02014R0692 — EL — 20.12.2014 — 002.003


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

►M1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 692/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης ◄

(ΕΕ L 183 της 24.6.2014, σ. 9)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 825/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουλίου 2014

  L 226

2

30.7.2014

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1351/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2014

  L 365

46

19.12.2014


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 197, 4.7.2014, σ.  87 (692/2014)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 037, 13.2.2015, σ.  24 (1351/2014)
▼B

▼M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 692/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

▼BΆρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

ως «απαίτηση» νοείται κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως, πριν ή μετά την 25η Ιουνίου 2014, συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής και περιλαμβάνει ιδίως:

i) 

απαίτηση για την εκτέλεση κάθε υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή,

ii) 

απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή ομολόγου, χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, οποιασδήποτε μορφής,

iii) 

απαίτηση αποζημίωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή,

iv) 

ανταπαίτηση,

v) 

απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκτέλεσης, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, οπουδήποτε και αν αυτές έχουν εκδοθεί·

β) 

ως «σύμβαση ή συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιοδήποτε ομόλογο, εγγύηση ή αποζημίωση, ιδιαιτέρως χρηματοπιστωτική εγγύηση ή αποζημίωση και πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή·

γ) 

ως «εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης» νοούνται τα εμπορεύματα τα οποία έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη ή τα οποία έχουν υποστεί εκεί την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους, σύμφωνα, τηρουμένων των αναλογιών, με τα άρθρα 23 και 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 1

δ) 

ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους·

ε) 

ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπως ορίζονται στους ιστοτόπους του παραρτήματος·

▼M1

στ) 

ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης» νοούνται:

i) 

η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων από τρίτη χώρα προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, ή

ii) 

η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε τρίτες χώρες, για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη χώρα·

ζ) 

ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που έχει σχέση με την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών· η τεχνική βοήθεια συμπεριλαμβάνει προφορικές μορφές βοήθειας·

▼M2

η) 

ως «οντότητα στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη» νοείται κάθε οντότητα με έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύριο τόπο δραστηριότητος στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη, στις υπ' αυτής ελεγχόμενες θυγατρικές ή συνδεόμενες επιχειρήσεις στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη και στα υποκαταστήματα και άλλες οντότητες που λειτουργούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη·

θ) 

ως «επενδυτικές υπηρεσίες» νοούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες:

i) 

η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα,

ii) 

η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

iii) 

η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό,

iv) 

η διαχείριση χαρτοφυλακίων,

v) 

οι επενδυτικές συμβουλές,

vi) 

η αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων και/ή η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,

vii) 

η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,

viii) 

οποιαδήποτε υπηρεσία που συνδέεται με την αποδοχή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης·

ι) 

«πλοιοκτήτης της Ένωσης» έχει την ίδια έννοια με την έκφραση «πλοιοκτήτης της Κοινότητας» όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2α) και β) του κανονισμού 3577/92 του Συμβουλίου. ( 2 )

▼B

Άρθρο 2

Απαγορεύεται:

α) 

η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης·

β) 

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, που συνδέεται με την εισαγωγή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

▼M2

Άρθρο 2α

1.  Απαγορεύεται:

α) 

η απόκτηση οιασδήποτε νέας ή η επέκταση οιασδήποτε υπάρχουσας συμμετοχής στην ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας στην Κριμαία ή στη Σεβαστούπολη·

β) 

η απόκτηση νέας ή η επέκταση οιασδήποτε υπάρχουσας συμμετοχής στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο οντότητας στην Κριμαία ή στη Σεβαστούπολη περιλαμβανομένης και της πλήρους απόκτησης τέτοιας οντότητας ή της απόκτησης μετοχών και αξιογράφων συμμετοχικής φύσεως της οντότητας αυτής·

γ) 

η σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας ή η συμμετοχή σε οιαδήποτε συμφωνία για τη χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης, ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο παροχή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων, σε οντότητα ή θυγατρική στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη ή με αποδεδειγμένο σκοπό τη χρηματοδότητα μιας τέτοιας οντότητας·

δ) 

η δημιουργία κοινοπραξιών στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη ή με οντότητα στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη·

ε) 

η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).

2.  Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τη διεξαγωγή νόμιμων συναλλαγών με φορείς εκτός της Κριμαίας ή της Σεβαστούπολης, όταν οι συναφείς επενδύσεις δεν προορίζονται για οντότητα στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

3.  Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν την εκτέλεση τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση συναφθείσα πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση τέτοιας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 2β

1.  Απαγορεύονται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή εμπορευμάτων και τεχνολογίας του παραρτήματος II

α) 

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή

β) 

για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη,

Το παράρτημα II περιλαμβάνει ορισμένα εμπορεύματα και τεχνολογία κατάλληλα προς χρήση στους εξής βασικούς τομείς:

i) 

μεταφορές·

ii) 

τηλεπικοινωνίες·

iii) 

ενέργεια·

iv) 

η αναζήτηση, η έρευνα και η παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων.

2.  Απαγορεύεται

α) 

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα εμπορεύματα και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα II ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω ειδών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη·

β) 

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα II σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

3.  Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2, όταν σχετίζονται με το σημείο β) της παραγράφου 1, δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες της παραγράφου 2, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

4.  Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 2γ

1.  Απαγορεύεται η παροχή τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή υπηρεσιών κατασκευής ή μηχανικής που συνδέονται άμεσα με υποδομή στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη στους τομείς της παραγράφου 1 του άρθρου 2β ως ορίζονται βάσει του παραρτήματος II, ανεξαρτήτως της καταγωγής των αγαθών και της τεχνολογίας.

2.  Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν θίγει την εκτέλεση μέχρι τις 21 Μαρτίου 2015 μιας υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση που συνήφθη πρίν τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

3.  Απαγορεύεται η εν γνώσει ή εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 2δ

1.  Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

2.  Απαγορεύεται συγκεκριμένα στα κρουαζιερόπλοια, να καταπλέουν ή να κάνουν ενδιάμεση στάση τους λιμένες της Χερσοννήσου της Κριμαίας που απαριθμούνται στον κατάλογο του Παραρτήματος III. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους ή τελούν υπό την ιδιοκτησία και τον λειτουργικό έλεγχο πλοιοκτήτη της Ένωσης, ή για πλοίο επί του οποίου ένας λειτουργικός φορέας της Ένωσης ανέλαβε τη γενική ευθύνη λειτουργίας.

3.  Η απαγόρευση της παραγράφου 1 και 2 δεν ισχύει όταν ένα πλοίο καταπλέει ή κάνει ενδιάμεση στάση σε λιμάνι του Παραρτήματος III για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η αρμόδια αρχή ενημερώνεται για τον κατάπλου ή τη στάση του πλοίου εντός 5 εργασίμων ημερών.

►C2  4.  Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγουν την εκτέλεση μέχρι την 21η Μαρτίου 2015 τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συμπληρωματική σύμβαση συναφθείσα πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή ◄ συμπληρωματική σύμβαση που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 2ε

1.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγήσουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια για δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2α και στο άρθρο 2β παράγραφος 2, και για αγαθά ή τεχνολογία του άρθρου 2β παράγραφος 1 υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

είναι απαραίτητα για επίσημους σκοπούς προξενικών αποστολών ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και είναι εγκατεστημένοι στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη

β) 

συνδέεται με έργα που προορίζονται αποκλειστικά για στήριξη νοσοκομείων, άλλων δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή

γ) 

είναι συσκευές ή εξοπλισμός ιατρικής χρήσεως.

2.  Οι αρμόδιες αρχές δύνανται επίσης να χορηγούν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια για συναλλαγή σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2α εφόσον η συναλλαγή γίνεται για να διασφαλισθεί η ασφάλεια μιας υφισταμένης υποδομής.

3.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να χορηγήσουν, υπό όρους και προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 2α 1) και του άρθρου 2β παράγραφο 2 και τα εμπορεύματα και την τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2β και τις υπηρεσίες του άρθρου 2γ όταν η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των εμπορευμάτων αυτών ή η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών είναι απαραίτητες για την επείγουσα πρόληψη ή τον μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά η διεξαγωγή της πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες για την αιτιολόγηση της πώλησης, μεταφοράς ή εξαγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για τα μέτρα που λαμβάνουν κατά την παρούσα παράγραφο και ανταλλάσσουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν.

▼B

Άρθρο 3

Οι απαγορεύσεις του άρθρου 2 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά:

α) 

την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·

▼C1

β) 

τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ( 3 ) ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

▼M2

Άρθρο 4

Απαγορεύεται η, εν γνώσει και εκ προθέσεως, ακόμα και έμμεση, συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

▼B

Άρθρο 5

Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

1.  Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλης παρόμοιας απαίτησης, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για την παράταση ισχύος ή πληρωμής ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α) 

κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου·

β) 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει βρεθεί ότι παραβιάζει, βάσει διαιτητικής, δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, τις απαγορεύσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός·

δ) 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εάν η απαίτηση συνδέεται με εμπορεύματα η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 2.

2.  Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και μοιράζονται κάθε άλλη συναφή πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις που εκδίδουν εθνικά δικαστήρια.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αμελλητί μετά τη έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 9

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.  Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλον τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) 

εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β) 

επί αεροσκάφους ή πλοίου που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) 

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ) 

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε) 

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για κάθε εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
▼M1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

▼B

Δικτυακοί τόποι που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΕΛΓΙΟ
http://www.diplomatie.be/eusanctions
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
ΔΑΝΙΑ
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ΕΣΘΟΝΙΑ
http://www.vm.ee/est/kat_622/
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ΕΛΛΑΔΑ
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ΙΣΠΑΝΙΑ
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS %20COMPETENTES %20SANCIONES %20INTERNACIONALES.pdf
ΓΑΛΛΙΑ
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ΚΡΟΑΤΙΑ
http://www.mvep.hr/sankcije
ΙΤΑΛΙΑ
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
ΚΥΠΡΟΣ
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
ΛΕΤΟΝΙΑ
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
http://www.urm.lt/sanctions
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
http://www.mae.lu/sanctions
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
ΜΑΛΤΑ
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
ΑΥΣΤΡΙΑ
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
ΠΟΛΩΝΙΑ
http://www.msz.gov.pl
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
http://www.mae.ro/node/1548
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ΣΟΥΗΔΙΑ
http://www.ud.se/sanktioner
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος εμπορευμάτων και τεχνολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 2βΚεφάλαιο/κωδικός ΣΟ

Περιγραφή του προϊόντος

Κεφάλαιο 25

ΑΛΑΤΙ· ΘΕΙΟ· ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ· ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Κεφάλαιο 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Κεφάλαιο 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ· ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ· ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Κεφάλαιο 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ· ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Η ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Κεφάλαιο 29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου· χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3826 00

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών

Κεφάλαιο 72

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

Κεφάλαιο 73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

Κεφάλαιο 75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

Κεφάλαιο 76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

Κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

Κεφάλαιο 79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο 80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα, κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, αντικείμενα από τις ύλες αυτές

8207 13 00

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Η ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

8207 19 10

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ Η ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

8401

Πυρηνικοί αντιδραστήρες· καύσιμα στοιχεία που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες· μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων

8402

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»

8403

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402

8404

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402  ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών

8405

Συσκευές παραγωγής αεραερίου ή υδραερίου, έστω και με τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές παραγωγής αερίων, που λειτουργούν με νερό, έστω και με τις διατάξεις καθαρισμού τους

8406

Ατμοστρόβιλοι παντός τύπου

8407

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

8408

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ)

8409

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407  ή 8408

8410

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών

8411

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

8412

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

8413

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών:

8414

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά

8416

Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις

8417

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί

8418

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά

8421

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων

8422

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά

8423

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά

8424

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως

8425

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι

8426

Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί

8427

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως

8428

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι)

8429

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα

8430

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες

8431

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8425  ή 8430

8432

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων

8435

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών

8436

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και τα εκκολαπτήρια και εκτροφεία πτηνοτροφίας

8437

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα

8439

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

8440

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων

8441

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου

8442

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 8456 μέχρι 8465 ) για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

8443

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442 . Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα

8444 00

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:

8445

Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 8446  ή 8447

8447

Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών

8448

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444 , 8445 , 8446  ή 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444 , 8445 , 8446  ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα)

8449 00 00

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας

8450

Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:

8452

Ραπτομηχανές (άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440 ).Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα κατασκευασμένα ειδικά για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές

8453

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές

8454

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια

8455

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών

8456

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος. Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος

8457

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων

8458

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου

8459

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 8458

8460

Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461

8461

Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8462

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω

8463

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη

8464

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος, αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλικών ή για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού

8465

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών

8466

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465 , στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων

8467

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι

8468

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 8515 . Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

8469 00

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 8443 και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου

8470

Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές

8471

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8472

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων)

8473

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 μέχρι 8472

8474

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο

8475

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί

8476

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων

8477

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8478

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8479

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8480

Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες

8481

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες

8482

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες

8483

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

8484

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες· μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

8486

Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου. Μέρη και εξαρτήματα

8487

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)

8502

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

8503

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή μετατροπείς στρεφόμενους ηλεκτρικούς μη κατατασσόμενους αλλού

8504

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατικοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής και τα μέρη τους

8505

Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός από μαγνήτες για ιατρική χρήση)· μόνιμοι μαγνήτες και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση· πλάκες υποστήριξης, σφιγκτήρες και παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις στερέωσης· ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες και φρένα· ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης· τα μέρη τους

8507

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι και τα μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)

8511

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]· γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς και τα μέρη τους

8514

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, όπου περιλαμβάνονται και οι επαγωγικοί κλίβανοι ή οι κλίβανοι που λειτουργούν με διηλεκτρική θέρμανση (εκτός από τους κλιβάνους ξήρανσης)· άλλες βιομηχανικές ή εργαστηριακές συσκευές για τη θερμική επεξεργασία υλών με επαγωγή ή διηλεκτρική θέρμανση και μέρη των εν λόγω συσκευών

8515

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση) ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος, είτε έχουν την ικανότητα να κόβουν ή όχι· ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση τετηγμένων μετάλλων ή μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· μέρη των προαναφερθέντων (εκτός από τα πιστόλια ψεκασμού εν θερμώ)

8525

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, βιντεοσυσκευές λήψης σταθερών εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

8526

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

8528

Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, οθόνες απεικόνησης (βίντεο μόνιτορ) και συσκευές βιντεοπροβολής

8529

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528

8530

Συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, δρόμους, ποτάμιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (εκτός από τις μηχανικές ή ηλεκτρομηχανικές συσκευές της κλάσης 8608 )

8531

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά) (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμους)

8532

Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους

8533

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές — και τα μέρη τους — στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα

8534

Τυπωμένα κυκλώματα

8535

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση > 1 000  V (εκτός από πίνακες ελέγχου, χειρισμού κ.λπ. της κλάσης 8537 )

8536

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων «ντουί» και κουτιά σύνδεσης), για τάση ≤ 1 000  V (εκτός από πίνακες ελέγχου, χειρισμού κ.λπ. της κλάσης 8537 )

8537

Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισμένες με δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535  ή 8536 , όπου περιλαμβάνονται και οι βάσεις που έχουν ενσωματωμένες όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για τη σύνδεση, τον έλεγχο ή τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για αριθμητικούς ελέγχους (εκτός από τις συσκευές μεταγωγής για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία)

8538

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535 , 8536  ή 8537 , π.δ.κ.α.

8539

Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι», λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί· τα μέρη τους

8540

Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες με ατμό ή αέριο, σωλήνες ανόρθωσης με ατμό υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης) και τα μέρη τους

8541

Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό· φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, που συμπεριλαμβάνουν τα φωτοστοιχεία έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή με μορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες)· δίοδοι εκπομπής φωτός. Δεμένοι ή συναρμολογημένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι και τα μέρη τους

8542

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα μέρη τους

8543

Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85, και τα μέρη τους

8544

Σύρματα και καλώδια (που συμπεριλαμβάνουν τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα, έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά, και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης· καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης:

8545

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις

8546

Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από μονωτικά τεμάχια)

8547

Μονωτικά τεμάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια στερέωσης, συναρμολογημένα στη μάζα (π.χ. υποδοχές με εσωτερικό σπείρωμα), για ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές ή εγκαταστάσεις (εκτός των μονωτήρων της κλάσης 8546 )· μονωτικοί σωλήνες για ηλεκτροτεχνική χρήση, που συμπεριλαμβάνουν τα συνδετικά τεμάχια αυτών, από κοινά μέταλλα, με εσωτερική μόνωση

8548

Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές· εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές· ηλεκτρικά μέρη μηχανών και συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85

 

Εμπιστευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 85· εμπορεύματα του κεφαλαίου 85 που μεταφέρονται ταχυδρομικώς ή με ταχυδρομικά δέματα (επιπλέον)/τροποποιημένος κωδικός για στατιστική διάδοση

Κεφάλαιο 86

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών

8701

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709 ):

8702

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

8704

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:

8705

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια):

8706 00

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 έως 8705 , με τον κινητήρα τους

8709

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους

8710 00 00

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους

8716

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους

Κεφάλαιο 88

Αερόπλοια ή διαστημόπλοια, και μέρη αυτών

Κεφάλαιο 89

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

Κεφάλαιο 98

Πλήρης βιομηχανική εγκατάσταση

7106

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7107

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7108

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7109

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7111

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7112

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων

9013

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλα από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

9014

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:

9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα

9025

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους

9026

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014 , 9015 , 9028  ή 9032

9027

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών

9029

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014  ή 9015 . Στροβοσκόπια

9030

Ταλαντοσκόπια (παλμογράφοι), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού

9031

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):

9032

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο

9033

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των λιμένων της Χερσονήσου της Κριμαίας, βλέπε άρθρο 2γ

1) 

Σεβαστούπολη

2) 

Κερτς

3) 

Γιάλτα

4) 

Θεοδοσία

5) 

Ευπατορία

6) 

Τσερνομόρσκ

7) 

Καμίς Μπουρούν( 1 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

( 2 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές- καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7).

( 3 ) ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1.