02013D0010 — EL — 04.01.2021 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 19ης Απριλίου 2013

σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ

(αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2013/10)

(2013/211/ΕΕ)

(ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 37)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/669 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2019

  L 113

6

29.4.2019

►M2

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2090 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2020

  L 423

62

15.12.2020
▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 19ης Απριλίου 2013

σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ

(αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2013/10)

(2013/211/ΕΕ)Άρθρο 1

Ονομαστικές αξίες και προδιαγραφές

▼M1

1.  

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς περιλαμβάνουν επτά ονομαστικές αξίες, πέντε (5) έως πεντακοσίων (500) ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της δεύτερης σειράς περιλαμβάνουν έξι ονομαστικές αξίες, πέντε (5) έως διακοσίων (200) ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, θέμα απεικόνισης των οποίων είναι οι «Εποχές και ρυθμοί της Ευρώπης», φέρουν τις ακόλουθες βασικές προδιαγραφές.Ονομαστική αξία (ευρώ)

Διαστάσεις (πρώτη σειρά)

Διαστάσεις (δεύτερη σειρά)

Κυρίαρχο χρώμα

Σχέδιο

5

120 × 62 χιλ.

120 × 62 χιλ.

Γκρι

Κλασσικό

10

127 × 67 χιλ.

127 × 67 χιλ.

Κόκκινο

Ρωμανικό

20

133 × 72 χιλ.

133 × 72 χιλ.

Μπλε

Γοτθικό

50

140 × 77 χιλ.

140 × 77 χιλ.

Πορτοκαλί

Αναγεννησιακό

100

147 × 82 χιλ.

147 × 77 χιλ.

Πράσινο

Μπαρόκ και ροκοκό

200

153 × 82 χιλ.

153 × 77 χιλ.

Κίτρινο-καφέ

Αρχιτεκτονική του σιδήρου και του γυαλιού

500

160 × 82 χιλ.

Εξαιρείται από τη δεύτερη σειρά

Μωβ

Μοντέρνα αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα

▼B

2.  

Οι επτά ονομαστικές αξίες της σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ φέρουν παραστάσεις πυλών και παραθύρων στην πρόσθια όψη και παραστάσεις γεφυρών στην οπίσθια όψη. Οι παραστάσεις και των επτά ονομαστικών αξιών είναι χαρακτηριστικές των διαφόρων ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών περιόδων που προαναφέρονται. Άλλα στοιχεία των σχεδίων περιλαμβάνουν:

α) 

το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β) 

το όνομα του νομίσματος στο λατινικό και το ελληνικό αλφάβητο και, επιπροσθέτως, για τη δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, το όνομα του νομίσματος στο κυριλλικό αλφάβητο·

▼M1

γ) 

τα αρχικά της ΕΚΤ στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

i) 

για την πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ τα αρχικά της ΕΚΤ παρατίθενται στις ακόλουθες πέντε επίσημες γλώσσες: BCE, ECB, EZB, EKT και EKP·

ii) 

για τη δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ τα αρχικά της ΕΚΤ παρατίθενται στις ακόλουθες (1) εννέα επίσημες γλώσσες προκειμένου για τις ονομαστικές αξίες των 5, 10 και 20 ευρώ: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE και EBC· και (2) δέκα επίσημες γλώσσες προκειμένου για τις ονομαστικές αξίες των 50, 100 και 200 ευρώ: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE και EBC·

▼B

δ) 

το σύμβολο ©, ενδεικτικό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ· και

ε) 

την υπογραφή του προέδρου της ΕΚΤ.

▼M2

Άρθρο 2

Κανόνες αναπαραγωγής όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια ευρώ

1.  

Ως «προϊόν αναπαραγωγής» νοείται κάθε υλική ή άυλη απεικόνιση ολόκληρου ή τμήματος τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1, ή τμημάτων επιμέρους στοιχείων του σχεδίου του, όπως μεταξύ άλλων το χρώμα, οι διαστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα γράμματα ή σύμβολα, που μπορεί να ομοιάζει με τραπεζογραμμάτιο ευρώ ή να δίνει εν γένει την εντύπωση ότι πρόκειται για γνήσιο τραπεζογραμμάτιο ευρώ, ανεξάρτητα από:

α) 

το μέγεθος της απεικόνισης· ή

β) 

τα υλικά ή τις τεχνικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του· ή

γ) 

το αν έχουν υποστεί αλλοίωση ή προσθήκες στοιχεία του σχεδίου του τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως γράμματα ή σύμβολα.

2.  
Με την επιφύλαξη της συναίνεσης της ΕΚΤ ή ορισμένης ΕθνΚΤ ως προς την εφαρμογή εξαίρεσης κατά την παράγραφο 5, τα προϊόντα αναπαραγωγής που δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 θεωρούνται παράνομα και απαγορεύεται η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, διάδοση, πώληση, προώθηση, εισαγωγή στην Ένωση και χρήση ή απόπειρας χρήσης τους για σκοπούς διενέργειας συναλλαγών.
3.  

Τα προϊόντα αναπαραγωγής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται νόμιμα, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν εσφαλμένα από το κοινό ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ:

α) 

μονής όψης προϊόντα αναπαραγωγής τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1, εφόσον οι διαστάσεις τους αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 125 % τόσο του μήκους όσο και του πλάτους ή έως και 75 % τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1· ή

β) 

διπλής όψης προϊόντα αναπαραγωγής τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1, εφόσον οι διαστάσεις τους αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 200 % τόσο του μήκους όσο και του πλάτους ή έως και 50 % τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1· ή

γ) 

προϊόντα αναπαραγωγής επιμέρους στοιχείων του σχεδίου τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1, εφόσον το συγκεκριμένο στοιχείο του σχεδίου δεν απεικονίζεται σε επιφάνεια που ομοιάζει με τραπεζογραμμάτιο· ή

δ) 

μονής όψης προϊόντα αναπαραγωγής που απεικονίζουν τμήμα της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης τραπεζογραμματίου ευρώ, εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα είναι μικρότερο σε διαστάσεις από το ένα τρίτο της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης του τραπεζογραμματίου ευρώ, αντίστοιχα, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1· ή

ε) 

προϊόντα αναπαραγωγής από υλικό σαφώς διαφορετικό του χαρτιού, το οποίο εξ όψεως και διά της αφής διακρίνεται από το υλικό που χρησιμοποιείται στα τραπεζογραμμάτια· ή

στ) 

άυλα προϊόντα αναπαραγωγής που καθίστανται ηλεκτρονικά διαθέσιμα σε ιστότοπους, με χρήση ενσύρματων ή ασύρματων μέσων ή κάθε άλλου μέσου που επιτρέπει την πρόσβαση των συναλλασσομένων στα εν λόγω προϊόντα από τόπο και σε χρόνο της επιλογής τους, εφόσον:

— 
το προϊόν αναπαραγωγής φέρει σε διαγώνια διάταξη την ένδειξη SPECIMEN (ή αντίστοιχη ένδειξη σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε γραμματοσειρά Arial ή παρόμοια αυτής,
— 
η ανάλυση του προϊόντος ηλεκτρονικής αναπαραγωγής στις πραγματικές διαστάσεις του αναπαραγόμενου τραπεζογραμματίου δεν υπερβαίνει τα 72 dpi (στιγμές ανά ίντσα),
— 
το μήκος της ένδειξης SPECIMEN (ή αντίστοιχης ένδειξης σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καταλαμβάνει τουλάχιστον το 75 % του μήκους του προϊόντος αναπαραγωγής,
— 
το πλάτος της ένδειξης SPECIMEN (ή αντίστοιχης ένδειξης σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καταλαμβάνει τουλάχιστον το 15 % του πλάτους του προϊόντος αναπαραγωγής, και
— 
η ένδειξη SPECIMEN (ή αντίστοιχη ένδειξη σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απεικονίζεται με αδιαφανές χρώμα που δημιουργεί αντίθεση με το κυρίαρχο χρώμα του αναπαραγόμενου τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1.
5.  
Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος, η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ, κατά περίπτωση, μπορεί να συναινεί σε εξαίρεση προϊόντος αναπαραγωγής που δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 3 από την απαγόρευση της παραγράφου 2, εάν κρίνει ότι το εν λόγω προϊόν αναπαραγωγής δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί εσφαλμένα από το κοινό ως γνήσιο τραπεζογραμμάτιο ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1. Στην περίπτωση που ορισμένο προϊόν αναπαραγωγής παράγεται στην επικράτεια ενός μόνο κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ, τα ως άνω αιτήματα εξαίρεσης απευθύνονται στην ΕθνΚΤ του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Σε κάθε άλλη περίπτωση αυτά απευθύνονται στην ΕΚΤ.
6.  
Οι κανόνες αναπαραγωγής όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια ευρώ εφαρμόζονται και σε τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν αποσυρθεί ή έχουν απολέσει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

▼B

Άρθρο 3

Ανταλλαγή φθαρμένων γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ

1.  

Οι ΕθνΚΤ ανταλλάσσουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος και υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 6, φθαρμένα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

όταν προσκομίζεται άνω του 50 % του σώματος του τραπεζογραμματίου· ή

β) 

όταν προσκομίζεται έως και το 50 % του σώματος του τραπεζογραμματίου, ο δε συναλλασσόμενος αποδεικνύει ότι τα ελλείποντα τμήματα έχουν καταστραφεί.

2.  

Πέραν των διατάξεων της παραγράφου 1, η ανταλλαγή φθαρμένων γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α) 

όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς το νόμιμο της κατοχής των τραπεζογραμματίων ευρώ από τον συναλλασσόμενο, ο τελευταίος προβαίνει σε γνωστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητάς του και προσκομίζει αποδείξεις ότι είναι νόμιμος κάτοχος των τραπεζογραμματίων ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξουσιοδοτημένος από το νόμιμο κάτοχο·

β) 

όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ, ο συναλλασσόμενος προβαίνει σε γνωστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητάς του·

γ) 

όταν προσκομίζονται τραπεζογραμμάτια ευρώ κηλιδωμένα από μελάνη, αλλοιωμένα ή εμποτισμένα με υγρό, ο συναλλασσόμενος διευκρινίζει εγγράφως το είδος της κηλίδας, της αλλοίωσης ή του εμποτισμού·

δ) 

όταν τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν υποστεί φθορά από αντικλεπτικές συσκευές, ο συναλλασσόμενος υποβάλλει έγγραφη δήλωση σχετικά με την αιτία και το είδος της ουδετεροποίησης·

ε) 

όταν τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν υποστεί φθορά από αντικλεπτικές συσκευές στο πλαίσιο της τέλεσης ή της απόπειρας τέλεσης ληστείας ή κλοπής ή άλλης εγκληματικής πράξης, τα τραπεζογραμμάτια ανταλλάσσονται μόνον κατόπιν αιτήματος του νόμιμου κατόχου ή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξουσιοδοτημένου προσώπου από το νόμιμο κάτοχο εις βάρος του οποίου τελέστηκε ή έγινε απόπειρα τέλεσης εγκληματικής πράξης η οποία προκάλεσε φθορά στα τραπεζογραμμάτια·

στ) 

όταν τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν φθαρεί από αντικλεπτικές συσκευές και προσκομίζονται από ιδρύματα και οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001, τα εν λόγω ιδρύματα και οικονομικοί φορείς υποβάλλουν έγγραφη δήλωση σχετικά με την αιτία της ουδετεροποίησης, παρέχουν τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της αντικλεπτικής συσκευής, τα στοιχεία του φορέα που προσκομίζει τα φθαρμένα τραπεζογραμμάτια και την ημερομηνία προσκόμισης αυτών·

ζ) 

όταν τα γνήσια τραπεζογραμμάτια έχουν φθαρεί μαζικά λόγω ενεργοποίησης αντικλεπτικών συσκευών, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό και εφόσον απαιτείται από τις ΕθνΚΤ, τα τραπεζογραμμάτια προσκομίζονται σε δεσμίδες των εκατό τουλάχιστον τραπεζογραμματίων, εφόσον ο αριθμός τους επαρκεί για το σχηματισμό τέτοιων δεσμίδων·

▼M1

η) 

όταν ιδρύματα και οικονομικοί φορείς του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 προσκομίζουν προς ανταλλαγή με μία ή περισσότερες συναλλαγές φθαρμένα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ αξίας τουλάχιστον 10 000  ευρώ, προσκομίζουν έγγραφα τεκμηρίωσης της προέλευσης των τραπεζογραμματίων και στοιχεία της ταυτότητας του πελάτη ή, κατά περίπτωση, του πραγματικού δικαιούχου κατά τους ορισμούς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει και σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τη συμπλήρωση του ορίου των 10 000  ευρώ. Οι κανόνες της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν αυστηρότερες απαιτήσεις ταυτοποίησης και παροχής στοιχείων που τυχόν θεσπίζουν τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

▼B

3.  

Με την επιφύλαξη των παραπάνω:

α) 

όταν οι ΕθνΚΤ γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν σκόπιμα φθαρεί, αρνούνται να τα ανταλλάξουν και τα παρακρατούν, προκειμένου να αποφεύγεται η επιστροφή τους στην κυκλοφορία ή να προλαμβάνεται η προσκόμισή τους από το συναλλασσόμενο σε άλλη ΕθνΚΤ για ανταλλαγή. Πάντως, προβαίνουν στην ανταλλαγή των φθαρμένων γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ, εφόσον γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ο συναλλασσόμενος είναι καλόπιστος ή εφόσον αυτός αποδεικνύει ότι είναι καλόπιστος. Τραπεζογραμμάτια ευρώ τα οποία είναι φθαρμένα σε ελάσσονα βαθμό, π.χ. φέρουν σημειώσεις, αριθμούς ή σύντομα κείμενα, καταρχήν δεν θεωρούνται τραπεζογραμμάτια ευρώ τα οποία έχουν σκόπιμα φθαρεί· και

β) 

όταν οι ΕθνΚΤ γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, αρνούνται να προβούν στην ανταλλαγή των φθαρμένων γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ, τα οποία και παρακρατούν, έναντι αποδεικτικού παραλαβής, ως αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές ενόψει της έναρξης ανακριτικής διαδικασίας ή —όταν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη— της τεκμηρίωσής της. Με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ καθίστανται ανταλλάξιμα με το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2·

γ) 

όταν οι ΕθνΚΤ γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι τα φθαρμένα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν αλλοιωθεί με αποτέλεσμα να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, ανταλλάσσουν τα φθαρμένα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ, εφόσον ο συναλλασσόμενος μπορεί να προσκομίσει αξιολόγηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας από τις αρμόδιες αρχές.

▼M1

4.  
Εναπόκειται στην εκάστοτε ΕθνΚΤ, κατά την κρίση της, να πραγματοποιεί την ανταλλαγή είτε παραδίδοντας στον αιτούντα το ισόποσο των τραπεζογραμματίων σε μετρητά οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας είτε πιστώνοντας την αξία των τραπεζογραμματίων σε τραπεζικό λογαριασμό του που μπορεί να προσδιορισθεί με σαφήνεια βάσει διεθνούς αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), ή σε λογαριασμό που ο ίδιος τηρεί στην εν λόγω ΕθνΚΤ.

▼B

Άρθρο 4

Θέσπιση τέλους για την ανταλλαγή φθαρμένων από αντικλεπτικές συσκευές γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ

▼M1

1.  
Οι ΕθνΚΤ επιβάλλουν τέλος σε ιδρύματα και οικονομικούς φορείς του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 που ζητούν από εκείνες την ανταλλαγή γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία έχουν φθαρεί από αντικλεπτικές συσκευές κατά το άρθρο 3. Το τέλος επιβάλλεται ανεξαρτήτως του τρόπου εκτέλεσης της ανταλλαγής από τις ΕθνΚΤ με παράδοση μετρητών ή με πίστωση της αξίας των τραπεζογραμματίων σε λογαριασμό.

▼B

2.  
Το τέλος ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά φθαρμένο τραπεζογραμμάτιο ευρώ.
3.  
Το τέλος επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση ανταλλαγής τουλάχιστον εκατό φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ. Το τέλος επιβάλλεται για όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που ανταλλάσσονται.
4.  
Δεν επιβάλλεται τέλος στην περίπτωση τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν φθαρεί στο πλαίσιο της τέλεσης ή της απόπειρας τέλεσης ληστείας ή κλοπής ή άλλης εγκληματικής πράξης.

Άρθρο 5

Πίστωση της αξίας γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία έχουν συμπτωματικά φθαρεί κατά τη χρήση αντικλεπτικών συσκευών και προσκομίζονται για ανταλλαγή

1.  

Η ΕθνΚΤ πιστώνει στα ιδρύματα και τους οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 και διατηρούν λογαριασμό σε αυτή την αξία των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία έχουν συμπτωματικά φθαρεί κατά τη χρήση αντικλεπτικών συσκευών την ημερομηνία της λήψης των εν λόγω τραπεζογραμματίων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

τα τραπεζογραμμάτια ευρώ δεν έχουν φθαρεί στο πλαίσιο της τέλεσης ή της απόπειρας τέλεσης ληστείας, κλοπής ή άλλης εγκληματικής πράξης·

β) 

η ΕθνΚΤ μπορεί αμέσως να ελέγξει ότι το ζητούμενο ποσό αντιστοιχεί τουλάχιστον κατά προσέγγιση στην αξία των προσκομισθέντων τραπεζογραμματίων· και

γ) 

έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία ζητήθηκε από την ΕθνΚΤ.

2.  
Τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατόπιν της επεξεργασίας μεταξύ της αξίας των συμπτωματικά φθαρμένων γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία προσκομίζονται για ανταλλαγή και του ποσού που πιστώθηκε πριν από την επεξεργασία χρεώνεται ή πιστώνεται, κατά περίπτωση, στο ίδρυμα ή τον οικονομικό φορέα που προσκόμισε τα τραπεζογραμμάτια.
3.  
Τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 υπολογίζονται βάσει του πραγματικού αριθμού των συμπτωματικά φθαρμένων γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία επεξεργάστηκε η ΕθνΚΤ.

Άρθρο 6

Απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ

Η απόσυρση ορισμένου τύπου ή σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ ρυθμίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που δημοσιεύεται προς ενημέρωση του κοινού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα μέσα επικοινωνίας. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία:

— 
ο τύπος ή η σειρά των τραπεζογραμματίων ευρώ που αποσύρονται από την κυκλοφορία,
— 
η διάρκεια της περιόδου ανταλλαγής,
— 
η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ συγκεκριμένου τύπου ή σειράς θα απολέσουν την ιδιότητα νόμιμου χρήματος, και
— 
η μεταχείριση των τραπεζογραμματίων ευρώ που προσκομίζονται μετά το πέρας της περιόδου απόσυρσης και/ή αφού έχουν απολέσει την ιδιότητά τους ως νόμιμο χρήμα.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και κατάργηση

1.  
Η απόφαση ΕΚΤ/2003/4 καταργείται.
2.  
Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2003/4 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.
3.  
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Απόφαση ΕΚΤ/2003/4

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7( 1 ) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

( 2 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).