02014R0807 — EL — 01.01.2018 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων

(ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1367 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2015

  L 211

7

8.8.2015

►M2

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2018

  L 19

5

22.1.2019
▼B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός προβλέπει:

1) διατάξεις που συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά:

α) τους νέους γεωργούς,

β) τα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις,

γ) την προώθηση προγραμμάτων ποιότητας,

δ) την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων,

ε) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων,

στ) τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τα μέτρα για το κλίμα,

ζ) τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία,

η) τον αποκλεισμό της διπλής χρηματοδότησης,

θ) την καλή μεταχείριση των ζώων,

ι) τη συνεργασία,

ια) τα εμπορικά δάνεια σε ταμεία αλληλοβοήθειας,

ιβ) τις επενδύσεις,

ιγ) τη μετατροπή ή την προσαρμογή των δεσμεύσεων,

ιδ) την παράταση των δεσμεύσεων ή την ανάληψη νέων·

2) συγκεκριμένους μεταβατικούς κανόνες για τη θέσπιση των όρων υπό τους οποίους η στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ή, στην περίπτωση της Κροατίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006, μπορεί να ενσωματωθεί στη στήριξη που παρέχεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση της Κροατίας, και για τεχνική συνδρομή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

▼M2

Άρθρο 2

Νέος γεωργός

1.  Οι όροι πρόσβασης στη στήριξη που ισχύουν για νέο γεωργό κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ο οποίος εγκαθίσταται σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής από κοινού με άλλους γεωργούς, είναι ισοδύναμοι με τους όρους που ισχύουν για νέο γεωργό ο οποίος εγκαθίσταται ως μόνος υπεύθυνος εκμετάλλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι νέοι γεωργοί διατηρούν τον έλεγχο της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος.

2.  Σε περίπτωση που η αίτηση για στήριξη αφορά εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο, ο νέος γεωργός κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ασκεί έλεγχο στο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος. Όταν διάφορα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που δεν είναι νέοι γεωργοί, συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου, ο νέος γεωργός είναι ικανός να ασκεί τον έλεγχο αυτό μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους γεωργούς.

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ελέγχεται μεμονωμένα ή από κοινού από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο επί του άλλου νομικού προσώπου.

3.  Είναι δυνατό να δοθεί στον δικαιούχο περίοδος χάριτος, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της επιμέρους απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, ώστε να εκπληρώσει τους όρους σχετικά με την απόκτηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

▼B

Άρθρο 3

Προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις

Τα κράτη μέλη ορίζουν τη διάρκεια και το περιεχόμενο των βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα και επισκέψεις πρέπει να εστιάζονται, ειδικότερα, στις μεθόδους και/ή τεχνολογίες βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων τεχνολογιών, και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών.

Άρθρο 4

Συστήματα ποιότητας – προώθηση

1.  Οι ομάδες παραγωγών που λαμβάνουν στήριξη βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 είναι οντότητες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που συγκεντρώνουν επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, για ένα συγκεκριμένο προϊόν που καλύπτεται από κάποιο από τα εν λόγω συστήματα.

2.  Τα είδη των δράσεων που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) να προορίζονται να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν τα προϊόντα που καλύπτονται από σύστημα ποιότητας για γεωργικά προϊόντα, βαμβάκι ή τρόφιμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η συμμετοχή στο οποίο λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης· και

β) να προσελκύουν την προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήματα των καλυπτόμενων προϊόντων, ιδίως ως προς την ποιότητα, τις ειδικές μεθόδους παραγωγής, τα υψηλά πρότυπα διαβίωσης των ζώων και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, τα οποία συνδέονται με το σχετικό σύστημα ποιότητας.

3.  Οι επιλέξιμες δράσεις δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ενός προϊόντος λόγω της ιδιαίτερης προέλευσής του, με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας που θεσπίζονται από τον τίτλο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), από το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), από το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) και από το τμήμα 2 του κεφαλαίου I του τίτλου II του μέρους II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ) όσον αφορά τον οίνο. Η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί να αναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα.

4.  Δεν πρέπει να χορηγείται καμία στήριξη βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με εμπορικά σήματα.

Άρθρο 5

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

1.  Στο επιχειρηματικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1305/2013 περιγράφονται τουλάχιστον:

α) στην περίπτωση των ενισχύσεων εκκίνησης σε νέους γεωργούς:

i) η αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης,

ii) στάδια και στόχοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης,

iii) λεπτομερή στοιχεία των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως π.χ. επενδύσεις, κατάρτιση, παροχή συμβουλών·

β) στην περίπτωση των ενισχύσεων εκκίνησης για μη γεωργικές δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές:

i) η αρχική οικονομική κατάσταση του προσώπου ή της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης,

ii) στάδια και στόχοι για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων του προσώπου ή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης,

iii) λεπτομερή στοιχεία των δράσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προσώπου ή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης, όπως π.χ. επενδύσεις, κατάρτιση, παροχή συμβουλών ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα·

γ) στην περίπτωση των ενισχύσεων εκκίνησης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων:

i) η αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης, και

ii) λεπτομερή στοιχεία των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων που μπορούν να στηρίξουν την επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας, όπως π.χ. επενδύσεις, κατάρτιση, συνεργασία.

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 από την άποψη του δυναμικού παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης, υπολογισμένου σε τυπική απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1242/2008 της Επιτροπής ( 5 ), ή ισοδύναμο αυτού.

Άρθρο 6

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Οι ακόλουθες ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στο πλαίσιο του μέτρου δάσωσης και δημιουργίας δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013:

α) κατά την επιλογή των ειδών που πρόκειται να φυτευτούν, των περιοχών και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να αποφεύγεται η ακατάλληλη δάσωση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων όπως οι τυρφώνες και οι υγρότοποι, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καλλιέργεια υψηλής φυσικής αξίας. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί Natura 2000 σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 6 ) και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ) πρέπει να επιτρέπεται μόνο δάσωση που συνάδει με τους διαχειριστικούς στόχους των συγκεκριμένων περιοχών και που έχει εγκριθεί από την αρχή του κράτους μέλους που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του Natura 2000·

β) η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και τη βιοτική, εδαφολογική και υδρολογική κατάσταση της περιοχής, καθώς και τον δυνητικό χωροκατακτητικό χαρακτήρα των ειδών υπό τις τοπικές συνθήκες όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο γεωργός οφείλει να προστατεύει και να φροντίζει το δάσος τουλάχιστον κατά την περίοδο καταβολής της πριμοδότησης για την κάλυψη της απώλειας γεωργικού εισοδήματος και των δαπανών συντήρησης. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται η φροντίδα, η αραίωση ή η βόσκηση, κατά περίπτωση, προς το συμφέρον της μελλοντικής ανάπτυξης του δάσους, καθώς και η ρύθμιση του ανταγωνισμού με ποώδη βλάστηση και η παρεμπόδιση της ανάπτυξης θάμνων που μπορεί να ευνοήσουν το ξέσπασμα πυρκαγιάς. Όσον αφορά τα είδη ταχείας ανάπτυξης, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ελάχιστο και τον μέγιστο χρόνο πριν από την υλοτόμηση. Ο ελάχιστος χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 8 έτη και ο μέγιστος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 έτη·

γ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω των δυσχερών περιβαλλοντικών ή κλιματικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η φύτευση πολυετών ξυλωδών ειδών δεν αναμένεται να οδηγήσει στην εδραίωση της δασοκάλυψης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει στον δικαιούχο να αποφασίσει και να διατηρήσει άλλη ξυλώδη φυτική κάλυψη. Ο δικαιούχος παρέχει τον ίδιο βαθμό επιμέλειας και προστασίας που ισχύει για τα δάση·

δ) στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία δασών μεγέθους που υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, η δράση συνίσταται είτε:

i) στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ή

ii) σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε:

 τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή

 τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων όπου τα λιγότερο άφθονα καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 10 % της περιοχής.

Άρθρο 7

Γεωργία-περιβάλλον-κλίμα

1.  Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας συνάδουν τουλάχιστον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η διαχείριση και διατήρηση της συνολικής έκτασης του βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική βόσκηση και η υποβόσκηση·

β) η πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ζώων που βόσκουν στην εκμετάλλευση ή, στην περίπτωση δέσμευσης που αποσκοπεί στον περιορισμό της απόπλυσης λιπαντικών στοιχείων, του συνόλου των φυλασσόμενων στην εκμετάλλευση ζώων τα οποία πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη δέσμευση.

2.  Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία ή για τη διατήρηση φυτικών γενετικών πόρων που απειλούνται από γενετική διάβρωση απαιτούν

α) την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων, γενετικά προσαρμοσμένων σε ένα ή περισσότερα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής ή περιβάλλοντα στη χώρα, που απειλούνται με εξαφάνιση για την κτηνοτροφία· ή

β) τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων που είναι φυσικά προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση.

Τα ακόλουθα είδη ζώων εκμετάλλευσης είναι επιλέξιμα για στήριξη:

α) βοοειδή

β) προβατοειδή

γ) αιγοειδή

δ) ιπποειδή

ε) χοίροι

στ) πουλιά.

3.  Για να θεωρηθεί ότι οι τοπικές φυλές απειλούνται με εξαφάνιση για την κτηνοτροφία πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δηλώνεται ο αριθμός, σε εθνικό επίπεδο, των θηλυκών ζώων αναπαραγωγής·

β) ο αριθμός και η ιδιότητα των απειλούμενων φυλών πιστοποιείται από δεόντως αναγνωρισμένο σχετικό επιστημονικό φορέα·

γ) δεόντως αναγνωρισμένος σχετικός τεχνικός οργανισμός τηρεί και ενημερώνει το γενεαλογικό ή ζωοτεχνικό μητρώο της φυλής·

δ) οι εν λόγω οργανισμοί διαθέτουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των ζώων των απειλούμενων με εξαφάνιση φυλών.

Οι πληροφορίες σχετικά με την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

4.  Οι φυτικοί γενετικοί πόροι θεωρείται ότι απειλούνται από γενετική διάβρωση υπό τον όρο ότι στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνονται επαρκείς αποδείξεις γενετικής διάβρωσης, βάσει επιστημονικών στοιχείων και δεικτών σχετικά με την ύπαρξη αυτόχθονων/αυτοφυών (τοπικών) ποικιλιών, την ποικιλομορφία του πληθυσμού τους και, κατά περίπτωση, σχετικά με τροποποιήσεις των επικρατέστερων γεωργικών πρακτικών στο τοπικό επίπεδο.

5.  Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το είδος των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Άρθρο 8

Διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «διατήρηση in situ» στον τομέα της γεωργίας νοείται η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήματα και φυσικά ενδιαιτήματα, καθώς και η διατήρηση και ανάκτηση βιώσιμων πληθυσμών ειδών ή άγριων φυλών ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και, στην περίπτωση των οικόσιτων φυλών ζώων ή καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στο γεωργικό περιβάλλον όπου ανέπτυξαν τις δικές τους ξεχωριστές ιδιότητες·

β) ως «διατήρηση in situ» στον τομέα της δασοκομίας νοείται η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήματα και φυσικά ενδιαιτήματα, καθώς και η διατήρηση και ανάκτηση βιώσιμων πληθυσμών και ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον·

γ) ως «διατήρηση στη γεωργική ή τη δασική εκμετάλλευση» νοείται η διατήρηση και ανάπτυξη in situ σε επίπεδο γεωργικής ή δασικής εκμετάλλευσης·

δ) ως «διατήρηση ex situ» νοείται η διατήρηση γενετικού υλικού για τη γεωργία ή τη δασοκομία εκτός του οικείου φυσικού ενδιαιτήματος·

ε) ως «συλλογή ex situ» νοείται η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία ή τη δασοκομία που διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού ενδιαιτήματος·

2.  Οι δράσεις για τη διατήρηση γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία που είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 9 και του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 περιλαμβάνουν:

α) στοχοθετημένες δράσεις: δράσεις που προάγουν την in situ (επιτόπου) και την ex situ (εκτός τόπου) διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία, περιλαμβανομένων καταλόγων των γενετικών πόρων συνδεδεμένων με τον παγκόσμιο ιστό που διατηρούνται σήμερα in situ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης in situ στη γεωργική ή τη δασική εκμετάλλευση και των ex situ συλλογών και βάσεων δεδομένων·

β) συντονισμένες δράσεις: δράσεις που προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στην ενωσιακή γεωργία, μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών στα κράτη μέλη·

γ) δράσεις ενημέρωσης, διάδοσης και παροχής συμβουλών με τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων.

Άρθρο 9

Αποκλεισμός της διπλής χρηματοδότησης γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και ισοδύναμων πρακτικών

1.  Χάριν της στήριξης δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 6, του άρθρου 29 παράγραφος 4 και του άρθρου 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, κατά τον υπολογισμό των ενισχύσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρόσθετο κόστος και/ή το διαφυγόν εισόδημα που συνδέονται με τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεωτικές πρακτικές δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2.  Όταν κοινοποιείται μια δέσμευση στον τομέα της γεωργίας, του περιβάλλοντος και του κλίματος βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τις πρακτικές που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του τμήματος I και στο σημείο 7 του τμήματος III του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, και για κάθε άλλη πρακτική που προστίθεται σε αυτό το παράρτημα, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ως ισοδύναμη με μία ή περισσότερες από τις πρακτικές που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενίσχυση για τη δέσμευση στον τομέα της γεωργίας, του περιβάλλοντος και του κλίματος δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μειώνεται κατά εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος της ενίσχυσης οικολογικού προσανατολισμού στο κράτος μέλος ή την περιφέρεια για κάθε πρακτική οικολογικού προσανατολισμού, το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 12 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Άρθρο 10

Καλή διαβίωση των ζώων

Οι δεσμεύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1305/2013 παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

α) νερό, ζωοτροφές και φροντίδα των ζώων σύμφωνα με τις φυσικές ανάγκες της κτηνοτροφίας·

β) συνθήκες σταβλισμού, όπως αυξημένες απαιτήσεις χώρου, επιφάνειες δαπέδου, υλικά εμπλουτισμού, φυσικός φωτισμός·

γ) πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους·

δ) πρακτικές που αποφεύγουν τον ακρωτηριασμό και/ή ευνουχισμό των ζώων, ή, σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται ο ακρωτηριασμός ή ευνουχισμός των ζώων, πρόβλεψη της χρήσης αναισθητικών, αναλγητικών και αντιφλεγμονώδους φαρμακευτικής αγωγής ή ανοσοευνουχισμού.

Άρθρο 11

Συνεργασία

1.  Η στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καλύπτει μόνο αλυσίδες εφοδιασμού που συνεπάγονται μόνον ένα διαμεσολαβητή μεταξύ γεωργού και καταναλωτή.

2.  Η στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη τοπικών αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καλύπτει αγορές για τις οποίες:

α) το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει μια χιλιομετρική ακτίνα από την εκμετάλλευση καταγωγής του προϊόντος εντός της οποίας πρέπει να λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες μεταποίησης και πώλησης στον τελικό καταναλωτή· ή

β) το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει έναν πειστικό εναλλακτικό ορισμό.

3.  Χάριν των δραστηριοτήτων που στηρίζονται βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ως «μικρή επιχείρηση» νοείται μια πολύ μικρή επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( 8 ), ή ένα φυσικό πρόσωπο που δεν ασχολείται με οικονομική δραστηριότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για στήριξη.

4.  Οι δραστηριότητες προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 είναι επιλέξιμες για στήριξη μόνον όσον αφορά τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τις τοπικές αγορές που πληρούν τις προδιαγραφές που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου.

▼M2

Άρθρο 12

Εμπορικά δάνεια σε ταμεία αλληλοβοήθειας

Όταν η πηγή των πόρων για την οικονομική αντιστάθμιση που πρέπει να καταβληθεί από τα ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 38, 39 και 39α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 είναι εμπορικό δάνειο, η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από ένα έως πέντε έτη.

▼B

Άρθρο 13

Επενδύσεις

▼M2

Για τους σκοπούς του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, όταν η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιδοτήσεων, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

▼B

α) Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης των τόκων, τα γενικά έξοδα και τα ασφάλιστρα.

β) Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στο πλαίσιο των οικείων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τους όρους υπό τους οποίους η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

γ) Τα κράτη μέλη απαιτούν τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων σε ανανεώσιμες ενεργειακές υποδομές, που καταναλώνουν ή παράγουν ενέργεια, εφόσον υπάρχουν τέτοια πρότυπα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

δ) Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη εκτός αν χρησιμοποιείται ελάχιστο ποσοστό θερμικής ενέργειας, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

ε) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατώτατα όρια για τα ανώτατα ποσοστά σιτηρών και άλλων αμυλούχων, σακχαρούχων και ελαιούχων φυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, για διαφορετικά είδη εγκαταστάσεων. Η στήριξη σε σχέδια βιοενέργειας περιορίζεται στη βιοενέργεια που πληροί τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας που θεσπίζει η ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 17 παράγραφοι 2 έως 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 9 ). Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται μια γενική εκτίμηση στη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Άρθρο 14

Μετατροπή ή προσαρμογή των δεσμεύσεων

1.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπλήρωσης μιας δέσμευσης, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τη μετατροπή της σε άλλη δέσμευση βάσει των άρθρων 28, 29, 33 ή 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι στο σύνολό τους:

α) η μετατροπή αποφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά το περιβάλλον ή την καλή διαβίωση των ζώων·

β) η υφιστάμενη δέσμευση ενισχύεται σημαντικά·

γ) το εγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνει τις εν λόγω δεσμεύσεις.

Αναλαμβάνεται νέα δέσμευση για ολόκληρη την περίοδο που προσδιορίζεται στο σχετικό μέτρο, ανεξάρτητα από την περίοδο για την οποία η αρχική δέσμευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

2.  Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν, δυνάμει των άρθρων 28, 29, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, την προσαρμογή των δεσμεύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, υπό τον όρο ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει τη δυνατότητα αυτή και ότι η προσαρμογή αιτιολογείται δεόντως λαμβανομένων υπόψη των στόχων της αρχικής δέσμευσης.

Ο δικαιούχος εκπληρώνει την προσαρμοσμένη δέσμευση για την υπόλοιπη διάρκεια της αρχικής δέσμευσης.

Οι προσαρμογές μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή παράτασης της διάρκειας ισχύος της δέσμευσης.

Άρθρο 15

Περιστάσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται επιστροφή

1.  Εάν κατά την περίοδο εκπλήρωσης μιας δέσμευσης που έχει αναληφθεί ως προϋπόθεση για τη χορήγηση συνδρομής ο δικαιούχος αυξήσει την έκταση της εκμετάλλευσής του, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν την επέκταση της δέσμευσης στην πρόσθετη έκταση για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της δέσμευσης, ή την αντικατάσταση της αρχικής δέσμευσης από νέα. Το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις αύξησης της έκτασης που καλύπτεται από τη δέσμευση εντός της εκμετάλλευσης.

2.  Μια δέσμευση μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει πρόσθετη έκταση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξυπηρετεί τον περιβαλλοντικό στόχο που επιδιώκεται από τη δέσμευση·

β) δικαιολογείται από τη φύση της δέσμευσης, τη διάρκεια της εναπομένουσας περιόδου και το μέγεθος της πρόσθετης έκτασης·

γ) δεν θίγει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου τήρησης των όρων χορήγησης της στήριξης.

Η αρχική διάρκεια της δέσμευσης τηρείται.

3.  Μια νέα δέσμευση μπορεί να αναληφθεί για να αντικαταστήσει την υφιστάμενη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει ολόκληρη την έκταση και ότι οι όροι της δεν είναι λιγότερο απαιτητικοί από τους όρους της αρχικής δέσμευσης.

Όταν η αρχική δέσμευση αντικαθίσταται από νέα, η νέα δέσμευση αναλαμβάνεται για την πλήρη περίοδο που καθορίζεται στο σχετικό μέτρο, ανεξάρτητα από την περίοδο για την οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η αρχική δέσμευση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Επιλεξιμότητα δαπανών

1.  Οι δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους, οι οποίες αναλήφθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν:

α) μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2015, εφόσον η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο μέτρο του αντίστοιχου προγράμματος που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 έχει ήδη εξαντληθεί·

β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

2.  Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

β) εφαρμόζεται το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για το αντίστοιχο μέτρο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 που ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

γ) τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σχετικές μεταβατικές πράξεις προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 17

Κροατία

1.  Οι δαπάνες που συνδέονται με νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους από την Κροατία, οι οποίες ανελήφθησαν στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη (IPARD), για πράξεις στο πλαίσιο των μέτρων του άρθρου 171 παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 της Επιτροπής ( 10 ), είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν:

α) μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2016, εφόσον η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο μέτρο του αντίστοιχου προγράμματος που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 έχει ήδη εξαντληθεί·

β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2.  Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

β) εφαρμόζεται το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για το αντίστοιχο μέτρο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, που ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

γ) η Κροατία διασφαλίζει ότι οι σχετικές μεταβατικές πράξεις προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

3.  Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και αφορούν πράξεις αναγκαίες για την περάτωση του προγράμματος IPARD και την ex post αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 191 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της συνιστώσας τεχνικής συνδρομής του προγράμματος κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υπό τον όρο ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάταξη για παρόμοιες δαπάνες.

Άρθρο 18

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

1.  Η εκ των υστέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2.  Η περίληψη των εκ των υστέρων αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Κατάργηση διατάξεων

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 καταργείται.

Εξακολουθεί να ισχύει σε πράξεις που εφαρμόζονται σύμφωνα με προγράμματα εγκεκριμένα από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

▼M1

Όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ αξόνων, το ανώτατο όριο του 3 % που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 αυξάνεται σε 5 %.

Όσον αφορά την προθεσμία για την κοινοποίηση των τροποποιήσεων του προγράμματος στην Επιτροπή, η προθεσμία της 31ης Αυγούστου 2015 που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Όσον αφορά την προθεσμία της Επιτροπής για την αξιολόγηση των ζητούμενων τροποποιήσεων, η τετράμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 θα μειωθεί σε τρίμηνη περίοδο.

▼B

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΠίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και αυτών που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 21: Κατάρτιση και ενημέρωση

111

Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

1

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 22: Εγκατάσταση νέων γεωργών

112

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 23: Πρόωρη συνταξιοδότηση

113

/

/

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 24: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

114

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

2

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 25: Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, γεωργών αντικατάστασης και παροχής συμβουλών

115

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

2

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 26: Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

121

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 27: Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

122

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 28: Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

123

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

8

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 29: Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών

124

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

16

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 30: Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

125

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο vi): δράσεις αποκατάστασης και πρόληψης

126

Άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

5

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο i) και άρθρο 31: Προσαρμογή σε πρότυπα

131

/

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο ii) και άρθρο 32: Συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων

132

Άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

3

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο iii) και άρθρο 33: Ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα τροφίμων

133

Άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

3

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο i) και άρθρο 34: Γεωργία ημιαυτοσυντήρησης

141

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο ii) και άρθρο 35: Ομάδες παραγωγών

142

Άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

9

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο i): Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα

211

Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

13

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο ii): Ενισχύσεις στους γεωργούς μη ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα

212

Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

13

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 38: Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ

213

Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

12

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 39: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

214

Άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

10

11

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 40: Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

215

Άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

14

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi) και άρθρο 41: Μη παραγωγικές επενδύσεις

216

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

221

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 44: Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη·

222

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 45: Πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών

223

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 46: Ενισχύσεις Natura 2000

224

Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

12

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 47: Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

225

Άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

15

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο vi) και άρθρο 48: Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

226

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο vii) και άρθρο 49: Μη παραγωγικές επενδύσεις

227

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 53: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

311

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 54: Στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων

312

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 55: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

313

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii), άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρα 20 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

6

7

16

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 56: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

321

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο ii): Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

322

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 53 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 57: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

323

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 52 στοιχείο γ) και άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

331

Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

1

Άρθρο 52 στοιχείο δ) και άρθρο 59: Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

341

/

/

Άρθρο 63 στοιχείο α): Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

41 (411, 412, 413)

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Άρθρο 63 στοιχείο β): Εφαρμογή έργων συνεργασίας

421

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Άρθρο 63 στοιχείο γ): Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή

431

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Κεφάλαιο II του τίτλου IV: Τεχνική βοήθεια

511

Άρθρα 51 έως 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Τεχνική βοήθεια και δικτύωση

20

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Ετήσιες πληρωμές στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων

6

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

17

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, την προσβολή από παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

17

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΠίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 718/2007 και εκείνων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020

Άρθρο 171 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 174: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις προκειμένου να αναδιαρθρωθούν και να αναβαθμιστούν τα κοινοτικά πρότυπα

101

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 171 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 176: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προκειμένου να αναδιαρθρωθούν αυτές οι δραστηριότητες και να αναβαθμιστούν σε κοινοτικά πρότυπα

103

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 171 παράγραφος 3 στοιχείο β) και άρθρο 178: Προπαρασκευαστική δράση και υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης

202

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Άρθρο 171 παράγραφος 4 στοιχείο α) και άρθρο 179: Βελτίωση και ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών

301

Άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 171 παράγραφος 4 στοιχείο β) και άρθρο 180: Διαφοροποίηση και ανάπτυξη των αγροτικών οικονομικών δραστηριοτήτων

302

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 182: Τεχνική βοήθεια

501

Άρθρα 51 έως 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Τεχνική βοήθεια και δικτύωση

20( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αρωματισμένα προϊόντα με βάση το κρασί (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 14).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

( 5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1242/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινοτικής τυπολογίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 3).

( 6 ) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

( 7 ) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

( 8 ) Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

( 9 ) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

( 10 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 718/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2007, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 170 της 29.6.2007, σ. 1).