02011R0692 — EL — 01.01.2020 — 002.003


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 692/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Ιουλίου 2011

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού και την κατάργηση της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 17)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2013

  L 79

5

21.3.2013

►M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1681 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2019

  L 258

1

9.10.2019

►M3

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1569 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2020

  L 359

1

29.10.2020
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 692/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Ιουλίου 2011

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού και την κατάργηση της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα του τουρισμού.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συλλέγουν στοιχεία, καταρτίζουν, επεξεργάζονται και διαβιβάζουν εναρμονισμένες στατιστικές για την τουριστική προσφορά και ζήτηση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  

Για τους σκοπούς του παρόντα κανονισμού:

α) 

ως «περίοδος αναφοράς» νοείται μια περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία·

β) 

ως «έτος αναφοράς» νοείται μια περίοδος αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους·

γ) 

ως «NACE Αναθ. 2» νοείται η κοινή στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ένωση, όπως θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

δ) 

ως «NUTS» νοείται η κοινή ταξινόμηση των εδαφικών μονάδων για την παραγωγή περιφερειακών στατιστικών στην Ένωση, όπως θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2

ε) 

ως «σύνηθες περιβάλλον» νοείται η γεωγραφική περιοχή, αλλά όχι απαραίτητα ενιαία περιοχή, μέσα στην οποία ένα άτομο πραγματοποιεί τις συνήθεις και τακτικές ασχολίες του και η οποία προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: διάβαση διοικητικών συνόρων ή απόσταση από τον τόπο συνήθους διαμονής, διάρκεια, συχνότητα και σκοπός της επίσκεψης·

στ) 

ως «τουρισμός» νοείται η δραστηριότητα των επισκεπτών που πραγματοποιούν ταξίδι με έναν κύριο προορισμό εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους, για χρονικό διάστημα μικρότερο από ένα έτος, για οποιονδήποτε κύριο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της ανάπαυσης ή άλλου προσωπικού λόγου, με εξαίρεση την απασχόληση από οντότητα εγκατεστημένη στον τόπο της επίσκεψης·

ζ) 

ως «εγχώριος τουρισμός» νοούνται οι επισκέψεις στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους από επισκέπτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του εν λόγω κράτους μέλους·

η) 

ως «εισερχόμενος τουρισμός» νοούνται οι επισκέψεις σε ένα κράτος μέλος από επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του εν λόγω κράτους μέλους·

θ) 

ως «εξερχόμενος τουρισμός» νοούνται οι επισκέψεις από μόνιμους κατοίκους ενός κράτους μέλους εκτός του εν λόγω κράτους μέλους·

ι) 

ως «εθνικός τουρισμός» νοείται ο τουρισμός που περιλαμβάνει τον εγχώριο και τον εξερχόμενο τουρισμό·

ια) 

ως «εσωτερικός τουρισμός» νοείται ο τουρισμός που περιλαμβάνει τον εγχώριο και τον εισερχόμενο τουρισμό·

ιβ) 

ως «τουριστικό κατάλυμα» νοείται μια τοπική μονάδα οικονομικής δραστηριότητας, όπως ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ( 3 ), η οποία παρέχει επί πληρωμή —παρόλο που η τιμή μπορεί να επιδοτείται εν μέρει ή πλήρως— υπηρεσίες προσωρινής ή σύντομης διάρκειας διαμονής όπως περιγράφονται στις ομάδες 55.1 (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), 55.2 (καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής) και 55.3 (χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα) της NACE Αναθ. 2·

ιγ) 

ως «μη ενοικιαζόμενα καταλύματα» νοούνται μεταξύ άλλων και τα καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς ή φίλους και τα ιδιόκτητα καταλύματα, συμπεριλαμβανομένης της χρονομεριστικής μίσθωσης·

ιδ) 

ως «μονοήμερες επισκέψεις» νοούνται οι επισκέψεις χωρίς διανυκτέρευση, των μόνιμων κατοίκων, εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους, με αφετηρία τον τόπο συνήθους κατοικίας.

2.  
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 όσον αφορά τροποποιήσεις των ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με σκοπό την προσαρμογή των ορισμών αυτών στις μεταβολές που επέρχονται στους διεθνείς ορισμούς.

Άρθρο 3

Θέματα που καλύπτονται και χαρακτηριστικά των απαιτούμενων στοιχείων

1.  

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 σχετίζονται με:

α) 

τον εσωτερικό τουρισμό, όσον αφορά τη δυναμικότητα και τη ροή επισκεπτών των τουριστικών καταλυμάτων, για τις μεταβλητές, την περιοδικότητα και τις κατανομές που καθορίζονται στα τμήματα 1, 2 και 3 του παραρτήματος Ι·

β) 

τον εσωτερικό τουρισμό, όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις των τουριστών σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, για τις μεταβλητές, την περιοδικότητα και τις κατανομές που καθορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος Ι·

γ) 

τον εθνικό τουρισμό, όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, σχετικά με τη συμμετοχή στον τουρισμό και τα χαρακτηριστικά των τουριστικών ταξιδιών και των επισκεπτών, για τις μεταβλητές, την περιοδικότητα και τις κατανομές που καθορίζονται στα τμήματα 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ·

δ) 

τον εθνικό τουρισμό, όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων επισκέψεων για τις μεταβλητές, την περιοδικότητα και τις κατανομές που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος II.

2.  
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, όπου δει, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 όσον αφορά την προσαρμογή των παραρτημάτων, εκτός από τον προαιρετικό χαρακτήρα των απαιτούμενων στοιχείων και τον περιορισμό του πεδίου παρατήρησης, ως ορίζεται στα παραρτήματα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οικονομικές, κοινωνικές ή τεχνικές εξελίξεις. Κατά την άσκηση της εξουσίας που απορρέει από την εν λόγω διάταξη, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντικό επιπρόσθετο διοικητικό βάρος στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.

Άρθρο 4

Πεδίο παρατήρησης

Το πεδίο παρατήρησης για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο:

α) 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι όλα τα τουριστικά καταλύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα Ι·

β) 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) είναι όλες οι τουριστικές διανυκτερεύσεις των μόνιμων κατοίκων και των μη μόνιμων κατοίκων σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα·

γ) 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) όσον αφορά τα στοιχεία για τη συμμετοχή στον τουρισμό είναι όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του κράτους μέλους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο τμήμα 1 του παραρτήματος ΙΙ·

δ) 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) όσον αφορά τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των τουριστικών ταξιδιών και των επισκεπτών είναι όλα τα τουριστικά ταξίδια με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση εκτός του συνήθους περιβάλλοντος από τον μόνιμο πληθυσμό, τα οποία τερματίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο τμήμα 2 του παραρτήματος ΙΙ·

ε) 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων επισκέψεων είναι όλες οι μονοήμερες επισκέψεις σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο τμήμα 3 του παραρτήματος II.

Άρθρο 5

Πιλοτικές μελέτες

1.  
Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα πιλοτικών μελετών που μπορούν να διενεργούνται από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, προκειμένου να προετοιμαστεί η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση εναρμονισμένων πινάκων για δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό και για να αξιολογηθούν τα οφέλη σε σχέση με το κόστος συλλογής.
2.  
Η Επιτροπή καταρτίζει επίσης πρόγραμμα πιλοτικών μελετών που μπορούν να διενεργούνται από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση προκειμένου να αναπτυχθεί σύστημα συλλογής στοιχείων σχετικά με τις συνέπειες του τουρισμού στο περιβάλλον.

Άρθρο 6

Κριτήρια ποιότητας και εκθέσεις

1.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.
2.  
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που θεσπίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.
3.  
Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων που αφορούν τις περιόδους αναφοράς κατά το έτος αναφοράς και για τυχόν μεθοδολογικές αλλαγές. Η έκθεση υποβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς.
4.  
Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για τα στοιχεία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, οι λεπτομέρειες και η δομή των εκθέσεων ποιότητας προσδιορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Έκθεση αξιολόγησης

Μέχρι τις 12 Αυγούστου 2016 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, σχετικά με τη συνάφεια και την επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 8

Πηγές στοιχείων

Όσον αφορά τη βάση επί της οποίας συλλέγονται τα στοιχεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που κρίνουν κατάλληλα για τη διατήρηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να παράγουν τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία συνδυάζοντας τις διάφορες πηγές που αναφέρονται παρακάτω:

α) 

έρευνες, για τις οποίες ζητείται από τους ερωτώμενους να παρέχουν επίκαιρα, ακριβή και πλήρη στοιχεία·

β) 

άλλες κατάλληλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στοιχείων, εφόσον αυτές είναι κατάλληλες από πλευράς επικαιρότητας και συνάφειας·

γ) 

κατάλληλες διαδικασίες στατιστικής εκτίμησης.

Άρθρο 9

Διαβίβαση στοιχείων

1.  
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.
2.  
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα I και στα τμήματα 1 και 3 του παραρτήματος II υπό μορφή συγκεντρωτικών πινάκων, σύμφωνα με πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων που προσδιορίζει η Επιτροπή (Eurostat). Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά στο ενιαίο σημείο εισαγωγής δεδομένων για την Επιτροπή (Eurostat). Οι πρακτικοί διακανονισμοί για τη διαβίβαση των στοιχείων εκδίδονται από την Επιτροπή με τη μορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2.
3.  
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία που απαριθμούνται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II υπό μορφή αρχείων μικροδεδομένων —με κάθε ταξίδι που έχει παρατηρηθεί να αποτελεί μεμονωμένη εγγραφή στο σύνολο των διαβιβαζόμενων στοιχείων— τα οποία ελέγχονται πλήρως, υποβάλλονται σε επεξεργασία και όπου απαιτείται υπολογίζονται κατ’ εκτίμηση, σύμφωνα με πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων που προσδιορίζει η Επιτροπή (Eurostat). Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά στο ενιαίο σημείο εισαγωγής δεδομένων για την Επιτροπή (Eurostat). Οι πρακτικοί διακανονισμοί για τη διαβίβαση των στοιχείων εκδίδονται από την Επιτροπή με τη μορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2.

▼M2

4.  

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν:

α) 

τα επικυρωμένα ετήσια στοιχεία που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2 του παραρτήματος I εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα I·

β) 

τα επικυρωμένα μηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I εντός προθεσμίας 8 εβδομάδων από τη λήξη των περιόδων αναφοράς για τα έτη αναφοράς 2020 και 2021, και εντός προθεσμίας 6 εβδομάδων από τη λήξη της περιόδου αναφοράς από το έτος αναφοράς 2022·

γ) 

τα επικυρωμένα στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος I εντός προθεσμίας 9 μηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιλέγει να τα διαβιβάσει·

δ) 

τα επικυρωμένα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα II εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

▼B

5.  
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, όπου απαιτείται, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11, όσον αφορά τροποποιήσεις των προθεσμιών διαβίβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές ή τεχνικές εξελίξεις. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους τροποποίηση λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές συλλογής στοιχείων στα κράτη μέλη.
6.  
Για όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, η πρώτη περίοδος αναφοράς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012.

Άρθρο 10

Μεθοδολογικό εγχειρίδιο

Η Επιτροπή (Eurostat), σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, καταρτίζει και επικαιροποιεί τακτικά ένα μεθοδολογικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στατιστικές που παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών που ισχύουν για τα χαρακτηριστικά των απαιτούμενων στοιχείων και των κοινών προτύπων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων.

Άρθρο 11

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 5 εξουσιοδότηση απονέμεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 11 Αυγούστου 2011. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 5, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2, του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 5, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Επιτροπή

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  
Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 13

Κατάργηση

Η οδηγία 95/57/ΕΚ καταργείται.

Τα κράτη μέλη παρέχουν αποτελέσματα σύμφωνα με την οδηγία 95/57/ΕΚ για όλες τις περιόδους αναφοράς για το 2011.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Α.   Μεταβλητές και κατανομές προς διαβίβαση1.  Σε περιφερειακό επίπεδο NUTS 2 και σε εθνικό επίπεδο προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία

Τύπος καταλύματος

Μεταβλητές

Κατανομές

NACE 55.1

Αριθμός εγκαταστάσεων

Αριθμός κλινών

Αριθμός δωματίων

Τύπος τοποθεσίας α) και β)

NACE 55.2

Αριθμός εγκαταστάσεων

Αριθμός κλινών

Τύπος τοποθεσίας α) και β)

NACE 55.3

Αριθμός εγκαταστάσεων

Αριθμός κλινών

Τύπος τοποθεσίας α) και β)2.  [προαιρετικό] Σε εθνικό επίπεδο προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία

Τύπος καταλύματος

Μεταβλητές

Κατανομές

NACE 55.1

Αριθμός εγκαταστάσεων

Αριθμός κλινών

Αριθμός δωματίων

Τάξη μεγέθους3.  Σε εθνικό επίπεδο προς διαβίβαση για τα τριετή στοιχεία

Τύπος καταλύματος

Μεταβλητές

Κατανομές

NACE 55.1

Αριθμός εγκαταστάσεων που έχουν ένα ή περισσότερα δωμάτια προσιτά σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούν αναπηρική πολυθρόνα.

 

Β.   Περιορισμός του πεδίου παρατήρησης

1. Για τις κατηγορίες «ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα» και «καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής», το πεδίο παρατήρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύματα με δέκα ή περισσότερες κλίνες.

2. Για την κατηγορία «εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα», το πεδίο παρατήρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύματα με δέκα ή περισσότερες θέσεις κατασκήνωσης.

3. Τα κράτη μέλη στα οποία αναλογεί λιγότερο από το 1 % του συνολικού ετήσιου αριθμού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω το πεδίο παρατήρησης, έτσι ώστε να περιληφθούν τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύματα με είκοσι ή περισσότερες κλίνες (είκοσι ή περισσότερες θέσεις κατασκήνωσης).

Γ.   Περιοδικότητα

Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς μεταβλητές και κατηγορίες που αναφέρονται στον τίτλο A(3) είναι το 2015.

Τμήμα 2

ΡΟΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)

A.   Μεταβλητές και κατανομές προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία1.  Σε περιφερειακό επίπεδο NUTS 2 και σε εθνικό επίπεδο

Τύπος καταλύματος

Μεταβλητές

Κατανομές

▼M2

Σύνολο (όλα τα είδη των τουριστικών καταλυμάτων)

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Τύπος τοποθεσίας α) και β)

Περιφέρειες επιπέδου NUTS 3

Μήνες του έτους αναφοράς [προαιρετικό, εάν το επίπεδο NUTS 2 καλύπτει ολόκληρο το κράτος μέλος]

▼B

NACE 55.1

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

 

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

 

Καθαρό ποσοστό πληρότητας κλινών

Καθαρό ποσοστό πληρότητας δωματίων

 

NACE 55.2

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

 

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

 

NACE 55.3

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

 

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

 2.  Σε εθνικό επίπεδο

Τύπος καταλύματος

Μεταβλητές

Κατανομές

▼M2

Σύνολο (όλα τα είδη τουριστικών καταλυμάτων)

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Τύπος τοποθεσίας α) σε συνδυασμό με τον τύπο τοποθεσίας β)

Πόλεις

▼B

NACE 55.1

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Τύπος τοποθεσίας α) και β)

Χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης διαμονής του επισκέπτη

[προαιρετικό] Τάξεις μεγέθους

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης διαμονής του επισκέπτη

Καθαρό ποσοστό πληρότητας κλινών

Καθαρό ποσοστό πληρότητας δωματίων

[προαιρετικό] Τάξεις μεγέθους

NACE 55.2

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Τύπος τοποθεσίας α) και β)

Χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης διαμονής του επισκέπτη

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης διαμονής του επισκέπτη

NACE 55.3

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Τύπος τοποθεσίας α) και β)

Χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης διαμονής του επισκέπτη

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης διαμονής του επισκέπτη

B.   Μεταβλητές και κατανομές προς διαβίβαση για τα μηνιαία στοιχεία σε εθνικό επίπεδοΤύπος καταλύματος

Μεταβλητές

Κατανομές

NACE 55.1

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

 

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

 

Καθαρό ποσοστό πληρότητας κλινών

Καθαρό ποσοστό πληρότητας δωματίων

 

NACE 55.2

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

 

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

 

NACE 55.3

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

Αριθμός διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους σε τουριστικά καταλύματα

 

Αφίξεις μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

Αφίξεις μη μόνιμων κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα

 

Γ.   Περιορισμός του πεδίου παρατήρησης

1. Για τις κατηγορίες «ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα» και «καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής», το πεδίο παρατήρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύματα με δέκα ή περισσότερες κλίνες.

2. Για την κατηγορία «εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα», το πεδίο παρατήρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύματα με δέκα ή περισσότερες θέσεις κατασκήνωσης.

3. Τα κράτη μέλη στα οποία αναλογεί λιγότερο από το 1 % του συνολικού ετήσιου αριθμού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω το πεδίο παρατήρησης, έτσι ώστε να περιληφθούν τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύματα με είκοσι ή περισσότερες κλίνες (είκοσι ή περισσότερες θέσεις κατασκήνωσης).

4. Όταν εφαρμόζεται περιορισμός του πεδίου παρατήρησης, όπως περιγράφεται στα σημεία 1, 2 ή 3, διαβιβάζεται ετησίως εκτίμηση του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων των μόνιμων και των μη μόνιμων κατοίκων, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, στα τουριστικά καταλύματα τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο παρατήρησης.

5. Για το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο απαιτούνται στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, διαβιβάζεται η εκτίμηση που περιγράφεται στο σημείο 4 εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω το πεδίο παρατήρησης για το καθαρό ποσοστό πληρότητας δωματίων σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, έτσι ώστε να περιληφθούν τουλάχιστον όλα τα τουριστικά καταλύματα με 25 ή περισσότερα δωμάτια.

▼M2 —————

▼B

Τμήμα 3

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2

Α.   Τύπος καταλύματος

Οι τρεις κατηγορίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον τύπο καταλύματος και οι οποίες αναφέρονται στις ομάδες NACE 55.1, 55.2 και 55.3 είναι:

— 
ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
— 
καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
— 
χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

Β.   Τύπος τοποθεσίας α)

Οι τρεις κατηγορίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον τύπο της τοποθεσίας α), που αναφέρεται στον βαθμό αστικοποίησης του δήμου (ή της αντίστοιχης τοπικής διοικητικής μονάδας) στον οποίο βρίσκονται τα τουριστικά καταλύματα, είναι:

— 
πυκνοκατοικημένη περιοχή
— 
περιοχή μέσης πληθυσμιακής πυκνότητας
— 
αραιοκατοικημένη περιοχή.

Γ.   Τύπος τοποθεσίας β)

Οι δύο κατηγορίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον τύπο της τοποθεσίας β), που αναφέρεται στη γειτνίαση με τη θάλασσα του δήμου (ή της αντίστοιχης τοπικής διοικητικής μονάδας) στον οποίο βρίσκονται τα τουριστικά καταλύματα, είναι:

— 
παράκτια
— 
μη παράκτια.

Δ.   Τάξη μεγέθους

Οι τρεις κατηγορίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τάξη μεγέθους, που αναφέρεται στον αριθμό των δωματίων των τουριστικών καταλυμάτων, είναι:

— 
μικρές εγκαταστάσεις: λιγότερα από 25 δωμάτια
— 
μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις: από 25 έως 99 δωμάτια
— 
μεγάλες εγκαταστάσεις: 100 ή περισσότερα δωμάτια· θα αναφέρονται χωριστά προαιρετικώς: «μεταξύ 100 και 249 δωματίων» και «250 και άνω δωματίων».

Ε.   Χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες

Οι κατηγορίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χώρα ή τη γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης διαμονής των επισκεπτών που διανυκτερεύουν σε τουριστικά καταλύματα, είναι:

— 
Ευρωπαϊκή Ένωση (η Ένωση)· να αναφέρονται χωριστά: κάθε κράτος μέλος
— 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· να αναφέρονται χωριστά: Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν)

▼M3

— 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εκτός της Ένωσης και της ΕΖΕΣ· δεν περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ουκρανία)

▼M3

— 
Ηνωμένο Βασίλειο

▼B

— 
Ρωσία
— 
Τουρκία
— 
Ουκρανία
— 
Αφρική· να αναφέρονται χωριστά: Νότια Αφρική
— 
Βόρεια Αμερική· να αναφέρονται χωριστά: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδάς
— 
Νότια και Κεντρική Αμερική· να αναφέρονται χωριστά: Βραζιλία
— 
Ασία· να αναφέρονται χωριστά: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας
— 
Αυστραλία, Ωκεανία και λοιπά εδάφη· να αναφέρονται χωριστά: Αυστραλία.

▼M2

ΣΤ.   Πόλεις

Οι πόλεις για τις οποίες διαβιβάζονται στοιχεία συμμορφώνονται με το άρθρο 4β παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

— 
τις πόλεις οι οποίες, από κοινού, αντιπροσωπεύουν το 90 % των ετήσιων διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στις πόλεις της χώρας·
— 
την πρωτεύουσα·
— 
όλες τις πόλεις με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο από 200 000 κατοίκους.

Για τον σκοπό αυτό, οι πόλεις είναι οι τοπικές διοικητικές μονάδες (ΤΔΜ) στις οποίες τουλάχιστον το 50 % του πληθυσμού ζει σε αστικά κέντρα· ένα αστικό κέντρο είναι ένα σύμπλεγμα συνεχών φατνίων καννάβου 1 km2, με πυκνότητα τουλάχιστον 1 500 κατοίκους ανά km2 και συνολικά πληθυσμό τουλάχιστον 50 000 κατοίκους. Η Επιτροπή (Eurostat), από κοινού με τα κράτη μέλη, επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο των πόλεων. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία για τον πιο πρόσφατο κατάλογο των πόλεων, τα οποία είναι διαθέσιμα στις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

▼B

Τμήμα 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Α.   Μεταβλητές προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχεία

[προαιρετικό] Αριθμός τουριστικών διανυκτερεύσεων σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

B.   Κατανομή

[προαιρετικό] Η μεταβλητή που αναφέρεται στον τίτλο A κατανέμεται κατά χώρα μόνιμης διαμονής των επισκεπτών όσον αφορά τους επισκέπτες που είναι κάτοικοι της Ένωσης, ενώ οι επισκέπτες που κατοικούν εκτός της Ένωσης ομαδοποιούνται σε μια ενιαία συμπληρωματική κατηγορία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

A.   Μεταβλητές και κατανομές προς διαβίβαση για τα ετήσια στοιχείαΜεταβλητές

Κατανομές κατά διάρκεια και κατά προορισμό των τουριστικών ταξιδιών για προσωπικούς σκοπούς

Κοινωνικοδημογραφικές κατανομές

1.  Αριθμός μόνιμων κατοίκων, ηλικίας 15 ετών και άνω, που συμμετέχουν στον τουρισμό για προσωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς

2.  Αριθμός μόνιμων κατοίκων, ηλικίας 15 ετών και άνω, που δεν συμμετέχουν στον τουρισμό για προσωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς

α)  Όλα τα ταξίδια (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση)

β)  Μόνο ταξίδια στην ημεδαπή (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην ημεδαπή με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, αλλά κανένα ταξίδι στην αλλοδαπή)

γ)  Μόνο ταξίδια στην αλλοδαπή (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην αλλοδαπή με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, αλλά κανένα ταξίδι στην ημεδαπή)

δ)  Ταξίδια στην ημεδαπή και ταξίδια στην αλλοδαπή (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην ημεδαπή με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση και τουλάχιστον 1 ταξίδι στην αλλοδαπή με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση)

ε)  Μικρής διάρκειας ταξίδια (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι με 1 έως 3 διανυκτερεύσεις)

στ)  Μεγάλης διάρκειας ταξίδια (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις)

ζ)  Μεγάλης διάρκειας ταξίδια, μόνο ταξίδια στην ημεδαπή (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην ημεδαπή με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, αλλά κανένα ταξίδι στην αλλοδαπή με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις)

η)  Μεγάλης διάρκειας ταξίδια, μόνο ταξίδια στην αλλοδαπή (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην αλλοδαπή με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, αλλά κανένα ταξίδι στην ημεδαπή με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις)

θ)  Μεγάλης διάρκειας ταξίδια, ταξίδια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι στην ημεδαπή με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις και τουλάχιστον 1 ταξίδι στην αλλοδαπή με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις)

1.  Φύλο
2.  Ηλικιακή ομάδα
3.  [προαιρετικό] Μορφωτικό επίπεδο  ◄
4.  [προαιρετικό] Κατάσταση απασχόλησης
5.  [προαιρετικό] Εισόδημα νοικοκυριού

Οι κατανομές κατά διάρκεια και κατά προορισμό των τουριστικών ταξιδιών για προσωπικούς σκοπούς συνδυάζονται με τις κοινωνικοδημογραφικές κατανομές.

Β.   Μεταβλητές και κατανομές προς διαβίβαση για τα τριετή στοιχείαΜεταβλητές

Κατανομές ανάλογα με τον βασικό λόγο για τη μη συμμετοχή στον τουρισμό για προσωπικούς σκοπούς κατά το έτος αναφοράς (με δυνατότητα πολλαπλής απάντησης)

Κοινωνικοδημογραφικές κατανομές

1.  Αριθμός μόνιμων κατοίκων, ηλικίας 15 ετών και άνω, που δεν συμμετέχουν στον τουρισμό για προσωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (δεν πραγματοποίησαν κανένα ταξίδι με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση για προσωπικούς σκοπούς κατά το έτος αναφοράς)

α)  Οικονομικοί λόγοι (δεν υπήρχαν χρήματα για ταξίδια, έλλειψη οικονομικών μέσων για διακοπές)

β)  Έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων

γ)  Έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ή σπουδών

δ)  Λόγοι υγείας ή περιορισμένης κινητικότητας

ε)  Προτίμηση παραμονής στο σπίτι, κανένα κίνητρο για ταξίδι

στ)  Λόγοι ασφάλειας

ζ)  Άλλοι λόγοι

1.  Φύλο
2.  Ηλικιακή ομάδα ►M1  
3.  [προαιρετικό] Μορφωτικό επίπεδο  ◄
4.  [προαιρετικό] Κατάσταση απασχόλησης
5.  [προαιρετικό] Εισόδημα νοικοκυριού

Οι κατανομές ανάλογα με τον βασικό λόγο για τη μη συμμετοχή στον τουρισμό για προσωπικούς σκοπούς κατά το έτος αναφοράς συνδυάζονται με τις κοινωνικοδημογραφικές κατανομές.

Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς μεταβλητές είναι το 2013.

Γ.   Ταξινομήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για τις κοινωνικοδημογραφικές κατανομές

1.

Φύλο : άρρεν, θήλυ.

2.

Ηλικιακή ομάδα : κάτω των 15 [προαιρετικό], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ή άνω, με υποσύνολα για τις ομάδες 25-44 και 45-64.

3.

αντικαθίσταται από την καταχώριση : Μορφωτικό επίπεδο: το πολύ κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια (μη τριτοβάθμια) εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4.

Κατάσταση απασχόλησης : εργαζόμενος (μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος), άνεργος, σπουδαστής (ή μαθητής), άλλοι που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.

5.

Εισόδημα νοικοκυριού : σε τεταρτημόρια.

Τμήμα 2

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

A.   Μεταβλητές προς διαβίβαση 

Μεταβλητές

Κατηγορίες προς διαβίβαση

Περιοδικότητα

1.

Μήνας αναχώρησης

 

Ετήσια

2.

Διάρκεια ταξιδιού και αριθμός διανυκτερεύσεων

 

Ετήσια

3.

[Μόνο για ταξίδια στην αλλοδαπή] Διάρκεια του ταξιδιού: αριθμός διανυκτερεύσεων στην ημεδαπή

 

Τριετής

4.

Κύρια χώρα προορισμού

σύμφωνα με τον κατάλογο χωρών στο μεθοδολογικό εγχειρίδιο που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού

Ετήσια

5.

Κύριος σκοπός του ταξιδιού

α)  Προσωπικός: ανάπαυση, αναψυχή και διακοπές

β)  Προσωπικός: επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους

γ)  Προσωπικός: άλλοι (π.χ. προσκύνημα, αγωγή υγείας κ.λπ.)

δ)  Επαγγελματικός/σχετικός με την εργασία

Ετήσια

6.

[Μόνο για ταξίδια για προσωπικούς σκοπούς] Είδος προορισμού, με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων

α)  Πόλη

β)  Παραθαλάσσια περιοχή

γ)  Εξοχική περιοχή (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών κοντά σε λίμνη, ποτάμι κ.λπ.)

δ)  Κρουαζιερόπλοιο

ε)  Ορεινή περιοχή (βουνό, λόφος κ.λπ.)

στ)  άλλες

Τριετής

7.

[Μόνο για ταξίδια για προσωπικούς σκοπούς] Συμμετοχή παιδιών στο ταξίδι

α)  Ναι

β)  Όχι

Τριετής

▼M2

8.

Κύριο μέσο μεταφοράς

α)  Αεροπορικές μεταφορές (πτητικές υπηρεσίες, τακτικές ή ναυλωμένες, ή άλλες αεροπορικές υπηρεσίες)

β)  Θαλάσσιες/πλωτές μεταφορές (π.χ. επιβατικές γραμμές και επιβατηγά οχηματαγωγά, κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής, ενοικιαζόμενα σκάφη)

γ)  Σιδηροδρομικές μεταφορές

δ)  Λεωφορεία, υπεραστικά λεωφορεία (τακτικά/προγραμματισμένα ή έκτακτα/μη προγραμματισμένα)

(δ1)  [προαιρετικό] Τακτικές/προγραμματισμένες μεταφορές με λεωφορείο ή υπεραστικό λεωφορείο

(δ2)  [προαιρετικό] Έκτακτες/μη προγραμματισμένες μεταφορές με λεωφορείο ή υπεραστικό λεωφορείο

ε)  Μηχανοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων φίλων/συγγενών)

στ)  Μισθωμένα οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών συνεπιβατισμού)

ζ)  Άλλο (π.χ. ποδήλατα)

Ετήσια

9.

Κύριο είδος καταλύματος

α)  Ενοικιαζόμενα καταλύματα: ξενοδοχεία ή παρόμοια καταλύματα

β)  Ενοικιαζόμενα καταλύματα: εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για τροχόσπιτα ή για ρυμουλκούμενα οχήματα (μη προοριζόμενα για κατοικία)

γ)  Ενοικιαζόμενα καταλύματα: π.χ. σπίτια, επαύλεις, διαμερίσματα· ενοικιαζόμενο/-α δωμάτιο/-α σε κατοικία

δ)  Ενοικιαζόμενα καταλύματα: άλλα ενοικιαζόμενα καταλύματα (π.χ. ξενώνες νέων, μαρίνες, μονάδες υγείας)

ε)  Μη ενοικιαζόμενα καταλύματα: ιδιόκτητη κατοικία διακοπών

στ)  Μη ενοικιαζόμενα καταλύματα: παροχή καταλύματος δωρεάν από συγγενείς ή φίλους

ζ)  Μη ενοικιαζόμενα καταλύματα: άλλα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα

Ετήσια

10.

Κράτηση του ταξιδιού: κράτηση του κύριου είδους καταλύματος μέσω του διαδικτύου

α)  Ναι

β)  Όχι

Τριετής

11.

Κράτηση του ταξιδιού: δίαυλος κράτησης για το κύριο είδος καταλύματος

α)  απευθείας με τον πάροχο καταλύματος

β)  μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, γραφείου οργανωμένων ταξιδιών, δικτυακής πύλης ή πρακτορείου μίσθωσης ακινήτου βραχυχρόνιας διαμονής ή καταλύματος διακοπών, με πολλούς παρόχους καταλυμάτων

γ)  Δεν χρειάστηκε κράτηση

Τριετής

11α.

[Μόνο για ταξίδια με κατάλυμα που κρατήθηκε στο διαδίκτυο μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, γραφείου οργανωμένων ταξιδιών, δικτυακής πύλης ή πρακτορείου μίσθωσης ακινήτου βραχυχρόνιας διαμονής ή καταλύματος διακοπών· μόνο για ταξίδια που περιλαμβάνουν τα κύρια είδη καταλύματος «ενοικιαζόμενα καταλύματα: π.χ. σπίτια, επαύλεις, διαμερίσματα· ενοικιαζόμενο/-α δωμάτιο/-α σε κατοικία»]

Κράτηση των κύριων ειδών καταλύματος μέσω ιστοτόπου ή εφαρμογής, όπως Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

α)  Ναι

β)  Όχι

Τριετής

12.

Κράτηση του ταξιδιού: κράτηση του κύριου μέσου μεταφοράς μέσω του διαδικτύου

α)  Ναι

β)  Όχι

Τριετής

13.

Κράτηση του ταξιδιού: δίαυλος κράτησης για το κύριο μέσο μεταφοράς

α)  απευθείας με τον πάροχο υπηρεσίας μεταφοράς

β)  μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, γραφείου οργανωμένων ταξιδιών, δικτυακής πύλης

γ)  Δεν χρειάστηκε κράτηση

Τριετής

13α.

[Προαιρετικό] [Μόνο για ταξίδια με μεταφορά για την οποία η κράτηση έγινε στο διαδίκτυο μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, γραφείου οργανωμένων ταξιδιών, δικτυακής πύλης]

Κράτηση του κύριου μέσου μεταφοράς μέσω ιστοτόπου ή εφαρμογής, όπως BlaBlaCar

α)  Ναι

β)  Όχι

Τριετής

14.

Κράτηση του ταξιδιού: οργανωμένο ταξίδι

α)  Ναι

β)  Όχι

Τριετής

15.

Κράτηση του ταξιδιού: κράτηση του οργανωμένου ταξιδιού μέσω διαδικτύου

α)  Ναι

β)  Όχι

Τριετής

15α.

Δαπάνες κάθε τουρίστα κατά τη διάρκεια του οργανωμένου ταξιδιού

 

Ετήσια

▼B

16.

Δαπάνες κάθε τουρίστα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για τη μεταφορά

 

Ετήσια

17.

Δαπάνες κάθε τουρίστα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για το κατάλυμα

 

Ετήσια

18.

[προαιρετικό] Δαπάνες του κάθε τουρίστα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για φαγητό και ποτά σε καφετέριες και εστιατόρια

 

Ετήσια

19.

Άλλες δαπάνες κάθε τουρίστα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:(19α) να δηλωθούν χωριστά: διαρκή αγαθά και αγαθά μεγάλης αξίας

 

Ετήσια

20.

Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: φύλο, με τη χρήση των ακόλουθων κατηγοριών

α)  Άρρεν

β)  Θήλυ

Ετήσια

21.

Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: ηλικία, σε ακέραιο αριθμό συμπληρωμένων ετών

 

Ετήσια

22.

Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: χώρα μόνιμης διαμονής

 

Ετήσια

23.

►M1  [προαιρετικό] Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: μορφωτικό επίπεδο ◄

►M1  
α)  Το πολύ κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
β)  Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια (μη τριτοβάθμια) εκπαίδευση
γ)  Τριτοβάθμια εκπαίδευση  ◄

Ετήσια

24.

[προαιρετικό] Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: κατάσταση απασχόλησης

α)  Εργαζόμενος (μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος)

β)  Άνεργος

γ)  Σπουδαστής (ή μαθητής)

δ)  Άλλοι που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό

Ετήσια

25.

[προαιρετικό] Χαρακτηριστικά του επισκέπτη: εισόδημα νοικοκυριού σε τεταρτημόρια

 

Ετήσια

B.   Περιορισμός του πεδίου παρατήρησης

Το πεδίο παρατήρησης είναι όλα τα τουριστικά ταξίδια με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση εκτός του συνήθους περιβάλλοντος διαμονής από τον μόνιμο πληθυσμό ηλικίας άνω των 15 ετών και τα οποία τερματίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό ηλικίας κάτω των 15 ετών μπορούν να διαβιβασθούν προαιρετικώς.

Γ.   Περιοδικότητα

1. Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς μεταβλητές και κατηγορίες που αναφέρονται στους τίτλους A(3), A(6) και A(7) είναι το 2013.

2. Το πρώτο έτος αναφοράς για τις τριετείς μεταβλητές και κατηγορίες που αναφέρονται στους τίτλους A(10) έως A(15) είναι το 2014.

Τμήμα 3

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Α.   Μεταβλητές και κατανομές προς διαβίβαση σε ετήσια βάση (εξερχόμενες μονοήμερες επισκέψεις)Μεταβλητές

[προαιρετικό]

Κατανομές

[προαιρετικό]

Κοινωνικοδημογραφικές κατανομές

1.  Αριθμός εξερχόμενων μονοήμερων επισκέψεων για προσωπικούς σκοπούς

2.  Αριθμός εξερχόμενων μονοήμερων επισκέψεων για επαγγελματικούς λόγους

α)  ανά χώρα προορισμού

1.  Φύλο
2.  Ηλικιακή ομάδα
3.  Μορφωτικό επίπεδο  ◄
4.  Κατάσταση απασχόλησης
5.  Εισόδημα νοικοκυριού

3.  Δαπάνες για εξερχόμενες μονοήμερες επισκέψεις για προσωπικούς σκοπούς

4.  Δαπάνες για εξερχόμενες μονοήμερες επισκέψεις για επαγγελματικούς λόγους

α)  ανά χώρα προορισμού

β)  ανά κατηγορία δαπάνης: μεταφορά, αγορές, εστιατόρια/καφετέριες, άλλο

Β.   Μεταβλητές και κατανομές προς διαβίβαση ανά τριετία (εσωτερικές μονοήμερες επισκέψεις)Μεταβλητές

[προαιρετικό]

Κατανομές

[προαιρετικό]

Κοινωνικοδημογραφικές κατανομές

1.  Αριθμός εσωτερικών μονοήμερων επισκέψεων για προσωπικούς σκοπούς

2.  Αριθμός εσωτερικών μονοήμερων επισκέψεων για επαγγελματικούς λόγους

 

1.  Φύλο
2.  Ηλικιακή ομάδα
3.  Μορφωτικό επίπεδο  ◄
4.  Κατάσταση απασχόλησης
5.  Εισόδημα νοικοκυριού

3.  Δαπάνες για εσωτερικές μονοήμερες επισκέψεις για προσωπικούς σκοπούς

4.  Δαπάνες για εσωτερικές μονοήμερες επισκέψεις για επαγγελματικούς λόγους

α)  ανά κατηγορία δαπάνης: μεταφορά, αγορές, εστιατόρια/καφετέριες, άλλο

Γ.   Ταξινομήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για τις κοινωνικοδημογραφικές κατανομές

Οι ταξινομήσεις που εφαρμόζονται για τις κοινωνικοδημογραφικές κατανομές είναι αυτές που καταγράφονται στον τίτλο Γ του τμήματος 1 του παρόντος παραρτήματος.

Δ.   Περιορισμός του πεδίου παρατήρησης

Το πεδίο παρατήρησης είναι όλες οι μονοήμερες επισκέψεις εκτός του συνήθους περιβάλλοντος διαμονής από τον μόνιμο πληθυσμό ηλικίας άνω των 15 ετών. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό ηλικίας κάτω των 15 ετών μπορούν να διαβιβάζονται χωριστά, προαιρετικώς.

Ε.   Περιοδικότητα και πρώτες περίοδοι αναφοράς

1. Τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων επισκέψεων που αναφέρονται κάτω από τον τίτλο Α διαβιβάζονται ετησίως, με χωριστή αναφορά για τα τέσσερα τρίμηνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων επισκέψεων που αναφέρονται κάτω από τον τίτλο Β διαβιβάζονται ανά τριετία, με χωριστή αναφορά για τα τέσσερα τρίμηνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2015. Για την πρώτη περίοδο αναφοράς μόνο, η διαβίβαση είναι προαιρετική.( 1 ) ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1.