02013R1308 — EL — 01.01.2019 — 005.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013

  L 347

865

20.12.2013

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/791 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαΐου 2016

  L 135

1

24.5.2016

►M3

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016

  L 193

17

19.7.2016

►M4

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1226 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2016

  L 202

5

28.7.2016

►M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2393 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2017

  L 350

15

29.12.2017


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 189, 27.6.2014, σ.  261 (1308/2013)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 130, 19.5.2016, σ.  10 (1308/2013)

►C3

Διορθωτικό, ΕΕ L 202, 9.8.2018, σ.  13 (αριθ. 1308/2013)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του ΣυμβουλίουΜΕΡΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων για όλα τα προϊόντα του παραρτήματος Ι των Συνθηκών, εκτός από τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία περί κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργείας.

2.  Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα του παραρτήματος Ι:

α) σιτηρά, μέρος Ι·

β) ρύζι, μέρος ΙΙ·

γ) ζάχαρη, παράρτημα Ι μέρος ΙΙΙ·

δ) αποξηραμένες χορτονομές, μέρος IV·

ε) σπόροι προς σπορά, μέρος V·

στ) λυκίσκος, μέρος VI·

ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, μέρος VII·

η) λίνος και κάνναβη, μέρος VIII·

θ) οπωροκηπευτικά, μέρος IX·

ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα, μέρος X·

ια) μπανάνες, μέρος XI·

ιβ) οίνος, μέρος XII·

ιγ) ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, μέρος ΧΙΙΙ·

ιδ) καπνός, μέρος XIV·

ιε) βόειο κρέας, μέρος XV·

ιστ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, μέρος XVI·

ιζ) χοίρειο κρέας, μέρος XVII·

ιη) αιγοπρόβειο κρέας, μέρος XVIII·

ιθ) αυγά, μέρος XIX·

κ) κρέας πουλερικών, μέρος XX·

κα) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέρος ΧΧΙ·

κβ) προϊόντα μελισσοκομίας, μέρος XXII·

κγ) μεταξοσκώληκες, μέρος XXIII·

κδ) λοιπά προϊόντα, μέρος XXIV.

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματος ΙΙ, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένους επιμέρους τομείς.

2.  Οι ορισμοί του παραρτήματος II μέρος ΙΙ τμήμα B ισχύουν μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου αγοράς 2016/2017 για την ζάχαρη.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

4.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα του ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την τροποποίηση των ορισμών που αφορούν τον τομέα του ρυζιού και παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι στον βαθμό που απαιτείται για την επικαιροποίησή τους συναρτήσει των εξελίξεων της αγοράς.

5.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α) ως «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» νοούνται οι περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ).

β) ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές» νοούνται συνθήκες όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή ξηρασία οι οποίες καταστρέφουν άνω του 30 % είτε της μέσης ετήσιας παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία είτε του μέσου όρου τριετίας υπολογιζόμενου με βάση την προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένης της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις στην ονοματολογία του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα

Εφόσον απαιτείται, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την προσαρμογή της περιγραφής των προϊόντων και των αναφορών που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό στις κλάσεις ή διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 5

Συντελεστές μετατροπής για το ρύζι

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α) για να καθορίζει τους συντελεστές μετατροπής για το ρύζι στα διάφορα στάδια της μεταποίησης, το κόστος μεταποίησης και την αξία των υποπροϊόντων·

β) για να θεσπίζει όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή συντελεστών μετατροπής για το ρύζι.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Περίοδοι εμπορίας

Καθορίζονται οι ακόλουθες περίοδοι εμπορίας:

α) από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου ενός έτους για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας·

β) από την 1η Απριλίου έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους για τους τομείς των αποξηραμένων χορτονομών και των μεταξοσκωλήκων·

γ) από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους για:

i) τον τομέα των σιτηρών·

ii) τον τομέα των σπόρων προς σπορά·

iii) τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

iv) τον τομέα του λίνου και της κάνναβης·

v) τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

δ) από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους για τον αμπελοοινικό τομέα·

ε) από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους για τον τομέα του ρυζιού·

στ) από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους για τον τομέα της ζάχαρης.

Άρθρο 7

Κατώτατες τιμές αναφοράς

1.  Καθορίζονται οι εξής κατώτατες τιμές αναφοράς:

α) όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών, 101,31 ευρώ/τόνο, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους·

β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150 ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο Α, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους·

γ) όσον αφορά τη ζάχαρη ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο Β, για τη μη συσκευασμένη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου:

i) λευκή ζάχαρη: 404,4 ευρώ/τόνο·

ii) ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 ευρώ/τόνο·

δ) όσον αφορά τον τομέα του βοείου κρέατος, 2 224 ευρώ/τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών κλάσης διάπλασης / Κλάσης κατάστασης πάχυνσης R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α·

ε) όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:

i) 246,39 ευρώ ανά 100 κιλά για το βούτυρο·

ii) 169,80 ευρώ ανά 100 κιλά για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

στ) όσον αφορά το χοίρειο κρέας, 1 509,39 ευρώ/τόνο για τα σφάγια χοίρων ποιοτικού τύπου οριζόμενου βάσει του βάρους και της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας, όπως προβλέπεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Β:

i) σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 κιλά: κλάση διάπλασης Ε·

ii) σφάγια βάρους από 120 έως 180 κιλά: κλάση διάπλασης R·

ζ) όσον αφορά τον τομέα του ελαιολάδου:

i) 1 779 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο·

ii) 1 710 ευρώ/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο·

iii) 1 524 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα δύο βαθμών, ενώ το ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.

2.  Οι κατώτατες τιμές αναφοράς της παραγράφου 1 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη αντικειμενικών κριτηρίων, ιδιαίτερα των εξελίξεων στην παραγωγή, του κόστους παραγωγής (ιδιαίτερα των εισροών) και των τάσεων στην αγορά. Όταν απαιτείται, κατώτατες τιμές αναφοράς επικαιροποιούνται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία βάσει των εξελίξεων στην παραγωγή και τις αγορές.ΜΕΡΟΣ II

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Δημοσια παρεμβαση και ενισχυση για ιδιωτικη αποθεματοποιησηΤμημα 1

Κοινές διατάξεις για τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Άρθρο 8

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τους κανόνες για την παρέμβαση στην αγορά όσον αφορά:

α) τη δημόσια παρέμβαση, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αγοράζουν προϊόντα και τα αποθεματοποιούν μέχρι τη διάθεσή τους· και

β) τη χορήγηση ενίσχυσης για την αποθεματοποίηση προϊόντων από ιδιώτες.

Άρθρο 9

Καταγωγή των επιλέξιμων προϊόντων

Επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης ή ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης. Επίσης, αν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από καλλιέργειες, πρέπει να έχουν συγκομισθεί στην Ένωση και, αν προέρχονται από γάλα, το γάλα αυτό πρέπει να έχει παραχθεί στην Ένωση.

Άρθρο 10

Ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση σφαγίων

Οι ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση σφαγίων εφαρμόζονται σύμφωνα με το παράρτημα IV, σημεία Α και Β αντιστοίχως στον τομέα του βοείου κρέατος όσον αφορά τα σφάγια βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, καθώς και στον τομέα του χοιρείου κρέατος όσον αφορά τους χοίρους πλην όσων έχουν χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή.

Στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ενωσιακή κλίμακα για την ταξινόμηση των σφαγίων προβάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IV μέρος Γ.Τμημα 2

Δημόσια παρέμβαση

Άρθρο 11

Προϊόντα επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται υπό τους όρους του παρόντος τμήματος και με τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις και όρους που μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 και με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, για τα ακόλουθα προϊόντα:

α) μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι·

β) αναποφλοίωτο ρύζι·

γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50 ·

δ) βούτυρο παραγόμενο απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82 % κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος·

ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιονισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0 % κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.

Άρθρο 12

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι οι εξής:

α) για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι και το καλαμπόκι, από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαΐου·

β) για το αναποφλοίωτο ρύζι, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου·

γ) για το βόειο κρέας, καθ’ όλο το έτος·

δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 13

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

▼C2

1.  Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 12, η δημόσια παρέμβαση:

▼B

α) είναι ανοικτή για το μαλακό σιτάρι, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού) εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2·

γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, εάν, κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου καθορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) η μέση αγοραία τιμή σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α, είναι χαμηλότερη από το 85 % της κατώτατης τιμής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να κλεί τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν πληρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Άρθρο 14

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

Αν ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, το Συμβούλιο λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, μέτρα για τον καθορισμό τιμών αγοράς των προϊόντων του άρθρου 11 και, εφόσον ενδείκνυνται, μέτρα επιβολής ποσοτικών περιορισμών όταν η αγορά γίνεται σε καθορισμένη τιμή.

Άρθρο 15

Τιμή δημόσιας παρέμβασης

1.  Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται:

α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, όταν η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή· ή

β) η ανώτατη τιμή στην οποία μπορούν να αγορασθούν τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση, όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

2.  Τα μέτρα για τον καθορισμό του ύψους της τιμής δημόσιας παρέμβασης συμπεριλαμβανομένων των ποσών των αυξήσεων και των μειώσεων, λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 16

Γενικές αρχές για τη διάθεση από τη δημόσια παρέμβαση

1.  Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης διατίθενται κατά τρόπο ώστε:

α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διατάραξη της αγοράς·

β) να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των αγοραστών· και

γ) να τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της ΣΛΕΕ.

2.  Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης που θεσπίζεται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. ►C2  Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λογιστική αξία των προϊόντων αυτών είναι στο επίπεδο της σχετικής καθορισμένης τιμής δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. ◄

3.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους λεπτομερείς όρους υπό τους οποίους πωλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος τα προϊόντα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης.Τμημα 3

Ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Άρθρο 17

Επιλέξιμα προϊόντα

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και με τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 ή του άρθρου 19 και με εκτελεστικές πράξεις βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 ή του άρθρου 20, για τα ακόλουθα προϊόντα:

α) λευκή ζάχαρη·

β) ελαιόλαδο·

γ) ίνες λίνου·

δ) κρέατα βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη·

ε) βούτυρο παραγόμενο από κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα·

στ) τυρί·

ζ) αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα·

η) χοίρειο κρέας·

θ) αιγοπρόβειο κρέας.

Το στοιχείο στ) της πρώτης παραγράφου περιορίζεται στα τυριά που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και αποθηκεύονται πέραν της περιόδου ωρίμανσης που ορίζεται στις προδιαγραφές προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού και/ή περιόδου ωρίμανσης που συμβάλλει στην αύξηση την αξίας του τυριού.

Άρθρο 18

Όροι χορήγησης της ενίσχυσης

1.  Με στόχο τη διαφάνεια της αγοράς, ανατίθεται στην Επιτροπή, όπου απαιτείται, η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίζει να χορηγεί ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 17, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις μέσες καταγραφόμενες τιμές στην Ένωση, τις κατώτατες τιμές αναφοράς και το κόστος παραγωγής για τα σχετικά προϊόντα· και/ή

β) την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης μίας ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης στην αγορά ή οικονομικών εξελίξεων με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια του τομέα.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις,

α) για να αποφασίζει να χορηγεί ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 17, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου

β) για να περιορίσει την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

3.  Τα μέτρα για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.Τμημα 4

Κοινές διατάξεις για τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Άρθρο 19

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης ή για τα οποία χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση προσφέρονται για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και είναι ανόθευτης, καλής και σύμφωνης με τα συναλλακτική ήθη ποιότητας, καθώς και για να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων, ώστε η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση να είναι οικονομικά συμφέρουσες, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των όρων που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω προϊόντα, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω προϋποθέσεις και όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση των κατωτέρω για τα προϊόντα που αγοράζονται και αποθεματοποιούνται:

α) της ποιότητάς τους, όσον αφορά τις παραμέτρους ποιότητας, τις ομάδες ποιότητας, τις κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την ηλικία·

β) της επιλεξιμότητάς τους, όσον αφορά τις ποσότητες, τη συσκευασία, περιλαμβανομένης της επισήμανσης, τη συντήρηση, πρότερες συμβάσεις αποθεματοποίησης, την έγκριση των επιχειρήσεων και το στάδιο των προϊόντων το οποίο αφορούν η τιμή δημόσιας παρέμβασης και η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση.

2.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τομέων των σιτηρών και του αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227, στις οποίες ορίζονται τα ποιοτικά κριτήρια αγοράς και πώλησης μαλακού σιταριού, σκληρού σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού και αναποφλοίωτου ρυζιού.

3.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η κατάλληλη χωρητικότητα αποθεματοποίησης και η αποδοτικότητα του συστήματος δημόσιας παρέμβασης από τη σκοπιά του κόστους, της διανομής και της πρόσβασης των επιχειρήσεων, και προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης με στόχο τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε δημόσια παρέμβαση·

β) τους κανόνες για την αποθεματοποίηση των προϊόντων εντός και εκτός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για αυτά και τη μεταχείρισή τους όσον αφορά τους δασμούς και οποιαδήποτε άλλα ποσά χορηγούνται ή εισπράττονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

4.  Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) τους κανόνες και όρους που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα·

β) τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής από την ενίσχυση αυτή·

γ) του όρους βάσει των οποίων μπορεί να αποφασίζεται η εκ νέου διοχέτευσή τους στο εμπόριο ή η διάθεση προϊόντων που καλύπτονται από συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

5.  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία των συστημάτων δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227:

α) για την πρόβλεψη της χρήσης διαδικασιών διαγωνισμού που να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων·

β) για τον καθορισμό των πρόσθετων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ώστε να διευκολύνονται για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις η αποτελεσματική διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος·

γ) για τον καθορισμό της υποχρέωσης κατάθεσης εγγύησης εκ μέρους των επιχειρήσεων που να διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων τους.

6.  Προκειμένου να ληφθούν οι υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις και οι ανάγκες των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 10, καθώς και η ανάγκη τυποποίησης της παρουσίασης των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των μέτρων παρέμβασης στην αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227:

α) για την προσαρμογή και την επικαιροποίηση των διατάξεων του παραρτήματος IV σχετικά με τις ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση, την ταυτοποίηση και την παρουσίαση των σφαγίων

β) για τον καθορισμό συμπληρωματικών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, μεταξύ άλλων, από ειδικευμένους ταξινομητές, την κατάταξη σε κατηγορίες, μεταξύ άλλων, με τεχνικές αυτόματης κατάταξης, την ταυτοποίηση, τη ζύγιση και τη σήμανση των σφαγίων, καθώς και σχετικά με τον υπολογισμό των μέσων τιμών στην Ένωση και τους συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών αυτών·

γ) για τη θέσπιση, στον τομέα του βοείου κρέατος, παρεκκλίσεων από τις διατάξεις και ειδικών παρεκκλίσεων που μπορούν να χορηγούνται από κράτη μέλη σε σφαγεία όπου σφάζεται μικρός αριθμός βοοειδών, καθώς και συμπληρωματικών διατάξεων για τα σχετικά προϊόντα, όπως διατάξεων που αφορούν τις κατηγορίες διάπλασης και την κατάσταση πάχυνσης και, στον τομέα του πρόβειου κρέατος, πρόσθετων διατάξεων όσον αφορά το βάρος, το χρώμα του κρέατος και την κατάσταση πάχυνσης και κριτηρίων για την ταξινόμηση των ελαφρών αμνών ·

δ) για την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να μην εφαρμόζουν την κλίμακα κατάταξης για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων και της δυνατότητας να χρησιμοποιούν κριτήρια αξιολόγησης πέραν του βάρους και της εκτιμώμενης περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας ή για τον καθορισμό παρεκκλίσεων από αυτή την κλίμακα.

Άρθρο 20

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ομοιογενή εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν ιδίως τα εξής:

α) τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται η επιχείρηση όταν τα προϊόντα που παραδίδονται για δημόσια παρέμβαση δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας·

β) τον καθορισμό ελάχιστης χωρητικότητας αποθεματοποίησης για τις αποθήκες παρέμβασης·

γ) τις αντιπροσωπευτικές περιόδους, τις αγορές και τις αγοραίες τιμές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·

δ) την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, τα μεταφορικά έξοδα που βαρύνουν τον προσφέροντα, την παραλαβή των προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών και την πληρωμή·

ε) τις διάφορες εργασίες που συνδέονται με τη διαδικασία αφαίρεσης των οστών για τον τομέα του βοείου κρέατος·

στ) τις πρακτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη συσκευασία, την εμπορία και την επισήμανση των προϊόντων·

ζ) τις διαδικασίες έγκρισης των επιχειρήσεων που παράγουν βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου·

η) την έγκριση αποθεματοποίησης εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους όπου έχουν αγοραστεί και αποθηκευτεί τα προϊόντα·

θ) την πώληση ή διάθεση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, όσον αφορά, ιδίως, τις τιμές πώλησης, τους όρους εξόδου από τα αποθέματα και τη μετέπειτα χρήση ή τον προορισμό των προϊόντων που αποδεσμεύονται, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν τα προϊόντα που διατίθενται για χρήση στο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών·

ι) όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, τις διατάξεις για τη δυνατότητα των κρατών μελών να πωλούν, υπό την ευθύνη τους, μικρές ποσότητες που απομένουν στα αποθέματα ή ποσότητες που δεν μπορούν πλέον να επανασυσκευασθούν ή που έχουν υποστεί φθορά·

ια) όσον αφορά την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τη σύναψη και το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και των αιτούντων·

ιβ) την είσοδο και τη διατήρηση των προϊόντων σε ιδιωτικά αποθέματα καθώς και την έξοδό τους από τα αποθέματα·

ιγ) τη διάρκεια της περιόδου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι περίοδοι αυτές μπορούν να συντμηθούν ή να παραταθούν αφού έχουν καθοριστεί στις συμβάσεις·

ιδ) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αγορά σε καθορισμένη τιμή, περιλαμβανομένων των διαδικασιών κατάθεσης εγγυήσεων και του ύψους των εγγυήσεων αυτών, ή τις διαδικασίες χορήγησης ενίσχυσης που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων για ιδιωτική αποθεματοποίηση ·

ιε) τη διενέργεια διαγωνισμών, τόσο για τη δημόσια παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ιδίως όσον αφορά:

i) την υποβολή προσφορών και την ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αίτησης ή προσφοράς ·

ii) τις διαδικασίες κατάθεσης εγγύησης και το ύψος της· και

iii) την επιλογή των προσφορών κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προτίμηση στις πλέον ευνοϊκές για την Ένωση προσφορές, χωρίς να επακολουθεί απαραίτητα ανάθεση σύμβασης·

ιστ) την εφαρμογή ενωσιακών κλιμάκων για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων·

ιζ) την παρουσίαση των σφαγίων και των ημιμορίων σφαγίων κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στο παράρτημα IV μέρος A τμήμα IV για τον καθορισμό των αγοραίων τιμών·

ιη) τους διορθωτικούς συντελεστές που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη διαφορετική παρουσίαση των σφαγίων βοοειδών και των προβάτων όταν δεν χρησιμοποιείται η παρουσίαση αναφοράς·

ιθ) τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη σήμανση των ταξινομούμενων σφαγίων και για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης ενωσιακής τιμής για τα σφάγια βοοειδών, χοίρων και προβάτων από την Επιτροπή·

κ) την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να προβλέπουν, όσον αφορά τους χοίρους που σφάζονται στο έδαφός τους, παρουσίαση των σφαγίων χοίρων διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παράρτημα IV μέρος Β τμήμα III, εάν πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) η συνήθης εμπορική πρακτική στο έδαφός τους διαφέρει από την τυπική παρουσίαση που καθορίζεται στο παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙΙ πρώτο εδάφιο·

ii) δικαιολογείται λόγω τεχνικών απαιτήσεων·

iii) τα σφάγια έχουν εκδαρεί με ομοιόμορφο τρόπο·

κα) τις διατάξεις για τον επιτόπιο έλεγχο της εφαρμογής της ταξινόμησης των σφαγίων στα κράτη μέλη από ενωσιακή επιτροπή απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από τα κράτη μέλη, με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας της ταξινόμησης των σφαγίων. Στις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν την Ένωση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 21

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, προκειμένου να εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα ακόλουθα κριτήρια ταξινόμησης για αμνούς με βάρος σφαγίου μικρότερο των 13 κιλών, κατά παρέκκλιση από το παράρτημα IV μέρος Γ τμήμα ΙΙΙ παράγραφος 1:

α) βάρος σφαγίου·

β) χρώμα κρέατος·

γ) κατάσταση πάχυνσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Καθεστωτα ενισχυσεων

▼M2Τμήμα 1

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών και γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Άρθρο 22

Ομάδα-στόχος

Το καθεστώς ενίσχυσης για τη βελτίωση της διανομής γεωργικών προϊόντων και των διατροφικών συνηθειών των παιδιών απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν τακτικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδρύματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας ή σε σχολικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση ή την αναγνώριση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

Άρθρο 23

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων και συναφών εξόδων

1.  Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για τα παιδιά που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 22:

α) για την παροχή και διανομή των επιλέξιμων προϊόντων των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου·

β) για συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα· και

γ) για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων εξοπλισμού, προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης, και, εφόσον τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από το στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου, εξόδων υλικοτεχνικής υποστήριξης και διανομής.

Το Συμβούλιο θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, όρια για την αναλογία της ενωσιακής ενίσχυσης που καλύπτει μέτρα και έξοδα αναφερόμενα στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος:

α) ως «οπωροκηπευτικά στα σχολεία» νοούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) και στην παράγραφο 4 στοιχείο α)·

β) ως «γάλα στα σχολεία» νοούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) και στην παράγραφο 4 στοιχείο β), καθώς και τα προϊόντα του παραρτήματος V.

3.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχύσεων που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 («το σχολικό πρόγραμμα») και ζητούν την αντίστοιχη ενωσιακή ενίσχυση, δίνουν προτεραιότητα στη διανομή προϊόντων μιας ή και των δύο από τις ακόλουθες ομάδες, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών συνθηκών:

α) οπωροκηπευτικά και νωπά προϊόντα του τομέα της μπανάνας·

β) γάλα κατανάλωσης και μορφές αυτού που δεν περιέχουν λακτόζη.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, προκειμένου να προωθήσουν την κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων και/ή να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των παιδιών στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη διανομή προϊόντων μιας ή και των δύο ακόλουθων ομάδων:

α) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα, επιπροσθέτως των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α)·

β) τυρί, τυρόπηγμα, γιαούρτι και άλλα ζυμωμένα ή οξινισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, χωρίς προσθήκη αρωματικών, φρούτων, καρπών ή κακάο, επιπροσθέτως των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β).

5.  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη το κρίνουν απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του σχολικού προγράμματος και των στόχων των στρατηγικών που αναφέρονται στην παράγραφο 8, δύνανται να συμπληρώσουν τη διανομή των προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 με προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα V.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ενωσιακή ενίσχυση χορηγείται μόνο για το γαλακτοκομικό συστατικό του διανεμόμενου προϊόντος. Το εν λόγω γαλακτοκομικό συστατικό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 90 % κατά βάρος για τα προϊόντα της κατηγορίας Ι του παραρτήματος V και 75 % κατά βάρος για τα προϊόντα της κατηγορίας II του παραρτήματος V.

Το ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης για το γαλακτοκομικό συστατικό καθορίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

6.  Τα προϊόντα που διανέμονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος δεν περιέχουν τα εξής:

α) πρόσθετα σάκχαρα·

β) πρόσθετο αλάτι·

γ) πρόσθετο λίπος·

δ) πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες·

ε) πρόσθετα μη φυσικά ενισχυτικά γεύσης E 620 έως E 650, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ).

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, κάθε κράτος μέλος μπορεί, αφού λάβει την κατάλληλη άδεια από τις εθνικές αρχές του που είναι αρμόδιες για την υγεία και τη διατροφή σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες, να αποφασίσει ότι τα επιλέξιμα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 μπορούν να περιέχουν περιορισμένες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης, πρόσθετου αλατιού και/ή πρόσθετου λίπους.

7.  Πέραν των προϊόντων των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν την προσθήκη και άλλων γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και κβ).

8.  Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο σχολικό πρόγραμμα ένα κράτος μέλος καταρτίζει, πριν εισέλθει στο εν λόγω πρόγραμμα και στη συνέχεια κάθε έξι χρόνια, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του προγράμματος. Η στρατηγική μπορεί να τροποποιηθεί από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την κατάρτισή της σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ιδίως υπό το πρίσμα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Στη στρατηγική αυτή προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, η ιεράρχηση των αναγκών ανάλογα με τις προτεραιότητες, η ομάδα-στόχος, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και, εφόσον είναι διαθέσιμοι, οι ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση με την αρχική κατάσταση, ενώ καθορίζονται τα πιο ενδεδειγμένα μέσα και οι δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Η στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην απλούστευση της διαχείρισής του.

9.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν στις στρατηγικές τους τον κατάλογο όλων των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, είτε μέσω της τακτικής διανομής είτε στο πλαίσιο των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι εθνικές αρχές τους που είναι αρμόδιες για την υγεία και τη διατροφή συμμετέχουν καταλλήλως, ή χορηγούν την ενδεδειγμένη άδεια, όσον αφορά την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

10.  Για να καταστήσουν αποτελεσματικό το σχολικό πρόγραμμα, τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα και δραστηριότητες σκοπός των οποίων είναι να φέρουν τα παιδιά ξανά σε επαφή με τη γεωργία, μέσω δραστηριοτήτων όπως οι επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η διανομή ευρύτερης ποικιλίας γεωργικών προϊόντων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί επίσης να σχεδιάζονται ώστε να ευαισθητοποιούνται τα παιδιά σχετικά με συναφή ζητήματα, όπως είναι οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες, οι τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, η βιολογική γεωργία, η βιώσιμη παραγωγή και η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

11.  Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα που πρόκειται να συμπεριλάβουν στη διανομή ή στα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα με βάση αντικειμενικά κριτήρια που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Ζητήματα υγείας και περιβάλλοντος, την εποχιακή διαθεσιμότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα των τοπικών ή περιφερειακών προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα, στο μέτρο του εφικτού, στα προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να ενθαρρύνουν ιδίως τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού ή τα περιβαλλοντικά οφέλη και, εφόσον αρμόζει, τα προϊόντα που είναι αναγνωρισμένα από τα καθεστώτα ποιότητας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και το δίκαιο εμπόριο.

Άρθρο 23α

Διατάξεις περί χρηματοδότησης

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, οι οποίες χορηγούνται για τη διανομή προϊόντων, τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα και τα συναφή έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 εκατ. EUR ανά σχολικό έτος.

Εντός του εν λόγω συνολικού ορίου, η ενίσχυση δεν υπερβαίνει:

α) για τα οπωροκηπευτικά στα σχολεία: 150 εκατ. EUR ανά σχολικό έτος·

β) για το γάλα στα σχολεία: 100 εκατ. EUR ανά σχολικό έτος.

2.  Οι ενισχύσεις της παραγράφου 1 χορηγούνται σε κάθε κράτος μέλος με βάση τα εξής:

α) τον αριθμό των παιδιών ηλικίας από έξι έως δέκα ετών στο οικείο κράτος μέλος·

β) τον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών του οικείου κράτους μέλους, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, και στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013· και

γ) για το γάλα στα σχολεία, επιπροσθέτως των κριτηρίων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τη μέχρι τώρα χρήση της ενωσιακής ενίσχυσης για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά.

Οι κατανομές για τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υψηλότερες ενισχύσεις κατανέμονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στις εν λόγω περιοχές όσον αφορά τον εφοδιασμό σε προϊόντα και να προωθηθεί ο εφοδιασμός μεταξύ γειτονικών εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Οι κατανομές για το γάλα στα σχολεία που προκύπτουν διά της εφαρμογής των κριτηρίων της παρούσας παραγράφου διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να λάβουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανά παιδί στην ηλικιακή ομάδα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α). Το εν λόγω ποσό δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από τη μέση χρήση ενωσιακής ενίσχυσης ανά παιδί σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος για το γάλα που ίσχυε πριν από την 1η Αυγούστου 2017.

Τα μέτρα για τον καθορισμό της ενδεικτικής και οριστικής κατανομής, και για την ανακατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά και το γάλα στα σχολεία, λαμβάνεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

3.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχολικό πρόγραμμα υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτημα ενίσχυσης από την Ένωση, στο οποίο προσδιορίζεται το ποσό που ζητείται για τα οπωροκηπευτικά στα σχολεία και το ποσό που ζητείται για το γάλα στα σχολεία, τα οποία επιθυμούν να διανείμουν.

4.  Χωρίς υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των 250 εκατ. EUR όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος δύναται να μεταφέρει, άπαξ ανά σχολικό έτος, έως και το 20 % κάθε ενός από τα ενδεικτικά κονδύλια που το αφορούν.

Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως το 25 % για τα κράτη μέλη με εξόχως απόκεντρες περιοχές του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, καθώς και σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν ένα κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη κατάσταση της αγοράς στον τομέα που καλύπτεται από το σχολικό πρόγραμμα, ή να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες ανησυχίες όσον αφορά τη χαμηλή κατανάλωση μιας από τις ομάδες προϊόντων ή να αντιμετωπίσει άλλες κοινωνικές μεταβολές.

Οι μεταφορές μπορούν να γίνουν είτε:

α) πριν από τον καθορισμό των οριστικών κατανομών για το επόμενο σχολικό έτος, μεταξύ των ενδεικτικών κατανομών του κράτους μέλους· ή

β) μετά την έναρξη του σχολικού έτους, μεταξύ των οριστικών κατανομών του κράτους μέλους, εφόσον έχουν προσδιοριστεί οι οριστικές κατανομές για το εν λόγω κράτος μέλος.

Οι μεταφορές που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο α) δεν μπορούν να γίνονται από την ενδεικτική κατανομή για την ομάδα προϊόντων για την οποία το οικείο κράτος μέλος ζητεί ποσό που υπερβαίνει την ενδεικτική του κατανομή. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ποσό των ενδεχόμενων μεταφορών μεταξύ των ενδεικτικών κατανομών.

5.  Το σχολικό πρόγραμμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν ξεχωριστών εθνικών σχολικών προγραμμάτων που συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο. Η κατ' άρθρο 23 ενωσιακή ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ή η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε υφιστάμενου εθνικού σχολικού προγράμματος ή προγράμματος διανομής οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, αλλά δεν υποκαθιστά τη χρηματοδότηση για τα εν λόγω υφιστάμενα εθνικά προγράμματα, με εξαίρεση τη δωρεάν διανομή γευμάτων στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής ενός υφιστάμενου εθνικού προγράμματος ή να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό ζητώντας ενίσχυση από την Ένωση, προσδιορίζει στη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 8 τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγούν εθνική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση του σχολικού προγράμματος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την εν λόγω ενίσχυση με εισφορά που βαρύνει τον σχετικό τομέα ή με κάθε άλλη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα.

7.  Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μέτρα ενημέρωσης, προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους στόχους του προγράμματος καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης που αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και της διαχείρισης του προγράμματος.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, κοινή ταυτότητα ή γραφικά στοιχεία, ώστε να ενισχυθεί η προβολή του σχολικού προγράμματος.

8.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχολικό πρόγραμμα προβάλλουν, στους σχολικούς χώρους ή σε άλλα σχετικά μέρη τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα μέσα δημοσιότητας όπως αφίσες, ειδικές ιστοσελίδες, ενημερωτικά διαγράμματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία και την προβολή του ενωσιακού σχολικού προγράμματος σε σχέση με την παροχή άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Άρθρο 24

Ανάθεση εξουσιών

1.  Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών και για να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία απευθύνονται σε παιδιά της ομάδας-στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 22, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με:

α) τα επιπρόσθετα κριτήρια που αφορούν την επιλεξιμότητα της ομάδας-στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 22·

β) την έγκριση και επιλογή των αιτούντων ενίσχυσης από τα κράτη μέλη·

γ) την κατάρτιση των εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα.

2.  Για να εξασφαλιστεί αποδοτική και στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών πόρων, και για να διευκολυνθεί η υλοποίηση σχολικού προγράμματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με:

α) τον προσδιορισμό των δαπανών και των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση·

β) την υποχρέωση των κρατών μελών να παρακολουθούν και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχολικού προγράμματος.

3.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη συμπλήρωση του καταλόγου των μη φυσικών ενισχυτικών γεύσης που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 3, 4 και 5 πληρούν τους στόχους του σχολικού προγράμματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, για να καθορίζει τα ανώτατα επίπεδα για το πρόσθετο σάκχαρο, το πρόσθετο αλάτι και το πρόσθετο λίπος που μπορούν να επιτραπούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο και που είναι τεχνικώς αναγκαία για την παρασκευή ή την παραγωγή των μεταποιημένων προϊόντων.

4.  Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σχολικό πρόγραμμα και για την αύξηση της προβολής της ενωσιακής ενίσχυσης ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, με τις οποίες υποχρεούνται τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχολικό πρόγραμμα να προβάλουν ευκρινώς το γεγονός ότι λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη για την υλοποίηση του σχολικού προγράμματος, μεταξύ άλλων σχετικά με:

α) εφόσον αρμόζει, τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, τις διαστάσεις και το σχέδιο της κοινής ταυτότητας και των γραφικών στοιχείων·

β) τα ειδικά κριτήρια που συνδέονται με τη χρήση μέσων δημοσιότητας.

5.  Για να διασφαλιστούν η προστιθέμενη αξία και η προβολή του σχολικού προγράμματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη διανομή των προϊόντων σε σχέση με την παροχή άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

6.  Επειδή η ενωσιακή ενίσχυση πρέπει να αντανακλάται στην τιμή με την οποία διατίθενται τα προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης στα σχολεία, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, με τις οποίες θα απαιτείται από τα κράτη μέλη να εξηγούν στις στρατηγικές τους τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Άρθρο 25

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος, μεταξύ άλλων σχετικά με:

α) τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις στρατηγικές των κρατών μελών·

β) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διαδικασιών που απορρέουν από το κοινό πλαίσιο για το σχολικό πρόγραμμα·

γ) τις μεθόδους προβολής και τα σχετικά μέτρα δικτύωσης για το σχολικό πρόγραμμα·

δ) την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των ετήσιων αιτημάτων ενίσχυσης και των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης που εκπονούν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχολικό πρόγραμμα·

ε) την εφαρμογή του άρθρου 23α παράγραφος 4, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες για τις μεταφορές και την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων μεταφοράς.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 229 παράγραφος 2.

▼BΤμημα 2

Ενισχύσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών

Άρθρο 29

Προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

1.  Η Ένωση χρηματοδοτεί τριετή προγράμματα εργασιών που καταρτίζουν οργανώσεις παραγωγών αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 ή διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 157 σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

α) παρακολούθηση και διαχείριση της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

β) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας·

γ) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού·

δ) βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών·

ε) σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, υπό την καθοδήγηση των κρατικών διοικήσεων·

στ) διάδοση πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

2.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τα προγράμματα εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

α) 11 098 000 ευρώ ετησίως για την Ελλάδα·

β) 576 000 ευρώ ετησίως για τη Γαλλία· και

γ) 35 991 000 ευρώ ετησίως για την Ιταλία.

3.  Το ανώτατο ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης για τα προγράμματα εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται με τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη μέλη. Η μέγιστη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι:

α) 75 % για δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ)·

β) 75 % για επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 50 % για άλλες δραστηριότητες στον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)·

γ) 75 % για τα προγράμματα εργασιών που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή κράτη μέλη που δεν είναι παραγωγοί από αναγνωρισμένες οργανώσεις της παραγράφου 1 από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη παραγωγής, στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ε) και στ), και 50 % για τις άλλες δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.

Η συμπληρωματική χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50 % του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Άρθρο 30

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της ενωσιακής ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 29, και προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της παραγωγής του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για:

α) όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1, τα ειδικά μέτρα που μπορούν λάβουν ενωσιακή χρηματοδότηση και τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν·

β) την ελάχιστη διάθεση ενωσιακής χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένους τομείς·

γ) την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν υποβάλλεται αίτηση για έγκριση προγράμματος εργασιών και όταν χορηγείται προκαταβολή από την ενίσχυση·

δ) τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη κατά την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασιών.

Άρθρο 31

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος όσον αφορά:

α) την εφαρμογή και την τροποποίηση των προγραμμάτων εργασιών·

β) την καταβολή της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών·

γ) τις διαδικασίες εγγυοδοσίας και το ύψος της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται όταν υποβάλλεται αίτηση για την έγκριση προγράμματος εργασιών και όταν χορηγείται προκαταβολή από την ενίσχυση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 3

Ενίσχυση στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Άρθρο 32

Επιχειρησιακά ταμεία

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο λαμβάνει:

α) χρηματικές εισφορές από:

i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών· ή

ii) τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω ενώσεων.

β) ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, σε περίπτωση που αυτές υποβάλλουν, διαχειρίζονται και εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μερικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις από την Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 37 και 38 αντιστοίχως.

2.  Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από κράτη μέλη.

Άρθρο 33

Επιχειρησιακά προγράμματα

1.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Έχουν τουλάχιστον δύο από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δύο από τους ακόλουθους στόχους:

α) προγραμματισμός της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης και της ακολούθησης της παραγωγής και της κατανάλωσης·

β) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·

γ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων·

δ) προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·

ε) περιβαλλοντικά μέτρα, ιδίως όσα αφορούν το νερό, και μέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας·

▼M5

στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθοδήγησης σε άλλες οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ομάδες παραγωγών ή μεμονωμένους παραγωγούς.

▼B

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη προς έγκριση.

2.  Οι ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μπορούν επίσης να υποβάλουν συνολικό ή μερικό επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελούμενο από μέτρα που προσδιορίζονται αλλά δεν υλοποιούνται από οργανώσεις-μέλη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων παραγωγών και εξετάζονται ταυτόχρονα με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων-μελών.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α) τα μέτρα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των οργανώσεων-μελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων-μελών·

β) οι δράσεις και η αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε οργάνωσης-μέλους·

γ) δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση.

3.  Η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο στ) συνίστανται στην αποφυγή και την αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτουν στο πλαίσιο αυτό:

α) επενδύσεις που καθιστούν αποδοτικότερη τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά·

β) μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

▼M5

γ) προώθηση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και εδραίωση στις αγορές οπωροκηπευτικών προϊόντων, είτε για λόγους πρόληψης είτε σε περίοδο κρίσης·

δ) τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας και τη χρηματοδοτική συνεισφορά με σκοπό την ανατροφοδότηση των ταμείων αλληλοβοήθειας, ύστερα από την αποζημίωση που καταβάλλεται σε μέλη οργανώσεων παραγωγών που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους λόγω δυσμενών συνθηκών της αγοράς·

▼B

ε) την αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους·

στ) την απόσυρση από την αγορά·

ζ) την πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών·

η) την ασφάλιση της συγκομιδής·

▼M5

θ) την καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών.

▼B

Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στη διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών από ζημίες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.

Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων η οποία αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο, δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δανείζονται με εμπορικούς όρους για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος και, επομένως, μπορεί να είναι επιλέξιμη για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 34. Κάθε ειδική δράση στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων μπορεί να χρηματοδοτείται με τα δάνεια αυτά, ή απευθείας ή και με τους δύο τρόπους.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, νοούνται ως:

α) ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η πλήρης συγκομιδή μη ώριμων και μη εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για άλλο λόγο·

β) ως «μη συγκομιδή» νοείται η παύση του τρέχοντος κύκλου παραγωγής στην οικεία έκταση όπου το προϊόν έχει αναπτυχθεί καλώς και είναι ανόθευτης, καλής και σύμφωνης με τα συναλλακτική ήθη ποιότητας. Η καταστροφή προϊόντων λόγω καιρικών φαινομένων ή ασθένειας δεν θεωρείται μη συγκομιδή».

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α) τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις· ή

β) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

▼M5

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή τις δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 και στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Όταν τουλάχιστον το 80 % των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 και στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.

▼B

Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η δράση.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εν λόγω πιέσεις.

Άρθρο 34

Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή

1.  Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50 % του ποσού των δαπανών που όντως πραγματοποιούνται.

2.  H ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διαθέτουν στο εμπόριο για κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών.

Ωστόσο, στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται στο 4,6 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Στην περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί έως το 4,7 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων υλοποιούμενα από την ένωση οργανώσεων παραγωγών για λογαριασμό των μελών της.

3.  Κατόπιν σχετικής αίτησης οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος που πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) υποβάλλεται από περισσότερες της μιας ενωσιακές οργανώσεις παραγωγών που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο διακρατικών καθεστώτων·

β) υποβάλλεται από μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών οι οποίες μετέχουν σε καθεστώτα που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση·

γ) καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( 5

δ) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών η οποία είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης μεταξύ δύο αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών·

ε) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών·

στ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη μέλη στα οποία οι οργανώσεις παραγωγών διοχετεύουν στο εμπόριο παραγωγή που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών·

ζ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

▼M5

4.  Το όριο του 50 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αποσύρσεις οπωροκηπευτικών από την αγορά οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διατίθενται με:

i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη διαβίωσή τους·

ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 και σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό είναι συμπληρωματικές εκείνων που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω ιδρύματα,

β) ενέργειες που σχετίζονται με την καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών ή ομάδων παραγωγών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ομάδες οργανώσεων είναι από περιφέρειες των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.

Άρθρο 35

Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή

1.  Στις περιφέρειες των κρατών μελών στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν σε οργανώσεις παραγωγών εθνική χρηματοδοτική συνδρομή ίση κατά μέγιστο με το 80 % των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έως το 10 % της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο οποιαδήποτε τέτοια οργάνωση παραγωγών. Η συνδρομή αυτή είναι επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό ταμείο.

2.  Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε περιφέρεια κράτους μέλους θεωρείται σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης στην περίπτωση που ο μέσος βαθμός οργάνωσης ισοδυναμεί με ποσοστό μικρότερο του 20 % για τρία συναπτά έτη πριν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Ο βαθμός οργάνωσης υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών που προέκυψε στη σχετική περιφέρεια και διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και ομάδες παραγωγών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, διαιρούμενη με τη συνολική αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών που επιτεύχθηκε στην εν λόγω περιφέρεια.

3.  Τα κράτη μέλη που χορηγούν εθνική χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνουν την Επιτροπή για τις περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για την εθνική χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται σε οργανώσεις παραγωγών στις περιφέρειες αυτές.

▼B

Άρθρο 36

Εθνικό πλαίσιο και εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό πλαίσιο που περιέχει τους γενικούς όρους σχετικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5. Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το προτεινόμενο πλαίσιό τους στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, εντός τριών μηνών από την υποβολή, εάν διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν θα συνέβαλλε στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ και στο έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι επενδύσεις σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει επίσης να εξυπηρετούν την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

2.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

α) ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα ισχυρά και ασθενή σημεία και το δυναμικό ανάπτυξης·

β) αιτιολόγηση των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων·

γ) τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσων καθώς και δείκτες επιδόσεων·

δ) αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

ε) υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.

Η εθνική στρατηγική ενσωματώνει επίσης το εθνικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών.

Άρθρο 37

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με:

α) τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα, όσον αφορά:

i) τα προβλεπόμενα ποσά, τις αποφάσεις των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους σχετικά με τις χρηματοδοτικές εισφορές και τη χρήση των επιχειρησιακών ταμείων·

ii) τα μέτρα, τις δράσεις, τις δαπάνες διοίκησης και προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες που πρέπει να περιλαμβάνονται ή να αποκλείονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την τροποποίησή τους και τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη·

iii) την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

iv) τα επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών·

v) τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου ενώσεις οργανώσεων παραγωγών διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, εφαρμόζουν και υποβάλλουν πλήρη ή μερικά επιχειρησιακά προγράμματα·

vi) την υποχρέωση χρήσης κοινών δεκτών για τους σκοπούς της παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

β) το εθνικό πλαίσιο και την εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα όσον αφορά την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εθνικών πλαισίων και των εθνικών στρατηγικών·

γ) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

i) τη βάση υπολογισμού της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής και της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 παράγραφος 2·

ii) τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς για τον υπολογισμό της ενίσχυσης·

iii) την παροχή προκαταβολών και την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν χορηγείται προκαταβολή από την ενίσχυση·

iv) τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, ειδικότερα εκείνες που αφορούν την εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2·

δ) μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όσον αφορά:

i) τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων·

▼M5

ii) τις προϋποθέσεις που αφορούν το άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β), γ) και θ)·

▼B

iii) τους επιτρεπόμενους προορισμούς που αποφασίζονται από τα κράτη μέλη για τα αποσυρόμενα προϊόντα·

iv) το μέγιστο επίπεδο στήριξης για τις αποσύρσεις από την αγορά·

v) την απαίτηση προηγούμενων κοινοποιήσεων στην περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά·

vi) τη βάση για τον υπολογισμό του όγκου της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής προς δωρεάν διανομή σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 και τον καθορισμό του ανώτατου όγκου της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά·

vii) την υποχρεωτική εμφάνιση του ενωσιακού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή·

viii) τους όρους για τους αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται·

ix) τη χρήση όρων για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος,

x) τους όρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή·

xi) την ασφάλιση της συγκομιδής·

xii) τα ταμεία αλληλοβοήθειας· και

xiii) τους όρους και τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπανών για την αναφύτευση οπωρώνων για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε)·

ε) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

i) τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών·

ii) την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν χορηγείται προκαταβολή·

iii) το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Άρθρο 38

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν μέτρα για:

α) τη διαχείριση των επιχειρησιακών ταμείων·

β) τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα επιχειρησιακά προγράμματα, τα εθνικά πλαίσια και οι εθνικές στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 36, την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στα κράτη μέλη, τις προθεσμίες, τα συνοδευτικά έγγραφα και την έγκριση από τα κράτη μέλη·

γ) την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών·

δ) την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών και των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

ε) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών και της μερικής καταβολής των ενισχύσεων·

στ) τις πρακτικές ρυθμίσεις της εμφάνισης του ενωσιακού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή·

ζ) την τήρηση των προτύπων εμπορίας στην περίπτωση αποσύρσεων·

η) τα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και συσκευασίας στην περίπτωση δωρεάν διανομής·

▼M5

θ) τα μέτρα προώθησης, επικοινωνίας, κατάρτισης και καθοδήγησης στις περιπτώσεις πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων·

▼B

ι) την υλοποίηση μέτρων για την απόσυρση, την πρώιμη συγκομιδή, τη μη συγκομιδή και την ασφάλιση της συγκομιδής·

ια) την εφαρμογή, έγκριση, καταβολή και επιστροφή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής

ιβ) τις διαδικασίες και το ύψος της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται όταν χορηγείται προκαταβολή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 4

Προγραμματα στηριξης στον αμπελοοινικο τομεαΥποτμημα 1

Γενικες διαταξεις και επιλεξιμα μετρα

Άρθρο 39

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση ενωσιακών πόρων στα κράτη μέλη και τη χρησιμοποίηση των πόρων αυτών από τα κράτη μέλη, μέσω πενταετών εθνικών προγραμμάτων στήριξης («προγράμματα στήριξης»), για τη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης που αποβλέπουν στην ενίσχυση του αμπελοοινικού τομέα.

Άρθρο 40

Συμβατότητα και συνοχή

1.  Τα προγράμματα στήριξης πρέπει να είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και να χαρακτηρίζονται από συνοχή με τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης.

2.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν εσωτερική συνοχή και ότι καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης των οικείων παραγωγών και της ανάγκης να αποφεύγεται η αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση των παραγωγών.

3.  Δεν χορηγείται στήριξη για:

α) ερευνητικά έργα και μέτρα στήριξης ερευνητικών έργων εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε)·

β) μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Άρθρο 41

Υποβολή προγραμμάτων στήριξης

▼C2

1.  Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα VΙ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα επιλέξιμα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 43.

▼B

2.  Τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των σχεδίων προγραμμάτων στήριξης καταρτίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο το οποίο τα κράτη μέλη θεωρούν το καταλληλότερο. Το κράτος μέλος πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο με αντικείμενο το σχέδιο προγράμματος στήριξης, πριν να το υποβάλει στην Επιτροπή.

3.  Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ένα μόνο σχέδιο προγράμματος στήριξης, στο οποίο μπορεί να λαμβάνονται υπόψη περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

4.  Τα προγράμματα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά την υποβολή του σχεδίου προγράμματος στήριξης στην Επιτροπή.

Ωστόσο, Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστική πράξη να κρίνει ότι το υποβληθέν σχέδιο προγράμματος στήριξης δεν συνάδει με τους κανόνες που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και να ενημερώσει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο προγράμματος στήριξης στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης αρχίζει να ισχύει δύο μήνες μετά την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου προγράμματος στήριξης, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, οπότε εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

Οι πράξεις αυτές εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3

5.  Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 42

Περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης

Τα προγράμματα στήριξης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων, καθώς και των ποσοτικοποιημένων στόχων τους·

β) τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που έχουν διεξαχθεί·

γ) εκτίμηση που δείχνει τον αναμενόμενο τεχνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο·

δ) χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων·

ε) γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους πόρους που θα διατεθούν και την προβλεπόμενη ενδεικτική κατανομή των πόρων μεταξύ των μέτρων σύμφωνα με τα δημοσιονομικά όρια που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ·

στ) τα κριτήρια και τους ποσοτικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση και αξιολόγηση καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης· και

ζ) τον προσδιορισμό των αρμοδίων αρχών και φορέων που θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης.

Άρθρο 43

Επιλέξιμα μέτρα

Τα προγράμματα στήριξης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α) προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 45·

β) αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 46·

γ) πρώιμη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 47·

δ) ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 48·

ε) ασφάλιση της συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 49·

στ) επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 50·

ζ) καινοτομία στον τομέα του οίνου, σύμφωνα με το άρθρο 51·

η) απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 52.

Άρθρο 44

Γενικές διατάξεις για τα προγράμματα στήριξης

1.  Οι διαθέσιμοι ενωσιακοί πόροι κατανέμονται εντός των δημοσιονομικών ορίων που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ.

2.  Η ενωσιακή στήριξη χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή του σχετικού σχεδίου προγράμματος στήριξης.

3.  Τα κράτη μέλη δεν συγχρηματοδοτούν μέτρα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση δυνάμει των προγραμμάτων στήριξης.Υποτμημα 2

Ειδικα μετρα στηριξης

Άρθρο 45

Προώθηση

1.  Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης αναφορικά με τους ενωσιακούς οίνους:

α) στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα που διέπουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις· ή

β) σε τρίτες χώρες, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή τους οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου και συνίστανται αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α) μέτρα δημόσιων σχέσεων, προώθησης ή διαφήμισης, που προβάλλουν ιδίως τις υψηλές προδιαγραφές των ενωσιακών προϊόντων, κυρίως ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος·

β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας·

γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·

δ) μελέτες νέων αγορών που είναι αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων·

ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης.

3.  Η ενωσιακή συνεισφορά στην ενημέρωση ή στις δραστηριότητες προώθησης κατά την παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 46

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

1.  Στόχος των μέτρων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών.

2.  Η αναδιάρθρωση και η μετατροπή αμπελώνων χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο εάν τα κράτη μέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 3.

3.  Η στήριξη για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων, η οποία θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη βελτίωση των συστημάτων βιώσιμης παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του αμπελοοινικού τομέα, μπορεί μόνο να καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) τη μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού·

β) τη μετεγκατάσταση αμπελώνων·

γ) την αναφύτευση αμπελώνων, όπου αυτό απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους·

δ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης αμπελώνων, ιδίως την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής.

Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αμπελώνων, δηλαδή την αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας σταφυλιών οίνου στην ίδια έκταση και με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας, όταν οι αμπελώνες προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν περαιτέρω προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά την ηλικία των αμπελώνων που αντικαθίστανται.

4.  Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων, μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:

α) αποζημίωση των παραγωγών για απώλειες εισοδήματος που έχουν υποστεί λόγω της εφαρμογής του μέτρου·

β) συμβολή στο κόστος της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής.

5.  Η αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) μπορεί να καλύπτει έως και το 100 % της σχετικής απώλειας και μπορεί να λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α) κατά παρέκκλιση από το μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα ΙVα υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, επιτρεπόμενη συνύπαρξη παλαιών και νέων αμπελώνων έως το τέλος του μεταβατικού καθεστώτος για μέγιστη περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη·

β) οικονομική αποζημίωση.

6.  Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50 % των δαπανών αυτών. Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, η συνεισφορά της Ένωσης στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν υπερβαίνει το 75 %.

Άρθρο 47

Πρώιμη συγκομιδή

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμη συγκομιδή νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.

Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στο κλήμα μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.

2.  Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην αγορά.

3.  Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή μπορεί να χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50 % του συνόλου του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

4.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής δεν οδηγεί σε αποζημίωση οινοπαραγωγών καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 48

Ταμεία αλληλοβοήθειας

1.  Στο πλαίσιο της στήριξης για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας παρέχεται βοήθεια στους παραγωγούς που επιζητούν να ασφαλισθούν έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς.

2.  Η στήριξη για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας μπορεί να παρέχεται με τη μορφή προσωρινής και φθίνουσας ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των ταμείων.

Άρθρο 49

Ασφάλιση συγκομιδής

1.  Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στη διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.

2.  Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν υπερβαίνει:

α) το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

β) το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση:

i) έναντι απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·

ii) έναντι απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

3.  Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνο εάν οι σχετικές αποζημιώσεις στους παραγωγούς δεν καλύπτουν πάνω από το 100 % της απώλειας εισοδήματος, συνυπολογιζομένων των τυχόν αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

4.  Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.

Άρθρο 50

Επενδύσεις

1.  Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας. Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της· αφορούν, επίσης, την παραγωγή ή την εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος II, μεταξύ άλλων με στόχο τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διεργασιών.

2.  Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την παράγραφο 1:

α) ισχύει μόνο για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( 6

β) μπορεί, επίσης, να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ).

Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, η μεγίστη ένταση ενίσχυσης μειώνεται κατά το ήμισυ.

Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων ( 8 ).

3.  Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν συγκαταλέγονται οι μη επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

4.  Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:

α) 50 % στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) 40 % σε άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο αναπτυγμένων·

γ) 75 % στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ·

δ) 65 % στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

5.  Το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 51

Καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα

Η στήριξη μπορεί να χορηγείται για υλικές ή άυλες επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών και τεχνολογιών όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ. Μέσω της στήριξης επιδιώκεται η αύξηση της εμπορευσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των ενωσιακών αμπελοοινικών προϊόντων, ενώ σε αυτήν μπορεί να περιλαμβάνεται και η μεταφορά γνώσεων. Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τη συνεισφορά της Ένωσης στη στήριξη που παρέχεται βάσει του παρόντος άρθρου είναι τα ίδια με εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 50 παράγραφος 4.

Άρθρο 52

Απόσταξη υποπροϊόντων

1.  Μπορεί να παρέχεται στήριξη για την προαιρετική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VIII μέρος ΙΙ τμήμα Δ.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε ποσοστό κατ’ όγκο και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10 % του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

2.  Η ενίσχυση καταβάλλεται σε αποστακτήρια που μεταποιούν υποπροϊόντα οινοποιίας που παραδίδονται για απόσταξη με σκοπό την παραγωγή ακατέργαστης αλκοόλης ελαχίστου κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου 92 %.

Τα κράτη μέλη μπορεί να θέτουν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της στήριξης την κατάθεση εγγύησης από τον δικαιούχο.

3.  Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το κόστος συλλογής και μεταποίησης και καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 54.

4.  Η σχετική ενίσχυση περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των υποπροϊόντων οινοποίησης. Το εν λόγω ποσό μεταφέρεται από το αποστακτήριο στον παραγωγό, όταν ο τελευταίος αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

5.  Η αλκοόλη που παράγεται από την απόσταξη για την οποία παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού.Υποτμημα 3

Διαδικαστικές διατάξεις

Άρθρο 53

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να εξασφαλίζονται η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων των κρατών μελών για τη στήριξη του οίνου και η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση:

α) κανόνων σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους από την Επιτροπή και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους·

β) κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης και τις δαπάνες, το κόστος διοίκησης και προσωπικού και τις ενέργειες που δύνανται να περιλαμβάνονται στα προγράμματα στήριξης των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα διενέργειας πληρωμών μέσω διαμεσολαβητών στην περίπτωση της ασφάλισης συγκομιδής που προβλέπεται στο άρθρο 49·

γ) κανόνων σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν χορηγείται προκαταβολή·

δ) κανόνων σχετικά με τη χρήση όρων για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος·

ε) κανόνων σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπανών για την αναφύτευση αμπελώνων για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)·

στ) κανόνων σχετικά με την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ:

i) των διάφορων ενεργειών ενός προγράμματος κράτους μέλους για τη στήριξη του οίνου· και

ii) ενός προγράμματος κράτους μέλους για τη στήριξη του οίνου και των προγραμμάτων του για την αγροτική ανάπτυξη ή την προώθηση·

ζ) κανόνων βάσει των οποίων οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, καθώς και σχετικά με εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και κανόνες για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων·

η) κανόνων που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ορίζουν τις προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία των μέτρων στήριξης που περιέχονται στα προγράμματά τους.

Άρθρο 54

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν μέτρα για:

α) την υποβολή των προγραμμάτων στήριξης, τον αντίστοιχο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και την αναθεώρηση των προγραμμάτων στήριξης·

β) τις διαδικασίες υποβολής και επιλογής αιτήσεων, καθώς και πληρωμής·

γ) την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των εκθέσεων και των αξιολογήσεων των προγραμμάτων στήριξης των κρατών μελών·

δ) τον καθορισμό από τα κράτη μέλη του ύψους της ενίσχυσης για την πρώιμη συγκομιδή και την απόσταξη υποπροϊόντων·

ε) τη δημοσιονομική διαχείριση και τις διατάξεις περί εφαρμογής των μέτρων στήριξης από τα κράτη μέλη·

στ) τις διαδικασίες και το ύψος της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται όταν χορηγείται προκαταβολή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 5

Ενίσχυση στον τομέα της μελισσοκομίας

Άρθρο 55

Εθνικά προγράμματα και χρηματοδότηση

1.  Με στόχο τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν τριετή εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας («μελισσοκομικά προγράμματα»). Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται σε συνεργασία με οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα.

2.  Η συνεισφορά της Ένωσης στα μελισσοκομικά προγράμματα αντιστοιχεί στο 50 % των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη για τα προγράμματα αυτά, όπως εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 57 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

3.  Για να είναι επιλέξιμα για τη συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη εκπονούν μελέτη για τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά τους, σε επίπεδο παραγωγής και εμπορίας.

4.  Στα μελισσοκομικά προγράμματα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων·

β) καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών, ιδιαίτερα της βαρρόας·

γ) εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης·

δ) μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους·

ε) μέτρα στήριξης για την ανασύσταση του ενωσιακού μελισσοκομικού κεφαλαίου·

στ) συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·

ζ) παρακολούθηση της αγοράς·

η) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.

Άρθρο 56

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών πόρων για τη μελισσοκομία, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ των μελισσοκομικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών·

β) τη βάση κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τον συνολικό αριθμό κυψελών στην Ένωση.

2.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος ενίσχυσης στις τελευταίες εξελίξεις και η αποτελεσματικότητα των καλυπτόμενων μέτρων για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την επικαιροποίηση του καταλόγου μέτρων του άρθρου 55 παράγραφος 4 που μπορούν να περιλαμβάνονται στα μελισσοκομικά προγράμματα των κρατών μελών, μέσω της προσθήκης άλλων μέτρων ή της προσαρμογής των εν λόγω μέτρων χωρίς να διαγραφεί κανένα εξ αυτών. Η εν λόγω επικαιροποίηση του καταλόγου μέτρων δεν θίγει τα εθνικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Άρθρο 57

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος όσον αφορά:

α) το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων και των μελετών που εκπονούν τα κράτη σχετικά με τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά τους στο επίπεδο της παραγωγής και της εμπορίας·

β) τη διαδικασία ανακατανομής των αχρησιμοποίητων κονδυλίων·

γ) την έγκριση των μελισσοκομικών προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος· και το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 6

Ενίσχυση στον τομέα του λυκίσκου

Άρθρο 58

Ενισχύσεις στις οργανώσεις παραγωγών

1.  Η Ένωση χορηγεί ενίσχυση σε οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του λυκίσκου αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 152 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία i), ii) ή iii).

2.  Η ετήσια ενωσιακή χρηματοδότηση για την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 2 277 000 ευρώ για τη Γερμανία.

Άρθρο 59

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 58 χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) τις αιτήσεις ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις προθεσμίες και τα συνοδευτικά έγγραφα·

β) τους κανόνες σχετικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις λυκίσκου και τον υπολογισμό των ποσών που καταβάλλονται σε κάθε οργάνωση παραγωγών.

Άρθρο 60

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος όσον αφορά την καταβολή της ενίσχυσης.

Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Άρθρο 61

Διάρκεια

Το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που θεσπίζεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030· η Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση για να αξιολογήσει την λειτουργία του καθεστώτος και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει προτάσεις.Τμημα 1

Διαχείριση του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Άρθρο 62

Άδειες

1.  Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 δύνανται να φυτεύονται ή να αναφυτεύονται μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66 και 68, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.  Τα κράτη μέλη χορηγούν την άδεια της παραγράφου 1 για συγκεκριμένη έκταση, εκπεφρασμένη σε εκτάρια, κατόπιν αίτησης του παραγωγού και τηρώντας αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας δεν επιβαρύνουν τον παραγωγό.

3.  Οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους. Παραγωγός ο οποίος δεν χρησιμοποίησε άδεια στη διάρκεια ισχύος της υφίσταται διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 89 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

4.  Το παρόν κεφάλαιο δεν ισχύει για τη φύτευση ή αναφύτεση εκτάσεων που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας, για εκτάσεις των οποίων ο οίνος ή τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση του αμπελοκαλλιεργητή ή για εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση, ως αποτέλεσμα υποχρεωτικών αγορών υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

▼M5

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το παρόν κεφάλαιο σε περιοχές που παράγουν οίνο κατάλληλο για την παραγωγή αποσταγμάτων οίνου με γεωγραφική ένδειξη καταχωρημένη σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 9 ). Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, οι περιοχές αυτές μπορούν να θεωρούνται περιοχές όπου είναι δυνατή η παραγωγή οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

▼B

Άρθρο 63

Μηχανισμός διασφάλισης για τις νέες φυτεύσεις

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν:

α) να εφαρμόζουν χαμηλότερο εθνικό ποσοστό από το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1·

β) να περιορίζουν την έκδοση αδειών σε περιφερειακό επίπεδο, για συγκεκριμένες περιοχές, επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για περιοχές χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

3.  Όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συμβάλλουν στη μεθοδική αύξηση των αμπελοφυτεύσεων, ορίζονται σε επίπεδο άνω του 0 % και στηρίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς λόγους:

α) ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου υπερπροσφοράς σε σχέση με τις προοπτικές των αμπελοοινικών προϊόντων στην αγορά, χωρίς την υπέρβαση των απαραίτητων μέτρων για την κάλυψη της ανάγκης αυτής·

β) ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου σημαντικής υποτίμησης μιας συγκεκριμένης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

4.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και αιτιολογούν δεόντως κάθε απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τις εν λόγω αποφάσεις και τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 64

Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

1.  Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός ορισμένου έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται όλες οι σχετικές άδειες.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση τουλάχιστον ίση με την έκταση για την οποία αιτείται την άδεια·

β) ο αιτών διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

γ) από την αίτηση δεν προκύπτει σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, κάτι που θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξή τέτοιου κινδύνου·

▼M5

γα) ο αιτών δεν έχει προβεί σε φύτευση αμπέλων χωρίς άδεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του παρόντος κανονισμού ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

▼B

δ) κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη μεροληπτικό τρόπο.

▼M5

2.  Εάν, σε δεδομένο έτος, η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων κατ' αναλογία σε όλους τους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση μπορεί να καθορίσει ελάχιστη ή/και μέγιστη έκταση ανά αιτούντα και μπορεί επίσης να πραγματοποιείται εν μέρει ή εν όλω σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια προτεραιότητας:

▼B

α) παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)·

β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος·

γ) εκτάσεις που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

δ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

ε) βιωσιμότητα των αναπτυξιακών σχεδίων ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει οικονομικής αξιολόγησης·

στ) εκτάσεις προοριζόμενες για νέα φύτευση που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και περιφέρειας·

ζ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

η) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

▼M5

2α.  Αν το κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί να προσθέσει επιπλέον τον όρο ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

▼M5

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 2α τα οποία εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή.

▼B

Άρθρο 65

Ο ρόλος των επαγγελματικών οργανώσεων

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 63 παράγραφος 2, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει υπόψη συστάσεις αναγνωρισμένων επαγγελματικών οργανώσεων του αμπελοοινικού τομέα που αναφέρονται στο άρθρα 152,156 και 157, ενδιαφερόμενων ομάδων παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 95 ή άλλων ειδών επαγγελματικών οργανώσεων αναγνωρισμένων από τη νομοθεσία του κράτους μέλους, εφόσον των εν λόγω συστάσεων προηγείται συμφωνία που συνήφθη από τους ενδιαφερόμενους φορείς αντιπροσώπευσης της σχετικής γεωγραφικής περιοχής.

Οι συστάσεις αφορούν το πολύ τρία έτη.

Άρθρο 66

Αναφυτεύσεις

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα κράτη μέλη χορηγούν αυτομάτως άδεια σε παραγωγούς που έχουν προχωρήσει σε εκρίζωση αμπελουργικών εκτάσεων και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Η εν λόγω άδεια αντιστοιχεί σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής καλλιέργειας, προς την έκταση που εκριζώθηκε. Οι εκτάσεις που καλύπτονται από τις εν λόγω άδειες δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 63.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν την άδεια της παραγράφου 1 σε παραγωγούς που αναλαμβάνουν την εκρίζωση αμπελουργικής έκτασης εφόσον η εκρίζωση της σχετικής έκτασης πραγματοποιηθεί το αργότερο έως στο τέλος του τέταρτου έτους από την ημερομηνία που φυτεύτηκαν οι νέοι αμπελώνες.

3.  Η άδεια της παραγράφου 1 χρησιμοποιείται στην ίδια εκμετάλλευση στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Σε εκτάσεις επιλέξιμες για την παραγωγή προϊόντων οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευση ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την αναφύτευση, βάσει σύστασης επαγγελματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 65, σε αμπέλους που πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με την περιοχή που εκριζώθηκε.

4.  Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις περιπτώσεις εκρίζωσης μη εγκεκριμένων φυτεύσεων.

Άρθρο 67

Κανόνας de minimis

1.  Το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που θεσπίζεται στο παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη όπου δεν εφαρμοζόταν την 31η Δεκεμβρίου 2007 το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης που ορίζεται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα IVα υποτμήμα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.  Τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμοζόταν την 31η Δεκεμβρίου 2007 το καθεστώς της παραγράφου 1 και στα οποία οι νεοφυτευθείσες με αμπέλους εκτάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 000 εκτάρια, μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 68

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα δικαιώματα φύτευσης που έχουν παραχωρηθεί σε παραγωγούς πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015 κατ’ εφαρμογή των άρθρων 85η, 85θ ή 85ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους εν λόγω παραγωγούς, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να μετατραπούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε άδειες χορηγούμενες δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

Η ανωτέρω μετατροπή συντελείται εφόσον οι εν λόγω παραγωγοί υποβάλουν σχετική αίτηση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα κράτη μέλη μπορούν με απόφασή τους να επιτρέψουν στους παραγωγούς να υποβάλουν αίτηση μετατροπής των δικαιωμάτων σε άδειες έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2.  Οι άδειες που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 έχουν την ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν οι εν λόγω άδειες δεν χρησιμοποιηθούν, εκπνέουν το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2018, ή, εάν ένα κράτος μέλος έχει λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2023.

3.  Οι εκτάσεις που καλύπτονται από τις άδειες που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 63.

Άρθρο 69

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227 όσον αφορά:

α) τις προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 4·

β) τους κανόνες σχετικά με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2·

γ) την προσθήκη κριτηρίων σε αυτά που παρατίθενται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2·

δ) τη συνύπαρξη αμπέλων που ο παραγωγός έχει δεσμευτεί να εκριζώσει με νεοφυτευθείσες αμπέλους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 παράγραφος 2·

ε) τους λόγους για τις αποφάσεις των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3.

Άρθρο 70

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με:

α) τις διαδικασίες αδειοδότησης·

β) τα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη και τις κοινοποιήσεις που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 2

Έλεγχος του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Άρθρο 71

Μη εγκεκριμένες φυτεύσεις

1.  Οι παραγωγοί εκριζώνουν με δικά τους έξοδα τις αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

2.  Σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν προχωρήσουν σε εκριζώσεις εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που τους γνωστοποιήθηκε η παρατυπία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εκρίζωση των φυτεύσεων αυτών εντός δύο ετών από τη λήξη της τετράμηνης περιόδου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους παραγωγούς τους οποίους αφορά το μέτρο.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους το αργότερο, το συνολικό μέγεθος των εκτάσεων στις οποίες διαπιστώνεται φύτευση αμπέλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, καθώς και των εκτάσεων που εκριζώθηκαν κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

4.  Παραγωγός ο οποίος δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφίσταται τις κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

5.  Οι αμπελουργικές εκτάσεις που δεν διαθέτουν άδεια αποκλείονται από εθνικά ή ενωσιακά μέτρα στήριξης.

Άρθρο 72

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών των υποχρεώσεων κοινοποίησης με τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών μειώσεων των δημοσιονομικών ορίων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.ΤΙΤΛΟΣ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Κανονεσ σχετικοι με την εμποριαΤμημα 1

Προτυπα εμποριαςΥποτμημα 1

Εισαγωγικες διαταξεις

Άρθρο 73

Πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται στον κτηνιατρικό και στον φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα των τροφίμων με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και καταλληλότητας και η προστασία της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας. Οι κανόνες αυτοί διακρίνονται σε υποχρεωτικούς κανόνες και προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις, για τα γεωργικά προϊόντα.Υποτμημα 2

Προτυπα εμποριας κατα τομεις ή προϊοντα

Άρθρο 74

Γενική αρχή

Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν σύμφωνα με το παρόν τμήμα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο εάν ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα.

Άρθρο 75

Θέσπιση και περιεχόμενο

1.  Τα πρότυπα εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς και/ή προϊόντα:

α) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

β) οπωροκηπευτικά·

γ) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·

δ) μπανάνες·

ε) ζώντα φυτά·

στ) αυγά·

ζ) κρέας πουλερικών·

η) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

θ) λυκίσκος.

2.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, καθώς και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και τις παρεκκλίσεις και τις εξαιρέσεις από τα εν λόγω πρότυπα, με σκοπό την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και τις εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα, καθώς και την αποφυγή της δημιουργίας εμποδίων στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 10 ), τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, που καθορίζονται ανά τομέα ή προϊόν και βασίζονται στα χαρακτηριστικά κάθε τομέα, την ανάγκη ρύθμισης της διάθεσης στην αγορά και τους όρους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου:

α) τους τεχνικούς ορισμούς, την ονομασία και τις ονομασίες πώλησης για τομείς εκτός εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 78·

β) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η κατάταξη σε κατηγορίες, το βάρος, το μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·

γ) το είδος, τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου ή τον εμπορικό τύπο·

δ) την παρουσίαση, την επισήμανση ως προς τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες που ισχύουν για τα συσκευαστήρια, τη σήμανση, το έτος συγκομιδής και τη χρήση ειδικών ενδείξεων, με την επιφύλαξη των άρθρων 92 έως 123·

ε) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος η ποσοστιαία περιεκτικότητα σε νερό·

στ) ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή κατασκευαστικά στοιχεία ή συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων ποσοτήτων, της καθαρότητας και της ταυτοποίησής τους·

ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και τη μέθοδο παραγωγής, περιλαμβανόμενων των οινολογικών πρακτικών και των προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής·

η) την ανάμειξη γλευκών σταφυλιών και οίνων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορισμών, τη σύμμειξη και τους σχετικούς περιορισμούς·

θ) τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση, τη συντήρηση και την επεξεργασία, τη μέθοδο και τη θερμοκρασία διατήρησης, την αποθήκευση και τη μεταφορά·

ι) τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής και/ή καταγωγής, εκτός του κρέατος πουλερικών και των λιπαρών ουσιών για επάλειψη·

ια) τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ορισμένων ουσιών και πρακτικών·

ιβ) ειδικές χρήσεις·

ιγ) τους όρους που διέπουν τη διάθεση, κατοχή, κυκλοφορία και χρήση των προϊόντων που δεν συνάδουν με τα πρότυπα εμπορίας που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή με τους ορισμούς, τις ονομασίες και τις ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 78, καθώς και τη διάθεση των υποπροϊόντων.

4.  Επιπροσθέτως της παραγράφου 1α, οι προδιαγραφές εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται στον τομέα του οίνου. Τα στοιχεία στ), ζ), η), ι) και ιγ) της παραγράφου 3 εφαρμόζονται επί του προκειμένου τομέως.

5.  Τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 84 έως 88 και του παραρτήματος ΙΧ και λαμβανομένων υπόψη των εξής:

α) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών προϊόντων·

β) της ανάγκης να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για τη διευκόλυνσης της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά·

γ) του συμφέροντος των παραγωγών να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά καλλιέργειας ή εκτροφής και του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τόπους καλλιέργειας ή εκτροφής, που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, έπειτα από εκτίμηση, ιδίως, του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των ωφελειών για τους παραγωγούς και τον τελικό καταναλωτή·

δ) των μεθόδων που είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων·

ε) των τυποποιημένων συστάσεων που εκδίδονται από διεθνείς φορείς·

στ) της ανάγκης να διαφυλάσσονται τα φυσικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και να αποφεύγεται η ουσιαστική μεταβολή της σύνθεσης του οικείου προϊόντος.

6.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την τροποποίηση του καταλόγου των τομέων της παραγράφου 1. Οι συγκεκριμένες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιορίζονται αυστηρά στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνική πρόοδο ή την ανάγκη για καινοτόμα προϊόντα, και αποτελούν αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογούνται, ειδικότερα, οι ανάγκες των καταναλωτών, οι δαπάνες και η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου του αντικτύπου στην εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο και τα οφέλη για τους παραγωγούς και τους τελικούς καταναλωτές.

Άρθρο 76

Πρόσθετες απαιτήσεις για την εμπορία προϊόντων στον τομέα των οπωροκηπευτικών

1.  Επιπλέον, καθόσον αφορά τα εφαρμοστέα πρότυπα εμπορίας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 75, τα οπωροκηπευτικά προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν νωπά στον καταναλωτή μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι καλής, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και εάν αναγράφεται η χώρα προέλευσης.

2.  Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τυχόν πρότυπα εμπορίας για τον τομέα των οπωροκηπευτικών οριζόμενα σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα, εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια εμπορίας, περιλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής και μπορούν να καλύπτουν την ποιότητα, την ταξινόμηση σε κατηγορίες, το βάρος, το μέγεθος, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την παρουσίαση και την εμπορία.

3.  Ο κάτοχος προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών που καλύπτονται από πρότυπα εμπορίας εκθέτει τα εν λόγω προϊόντα, τα προσφέρει προς πώληση και τα παραδίδει ή τα εμπορεύεται εντός της Ένωσης αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα, είναι δε υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς αυτά.

4.  Για τη σωστή εφαρμογή της απαίτησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για να συνεκτιμηθούν ειδικές καταστάσεις ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227 οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του.

Άρθρο 77

Πιστοποίηση για τον λυκίσκο

1.  Κατά περίπτωση, επιπλέον των εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, τα προϊόντα λυκίσκου, τα οποία συγκομίζονται ή παρασκευάζονται εντός της Ένωσης υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  Πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται μόνον για προϊόντα που παρουσιάζουν τα στοιχειώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα για συγκεκριμένο στάδιο της εμπορίας τους. Για τη σκόνη λυκίσκου, τη σκόνη λυκίσκου με υψηλότερη περιεκτικότητα λουπουλίνης, τα εκχυλίσματα λυκίσκου και τα ανάμεικτα προϊόντα λυκίσκου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνον εφόσον η περιεκτικότητα των εν λόγω προϊόντων σε οξύ άλφα δεν είναι κατώτερη από την αντίστοιχη περιεκτικότητα του λυκίσκου από τον οποίον παρασκευάσθηκαν τα προϊόντα αυτά.

3.  Το πιστοποιητικό αναφέρει τουλάχιστον:

α) τον ή τους τόπους παραγωγής του λυκίσκου·

β) το ή τα έτη συγκομιδής· και

γ) την ή τις ποικιλίες.

4.  Η εμπορία ή η εξαγωγή προϊόντων λυκίσκου επιτρέπεται μόνον εάν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Στην περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων του τομέα του λυκίσκου, το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 190 παράγραφος 2 θεωρείται ισότιμο προς το πιστοποιητικό αυτό.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό μέτρων που παρεκκλίνουν από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου:

α) με σκοπό την ικανοποίηση των εμπορικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών· ή

β) για τα προϊόντα που προορίζονται για ιδιαίτερες χρήσεις.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο:

i) δεν επηρεάζουν την κανονική εμπορία προϊόντων για τα οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό· και

ii) συνοδεύονται από εγγυήσεις προς αποφυγή σύγχυσης με τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 78

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης για ορισμένους τομείς και προϊόντα

1.  Κατά περίπτωση, επιπλέον των εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ ισχύουν για τους εξής τομείς ή προϊόντα:

α) βόειο κρέας·

β) οίνος·

γ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

δ) κρέας πουλερικών

ε) αυγά·

στ) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· και

ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

2.  Οι ορισμοί, οι ονομασίες ή οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για την εμπορία προϊόντων τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, καθώς και τις παρεκκλίσεις ή τις εξαιρέσεις από αυτές. Οι πράξεις αυτές περιορίζονται αυστηρώς στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από την μεταβαλλομένη καταναλωτική ζήτηση, την τεχνική πρόοδο ή τις ανάγκες για καινοτόμα προϊόντα.

4.  Προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σαφή και κατάλληλη αντίληψη των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες για τον καθορισμό και την εφαρμογή τους.

5.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η εξέλιξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον προσδιορισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων για τα οποία πρέπει να αναφέρεται το ζωικό είδος από το οποίο προέρχεται το γάλα, αν δεν προέρχεται από βοοειδή, και για τη θέσπιση των απαραίτητων κανόνων.

Άρθρο 79

Όρια ανοχής

1.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος ή τομέα, τα διαφορετικά στάδια εμπορίας, οι τεχνικές συνθήκες, πιθανές σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, καθώς και η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των μεθόδων ανάλυσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με το όριο ανοχής για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρότυπα, πέραν του οποίου ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα θεωρείται μη συμμορφούμενη με το συγκεκριμένο πρότυπο.

2.  Κατά τη θέσπιση των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να μην αλλοιώνονται τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και να αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητάς του.

Άρθρο 80

Οινολογικές πρακτικές και μέθοδοι ανάλυσης

1.  Για την παραγωγή και συντήρηση στην Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ, χρησιμοποιούνται μόνο οι οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙΙ και προβλέπονται στο άρθρο 75 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 83 παράγραφοι 2 και 3.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται:

α) στους χυμούς σταφυλιών και τους συμπυκνωμένους χυμούς σταφυλιών· και

β) στο γλεύκος σταφυλιών και στο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή χυμού σταφυλιών.

Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο για την ορθή οινοποίηση, την καλή συντήρηση ή τον εξευγενισμό του προϊόντος.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙ.

2.  Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης εάν:

α) έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες ενωσιακές οινολογικές πρακτικές·

β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες εθνικές οινολογικές πρακτικές· ή

γ) δεν τηρούν τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙ.

Τα μη εμπορεύσιμα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο αμπελοοινικά προϊόντα καταστρέφονται. Κατά παρέκκλιση από τον ως άνω κανόνα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται από αποστακτήρια, εργοστάσια οξοποιίας ή για βιομηχανικούς σκοπούς ορισμένα προϊόντα που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα ίδια τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση αυτή δεν μετατρέπεται σε κίνητρο παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων με χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών.

3.  Για την έγκριση των οινολογικών πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 3 στοιχείο ζ), η Επιτροπή:

α) λαμβάνει υπόψη τις οινολογικές πρακτικές και μεθόδους ανάλυσης που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου, καθώς και τα αποτελέσματα της πειραματικής χρήσης οινολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί·

β) λαμβάνει υπόψη την προστασία της δημόσιας υγείας·

γ) λαμβάνει υπόψη τον πιθανό κίνδυνο παραπλάνησης των καταναλωτών λόγω των παγιωμένων αντιλήψεων και των αντίστοιχων προσδοκιών τους για το προϊόν, εκτιμώντας τη διαθεσιμότητα και την εφαρμοσιμότητα μέσων πληροφόρησης για την εξάλειψη παρόμοιων κινδύνων·

δ) επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών και βασικών χαρακτηριστικών του οίνου και δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή στη σύσταση του σχετικού προϊόντος·

ε) διασφαλίζει αποδεκτό στοιχειώδες επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·

στ) τηρεί τους γενικούς κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙ.

4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή μεταχείριση των μη εμπορεύσιμων αμπελοοινικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τις εθνικές διαδικασίες απόσυρσης ή καταστροφής αμπελοοινικών προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.

5.  Η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 5 στοιχείο δ) για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε κάθε σχετική μέθοδο που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου, εκτός αν είναι αναποτελεσματική ή ακατάλληλη για τον σκοπό που επιδιώκει η Ένωση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Μέχρις ότου θεσπιστούν αυτές οι εκτελεστικές πράξεις, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και οι κανόνες που επιτρέπονται από το οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 81

Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

1.  Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ και παράγονται στην Ένωση παρασκευάζονται από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομήσιμες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν μόνον τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που πληρούν τους εξής όρους:

α) η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis·

β) η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Hebermont.

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.

3.  Τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα ανά αμπελουργική περίοδο, υπολογιζόμενη βάσει της μέσης παραγωγής κατά τις τελευταίες πέντε αμπελουργικές περιόδους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ταξινόμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο.

Ωστόσο, και στα εν λόγω κράτη μέλη επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται προς οινοπαραγωγή μόνον οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που είναι σύμφωνες με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη φύτευση, την αναφύτευση ή τον εμβολιασμό των ακόλουθων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και πειραμάτων:

α) οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μη ταξινομημένες, στην περίπτωση κρατών μελών πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 3·

β) οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με την παράγραφο 2 εδάφιο 2, στην περίπτωση των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.  Αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, με σκοπό την παραγωγή οίνου, που έχουν φυτευτεί κατά παράβαση των παραγράφων 2, 3 και 4 εκριζώνονται.

Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική η εκρίζωση των αμπελώνων των εκτάσεων αυτών όταν η παραγωγή τους προορίζεται αποκλειστικά για κατανάλωση από την οικογένεια του οινοπαραγωγού.

Άρθρο 82

Ειδική χρήση οίνου που δεν ανήκει σε καμία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ

Εκτός από τον εμφιαλωμένο οίνο για τον οποίο τεκμηριώνεται ότι η εμφιάλωση πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1971, ο οίνος που παράγεται από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες απαριθμούνται στην ταξινόμηση που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο αλλά δεν ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ, χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς οικιακή κατανάλωση από τους οινοπαραγωγούς, για παραγωγή ξιδιού από οίνο ή για απόσταξη.

Άρθρο 83

Εθνικές διατάξεις για ορισμένα προϊόντα και τομείς

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που καθορίζουν διαφορετικά επίπεδα ποιότητας όσον αφορά τις λιπαρές ουσίες για επάλειψη. Οι εθνικές αυτές διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση των εν λόγω επιπέδων ποιότητας σύμφωνα με κριτήρια που αφορούν κυρίως τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη φυσική και μικροβιολογική τους σταθερότητα.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εξασφαλίζουν ότι στα προϊόντα άλλων κρατών μελών τα οποία πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται με τις εν λόγω εθνικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, ενδείξεις οι οποίες δηλώνουν ότι ετηρήθησαν τα εν λόγω κριτήρια.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων οινολογικών πρακτικών και να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για οίνους εγκεκριμένους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας οι οποίοι παράγονται στο έδαφός τους, με στόχο την ενίσχυση της διατήρησης των βασικών χαρακτηριστικών των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, καθώς και των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών.

4.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και διαφανής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και των όρων κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων που προκύπτουν από τις πειραματικές πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ή να διατηρούν συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις για τα προϊόντα που καλύπτονται από ενωσιακό πρότυπο εμπορίας μόνον εφόσον οι εν λόγω διατάξεις συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο, ιδιαίτερα με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, και με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 11 ).Υποτμημα 3

Προαιρετικες αποκλειστικες ενδειξεις

Άρθρο 84

Γενική διάταξη

Δημιουργείται σύστημα προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων ανά τομέα ή προϊόν για να καταστεί ευκολότερο για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων με χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που παρέχουν προστιθέμενη αξία να κοινοποιούν τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες αυτές εντός της εσωτερικής αγοράς και ιδίως για να στηριχθούν και να συμπληρωθούν τα ειδικά πρότυπα εμπορίας.

Το παρόν υποτμήμα δεν ισχύει για τα αμπελοοινικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1.

Άρθρο 85

Υφιστάμενες προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις

1.  Οι προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις που καλύπτονται από το σύστημα αυτό από 20ής Δεκεμβρίου 2013 απαριθμούνται στο παράρτημα IX και οι όροι χρήσης τους καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 86 σημείο α).

2.  Οι προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων, εκτός εάν ακυρωθούν δυνάμει του άρθρου 86.

Άρθρο 86

Δέσμευση, τροποποίηση και ακύρωση προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών, οι εξελίξεις της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, η κατάσταση στην αγορά και οι εξελίξεις όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας και τα διεθνή πρότυπα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227:

α) για τη δέσμευση πρόσθετης προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης και τον καθορισμό των προϋποθέσεων χρήσης της·

β) για την τροποποίηση των προϋποθέσεων χρήσης μιας προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης· ή

γ) για την ακύρωση μιας προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης.

Άρθρο 87

Πρόσθετες προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις

1.  Μια ένδειξη, για να είναι επιλέξιμη να καταστεί πρόσθετη προαιρετική αποκλειστική ένδειξη, πρέπει να πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ένδειξη αφορά χαρακτηριστικό προϊόντος ή ιδιότητα της καλλιέργειας, της εκτροφής ή της επεξεργασίας και συγκεκριμένο τομέα ή προϊόν·

β) η χρήση της ένδειξης επιτρέπει τη σαφέστερη προβολή της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος μέσω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών ή των ιδιοτήτων καλλιέργειας, εκτροφής ή επεξεργασίας·

γ) όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά, το αναφερόμενο στο στοιχείο α) χαρακτηριστικό ή ιδιότητά του είναι αναγνωρίσιμο από καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη·

δ) οι όροι και η χρήση της ένδειξης συνάδουν με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 12 ) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Κατά τη θέσπιση πρόσθετης προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν σχετικά διεθνή πρότυπα και τις υφιστάμενες αποκλειστικές ενδείξεις για τα οικεία προϊόντα ή τομείς.

2.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά ορισμένων τομέων καθώς και οι προσδοκίες των καταναλωτών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις που αφορούν τη θέσπιση πρόσθετης αποκλειστικής ένδειξης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 88

Περιορισμοί στη χρήση των προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων

1.  Μια προαιρετική αποκλειστική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για την περιγραφή προϊόντων τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που ισχύουν για τη χρήση της.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η επισήμανση του προϊόντος δεν προκαλεί σύγχυση με τις προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις.

3.  Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που περιγράφονται με προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις πληρούν τους όρους που ισχύουν για τη χρήση τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με πρόσθετους κανόνες για τη χρήση προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων.Υποτμημα 4

Προτυπα εμποριας που αφορουν τις εισαγωγες και τις εξαγωγες

Άρθρο 89

Γενικές διατάξεις

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων γεωργικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας και τους όρους της Ένωσης που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 74· και

β) τους κανόνες περί εφαρμογής των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

Άρθρο 90

Ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές οίνου

1.  Εκτός αν άλλως προβλέπεται σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, οι διατάξεις σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και την επισήμανση του οίνου που προβλέπονται στο τμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση και εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 2009 61 , 2009 69 και 2204 .

2.  Πλην αντιθέτων διατάξεων διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές εγκεκριμένες από την Ένωση δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή, πριν από την έγκριση κατά το άρθρο 80 παράγραφος 3, σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές τις οποίες συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου.

3.  Για την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτείται η προσκόμιση:

α) πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, το οποίο συντάσσεται από αρμόδιο φορέα της χώρας καταγωγής του προϊόντος ο οποίος περιλαμβάνεται σε κατάλογο δημοσιοποιούμενο από την Επιτροπή·

β) δελτίου ανάλυσης που συντάσσεται από οργανισμό ή υπηρεσία που ορίζεται από τη χώρα καταγωγής του προϊόντος, εάν το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.Υποτμημα 5

Κοινες διαταξεις

Άρθρο 91

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

►C2  α) που να καταρτίζουν τον κατάλογο για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 5 δεύτερο εδάφιο και τις λιπαρές ουσίες για επάλειψη που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος VΙΙ σημείο Ι έκτο εδάφιο στοιχείο α) ◄ με βάση ενδεικτικούς καταλόγους προϊόντων που τα κράτη μέλη θεωρούν ότι αντιστοιχούν, εντός της επικράτειάς τους, στις διατάξεις αυτές και τους οποίους τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή·

β) που να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν·

γ) που να θεσπίζουν κανόνες βάσει των οποίων να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά παράβαση των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών·

δ) που να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων·

ε) που να θεσπίζουν κανόνες για τον καθορισμό του ορίου ανοχής ·

στ) που να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 89·

ζ) που να θεσπίζουν κανόνες για την ταυτοποίηση ή την καταγραφή του παραγωγού και/ή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις οποίες παρασκευάσθηκε ή μεταποιήθηκε το προϊόν, για τις διαδικασίες πιστοποίησης και για τα εμπορικά έγγραφα, τα συνοδευτικά έγγραφα και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 2

Ονομασιες προελευσης, γεωγραφικες ενδειξεις και παραδοσιακες ενδειξεις στον αμπελοοινικο τομεαΥποτμημα 1

Εισαγωγικες διαταξεις

Άρθρο 92

Πεδίο εφαρμογής

▼C2

1.  Οι κανόνες για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 και 16.

▼B

2.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν ως βάση:

α) την προστασία των έννομων συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·

β) τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των σχετικών προϊόντων· και

γ) την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, με παράλληλη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων στο πλαίσιο πολιτικών για την ποιότητα.Υποτμημα 2

Ονομασiες προeλευσης και γεωγραφικες ενδειξεις

Άρθρο 93

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ονομασία προέλευσης» :

ονομασία περιοχής, συγκεκριμένης τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χώρας η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον με τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντές του·

ii) τα σταφύλια από τα οποία παράγεται το προϊόν προέρχονται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή·

iii) η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και

iv) το προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera·

β)

«γεωγραφική ένδειξη» :

ένδειξη αναφερόμενη σε περιοχή, συγκεκριμένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χώρα η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 και το οποίο πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) έχει συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά που οφείλονται στην εν λόγω γεωγραφική προέλευσή του·

ii) τουλάχιστον το 85 % των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή περιοχή·

iii) η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και

iv) προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

2.  Ορισμένες παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ονομασίες συνιστούν ονομασίες προέλευσης εάν:

α) περιγράφουν έναν οίνο·

β) αναφέρονται σε γεωγραφική ονομασία·

γ) πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) και

δ) έχουν υποστεί τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν υποτμήμα για την εξασφάλιση προστασίας σε ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις.

3.  Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές σε τρίτες χώρες, είναι επιλέξιμες για προστασία στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

4.  Η παραγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο iii) καλύπτει όλες τις σχετικές εργασίες, από τον τρύγο έως την ολοκλήρωση της οινοποίησης, πλην των διεργασιών που εκτελούνται μετά την παραγωγή.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο ii), το 15 % των σταφυλιών που μπορεί κατ’ ανώτατο όριο να μην προέρχεται από την οριοθετημένη περιοχή προέρχεται από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου βρίσκεται η περιοχή αυτή.

Άρθρο 94

Αιτήσεις προστασίας

1.  Οι αιτήσεις προστασίας ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων συνοδεύονται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει:

α) την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος·

γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

δ) ενιαίο έγγραφο στο οποίο συνοψίζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2.  Οι προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν τις σχετικές συνθήκες παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

β) περιγραφή του οίνου ή των οίνων:

i) για την ονομασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά·

ii) για την γεωγραφική ένδειξη, τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά, καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών·

γ) κατά περίπτωση, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του οίνου ή των οίνων, καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς για την παραγωγή τους·

δ) την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής·

ε) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο·

στ) ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·

ζ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·

η) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται σε ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη μέλη, από οργάνωση που διαχειρίζεται την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και σύμφωνες προς το ενωσιακό δίκαιο·

θ) την ονομασία και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

3.  Σε περίπτωση που η αίτηση παροχής προστασίας αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, περιλαμβάνει, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σχετική ονομασία προστατεύεται στη χώρα προέλευσης.

Άρθρο 95

Αιτούντες

1.  Αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης μπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μεμονωμένος παραγωγός. Στην αίτηση μπορούν να συμμετέχουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

2.  Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παροχής προστασίας μόνο για οίνους τους οποίους παράγουν.

3.  Σε περίπτωση ονομασίας που αφορά διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή ή παραδοσιακή ονομασία που συνδέεται με διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή, μπορεί να υποβάλλεται κοινή αίτηση.

Άρθρο 96

Εθνική προκαταρκτική διαδικασία

1.  Οι αιτήσεις προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης για οίνους καταγωγής Ένωσης υπόκεινται σε εθνική προκαταρκτική διαδικασία.

2.  Η αίτηση προστασίας υποβάλλεται στο κράτος μέλος από την επικράτεια του οποίου προέρχεται η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη.

3.  Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση προστασίας προβαίνει σε εξέτασή της, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληροί τους όρους που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Το εν λόγω κράτος μέλος εφαρμόζει εθνική διαδικασία που διασφαλίζει τη δέουσα δημοσίευση της αίτησης και προβλέπει προθεσμία τουλάχιστον δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, εντός της οποίας οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον και διαμένει ή είναι εγκατεστημένο στο έδαφός του δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας στο εν λόγω κράτος μέλος δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.

4.  Εάν το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση θεωρεί ότι η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα ή ότι δεν συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία, απορρίπτει την αίτηση.

5.  Εάν το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, προβλέπει εθνική διαδικασία που διασφαλίζει τη δέουσα δημοσίευση της προδιαγραφής του προϊόντος τουλάχιστον στο Διαδίκτυο και προωθεί την αίτηση στην Επιτροπή.

Άρθρο 97

Εξέταση από την Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης.

2.  Η Επιτροπή εξετάζει αν οι αιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 94 πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

3.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος υποτμήματος, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των στοιχείων της δημοσίευσης των προδιαγραφών του προϊόντος που πραγματοποιήθηκε κατά την προκαταρκτική εθνική διαδικασία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

4.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος υποτμήματος, εκδίδει,εκτελεστικές πράξεις που απορρίπτουν την αίτηση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 98

Διαδικασία ένστασης

Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο δ), οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον και διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος εκτός εκείνου στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση προστασίας ή σε τρίτη χώρα δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη δήλωση σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, η δήλωση αυτή υποβάλλεται είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας, εντός της περιόδου των δύο μηνών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 99

Απόφαση σχετικά με την παροχή προστασίας

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή κατά την περάτωση της διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 98, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είτε παρέχουν προστασία στην ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη που πληροί τους όρους που αναφέρονται στο παρόν υποτμήμα και συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία είτε απορρίπτουν την αίτηση όταν δεν πληρούνται οι όροι αυτοί.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 100

Ομώνυμα

1.  Ονομασία για την οποία υποβάλλεται αίτηση και η οποία είναι απολύτως ή εν μέρει ομώνυμη με ονομασία που έχει ήδη καταχωριστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού καταχωρίζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και τυχόν κινδύνων σύγχυσης.

Ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλη επικράτεια δεν καταχωρίζεται, ακόμη και αν είναι ακριβής όσον αφορά την επικράτεια, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχονται τα εν λόγω προϊόντα.

Η χρήση καταχωρισμένης ομώνυμης ονομασίας είναι δυνατή μόνον εάν εξασφαλίζεται ότι η μεταγενέστερα καταχωριζόμενη ομώνυμη ονομασία διακρίνεται σαφώς στην πράξη από την ήδη καταχωρισμένη, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισότιμη μεταχείριση των οικείων παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, εάν μια ονομασία για την οποία υποβάλλεται αίτηση είναι απολύτως ή εν μέρει ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται δυνάμει του δικαίου των κρατών μελών.

3.  Σε περίπτωση που η ονομασία μιας οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου περιλαμβάνει ή συνίσταται σε προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται για την επισήμανση των γεωργικών προϊόντων.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τον κανόνα αυτό.

4.  Η προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων που καλύπτονται από το άρθρο 93 του παρόντος κανονισμού δεν θίγει προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις που ισχύουν για αλκοολούχα ποτά κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 13 ).

Άρθρο 101

Πρόσθετοι λόγοι άρνησης προστασίας

1.  Οι ονομασίες που έχουν καταστεί κοινές δεν προστατεύονται ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις.

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «ονομασία που έχει καταστεί κοινή» νοείται η ονομασία οίνου η οποία, παρόλο που συνδέεται με την τοποθεσία ή την περιοχή όπου το προϊόν είχε αρχικά παραχθεί ή διατεθεί στην αγορά, έχει πλέον καταστεί κοινή ονομασία οίνου στην Ένωση.

Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μία ονομασία έχει καταστεί κοινή ή όχι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, ιδίως:

α) η υφιστάμενη κατάσταση στην Ένωση, ιδίως στις περιοχές κατανάλωσης·

β) το σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

2.  Δεν προστατεύεται ως ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη ονομασία εάν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος και της αναγνωρισιμότητάς του, η προστασία θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα του οίνου.

Άρθρο 102

Σχέση με εμπορικά σήματα

1.  Η καταχώριση εμπορικού σήματος το οποίο περιλαμβάνει ή συνίσταται σε προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη που δεν τηρεί τη σχετική προδιαγραφή του προϊόντος ή η χρήση του οποίου εμπίπτει στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και αφορά προϊόν που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος II:

α) δεν γίνεται δεκτή, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, παρέχεται προστασία στην ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη· ή

β) ακυρώνεται.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 101 παράγραφος 2, εμπορικό σήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή το οποίο έχει καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση καλή τη πίστει, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από το σχετικό εθνικό δίκαιο, στην επικράτεια της Ένωσης είτε πριν από την ημερομηνία έναρξης της προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα προέλευσης είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να ανανεώνεται κατά παρέκκλιση από την προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι ακύρωσης ή ανάκλησης του εμπορικού σήματος σύμφωνα με την οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 14 ) ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου ( 15 ).

Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης παράλληλα με τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα.

Άρθρο 103

Προστασία

1.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στην αγορά οίνο που παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή προϊόντος.

2.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις καθώς και οι οίνοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος προστατεύονται από:

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας:

i) από παρόμοια προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή

ii) στον βαθμό που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται τη φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης·

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «τρόπος», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ…», «απομίμηση», «γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες·

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν τον σχετικό οίνο καθώς και στη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την προέλευσή του·

δ) κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος.

3.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1.

Άρθρο 104

Μητρώο

Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων οίνων, στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό. Στο μητρώο μπορούν να καταχωρίζονται ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν προϊόντα τρίτων χωρών τα οποία προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι εν λόγω ονομασίες καταχωρίζονται στο μητρώο ως προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός εάν στην εν λόγω συμφωνία χαρακτηρίζονται ρητά ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 105

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους του άρθρου 95 μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή την εκ νέου οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ). Στις αιτήσεις περιγράφονται και αιτιολογούνται οι ζητούμενες τροποποιήσεις.

Άρθρο 106

Ανάκληση

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να ανακαλούν την προστασία ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 107

Υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων

1.  Οι ονομασίες οίνων που αναφέρονται στα άρθρα 51 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 ( 16 ) του Συμβουλίου και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 ( 17 ) της Επιτροπής προστατεύονται αυτομάτως δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διαγραφή των ονομασιών οίνων για τις οποίες ισχύει το άρθρο 118ιε παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

3.  Το άρθρο 106 δεν εφαρμόζεται στις υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να ανακαλούν την προστασία υφισταμένων προστατευόμενων ονομασιών οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 93.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

4.  Για την Κροατία, οι ονομασίες οίνων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 18 ) προστατεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της διαδικασίας ενστάσεων. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 104.

Άρθρο 108

Τέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέλη για την κάλυψη των δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων προστασίας, των ενστάσεων, των αιτήσεων τροποποιήσεων και των αιτήσεων ανάκλησης δυνάμει του παρόντος υποτμήματος.

Άρθρο 109

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, που θεσπίζουν:

α) τα πρόσθετα κριτήρια οριοθέτησης της γεωγραφικής περιοχής· και

β) τους περιορισμούς και τις παρεκκλίσεις αναφορικά με την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

2.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις.

3.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των έννομων δικαιωμάτων και συμφερόντων των παραγωγών και των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) το είδος του αιτούντος που μπορεί να υποβάλλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης·

β) τους όρους που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και τις διαδικασίες τροποποίησης, ανάκλησης και μετατροπής προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης ή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων·

γ) του όρους που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις·

δ) τους όρους για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφικές περιοχές τρίτης χώρας·

ε) την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία ή η τροποποίηση προστασίας·

στ) τους όρους που αφορούν τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος.

4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με περιορισμούς όσον αφορά την προστατευόμενη ονομασία.

5.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν θίγονται άνευ λόγου από την εφαρμογή του παρόντος υποτμήματος όσον αφορά τις ονομασίες οίνων στις οποίες είχε χορηγηθεί προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 2009 ή για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από την ημερομηνία αυτή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με μεταβατικούς κανόνες που αφορούν:

α) τις ονομασίες οίνων που είχαν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις έως την 1η Αυγούστου 2009 και τις ονομασίες οίνων για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από την ημερομηνία αυτή·

β) τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία· και

γ) τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων.

Άρθρο 110

Εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία εξέτασης

1.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα που αφορούν:

α) τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντος όσον αφορά τον δεσμό μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και του τελικού προϊόντος·

β) τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων σχετικά με την παροχή ή την άρνηση προστασίας·

γ) τη δημιουργία και την τήρηση του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 104·

δ) τη μετατροπή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

ε) την υποβολή διασυνοριακών αιτήσεων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή μπορεί εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων προστασίας ή έγκρισης της τροποποίησης μιας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένστασης, ανάκλησης ή μετατροπής και την υποβολή πληροφοριών σχετικά με υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων, ιδίως όσον αφορά:

α) τα υποδείγματα εγγράφων και τον μορφότυπο διαβίβασης·

β) τις προθεσμίες·

γ) τα λεπτομερή στοιχεία, τις αποδείξεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης ή του αιτήματος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 111

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Σε περίπτωση που μια ένσταση κρίνεται απαράδεκτη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η εν λόγω πράξη εκδίδεται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.Υποτμημα 3

Παραδοσιακες ενδειξεις

Άρθρο 112

Ορισμός

Ως «παραδοσιακή ένδειξη» νοείται ένδειξη η οποία χρησιμοποιείται παραδοσιακά στα κράτη μέλη για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 για να δηλώσει:

α) ότι το προϊόν έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας· ή

β) τη μέθοδο παραγωγής ή παλαίωσης ή την ποιότητα, το χρώμα, την τοποθεσία ή ένα ιδιαίτερο γεγονός που συνδέεται με την ιστορία του προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Άρθρο 113

Προστασία

1.  Προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για προϊόν που έχει παραχθεί σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 112.

Οι παραδοσιακές ενδείξεις προστατεύονται από την παράνομη χρήση.

2.  Οι παραδοσιακές ενδείξεις προστατεύονται μόνο στη γλώσσα και για τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων που ζητούνται δια της αιτήσεως από:

α) κάθε κατάχρηση της προστατευόμενης ένδειξης, ακόμη και εάν συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται σε», «απομίμηση», «άρωμα», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·

β) οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη όσον αφορά τη φύση, τα χαρακτηριστικά ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος η οποία αναγράφεται στην εσωτερική συσκευασία ή το περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν·

γ) κάθε άλλη πρακτική η οποία είναι πιθανόν να παραπλανήσει τον καταναλωτή και, ιδίως, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο οίνος πληροί τα κριτήρια για την προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη.

3.  Οι παραδοσιακές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές ενδείξεις στην Ένωση.

Άρθρο 114

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τη γλώσσα και την ορθογραφία της παραδοσιακής ένδειξης που πρέπει να προστατευθεί.

2.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των έννομων δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παραγωγών και των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό:

α) του είδους των αιτούντων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προστασίας παραδοσιακής ένδειξης·

β) των προϋποθέσεων εγκυρότητας των αιτήσεων προστασίας παραδοσιακής ένδειξης·

γ) των λόγων υποβολής ένστασης κατά προτεινόμενης αναγνώρισης παραδοσιακής ένδειξης·

δ) του εύρους της προστασίας και της σχέσης με εμπορικά σήματα, προστατευόμενες παραδοσιακές ενδείξεις, προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, ομώνυμα ή ορισμένες ονομασίες οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου·

ε) των λόγων ανάκλησης παραδοσιακής ένδειξης·

στ) της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων προστασίας παραδοσιακής ένδειξης ή αιτημάτων ένστασης ή ανάκλησης·

ζ) των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τις αιτήσεις προστασίας παραδοσιακής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από την Επιτροπή, της διαδικασίας ένστασης και των διαδικασιών ανάκλησης και τροποποίησης.

3.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται παραδοσιακές ενδείξεις σε προϊόντα τρίτων χωρών και για την πρόβλεψη παρεκκλίσεων από το άρθρο 112 και το άρθρο 113 παράγραφος 2.

Άρθρο 115

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

1.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων προστασίας ή έγκρισης τροποποίησης παραδοσιακής ένδειξης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένστασης ή ανάκλησης, ιδίως όσον αφορά:

α) τα υποδείγματα εγγράφων και τον μορφότυπο διαβίβασης·

β) τις προθεσμίες·

γ) τα λεπτομερή στοιχεία, τις αποδείξεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης ή του αιτήματος·

δ) λεπτομερείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των προστατευόμενων παραδοσιακών ενδείξεων.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αποδέχονται ή απορρίπτουν μια αίτηση προστασίας παραδοσιακής ένδειξης ή ένα αίτημα τροποποίησης προστατευόμενης ένδειξης ή ανάκλησης της προστασίας μιας παραδοσιακής ένδειξης.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να προβλέπουν την προστασία παραδοσιακών ενδείξεων σε σχέση με τις οποίες μια αίτηση προστασίας έχει γίνει δεκτή, ιδίως κατατάσσοντάς τις σύμφωνα με το άρθρο 112 και δημοσιεύοντας τον ορισμό και/ή τις προϋποθέσεις χρήσης.

4.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 116

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Σε περίπτωση που μια ένσταση κρίνεται απαράδεκτη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η εν λόγω πράξη εκδίδεται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.Τμημα 3

Επισημανση και παρουσιαση στον αμπελοοινικο τομεα

Άρθρο 117

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, νοούνται ως:

α)

«επισήμανση» : το σύνολο των λέξεων, ενδείξεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, εικόνων ή συμβόλων που τοποθετούνται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριμένο προϊόν·

β)

«παρουσίαση» : κάθε πληροφορία που παρέχεται στους καταναλωτές μέσω της συσκευασίας του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και μέσω του σχήματος και του τύπου των φιαλών.

Άρθρο 118

Εφαρμογή οριζόντιων κανόνων

Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, για την επισήμανση και την παρουσίαση ισχύει η οδηγία 89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 19 ), η οδηγία 2000/13/ΕΚ, η οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 20 ), η οδηγία 2008/95/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Η επισήμανση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 δεν συμπληρώνεται με ενδείξεις πέραν αυτών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν οι ενδείξεις αυτές πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Άρθρο 119

Υποχρεωτικές ενδείξεις

1.  Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 και τα οποία διατίθενται στην αγορά στην Ένωση ή εξάγονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:

α) την ονομασία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ·

β) για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη:

i) την ένδειξη «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»· και

ii) την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

γ) τον αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο·

δ) την ένδειξη προέλευσης·

ε) την ένδειξη του εμφιαλωτή ή, στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του αεριούχου αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, το όνομα του παραγωγού ή του πωλητή·

στ) την ένδειξη του εισαγωγέα στην περίπτωση εισαγόμενων οίνων· και

ζ) στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του αεριούχου αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, την ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να παραλείπεται για τους οίνους των οποίων οι ετικέτες περιλαμβάνουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), η μνεία των ενδείξεων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» μπορεί να παραλείπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αναγράφεται στην ετικέτα παραδοσιακή ένδειξη δυνάμει του άρθρου 112 στοιχείο α), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 2·

β) σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 227, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης.

Άρθρο 120

Προαιρετικές ενδείξεις

1.  Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 και τα οποία διατίθενται στην αγορά στην Ένωση ή εξάγονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προαιρετικές ενδείξεις:

α) το έτος συγκομιδής·

β) την ονομασία μιας ή περισσοτέρων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου·

γ) στην περίπτωση άλλων οίνων πλην των αναφερομένων στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), την ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα·

δ) για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τις παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο β)·

ε) το ενωσιακό σύμβολο που δηλώνει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

στ) ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής·

ζ) για τους οίνους που φέρουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, το όνομα άλλης γεωγραφικής ενότητας η οποία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την περιοχή στην οποία βασίζεται η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 100 παράγραφος 3 και όσον αφορά τη χρήση ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) για οίνους χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη:

α) τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την εξασφάλιση των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου, ώστε να κατοχυρώνεται το αληθές των σχετικών πληροφοριών·

β) τα κράτη μέλη μπορούν, για οίνους παραγόμενους στο έδαφός τους από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, να καταρτίζουν καταλόγους εξαιρούμενων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου βάσει αμερόληπτων και αντικειμενικών κριτηρίων και με τη δέουσα μέριμνα για τον θεμιτό ανταγωνισμό, ιδίως όταν:

i) υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των καταναλωτών ως προς την πραγματική προέλευση του οίνου, διότι η συγκεκριμένη οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου συνιστά αναπόσπαστο μέρος υπάρχουσας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης·

ii) οι σχετικοί έλεγχοι δεν συμφέρουν οικονομικώς, διότι η συγκεκριμένη οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου καταλαμβάνει πολύ μικρό τμήμα των αμπελώνων του κράτους μέλους·

γ) τα μείγματα οίνων από διαφορετικά κράτη μέλη δεν επιδέχονται επισήμανση της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου, εκτός αν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφωνήσουν διαφορετικά και εξασφαλίσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου.

Άρθρο 121

Γλώσσες

1.  Όταν οι προβλεπόμενες στα άρθρα 119 και 120 υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις παρουσιάζονται με τη μορφή κειμένου, αναγράφονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 112 στοιχείο β) αναγράφεται στην ετικέτα στη γλώσσα ή στις γλώσσες για τις οποίες ισχύει η προστασία. Σε περίπτωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή ειδικής εθνικής ονομασίας όπου δεν χρησιμοποιείται λατινικό αλφάβητο, το όνομα μπορεί επίσης να αναγράφεται ή σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 122

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αμπελοοινικού τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες και περιορισμούς που αφορούν:

α) την παρουσίαση και τη χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης πέραν εκείνων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα·

β) τις υποχρεωτικές ενδείξεις όσον αφορά:

i) τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των υποχρεωτικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

ii) τις ενδείξεις που αναφέρονται σε μια γεωργική εκμετάλλευση και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

iii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις·

iv) διατάξεις που επιτρέπουν περαιτέρω παρεκκλίσεις, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 2, όσον αφορά την παράλειψη της μνείας της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος· και

v) διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών·

γ) τις προαιρετικές ενδείξεις όσον αφορά:

i) τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των προαιρετικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

ii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις προαιρετικές ενδείξεις·

δ) την παρουσίαση όσον αφορά:

i) τις προϋποθέσεις χρήσης ορισμένων σχημάτων φιαλών και κατάλογο ορισμένων ειδικών σχημάτων φιαλών·

ii) προϋποθέσεις χρήσης φιαλών και συστημάτων πωματισμού τύπου «αφρώδους οίνου»·

iii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση·

iv) διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.

2.  Προκειμένου να προστατεύονται τα έννομα συμφέροντα των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, οι οποίες περιέχουν κανόνες σχετικά με την προσωρινή επισήμανση και παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, εφόσον η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί φορείς, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που εφαρμόζονταν πριν από την 1η Αυγούστου 2009.

4.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με παρεκκλίσεις από το παρόν τμήμα όσον αφορά προϊόντα προς εξαγωγή, σε περίπτωση που απαιτείται από το δίκαιο της οικείας τρίτης χώρας.

Άρθρο 123

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για τις διαδικασίες και τα τεχνικά κριτήρια που εφαρμόζονται στο παρόν τμήμα, περιλαμβανόμενων των αναγκαίων μέτρων για τις διαδικασίες πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται στους οίνους χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικεσ διαταξεισ για συγκεκριμενουσ τομεισΤμημα 1

Ζαχαρη

Άρθρο 124

Διάρκεια ισχύος

Εξαιρουμένων των άρθρων 125 και 126, το παρόν τμήμα ισχύει έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017.Υποτμημα 1

Συγκεκριμενα μετρα

Άρθρο 125

Συμφωνίες στον τομέα της ζάχαρης

1.  Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ, αφενός, ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων ή, εξ ονόματός τους, των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν και, αφετέρου, ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης ή, εξ ονόματός τους, των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν.

2.  Οι επιχειρήσεις ζάχαρης κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου παράγουν ζάχαρη τις ενδοκλαδικές συμφωνίες του παραρτήματος ΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Α σημείο 6.

3.  Από την 1η Οκτωβρίου 2017, οι ενδοκλαδικές συμφωνίες συνάδουν με τους όρους αγοράς που θεσπίζονται στο παράρτημα Χ.

4.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και η ανάπτυξή του μετά το τέλος των ποσοστώσεων παραγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) την επικαιροποίηση των όρων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα A·

β) την επικαιροποίηση των όρων αγοράς ζαχαροτεύτλων που ορίζονται στο παράρτημα Χ·

γ) τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τον καθορισμό του μεικτού βάρους, του απόβαρου και της περιεκτικότητας σε σάκχαρα των ζαχαρότευτλων που παραδίδεται σε μια επιχείρηση, καθώς και για τον πολτό τεύτλων.

5.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διαδικασίες, τις κοινοποιήσεις και τη διοικητική συνδρομή στην περίπτωση ενδοκλαδικών συμφωνιών οι οποίες καλύπτουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 126

Κοινοποίηση τιμών στην αγορά ζάχαρης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζει σύστημα κοινοποίησης των τιμών στην αγορά της ζάχαρης, όπου θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τη δημοσίευση των επιπέδων των τιμών στην εν λόγω αγορά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Το σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βασίζεται σε πληροφορίες που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις παραγωγής λευκής ζάχαρης ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ζάχαρης. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν δημοσιεύονται συγκεκριμένες τιμές ή ονομασίες μεμονωμένων οικονομικών φορέων.Υποτμημα 2

Προϋποθεσεις στον τομεα της ζαχαρης στην περιοδο του αρθρου 124

Άρθρο 127

Συμβάσεις παράδοσης

1.  Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 125 παράγραφος 1, οι ενδοκλαδικές συμφωνίες συνάδουν με τους όρους αγοράς του παραρτήματος ΧΙ.

2.  Στις συμβάσεις παράδοσης γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν οι ποσότητες της ζάχαρης που θα παρασκευασθούν από τα ζαχαρότευτλα είναι:

α) ζάχαρη εντός ποσόστωσης· ή

β) ζάχαρη εκτός ποσόστωσης.

3.  Κάθε επιχείρηση ζάχαρης παρέχει στο κράτος μέλος εντός του οποίου παράγει ζάχαρη τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τις ποσότητες τεύτλων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) για τις οποίες έχει συνάψει πριν από τη σπορά συμβάσεις παράδοσης, καθώς και την περιεκτικότητα σε σάκχαρα επί της οποίας βασίζονται οι εν λόγω συμβάσεις·

β) την αντίστοιχη προβλεπόμενη απόδοση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

4.  Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που δεν έχουν υπογράψει πριν από την σπορά συμβάσεις παράδοσης στην ελάχιστη τιμή των εντός ποσόστωσης τεύτλων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 135, για ποσότητα τεύτλων ισοδύναμη με τη ζάχαρη για την οποία διαθέτουν ποσόστωση, αναπροσαρμοσμένη, κατά περίπτωση, με τον συντελεστή προληπτικής απόσυρσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να καταβάλλουν για όλα τα ζαχαρότευτλα που μεταποιούν σε ζάχαρη τουλάχιστον την ελάχιστη τιμή των εντός ποσόστωσης τεύτλων.

5.  Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το οικείο κράτος μέλος, οι ενδοκλαδικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από τις παραγράφους 2, 3 και 4.

6.  Απουσία ενδοκλαδικών συμφωνιών, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό για την προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 128

Τέλος παραγωγής

1.  Επιβάλλεται τέλος παραγωγής στην ποσόστωση ζάχαρης, στην ποσόστωση ισογλυκόζης και στην ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης όπως αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 2.

2.  Τα μέτρα καθορισμού του τέλους παραγωγής για την εντός ποσόστωσης ζάχαρη, την εντός ποσόστωσης ισογλυκόζη και το εντός ποσόστωσης σιρόπι ινουλίνης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 129

Επιστροφή στην παραγωγή

1.  Στα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙΙ στοιχεία β) έως ε), μπορεί να χορηγείται επιστροφή στην παραγωγή, εάν το πλεόνασμα ζάχαρης ή εισαγόμενη ζάχαρη, το πλεόνασμα ισογλυκόζης ή το πλεόνασμα σιροπιού ινουλίνης δεν διατίθεται σε τιμή που να αντιστοιχεί στην τιμή της διεθνούς αγοράς για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 140 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στοιχεία β) και γ).

2.  Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 130

Απόσυρση ζάχαρης

1.  Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των τιμών στην εσωτερική αγορά και να αποκατασταθούν καταστάσεις υπερπαραγωγής βάσει του προβλεπόμενου ισοζυγίου προσφοράς/ζήτησης και λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων της Ένωσης οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την απόσυρση από την αγορά, για συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, των παραγόμενων βάσει ποσόστωσης ποσοτήτων ζάχαρης, ή ισογλυκόζης οι οποίες υπερβαίνουν το όριο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.  Το ανώτατο όριο για την απόσυρση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται για κάθε επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση με πολλαπλασιασμό της ποσόστωσής της επί έναν συντελεστή. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον ορισμό του συντελεστή αυτού για μία περίοδο εμπορίας το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς.

Βάσει της εξέλιξης των τάσεων της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, έως τις 31 Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις είτε για την προσαρμογή του συντελεστή είτε, σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, για τον καθορισμό συντελεστή.

3.  Κάθε επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση αποθεματοποιεί, με δικές της δαπάνες, έως την έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας, την παραγόμενη βάσει ποσόστωσης ζάχαρη,πέραν του ανώτατου ορίου που υπολογίζεται κατά την παράγραφο 2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που παράγονται βάσει της ποσόστωσης της επόμενης περιόδου εμπορίας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς ζάχαρης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που προβλέπουν ότι, για την τρέχουσα και/ή την επόμενη περίοδο εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης θεωρείται:

α) πλεόνασμα ζάχαρης, πλεόνασμα ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού ινουλίνης διαθέσιμο για μετατροπή σε βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης ή

β) προσωρινή εντός ποσόστωσης παραγωγή, μέρος της οποίας μπορεί να διατεθεί αποκλειστικά για εξαγωγές στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Ένωσης που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

4.  Εάν η προσφορά ζάχαρης στην Ένωση είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να επιτρέψει την πώληση συγκεκριμένης ποσότητας της αποσυρθείσας ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης στην αγορά της Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.

5.  Όταν η αποσυρθείσα ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή ζάχαρης της επόμενης περιόδου εμπορίας, καταβάλλεται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της εν λόγω περιόδου εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 135.

Όταν η αποσυρθείσα ζάχαρη μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 135 για την ελάχιστη τιμή.

Όταν η αποσυρθείσα ζάχαρη πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της τρέχουσας περιόδου εμπορίας.

6.  Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 131

Προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης της αγοράς

1.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 124, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την επαρκή προμήθεια ζάχαρης στην αγορά της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να προσαρμόζουν, ως προς την ποσότητα και τον απαιτούμενο χρόνο, τα επίπεδα του καταβλητέου τέλους επί της εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης.

Στα πλαίσια του προσωρινού μηχανισμού διαχείρισης της αγοράς, μέτρα για τον καθορισμό της εισφοράς επί του πλεονάσματος λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν την κατάλληλη ποσότητα εκτός ποσόστωσης ζάχαρης και εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης που μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 132

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται η δέουσα συνεκτίμηση των συμφερόντων όλων των μερών και με δεδομένη την ανάγκη πρόληψης κάθε διατάραξης της αγοράς, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) τους όρους αγοράς και τις συμβάσεις παράδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 127·

β) την επικαιροποίηση των όρων αγοράς ζαχαροτεύτλων που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ·

γ) τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις ζάχαρης όταν κατανέμουν μεταξύ των πωλητών τεύτλων τις ποσότητες των τεύτλων προς κάλυψη από συμβάσεις παράδοσης συναπτόμενες πριν από τη σπορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 133

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος υποτμήματος όσον αφορά τις διαδικασίες, την περιεκτικότητα και τα τεχνικά κριτήρια.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Υποτμημα 3

Συστημα ρυθμισης της παραγωγης

Άρθρο 134

Ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης

1.  Εφαρμόζεται καθεστώς ποσοστώσεων όσον αφορά τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης.

2.  Όσον αφορά το καθεστώς ποσοστώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν ένας παραγωγός υπερβεί τη σχετική ποσόστωση και δεν κάνει χρήση των πλεονασματικών ποσοτήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 139, στις ποσότητες αυτές επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσματος με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στα άρθρα 139 έως 142.

Άρθρο 135

Ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα

Η ελάχιστη τιμή για τα εντός ποσόστωσης τεύτλα καθορίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 136

Κατανομή ποσοστώσεων

1.  Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ.

2.  Τα κράτη μέλη κατανέμουν ποσόστωση σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που είναι εγκατεστημένη στην επικράτειά τους και εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 137.

Για κάθε επιχείρηση, η κατανεμόμενη ποσόστωση είναι ίση με την ποσόστωση που χορηγήθηκε στην επιχείρηση για την περίοδο εμπορίας 2010/2011 κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.  Σε περίπτωση κατανομής ποσόστωσης σε επιχείρηση ζάχαρης που διαθέτει περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Άρθρο 137

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις

1.  Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση σε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης ή σε επιχείρηση που μεταποιεί τα προϊόντα αυτά σε προϊόν το οποίο περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στο άρθρο 140 παράγραφος 2 κατάλογο, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση:

α) αποδεικνύει τις επαγγελματικές της δυνατότητες παραγωγής·

β) συμφωνεί να παράσχει κάθε πληροφορία και να υποβληθεί σε ελέγχους που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό·

γ) δεν υπόκειται σε αναστολή ή απόσυρση έγκρισης.

2.  Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις παρέχουν στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η συγκομιδή των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαμου ή ο εξευγενισμός τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τις ποσότητες τεύτλων ή ζαχαροκάλαμου για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση παράδοσης, καθώς και τις αντίστοιχες εκτιμώμενες αποδόσεις των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαμου και της ζάχαρης ανά εκτάριο·

β) δεδομένα σχετικά με την προβλεπομένη και την πραγματική παράδοση ζαχαρότευτλων, ζαχαροκάλαμου και ακατέργαστης ζάχαρης, καθώς και σχετικά με την παραγωγή ζάχαρης και τις δηλώσεις αποθεμάτων ζάχαρης·

γ) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που πωλήθηκαν και τις αντίστοιχες τιμές και όρους.

Άρθρο 138

Ανακατανομή εθνικών ποσοστώσεων και μείωση ποσοστώσεων

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν την ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης που έχει κατανεμηθεί σε επιχείρηση εγκατεστημένη στην επικράτειά τους έως 10 %. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν ποσοστώσεις μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΧΙΙΙ και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα καθενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

3.  Οι ποσότητες που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατανέμονται από το εν λόγω κράτος μέλος σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις στην επικράτειά του, είτε διαθέτουν ποσόστωση είτε όχι.

Άρθρο 139

Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1.  Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι ινουλίνης που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 136 μπορούν:

α) να χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 140·

β) να μεταφέρονται στην εντός ποσόστωσης παραγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 141·

γ) να χρησιμοποιούνται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 21 ),

δ) να εξάγονται εντός του ποσοτικού ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει της ΣΛΕΕ· ή

ε) να τίθενται σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τον μηχανισμό που περιγράφεται στο άρθρο 131, προκειμένου να προσαρμόζεται η προσφορά στη ζήτηση βάσει του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο ε) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου τίθενται σε εφαρμογή πριν από οποιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων πρόληψης της διατάραξης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 219 παράγραφος 1.

Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στο άρθρο 142.

2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 140

Βιομηχανική ζάχαρη

1.  Η βιομηχανική ζάχαρη, η βιομηχανική ισογλυκόζη ή το βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης προορίζονται μόνον για την παραγωγή ενός από τα προϊόντα της παραγράφου 2, όταν:

α) αποτελούν αντικείμενο σύμβασης παράδοσης που συνάπτεται πριν από το τέλος της περιόδου εμπορίας μεταξύ παραγωγού και χρήστη, εφόσον σε αμφότερους έχει χορηγηθεί έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 137· και

β) παραδόθηκαν στον χρήστη έως τις 30 Νοεμβρίου της επόμενης περιόδου εμπορίας το αργότερο.

2.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων για την παραγωγή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιείται βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης.

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος περιλαμβάνει:

α) βιοαιθανόλη, αλκοόλη, ρούμι, ενεργό ζύμη και ποσότητες σιροπιών για επάλειψη και για μεταποίηση σε «Rinse appelstroop»·

β) ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα που δεν περιέχουν ζάχαρη αλλά τα οποία έχουν μεταποιηθεί με τη χρήση ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης·

γ) ορισμένα προϊόντα της χημικής ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας τα οποία περιέχουν ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι ινουλίνης.

Άρθρο 141

Μεταφορά πλεονάσματος ζάχαρης στην επόμενη περίοδο εμπορίας

1.  Κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίζει να μεταφέρει στην επόμενη περίοδο εμπορίας το σύνολο ή μέρος της παραγωγής της που υπερβαίνει την ποσόστωση ζάχαρης, την ποσόστωση ισογλυκόζης ή την ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που διαθέτει, προκειμένου να θεωρηθεί ως μέρος της παραγωγής της επόμενης περιόδου εμπορίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη.

2.  Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α) ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πριν από μια ημερομηνία που καθορίζεται από αυτό:

i) μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου εμπορίας για τις μεταφερόμενες ποσότητες ζάχαρης ζαχαροκάλαμου·

▼C1

ii) μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου εμπορίας για τις μεταφερόμενες ποσότητες ζάχαρης από ζαχαρότευτλα και σιροπιού ινουλίνης·

▼B

β) αναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση των εν λόγω ποσοτήτων με δικές τους δαπάνες έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου εμπορίας.

3.  Εάν η οριστική παραγωγή μιας επιχείρησης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας ήταν μικρότερη από την εκτιμώμενη κατά τη λήψη της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η μεταφερόμενη ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται αναδρομικά το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου της επόμενης περιόδου εμπορίας.

4.  Οι μεταφερόμενες ποσότητες θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που παράγονται δυνάμει της ποσόστωσης της επόμενης περιόδου εμπορίας.

▼C2

5.  Η ζάχαρη που αποθεματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας δεν μπορεί να υπαχθεί σε κανένα άλλο μέτρο αποθεματοποίησης από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 ή στο άρθρο 130.

▼B

Άρθρο 142

Εισφορά επί του πλεονάσματος

1.  Επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσματος σε ποσότητες:

α) πλεονάσματος ζάχαρης, πλεονάσματος ισογλυκόζης και πλεονάσματος σιροπιού ινουλίνης οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, εκτός των ποσοτήτων που μεταφέρονται στην εντός ποσόστωσης παραγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας και αποθεματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 141 ή των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχεία γ), δ) και ε)·

β) βιομηχανικής ζάχαρης, βιομηχανικής ισογλυκόζης ή βιομηχανικού σιροπιού ινουλίνης για τις οποίες δεν έχει προσκομιστεί, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, απόδειξη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 140 παράγραφος 2·

γ) ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης οι οποίες αποσύρονται από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 130 και για τις οποίες δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 130 παράγραφος 3.

Οι εκτελεστικές πράξεις του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου εκδίδονται με την διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.  Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της εισφοράς επί του πλεονάσματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 143

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 137 τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη χορήγηση και την ανάκληση της έγκρισης των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς και των κριτηρίων επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

2.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται η δέουσα συνεκτίμηση των συμφερόντων όλων των μερών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με την έννοια των όρων που αφορούν τη λειτουργία του καθεστώτος ποσοστώσεων, καθώς και για τη θέσπιση των προϋποθέσεων πώλησης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

3.  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των καλλιεργητών στην απόφαση μεταφοράς ορισμένης ποσότητας παραγωγής στην επόμενη περίοδο εμπορίας, ανατίθεται στη Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη μεταφορά ζάχαρης στην επόμενη περίοδο εμπορίας.

Άρθρο 144

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του άρθρου 137, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με:

α) τις αιτήσεις έγκρισης που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις, τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν·

β) το σύστημα ελέγχων στους οποίους τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις·

γ) τις επαφές των κρατών μελών με την Επιτροπή και τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις·

δ) την παράδοση πρώτων υλών στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παράδοσης και των δελτίων παράδοσης·

ε) την ισοδυναμία όσον αφορά τη ζάχαρη που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α)·

στ) το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

ζ) τις εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ)·

η) τη συνεργασία του κράτους μέλους για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων·

θ) την τροποποίηση των ημερομηνιών του άρθρου 141 για συγκεκριμένες περιόδους εμπορίας·

ι) τον καθορισμό της πλεονασματικής ποσότητας, τις κοινοποιήσεις και την καταβολή της εισφοράς επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στο άρθρο 142·

ια) την έγκριση καταλόγου επιχειρήσεων ασχολούμενων αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Β σημείο 6.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 2

Οινος

Άρθρο 145

Αμπελουργικό μητρώο και απογραφή παραγωγικού δυναμικού

1.  Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η εν λόγω υποχρέωση ισχύει μόνο εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου Ι ή εθνικό πρόγραμμα στήριξης.

2.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη μέλη στα οποία η συνολική έκταση που έχει φυτευτεί με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομήσιμες σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 είναι μικρότερη των 500 εκταρίων δεν υπέχουν την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.  Τα κράτη μέλη που προβλέπουν αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων στα οικεία προγράμματα στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 46 διαβιβάζουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους ενημερωμένη απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής με βάση το αμπελουργικό μητρώο. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι λεπτομέρειες των κοινοποιήσεων προς την Επιτροπή όσον αφορά τις αμπελουργικές εκτάσεις καθορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

4.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η επαλήθευση του δυναμικού παραγωγής από τα κράτη μέλη, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες για το περιεχόμενο του αμπελουργικού μητρώου, καθώς και τις σχετικές εξαιρέσεις.

Άρθρο 146

Αρμόδιες εθνικές αρχές για τον αμπελοοινικό τομέα

1.  Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τον ορισμό των αρμόδιων εθνικών αρχών, τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρχές ως αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των ενωσιακών κανόνων στον αμπελοοινικό τομέα. Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη ορίζουν τα εργαστήρια που είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν επίσημες αναλύσεις στον αμπελοοινικό τομέα. Τα οριζόμενα εργαστήρια πληρούν τα γενικά κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που περιλαμβάνονται στο πρότυπο ISO/IEC 17025.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ονομασία και τη διεύθυνση των αρχών και των εργαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά και τα επικαιροποιεί περιοδικά.

Άρθρο 147

Συνοδευτικά έγγραφα και βιβλίο

1.  Τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση μόνο αν συνοδεύονται από επίσημα εγκεκριμένο συνοδευτικό έγγραφο.

2.  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που κατέχουν για την άσκηση του επαγγέλματός τους προϊόντα που εμπίπτουν στον αμπελοοινικό τομέα, ιδίως οι παραγωγοί, οι εμφιαλωτές, οι μεταποιητές και οι έμποροι, τηρούν βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα.

3.  Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα και του ελέγχου της από τα κράτη μέλη, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α) κανόνες για το συνοδευτικό έγγραφο και τη χρήση του·

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το συνοδευτικό έγγραφο θεωρείται ότι πιστοποιεί προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις·

γ) την υποχρέωση τήρησης βιβλίου και τη χρήση του·

δ) τα πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου και τις εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση·

ε) τις εργασίες που πρέπει να εμφαίνονται στο βιβλίο.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν:

α) κανόνες για την κατάρτιση των βιβλίων, τα προϊόντα που πρέπει να περιλαμβάνονται, τις προθεσμίες εγγραφών στα βιβλία και το κλείσιμο των βιβλίων·

β) μέτρα με τα οποία υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να καθορίζουν τα μέγιστα αποδεκτά ποσοστά απωλειών·

γ) γενικές και μεταβατικές διατάξεις για την τήρηση των βιβλίων·

δ) κανόνες που καθορίζουν πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να φύλασσονται τα συνοδευτικά έγγραφα και τα βιβλία.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 3

Γαλα και γαλακτοκομικα προϊοντα

Άρθρο 148

Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι κάθε παράδοση νωπού γάλακτος στην επικράτειά του από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ των μερών και/ή αποφασίσει ότι οι πρώτοι αγοραστές οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σύμβασης για την παράδοση νωπού γάλακτος από τους γεωργούς, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης αυτή πληρούν τους όρους της παραγράφου 2.

Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει ότι οι παραδόσεις νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτονται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, αποφασίζει επίσης ποιο στάδιο ή ποια στάδια της παράδοσης καλύπτονται από τη σύμβαση, εφόσον η παράδοση νωπού γάλακτος γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων συλλεκτών.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συλλέκτης» νοείται κάθε επιχείρηση που μεταφέρει νωπό γάλα από γεωργό ή άλλο συλλέκτη σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή άλλο συλλέκτη, με μεταβίβαση της κυριότητας επί του νωπού γάλακτος σε κάθε περίπτωση.

▼M5

1α.  Όπου τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγής μπορούν να θέτουν ως απαίτηση, οποιαδήποτε παράδοση νωπού γάλακτος σε μεταποιητή νωπού γάλακτος να αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή γραπτής προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους αγοραστές, υπό τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των διαδίκων να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση που καταρτίζεται από διεπαγγελματική οργάνωση.

▼M5

2.  Η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α:

▼B

α) προηγούνται της παράδοσης·

β) συντάσσονται γραπτώς· και

γ) περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

i) την τιμή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:

 είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση και/ή

 υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη σύμβαση, όπως δεικτών της αγοράς που αποτυπώνουν τις αλλαγές των συνθηκών στην αγορά, της παραδιδόμενης ποσότητας και της ποιότητας ή της σύνθεσης του παραδιδόμενου νωπού γάλακτος·

ii) την ποσότητα του νωπού γάλακτος που μπορεί και/ή πρέπει να παραδοθεί και το χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων,

iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας με ρήτρες λύσης·

iv) λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και διαδικασίες πληρωμής·

v) ρυθμίσεις για τη συλλογή ή την παράδοση του νωπού γάλακτος· και

vi) κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

▼M5

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν μέλος συνεταιρισμού παραδίδει νωπό γάλα στον συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).

▼B

4.  Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων παράδοσης νωπού γάλακτος που συνάπτονται από γεωργούς, συλλέκτες ή μεταποιητές νωπού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

▼M5

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω διατάξεις:

α) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτική τη γραπτή σύμβαση για την παράδοση νωπού γάλακτος σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει:

i) την υποχρέωση των μερών να συμφωνήσουν για μια σχέση μεταξύ συγκεκριμένης ποσότητας που παραδίδεται και της τιμής που καταβάλλεται για την εν λόγω παράδοση·

ii) ελάχιστη διάρκεια, η οποία θα ισχύει μόνο σε γραπτές συμβάσεις μεταξύ γεωργού και του πρώτου αγοραστή νωπού γάλακτος, η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

▼B

β) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής νωπού γάλακτος πρέπει να υποβάλλει γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ότι στην προσφορά πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για τη σύμβαση, όπως καθορίζεται σχετικώς από την εθνική νομοθεσία· η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του γεωργού να αρνηθεί την ελάχιστη αυτή διάρκεια, εφόσον το πράξει γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέρη είναι ελεύθερα να διαπραγματευθούν όλα τα στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

5.  Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση των επιλογών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο εφαρμογής τους.

6.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 149

Συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

▼M5

1.  Μια οργάνωση παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αναγνωρισμένη δυνάμει του άρθρου 161 παράγραφος 1 μπορεί να διαπραγματεύεται εξ ονόματος των γεωργών που είναι μέλη της, όσον αφορά μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής τους, τις συμβάσεις παράδοσης νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή σε συλλέκτη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

▼B

2.  Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξάγονται από την οργάνωση παραγωγών:

α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η κυριότητα του νωπού γάλακτος από τους γεωργούς στην οργάνωση παραγωγών·

β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

γ) υπό την προϋπόθεση ότι, για τη συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών, πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

i) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος δεν υπερβαίνει το 3,5 % της συνολικής παραγωγής της Ένωσης·

ii) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους· και

iii) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παραδίδεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους ·

δ) υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών που επίσης διαπραγματεύεται τέτοιου είδους συμβάσεις εξ ονόματός τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου αυτού σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

ε) υπό την προϋπόθεση ότι το νωπό γάλα δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· και

στ) υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία ασκεί τις δραστηριότητές της την καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα του νωπού γάλακτος.

3.  Κατά παρέκκλιση από τους όρους της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii), η διαπραγμάτευση από οργάνωση παραγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον για την εν λόγω οργάνωση παραγωγών η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται ή παραδίδεται σε κράτος μέλος με συνολική ετήσια παραγωγή νωπού γάλακτος μικρότερη των 500 000 τόνων δεν υπερβαίνει το 45 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν τις ενώσεις αυτών.

5.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχείο γ) και της παραγράφου 3, η Επιτροπή δημοσιεύει, με τον ενδεδειγμένο κατά την κρίση της τρόπο, τις ποσότητες της παραγωγής νωπού γάλακτος στην Ένωση και στα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.

6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο γ) και την παράγραφο 3, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται σε αυτές, η αρχή ανταγωνισμού που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να αποφασίσει, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε να ανοίξει εκ νέου μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είτε να μην επιτρέψει καθόλου τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης από την οργάνωση παραγωγών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την αποφυγή του αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε ΜΜΕ μεταποίησης νωπού γάλακτος στην επικράτειά της.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται από την εθνική αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.

7.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α) ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου ( 22

β) ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ μικρή, η μικρή ή η μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ.

8.  Τα κράτη μέλη στα οποία οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ) και της παραγράφου 6.

Άρθρο 150

Ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

1.  Κατόπιν αιτήσεως οργάνωσης παραγωγών αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 3, διεπαγγελματικής οργάνωσης αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 3 ή ομάδας επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, δεσμευτικούς κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

2.  Οι κανόνες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των μερών στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών γάλακτος ή των αντιπροσώπων τους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του νωπού γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του τυριού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών του εν λόγω τυριού που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής του εν λόγω τυριού στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και όσον αφορά τα τυριά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η γεωγραφική περιοχή προέλευσης του νωπού γάλακτος, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή προϊόντος για το τυρί, είναι η ίδια με τη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 σχετικά με το εν λόγω τυρί.

4.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) καλύπτουν μόνο τη ρύθμιση της προσφοράς του σχετικού προϊόντος και αποσκοπούν στην προσαρμογή της προσφοράς του εν λόγω τυριού στη ζήτηση·

β) έχουν επίπτωση μόνο στο σχετικό προϊόν·

γ) μπορεί να είναι δεσμευτικοί για τρία χρόνια κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να ανανεώνονται μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής κατόπιν νέου αιτήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·

δ) δεν ζημιώνουν το εμπόριο προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες·

ε) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού τυριού·

στ) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της τιμής, ακόμη και αν πρόκειται για ενδεικτική ή συνιστώμενη·

ζ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση υπερβολικά μεγάλου μέρους του σχετικού προϊόντος το οποίο, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

η) δεν δημιουργούν διακρίσεις, δεν συνιστούν εμπόδιο για τους νεοεισερχομένους στην αγορά και δεν αποβαίνουν σε βάρος των μικροπαραγωγών·

θ) συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας και/ή την ανάπτυξη του εν λόγω προϊόντος·

ι) δεν θίγουν την εφαρμογή του άρθρου 149.

5.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται σε επίσημο φύλλο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

6.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, προβαίνουν στην κατάργηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

7.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες που εγκρίνουν. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για οποιαδήποτε κοινοποίηση τέτοιων κανόνων.

8.  Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που να υποχρεώνουν ένα κράτος μέλος να καταργήσει τους κανόνες που έχει ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 4, ότι εμποδίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς ή ότι θέτουν σε κίνδυνο το ελεύθερο εμπόριο ή την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 151

Υποχρεωτικές δηλώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Από 1ης Απριλίου 2015, οι πρώτοι αγοραστές νωπού γάλακτος δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή την ποσότητα νωπού γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 148, ως «πρώτος αγοραστής» νοείται επιχείρηση ή ομάδα η οποία αγοράζει γάλα από παραγωγούς προκειμένου:

α) να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης, ψύξης ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων διεργασιών βάσει σύμβασης·

β) να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων·

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα νωπού γάλακτος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή και το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω δηλώσεων, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Οργανωσεισ kai ενωσεισ παραγωγων και διεπαγγελματικεσ οργανωσεισΤμημα 1

Ορισμοσ και αναγνωριση

Άρθρο 152

Οργανώσεις παραγωγών

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών οι οποίες:

α) αποτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από παραγωγούς συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

▼M5

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασκούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i) κοινή μεταποίηση·

ii) κοινή διάθεση, κοινή οργάνωση πώλησης ή κοινή μεταφορά·

iii) κοινή συσκευασία, επισήμανση ή προώθηση·

iv) κοινή οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου·

v) κοινή χρήση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης·

vi) κοινή διαχείριση των αποβλήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή·

vii) κοινή ανάθεση των εισροών·

viii) οποιεσδήποτε άλλες κοινές δραστηριότητες υπηρεσιών που επιδιώκουν την επίτευξη ενός εκ των στόχων που απαριθμούνται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου·

▼B

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·

iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς·

v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων·

vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόμενων από εθνικό σήμα ποιότητας·

vii) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της βιοποικιλότητας,

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

▼C2

x) τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 σημείο δ) του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

▼B

xi) την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών αγορών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

▼M5

1α.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, μια οργάνωση παραγωγών η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να προγραμματίζει την παραγωγή, να βελτιστοποιεί το κόστος παραγωγής, να διαθέτει στην αγορά και να διαπραγματεύεται συμβάσεις για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων, για λογαριασμό των μελών της για το σύνολο ή μέρος της συνολικής παραγωγής τους.

Ο δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να πραγματοποιούνται:

α) υπό τον όρο ότι μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο i) έως vii) της παραγράφου 1 όντως ασκούνται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ,

β) υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών συγκεντρώνει την προσφορά και διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα των μελών της, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι μεταβίβαση της κυριότητας γεωργικών προϊόντων από τους παραγωγούς στην οργάνωση παραγωγών·

γ) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

δ) υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·

ε) υπό τον όρο ότι η γεωργική παραγωγή δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό ο οποίος δεν είναι μέλος των οικείων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη οργανώσεων διατηρούν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

1β.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν επίσης τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 156 παράγραφος 1, εάν οι εν λόγω ενώσεις πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

1γ.  Η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, μπορεί να αποφασίσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι, μελλοντικά, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α θα τροποποιηθούν, θα διακοπούν ή δεν θα υλοποιηθούν καθόλου, εάν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να αποτραπεί ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού ή εάν κρίνει ότι τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η εθνική αρχή ανταγωνισμού ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή πριν ή αμέσως μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού μέτρου έρευνας και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αποφάσεις αμέσως μετά τη λήψη τους.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.

▼B

2.  Μια οργάνωση παραγωγών που είναι αναγνωρισμένη βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να παραμείνει αναγνωρισμένη εάν δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων που καλύπτονται από τον κώδικα ΣΟ ex  22 08 πλην εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογία των προϊόντων αυτών δεν υπερβαίνει το 49 % της συνολικής παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς του άρθρου 34 παράγραφος 2.

▼M5 —————

▼B

Άρθρο 153

Καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών

1.  Το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών επιβάλλει στους παραγωγούς που είναι μέλη της τις ακόλουθες, κυρίως, υποχρεώσεις:

α) να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία του περιβάλλοντος·

β) να είναι μέλη μίας μόνο οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσης· με την επιφύλαξη ενδεχόμενης παρέκκλισης που χορήγησε το εμπλεκόμενο κράτος μέλος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί διαθέτουν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

γ) να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούν οι οργανώσεις παραγωγών για στατιστικούς σκοπούς.

2.  Το καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης:

α) τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β) την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της οργάνωσης παραγωγών·

γ) τους κανόνες που εξασφαλίζουν στους παραγωγούς-μέλη τον δημοκρατικό έλεγχο της οργάνωσής τους και των αποφάσεών της·

δ) κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των καθηκόντων που απορρέουν από το καταστατικό, ιδίως σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικών εισφορών, ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η οργάνωση παραγωγών·

ε) τους κανόνες σχετικά με την αποδοχή νέων μελών, κυρίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην οργάνωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους·

στ) τους λογιστικούς και οικονομικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της οργάνωσης.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Άρθρο 154

Αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών

1.  Προκειμένου να αναγνωριστεί από ένα κράτος μέλος, η οργάνωση παραγωγών που υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης αποτελεί νομική οντότητα ή σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας η οποία:

α) πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 152 παράγραφος 1 στοιχεία α) β) και γ)·

β) διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή καλύπτει μία ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην περιοχή δραστηριότητάς της·

γ) παρέχει επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της από τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο και της αποτελεσματικότητας, της στήριξης των μελών τους με ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της συγκέντρωσης της προσφοράς·

δ) διαθέτει καταστατικά σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

▼M5

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε οργάνωση παραγωγών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του άρθρου 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.

▼M5

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την1η Ιανουαρίου 2018 και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα θεωρηθούν αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 152.

3.  Για τις οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ανακαλούν την αναγνώρισή τους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

▼B

4.  Τα κράτη μέλη:

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών συμμορφούνται προς το παρόν κεφάλαιο·

γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ) ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 155

Εξωτερική ανάθεση

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε μια αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών ή σε μια αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών στους τομείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 173 παράγραφος 1 στοιχείο στ) να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, μεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για τον συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 156

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 173, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες μιας οργάνωσης παραγωγών.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν μια ένωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον κρίνουν ότι η ένωση αυτή είναι ικανή να εκτελέσει αποτελεσματικά κάθε δραστηριότητα αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και πληροί τους όρους της παραγράφου 161 παράγραφος 1.

Άρθρο 157

Διεπαγγελματικές οργανώσεις

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:

α) αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, και αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, προϊόντων σε έναν ή περισσότερους τομείς·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται·

γ) επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών τους και των καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, έναν από τους ακόλουθους στόχους:

i) βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις τιμές, περιλαμβανομένων όπου απαιτείται, των δεικτών τιμών, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί προηγουμένως και με την παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

ii) πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών της αγοράς·

iii) συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

iv) διερεύνηση δυνητικών αγορών εξαγωγών·

v) με την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168, κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

vi) πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας·

vii) παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι αναγκαίες για την καινοτομία, τον εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την ανακατεύθυνση της παραγωγής, και, κατά περίπτωση, της μεταποίησης και της εμπορίας, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και την προστασία του περιβάλλοντος·

viii) αναζήτηση τρόπων για περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη διαχείριση άλλων εισροών, διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και της προστασίας του εδάφους και των υδάτων, ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων, ειδικότερα μέσω της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, και βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας και, κατά περίπτωση, μεταποίησης και εμπορίας·

x) ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την διατήρηση, προάσπιση και προστασία της βιολογικής γεωργίας καθώς και των ονομασιών προέλευσης, των σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων·

xi) προώθηση και διενέργεια ερευνών για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον·

xii) ενθάρρυνση της υγιεινής και υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες που συνδέονται με επικίνδυνες συνήθειες κατανάλωσης·

xiii) προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

xiv) συμβολή στη διαχείριση των υποπροϊόντων και στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στη διαχείριση αυτών·

▼M5

xv) για τη δημιουργία τυποποιημένων ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρο 172α, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους·

xvi) εκτελεστικά μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε διεπαγγελματική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και, κατά περίπτωση, της παραγράφου 3 για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.

▼B

2.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων ότι η προϋπόθεση του άρθρου 158 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πληρούται με τον περιορισμό του αριθμού των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, εφόσον προβλέπεται από εθνικές διατάξεις που ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις εφόσον αυτές:

α) έχουν επισήμως ζητήσει αναγνώριση και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή νωπού γάλακτος και σχετίζονται με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, προϊόντων του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τους εκπροσώπους που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) ασκούν, σε μία ή περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών των εν λόγω διεπαγγελματικών οργανώσεων και των καταναλωτών, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i) βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και με την παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

ii) συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

iii) προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών αγορών·

v) κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση νωπού γάλακτος σε αγοραστές ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

vi) παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι αναγκαίες για την ανακατεύθυνση της παραγωγής προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος·

vii) διατήρηση και ανάπτυξη του δυναμικού παραγωγής του γαλακτοκομικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της στήριξης προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την αξιοποίηση όλου του δυναμικού του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως για τη δημιουργία ελκυστικότερων για τους καταναλωτές προϊόντων με προστιθέμενη αξία·

viii) αναζήτηση μεθόδων για τον περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης άλλων εισροών και την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας των ζώων·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας·

x) εκμετάλλευση του δυναμικού της βιολογικής γεωργίας και προστασία και προώθηση του συγκεκριμένου γεωργικού κλάδου και της παραγωγής προϊόντων με ονομασίες προέλευσης, σήματα ποιότητας και γεωγραφικές ενδείξεις· και

xi) προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον·

▼M5

xii) για τη δημιουργία τυποποιημένων ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 172α, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους· και

xiii) εκτελεστικά μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

▼B

Άρθρο 158

Αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που το ζητούν εφόσον:

α) πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 157·

β) ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή περισσότερες περιοχές του οικείου εδάφους·

γ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ) δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζει το άρθρο 162.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τη 1η Ιανουαρίου 2014 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 157.

3.  Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και οι οποίες δεν πληρούν τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 1 μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους δυνάμει του εθνικού δικαίου έως την 1η Ιανουαρίου 2015.

4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις σε όλους τους τομείς οι οποίες υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, είτε είχαν αναγνωρισθεί κατόπιν αίτησης ή είτε είχαν συσταθεί νομίμως, έστω και αν δεν πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο β).

5.  Όταν χρησιμοποιούν την επιλογή να αναγνωρίσουν μια διεπαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη:

α) αποφαίνονται σχετικά με τη χορήγηση της αναγνώρισης εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν τους όρους που διέπουν την αναγνώρισή τους·

γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζουν να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ) ανακαλούν την αναγνώριση εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο·

ε) ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.Τμημα 2

Προσθετοι κανονες για συγκεκριμενους τομεις

Άρθρο 159

▼M5

Υποχρεωτική αναγνώριση

▼B

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 152 έως 158, τα κράτη μέλη, μετά από αίτηση, αναγνωρίζουν:

α) τις οργανώσεις παραγωγών:

i) του τομέα των οπωροκηπευτικών, όσον αφορά ένα ή περισσότερα προϊόντα του εν λόγω τομέα και/ή προϊόντα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση·

ii) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

iii) στον τομέα των μεταξοσκωλήκων·

iv) στον τομέα του λυκίσκου·

β) τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών και τον τομέα του καπνού.

Άρθρο 160

Οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (i), (ii) και iii).

Τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών υποχρεώνει απαιτούν από τους παραγωγούς που είναι μέλη τους να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της οργάνωσης παραγωγών.

Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και οι ενώσεις των οργανώσεων αυτών τεκμαίρεται ότι ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους και για λογαριασμό τους όσον αφορά οικονομικά θέματα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 161

Αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

▼M5

1.  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, κατόπιν αιτήματος, ως οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όλες τις νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη των εν λόγω οντοτήτων, εφόσον:

α) έχουν συσταθεί από παραγωγούς στο τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, συγκροτούνται με πρωτοβουλία τους και επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·

▼B

β) διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή καλύπτουν μία ελάχιστη ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής, η οποία καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην περιοχή δραστηριότητάς τους·

γ) παρέχουν επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τόσο τη διάρκεια τους όσο και την αποτελεσματικότητα και τη συγκέντρωση της προσφοράς·

δ) διαθέτουν καταστατικό σύμφωνο με τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

▼M5

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2012 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών.

▼B

3.  Τα κράτη μέλη:

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου·

γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζουν να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ) ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης που έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 162

Διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών και τον τομέα του καπνού

Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών και τον τομέα του καπνού, ο συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

α) τη συγκέντρωση και τον συντονισμό της προσφοράς και της εμπορίας των προϊόντων των μελών·

β) την από κοινού προσαρμογή της παραγωγής και της μεταποίησης στις απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση του προϊόντος·

γ) την προαγωγή του εξορθολογισμού και της βελτίωσης της παραγωγής και της μεταποίησης.

Άρθρο 163

Αναγνώριση διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον οι οργανώσεις αυτές:

α) πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3·

β) ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή περισσότερες περιοχές του οικείου εδάφους·

γ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

δ) δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο προϊόντων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2012 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 3.

3.  Όταν χρησιμοποιούν την επιλογή να αναγνωρίσουν μια διεπαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη:

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης στη διεπαγγελματική οργάνωση εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν τους όρους που διέπουν την αναγνώρισή τους·

γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και, αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ) ανακαλούν την αναγνώριση εάν:

i) δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο·

ii) η διεπαγγελματική οργάνωση συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που προβλέπονται στο άρθρο 210 παράγραφος 4· η εν λόγω ανάκληση της αναγνώρισης γίνεται ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

iii) η διεπαγγελματική οργάνωση δεν τηρεί την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 210 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)·

ε) ενημερώνουν την Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.Τμημα 3

Επεκταση κανονων και υποχρεωτικεσ εισφορεσ

Άρθρο 164

Επέκταση κανόνων

1.  Στις περιπτώσεις όπου μια αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη διεπαγγελματική οργάνωση που αναπτύσσει δραστηριότητες σε συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή περιφέρειες κράτους μέλους θεωρείται αντιπροσωπευτική της παραγωγής ή του εμπορίου ή της μεταποίησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήματος της εν λόγω οργάνωσης, να καθιστά δεσμευτικές, για περιορισμένη χρονική περίοδο, ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές που εγκρίνονται στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτής για άλλες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στη σχετική οικονομική περιφέρεια ή περιφέρειες και δεν ανήκουν στην οργάνωση ή την ένωση αυτή.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «οικονομική περιφέρεια» νοείται γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από όμορες ή γειτονικές περιοχές παραγωγής στις οποίες οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι ομοιογενείς.

3.  Οι οργανώσεις ή ενώσεις θεωρούνται αντιπροσωπευτικές εφόσον η οικεία ή οι οικείες οικονομικές περιφέρειες ενός κράτους μέλους:

α) συγκεντρώνουν, ως μέρος του όγκου της παραγωγής ή του εμπορίου ή της μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:

i) για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τουλάχιστον το 60 %· ή

ii) στις λοιπές περιπτώσεις, τουλάχιστον τα δύο τρίτα· και

β) συγκεντρώνει, στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 50 % των σχετικών παραγωγών.

Ωστόσο, στην περίπτωση διεπαγγελματικών οργανώσεων, όταν ο καθορισμός του μέρους του όγκου της παραγωγής, του εμπορίου ή της μεταποίησης του προϊόντος ή των προϊόντων συνεπάγεται πρακτικές δυσκολίες, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν εθνικούς κανόνες για τον ορισμό του καθορισμένου επιπέδου αντιπροσωπευτικότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου.

Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων της σε άλλες επιχειρήσεις καλύπτει περισσότερες από μία οικονομικές περιφέρειες, η οργάνωση ή η ένωση αποδεικνύει το ελάχιστο επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για καθέναν από τους κλάδους που συγκεντρώνει, σε καθεμιά από τις καλυπτόμενες οικονομικές περιφέρειες.

4.  Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, έχουν ένα από τους ακόλουθους στόχους:

α) την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά·

β) την εφαρμογή κανόνων παραγωγής αυστηρότερων από εκείνους που προβλέπει η ενωσιακή ή η εθνική νομοθεσία·

γ) την κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες·

δ) την εμπορία·

ε) την προστασία του περιβάλλοντος·

στ) μέτρα για την προώθηση και την αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων·

ζ) μέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, των σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων·

η) έρευνα για την αναβάθμισβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν άμεσα από την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτωνη της αξίας των προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία·

θ) μελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·

ι) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων και εξασφαλίζουν την προστασία του εδάφους και την προστασία ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος·

ια) τον ορισμό στοιχειωδών προτύπων ποιότητας και τον ορισμό στοιχειωδών προτύπων συσκευασίας και παρουσίασης·

ιβ) τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων·

ιγ) την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών ή την ασφάλεια των τροφίμων·

ιδ) τη διαχείριση των υποπροϊόντων.

Οι εν λόγω κανόνες δεν ζημιώνουν άλλους οικονομικούς φορείς του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της Ένωσης και δεν έχουν κανένα από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 210 παράγραφος 4 ούτε αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στο ενωσιακό δίκαιο ή τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

5.  Η επέκταση των κανόνων που ορίζεται στην παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με δημοσίευση του συνόλου τους σε επίσημο φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

6.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 165

Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή αναγνωρισμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του άρθρου 164 και εάν οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονομικό ενδιαφέρον για πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τα εν λόγω προϊόντα, το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την αναγνώριση, μετά από διαβούλευση με τους οικείους ενδιαφερομένους, μπορεί να αποφασίζει ότι συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς ή ομάδες που δεν είναι μέλη της οργάνωσης αλλά επωφελούνται από τις εν λόγω δραστηριότητες οφείλουν στην οργάνωση το σύνολο ή μέρος των εισφορών που καταβάλλονται από τα μέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν άμεσα από την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.Τμημα 4

Προσαρμογη της προσφορας

Άρθρο 166

Μέτρα για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 152 έως 163 για διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με μέτρα στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 τα οποία:

α) βελτιώνουν την ποιότητα·

β) προάγουν την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας·

γ) διευκολύνουν την καταγραφή των τάσεων των τιμών στην αγορά·

δ) επιτρέπουν την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.

Άρθρο 167

Κανόνες εμπορίας για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνου

1.  Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνου, συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, των γλευκών και των οίνων από τα οποία προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση της προσφοράς, ιδίως μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται από διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 157 και 158.

Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο και:

α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού προϊόντος·

β) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της τιμής, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι τιμές καθορίζονται ενδεικτικά ή για σύσταση·

γ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση υπερβολικά μεγάλου μέρους του τρυγητού που, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

δ) δεν παρέχουν καμία δυνατότητα απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την κυκλοφορία και την εμπορία οίνων, εφόσον η εμπορία είναι σύμφωνη με τους κανόνες αυτούς.

2.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιούνται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με δημοσίευση του συνόλου τους σε επίσημο φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου.Τμημα 5

Συστηματα συμβασεων

Άρθρο 168

Συμβατικές σχέσεις

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 148 σχετικά με τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του άρθρου 125 σχετικά με τον τομέα της ζάχαρης, αν ένα κράτος μέλος, όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα εκτός γάλακτος, γαλακτοκομικών και ζάχαρης, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 1 παράγραφος 2 λάβει μία εκ των κατωτέρω αποφάσεων:

α) κάθε παράδοση στην επικράτειά του των εν λόγω προϊόντων από παραγωγό σε μεταποιητή ή διανομέα πρέπει να καλύπτεται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, και/ή

β) οι πρώτοι αγοραστές οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σύμβασης για την παράδοση στην επικράτειά του των ανωτέρω γεωργικών προϊόντων από τους παραγωγούς,

η σύμβαση ή η προσφορά σύμβασης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου.

▼M5

1α.  Εάν τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ένας παραγωγός, μια οργάνωση παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, όσον αφορά γεωργικά προϊόντα σε τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκτός από τους τομείς του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και της ζάχαρης, μπορούν να θέσουν ως απαίτηση για οποιαδήποτε παράδοση των προϊόντων τους σε μεταποιητή ή διανομέα να αποτελέσει αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή να αποτελέσει αντικείμενο γραπτής προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους αγοραστές, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των διαδίκων να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση που καταρτίζεται από διεπαγγελματική οργάνωση.

▼B

2.  Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αποφασίσει ότι οι παραδόσεις των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο από παραγωγό γεωργό σε μεταποιητή πρέπει να καλύπτονται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, αποφασίζει επίσης ποιο στάδιο ή ποια στάδια της παράδοσης καλύπτονται από τη σύμβαση, εφόσον η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων διαμεσολαβητών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που εφαρμόζουν δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

3.  Στην περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει μηχανισμό διαμεσολάβησης για να καλύψει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει αμοιβαία συμφωνία σύναψης της εν λόγω σύμβασης, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό δίκαιες συμβατικές σχέσεις.

▼M5

4.  Οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σύμβασης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α πρέπει:

▼B

α) να προηγείται της παράδοσης·

β) να συντάσσεται γραπτώς· και

γ) να περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

i) την τιμή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:

 είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, και/ή

 υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη σύμβαση, όπως δεικτών της αγοράς που αποτυπώνουν τις αλλαγές των συνθηκών στην αγορά, της παραδιδόμενης ποσότητας και της ποιότητας ή της σύνθεσης των παραδιδόμενων γεωργικών προϊόντων·

ii) την ποσότητα και την ποιότητα των εν λόγω προϊόντων που μπορεί ή πρέπει να παραδοθούν και το χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων·

iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας με ρήτρες λύσης·

iv) λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και διαδικασίες πληρωμής·

v) ρυθμίσεις για τη συλλογή ή την παράδοση των γεωργικών προϊόντων· και

vi) κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

▼M5

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν μέλος συνεταιρισμού παραδίδει τα εν λόγω προϊόντα στον συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β) και γ).

▼B

6.  Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων για την παράδοση γεωργικών προϊόντων που συνάπτονται από γεωργούς, συλλέκτες ή μεταποιητές νωπού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ) αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται μία από τις κατωτέρω διατάξεις ή αμφότερες οι διατάξεις αυτές:

α) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτικές τις γραπτές συμβάσεις για την παράδοση γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ελάχιστη διάρκεια ισχύουσα αποκλειστικά για τις γραπτές συμβάσεις μεταξύ γεωργών και πρώτων αγοραστών των γεωργικών προϊόντων. Η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

β) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής γεωργικών προϊόντων πρέπει να υποβάλλει γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ότι στην προσφορά πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για τη σύμβαση, όπως καθορίζεται σχετικώς από την εθνική νομοθεσία. Η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του γεωργού να αρνηθεί την ελάχιστη αυτή διάρκεια, εφόσον το πράξει γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέρη είναι ελεύθερα να διαπραγματευθούν όλα τα στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 4.

7.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τις επιλογές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που εφαρμόζουν δεν διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τα μέτρα βάσει του παρόντος άρθρου.

8.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 4 στοιχεία α) και β) της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

▼M5 —————

▼B

Άρθρο 172

Ρύθμιση της προσφοράς χοιρομεριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

1.  Κατόπιν αιτήσεως οργάνωσης παραγωγών αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, διεπαγγελματικής οργάνωσης αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή ομάδας επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1151/2012, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, δεσμευτικούς κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς χοιρομεριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

2.  Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των μερών στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Μια τέτοια συμφωνία συνάπτεται, μετά από διαβούλευση με τους εκτροφείς χοίρων στη γεωγραφική περιοχή, μεταξύ τουλάχιστον των δύο τρίτων των μεταποιητών αυτού του χοιρομεριού στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και, εάν κρίνεται σκόπιμο από το κράτος μέλος, τουλάχιστον των δύο τρίτων των εκτροφέων χοίρων στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

3.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) καλύπτουν μόνο τη ρύθμιση της προσφοράς του σχετικού προϊόντος και/ή των πρώτων υλών του και αποσκοπούν στην προσαρμογή της προσφοράς του εν λόγω χοιρομεριού στη ζήτηση·

β) έχουν επίπτωση μόνο στο σχετικό προϊόν·

γ) μπορεί να είναι δεσμευτικοί για τρία χρόνια κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να ανανεώνονται μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής κατόπιν νέου αιτήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·

δ) δεν ζημιώνουν το εμπόριο προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες·

ε) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού χοιρομεριού·

στ) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της τιμής, ακόμη και αν πρόκειται για ενδεικτική ή συνιστώμενη·

ζ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση υπερβολικά μεγάλου μέρους του σχετικού προϊόντος το οποίο, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

η) δεν δημιουργούν διακρίσεις, δεν συνιστούν εμπόδιο για τους νεοεισερχομένους στην αγορά και δεν αποβαίνουν σε βάρος των μικροπαραγωγών·

θ) συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας και/ή την ανάπτυξη του εν λόγω προϊόντος.

4.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται σε επίσημο φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

5.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3 και, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, προβαίνουν στην κατάργηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

6.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες που εγκρίνουν. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για οποιαδήποτε κοινοποίηση τέτοιων κανόνων.

7.  Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που να υποχρεώνουν ένα κράτος μέλος να καταργήσει τους κανόνες που έχει ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 4, ότι εμποδίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς ή ότι θέτουν σε κίνδυνο το ελεύθερο εμπόριο ή την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

▼M5Τμήμα 5α

Ρήτρες επιμερισμού της αξίας

Άρθρο 172α

Επιμερισμός της αξίας

Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών ρητρών επιμερισμού της αξίας στον τομέα της ζάχαρης, οι γεωργοί, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων γεωργών και οι πρώτοι αγοραστές τους, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με ρήτρες επιμερισμού της αξίας, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά για τα οικεία προϊόντα ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους.

▼BΤμημα 6

Διαδικαστικοι κανονεσ

Άρθρο 173

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σαφής καθορισμός των στόχων και των αρμοδιοτήτων των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, με σκοπό την προαγωγή της αποτελεσματικότητας των ενεργειών των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων χωρίς περιττή διοικητική επιβάρυνση και χωρίς υπονόμευση της αρχής της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι ιδίως έναντι όσων δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις για ένα ή περισσότερους από τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή συγκεκριμένα προϊόντα των τομέων αυτών:

α) τους συγκεκριμένους σκοπούς που μπορεί, πρέπει ή δεν πρέπει να επιδιώκονται από τις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, και, κατά περίπτωση, να προστίθενται σε αυτούς που ορίζονται στα άρθρα 152 έως 163·

β) τους κανόνες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, τα καταστατικά των οργανώσεων πλην των οργανώσεων παραγωγών, τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών σε ορισμένους τομείς, περιλαμβανομένων των παρεκκλίσεων από την υποχρέωση διάθεσης στο εμπόριο του συνόλου της παραγωγής μέσω της οργάνωσης παραγωγών που αναφέρεται στο άρθρο 160 δεύτερο εδάφιο, τη δομή, τη διάρκεια συμμετοχής, το μέγεθος, τη λογοδοσία και τις δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, της ανάκλησης της αναγνώρισης και των συγχωνεύσεων·

γ) τις προϋποθέσεις αναγνώρισης, αναστολής και ανάκλησης της αναγνώρισης, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, της αναστολής και της ανάκλησης της αναγνώρισης, καθώς και τις απαιτήσεις λήψης διορθωτικών μέτρων από τις οργανώσεις και ενώσεις αυτές σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης·

δ) τις διακρατικές οργανώσεις και ενώσεις συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου·

ε) τους κανόνες για τη θέσπιση της διοικητικής συνδρομής και τους όρους για την παροχή της από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις διακρατικής συνεργασίας·

►C2  στ) τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 155, ◄ τους όρους για την ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς υπεργολάβους, τη φύση των δραστηριοτήτων που μπορούν να ανατίθενται σε εξωτερικούς υπεργολάβους, καθώς και την παροχή τεχνικών μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις·

ζ) τη βάση υπολογισμού του ελάχιστου όγκου ή της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων·

η) την αποδοχή μελών που δεν είναι παραγωγοί, όταν πρόκειται για οργάνωση παραγωγών, και που δεν είναι οργανώσεις παραγωγών, όταν πρόκειται για ένωση οργανώσεων παραγωγών·

θ) την επέκταση ορισμένων κανόνων των οργανώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 164 σε μη μέλη και την υποχρεωτική καταβολή εισφοράς από μη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 165, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και της διάθεσης των καταβαλλόμενων εισφορών από τις οργανώσεις αυτές και ενός καταλόγου αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που μπορούν να επεκταθούν σύμφωνα με το άρθρο 164 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), παράλληλα με τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργανώσεων αυτών έναντι των μη μελών και της αντιμετώπισης των μελών των εν λόγω οργανώσεων κατά τρόπο που δεν είναι ευνοϊκότερος από την αντιμετώπιση των μη μελών, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των υποχρεωτικών εισφορών·

ι) περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 164, τις σχετικές οικονομικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του ορισμού τους από την Επιτροπή, των ελάχιστων περιόδων εφαρμογής των κανόνων πριν από την επέκτασή τους, τα πρόσωπα ή τις οργανώσεις στις οποίες μπορούν να επιβάλλονται οι κανόνες ή οι εισφορές, καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί την απόρριψη ή την ανάκληση της επέκτασης των κανόνων ή των υποχρεωτικών εισφορών.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σαφής ορισμός των στόχων και των αρμοδιοτήτων των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, με σκοπό την προαγωγή της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους χωρίς να επιβάλλονται περιττές επιβαρύνσεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό:

α) των προϋποθέσεων αναγνώρισης διακρατικών οργανώσεων παραγωγών και διακρατικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών·

β) κανόνων για τη θέσπιση της διοικητικής συνδρομής και τους όρους για την παροχή της σε οργανώσεις παραγωγών, περιλαμβανομένων των ενώσεων αυτών, από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις διακρατικής συνεργασίας·

γ) πρόσθετων κανόνων σχετικά με τον υπολογισμό της ποσότητας νωπού γάλακτος η οποία καλύπτεται από τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 149 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 149 παράγραφος 3·

δ) κανόνων σχετικά με την επέκταση ορισμένων κανόνων των οργανώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 164 σε μη μέλη και την υποχρεωτική καταβολή εισφοράς από μη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 165.

Άρθρο 174

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

1.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και ιδίως:

α) μέτρα για την εφαρμογή των όρων των άρθρων 154 και 158 για την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων·

β) διαδικασίες για τις περιπτώσεις συγχώνευσης οργανώσεων παραγωγών·

γ) διαδικασίες, καθοριζόμενες από τα κράτη μέλη, σχετικά με το ελάχιστο μέγεθος και την ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής·

δ) διαδικασίες για την επέκταση των κανόνων και των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στα άρθρα 164 και 165, ιδίως την εφαρμογή της έννοιας της «οικονομικής περιφέρειας» που αναφέρεται στο άρθρο 164 παράγραφος 2·

ε) διαδικασίες σχετικά με τη διοικητική συνδρομή·

στ) διαδικασίες σχετικά με την ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς υπεργολάβους·

ζ) διαδικασίες και τεχνικούς όρους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 166.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων απαραίτητων για:

α) την εφαρμογή των όρων των άρθρων 161 και 163 για την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών, ενώσεών τους και διεπαγγελματικών οργανώσεων·

β) την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 149 παράγραφος 2 στοιχείο στ)·

γ) τις κοινοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 3 στοιχείο δ), το άρθρο 163 παράγραφος 3 στοιχείο ε), το άρθρο 149 παράγραφος 8 και το άρθρο 150 παράγραφος 7·

δ) τις διαδικασίες σχετικά με τη διοικητική συνδρομή στην περίπτωση διακρατικής συνεργασίας.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 175

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί με εκτελεστικές πράξεις να εκδίδει μεμονωμένες αποφάσεις σχετικά με:

▼C2

α) την αναγνώριση των οργανώσεων που ασκούν δραστηριότητες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 173 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

▼B

β) την απόρριψη ή την ανάκληση της αναγνώρισης διεπαγγελματικής οργάνωσης από κράτος μέλος·

▼C2

γ) τον κατάλογο των οικονομικών περιφερειών που κοινοποιείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 173 παράγραφος 1 στοιχείο θ) και του άρθρου 173 παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

▼B

δ) την απαίτηση να απορριφθεί ή να καταργηθεί από ένα κράτος μέλος επέκταση των κανόνων ή υποχρέωση καταβολής χρηματικών εισφορών από μη μέλη που έχει αποφασιστεί από το ίδιο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3,ΜΕΡΟΣ III

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Πιστοποιητικα εισαγωγησ και εξαγωγησ

Άρθρο 176

Γενικές διατάξεις

1.  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των ακόλουθων τομέων από την Ένωση μπορεί να υπόκειται σε προσκόμιση πιστοποιητικού:

α) σιτηρά·

β) ρύζι·

γ) ζάχαρη·

δ) σπόροι προς σπορά·

ε) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, όσον αφορά τα προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 και 1522 00 39 ·

στ) λίνος και κάνναβη, όσον αφορά την κάνναβη·

ζ) οπωροκηπευτικά·

η) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·

θ) μπανάνες·

ι) οίνος·

ια) ζώντα φυτά·

ιβ) βόειο κρέας·

ιγ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα·

ιδ) χοίρειο κρέας·

ιε) αιγοπρόβειο κρέας·

ιστ) αυγά·

ιζ) κρέας πουλερικών·

ιη) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

2.  Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τα κράτη μέλη για κάθε αιτούντα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Ένωση, εκτός αντίθετων διατάξεων πράξης εκδοθείσας σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 177, 178 και 179 του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα πιστοποιητικά ισχύουν σε όλη την Ένωση.

Άρθρο 177

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και τα ισχύοντα ενωσιακά κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, η ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων στο εμπόριο και την αγορά, των εισαγωγών και των εξαγωγών προϊόντων, καθώς και η ανάγκη χρηστής διαχείρισης των αγορών και η ανάγκη μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό:

α) τον κατάλογο των προϊόντων των τομέων του άρθρου 176 παράγραφος 1 για τα οποία απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής·

β) τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής, λαμβανομένης υπόψη της τελωνειακής κατάστασης των συγκεκριμένων προϊόντων, του καθεστώτος συναλλαγών που πρέπει να τηρείται, του σκοπού των πράξεων, του νομικού καθεστώτος του αιτούντος και των σχετικών ποσοτήτων.

2.  Προκειμένου να καθοριστούν περαιτέρω τα κύρια στοιχεία του συστήματος των πιστοποιητικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με:

α) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πιστοποιητικό, τα νομικά του αποτελέσματα και τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται όριο ανοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής ή εξαγωγής της ποσότητας που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή τις περιπτώσεις όπου η καταγωγή πρέπει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό ·

β) τον ορισμό της προσκόμισης εγγράφου εκδοθέντος από τρίτη χώρα ή οντότητα που να πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, την καταγωγή, τη γνησιότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ως προϋπόθεσης για την έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής ή τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία·

γ) τη μεταβίβαση του πιστοποιητικού ή περιορισμούς της δυνατότητας μεταβίβασής του·

δ) πρόσθετες προϋποθέσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για την κάνναβη σύμφωνα με το άρθρο 189 και την αρχή της διοικητικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών·

ε) τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες απαιτείται ή δεν απαιτείται κατάθεση εγγύησης με την οποία να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται ή εξάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

Άρθρο 178

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, περιλαμβανομένων κανόνων σχετικά με:

α) τον μορφότυπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού·

β) την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών, καθώς και τη χρήση τους·

γ) τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού,

δ) τις διαδικασίες που αφορούν την εγγύηση που πρέπει να κατατίθεται και το ύψος της·

ε) τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη χρήση των πιστοποιητικών·

στ) το όριο αντοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής ή εξαγωγής της ποσότητας που αναφέρεται στο πιστοποιητικό·

ζ) την έκδοση πιστοποιητικών αντικατάστασης και αντιγράφων πιστοποιητικών·

η) την μεταχείριση των πιστοποιητικών από τα κράτη μέλη και την ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση του συστήματος, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν την ειδική διοικητική συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 179

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α) που περιορίζουν τις ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά·

β) που απορρίπτουν τις ποσότητες για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση· και

γ) που αναστέλλουν την υποβολή αιτήσεων, με σκοπό τη διαχείριση της αγοράς στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις για μεγάλες ποσότητες.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Εισαγωγικοι δασμοι

Άρθρο 180

Εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και ορισμένων άλλων πράξεων

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν μέτρα για την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ ή σε οποιασδήποτε άλλη σχετική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ή το άρθρο 207 ΣΛΕΕ ή το κοινό δασμολόγιο όσον αφορά τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών για τα γεωργικά προϊόντα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 181

Σύστημα τιμής εισόδου για ορισμένα προϊόντα των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και του οίνου

▼C2

1.  Για την εφαρμογή του δασμολογικού συντελεστή του κοινού δασμολογίου για τα προϊόντα των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και του χυμού και του γλεύκους σταφυλιών, η τιμή εισόδου ενός φορτίου είναι ίση με τη δασμολογητέα αξία της που υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 23 ) (τελωνειακός κώδικας) και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ( 24 ) της Επιτροπής.

▼B

2.  Για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα του συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, όπου θα προβλέπεται έλεγχος της δηλούμενης τιμής εισόδου μιας παρτίδας με τη χρήση κατ’ αποκοπήν αξίας εισαγωγής και θα τίθενται οι όροι για την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κανόνες για τον υπολογισμό της κατ’ αποκοπήν αξίας εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 182

Πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί

1.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τα προϊόντα των τομέων των σιτηρών, του ρυζιού, της ζάχαρης, των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του βοείου κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου κρέατος, του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών, των πουλερικών και της μπανάνας, καθώς και τα προϊόντα χυμού σταφυλιών και γλεύκους σταφυλιών, στα οποία, όταν εισάγονται με τον δασμολογικό συντελεστή που προβλέπεται στο κοινό δασμολόγιο, επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός δασμός, με στόχο την πρόληψη ή την εξουδετέρωση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν στην ενωσιακή αγορά οι εισαγωγές αυτές, εάν:

α) οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τιμή κατώτερη από το επίπεδο που κοινοποιείται από την Ένωση στον ΠΟΕ (τιμή ενεργοποίησης)· ή

β) ο όγκος των εισαγωγών για κάθε έτος υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο (όγκος ενεργοποίησης).

Ο όγκος ενεργοποίησης βασίζεται στις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά, που ορίζονται ως ποσοστό των εισαγωγών σε σχέση με την αντίστοιχη εγχώρια κατανάλωση κατά τα τρία προηγούμενα έτη.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.  Δεν επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός δασμός, εάν δεν θεωρείται πιθανόν να διαταραχθεί η αγορά της Ένωσης από τις εισαγωγές ή εάν τα αποτελέσματα θα ήταν δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

3.  Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), οι τιμές εισαγωγής καθορίζονται με βάση τις τιμές εισαγωγής CIF του συγκεκριμένου φορτίου. Οι τιμές εισαγωγής CIF επαληθεύονται βάσει των αντιπροσωπευτικών τιμών για το συγκεκριμένο προϊόν στην παγκόσμια αγορά ή στην ενωσιακή αγορά εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 183

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α) που καθορίζουν το επίπεδο του εφαρμοζόμενου εισαγωγικού δασμού σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν καθοριστεί σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, το κοινό δασμολόγιο και τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 180·

β) που καθορίζουν τις αντιπροσωπευτικές τιμές και τους όγκους ενεργοποίησης για τους σκοπούς της εφαρμογής πρόσθετων εισαγωγικών δασμών στο πλαίσιο των κανόνων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Διαχειριση των δασμολογικων ποσοστωσεων και ειδικη μεταχειριση των εισαγωγων απο τριτεσ χωρεσ

Άρθρο 184

Δασμολογικές ποσοστώσεις

▼M5

1.  Το άνοιγμα και η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για εισαγωγές γεωργικών προϊόντων με σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ή σε τμήμα αυτής ή των δασμολογικών ποσοστώσεων για εισαγωγές ενωσιακών γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες τις οποίες διαχειρίζεται εν μέρει ή εξολοκλήρου η Ένωση και οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ ή άλλη πράξη που εκδίδεται δυνάμει άρθρου 43 παράγραφος 2 ή του άρθρου 207 ΣΛΕΕ πραγματοποιούνται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 186 του παρόντος κανονισμού και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 187 του παρόντος κανονισμού.

▼B

2.  Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε διάκριση μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, με εφαρμογή μίας από τις ακόλουθες μεθόδους ή συνδυασμού αυτών ή άλλης κατάλληλης μεθόδου:

α) μεθόδου βασιζόμενης στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης»)·

β) μεθόδου κατανομής κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά την υποβολή των αιτήσεων (μέθοδος της «ταυτόχρονης εξέτασης»)·

γ) μεθόδου βασιζόμενης στη συνεκτίμηση των παραδοσιακών εμπορικών μοντέλων (μέθοδος των «παλαιών και νέων πελατών»).

3.  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διαχείρισης:

α) όσον αφορά τις εισαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις, δίνει τη δέουσα βαρύτητα στις ανάγκες εφοδιασμού της υφιστάμενης και αναδυόμενης ενωσιακής αγοράς παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης ως προς την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη συνέχεια του εφοδιασμού καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας της αγοράς αυτής· και

β) όσον αφορά τις εξαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις, επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η σχετική ποσόστωση.

Άρθρο 185

Ειδικές δασμολογικές ποσοστώσεις

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή 2 000 000 τόνων αραβοσίτου και 300 000 τόνων σόργου στην Ισπανία και τις δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή 500 000 τόνων αραβοσίτου στην Πορτογαλία, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την πραγματοποίηση των υποκείμενων σε δασμολογική ποσόστωση εισαγωγών και, ενδεχομένως, τη δημόσια αποθεματοποίηση των εισαγόμενων ποσοτήτων από τους οργανισμούς πληρωμών των οικείων κρατών μελών και τη διάθεσή τους στις αγορές των εν λόγω κρατών μελών.

Άρθρο 186

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στις διαθέσιμες ποσότητες και η ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, οι οποίες:

α) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης· οι σχετικές διατάξεις μπορούν να απαιτούν μια ελάχιστη εμπειρία σε εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες και εξομοιούμενα εδάφη ή σε μεταποιητική δραστηριότητα, εκφραζόμενη ως ελάχιστη ποσότητα και χρονική διάρκεια σε συγκεκριμένο τομέα της αγοράς· οι εν λόγω διατάξεις μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες, κατάλληλους για τις ανάγκες και τις πρακτικές που ισχύουν σε συγκεκριμένο τομέα και για τις συνήθειες και τις ανάγκες των μεταποιητικών βιομηχανιών·

β) θεσπίζουν κανόνες για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ επιχειρήσεων και, εφόσον απαιτείται, περιορισμούς αυτών των μεταβιβάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων·

γ) ορίζουν την κατάθεση εγγύησης ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δασμολογική ποσόστωση·

δ) προβλέπουν, εφόσον απαιτείται, τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, απαιτήσεις ή περιορισμούς σε σχέση με τη δασμολογική ποσόστωση όπως καθορίζονται στη διεθνή συμφωνία ή άλλη πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 1.

2.  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που εξάγονται μπορούν να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με κανόνες που υποχρεώνουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εκδίδουν, κατόπιν αιτήματος και καταλλήλου ελέγχου, έγγραφο που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα προϊόντα τα οποία, όταν εξάγονται, μπορούν να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή τους σε τρίτη χώρα, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Άρθρο 187

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν:

α) τις ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις, εάν χρειάζεται με την κατάλληλη κλιμάκωση στη διάρκεια του έτους, και την εφαρμοστέα μέθοδο διαχείρισης·

β) διαδικασίες για την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία ή την πράξη έγκρισης του εισαγωγικού ή εξαγωγικού καθεστώτος, ιδίως σχετικά με τα εξής:

i) τις εγγυήσεις ως προς το είδος, την προέλευση και την καταγωγή του προϊόντος·

ii) την αναγνώριση του εγγράφου που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ύπαρξης των εγγυήσεων που αναφέρονται στο σημείο i)·

iii) την προσκόμιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από τη χώρα εξαγωγής·

iv) τον προορισμό και τη χρήση των προϊόντων·

γ) τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ή των εγκρίσεων·

δ) τις διαδικασίες για την εγγύηση που πρέπει να κατατίθεται και το ύψος της·

ε) τη χρησιμοποίηση των πιστοποιητικών και, εφόσον απαιτείται, ειδικά μέτρα που αφορούν, ειδικότερα, τους όρους υπό τους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις εισαγωγής και χορηγείται έγκριση στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης·

στ) διαδικασίες και τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 185.

ζ) τα αναγκαία μέτρα σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, την έκδοση και τη χρήση του εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 186 παράγραφος 2·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

▼M5

Άρθρο 188

Διαδικασία κατανομής δασμολογικών ποσοστώσεων

1.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής δημοσίευσης, τα αποτελέσματα της κατανομής των δασμολογικών πιστώσεων για τις αιτήσεις που κοινοποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις και τις αιτήσεις που κοινοποιήθηκαν.

2.  Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναφέρει επίσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, την ανάγκη απόρριψης των εκκρεμουσών αιτήσεων, αναστολής της υποβολής αιτήσεων ή κατανομής των αχρησιμοποίητων ποσοτήτων.

3.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικά εισαγωγής και πιστοποιητικά εξαγωγής για τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις στο πλαίσιο των εισαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων και των εξαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων, βάσει των αντίστοιχων συντελεστών κατανομής και αφού δημοσιοποιηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικεσ διαταξεισ για τισ εισαγωγεσ ορισμενων προϊοντων

Άρθρο 189

Εισαγωγές κάνναβης

1.  Τα κατωτέρω προϊόντα επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) ακατέργαστη κάνναβη του κωδικού ΣΟ 5302 10 00 η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 6 και στο άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

β) προοριζόμενοι για σπορά σπόροι ποικιλιών κάνναβης του κωδικού ΣΟ ex 1207 99 20 οι οποίοι συνοδεύονται από αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ότι η περιεκτικότητα της σχετικής ποικιλίας σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει την οριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6 και το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

γ) σπόροι κάνναβης του κωδικού ΣΟ 1207 99 91 εκτός των προοριζόμενων για σπορά οι οποίοι εισάγονται μόνον από εγκεκριμένους από το κράτος μέλος εισαγωγείς κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι οι σπόροι αυτοί δεν προορίζονται για σπορά.

2.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη πλέον περιοριστικών διατάξεων που εκδίδονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία.

Άρθρο 190

Εισαγωγές λυκίσκου

1.  Η εισαγωγή προϊόντων του τομέα του λυκίσκου από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνον εφόσον παρουσιάζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισότιμα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θεσπίζονται για τα προϊόντα του αυτού είδους που συγκομίζονται στην Ένωση ή παρασκευάζονται από τέτοια προϊόντα.

2.  Τα προϊόντα θεωρείται ότι παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εάν συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρχές της χώρας καταγωγής και αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 77.

Στην περίπτωση της σκόνης λυκίσκου, της σκόνης λυκίσκου με υψηλότερη περιεκτικότητα λουπουλίνης, των εκχυλισμάτων λυκίσκου και των ανάμεικτων προϊόντων λυκίσκου, η βεβαίωση μπορεί να θεωρείται ισοδύναμη με το πιστοποιητικό μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η περιεκτικότητα των εν λόγω προϊόντων σε οξύ άλφα δεν είναι κατώτερη από την αντίστοιχη περιεκτικότητα του λυκίσκου από τον οποίο παρασκευάσθηκαν.

3.  Για να μειωθεί στο ελάχιστο η διοικητική επιβάρυνση, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις που αφορούν τη βεβαίωση ισοτιμίας και την επισήμανση της συσκευασίας.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αναγνώριση των βεβαιώσεων ισοτιμίας και τον έλεγχο των εισαγωγών λυκίσκου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 191

Παρεκκλίσεις για εισαγόμενα προϊόντα και ειδική εγγύηση στον τομέα του οίνου

Για τα εισαγόμενα προϊόντα μπορούν να εγκριθούν παρεκκλίσεις από το παράρτημα VΙΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Β σημείο 5 ή τμήμα Γ σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης.

Στην περίπτωση παρεκκλίσεων από το παράρτημα VΙΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Β σημείο 5, οι εισαγωγείς καταθέτουν εγγύηση για τα προϊόντα αυτά στις οριζόμενες τελωνειακές αρχές κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η εγγύηση αποδεσμεύεται όταν ο εισαγωγέας προσκομίσει στοιχεία που, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους στο οποίο το προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αποδεικνύουν:

α) τα προϊόντα δεν επωφελήθηκαν από τις παρεκκλίσεις· ή

β) εάν επωφελήθηκαν από τις παρεκκλίσεις, τα προϊόντα δεν οινοποιήθηκαν, ή εάν οινοποιήθηκαν, τα προϊόντα που προέκυψαν επισημάνθηκαν καταλλήλως.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κανόνες για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της εγγύησης και της κατάλληλης επισήμανσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 192

Εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης για εξευγενισμό

1.  Έως τη λήξη της περιόδου εμπορίας 2016-2017, στις επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού χορηγείται αποκλειστική εισαγωγική ικανότητα 2 500 000 τόνων ανά περίοδο εμπορίας εκφραζόμενη σε λευκή ζάχαρη.

2.  Το μοναδικό εργοστάσιο μεταποίησης ζαχαρότευτλων που τελούσε σε λειτουργία το 2005 στην Πορτογαλία θεωρείται επιχείρηση ασχολούμενη αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού.

3.  Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ζάχαρης για εξευγενισμό χορηγούνται μόνο σε επιχειρήσεις ασχολούμενες αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού και εφόσον οι σχετικές ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1. Τα πιστοποιητικά μπορούν να μεταβιβάζονται μόνον μεταξύ εργοστασίων ασχολούμενων αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού, η δε ισχύς τους λήγει στο τέλος της περιόδου εμπορίας για την οποία έχουν χορηγηθεί.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται για τους τρεις πρώτους μήνες κάθε περιόδου εμπορίας.

4.  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί ότι η ζάχαρη για εξευγενισμό που εισάγεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπόκειται σε εξευγενισμό, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό:

α) της χρήσης όρων για την εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β) των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να υποβάλει αίτηση λήψης πιστοποιητικού εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης εγγύησης·

γ) κανόνων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται.

5.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τους αναγκαίους κανόνες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται σε συνάρτηση με τις σχετικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των εισαγωγέων και ιδίως των εργοστασίων που ασχολούνται αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 193

Αναστολή των εισαγωγικών δασμών στον τομέα της ζάχαρης

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος εφοδιασμός για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 140 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί, έως τη λήξη της περιόδου εμπορίας 2016-2017, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή, εν όλω ή εν μέρει, των εισαγωγικών δασμών για ορισμένες ποσότητες των ακόλουθων προϊόντων:

α) ζάχαρη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 ·

β) ισογλυκόζη που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 και 1702 90 30 .

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μετρα διασφαλισησ και ενεργητικη τελειοποιηση

Άρθρο 194

Μέτρα διασφάλισης

1.  Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα διασφάλισης έναντι των εισαγωγών στην Ένωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 260/2009, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 ( 25 ) και (ΕΚ) αριθ. 625/2009 ( 26 ).

2.  Πλην αντιθέτων διατάξεων άλλης πράξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή άλλης πράξης του Συμβουλίου, τα μέτρα διασφάλισης έναντι των εισαγωγών στην Ένωση τα οποία προβλέπονται σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Εάν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους μέλους, αποφασίζει σχετικώς, με εκτελεστικές πράξεις, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που λαμβάνονται κοινοποιούνται στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται αμέσως.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ανακαλούν ή τροποποιούν τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 3.

Άρθρο 195

Αναστολή του καθεστώτος μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης

Εάν η ενωσιακή αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή από καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, που αναστέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη χρήση του καθεστώτος μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα του τομέα των σιτηρών, του ρυζιού, της ζάχαρης, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του οίνου, του βοείου κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου κρέατος, του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών, του κρέατος πουλερικών και της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Εάν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους μέλους, αποφασίζει σχετικώς, με εκτελεστικές πράξεις, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που λαμβάνονται κοινοποιούνται στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται αμέσως.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Επιστροφεσ κατα την εξαγωγη

Άρθρο 196

Πεδίο εφαρμογής

1.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για να καταστούν δυνατές οι εξαγωγές με βάση τις ποσοστώσεις ή τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς όταν οι συνθήκες στην εσωτερική αγορά είναι οι περιγραφόμενες στο άρθρο 219 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 221, και εντός των ορίων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η διαφορά μεταξύ των εν λόγω τιμών και των τιμών στην Ένωση μπορεί να καλύπτεται με τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή:

α) των προϊόντων των ακόλουθων τομέων που εξάγονται χωρίς περαιτέρω μεταποίηση:

i) σιτηρά·

ii) ρύζι·

iii) ζάχαρη, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙΙ στοιχεία β) έως δ) και ζ)·

iv) βόειο κρέας·

v) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα·

vi) χοίρειο κρέας·

vii) αυγά·

viii) κρέας πουλερικών·

β) των προϊόντων του στοιχείου α) σημεία i) έως iii), v) και vii) που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου ( 27 ) και υπό μορφή των προϊόντων που περιέχουν ζάχαρη και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Χ στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων εμπορευμάτων δεν μπορούν να είναι υψηλότερες από τις επιστροφές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα που εξάγονται χωρίς περαιτέρω μεταποίηση.

3.  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 219 παράγραφος 1 και του άρθρου 221, η επιστροφή που διατίθεται για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε 0 EUR.

Άρθρο 197

Κατανομή των επιστροφών κατά την εξαγωγή

Η μέθοδος κατανομής των ποσοτήτων οι οποίες μπορούν να εξάγονται με επιστροφή κατά την εξαγωγή είναι εκείνη που:

α) είναι η καταλληλότερη για το είδος του προϊόντος και την κατάσταση της συγκεκριμένης αγοράς, επιτρέπει την αποτελεσματικότερη δυνατή χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, λαμβανομένης υπόψη της αποτελεσματικότητας και της διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης και των επιπτώσεών τους στην ισορροπία της αγοράς, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και κυρίως μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων·

β) είναι η λιγότερο επαχθής από διοικητική άποψη για τις επιχειρήσεις, λαμβανομένων υπόψη των διοικητικών απαιτήσεων.

Άρθρο 198

Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.  Σε ολόκληρη την Ένωση εφαρμόζονται για τα ίδια προϊόντα οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή. Μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

2.  Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των επιστροφών λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 199

Χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.  Όσον αφορά τα προϊόντα του άρθρου 196 παράγραφος 1 στοιχείο α) που εξάγονται ως έχουν χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, επιστροφές χορηγούνται μόνον ύστερα από σχετική αίτηση και με την προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής.

2.  Η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα του άρθρου 196 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι η επιστροφή που ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού ή η επιστροφή που προκύπτει από τον σχετικό διαγωνισμό και, στην περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής, εκείνη που ισχύει την ίδια ημέρα:

α) για τον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό· ή

β) για τον πραγματικό προορισμό, εάν αυτός διαφέρει από τον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, οπότε το ποσό που εφαρμόζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που εφαρμόζεται στον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

3.  Η επιστροφή καταβάλλεται με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι:

α) τα προϊόντα έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 161 του τελωνειακού κώδικα·

β) στην περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής, τα προϊόντα έχουν φθάσει στον προορισμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή σε άλλον προορισμό για τον οποίο έχει καθοριστεί επιστροφή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 στοιχείο β).

Άρθρο 200

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων ζώων στον τομέα του βοείου κρέατος

Όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η καταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από την τήρηση των απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, και ειδικότερα εκείνων σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

Άρθρο 201

Όρια εξαγωγών

Η τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ εξασφαλίζεται με βάση τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται για τις περιόδους αναφοράς που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.

Όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία, η ισχύς των πιστοποιητικών εξαγωγής δεν επηρεάζεται από τη λήξη μιας περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 202

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος επιστροφών κατά την εξαγωγή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση απαίτησης κατάθεσης εγγύησης με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

2.  Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των αρχών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των ορίων κάτω από τα οποία δεν απαιτείται έκδοση ή προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής, για τον καθορισμό των περιορισμών ή των πράξεων για τις οποίες δικαιολογείται απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εξαγωγής και για την πρόβλεψη της δυνατότητας εκ των υστέρων χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.

3.  Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην κάλυψη του διαστήματος μεταξύ της αίτησης και της τελικής καταβολής της επιστροφής κατά την εξαγωγή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες για:

α) τον καθορισμό διαφορετικής ημερομηνίας για την επιστροφή·

β) την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των όρων κατάθεσης και αποδέσμευσης της εγγύησης·

γ) πρόσθετες αποδείξεις σε περιπτώσεις αμφιβολίας σχετικά με τον πραγματικό προορισμό των προϊόντων και δυνατότητα επανεισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

δ) τους προορισμούς που εξομοιώνονται με εξαγωγές από την Ένωση και την ένταξη προορισμών εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που είναι επιλέξιμοι για επιστροφές κατά την εξαγωγή.

4.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση των εξαγωγέων των προϊόντων του παραρτήματος Ι των Συνθηκών, καθώς και των προϊόντων μεταποίησης αυτών στις επιστροφές κατά την εξαγωγή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 199 παράγραφοι 1 και 2 στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 196 παράγραφος 1 σημείο β).

5.  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που επωφελούνται από επιστροφές κατά την εξαγωγή εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και να αποφεύγεται η επιστροφή τους στο εν λόγω έδαφος, καθώς και για να ελαχιστοποιείται η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η συγκέντρωση και η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την άφιξη στη χώρα προορισμού των προϊόντων που δικαιούνται επιστροφή κατά την εξαγωγή σε περίπτωση διαφοροποιημένων επιστροφών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με κανόνες για:

α) την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρώνεται η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας προσωρινής επανεισόδου·

β) τη μεταποίηση στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τα προϊόντα που δικαιούνται επιστροφή κατά την εξαγωγή στο διάστημα αυτό·

γ) τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την άφιξη στον προορισμό ώστε να υφίσταται επιλεξιμότης διαφοροποιημένων επιστροφών·

δ) τα κατώτατα όρια επιστροφής κατά την εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους οι εξαγωγείς μπορούν να απαλλάσσονται από την προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων·

ε) τους όρους έγκρισης των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζονται από ανεξάρτητους τρίτους φορείς σχετικά με την άφιξη σε προορισμό όπου ισχύουν διαφοροποιημένες επιστροφές·

6.  Προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εξαγωγείς να τηρούν τους όρους καλής μεταχείρισης των ζώων και για να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την ορθή εκτέλεση των δαπανών για επιστροφές κατά την εξαγωγή, στις περιπτώσεις που εξαρτώνται από την τήρηση απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των ζώων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ανεξάρτητων τρίτων φορέων.

7.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227 για τη θέσπιση συγκεκριμένων απαιτήσεων και όρων για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή, καθώς και συντελεστών για τον υπολογισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, λαμβανομένης υπόψη της διαδικασίας γήρανσης ορισμένων αλκοολούχων ποτών που παράγονται από τα σιτηρά.

Άρθρο 203

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά:

α) την αναδιανομή των εξαγώγιμων ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί·

β) τη μέθοδο επανυπολογισμού της καταβαλλόμενης επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν ο κωδικός του προϊόντος ή ο προορισμός που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν συμφωνεί με το πραγματικό προϊόν ή τον πραγματικό προορισμό·

γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 196 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

δ) τις διαδικασίες για την εγγύηση που πρέπει να κατατίθεται και το ύψος της·

ε) την εφαρμογή μέτρων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 4.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 204

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α) που θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης της ευελιξίας που προβλέπεται στο άρθρο 199 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων·

β) που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση των ποσοτικών δεσμεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 201, συμπεριλαμβανομένης της παύσης ή του περιορισμού της έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής σε περίπτωση που σημειώνεται ή μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση των δεσμεύσεων αυτών·

γ) που καθορίζουν τους συντελεστές που εφαρμόζονται στις επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 202 παράγραφος 7.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Παθητικη τελειοποιηση

Άρθρο 205

Αναστολή του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης

Εάν η ενωσιακή αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από καθεστώτα παθητικής τελειοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, που αναστέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη χρήση των καθεστώτων παθητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα των τομέων των σιτηρών, του ρυζιού, των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του οίνου, του βοείου, του χοιρείου και του αιγοπρόβειου κρέατος και του κρέατος πουλερικών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Εάν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους μέλους, αποφασίζει σχετικώς, με εκτελεστικές πράξεις, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που λαμβάνονται κοινοποιούνται στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται αμέσως.ΜΕΡΟΣ IV

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Κανονεσ εφαρμοστεοι στισ επιχειρησεισ

Άρθρο 206

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στη γεωργία

Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 42 ΣΛΕΕ, τα άρθρα 101 έως 106 ΣΛΕΕ και οι σχετικές εκτελεστικές διατάξεις εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των άρθρων 207 έως 210 του παρόντος κανονισμού, σε όλες τις συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ και σχετίζονται με την παραγωγή ή το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού, η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών πρέπει να εφαρμόζουν σε στενή συνεργασία την κοινοτική νομοθεσία ανταγωνισμού.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, καθώς και τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 207

Σχετική αγορά

Ο ορισμός της σχετικής αγοράς επιτρέπει να προσδιοριστούν και να τεθούν τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων, βασίζεται δε σε δύο σωρευτικά στοιχεία:

α) η σχετική αγορά προϊόντων: για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «αγορά προϊόντων» νοείται η αγορά που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που κρίνονται από τον καταναλωτή ως εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται·

β) η σχετική γεωγραφική αγορά: για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «γεωγραφική αγορά» νοείται η αγορά που περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι οικείες επιχειρήσεις ασχολούνται με την προσφορά και τη ζήτηση των σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών, στην οποία οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως επειδή στις εν λόγω περιοχές οι συνθήκες του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά.

Άρθρο 208

Δεσπόζουσα θέση

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «δεσπόζουσα θέση» νοείται η θέση οικονομικής ισχύος που κατέχει μια επιχείρηση η οποία, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες της και, εν τέλει, τους καταναλωτές, της επιτρέπει να εμποδίζει τη διατήρηση πραγματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά,.

Άρθρο 209

Εξαιρέσεις όσον αφορά τους στόχους της ΚΓΠ, τους γεωργούς και τις ενώσεις τους

1.  Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 206 του παρόντος κανονισμού και είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.

▼M5

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιου είδους ενώσεων ή οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 152 ή του άρθρου 161 του παρόντος κανονισμού ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 156 του παρόντος κανονισμού που αφορούν την παραγωγή ή την πώληση γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, επεξεργασίας ή μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εκτός εάν τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ.

▼B

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες συνεπάγονται υποχρέωση εφαρμογής καθορισμένης τιμής ή εξαιτίας των οποίων αποκλείεται ο ανταγωνισμός.

2.  Δεν απαγορεύονται οι συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ούτε απαιτείται προηγούμενη έκδοση σχετικής απόφασης.

▼M5

Ωστόσο, οι γεωργοί, οι ενώσεις γεωργών ή οι ενώσεις τέτοιων ενώσεων ή οι οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 152 ή του άρθρου 161 του παρόντος κανονισμού ή οι ενώσεις τους που έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 156 του παρόντος κανονισμού, μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συμβατότητα των εν λόγω συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών με τους στόχους του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή εξετάζει αμέσως τις αιτήσεις γνωμοδοτήσεων και αποστέλλει στον αιτούντα τη γνωμοδότησή της εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή πλήρους αίτησης. Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, να αλλάξει το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, ιδίως εάν ο αιτών έχει δώσει ανακριβείς πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της γνωμοδότησης.

▼B

Στο πλαίσιο εθνικής ή ενωσιακής διαδικασίας για την εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, η απόδειξη της παράβασης του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ βαρύνει το μέρος ή την αρχή που καταγγέλλει την παράβαση. Η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου βαρύνει εκείνον που επικαλείται το ευεργέτημα των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 210

Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων

1.  Το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζεται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές διεπαγγελματικών οργανώσεων αναγνωρισμένων δυνάμει του άρθρου 157 του παρόντος κανονισμού οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και,για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και, για τους τομείς του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και του καπνού, στο άρθρο 162 του παρόντος κανονισμού.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο με την προϋπόθεση ότι:

α) οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι εναρμονισμένες πρακτικές που αναφέρονται σε αυτή έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή· και

β) εντός δύο μηνών από την παραλαβή όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η Επιτροπή δεν έχει κηρύξει τις εν λόγω συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές ασύμβατες προς τους ενωσιακούς κανόνες.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί τις κατά την παράγραφο 1 συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές ασύμβατες προς τους ενωσιακούς κανόνες, εκδίδει το πόρισμά της χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

3.  Οι συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να τίθενται σε ισχύ πριν από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

4.  Σε κάθε περίπτωση, οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι εναρμονισμένες πρακτικές κηρύσσονται ασύμβατες προς τους ενωσιακούς κανόνες εάν:

α) μπορούν να οδηγήσουν σε οποιασδήποτε μορφής κατακερματισμό των αγορών στην Ένωση·

β) μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης αγοράς·

γ) μπορούν να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκονται με τις δραστηριότητες των διεπαγγελματικών οργανώσεων·

δ) συνεπάγονται καθορισμό τιμών ή ποσοστώσεων·

ε) μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις ή να καταργήσουν τον ανταγωνισμό για σημαντικό μέρος των εν λόγω προϊόντων.

5.  Εάν, μετά την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι εφαρμογής της παραγράφου 1, λαμβάνει απόφαση, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, στην οποία αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική εφαρμόζεται το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής δεν εφαρμόζεται πριν από την ημερομηνία κοινοποίησής της στην ενδιαφερόμενη διεπαγγελματική οργάνωση, εκτός εάν η τελευταία έχει δώσει ανακριβείς πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της εξαίρεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

6.  Στην περίπτωση πολυετών συμφωνιών, η κοινοποίηση για το πρώτο έτος ισχύει και για τα επόμενα έτη της συμφωνίας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους, να κρίνει μια συμφωνία ασύμβατη.

7.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες να καθορίζονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Κανονεσ για τισ κρατικεσ ενισχυσεισ

Άρθρο 211

Εφαρμογή των άρθρων 107 έως 109 ΣΛΕΕ

1.  Τα άρθρα 107 έως 109 ΣΛΕΕ εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα άρθρα 107 έως 109 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούν κράτη μέλη δυνάμει και σύμφωνα με ένα εκ των ακολούθων:

α) τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εν όλω από την Ένωση·

β) τα άρθρα 213 έως 218 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 212

Εθνικές ενισχύσεις που αφορούν τα προγράμματα στήριξης του τομέα του οίνου

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 44 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 45, 49 και 50.

Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης που προβλέπεται στους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις εφαρμόζεται στη συνολική δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ενωσιακών όσο και των εθνικών πόρων.

Άρθρο 213

Εθνικές ενισχύσεις για τους ταράνδους στη Φινλανδία και τη Σουηδία

Η Σουηδία και η Φινλανδία μπορούν, αν λάβουν άδεια από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, να καταβάλλουν εθνικές ενισχύσεις για την παραγωγή και εμπορία ταράνδων και προϊόντων ταράνδων (κωδικοί ΣΟ ex  02 08 και ex  02 10 ), εφόσον δεν συνεπάγονται αύξηση των παραδοσιακών επιπέδων παραγωγής.

Άρθρο 214

Εθνικές ενισχύσεις για τον τομέα της ζάχαρης στη Φινλανδία

Η Φινλανδία μπορεί να καταβάλλει στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων εθνικές ενισχύσεις ύψους μέχρι 350 ευρώ ανά εκτάριο και ανά περίοδο εμπορίας.

▼M1

Άρθρο 214α

Εθνικές ενισχύσεις για ορισμένους τομείς στη Φινλανδία

Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, η Φινλανδία μπορεί να συνεχίσει να χορηγεί για την περίοδο 2014-2020 τις εθνικές ενισχύσεις που χορήγησε το 2013 σε παραγωγούς βάσει του άρθρου 141 της Πράξης Προσχώρησης του 1994, υπό τον όρο ότι:

α) η εισοδηματική ενίσχυση είναι φθίνουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και το 2020 δεν θα υπερβαίνει το 30 % των ποσών που χορηγήθηκαν το 2013, και

β) πριν την προσφυγή σε αυτή τη δυνατότητα, έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της Κοινής γεωργικής πολιτικής για τους συγκεκριμένους τομείς.

Η Επιτροπή υιοθετεί την έγκρισή της χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

▼B

Άρθρο 215

Εθνικές ενισχύσεις για τη μελισσοκομία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν εθνικές ενισχύσεις για την προστασία των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν για λόγους διαρθρωτικούς ή φυσικούς ή στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, με εξαίρεση τις ενισχύσεις που χορηγούνται για την παραγωγή ή το εμπόριο.

Άρθρο 216

Εθνικές ενισχύσεις για την απόσταξη οίνου σε περιπτώσεις κρίσης

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν εθνικές ενισχύσεις σε οινοπαραγωγούς για υποχρεωτική ή προαιρετική απόσταξη οίνου σε αιτιολογημένες περιπτώσεις κρίσης.

Οι ενισχύσεις αυτές είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό και επιτρέπουν την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που είναι διαθέσιμες σε ένα κράτος μέλος το δεδομένο έτος χορήγησής τους δεν υπερβαίνει το 15 % των συνολικά διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων ανά κράτος μέλος που προβλέπονται για το έτος αυτό στο παράρτημα VΙ.

2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση των εθνικών ενισχύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζουν δεόντως τεκμηριωμένη κοινοποίηση προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, αν εγκρίνεται το μέτρο και αν μπορούν να χορηγηθούν οι ενισχύσεις.

3.  Η αλκοόλη που παράγεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 απόσταξη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

▼M2

Άρθρο 217

Εθνικές ενισχύσεις για τη διανομή προϊόντων στα παιδιά

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις για την παροχή στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προϊόντων που ανήκουν στις ομάδες επιλέξιμων προϊόντων του άρθρου 23, για τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα που αφορούν τα εν λόγω προϊόντα και για τα συναφή έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν τις ενισχύσεις αυτές με εισφορά που βαρύνει τον σχετικό τομέα ή με κάθε άλλη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα.

▼B

Άρθρο 218

Εθνικές ενισχύσεις για τους καρπούς με κέλυφος

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις μέχρι μεγίστου ποσού 120,75 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως στους γεωργούς που παράγουν τα ακόλουθα προϊόντα:

α) αμύγδαλα των κωδικών ΣΟ 0802 11 και 0802 12 ·

β) φουντούκια των κωδικών ΣΟ 0802 21 και 0802 22 ·

γ) καρύδια των κωδικών ΣΟ 0802 31 00 και 0802 32 00 ·

δ) φιστίκια των κωδικών ΣΟ 0802 51 00 και 0802 52 00 ·

ε) χαρούπια του κωδικού ΣΟ 1212 92 00 .

2.  Οι εθνικές ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καταβάλλονται μόνον εντός του ορίου μέγιστης έκτασης:Κράτος μέλος

Μέγιστη έκταση (εκτάρια)

Βέλγιο

100

Βουλγαρία

11 984

Γερμανία

1 500

Ελλάδα

41 100

Ισπανία

568 200

Γαλλία

17 300

Ιταλία

130 100

Κύπρος

5 100

Λουξεμβούργο

100

Ουγγαρία

2 900

Κάτω Χώρες

100

Πολωνία

4 200

Πορτογαλία

41 300

Ρουμανία

1 645

Σλοβενία

300

Σλοβακία

3 100

Ηνωμένο Βασίλειο

100

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν ως όρο για τη χορήγηση των εθνικών ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τη συμμετοχή των γεωργών σε οργανώσεις παραγωγών αναγνωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 152.ΜΕΡΟΣ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εκτακτα μετραΤμημα 1

Διαταραξη τησ αγορασ

Άρθρο 219

Μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς

1.  Για την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών διατάραξης της αγοράς από σημαντικές αυξομοιώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή άλλων εξαιρετικών γεγονότων και περιστάσεων που διαταράσσουν ή απειλούν να διαταράξουν σε σημαντικό βαθμό την αγορά, εφόσον η κατάσταση αυτή ή οι συνέπειές της στην αγορά είναι πιθανόν να συνεχιστούν ή να επιδεινωθούν, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227 για τη λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης στην αγορά, τηρουμένων τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε άλλο μέτρο του παρόντος κανονισμού φαίνεται ανεπαρκές.

Όταν, στις περιπτώσεις απειλών διατάραξης της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, τότε στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 228.

Οι εν λόγω επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση ή την αποτροπή διατάραξης της αγοράς, όταν οι απειλές διατάραξης της αγοράς προκύπτουν τόσο γρήγορα ή αναπάντεχα που απαιτείται άμεση λήψη μέτρων για την αποδοτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης, ή όταν η λήψη μέτρων θα μπορούσε να αποτρέψει την υλοποίηση των εν λόγω απειλών διατάραξης της αγοράς ή τη μετατροπή τους σε σοβαρότερη και παρατεταμένη κρίση, ή όταν η καθυστέρηση λήψης άμεσων μέτρων θα μπορούσε να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη διατάραξη ή θα συνεπαγόταν αύξηση του εύρους των μέτρων που θα ήταν αναγκαία αργότερα για την αντιμετώπιση της απειλής ή της διατάραξης ή θα έβλαπτε τις συνθήκες της παραγωγής ή της αγοράς.

Τα μέτρα αυτά μπορούν, στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της διατάραξης της αγοράς ή της απειλής, να επεκτείνουν ή να τροποποιούν το πεδίο εφαρμογής, τη διάρκεια ή άλλες πτυχές άλλων μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή να προβλέπουν επιστροφές κατά την εξαγωγή ή να αναστέλλουν τους εισαγωγικούς δασμούς εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, εάν κρίνεται αναγκαίο.

2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

Η Επιτροπή μπορεί ωστόσο, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδιδόμενες σύμφωνα με τη διαδικασία του επείγοντος που προβλέπει το άρθρο 228, να αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε ένα ή περισσότερα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τις διαδικαστικές διατάξεις και τα τεχνικά κριτήρια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή μέτρων εκδοθέντων βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.Τμημα 2

Μετρα στηριξησ τησ αγορασ σχετικα με τισ ασθενειεσ ζωων και τον κλονισμο τησ εμπιστοσυνησ των καταναλωτων λογω κινδυνων για τη δημοσια υγεια η την υγεια των ζωων η των φυτων

Άρθρο 220

Μέτρα σχετικά με τις ασθένειες ζώων και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή των φυτών

1.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα στήριξης για τη θιγόμενη αγορά, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη:

α) οι περιορισμοί στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ένωσης ή με τρίτες χώρες οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών των ζώων· και

β) σοβαρές διαταράξεις της αγοράς που αποδίδονται ευθέως στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των ζώων ή των φυτών και λόγω κινδύνου ασθενειών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς:

α) βόειο κρέας·

β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα·

γ) χοίρειο κρέας·

δ) αιγοπρόβειο κρέας·

ε) αυγά·

στ) κρέας πουλερικών.

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σχετικά με τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των φυτών εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε άλλο γεωργικό προϊόν πλην εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος XXIV τμήμα 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, με τη διαδικασία του επείγοντος που προβλέπει το άρθρο 228, όσον αφορά την επέκταση του καταλόγου των προϊόντων που αναφέρονται στα πρώτα δύο εδάφια της παρούσας παραγράφου.

3.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

4.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, μπορούν να λαμβάνονται μόνο αν το οικείο κράτος μέλος έχει λάβει κτηνιατρικά και υγειονομικά μέτρα για την ταχεία εξάλειψη της ασθένειας και στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για τη στήριξη της συγκεκριμένης αγοράς.

5.  Η Ένωση συμμετέχει κατά 50 % στη χρηματοδότηση των δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τομείς του βοείου κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος, η Ένωση συμμετέχει κατά 60 % στη χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών σε περίπτωση καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν οι παραγωγοί συνεισφέρουν στις δαπάνες των κρατών μελών, να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών στα διάφορα κράτη μέλη.Τμημα 3

Ειδικα προβληματα

Άρθρο 221

Μέτρα για την επίλυση ειδικών προβλημάτων

1.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις λαμβάνοντας τα αναγκαία και δικαιολογημένα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Τα μέτρα μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού μόνο στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.  Για την επίλυση ειδικών προβλημάτων, και όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, σχετιζόμενων με καταστάσεις δυνάμενες να προκαλέσουν ταχεία επιδείνωση των συνθηκών της παραγωγής και της αγοράς που θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν εάν καθυστερούσε η λήψη μέτρων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 3.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 μόνο εφόσον δεν είναι δυνατόν να θεσπιστούν τα απαιτούμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα προς το άρθρο 219 ή 220.

4.  Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 παραμένουν σε ισχύ για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Εάν μετά την περίοδο αυτή εξακολουθούν να υφίστανται τα συγκεκριμένα προβλήματα που οδήγησαν στη λήψη των μέτρων αυτών, η Επιτροπή δύναται, προκειμένου να δοθεί μόνιμη λύση, να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα προς το άρθρο 227, σχετικά με το ζήτημα ή να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

5.  Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2.Τμημα 4

Συμφωνιεσ και αποφασεισ σε περιοδουσ σοβαρων ανισορροπιων στισ αγορεσ

Άρθρο 222

Εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ

▼M5

1.  Σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ώστε το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ να μην εφαρμόζεται στις συμφωνίες και στις αποφάσεις των γεωργών, των ενώσεων γεωργών ή ενώσεων τέτοιων ενώσεων ή των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεών αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις δεν υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αποσκοπούν αποκλειστικά στη σταθεροποίηση του οικείου τομέα και εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις κατωτέρω κατηγορίες:

▼B

α) απόσυρση από την αγορά ή δωρεάν διανομή των προϊόντων τους·

β) μετατροπή και μεταποίηση·

γ) αποθήκευση από ιδιώτες·

δ) κοινά μέτρα προώθησης·

ε) συμφωνίες ως προς τις απαιτήσεις ποιότητας·

στ) κοινή αγορά εισροών που απαιτούνται για την αποτροπή της εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών ζώων και φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εισροών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών στην Ένωση·

ζ) προσωρινός προγραμματισμός της παραγωγής, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του κύκλου της παραγωγής.

Η Επιτροπή διευκρινίζει στις εκτελεστικές πράξεις το ουσιαστικό και το γεωγραφικό εύρος της παρέκκλισης αυτής και, δυνάμει της παραγράφου 3, την περίοδο για την οποία ισχύει η παρέκκλιση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

▼M5 —————

▼B

3.  Οι συμφωνίες και οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν μόνο για περίοδο διάρκειας έως έξι μηνών.

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την παράταση της ισχύος των εν λόγω συμφωνιών και αποφάσεων για νέα περίοδο διάρκειας έως έξι μηνών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Κοινοποιησεισ και εκθεσεισ

Άρθρο 223

Απαιτήσεις κοινοποίησης

1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, της παρακολούθησης, της ανάλυσης και της διαχείρισης της αγοράς γεωργικών προϊόντων, της εξασφάλισης διαφάνειας στην αγορά, της ομαλής λειτουργίας των μέτρων της ΚΓΠ, του ελέγχου, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και του λογιστικού ελέγχου των μέτρων της ΚΓΠ, και της τήρησης των απαιτήσεων που ορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 να θεσπίσει όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις που πρέπει να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για δεδομένα και οι συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

Οι πληροφορίες που αποκτώνται μπορούν να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση διεθνών οργανισμών και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και να δημοσιεύονται, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του έννομου συμφέροντος των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

2.  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η αυθεντικότητα και η δυνατότητα ανάγνωσης των διαβιβαζόμενων εγγράφων και των συναφών δεδομένων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό:

α) της φύσης και του είδους των προς κοινοποίηση πληροφοριών·

β) των κατηγοριών των προς επεξεργασία δεδομένων, των μέγιστων περιόδων διατήρησης καθώς και του σκοπού της επεξεργασίας, ιδίως σε περίπτωση δημοσιοποίησης των εν λόγω δεδομένων και διαβίβασής τους σε τρίτες χώρες·

γ) των δικαιωμάτων πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες ή στα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα·

δ) των όρων για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων:

α) των μεθόδων κοινοποίησης·

β) κανόνων για τις προς κοινοποίηση πληροφορίες·

γ) ρυθμίσεων για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και το περιεχόμενο, τη μορφή, τον χρόνο, τη συχνότητα και τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων·

δ) των ρυθμίσεων για τη διαβίβαση ή τη διάθεση πληροφοριών και έγγραφων στα κράτη μέλη, σε διεθνείς οργανισμούς, στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή στο κοινό, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του έννομου συμφέροντος των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 224

Επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 223 παράγραφος 1 και δεν επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2.  Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 223 παράγραφος 1, τα δεδομένα καθίστανται ανώνυμα και υφίστανται επεξεργασία μόνον σε συγκεντρωτική μορφή.

3.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται σε μορφή η οποία να επιτρέπει την ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, λαμ βανομένων υπόψη των ελάχιστων περιόδων διατήρησης που καθορίζονται στην κείμενη εθνική και του ενωσιακή νομοθεσία.

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία από εθνικούς και ενωσιακούς φορείς σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ότι στο πλαίσιο αυτό απολαύουν των δικαιωμάτων που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 αντιστοίχως.

Άρθρο 225

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από την Επιτροπή

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο:

α) ανά τριετία και για πρώτη φορά έως 21ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν τον τομέα της μελισσοκομίας και προβλέπονται στα άρθρα 55, 56 και 57, περιλαμβανομένων και των πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά τα συστήματα ταυτοποίησης κυψελών,

β) έως τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και ιδίως σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 148 έως 151, του άρθρου 152 παράγραφος 3 και του άρθρου 157 παράγραφος 3, όπου θα αξιολογούνται ιδίως οι συνέπειες στους παραγωγούς γάλακτος και την παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές, σε συνάρτηση με τον γενικό στόχο της διατήρησης της παραγωγής στις περιοχές αυτές, και θα περιλαμβάνονται πιθανά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού παραγωγής, ενδεχομένως μαζί με κατάλληλες προτάσεις·

γ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 ως προς τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των σχολικών προγραμμάτων ώστε να περιληφθεί το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές·

δ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, ειδικότερα ως προς την εφαρμογή των άρθρων 209 και 210, και των άρθρων 169, 170 και 171 στους οικείους τομείς·

▼M2

ε) έως τις 31 Ιουλίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων κατανομής που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 2·

στ) έως τις 31 Ιουλίου 2023 σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 4 στην αποτελεσματικότητα του σχολικού προγράμματος σε σχέση με τη διανομή στο σχολείο οπωροκηπευτικών προϊόντων και γάλακτος.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αποθεματικο για κρισεισ στον γεωργικο τομεα

Άρθρο 226

Χρήση του αποθεματικού

Τα κονδύλια που μεταφέρονται από το αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και στην παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση διατίθενται για τα μέτρα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός για το έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται πρόσθετη στήριξη και τα οποία εφαρμόζονται σε περιστάσεις που υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της αγοράς.

Ειδικότερα, μεταφέρονται κονδύλια για δαπάνες στο πλαίσιο:

α) των άρθρων 8 έως 21·

β) των άρθρων 196 έως 204· και

γ) των άρθρων 219, 220 και 221 του παρόντος κανονισμού.ΜΕΡΟΣ VΙ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εξουσιοδοτησεισ και εκτελεστικεσ διαταξεισ

Άρθρο 227

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από 20ής Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 7 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 228

Διαδικασία επείγουσας ανάγκης

1.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγουσας ανάγκης.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 227 παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 229

Διαδικασία επιτροπών

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποκαλούμενη «Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών». Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Σε περίπτωση πράξεων αναφερόμενων στο άρθρο 80 παράγραφος 5, το άρθρο 91 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 97 παράγραφος 4, το άρθρο 99, το άρθρο 106 και το άρθρο 107 παράγραφος 3, εάν η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 αυτού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μεταβατικεσ και τελικεσ διαταξεισ

Άρθρο 230

Κατάργηση πράξεων

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καταργείται.

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 συνεχίζουν να ισχύουν:

α) όσον αφορά το σύστημα περιορισμού της παραγωγής γάλακτος,: το τμήμα III του κεφαλαίου III του Τίτλου I του Μέρους II, το άρθρο 55, το άρθρο 85 και τα παραρτήματα ΙΧ και Χ, έως τις 31 Μαρτίου 2015·

β) όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα:

i) τα άρθρα 85α έως 85ε όσον αφορά τις εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 85α παράγραφος 2 οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκριζωθεί και όσον αφορά τις εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 85β παράγραφος 1 οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διευθέτησης, έως ότου να εκριζωθούν οι εκτάσεις αυτές και να αποτελέσουν αντικείμενο διευθέτησης και το άρθρο 188α παράγραφοι 1 και 2·

ii) το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης που προβλέπεται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα IVα υποτμήμα ΙΙ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015·

iii) το άρθρο 118ιγ παράγραφος 5 έως την εκκαθάριση των αποθεμάτων οίνων με την ονομασία «Mlado vino portugizac» που υπάρχουν από 1ης Ιουλίου 2013·

iv) το άρθρο 118ιθ παράγραφος 5 έως 30η Ιουνίου 2017·

▼M1

βα) το άρθρο 111 έως τις 31 Μαρτίου 2015·

▼B

►C2  γ) το άρθρο 113α παράγραφος 4, τα άρθρα 114, 115 και 116, το άρθρο 117 παράγραφοι 1 έως 4, το άρθρο 121 στοιχείο ε) σημείο iv), καθώς και το μέρος Α τμήμα IV, το παράρτημα XIV μέρος B και μέρος Γ τμήμα I παράγραφοι 2 και 3 και τμήμα III παράγραφος 1, καθώς και το παράρτημα XV τμήμα II παράγραφοι 1, 3, 5 και 6 και τμήμα IV παράγραφος 2 για την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων, ◄ έως την ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων κανόνων εμπορίας που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 75 παράγραφος 2, το άρθρο 76 παράγραφος 4, το άρθρο 78 παράγραφος 3 και 4, το άρθρο 79 παράγραφος 1, το άρθρο 80 παράγραφος 4, το άρθρο 83 παράγραφος 4, το άρθρο 86, το άρθρο 87 παράγραφος 2, το άρθρο 88 παράγραφος 3 και το άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού·

▼M1

γα) το άρθρο 125α παράγραφος 1 στοιχείο ε) και παράγραφος 2 και, όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, το Παράρτημα XVIa, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών κανόνων που θεσπίζονται με τις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ)·

▼B

δ) το άρθρο133α παράγραφος 1 και το άρθρο 140α έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

▼M1

δα) τα άρθρα 136, 138 και 140, καθώς και το Παράρτημα XVII για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών κανόνων που θεσπίζονται με τις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο180 και στο στοιχείο α) του άρθρου 183, ή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, αναλόγως με την ημερομηνία που προηγείται·

▼B

ε) το άρθρο 182 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2013/2014 για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2014·

στ) το άρθρο 182 παράγραφος 4 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017·

ζ) το άρθρο 182 παράγραφος 7 έως τις 31 Μαρτίου 2014·

▼C2

η) το παράρτημα XV μέρος ΙΙΙ σημείο 3 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015·

▼B

θ) το παράρτημα ΧΧ έως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νομοθετικής πράξης που αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου ( 28 ).

2.  Κάθε παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θεωρείται ως παραπομπή στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που βρίσκεται στο παράρτημα ΧΙV του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1601/96 και (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 καταργούνται.

Άρθρο 231

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σε αυτές του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων και των εύλογων προσδοκιών των επιχειρήσεων.

2.  Όλα τα πολυετή προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 232

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ωστόσο:

α) το άρθρο 181 εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2014·

β) παράρτημα VΙΙ μέρος VΙΙ σημείο II παράγραφος 3 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

▼M5 —————

▼B

3.  Τα άρθρα 127 έως 144 και τα άρθρα 192 και 193 εφαρμόζονται έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017 για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΜΕΡΟΣ 1

Σιτηρά

Ο τομέας των σιτηρών καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

0709 99 60

Γλυκό καλαμπόκι, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

0712 90 19

Ξερό γλυκό καλαμπόκι, ολόκληρο, κομμένο σε τεμάχια ή σε φέτες, τριμμένο ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένο, εκτός από υβρίδια για σπορά

1001 91 20

Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά

ex 1001 99 00

Όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σιμιγδάλι που δεν προορίζονται για σπορά

1002

Σίκαλη

1003

Κριθάρι

1004

Βρώμη

1005 10 90

Καλαμπόκι για σπορά εκτός από υβρίδια

1005 90 00

Καλαμπόκι εκτός από καλαμπόκι για σπορά

1007 10 90 ,

1007 90 00

Σόργο σε κόκκους, εκτός από υβρίδια για σπορά

1008

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό· άλλα δημητριακά

β)

1001 11 00 ,

1001 19 00

Σιτάρι σκληρό

γ)

1101 00

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

1102 90 70

Αλεύρι σίκαλης

1103 11

Πλιγούρια και σιμιγδάλια σιταριού

1107

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη

δ)

0714

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολούκων (αρτόδενδρου)

ex  11 02

Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού:

1102 20

– Αλεύρι καλαμποκιού

1102 90

– Άλλα:

1102 90 10

– – Αλεύρι κριθαριού

1102 90 30

– – Αλεύρι βρώμης

1102 90 90

– – Άλλα

ex  11 03

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά, με εξαίρεση τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σιταριού (διάκριση 1103 11 ), τα πλιγούρια και σιμιγδάλια ρυζιού (διάκριση 1103 19 50 ) και τα συσσωματώματα με μορφή σβόλων ρυζιού (διάκριση 1103 20 50 )

ex  11 04

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση το ρύζι της κλάσης 1006 και τις νιφάδες ρυζιού της διάκρισης 1104 19 91 · φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα

1106 20

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714

ex  11 08

Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη:

– Άμυλα κάθε είδους:

1108 11 00

– – Σιταριού

1108 12 00

– – Καλαμποκιού

1108 13 00

– – Πατάτας

1108 14 00

– – Μανιόκας (cassave)

ex 1108 19

– – Άλλα άμυλα κάθε είδους:

1108 19 90

– – – Άλλα

1109 00 00

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξηρά κατάσταση

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, αναμειγμένα ή μη με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:

ex 1702 30

– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξηρά κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη:

– – Άλλα:

ex 1702 30 50

– – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη, που περιέχει κατά βάρος, σε ξηρά κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη

ex 1702 30 90

– – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξηρά κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη

ex 1702 40

– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξηρά κατάσταση, από 20 % συμπεριλαμβανομένου έως 50 % μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη, με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο):

1702 40 90

– – Άλλα

ex 1702 90

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση 50 % φρουκτόζη:

1702 90 50

– – Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης

– – Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα:

– – – Άλλα:

1702 90 75

– – – – Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη

1702 90 79

– – – – Άλλα

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

ex 2106 90

– Άλλα

– – Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:

– – – Άλλα

2106 90 55

– – – – Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης

ex  23 02

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών

ex  23 03

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:

2303 10

– Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

2303 30 00

– Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας

ex  23 06

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 και 2305 :

– Άλλα

2306 90 05

– – Φύτρων καλαμποκιού

ex 2308 00

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

2308 00 40

– Βελανίδια και ινδικά κάστανα· υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από τα στέμφυλα σταφυλιών

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

ex 2309 10

– Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλο, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα

ex 2309 90

– Άλλα:

2309 90 20

– – Προϊόντα που περιγράφονται στη συμπληρωματική σημείωση 5 του κεφαλαίου 23 της συνδυασμένης ονοματολογίας

– – Άλλες, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλο, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα

(1)  Για την εφαρμογή της παρούσας διάκρισης, ως «γαλακτοκομικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 0401 έως 0406 και στις διακρίσεις 1702 11 00 , 1702 19 00 και 2106 90 51 .

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Ρύζι

Ο τομέας του ρυζιού καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

1006 10 21 έως

1006 10 98

Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy), πλην του προοριζόμενου για σπορά

1006 20

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)

1006 30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

β)

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσματα

γ)

1102 90 50

Αλεύρι ρυζιού

1103 19 50

Πλιγούρια και σιμιγδάλια ρυζιού

1103 20 50

Συσσωματώματα ρυζιού με μορφή σβόλων

1104 19 91

Σπόροι ρυζιού σε νιφάδες

ex 1104 19 99

Σπόροι ρυζιού πλατυσμένοι

1108 19 10

Άμυλο ρυζιού

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Ζάχαρη

Ο τομέας της ζάχαρης καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

1212 91

Ζαχαρότευτλα

1212 93 00

Ζαχαροκάλαμα

β)

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

γ)

1702 20

Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου

1702 60 95 και

1702 90 95

Άλλα ζάχαρα σε στερεά μορφή και σιρόπια ζάχαρης χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, εξαιρουμένων της λακτόζης και της γλυκόζης, της μαλτοδεξτρίνης και της ισογλυκόζης

1702 90 71

Καραμελωμένα σάκχαρα και μελάσες, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξηρά κατάσταση, 50 % ή περισσότερο σακχαρόζη

2106 90 59

Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών, με εξαίρεση τα σιρόπια ισογλυκόζης, λακτόζης, γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης

δ)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Ισογλυκόζη

ε)

1702 60 80

1702 90 80

Σιρόπι ινουλίνης

στ)

1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης

ζ)

2106 90 30

Σιρόπια ισογλυκόζης, αρωματισμένα ή με την προσθήκη χρωστικών ουσιών

η)

2303 20

Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας

ΜΕΡΟΣ IV

Αποξηραμένες χορτονομές

Ο τομέας των αποξηραμένων χορτονομών καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

ex 1214 10 00

– Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική, αποξηραμένα με τεχνητή αποξήρανση με θερμότητα

– Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική, αλλιώς αποξηραμένα και αλεσμένα

ex 1214 90 90

– Μηδική, χορτονομές ψυχανθών (sainfoin), τριφυλλιών, λούπινου, βίκου και άλλα παρόμοια προϊόντα, αποξηραμένα με τεχνητή αποξήρανση με θερμότητα, με εξαίρεση τις κοινές χορτονομές (μη ψυχανθών: foin) και τα κτηνοτροφικά λάχανα καθώς επίσης και προϊόντα που περιέχουν κοινή χορτονομή

– Μηδική, χορτονομές ψυχανθών (sainfoin), τριφυλλιών, λούπινου, βίκου, αγριοτριφυλλιού, λάθυρου και λωτού του κερασφόρου, αλλιώς αποξηραμένες και αλεσμένες

β)

ex 2309 90 96

– Συμπυκνώματα πρωτεϊνών που λαμβάνονται από χυμούς μηδικής και χόρτου

– Προϊόντα αφυδατωμένα που λαμβάνονται αποκλειστικά από στερεά υπολείμματα και από χυμούς που προέρχονται από την παρασκευή των συμπυκνωμάτων που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση

ΜΕΡΟΣ V

Σπόροι προς σπορά

Ο τομέας των σπόρων προς σπορά καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0712 90 11

Γλυκό καλαμπόκι, υβρίδιο:

– που προορίζονται για σπορά

0713 10 10

Μπιζέλια (Pisum sativum):

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 20 00

Ρεβίθια (garbanzos):

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 31 00

Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek:

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 32 00

Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis):

– που προορίζονται για σπορά

0713 33 10

Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 34 00

Φασόλια του είδους Vigna subterranea ή Voandzeia subterranea:

ex 0713 35 00

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 39 00

Φασόλια μαυρομάτικα (Vigna unguiculata):

– που προορίζονται για σπορά

Άλλα:

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 40 00

Φακές:

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 50 00

Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor):

ex 0713 60 00

– που προορίζονται για σπορά

Φαιά μπιζέλια (Cajanus cajan):

– που προορίζονται για σπορά

ex 0713 90 00

Άλλα ξερά όσπρια: που προορίζονται για σπορά

– που προορίζονται για σπορά

1001 91 10

Όλυρα (σπέλτα):

– σπέρματα

1001 91 90

Άλλα

– σπέρματα

ex 1005 10

Υβρίδιο καλαμποκιού για σπορά

1006 10 10

Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy):

– που προορίζονται για σπορά

1007 10 10

Υβρίδιο σόργου σε κόκκους:

– σπέρματα

1201 10 00

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα:

– σπέρματα

1202 30 00

Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:

– σπέρματα

1204 00 10

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:

– που προορίζονται για σπορά

1205 10 10 και

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα:

ex 1205 90 00

– που προορίζονται για σπορά

1206 00 10

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα:

– που προορίζονται για σπορά

ex  12 07

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:

– που προορίζονται για σπορά

1209

Σπέρματα, καρποί και σπόροι των τύπων:

– που προορίζονται για σπορά

ΜΕΡΟΣ VI

Λυκίσκος

Ο τομέας του λυκίσκου καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

1210

Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη

1302 13 00

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά λυκίσκου

ΜΕΡΟΣ VII

Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

Ο τομέας του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

1509

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1510 00

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509

β)

0709 92 10

Ελιές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, που προορίζονται για χρήσεις διαφορετικές από την παραγωγή λαδιού

0709 92 90

Άλλες ελιές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0710 80 10

Ελιές (άβραστες ή βρασμένες στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένες

0711 20

Ελιές διατηρημένες προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

ex 0712 90 90

Ελιές ξερές, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένες ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες

2001 90 65

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ

ex 2004 90 30

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένες

2005 70 00

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

γ)

1522 00 31

1522 00 39

Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου

2306 90 11

2306 90 19

Ελαιοπυρήνες και άλλα στερεά υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου

ΜΕΡΟΣ VIII

Λίνος και κάνναβη

Ο τομέας του λίνου και της κάνναβης καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

5301

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5302

Καννάβι (Cannabis sativa L.), ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο· στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

ΜΕΡΟΣ ΙΧ

Οπωροκηπευτικά

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0702 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0703

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0704

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0705

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex  07 09

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα λαχανικά των διακρίσεων 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 92 10 , 0709 92 90 και 0709 99 60

ex  08 02

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους, με εξαίρεση τα καρύδια του arec (ή του betel) και τα καρύδια του kola που υπάγονται στις διακρίσεις 0802 70 00 , 0802 80 00

0803 10 10

Νωπές μπανάνες του είδους των Αντιλλών

0803 10 90

Ξερές μπανάνες του είδους των Αντιλλών

0804 20 10

Σύκα νωπά

0804 30 00

Ανανάδες

0804 40 00

Αχλάδια της ποικιλίας avocats

0804 50 00

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες

0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

0806 10 10

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

0807

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά

0808

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

0809

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά

0810

Άλλοι καρποί και φρούτα, νωπά

0813 50 31

0813 50 39

Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802

0910 20

Κρόκος (ζαφορά)

ex 0910 99

Θυμάρι, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

ex 1211 90 86

Βασιλικός, μελισσόχορτο, δυόσμος, Οriganum vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα η κοινή), δεντρολίβανο, φασκόμηλο, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

1212 92 00

Χαρούπια (carob)

ΜΕΡΟΣ X

Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά

Ο τομέας των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

ex  07 10

Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα, με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι της διάκρισης 0710 40 00 , τις ελιές της διάκρισης 0710 80 10 και τις πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta της διάκρισης 0710 80 59

ex  07 11

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, με εξαίρεση τις ελιές της διάκρισης 0711 20 , τις πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta της διάκρισης 0711 90 10 και το γλυκό καλαμπόκι της διάκρισης 0711 90 30

ex  07 12

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, με εξαίρεση τις αφυδατωμένες πατάτες με τεχνητή αποξήρανση με θερμότητα και ακατάλληλες για τη διατροφή του ανθρώπου που υπάγονται στη διάκριση ex 0712 90 05 , το γλυκό καλαμπόκι που υπάγεται στις διακρίσεις ex 0712 90 11 και 0712 90 19 και τις ελιές που υπάγονται στη διάκριση ex 0712 90 90

0804 20 90

Ξερά σύκα

0806 20

Σταφίδες

ex  08 11

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, με εξαίρεση τις κατεψυγμένες μπανάνες που υπάγονται στη διάκριση ex 0811 90 95

ex  08 12

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, με εξαίρεση τις μπανάνες που είναι προσωρινά διατηρημένες και υπάγονται στη διάκριση ex 0812 90 98

ex  08 13

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806 . Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση τα μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802 και υπάγονται στις διακρίσεις 0813 50 31 και 0813 50 39

0814 00 00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, προσωρινά διατηρημένες σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξεραμένες

0904 21 10

Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum), αποξηραμένες, μη θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη

β)

ex  08 11

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ex 1302 20

Πηκτικές ύλες και πηκτινικές ενώσεις

ex  20 01

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση:

— τις πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές της διάκρισης 2001 90 20

— γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης 2001 90 30

— ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % της διάκρισης 2001 90 40

— καρδιές φοινίκων της διάκρισης ex 2001 90 92

— ελιές της διάκρισης 2001 90 65

— αμπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών που υπάγονται στη διάκριση ex 2001 90 97

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

2003

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

ex  20 04

Άλλα λαχανικά που δεν είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, καταψυγμένα, εκτός των προϊόντων της κλάσης 2006 , με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης ex 2004 90 10 , τις ελιές της διάκρισης ex 2004 90 30 και τις πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων της διάκρισης 2004 10 91

ex  20 05

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 , με εξαίρεση τις ελιές της διάκρισης 2005 70 00 , το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης 2005 80 00 και τις πιπεριές του γένους Capsicum, άλλες από τις γλυκοπιπεριές της διάκρισης 2005 99 10 και τις πατάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων, της διάκρισης 2005 20 10

ex 2006 00

Οπωροκηπευτικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση), με εξαίρεση τις ζαχαρόπηκτες μπανάνες που υπάγονται στις κλάσεις ex 2006 00 38 και ex 2006 00 99

ex  20 07

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παρασκευάζονται με ψήσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, με εξαίρεση:

— τα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα μπανάνας της διάκρισης ex 2007 10

— γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτούς και πάστες μπανάνας των διακρίσεων ex 2007 99 39 , ex 2007 99 50 και ex 2007 99 97

ex  20 08

Φρούτα και καρποί και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με διαφορετικό τρόπο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση:

— βούτυρο αράπικων φιστικιών της διάκρισης 2008 11 10

— καρδιές φοινίκων της διάκρισης 2008 91 00

— καλαμπόκι της διάκρισης 2008 99 85

— ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % της διάκρισης 2008 99 91

— αμπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών που υπάγονται στη διάκριση ex 2008 99 99

— μείγματα μπανάνας παρασκευασμένα ή διατηρημένα κατά διαφορετικό τρόπο των διακρίσεων ex 2008 97 59 , ex 2008 97 78 , ex 2008 97 93 και ex 2008 97 98

— μπανάνες αλλιώς παρασκευασμένες ή διατηρημένες των διακρίσεων ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 και ex 2008 99 99

ex  20 09

Χυμοί φρούτων (εκτός από τον χυμό σταφυλιών και τον μούστο σταφυλιών των διακρίσεων 2009 61 και 2009 69 και τον χυμό μπανάνας της διάκρισης ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 και 2009 89 99 ) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ΜΕΡΟΣ XI

Μπανάνες

Ο τομέας της μπανάνας καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικόί ΣΟ

Περιγραφή

0803 90 10

Μπανάνες νωπές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το είδος των Αντιλλών

0803 90 90

Μπανάνες ξερές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το είδος των Αντιλλών

ex 0812 90 98

Μπανάνες προσωρινά διατηρημένες

ex 0813 50 99

Μείγματα που περιέχουν ξερές μπανάνες

1106 30 10

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη μπανάνας

ex 2006 00 99

Ζαχαρόπηκτες μπανάνες

ex 2007 10 99

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα μπανάνας

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες μπανάνας

ex 2008 97 59

ex 2008 97 78

ex 2008 97 93

ex 2008 97 96

ex 2008 97 98

Μείγματα μπανάνας αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Μπανάνες αλλιώς παρασκευασμένες ή διατηρημένες

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Χυμός μπανάνας

ΜΕΡΟΣ XII

Οίνος

Ο αμπελοοινικός τομέας καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

2009 61

2009 69

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Άλλοι μούστοι σταφυλιών εκτός από εκείνους που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ’ αυτόν της προσθήκης αλκοόλης

β)

ex  22 04

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009 , εκτός από τον άλλο μούστο σταφυλιών των διακρίσεων 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 και 2204 30 98

γ)

0806 10 90

Νωπά σταφύλια, άλλα από τα επιτραπέζια

2209 00 11

2209 00 19

Ξίδι από οίνο

δ)

2206 00 10

Κρασί δευτερίας (piquette)

2307 00 11

2307 00 19

Οινολάσπες

2308 00 11

2308 00 19

Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρα)

ΜΕΡΟΣ XIII

Ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα

Ο τομέας των ζώντων φυτών καλύπτει τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 6 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

ΜΕΡΟΣ XIV

Καπνός

Ο τομέας του καπνού καλύπτει τον ακατέργαστο ή μη βιομηχανοποιημένο καπνό και τα απορρίμματα καπνού που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2401 .

ΜΕΡΟΣ XV

Βόειο κρέας

Ο τομέας του βοείου κρέατος καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

0102 29 05 έως

0102 29 99 , 0102 39 10 και 0102 90 91

Βοοειδή ζωντανά κατοικίδια, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

0206 10 95

Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη

0206 29 91

Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα, κατεψυγμένα

0210 20

Κρέατα βοοειδών αλατισμένα, σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

0210 99 51

Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα, αλατισμένα, σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

0210 99 90

Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα

1602 50 10

Άλλα παρασκευάσματα ή κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών, άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

1602 90 61

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

β)

0102 21 , 0102 31 00 και 0102 90 20

Βοοειδή ζωντανά αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0206 10 98

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, με εξαίρεση τους στύλους διαφράγματος και το διάφραγμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, άλλα από τα προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, με εξαίρεση τους στύλους διαφράγματος και το διάφραγμα, κατεψυγμένα, άλλα από τα προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0210 99 59

Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά, άλλα από τους στύλους διαφράγματος και το διάφραγμα

ex 1502 10 90

Λίπη βοοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

1602 50 31 και

1602 50 95

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών, άλλα από άψητα και μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων

1602 90 69

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, άλλα από άψητα και μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

ΜΕΡΟΣ XVI

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

β)

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

γ)

0403 10 11 έως

0403 10 39

0403 9011 έως

0403 90 69

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

δ)

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ε)

ex  04 05

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 %

στ)

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

ζ)

1702 19 00

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, με περιεκτικότητα σε λακτόζη λιγότερο από 99 % κατά βάρος εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης

η)

2106 90 51

Σιρόπι λακτόζης, αρωματισμένο ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών

θ)

ex  23 09

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

ex 2309 10

– Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

– – Άλλες από εκείνες που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 και 2106 90 55 , ή γαλακτοκομικά προϊόντα

ex 2309 90

– Άλλα:

2309 90 35

– – Άλλες, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα:

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

– – – τα οποία περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 και 2106 90 55 , ή γαλακτοκομικά προϊόντα

ΜΕΡΟΣ XVII

Χοίρειο κρέας

Ο τομέας του χοιρείου κρέατος καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

ex  01 03

Χοιροειδή ζωντανά, κατοικίδια, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

β)

ex  02 03

Κρέατα χοιροειδών κατοικίδιων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

ex  02 06

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα χοιροειδών κατοικίδιων, άλλα από εκείνα που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0209 10

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη και χοιρινό λίπος (ξίγκι), μη λιωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

ex  02 10

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, κατοικίδιων χοιροειδών, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

1501 10

1501 20

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux)

γ)

1601 00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση αυτά τα προϊόντα

1602 10 00

Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα από κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα

1602 20 90

Παρασκευάσματα και κονσέρβες συκωτιών όλων των ζώων, άλλα από της χήνας ή πάπιας

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 έως

1602 49 50

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών

1602 90 10

Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων

1602 90 51

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών

1902 20 30

Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα) που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους ή προέλευσης

ΜΕΡΟΣ XVIII

Αιγοπρόβειο κρέας

Ο τομέας του αιγοπρόβειου κρέατος καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

0104 10 30

Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)

0104 10 80

Ζώντα προβατοειδή, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής και τα αρνιά

0104 20 90

Ζώντα αιγοειδή, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0210 99 21

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, με κόκαλα, αλατισμένα, σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

0210 99 29

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, χωρίς κόκαλα, αλατισμένα, σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

β)

0104 10 10

Ζώντα προβατοειδή — αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0104 20 10

Ζώντα αιγοειδή — αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0206 80 99

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, άλλα από αυτά που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 90 99

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιμα, κατεψυγμένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0210 99 85

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιμα, αλατισμένα, σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

ex 1502 90 90

Λίπη προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

γ)

1602 90 91

Άλλα παρασκευάσματα ή κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών·

1602 90 95

 

ΜΕΡΟΣ XIX

Αυγά

Ο τομέας των αυγών καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

0407 11 00

0407 19 11

0407 19 19

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα

β)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, πλην αυτών που είναι ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

ΜΕΡΟΣ XX

Κρέας πουλερικών

Ο τομέας του κρέατος πουλερικών καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

0105

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια

β)

ex  02 07

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105 , με εξαίρεση τα συκώτια που υπάγονται στο στοιχείο γ)

γ)

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 43 00

0207 44 91

0207 45 93

0207 45 95

Συκώτια πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0210 99 71

0210 99 79

Συκώτια πουλερικών αλατισμένα, σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

δ)

0209 90 00

Λίπος πουλερικών μη λιωμένο ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένο, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο, σε άρμη, αποξεραμένο ή καπνιστό

ε)

1501 90 00

Λίπος πουλερικών

στ)

1602 20 10

Συκώτια χήνας ή πάπιας, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

1602 31

1602 32

1602 39

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0105 , αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

ΜΕΡΟΣ XXI

Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης

1. Ο τομέας της αιθυλικής αλκοόλης καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex 2207 10 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών

ex 2207 20 00

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα οποιουδήποτε τίτλου που παράγονται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών

ex 2208 90 91

και

ex 2208 90 99

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % vol, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών

2. Ο τομέας της αιθυλικής αλκοόλης καλύπτει επίσης τα προϊόντα με βάση την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2208 , κυκλοφορούν συσκευασμένα σε δοχεία περιεκτικότητας άνω των δύο λίτρων και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της αιθυλικής αλκοόλης που περιγράφεται στο σημείο 1.

ΜΕΡΟΣ XXII

Προϊόντα μελισσοκομίας

Ο τομέας της μελισσοκομίας καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0409 00 00

Μέλι φυσικό

ex 0410 00 00

Βασιλικός πολτός και πρόπολη, βρώσιμα

ex 0511 99 85

Βασιλικός πολτός και πρόπολη, μη βρώσιμα

ex 1212 99 95

Γύρη

ex 1521 90

Κεριά από μέλισσες

ΜΕΡΟΣ XXIII

Μεταξοσκώληκες

Ο τομέας των μεταξοσκωλήκων καλύπτει τους μεταξοσκώληκες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0106 90 00 και τον μεταξόσπορο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 0511 99 85 .

ΜΕΡΟΣ XXIV

Λοιπά προϊόντα

Ως «λοιπά προϊόντα» νοούνται όλα τα γεωργικά προϊόντα εκτός από εκείνα που απαριθμούνται στα μέρη Ι έως XXIII, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαριθμούνται στα ακόλουθα τμήματα 1 και 2 του παρόντος μέρους.Τμήμα 1

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex  01 01

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:

– Άλογα

0101 21 00

– – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής ():

0101 29

– – Άλλα:

0101 29 90

– – – Άλλα από εκείνα που προορίζονται για σφαγή

0101 30 00

– – Γαϊδούρια

0101 90 00

Άλλα

ex  01 02

Βοοειδή ζωντανά:

– – Άλλα από τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής:

– – – Άλλα από τα κατοικίδια

0102 39 90 ,

0102 90 99 και

 

ex  01 03

Χοιροειδή ζωντανά:

0103 10 00

– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής ()

– Άλλα:

ex 0103 91

– – Με βάρος κατώτερο των 50 kg:

0103 91 90

– – – Άλλα από τα κατοικίδια

ex 0103 92

– – Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg:

0103 92 90

– – Άλλα από τα κατοικίδια

0106

Άλλα ζώα ζωντανά

ex  02 03

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

ex 0203 11

– – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:

0203 11 90

– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών

ex 0203 12

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:

0203 12 90

– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών

ex 0203 19

– – Άλλα:

0203 19 90

– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών

– Κατεψυγμένα:

ex 0203 21

– – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:

0203 21 90

– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών

ex 0203 22

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:

0203 22 90

– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών

ex 0203 29

– – Άλλα:

0203 29 90

– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών

ex 0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

ex  02 06

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

ex 0206 10

– Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0206 10 10

– – Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ()

– Βοοειδών, κατεψυγμένα:

ex 0206 22 00

– – Συκώτια:

– – – Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ()

ex 0206 29

– – Άλλα:

0206 29 10

– – – Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ()

ex 0206 30 00

– Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

– – Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ()

– – Άλλα:

– – – άλλα εκτός των κατοικίδιων χοιροειδών

– Χοιροειδών, κατεψυγμένα:

ex 0206 41 00

– – Συκώτια:

– – – Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ()

– – – Άλλα:

– – – – άλλα εκτός των κατοικίδιων χοιροειδών

ex 0206 49 00

– – Άλλα:

– – – Χοιροειδών κατοικίδιων:

– – – – Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ()

– – – Άλλα

ex 0206 80

– Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0206 80 10

– – Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ()

– – Άλλα:

0206 80 91

– – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

ex 0206 90

– Άλλα, κατεψυγμένα:

0206 90 10

– – Για την παρασ