02014D0119 — EL — 13.09.2022 — 012.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/119/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Μαρτίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων εν όψει της κατάστασης στην Ουκρανία

(ΕΕ L 066 της 6.3.2014, σ. 26)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/216/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Απριλίου 2014

  L 111

91

15.4.2014

►M2

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/143 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιανουαρίου 2015

  L 24

16

30.1.2015

►M3

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/364 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Μαρτίου 2015

  L 62

25

6.3.2015

►M4

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/876 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2015

  L 142

30

6.6.2015

►M5

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/1781 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Οκτωβρίου 2015

  L 259

23

6.10.2015

►M6

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/318 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαρτίου 2016

  L 60

76

5.3.2016

►M7

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/381 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαρτίου 2017

  L 58

34

4.3.2017

►M8

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/333 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Μαρτίου 2018

  L 63

48

6.3.2018

►M9

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/354 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαρτίου 2019

  L 64

7

5.3.2019

►M10

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2020/373 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Μαρτίου 2020

  L 71

10

6.3.2020

►M11

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/394 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαρτίου 2021

  L 77

29

5.3.2021

►M12

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2022/376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαρτίου 2022

  L 70

7

4.3.2022

►M13

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2022/1507 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Σεπτεμβρίου 2022

  L 235

32

12.9.2022


Διορθώνεται από:

 C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 070, 11.3.2014, σ.  35 (2014/119/ΚΕΠΠΑ)

 C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 350, 6.12.2014, σ.  15 (2014/119/ΚΕΠΠΑ)

 C3

Διορθωτικό, ΕΕ L 350, 6.12.2014, σ.  16 (2014/216/ΚΕΠΠΑ)

 C4

Διορθωτικό, ΕΕ L 086, 28.3.2019, σ.  118 (2019/354)
▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/119/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Μαρτίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων εν όψει της κατάστασης στην ΟυκρανίαΆρθρο 1

▼M2

1.  
Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνα για την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και προσώπων υπεύθυνων για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται με αυτά, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνα για την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων συγκαταλέγονται και πρόσωπα για τα οποία οι ουκρανικές αρχές διεξάγουν έρευνες για:

α) 

υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων ή στοιχείων ενεργητικού ή συνέργεια, ή

β) 

κατάχρηση εξουσίας από μέρους κρατικού λειτουργού με σκοπό την εξασφάλιση οφέλους για τον ίδιο/α ή τρίτους, προκαλώντας έτσι ζημία στα ουκρανικά δημόσια κεφάλαια ή στοιχεία του ενεργητικού, ή για συνέργεια.

▼B

2.  
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ή προς όφελος αυτών.
3.  

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτή κρίνει σκόπιμους, εάν έχει κρίνει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αυτοί:

α) 

είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών αναγκών των φυσικών προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα, καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφελείας,

β) 

απαιτούνται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών,

γ) 

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή

δ) 

είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία έχει χορηγήσει κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταχωρίσθηκε στο παράρτημα ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν ή μετά την εν λόγω ημερομηνία,

β) 

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις ασφαλισμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν τις απαιτήσεις αυτές,

γ) 

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα και

δ) 

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία έχει χορηγήσει κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5.  
Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του καταλόγου να προβαίνει σε πληρωμές ποσών οφειλόμενων δυνάμει σύμβασης η οποία είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία συμπερίληψης του εν λόγω προσώπου, οντότητας ή φορέα στον σχετικό κατάλογο του παραρτήματος, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει εξακριβώσει ότι τα ποσά δεν καταβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
6.  

Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) 

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς,

β) 

ποσά οφειλόμενα βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συμφωνηθεί ή εγερθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στα μέτρα των παραγράφων 1 και 2 ή

γ) 

ποσά οφειλόμενα δυνάμει δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων ή αποφάσεων διαιτησίας που εκδίδονται στην Ένωση ή είναι εκτελεστές στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

υπό τον όρο ότι οι τυχόν τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στα μέτρα της παραγράφου 1.

Άρθρο 2

1.  
Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποφασίζει για τη σύσταση και την τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος.
2.  
Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, μαζί με τους λόγους για την προσθήκη του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να υποβάλει παρατηρήσεις.
3.  
Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει αναλόγως το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα.

Άρθρο 3

1.  
Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης στον κατάλογο των φυσικών ή νομικών προσώπων, των οντοτήτων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
2.  
Το παράρτημα περιέχει επίσης τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ταυτοποίηση των οικείων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται το ονοματεπώνυμο, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια, ο αριθμός διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, η διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται η επωνυμία, ο τόπος και η ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, ο αριθμός μητρώου και ο τόπος εγκατάστασης.

Άρθρο 4

Για να μεγιστοποιηθούν οι συνέπειες των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, η Ένωση ενθαρρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

▼M5

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▼M13

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 6 Μαρτίου 2023.

▼M5

Η παρούσα απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται καταλλήλως, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

▼M3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

▼M9

Α.    Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1

▼M3 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

▼M13 —————

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1963 στην Kostiantynivka (περιφέρεια Donetsk)· πρώην υπουργός Εσωτερικών.

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία από τις αρχές της Ουκρανίας για κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων ή περιουσιακών στοιχείων και σε σχέση με την κατάχρηση αξιώματος από δημόσιο αξιωματούχο προκειμένου να παρασχεθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα για τον ίδιο ή για τρίτο, προκαλώντας επομένως ζημία στον κρατικό προϋπολογισμό ή σε περιουσιακά στοιχεία της Ουκρανίας.

6.3.2014

▼M13 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

Γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1959· πρώην υφυπουργός Εσωτερικών.

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία από τις αρχές της Ουκρανίας για κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων ή περιουσιακών στοιχείων καθώς και για συνέργεια.

6.3.2014

▼M13 —————

▼M4 —————

▼M13 —————

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1985 στην Kharkiv, επιχειρηματίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία από τις αρχές της Ουκρανίας για κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων ή περιουσιακών στοιχείων και για κατάχρηση αξιώματος προκειμένου να παρασχεθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα για τον εαυτό του ή για τρίτο, και, ως εκ τούτου, προκαλώντας απώλεια δημόσιων κονδυλίων ή περιουσιακών στοιχείων της Ουκρανίας.

6.3.2014

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M12

Β.   Δικαιώματα υπεράσπισης και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ουκρανίας

Το άρθρο 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ουκρανίας («Κώδικας Ποινικής Δικονομίας») προβλέπει ότι σε κάθε ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών αναγνωρίζονται δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται: το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την αξιόποινη πράξη για την οποία το πρόσωπο είναι ύποπτο ή κατηγορείται· το δικαίωμα ενημέρωσης, ρητά και σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά με τα δικαιώματά του βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας· το δικαίωμα, όταν ζητείται για πρώτη φορά, της πρόσβασης σε συνήγορο υπεράσπισης· το δικαίωμα να υποβάλει αιτήματα για διαδικαστικές πράξεις· και το δικαίωμα να προσβάλει αποφάσεις, πράξεις και παραλήψεις του ανακριτή, του εισαγγελέα και του τακτικού ανακριτή.

Το άρθρο 303 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κάνει διάκριση μεταξύ αποφάσεων και παραλείψεων που μπορούν να προσβληθούν κατά τη διάρκεια της προδικαστικής διαδικασίας (πρώτη παράγραφος) και αποφάσεων, πράξεων και παραλείψεων που μπορούν να εξεταστούν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας (δεύτερη παράγραφος). Το άρθρο 306 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ότι οι καταγγελίες κατά αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων του προανακριτικού υπαλλήλου ή του εισαγγελέα πρέπει να εξετάζονται από τακτικό ανακριτή τοπικού δικαστηρίου με την παρουσία του καταγγέλλοντος ή του συνηγόρου υπεράσπισής του ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Το άρθρο 308 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ότι καταγγελίες σχετικά με τη μη τήρηση από τον προανακριτικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα εύλογου χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια της προδικαστικής εξέτασης μπορούν να κατατεθούν σε εισαγγελέα ανώτερης βαθμίδας και να εξεταστούν εντός τριών ημερών από την κατάθεσή τους. Επιπλέον, το άρθρο 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προσδιορίζει τις αποφάσεις των τακτικών ανακριτών που μπορούν να προσβληθούν με έφεση, καθώς και ότι οι λοιπές αποφάσεις μπορούν να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου. Εξάλλου, ορισμένες ανακριτικές διαδικαστικές πράξεις είναι δυνατές μόνον κατόπιν απόφασης του τακτικού ανακριτή ή δικαστηρίου (π.χ. κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 167 - 175, και μέτρα κράτησης σύμφωνα με τα άρθρα 176 – 178, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Εφαρμογή των δικαιωμάτων υπεράσπισης και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στα καταχωρισμένα πρόσωπα

▼M13 —————

▼M12

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Η ποινική διαδικασία σχετικά με την υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Zakharchenko, συμπεριλαμβανομένου του θεμελιώδους δικαιώματος για εκδίκαση της υπόθεσής του εντός εύλογης προθεσμίας από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από τις αποφάσεις του ανακριτή της 19ης Απριλίου 2021 με τις οποίες διατάχθηκε η κράτηση του κ. Zakharchenko, καθώς και από την απόφαση του πρωτοδικείου Pecherskyi του Κιέβου, της 10ης Αυγούστου 2021, με την οποία επετράπη η διεξαγωγή ειδικής προδικαστικής εξέτασης πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας αριθ. 42016000000002929. Οι εν λόγω αποφάσεις των ανακριτών επιβεβαιώνουν την ιδιότητα του κ. Zakharchenko ως υπόπτου και τονίζουν ότι ο ύποπτος κρύβεται από τις ανακριτικές αρχές για να αποφύγει ποινικές κυρώσεις.

Επιπλέον, το Συμβούλιο έχει πληροφορίες ότι οι ουκρανικές αρχές έλαβαν μέτρα με σκοπό την αναζήτηση του κ. Zakharchenko. Στις 12 Φεβρουαρίου 2020, η ανακριτική αρχή αποφάσισε να εγγράψει τον κ. Zakharchenko στον διεθνή κατάλογο αναζητουμένων και διαβίβασε το αίτημα στο τμήμα Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας για την καταχώρισή του στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ. Επιπλέον, στις 11 Μαΐου 2021 η Ουκρανία απέστειλε αίτημα για διεθνή νομική συνδρομή στη Ρωσική Ομοσπονδία για τον εντοπισμό του τόπου στον οποίο βρισκόταν ο κ. Zakharchenko, το οποίο η Ρωσία απέρριψε στις 31 Αυγούστου 2021.

Δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση των δικαιωμάτων υπεράσπισης και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στις περιπτώσεις στις οποίες η υπεράσπιση δεν ασκεί τα εν λόγω δικαιώματα.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες ο κ. Zakharchenko αποφεύγει την ανάκριση πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της περιόδου που είναι κρίσιμη για την εκτίμηση του σεβασμού του δικαιώματος σε δίκη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι περιστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω και καταλογίζονται στον κ. Zakharchenko συνέβαλαν σημαντικά στην επιμήκυνση της ανάκρισης.

▼M13 —————

▼M12

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Η ποινική διαδικασία σχετικά με την υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Ratushniak, συμπεριλαμβανομένου του θεμελιώδους δικαιώματος για εκδίκαση της υπόθεσής του εντός εύλογης προθεσμίας από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από τις αποφάσεις του ανακριτή της 19ης Απριλίου 2021 με τις οποίες διατάχθηκε η κράτηση του κ. Ratushniak, καθώς και από την απόφαση του πρωτοδικείου Pecherskyi του Κιέβου, της 10ης Αυγούστου 2021, με την οποία επετράπη η διεξαγωγή ειδικής προδικαστικής εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας αριθ. 42016000000002929. Οι εν λόγω αποφάσεις των ανακριτών επιβεβαιώνουν την ιδιότητα του κ. Ratushniak ως υπόπτου και τονίζουν ότι ο ύποπτος κρύβεται από τις ανακριτικές αρχές για να αποφύγει ποινικές κυρώσεις.

Το Συμβούλιο έχει πληροφορίες ότι οι ουκρανικές αρχές έλαβαν μέτρα με σκοπό την αναζήτηση του κ. Ratushniak. Στις 12 Φεβρουαρίου 2020, η ανακριτική αρχή αποφάσισε να εγγράψει τον κ. Ratushniak στον διεθνή κατάλογο αναζητουμένων και διαβίβασε το αίτημα στο τμήμα Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας για την καταχώρισή του στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ. Επιπλέον, στις 11 Μαΐου 2021 η Ουκρανία απέστειλε αίτημα για διεθνή νομική συνδρομή στη Ρωσική Ομοσπονδία για τον εντοπισμό του τόπου στον οποίο βρισκόταν ο κ. Ratushniak, το οποίο η Ρωσία απέρριψε στις 31 Αυγούστου 2021.

Δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση των δικαιωμάτων υπεράσπισης και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στις περιπτώσεις στις οποίες η υπεράσπιση δεν ασκεί τα εν λόγω δικαιώματα.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες ο κ. Ratushniak αποφεύγει την ανάκριση πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της περιόδου που είναι κρίσιμη για την εκτίμηση του σεβασμού του δικαιώματος σε δίκη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι περιστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω και καταλογίζονται στον κ. Ratushniak συνέβαλαν σημαντικά στην επιμήκυνση της ανάκρισης.

▼M13 —————

▼M12

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Η ποινική διαδικασία σχετικά με την υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Kurchenko, συμπεριλαμβανομένου του θεμελιώδους δικαιώματος για εκδίκαση της υπόθεσής του εντός εύλογης προθεσμίας από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι ο συνήγορος υπεράσπισης ενημερώθηκε σχετικά με την περάτωση της προδικαστικής εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας αριθ. 42016000000003393 στις 28 Μαρτίου 2019 και του δόθηκε πρόσβαση στο προς μελέτη υλικό. Το Συμβούλιο έχει πληροφορίες ότι η μελέτη του υλικού εκ μέρους της υπεράσπισης συνεχίζεται. Στις 11 Οκτωβρίου 2021, η Εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας ενημέρωσε επίσης τους συνηγόρους υπεράσπισης του κ. Kurchenko σχετικά με την περάτωση της προδικαστικής εξέτασης και την παροχή πρόσβασης στο υλικό της προδικαστικής εξέτασης προς μελέτη. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας υπέβαλε αίτημα να τάσσεται προθεσμία για την επανεξέταση από την υπεράσπιση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα εκ μέρους της καθυστερήσεων όταν εξετάζει υλικό της προδικαστικής εξέτασης.

Όσον αφορά την ποινική διαδικασία αριθ. 12014160020000076, το Εφετείο της Οδησσού, με απόφασή του της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, έκανε δεκτή την έφεση του εισαγγελέα και επέβαλε στον κ. Kurchenko προληπτικό μέτρο κράτησης. Το Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης ότι ο κ. Kurchenko αναχώρησε από την Ουκρανία το 2014 και ότι η τοποθεσία του δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κ. Kurchenko κρύβεται από τις προανακριτικές αρχές για να αποφύγει ποινικές κυρώσεις. Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, το δικαστήριο του διαμερίσματος Kyivskyi της πόλης της Οδησσού έδωσε άδεια για ερήμην διεξαγωγή ειδικής προδικαστικής εξέτασης. Επιπλέον, στις 20 Οκτωβρίου 2021, το δικαστήριο του διαμερίσματος Kyivskyi της πόλης της Οδησσού απέρριψε την προσφυγή των δικηγόρων για ακύρωση της απόφασης της εισαγγελείας σχετικά με αναστολή της προδικαστικής εξέτασης της 27ης Ιουλίου 2021.

Το Συμβούλιο έχει πληροφορίες ότι οι ουκρανικές αρχές έλαβαν μέτρα με σκοπό την αναζήτηση του κ. Kurchenko. Στις 13 Μαΐου 2021, το κεντρικό τμήμα της Εθνικής Αστυνομίας στην περιφέρεια Οδησσού διαβίβασε το αίτημα στο ουκρανικό γραφείο της Ιντερπόλ και της Ευρωπόλ για τη δημοσίευση κόκκινου σήματος για τον κ. Kurchenko, το οποίο εξετάζεται. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στις 29 Απριλίου 2020 οι ουκρανικές αρχές απέστειλαν αίτημα διεθνούς δικαστικής συνδρομής στη Ρωσική Ομοσπονδία, το οποίο επεστράφη στις 28 Ιουλίου 2020 χωρίς να εκτελεστεί.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες ο κ. Kurchenko αποφεύγει την ανάκριση πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της περιόδου που είναι κρίσιμη για την εκτίμηση του σεβασμού του δικαιώματος σε δίκη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι περιστάσεις που περιγράφονται στην απόφαση του Εφετείου της Οδησσού και καταλογίζονται στον κ. Kurchenko καθώς και η μη εκτέλεση των αιτημάτων διεθνούς δικαστικής συνδρομής συνέβαλαν σημαντικά στην επιμήκυνση της ανάκρισης.