητές του κράτους λιμένα, περιλαμβανομένων αντιγράφων οιωνδήποτε συναφών εγγράφων.

Άρθρο 42

Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων σε λιμένα

Όταν διαπιστώνεται παράβαση κατά τη διάρκεια επιθεώρησης πλοίου σε λιμένα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 34 έως 37.

Άρθρο 43

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης και έρευνας και οι σχετικές εικόνες ή αποδεικτικά στοιχεία και τα έντυπα που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους πλοιάρχους των πλοίων και το πλήρωμα ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με το παράρτημα II.Β των ΜΔΕ που αναφέρονται στο σημείο 37 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Άρθρο 44

Τεκμήριο άσκησης ΠΛΑ αλιείας

Θεωρείται ότι ένα σκάφος μη συμβαλλόμενων μερών έχει υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα του κανονισμού και έχει εμπλακεί σε ΠΛΑ αλιεία, εάν:

α) 

διοπτευθεί ή γίνει αντιληπτό να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού·

β) 

συμμετάσχει στη μεταφόρτωση με άλλο σκάφος μη συμβαλλομένου μέρους που έχει διοπτευθεί ή γίνει αντιληπτό να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες εντός ή εκτός της ζώνης διακανονισμού· και/ή

γ) 

έχει περιληφθεί στον κατάλογο ΠΛΑ αλιείας της Επιτροπής Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού («NEAFC») ( 6 ).

▼M1

Άρθρο 45

Διόπτευση και επιθεώρηση των σκαφών μη συμβαλλομένων μερών στη ζώνη διακανονισμού

Κάθε κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ΕΥΕΑ, που διεξάγει δραστηριότητες επιθεώρησης ή/και επιτήρησης στη ζώνη διακανονισμού οι οποίες επιτρέπονται στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος επιθεώρησης και επιτήρησης, το οποίο διοπτεύει ή εντοπίζει σκάφος μη συμβαλλομένου μέρους που ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού:

α) 

διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο της έκθεσης επιτήρησης που παρατίθεται στο παράρτημα IV.Α του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 38 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

β) 

επιχειρεί να ενημερώσει τον πλοίαρχο του σκάφους ότι το σκάφος τεκμαίρεται ότι ασκεί ΠΑΑ αλιεία και ότι η πληροφορίας αυτή θα διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, τις σχετικές ΠΟΔΑ και το κράτος σημαίας του σκάφους·

γ) 

εάν χρειάζεται, ζητεί άδεια από τον πλοίαρχο του σκάφους να επιβιβαστεί στο σκάφος για επιθεώρηση· και

δ) 

εφόσον ο πλοίαρχος του σκάφους συμφωνεί με την επιθεώρηση:

i) 

διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις διαπιστώσεις του επιθεωρητή χρησιμοποιώντας το έντυπο έκθεσης επιθεώρησης που παρατίθεται στο παράρτημα IV.B του ΜΔΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 41 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού· και

ii) 

παρέχει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του σκάφους.

▼B

Άρθρο 46

Είσοδος σε λιμένα και επιθεώρηση σκαφών μη συμβαλλομένου μέρους

1.  
Κάθε πλοίαρχος σκάφους ενός μη συμβαλλομένου μέρους ζητεί άδεια να καταπλεύσει σε λιμένα από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41.
2.  

Κάθε κράτος μέλος λιμένα:

α) 

διαβιβάζει αμελλητί στο κράτος σημαίας του σκάφους και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 41·

β) 

αρνείται την είσοδο σε λιμένα σε σκάφος μη συμβαλλομένου μέρους, εφόσον:

i) 

ο πλοίαρχος του σκάφους δεν έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1· ή

ii) 

το κράτος σημαίας δεν έχει επιβεβαιώσει τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2·

γ) 

ενημερώνει τον πλοίαρχο του σκάφους ή τον πράκτορα, το κράτος σημαίας του εν λόγω σκάφους και την Επιτροπή για την απόφασή του να αρνηθεί την είσοδο σε λιμένα, την εκφόρτωση, τη μεταφόρτωση ή άλλη χρήση του λιμένα από οποιοδήποτε σκάφος μη συμβαλλομένου μέρους·

δ) 

αποσύρει την άρνηση εισόδου σε λιμένα μόνο εάν το κράτος λιμένα έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν επετράπη η είσοδος ήταν ανεπαρκείς ή εσφαλμένοι ή ότι οι λόγοι αυτοί δεν ισχύουν πλέον·

ε) 

ενημερώνει τον πλοίαρχο του σκάφους ή τον πράκτορα, το κράτος σημαίας του εν λόγω σκάφους και την Επιτροπή για την απόφασή του να αποσύρει την άρνηση εισόδου σε λιμένα, την εκφόρτωση, τη μεταφόρτωση ή άλλη χρήση του λιμένα από οποιοδήποτε σκάφος μη συμβαλλομένου μέρους·

στ) 

όταν επιτρέπει την είσοδο, εξασφαλίζει ότι το σκάφος επιθεωρείται από δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους με γνώση του κανονισμού και ότι η επιθεώρηση διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφοι 11 έως 17· και

ζ) 

αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης και λεπτομέρειες για κάθε μεταγενέστερη ενέργεια που έχει λάβει στην Επιτροπή.

3.  
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε κανένα σκάφος μη συμβαλλομένου μέρους να μην εκτελεί εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ή άλλη χρήση των λιμένων του, εκτός εάν το σκάφος έχει επιθεωρηθεί από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του που είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον κανονισμό και ο πλοίαρχος του σκάφους διαπιστώνει ότι τα είδη ιχθύων στο σκάφος που υπόκεινται στη σύμβαση συλλέχθηκαν εκτός της ζώνης διακανονισμού ή σύμφωνα με τον κανονισμό.

Άρθρο 47

Προσωρινός κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας

1.  
Εκτός από τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 44, κάθε κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει αμελλητί στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση σκάφους μη συμβαλλομένου μέρους που ενδέχεται να ασκεί ΠΛΑ αλιεία στη ζώνη διακανονισμού.
2.  
Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος αντιταχθεί στη συμπερίληψη σκάφους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της NEAFC στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της NAFO ή στη διαγραφή του από αυτόν, το εν λόγω σκάφος εγγράφεται από τον εκτελεστικό γραμματέα της NAFO στον προσωρινό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας.

Άρθρο 48

Μέτρα κατά των σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή, την πρόληψη και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας, σε σχέση με οποιοδήποτε σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας, όπως μεταξύ άλλων μέτρα με τα οποία:

α) 

απαγορεύεται σε κάθε σκάφος που φέρει τη σημαία του, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, να συμμετέχει σε αλιευτικές δραστηριότητες με το εν λόγω σκάφος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων·

β) 

απαγορεύεται η παροχή προμηθειών, καυσίμων ή άλλων υπηρεσιών στο εν λόγω σκάφος·

γ) 

απαγορεύεται η είσοδος σε λιμένα του εν λόγω σκάφους και, εάν το σκάφος βρίσκεται σε λιμένα, απαγορεύεται η χρήση του λιμένα, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή κινδύνου, για λόγους επιθεώρησης ή για τη λήψη κατάλληλων μέτρων επιβολής·

δ) 

απαγορεύεται η αλλαγή πληρώματος, εκτός εάν απαιτείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας·

ε) 

αρνείται τη χορήγησης άδειας στο σκάφος αυτό να αλιεύει σε ύδατα υπό την εθνική του δικαιοδοσία·

στ) 

απαγορεύει τη ναύλωση τέτοιου σκάφους·

ζ) 

αρνείται να δώσει στα σκάφη αυτά τη δυνατότητα να φέρουν τη σημαία του·

η) 

απαγορεύει την εκφόρτωση και την εισαγωγή αλιευμάτων από το σκάφος ή αλιευμάτων ανιχνεύσιμων σε τέτοιο σκάφος·

θ) 

ενθαρρύνει τους εισαγωγείς, τους μεταφορείς και άλλους ενδιαφερόμενους τομείς να απέχουν από τη διαπραγμάτευση της μεταφόρτωσης των αλιευμάτων με τέτοια σκάφη· και

ι) 

συλλέγει και ανταλλάσσει οποιεσδήποτε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το σκάφος αυτό με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, τα μη συμβαλλόμενα μέρη και τις ΠΟΔΑ, με σκοπό τον εντοπισμό, την αποτροπή και την παρεμπόδιση της χρήσης ψευδών πιστοποιητικών εισαγωγής ή εξαγωγής σε σχέση με αλιεύματα ή αλιευτικά προϊόντα από τέτοια σκάφη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Εμπιστευτικότητα

Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 112 και 113 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εμπιστευτική μεταχείριση των ηλεκτρονικών αναφορών και μηνυμάτων που διαβιβάζονται προς τη NAFO και λαμβάνονται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 4 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 22 παράγραφοι 1, 5 και 6, το άρθρο 23 παράγραφος 6, το άρθρο 25 παράγραφος 8, το άρθρο 26 παράγραφος 9, το άρθρο 27 παράγραφοι 3, 5, 6, 7 και 15, το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 34 παράγραφοι 2, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 37 παράγραφος 1 και το άρθρο 39 παράγραφος 8.

Άρθρο 50

Διαδικασία τροποποιήσεων

1.  
Η Επιτροπή εκδίδει έως τις 18 Δεκεμβρίου 2019 κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 51 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τις διατάξεις των ΜΔΕ και τα παραρτήματά τους που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 51 για την τροποποίηση στη συνέχεια της εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξης.
2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 51, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την προσαρμογή του σε μέτρα που θεσπίζει η NAFO και δεσμεύουν την Ένωση και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) 

τον κατάλογο των δραστηριοτήτων των ερευνητικών σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

β) 

τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 σχετικά με τις περιοχές αλιείας γαρίδας της Αρκτικής· την υποβολή σχετικών εκθέσεων, την αλλαγή τύπου αλιείας, βαθών αλίευσης και τις αναφορές σε περιοχές περιορισμού ή απαγόρευσης αλιείας·

▼M3

γ) 

τις διαδικασίες σχετικά με τα σκάφη που διατηρούν επ’ αυτών πάνω από 50 τόνους συνολικού βάρους ζώντων αλιευμάτων και εισέρχονται στη ζώνη διακανονισμού για να αλιεύουν ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας όσον αφορά το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), τους όρους έναρξης της αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και τις διατάξεις για την εκφόρτωση και την επιθεώρηση σχετικά με την ιππόγλωσσα Γροιλανδίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

▼B

δ) 

το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής διαβίβασης στο άρθρο 22 παράγραφος 5, τον κατάλογο έγκυρων εγγράφων που πρέπει να τηρούνται επί του σκάφους σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 8 και το περιεχόμενο του σχεδίου χωρητικότητας που περιγράφεται στο άρθρο 22 παράγραφος 10·

ε) 

την τεκμηρίωση που πρέπει να τηρείται επί ναυλωμένων σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 9·

στ) 

την υποχρέωση για αυτόματη και συνεχή μετάδοση των δεδομένων VMS, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, καθώς και καθήκοντα του ΚΠΑ που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 και 9·

ζ) 

το επίπεδο κάλυψης παρατηρητών του άρθρου 27 παράγραφος 3, τις διατάξεις σχετικά με την εκ μέρους των κρατών μελών ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων του άρθρου 27 παράγραφος 7, τα καθήκοντα παρατηρητή κατά το άρθρο 27 παράγραφος 11 και τα καθήκοντα του πλοιάρχου του σκάφους κατά το άρθρο 27 παράγραφος 12·

η) 

τις υποχρεώσεις του πλοιάρχου του σκάφους κατά τη διάρκεια των ελέγχων του άρθρου 32·

▼M1

θ) 

τα μεγέθη ματιών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·

ι) 

τις τεχνικές προδιαγραφές των σχαρών διαλογής, των πλεγμάτων και των αλυσίδων με εγκάρσιο πείρο στην αλιεία γαρίδας της Αρκτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των σχαρών διαλογής ή των προσαρτημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ή 3α·

ια) 

τις περιοχές ή τις περιόδους απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού που ορίζονται στο άρθρο 18·

▼M3

ιβ) 

τα μέτρα ελέγχου για τον γάδο στη διαίρεση 3Μ που προβλέπονται στο άρθρο 9α.

▼B

3.  
Οι τροποποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζονται αυστηρά στην εφαρμογή τροποποιήσεων των ΜΔΕ στο δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 51

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Η εξουσία για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 50 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 17 Ιουνίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιότητας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.
3.  
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 50 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  
Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  
Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  
Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 50 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 52

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 καταργούνται.

▼M5 —————

▼B

Άρθρο 54

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 53 εφαρμόζεται από την 21η Ιουνίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1) 

Πίνακας 4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 17 και στο άρθρο 17·

2) 

Σχήμα 2 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 17 και στο άρθρο 17·

3) 

Μέρος VI του παραρτήματος I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 21, στο άρθρο 21 παράγραφος 2 και στο άρθρο 27 παράγραφος 11 στοιχείο α) σημείο i),

4) 

Μέρος VII του παραρτήματος I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 29·

5) 

Μορφότυπος που ορίζεται στο παράρτημα II.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

6) 

Πίνακας 1 και σχήμα 1(1) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1·

7) 

Πίνακας 2 και σχήμα 1(2) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4·

8) 

Πίνακας 3 και σχήμα 1(3) των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5·

9) 

Μορφότυπος που ορίζεται στο παράρτημα IV.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε), στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και στο άρθρο 39 παράγραφος 16·

10) 

Παράρτημα III.A των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1·

11) 

Παράρτημα I.Γ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ), στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 25 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο·

12) 

Παράρτημα III.B των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3·

13) 

Παράρτημα I.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2·

14) 

Σχήμα 3 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1·

15) 

Πίνακας 5 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1·

16) 

Σχήμα 4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·

17) 

Πίνακας 6 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·

18) 

Σχήμα 5 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4·

19) 

Πίνακας 7 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4·

20) 

Πρωτόκολλο εξερευνητικής αλιείας στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1·

21) 

«Κοινοποίηση πρόθεσης διεξαγωγής εξερευνητικής αλιείας βυθού» στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

22) 

«Έκθεση αλιευτικού ταξιδιού εξερευνητικής αλιείας βυθού» στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

23) 

Στοιχεία για την αξιολόγηση των προτεινόμενων εξερευνητικών αλιευτικών δραστηριοτήτων βυθού στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

24) 

«Έντυπο συλλογής δεδομένων εξερευνητικής αλιείας» στο παράρτημα I.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο α)·

25) 

Μορφότυπος που ορίζεται για τον κατάλογο των σκαφών στο παράρτημα II.Γ1 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

26) 

Μορφότυπος που ορίζεται για τη διαγραφή από τον κατάλογο των σκαφών στο παράρτημα II.Γ2 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

27) 

Μορφότυπος που ορίζεται για την ατομική άδεια για κάθε σκάφος στο παράρτημα II.Γ3 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α)·

28) 

Μορφότυπος που ορίζεται για την αναστολή της άδειας στο παράρτημα II.Γ4 των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο β)·

29) 

Κατάλογος κωδικών μορφής παρουσίασης του προϊόντος στο παράρτημα II.ΙΑ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

30) 

Πρότυπο ημερολογίου αλιείας στο παράρτημα II.Α των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2·

31) 

Μορφότυπος για την αναφορά αλιευμάτων στο παράρτημα II.Δ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 6 και 8 και στο άρθρο 26 παράγραφος 9 στοιχείο β)·

32) 

Μορφότυπος για την ακύρωση της αναφοράς αλιευμάτων στο παράρτημα II.ΣΤ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 6 και 7·

33) 

Παράρτημα II.ΙΔ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 στοιχείο β)·

34) 

Μορφότυπος ανταλλαγής δεδομένων στο παράρτημα II.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 9 στοιχείο β)·

35) 

Έκθεση του παρατηρητή στο παράρτημα II.ΙΓ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 11 στοιχείο α)·

36) 

Αναφορά στο παράρτημα II.Ζ των ΜΔΕ που διαβιβάζεται ημερησίως από τον παρατηρητή όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 11 στοιχείο ε)·

37) 

Κανόνες περί εμπιστευτικότητας στο παράρτημα II.B των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 10 και στο άρθρο 43·

38) 

Έντυπο έκθεσης επιτήρησης στο παράρτημα IV.A των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 45 στοιχείο α)·

39) 

Εικόνα του επισείοντος στο παράρτημα IV.E των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο β)·

40) 

Κανόνες για την παροχή σκάλας επιβίβασης στο παράρτημα IV.Ζ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 32 στοιχείο γ)·

41) 

Έκθεση επιθεώρησης στο παράρτημα IV.B των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 45 στοιχείο δ)·

42) 

Σφραγίδα επιθεώρησης NAFO στο παράρτημα IV.ΣΤ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

43) 

Έντυπο προηγούμενου αιτήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα στο παράρτημα II.ΙΒ των ΜΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 8 και παράγραφος 13 στοιχείο α) σημείο iii), στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και στο άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2·

▼M1

44) 

Παράρτημα IV.H του ΜΔΕ για τις επιθεωρήσεις στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 39 παράγραφος 11·

▼M1

45) 

Παράρτημα II.H του ΜΔΕ σχετικά με τη διαδικασία για τη χορήγηση πρόσβασης σε φυσικά πρόσωπα εντός των συμβαλλομένων μερών στον ιστότοπο ΠΕΕ.( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΕ L 83 της 25.3.2019, σ. 18).

( 5 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).

( 6 ) Η σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 18 Νοεμβρίου 1980 και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου 1982 και στην οποία προσχώρησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 13 Ιουλίου 1981 (ΕΕ L 227 της 12.8.1981, σ. 22).