2014R0692 — EL — 31.07.2014 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 692/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

(ΕΕ L 183, 24.6.2014, p.9)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 825/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 30ής Ιουλίου 2014

  L 226

2

30.7.2014


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 197, 4.7.2014, σ. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 692/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

▼BΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου ( 1 ) περί περιορισμών για εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης,

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά τη σύνοδό του στις 20-21 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε έντονα την προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας («Κριμαία») και της πόλης της Σεβαστούπολης («Σεβαστούπολη») στη Ρωσική Ομοσπονδία και τόνισε ότι δεν θα αναγνωρίσει την προσάρτηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις νομικές συνέπειες της εν λόγω προσάρτησης και να προτείνει οικονομικούς, εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς περιορισμούς έναντι της Κριμαίας προς ταχεία εφαρμογή.

(2)

Στην απόφασή της, της 27ης Μαρτίου 2014, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της όσον αφορά την κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, υπογραμμίζοντας το άκυρο του δημοψηφίσματος που διεξήχθη στις 16 Μαρτίου στην Κριμαία, και κάλεσε όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν καμία μεταβολή στο καθεστώς της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης.

(3)

Στις 23 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ περί περιορισμών για εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης και για την παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, που συνδέεται με την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων ως αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των εν λόγω περιοριστικών μέτρων στους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις και μεταβατικές περίοδοι όσον αφορά το εμπόριο αγαθών και τις σχετικές υπηρεσίες για τις οποίες, βάσει εμπορικής σύμβασης ή παρεπόμενης σύμβασης, απαιτούνται συναλλαγές, με την επιφύλαξη διαδικασίας κοινοποίησης.

(4)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, για να διασφαλιστεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή τους.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπει, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «απαίτηση» νοείται κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως, πριν ή μετά την 25η Ιουνίου 2014, συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής και περιλαμβάνει ιδίως:

i) απαίτηση για την εκτέλεση κάθε υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή,

ii) απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή ομολόγου, χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, οποιασδήποτε μορφής,

iii) απαίτηση αποζημίωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή,

iv) ανταπαίτηση,

v) απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκτέλεσης, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, οπουδήποτε και αν αυτές έχουν εκδοθεί·

β) ως «σύμβαση ή συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιοδήποτε ομόλογο, εγγύηση ή αποζημίωση, ιδιαιτέρως χρηματοπιστωτική εγγύηση ή αποζημίωση και πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή·

γ) ως «εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης» νοούνται τα εμπορεύματα τα οποία έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη ή τα οποία έχουν υποστεί εκεί την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους, σύμφωνα, τηρουμένων των αναλογιών, με τα άρθρα 23 και 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 2

δ) ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους·

ε) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπως ορίζονται στους ιστοτόπους του παραρτήματος·

▼M1

στ) ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης» νοούνται:

i) η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων από τρίτη χώρα προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, ή

ii) η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε τρίτες χώρες, για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη χώρα·

ζ) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που έχει σχέση με την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών· η τεχνική βοήθεια συμπεριλαμβάνει προφορικές μορφές βοήθειας.

▼B

Άρθρο 2

Απαγορεύεται:

α) η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης·

β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, που συνδέεται με την εισαγωγή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

▼M1

Άρθρο 2α

1.  Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α) η χορήγηση οποιουδήποτε χρηματικού δανείου ή πίστωσης που σχετίζεται ειδικά με τη δημιουργία, απόκτηση ή ανάπτυξη υποδομών στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών ή της ενέργειας στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη,

β) η απόκτηση ή διεύρυνση της συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πλήρους κυριότητας και της απόκτησης μετοχών και αξιογράφων συμμετοχικής φύσης, σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη που ασχολούνται με τη δημιουργία, απόκτηση ή ανάπτυξη υποδομών στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών ή της ενέργειας στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη,

γ) η δημιουργία οποιασδήποτε κοινοπραξίας που σχετίζεται με τη δημιουργία, απόκτηση ή ανάπτυξη υποδομών στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών ή της ενέργειας στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

2.  Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α) η χορήγηση οποιουδήποτε χρηματικού δανείου ή πίστωσης που σχετίζεται ειδικά με την εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μεταλλευτικών πόρων στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη,

β) η απόκτηση ή διεύρυνση της συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πλήρους κυριότητας και της απόκτησης μετοχών και αξιογράφων συμμετοχικής φύσης, σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη που ασχολούνται με την εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μεταλλευτικών πόρων στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη,

γ) η δημιουργία οποιασδήποτε κοινοπραξίας που σχετίζεται με την εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μεταλλευτικών πόρων στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 2α και του άρθρου 2β, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «μεταλλευτικοί πόροι» νοούνται οι πόροι που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ,

β) ως «εκμετάλλευση» νοείται η έρευνα, η αναζήτηση, η εξόρυξη, ο εξευγενισμός και η διαχείριση πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευτικών πόρων και η παροχή συναφών γεωλογικών υπηρεσιών, αλλά δεν περιλαμβάνεται η συντήρηση για τη διασφάλιση της ασφάλειας της υπάρχουσας υποδομής,

γ) ως «εξευγενισμός» νοείται η κατεργασία, η παρασκευή και η προετοιμασία προς πώληση.

Άρθρο 2β

Απαγορεύεται η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2α.

Άρθρο 2γ

1.  Απαγορεύονται η πώληση, η προσφορά, η μεταβίβαση και η εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, βασικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

2.  Το παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει τον βασικό εξοπλισμό και την τεχνολογία που συνδέονται με τη δημιουργία, την απόκτηση ή την ανάπτυξη υποδομής στους ακόλουθους τομείς:

α) μεταφορές,

β) τηλεπικοινωνίες,

γ) ενέργεια,

δ) εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευτικών αποθεμάτων στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη.

3.  Απαγορεύονται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τον βασικό εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη και

β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τον βασικό εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

4.  Απαγορεύεται η εν γνώσει ή εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη των απαγορεύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

5.  Οι απαγορεύσεις στις παραγράφους 1 και 3 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση, μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2014, συναλλαγών που απαιτούνται από εμπορική σύμβαση που συνήφθη πριν από 30ής Ιουλίου 2014 όσον αφορά βασικό εξοπλισμό ή τεχνολογία, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ή από συμπληρωματικές συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκει τις συναλλαγές αυτές ή την παροχή βοήθειας σε τέτοιες συναλλαγές έχει κοινοποιήσει τη συναλλαγή ή την παροχή βοήθειας, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

Άρθρο 2δ

Τα άρθρα 2α και 2β δεν εφαρμόζονται στη χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης, στην επέκταση συμμετοχής ή στη δημιουργία κοινοπραξιών, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η συναλλαγή απαιτείται βάσει συμφωνίας ή σύμβασης που συνήφθη πριν από 30ής Ιουλίου 2014 και

β) η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν.

▼B

Άρθρο 3

Οι απαγορεύσεις του άρθρου 2 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά:

α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·

▼C1

β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ( 3 ) ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

▼B

Άρθρο 4

Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων ή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 5

Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

1.  Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλης παρόμοιας απαίτησης, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για την παράταση ισχύος ή πληρωμής ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α) κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου·

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει βρεθεί ότι παραβιάζει, βάσει διαιτητικής, δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, τις απαγορεύσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός·

δ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εάν η απαίτηση συνδέεται με εμπορεύματα η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 2.

2.  Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και μοιράζονται κάθε άλλη συναφή πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις που εκδίδουν εθνικά δικαστήρια.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αμελλητί μετά τη έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 9

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.  Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλον τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β) επί αεροσκάφους ή πλοίου που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για κάθε εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
▼M1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

▼B

Δικτυακοί τόποι που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS %20COMPETENTES %20SANCIONES %20INTERNACIONALES.pdf

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μεταλλευτικοί πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 2α:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή του προϊόντος

2501 00 10

Θαλασσινό νερό και τα αλμόλοιπα αλυκών

2501 00 31

Αλάτι που προορίζεται για χημική μεταποίηση «διαχωρισμός Na από Cl» για την παραγωγή άλλων προϊόντων

2501 00 51

Αλάτι μετουσιωμένο ή που προορίζεται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός (εκτός από τη χημική μεταποίηση ή τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων)

2501 00 99

Αλάτι και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα (εκτός από επιτραπέζιο αλάτι, αλάτι που προορίζεται για χημική μεταποίηση «διαχωρισμός Na από Cl», μετουσιωμένο αλάτι και αλάτι που προορίζεται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις)

2502 00 00

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι

2503 00

Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές

2504

Γραφίτης φυσικός

2505

Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26

2506

Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2507 00

Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες

2508

Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της κλάσης 6806), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου

2509 00 00

Κιμωλία

2510

Φωσφορικά ασβέστια και φωσφορικά αργιλασβέστια, φυσικά, και κιμωλίες φωσφορικές

2511

Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της κλάσης 2816

2512 00 00

Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες

2513

Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες

2514 00 00

Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2515

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2517

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα

2518

Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον οποίο περιλαμβάνεται και δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες

2519 00 00

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό

2520

Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του

2521 00 00

Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου

2522

Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 2825

2523

Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), έστω και χρωματισμένα

2524

Αμίαντος (asbeste)

2525

Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία

2526

Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης

2528 00 00

Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85 % H3BO3 επί ξηρού προϊόντος

2529

Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας

2530

Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2601

Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών)

2602 00 00

Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματά τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος

2603 00 00

Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2604 00 00

Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2605 00 00

Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2606 00 00

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2607 00 00

Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2608 00 00

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2609 00 00

Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2610 00 00

Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2611 00 00

Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2612

Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2613

Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2614 00 00

Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2615

Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2616

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2617

Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2618 00 00

Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα

2619 00

Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου του σιδήρου, ή του χάλυβα

2620

Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλα, αρσενικό ή τις ενώσεις τους

2621

Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια. Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων

2701

Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από τον λιθάνθρακα

2702

Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη

2703 00 00

Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη

2704 00

Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος

2705 00 00

Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες

2706 00 00

Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίσσες που έχουν ανασυσταθεί

2707

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά

2708

Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες

2709 00

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό· Χρησιμοποιημένα λάδια

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:

2712

Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα

2715 00 00

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

2716 00 00

Ηλεκτρική ενέργεια

2801

Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο

2802 00 00

Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές

2803 00 00

Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού).

2804

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά

2805

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος

2806

Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ

2807 00 00

Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον

2808 00 00

Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα

2809

Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2810 00

Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα

2811

Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων

2812

Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων

2813

Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου

2814

Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)

2815

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου

2816

Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου

2817 00 00

Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύργου

2818

Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου

2819

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου

2820

Οξείδια του μαγγανίου

2821

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe2O3

2822 00 00

Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου

2823 00 00

Οξείδια του τιτανίου

2824

Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο

2825

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων

2826

Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου

2827

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα

2828

Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη

2829

Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά

2830

Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2831

Διθειώδη και όξινα θειώδη

2832

Θειώδη. Θειοθειικά

2833

Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)

2834

Νιτρώδη. Νιτρικά

2835

Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2836

Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου

2837

Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα

2839

Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου

2840

Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

2841

Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων

2842

Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια

2843

Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων

2844

Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά

2845

Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2846

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών

2847 00 00

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία

2848 00 00

Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια

2849

Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2850 00

Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 2849

2852

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα

2853 00

Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων.

2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι

2902

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί

2903

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων

2904

Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα

2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2906

Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2907

Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες

2908

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών

2909

Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2910

Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2911 00 00

Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2912

Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη

2913 00 00

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912

2914

Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2915

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2916

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2917

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2918

Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2919

Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2920

Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2921

Ενώσεις με αμινική ομάδα

2922

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

2923

Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2924

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος

2925

Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα

2926

Ενώσεις με νιτριλική ομάδα

2927 00 00

Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές

2928 00

Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης

2929

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες

2930

Θειοενώσεις οργανικές

2931

Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες

2932

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου

2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου

2934

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

2935 00

Σουλφοναμίδες

7106

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7107 00 00

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7108

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7109 00 00

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7111 00 00

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7112

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων

7201

Ακατέργαστος χυτοσίδηρος και χυτοσίδηρος spiegel σε χελώνες, κύβους ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7202

Σιδηροκράματα

7203

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές

7204

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα

7205

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα

7206

Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203

7401 00 00

Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)

7402 00 00

Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

7403

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή

7404 00

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

7405 00 00

Κράματα μητρικά χαλκού

7406

Σκόνες και ψήγματα χαλκού

7501

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου

7502

Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή

7503 00

Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

7504 00 00

Σκόνες και ψήγματα νικελίου

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

7602 00

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

7603

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου

7801

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή

7802 00 00

Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

ex78 04

Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο

7901

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή

7902 00 00

Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

7903

Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου

8001

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή

8002 00 00

Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

ex81 01

Βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 02

Μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 03

Ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 04

Μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 05

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 06 00

Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 07

Κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 08

Τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 09

Ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 10

Αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 11 00

Μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 12

Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλτιο), ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)

ex81 13 00

Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα (εκτός των ημιτελών και των τελικών προϊόντων)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Βασικός εξοπλισμός και τεχνολογία που συνδέονται με τη δημιουργία, την απόκτηση ή την ανάπτυξη υποδομής στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2γ:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή του προϊόντος

7304 11 00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

7304 19 10

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 168,3 MM (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7304 19 30

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 168,3 MM ΑΛΛΑ <= 406,4 MM (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7304 19 90

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 MM (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7304 22 00

ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ

7304 23 00

ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7304 24 00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ

7304 29 10

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 168,3 ΜΜ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7304 29 30

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 168,3 ΜΜ, ΑΛΛΑ <= 406,4 MM (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7304 29 90

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 ΜΜ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7305 11 00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 ΜΜ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ)

7305 12 00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 ΜΜ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ))

7305 19 00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 ΜΜ, ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ))

7305 20 00

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 ΜΜ, ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ

7306 11

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ, ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 ΜΜ

7306 19

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ, ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

7306 21

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ, ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 ΜΜ

7306 29

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ, ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

ex73 11 00

ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ «CONTAINERS» ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)

8207 13 00

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΡΒΙΔΙΑ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

8207 19 10

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ Η ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

8413 50

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 8413 11 ΚΑΙ 8413 19, ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΑΔΙΟΥ Η ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΤΕΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)

8413 60

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 8413 11 ΚΑΙ 8413 19 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΑΔΙΟΥ Η ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΤΕΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ)

8413 82 00

ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΥΓΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ).

8413 92 00

ΜΕΡΗ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ, Π.Δ.Κ.Α.

8430 49 00

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ (ΕΚΤΌΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ)

8431 39 00

ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 8428, Π.Δ.Κ.Α.

8431 43 00

ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 8430 41 Ή 8430 49, Π.Δ.Κ.Α.

8431 49

ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8426, 8429 ΚΑΙ 8430, Π.Δ.Κ.Α.

8479 89 97

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Π.Δ.Κ.Α.

8705 20 00

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΥΡΓΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (DERRICKS) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

8905 20 00

ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΛΩΤΕΣ Η ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΕΣ

8905 90 10

ΠΛΟΙΑ-ΦΑΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ, ΠΛΟΙΑ-ΑΝΤΛΙΕΣ, ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΕΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΌΣ ΑΠΟ ΒΥΘΟΚΟΡΟΥΣ, ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΛΩΤΕΣ Η ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΕΣ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ)( 1 ) Απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, περί περιορισμών για εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης (βλέπε σελίδα 70 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 2 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1.