2013D0034 — EL — 09.12.2013 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/34/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιανουαρίου 2013

για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)

(ΕΕ L 014, 18.1.2013, p.19)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/729/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 2013

  L 332

18

11.12.2013
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/34/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιανουαρίου 2013

για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι λόγω των ριζικών αλλαγών στο Μάλι πρέπει να επανεξεταστούν οι δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει η Ένωση για να υποστηρίξει την αποκατάσταση της δημοκρατικής κυβέρνησης και του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την επικράτεια του Μάλι. Ζήτησε από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας (YE) και την Επιτροπή να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για ενωσιακή δράση σε ορισμένους τομείς ώστε να ανταποκριθούν στη μεταβαλλόμενη κατάσταση.

(2)

Με επιστολή της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Μάλι ζήτησε την υποστήριξη της Ένωσης προκειμένου να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα του Μάλι.

(3)

Στην απόφαση 2071 (2012) της 12ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στο Μάλι, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις επιπτώσεις της αστάθειας στο βόρειο Μάλι σε ολόκληρη την περιοχή και σε ευρύτερη ακόμη ακτίνα και τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει ταχεία ανταπόκριση ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ, κάλεσε τους διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, να παράσχουν στον στρατό και στις δυνάμεις ασφαλείας του Μάλι, βοήθεια, ειδικές γνώσεις, εκπαίδευση και συνδρομή στον τομέα της αύξησης των ικανοτήτων.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 15ης Οκτωβρίου 2012, το Συμβούλιο ζήτησε να συνεχιστούν και να επεκταθούν επειγόντως οι εργασίες σχεδιασμού ενδεχόμενης στρατιωτικής αποστολής στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), ιδίως με την εκπόνηση μιας γενικής έννοιας της διαχείρισης της κρίσης σχετικά με την αναδιοργάνωση και την εκπαίδευση των αμυντικών δυνάμεων του Μάλι, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας τέτοιας αποστολής, μεταξύ άλλων με την πλήρη υποστήριξης των αρχών του Μάλι και του καθορισμού στρατηγικής αποχώρησης.

(5)

Στα συμπεράσματά του της 19ης Νοεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την παρουσίαση, από την ΥΕ, της γενικής έννοιας της διαχείρισης κρίσεων και κάλεσε τις συναφείς ομάδες να την εξετάσουν κατεπειγόντως ώστε να εγκριθεί ενδεχομένως από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2012.

(6)

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε μια γενική έννοια της διαχείρισης κρίσεων σχετικά με ενδεχόμενη στρατιωτική αποστολή στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ στο Μάλι. Το Συμβούλιο τόνισε το γεγονός ότι η αποστολή στο Μάλι θα πρέπει να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συνολικής προσέγγισης της Ένωσης, όπως καθορίστηκε στη στρατηγική για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σάχελ.

(7)

Με την από 24 Δεκεμβρίου 2012 επιστολή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Μάλι απηύθυνε πρόσκληση στην ΥΕ καλωσορίζοντας την έλευση της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ στο Μάλι.

(8)

Η επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας (ΕΠΑ) θα πρέπει να ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και της ΥΕ, τον πολιτικό έλεγχο επί της στρατιωτικής αποστολής της Ένωσης, να της παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

(9)

Είναι αναγκαίο να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις και να συναφθούν διεθνείς συμφωνίες σχετικά με το καθεστώς των ενωσιακών μονάδων και προσωπικού και τη συμμετοχή τρίτων κρατών σε ενωσιακές αποστολές.

(10)

Οι επιχειρησιακές δαπάνες που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση, οι οποίες έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, θα πρέπει να βαρύνουν τα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ και σύμφωνα με την απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Αθηνά) ( 1 ).

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση της Δανίας που είναι προσαρτημένο στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Δανία δεν συμμετέχει στην κατάρτιση και την εφαρμογή αποφάσεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας. Η Δανία δεν συμμετέχει στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης και, κατά συνέπεια, δεν συμμετέχει στη χρηματοδότηση της αποστολής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1

Αποστολή

1.  Η Ένωση διεξάγει στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή («EUTM Mali») για να παράσχει στο νότιο Μάλι στρατιωτική και εκπαιδευτική συνδρομή στις ένοπλες δυνάμεις του Μάλι που δρουν υπό τον έλεγχο των νόμιμων πολιτικών αρχών, προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της στρατιωτικής ικανότητάς τους ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας του Μάλι και τη μείωση της απειλής από τρομοκρατικές ομάδες. Η EUTM Mali δεν εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις.

2.  Στόχος της αποστολής EUTM Mali είναι να ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές ανάγκες των ΕΔΜ με την παροχή:

α) εκπαιδευτικής υποστήριξης εις όφελος των ικανοτήτων των ΕΔΜ·

β) εκπαίδευσης και καθοδήγησης όσον αφορά τη διοίκηση και τον έλεγχο, την υλικοτεχνική αλυσίδα και τους ανθρώπινους πόρους, καθώς και την εκπαίδευση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στην προστασία των αμάχων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3.  Η EUTM Mali στοχεύει στην τόνωση των προϋποθέσεων για κατάλληλο πολιτικό έλεγχο από νομιμοποιημένες πολιτικές αρχές των ΕΔΜ.

4.  Οι δραστηριότητες της EUTM Mali θα διεξαχθούν σε στενό συντονισμό με άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στην υποστήριξη των ΕΔΜ, και ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) και την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (Ecowas).

Άρθρο 2

Διορισμός του διοικητή της αποστολής της ΕΕ

1.  Ο στρατηγός François LECOINTRE διορίζεται διοικητής της αποστολής της ΕΕ.

2.  Ο διοικητής της αποστολής της ΕΕ αναλαμβάνει τα καθήκοντα διοικητή επιχειρήσεων και διοικητή δυνάμεων ΕΕ.

Άρθρο 3

Ορισμός του Στρατηγείου της αποστολής

1.  Το Στρατηγείο της αποστολής EUTM Mali εδρεύει στο Μάλι. Εκτελεί καθήκοντα αφενός Επιχειρησιακού Στρατηγείου και αφετέρου Στρατηγείου Δυνάμεων.

2.  Το Στρατηγείο της αποστολής περιλαμβάνει υποστηρικτική ομάδα στις Βρυξέλλες.

▼M1

Άρθρο 3α

Μονάδα σχεδιασμού

1.  Η αποστολή EUTM Mali διαθέτει μονάδα σχεδιασμού για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή σχεδίων. Η αποστολή, ανάλογα με την περίπτωση, συντονίζει, διευκολύνει και παρέχει συμβουλές όσον αφορά σχέδια που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και από τρίτα κράτη, υπό την ευθύνη τους, σε τομείς που συνδέονται με την αποστολή και στηρίζουν τους στόχους της.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο διοικητής της αποστολής της ΕΕ εξουσιοδοτείται να καταφύγει στις χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών ή τρίτων κρατών για την εφαρμογή σχεδίων που κρίνεται ότι συμπληρώνουν σε σταθερή βάση τις λοιπές δράσεις της EUTM Mali. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διοικητής της Αποστολής συνάπτει συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη, η οποία ρυθμίζει, ιδίως, τους ειδικούς όρους σχετικά με τον χειρισμό κάθε καταγγελίας τρίτων περί ζημιών που προκαλούνται εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του διοικητή της Αποστολής κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων που παρέχονται από τα κράτη.

Τα κράτη που παρέχουν την οικονομική συνδρομή δεν μπορούν επ’ ουδενί να καθιστούν υπεύθυνους την ΕΕ ή την ΥΕ για πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττει ο διοικητής της Αποστολής κατά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους.

3.  Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας συμφωνεί σχετικά με την αποδοχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τρίτα κράτη προς τη μονάδα σχεδιασμού.

▼B

Άρθρο 4

Σχεδιασμός και δρομολόγηση της EUTM Mali

Η απόφαση για τη δρομολόγηση της EUTM Mali εκδίδεται από το Συμβούλιο κατόπιν έγκρισης του σχεδίου αποστολής και των κανόνων εμπλοκής.

Άρθρο 5

Πολιτικός έλεγχος και στρατηγική διεύθυνση

1.  Υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και της ΥΕ, η ΕΠΑ ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική καθοδήγηση της EUTM Mali. Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 38 της ΣΕΕ. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει τις εξουσίες τροποποίησης των εγγράφων σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου αποστολής και της αλυσίδας διοίκησης. Περιλαμβάνει επίσης τις εξουσίες λήψης αποφάσεων για τον διορισμό των αντίστοιχων διοικητών αποστολής ΕΕ. Οι εξουσίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους στόχους και τον τερματισμό της EUTM Mali εξακολουθούν να εμπίπτουν στο Συμβούλιο.

2.  Η ΕΠΑ υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο σε τακτά διαστήματα.

3.  Στην ΕΠΑ υποβάλλονται εκθέσεις, σε τακτά διαστήματα, από τον πρόεδρο της στρατιωτικής επιτροπής της ΕΕ (EUMC) όσον αφορά τη διεξαγωγή της EUTM Mali. Η ΕΠΑ μπορεί να καλεί τον διοικητή αποστολής ΕΕ στις συνεδριάσεις της, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 6

Στρατιωτική διεύθυνση

1.  Η EUMC παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της EUTM Mali η οποία διεξάγεται υπό την ευθύνη του διοικητή αποστολής ΕΕ.

2.  Η EUMC λαμβάνει εκθέσεις από τον διοικητή αποστολής ΕΕ σε τακτά διαστήματα. Μπορεί να καλεί τον διοικητή αποστολής ΕΕ στις συνεδριάσεις της, ανάλογα με την περίπτωση.

3.  Ο πρόεδρος της EUMC ενεργεί ως βασικό σημείο επαφής με τον διοικητή αποστολής ΕΕ.

Άρθρο 7

Συνοχή της ανταπόκρισης της Ένωσης και συντονισμός

1.  Η ΥΕ μεριμνά για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και για τη συνοχή της με την εξωτερική δράση της ΕΕ στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ.

2.  Με την επιφύλαξη της δομής διοίκησης, ο διοικητής αποστολής ΕΕ λαμβάνει επιτόπου πολιτική καθοδήγηση από τον αρχηγό της αντιπροσωπείας της Ένωσης στο Bamako σε στενό συντονισμό με τον συντονιστή της ΕΕ για το Σαχέλ.

3.  Η EUTM Mali συντονίζεται με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ένωσης στον Νίγηρα (EUCAP SAHEL Niger) με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργιών.

4.  Η EUTM Mali συντονίζει τις δραστηριότητές της με τις διμερείς δραστηριότητες των κρατών μελών στο Μάλι, καθώς και με άλλους διεθνείς παράγοντες στην περιοχή, ιδίως με τα ΗΕ, την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και διμερείς παράγοντες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο Καναδάς, και με βασικούς περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 8

Συμμετοχή τρίτων κρατών

1.  Με την επιφύλαξη της αυτονομίας της Ένωσης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων ή του ενιαίου θεσμικού πλαισίου, και σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μπορεί να καλούνται τρίτα κράτη να συμμετάσχουν στην EUTM Mali.

2.  Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να καλεί τρίτα κράτη να παρέχουν συνεισφορές και να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις όσον αφορά την αποδοχή των προτεινόμενων συνεισφορών, κατόπιν σύστασης του διοικητή αποστολής ΕΕ και της EUMC.

3.  Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων κρατών καλύπτονται από συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 37 της ΣΕΕ και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ. Όποτε η ΕΕ και ένα τρίτο κράτος συνάπτουν συμφωνία για τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή του τρίτου κράτους στις ενωσιακές αποστολές διαχείρισης κρίσεων, οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής εφαρμόζονται στο πλαίσιο της EUTM Mali.

4.  Τα τρίτα κράτη που προβαίνουν σε σημαντικές στρατιωτικές συνεισφορές στην EUTM Mali έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη που λαμβάνουν μέρος στην EUTM Mali, όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της EUTM Mali.

5.  Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις για τη σύσταση επιτροπής χορηγών, σε περίπτωση που τρίτα κράτη παρέχουν σημαντικές στρατιωτικές συνεισφορές.

Άρθρο 9

Καθεστώς του προσωπικού υπό την ηγεσία της ΕΕ

Το καθεστώς του υπό την ηγεσία της ΕΕ προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων, των ασυλιών και των περαιτέρω απαιτούμενων εγγυήσεων για την ολοκλήρωση και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποστολής του αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας που θα συναφθεί δυνάμει του άρθρου 37 της ΣΕΈ και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

1.  Οι κοινές δαπάνες της EUTM Mali υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με την απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ.

2.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για τις κοινές δαπάνες της EUTM Mali ορίζεται σε 12,3 εκατ. EUR. Το ποσοστό του ποσού αναφοράς κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/871/ΚΕΠΠΑ ανέρχεται σε 50 %, και το ποσοστό για ανάληψη υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 της απόφασης 2011/871/ΚΕΠΠΑ ανέρχεται σε 70 %.

Άρθρο 11

Γνωστοποίηση πληροφοριών

1.  Η ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στα τρίτα κράτη που συνδέονται με την παρούσα απόφαση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τις ανάγκες της EUTM Mali, διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που παράγονται για τους σκοπούς της EUTM Mali, βάσει της απόφασης 2011/292/ΕΕ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ ( 2 ):

α) έως της διαβάθμισης που προβλέπεται στις εφαρμοζόμενες συμφωνίες περί ασφάλειας των πληροφοριών μεταξύ της Ένωσης και του οικείου τρίτου κράτους· ή

β) σε άλλες περιπτώσεις, έως της διαβάθμισης «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL».

2.  Η ΥΕ εξουσιοδοτείται επίσης να κοινοποιεί στα ΗΕ και στην Ecowas, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της EUTM Mali, διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ έως τον βαθμό «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» που έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της EUTM Mali, σύμφωνα με την απόφαση 2011/292/ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται ρυθμίσεις μεταξύ της ΥΕ και των αρμόδιων αρχών των ΗΕ και της Ecowas.

3.  Σε περίπτωση συγκεκριμένης και άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης, η ΥΕ εξουσιοδοτείται επίσης να κοινοποιεί στο κράτος υποδοχής διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που παράγονται για τους σκοπούς της EUTM Mali και φέρουν διαβάθμιση έως «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», σύμφωνα με την απόφαση 2011/292/ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται ρυθμίσεις μεταξύ της ΥΕ και των αρμόδιων αρχών του κράτους υποδοχής.

4.  Η ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στα τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην παρούσα απόφαση μη διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ που αφορούν τις συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με την EUTM Mali και τα οποία καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου ( 3 ).

5.  Η ΥΕ δύναται να αναθέτει τις εξουσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, καθώς και τη δυνατότητα θέσπισης των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και/ή στον διοικητή της αποστολής της ΕΕ.

Άρθρο 12

Έναρξη και λήξη ισχύος

1.  Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

2.  Η θητεία της EUTM Mali λήγει 15 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τη δρομολόγηση της EUTM Mali.

3.  Η παρούσα απόφαση καταργείται την ημερομηνία κλεισίματος του Στρατηγείου της αποστολής σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί για τον τερματισμό της EUTM Mali και με την επιφύλαξη των διαδικασιών σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο και την απόδοση των λογαριασμών της EUTM Mali, όπως ορίζονται στην απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ.( 1 ) ΕΕ L 343 της 23.12.2011, σ. 35.

( 2 ) ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 17.

( 3 ) Απόφαση 2009/937/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 35).