02013R1296 — EL — 02.08.2018 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/589 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 13ης Απριλίου 2016

  L 107

1

22.4.2016

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 18ης Ιουλίου 2018

  L 193

1

30.7.2018
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («το πρόγραμμα») στόχος του οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρώπης 2020, περιλαμβανομένων των πρωταρχικών στόχων της, των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών της και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμης απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

2.  Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία:

α) σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο με το οποίο ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, έχει ως πρωταρχικό της στόχο μάλλον την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου η επιχείρηση:

i) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση· και/ή

ii) χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο·

β) χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· και

γ) αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·

2) ως «μικροπίστωση» νοείται δάνειο ύψους μέχρι 25 000  EUR·

3) ως «πολύ μικρή επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή /και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια EUR, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ( 1

4) η «μικροχρηματοδότηση» περιλαμβάνει εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια των οποίων η παροχή επεκτείνεται σε άτομα και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις·

5) ως «κοινωνικές καινοτομίες» νοούνται οι καινοτομίες που είναι κοινωνικές τόσο ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και πρότυπα) που, ταυτόχρονα, ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες, ωφελώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και ενισχύοντας την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση·

6) ως «πειραματική κοινωνική πολιτική» νοούνται οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν καινοτόμες απαντήσεις σε κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου τους, προκειμένου να επαναληφθούν σε ευρύτερη κλίμακα εάν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά.

Άρθρο 3

Διάρθρωση του προγράμματος

1.  Το πρόγραμμα αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις συμπληρωματικούς άξονες:

α) τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μέσων και των πολιτικών της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 και τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, και ο οποίος προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς·

β) τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του EURES, δηλαδή, τις ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν ορισθεί από τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετική Συνομοσπονδία, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών απασχόλησης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την ανάπτυξη της ανταλλαγής και της διάδοσης πληροφοριών, καθώς και άλλων μορφών συνεργασίας, όπως είναι οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις, για την προώθηση της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων σε δίκαιη βάση και τη συμβολή σε υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμη απασχόληση·

γ) τον άξονα της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο οποίος προωθεί την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αυξάνει τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 26.

2.  Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο εφαρμόζονται και στους τρεις άξονες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, σε καθένα από τα οποία εφαρμόζονται επίσης ειδικές διατάξεις του τίτλου ΙΙ.

Άρθρο 4

Γενικοί στόχοι του προγράμματος

1.  Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

α) η ενίσχυση της οικειοποίησης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, και η ανάληψη συγκεκριμένων, συντονισμένων και καινοτόμων δράσεων τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, σε ό,τι αφορά τους στόχους της Ένωσης στους τομείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς·

β) η υποστήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων, προσιτών και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και αγορών εργασίας και η διευκόλυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης, στους τομείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, ιδίως με την προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, μιας νοοτροπίας πρόληψης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, της χρηστής διακυβέρνησης για κοινωνικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλισης, καθώς και της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας·

γ) η διασφάλιση ότι η νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 εφαρμόζεται αποτελεσματικά και, όταν κρίνεται αναγκαίο, η συμβολή στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη της αρχές της «έξυπνης νομοθεσίας»·

δ) η προώθηση της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων σε μια σωστή βάση και η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και άνευ αποκλεισμών αγορών εργασίας της Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών από όλους, με τον σεβασμό και την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση·

ε) η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση καθώς και για υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και με την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

2.  Με την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραμμα επιδιώκει σε όλους τους άξονες και τις δράσεις του:

α) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ευάλωτων ομάδων, όπως οι νέοι·

β) να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού·

γ) να καταπολεμήσει τις διακρίσεις βάσει του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού·

δ) κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, να προωθήσει υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμη απασχόληση, να διασφαλίσει κατάλληλη και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία, να καταπολεμήσει τη μακροχρόνια ανεργία και να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 919 469 000  EUR σε τρέχουσες τιμές.

▼M2

2.  Τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά εφαρμόζονται κατά μέσο όρο για ολόκληρη την περίοδο του προγράμματος στους άξονες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1:

α) ποσοστό τουλάχιστον 55 % στον άξονα Progress·

β) ποσοστό τουλάχιστον 18 % στον άξονα EURES·

γ) ποσοστό τουλάχιστον 18 % στον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

▼B

3.  Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση ποσοστού έως και 2 % του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 δημοσιονομικού κονδυλίου για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών δαπανών προς ενίσχυση της υλοποίησης του προγράμματος.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση του δημοσιονομικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη χρηματοδότηση τεχνικής ή/και διοικητικής συνδρομής, ιδίως όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο, την ανάθεση μεταφράσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και τις δραστηριότητες πληροφόρησης και της επικοινωνίας προς το αμοιβαίο συμφέρον της Επιτροπής και των δικαιούχων.

5.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων που καθορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Άρθρο 6

Κοινή δράση

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους στόχους τόσο του παρόντος προγράμματος όσο και των λοιπών σχετικών μέσων.

Άρθρο 7

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι συνεπείς και συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση της Ένωσης, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, όπως ορίζει το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), και ιδίως στο πλαίσιο του ΕΚΤ.

2.  Το πρόγραμμα είναι συμπληρωματικό προς άλλα προγράμματα της Ένωσης και αναγνωρίζει ότι κάθε όργανο λειτουργεί βάσει των ειδικών διαδικασιών που το διέπουν. Δεν δίνεται διπλή χρηματοδότηση στις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ενώ στενές συνέργειες αναπτύσσονται μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και ιδιαιτέρως του ΕΚΤ.

3.  Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ,

4.  Η συνέπεια και συμπληρωματικότητα διασφαλίζονται επίσης μέσω της στενής συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Άρθρο 8

Συνεργασία με σχετικούς φορείς

Η Επιτροπή αναπτύσσει τους απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, την Ομάδα Γενικών Διευθυντών για Εργασιακές σχέσεις και την Συμβουλευτική Επιτροπή περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ενημερώνεται τακτικά και επαρκώς σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του προγράμματος. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που διαχειρίζονται πολιτικές, μέσα και δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα.

Άρθρο 9

Διάδοση των αποτελεσμάτων

1.  Η Επιτροπή ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών επί των αποτελεσμάτων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, και καλεί για ανταλλαγή απόψεων.

2.  Τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να κοινοποιούνται και να διαδίδονται τακτικά και δεόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους και στο κοινό, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία τους για την Ένωση.

3.  Οι δραστηριότητες επικοινωνίας συμβάλλουν επίσης στις δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικές με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προτεραιότητες.

Άρθρο 10

Χρηματοοικονομικές διατάξεις

1.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραμμα σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.  Η συμφωνία επιχορήγησης διευκρινίζει ποιο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα βασίζεται στην επιστροφή του πραγματικού επιλέξιμου κόστους και ποιο τμήμα θα βασίζεται σε σταθερούς συντελεστές, μοναδιαία κόστη ή κατ' αποκοπή ποσά.

Άρθρο 11

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος προγράμματος, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται ατασθαλίες, με την ανάκτηση, πρωτίστως διά συμψηφισμού, των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, ανάλογα με την περίπτωση, με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου ( 3 ) και τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.  Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του λογιστικού ελέγχου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους, που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος.

3.  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί έρευνες, περιλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ) και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου ( 5 ) με στόχο τη διαπίστωση της ύπαρξης απάτης, διαφθοράς ή οιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με μια συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή μια σύμβαση χρηματοδοτούμενη δυνάμει του προγράμματος.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος, περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, όπως αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος και την πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών που απαιτούνται για την πολιτική και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης, η Επιτροπή συντάσσει αρχική έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης που θα καλύπτει το πρώτο έτος, και στη συνέχεια, τρεις εκθέσεις που θα καλύπτουν διαδοχικές διετείς περιόδους και τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται επίσης, για ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οι εκθέσεις αφορούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και το βαθμό στον οποίο οι αρχές της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου τηρήθηκαν και με ποιον τρόπο η καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα πρόσβασης, αντιμετωπίστηκαν μέσω των δραστηριοτήτων του. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται στο κοινό, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια του προγράμματος.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.  Από 1ης Ιουλίου 2017 θα διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για τη μέτρηση, σε ποιοτική και ποσοτική βάση, της προόδου που σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των στόχων του, την εξέταση του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός της Ένωσης και οιωνδήποτε μειζόνων αλλαγών που εισήχθησαν με νομοθεσία της Ένωσης, τον προσδιορισμό του κατά πόσον έγινε αποτελεσματική χρήση των πόρων του προγράμματος και την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του για την Ένωση. Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2.  Εάν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή οποιαδήποτε αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ ή το άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ, αποκαλύψει ότι το πρόγραμμα έχει τεράστιες ελλείψεις, τότε η Επιτροπή, εάν χρειάζεται, παρουσιάζει μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις του προγράμματος, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

3.  Πριν από κάθε πρόταση παράτασης του προγράμματος πέραν του 2020, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών μια αξιολόγηση της εννοιολογικής ισχύος αλλά και των αδυναμιών του προγράμματος για την περίοδο 2014 έως 2020.

4.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση για τη μέτρηση του αντικτύπου του και της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος για την Ένωση και θα διαβιβάσει έκθεση σχετικά με την εν λόγω αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άξονας Progress

▼M2

Άρθρο 14

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

1.  Ο άξονας Progress στηρίζει δράσεις στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ). Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η ενδεικτική ολική κατανομή των πιστώσεων για τον άξονα Progress, μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, τηρεί τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά:

α) απασχόληση, ιδίως για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: 20 %·

β) κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη και μείωση και πρόληψη της φτώχειας: 45 %·

γ) συνθήκες εργασίας: 7 %.

Τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς όπως αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου ή σε συνδυασμό αυτών.

2.  Από τις συνολικές πιστώσεις για τον άξονα Progress, σημαντικό ποσοστό θα πρέπει να διατίθεται για την προαγωγή του κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου για τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα.

▼B

Άρθρο 15

Ειδικοί στόχοι

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα Progress είναι οι εξής:

α) ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της Ένωσης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες·

β) διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, σε επίπεδο Ένωσης και εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης·

γ) παροχή οικονομικής στήριξης για τη δοκιμασία καινοτομιών στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς εργασίας, και, όπου χρειάζεται, για την ενίσχυση της ικανότητας των κύριων παραγόντων για εκπόνηση και εφαρμογή πειραματισμών κοινωνικής πολιτικής και για να καθίστανται προσιτές οι σχετικές γνώσεις και η εμπειρία·

δ) παροχή, στις ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις, χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προωθούν και να στηρίζουν την εφαρμογή των μέσων και πολιτικών της Ένωσης όπως ορίζει το άρθρο 1 και τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Άρθρο 16

Τύποι δράσεων

Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του άξονα Progress:

1. Δραστηριότητες ανάλυσης:

α) συλλογή δεδομένων και στατιστικών, συνυπολογισμός τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών κριτηρίων, και ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, ταξινομήσεων, μικρο-προσομοιώσεων, δεικτών και σημείων αναφοράς, ενδεχομένως με ανάλυση κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα·

β) έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και εκθέσεις, μεταξύ άλλων με την χρηματοδότηση δικτύων εμπειρογνωμόνων και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε θεματικούς τομείς·

γ) ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις αντικτύπου διεξαγόμενες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς·

δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·

ε) προετοιμασία και εφαρμογή κοινωνικού πειραματισμού σε ζητήματα πολιτικής ως μεθόδου για τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα·

στ) διάδοση των αποτελεσμάτων αυτών των δραστηριοτήτων ανάλυσης.

2. Δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης:

α) ανταλλαγές και διάδοση ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων και εμπειριών, αξιολογήσεις από ομότιμους ειδικούς, συγκριτική αξιολόγηση και αμοιβαία μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

β) εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια της προεδρίας του Συμβουλίου·

γ) κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής·

δ) σύνταξη και δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και μορφωτικού υλικού και μέτρα που αφορούν την ενημέρωση, κοινοποίηση και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των πρωτοβουλιών που στηρίζει το πρόγραμμα·

ε) δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας·

στ) ανάπτυξη και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία της Ένωσης, και σχετικά με την αγορά εργασίας.

3. Υποστήριξη των κύριων παραγόντων όσον αφορά:

α) το κόστος λειτουργίας των βασικών δικτύων σε επίπεδο Ένωσης, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν τους στόχους του άξονα Progress και συμβάλλουν στην επίτευξή τους·

β) ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών διοικήσεων και των εξειδικευμένων υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την προαγωγή της γεωγραφικής κινητικότητας και που ορίζονται από τα κράτη μέλη, καθώς και των παρόχων μικροπιστώσεων·

γ) σύσταση ομάδων εργασίας από υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·

δ) δικτύωση και συνεργασία μεταξύ ειδικευμένων οργανώσεων και άλλων σχετικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και υπηρεσιών απασχόλησης σε ενωσιακό επίπεδο·

ε) χρηματοδότηση παρατηρητηρίων σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αυτών για βασικούς θεματικούς τομείς·

στ) ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών.

Άρθρο 17

Συγχρηματοδότηση από την Ένωση

Σε περίπτωση που δράσεις υπαγόμενες στον άξονα του Progress χρηματοδοτούνται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ένωση με ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 80 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

Άρθρο 18

Συμμετοχή

1.  Στον άξονα Progress μπορούν να συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες:

α) τα κράτη μέλη·

β) οι χώρες του ΕΟΧ σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ και τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ·

γ) οι υποψήφιες και οι δυνάμει υποψήφιες, χώρες σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στις συμφωνίες-πλαίσια που έχουν συναφθεί με τις χώρες αυτές για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης.

2.  Πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί και ιδίως οι εξής:

α) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

β) υπηρεσίες απασχόλησης·

γ) εξειδικευμένοι οργανισμοί που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης·

δ) οι κοινωνικοί εταίροι·

ε) μη κυβερνητικές οργανώσεις·

στ) ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα·

ζ) εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου·

η) οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·

θ) τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς οργανώσεις και ιδιαίτερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ, τη ΔΟΕ με λοιπά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, και με την Παγκόσμια Τράπεζα.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εκπρόσωποι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια) που πραγματοποιούνται σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και το κόστος συμμετοχής τους μπορεί να καλύπτεται από το πρόγραμμα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άξονας EURES

▼M2

Άρθρο 19

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

Ο άξονας EURES στηρίζει ενέργειες στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ). Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η ενδεικτική ολική κατανομή των πιστώσεων για τον άξονα EURES, μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, τηρεί τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά:

α) διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους αιτούντες και τους εργοδότες: 15 %·

β) ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα στοχευμένης κινητικότητας: 15 %·

γ) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις: 18 %.

Τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς όπως αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου ή σε συνδυασμό αυτών.

▼B

Άρθρο 20

Ειδικοί στόχοι

Επιπλέον των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα EURES συνίστανται στα εξής:

α) εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, την υποβολή αιτήσεων εργασίας, και την αντίστοιχη πληροφόρηση και παροχή συμβουλών, καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως οι όροι διαβίωσης και εργασίας, προς διευκόλυνση των ενδεχόμενων αιτούντων και εργοδοτών, αντίστοιχα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις, για κενές θέσεις εργασίας και για αιτήσεις εργασίας, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα όπως η ατομική παροχή συμβουλών και καθοδήγησης, ιδίως για τα άτομα με χαμηλά προσόντα·

β) στήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας · η στήριξη στις υπηρεσίες EURES επεκτείνεται σε διάφορες φάσεις της τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας· τέτοιες υπηρεσίες στήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν στοχοθετημένα προγράμματα κινητικότητας για την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα, επάγγελμα, χώρα ή ομάδα χωρών ή για ιδιαίτερες ομάδες εργαζομένων, όπως οι νέοι, με τάση για κινητικότητα, εφόσον έχει εντοπιστεί σαφής οικονομική ανάγκη.

Άρθρο 21

Τύποι δράσεων

Ο άξων EURES μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση δράσεις για την προαγωγή της εθελοντικής κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση σε δίκαιη βάση και για την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα, και ιδίως:

α) ανάπτυξη και δραστηριότητες διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES, όπου αυτό ζητείται από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες για τις μεθοριακές περιφέρειες·

β) υπηρεσίες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών, τοποθέτησης και πρόσληψης για διασυνοριακούς εργαζομένους·

γ) ανάπτυξη πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας για τον συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας·

δ) ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών κινητικότητας για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε εργαζόμενους με ροπή κινητικότητας, εφόσον έχει εντοπισθεί σαφής οικονομική ανάγκη·

ε) αμοιβαία μάθηση μεταξύ των συντελεστών του EURES και κατάρτιση συμβούλων EURES, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES·

στ) δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας για αύξηση της ενημέρωσης όσον αφορά τα οφέλη της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας εν γένει και τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχει το EURES.

Άρθρο 22

Συγχρηματοδότηση από την Ένωση

Σε περίπτωση που δράσεις υπαγόμενες στον άξονα του EURES χρηματοδοτούνται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ένωση με ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 24

Συμμετοχή

1.  Στον άξονα EURES μπορούν να συμμετέχουν:

α) κράτη μέλη·

β) χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ και η Ελβετική Συνομοσπονδία σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ( 6 ).

▼M1

2.  Στον άξονα EURES μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, παράγοντες και οργανισμοί που έχουν οριστεί από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο EURES, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ). Στους εν λόγω φορείς, παράγοντες και οργανισμούς πρέπει να συγκαταλέγονται ιδίως:

α) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

β) υπηρεσίες απασχόλησης·

γ) οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

▼M2

Άρθρο 25

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στηρίζει ενέργειες στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β). Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η ολική κατανομή των πιστώσεων για τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων τηρεί τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά:

α) μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις: 35 %·

β) κοινωνική επιχειρηματικότητα: 35 %.

Τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις κατανέμονται στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) του πρώτου εδαφίου ή σε συνδυασμό αυτών.

▼B

Άρθρο 26

Ειδικοί στόχοι

Επιπλέον των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:

α) Αύξηση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση και της διαθεσιμότητας αυτής, για:

i) ευάλωτα άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την απασχόλησή τους, ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά και που θέλουν να συστήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση·

ii) πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο στη φάση εκκίνησης όσο και στη φάση ανάπτυξης, ιδιαίτερα πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα που αναφέρονται στο σημείο i)·

β) οικοδόμηση της ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων να λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα·

γ) στήριξη της ανάπτυξης της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων και διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων καθιστώντας διαθέσιμα ίδια και οιονεί ίδια κεφάλαια, δανειακά μέσα και επιδοτήσεις έως 500 000  EUR για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών όχι μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων EUR, ή ετήσιο ισοζύγιο όχι μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων EUR και οι οποίες δεν αποτελούν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συντονίζουν στενά, στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, τις δράσεις αυτές με εκείνες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και των εθνικών πολιτικών.

Άρθρο 27

Τύποι δράσεων

Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων για την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας, ιδίως μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στον τίτλο VIII του Μέρους Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και επιχορηγήσεων μπορεί να παρέχεται υπό τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Άρθρο 28

Συμμετοχή

1.  Η συμμετοχή στον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ανοικτή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εδρεύουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 και που παρέχουν στις εν λόγω χώρες:

α) μικροχρηματοδότηση για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις· και/ή

β) χρηματοδότηση για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στον άξονα διασφαλίζεται, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα κράτη μέλη.

3.  Για να προσεγγίσουν τους τελικούς δικαιούχους και να δημιουργήσουν βιώσιμες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) συνεργάζονται στενά με τις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των τελικών δικαιούχων μικροπίστωσης και με τους οργανισμούς, ιδίως εκείνους που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και παρέχουν προγράμματα καθοδήγησης και κατάρτισης στους εν λόγω τελικούς δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζεται ικανοποιητική παρακολούθηση αυτών των δικαιούχων τόσο πριν όσο και μετά τη δημιουργία της πολύ μικρής επιχείρησης.

4.  Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και την προστασία των πελατών σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης και επιδιώκουν να αποφεύγεται η υπερχρέωση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα του δανεισμού τους με υψηλά επιτόκια ή με όρους που είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην αφερεγγυότητά τους.

Άρθρο 29

Χρηματοδοτική συνεισφορά

Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον άξονα «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημίες από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Άρθρο 30

Διαχείριση

1.  Για την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 27, η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, και ιδίως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι συμφωνίες αυτές θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή των καθηκόντων που ανατίθενται στις εν λόγω οντότητες, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικών με την ανάγκη διασφάλισης της προσθετικότητας και του συντονισμού με τα υφιστάμενα ενωσιακά και εθνικά χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και με την ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών και των άλλων συμμετεχουσών χωρών. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα του τίτλου VIII του Μέρους Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορούν να χορηγούνται μέσω επένδυσης σε ειδικό επενδυτικό φορέα, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του προγράμματος, άλλους επενδυτές ή αμφότερα.

2.  Ο ειδικός επενδυτικός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρέχει, μεταξύ άλλων, δάνεια, ίδιο κεφάλαιο και μέσα καταμερισμού του κινδύνου για τους μεσάζοντες ή άμεση χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας ή και τα δύο. Το ίδιο κεφάλαιο μπορεί να παρέχεται, μεταξύ άλλων, με τη μορφή ανοιχτών συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο, αφανών συμμετοχών, μετοχικών δανείων, καθώς και ως συνδυασμός διαφόρων τύπων συμμετοχών που εκδίδονται προς τους επενδυτές.

3.  Οι προϋποθέσεις, όπως τα επιτόκια, που αφορούν μικροπιστώσεις οι οποίες στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα αντανακλούν το όφελος της στήριξης και είναι εύλογες σε σχέση με τους υποκείμενους κινδύνους και το πραγματικό κόστος της χρηματοδότησης που σχετίζεται με μία πίστωση.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, ετήσιες αποπληρωμές που πραγματοποιούνται από ένα χρηματοπιστωτικό μέσο αποδίδονται σ’ αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο έως την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ τα έσοδα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης μετά την αφαίρεση των δαπανών και τελών διαχείρισης. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν ήδη συσταθεί σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, οι ετήσιες αποπληρωμές και τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες που άρχισαν κατά την προηγούμενη περίοδο αποδίδονται στο χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την τρέχουσα περίοδο.

5.  Κατά τη λήξη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή μετά τον τερματισμό της επενδυτικής περιόδου του ειδικευμένου επενδυτικού φορέα, το υπόλοιπο που οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλλονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.  Οι οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της χρηματοδότησης συνάπτουν γραπτές συμφωνίες με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 28. Οι εν λόγω συμφωνίες πρέπει να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να χρησιμοποιούν τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 26 και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 31.

Άρθρο 31

Εκθέσεις εκτέλεσης

1.  Οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της χρηματοδότησής τους διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης σχετικά με τις δραστηριότητες που έλαβαν ενίσχυση, καθώς και σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεσή τους και την κατανομή της χρηματοδότησης και τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά τομέα, γεωγραφική περιοχή και είδος δικαιούχων. Οι εν λόγω εκθέσεις παρουσιάζουν επίσης τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο και τις συμβάσεις που συνάφθηκαν από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιωσιμότητα της στήριξης που χορηγήθηκε σε επιχειρήσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.

2.  Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης χρησιμοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης που προβλέπονται στο άρθρο 12. Οι εκθέσεις παρακολούθησης περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, ιδίως του ΕΚΤ.ΤΙΤΛΟΣ III

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Προγράμματα εργασίας

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν προγράμματα εργασίας που καλύπτει καθέναν από τους τρεις άξονες. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3.

▼M2

Τα προγράμματα εργασίας ισχύουν κατά περίπτωση, για μια κυλιόμενη περίοδο τριών ετών και περιέχουν μια περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, τις διαδικασίες επιλογής δράσεων που θα στηριχθούν από την Ένωση, τη γεωγραφική κάλυψη, το στοχευόμενο κοινό και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν επίσης ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε ειδικό στόχο. Τα προγράμματα εργασίας ενισχύουν τη συνεκτικότητα του προγράμματος με την ένδειξη των δεσμών μεταξύ των τριών αξόνων.

▼M2 —————

▼B

Άρθρο 35

Πρόσθετα μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και των ρυθμίσεων για τη διάδοση και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων, εγκρίνονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Άρθρο 36

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 37

Μεταβατικά μέτρα

Οι δράσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ και οι οποίες εκκινούν πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούν να διέπονται από την εν λόγω απόφαση. Για τις εν λόγω δράσεις η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 38

Αξιολόγηση

1.  Η τελική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει την τελική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ειδική τελική αξιολόγηση του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη των συμφωνιών με τις οντότητες.

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις στην απόφαση αριθ. 283/2010/EE

Η απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Κατά τη λήξη της ισχύος του μηχανισμού, το υπόλοιπο που οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθεται για μικροχρηματοδοτήσεις και στήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») ( *1 ).

2) Στο άρθρο 8 οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.( 1 ) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Βλέπε σελίδα 320 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

( 5 ) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

( 6 ) ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 6.

( 7 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

( *1 ) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238».