02014R0376 — EL — 11.09.2018 — 001.003


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 376/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Απριλίου 2014

για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2018

  L 212

1

22.8.2018


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 005, 8.1.2019, σ.  3 (2018/1139)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 376/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Απριλίου 2014

για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Στόχοι

1.  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας αναφέρονται, συλλέγονται, αποθηκεύονται, προστατεύονται, ανταλλάσσονται, διαδίδονται και αναλύονται.

Στόχος του είναι, όπου αρμόζει,

α) να διασφαλισθεί ότι αναλαμβάνονται δράσεις για την ασφάλεια εγκαίρως και μετά από ανάλυση των συλλεγόμενων πληροφοριών·

β) η διασφάλιση της διαρκούς διαθεσιμότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια, στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων περί εμπιστευτικότητας και κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών καθώς και της εναρμονισμένης και αυξημένης προστασίας του αναφέροντος και των προσώπων που μνημονεύονται σε αναφορά περιστατικού· και

γ) οι κίνδυνοι ασφαλείας της αεροπορίας να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

2.  Μοναδικός στόχος της αναφοράς των περιστατικών είναι η πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων, και όχι η απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1) ως «αναφέρων» νοείται το φυσικό πρόσωπο που αναφέρει ένα περιστατικό ή δίνει άλλη πληροφορία σχετική με την ασφάλεια κατά τον παρόντα κανονισμό·

2) ως «αεροσκάφος» νοείται κάθε ιπτάμενο όχημα που εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στην αντίσταση του αέρα, πλην της αντιστάσεώς του επί της επιφάνειας της γης·

3) ως «συμβάν» νοείται το «συμβάν» κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 996/2010,

4) ως «σοβαρό συμβάν» νοείται το «σοβαρό συμβάν» κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 996/2010·

5) ως «ατύχημα» νοείται το ατύχημα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 996/2010·

6) ως «πληροφορίες άνευ στοιχείων ταυτοποίησης» νοούνται οι πληροφορίες που προκύπτουν από αναφορές περιστατικών από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί όλα τα προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα ή διευθύνσεις των φυσικών προσώπων·

7) ως «περιστατικό» νοείται κάθε σχετικό με την ασφάλεια γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο ή, αν δεν διορθωθεί ή αντιμετωπισθεί, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ένα αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες σε αυτό ή κάθε άλλο πρόσωπο και καλύπτει ειδικότερα το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν·

8) ως «οργανισμός» νοείται κάθε οργανισμός που παρέχει προϊόντα στον τομέα της αεροπορίας και/ή μισθώνει, αναθέτει ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προσώπων τα οποία οφείλουν να αναφέρουν περιστατικά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6·

9) ως «ανωνυμοποίηση» νοείται η αφαίρεση από τις υποβληθείσες αναφορές όλων των προσωπικών στοιχείων που αφορούν τον αναφέροντα και τους μνημονευομένους στο περιστατικό, καθώς και κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος ή τρίτων ή στη συναγωγή της από τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας του οργανισμού ή των οργανισμών που εμπλέκονται στο περιστατικό·

10) ως «κίνδυνος» νοείται κατάσταση ή αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σωματική βλάβη του προσωπικού, βλάβη του εξοπλισμού ή των δομών, απώλεια υλικού ή μείωση της ικανότητας εκτέλεσης προδιαγεγραμμένης λειτουργίας·

11) ως «αρχή διερεύνησης ασφαλείας» νοείται η μόνιμη εθνική αρχή διερεύνησης ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας η οποία διεξάγει ή επιβλέπει έρευνες ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010·

12) ως «σωστή νοοτροπία» νοείται η νοοτροπία με βάση την οποία δεν επιβάλλονται στους άμεσα αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης, ή άλλα πρόσωπα, κυρώσεις για ενέργειες, παραλείψεις ή αποφάσεις που λαμβάνουν με βάση την πείρα και την εκπαίδευσή τους, χωρίς ωστόσο να γίνονται ανεκτές η βαρεία αμέλεια, οι εκ προθέσεως παραβιάσεις και οι καταστροφικές πράξεις·

13) ως «κέντρο επαφής» νοείται:

α) η αρμόδια αρχή που ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, όταν υποβάλλεται αίτηση πληροφοριών από ενδιαφερόμενο μέρος εγκατεστημένο στην Ένωση·

β) η Επιτροπή, όταν υποβάλλεται αίτηση πληροφοριών από ενδιαφερόμενο μέρος εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης·

14) ως «ενδιαφερόμενο μέρος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε επίσημος φορέας, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας έχοντας πρόσβαση σε σχετικές με περιστατικά πληροφορίες που ανταλλάσσουν τα κράτη μέλη και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες των ενδιαφερόμενων μερών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

15) ως «Κρατικό Πρόγραμμα Ασφάλειας (ΚΠΑ)» νοείται ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών πράξεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαχείριση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας σε ένα κράτος μέλος·

16) ως «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ασφάλειας της Αεροπορίας» νοούνται η αξιολόγηση προβλημάτων ασφαλείας και το σχετικό σχέδιο δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

17) ως «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Αεροπορίας» νοείται η ολοκληρωμένη δέσμη κανονισμών σε ενωσιακό επίπεδο, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την από κοινού διαχείριση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

18) ως «σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας (SMS)» νοείται μια συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης της ασφάλειας της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων οργανωτικών δομών, λογοδοσίας, πολιτικών και διαδικασιών, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης το οποίο, ανεξάρτητα ή ενσωματωμένο σε άλλα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού, προορίζεται για τη διαχείριση της ασφάλειας.

Άρθρο 3

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες:

α) περί αναφοράς περιστατικών ή άλλων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που θέτουν σε κίνδυνο ή, εάν δεν διορθωθούν ή αντιμετωπισθούν, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες, και κάθε άλλο πρόσωπο, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τις λειτουργίες του αεροσκάφους, καθώς και περί αναφοράς λοιπών σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών·

β) ανάλυση και δράση παρακολούθησης όσον αφορά τις αναφορές περιστατικών και λοιπών σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών·

γ) την προστασία των εργαζομένων στην πολιτική αεροπορία·

δ) κατάλληλη αξιοποίηση των περιστατικών που αναφέρθηκαν·

ε) συγκέντρωση των συλλεγόμενων πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο· και

στ) τη διάδοση των πληροφοριών για τα περιστατικά που αναφέρθηκαν, μετά την ανωνυμοποίησή τους, στους ενδιαφερομένους, ώστε να έχουν αυτοί στη διάθεσή τους τα στοιχεία που χρειάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας.

▼M1

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε συμβάντα με αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αυτά τα αεροσκάφη στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουfn ( 1 ).

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάντα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αυτά τα αεροσκάφη, εκτός εάν τα συμβάντα ή άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλέσουν θανατηφόρο ή σοβαρό τραυματισμό προσώπου ή εάν εμπλέκονται αεροσκάφη άλλα από τα μη επανδρωμένα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό και σε συμβάντα και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αεροσκάφη στα οποία δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139.

▼B

Άρθρο 4

Υποχρεωτική αναφορά

1.  Τα περιστατικά τα οποία μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπορίας και υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες αναφέρονται από τα πρόσωπα της παραγράφου 6 στο πλαίσιο των συστημάτων υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών δυνάμει του παρόντος άρθρου:

α) περιστατικά σχετικά με τη λειτουργία του αεροσκάφους, όπως σχετικά με:

i) σύγκρουση,

ii) απογείωση και προσγείωση,

iii) καύσιμα,

iv) περιστατικά κατά την πτήση,

v) περιστατικά σχετικά με τις επικοινωνίες,

vi) περιστατικά σχετικά με τραυματισμό, επείγουσες και άλλες κρίσιμες καταστάσεις,

vii) ανικανότητα πληρώματος και άλλα περιστατικά σχετικά με το πλήρωμα,

viii) μετεωρολογικές συνθήκες ή ασφάλεια·

β) περιστατικά σχετικά με τεχνικές συνθήκες, συντήρηση και επισκευή αεροσκάφους, όπως:

i) διαρθρωτικά ελαττώματα,

ii) δυσλειτουργίες του συστήματος,

iii) προβλήματα συντήρησης και επισκευής,

iv) προβλήματα πρόωσης (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, ελίκων και στροφείων) και προβλήματα με τις βοηθητικές μονάδες παραγωγής ισχύος·

γ) περιστατικά σχετικά με υπηρεσίες και εγκαταστάσεις αεροναυτιλίας, όπως:

i) συγκρούσεις, παρ' ολίγον συγκρούσεις και δυνητικές συγκρούσεις,

ii) συγκεκριμένα περιστατικά σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ATM/ANS),

iii) λειτουργικά περιστατικά ATM/ANS·

δ) περιστατικά σχετικά με αεροδρόμια και υπηρεσίες εδάφους, όπως:

i) περιστατικά που αφορούν δραστηριότητες και εγκαταστάσεις αεροδρομίου,

ii) περιστατικά που αφορούν διακίνηση επιβατών, αποσκευών, ταχυδρομείου και φορτίου,

iii) περιστατικά που αφορούν επίγεια εξυπηρέτηση και σχετικές υπηρεσίες.

2.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος καθιερώνει σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς για τη διευκόλυνση της συλλογής στοιχείων σχετικά με περιστατικά αναφερόμενα στην παράγραφο 1.

3.  Κάθε κράτος μέλος καθιερώνει σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς για τη διευκόλυνση της συλλογής στοιχείων σχετικών με περιστατικά, καθώς και της συλλογής στοιχείων σχετικών με περιστατικά που συγκεντρώνουν οι οργανισμοί κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2.

4.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») καθιερώνει σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς για να διευκολύνει τη συλλογή στοιχείων σχετικών με περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής στοιχείων για περιστατικά που συγκεντρώνονται από οργανισμούς πιστοποιημένους ή εγκεκριμένους από τον Οργανισμό κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2.

5.  Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, κατάλογο ταξινομήσεως των περιστατικών, στον οποίο γίνεται προσφυγή κατά την αναφορά περιστατικών σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης σε αυτές τις εκτελεστικές πράξεις χωριστό κατάλογο ταξινομήσεως των περιστατικών ισχύοντα για αεροσκάφη εκτός των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί απλοποιημένη έκδοση του καταλόγου του πρώτου εδαφίου, περιλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, προσαρμογές στις ιδιαιτερότητες αυτού του κλάδου της αεροπορίας.

6.  Τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αναφέρουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 περιστατικά κατά προτίμηση μέσω του συστήματος που δημιουργήθηκε βάσει της παραγράφου 2 από τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται, απασχολούνται υπεργολαβικώς ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, μέσω του συστήματος που δημιουργήθηκε βάσει της παραγράφου 3 από το κράτος μέλος εγκατάστασης του οργανισμού τους ή από το κράτος που εξέδωσε, ενέκρινε ή μετέτρεψε την άδεια χειριστή αεροσκάφους ή μέσω του συστήματος που δημιούργησε ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 4:

α) ο κυβερνήτης αεροσκάφους, ή, όταν αυτός αδυνατεί να αναφέρει το περιστατικό, το ιεραρχικώς επόμενο μέλος του πληρώματος αεροσκάφους νηολογημένου στην Ένωση ή αεροσκάφους νηολογημένου εκτός της Ένωσης το οποίο όμως χρησιμοποιείται από φορέα εκμετάλλευσης του οποίου την εποπτεία έχει κράτος μέλος, ή φορέα εκμετάλλευσης εγκατεστημένο στην Ένωση·

β) πρόσωπο που συμμετέχει στο σχεδιασμό, κατασκευή, συνεχή αξιοπλοΐα, παρακολούθηση, συντήρηση ή τροποποίηση αεροσκάφους, εξαρτήματος ή τμήματός του, υπό την εποπτεία κράτους μέλους ή του Οργανισμού·

γ) πρόσωπο που υπογράφει πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας ή διάθεσης σε λειτουργία αεροσκάφους, εξαρτήματος ή τμήματος αυτού, υπό την εποπτεία κράτους μέλους ή του Οργανισμού·

δ) πρόσωπο που εκτελεί καθήκον για το οποίο απαιτείται να είναι εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος ως μέλος του προσωπικού παρόχου υπηρεσιών στον τομέα της αεροπλοΐας, επιφορτισμένο με ευθύνες περί αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή ως αξιωματικός πληροφόρησης πτήσης·

ε) πρόσωπο που εκτελεί καθήκον σχετικό με τη διαχείριση της ασφάλειας αεροδρομίου για το οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2

στ) πρόσωπο που εκτελεί καθήκον συνδεόμενο με την εγκατάσταση, τροποποίηση, συντήρηση, επισκευή, γενική επισκευή, τον έλεγχο της πτήσης ή την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας υπό την εποπτεία κράτους μέλους·

ζ) πρόσωπο που εκτελεί καθήκον συνδεόμενο με την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκάφους, στην οποία περιλαμβάνονται η τροφοδοσία με καύσιμα, η συντήρηση, η σύνταξη φορτωτικής, η φόρτωση, η αποπάγωση και η ρυμούλκηση σε αεροδρόμιο που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.

7.  Τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 αναφέρουν τα περιστατικά εντός 72 ωρών από τη στιγμή που τα αντελήφθησαν, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω έκτακτων συνθηκών.

8.  Μετά την κοινοποίηση του περιστατικού, κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος που δεν καλύπτεται από την παράγραφο 9 αναφέρει στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, τα στοιχεία σχετικά με περιστατικά που συλλέγονται κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου το συντομότερο δυνατόν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 72 ώρες από τη στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού.

9.  Μετά την κοινοποίηση του περιστατικού, κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος από τον Οργανισμό, αναφέρει στον Οργανισμό τα στοιχεία σχετικά με περιστατικά που συλλέγονται κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2 το συντομότερο δυνατόν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 72 ώρες από τη στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού.

Άρθρο 5

Εθελοντική αναφορά

1.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα εθελοντικής αναφοράς για να διευκολύνει τη συλλογή περιστατικών:

α) που δεν μπορούν να εντοπισθούν από το σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς·

β) άλλων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που ο αναφέρων αντιλαμβάνεται ως πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.

2.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα εθελοντικής αναφοράς για να διευκολυνθεί η συλλογή:

α) περιστατικών που δεν μπορούν να εντοπισθούν από το σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς·

β) άλλων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που ο αναφέρων αντιλαμβάνεται ως πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει επίσης, αλλά όχι αποκλειστικά, τη συλλογή πληροφοριών που διαβιβάζονται από οργανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 6.

3.  Ο Οργανισμός καταρτίζει σύστημα εθελοντικής αναφοράς για να διευκολύνει τη συλλογή στοιχείων:

α) για περιστατικά που δεν μπορούν να εντοπισθούν από το σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς·

β) άλλα περιστατικά σχετικά με την ασφάλεια που γίνονται αντιληπτά από το πρόσωπο που τα αναφέρει ως πραγματικός ή δυνητικός κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων.

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει επίσης, αλλά όχι αποκλειστικά, τη συλλογή στοιχείων σχετικά με περιστατικά που έχουν διαβιβασθεί από οργανισμούς πιστοποιημένους ή εγκεκριμένους από τον οργανισμό κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 5.

4.  Τα συστήματα εθελοντικής αναφοράς διευκολύνουν τη συλλογή περιστατικών ή σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών:

α) που δεν αναφέρονται υποχρεωτικά κατ' άρθρο 4 παράγραφος 1·

β) αναφέρονται από πρόσωπα μη περιλαμβανόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 6.

5.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος από τον Οργανισμό αναφέρει εγκαίρως στον Οργανισμό τα στοιχεία των περιστατικών και των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που ενδεχομένως συνιστούν πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια πτήσεων και έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

6.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος από τον Οργανισμό αναφέρει στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, τα στοιχεία των περιστατικών και άλλων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που ενδεχομένως συνιστούν πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια πτήσεων και έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από οργανισμό εγκατεστημένο στο έδαφός τους να αναφέρει τα στοιχεία όλων των περιστατικών που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

7.  Τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός και οι οργανισμοί δύνανται να θεσπίζουν άλλα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών ασφαλείας για τη συλλογή στοιχείων περιστατικών που ενδέχεται να μην εντοπίζονται από τα συστήματα υποβολής αναφορών που αναφέρονται στο άρθρο 4 και στις παραγράφους 1-3 του παρόντος άρθρου. Τα συστήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την υποβολή αναφορών σε άλλους φορείς πλην των οριζομένων στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και να προβλέπουν την ενεργό συμμετοχή:

α) του κλάδου των αερομεταφορών·

β) των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών.

8.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από εθελοντικές και υποχρεωτικές αναφορές μπορούν να εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύστημα.

Άρθρο 6

Συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών

1.  Κάθε οργανισμός που έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται με ανεξαρτησία τη συλλογή, την αξιολόγηση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την αποθήκευση των στοιχείων σχετικά με αναφερόμενα περιστατικά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Η διεκπεραίωση των αναφορών γίνεται κατά τρόπον ώστε να προλαμβάνεται η χρήση των πληροφοριών για σκοπούς που δεν άπτονται της ασφαλείας και κατοχυρώνει δεόντως την ανωνυμία του αναφέροντος και του προσώπου που μνημονεύεται στην αναφορά του περιστατικού, επιδιώκοντας την προαγωγή της «σωστής νοοτροπίας».

2.  Κατόπιν συμφωνίας με την αρμόδια αρχή, οι μικροί οργανισμοί δύνανται να θέσουν σε εφαρμογή έναν απλοποιημένο μηχανισμό συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας, ανάλυσης και αποθήκευσης των στοιχείων σχετικά με περιστατικά. Μπορούν δε να μοιράζονται τα εν λόγω καθήκοντα με παρόμοιους οργανισμούς τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές οι οποίες δημιουργούν μηχανισμό για την ανεξάρτητη συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και αποθήκευση των στοιχείων σχετικά με περιστατικά που αναφέρονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Η διεκπεραίωση των αναφορών γίνεται κατά τρόπον ώστε να προλαμβάνεται η χρήση των πληροφοριών για σκοπούς που δεν άπτονται της ασφαλείας και κατοχυρώνει δεόντως την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος και των προσώπων που μνημονεύονται στην αναφορά, επιδιώκοντας την προαγωγή της «σωστής νοοτροπίας».

Οι αρχές που μπορούν να ορισθούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, είναι οι εξής:

α) εθνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας· και/ή

β) αρχή διερεύνησης ασφαλείας· και/ή

γ) κάθε άλλο ανεξάρτητο όργανο ή φορέας με έδρα στην Ένωση που έχει αναλάβει την αποστολή αυτή.

Εάν κράτος μέλος ορίσει περισσότερα από ένα όργανα ή φορείς, ορίζει ένα από αυτά ως κέντρο επαφής για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

4.  Ο Οργανισμός ορίζει ένα ή περισσότερα άτομα για την ανάπτυξη μηχανισμού για τη συλλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση των στοιχείων σχετικά με αναφερόμενα περιστατικά με ανεξαρτησία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Η διεκπεραίωση των αναφορών γίνεται κατά τρόπον ώστε να προλαμβάνεται η χρήση των πληροφοριών για σκοπούς που δεν άπτονται της ασφαλείας και κατοχυρώνει δεόντως την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του αναφέροντος και των προσώπων που μνημονεύονται στην αναφορά, επιδιώκοντας την προαγωγή της «σωστής νοοτροπίας».

5.  Οι οργανισμοί αποθηκεύουν αναφορές περιστατικών που συντάσσονται με βάση στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων.

6.  Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 αρμόδιες αρχές αποθηκεύουν αναφορές περιστατικών που συντάσσονται με βάση στοιχεία σχετικά με περιστατικά συλλεγόμενα σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, σε εθνική βάση δεδομένων.

7.  Οι σχετικές με τα ατυχήματα και τα σοβαρά συμβάντα πληροφορίες που συλλέγονται ή εκδίδονται από τις αρχές διερεύνησης ασφαλείας αποθηκεύονται επίσης στην εν λόγω εθνική βάση δεδομένων.

8.  Ο Οργανισμός αποθηκεύει σε βάση δεδομένων αναφορές περιστατικών που συντάσσονται με βάση στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

9.  Οι αρχές διερεύνησης ασφάλειας έχουν πλήρη πρόσβαση στις αντίστοιχες εθνικές βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 6, για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010.

10.  Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας των κρατών μελών έχουν πλήρη πρόσβαση στις αντίστοιχες εθνικές βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 6, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την ασφάλεια.

Άρθρο 7

Ποιότητα και περιεχόμενο των αναφορών περιστατικών

1.  Οι κατά το άρθρο 6 αναφορές περιστατικών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες του παραρτήματος I.

2.  Κάθε αναφορά περιστατικού κατά τις παραγράφους 5, 6 και 8 του άρθρου 6 περιλαμβάνει ταξινόμηση κινδύνων ασφαλείας των συλλεγόμενων περιστατικών. Η εν λόγω ταξινόμηση επανεξετάζεται και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, τροποποιείται και επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή τον Οργανισμό, σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

3.  Οι οργανισμοί, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θεσπίζουν διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων, ώστε να βελτιώνεται η συνέπειά τους, ιδίως μεταξύ των πληροφοριών που συλλέγονται αρχικά και της αναφοράς που αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων.

4.  Οι βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 8 του άρθρου 6 χρησιμοποιούν μορφοτύπους οι οποίοι είναι:

α) τυποποιημένοι για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών· και

β) συμβατοί με το λογισμικό ECCAIRS και την ταξινόμηση ADREP.

5.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό μέσω του δικτύου αναλυτών ασφαλείας της αεροπορίας του άρθρου 14 παράγραφος 2, αναπτύσσει κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης κινδύνων με σκοπό την ταξινόμηση των περιστατικών ως προς το είδος των κινδύνων ασφαλείας από τους οργανισμούς, τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό. Εν προκειμένω, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη συμβατότητας με τα υφιστάμενα συστήματα ταξινόμησης κινδύνων.

Η Επιτροπή αναπτύσσει το εν λόγω σύστημα το αργότερο έως τις 15 Μαΐου 2017.

6.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για τον καθορισμό του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης κινδύνων.

7.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, εγκρίνει τις ρυθμίσεις εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης κινδύνων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 19 παράγραφος 2.

8.  Η Επιτροπή και ο Οργανισμός στηρίζουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έργο της ενοποίησης δεδομένων, το οποίο, για παράδειγμα, περιλαμβάνει:

α) το έργο της ενσωμάτωσης των ελάχιστων κατά την παράγραφο 1 πληροφοριών·

β) την κατά την παράγραφο 2 ταξινόμηση κινδύνων περιστατικών· και

γ) την καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων κατά την παράγραφο 3.

Η Επιτροπή και ο Οργανισμός δίνουν την υποστήριξη αυτή κατά τρόπον ώστε να συμβάλουν στην εναρμόνιση της διαδικασίας καταχώρισης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη, παρέχοντας συγκεκριμένα στο προσωπικό των φορέων ή οντοτήτων του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 3 και 4:

α) υλικό οδηγιών·

β) εργαστήρια· και

γ) κατάλληλη εκπαίδευση.

Άρθρο 8

Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο

1.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο για να αποθηκεύει όλες τις αναφορές περιστατικών που συλλέγονται στην Ένωση.

2.  Κάθε κράτος μέλος, σε συμφωνία με την Επιτροπή, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο διαβιβάζοντάς του όλες τις σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες που περιέχουν οι εθνικές βάσεις δεδομένων, όπως ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 6.

3.  Ο Οργανισμός συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς τα τεχνικά πρωτόκολλα για τη μεταφορά στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο όλων των αναφορών περιστατικών που συλλέγονται από τον Οργανισμό βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών του κανόνων, ιδίως των περιστατικών που συλλέγονται στο εσωτερικό σύστημα αναφοράς περιστατικών (IORS), καθώς και των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 και το άρθρο 5 παράγραφος 5.

4.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις ρυθμίσεις διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Αποθετηρίου όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθιστώντας διαθέσιμες όλες τις σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες που αποθηκεύονται στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων αναφοράς στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, του Οργανισμού και της Επιτροπής, μέσω του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Αποθετηρίου.

Οι αναφορές περιστατικών διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο το αργότερο τριάντα ημέρες μετά την καταχώρισή τους στην εθνική βάση δεδομένων.

Οι αναφορές περιστατικών επικαιροποιούνται, όταν κρίνεται σκόπιμο, με συμπληρωματικές πληροφορίες ασφαλείας.

2.  Οι εξής πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα διαβιβάζονται επίσης από τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο:

α) κατά τη διάρκεια της έρευνας: τα αρχικά πραγματολογικά στοιχεία σχετικά με ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα διαβιβάζονται ενόσω η έρευνα είναι σε εξέλιξη·

β) όταν η έρευνα ολοκληρωθεί:

i) η τελική έκθεση διερεύνησης, και,

ii) εφόσον είναι διαθέσιμη, σύνοψή της στα αγγλικά.

3.  Κράτος μέλος ή ο Οργανισμός διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες ασφάλειας στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ή στον Οργανισμό το συντομότερο δυνατόν. Αν, κατά τη συλλογή στοιχείων για περιστατικά ή κατά την αποθήκευση των αναφορών περιστατικών ή ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6, εντοπίσει ζητήματα ασφαλείας τα οποία κρίνει:

α) ότι μπορεί να αφορούν άλλα κράτη μέλη ή τον Οργανισμό· ή

β) ενδεχομένως απαιτούν τη λήψη μέτρων ασφαλείας από άλλα κράτη μέλη ή από τον Οργανισμό.

Άρθρο 10

Διάδοση πληροφοριών αποθηκευμένων στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο

1.  Κάθε φορέας επιφορτισμένος με τη ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, ή οποιαδήποτε αρχή διερεύνησης ασφαλείας, εντός της Ένωσης έχει ασφαλή πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 15 και 16.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες που περιέχει το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο.

Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, υποβάλλουν τις αιτήσεις πληροφοριών στο κέντρο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, απευθύνουν τις αιτήσεις τους στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την υποβολή τυχόν αιτήσεων βάσει της παρούσας παραγράφου.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο σχετικά με υπό εξέλιξη έρευνες ασφαλείας που διεξάγονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό δεν αποκαλύπτονται στα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4.  Για λόγους ασφαλείας, δεν παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη άμεση πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο.

Άρθρο 11

Επεξεργασία αιτήσεων και αποφάσεις

1.  Οι αιτήσεις για την παροχή πληροφοριών αποθηκευμένων στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο υποβάλλονται με τη βοήθεια εντύπων εγκεκριμένων από το κέντρο επαφής. Τα εν λόγω έντυπα έχουν τουλάχιστον το περιεχόμενο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.  Κάθε κέντρο επαφής το οποίο παραλαμβάνει αίτηση ελέγχει εάν:

α) η αίτηση υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο μέρος·

β) είναι αρμόδιο να διεκπεραιώσει την αίτηση.

Όταν το κέντρο επαφής αποφασίζει ότι η αρμοδιότητα για την εξέταση της αίτησης ανήκει σε άλλο κράτος μέλος ή στην Επιτροπή, τη διαβιβάζει αναλόγως.

3.  Κάθε κέντρο επαφής, το οποίο παραλαμβάνει αίτηση παροχής πληροφοριών, αξιολογεί κατά περίπτωση κατά πόσον η αίτηση είναι δικαιολογημένη και εφικτή.

Τα κέντρα επαφής μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σε έντυπη μορφή ή με τη χρήση ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

4.  Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, το κέντρο επαφής καθορίζει τον όγκο και το επίπεδο διαβάθμισης των πληροφοριών που πρόκειται να παρασχεθούν. Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 16, οι πληροφορίες περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τον σκοπό της αίτησης.

Πληροφορίες μη σχετιζόμενες με τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή το πεδίο δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου μέρους παρέχονται μόνον υπό συγκεντρωτική ή ανώνυμη μορφή. Πληροφορίες υπό μη συγκεντρωτική μορφή επιτρέπεται να δοθούν στον ενδιαφερόμενο αν παράσχει λεπτομερή γραπτή αιτιολόγηση. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

5.  Το κέντρο επαφής δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο β) μόνον πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή το πεδίο δραστηριότητάς τους.

6.  Κέντρο επαφής που παραλαμβάνει αίτηση από ενδιαφερόμενο μέρος περιλαμβανόμενο στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο α) μπορεί να λαμβάνει απόφαση γενικής φύσεως για την παροχή πληροφοριών σε τακτική βάση στο εν λόγω ενδιαφερόμενο μέρος, αν:

α) οι ζητούμενες πληροφορίες πρέπει να αφορούν τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες ή τον τομέα δραστηριότητας των ενδιαφερομένων·

β) η απόφαση γενικής φύσεως δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου της βάσης δεδομένων·

γ) η απόφαση γενικής φύσεως καλύπτει μόνο την πρόσβαση σε πληροφορίες υπό ανωνυμία.

7.  Ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παραλαμβάνει κατά το παρόν άρθρο υπό τους εξής όρους:

α) δίνει τις πληροφορίες μόνο για τον σκοπό που ορίζεται στο έντυπο της αίτησης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού· και

β) δεν δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που έλαβε χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του πληροφοριοδότη και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να κατοχυρώσει την πρέπουσα εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έλαβε.

8.  Η απόφαση διάδοσης πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς του χρήστη πληροφορίες.

Άρθρο 12

Αρχείο αιτήσεων και ανταλλαγή πληροφοριών

1.  Το κέντρο επαφής καταχωρίζει σε αρχείο κάθε αίτηση που παραλαμβάνει και τη δράση που ανελήφθη μετά την αίτηση αυτή.

Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται εγκαίρως στην Επιτροπή όποτε παραλαμβάνεται αίτηση και/ή λαμβάνονται μέτρα.

2.  Η Επιτροπή διαθέτει σε όλα τα κέντρα επαφής τον επικαιροποιημένο κατάλογο των αιτήσεων που παρελήφθησαν και των δράσεων που ανέλαβαν τα διάφορα κέντρα επαφής και η ίδια η Επιτροπή.

Άρθρο 13

Ανάλυση περιστατικών και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο

1.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος αναπτύσσει διαδικασία ανάλυσης των περιστατικών που συλλέγονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 5 παράγραφος 1, για να εντοπίζει τους κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με περιστατικά ή ομάδες περιστατικών που έχουν διαπιστωθεί.

Βάσει της εν λόγω ανάλυσης, ο οργανισμός καθορίζει τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, εφόσον και εάν απαιτούνται, για τη βελτίωση της ασφάλειας.

2.  Όταν ένας οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, μετά την ανάλυση της παραγράφου 1, επισημαίνει τις αναγκαίες διορθωτικές ή προληπτικές δράσεις για να αντιμετωπισθούν υφιστάμενα ή δυνητικά κενά ασφαλείας των πτήσεων,

α) εφαρμόζει τις εν λόγω δράσεις σε εύθετο χρόνο· και

β) καθιερώνει διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

3.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος δίνει τακτικά στο προσωπικό του και στους υπεργολαβικώς εργαζομένους πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση και την παρακολούθηση των διαφόρων αναφορών λόγω των οποίων ελήφθησαν προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα.

4.  Όταν ένας οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, μη καλυπτόμενος από την παράγραφο 5, επισημαίνει ένα υφιστάμενο ή δυνητικό κενό στην ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων ως αποτέλεσμα της ανάλυσης περιστατικών ή ομάδας περιστατικών αναφερθέντων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 8 και το άρθρο 5 παράγραφος 6, διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του περιστατικού από τον αναφέροντα:

α) τα τυχόν πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσης κατά την παράγραφο 1· και

β) την τυχόν δράση που ανελήφθη κατά την παράγραφο 2.

Ο οργανισμός αναφέρει τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης, όταν απαιτείται, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα και, καταρχήν, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης του περιστατικού.

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει από οργανισμούς να της διαβιβάσουν τα πρώτα ή τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης κάθε περιστατικού που της κοινοποιήθηκε, σχετικά με το οποίο όμως δεν υπήρξε συνέχεια ή έλαβε μόνον τα πρώτα αποτελέσματα.

5.  Όταν ένας οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος από τον Οργανισμό, επισημαίνει ένα υφιστάμενο ή δυνητικό κενό στην ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων ως αποτέλεσμα της ανάλυσης περιστατικών ή ομάδας περιστατικών αναφερθέντων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 9 και το άρθρο 5 παράγραφος 5, διαβιβάζει στον Οργανισμό εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του περιστατικού από τον αναφέροντα:

α) τα τυχόν πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσης που διενεργήθηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1· και

β) τις τυχόν δράσεις που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.

Ο οργανισμός ο πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος από τον Οργανισμό διαβιβάζει στον τελευταίο αυτόν τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης, εφόσον απαιτούνται, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα και, κατά κανόνα, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης του περιστατικού.

Ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από οργανισμούς να του διαβιβάσουν τα πρώτα ή τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης κάθε περιστατικού που του κοινοποιήθηκε, σχετικά με το οποίο όμως δεν υπήρξε συνέχεια ή έλαβε μόνον τα πρώτα αποτελέσματα.

6.  Κάθε κράτος μέλος και ο Οργανισμός εκπονούν διαδικασία για την ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με περιστατικά που τους αναφέρονται άμεσα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, για να προσδιορισθούν οι κίνδυνοι ασφάλειας που συνδέονται με τα αναφερόμενα περιστατικά. Βάσει της ανάλυσης, καθορίζουν τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας.

7.  Όταν, μετά την ανάλυση κατά την παράγραφο 6, ένα κράτος μέλος ή ο Οργανισμός προσδιορίζει διορθωτικές ή προληπτικές δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών ελλείψεων ασφαλείας:

α) εφαρμόζει τις δέουσες δράσεις σε εύθετο χρόνο· και

β) καθιερώνει διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

8.  Για κάθε περιστατικό ή ομάδα περιστατικών που παρακολουθείται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5, κάθε κράτος μέλος και ο Οργανισμός έχουν πρόσβαση στην πραγματοποιηθείσα ανάλυση και στη δέουσα δράση παρακολούθησης που ανέλαβαν οι οργανισμοί για τους οποίους είναι αντιστοίχως υπεύθυνος.

Εάν κράτος μέλος ή ο Οργανισμός συμπεράνει ότι η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών που έγιναν δεν είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών ελλείψεων ασφαλείας, διασφαλίζει ότι αναλαμβάνονται και υλοποιούνται πρόσθετες κατάλληλες δράσεις από τον οικείο οργανισμό.

9.  Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση και την παρακολούθηση μεμονωμένων περιστατικών ή ομάδων περιστατικών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, εγκαίρως και το αργότερο δύο μήνες από την αποθήκευσή τους στην εθνική βάση δεδομένων.

10.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την ανάλυση των αναφορών περιστατικών χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό διορθωτικών μέτρων, τα οποία πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν στο πλαίσιο του Κρατικού Προγράμματος Ασφάλειας.

11.  Προς ενημέρωση του κοινού σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν μια επισκόπηση ασφαλείας, τουλάχιστον άπαξ ετησίως, η οποία:

α) δίνει συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες για τα είδη των περιστατικών και άλλα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια, που συνελέγησαν από τα εθνικά τους συστήματα υποχρεωτικής και εθελοντικής αναφοράς περιστατικών·

β) προσδιορίζει τις τάσεις·

γ) αναφέρει τα ληφθέντα μέτρα.

12.  Τα κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να δημοσιεύουν ανώνυμες αναφορές περιστατικών και αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου.

Άρθρο 14

Ανάλυση περιστατικών και παρακολούθηση σε ενωσιακό επίπεδο

1.  Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συμμετέχουν από κοινού τακτικά στην ανταλλαγή και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο.

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, μπορούν να καλούνται παρατηρητές, κατά περίπτωση, εφόσον ενδείκνυται.

2.  Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται μέσω δικτύου αναλυτών ασφάλειας της αεροπορίας.

Το δίκτυο αναλυτών ασφάλειας της αεροπορίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της αεροπορίας στην Ένωση, ιδίως με την εκτέλεση δραστηριοτήτων ανάλυσης ασφάλειας για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ασφάλειας της Αεροπορίας και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ασφάλειας της Αεροπορίας.

3.  Ο Οργανισμός υποστηρίζει τις δραστηριότητες του δικτύου αναλυτών ασφάλειας της αεροπορίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας για την προετοιμασία και τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του δικτύου.

4.  Ο Οργανισμός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της κατά την παράγραφο 1 ανάλυσης πληροφοριών στην ετήσια επισκόπηση ασφαλείας του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Άρθρο 15

Εμπιστευτικότητα και κατάλληλη χρήση των πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη και οργανισμοί, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, καθώς και ο Οργανισμός, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα των στοιχείων που παραλαμβάνουν σχετικά με περιστατικά, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 10.

Κάθε κράτος μέλος, κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ή ο Οργανισμός επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών πράξεων για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών κατά την έννοια των άρθρων 12, 14 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, οι εκ των αναφορών πληροφορίες σχετικά με περιστατικά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός και οι οργανισμοί δεν διαθέτουν ούτε χρησιμοποιούν τις πληροφορίες περιστατικών:

α) για απόδοση υπαιτιότητας ή ευθυνών· ή

β) για άλλο σκοπό εκτός από τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών.

3.  Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 14, σε σχέση με πληροφορίες περιλαμβανόμενες στο Κεντρικό Ευρωπαϊκό Αποθετήριο:

α) διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών· και

β) περιορίζουν τη χρήση τους στο απολύτως αναγκαίο για να φέρουν σε πέρας τις σχετικές με την ασφάλεια υποχρεώσεις τους, χωρίς να καταλογίζουν υπαιτιότητα ή ευθύνες. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται ιδίως για τη διαχείριση κινδύνου και για την ανάλυση των τάσεων στον τομέα της ασφάλειας που δύνανται να οδηγήσουν σε συστάσεις ή δράσεις ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας πραγματικές ή δυνητικές ελλείψεις ασφάλειας.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και οι αρμόδιες αρχές τους για την απονομή δικαιοσύνης συνεργάζονται μεταξύ τους βάσει διοικητικών ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Αυτές οι ρυθμίσεις επιδιώκουν σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ορθή απονομή της δικαιοσύνης, αφενός, και της απαραίτητης συνεχούς διαθεσιμότητας των πληροφοριών ασφαλείας, αφετέρου.

Άρθρο 16

Προστασία της πηγής πληροφοριών

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «προσωπικά στοιχεία» περιλαμβάνει ιδίως τα ονόματα ή τις διευθύνσεις φυσικών προσώπων.

2.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο προσωπικό των οργανώσεων πέραν των προσώπων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 μόνον εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για τη διερεύνηση του περιστατικού με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων.

Πληροφορίες από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία ταυτοποίησης διαδίδονται εντός του οργανισμού ανάλογα με την περίπτωση.

3.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κανένα προσωπικό στοιχείο δεν καταχωρίζεται ποτέ στην εθνική βάση δεδομένων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6. Αυτές οι πληροφορίες, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία ταυτοποίησης, τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, π.χ. για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών.

4.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι κανένα προσωπικό στοιχείο δεν καταγράφεται ποτέ στη βάση δεδομένων του η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 8. Αυτές οι πληροφορίες, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία ταυτοποίησης, τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, ιδίως για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών.

5.  Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεν κωλύονται να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών.

6.  Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων ποινικού δικαίου, τα κράτη μέλη δεν κινούν διαδικασίες στην περίπτωση παραβάσεων του νόμου οι οποίες τελέσθηκαν χωρίς πρόθεση ή από απροσεξία και των οποίων λαμβάνουν γνώση απλώς και μόνο διότι αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς βάσει των άρθρων 4 και 5.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 10. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των αναφερόντων περιστατικό ή των προσώπων που αναγράφονται στις αναφορές περιστατικών. Τα κράτη μέλη μπορούν ιδίως να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα χωρίς τις εξαιρέσεις της παραγράφου 10.

7.  Στην περίπτωση πειθαρχικών ή διοικητικών νομικών διαδικασιών που εγείρονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές περιστατικών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά:

α) των αναφερόντων το περιστατικό· ή

β) των εμφαινομένων στις αναφορές περιστατικών.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 10.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των αναφερόντων περιστατικό ή εμφαινομένων σε αναφορές περιστατικών και μπορούν ιδίως να επεκτείνουν την προστασία αυτή στις αστικές ή ποινικές διαδικασίες.

8.  Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν νομοθετικές διατάξεις που εγγυώνται στον αναφέροντα, ή στους εμφαινομένους σε αναφορές περιστατικών, ένα επίπεδο προστασίας υψηλότερο από αυτό που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

9.  Πλην των περιπτώσεων εφαρμογής της παραγράφου 10, οι εργαζόμενοι και το συμβασιούχο προσωπικό που αναφέρουν ή μνημονεύονται σε αναφορές περιστατικών συλλεγόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 δεν υφίστανται καμία ζημία από τον εργοδότη τους ή από τον οργανισμό στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες για τις πληροφορίες που υποβάλλει ο αναφέρων.

10.  Η προστασία που αναφέρεται στις παραγράφους 6, 7 και 9 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται:

α) στις περιπτώσεις δόλου·

β) σε περιστάσεις όπου έχει εκδηλωθεί πρόδηλη, σοβαρή και σημαντική αδιαφορία έναντι προφανούς κινδύνου και σοβαρή έλλειψη επαγγελματικής ευθύνης όταν απαιτείται να ληφθούν προφανώς απαιτούμενα μέτρα λόγω των περιστάσεων, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν προβλέψιμη βλάβη σε πρόσωπα ή περιουσία, ή οι οποίες υπονομεύουν σημαντικά το επίπεδο ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών.

11.  Κάθε οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εγκρίνει, κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εσωτερικό κανονισμό ο οποίος καθορίζει πώς διασφαλίζονται και υλοποιούνται εντός του οργανισμού οι αρχές της «σωστής νοοτροπίας», ιδίως η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 9.

Ο οργανισμός που ορίζεται κατά την παράγραφο 12 δύναται να ζητήσει να επανεξετάσει τον εσωτερικό κανονισμό των οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στο αντίστοιχο κράτος μέλος πριν την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού.

12.  Κάθε κράτος μέλος καθορίζει φορέα αρμόδιο για την εφαρμογή των παραγράφων 6, 9 και 11.

Το προσωπικό, και οι υπεργολαβικώς εργαζόμενοι, μπορούν να καταγγέλλουν στον εν λόγω φορέα εικαζόμενες παραβάσεις των κανόνων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο χωρίς να υφίστανται αρνητικές συνέπειες για τις καταγγελίες αυτές. Μπορούν να ενημερώνουν την Επιτροπή όταν αναφέρουν παρόμοιες εικαζόμενες παραβάσεις.

Εφόσον ενδείκνυται, ο οριζόμενος φορέας συμβουλεύει τις οικείες αρχές του κράτους μέλους του σχετικά με μέτρα θεραπείας ή κυρώσεις κατ' εφαρμογήν του άρθρου 21.

13.  Την 15η Μαΐου 2019, και στη συνέχεια ανά πενταετία, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και ιδίως για τις δραστηριότητες του οργανισμού του οριζομένου σύμφωνα με την παράγραφο 12. Η εν λόγω έκθεση δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 17

Ενημέρωση των παραρτημάτων

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για:

α) ενημέρωση του καταλόγου των υποχρεωτικών πεδίων δεδομένων στις αναφορές περιστατικών που καθορίζονται στο παράρτημα I, εφόσον, βάσει της πείρας που αποκτάται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αποδειχθεί απαραίτητη η διενέργεια αλλαγών για να βελτιωθεί η ασφάλεια των πτήσεων·

β) ενημέρωση της αίτησης παροχής πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ για να λαμβάνεται υπόψη η αποκτώμενη πείρα και οι νέες εξελίξεις·

γ) ευθυγράμμιση παραρτημάτων με το λογισμικό ECCAIRS και την ταξινόμηση ADREP, καθώς και με νομικές πράξεις που εξέδωσε η Ένωση και με διεθνείς συμφωνίες.

Για την ενημέρωση του καταλόγου των υποχρεωτικών πεδίων, ο Οργανισμός και το δίκτυο αναλυτών ασφάλειας της αεροπορίας, που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, διαβιβάζουν στην Επιτροπή τη (τις) δέουσα(-ες) γνώμη(-ες).

Άρθρο 18

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 17 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Αμέσως μετά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 6 και του άρθρου 17 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 20

Πρόσβαση σε έγγραφα και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  Με εξαίρεση τα άρθρα 10 και 11, τα οποία θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες πρόσβασης στα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχει το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εθνικών νομικών πράξεων για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 21

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις αυτές και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις που τις επηρεάζουν.

Άρθρο 22

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 διαγράφεται.

Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο εξακολουθεί να ισχύει έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Άρθρο 23

Καταργήσεις

Η οδηγία 2003/42/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 καταργούνται. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει και διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση καλύπτει, ιδίως, τη συμβολή του παρόντος κανονισμού στη μείωση του αριθμού αεροπορικών ατυχημάτων και των σχετικών θανάτων. Εάν είναι σκόπιμο και βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

3.  Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από την 15η Νοεμβρίου 2015, και όχι πριν από την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 τίθεται σε εφαρμογή όταν τεθούν σε ισχύ οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης κινδύνων του άρθρου 7 παράγραφοι 6 και 7.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σημειωση:  Τα πεδία δεδομένων πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά με τις ζητούμενες πληροφορίες. Εάν δεν δύνανται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή ο Οργανισμός να συμπεριλάβουν τις εν λόγω πληροφορίες επειδή δεν έχουν παρασχεθεί από τον οργανισμό ή τον αναφέροντα, το πεδίο δεδομένων μπορεί να συμπληρώνεται με την τιμή «άγνωστο». Εντούτοις, για να εξασφαλίζεται η διαβίβαση των κατάλληλων πληροφοριών, πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται η χρήση της τιμής «άγνωστο» και η αναφορά να συμπληρώνεται, ει δυνατόν, με στοιχεία σε μεταγενέστερο στάδιο.

1.   ΚΟΙΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την καταχώριση κάθε περιστατικού υποχρεωτικής αναφοράς και, κατά το δυνατόν, κάθε περιστατικού εθελοντικής αναφοράς στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους, οι οργανισμοί, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι οι αναφορές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1) Κεφαλίδα

 Κεφαλίδα

2) Υποβολή πληροφοριών

 Υπεύθυνος φορέας

 Αριθμός πρωτοκόλλου

 Κατάσταση περιστατικού

3) Πότε

 Διεθνής ημερομηνία UTC

4) Πού

 Κράτος/Περιοχή περιστατικού

 Τοποθεσία περιστατικού

5) Ταξινόμηση

 Τάξη περιστατικού

 Κατηγορία περιστατικού

6) Περιγραφή

 Γλώσσα περιγραφής

 Περιγραφή

7) Περιστατικά

 Τύπος συμβάντος

8) Ταξινόμηση κινδύνου

2.   ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1.    Πεδία δεδομένων σχετικά με τα αεροσκάφη

Κατά την καταχώριση κάθε περιστατικού υποχρεωτικής αναφοράς και, κατά το δυνατόν, κάθε περιστατικού εθελοντικής αναφοράς στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους, οι οργανισμοί, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι οι αναφορές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε περίπτωση που αεροσκάφος ενεπλάκη στο περιστατικό:

1) Αναγνωριστικό αεροσκάφους

 Κράτος ταξινόμησης

 Σήμα/Τύπος/Σειρά

 Αριθμός σειράς αεροσκάφους

 Ταξινόμηση αεροσκάφους

 Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

2) Λειτουργία αεροσκάφους

 Φορέας εκμετάλλευσης

 Τύπος λειτουργίας

3) Περιγραφή αεροσκάφους

 Κατηγορία αεροσκάφους

 Τύπος πρόωσης

 Ομάδα μάζας

4) Ιστορικό πτήσης

 Τελευταίο σημείο αναχώρησης

 Προγραμματισμένος προορισμός

 Φάση της πτήσης

5) Καιρός

 Συνάφεια με τις καιρικές συνθήκες

2.2.    Πεδία δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Κατά την καταχώριση κάθε περιστατικού υποχρεωτικής αναφοράς και, κατά το δυνατόν, κάθε περιστατικού εθελοντικής αναφοράς στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους, οι οργανισμοί, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι οι αναφορές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε περίπτωση που υπηρεσία αεροναυτιλίας ή το επιχειρησιακό περιβάλλον είχε εμπλοκή στο περιστατικό:

1) Σχέση ΔΕΚ

 Συνεισφορά ΔΕΚ

 Επηρεασμός υπηρεσίας (επηρεασμός υπηρεσίας ΔΕΚ)

2) Ονομασία μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας (ATS)

2.2.1    Πεδία δεδομένων σχετικά με παραβίαση ελάχιστου διαχωρισμού/Απώλεια διαχωρισμού και παραβίαση εναέριου χώρου

Κατά την καταχώριση κάθε περιστατικού υποχρεωτικής αναφοράς και, κατά το δυνατόν, κάθε περιστατικού εθελοντικής αναφοράς στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους, οι οργανισμοί, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός μεριμνούν ώστε οι αναφορές να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1) Εναέριος χώρος

 Τύπος εναέριου χώρου

 Κατηγορία εναέριου χώρου

 Ονομασία FIR/UIR

2.3.    Πεδία δεδομένων σχετικά με το αεροδρόμιο

Κατά την καταχώριση κάθε περιστατικού υποχρεωτικής αναφοράς και, κατά το δυνατόν, κάθε περιστατικού εθελοντικής αναφοράς στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους, οι οργανισμοί, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι οι αναφορές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1) Δείκτης θέσης (δείκτης ICAO του αεροδρομίου)

2) Θέση στο αεροδρόμιο

2.4.    Πεδία δεδομένων σχετικά με βλάβη αεροσκάφους ή τραυματισμό προσώπου

Κατά την καταχώριση κάθε περιστατικού υποχρεωτικής αναφοράς στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους, οι οργανισμοί, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός μεριμνούν ώστε οι αναφορές να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε περίπτωση ζημίας σε αεροσκάφος ή τραυματισμού προσώπου:

1) Σοβαρότητα

 Μέγιστη βλάβη

 Επίπεδο ζημίας

2) Τραυματισμοί προσώπων

 Αριθμός τραυματισμών στο έδαφος (θανατηφόροι, σοβαροί, ελαφροί)

 Αριθμός τραυματισμών στο αεροσκάφος (θανατηφόροι, σοβαροί, ελαφροί)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

α) Κατάλογος ενδιαφερομένων που μπορούν να παραλάβουν πληροφορίες με απόφαση κατ' άρθρο 11 παράγραφος 4, κατά περίπτωση, ή με γενική απόφαση κατ' άρθρο 11 παράγραφος 6:

1. Παραγωγοί: σχεδιαστές και κατασκευαστές αεροσκαφών, κινητήρων, ελίκων και μερών και εξοπλισμού αεροσκαφών καθώς και των αντίστοιχων ενώσεών τους· σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και συστατικών στοιχείων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ)· σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και συστατικών στοιχείων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (ANS)· σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον ελεγχόμενο χώρο των αεροδρομίων

2. Συντήρηση: Οργανισμοί που εμπλέκονται στη συντήρηση ή τη γενική επισκευή αεροσκαφών, κινητήρων, ελίκων και μερών και εξοπλισμού αεροσκαφών· στην εγκατάσταση, την τροποποίηση, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τη γενική επισκευή, τον έλεγχο πτήσεων ή την επιθεώρηση αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων· ή στη συντήρηση ή τη γενική επισκευή συστημάτων, συστατικών στοιχείων και εξοπλισμού στον ελεγχόμενο χώρο των αεροδρομίων

3. Φορείς εκμετάλλευσης: Αεροπορικές εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και ενώσεις αεροπορικών εταιρειών και φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών· φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων και ενώσεις φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων

4. Πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και πάροχοι ειδικών λειτουργιών ATM

5. Πάροχοι υπηρεσιών αεροδρομίων: φορείς που αναλαμβάνουν την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών, στην οποία περιλαμβάνεται η τροφοδοσία καυσίμων, η εξυπηρέτηση αεροσκαφών, η συμπλήρωση της φορτωτικής, η φόρτωση, η αποπάγωση και η ρυμούλκηση σε αεροδρόμιο, καθώς και τα σωστικά συνεργεία και η πυροσβεστική υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

6. Οργανισμοί αεροπορικής εκπαίδευσης

7. Οργανισμοί τρίτων χωρών: κυβερνητικές αεροπορικές αρχές και φορείς διερεύνησης ατυχημάτων τρίτων χωρών

8. Διεθνείς αεροπορικοί οργανισμοί

9. Έρευνα: Δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ή οντότητες· ή πανεπιστήμια που μετέχουν στην έρευνα ή σε μελέτες ασφάλειας πτήσεων

β) Κατάλογος ενδιαφερόμενων μερών που μπορούν να παραλάβουν πληροφορίες με βάση κατά περίπτωση απόφαση κατ' άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5:

1. Χειριστές (σε προσωπική βάση)

2. Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (σε προσωπική βάση) και λοιπό προσωπικό ATM/ANS που εκτελεί καθήκοντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια

3. Μηχανικοί/Τεχνικοί/Προσωπικό ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας/Διαχειριστές πολιτικής αεροπορίας (ή αεροδρομίων) (σε προσωπική βάση)

4. Επαγγελματικοί φορείς εκπροσώπησης των απασχολούμενων που εκτελούν καθήκοντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

1. Ονομασία:

Καθήκοντα/θέση:

Εταιρεία:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Ημερομηνία:

Είδος της επιχείρησης:

Κατηγορία του αιτούντος [βλ. Παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ( 3 )]:

2. Ζητούμενα δεδομένα (Παρακαλείσθε να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς: συμπεριλάβετε τη σχετική ημερομηνία/περίοδο που σας ενδιαφέρει):

3. Αιτιολόγηση της αίτησης:

4. Εξηγήστε για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες:

5. Ημερομηνία έως την οποία πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες

6. Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (κέντρο επαφής)

7. Πρόσβαση σε πληροφορίες

Το κέντρο επαφής δεν απαιτείται να διαθέσει τα ζητούμενα δεδομένα. Μπορεί να το κάνει μόνο αν είναι βέβαιο ότι η αίτηση είναι συμβατή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014. Ο αιτών, καθώς και ο οργανισμός που εκπροσωπεί, δεσμεύονται να περιοριστούν στη χρήση των πληροφοριών για τον σκοπό που περιγράφεται στο σημείο 4. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι πληροφορίες που παρέχονται με βάση την παρούσα αίτηση διατίθενται αποκλειστικά για την ασφάλεια πτήσεων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και όχι για άλλους σκοπούς, όπως, ιδίως, απόδοση υπαιτιότητας ή ευθυνών ή για εμπορικούς σκοπούς.

Δεν επιτρέπεται στον αιτούντα να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του σημείου επαφής.

Η απουσία τήρησης των ανωτέρω απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο για περαιτέρω πληροφορίες και, κατά περίπτωση, σε επιβολή κυρώσεων.

8. Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή:( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση ►C1  Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας ◄ , και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).

( 3 ) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18.