02014R0833 — EL — 02.12.2017 — 004.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 833/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Ιουλίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

(ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 960/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 8ης Σεπτεμβρίου 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1290/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1797 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2212 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2017

  L 316

15

1.12.2017


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 246, 21.8.2014, σ.  59 (833/2014)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 833/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Ιουλίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην ΟυκρανίαΆρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης» νοούνται τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009,

β) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα I,

γ) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που αφορά την επισκευή, ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, δοκιμή, συντήρηση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λαμβάνει τη μορφή εκπαίδευσης, παροχής συμβουλών, κατάρτισης, μεταβίβασης πρακτικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσιών παροχής συμβουλών, περιλαμβανομένων των λεκτικών μορφών βοήθειας,

δ) ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης» νοούνται:

(i) η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογιών ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή

(ii) η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογιών ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη χώρα.

▼M1

ε) ως «επενδυτικές υπηρεσίες» νοούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες:

(i) η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα,

(ii) η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

(iii) η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό,

(iv) η διαχείριση χαρτοφυλακίων,

(v) οι επενδυτικές συμβουλές,

(vi) η αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων και/ή η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,

(vii) η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,

(viii) οποιαδήποτε υπηρεσία που συνδέεται με την αποδοχή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

στ) ως «κινητές αξίες» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγμάτευση στην κεφαλαιαγορά, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής:

(i) οι μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα μετοχών,

(ii) τα ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και αποθετήρια έγγραφα τέτοιων κινητών αξιών,

(iii) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης τέτοιων κινητών αξιών.

▼B

ζ) ως «μέσα χρηματαγοράς» νοούνται οι κατηγορίες μέσων που αποτελούν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, όπως τα έντοκα γραμμάτια, τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα εμπορικά γραμμάτια, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής,

η) ως «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή από το κοινό καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό,

(i) ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους.

Άρθρο 2

1.  Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, εάν τα είδη αυτά προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, πλήρως η εν μέρει, για στρατιωτική χρήση ή για τελικό στρατιωτικό χρήστη.

Όπου ο τελικός χρήστης είναι ο ρωσικός στρατός, τα αγαθά και οι τεχνολογίες διπλής χρήσης που προμηθεύεται θεωρούνται ότι έχουν στρατιωτική χρήση.

2.  Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις άδειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια εξαγωγών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, εάν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να είναι στρατιωτικός τελικός χρήσης ή ότι τα αγαθά μπορεί να έχουν στρατιωτική τελική χρήση.

▼M2

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να χορηγούν άδεια όταν οι εξαγωγές αφορούν την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία συνήφθη πριν από την 1η Αυγούστου 2014, ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

▼B

Οι εξαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αίτησή τους για έκδοση άδειας εξαγωγής.

▼M1

Άρθρο 2α

1.  Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού 428/2009, είτε προέρχονται από την Ένωση είτε όχι, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς στη Ρωσία όπως κατονομάζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

2.  Απαγορεύεται:

α) η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών που αφορούν τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα IV,

β) η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας σχετιζόμενης με αγαθά και τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των επιχορηγήσεων, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής συνδρομής, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα IV.

▼M2

3.  Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγουν την εκτέλεση συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από τη 12η Σεπτεμβρίου 2014, ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, και την παροχή βοήθειας απαραίτητης για τη συντήρηση και ασφάλεια υπαρχουσών ικανοτήτων εντός της Ένωσης.

▼M1

4.  Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης που προορίζονται για την αεροναυτική και διαστημική βιομηχανία, ή στη συναφή παροχή τεχνικής και χρηματοοικονομικής βοήθειας, για μη στρατιωτική χρήση ή για μη στρατιωτικό τελικό αποδέκτη, καθώς και για τη συντήρηση και την ασφάλεια υπαρχουσών μη στρατιωτικών πυρηνικών δυνατοτήτων εντός της Ένωσης, για μη στρατιωτική χρήση και για μη στρατιωτικό τελικό αποδέκτη.

▼B

Άρθρο 3

▼M2

1.  Απαιτείται προηγούμενη άδεια για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα II, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εάν τα είδη αυτά προορίζονται προς χρήση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της.

2.  Για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή για την οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας και σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009. Η άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

3.  Το παράρτημα II περιλαμβάνει ορισμένα είδη κατάλληλα για τις ακόλουθες κατηγορίες έργων έρευνας και παραγωγής στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της:

α) έρευνα και παραγωγή πετρελαίου σε ύδατα με βάθος μεγαλύτερο των 150 μέτρων·

β) έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην υπεράκτια περιοχή βορείως του Αρκτικού Κύκλου, ή

γ) έργα δυνάμενα να παράγουν πετρέλαιο από πόρους ευρισκομένους σε σχιστολιθικούς σχηματισμούς μέσω υδραυλικής ρηγμάτωσης. Δεν εφαρμόζεται στην αναζήτηση και παραγωγή διαμέσου σχιστολιθικών κοιτασμάτων με σκοπό την ανεύρεση μη σχιστολιθικών αποθεμάτων ή την άντλησηπετρελαίου από μη σχιστολιθικά αποθέματα.

4.  Οι εξαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αίτησή τους για έκδοση άδειας εξαγωγής.

5.  Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν καμία άδεια για πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των ειδών που περιλαμβάνει το παράρτημα II, εάν έχουν βάσιμους λόγους να κρίνουν ότι η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των ειδών προορίζονται για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων έρευνας και παραγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να χορηγούν άδεια όταν η πώληση, η προμήθεια, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή αφορούν την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία συνήφθη πριν από την 1η Αυγούστου 2014, ή συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται επίσης να χορηγούν άδεια όταν η πώληση, η προμήθεια, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή των ειδών είναι απαραίτητες για την επείγουσα πρόληψη ή τον μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις επείγοντος, η πώληση, η προμήθεια, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη άδεια υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αιτιολόγηση για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή που πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη άδεια.

▼B

6.  Σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ακυρώσουν, να αναστείλουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσα άδεια εξαγωγής.

7.  Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας, ή ακύρωσης, αναστολής, ουσιαστικού περιορισμού ή ανάκλησης της άδειας εκ μέρους της αρμοδίας αρχής σύμφωνα με τις παραγράφους 5 ή 6, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή την απόφασή του και ανταλλάσσει κάθε σχετική πληροφορία με αυτά, τηρουμένων των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών που περιλαμβάνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 ( 1 ) του Συμβουλίου.

8.  Προτού ένα κράτος μέλος χορηγήσει σύμφωνα με την παράγραφο 5 άδεια για μια συναλλαγή κατ' ουσίαν ταυτόσημη με συναλλαγή για την οποία άλλο κράτος μέλος ή κράτη μέλη είχαν διατυπώσει άρνηση που εξακολουθεί να ισχύει, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7, προβαίνει καταρχάς σε διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που διατύπωσαν την άρνηση. Αν το οικείο κράτος μέλος, μετά τις ως άνω διαβουλεύσεις, αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αιτιολογήσει την απόφασή του.

▼M1

Άρθρο 3α

▼M2

1.  Απαγορεύεται η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, ορισμένων συναφών υπηρεσιών απαραίτητων για τις ακόλουθες κατηγορίες έργων έρευνας και παραγωγής στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της:

α) έρευνα και παραγωγή πετρελαίου σε ύδατα με βάθος μεγαλύτερο των 150 μέτρων·

β) έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην υπεράκτια περιοχή βορείως του Αρκτικού Κύκλου, ή

γ) έργα δυνάμενα να παράγουν πετρέλαιο από πόρους ευρισκομένους σε σχιστολιθικούς σχηματισμούς μέσω υδραυλικής ρηγμάτωσης. Δεν εφαρμόζεται στην αναζήτηση και παραγωγή διαμέσου σχιστολιθικών κοιτασμάτων με σκοπό την ανεύρεση μη σχιστολιθικών αποθεμάτων ή την άντληση πετρελαίου από μη σχιστολιθικά αποθέματα.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως συναφείς υπηρεσίες νοούνται:

i) η γεώτρηση,

ii) οι δοκιμές φρέατος,

iii) η καταγραφή γεωλογικών σχηματισμών και υπηρεσίες αποπεράτωσης,

iv) ο εφοδιασμός ειδικών πλωτών σκαφών.

2.  Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν με την επιφύλαξη εκτέλεσης τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο η οποία έχει συναφθεί πριν από την 12η Σεπτεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

3.  Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται όταν οι σχετικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την επείγουσα πρόληψη ή τον μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον.

Ο πάροχος της υπηρεσίας κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών κάθε δραστηριότητα που έχει αναληφθεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αιτιολόγηση για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή.

▼B

Άρθρο 4

1.  Απαγορεύεται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ( 2 ), ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία,

▼M1

β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως επιχορηγήσεων, δανείων και ασφάλισης ή εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία,

▼B

γ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, εάν τα είδη αυτά προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, πλήρως η εν μέρει, για στρατιωτική χρήση ή για στρατιωτικό τελικό χρήστη,

δ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, εάν τα είδη αυτά προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, πλήρως η εν μέρει, για στρατιωτική χρήση ή για στρατιωτικό τελικό χρήστη.

▼M2

2.  Οι απαγορεύσεις στην παράγραφο 1 ισχύουν με την επιφύλαξη της εκτέλεσης συμβάσεων οι οποίες συνήφθησαν πριν από την 1η Αυγούστου 2014, ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση τέτοιας σύμβασης, και την παροχή βοήθειας απαραίτητης για τη συντήρηση και ασφάλεια υπαρχουσών ικανοτήτων εντός της Ένωσης.

▼M3

2α.  Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) δεν ισχύουν στην παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας, σχετικά με τις ακόλουθες πράξεις:

α) την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή και την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά υδραζίνης (CAS 302-01-2) σε συγκεντρώσεις 70 τοις εκατό και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνική βοήθεια, η χρηματοδότηση ή η χρηματοοικονομική βοήθεια αφορά σε ποσό υδραζίνης που υπολογίζεται σύμφωνα με την εκτόξευση ή τις εκτοξεύσεις ή τους δορυφόρους για τους οποίους έχει παρασκευαστεί, και που δεν υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα των 800 kg για κάθε επιμέρους εκτόξευση ή δορυφόρο·

β) την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά ασύμμετρης διμεθυλυδραζίνης (CAS 57-14-7)·

γ) την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή και την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά μονομεθυλυδραζίνης (CAS60-34-4), υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνική βοήθεια, η χρηματοδότηση ή η χρηματοοικονομική βοήθεια αφορά σε ποσό μονομεθυλυδραζίνης που υπολογίζεται σύμφωνα με την εκτόξευση ή τις εκτοξεύσεις ή τους δορυφόρους για τους οποίους έχει παρασκευαστεί,

εφόσον οι ουσίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου προορίζονται για τη χρήση μηχανισμών εκτόξευσης που χρησιμοποιούν ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών εκτόξευσης, ή για τη χρήση στις εκτοξεύσεις ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων, ή για την τροφοδοσία δορυφόρων από τους ευρωπαίους κατασκευαστές δορυφόρων.

▼M4

2αα.  Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σημεία α) και β), δεν ισχύουν στην παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέεται με την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή και την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά υδραζίνης (CAS 302-01-2) σε συγκεντρώσεις 70 τοις εκατό και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνική βοήθεια, η χρηματοδότηση ή η χρηματοοικονομική βοήθεια αφορά υδραζίνη που προορίζεται για:

α) τις δοκιμές και την πτήση του ExoMars Descent Module στο πλαίσιο της αποστολής ExoMars 2020, σε ποσότητα υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φάσης της εν λόγω αποστολής, η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 5 000  kg για ολόκληρη τη διάρκεια της αποστολής ή

β) την πτήση του ExoMars Carrier Module στο πλαίσιο της αποστολής ExoMars 2020, σε ποσότητα υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις ανάγκες της πτήσης, η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 300 kg.

▼M4

2β.  Για την παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας, σχετικά με τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2αα, απαιτείται προηγούμενη άδεια των αρμόδιων αρχών.

Οι αιτούντες άδεια παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή για όλες τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.

▼M2

3.  Η παροχή των ακόλουθων επιτρέπεται μόνον εφόσον δοθεί άδεια από τη σχετική αρμόδια αρχή:

α) τεχνικής βοήθειας, ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, που συνδέονται με τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα II, καθώς και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ειδών αυτών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, ή, εάν αυτή η βοήθεια αφορά είδη προς χρήση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα·

β) χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα II, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, ή, εάν αυτή η βοήθεια αφορά είδη προς χρήση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις επείγοντος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, η παροχή υπηρεσιών που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη άδεια υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παροχή των υπηρεσιών

▼C1

4.  Όταν υποβάλλονται αιτήσεις για άδειες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 3, και ιδίως οι παράγραφοι 2 και 5, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

▼M1

Άρθρο 5

1.  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αγορά, πώληση, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών για την έκδοση ή παροχή βοήθειας για την έκδοση καθώς ή η με άλλο τρόπο διαπραγμάτευση κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που έχουν διάρκεια άνω των 90 ημερών και εκδόθηκαν από την 1η Αυγούστου 2014 έως τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 ή έχουν διάρκεια άνω των 30 ημερών και εκδίδονται μετά τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 από:

α) μεγάλο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο μεγάλο οργανισμό που έχει ρητή εντολή να προωθεί την ανταγωνιστικότητα της ρωσικής οικονομίας, τη διαφοροποίησή της και την ενθάρρυνση των επενδύσεων, έχει την έδρα του στη Ρωσία και τελεί υπό κρατική ιδιοκτησία ή έλεγχο σε ποσοστό άνω του 50 % κατά την 1η Αυγούστου 2014, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα III, ή

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III ή

γ) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου ή περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

2.  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αγορά, πώληση, παροχή επενδυτικής υπηρεσίας για την έκδοση ή παροχή βοήθειας για την έκδοση καθώς ή η με άλλο τρόπο διαπραγμάτευση κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς τα οποία έχουν διάρκεια άνω των 30 ημερών και εκδίδονται μετά τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 από:

α) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την πώληση ή την εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού ή υπηρεσιών και αναπτύσσει σημαντικές δραστηριότητες στους εν λόγω τομείς, όπως κατονομάζονται στο παράρτημα V, πλην των νομικών προσώπων, των οντοτήτων ή των φορέων που δραστηριοποιούνται στον διαστημικό τομέα ή τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας,

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, τελεί υπό κρατικό έλεγχο ή υπό κρατική ιδιοκτησία σε ποσοστό άνω του 50 %, του οποίου τα συνολικά εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο ρωσικά ρούβλια και του οποίου τα εκτιμώμενα έσοδα προέρχονται κατά τουλάχιστον 50 % από την πώληση ή τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, όπως κατονομάζεται στο παράρτημα VI,

γ) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου ή

δ) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α), β) ή γ) της παρούσας παραγράφου.

▼M2

3.  Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση σύναψη συμφωνίας ή η συμμετοχή σε συμφωνία για την παροχή νέων δανείων ή πιστώσεων με διάρκεια άνω των 30 ημερών προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2 μετά τη 12η Σεπτεμβρίου 2014.

Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α) δάνεια ή πιστώσεις που έχουν ειδικό και καταγεγραμμένο σκοπό την παροχή χρηματοδότησης για μη απαγορευμένες εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και οποιουδήποτε τρίτου κράτους, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες από άλλο τρίτο κράτος που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης εξαγωγής ή εισαγωγής, ή

β) δάνεια που έχουν ειδικό και καταγεγραμμένο σκοπό την παροχή επείγουσας χρηματοδότησης για την τήρηση κριτηρίων φερεγγυότητας και ρευστότητας για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ένωση, των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που αναφέρεται στο παράρτημα III.

▼M2

4.  Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν ισχύει για αναλήψεις ή εκταμιεύσεις που πραγματοποιούνται βάσει συμβάσεως που έχει συναφθεί πριν από την 12η Σεπτεμβρίου 2014 υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις των εν λόγω αναλήψεων ή εκταμιεύσεων:

i) συμφωνήθηκαν πριν από την 12η Σεπτεμβρίου 2014, και

ii) δεν έχουν τροποποιηθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά, και

β) πριν από την 12η Σεπτεμβρίου 2014 καθορίστηκε συμβατική ημερομηνία λήξης για την πλήρη εξόφληση όλων των κεφαλαίων που διατέθηκαν και για την πραγματοποίηση όλων των δεσμεύσεων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν δυνάμει της σύμβασης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις αναλήψεις και τις εκταμιεύσεις που αναφέρονται στο σημείο α) περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια της περιόδου εξόφλησης για κάθε ανάληψη ή εκταμίευση, το επιτόκιο που εφαρμόζεται ή τη μέθοδο υπολογισμού του επιτοκίου, καθώς και το μέγιστο ποσό.

▼B

Άρθρο 6

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες:

α) που αφορούν τις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 3,

β) που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα I βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 9

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.  Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 10

Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

1.  Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση αποζημίωσης ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ιδίως χρηματοοικονομικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

▼M1

α) οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 5 παράγραφος 1 και στα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή απαριθμούνται στα παραρτήματα III, IV, V και VI,

▼B

β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό από τη Ρωσία,

γ) οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς των στοιχείων α) και β) της παρούσας παραγράφου.

2.  Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο του νομίμου της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

▼M1

Άρθρο 12

Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή συνέπεια την παράκαμψη των απαγορεύσεων των άρθρων 2, 2α, 3α, 4 ή 5, μεταξύ άλλων μέσω ενεργειών στη θέση οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή με τη χρήση των εξαιρέσεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 για τη χρηματοδότηση οντοτήτων αναφερόμενων στο άρθρο 5.

▼B

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) εντός του εδάφους της Ένωσης,

β) επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,

γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους,

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους,

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δικτυακοί τόποι με πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

ΜΑΛΤΑ

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

▼M2

Κατάλογος ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 3

▼BΚατάλογος ΣΟ

Περιγραφή

7304 11 00

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 19 10

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)

7304 19 30

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)

7304 19 90

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)

7304 22 00

Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτους χάλυβες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

7304 23 00

Διατρητικά στελέχη, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτους χάλυβες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)

7304 29 10

Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm (εκτός από τα προϊόντα από χυτοσίδηρο)

7304 29 30

Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από χυτοσίδηρο)

7304 29 90

Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από χυτοσίδηρο)

7305 11 00

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)

7305 12 00

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι κατά μήκος (εκτός των συγκολλημένων κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα))

7305 19 00

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των συγκολλημένων κατά μήκος) (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα))

7305 20 00

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα

7306 11

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

7306 19

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)

7306 21 00

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4

7306 29 00

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 (εκτός από τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο)

8207 13 00

Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης εναλλασσόμενα, με εργαζόμενο μέρος από συντηγμένα μεταλλικά καρβίδια ή από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις

8207 19 10

Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης εναλλασσόμενα, με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

▼M2

ex 8413 50

Παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες για υγρά, μηχανοκίνητες, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής είναι τουλάχιστον 18 m3/hour και η μέγιστη πίεση στομίου εξόδου είναι τουλάχιστον 40 bar, ειδικά κατασκευασμένες για την άντληση ιλύος γεώτρησης και/ή τσιμέντου σε φρέατα πετρελαίου.

ex 8413 60

Περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες για υγρά, μηχανοκίνητες, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής είναι τουλάχιστον 18 m3/hour και η μέγιστη πίεση στομίου εξόδου είναι τουλάχιστον 40 bar, ειδικά κατασκευασμένες για την άντληση ιλύος γεώτρησης και/ή τσιμέντου σε φρέατα πετρελαίου.

▼B

8413 82 00

Ανυψωτές υγρών (εκτός από τις αντλίες)

8413 92 00

Μέρη ανυψωτών υγρών, Π.Δ.Κ.Α.

8430 49 00

Μηχανές γεώτρησης εν γένει για τη διάτρηση του εδάφους ή την εξόρυξη μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών μη αυτοπροωθούμενες και μη υδραυλικές (εκτός από μηχανές διάνοιξης σηράγγων κα στοών και εργαλεία του χεριού)

▼M2

ex 8431 39 00

Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές αναζήτησης κοιτασμάτων πετρελαίου της κλάσης 8428

ex 8431 43 00

Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές αναζήτησης κοιτασμάτων πετρελαίου των υπο-κλάσεων 8430 41 ή 8430 49

ex 8431 49

Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές αναζήτησης κοιτασμάτων πετρελαίου των κλάσεων 8426 , 8429 και 8430

▼B

8705 20 00

Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους

8905 20 00

Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες

8905 90 10

Πλοία-φάροι για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, πλοία-αντλίες, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους (εκτός από βυθοκόρους, εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες, αλιευτικά σκάφη και πολεμικά πλοία)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5α

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων

που αναφέρονται στο άρθρο 2α

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82, 22.3.1997, σ. 1)

( 2 ) Η τελευταία έκδοση δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 107, 9.4.2014, σ. 1.