02011R0404 — EL — 01.01.2017 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Απριλίου 2011

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής

(ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Οκτωβρίου 2015

  L 287

6

31.10.2015


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 328, 10.12.2011, σ.  58 (404/2011)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 125, 12.5.2012, σ.  54 (404/2011)
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Απριλίου 2011

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικήςΤΙΤΛΟΣ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καθορίζεται από τον κανονισμό ελέγχου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

▼M1

1) ως «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος» νοείται το αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

2) ως «ενωσιακά ύδατα» νοούνται τα ύδατα που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

▼B

3) ως «κάτοχος αλιευτικής άδειας» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί αλιευτική άδεια όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού ελέγχου·

4) ως «επιθεωρητές της Ένωσης» νοούνται οι επιθεωρητές όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού ελέγχου·

5) ως «εξοπλισμός συγκέντρωσης ιχθύων» νοείται οποιοσδήποτε εξοπλισμός, ο οποίος πλέει στην επιφάνεια της θαλάσσης ή είναι αγκυροβολημένος με στόχο την προσέλκυση ψαριών·

6) ως «αδρανή εργαλεία» νοούνται τα αλιευτικά εργαλεία για τα οποία η διαδικασία αλίευσης δεν απαιτεί την ενεργό κίνησή τους, και στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων,

α) απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής, μανωμένα δίχτυα, δίχτυα-παγίδες·

β) παρασυρόμενα απλάδια και μανωμένα παρασυρόμενα απλάδια δίχτυα, τα οποία μπορούν να είναι εξοπλισμένα με διατάξεις αγκυροβολίας, επίπλευσης και ναυσιπλοΐας·

γ) παραγάδια, κιούρτοι και ιχθυοπαγίδες·

7) ως «δοκότρατα» νοείται η τράτα βυθού, το οριζόντιο άνοιγμα δικτύου της οποίας επιτυγχάνεται με δοκό ή παρόμοια διάταξη, ανεξάρτητα με το αν υποστηρίζεται ή όχι όταν σύρεται στον θαλάσσιο βυθό·

8) ως «σύστημα παρακολούθησης σκαφών» (VMS), όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, νοείται ένα σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών το οποίο παρέχει δεδομένα στις αλιευτικές αρχές σε τακτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά το στίγμα, την κατεύθυνση και την ταχύτητα των σκαφών·

9) ως «συσκευή δορυφορικού εντοπισμού», όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, νοείται μια συσκευή επί του αλιευτικού σκάφους η οποία διαβιβάζει αυτόματα το στίγμα και τα σχετικά δεδομένα στο κέντρο παρακολούθησης αλιείας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό και ταυτοποίηση του αλιευτικού σκάφους ανά πάσα στιγμή·

10) ως «αλιευτικό ταξίδι» νοείται κάθε ταξίδι αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται αλιευτικές δραστηριότητες, το οποίο αρχίζει τη στιγμή που το αλιευτικό σκάφος αναχωρεί από έναν λιμένα και λήγει με την άφιξή του σε έναν λιμένα·

11) ως «αλιευτική δραστηριότητα» νοείται κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων, τη ρύθμιση, τον εμποτισμό την ανάσυρση και εκ νέου ρύθμιση αδρανών εργαλείων και την αφαίρεση οιουδήποτε αλιεύματος από τα αλιευτικά εργαλεία, τα δίκτυα διατήρησης ή τον κλωβό μεταφοράς προς κλωβούς πάχυνσης και εκτροφής·

12) ως «ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας» νοείται η καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα των λεπτομερειών της αλιευτικής δραστηριότητας από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους, οι οποίες διαβιβάζονται στις αρχές των κρατών μελών·

13) ως «παρουσίαση προϊόντος» νοείται μια περιγραφή της μεταποιημένης κατάστασης του αλιευτικού προϊόντος ή τμήματος αυτού σύμφωνα με τους κωδικούς και τις περιγραφές του παραρτήματος Ι·

14) ως «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας» νοείται η υπηρεσία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου ( 2

15) ως «διόπτευση» νοείται κάθε οπτική παρατήρηση ενός αλιευτικού σκάφους από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους·

16) ως «εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες» νοούνται πληροφορίες η δημοσιοποίηση των οποίων είναι πιθανό να βλάψει τα εμπορικά συμφέροντα κάποιας επιχείρησης·

17) ως «αυτοματοποιημένο σύστημα επικύρωσης» νοείται ένα σύστημα ικανό να ελέγχει ότι όλα τα δεδομένα που καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών είναι ακριβή, πλήρη και έχουν υποβληθεί εντός των προθεσμιών·

18) ως «διαδικτυακή υπηρεσία» νοείται ένα σύστημα λογισμικού το οποίο είναι σχεδιασμένο να υποστηρίζει διαλειτουργική αλληλεπίδραση μηχανής με μηχανή σε ένα δίκτυο.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αλιευτικές άδειες

Άρθρο 3

Έκδοση και διαχείριση αλιευτικών αδειών

1.  Η αλιευτική άδεια, η οποία ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού ελέγχου ισχύει για ένα μόνο ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ .

2.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν, διαχειρίζονται και αφαιρούν τις αλιευτικές άδειες που ορίζονται το άρθρο 6 του κανονισμού ελέγχου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.  Οι αλιευτικές άδειες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού ελέγχου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

4.  Οι αλιευτικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1281/2005 θεωρούνται ως αλιευτικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εφόσον περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5.  Μια αλιευτική άδεια ισχύει μόνο αν οι όροι βάσει των οποίων εκδόθηκε, εξακολουθούν να τηρούνται.

6.  Αν κάποια αλιευτική άδεια έχει ανασταλεί προσωρινά ή έχει αφαιρεθεί μόνιμα, οι αρχές του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνει άμεσα τον κάτοχο της αλιευτικής άδειας.

▼M1

7.  Η συνολική αλιευτική ικανότητα που αντιστοιχεί στις αλιευτικές άδειες που εκδίδει ένα κράτος μέλος, εκφρασμένη σε ολική χωρητικότητα (GT) ή σε κιλοβάτ (kW), δεν υπερβαίνει, ανά πάσα στιγμή, τα μέγιστα επίπεδα αλιευτικής ικανότητας που έχουν θεσπιστεί για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άδειες αλίευσης

Άρθρο 4

Άδειες αλίευσης

1.  Η άδεια αλίευσης η οποία ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού ελέγχου ισχύει για ένα μόνο ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ .

2.  Οι άδειες αλίευσης οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ελέγχου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Το κράτος μέλος σημαίας εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην άδεια αλίευσης είναι ακριβή και συνεπή με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

3.  Οι αλιευτικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου ( 3 ) θεωρούνται ως άδειες αλίευσης οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εφόσον περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Μια άδεια αλίευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 και μια αλιευτική άδεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, μπορούν να περιέχονται στο ίδιο έγγραφο.

5.  Με την επιφύλαξη ειδικών κανόνων, τα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ συνολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων τα οποία αλιεύουν αποκλειστικά στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους σημαίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατοχής άδειας αλίευσης.

6.  Εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Κατάλογος αδειών αλίευσης

1.  Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων, όταν δημιουργηθούν οι ιστότοποι όπως ορίζεται στο άρθρο 114 του κανονισμού ελέγχου και το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμο στο ασφαλές τμήμα του επίσημου ιστότοπου τους, κατάλογο με τα αλιευτικά τους σκάφη τα οποία έχουν λάβει τις άδειες αλίευσης που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ελέγχου πριν αυτές αρχίσουν να ισχύουν. Επικαιροποιούν τον κατάλογό τους σε περίπτωση αλλαγών στον κατάλογο πριν αυτές τεθούν σε ισχύ.

2.  Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, κατόπιν αιτήσεως τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των αλιευτικών σκαφών τους που έχουν λάβει άδεια αλίευσης για το 2011. Ενημερώνουν την Επιτροπή σε περίπτωση αλλαγών στον κατάλογο πριν αυτές τεθούν σε ισχύ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία των ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ και των εργαλείων τουςΤμήμα 1

Σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία αλιευτικών σκαφών

Άρθρο 6

Σήμανση των αλιευτικών σκαφών

Η σήμανση των ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ γίνεται ως εξής:

α) το γράμμα (γράμματα) του λιμένος ή της περιοχής όπου είναι νηολογημένο το ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ καθώς και ο αριθμός (αριθμοί) νηολογίου γράφονται με μπογιά ή τοποθετούνται και στις δύο πλευρές της πρώρας του πλοίου όσο το δυνατόν πιο ψηλά από το νερό έτσι ώστε να διακρίνονται εμφανώς από τη θάλασσα και από τον αέρα, και έχουν χρώμα που έρχεται σε αντίθεση με εκείνο της επιφάνειας στην οποία εμφαίνονται·

β) για ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ με συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 10 μέτρα αλλά μικρότερο από 17 μέτρα, το ύψος των γραμμάτων και των αριθμών είναι τουλάχιστον 25 εκατοστά με πάχος τουλάχιστον 4 εκατοστά. Για ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ με μήκος μεγαλύτερο από 17 μέτρα, τα γράμματα και οι αριθμοί έχουν ύψος τουλάχιστον 45 εκατοστόμετρα και πάχος τουλάχιστον 6 εκατοστόμετρα.

γ) το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να απαιτήσει να αναγράφονται με βαφή στην οροφή της υπερκατασκευής ο διεθνής αριθμός κλήσης (IRCS) ή τα γράμματα και οι αριθμοί νηολόγησης έτσι ώστε να διακρίνονται εμφανώς από τον αέρα, και να έχουν χρώμα που να έρχεται σε αντίθεση με εκείνο της επιφανείας στην οποία εμφαίνονται·

δ) τα χρώματα που έρχονται σε αντίθεση είναι το άσπρο και το μαύρο·

ε) τα εξωτερικά γράμματα και οι αριθμοί νηολόγησης που αναγράφονται ή εμφαίνονται επί του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ δεν πρέπει να είναι αφαιρούμενα, να σβήνονται, να αλλοιώνονται, να είναι δυσανάγνωστα, να καλύπτονται ή να κρύπτονται.

▼M1

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, το σύστημα αριθμού αναγνώρισης πλοίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση A.1078(28) στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο XI-1, κανονισμός 3 της σύμβασης SOLAS του 1974, εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ή αλιευτικά σκάφη υπό τον έλεγχο ενωσιακών επιχειρήσεων βάσει συμφωνίας ναύλωσης, ολικής χωρητικότητας 100 τόνων ή ολικής χωρητικότητας 100 κόρων και άνω, ή συνολικού μήκους 24 μέτρων και άνω, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός των ενωσιακών υδάτων·

β) σε όλα τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ή αλιευτικά σκάφη υπό τον έλεγχο ενωσιακών επιχειρήσεων βάσει συμφωνίας ναύλωσης, συνολικού μήκους 15 μέτρων και άνω, που δραστηριοποιούνται εκτός των ενωσιακών υδάτων·

γ) σε όλα τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που διαθέτουν άδεια άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ενωσιακά ύδατα.

▼B

Άρθρο 7

Έγγραφα επί ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄

1.  Σε κάθε ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ συνολικού μήκους 10 μέτρων και άνω υπάρχουν έγγραφα, που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος, και τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα του σκάφους, αν υπάρχει·

β) τα γράμματα του λιμένος ή της περιοχής όπου είναι νηολογημένο το σκάφος, καθώς και τους αριθμούς νηολογίου·

γ) τον διεθνή αριθμό κλήσης ασυρμάτου, αν υπάρχει·

δ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις του πλοιοκτήτη (πλοιοκτητών) και, κατά περίπτωση, του ναυλωτή (ναυλωτών)·

ε) το συνολικό μήκος, την ισχύ του κινητήρα, την ολική χωρητικότητα και, για τα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που άρχισαν να αλιεύουν την 1η Ιανουαρίου 1987 ή μεταγενέστερα, την ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν να αλιεύουν.

2.  Στα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ συνολικού μήκους 17 μέτρων και άνω που διαθέτουν χώρους αποθήκευσης ιχθύων, ο πλοίαρχος διατηρεί επί του αλιευτικού σκάφους ακριβή σχέδια περιγραφής των χώρων αποθήκευσης των ιχθύων, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης όλων σημείων πρόσβασης σε αυτούς και της ικανότητας αποθήκευσης σε κυβικά μέτρα.

3.  Ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ που διαθέτει ψυχρές ή ψυχόμενες δεξαμενές με θαλάσσιο ύδωρ διαθέτει επί του πλοίου επικαιροποιημένο έγγραφο που αναγράφει τον όγκο τους σε κυβικά μέτρα ανά διαστήματα 10 εκατοστομέτρων.

4.  Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας. Κάθε μεταβολή των χαρακτηριστικών που εμφαίνονται στα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 επικυρώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας.

5.  Τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιδεικνύονται για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης εφόσον ζητηθούν από τους αρμοδίους υπαλλήλους.Τμήμα 2

Σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία αλιευτικών εργαλείων και λέμβων

Άρθρο 8

Σήμανση λέμβων και διατάξεων συγκέντρωσης

Όλοι οι λέμβοι επί ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ και οι διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων φέρουν σήμανση με τα εξωτερικά γράμματα και τους αριθμούς νηολόγησης επί του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ στο οποίο ανήκουν.

Άρθρο 9

Γενικοί κανόνες για αδρανή εργαλεία και δοκότρατες

1.  Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 9 έως 12 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που αλιεύουν σε ►M1  ενωσιακά ύδατα ◄ και οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 13 έως 17 του παρόντος κανονισμού ισχύουν για ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που αλιεύουν σε ►M1  ενωσιακά ύδατα ◄ πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των παράκτιων κρατών μελών.

2.  Όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, στα ►M1  ενωσιακά ύδατα ◄ απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλιευτικών δραστηριοτήτων με αδρανή εργαλεία, σημαντήρες και δοκότρατες που δεν φέρουν σήμανση ούτε αναγνωριστικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 17 του παρόντος κανονισμού.

3.  Όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, απαγορεύεται στα σκάφη που βρίσκονται σε ►M1  ενωσιακά ύδατα ◄ να φέρουν επ’ αυτών:

α) δοκούς πέλματος κάθε διάταξης δοκότρατας στις οποίες δεν αναγράφονται εξωτερικά τα γράμματα και οι αριθμοί σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού·

β) αδρανή εργαλεία τα οποία δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

γ) σημαντήρες οι οποίοι δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Κανόνες για τις δοκότρατες

Ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή ο εκπρόσωπός του, διασφαλίζει ότι κάθε συναρμοσμένη δοκότρατα που μεταφέρεται επί του σκάφους, ή χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας, αναγράφει σαφώς επί της δοκού και επί του πέλματος κάθε διάταξης δοκότρατας τα εξωτερικά γράμματα και αριθμούς νηολόγησης αυτού του σκάφους.

Άρθρο 11

Κανόνες για τα αδρανή εργαλεία

1.  Ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή ο εκπρόσωπός του, διασφαλίζει ότι κάθε αδρανές εργαλείο που μεταφέρεται επί του σκάφους ή χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας φέρει σαφή σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2.  Σε κάθε αδρανές εργαλείο που χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας αναγράφονται επί μονίμου βάσεως τα εξωτερικά γράμματα και οι αριθμοί νηολόγησης που αναγράφονται στο κύτος του αλιευτικού σκάφους στο οποίο ανήκει:

α) για τα δίχτυα, επί πινακίδας η οποία είναι προσαρτημένη στην άνω πρώτη σειρά·

β) για τα αγκίστρια και τα παραγάδια, επί πινακίδας στο σημείο επαφής με τον σημαντήρα πρόσδεσης·

γ) για τους κιούρτους και τις ιχθυοπαγίδες, επί πινακίδας η οποία είναι προσαρτημένη στο κάτω γραντί·

δ) για αδρανές εργαλείο το οποίο εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο από ένα ναυτικό μίλι, επί πινακίδων οι οποίες είναι προσαρτημένες σύμφωνα με το στοιχείο α), β) και γ) σε τακτικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το ένα ναυτικό μίλι, έτσι ώστε να μην αφήνεται χωρίς σήμανση κανένα τμήμα του αδρανούς εργαλείου που εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο του ενός ναυτικού μιλίου.

Άρθρο 12

Κανόνες για τις πινακίδες

1.  Κάθε πινακίδα πρέπει:

α) να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό·

β) να είναι προσαρμοσμένη ασφαλώς επί του αλιευτικού εργαλείου·

γ) να έχει πλάτος 65 τουλάχιστον χιλιοστομέτρων·

δ) να έχει μήκος 75 τουλάχιστον χιλιοστομέτρων.

2.  Η πινακίδα, δεν πρέπει να είναι αφαιρούμενη, να σβήνεται, να αλλοιώνεται, να είναι δυσανάγνωστη, να καλύπτεται ή να κρύπτεται.

Άρθρο 13

Σημαντήρες

1.  Ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή ο εκπρόσωπός του, διασφαλίζει την πρόσδεση, σε κάθε αδρανές εργαλείο που χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας, δύο ακραίων σημαντήρων και ενδιάμεσων σημαντήρων, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι σύμφωνα με το παράρτημα IV, και οι οποίοι τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.  Σε κάθε ακραίο σημαντήρα και ενδιάμεσο σημαντήρα αναγράφονται τα εξωτερικά γράμματα και οι αριθμοί νηολόγησης που εμφαίνονται στο κύτος του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ στο οποίο ανήκουν και το οποίο έχει τοποθετήσει τους εν λόγω σημαντήρες ως εξής:

α) τα γράμματα και οι αριθμοί αναγράφονται όσο το δυνατόν υψηλότερα πάνω από την επιφάνεια του ύδατος έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα·

β) το χρώμα τους πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την επιφάνεια στην οποία εμφανίζονται.

3.  Τα γράμματα και οι αριθμοί που αναγράφονται επί του σημαντήρα, δεν πρέπει να σβήνονται, να αλλοιώνονται ή να αφήνονται να καθίστανται δυσανάγνωστοι.

Άρθρο 14

Κανόνες για τα σχοινιά

1.  Τα σχοινιά που συνδέουν τους σημαντήρες με το αδρανές εργαλείο είναι από βυθιζόμενο υλικό ή φέρουν βαρίδια.

2.  Τα σχοινιά που συνδέουν τους ακραίους σημαντήρες με κάθε αλιευτικό εργαλείο είναι προσδεδεμένα στα άκρα του εν λόγω εργαλείου.

Άρθρο 15

Κανόνες για τους ακραίους σημαντήρες

1.  Οι ακραίοι σημαντήρες τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατός οποιαδήποτε στιγμή ο καθορισμός του κάθε άκρου του αλιευτικού εργαλείου.

2.  Ο ιστός κάθε ακραίου σημαντήρα έχει ύψος 1 τουλάχιστον μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το οποίο μετράται από την κορυφή του πλωτήρα.

3.  Οι ακραίοι σημαντήρες είναι χρωματισμένοι, αποκλειομένου ωστόσο του κόκκινου ή πράσινου χρώματος.

4.  Κάθε ακραίος σημαντήρας διαθέτει:

α) μια ή δύο ορθογώνιες σημαίες· στην περίπτωση που απαιτούνται δύο σημαίες στον ίδιο σημαντήρα, η απόσταση μεταξύ τους είναι τουλάχιστον 20 εκατοστόμετρα· οι σημαίες που δείχνουν τα άκρα του ιδίου αλιευτικού εργαλείου είναι του ιδίου χρώματος, αποκλειομένου του λευκού χρώματος, και του ιδίου μεγέθους·

β) έναν ή δύο φανούς κίτρινου χρώματος που εκπέμπουν μία αναλαμπή κάθε πέντε δευτερόλεπτα (F1 Y5s), οι οποίοι να είναι ορατοί από απόσταση δύο τουλάχιστον ναυτικών μιλίων.

5.  Σε κάθε ακραίο σημαντήρα δυνατόν να τίθεται άνω σήμανση στην κορυφή του σημαντήρα, η οποία φέρει μια ή δύο φωτεινές λωρίδες, αποκλειομένου ωστόσο του κόκκινου και του πράσινου χρώματος, οι οποίες έχουν πλάτος 6 τουλάχιστον εκατοστόμετρα.

Άρθρο 16

Κανόνες για την προσαρμογή ακραίων σημαντήρων

1.  Οι ακραίοι σημαντήρες είναι προσαρμοσμένοι στο αδρανές αλιευτικό εργαλείο ως εξής:

α) ο σημαντήρας του δυτικού τομέα (δηλαδή από τον νότο προς δυσμάς έως και βόρεια) φέρει δύο σημαίες, δύο ριγωτές φωτεινές λωρίδες, δύο φανούς και μία πινακίδα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού·

β) ο σημαντήρας του ανατολικού τομέα (δηλαδή από τον βορρά προς ανατολάς έως και νότια) φέρει μία σημαία, μία ριγωτή φωτεινή ταινία, ένα φανό και μία πινακίδα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού·

2.  Στην πινακίδα αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Ενδιάμεσοι σημαντήρες

1.  Οι ενδιάμεσοι σημαντήρες είναι προσαρμοσμένοι σε αδρανή εργαλεία τα οποία εκτείνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε ναυτικών μιλίων.

α) ενδιάμεσοι σημαντήρες τοποθετούνται σε αποστάσεις μέχρι πέντε ναυτικών μιλίων έτσι ώστε να μην αφήνεται χωρίς σήμανση κανένα τμήμα του εργαλείου το οποίο εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των πέντε ναυτικών μιλίων·

β) ενδιάμεσοι σημαντήρες φέρουν φανό κίτρινου χώματος που εκπέμπει μία αναλαμπή κάθε πέντε δευτερόλεπτα (F1 Y 5s) και που είναι ορατή από απόσταση δύο τουλάχιστον ναυτικών μιλίων. Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους ακραίους σημαντήρες του ανατολικού τομέα, εκτός του χρώματος της σημαίας το οποίο είναι λευκό.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην Βαλτική Θάλασσα οι ενδιάμεσοι σημαντήρες προσαρμόζονται σε αδρανές εργαλείο το οποίο εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο του ενός ναυτικού μιλίου. Ενδιάμεσοι σημαντήρες τοποθετούνται σε αποστάσεις μέχρι ενός ναυτικού μιλίου έτσι ώστε να μην αφήνεται χωρίς σήμανση κανένα τμήμα του εργαλείου το οποίο εκτείνεται σε μήκος ενός ναυτικού μιλίου και άνω.

Οι ενδιάμεσοι σημαντήρες διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που διαθέτουν οι ακραίοι σημαντήρες στον ανατολικό τομέα, εκτός από τα ακόλουθα:

α) οι σημαίες είναι άσπρου χρώματος·

β) κάθε πέμπτος ενδιάμεσος σημαντήρας είναι εξοπλισμένος με ανακλαστήρα ραντάρ ο οποίος εκπέμπει σήμα αντήχησης σε απόσταση δύο τουλάχιστον ναυτικών μιλίων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών

Άρθρο 18

Απαίτηση για τις συσκευές δορυφορικού εντοπισμού σε ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 3 κανένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ που υπόκειται στο σύστημα ΣΠΣ, δεν επιτρέπεται να αναχωρεί από λιμένα χωρίς να διαθέτει εγκατεστημένη πλήρως λειτουργούσα συσκευή δορυφορικού εντοπισμού.

2.  Όταν κάποιο ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ είναι ελλιμενισμένο, η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού είναι δυνατόν να βρίσκεται εκτός λειτουργίας μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) μετά από προηγούμενη ενημέρωση του κέντρου παρακολούθησης αλιείας (ΚΠΑ) του κράτους μέλους σημαίας και του ΚΠΑ του παράκτιου κράτους μέλους, και

β) εφόσον από την επόμενη έκθεση διαπιστώνεται ότι το ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ δεν άλλαξε θέση σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας μπορεί να επιτρέψουν την αντικατάσταση της προηγούμενης ενημέρωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) με αυτόματο μήνυμα VMS ή συναγερμό που ενεργοποιεί το σύστημα, τα οποία αναφέρουν ότι το ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ βρίσκεται εντός προκαθορισθείσας γεωγραφικής περιοχής λιμένα.

3.  Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 19

Χαρακτηριστικά συσκευών δορυφορικού εντοπισμού

1.  Οι συσκευές δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένες επί ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ εξασφαλίζουν την αυτόματη και σε τακτά διαστήματα διαβίβαση στο κέντρο παρακολούθησης σκαφών (ΚΠΑ) του κράτους μέλους σημαίας, δεδομένων που αφορούν:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του αλιευτικού σκάφους·

β) το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγμα του αλιευτικού σκάφους, με σφάλμα στίγματος μικρότερο των 500 μέτρων, με ποσοστό αξιοπιστίας 99 %·

γ) την ημερομηνία και την ώρα καθορισμού του εν λόγω στίγματος του αλιευτικού σκάφους (εκφρασμένη σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα «UTC»), και

δ) τη στιγμιαία ταχύτητα και την κατεύθυνση του αλιευτικού σκάφους.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές δορυφορικού εντοπισμού αποκλείουν την εισαγωγή ή εξαγωγή εσφαλμένου στίγματος και δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακαμφθούν χειροκίνητα.

Άρθρο 20

Ευθύνη των πλοιάρχων σε ό,τι αφορά τις συσκευές δορυφορικού εντοπισμού

1.  Οι πλοίαρχοι των ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές δορυφορικού εντοπισμού λειτουργούν πλήρως ανά πάσα στιγμή και ότι διαβιβάζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, οι πλοίαρχοι των ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ εξασφαλίζουν ιδίως ότι:

α) τα δεδομένα δεν αλλοιώνονται με κανένα τρόπο·

β) η κεραία ή οι κεραίες που συνδέονται με τις συσκευές δορυφορικού εντοπισμού δεν παρεμποδίζονται, αποσυνδέονται ή διακόπτονται κατά κανένα τρόπο·

γ) η πηγή τροφοδοσίας των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού δεν διακόπτεται κατά κανέναν τρόπο, και

δ) η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού δεν απομακρύνεται από το αλιευτικό σκάφος.

3.  Απαγορεύεται η καταστροφή, βλάβη, διακοπή λειτουργίας της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού ή η με κάθε τρόπο επέμβαση σε αυτήν, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας έχουν δώσει σχετική άδεια για την επισκευή ή αντικατάστασή της.

Άρθρο 21

Μέτρα ελέγχου που πρέπει να θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σημαίας

Κάθε κράτος μέλος σημαίας εξασφαλίζει συνεχή και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχο της ακρίβειας των δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού και ενεργεί άμεσα σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Άρθρο 22

Συχνότητα διαβίβασης δεδομένων

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το ΚΠΑ του λαμβάνει μέσω του ΣΠΣ τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο ώρες, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού και αφορούν τα αλιευτικά του σκάφη. Το ΚΠΑ είναι δυνατόν να αποφασίσει να απαιτήσει τη διαβίβαση των πληροφοριών σε βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

2.  Το ΚΠΑ έχει την δυνατότητα να εντοπίσει το πραγματικό στίγμα καθενός από τα αλιευτικά σκάφη του.

Άρθρο 23

Παρακολούθηση της εισόδου σε και εξόδου από συγκεκριμένες περιοχές

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το ΚΠΑ του παρακολουθεί μέσω δεδομένων του ΣΠΣ, και για τα αλιευτικά σκάφη του, την ημερομηνία και την ώρα εισόδου σε και εξόδου από:

α) οποιεσδήποτε θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες πρόσβασης σε ύδατα και πόρους·

β) περιοχές απαγόρευσης αλιείας που ορίζονται στο άρθρο 50 του κανονισμού ελέγχου·

γ) περιοχές διακανονισμού των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ορισμένα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη·

δ) ύδατα που υπόκεινται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας.

Άρθρο 24

Διαβίβαση δεδομένων στο παράκτιο κράτος μέλος

▼M1

1.  Το ΚΠΑ κάθε κράτους μέλους σημαίας διασφαλίζει την αυτόματη διαβίβαση στο ΚΠΑ παράκτιου κράτους μέλους των δεδομένων που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα αλιευτικά του σκάφη κατά τον χρόνο τον οποίο βρίσκονται στα ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται στο ΚΠΑ του παράκτιου κράτους μέλους αμέσως μετά τη διαβίβαση στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας.

▼B

2.  Παράκτια κράτη μέλη που παρακολουθούν από κοινού μία περιοχή, μπορούν να ορίζουν έναν κοινό προορισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

3.  Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, σε μορφή συμβατή, εφόσον είναι δυνατόν, με το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS 84) πλήρη κατάλογο των συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους που οριοθετούν την αποκλειστική οικονομική του ζώνη ή την αποκλειστική αλιευτική του ζώνη. Επίσης κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τυχόν μεταβολές αυτών των συντεταγμένων. Εναλλακτικώς, τα κράτη μέλη δύνανται να δημοσιεύουν τον κατάλογο αυτό στον ιστότοπο που ορίζεται στο άρθρο 115 του κανονισμού ελέγχου.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό συντονισμό των αρμόδιων αρχών τους όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων του ΣΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης σαφών και κατάλληλα τεκμηριωμένων διαδικασιών για αυτόν τον σκοπό.

Άρθρο 25

Τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία συσκευής δορυφορικού εντοπισμού

1.  Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας μιας συσκευής δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένη σε ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ , ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπός του, αρχής γενομένης από την ώρα διαπίστωσης του συμβάντος ή από την ώρα που ενημερώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, διαβιβάζει κάθε τέσσερις ώρες, στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας το επικαιροποιημένο γεωγραφικό στίγμα του σκάφους με κατάλληλο μέσο τηλεπικοινωνίας. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τα μέσα τηλεπικοινωνίας που χρησιμοποιούνται και τα αναφέρουν στον ιστότοπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Το ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας καταχωρίζει το γεωγραφικό στίγμα που ορίζεται στην παράγραφο 1 στη βάση δεδομένων του ΣΠΣ κατά τη λήψη του και χωρίς καθυστέρηση. Τα χειροκίνητα δεδομένα του ΣΠΣ που καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων διακρίνονται σαφώς από τα αυτόματα μηνύματα. Εφόσον χρειάζεται, αυτά τα χειροκίνητα δεδομένα του ΣΠΣ διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στα παράκτια κράτη μέλη.

3.  Μετά από τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού, κανένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ δεν μπορεί να αποπλεύσει από λιμένα πριν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ότι η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκαταστημένη επί του σκάφους λειτουργεί ικανοποιητικά. Κατά παρέκκλιση, το ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας δύναται να επιτρέψει στα αλιευτικά σκάφη του να αποπλεύσουν από τον λιμένα παρόλο που δεν λειτουργεί η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού, προκειμένου να την επιδιορθώσουν ή να την αντικαταστήσουν.

4.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, ή κατά περίπτωση, του παράκτιου κράτους μέλους εξασφαλίζουν ότι ο πλοίαρχος ή το πλοιοκτήτης του σκάφους, ή ο αντιπρόσωπός τους, ενημερώνεται στην περίπτωση που η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού, η οποία είναι εγκαταστημένη επί ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ , εμφανίζει δυσλειτουργία ή δεν λειτουργεί πλήρως.

5.  Η απομάκρυνση της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού προς τον σκοπό της επισκευής ή της αντικατάστασής της υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους σημαίας.

Άρθρο 26

Μη λήψη δεδομένων

1.  Στην περίπτωση που το ΚΠΑ ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχει λάβει επί δώδεκα συνεχόμενες ώρες διαβιβάσεις δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 22 ή 25 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν τον πλοίαρχο ή τον φορέα εκμετάλλευσης του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή τον εκπρόσωπο(-ους) τους. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ η κατάσταση αυτή επαναληφθεί περισσότερο από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού του εν λόγω αλιευτικού σκάφους ελέγχεται ενδελεχώς. Το κράτος μέλος σημαίας διερευνά το ζήτημα προκειμένου να καθορίσει κατά πόσον ο εξοπλισμός έχει υποστεί παραποίηση. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αφαίρεση του υπόψη εξοπλισμού προς εξέταση.

2.  Όταν το ΚΠΑ ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχει λάβει επί δώδεκα ώρες διαβιβάσεις δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 22 ή 25 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, και το τελευταίο ληφθέν στίγμα ήταν στα ύδατα άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το ταχύτερο δυνατόν το ΚΠΑ του εν λόγω παράκτιου κράτους μέλους

3.  Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός παράκτιου κράτους μέλους διοπτεύσουν ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ στα ύδατά τους και δεν έχουν λάβει δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή το άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ενημερώνουν σχετικά τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και το ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας.

Άρθρο 27

Παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα δεδομένα που λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 22, το άρθρο 24 παράγραφος 1 και το άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών.

2.  Τα κράτη μέλη σημαίας:

α) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο καταγράφονται σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τρία έτη τουλάχιστον·

β) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούνται μόνο για επίσημους σκοπούς, και

γ) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

▼M1

Άρθρο 28

Πρόσβαση της Επιτροπής στα δεδομένα

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ελέγχου να εξασφαλίσουν την αυτόματη διαβίβαση, στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει η ίδια, των δεδομένων που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα αλιευτικών σκαφών και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει η ίδια αμέσως μετά τη λήψη από το ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας.

▼BΤΙΤΛΟΣ III

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ημερολόγιο αλιείας, δήλωση μεταφόρτωσης και δήλωση εκφόρτωσης σε έντυπη μορφήΤμήμα 1

Συμπλήρωση και υποβολή ημερολογίου αλιείας, δήλωσης εκφόρτωσης και δήλωσης μεταφόρτωσης σε έντυπη μορφή

Άρθρο 29

►M1  Ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που υπόκεινται στην υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής ημερολογίου αλιείας και δήλωσης μεταφόρτωσης/εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή

1.  Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων διατάξεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια, ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ συνολικού μήκους 10 μέτρων και άνω το οποίο δεν υπόκειται σε ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση δεδομένων ημερολογίου αλιείας, δηλώσεων μεταφόρτωσης και δηλώσεων εκφόρτωσης, συμπληρώνει και υποβάλλει τα δεδομένα ημερολογίου αλιείας, τις δηλώσεις μεταφόρτωσης και τις δηλώσεις εκφόρτωσης που ορίζονται στα άρθρα 14, 21 και 23 του κανονισμού ελέγχου, σε έντυπη μορφή. Η συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων μεταφόρτωσης και των δηλώσεων εκφόρτωσης μπορεί επίσης να γίνει από εκπρόσωπο του πλοιάρχου εξ ονόματός του.

2.  Η απαίτηση για τη συμπλήρωση και υποβολή δεδομένων ημερολογίου αλιείας, δηλώσεων μεταφόρτωσης και δηλώσεων εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή ισχύει επίσης για τα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ συνολικού μήκους μέχρι 10 μέτρων όταν απαιτείται από το κράτος μέλος σημαίας τους να διατηρούν ημερολόγιο αλιείας και να υποβάλλουν δηλώσεις μεταφόρτωσης ή/και δηλώσεις εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου.

▼M1

Άρθρο 30

Υποδείγματα για ημερολόγια αλιείας, δηλώσεις μεταφόρτωσης και δηλώσεις εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή

1.  Στα ενωσιακά ύδατα, το ημερολόγιο αλιείας, οι δηλώσεις μεταφόρτωσης και οι δηλώσεις εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούν καθημερινά αλιευτικά ταξίδια στη Μεσόγειο Θάλασσα, το ημερολόγιο αλιείας, οι δηλώσεις μεταφόρτωσης και οι δηλώσεις εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή μπορούν να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII.

3.  Όταν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας, σε ύδατα που υπόκεινται σε ρυθμίσεις περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας ή σε ύδατα εκτός των ενωσιακών υδάτων που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, το ημερολόγιο αλιείας, η δήλωση μεταφόρτωσης και η δήλωση εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραρτημάτων VI και VII, εκτός εάν η τρίτη χώρα ή οι κανόνες της οικείας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας απαιτούν συγκεκριμένα τη χρήση διαφορετικού είδους ημερολογίου αλιείας, δήλωσης μεταφόρτωσης ή δήλωσης εκφόρτωσης. Εάν η τρίτη χώρα δεν προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο αλιείας, μια συγκεκριμένη δήλωση μεταφόρτωσης ή δήλωση εκφόρτωσης, αλλά απαιτεί στοιχεία δεδομένων διαφορετικά από εκείνα που απαιτούνται από τους ενωσιακούς κανόνες, αυτά τα στοιχεία δεδομένων καταγράφονται.

4.  Οι πλοίαρχοι των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που δεν υπόκεινται στο άρθρο 15 του κανονισμού ελέγχου μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 έντυπες μορφές ημερολογίων αλιείας, δηλώσεων μεταφόρτωσης και δηλώσεων εκφόρτωσης που έχουν τυπωθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

▼B

Άρθρο 31

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των ημερολογίων αλιείας, των δηλώσεων μεταφόρτωσης και των δηλώσεων εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή

►C2

 

Το ημερολόγιο αλιείας, η δήλωση μεταφόρτωσης και η δήλωση εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή συμπληρώνονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στο παράρτημα X.

 ◄

2.  Στις περιπτώσεις που βάσει των οδηγιών του παραρτήματος Χ, η εφαρμογή κανόνος είναι προαιρετική, το κράτος μέλος σημαίας δύναται να τον καταστήσει υποχρεωτικό.

3.  Όλες οι εγγραφές στο ημερολόγιο αλιείας, στη δήλωση μεταφόρτωσης ή στη δήλωση εκφόρτωσης είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Καμία εγγραφή σβήνεται ούτε τροποποιείται. Σε περίπτωση λάθους διαγράφεται με γραμμή η λανθασμένη εγγραφή και ακολουθεί η νέα ορθή εγγραφή η οποία μονογράφεται από τον πλοίαρχο. Κάθε γραμμή μονογράφεται από τον πλοίαρχο.

4.  Ο πλοίαρχος του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή, για την περίπτωση των δηλώσεων μεταφόρτωσης και των δηλώσεων εκφόρτωσης ο εκπρόσωπός του, πιστοποιούν με τη μονογραφή ή την υπογραφή τους ότι οι εγγραφές στο ημερολόγιο αλιείας, στη δήλωση μεταφόρτωσης και στη δήλωση εκφόρτωσης είναι σωστές.

Άρθρο 32

Προθεσμίες για την υποβολή ημερολογίου αλιείας, δήλωσης μεταφόρτωσης και δήλωσης εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή

1.  Όταν ένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ έχει πραγματοποιήσει εκφόρτωση σε έναν λιμένα ή μεταφόρτωση σε λιμένα ή σε χώρο κοντά στην ακτή του κράτους μέλους σημαίας του, ο πλοίαρχος υποβάλλει το πρωτότυπο(-α) του ημερολογίου αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης, στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Η υποβολή του (των) πρωτοτύπου(–ων) των δηλώσεων μεταφόρτωσης και των δηλώσεων εκφόρτωσης μπορεί επίσης να γίνει από τον εκπρόσωπο του πλοιάρχου εξ ονόματός του.

2.  Όταν δεν εκφορτώνονται αλιεύματα μετά από ένα αλιευτικό ταξίδι, ο πλοίαρχος υποβάλλει το (τα) πρωτότυπο(-α) του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης μεταφόρτωσης το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 48 ώρες μετά την άφιξη στον λιμένα. Το (τα) πρωτότυπο(-α) της δήλωσης μεταφόρτωσης μπορεί επίσης να υποβληθεί από τον εκπρόσωπο του πλοιάρχου και εξ ονόματός του.

3.  Όταν ένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ έχει πραγματοποιήσει μεταφόρτωση σε λιμένα ή σε χώρο κοντά στην ακτή ή εκφόρτωση σε λιμένα κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος μέλος σημαίας, υποβάλλει το πρώτο αντίγραφο (αντίγραφα) του ημερολογίου αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 48 ώρες μετά τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφόρτωση ή εκφόρτωση. Το πρωτότυπο(-α) του ημερολογίου αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης, αποστέλλονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 48 ώρες μετά τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας.

4.  Όταν ένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ έχει πραγματοποιήσει μεταφόρτωση σε λιμένα ή στα ύδατα τρίτης χώρας ή στην ανοιχτή θάλασσα ή εκφόρτωση σε λιμένα τρίτης χώρας, αποστέλλει το πρωτότυπο(-α) του ημερολογίου αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας.

5.  Όταν μια τρίτη χώρα ή οι κανόνες μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης αλιείας απαιτούν διαφορετικό είδος ημερολογίου αλιείας, δήλωσης μεταφόρτωσης ή δήλωσης εκφόρτωσης από εκείνο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI, ο πλοίαρχος του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ υποβάλλει αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου στις αρμόδιες αρχές του, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 48 ώρες μετά τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση.Τμήμα 2

Ειδικοί κανόνες για ημερολόγια αλιείας σε έντυπη μορφή

Άρθρο 33

Συμπλήρωση του ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή

1.  Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται με όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα:

α) ημερησίως και το αργότερο έως τις 24.00 και τη στιγμή της άφιξης στον λιμένα·

β) τη στιγμή οποιασδήποτε επιθεώρησης στη θάλασσα·

γ) τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

2.  Συμπληρώνεται μια νέα σειρά στο έντυπο ημερολόγιο αλιείας:

α) για κάθε ημέρα στη θάλασσα·

β) όταν η αλιεία διεξάγεται την ίδια ημέρα σε ένα νέο τομέα του ή άλλη ζώνη αλιείας·

γ) όταν καταχωρούνται δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας.

3.  Συμπληρώνεται μια νέα σελίδα στο έντυπο ημερολόγιο αλιείας:

α) εφόσον γίνεται χρήση διαφορετικού εργαλείου, ή διχτυού με μάτια διαφορετικού μεγέθους, σε σχέση με αυτά του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως·

β) για κάθε αλίευση που γίνεται μετά από μεταφόρτωση ή μετά από ενδιάμεση εκφόρτωση·

γ) στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των στηλών είναι ανεπαρκής·

δ) κατά την αναχώρηση από λιμένα όπου δεν πραγματοποιήθηκε εκφόρτωση.

4.  Κατά την αναχώρηση από λιμένα, ή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφόρτωσης και όταν τα αλιεύματα παραμένουν στο σκάφος, οι ποσότητες κάθε είδους υποδεικνύονται σε νέα σελίδα του ημερολογίου αλιείας.

5.  Οι κώδικες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙ χρησιμοποιούνται για να υποδεικνύουν, κάτω από τις κατάλληλες επικεφαλίδες του εντύπου ημερολογίου αλιείας, τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται.Τμήμα 3

Ειδικοί κανόνες για τη δήλωση μεταφόρτωσης και τη δήλωση εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή

Άρθρο 34

Παράδοση δήλωσης μεταφόρτωσης σε έντυπη μορφή

1.  Στην περίπτωση διαδικασίας μεταφόρτωσης μεταξύ δύο ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ , μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφόρτωσης ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους μεταφόρτωσης ή ο εκπρόσωπός του παραδίδει ένα αντίγραφο της έντυπης δήλωσης μεταφόρτωσης για το σκάφος του στον πλοίαρχο του σκάφους παραλαβής ή τον εκπρόσωπό του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφόρτωσης ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους παραλαβής, ή ο εκπρόσωπός του, παραδίδει επίσης αντίγραφο της έντυπης δήλωσης μεταφόρτωσης για το σκάφος του στον πλοίαρχο του πλοίου μεταφόρτωσης ή τον εκπρόσωπό του.

2.  Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιδεικνύονται για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης εφόσον ζητηθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Άρθρο 35

Υπογραφή της δήλωσης εκφόρτωσης

Κάθε σελίδα της δήλωσης εκφόρτωσης πριν υποβληθεί υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον εκπρόσωπό του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ημερολόγιο αλιείας, δήλωση εκφόρτωσης και δήλωση μεταφόρτωσης σε ηλεκτρονική μορφήΤμήμα 1

Συμπλήρωση και υποβολή ημερολογίου αλιείας, δήλωσης εκφόρτωσης και δήλωσης μεταφόρτωσης σε ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 36

Απαίτηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών επί των ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται σε ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του ημερολογίου αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 21 και 24 του κανονισμού ελέγχου, να αποπλεύσει από λιμένα εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο επί του σκάφους σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών που να λειτουργεί πλήρως.

2.  Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 37

Μορφότυποι διαβίβασης δεδομένων από ένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται μεταξύ ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ που φέρουν τη σημαία τους και των αρμόδιων αρχών τους για τη συμπλήρωση και υποβολή δεδομένων του ημερολογίου αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης, όπως ορίζεται στα άρθρα 15, 21 και 24 του κανονισμού ελέγχου.

▼M1

Το ημερολόγιο αλιείας, η δήλωση μεταφόρτωσης και η δήλωση εκφόρτωσης σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στο παράρτημα X.

▼B

Άρθρο 38

Μηνύματα απάντησης

1.  Μηνύματα απάντησης αποστέλλονται στα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ για κάθε διαβίβαση δεδομένων ημερολογίου αλιείας, μεταφόρτωσης, προηγούμενης κοινοποίησης και δεδομένων εκφόρτωσης. Το μήνυμα απάντησης περιέχει αποδεικτικό παραλαβής.

2.  Ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ διατηρεί το μήνυμα απάντησης μέχρι το τέλος του αλιευτικού ταξιδίου.

Άρθρο 39

Διατάξεις για την περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών

1.  Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας ενός συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς που είναι εγκατεστημένο σε ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ , ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους, ή ο εκπρόσωπός του, αρχής γενομένης από την ώρα διαπίστωσης του συμβάντος ή από την ώρα που ενημερώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κοινοποιεί τα δεδομένα που αφορούν το ημερολόγιο αλιείας, τη δήλωση μεταφόρτωσης και τη δήλωση εκφόρτωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας με τα κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνίας σε καθημερινή βάση και το αργότερο έως τις 24.00 ακόμη και αν δεν υπάρχουν αλιεύματα. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τα μέσα τηλεπικοινωνίας που χρησιμοποιούνται και τα αναφέρουν στον ιστότοπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή μη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών, δεδομένα του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης μεταφόρτωσης αποστέλλονται επίσης:

α) ύστερα από αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους σημαίας·

β) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας ή της μεταφόρτωσης·

γ) πριν από τον κατάπλου στον λιμένα·

δ) τη στιγμή οποιασδήποτε επιθεώρησης στη θάλασσα·

ε) τη στιγμή που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

Δεδομένα προηγούμενης κοινοποίησης και εκφόρτωσης αποστέλλονται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και ε).

3.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας καταχωρίζουν τα δεδομένα που ορίζονται στην παράγραφο 1, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατά τη λήψη τους και χωρίς καθυστέρηση.

4.  Κανένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ δεν αποπλέει από λιμένα ύστερα από τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς, πριν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ότι λειτουργεί ικανοποιητικά ή πριν του το επιτρέψουν κατ’ άλλο τρόπο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας. Το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει αμέσως το παράκτιο κράτος μέλος αμέσως μόλις επιτρέψει σε ένα από τα αλιευτικά σκάφη του να αποπλεύσει από λιμένα του παράκτιου κράτους μέλους με σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς που δεν λειτουργεί.

5.  Η απομάκρυνση του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς με σκοπό την επισκευή ή αντικατάστασή της υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους σημαίας.

Άρθρο 40

Μη λήψη δεδομένων

1.  Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 15, 22 και 24 του κανονισμού ελέγχου, ειδοποιούν το ταχύτερο δυνατόν τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή τον (τους) αντιπρόσωπό(-ους) τους. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο σκάφος της ΕΕ η κατάσταση αυτή επαναληφθεί περισσότερο από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι η συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς του εν λόγω αλιευτικού σκάφους έχει ελεγχθεί ενδελεχώς. Το κράτος μέλος σημαίας διερευνά το ζήτημα για να διαπιστώσει τον λόγο για τον οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.

2.  Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους σημαίας δεν έχουν λάβει κοινοποιήσεις δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 15, 22 και 24 του κανονισμού ελέγχου και το τελευταίο ληφθέν στίγμα μέσω του συστήματος παρακολούθησης σκαφών προερχόταν από τα ύδατα παράκτιου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά το ταχύτερο δυνατόν τις αρμόδιες αρχές του σχετικού παράκτιου κράτους μέλους.

3.  Ο πλοίαρχος ή ο φορέας εκμετάλλευσης του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή ο εκπρόσωπός τους αποστέλλουν όλα τα δεδομένα τα οποία δεν έχουν ακόμη διαβιβασθεί και για τα οποία έλαβαν κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.

Άρθρο 41

Μη πρόσβαση στα δεδομένα

1.  Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός παράκτιου κράτους μέλους διοπτεύσουν αλιευτικό σκάφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ στα ύδατά τους και δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ημερολογίου αλιείας ή μεταφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος κανονισμού, ζητούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά.

2.  Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση στα δεδομένα εντός τεσσάρων ωρών μετά την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, το παράκτιο κράτος μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας. Μόλις ενημερωθεί, το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει αμέσως τα δεδομένα στο παράκτιο κράτος μέλος με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο.

3.  Σε περίπτωση που το παράκτιο κράτος μέλος δεν λάβει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τότε ο πλοίαρχος ή ο φορέας εκμετάλλευσης του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή ο εκπρόσωπός τους αποστέλλουν τα δεδομένα καθώς και αντίγραφο του μηνύματος απάντησης που αναφέρεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού, στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους, εφόσον τους ζητηθεί και με οιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούνται και τα αναφέρουν στον ιστότοπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του κανονισμού ελέγχου.

4.  Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή ο φορέας εκμετάλλευσης του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή ο εκπρόσωπός τους δεν δύνανται να αποστείλουν στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους αντίγραφο του μηνύματος απάντησης που προβλέπεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού, οι αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους από το οικείο αλιευτικό σκάφος απαγορεύονται έως ότου ο πλοίαρχος, ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο εκπρόσωπός τους αποστείλουν αντίγραφο του μηνύματος απάντησης ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου στις προαναφερόμενες αρχές.

Άρθρο 42

Δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς

1.  Τα κράτη μέλη διατηρούν βάσεις δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματός τους ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς. Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν τουλάχιστον, και είναι ικανές να παρέχουν αυτόματα, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών, τα συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς των οποίων έχουν υποστεί τεχνική βλάβη ή δεν λειτουργούν·

β) τον αριθμό των σκαφών που δεν έχουν πραγματοποιήσει ημερήσιες ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις δεδομένων ημερολογίου αλιείας και τον μέσο αριθμό ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων δεδομένων ημερολογίου αλιείας που λαμβάνονται ανά αλιευτικό σκάφος, ανά κράτος μέλος σημαίας·

γ) τον αριθμό των δηλώσεων μεταφόρτωσης, των δηλώσεων εκφόρτωσης, των δηλώσεων ανάληψης και των δελτίων πώλησης που έχουν ληφθεί, ανά κράτος μέλος σημαίας.

2.  Σύνοψη των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αποστέλλονται στην Επιτροπή εφόσον το ζητήσει. Εναλλακτικά, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διατίθενται στον ασφαλή ιστότοπο, με μορφότυπο και ανά προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα που αποφασίζονται από την Επιτροπή.

▼M1

Άρθρο 43

Υποχρεωτικά δεδομένα στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

Τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να καταγράφονται από τους πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών στο ημερολόγιο αλιείας, στη δήλωση μεταφόρτωσης, στην προαναγγελία και στη δήλωση εκφόρτωσης, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, είναι επίσης υποχρεωτικά και στο πλαίσιο των ανταλλαγών μεταξύ κρατών μελών.

Άρθρο 44

Πρόσβαση στα δεδομένα

1.  Όταν αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους αναπτύσσει αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα παράκτιου κράτους μέλους, το κράτος σημαίας, μόλις λάβει τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου αλιείας του τρέχοντος αλιευτικού ταξιδίου, αρχής γενομένης από τον τελευταίο απόπλου από λιμένα, τα διαβιβάζει αμέσως στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος.

2.  Καθόσον αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους αλιεύει στα ενωσιακά ύδατα άλλου παράκτιου κράτους μέλους, το κράτος μέλος σημαίας, μόλις λάβει όλα τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου αλιείας, τα διαβιβάζει αμέσως στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει επίσης τις διορθώσεις που σχετίζονται με το τρέχον αλιευτικό ταξίδι όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3.  Όταν πραγματοποιείται δραστηριότητα εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης σε λιμένα παράκτιου κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος μέλος σημαίας, το κράτος μέλος σημαίας, μόλις λάβει όλα τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά δεδομένα δήλωσης εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, τα διαβιβάζει αμέσως στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος.

4.  Όταν το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνεται ότι αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία του προτίθεται να καταπλεύσει σε λιμένα άλλου παράκτιου κράτους μέλους, το κράτος μέλος σημαίας, μόλις λάβει την ηλεκτρονική προαναγγελία, τη διαβιβάζει αμέσως στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος.

5.  Όταν, κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδίου, αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους εισέρχεται στα ενωσιακά ύδατα άλλου παράκτιου κράτους μέλους ή όταν έχουν διαβιβαστεί σε παράκτιο κράτος μέλος οποιαδήποτε από τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 ή 4 σε σχέση με συγκεκριμένο αλιευτικό ταξίδι, το κράτος μέλος σημαίας επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, για το εν λόγω αλιευτικό ταξίδι από τον απόπλου έως τη στιγμή ολοκλήρωσης της εκφόρτωσης και διαβιβάζει τα δεδομένα κατόπιν αιτήματος του εν λόγω παράκτιου κράτους μέλους. Η πρόσβαση εξακολουθεί να επιτρέπεται τουλάχιστον για 36 μήνες από την αρχή του αλιευτικού ταξιδίου.

6.  Το κράτος μέλος σημαίας αλιευτικού σκάφους στο οποίο διενεργείται επιθεώρηση από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 80 του κανονισμού ελέγχου διαβιβάζει, κατόπιν αιτήματος του επιθεωρούντος κράτους μέλους, τα ηλεκτρονικά δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, για το τρέχον αλιευτικό ταξίδι του σκάφους, από τον απόπλου έως τη στιγμή υποβολής του αιτήματος.

7.  Τα αιτήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 είναι σε ηλεκτρονική μορφή και υποδεικνύουν αν στην απάντηση θα πρέπει να παρέχονται τα αρχικά δεδομένα με διορθώσεις ή μόνο τα ενοποιημένα δεδομένα. Η απάντηση στο αίτημα δημιουργείται αυτόματα και διαβιβάζεται αμελλητί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.

8.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών, του ημερολογίου αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης, της προαναγγελίας και της δήλωσης εκφόρτωσης κατόπιν αιτήματος άλλων κρατών μελών που διεξάγουν δραστηριότητες επιθεώρησης στη θάλασσα στο πλαίσιο κοινών σχεδίων ανάπτυξης μέσων ή άλλων συμφωνημένων κοινών δραστηριοτήτων επιθεώρησης.

9.  Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών έχουν ανά πάσα στιγμή ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας πλοίου του οποίου έχουν την ευθύνη, στα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση μεταφόρτωσης, την προαναγγελία και τη δήλωση εκφόρτωσης, τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κράτους μέλους σημαίας.

Άρθρο 45

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών

Τα κράτη μέλη:

α) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο καταγράφονται σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τρία έτη τουλάχιστον·

β) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό· και

γ) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

▼B

Άρθρο 46

Ενιαία αρχή

1.  Σε κάθε κράτος μέλος μια ενιαία αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου είναι αρμόδια για την κοινοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο.

2.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας των αρχών που ορίζονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τον φορέα που αυτή ορίζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Οιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιείται πάραυτα στην Επιτροπή, στον φορέα που αυτή ορίζει και στα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν τεθούν σε ισχύ.Τμήμα 2

Ειδικοί κανονές για το ημερολόγιο αλιείας σε ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 47

Συχνότητα διαβίβασης

1.  Όταν βρίσκεται στη θάλασσα, ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ διαβιβάζει τουλάχιστον άπαξ ημερησίως τα ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου αλιείας πλοίου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας το αργότερο έως τις 24.00 ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλιεύματα. Διαβιβάζει επίσης τα δεδομένα αυτά:

α) ύστερα από αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους σημαίας·

β) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας·

γ) πριν από τον κατάπλου στον λιμένα·

δ) τη στιγμή οποιασδήποτε επιθεώρησης στη θάλασσα·

ε) τη στιγμή που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία ή το κράτος μέλος σημαίας.

Στην περίπτωση που η αλιευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε μέχρι μια ώρα πριν από τον κατάπλου του σκάφους στον λιμένα, οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) μπορούν να σταλούν με ένα μήνυμα.

▼M1

1α.  Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα απόπλου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής διαβίβασης που σχετίζεται με το αλιευτικό ταξίδι.

▼B

2.  Ο πλοίαρχος δύναται να διαβιβάζει διορθώσεις δεδομένων που καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας πλοίου και στις δηλώσεις μεταφόρτωσης που αφορούν έως και την τελευταία διαβίβαση δεδομένων όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ). Οι διορθώσεις αναφέρονται ρητά. Τόσο τα στοιχεία που καταχωρίζονται αρχικά στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας όσο και οι διορθώσεις στα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε αρχεία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας.

3.  Ο πλοίαρχος κρατά επί του αλιευτικού σκάφους αντίγραφο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθόλη τη διάρκεια απουσίας από τον λιμένα και έως ότου υποβληθεί η δήλωση εκφόρτωσης.

4.  Όταν ένα ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ βρίσκεται σε λιμένα, δεν μεταφέρει αλιεύματα επί του σκάφους και ο πλοίαρχος έχει υποβάλει τη δήλωση εκφόρτωσης για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού, η διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ανασταλεί κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας. Η διαβίβαση συνεχίζεται εκ νέου όταν το ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ αναχωρήσει από τον λιμένα. Δεν απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση για ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ εξοπλισμένα με και διαβιβάζοντα στοιχεία μέσω ΣΠΣ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κοινοί κανόνες για ημερολόγια αλιείας, δηλώσεις μεταφόρτωσης και δηλώσεις εκφόρτωσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφήΤμήμα 1

Κοινοί κανόνες για τον καθορισμό βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Άρθρο 48

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) ως «παρουσίαση» νοείται η μορφή στην οποία μεταποιούνται οι ιχθύες όσο βρίσκονται επί του σκάφους και πριν από την εκφόρτωση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι·

2) ως «συλλογική παρουσίαση» νοείται η παρουσίαση η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερα μέρη τα οποία έχουν εξαχθεί από τον ίδιο ιχθύ.

Άρθρο 49

Συντελεστές μετατροπής

1.  Για τη συμπλήρωση και υποβολή των ημερολογίων αλιείας που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού ελέγχου, οι συντελεστές μετατροπής της ΕΕ που ορίζονται στα παραρτήματα XIII, XIV και XV ισχύουν για τη μετατροπή βάρους αποθηκευμένων ή μεταποιημένων ιχθύων σε βάρος ζώντων ιχθύων. Ισχύουν για αλιευτικά προϊόντα που διατηρούνται επί του σκάφους, μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται από ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ .

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας, των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος, για την περιοχή διακανονισμού ή τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία αλιείας, για ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, έχουν θεσπίσει συντελεστές μετατροπής, εφαρμόζονται οι συντελεστές αυτοί.

3.  Σε περίπτωση που δεν υφίστανται συντελεστές μετατροπής όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 για ένα δεδομένο είδος και παρουσίαση, ισχύει ο συντελεστής μετατροπής που θεσπίζεται από το κράτος μέλος σημαίας.

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν τους συντελεστές μετατροπής της ΕΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τον υπολογισμό του βάρους ζωντανών αλιευμάτων των μεταφορτώσεων και των εκφορτώσεων για να ελέγχουν την απορρόφηση της ποσόστωσης.

Άρθρο 50

Μέθοδος υπολογισμού

1.  Το βάρος ζώντων ιχθύων προκύπτει μέσω του πολλαπλασιασμού του βάρους των μεταποιηθέντων ιχθύων με τους συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 49 του παρόντος κανονισμού για κάθε είδος και παρουσίαση.

2.  Σε περίπτωση συλλογικής παρουσίασης, χρησιμοποιείται μόνον ένας συντελεστής μετατροπής ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα από τα μέρη της συλλογικής παρουσίασης.Τμήμα 2

Κοινοί κανόνες για τη συμπλήρωση και την υποβολή του ημερολογίου αλιείας

Άρθρο 51

Γενικοί κανόνες για ημερολόγια αλιείας

1.  Το περιθώριο ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου για τον υπολογισμό των ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων για κάθε είδος που διατηρείται επί του σκάφους εκφράζεται ως ποσοστό των αριθμητικών στοιχείων του ημερολογίου αλιείας.

2.  Για τα αλιεύματα που πρόκειται να εκφορτωθούν χύμα, το περιθώριο ανοχής υπολογίζεται βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των συνολικών ποσοτήτων που διατηρούνται επί του σκάφους.

►C2

 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 14 του κανονισμού ελέγχου, τα είδη που αλιεύονται για ζωντανό δόλωμα, θεωρούνται ως είδη που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους.

 ◄

4.  Ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ που διέρχεται από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας, στην οποία επιτρέπεται η αλιεία, καταγράφει και γνωστοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου όπως ισχύει ακόμη και αν δεν πραγματοποιεί αλιευτικές δραστηριότητες στην εν λόγω ζώνη.Τμήμα 3

Κοινοί κανόνες για τη συμπλήρωση και την υποβολή δηλώσεων μεταφόρτωσης/εκφόρτωσης

Άρθρο 52

Περιθώριο ανοχής στη δήλωση μεταφόρτωσης

Το περιθώριο ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου για τον υπολογισμό των ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων για κάθε είδος που μεταφορτώνεται ή παραλαμβάνεται, εκφράζεται ως ποσοστό των αριθμητικών στοιχείων της δήλωσης μεταφόρτωσης.

Άρθρο 53

Διαφορά στα μεταφορτωθέντα αλιεύματα

Όταν υφίσταται διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων αλιευμάτων που μεταφορτώνονται από το σκάφος μεταφόρτωσης και τις ποσότητες που λαμβάνονται επί του σκάφους παραλαβής, θεωρείται ότι έχει μεταφορτωθεί η υψηλότερη ποσότητα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη μέτρων μεταγενέστερης παρακολούθησης για τον καθορισμό του πραγματικού βάρους των αλιευτικών προϊόντων που μεταφορτώνονται από το σκάφος μεταφόρτωσης στο σκάφος παραλαβής.

Άρθρο 54

Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκφόρτωσης

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού ελέγχου, τα αλιευτικά προϊόντα μεταφέρονται από τον τόπο εκφόρτωσης πριν ζυγιστούν, η διαδικασία εκφόρτωσης θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 23 παράγραφος 4 και του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, όταν έχουν ζυγιστεί τα αλιευτικά προϊόντα.

Άρθρο 55

Αλιευτικές δραστηριότητες που αφορούν δύο ή περισσότερα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄

Με την επιφύλαξη ειδικών κανόνων στην περίπτωση αλιευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν δύο ή περισσότερα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄

 από διαφορετικά κράτη μέλη, ή

 από το ίδιο κράτος μέλος αλλά εφόσον τα αλιεύματα εκφορτώθηκαν σε κράτος μέλος του οποίου δεν φέρουν τη σημαία,

το εκφορτωθέν αλίευμα καταλογίζεται στο ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ που εκφορτώνει τα αλιευτικά προϊόντα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Σχέδια δειγματοληψίας και συλλογή δεδομένων επί σκαφών της ΕΕ μη υποκείμενων σε απαιτήσεις σχετικά με το ημερολόγιο αλιείας και τη δήλωση εκφόρτωσης

Άρθρο 56

Καθορισμός σχεδίων δειγματοληψίας

Τα σχέδια δειγματοληψίας τα οποία ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου για την παρακολούθηση των ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με το ημερολόγιο αλιείας και τη δήλωση εκφόρτωσης, καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο για τον προσδιορισμό των εκφορτώσεων αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που λαμβάνονται από τέτοια αλιευτικά σκάφη και, εφόσον χρειάζεται, της αλιευτικής τους προσπάθειας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των αλιευμάτων και, εφόσον χρειάζεται, της αλιευτικής προσπάθειας όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του κανονισμού ελέγχου.

Άρθρο 57

Μεθοδολογία δειγματοληψίας

1.  Τα σχέδια δειγματοληψίας που ορίζονται στο άρθρο 56 του παρόντος κανονισμού καταρτίζονται σύμφωνα με το παράρτημα XVI.

2.  Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος καθορίζεται βάσει του κινδύνου ως ακολούθως:

α) «πολύ χαμηλός» κίνδυνος: 3 % του δείγματος·

β) «χαμηλός» κίνδυνος: 5 % του δείγματος·

γ) «μέσος κίνδυνος»: 10 % του δείγματος·

δ) «υψηλός κίνδυνος»: 15 % του δείγματος·

ε) «πολύ υψηλός κίνδυνος»: 20 % του δείγματος.

3.  Τα αλιεύματα ανά ημέρα από έναν τομέα στόλου για ένα δεδομένο απόθεμα εκτιμώνται με πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού των ενεργών ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ του οικείου τομέα στόλου επί τον μέσο όρο ημερήσιων αλιευμάτων ανά δεδομένο απόθεμα ανά ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ βάσει των αλιευμάτων από το δείγμα των ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ που επιθεωρούνται.

►C1

 

4.  Τα κράτη μέλη θεωρείται ότι έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση καθορισμού σχεδίου δειγματοληψίας όπως ορίζεται στο άρθρο 56 του παρόντος κανονισμού εφόσον συγκεντρώνουν συστηματικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση για κάθε αλιευτικό σκάφος τους που δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις δεδομένων ημερολογίου αλιείας και δήλωσης εκφόρτωσης

α) για το σύνολο των εκφορτώσεων αλιευμάτων όλων των ειδών σε χιλιόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών εκφορτώσεων·

β) για τα στατιστικά ορθογώνια όπου αλιεύθηκαν τα αλιεύματα αυτά.

 ◄ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έλεγχος της αλιευτικής προσπάθειας

Άρθρο 58

Έκθεση αλιευτικής προσπάθειας

1.  Η έκθεση αλιευτικής προσπάθειας που ορίζεται στο άρθρο 28 του κανονισμού ελέγχου αποστέλλεται σύμφωνα με το παράρτημα XVII.

2.  Όταν ο πλοίαρχος ενός ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ διαβιβάζει μήνυμα στις αρμόδιες αρχές μέσω ασυρμάτου σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, τα κράτη μέλη αποφασίζουν για τους σταθμούς ασυρμάτων που θα χρησιμοποιηθούν και τους αναφέρουν στον ιστότοπο όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του κανονισμού ελέγχου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Διορθωτικά μέτρα

Άρθρο 59

Γενικές αρχές

Προκειμένου να επωφεληθούν από τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 37 του κανονισμού ελέγχου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της απαγόρευσης της αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού ελέγχου, την έκταση της ζημίας που έχουν υποστεί.

Άρθρο 60

Κατανομή των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

▼M1

1.  Όταν η ζημία δεν έχει αντιμετωπιστεί συνολικά ή εν μέρει με ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή λαμβάνει, το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 59 του παρόντος κανονισμού, τα αναγκαία μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της προκληθείσας ζημίας.

▼B

2.  Το μέτρο που ορίζεται στην παράγραφο 1 αναφέρει:

α) τα κράτη μέλη που έχουν υποστεί ζημία («ζημιωθέντα κράτη μέλη») και το μέγεθος της ζημίας (όπως μειώθηκε από ανταλλαγές ποσοστώσεων)·

▼M1

β) κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη που υπερέβησαν τις αλιευτικές τους δυνατότητες («κράτη μέλη υπέρβασης») και την ποσότητα της υπέρβασης των αλιευτικών δυνατοτήτων [όπως μειώθηκε από ανταλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013]·

▼B

γ) κατά περίπτωση, την αφαίρεση από τις αλιευτικές δυνατότητες των κρατών μελών που έχουν αλιεύσει πέραν της ποσόστωσής τους αναλογικά με τις καθ’ υπέρβαση αλιευθείσες ποσότητες·

δ) κατά περίπτωση, την αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων των ζημιωθέντων κρατών μελών αναλογικά με τη ζημία που έχουν υποστεί·

ε) κατά περίπτωση, την ημερομηνία ή ημερομηνίες κατά τις οποίες αρχίζουν να ισχύουν οι εν λόγω αυξήσεις και μειώσεις·

στ) όπου κρίνεται σκόπιμο, οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο μέτρο για την αντιμετώπιση της ζημίας την οποία έχουν υποστεί.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ισχύς κινητήρα

Άρθρο 61

Πιστοποίηση της ισχύος πρόωσης του κινητήρα

1.  Η πιστοποίηση για τη μέγιστη συνεχή ισχύ κινητήρα ενός νέου κινητήρα πρόωσης, ενός κινητήρα αντικατάστασης και ενός κινητήρα πρόωσης που έχει υποστεί τεχνική τροποποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού ελέγχου, καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου ( 4 ).

2.  Ένας κινητήρας πρόωσης θεωρείται ότι έχει υποστεί τεχνική τροποποίηση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν κάποιο από τα κύρια στοιχεία (μέρη) του, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, εξοπλισμό έγχυσης, βαλβίδες, στροβιλοσυμπιεστή, έμβολα, χιτώνια κυλίνδρου, διωστήρες, κεφαλές κυλίνδρου, έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από νέα μέρη με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές που συνεπάγονται τροποποίηση της ονομαστικής ισχύος ή όταν οι ρυθμίσεις του κινητήρα, όπως είναι οι ρυθμίσεις έγχυσης, η διαμόρφωση του στροβιλοσυμπιεστή ή τα χαρακτηριστικά διανομής μείγματος έχουν τροποποιηθεί. Η φύση της τεχνικής τροποποίησης εξηγείται με σαφήνεια στην πιστοποίηση που ορίζεται στην παράγραφο 1.

3.  Ο κάτοχος αλιευτικής άδειας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές πριν από την τοποθέτηση νέου κινητήρα πρόωσης ή πριν από την αντικατάσταση ή τεχνική τροποποίηση υφιστάμενου κινητήρα πρόωσης.

4.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη που θα υπάγονται σε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Για τα λοιπά αλιευτικά σκάφη εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Εφαρμόζονται μόνο σε αλιευτικά σκάφη στα οποία έχουν τοποθετηθεί νέοι κινητήρες πρόωσης ή των οποίων οι υφιστάμενοι κινητήρες πρόωσης έχουν αντικατασταθεί ή τεχνικά τροποποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 62

Έλεγχος και σχέδιο δειγματοληψίας

1.  Για τον σκοπό του ελέγχου της ισχύος κινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού ελέγχου, τα κράτη μέλη καταρτίζουν ένα σχέδιο δειγματοληψίας για την αναγνώριση των αλιευτικών σκαφών ή ομάδων αλιευτικών σκαφών του στόλου τους με κίνδυνο δήλωσης μικρότερης ισχύος πρόωσης του κινητήρα. Ως ελάχιστη απαίτηση, το σχέδιο δειγματοληψίας βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια υψηλού κινδύνου:

α) αλιευτικά σκάφη τα οποία ασκούν αλιευτική δραστηριότητα που υπόκειται σε καθεστώτα αλιευτικής προσπάθειας, ιδίως εκείνα τα αλιευτικά σκάφη στα οποία έχει κατανεμηθεί επιμέρους κατανομή αλιευτικής προσπάθειας σε kW*ημέρες·

β) αλιευτικά σκάφη τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ισχύος σκαφών που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) αλιευτικά σκάφη για τα οποία ο λόγος της ισχύος σκαφών (kW), προς τη χωρητικότητα ενός σκάφους (GT) είναι κατά 50 % χαμηλότερη από τον μέσο λόγο για τον ίδιο τύπο αλιευτικού σκάφους, τύπο εργαλείου και τα στοχευόμενα είδη. Για τον σκοπό της παρούσας ανάλυσης, τα κράτη μέλη διαχωρίζουν τον στόλο σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

i) κατακερματισμό του στόλου ή μονάδες διαχείρισης που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο·

ii) κατηγορίες μεγέθους·

iii) κατηγορίες χωρητικότητας·

iv) χρησιμοποιούμενα·

v) είδη στόχοι.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη τους επιπλέον κριτήρια κινδύνου μετά τη δική τους αξιολόγηση.

3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των αλιευτικών σκαφών τους που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια κινδύνου που ορίζονται στην παράγραφο 1 και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κριτήρια κινδύνου που ορίζονται στην παράγραφο 2.

4.  Από κάθε ομάδα αλιευτικών σκαφών που αντιστοιχεί σε ένα από τα κριτήρια κινδύνου που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ένα τυχαίο δείγμα αλιευτικών σκαφών. Το μέγεθος του δείγματος ισούται με την τετραγωνική ρίζα στρογγυλοποιημένη προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αλιευτικών σκαφών της εν λόγω ομάδας.

5.  Για κάθε αλιευτικό σκάφος που περιλαμβάνεται στο τυχαίο δείγμα, τα κράτη μέλη επαληθεύουν όλα τα τεχνικά έγγραφα που, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, έχουν στην κατοχή τους. Μεταξύ άλλων εγγράφων, όπως ορίζεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 41 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στον κατάλογο των προδιαγραφών του κατασκευαστή του κινητήρα, εφόσον υπάρχουν.

6.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012. Φυσικοί έλεγχοι όπως ορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου δίδουν προτεραιότητα στις τράτες που αλιεύουν στο πλαίσιο καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας.

Άρθρο 63

Φυσικός έλεγχος

1.  Όταν οι μετρήσεις ισχύος πρόωσης εκτελούνται επί αλιευτικού σκάφους στο πλαίσιο ενός φυσικού ελέγχου ισχύος πρόωσης κινητήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, η ισχύς πρόωσης του κινητήρα μπορεί να μετρηθεί στο πιο προσβάσιμο σημείο μεταξύ του έλικα και του κινητήρα.

2.  Αν η ισχύς πρόωσης του κινητήρα μετράται μετά τον μειωτήρα στροφών, εφαρμόζεται η κατάλληλη διόρθωση στη μέτρηση, προκειμένου να υπολογιστεί η ισχύς πρόωσης του κινητήρα στον σύνδεσμο του άξονα εξόδου του κινητήρα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ ) αριθ. 2930/86. Η εν λόγω διόρθωση συνεκτιμά τις απώλειες ισχύος που προκύπτουν από το κιβώτιο ταχυτήτων, με βάση τα επίσημα τεχνικά δεδομένα που παρέχονται από τον κατασκευαστή του κιβωτίου ταχυτήτων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Έλεγχος της ερασιτεχνικής αλιείας

Άρθρο 64

Καθορισμός σχεδίων δειγματοληψίας

1.  Με την επιφύλαξη της χρήσης δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 5, σχέδια δειγματοληψίας που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου για την παρακολούθηση αλιευμάτων αποθέματος που υπόκεινται σε σχέδια αποκατάστασης ερασιτεχνικής αλιείας προβλέπουν τη συλλογή στοιχείων διετίας.

2.  Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τα σχέδια δειγματοληψίας καθορίζονται σαφώς και είναι, κατά το δυνατόν:

α) σταθερές στον χρόνο·

β) τυποποιημένες εντός των περιοχών·

γ) σύμφωνες με τα πρότυπα ποιότητας που έχουν θεσπιστεί από σχετικούς διεθνείς επιστημονικούς φορείς, και κατά περίπτωση, από τις σχετικές περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή παρατηρητής.

3.  Το σχέδιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει σχέδιο δείγματος για την εκτίμηση των αλιευμάτων από αποθέματα που υπόκεινται σε σχέδια αποκατάστασης, των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και της σχετικής γεωγραφικής περιοχής του εν προκειμένω σχεδίου αποκατάστασης στην οποία αλιεύθηκαν τα αλιεύματα αυτά,

4.  Τα κράτη μέλη εκτιμούν συστηματικά την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια των στοιχείων που συλλέγονται.

5.  Για τους σκοπούς των σχεδίων δειγματοληψίας που ορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με το πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου ( 5 ), στον βαθμό που τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα.

6.  Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος έχει απαγορεύσει την ερασιτεχνική αλιεία των αποθεμάτων που υπόκεινται σε σχέδιο αποκατάστασης.

Άρθρο 65

Γνωστοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων δειγματοληψίας

1.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα σχέδια δειγματοληψίας τους στην Επιτροπή, δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του σχεδίου αποκατάστασης. Για σχέδια αποκατάστασης τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο δειγματοληψίας γνωστοποιείται δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι τροποποιήσεις του σχεδίου δειγματοληψίας γνωστοποιούνται πριν τεθούν σε ισχύ.

2.  Εκτός από την αξιολόγηση που προβλέπει το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου, η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας αξιολογεί επίσης:

α) μετά τη γνωστοποίηση που ορίζεται στην παράγραφο 1 και ακολούθως ανά πέντε έτη, τη συμμόρφωση των κοινοποιηθέντων σχεδίων δειγματοληψίας με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού·

β) τη συμμόρφωση κάθε τροποποίησης του σχεδίου δειγματοληψίας, που ορίζεται στην παράγραφο 1 με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού.

3.  Η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας διατυπώνει συστάσεις, κατά περίπτωση, για τη βελτίωση του σχεδίου δειγματοληψίας.ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ιχνηλασιμότητα

▼M1

Άρθρο 66

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

Ως «αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας» νοούνται όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3, διάκριση 1212 21 00 του κεφαλαίου 12 και στις κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 της συνδυασμένης ονοματολογίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου ( 6 ).

▼B

Άρθρο 67

Πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες

1.  Οι επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου τη στιγμή κατά την οποία τα εν λόγω προϊόντα κατανέμονται σε παρτίδες και το αργότερο μέχρι την πρώτη πώληση.

2.  Πέραν της παραγράφου 1, οι επιχειρήσεις επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, οι οποίες απορρέουν από τη συγχώνευση ή τον διαχωρισμό των παρτίδων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μετά την πρώτη πώληση, στη φάση κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες.

3.  Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω συγχώνευσης ή διαχωρισμού των παρτίδων μετά την πρώτη πώληση, τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πολλών αλιευτικών σκαφών ή μονάδων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας έχουν αναμειχθεί, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσδιορίσουν την προέλευση κάθε παρτίδας τουλάχιστον με τη βοήθεια του αριθμού ταυτοποίησης της παρτίδας όπως ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού ελέγχου, και να καθιστούν δυνατή την ιχνηλάτησή τους μέχρι τα στάδια αλίευσης ή καλλιέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου.

4.  Με τα συστήματα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τον (τους) άμεσο(-ους) προμηθευτή(-ές) και, εκτός από την περίπτωση που πρόκειται για τελικούς καταναλωτές, τον (τους) άμεσο(–ους) αγοραστή(-ές) των αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

5.  Οι πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, παρέχονται με την σήμανση ή τη συσκευασία της παρτίδας ή με εμπορικό έγγραφο το οποίο συνοδεύει την παρτίδα. Μπορούν να προσαρτώνται στην παρτίδα με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας (barcode), ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη ή σύστημα σήμανσης. Οι πληροφορίες που προσαρτώνται στην παρτίδα παραμένουν διαθέσιμες σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής με τρόπο ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ανά πάσα στιγμή.

6.  Οι επιχειρήσεις προσαρτούν τις πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας (barcode), ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη ή σύστημα σήμανσης.

α) από την 1η Ιανουαρίου 2013, για την αλιεία που πραγματοποιείται βάσει πολυετούς σχεδίου·

β) από την 1η Ιανουαρίου 2015, για άλλα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

7.  Όταν οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου παρέχονται με εμπορικό έγγραφο το οποίο συνοδεύει την παρτίδα, προσαρτάται στη σχετική παρτίδα τουλάχιστον ο αριθμός αναγνώρισης.

8.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους διαφορετικού από αυτό στο οποίο τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας κατανεμήθηκαν σε παρτίδες, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, ιδίως όταν η πληροφορία προσαρτάται στην παρτίδα με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας (barcode), ηλεκτρονική μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά εξασφαλίζουν ότι αναπτύσσονται βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και προδιαγραφών.

9.  Οι πληροφορίες που αφορούν την ημερομηνία των αλιεύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 στοιχείο δ) του κανονισμού ελέγχου, μπορεί να αφορούν πολλές ημερολογιακές ημέρες ή χρονική περίοδο που αντιστοιχεί σε πολλές ημερομηνίες αλιεύσεων.

10.  Οι πληροφορίες που αφορούν τους προμηθευτές όπως ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 στοιχείο στ) του κανονισμού ελέγχου αφορούν τον (τους) άμεσο(-ους) προμηθευτή(-ές) που ορίζεται(-ονται) στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται, εφόσον χρειάζεται, με το αναγνωριστικό σήμα που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 7 ).

11.  Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως στ) του άρθρου 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου δεν ισχύουν για:

α) τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου ( 8

β) τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που αλιεύονται ή εκτρέφονται σε γλυκά ύδατα, και

γ) τα ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια που προορίζονται για διακόσμηση.

▼M1

12.  Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου δεν ισχύουν για τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στις κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

13.  Για τους σκοπούς του άρθρου 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, οι πληροφορίες για την περιοχή στην οποία έχει αλιευθεί ή παραχθεί το προϊόν είναι:

α) για τα αλιεύματα αποθεμάτων ή ομάδων αποθεμάτων που υπόκεινται σε ποσόστωση και/ή ελάχιστο μέγεθος βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, η σχετική γεωγραφική περιοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 30 του κανονισμού ελέγχου·

β) για τα αλιεύματα λοιπών αποθεμάτων ή ομάδων αποθεμάτων, τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, η ονομασία της περιοχής αλίευσης ή παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 9 ).

▼B

14.  Η τιμή για τις μικρές ποσότητες αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 8 του κανονισμού ελέγχου ισχύει για τις άμεσες πωλήσεις που πραγματοποιούνται από αλιευτικό σκάφος, ανά ημερολογιακή ημέρα και ανά τελικό καταναλωτή.

▼M1 —————

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ζύγιση των αλιευτικών προϊόντωνΤμήμα 1

Γενικοί κανόνες ζύγισης

Άρθρο 69

Πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των άρθρων 78 έως 89 του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις εκφορτώσεις από ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ οι οποίες πραγματοποιούνται σε κράτος μέλος και στις μεταφορτώσεις μεταξύ ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ οι οποίες πραγματοποιούνται σε λιμένες ή τόπους πλησίον της ακτής κράτους μέλους καθώς και στη ζύγιση προϊόντων αλιείας επί ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ που βρίσκονται σε ►M1  ενωσιακά ύδατα ◄ .

Άρθρο 70

Μητρώα ζύγισης

1.  Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα υπεύθυνα για την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων ή αποθήκευση πριν την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων, ή κατά περίπτωση ο πλοίαρχος του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ , καταγράφουν τη ζύγιση που διεξάγεται σύμφωνα τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού ελέγχου, αναφέροντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους που ζυγίζεται·

β) το αποτέλεσμα της ζύγισης για κάθε ποσότητα κάθε είδους σε χιλιόγραμμα σε καθαρό βάρος ζωντανών αλιευμάτων·

γ) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και την ονομασία του αλιευτικού σκάφους από το οποίο προέρχεται η ζυγιζόμενη ποσότητα·

δ) η παρουσίαση των αλιευτικών προϊόντων που έχουν ζυγιστεί·

ε) η ημερομηνία ζύγισης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).

2.  Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα υπεύθυνα για την πρώτη εμπορία ή αποθήκευση πριν την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων ή κατά περίπτωση, ο πλοίαρχος ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ , διατηρούν τα αρχεία τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1 για περίοδο τριών ετών.

Άρθρο 71

Χρόνος της ζύγισης

1.  Όταν τα αλιευτικά προϊόντα μεταφορτώνονται μεταξύ ►M1  ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ◄ και η πρώτη εκφόρτωση των μεταφορτωμένων αλιευτικών προϊόντων πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λιμένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αλιευτικά προϊόντα, ζυγίζονται πριν απομακρυνθούν από το λιμάνι ή τον τόπο μεταφόρτωσης.

2.  Όταν η ζύγιση αλιευτικών προϊόντων πραγματοποιείται επί ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου και επαναλαμβάνεται στην ξηρά μετά την εκφόρτωση, η τιμή που προκύπτει από τη ζύγιση στην ξηρά χρησιμοποιείται προς τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου.

3.  Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που δεν υπόκεινται στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση δεδομένων του ημερολογίου αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού ελέγχου, το κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον πλοίαρχο να παραδώσει αντίγραφο του αλιευτικού δελτίου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης πριν από τη ζύγιση.

Άρθρο 72

Συστήματα ζύγισης

1.  Όλα τα συστήματα ζύγισης βαθμονομούνται και σφραγίζονται σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους.

2.  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το σύστημα ζύγισης διατηρεί αρχείο βαθμονόμησης.

3.  Στην περίπτωση που η ζύγιση διεξάγεται πάνω σε σύστημα κυλιόμενου ιμάντα, τοποθετείται ορατός μετρητής ο οποίος καταγράφει το σωρευτικό συνολικό βάρος. Η ένδειξη του μετρητή κατά την έναρξη της διαδικασίας ζυγίσματος, καθώς και το σωρευτικό συνολικό βάρος, καταγράφονται. Η συνολική χρήση του συστήματος καταγράφεται στο ημερολόγιο ζύγισης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη ζύγιση.

Άρθρο 73

Ζύγιση κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων

1.  Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων και ιδίως των άρθρων 70 και 74 του παρόντος κανονισμού, όταν οι εκφορτωθείσες ποσότητες κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων ζυγίζονται, το βάρος των κατεψυγμένων αλιευμάτων που εκφορτώνονται σε κιβώτια ή συσσωματωμένα καθορίζεται ανά είδος και, εφόσον χρειάζεται, παρουσιάζεται πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό των κιβωτίων ή των συσσωματωμένων ποσοτήτων επί το μέσο καθαρό βάρος για ένα κιβώτιο ή συσσωματωμένη ποσότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στο παράρτημα ΧΧΙΙΙ.

2.  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζυγίζουν τα αλιευτικά προϊόντα τηρούν μητρώο για κάθε εκφόρτωση στο οποίο αναγράφονται:

α) το όνομα και τα εξωτερικά γράμματα και οι αριθμοί νηολόγησης του σκάφους από το οποίο εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα·

β) τα είδη και, εφόσον χρειάζεται, η παρουσίαση των ιχθύων που εκφορτώνονται·

γ) το μέγεθος της παρτίδας και το δείγμα των παλετών ανά είδος και, εφόσον χρειάζεται, η παρουσίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1 του παραρτήματος XVΙΙΙ·

δ) το βάρος της κάθε παλέτας στο δείγμα και το μέσο βάρος των παλετών·

ε) ο αριθμός των κιβωτίων ή συσσωματωμένων ποσοτήτων πάνω σε κάθε παλέτα στο δείγμα·

στ) το απόβαρο ανά κιβώτιο, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από το απόβαρο που προσδιορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος XVΙΙΙ·

ζ) το μέσο βάρος μιας άδειας παλέτας σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 3 στοιχείο β) του παραρτήματος XVΙΙΙ·

η) το μέσο βάρος ανά κιβώτιο ή συσσωματωμένη ποσότητα και, εφόσον χρειάζεται, η παρουσίαση.

Άρθρο 74

Πάγος και νερό

1.  Πριν από τη ζύγιση, εγκεκριμένοι αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα υπεύθυνα για την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων, εξασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα καθαρίζονται από τον πάγο, σε εύλογο βαθμό, χωρίς να προκαλείται φθορά ή υποβάθμιση της ποιότητας.

▼M1

2.  Με την επιφύλαξη ειδικών κανόνων για τα πελαγικά είδη που αναφέρονται στα άρθρα 78 έως 89 του παρόντος κανονισμού, τα οποία εκφορτώνονται χύδην για να μεταφερθούν στο σημείο της πρώτης διάθεσης στην αγορά, αποθήκευσης ή μεταποίησης, η αφαίρεση του νερού και του πάγου από το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει το 2 %. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αφαίρεσης του νερού και του πάγου καταγράφεται στη ζυγοταινία με την καταχώρηση για το βάρος. Δεν πραγματοποιείται αφαίρεση του νερού ή του πάγου για εκφορτώσεις που γίνονται για βιομηχανικούς σκοπούς ή για μη πελαγικά είδη.

▼B

Άρθρο 75

Πρόσβαση των αρμόδιων αρχών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλήρη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, στα συστήματα ζύγισης, στα ζυγολόγια, στις γραπτές δηλώσεις καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου τα αλιευτικά προϊόντα αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Άρθρο 76

Σχέδια δειγματοληψίας

1.  Το σχέδιο δειγματοληψίας που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν τροποποιήσεις του θεσπίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο Παράρτημα XIX.

2.  Το σχέδιο δειγματοληψίας που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν τροποποιήσεις του, θεσπίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο Παράρτημα XX. Όταν τα αλιεύματα ζυγίζονται επί του σκάφους, δεν εφαρμόζεται το περιθώριο ανοχής που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, εφόσον η τιμή που προκύπτει από τη ζύγιση μετά την εκφόρτωση είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή που προκύπτει από τη ζύγιση επί του σκάφους.

3.   ►C2  Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εγκρίνουν σχέδια δειγματοληψίας όπως ορίζεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, υποβάλλουν κατά προτίμηση ενιαίο σχέδιο δειγματοληψίας που καλύπτει όλες τις διαδικασίες ζύγισης για περίοδο τριών ετών, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. ◄ Η δειγματοληψία αυτή μπορεί να αφορά διαφορετικά μέρη για διαφορετικές αλιεύσεις.

4.  Οποιαδήποτε νέα σχέδια δειγματοληψίας τα οποία εγκρίνονται μετά την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 3, ή τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω σχεδίων, υποβάλλονται προς έγκριση τρεις μήνες πριν από τη λήξη του οικείου έτους.

Άρθρο 77

Σχέδια ελέγχου και προγράμματα για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μετά ή πριν από τη μεταφορά από τον τόπο φόρτωσης

1.  Το σχέδιο ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν ουσιαστική τροποποίησή του, εγκρίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο παράρτημα XXI.

2.  Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εγκρίνουν σχέδια ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, υποβάλλουν ένα ενιαίο σχέδιο ελέγχου για κάθε κράτος μέλος το οποίο καλύπτει όλες τις μεταφορές αλιευτικών προϊόντων προς ζύγιση μετά τη μεταφορά. Το εν λόγω σχέδιο ελέγχου υποβάλλεται εντός έξι μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Αυτός ο ενιαίος έλεγχος μπορεί να αφορά διαφορετικά μέρη για διαφορετικές αλιεύσεις.

3.  Το κοινό πρόγραμμα ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου και τυχόν ουσιαστική τροποποίησή του εγκρίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που περιγράφεται στο παράρτημα XXII.

4.  Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εγκρίνουν κοινά προγράμματα ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, τα υποβάλουν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

5.  Κάθε νέο σχέδιο ελέγχου που ορίζεται στην παράγραφο 2 ή προγράμματα κοινού ελέγχου που ορίζονται στην παράγραφο 4, τα οποία πρόκειται να εγκριθούν μετά την ημερομηνία που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 ή τυχόν τροποποιήσεις σε παρόμοια σχέδια ή προγράμματα, υποβάλλονται τρεις μήνες πριν τη λήξη του έτους που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του εν λόγω σχεδίου ή προγράμματος.Τμήμα 2

Ειδικοί κανόνες για τη ζύγιση ορισμένων πελαγικών ειδών

▼M1

Άρθρο 78

Πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου

Οι κανόνες που θεσπίζονται στο παρόν τμήμα ισχύουν για τη ζύγιση αλιευμάτων που εκφορτώνονται στην Ένωση ή από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε τρίτες χώρες, όσον αφορά τη ρέγγα (Clupea harengus), το σκουμπρί (Scomber scombrus), το σαφρίδι (Trachurus spp.) και το προσφυγάκι (Micromesistius poutassou) ή συνδυασμό αυτών, που λαμβάνονται:

α) για τη ρέγγα στις ζώνες ICES I, II, ΙΙΙα, IV, Vβ, VI και VΙΙ·

β) για το σκουμπρί στις ζώνες ICES ΙΙα, ΙΙΙα, ΙV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV και ενωσιακά ύδατα της CECAF·

γ) για το σαφρίδι στις ζώνες ICES ΙΙα, IV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV και ενωσιακά ύδατα της CECAF·

δ) για το προσφυγάκι στις ζώνες ICES ΙΙα, ΙΙΙα, IV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV και ενωσιακά ύδατα της CECAF,

όταν οι ποσότητες ανά εκφόρτωση υπερβαίνουν τους 10 τόνους.

Άρθρο 79

Λιμένες ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου

▼B

1.  Αλιεύματα των ειδών που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού ζυγίζονται αμέσως μετά την εκφόρτωση. Ωστόσο τα αλιεύματα των ειδών αυτών ζυγίζονται μετά τη μεταφορά όταν:

 για προορισμό εντός κράτους μέλους, το οικείο κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο και περιγράφεται στο παράρτημα XXI,

 για προορισμό σε άλλο κράτος μέλος, το οικείο κράτος μέλος έχει θεσπίσει κοινό πρόγραμμα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο και περιγράφεται στο παράρτημα XXII,

και όταν αυτό το σχέδιο ελέγχου ή κοινό πρόγραμμα ελέγχου έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

2.  Κάθε οικείο κράτος μέλος καθορίζει σε ποιους από τους λιμένες του πραγματοποιείται η ζύγιση των ειδών που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζει ότι όλες οι εκφορτώσεις των εν λόγω ειδών πραγματοποιούνται σε αυτούς τους λιμένες. Οι εν λόγω λιμένες:

α) έχουν καθορίσει ώρες εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης·

β) έχουν καθορίσει χώρους εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης·

γ) έχουν καθορίσει διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας.

3.  Τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εν λόγω λιμένων και τις διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας που ισχύουν στους λιμένες αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων για την καταγραφή και την αναφορά των ποσοτήτων των εν λόγω ειδών σε κάθε εκφόρτωση.

4.  Τυχόν αλλαγές στους καταλόγους των λιμένων και στις διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας που ορίζονται στην παράγραφο 3 διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 μέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι εκφορτώσεις των ειδών που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού από τα σκάφη τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγονται σε λιμένες οι οποίοι έχουν ρητώς επιλεγεί για τον σκοπό της ζύγισης από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα εν λόγω είδη.

6.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και τον κατάλογο των λιμένων που έχουν επιλεγεί από τρίτες χώρες σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

7.  Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη δημοσιεύουν τον κατάλογο των λιμένων και των αλλαγών σε αυτόν, στους επίσημους δικτυακούς τους τόπους.

Άρθρο 80

Κατάπλους σε λιμένα κράτους μέλους

1.  Για τους σκοπούς της ζύγισης, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους ή ο εκπρόσωπός του ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να γίνει η εκφόρτωση, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από τον κατάπλου στον λιμένα της εν λόγω εκφόρτωσης σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τον λιμένα στον οποίο προτίθεται να καταπλεύσει, το όνομα του σκάφους και τα εξωτερικά γράμματα και αριθμούς νηολόγησης του·

β) την εκτιμώμενη ώρα κατάπλου στον εν λόγω λιμένα·

▼M1

γ) τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που διατηρούνται επί του σκάφους·

▼B

δ) την (τις) σχετική(-ές) γεωγραφική(-ές) περιοχή(-ές) όπου αλιεύθηκε το αλίευμα, η ζώνη αναφέρεται στην υποζώνη και στη διαίρεση ή υποδιαίρεση στην οποία ισχύουν τα όρια αλιευμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

2.  Ο πλοίαρχος του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ το οποίο υπόκειται στην υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης δεδομένων στο ημερολόγιο αλιείας, διαβιβάζει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 στο κράτος μέλος σημαίας του. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς καθυστέρηση στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να γίνει η εκφόρτωση. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου αλιείας που ορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού ελέγχου και οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διαβιβαστούν μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής διαβίβασης.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μικρότερη περίοδο κοινοποίησης από αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 15 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της βραχύτερης περιόδου κοινοποίησης. Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς τους τόπους.

Άρθρο 81

Διάθεση

Οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους απαιτούν η διάθεση αλιευμάτων που ορίζεται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού να μην ξεκινά έως ότου επιτραπεί ρητώς. Εάν διακοπεί η διάθεση, απαιτείται άδεια για να ξεκινήσει και πάλι η εκφόρτωση.

Άρθρο 82

Ημερολόγιο αλιείας

1.  Αμέσως μετά τον κατάπλου στον λιμένα και πριν από την έναρξη της διάθεσης, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους το οποίο δεν έχει την υποχρέωση να καταγράφει τα δεδομένα ημερολογίου αλιείας ηλεκτρονικά, υποβάλλει τη συμπληρωμένη σχετική σελίδα ή σελίδες του ημερολογίου αλιείας για επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στον λιμένα εκφόρτωσης.

▼M1

2.  Οι ποσότητες ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που διατηρούνται επί του σκάφους, οι οποίες κοινοποιούνται πριν από την εκφόρτωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, ισούνται με τις ποσότητες που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Άρθρο 83

Δημόσιες εγκαταστάσεις για τη ζύγιση νωπής ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου

▼B

Με την επιφύλαξη του άρθρου 72 του παρόντος κανονισμού, όταν χρησιμοποιούνται δημόσιες εγκαταστάσεις ζύγισης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζυγίζουν τα αλιεύματα που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού εκδίδουν για τον αγοραστή ζυγοταινία όπου αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα ζύγισης, καθώς και ο αριθμός ταυτότητας του βυτιοφόρου. Αντίγραφο της ζυγοταινίας προσαρτάται στο δελτίο πώλησης ή στη δήλωση ανάληψης.

Άρθρο 84

Ιδιωτικές εγκαταστάσεις ζύγισης νωπών αλιευμάτων

1.  Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 72 του παρόντος κανονισμού, η χρήση των ιδιωτικών εγκαταστάσεων ζύγισης υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

2.  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζυγίζουν τα αλιεύματα που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού για κάθε σύστημα ζύγισης, διατηρούν δεμένο, αρχείο με αριθμημένες σελίδες. Αυτό συμπληρώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ζύγισης μιας μεμονωμένης εκφόρτωσης και το αργότερο έως τις 23:59 τοπική ώρα της ημέρας ολοκλήρωσης της ζύγισης. Στο αρχείο αναφέρονται:

α) το όνομα και τα εξωτερικά γράμματα και αριθμοί νηολόγησης του σκάφους από το οποίο εκφορτώθηκαν τα αλιεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού·

β) ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας των βυτίων και των φορτίων τους στις περιπτώσεις που τα αλιεύματα που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού έχουν μεταφερθεί από τον λιμένα εκφόρτωσης πριν τη ζύγιση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του παρόντος κανονισμού. Κάθε βυτίο ζυγίζεται και καταγράφεται ξεχωριστά. Ωστόσο, το συνολικό βάρος όλων των φορτίων βυτίου που προέρχονται από το ίδιο σκάφος μπορεί να καταγράφεται συνολικά, σε περίπτωση που τα φορτία βυτίου ζυγίζονται διαδοχικά και χωρίς διακοπή·

γ) το είδος των ιχθύων·

δ) το βάρος κάθε εκφόρτωσης·

ε) η ημερομηνία και ώρα της έναρξης και της λήξης της διαδικασίας ζύγισης.

3.  Με επιφύλαξη του άρθρου 72 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, όταν η ζύγιση διεξάγεται σε σύστημα κυλιόμενου ιμάντα, η συνολική χρήση του συστήματος καταγράφεται στο δεμένο και με αριθμημένες σελίδες αρχείο ζύγισης.

▼M1

Άρθρο 85

Ζύγιση κατεψυγμένων ιχθύων

Κατά τη ζύγιση ποσοτήτων κατεψυγμένης ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν εκφορτωθεί, το βάρος των κατεψυγμένων ιχθύων που εκφορτώνονται σε κιβώτια προσδιορίζεται για κάθε είδος, σύμφωνα με το άρθρο 73 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 86

Τήρηση αρχείων ζύγισης

Όλα τα αρχεία ζύγισης που ορίζονται στο άρθρο 84 παράγραφος 3 και στο άρθρο 85 του παρόντος κανονισμού, και τα αντίγραφα παραστατικών μεταφοράς ως μέρος σχεδίου ελέγχου ή κοινού προγράμματος ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τηρούνται για τουλάχιστον τρία έτη.

▼B

Άρθρο 87

Δελτίο πώλησης και δήλωση ανάληψης

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την υποβολή των δελτίων πώλησης και των δηλώσεων ανάληψης υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις, όσον αφορά τα είδη που ορίζονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού, στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους κατόπιν αιτήσεως.

▼M1

Άρθρο 88

Διασταυρούμενοι έλεγχοι

Μέχρι να δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν διασταυρούμενους διοικητικούς ελέγχους σε όλες τις εκφορτώσεις μεταξύ:

α) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που παρατίθενται στην προαναγγελία εκφόρτωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, και των ποσοτήτων που είναι καταχωρισμένες στο ημερολόγιο αλιείας πλοίου·

β) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που είναι καταχωρισμένες στο ημερολόγιο αλιείας του πλοίου και των ποσοτήτων που έχουν καταγραφεί στη δήλωση εκφόρτωσης·

γ) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν καταγραφεί στη δήλωση εκφόρτωσης και των ποσοτήτων που έχουν καταγραφεί στη δήλωση ανάληψης ή στο δελτίο πώλησης·

δ) της περιοχής αλίευσης που κατεγράφη στο ημερολόγιο αλιείας του πλοίου και των δεδομένων ΣΠΣ (VMS) για το οικείο σκάφος.

Άρθρο 89

Παρακολούθηση της ζύγισης

1.  Η ζύγιση των αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου από το σκάφος παρακολουθείται ανά είδος. Στην περίπτωση σκαφών που εκφορτώνουν τα αλιεύματα με αντλίες, παρακολουθείται η διάθεση ολόκληρου του φορτίου. Στην περίπτωση εκφόρτωσης κατεψυγμένων ρεγγών, σκουμπριών, σαφριδιών και προσφυγακίων μετρώνται όλα τα κιβώτια και παρακολουθείται αν έχει τηρηθεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μέσου καθαρού βάρους των κιβωτίων που προβλέπεται στο παράρτημα XVIII.

2.  Διασταυρώνονται τα παρακάτω στοιχεία εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 88 του παρόντος κανονισμού:

α) οι ποσότητες ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν καταγραφεί στα αρχεία ζύγισης των δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων και οι ποσότητες ανά είδος που έχουν καταγραφεί στη δήλωση ανάληψης ή στο δελτίο πώλησης·

β) οι ποσότητες ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν καταγραφεί σε παραστατικά μεταφοράς ως τμήμα σχεδίου ελέγχου ή κοινού προγράμματος ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

γ) οι μοναδικοί αριθμοί ταυτότητας των βυτίων που εγγράφονται στο αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

3.  Επαληθεύεται ότι το σκάφος είναι κενό ιχθύων που υπόκεινται στους ειδικούς κανόνες του παρόντος τμήματος, μόλις ολοκληρωθεί η εκφόρτωση.

4.  Όλες οι δραστηριότητες παρακολούθησης που καλύπτονται από το παρόν άρθρο και το άρθρο 107 του παρόντος κανονισμού, τεκμηριώνονται. Η τεκμηρίωση αυτή διατηρείται για περίοδο 3 ετών τουλάχιστον.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Δελτία πώλησης και δηλώσεις ανάληψης

▼B

Άρθρο 90

Γενικοί κανόνες

▼M1

1.  Στο δελτίο πώλησης και στη δήλωση ανάληψης αναφέρεται ο αριθμός μονάδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού ελέγχου εάν η διαχείριση της σχετικής ποσόστωσης πραγματοποιείται βάσει μονάδων.

▼B

2.  Ο τύπος της παρουσίασης που ορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού ελέγχου περιλαμβάνει την κατάσταση παρουσίασης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

3.  Η τιμή που ορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού ελέγχου εκφράζεται στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η πώληση.

▼M1

Άρθρο 91

Μορφότυποι δελτίων πώλησης και δηλώσεων ανάληψης

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση και διαβίβαση των δελτίων πώλησης και των δηλώσεων ανάληψης που χρησιμοποιούνται από εγκεκριμένους αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους φορείς ή πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζεται στα άρθρα 63 και 67 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να καταγράφονται στα δελτία πώλησης ή στις δηλώσεις ανάληψης από τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους φορείς ή πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, είναι υποχρεωτικά και στις ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

3.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, τα οποία διαβιβάζονται για δραστηριότητες των προηγούμενων 36 μηνών από το κράτος μέλος στο οποίο έλαβε χώρα η πρώτη πώληση ή η ανάληψη, διατίθενται από το εν λόγω κράτος μέλος κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους σημαίας ή του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση των αλιευτικών προϊόντων. Η απάντηση στο αίτημα δημιουργείται αυτόματα και διαβιβάζεται αμελλητί.

4.  Τα κράτη μέλη:

α) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο καταγράφονται σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τρία έτη τουλάχιστον·

β) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό· και

γ) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

5.  Σε κάθε κράτος μέλος μια ενιαία αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου είναι αρμόδια για την κοινοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο.

6.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας των αρχών που ορίζονται στην παράγραφο 5 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τον φορέα που αυτή ορίζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

7.  Οιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 κοινοποιείται πάραυτα στην Επιτροπή, στον φορέα που αυτή ορίζει και στα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν τεθούν σε ισχύ.

▼BΤΙΤΛΟΣ V

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εκθέσεις επιτήρησης

Άρθρο 92

Πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται στην έκθεση επιτήρησης

1.  Οι εκθέσεις επιτήρησης που ορίζονται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 και 4 του κανονισμού ελέγχου καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα XXIII του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη μεταφορτώνουν τα δεδομένα που περιέχονται στις εκθέσεις επιτήρησης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που ορίζεται στο άρθρο 78 του κανονισμού ελέγχου και προβλέπουν τις λειτουργίες που ορίζονται στο παράρτημα XXIV σημείο 2 του παρόντος κανονισμού. Οι ελάχιστες πληροφορίες που καταγράφονται στην εν λόγω βάση δεδομένων είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΧΙΙΙ. Οι εκθέσεις εποπτείας σε έντυπη μορφή μπορούν επίσης να σαρωθούν και να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων.

3.  Τα δεδομένα των εκθέσεων παραμένουν διαθέσιμα στη βάση δεδομένων για τουλάχιστον τρία έτη.

4.  Κατά την παραλαβή της έκθεσης επιτήρησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος σημαίας κινεί έρευνα το ταχύτερο δυνατό, σχετικά με τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του στις οποίες αναφέρεται η έκθεση επιτήρησης.

5.  Η παράγραφος 1 ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων που έχουν εγκριθεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας, των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Παρατηρητές ελέγχου

Άρθρο 93

Γενικοί κανόνες σχετικά με τους παρατηρητές ελέγχου

1.  Με την επιφύλαξη ειδικών κανόνων οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης αλιείας ή έχουν συμφωνηθεί με τρίτη χώρα, τα ►M1  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ◄ που προορίζονται για την εφαρμογή καθεστώτος παρατηρητή, διατηρούν επί του σκάφους τουλάχιστον έναν παρατηρητή ελέγχου κατά τη διάρκεια του χρόνου που καθορίζεται από το καθεστώς.

2.  Τα κράτη μέλη διορίζουν τους παρατηρητές ελέγχου και διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν συγκεκριμένα την αποστολή παρατηρητών ελέγχου προς και από το οικείο ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ .

3.  Οι παρατηρητές ελέγχου εκτελούν μόνο τα καθήκοντα τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 73 του κανονισμού ελέγχου και στο άρθρο 95 του παρόντος κανονισμού, εκτός αν προβλέπεται η εκτέλεση άλλων καθηκόντων σύμφωνα με το σύστημα παρατηρητών ελέγχου της ΕΕ ή ως μέρος ενός προγράμματος παρατηρητών στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης αλιείας ή στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με τρίτη χώρα.

4.  Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι, για τον σκοπό της αποστολής τους, οι παρατηρητές ελέγχου διαθέτουν μέσα επικοινωνίας ανεξάρτητα από το σύστημα επικοινωνίας του αλιευτικού σκάφους.

5.  Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τις εξουσίες του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους ο οποίος έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τις δραστηριότητες του σκάφους.

Άρθρο 94

Ανεξαρτησία των παρατηρητών ελέγχου

Προκειμένου να είναι ανεξάρτητος από τον πλοιοκτήτη, τον φορέα εκμετάλλευσης του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του πληρώματος, όπως καθορίζεται από το άρθρο 73 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, ο παρατηρητής ελέγχου δεν είναι:

 συγγενής ή υπάλληλος του πλοιάρχου του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του πληρώματος, του εκπροσώπου του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτη ή του φορέα εκμετάλλευσης του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ στο οποίο έχει τοποθετηθεί,

 υπάλληλος εταιρίας που ελέγχεται από τον πλοίαρχο, μέλος του πληρώματος, εκπρόσωπο του πλοιάρχου ή τον πλοιοκτήτη ή τον φορέα εκμετάλλευσης του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ στο οποίο έχει τοποθετηθεί.

Άρθρο 95

Καθήκοντα των παρατηρητών ελέγχου

1.  Οι παρατηρητές ελέγχου ελέγχουν τα σχετικά έγγραφα και καταγράφουν τις αλιευτικές δραστηριότητες του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ στο οποίο έχουν επιβιβαστεί, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XXV.

2.  Οι παρατηρητές ελέγχου επί ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ , ενημερώνουν, όταν κρίνεται σκόπιμο, τους υπαλλήλους οι οποίοι πρόκειται να προβούν σε επιθεώρηση του εν λόγω αλιευτικού σκάφους κατά την άφιξή τους στο σκάφος. Εφόσον το επιτρέπουν οι εγκαταστάσεις του ►M1  ενωσιακού αλιευτικού σκάφους ◄ και εφόσον είναι σκόπιμο, η ενημέρωση σε πραγματοποιείται στο πλαίσιο κλειστής συνεδρίασης.

3.  Οι παρατηρητές ελέγχου συντάσσουν την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα XXVI. Διαβιβάζουν την έκθεση αυτή χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της ανάθεσης στις αρχές τους και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας. Οι αρμόδιες αρχές τους θέτουν την έκθεση στη διάθεση του παράκτιου κράτους μέλους, εφόσον το ζητήσει, της Επιτροπής ή του φορέα που αυτή έχει ορίσει. Αντίγραφα των εκθέσεων που τίθενται στη διάθεση άλλων κρατών μελών δεν περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες όπου ελήφθησαν τα αλιεύματα όσον αφορά τις θέσεις έναρξης και λήξης κάθε αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά περιλαμβάνουν τη συνολική ημερήσια ποσότητα αλιευμάτων σε χιλιόγραμμα ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων ανά είδος και τη διαίρεση ICES ή άλλη ζώνη κατά περίπτωση.

▼M1 —————

▼BΤΙΤΛΟΣ VI

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Διεξαγωγή επιθεωρήσεωνΤμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 97

Υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις στη θάλασσα ή στην ξηρά

1.  Οι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων υπάλληλοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 74 του κανονισμού ελέγχου είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπαλλήλους τους υπηρεσιακή ταυτότητα στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία τους και η ιδιότητα βάσει της οποίας δραστηριοποιούνται. Κάθε υπάλληλος κατά τη διάρκεια υπηρεσίας φέρει την εν λόγω υπηρεσιακή ταυτότητα και την επιδεικνύει κατά την επιθεώρηση το ταχύτερο δυνατό.

2.  Τα κράτη μέλη εκχωρούν επαρκείς εξουσίες στους υπαλλήλους τους, όπως είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του ελέγχου, της επιθεώρησης και της επιβολής, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Άρθρο 98

Γενικές αρχές

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εγκρίνουν μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την επιλογή των στόχων της επιθεώρησης, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι υπάλληλοι διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τους κανόνες οι οποίοι ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια, τα κράτη μέλη συντονίζουν τις δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής. Για τον σκοπό αυτό, εγκρίνουν και εκτελούν εθνικά ελεγκτικά προγράμματα δράσης που ορίζονται στο άρθρο 46 του κανονισμού ελέγχου και κοινά προγράμματα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του κανονισμού ελέγχου, που καλύπτουν τις δραστηριότητες στη θάλασσα καθώς και στην ξηρά, όπως απαιτείται για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

3.  Βάσει μιας στρατηγικής ελέγχου με βάση τον κίνδυνο και επιβολής, κάθε κράτος μέλος διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες επιθεώρησης με αντικειμενικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά σε κλωβούς και εκμεταλλεύσεις, η επεξεργασία, η μεταφορά, η αποθήκευση, η εμπορία και η αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από δραστηριότητες που δεν πληρούν τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

4.  Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται έτσι ώστε να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού τυχόν αρνητική επίπτωση στην υγιεινή και στην ποιότητα των επιθεωρούμενων αλιευτικών προϊόντων.

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα εθνικά πληροφοριακά τους συστήματα στον τομέα της αλιείας να επιτρέπουν την άμεση ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιθεωρήσεις του κράτους λιμένα μεταξύ τους, με άλλα κράτη μέλη, με την Επιτροπή και με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού ελέγχου.

Άρθρο 99

Καθήκοντα των υπαλλήλων κατά το στάδιο προκαταρκτικής επιθεώρησης

Κατά το στάδιο προκαταρκτικής επιθεώρησης, οι υπάλληλοι συλλέγουν, εφόσον είναι δυνατόν, όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων:

α) των αλιευτικών αδειών και των αδειών αλιείας·

β) πληροφοριών VMS σχετικά με το τρέχον αλιευτικό ταξίδι·

γ) εναέριας επιτήρησης, καθώς και άλλων διοπτεύσεων·

δ) προηγούμενων αρχείων επιθεωρήσεων και διαθέσιμων πληροφοριών στο τμήμα του δικτυακού τόπου όπου απαιτείται κωδικός πρόσβασης, του κράτους μέλους σημαίας όσον αφορά το οικείο ►M1  ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ◄ .

Άρθρο 100

Καθήκοντα των υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις

1.  Οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις, ελέγχουν και καταγράφουν τα στοιχεία που καθορίζονται στην κατάλληλη ενότητα ελέγχου της έκθεσης επιθεώρησης στο παράρτημα XXVII. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να λαμβάνουν φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καθώς και, κατά περίπτωση, δείγματα.

2.  Οι υπάλληλοι δεν παρεμβαίνουν στο δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επιθεώρησης.

3.  Οι υπάλληλοι λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, από έναν παρατηρητή ελέγχου επί του αλιευτικού σκάφους που πρόκειται να επιθεωρηθεί.

4.  Μετά το πέρας μιας επιθεώρησης οι υπάλληλοι ενημερώνουν τους φορείς εκμετάλλευσης, ανάλογα με την περίπτωση, όσον αφορά τους κανονισμούς σχετικά με την αλιεία οι οποίοι σχετίζονται με τις επικρατούσες συνθήκες

5.  Οι υπάλληλοι αναχωρούν το ταχύτερο δυνατόν από το αλιευτικό σκάφος ή την εγκατάσταση την οποία έχουν επιθεωρήσει, μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον δεν έχει εντοπιστεί καταφανής παράβαση.

Άρθρο 101

Υποχρεώσεις των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους να διενεργούν τις επιθεωρήσεις με επαγγελματικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο, επιδεικνύοντας ωστόσο ευγένεια και ευαισθησία.

2.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους καθορίζουν τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε καταγγελία υποβάλλεται από τους φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τους υπαλλήλους τους, έχει διερευνηθεί με δίκαιο και ενδελεχή τρόπο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

3.  Τα παράκτια κράτη μέλη μπορούν, ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες του κράτους μέλους σημαίας του αλιευτικού σκάφους, να καλέσουν τους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους μέλους να συμμετέχουν στις επιθεωρήσεις αλιευτικών σκαφών του εν λόγω κράτους μέλους, ενώ τα εν λόγω σκάφη δραστηριοποιούνται σε ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους ή πραγματοποιούν εκφορτώσεις σε λιμένες του.Τμήμα 2

Επιθεωρήσεις στη θάλασσα

Άρθρο 102

Γενικές διατάξεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις στη θάλασσα

1.  Κάθε σκάφος, λέμβος που χρησιμοποιείται για σκοπούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, φέρει επισείοντα ή σύμβολο ώστε να διακρίνεται εμφανώς, όπως ορίζεται στο παράρτημα XXVIII.

2.  Η λέμβος προσέγγισης που χρησιμοποιείται για να διευκολυνθεί η μεταφορά των υπαλλήλων που πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις φέρει ανάλογη σημαία ή επισείοντα κατάλληλου μεγέθους ανάλογα προς το μέγεθος της λέμβου προσέγγισης, ώστε να δηλώνει ότι εκτελεί καθήκοντα επιθεώρησης της αλιείας.

3.  Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα σκάφη επιθεώρησης λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και των ελιγμών σε ασφαλή απόσταση από το αλιευτικό σκάφος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για την πρόληψη των συγκρούσεων στη θάλασσα.

Άρθρο 103

Επιβίβαση επί αλιευτικού σκάφους στη θάλασσα

1.  Οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια της επιθεώρησης διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αλιευτικού σκάφους και του πληρώματός του.

2.  Οι υπάλληλοι δεν απαιτούν από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους στο οποίο πραγματοποιείται επιβίβαση να σταματήσει ή να πραγματοποιήσει ελιγμό κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας, ή να σταματήσει τη ρίψη ή την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων. Οι υπάλληλοι μπορούν ωστόσο να απαιτήσουν τη διακοπή ή την καθυστέρηση της ρίψης αλιευτικών εργαλείων προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής επιβίβαση ή αποβίβαση, έως ότου επιβιβαστούν στο αλιευτικό σκάφος ή αποβιβαστούν από αυτό. Στην περίπτωση επιβίβασης, η καθυστέρηση αυτή δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά μετά την επιβίβαση των υπαλλήλων στο αλιευτικό σκάφος, εκτός αν έχει εντοπιστεί παράβαση. Η εν λόγω διάταξη δεν θίγει τη δυνατότητα που έχουν οι υπάλληλοι να απαιτήσουν την ανάσυρση του αλιευτικού εργαλείου προς επιθεώρηση.

Άρθρο 104

Δραστηριότητες επί του σκάφους

1.  Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησής τους, οι υπάλληλοι ελέγχουν και καταγράφουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην κατάλληλη ενότητα έκθεσης επιθεώρησης που καθορίζεται στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι υπάλληλοι μπορούν να απαιτήσουν από τον πλοίαρχο την ανάσυρση αλιευτικού εργαλείου προς επιθεώρηση.

3.  Οι ομάδες επιθεώρησης αποτελούνται συνήθως από δύο υπαλλήλους. Επιπλέον υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν τις ομάδες επιθεωρήσεων όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

4.  Η διάρκεια μιας επιθεώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες ή να παρατείνεται πέραν της ανάσυρσης και της επιθεώρησης του διχτυού και των αλιευμάτων, ανάλογα με το ποια από τις δυο διαδικασίες διαρκεί περισσότερο. Αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται καταφανής παράβαση ή όταν οι υπάλληλοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες.

5.  Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται καταφανής παράβαση, τα σημεία αναγνώρισης και οι σφραγίδες τίθενται κατά σταθερό τρόπο σε οποιοδήποτε τμήμα του αλιευτικού εργαλείου ή στο αλιευτικό σκάφος, μεταξύ άλλων στα εμπορευματοκιβώτια αλιευτικών προϊόντων και στον (στους) χώρο(-ους) όπου μπορεί να έχουν αποθηκευθεί, και ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι μπορούν να παραμείνουν επί του σκάφους για χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της λήψης των κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η συνέχεια όλων των αποδεικτικών στοιχείων της καταφανούς παράβασης.Τμήμα 3

Επιθεωρήσεις στον λιμένα

Άρθρο 105

Προετοιμασία της επιθεώρησης

1.  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων αναφοράς που ορίζονται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης καθώς και στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ( 10 ), η επιθεώρηση αλιευτικού σκάφους διενεργείται στον λιμένα ή κατά την εκφόρτωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συνήθης υποβολή σε μεθοδολογία δειγματοληψίας σύμφωνα με διαχείριση με βάση τον κίνδυνο, ή

β) όταν υπάρχει υποψία αδυναμίας συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και με την επιφύλαξη της τελευταίας πρότασης του άρθρου 106 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι υποδέχονται το προς επιθεώρηση στον λιμένα αλιευτικό σκάφος κατά την άφιξή του.

3.  Με την παράγραφο 1 δεν αποκλείεται η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Άρθρο 106

Επιθεωρήσεις στον λιμένα

1.  Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησής τους, οι υπάλληλοι ελέγχουν και καταγράφουν όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στην κατάλληλη ενότητα έκθεσης επιθεώρησης που καθορίζεται στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν δεόντως υπόψη όλες τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για το αλιευτικό σκάφος προς επιθεώρηση, ιδίως τις σχετικές διατάξεις των πολυετών σχεδίων.

2.  Κατά τη διενέργεια επιθεώρησης μιας εκφόρτωσης, οι υπάλληλοι παρακολουθούν όλη τη διαδικασία εκφόρτωσης από την αρχή έως το τέλος της εν λόγω διαδικασίας. Πραγματοποιείται διασταυρούμενος έλεγχος μεταξύ των ποσοτήτων ανά είδος που αναγράφονται στην προηγούμενη κοινοποίηση άφιξης στον λιμένα των αλιευτικών προϊόντων, των ποσοτήτων ανά είδος που έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο αλιείας και των ποσοτήτων ανά είδος που εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ισχύει. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα διενέργειας της επιθεώρησης μετά την έναρξη της εκφόρτωσης.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επιθεώρηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις δραστηριότητες αλιείας και την επακόλουθη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

▼M1

Άρθρο 107

Επιθεώρηση ορισμένων εκφορτώσεων πελαγικών ειδών

Για τις εκφορτώσεις ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 7,5 % των ποσοτήτων που εκφορτώνονται για κάθε είδος και τουλάχιστον το 5 % των εκφορτώσεων επιθεωρούνται πλήρως.

▼BΤμήμα 4

Επιθεωρήσεις μεταφορών

Άρθρο 108

Γενικές αρχές

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιέχονται σε πολυετή σχέδια, οι επιθεωρήσεις μεταφορών μπορούν να πραγματοποιηθούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή από το σημείο εκφόρτωσης έως την άφιξη των αλιευτικών προϊόντων στον τόπο πώλησης ή μεταποίησης. Κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας των επιθεωρούμενων αλιευτικών προϊόντων.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιέχονται σε πολυετή σχέδια και σε εθνικά προγράμματα ελέγχου ή ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεωρήσεων, οι επιθεωρήσεις μεταφορών περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι δυνατό, φυσικό έλεγχο των μεταφερόμενων προϊόντων.

3.  Ο φυσικός έλεγχος των μεταφερόμενων προϊόντων αλιείας συνεπάγεται τη λήψη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των διαφόρων τμημάτων της παρτίδας ή των παρτίδων που μεταφέρονται.

4.  Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης μεταφοράς, οι υπάλληλοι ελέγχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου και όλα τα κατάλληλα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα έκθεσης που ορίζονται στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού. Τούτο περιλαμβάνει έλεγχο αντιστοιχίας μεταξύ των ποσοτήτων των αλιευτικών προϊόντων που μεταφέρονται και των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο έγγραφο μεταφοράς.

Άρθρο 109

Οχήματα μεταφοράς που σφραγίζονται

1.  Όταν ένα όχημα ή ένα εμπορευματοκιβώτιο έχει σφραγιστεί για να αποφευχθεί παραποίηση του φορτίου, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι οι σειριακοί αριθμοί των σφραγίδων καταγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς. Οι υπάλληλοι ελέγχουν ότι οι σφραγίδες είναι ανέπαφες και ότι οι σειριακοί αριθμοί αντιστοιχούν στις λεπτομέρειες του εγγράφου μεταφοράς.

2.  Στις περιπτώσεις όπου οι σφραγίδες αφαιρούνται για τη διευκόλυνση της επιθεώρησης των φορτίων πριν το φορτίο φθάσει στον τελικό προορισμό, οι υπάλληλοι αντικαθιστούν την αρχική σφραγίδα με μια νέα σφραγίδα, καταγράφοντας τα στοιχεία της σφραγίδας στο έγγραφο μεταφοράς, καθώς και τους λόγους για την αφαίρεση της αρχικής σφραγίδας.Τμήμα 5

Επιθεωρήσεις αγοράς

Άρθρο 110

Γενικές αρχές

Οι υπάλληλοι ελέγχουν και καταγράφουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη σχετική ενότητα επιθεώρησης στο παράρτημα XXVII του παρόντος κανονισμού, όταν επισκέπτονται ψυκτικές αποθήκες, αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης, εστιατόρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται και/ή πωλούνται αλιεύματα μετά την εκφόρτωση.

Άρθρο 111

Συμπληρωματικές μεθοδολογίες και τεχνολογίες

Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα XXVII, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών για τον προσδιορισμό και την επικύρωση των αλιευτικών προϊόντων, της προέλευσή τους και των προμηθευτών και των αλιευτικών σκαφών ή των μονάδων παραγωγής.

▼M1

Άρθρο 112

Έλεγχος των αλιευτικών προϊόντων που υπόκεινται στον μηχανισμό αποθεματοποίησης

Οι υπάλληλοι επαληθεύουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα τα οποία υπόκεινται στον μηχανισμό αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προαναφερόμενο άρθρο 30, καθώς και στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 11 ).

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Καθήκοντα των φορέων εκμετάλλευσης

Άρθρο 113

Γενικές υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης

1.  Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι ενεργούν υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους, υπόκεινται σε επιθεώρηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους βάσει των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2.  Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε επιθεώρηση:

α) διευκολύνουν και παρέχουν κατόπιν αιτήματος στους υπαλλήλους, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα έγγραφα, μεταξύ άλλων και εφόσον είναι δυνατόν, αντίγραφα αυτών, ή πρόσβαση στις σχετικές βάσεις δεδομένων που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως απαιτείται να συμπληρώνονται και να τηρούνται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

β) διευκολύνουν την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα των σκαφών, στις εγκαταστάσεις και σε κάθε μέσο μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών και αερόστρωμνων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αλιευτικής δραστηριότητας ή που συνδέονται με την αλιεία και τις δραστηριότητες μεταποίησης·

γ) μεριμνούν ανά πάσα στιγμή για την ασφάλεια των υπαλλήλων και επικουρούν και συνεργάζονται με αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν την επιθεώρηση·

δ) δεν παρεμποδίζουν, εκφοβίζουν ή παρεμβαίνουν ούτε συμβάλλουν ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρεμποδίζει, εκφοβίζει ή παρεμβαίνει στο έργο των υπαλλήλων που διενεργούν την επιθεώρηση·

ε) παρέχουν, εφόσον είναι δυνατόν, έναν ιδιωτικό χώρο συναντήσεων για την ενημέρωση των υπαλλήλων από του παρατηρητές ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 114

Υποχρεώσεις του πλοιάρχου κατά τη διάρκεια των ελέγχων

1.  Ο πλοίαρχος ενός αλιευτικού σκάφους που πρόκειται να επιθεωρηθεί ή ο εκπρόσωπός του:

α) διευκολύνει την ασφαλή και αποτελεσματική επιβίβαση των υπαλλήλων σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης, όταν δοθεί το κατάλληλο σήμα του διεθνούς κώδικα σημάτων ή όταν η πρόθεση επιβίβασης έχει διαβιβαστεί μέσω ασύρματης επικοινωνίας από σκάφος ή ελικόπτερο που μεταφέρει έναν υπάλληλο·

β) παρέχει κλίμακα επιβίβασης που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος XXIX για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και εύκολης πρόσβαση σε οποιοδήποτε σκάφος το οποίο απαιτεί την αναρρίχηση σε ύψος 1,5 μέτρων ή και περισσότερο·

γ) διευκολύνει τους υπαλλήλους να εκτελούν τα καθήκοντα επιθεώρησης, παρέχοντας τη συνδρομή που του ζητείται και είναι εύλογη·

δ) επιτρέπει στον (στους) υπάλληλο(-ους) να επικοινωνεί(-ούν) με τις αρχές του κράτους σημαίας, του παράκτιου κράτος και του κράτους επιθεώρησης·

ε) ειδοποιεί τους υπαλλήλους για ειδικούς κινδύνους ασφάλειας επί των αλιευτικών σκαφών·

στ) παρέχει πρόσβαση στους υπαλλήλους σε όλα τα μέρη του σκάφους, όλα τα μεταποιημένα ή αμεταποίητα αλιεύματα, όλα τα αλιευτικά εργαλεία και όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα·

ζ) διευκολύνει την ασφαλή αποβίβαση των υπαλλήλων μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

2.  Οι πλοίαρχοι δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ανοικτών καναλιών ασυρμάτου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Έκθεση επιθεώρησης

Άρθρο 115

Κοινοί κανόνες όσον αφορά τις εκθέσεις επιθεώρησης

1.  Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων στο πλαίσιο των περιφερειακών ενώσεων διαχείρισης της αλιείας, οι εκθέσεις επιθεώρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 76 του κανονισμού ελέγχου περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στη σχετική ενότητα που καθορίζεται στο παράρτημα XXVΙΙ. Οι εκθέσεις συμπληρώνονται από υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ή το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

2.  Όταν διαπιστωθεί καταφανής παράβαση κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, τα νομικά και τα υλικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την παράβαση, περιλαμβάνονται στην έκθεση επιθεώρησης. Όταν διαπιστωθούν πολλές παραβάσεις κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης, τα σχετικά στοιχεία κάθε παράβασης καταγράφονται στην έκθεση επιθεώρησης.

3.  Οι υπάλληλοι κοινοποιούν τα πορίσματά τους στο φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το αλιευτικό σκάφος, το όχημα, το αεροσκάφος, το αερόστρωμνο ή τις εγκαταστάσεις που επιθεωρήθηκαν (φορέας εκμετάλλευσης) στο τέλος της επιθεώρησης. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει σχόλια όσον αφορά την επιθεώρηση και τα πορίσματά της. Τα σχόλια του φορέα εκμετάλλευσης καταγράφονται στην έκθεση επιθεώρησης. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με τον φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να καταστούν κατανοητά τα πορίσματά τους.

4.  Εφόσον απαιτηθεί, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπό του ή τις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του, αν προκύψουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την κατανόηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και της επακόλουθης έκθεσης.

5.  Η μορφή για την ηλεκτρονική διαβίβαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, αποφασίζονται κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής

Άρθρο 116

Ολοκλήρωση των εκθέσεων επιθεώρησης

1.  Όταν η έκθεση επιθεώρησης καταρτίζεται σε έντυπη μορφή, είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη και σαφώς καταγεγραμμένη. Καμία εγγραφή στην έκθεση δεν σβήνεται ούτε αλλοιώνεται. Αν γίνει λάθος κατά τη σύνταξη μιας έκθεσης σε έντυπη μορφή, η λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται με προσοχή και μονογράφεται από τον υπάλληλο που τη συντάσσει.

2.  Ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση υπογράφει την έκθεση. Ο φορέας εκμετάλλευσης καλείται να υπογράψει την έκθεση. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, η υπογραφή του/της ισοδυναμεί με αναγνώριση της έκθεσης και δεν θεωρείται ως αποδοχή του περιεχομένου της.

3.  Οι υπάλληλοι μπορούν να καταρτίσουν εκθέσεις επιθεώρησης που ορίζονται στο άρθρο 115 του παρόντος κανονισμού, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 117

Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης

Ένα αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 116 του παρόντος κανονισμού παρέχεται στον φορέα εκμετάλλευσης το αργότερο εντός 15 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους το οποίο ασκεί κυριαρχία ή δικαιοδοσία στον τόπο διενέργειας της επιθεώρησης. Εάν διαπιστωθεί παράβαση, η δημοσιοποίηση της έκθεσης υπόκειται στους νόμους για την κοινοποίηση των πληροφοριών στο οικείο κράτος μέλος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων

Άρθρο 118

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων

1.  Τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν στα εθνικά προγράμματα ελέγχου τους διαδικασίες σχετικά με την καταγραφή από τους υπαλλήλους τους εκθέσεων επιθεώρησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι εκθέσεις αυτές καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που ορίζεται στο άρθρο 78 του κανονισμού ελέγχου και προβλέπει τις λειτουργίες που ορίζονται στο παράρτημα XXIV σημείο 2 του παρόντος κανονισμού. Οι ελάχιστες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων είναι τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα XXV ως υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Οι εκθέσεις εποπτείας σε έντυπη μορφή σαρώνονται και εισάγονται επίσης στη βάση δεδομένων.

2.  Στη βάση δεδομένων έχει πρόσβαση η Επιτροπή και ο φορέας που αυτή ορίζει, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 114, 115 και 116 του κανονισμού ελέγχου. Στα σχετικά στοιχεία στη βάση δεδομένων θα έχουν επίσης πρόσβαση τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου ανάπτυξης μέσων.

3.  Τα δεδομένα από τις εκθέσεις επιθεώρησης παραμένουν διαθέσιμα στη βάση δεδομένων για τουλάχιστον τρία έτη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Επιθεωρητές της Ένωσης

Άρθρο 119

Κοινοποίηση των επιθεωρητών της Ένωσης

1.  Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα ονόματα των υπαλλήλων τους που πρόκειται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επιθεωρητών της Ένωσης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 79 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Οι υπάλληλοι που πρόκειται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο:

α) διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των αλιευτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων·

β) έχουν μια εις βάθος γνώση της αλιευτικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας·

δ) είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους·

ε) έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα.

Άρθρο 120

Κατάλογος των επιθεωρητών της Ένωσης

1.  Βάσει των κοινοποιήσεων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο των επιθεωρητών της Ένωσης έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Μετά την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τον Οκτώβριο κάθε έτους, οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου που επιθυμούν να εισαγάγουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

3.  Ο κατάλογος και οι τροποποιήσεις του δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας.

Άρθρο 121

Επικοινωνία των επιθεωρητών της Ένωσης με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας

Ο φορέας που ορίζεται από την Επιτροπή κοινοποιεί στη γραμματεία της περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης αλιείας τον κατάλογο των επιθεωρητών της Ένωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της αντίστοιχης οργάνωσης.

Άρθρο 122

Εξουσίες και καθήκοντα των επιθεωρητών της Ένωσης

1.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές της Ένωσης συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στον βαθμό που είναι εφαρμοστέο, με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επιθεώρηση ή, εάν ο έλεγχος πραγματοποιείται εκτός των ►M1  ενωσιακών υδάτων ◄ , του κράτους μέλους σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους και τους σχετικούς διεθνείς κανόνες.

2.  Οι επιθεωρητές της Ένωσης επιδεικνύουν υπηρεσιακή ταυτότητα στην οποία αναφέρεται ιδιότητά τους βάσει της οποίας ενεργούν. Για αυτόν τον σκοπό τους παρέχεται έγγραφο αναγνώρισης που εκδίδεται από την Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και το οποίο αναφέρει τα στοιχεία και την ιδιότητά τους.

3.  Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων των επιθεωρητών της Ένωσης και τους παρέχουν τη συνδρομή που χρειάζονται προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους

4.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ένωσης επιτρέπουν στους επιθεωρητές να συνδράμουν τους εθνικούς επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5.  Το άρθρο 113 και το άρθρο 114 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 123

Εκθέσεις

1.  Οι επιθεωρητές της Ένωσης υποβάλλουν ημερήσια αναφορά των δραστηριοτήτων επιθεώρησής τους, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του αριθμού αναγνώρισης κάθε αλιευτικού σκάφους ή λέμβου που επιθεωρήθηκε, καθώς και τον τύπο της επιθεώρησης που διενεργήθηκε, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στου οποίου τα ύδατα ή το έδαφος πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση ή, εφόσον η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε εκτός των ►M1  ενωσιακών υδάτων ◄ , στο κράτος μέλος σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους, και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας.

2.  Αν οι επιθεωρητές της Ένωσης διαπιστώσουν παράβαση κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, υποβάλουν αμέσως συνοπτική έκθεση επιθεώρησης στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους ή, αν η επιθεώρηση πραγματοποιείται εκτός των ►M1  ενωσιακών υδάτων ◄ , στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους που επιθεωρήθηκε και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας. Η εν λόγω συνοπτική έκθεση επιθεώρησης περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την ημερομηνία και τον τόπο της επιθεώρησης, τα στοιχεία της πλατφόρμας επιθεώρησης, τον προσδιορισμό του επιθεωρούμενου στόχου και το είδος της παράβασης που διαπιστώθηκε.

3.  Οι επιθεωρητές της Ένωσης υποβάλλουν αντίγραφο της πλήρους έκθεσης επιθεώρησης, σημειώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία στη σχετική ενότητα ελέγχου της έκθεσης επιθεώρησης στο παράρτημα XXVΙΙ, στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους ή λέμβου που επιθεωρήθηκε και του κράτους μέλους στου οποίου τα ύδατα πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία επιθεώρησης. Αν οι επιθεωρητές της Ένωσης διαπιστώσουν παράβαση, ένα αντίγραφο της πλήρους έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας.

4.  Οι ημερήσιες αναφορές και οι εκθέσεις επιθεώρησης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήματος, στην Επιτροπή.

Άρθρο 124

Μεταγενέστερη παρακολούθηση των εκθέσεων

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι επιθεωρητές της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 123 του παρόντος κανονισμού, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνουν υπόψη τους εκθέσεις των δικών τους υπαλλήλων.

2.  Τα κράτη μέλη τα οποία διόρισαν τον επιθεωρητή της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, η Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας συνεργάζονται με το κράτος μέλος που ενεργεί βάσει έκθεσης που υπέβαλε ο επιθεωρητής της Ένωσης προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

3.  Κατόπιν αιτήματος, ο επιθεωρητής της Ένωσης βοηθά και προσκομίζει αποδείξεις στο πλαίσιο των διαδικασιών παράβασης που κινεί οποιοδήποτε κράτος μέλος.ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΠΙΒΟΛΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 125

Σύσταση και λειτουργία ενός συστήματος σώρευσης μορίων για σοβαρές παραβάσεις

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για:

α) τη σύσταση του συστήματος κατανομής των μορίων για σοβαρές παραβάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου·

β) τον καταλογισμό των κατάλληλων αριθμών μορίων στον κάτοχο άδειας αλιείας, και

γ) τη μεταβίβαση των μορίων που έχουν καταλογιστεί στον νέο κάτοχο άδειας αλιείας, για το οικείο αλιευτικό σκάφος στην περίπτωση που αυτό έχει πουληθεί, μεταβιβαστεί ή με άλλο τρόπο έχει αλλάξει ιδιοκτήτη, και

δ) τη διατήρηση αρχείων για τα μόρια που έχουν καταλογιστεί ή μεταφερθεί στον κάτοχο για κάθε άδεια αλιείας.

Άρθρο 126

Καταλογισμός μορίων

1.  Ο αριθμός των μορίων για σοβαρές παραβάσεις καταλογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα XXX στον κάτοχο της άδειας αλιείας, από την ενιαία αρχή του κράτους μέλους σημαίας του αλιευτικού σκάφους το οποίο αφορά η άδεια αλιείας.

▼M1

2.  Όταν κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εντοπίζονται δύο ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις που τις έχει διαπράξει το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την άδεια, καταλογίζονται μόρια για καθεμία από αυτές τις σοβαρές παραβάσεις στον κάτοχο της άδειας αλιείας σύμφωνα με την παράγραφο 1, με ανώτατο όριο τα 12 μόρια για το σύνολο των εν λόγω παραβάσεων.

▼B

3.  Ο κάτοχος της άδειας αλιείας, ενημερώνεται ότι του έχουν καταλογιστεί μόρια.

4.  Τα μόρια καταλογίζονται στον κάτοχο της άδειας την ημέρα που καθορίζεται στην απόφαση για τον καταλογισμό τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα μορίων δεν καθίσταται αναποτελεσματικό με την εφαρμογή εθνικών κανόνων που αφορούν το ανασταλτικό αποτέλεσμα των διαδικασιών επανελέγχου.

5.  Όταν η σοβαρή παράβαση εντοπίζεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος σημαίας, τα μόρια καταλογίζονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας όπως ορίζεται στο άρθρο 125 του παρόντος κανονισμού, μετά από κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου.

Άρθρο 127

Κοινοποίηση αποφάσεων

Αν η αρχή που διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 125 του παρόντος κανονισμού δεν είναι η ίδια με την ενιαία αρχή που ορίζεται το Άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, η ενιαία αρχή ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 128

Μεταφορά κυριότητας

Όταν ένα αλιευτικό σκάφος πωλείται ή με άλλο τρόπο μεταβιβάζεται η κυριότητά του, ο κάτοχος της άδειας αλιείας ενημερώνει τον πιθανό νέο κάτοχο άδειας αλιείας σχετικά με τον αριθμό των μορίων που εξακολουθεί να διαθέτει, με επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 129

Αναστολή και ανάκληση άδειας αλιείας

1.  Η σώρευση 18, 36, 54, 72 μορίων από τον κάτοχο της άδειας αλιείας ενεργοποιεί αυτόματα την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αναστολή της άδειας αλιείας για τη σχετική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Η σώρευση 90 μορίων από τον κάτοχο της άδειας αλιείας ενεργοποιεί αυτόματα την οριστική ανάκλησή της.

Άρθρο 130

Μεταγενέστερη παρακολούθηση της αναστολής και ανάκλησης άδειας αλιείας

1.  Αν η άδεια αλιείας έχει ανασταλεί ή ανακληθεί οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνουν τον κάτοχο της άδειας αλιείας άμεσα σχετικά με την αναστολή ή την οριστική ανάκλησή της.

2.  Αφού λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο κάτοχος της άδειας αλιείας διασφαλίζει την άμεση παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του αλιευτικού σκάφους με το οποίο σχετίζεται η αλιευτική άδεια. Διασφαλίζει ότι το εν λόγω αλιευτικό σκάφος κατευθύνεται αμέσως προς τον οικείο λιμένα του ή σε λιμένα που υποδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το αλιευτικό εργαλείο ασφαλίζεται και στοιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού ελέγχου. Ο κάτοχος της άδειας αλιείας, εξασφαλίζει ότι τα αλιεύματα επί του αλιευτικού σκάφους έχουν αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους σημαίας.

Άρθρο 131

Διαγραφή των αλιευτικών αδειών από τους σχετικούς καταλόγους

▼M1

1.  Σε περίπτωση αναστολής ή οριστικής ανάκλησης άδειας αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού, το αλιευτικό σκάφος στο οποίο ανήκει η ανασταλείσα ή οριστικά ανακληθείσα άδεια αλιείας χαρακτηρίζεται ως σκάφος που δεν διαθέτει άδεια αλιείας στο εθνικό μητρώο αλιευτικών σκαφών, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Το εν λόγω αλιευτικό σκάφος χαρακτηρίζεται επίσης κατ' αυτόν τον τρόπο στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  Η οριστική ανάκληση της άδειας αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού δεν θίγει τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

▼B

3.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επικαιροποιούν αμέσως τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ελέγχου, με υπόδειξη όλων των μορίων που έχουν καταλογιστεί και των προκυπτουσών αναστολών και ανακλήσεων αδειών αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κατά την οποία άρχισαν να ισχύουν και της διάρκειάς τους.

Άρθρο 132

Παράνομη αλιεία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής ή κατόπιν της ανάκλησης άδειας αλιείας

1.  Σε περίπτωση που ένα αλιευτικό σκάφος, η αλιευτική άδεια του οποίου έχει ανασταλεί ή ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού, ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες κατά την περίοδο αναστολής ή μετά την οριστική ανάκληση της άδειας αλιείας, οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν άμεσα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με το άρθρο 91 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Το αλιευτικό σκάφος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί, εφόσον είναι σκόπιμο, να περιληφθεί στον κατάλογο σκαφών IUU της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

Άρθρο 133

Διαγραφή μορίων

1.  Αν η αλιευτική άδεια έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού, τα μόρια βάσει των οποίων ανεστάλη η αλιευτική άδεια, δεν διαγράφονται. Νέα μόρια που καταλογίζονται στον κάτοχο της άδειας αλιείας προστίθενται στα υφιστάμενα μόρια για τον σκοπό του άρθρου 129 του παρόντος κανονισμού.

2.  Για την εφαρμογή του άρθρου 92 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, στην περίπτωση που έχουν διαγραφεί μόρια σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου, σε ό, τι αφορά τον κάτοχο της άδειας αλιείας θεωρείται ότι η άδεια αλιεία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 129 του παρόντος κανονισμού.

3.  Διαγράφονται δύο μόρια, υπό τον όρο ότι τα σύνολο των μορίων που έχουν καταλογιστεί στον κάτοχο της άδειας αλιείας του σχετικού αλιευτικού σκάφους είναι πάνω από δύο, αν:

α) το αλιευτικό σκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη της παράβασης για την οποία έχουν επιβληθεί μόρια, συμμετέχει στο σύστημα VMS ή στην ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση ημερολογίου αλιείας, δεδομένων δηλώσεων μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης, χωρίς να υπόκειται νομικά σε αυτές τις τεχνολογίες, ή

β) ο κάτοχος της άδειας αλιείας, μετά την επιβολή μορίων, συμμετέχει εθελοντικά σε επιστημονική εκστρατεία για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή

γ) ο κάτοχος της άδειας αλιείας είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών και ο κάτοχος της άδειας αλιείας αποδεχτεί σχέδιο αλιείας που έχει εγκριθεί από την οργάνωση παραγωγών για το έτος που έπεται της επιβολής μορίων το οποίο συνεπάγεται μείωση 10 % των αλιευτικών δυνατοτήτων για τον κάτοχο της άδειας αλιείας, ή

δ) ο κάτοχος της άδειας αλιείας συμμετέχει σε δραστηριότητα αλιείας που καλύπτεται από ένα σύστημα οικολογικής σήμανσης που έχει σχεδιαστεί για την πιστοποίηση και την προώθηση ετικετών προϊόντων από καλά διαχειριζόμενα αλιεύματα, και την επικέντρωση σε θέματα που αφορούν την αειφόρο χρήση των αλιευτικών πόρων.

Για κάθε τριετή περίοδο μετά την ημερομηνία της τελευταίας σοβαρής παράβασης, ο κάτοχος άδειας αλιείας μπορεί να επικαλεστεί μια από τις περιπτώσεις των στοιχείων α), β), γ) ή δ), για να μειώσει τον αριθμό των μορίων που του έχουν επιβληθεί μόνο μια φορά, και υπό τον όρο ότι η μείωση αυτή δεν οδηγεί στη διαγραφή όλων των μορίων της άδειας αλιείας.

4.  Αν τα μόρια διαγράφηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο κάτοχος της άδειας αλιείας ενημερώνεται σχετικά με τη διαγραφή. Ο κάτοχος της άδειας αλιείας ενημερώνεται επίσης σχετικά με τον αριθμό των μορίων που απομένουν.

Άρθρο 134

Σύστημα σώρευσης μορίων για πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή έξι μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τίτλου σχετικά με το οικείο σύστημα μορίων για τους πλοιάρχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 6 του κανονισμού ελέγχου.ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

▼M1 —————

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μείωση αλιευτικών δυνατοτήτων

Άρθρο 139

Γενικοί κανόνες για τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων λόγω υπέρβασης χρήσης

1.  Το μέγεθος υπέρβασης της χρήσης των αλιευτικών δυνατοτήτων σε σχέση με τις διαθέσιμες ποσοστώσεις και την αλιευτική προσπάθεια για δεδομένη περίοδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 1 και στο άρθρο 106 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου καθορίζεται με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα την δέκατη πέμπτη ημέρα του δευτέρου μηνός μετά την εκπνοή της ελεγχόμενης περιόδου.

▼M1

2.  Το μέγεθος υπέρβασης της χρήσης των αλιευτικών δυνατοτήτων καθορίζεται σε σχέση με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στη λήξη κάθε δεδομένης περιόδου, προς το οικείο κράτος μέλος, λαμβανομένης υπόψη της ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τις μεταφορές ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου ( 12 ), την ανακατανομή των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού ελέγχου, και τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107 του κανονισμού ελέγχου.

3.  Η ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για δεδομένη περίοδο δεν επιτρέπεται μετά την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της εκπνοής της περιόδου αυτής.

▼B

Άρθρο 140

Διαβουλεύσεις για τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων

Για μειώσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 106 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου, η Επιτροπή διαβουλεύεται με το οικείο κράτος μέλος σχετικά με προτεινόμενα μέτρα. Το οικείο κράτος μέλος υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την εν λόγω διαβούλευση με την Επιτροπή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μείωση ποσοστώσεων λόγω μη τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Άρθρο 141

Κανόνες για τη μείωση ποσοστώσεων λόγω μη τήρησης των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής

1.  Η προθεσμία που έχει το κράτος μέλος να αποδείξει ότι ο τύπος αλιείας μπορεί να αλιεύεται με ασφάλεια όπως ορίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, εφαρμόζεται από την ημερομηνία της επιστολής της Επιτροπής προς το κράτος μέλος.

2.  Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν, στην απάντησή τους δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι σε θέση να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η αλιεία μπορεί να γίνεται με ασφάλεια.

Άρθρο 142

Καθορισμός των ποσοτήτων που πρόκειται να μειωθούν

1.  Οποιαδήποτε μείωση των ποσοστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 107 του κανονισμού ελέγχου είναι ανάλογη με την έκταση και τη φύση της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με τα αποθέματα που υπόκεινται σε πολυετή σχέδια και τη σοβαρότητα της απειλής στη διατήρηση των εν λόγω αποθεμάτων. Λαμβάνει υπόψη τη ζημία που προκαλείται σε αυτά τα αποθέματα λόγω της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με τα αποθέματα που υπόκεινται σε πολυετή σχέδια.

2.  Αν η μείωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν μπορεί να γίνει για την ποσόστωση, την ανακατανομή ή μερίδιο αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων τα οποία αφορά η μη συμμόρφωση, διότι η ποσόστωση, η ανακατανομή ή μερίδιο αποθέματος ή ομάδα αποθεμάτων δεν είναι καθόλου ή δεν είναι επαρκώς διαθέσιμα στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το οικείο κράτος μέλος, μπορεί να αφαιρέσει κατά το επόμενο έτος ή έτη, ποσοστώσεις για άλλα αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ή με την ίδια εμπορική αξία, σύμφωνα με την παράγραφο 1.ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ανάλυση και έλεγχος δεδομένων

Άρθρο 143

Αντικείμενο

Το μηχανογραφημένο σύστημα επικύρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

α) βάση δεδομένων ή βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να επικυρωθούν από το εν λόγω σύστημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 144 του παρόντος κανονισμού·

β) διαδικασίες επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών ελέγχων των δεδομένων, ανάλυσης και διασταυρούμενων ελέγχων όλων αυτών των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 145 του παρόντος κανονισμού·

γ) διαδικασίες για την πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία από την Επιτροπή ή από φορέα που αυτή ορίζει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 146 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 144

Δεδομένα προς επικύρωση

1.  Για τους σκοπούς του μηχανογραφημένου συστήματος επικύρωσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου αποθηκεύονται σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή βάσεις δεδομένων. Τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν είναι τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα XXIII, αυτά που αναφέρονται ως υποχρεωτικά στο παράρτημα XXVII, τα στοιχεία του παραρτήματος XII και τα στοιχεία του παραρτήματος XXXII. Το σύστημα επικύρωσης πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για τις διαδικασίες επικύρωσης.

2.  Τα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι προσβάσιμα για το σύστημα επικύρωσης σε συνεχή βάση και σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα επικύρωσης έχει άμεση πρόσβαση σε όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Για τον σκοπό αυτό όλες οι βάσεις δεδομένων ή τα συστήματα των κρατών μελών που περιλαμβάνουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνδέονται μεταξύ τους.

3.  Αν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν αποθηκεύονται αυτόματα σε βάση δεδομένων, τα κράτη μέλη προβλέπουν τη χειροκίνητη εισαγωγή ή την ψηφιοποίηση στη βάση δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και τηρώντας τις προθεσμίες που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Η ημερομηνία παραλαβής των δεδομένων και της καταχώρησης των δεδομένων εισάγονται σωστά στη βάση δεδομένων.

Άρθρο 145

Διαδικασίες επικύρωσης

1.  Το μηχανογραφημένο σύστημα επικύρωσης επικυρώνει κάθε σύνολο δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 144 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, με βάση αυτοματοποιημένους ηλεκτρονικούς αλγόριθμους και διαδικασίες με συνεχή, συστηματικό και ενδελεχή τρόπο. Η επικύρωση περιλαμβάνει διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας των βασικών δεδομένων, τον έλεγχο της μορφής των δεδομένων και τις ελάχιστες απαιτήσεις δεδομένων, καθώς και πιο εξελιγμένο σύστημα επαλήθευσης μέσω της λεπτομερούς ανάλυσης πολλαπλών καταχωρίσεων ενός συνόλου δεδομένων, της χρήσης στατιστικών μεθόδων, ή διασταυρούμενων ελέγχων δεδομένων από διαφορετικές πηγές.

2.  Για κάθε διαδικασία επικύρωσης, υπάρχει ένας επιχειρησιακός κανόνας ή ένα σύνολο επιχειρησιακών κανόνων που καθορίζει ποιες επικυρώσεις εκτελούνται από τη διαδικασία, καθώς και που αποθηκεύονται τα αποτελέσματα αυτών των επικυρώσεων. Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται η σχετική παραπομπή στη νομοθεσία της οποίας η εφαρμογή εξακριβώνεται. Η Επιτροπή καθορίζει σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη ένα τυπικό σύνολο των επιχειρησιακών κανόνων που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

3.  Όλα τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού συστήματος επικύρωσης, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά, αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Είναι δυνατόν να προσδιορίζεται αμέσως κάθε ασυνέπεια και μη συμμόρφωση που διαπιστώνεται μέσω των διαδικασιών επικύρωσης, καθώς και η μεταγενέστερη παρακολούθηση αυτών των ασυνεπειών. Είναι επίσης δυνατόν να λαμβάνονται τα στοιχεία αναγνώρισης των αλιευτικών σκαφών, των πλοιάρχων ή των φορέων εκμετάλλευσης για τους οποίους εντοπίστηκαν επανειλημμένα ζητήματα ασυνεπειών και πιθανής μη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

4.  Η μεταγενέστερη παρακολούθηση των ασυνεπειών που εντοπίστηκαν από το σύστημα επικύρωσης συνδέεται με τα αποτελέσματα επικύρωσης, υποδεικνύοντας την ημερομηνία επικύρωσης και μεταγενέστερης παρακολούθησης.

Αν η ασυνέπεια που εντοπίζεται, προσδιορίζεται ως το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης καταχώρησης δεδομένων, αυτή η καταχώρηση δεδομένων διορθώνεται στη βάση δεδομένων, μέσω σαφούς επισήμανσης των δεδομένων που διορθώνονται, καθώς και μέσω αναφοράς της αρχικής τιμής ή καταχώρησης και του λόγου διόρθωσης των στοιχείων.

Αν η ασυνέπεια που εντοπίστηκε οδηγήσει σε διαδικασία μεταγενέστερης παρακολούθησης, το αποτέλεσμα της επικύρωσης περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο με την έκθεση ελέγχου και, εφόσον χρειάζεται, με την μεταγενέστερη παρακολούθησή της.

Άρθρο 146

Πρόσβαση από την Επιτροπή

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε:

α) όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 144 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

β) όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες, όπως ορίζονται για το σύστημα επικύρωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον ορισμό, τη σχετική νομοθεσία και τον τόπο όπου αποθηκεύονται τα αποτελέσματα της επικύρωσης·

γ) όλα τα αποτελέσματα της επικύρωσης και τα μέτρα μεταγενέστερης παρακολούθησης, με μια ένδειξη διόρθωσης, αν το στοιχείο δεδομένων έχει διορθωθεί, και με μια σύνδεση με τις διαδικασίες παραβάσεων, κατά περίπτωση.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) είναι προσβάσιμα με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων μέσω ασφαλών υπηρεσιών δικτύου, όπως ορίζεται στο άρθρο 147 του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για καταφόρτωση σύμφωνα με τον μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων και όλα τα στοιχεία δεδομένων, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ και με τον μορφότυπο XML. Άλλα στοιχεία δεδομένων που είναι προσβάσιμα και τα οποία δεν ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ, διατίθενται με τον μορφότυπο όπως ορίζεται στο παράρτημα XXXII.

4.  Στην Επιτροπή ή τον φορέα που αυτή ορίζει, δίνεται η δυνατότητα να καταφορτώνει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για κάθε περίοδο και κάθε γεωγραφική περιοχή για ένα μεμονωμένο αλιευτικό σκάφος ή κατάλογο αλιευτικών σκαφών.

5.  Μετά από αιτιολογημένο αίτημα της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος διορθώνει χωρίς καθυστέρηση τα δεδομένα για τα οποία η Επιτροπή έχει εντοπίσει ασυνέπειες. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα υπόλοιπα κράτη μέλη όσον αφορά αυτή τη διόρθωση.

▼M1ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ια

Κανόνες ανταλλαγής δεδομένων

Άρθρο 146α

Στο παρόν κεφάλαιο ορίζονται λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 111 και 116 του κανονισμού ελέγχου, καθώς και για την κοινοποίηση δεδομένων για τα αλιεύματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού ελέγχου και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου ( 13 ).

Άρθρο 146β

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «επίπεδο μεταφοράς» νοείται το ηλεκτρονικό δίκτυο για τις ανταλλαγές δεδομένων αλιείας, το οποίο θέτει η Επιτροπή στη διάθεση όλων των κρατών μελών και του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, για την ανταλλαγή δεδομένων με τυποποιημένο τρόπο·

β) ως «αναφορά» νοείται η πληροφορία που καταγράφεται με ηλεκτρονικά μέσα·

γ) ως «μήνυμα» νοείται η αναφορά στην προς διαβίβαση μορφή της·

δ) ως «αίτημα» νοείται το ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλαμβάνει αναζήτηση ή ερώτημα για ένα σύνολο αναφορών.

Άρθρο 146γ

Γενικές αρχές

1.  Όλα τα μηνύματα ανταλλάσσονται με βάση το πρότυπο P1000 του κέντρου των Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών (UN/CEFACT). Χρησιμοποιούνται μόνο πεδία δεδομένων, βασικά δομικά στοιχεία, αντικείμενα και καταλλήλως μορφοποιημένα μηνύματα επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (Extensible Markup Language, XML) σύμφωνα με το αρχείο διάταξης XML (XML Schema Definition, XSD) που βασίζονται στις βιβλιοθήκες τυποποίησης του UN/CEFACT.

2.  Οι μορφότυποι των αναφορών βασίζονται στα πρότυπα του UN/CEFACT, όπως αναφέρονται στο παράρτημα XII, και διατίθενται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3.  Για όλα τα μηνύματα χρησιμοποιούνται τα αρχεία XSD και οι κωδικοί που παρατίθενται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4.  Η ημερομηνία και η ώρα αναφέρονται σύμφωνα με τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).

5.  Όλες οι αναφορές έχουν μοναδικό αναγνωριστικό αναφοράς.

6.  Χρησιμοποιείται μοναδικό αναγνωριστικό αλιευτικού ταξιδίου σε μορφή αναγνώσιμη από άνθρωπο για τη σύνδεση των δεδομένων ημερολογίου αλιείας με τα δεδομένα της δήλωσης εκφόρτωσης, τα δεδομένα της δήλωσης μεταφόρτωσης, τα δεδομένα του δελτίου πώλησης, τα δεδομένα της δήλωσης ανάληψης και τα δεδομένα του παραστατικού μεταφοράς.

7.  Οι αναφορές που αφορούν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη περιλαμβάνουν τον αριθμό αναγνώρισης του σκάφους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής ( 14 ).

8.  Για τη διασφάλιση της ανταλλαγής μηνυμάτων τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα έγγραφα εφαρμογής που διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 146δ

Διαβίβαση μηνυμάτων

1.  Όλες οι διαβιβάσεις είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και άμεσες, με χρήση του επιπέδου μεταφοράς.

2.  Πριν από τη διαβίβαση ενός μηνύματος, ο αποστολέας εκτελεί αυτόματο έλεγχο προκειμένου να επαληθεύσει ότι το μήνυμα είναι ορθό σύμφωνα με την ελάχιστη δέσμη κανόνων επικύρωσης και επαλήθευσης που διατίθεται στο κεντρικό μητρώο δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3.  Ο παραλήπτης ενημερώνει τον αποστολέα για τη λήψη του μηνύματος διαβιβάζοντας μήνυμα απάντησης με βάση το πρότυπο UN/CEFACT P1000-1: Γενικές αρχές. Δεν λαμβάνεται μήνυμα απάντησης στην περίπτωση των μηνυμάτων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών και στην περίπτωση των απαντήσεων σε αίτημα.

4.  Σε περίπτωση που προκύψει τεχνική βλάβη από την πλευρά του αποστολέα και δεν είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή μηνυμάτων από τον αποστολέα, ο αποστολέας ενημερώνει όλους τους παραλήπτες σχετικά με το πρόβλημα. Ο αποστολέας λαμβάνει αμέσως κατάλληλα μέτρα για να διορθώσει το πρόβλημα. Όλα τα μηνύματα που πρέπει να παραδοθούν σε παραλήπτη αποθηκεύονται έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα.

5.  Σε περίπτωση που προκύψει τεχνική βλάβη από την πλευρά του παραλήπτη και δεν είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή μηνυμάτων από τον παραλήπτη, ο παραλήπτης ενημερώνει όλους τους αποστολείς σχετικά με το πρόβλημα. Ο παραλήπτης λαμβάνει αμέσως κατάλληλα μέτρα για να διορθώσει το πρόβλημα.

6.  Μετά την αποκατάσταση βλάβης του συστήματος που αφορά τον αποστολέα, ο αποστολέας διαβιβάζει τα μη αποσταλθέντα μηνύματα το συντομότερο δυνατόν. Είναι δυνατή η εφαρμογή μη αυτόματης διαδικασίας μεταγενέστερης παρακολούθησης.

7.  Μετά την αποκατάσταση βλάβης του συστήματος που αφορά τον παραλήπτη, η πρόσβαση στα μη ληφθέντα μηνύματα είναι δυνατή κατόπιν αιτήματος. Είναι δυνατή η εφαρμογή μη αυτόματης διαδικασίας μεταγενέστερης παρακολούθησης.

8.  Όλοι οι αποστολείς και παραλήπτες μηνυμάτων και η Επιτροπή εφαρμόζουν διαδικασίες αυτόματης μεταγωγής σε εφεδρεία για τη διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας.

Άρθρο 146ε

Διορθώσεις

Οι διορθώσεις αναφορών πρέπει να καταγράφονται στον ίδιο μορφότυπο με την αρχική αναφορά και να φέρουν την ένδειξη ότι η αναφορά αποτελεί διόρθωση με βάση το πρότυπο UN/CEFACT P1000-1: Γενικές αρχές.

Άρθρο 146στ

Ανταλλαγή δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών

1.  Ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, είναι το αρχείο διάταξης XML για τον τομέα στίγματος σκάφους που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 7.

2.  Τα συστήματα των κρατών μελών σημαίας παρέχουν δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών.

3.  Τα συστήματα των κρατών μελών σημαίας παρέχουν επίσης δυνατότητα απάντησης σε αιτήματα για δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών σχετικά με αλιευτικά ταξίδια που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36 μηνών.

Άρθρο 146ζ

Ανταλλαγή δεδομένων αλιευτικής δραστηριότητας

1.  Ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων ημερολογίου αλιείας, δεδομένων προαναγγελίας, δεδομένων δήλωσης μεταφόρτωσης και δεδομένων δήλωσης εκφόρτωσης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 15, 17, 22 και 24 του κανονισμού ελέγχου, μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, είναι το αρχείο διάταξης XML για τον τομέα αλιευτικής δραστηριότητας που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 3.

2.  Τα συστήματα των κρατών μελών σημαίας παρέχουν δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων αλιευτικής δραστηριότητας καθώς και απάντησης σε αιτήματα για δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας σχετικά με αλιευτικά ταξίδια που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36 μηνών.

Άρθρο 146η

Ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν τις πωλήσεις

1.  Ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων των δελτίων πώλησης και δεδομένων των δηλώσεων ανάληψης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 63 και 67 του κανονισμού ελέγχου, μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, είναι το αρχείο διάταξης XML για τον τομέα πωλήσεων που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 5.

2.  Κατά την ανταλλαγή δεδομένων παραστατικών μεταφοράς όπως αναφέρονται στο άρθρο 68 του κανονισμού ελέγχου μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, ο χρησιμοποιούμενος μορφότυπος βασίζεται επίσης στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 5.

3.  Τα συστήματα των κρατών μελών παρέχουν δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων δελτίων πώλησης και δηλώσεων ανάληψης καθώς και απάντησης σε αιτήματα για δελτία πώλησης και δηλώσεις ανάληψης σχετικά με δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.

Άρθρο 146θ

Διαβίβαση συγκεντρωτικών δεδομένων για τα αλιεύματα

1.  Τα κράτη μέλη σημαίας χρησιμοποιούν το αρχείο διάταξης XML που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 12 ως μορφότυπο για τη διαβίβαση προς την Επιτροπή των συγκεντρωτικών δεδομένων για τα αλιεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού ελέγχου και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008.

2.  Τα δεδομένα αναφοράς αλιευμάτων καταρτίζονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα κατά τον οποίο αλιεύθηκαν τα είδη.

3.  Οι ποσότητες της αναφοράς αλιευμάτων βασίζονται στις ποσότητες που εκφορτώνονται. Όταν πρέπει να υποβληθεί αναφορά αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, και πριν από την πραγματοποίηση της εκφόρτωσης, υποβάλλεται εκτίμηση αναφοράς αλιευμάτων, με την ένδειξη «διατηρηθέντα επί του σκάφους». Διόρθωση που περιλαμβάνει το ακριβές βάρος και τον τόπο εκφόρτωσης διαβιβάζεται πριν από την 15η ημέρα του μήνα που έπεται της εκφόρτωσης.

4.  Όταν η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί την αναφορά αποθεμάτων ή ειδών στο πλαίσιο πολλαπλών αναφορών αλιευμάτων με διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης, τα εν λόγω αποθέματα ή είδη αναφέρονται μόνο στην αναλυτικότερη από τις απαιτούμενες αναφορές.

Άρθρο 146ι

Αλλαγές μορφοτύπων XML και εγγράφων εφαρμογής

1.  Οι τροποποιήσεις των μορφοτύπων XML και των εγγράφων εφαρμογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για όλες τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που προκύπτουν συνεπεία των άρθρων 146στ, 146ζ και 146η, αποφασίζονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

2.  Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται σαφώς στο κεντρικό μητρώο δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επισήμανση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν τίθενται σε ισχύ πριν από την παρέλευση 6 μηνών ούτε μετά την παρέλευση 18 μηνών από τότε που αποφασίστηκαν. Η χρονική στιγμή αποφασίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Δικτυακοί τόποι των κρατών μελών

Άρθρο 147

Λειτουργία δικτυακών τόπων και διαδικτυακών υπηρεσιών

1.  Για τους σκοπούς των επίσημων δικτυακών τόπων που αναφέρονται στα άρθρα 115 και 116 του κανονισμού ελέγχου, τα κράτη μέλη δημιουργούν διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι εν λόγω διαδικτυακές υπηρεσίες παράγουν δυναμικό περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο για τους επίσημους δικτυακούς τόπους και παρέχουν αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα δεδομένα. Αν κριθεί απαραίτητο, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων τους ή δημιουργούν νέες βάσεις δεδομένων, προκειμένου να παράσχουν το απαιτούμενο περιεχόμενο των διαδικτυακών υπηρεσιών.

2.  Οι εν λόγω διαδικτυακές υπηρεσίες επιτρέπουν στην Επιτροπή και στον φορέα που η ίδια ορίζει να λαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 148 και 149 του παρόντος κανονισμού, ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός λήψης βασίζεται σε πρωτόκολλο ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και στον μορφότυπο που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙ. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες δημιουργούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

3.  Κάθε υποσελίδα του επίσημου δικτυακού τόπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει μενού στο αριστερό μέρος όπου παρατίθενται υπερσύνδεσμοι προς άλλες υποσελίδες. Περιέχει επίσης τον καθορισμό της σχετικής διαδικτυακής υπηρεσίας στο κάτω μέρος της υποσελίδας.

4.  Οι διαδικτυακές υπηρεσίες και οι δικτυακοί τόποι αναπτύσσονται σε κεντρικό επίπεδο, με την παροχή μοναδικού σημείου πρόσβασης ανά κράτος μέλος.

5.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τα κοινά πρότυπα, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διαδικασίες για τη διεπαφή του δικτυακού τόπου, τα τεχνικά συμβατά συστήματα πληροφορικής και διαδικτυακών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και του φορέα που αυτή ορίζει. Η Επιτροπή συντονίζει τη διαδικασία για τη δημιουργία αυτών των προδιαγραφών και των διαδικασιών μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

Άρθρο 148

Δημοσίως προσβάσιμος δικτυακός τόπος και διαδικτυακές υπηρεσίες

1.  Το δημοσίως προσβάσιμο τμήμα του δικτυακού τόπου περιλαμβάνει μια σελίδα επισκόπησης και διάφορες υποσελίδες. Η δημοσίως προσβάσιμη σελίδα επισκόπησης περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους που περιέχουν τις παραπομπές στο άρθρο 115 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού ελέγχου και που παραπέμπουν σε υποσελίδες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

2.  Κάθε δημοσίως προσβάσιμη υποσελίδα περιέχει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία πληροφοριών που απαριθμούνται στο άρθρο 115 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού ελέγχου. Οι υποσελίδες, καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες δικτύου, περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΧΧΙΙΙ.

Άρθρο 149

Δικτυακός τόπος με κωδικό πρόσβασης και διαδικτυακές υπηρεσίες

1.  Το τμήμα του δικτυακού τόπου για το οποίο απαιτείται κωδικός πρόσβασης, περιλαμβάνει μια σελίδα επισκόπησης και διάφορες υποσελίδες. Η σελίδα επισκόπησης για την οποία απαιτείται κωδικός πρόσβασης, περιέχει κατάλογο υπερσυνδέσμων που περιέχουν τις παραπομπές στο άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η) του κανονισμού ελέγχου και παραπέμπει σε υποσελίδες οι οποίες παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

2.  Κάθε υποσελίδα για την οποία απαιτείται κωδικός πρόσβασης περιέχει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία πληροφοριών που απαριθμούνται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η) του κανονισμού ελέγχου. Οι υποσελίδες, καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες δικτύου, περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα XXIV.

3.  Τόσο ο δικτυακός τόπος, όσο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται κωδικός πρόσβασης, κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 116 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου.ΤΙΤΛΟΣ Χ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αμοιβαία συνδρομήΤμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 150

Πεδίο εφαρμογής

1.  Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται διοικητικά μεταξύ τους, με τρίτες χώρες, με την Επιτροπή και τον φορέα που αυτή ορίζει προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου και του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται να καθιερώνουν άλλες μορφές διοικητικής συνεργασίας.

2.  Το παρόν κεφάλαιο δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη στην παροχή αμοιβαίας συνδρομής στις περιπτώσεις που αυτό είναι πιθανόν να ζημιώσει το εθνικό νομικό τους καθεστώς, την δημόσια πολιτική τους, την ασφάλεια τους ή άλλα θεμελιώδη συμφέροντά τους. Πριν αρνηθεί την παροχή συνδρομής το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβουλεύεται με το κράτος μέλος που το υποβάλλει, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον είναι δυνατόν να παρασχεθεί μερική συνδρομή βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις μη ικανοποίησης αιτήματος συνδρομής, το κράτος μέλος που το υποβάλλει και η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει ενημερώνονται αμελλητί περί αυτού και αναφέρονται οι λόγοι.

3.  Ο παρών τίτλος δεν επηρεάζει την εφαρμογή, στα κράτη μέλη, των κανόνων σχετικά με την ποινική δικονομία και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή στον ποινικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το ανακριτικό απόρρητο.

Άρθρο 151

Έξοδα

Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδά τους για την εκτέλεση αιτήματος παροχής συνδρομής και παραιτούνται κάθε αξίωσης επιστροφής των δαπανών που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 152

Ενιαία αρχή

Η ενιαία αρχή που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου ενεργεί ως ενιαίο γραφείο συνδέσμου το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 153

Μέτρα μεταγενέστερης παρακολούθησης

1.  Εάν οι εθνικές αρχές αποφασίσουν, ανταποκρινόμενες σε αίτημα παροχής συνδρομής βάσει του παρόντος κεφαλαίου ή κατόπιν αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών, να λάβουν μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μόνον κατόπιν έγκρισης ή αιτήματος δικαστικής αρχής, κοινοποιούν στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει, όλες τις πληροφορίες επί των εν λόγω μέτρων που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2.  Για κάθε κοινοποίηση αυτού του είδους απαιτείται προηγούμενη έγκριση της δικαστικής αρχής, εφόσον η εν λόγω έγκριση απαιτείται από το εθνικό δίκαιο.Τμήμα 2

Ενημέρωση χωρίς προηγούμενο αίτημα

Άρθρο 154

Ενημέρωση χωρίς προηγούμενο αίτημα

1.  Όταν ένα κράτος μέλος αντιληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου ή έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι δυνατόν να σημειωθούν τέτοιες παραβάσεις, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή ή τον φορέα που αυτή ορίζει. Η εν λόγω ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας αρχής που ορίζεται στο άρθρο 152 του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν ένα κράτος μέλος λάβει μέτρα επιβολής για τη μη συμμόρφωση ή παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή ή τον φορέα που αυτή ορίζει, μέσω της ενιαίας αρχής που ορίζεται στο άρθρο 152 του παρόντος κανονισμού.

3.  Όλες οι ενημερώσεις βάσει του παρόντος άρθρου γίνονται εγγράφως.Τμήμα 3

Αιτήματα συνδρομής

Άρθρο 155

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ως «αίτημα συνδρομής» νοείται το αίτημα που απευθύνει ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος ή η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει σε κράτος μέλος για:

α) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ελέγχου·

β) μέτρα επιβολής, ή

γ) διοικητική κοινοποίηση.

Άρθρο 156

Γενικές απαιτήσεις

1.  Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα εξασφαλίζει ότι όλα τα αιτήματα παροχής συνδρομής περιέχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτημα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να συλλεχθούν στο έδαφος του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα.

2.  Τα αιτήματα συνδρομής περιορίζονται σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι έχει υπάρξει μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και ιδίως σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, και το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα δεν ήταν σε θέση να συλλέξει τις αιτούμενες πληροφορίες ή να λάβει τα αιτούμενα μέτρα με δικά του μέσα.

Άρθρο 157

Διαβίβαση των αιτημάτων και των απαντήσεων

1.  Τα αιτήματα αποστέλλονται μόνον από την ενιαία αρχή του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα ή από την Επιτροπή ή από τον φορέα που αυτή ορίζει στην ενιαία αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Όλες οι απαντήσεις στα αιτήματα κοινοποιούνται δια της ιδίας οδού.

2.  Τα αιτήματα για αμοιβαία συνδρομή και οι αντίστοιχες απαντήσεις υποβάλλονται εγγράφως.

3.  Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τα αιτήματα και την διαβίβαση των πληροφοριών συμφωνούνται από τις οικείες ενιαίες αρχές πριν από την υποβολή των αιτημάτων. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τα αιτήματα διαβιβάζονται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα και οι απαντήσεις στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Άρθρο 158

Αιτήματα παροχής πληροφοριών

1.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής, ή του φορέα που αυτή ορίζει, παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που απαιτείται για να αποδειχτεί κατά πόσο έχει υπάρξει μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και ιδίως σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, ή για να αποδειχτεί κατά πόσο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για κάτι τέτοιο. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται μέσω της ενιαίας αρχής όπως ορίζεται στο άρθρο 152 του παρόντος κανονισμού.

2.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής, ή του φορέα που αυτή ορίζει, διεξάγει τις απαραίτητες διοικητικές έρευνες σχετικά με τις δραστηριότητες που συνιστούν ή εικάζεται ότι συνιστούν μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και ιδίως τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβιβάζει τα αποτελέσματα των εν λόγω διοικητικών ερευνών στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα και στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει.

3.  Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα ή της Επιτροπής ή του φορέα που αυτή ορίζει, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δύναται να επιτρέψει σε αρμόδιο υπάλληλο του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα να συνοδεύσει τους υπαλλήλους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα ή της Επιτροπής, ή του φορέα που αυτή ορίζει, κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Στο βαθμό που οι διατάξεις της εθνικής ποινικής δικονομίας αναθέτουν ορισμένες ενέργειες σε υπαλλήλους που ορίζονται ειδικά προς τούτο από την εθνική νομοθεσία, το προσωπικό του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα δεν μετέχει στις ενέργειες αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν μετέχουν στις κατ’ οίκον έρευνες ή στην επίσημη ανάκριση προσώπων δυνάμει του ποινικού δικαίου. Οι υπάλληλοι των κρατών μελών που υποβάλλουν το αίτημα, οι οποίοι βρίσκονται στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να επιδείξουν έγγραφη εξουσιοδότηση στην οποία να αναφέρονται η ταυτότητά τους και τα επίσημα καθήκοντά τους.

4.  Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα χορηγεί κάθε έγγραφο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο που διαθέτει σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή με σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου.

5.  Το τυποποιημένο έντυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος περιλαμβάνεται στο παράρτημα XXXIV.

Άρθρο 159

Αιτήματα για μέτρα επιβολής

1.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα από άλλο κράτος μέλος ή από την Επιτροπή ή από τον φορέα που αυτή ορίζει, λαμβάνει, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 156 του παρόντος κανονισμού, όλα τα απαιτούμενα μέτρα επιβολής για να εξασφαλίσει, χωρίς καθυστέρηση, τη διακοπή εντός τους εδάφους του ή εντός των θαλασσίων υδάτων που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή σοβαρών παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβουλεύεται με το κράτος μέλος που το υποβάλλει και με την Επιτροπή ή τον φορέα που αυτή ορίζει, κατά τη διαδικασία λήψης των μέτρων επιβολής που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αναφέρει, μέσω της ενιαίας αρχής που ορίζεται στο άρθρο 152 του παρόντος κανονισμού, τα ληφθέντα μέτρα και το αποτέλεσμά τους στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, στα λοιπά εμπλεκόμενα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει.

Άρθρο 160

Προθεσμία απάντησης σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και για μέτρα επιβολής

1.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 και στο άρθρο 159 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο 4 εβδομάδες μετά την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Είναι δυνατόν να συμφωνηθούν διαφορετικές προθεσμίες μεταξύ του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα και του κράτους μέλους που το υποβάλλει, της Επιτροπής ή του φορέα που αυτή ορίζει.

2.  Σε περίπτωση που το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αίτημα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενημερώνει αμέσως γραπτώς το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα, την Επιτροπή ή τον φορέα που αυτή ορίζει, για τους λόγους που το εμποδίζουν να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία και για το πότε υπολογίζει ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο αίτημα.

Άρθρο 161

Αιτήματα για διοικητική κοινοποίηση

1.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα από άλλο κράτος μέλος και σύμφωνα με τους εθνικούς του κανόνες περί κοινοποίησης παρόμοιων πράξεων και αποφάσεων, κοινοποιεί στον αποδέκτη όλες τις πράξεις και αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στον τομέα που καλύπτει η κοινή αλιευτική πολιτική, ιδίως όσον αφορά ζητήματα που ρυθμίζονται από τον κανονισμό ελέγχου ή τον παρόντα κανονισμό, από διοικητικές αρχές του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα και πρόκειται να επιδοθούν στο έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

2.  Τα αιτήματα για κοινοποίηση υποβάλλονται με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που επισυνάπτεται στο παράρτημα XXXV του παρόντος κανονισμού.

3.  Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβιβάζει την απάντησή του στο κράτος μέλος που το υποβάλλει αμέσως μετά την κοινοποίηση μέσω της ενιαίας αρχής που ορίζεται στο άρθρο 152 του παρόντος κανονισμού. Για την απάντηση χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα XXXVI.Τμήμα 4

Σχέσεις με την Επιτροπή ή τον φορέα που αυτή ορίζει

Άρθρο 162

Επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που αυτή ορίζει

1.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει, ευθύς μόλις τις παραλάβει, τις πληροφορίες που κρίνει συναφείς σχετικά με χρησιμοποιούμενες ή εικαζόμενες μεθόδους, πρακτικές ή διαπιστωθείσες τάσεις όσον αφορά τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου.

2.  Η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει, κοινοποιεί στα κράτη μέλη, ευθύς μόλις την παραλάβει, κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να τα βοηθήσει να επιβάλλουν την εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου ή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 163

Συντονισμός από την Επιτροπή ή από τον φορέα που αυτή ορίζει

1.  Στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος αντιληφθεί δραστηριότητες που συνιστούν ή φαίνεται να συνιστούν μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου και οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο Ένωσης, κοινοποιεί στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει, το ταχύτερο δυνατό, κάθε συναφή πληροφορία που απαιτείται για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών. Η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει, διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες προς τα λοιπά εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, δραστηριότητες που συνιστούν μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, θεωρούνται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως εάν:

α) έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν προεκτάσεις σε άλλα κράτη μέλη, ή

β) το κράτος μέλος θεωρεί πιθανό παρόμοιες δραστηριότητες να έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα κράτη μέλη.

3.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει θεωρεί ότι δραστηριότητες που συνιστούν μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, πληροφορεί σχετικά τα οικεία κράτη μέλη τα οποία οφείλουν να αρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν έρευνες. Τα οικεία κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει, το ταχύτερο δυνατό, το πόρισμα των εν λόγω ερευνών.Τμήμα 5

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Άρθρο 164

Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες

1.  Εάν ένα κράτος μέλος λάβει πληροφορίες από τρίτη χώρα ή από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης αλιείας, οι οποίες σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού έλεγχου και του παρόντος κανονισμού, κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει, μέσω της ενιαίας αρχής, εφόσον τούτο επιτρέπεται βάσει των διμερών συμφωνιών παροχής συνδρομής με την εν λόγω τρίτη χώρα ή βάσει των κανόνων αυτής της περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης αλιείας

2.  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να κοινοποιηθούν από κράτος μέλος σε τρίτη χώρα ή σε περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης αλιείας μέσω της οικείας ενιαίας αρχής στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την εν λόγω τρίτη χώρα ή σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης αλιείας. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά από διαβούλευση με το κράτος μέλος το οποίο διαβίβασε αρχικά τις πληροφορίες και σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία περί της προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

▼M1

3.  Στο πλαίσιο των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας ή παρόμοιων διευθετήσεων στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος, η Επιτροπή ή το όργανο που αυτή ορίζει δύναται να κοινοποιήσει συναφείς πληροφορίες που αφορούν μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη των εν λόγω συμφωνιών, οργανώσεων ή διευθετήσεων, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης του κράτους μέλους που παρείχε τις πληροφορίες και σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 15 ).

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Άρθρο 165

Μορφή και προθεσμίες για την υποβολή εκθέσεων

1.  Για την πενταετή έκθεση που ορίζεται στο άρθρο 118 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα XXXVII.

2.  Η έκθεση που αναφέρει τους κανόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη εκθέσεων όσον αφορά βασικά δεδομένα όπως ορίζεται στο άρθρο 118 παράγραφος 4 του κανονισμού ελέγχου, αποστέλλεται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν νέα έκθεση όταν τροποποιηθούν αυτοί οι κανόνες.ΤΙΤΛΟΣ XI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 166

Καταργήσεις

1.  Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3561/85, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 493/87, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1382/87, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2943/95, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1449/98, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2244/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1281/2005, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1042/2006, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1542/2007, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 409/2009, καταργούνται.

2.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 356/2005 καταργείται με ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου 2012.

3.  Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 167

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τον τίτλο VII, ο οποίος αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2011.

Ωστόσο, ο τίτλος II, το κεφάλαιο III και ο τίτλος IV, το κεφάλαιο 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012. Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος γ) του κανονισμού ελέγχου και την προηγούμενη παράγραφο, ο τίτλος VII εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΠίνακας 1

Τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί παρουσίασης προϊόντων

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός παρουσίασης προϊόντων

Παρουσίαση

Περιγραφή

CBF

Μπακαλιάρος «πεταλούδα» (escalado)

HEA με το δέρμα, τη ραχοκοκαλιά και την ουρά

CLA

Δαγκάνες

Δαγκάνες μόνο

DWT

Κωδικός ICCAT

Χωρίς τα βράγχια και τα εντόσθια, μερικώς αποκεφαλισμένα, χωρίς τα πτερύγια

FIL

Σε φιλέτα

HEA+GUT+TLD+ χωρίς τα κόκαλα, από κάθε ιχθύ προκύπτουν δύο φιλέτα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους

FIS

Σε φιλέτα και χωρίς το δέρμα

FIL+SKI Από κάθε ιχθύ προκύπτουν δύο φιλέτα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους

FSB

Σε φιλέτα με το δέρμα και τα κόκαλα

Σε φιλέτα με το δέρμα και τα κόκαλα

FSP

Σε φιλέτα, χωρίς το δέρμα, με τα ψαροκόκαλα

Σε φιλέτα από τα οποία έχει αφαιρεθεί το δέρμα και δεν έχουν αφαιρεθεί τα ψαροκόκαλα

GHT

Χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και την ουρά

GUH+TLD

GUG

Χωρίς τα εντόσθια και τα βράγχια

Τα εντόσθια και τα βράγχια έχουν αφαιρεθεί

GUH

Χωρίς τα εντόσθια και αποκεφαλισμένα

Τα εντόσθια και το κεφάλι έχουν αφαιρεθεί

GUL

Χωρίς τα εντόσθια, με το συκώτι

GUT και χωρίς να αφαιρεθεί το συκώτι

GUS

Χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα

GUH+SKI

GUT

Εκσπλαχνισμένα

Όλα τα εντόσθια έχουν αφαιρεθεί

HEA

Αποκεφαλισμένα

Χωρίς το κεφάλι

JAP

Ιαπωνικός τρόπος τεμαχισμού

Οριζόντιος τεμαχισμός αφαιρουμένων όλων των μερών από το κεφάλι μέχρι την κοιλιά

JAT

Ιαπωνικός τρόπος τεμαχισμού, αφαιρουμένης της ουράς

Ιαπωνικός τρόπος τεμαχισμού με αφαίρεση της ουράς

LAP

Lappen

Διπλό φιλέτο, HEA, με το δέρμα + την ουρά + τα πτερύγια

LVR

Συκώτι

Μόνο το συκώτι. Για συλλογική παρουσίαση χρησιμοποιείται ο κωδικός LVR-C

OTH

Λοιπά

Οιοσδήποτε άλλος τρόπος παρουσίασης (1)

ROE

Σπερματοφόρος/οι σάκος/οι

Έχει μείνει μόνον ο/οι σπερματοφόρος/οι σάκος/οι. Σε περίπτωση συλλογικής παρουσίασης χρησιμοποιείται ο κωδικός ROE-C

SAD

Αποξηραμένα σε άλμη

Έχει αφαιρεθεί το κεφάλι, δεν έχουν αφαιρεθεί το δέρμα, η ραχοκοκαλιά, και η ουρά και έχουν αποξηρανθεί απευθείας

SAL

Αλατισμένα σε ελαφρώς υγρή κατάσταση

CBF+ αλατισμένα

SGH

Αλατισμένα, χωρίς τα εντόσθια και αποκεφαλισμένα

GUH+ αλατισμένα

SGT

Αλατισμένα χωρίς τα εντόσθια

GUT+ αλατισμένα

SKI

Χωρίς το δέρμα

Μετά την αφαίρεση του δέρματος

SUR

Σουρίμι

Σουρίμι

TAL

Ουρά

Μόνον οι ουρές

TLD

Χωρίς την ουρά

Μετά την αφαίρεση της ουράς

TNG

Γλώσσα

Μόνον η γλώσσα. Σε περίπτωση συλλογικής παρουσίασης χρησιμοποιείται ο κωδικός TNG-C

TUB

Ακέφαλο εκσπλαχνισμένο καλαμάρι μόνο (tube only)

Ακέφαλο εκσπλαχνισμένο καλαμάρι μόνο

WHL

Ολόκληρα

Δεν έχουν υποστεί μεταποίηση

WNG

Πτερύγια

Μόνον τα πτερύγια

(1)   Όταν πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών χρησιμοποιούν στη δήλωση εκφόρτωσης ή στη δήλωση μεταφόρτωσης τον κωδικό παρουσίασης «OTH» (λοιπά), πρέπει να περιγράφουν ακριβώς σε τι αναφέρεται αυτός ο κωδικός παρουσίασης.Πίνακας 2

Κατάσταση μεταποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΡΑΤΟΣ

ALI

Ζωντανά

BOI

Βρασμένα

DRI

Αποξηραμένα

FRE

Νωπά

FRO

Κατεψυγμένα

SAL

Αλατισμένα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

1.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ( 16 )

Αριθμός μητρώου αλιευτικού στόλου της Ένωσης ( 17 )

Όνομα αλιευτικού σκάφους ( 18 )

Κράτος σημαίας /χώρα νηολόγησης (18) 

Λιμένας νηολόγησης (Όνομα και εθνικός κωδικός (18) )

Εξωτερική σήμανση (18) 

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS ( 19 ))

2.   ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ (17)  /ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (17) 

Όνομα και διεύθυνση φυσικού ή νομικού προσώπου

3.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ισχύς κινητήρα (kW) ( 20 )

Χωρητικότητα (σε GT) ( 21 )

Συνολικό μήκος (21) 

Κύρια αλιευτικά εργαλεία ( 22 )

Βοηθητικά αλιευτικά εργαλεία (22) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ

A.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1. Αριθμός μητρώου στόλου της Ένωσης ( 23 )

2. Όνομα αλιευτικού σκάφους ( 24 )

3. Εξωτερικά γράμματα και αριθμός νηολόγησης (23) 

B.   ΟΡΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

1. Ημερομηνία έκδοσης:

2. Διάρκεια ισχύος:

3. Όροι χορήγησης άδειας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, τα είδη, η ζώνη και τα αλιευτικά εργαλεία: 

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Από ../../..

Έως ../../..

Ζώνες

 

 

 

 

 

 

Είδος

 

 

 

 

 

 

Αλιευτικά εργαλεία

 

 

 

 

 

 

Λοιποί όροι

 

 

 

 

 

 

Οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας αλίευσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ

image

ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

image

ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

image

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ

image

▼M1 —————

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ — ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ)

image

▼M1 —————

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Οι ακόλουθες γενικές και ελάχιστες πληροφορίες για τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους ή των σκαφών καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 21, 22, 23 και 24 του κανονισμού ελέγχου και τον τίτλο III, κεφάλαια I, II και III του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη άλλων ειδικών στοιχείων ή κανόνων που απαιτούνται από την ενωσιακή νομοθεσία, από τις εθνικές αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας.

1.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ο (Οι) πλοίαρχος(-οι) κάθε αλιευτικού σκάφους που συμμετέχει σε αλιευτικές δραστηριότητες με ζευγαρωτά σκάφη τηρεί(-ούν) επίσης ημερολόγιο αλιείας στο οποίο καταγράφει(-ουν) τις ποσότητες που αλιεύτηκαν και διατηρήθηκαν επί του σκάφους κατά τρόπο ώστε τα αλιεύματα να καταχωρίζονται μόνο μία φορά.

Στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή, κατά τη διάρκεια του ίδιου αλιευτικού ταξιδιού, τα υποχρεωτικά στοιχεία δεδομένων καταγράφονται σε κάθε σελίδα.Πληροφορίες σχετικά με το (τα) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) και τις ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού

Ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή

Παραπομπή

Αριθμός

Όνομα του στοιχείου δεδομένων

(Υ = Υποχρεωτικό)

(Π = Προαιρετικό)

(ΥΚΠ = Υποχρεωτικό κατά περίπτωση)

Περιγραφή και/ή χρόνος που πρέπει να καταγράφονται

(1)

Όνομα αλιευτικού(-ών) σκάφους(-ών), (Υ)

Διεθνές(-ή) διακριτικό(-ά) κλήσεως ασυρμάτου, (Υ)

Αριθμός(-οί) CFR (Υ)

Αριθμός(-οί) GFCM, ICCAT (ΥΚΠ)

Στην περίπτωση αλιευτικών δραστηριοτήτων με ζευγαρωτά σκάφη, καταγράφονται ίδιου τύπου πληροφορίες και για το δεύτερο αλιευτικό σκάφος.

Οι εν λόγω πληροφορίες συμπληρώνονται στο ημερολόγιο σε έντυπη μορφή κάτω από τις αντίστοιχες πληροφορίες του σκάφους για το οποίο τηρείται το ημερολόγιο αλιείας.

Ο αναγνωριστικός αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) του σκάφους είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε ενωσιακό σκάφος από κράτος μέλος κατά την πρώτη καταχώριση του αλιευτικού σκάφους στον ενωσιακό στόλο (1).

Ο αριθμός μητρώου GFCM ή ICCAT συμπληρώνεται για αλιευτικά σκάφη που διεξάγουν ρυθμιζόμενες αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων (ΥΚΠ).

(2)

Εξωτερικά σημεία αναγνώρισης (Υ)

Τα εξωτερικά γράμματα και αριθμοί νηολόγησης όπως εμφαίνονται επί της πλευράς (του κύτους).

Στην περίπτωση αλιευτικών δραστηριοτήτων με ζευγαρωτά σκάφη, καταγράφονται ίδιου τύπου πληροφορίες και για το δεύτερο αλιευτικό σκάφος.

(3)

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πλοιάρχου (Υ)

Αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα και η αναλυτική διεύθυνση του πλοιάρχου (οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κράτος μέλος ή τρίτη χώρα).

Στην περίπτωση αλιευτικών δραστηριοτήτων με ζευγαρωτά σκάφη, καταγράφονται ίδιου τύπου πληροφορίες και για το δεύτερο αλιευτικό σκάφος.

(4)

Ημερομηνία, χρόνος και λιμένας αναχώρησης (Υ)

Καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή πριν από την αναχώρηση του αλιευτικού σκάφους από τον λιμένα. Η ημερομηνία καταγράφεται με τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η ώρα καταγράφεται με τη μορφή ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα.

Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα απόπλου πριν από την αναχώρηση του αλιευτικού σκάφους από τον λιμένα. Η ημερομηνία και η ώρα καταγράφονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).

Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(5)

Ημερομηνία, ώρα και λιμένας επιστροφής (Υ)

Καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή πριν από την είσοδο του αλιευτικού σκάφους στον λιμένα. Η ημερομηνία καταγράφεται με τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η εκτιμώμενη ώρα καταγράφεται με τη μορφή ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα.

Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιστροφής στον λιμένα πριν από την είσοδο του αλιευτικού σκάφους στον λιμένα. Η ημερομηνία και η εκτιμώμενη ώρα καταγράφονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).

Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(6)

Ημερομηνία, ώρα και λιμένας εκφόρτωσης εάν διαφέρουν από το (5) (Υ)

Καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας πριν από την είσοδο του αλιευτικού σκάφους στον λιμένα εκφόρτωσης. Η ημερομηνία καταγράφεται με τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η εκτιμώμενη ώρα καταγράφεται με τη μορφή ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα (για το ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) ή σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας.

Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(7)

Ημερομηνία, ώρα και τόπος μεταφόρτωσης

Όνομα, εξωτερικά σημεία αναγνώρισης, διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου, σημαία, αριθμός CFR ή αριθμός IMO και λιμένας και χώρα προορισμού του παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους (Υ)

Συμπληρώνονται στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή σε περίπτωση μεταφόρτωσης πριν από την έναρξη της δραστηριότητας.

Η ημερομηνία καταγράφεται με τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η ώρα καταγράφεται με τη μορφή ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα (για το ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) ή σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας.

Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τρίτες χώρες καταγράφονται με χρήση των τριψήφιων αλφαριθμητικών κωδικών χώρας ISO-3166.

Ο αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) καταγράφεται για τα ενωσιακά σκάφη. Ο αριθμός IMO (του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού) καταγράφεται για τα σκάφη τρίτων χωρών.

Όταν απαιτείται γεωγραφικό στίγμα, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος καταγράφονται σε μοίρες και λεπτά εάν δεν γίνεται χρήση GPS, και σε δεκαδική μορφή μοιρών και λεπτών εάν γίνεται χρήση GPS (μορφή κατά WGS 84).

Πληροφορίες για τα αλιευτικά εργαλεία

(8)

Τύπος εργαλείου (Υ)

Ο τύπος των εργαλείων αναφέρεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς στη στήλη 1 του παραρτήματος XI.

(9)

Μάτι διχτυού (Υ)

Αναγράφεται σε χιλιοστόμετρα (μέτρηση με τεντωμένο μάτι)

(10)

Διαστάσεις εργαλείων (Υ)

Οι διαστάσεις των εργαλείων όπως το μέγεθος και ο αριθμός αναγράφονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές στη στήλη 2 του παραρτήματος XI.

(11)

Ημερομηνία (Υ)

Η ημερομηνία κάθε ημέρας στη θάλασσα καταχωρίζεται σε νέα γραμμή (στην περίπτωση του ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή) ή αναφορά (στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας) και αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα στη θάλασσα.

Κατά περίπτωση, η ημερομηνία για κάθε αλιευτική δραστηριότητα καταχωρίζεται σε νέα γραμμή.

(12)

Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (Υ)

Ο αριθμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων συμπληρώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της στήλης 3 του παραρτήματος XI.

(13)

Χρόνος αλίευσης (Π)

Χρόνος πόντισης και ανάσυρσης των εργαλείων (ΥΚΠ)

Βάθος αλίευσης (ΥΚΠ)

Συνολικός χρόνος (Π)

Ο συνολικός χρόνος που αναλώθηκε για όλες τις δραστηριότητες σε σχέση με αλιευτικές δραστηριότητες (αναζήτηση αλιευμάτων, ρίψη, σύρση και ανάσυρση ενεργών εργαλείων, πόντιση, παραμονή στο νερό, ανάσυρση ή εκ νέου πόντιση αδρανών εργαλείων και την απομάκρυνση τυχόν αλιευμάτων από τα αλιευτικά εργαλεία, τα δίκτυα διατήρησης ή τον κλωβό μεταφοράς προς κλωβούς πάχυνσης και εκτροφής) αναγράφεται σε λεπτά και ισούται με τον αριθμό ωρών που αναλώθηκαν στη θάλασσα μείον τον χρόνο που αναλώθηκε στη μετάβαση προς, ενδιαμέσως και κατά την επιστροφή από το αλιευτικό πεδίο, σε ελιγμούς, σε αδράνεια του σκάφους ή σε αναμονή επισκευών.

Για τον χρόνο πόντισης και τον χρόνο ανάσυρσης των εργαλείων, η ώρα καταγράφεται με τη μορφή ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα (για το ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) ή σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας.

Το βάθος αλίευσης καταγράφεται ως μέσο βάθος και καταχωρίζεται σε μέτρα.

(14)

Στίγμα και γεωγραφική περιοχή αλίευσης (Υ)

Η σχετική γεωγραφική περιοχή των αλιευμάτων αναπαριστάται με την περιοχή στην οποία αλιεύθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων με χρήση του αναλυτικότερου διαθέσιμου επιπέδου.

Παραδείγματα:

Στα ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (περιοχή FAO 27), έως τη διαίρεση ICES και το στατιστικό ορθογώνιο ICES (π.χ. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Τα στατιστικά ορθογώνια ICES παρέχουν ένα πλέγμα που καλύπτει τη ζώνη μεταξύ 36° Β και 85° 30′ Β και 44° Δ και 68° 30′ Α. Οι γραμμές του γεωγραφικού πλάτους, με διαστήματα 30′, είναι αριθμημένες (διψήφιες) από το 01 έως το 99. Οι στήλες του γεωγραφικού μήκους, με διαστήματα 1°, κωδικοποιούνται σύμφωνα με ένα αλφαριθμητικό σύστημα, με αφετηρία το A0 και με χρήση διαφορετικού γράμματος για κάθε τμήμα 10°, έως το M8, εκτός του I.

Στα ύδατα της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου (περιοχή FAO 37), έως την υποπεριοχή και το στατιστικό ορθογώνιο GFCM (π.χ. 7 M27B9). Ο αριθμός ενός ορθογωνίου στο στατιστικό πλέγμα GFCM είναι ένας πενταψήφιος κωδικός: i) Το γεωγραφικό πλάτος καλύπτεται από έναν σύνθετο τριψήφιο κωδικό (ένα γράμμα και δύο αριθμοί). Μέγιστο εύρος από M00 (30° Β) έως M34 (47° 30′ Β). ii) Το γεωγραφικό μήκος καλύπτεται από έναν σύνθετο κωδικό αποτελούμενο από ένα γράμμα και έναν αριθμό. Το εύρος των γραμμάτων κυμαίνεται από το Α έως το J και το εύρος των αριθμών ανά γράμμα κυμαίνεται από το 0 έως το 9. Μέγιστο εύρος από το A0 (6° Δ) έως το J5 (42° Α).

Στα ύδατα του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένης της NAFO (περιοχή FAO 21) και στα ύδατα του Κεντροανατολικού Ατλαντικού συμπεριλαμβανομένης της CECAF (περιοχή FAO 34), έως τη διαίρεση ή υποδιαίρεση FAO (π.χ. 21.3.M ή 34.3.5).

Για τις άλλες περιοχές FAO, έως την υποπεριοχή FAO εφόσον είναι διαθέσιμη (π.χ. FAO 31 για τον Κεντροδυτικό Ατλαντικό και FAO 51.6 για τον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό).

Ωστόσο, μπορούν να γίνουν προαιρετικές καταγραφές για όλα τα στατιστικά ορθογώνια στα οποία αλίευε το σκάφος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (Π)

Στις περιοχές GFCM και ICCAT, το γεωγραφικό στίγμα (γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος) καταγράφεται επίσης για κάθε αλιευτική δραστηριότητα ή το μεσημέρι σε περίπτωση που δεν έχει διεξαχθεί καμία αλιευτική δραστηριότητα κατά τη συγκεκριμένη ημέρα.

Όταν απαιτείται γεωγραφικό στίγμα, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος καταγράφονται σε μοίρες και λεπτά εάν δεν γίνεται χρήση GPS, και σε δεκαδική μορφή μοιρών και λεπτών εάν γίνεται χρήση GPS (μορφή κατά WGS 84).

Αλιευτική ζώνη τρίτης χώρας, περιοχή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας και ανοικτή θάλασσα: να αναφερθεί(-ούν) η (οι) αλιευτική(-ές) ζώνη(-ες) τρίτων χωρών ή η (οι) περιοχή(-ές) περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας ή τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους ή δεν ρυθμίζονται από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, με χρήση των τριψήφιων αλφαριθμητικών κωδικών χώρας ISO-3166 και άλλων κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής π.χ. NOR = Νορβηγία, NAFO = XNW, NEAFC = XNE και XIN για την ανοικτή θάλασσα.

(15)(16)

Αλιεύματα τα οποία αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους

Χρησιμοποιούνται οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO.

Η αλίευση του κάθε είδους καταγράφεται σε χιλιόγραμμα ισοδύναμου βάρους των ζωντανών αλιευμάτων.

Καταγράφονται όλες οι ποσότητες του κάθε είδους άνω των 50 kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους. Το όριο των 50 kg εφαρμόζεται μόλις τα αλιεύματα συγκεκριμένου είδους υπερβούν τα 50 kg. Αυτές οι ποσότητες περιλαμβάνουν και τα ψάρια που έχουν φυλαχθεί για κατανάλωση από το πλήρωμα του σκάφους.

Τα αλιεύματα νόμιμου μεγέθους καταγράφονται με χρήση του γενικού κωδικού αλιευμάτων νόμιμου μεγέθους LSC.

Τα αλιεύματα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης καταγράφονται χωριστά από τα αλιεύματα νόμιμου μεγέθους, με χρήση του γενικού κωδικού αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους (BMS).

Όταν αυτά τα αλιεύματα διατηρούνται σε καλάθια, κιβώτια, αποθήκες, χαρτοκιβώτια, σακιά, σάκους, συσσωματώματα ή σε άλλους περιέκτες, το καθαρό βάρος της μονάδας που χρησιμοποιείται καταγράφεται σε χιλιόγραμμα ζώντος βάρους και καταγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτών των χρησιμοποιούμενων μονάδων.

Εναλλακτικά, τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους σε αυτές τις μονάδες μπορούν να καταγράφονται σε χιλιόγραμμα ζωντανών αλιευμάτων (Π).

Στη Βαλτική Θάλασσα (μόνο για τον σολομό) και στη ζώνη GFCM (μόνο για τα είδη τόνου, ξιφία και άκρως μεταναστευτικά είδη καρχαριών) και, κατά περίπτωση, σε άλλες περιοχές, καταγράφεται επίσης ο αριθμός ιχθύων που αλιεύονται ανά ημέρα.

Εάν ο αριθμός των στηλών δεν επαρκεί, χρησιμοποιείται νέα σελίδα.

(15)(16)

Εκτιμήσεις απορρίψεων (Υ)

Χρησιμοποιούνται οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO.

Οι ποσότητες του κάθε είδους που απορρίπτονται καταγράφονται σε χιλιόγραμμα ισοδύναμου βάρους των ζωντανών αλιευμάτων.

Είδη που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης:

Οι ποσότητες του κάθε είδους άνω των 50 kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων που απορρίπτονται καταγράφονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμάτων με χρήση του γενικού κωδικού DIS.

Καταγράφονται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο οι ποσότητες ειδών που αλιεύονται για να χρησιμεύσουν ως ζωντανό δόλωμα και οι οποίες καταχωρίζονται στο ημερολόγιο αλιείας.

Είδη που υπάγονται σε απαλλαγές από την υποχρέωση εκφόρτωσης (2):

Οι ποσότητες του κάθε είδους που απορρίπτονται καταγράφονται πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμάτων με χρήση του γενικού κωδικού DIS.

Οι ποσότητες που απορρίπτονται από το κάθε είδος για το οποίο ισχύουν συγκεκριμένα εξαιρέσεις περί του ελαχίστου καταγράφονται πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμάτων χωριστά από τις άλλες απορρίψεις με χρήση του γενικού κωδικού DIM.

(15)(16)

Αλιεύματα, τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα και ελευθέρωση άλλων θαλάσσιων οργανισμών ή ζώων (Υ)

Σε περιοχή GFCM, οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφονται επίσης χωριστά για κάθε αλίευμα ή τυχαίο παρεμπίπτον αλίευμα:

— ημερήσια αλιεύματα ερυθρού κοραλλιού, συμπεριλαμβανομένης αλιευτικής δραστηριότητας ανά περιοχή και βάθος,

— τυχαία αλίευση και ελευθέρωση θαλάσσιων πτηνών,

— τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα και ελευθέρωση μεσογειακής φώκιας,

— τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα και ελευθέρωση θαλάσσιων χελωνών,

— τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα και ελευθέρωση κητοειδών.

Κατά περίπτωση, τα θαλάσσια ζώα που ελευθερώνονται στη θάλασσα καταγράφονται με χρήση του γενικού κωδικού RET.

Χρησιμοποιούνται οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO ή, εάν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, οι κωδικοί που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(1)   Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25).

(2)   

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 και στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική και όπως τροποποιήθηκαν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, ειδικότερα:

— είδη των οποίων απαγορεύεται η αλίευση και τα οποία προσδιορίζονται σε νομική πράξη της Ένωσης που εκδίδεται στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

— είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος,

— αλιεύματα για τα οποία ισχύουν εξαιρέσεις περί του ελαχίστου,

— ιχθύες που έχουν υποστεί εμφανή βλάβη από αρπακτικά ζώα.

2.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Σε περίπτωση αλιευτικών προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί, και έχουν ζυγιστεί με συστήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, είτε επί του αλιευτικού σκάφους που τα παραδίδει είτε επί του αλιευτικού σκάφους που τα παραλαμβάνει, τότε, το πραγματικό βάρος των ποσοτήτων που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί πρέπει να αναφέρεται σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος ανά είδος στη δήλωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

α) παρουσίαση των ιχθύων (αριθμός αναφοράς 17 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) με χρήση των κωδικών του πίνακα 1 του παραρτήματος I (Υ)·

β) τη μονάδα μέτρησης για τις εκφορτωθείσες ή μεταφορτωθείσες ποσότητες (αριθμός αναφοράς 18 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή)· αναφέρεται το βάρος της μονάδας σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος. Η εν λόγω μονάδα μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που καταχωρίστηκε στο ημερολόγιο αλιείας (Υ)·

γ) το συνολικό βάρος ανά είδος που εκφορτώθηκε ή μεταφορτώθηκε (αριθμός αναφοράς 19 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή)· αναφέρεται το βάρος των ποσοτήτων που όντως εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν για όλα τα είδη (Υ)·

Τα αλιεύματα νόμιμου μεγέθους καταγράφονται με χρήση του γενικού κωδικού αλιευμάτων νόμιμου μεγέθους LSC. Τα αλιεύματα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης καταγράφονται χωριστά από τα αλιεύματα νόμιμου μεγέθους με χρήση του γενικού κωδικού αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους (BMS). Χρησιμοποιούνται οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO·

δ) το βάρος αυτό αντιστοιχεί στο βάρος προϊόντων των ιχθύων που έχουν εκφορτωθεί, δηλαδή μετά από ενδεχόμενη μεταποίηση του προϊόντος επί του σκάφους. Οι σχετικοί συντελεστές μετατροπής εφαρμόζονται στη συνέχεια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τον υπολογισμό του ισοδύναμου βάρους των ζωντανών αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος κανονισμού·

ε) υπογραφή του πλοιάρχου (αριθμός αναφοράς 20 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) (Υ)·

στ) υπογραφή, όνομα και διεύθυνση του πράκτορα και του παρατηρητή κατά περίπτωση (αριθμός αναφοράς 21 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή)·

ζ) σχετική γεωγραφική περιοχή αλίευσης: περιοχή, υποπεριοχή και υποδιαίρεση FAO, διαίρεση ICES, NAFO, υποπεριοχή NEAFC, περιοχή CECAF, υποπεριοχή GFCM ή αλιευτική ζώνη τρίτης χώρας (αριθμός αναφοράς 22 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή). Συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πληροφορίες για το στίγμα και τη γεωγραφική περιοχή που αναφέρονται ανωτέρω (Υ).

3.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας από τους πλοιάρχους των ενωσιακών σκαφών για τον χρόνο που διατέθηκε στην αλιεία που υπόκειται στα καθεστώτα αλιευτικής προσπάθειας:

α) Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος τμήματος καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή μεταξύ των αριθμών αναφοράς ημερολογίου αλιείας 15 και 16.

β) Ο χρόνος καταγράφεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).

γ) Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος καταγράφονται σε μοίρες και λεπτά εάν δεν γίνεται χρήση GPS, και σε δεκαδική μορφή μοιρών και λεπτών (μορφή κατά WGS 84) εάν γίνεται χρήση GPS.

δ) Τα είδη καταγράφονται χρησιμοποιώντας τους τριψήφιους αλφαβητικούς κωδικούς είδους κατά FAO.

3.1.    Πληροφορίες για τις αλιευτικές προσπάθειες

α)    Διέλευση περιοχής αλιευτικής προσπάθειας

Όταν το εξουσιοδοτημένο αλιευτικό σκάφος διαπλέει ζώνη αλιευτικής προσπάθειας χωρίς να διεξάγει αλιευτική δραστηριότητα στην εν λόγω ζώνη, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 η ημερομηνία·

 η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 οι ημερομηνίες και ο χρόνος εκάστης εισόδου/εξόδου·

 το στίγμα εισόδου και εξόδου σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 τα αλιεύματα που διατηρήθηκαν επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εισόδου·

 η λέξη «διέλευση».

β)    Είσοδος σε ζώνη αλιευτικής προσπάθειας

Όταν το αλιευτικό σκάφος εισέρχεται σε περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία ενδέχεται να διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 η ημερομηνία·

 η λέξη «είσοδος»·

 η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 ο χρόνος εισόδου·

 τα αλιεύματα που διατηρήθηκαν επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εισόδου· και

 τα στοχευόμενα είδη.

γ)    Έξοδος από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας

Όταν το σκάφος αναχωρεί από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία έχει διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες και όταν το σκάφος εισέρχεται σε άλλη περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία προτίθεται να διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 η ημερομηνία·

 η λέξη «είσοδος»·

 το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 η νέα περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 ο χρόνος εξόδου/εισόδου·

 τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εξόδου/εισόδου· και

 τα στοχευόμενα είδη.

Όταν το αλιευτικό σκάφος αναχωρεί από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία έχει διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες και δεν θα διεξαγάγει περαιτέρω αλιευτικές δραστηριότητες στην εν λόγω περιοχή αλιευτικής προσπάθειας, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο πλοίου ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 η ημερομηνία·

 η λέξη «έξοδος»·

 το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 ο χρόνος αναχώρησης·

 τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εξόδου· και

 τα στοχευόμενα είδη.

δ)    Δραστηριότητες διαζωνικής αλιείας ( 25 ).

Όταν το αλιευτικό σκάφος διεξάγει δραστηριότητες διαζωνικής αλιείας, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 η ημερομηνία·

 η λέξη «διαζωνική»·

 ο χρόνος πρώτης εξόδου και η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 το στίγμα πρώτης εισόδου σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 ο χρόνος της τελευταίας εισόδου και η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 το στίγμα τελευταίας εξόδου σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εξόδου/εισόδου· και

 τα στοχευόμενα είδη.

ε)    Πρόσθετες πληροφορίες για αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν στατικά εργαλεία:

 Όταν το αλιευτικό σκάφος ποντίζει ή ποντίζει εκ νέου στατικό εργαλείο, συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 

 η ημερομηνία·

 η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 οι λέξεις «πόντιση» ή «εκ νέου πόντιση»·

 ο χρόνος.

 Όταν το αλιευτικό σκάφος ολοκληρώνει αλιευτικές δραστηριότητες με στατικά εργαλεία:

 

 η ημερομηνία·

 η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·

 το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

 η λέξη «τέλος»·

 ο χρόνος.

3.2.    Πληροφορίες για την κοινοποίηση των κινήσεων των σκαφών

Όταν ζητείται από ένα αλιευτικό σκάφος που διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες να κοινοποιήσει έκθεση αλιευτικής προσπάθειας στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού ελέγχου, πρέπει να καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες εκτός από εκείνες της παραγράφου 3.1:

α) η ημερομηνία και ο χρόνος της κοινοποίησης,

β) το γεωγραφικό στίγμα του αλιευτικού σκάφους με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος,

γ) τα μέσα επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος σταθμός ασυρμάτου, και

δ) ο (οι) προορισμός(-οί) επικοινωνίας.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Είδος εργαλείου

Στήλη 1

Κωδικός

Στήλη 2

Μέγεθος/αριθμός (μέτρα)

(προαιρετικά)

Στήλη 3

Αριθμός ρίψεων κάθε ημέρα

(υποχρεωτικά)

Τράτα βυθού με πόρτες

OTB

Μοντέλο τράτας (να προσδιοριστεί το μοντέλο ή η περίμετρος ανοίγματος)

Αριθμός ρίψης των εργαλείων

Τράτες καραβίδας

TBN

Τράτες γαρίδας

TBS

Τράτες βυθού (μη προσδιοριζόμενες)

TB

Δοκότρατα

TBB

Μήκος της δοκού x αριθμός δοκών

Αριθμός ρίψης των εργαλείων

Δίδυμες τράτες με πόρτες

OTT

Μοντέλο τράτας (να προσδιοριστεί το μοντέλο ή η περίμετρος ανοίγματος) x αριθμός τρατών

Αριθμός ρίψης των εργαλείων

Ζευγαρωτή τράτα βυθού

PTB

Μοντέλο τράτας (να προσδιοριστεί το μοντέλο ή η περίμετρος ανοίγματος)

Μεσοπελαγική τράτα με πόρτες

OTM

Μοντέλο τράτας

Μεσοπελαγική τράτα με ζευγαρωτά σκάφη

PTM

Μοντέλο τράτας

ΓΡΙΠΟΙ

Δανέζικος γρίπος με άγκυρα

SDN

Συνολικό μήκος σχοινιών γρίπου

Αριθμός ρίψης των εργαλείων

Σκωτσέζικη τράτα (έλκυση «στα πεταχτά»)

SSC

Σκωτσέζικοι ζευγαρωτοί γρίποι (έλκυση «στα πεταχτά»)

SPR

Γριπόδικτα (μη προσδιοριζόμενα)

SX

Γρύπος βάρκας ή σκάφους

SV

ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ

Γρι-γρι

PS

Μήκος, ύψος

Αριθμός ρίψης των εργαλείων

Γρι-γρι με χειρισμό από ένα σκάφος

PS1

Μήκος, ύψος

Γρι-γρι με χειρισμό από δύο σκάφη

PS2

 

Χωρίς στίγγους (τύπου lampara)

LA

 

ΔΡΑΓΕΣ

Δράγες

DRB

Πλάτος x αριθμός δραγών

Αριθμός ρίψης των εργαλείων

ΑΠΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

Απλάδια (μη προσδιοριζόμενα)

GN

Μήκος, ύψος

Αριθμός ρίψης διχτυών κάθε ημέρα

Στάσιμα απλάδια σταθεροποιημένα στο βυθό (στάσιμα)

GNS

Απλάδια δίχτυα (Παρασυρόμενα δίχτυα)

GND

Απλάδια δίχτυα (κυκλικά)

GNC

Συνδυασμός απλαδιών - μανωμένων διχτυών

GTN

Μανωμένο δίχτυ

GTR

ΠΑΓΙΔΕΣ

Κιούρτοι

FPO

Αριθμός κιούρτων που ρίχνονται κάθε μέρα

 

Παγίδες (μη προσδιοριζόμενες)

FIX

Μη προσδιοριζόμενα

 

ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΟΝΙΕΣ

Καθετές και καλάμια (χειριζόμενα με το χέρι)

LHP

Συνολικός αριθμός ρίψης αγκιστριών/πετονιών κατά τη διάρκεια της ημέρας

Καθετές και καλάμια (με μηχανισμό)

LHM

Στάσιμα παραγάδια

LLS

Αριθμός αγκιστριών και πετονιών που ρίχνονται κάθε ημέρα

Παρασυρόμενα παραγάδια

LLD

Παραγάδια μη προσδιοριζόμενα

LL

Συρτές

LTL

 

 

Αγκίστρια και πετονιές (μη προσδιοριζόμενα)

LX

 

 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Μηχανοκίνητες δράγες

HMD

 

 

 

 

 

 

Διάφορα εργαλεία

MIS

 

 

Εργαλεία αναψυχής

RG

 

 

Άγνωστα ή μη προσδιοριζόμενα εργαλεία

NK

 

 

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο μορφότυπος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων βασίζεται στο πρότυπο P1000 του UN/CEFACT. Οι ανταλλαγές δεδομένων που αφορούν παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες ομαδοποιούνται σε τομείς και προσδιορίζονται στα έγγραφα προδιαγραφών επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Requirements Specification, BRS).

Υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα για τους εξής τομείς:

P1000 – 1·Γενικές αρχές

P1000 – 3·Τομέας αλιευτικής δραστηριότητας

P1000 – 5·Τομέας πωλήσεων

P1000 – 7·Τομέας στίγματος σκάφους

P1000 – 12·Τομέας συγκεντρωτικών δεδομένων αναφοράς αλιευμάτων

Τα έγγραφα BRS και η μεταφορά τους σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή (το αρχείο διάταξης XML) διατίθενται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα εφαρμογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων διατίθενται επίσης στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑΕίδος:

Τόνος μακρύπτερος

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Είδος:

Μπερυτσίδες

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Είδος:

Παγόψαρο της Ανταρκτικής

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Είδος:

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Είδος:

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Είδος:

Πησσί

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Είδος:

Μαύρο σπαθόψαρο

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Είδος:

Γαλάζιο μάρλιν

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Είδος:

Καπελάνος

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Είδος:

Λιμάντα, χωματίδα

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Είδος:

Κεντρόνι

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Platichthys flesus

FLΕ

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Είδος:

Σαλούβαρδος

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Είδος:

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Είδος:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Είδος:

Ιππόγλωσσα

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Είδος:

Μπακαλιάρος

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Είδος:

Λευκός μπακαλιάρος

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Είδος:

Σαφρίδι

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Είδος:

Κριλ της Ανταρκτικής

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Είδος:

Λεμονόγλωσσα

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Είδος:

Ρυγχοπαγόψαρο

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Είδος:

Μουρούνα

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Είδος:

Σκουμπρί

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Είδος:

Νοτοθένια

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Είδος:

Σύκο της Νορβηγίας

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Είδος:

Νοτοθένια

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Είδος:

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Είδος:

Κάβουρας της Αρκτικής

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Είδος:

Γαρίδες

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Είδος:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Είδος:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Είδος:

Κοκκινόψαρα

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Είδος:

Γρεναδιέρος

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Είδος:

Γρεναδιέρος των βράχων

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Είδος:

Αμμόχελα

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Είδος:

Λιθρίνι

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Είδος:

Μακρύρυγχο άγριο σκυλόψαρο

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Είδος:

Βελόμορφο σκυλόψαρο

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Είδος:

Παγόψαρο

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Είδος:

Γλώσσα

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Είδος:

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Είδος:

Θράψαλο του Βορρά

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Είδος:

Καλαμάρι

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Είδος:

Σελάχια

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Είδος:

Ξιφίας

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Είδος:

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Είδος:

Καλκάνι

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Είδος:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Είδος:

Λευκό μάρλιν

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Είδος:

Καλκάνι

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Είδος:

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIVΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

Είδος:

Μουρούνα

Molva molva

LIN

WHL

2,80
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑΕίδος:

Τόνος μακρύπτερος

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Είδος:

Μπερυτσίδες

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Είδος:

Παγόψαρο της Ανταρκτικής

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Είδος:

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Είδος:

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Είδος:

Πησσί

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Είδος:

Μαύρο σπαθόψαρο

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Είδος:

Γαλάζιο μάρλιν

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Είδος:

Καπελάνος

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Είδος:

Λιμάντα, χωματίδα

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Είδος:

Κεντρόνι

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Platichthys flesus

FLΕ

WHL

1,00Είδος:

Σαλούβαρδος

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Είδος:

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Είδος:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Είδος:

Ιππόγλωσσα

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Είδος:

Μπακαλιάρος

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Είδος:

Λευκός μπακαλιάρος

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Είδος:

Σαφρίδι

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Είδος:

Κριλ της Ανταρκτικής

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Είδος:

Λεμονόγλωσσα

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Είδος:

Ρυγχοπαγόψαρο

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Είδος:

Μουρούνα

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Είδος:

Σκουμπρί

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Είδος:

Νοτοθένια

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Είδος:

Σύκο της Νορβηγίας

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Είδος:

Νοτοθένια

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Είδος:

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Είδος:

Κάβουρας της Αρκτικής

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Είδος:

Γαρίδες

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Είδος:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Είδος:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Είδος:

Κοκκινόψαρα

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Είδος:

Γρεναδιέρος

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Είδος:

Γρεναδιέρος των βράχων

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Είδος:

Αμμόχελα

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Είδος:

Λιθρίνι

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Είδος:

Μακρύρυγχο άγριο σκυλόψαρο

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Είδος:

Βελόμορφο σκυλόψαρο

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Είδος:

Παγόψαρο

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Είδος:

Γλώσσα

Solea solea

SOL

WHL

1,00Είδος:

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Είδος:

Θράψαλο του Βορρά

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Είδος:

Καλαμάρι

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Είδος:

Σελάχια

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Είδος:

Ξιφίας

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Είδος:

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Είδος:

Καλκάνι

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Είδος:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Είδος:

Λευκό μάρλιν

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Είδος:

Καλκάνι

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Είδος:

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο παρόν παράρτημα ορίζεται η μεθοδολογία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα σχέδια δειγματοληψίας που ορίζονται στα άρθρα 16 παράγραφος 1 και 25 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου για αλιευτικά σκάφη που δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με το ημερολόγιο αλιείας και τη δήλωση εκφόρτωσης.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

Ενεργά σκάφη : σκάφη τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 16 και 25 του κανονισμού ελέγχου και έχουν συμμετάσχει σε οιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα (για πάνω από 0 ημέρες) κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Σκάφος το οποίο δεν έχει συμμετάσχει σε οιανδήποτε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ενός έτους θεωρείται «ανενεργό».

β)

Εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα (métier) : Ομάδα αλιευτικών εργασιών που στοχεύουν παρόμοια είδη (συλλογή ειδών), με χρήση παρόμοιων εργαλείων, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου του έτους ή/και εντός της ίδιας περιοχής και που χαρακτηρίζονται από παρόμοιες μεθόδους εκμετάλλευσης. Η υπαγωγή ενός σκάφους σε μια αλιευτική δραστηριότητα καθορίζεται από την αλιευτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος. Εάν ένα σκάφος έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης αλιευτικής δραστηριότητας για διάστημα άνω του 50 % του έτους, τότε υπάγεται στην εν λόγω εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που η αλιευτική δραστηριότητα είναι κάτω του 50 % για οιαδήποτε εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα, τότε το σκάφος υπάγεται στην καλούμενη εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα πολλαπλών εργαλείων.

γ)

Πληθυσμός στόχος : εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων από ενεργά σκάφη από διαφορετικές εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες.

2. Στόχος του σχεδίου δειγματοληψίας είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των σκαφών των άρθρων 16 και 25 του κανονισμού ελέγχου και ο υπολογισμός του συνόλου των αλιευμάτων τους για οιοδήποτε δεδομένο απόθεμα και ανά εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας.

3. Η μονάδα δειγματοληψίας είναι, καταρχήν, η εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα. Κάθε σχετικό σκάφος υπάγεται σε μια, μόνο, εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα.

4. Ο πληθυσμός στόχος περιλαμβάνει εκφορτώσεις ανά εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα από ενεργά σκάφη μήκους έως 10 μέτρων.

5. Το μέγεθος του δείγματος καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται οι εκφορτώσεις. Το μέγεθος του δείγματος είναι αντιπροσωπευτικό της εξειδικευμένης αλιευτικής δραστηριότητας.

6. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τον κίνδυνο στα εξής επίπεδα: «πολύ χαμηλός», «χαμηλός», «μέσος», «υψηλός» και «πολύ υψηλός».

7. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν όλα τα συναφή κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

 τα επίπεδα εκφορτώσεων του πληθυσμού στόχος, όπου περιλαμβάνονται όλα τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης, κατανεμημένα ανά εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα,

 το επίπεδο των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν για το συγκεκριμένο σκάφος,

 ο συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων που έχουν διεξαχθεί ανά εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα,

 η διαθεσιμότητα ποσοστώσεων στα σκάφη του πληθυσμού — στόχου, ανά εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα,

 η χρήση τυποποιημένων κιβωτίων,

Κατά περίπτωση:

 η διακύμανση των επιπέδων των τιμών αγοράς όσον αφορά τα εκφορτωθέντα αλιευτικά προϊόντα,

 ο λανθάνων ή/και δυνητικός κίνδυνος απάτης μεταξύ λιμένα/τοποθεσίας/περιοχής και εξειδικευμένης αλιευτικής δραστηριότητας.

8. Κατά την κατάρτιση των σχεδίων δειγματοληψίας, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν τα επίπεδα δραστηριότητας των εξειδικευμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου.

9. Το κλάσμα της δειγματοληψίας είναι ανάλογο προς τη μεταβλητότητα των εκφορτώσεων της αντίστοιχης εξειδικευμένης αλιευτικής δραστηριότητας.

10. Όταν αλιευτικά προϊόντα εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, ο ελάχιστος αριθμός κιβωτίων που πρέπει να λαμβάνεται ως δείγμα πρέπει να είναι ανάλογος με τα επίπεδα κινδύνου που εντόπισαν τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρακάτω παράδειγμα:Αριθμός εκφορτωθέντων κιβωτίων ανά είδος

Αριθμός κιβωτίων προς ζύγιση που αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης του επιπέδου κινδύνου

Πολύ χαμηλό

Χαμηλό

Μέσο

Υψηλό

Πολύ υψηλό

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Ανά 100 επιπλέον

1

1

2

3

4

11. Τα επίπεδο ακρίβειας/εμπιστοσύνης ισχύουν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο μέρος B του κεφαλαίου II της απόφασης 2010/93/ΕΕ της Επιτροπής ( 26 ), επίπεδα 2 και 3, σημείο 4.

12. To σχέδιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν τα συνολικά αλιεύματα για οιοδήποτε δεδομένο απόθεμα και ανά εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα κατά την περίοδο της δειγματοληψίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σε μία έκθεση αλιευτικής προσπάθειας:

α) το γεωγραφικό στίγμα ενός αλιευτικού σκάφους εκφράζεται σε μοίρες και πρώτα λεπτά γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους·

β) η περιοχή αποτελεί περιοχή όπου η αλιεία υπάγεται σε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας·

γ) η ώρα εκφράζεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC)·

δ) όταν γίνεται αναφορά σε αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους, όλα τα είδη τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ελέγχου κοινοποιούνται ατομικά σε χιλιόγραμμα ισοδυνάμου ζωντανών αλιευμάτων· οι αναφερόμενες ποσότητες είναι οι συνολικές ποσότητες κάθε είδους που διατηρείται επί του σκάφους κατά το χρόνο διαβίβασης της έκθεσης αλιευτικής προσπάθειας.

Τα είδη που κοινοποιούνται προσδιορίζονται από τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO

2. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες υπό τη μορφή «έκθεσης αλιευτικής προσπάθειας» το νωρίτερο 12 ώρες και το αργότερο 1 ώρα πριν από την πρώτη είσοδο στην περιοχή και η έκθεση αλιευτικής προσπάθειας περιέχει τις εξής πληροφορίες:

α) την επικεφαλίδα «ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ — ΕΙΣΟΔΟΣ»·

β) το όνομα, το εξωτερικό αναγνωριστικό και το διεθνές σήμα κλήσης ασυρμάτου του αλιευτικού σκάφους·

γ) το ονοματεπώνυμο του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους·

δ) το γεωγραφικό στίγμα του αλιευτικού σκάφους στο οποίο αναφέρεται η κοινοποίηση·

ε) την περιοχή στην οποία πρόκειται να εισέλθει το αλιευτικό σκάφος·

στ) την αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα κάθε εισόδου στην εν λόγω περιοχή·

ζ) τα αλιεύματα που παραμένουν επί του σκάφους ανά είδος και σε χιλιόγραμμα ζωντανών αλιευμάτων.

3. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες υπό τη μορφή «έκθεσης αλιευτικής προσπάθειας» το νωρίτερο 12 ώρες και το αργότερο 1 ώρα πριν από την πρώτη έξοδο από την περιοχή και η έκθεση αλιευτικής προσπάθειας περιέχει τις εξής πληροφορίες:

α) την επικεφαλίδα «ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ — ΕΞΟΔΟΣ»·

β) το όνομα, το εξωτερικό αναγνωριστικό και το διεθνές σήμα κλήσης ασυρμάτου του αλιευτικού σκάφους·

γ) το ονοματεπώνυμο του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους·

δ) τη γεωγραφική θέση του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναφέρεται η κοινοποίηση σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος·

ε) την περιοχή από την οποία το αλιευτικό σκάφος πρόκειται να εξέλθει·

στ) την αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα κάθε εξόδου από την εν λόγω περιοχή·

ζ) τα αλιεύματα που παραμένουν επί του σκάφους ανά είδος και σε χιλιόγραμμα ζωντανών αλιευμάτων.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όταν πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης αναπτύσσουν διαζωνικές αλιευτικές δραστηριότητες διασχίζοντας τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ περιοχών περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου, εφόσον παραμένουν εντός μιας οριοθετημένης περιοχής 5 ναυτικών μιλίων εκατέρωθεν αυτής της διαχωριστικής γραμμής, ανακοινώνουν την πρώτη είσοδό τους και την τελευταία έξοδό τους εντός αυτού του εικοσιτετραώρου.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους τηρούν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ Η ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣχέδιο δειγματοληψίας

Μέγεθος παρτίδας

(αριθμός κιβωτίων)

Μέγεθος του δείγματος

(αριθμός παλετών x 52 κιβώτια)

5 000 ή λιγότερα

3

5 001 -10 000

4

10 001 -15 000

5

15 001 -20 000

6

20 001 -30 000

7

30 001 -50 000

8

Άνω των 50 000

9

1. Το μέσο βάρος κιβωτίου ή συσσωματώματος καθορίζεται ανά είδος χρησιμοποιώντας το σχέδιο δειγματοληψίας του ανωτέρω πίνακα, και κατά περίπτωση, ανά παρουσίαση. Το δείγμα επιλέγεται τυχαία.

2. Ζυγίζεται κάθε παλέτα κιβωτίων ή συσσωματωμάτων. Το συνολικό μεικτό βάρος όλων των παλετών του δείγματος διαιρείται με τον συνολικό αριθμό παλετών του δείγματος ώστε να προκύψει το μέσο μεικτό βάρος ανά παλέτα ανά είδος και, κατά περίπτωση, ανά παρουσίαση.

3. Για να προκύψει το καθαρό βάρος κιβωτίου ή συσσωματώματος ανά είδος, και κατά περίπτωση, ανά παρουσίαση, γίνονται οι παρακάτω αφαιρέσεις από το μέσο μεικτό βάρος των παλετών του δείγματος που αναφέρεται στο σημείο 2:

α) το μέσο απόβαρο κιβωτίου ή συσσωματώματος που ισούται με το βάρος του πάγου και του χαρτονιού, του πλαστικού ή άλλου υλικού συσκευασίας, πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των κιβωτίων ή συσσωματωμάτων της παλέτας·

β) το μέσο βάρος κενών παλετών του δείγματος όπως χρησιμοποιούνται κατά την εκφόρτωση.

Το καθαρό βάρος που προκύπτει ανά παλέτα και ανά είδος, και κατά περίπτωση ανά παρουσίαση, διαιρείται κατόπιν με τον αριθμό των κιβωτίων της παλέτας.

4. Το απόβαρο ανά κιβώτιο ή συσσωμάτωμα που αναφέρεται στο σημείο 3 στοιχείο α) πρέπει να είναι 1,5 kg. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό απόβαρο ανά κιβώτιο ή συσσωμάτωμα υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν για έγκριση από την Επιτροπή τη μέθοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιεί και οιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο παρόν παράρτημα ορίζεται η μεθοδολογία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου.

1. Στόχος του σχεδίου δειγματοληψίας είναι να εξασφαλίζεται η ακριβής ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων κατά την εκφόρτωση.

2. Το μέγεθος του δείγματος καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για τον λιμένα/τοποθεσία/περιοχή στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται οι εκφορτώσεις.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον κίνδυνο στα εξής επίπεδα: «πολύ χαμηλός», «χαμηλός», «μέσος», «υψηλός» και «πολύ υψηλός».

4. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν όλα τα συναφή κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

 Τα επίπεδα εκφορτώσεων του λιμένα/τοποθεσίας/περιοχής στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης

 Το επίπεδο των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν που συνδέεται με εκφορτώσεις στον αντίστοιχο λιμένα/τοποθεσία/περιοχή

 Ο συνολικός αριθμός των επιθεωρήσεων που έχουν διεξαχθεί σε λιμένα/τοποθεσία/περιοχή

 Η διαθεσιμότητα ποσοστώσεων για τα εν λόγω σκάφη όσον αφορά εκφορτώσεις σε λιμένα/τοποθεσία/περιοχή

 Η χρήση τυποποιημένων κιβωτίων

Ανάλογα με την περίπτωση:

 Η διακύμανση των επιπέδων των τιμών αγοράς όσον αφορά τα εκφορτωθέντα αλιευτικά προϊόντα

 Ο κίνδυνος απάτης σε λιμένα/τοποθεσία/περιοχή

5. Η δειγματοληψία είναι αντιπροσωπευτική και τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική όσο και η απλή τυχαία δειγματοληψία.

6. Όταν αλιευτικά προϊόντα εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, ο ελάχιστος αριθμός κιβωτίων που πρέπει να ζυγίζονται δειγματοληπτικά είναι ανάλογος με τα επίπεδα κινδύνου που έχουν εντοπιστεί από τα κράτη μέλη: Κατά προτίμηση, τα κράτη μέλη αναφέρουν τον αριθμό των κιβωτίων προς ζύγιση χρησιμοποιώντας πίνακες για τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, όπως εμφαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:Αριθμός εκφορτωθέντων κιβωτίων ανά είδος

Αριθμός κιβωτίων προς ζύγιση που αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης του επιπέδου κινδύνου

Πολύ χαμηλό

Χαμηλό

Μέσο

Υψηλό

Πολύ υψηλό

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Ανά 100 επιπλέον

1

1

2

3

4

7. Το σχέδιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση του ότι:

 οι φορείς εκμετάλλευσης τηρούν τα επίπεδα δειγματοληψίας που έχουν καθοριστεί,

 τα αποτελέσματα της ζύγισης που έχουν καθοριστεί με βάση δειγματοληπτικά σχέδια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου,

 επιλεγμένος αριθμός εκφορτώσεων αλιευτικών προϊόντων, που καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος με βάση ανάλυση του κινδύνου, ζυγίζεται παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών.

8. Κάθε διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου, αξιολόγηση δεδομένων, διαδικασία επικύρωσης, διαδικασία λογιστικού ελέγχου, ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα για την κατάρτιση και για περαιτέρω τροποποιήσεις του σχεδίου δειγματοληψίας, τεκμηριώνονται και είναι διαθέσιμα για έλεγχο και επιθεώρηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο παρόν παράρτημα ορίζεται η μεθοδολογία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια δειγματοληψίας για αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια να πραγματοποιούν ζύγιση επί του πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του κανονισμού ελέγχου.

1. Στόχος του σχεδίου δειγματοληψίας είναι να εξακριβωθεί η ακρίβεια της ζύγισης όταν επιτρέπεται η ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων επί του σκάφους.

2. Τα κράτη μέρη εξασφαλίζουν ότι η δειγματοληψία πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της εκφόρτωσης των αλιευτικών προϊόντων από το αλιευτικό σκάφος επί του οποίου ζυγίζονται.

3. Το μέγεθος του δείγματος καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) εκείνων των αλιευτικών σκαφών τα οποία διαθέτουν άδεια να πραγματοποιούν ζύγιση αλιευτικών προϊόντων επί του πλοίου.

4. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τον κίνδυνο στα εξής επίπεδα: «πολύ χαμηλός», «χαμηλός», «μέσος», «υψηλός» και «πολύ υψηλός».

5. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν όλα τα συναφή κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

 Τα επίπεδα των εκφορτώσεων από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια για τη ζύγιση αλιευμάτων ή αλιευτικών προϊόντων επί του σκάφους σε λιμένα, ή σε άλλη τοποθεσία, ή εντός αλιευτικής περιοχής

 Τα επίπεδα των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια για τη ζύγιση αλιευμάτων ή αλιευτικών προϊόντων επί του σκάφους

 Τα επίπεδα επιθεώρησης σε λιμένα, ή σε άλλη τοποθεσία, ή εντός περιφέρειας στην οποία εκφορτώνονται αλιευτικά προϊόντα από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια για τη ζύγιση επί του σκάφους

 Η διαθεσιμότητα ποσοστώσεων από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων επί του σκάφους.

Ανάλογα με την περίπτωση:

 Η διακύμανση των επιπέδων των τιμών αγοράς όσον αφορά τα εκφορτωθέντα αλιευτικά προϊόντα

 Ο κίνδυνος απάτης σε λιμένα/τοποθεσία/περιοχή.

6. Η δειγματοληψία εκφορτώσεων αλιευτικών προϊόντων είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική με την απλή τυχαία δειγματοληψία και ανάλογη με το επίπεδο του κινδύνου.

7. Το σχέδιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει μέτρα που εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή της ζύγισης του δείγματος.

8. Ο αριθμός των κιβωτίων που ζυγίζονται δειγματοληπτικά είναι ανάλογος προς το εκτιμηθέν επίπεδο κινδύνου. Κατά προτίμηση, τα κράτη μέλη αναφέρουν τον αριθμό των κιβωτίων προς ζύγιση χρησιμοποιώντας πίνακες για τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, όπως εμφαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:Αριθμός εκφορτωθέντων κιβωτίων ανά είδος

Αριθμός κιβωτίων προς ζύγιση που αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης του επιπέδου κινδύνου

Πολύ χαμηλό

Χαμηλό

Μέσο

Υψηλό

Πολύ υψηλό

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Ανά 100 επιπλέον

1

1

2

3

4

9. Όταν αλιευτικά προϊόντα από τα εν λόγω σκάφη ζυγίζονται πριν από την πρώτη εμπορία και η ζύγιση πραγματοποιείται αμέσως μετά από την εκφόρτωση των παρτίδων αλιευτικών προϊόντων, τα αποτελέσματα της ζύγισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του σχεδίου δειγματοληψίας.

10. Το σχέδιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει επίσης μέτρα που εξασφαλίζουν:

 Ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τηρούν τα επίπεδα δειγματοληψίας που έχουν καθοριστεί.

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 71 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ότι τα αποτελέσματα της ζύγισης που έχουν καθοριστεί με βάση δειγματοληπτικά σχέδια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου.

 Ότι επιλεγμένος αριθμός εκφορτώσεων αλιευτικών προϊόντων, που καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος με βάση ανάλυση του κινδύνου, ζυγίζεται παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών.

11. Κάθε διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου, αξιολόγηση δεδομένων, διαδικασία επικύρωσης, διαδικασία λογιστικού ελέγχου, ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα για την κατάρτιση και για περαιτέρω τροποποιήσεις του σχεδίου δειγματοληψίας, τεκμηριώνονται και είναι διαθέσιμα για έλεγχο και επιθεώρηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο παρόν παράρτημα ορίζεται η μεθοδολογία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται όταν επιτρέπεται τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης σε προορισμό στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ελέγχου.

1. Στόχος του σχεδίου ελέγχου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης σε προορισμό στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

2. Το μέγεθος του δείγματος καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μετά από την μεταφορά.

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τον κίνδυνο στα εξής επίπεδα: «πολύ χαμηλός», «χαμηλός», «μέσος», «υψηλός» και «πολύ υψηλός».

4. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν όλα τα συναφή κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

 Τα επίπεδα εκφορτώσεων αλιευτικών προϊόντων που ζυγίζονται μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης

 Τα επίπεδα των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν όσον αφορά εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων που ζυγίζονται μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης

 Τα γνωστά επίπεδα των ελέγχων μεταφοράς

 Η διαθεσιμότητα ποσοστώσεων για εκείνα τα αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούν εκφορτώσεις οι οποίες ζυγίζονται μετά την μεταφορά από τον τόπο εκφόρτωσης

 Η χρησιμοποίηση τυποποιημένων κιβωτίων από τα σκάφη από τα οποία προέρχονται τα αλιευτικά προϊόντα.

Ανάλογα με την περίπτωση:

 Η διακύμανση των επιπέδων των τιμών αγοράς όσον αφορά τα εκφορτωθέντα αλιευτικά προϊόντα

 Ο κίνδυνος απάτης σε λιμένα/τοποθεσία/περιοχή.

5. Στα σχέδια ελέγχου περιλαμβάνονται ενδεικτικά, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

 Πρόγραμμα επιθεωρήσεων αλιευτικών προϊόντων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά μεταφέρονται από τους τόπους εκφόρτωσης για ζύγιση σε άλλους προορισμούς στην επικράτεια του κράτους μέλους

 Διατάξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα παραστατικών μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού ελέγχου

 Διατάξεις που αφορούν την εξακρίβωση λεπτομερειών σχετικά με αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρονται με βάση στοιχεία της προηγούμενης κοινοποίησης που υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού ελέγχου, από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους που εκφορτώνει τα αλιευτικά προϊόντα

 Διατάξεις όσον αφορά την ακεραιότητα και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις σφραγίδες που τοποθετούνται στα οχήματα ή στα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού ελέγχου

 Διατάξεις όσον αφορά τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και του εγγράφου μεταφοράς σε σχέση με τα αρχεία ζύγισης στον προορισμό όπου ζυγίζονται

 Η ζύγιση του δείγματος των αλιευτικών προϊόντων, παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών, στον προορισμό όπου πραγματοποιείται η ζύγιση πριν από την πρώτη εμπορία. Τα μεγέθη των δειγμάτων πρέπει να είναι ανάλογα με τα εκτιμηθέντα επίπεδα κινδύνου. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη δύνανται να ενσωματώνουν τη χρήση τυποποιημένων κιβωτίων στις διαδικασίες ζύγισης του δείγματος.

6. Όταν αλιευτικά προϊόντα εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, δεδομένος αριθμός κιβωτίων ζυγίζεται δειγματοληπτικά παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών του οικείου κράτους μέλους. Ο αριθμός των κιβωτίων που ζυγίζονται δειγματοληπτικά πρέπει να είναι ανάλογος προς το εκτιμηθέν επίπεδο κινδύνου. Κατά προτίμηση, τα κράτη μέλη αναφέρουν τον αριθμό των κιβωτίων προς ζύγιση χρησιμοποιώντας πίνακες για τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, όπως εμφαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:Αριθμός εκφορτωθέντων κιβωτίων ανά είδος

Αριθμός κιβωτίων προς ζύγιση που αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης του επιπέδου κινδύνου

Πολύ χαμηλό

Χαμηλό

Μέσο

Υψηλό

Πολύ υψηλό

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Ανά 100 επιπλέον

1

1

2

3

4

7. Το σχέδιο ελέγχου περιλαμβάνει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι διεξάγεται η ζύγιση του δείγματος.

8. Κάθε διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου, αξιολόγηση δεδομένων, διαδικασία επικύρωσης, διαδικασία λογιστικού ελέγχου, ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα για την κατάρτιση και για περαιτέρω τροποποιήσεις του σχεδίου ελέγχου, τεκμηριώνονται και είναι διαθέσιμα για έλεγχο και επιθεώρηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το παρόν παράρτημα προβλέπει τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό του κοινού προγράμματος ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος στο οποίο εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα επιτρέπει τη μεταφορά των προϊόντων αυτών πριν από τη ζύγισή τους σε εγκεκριμένους αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την πρώτη εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου.

1. Στόχος του κοινού προγράμματος ελέγχου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όταν το κράτος μέλος στο οποίο εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα επιτρέπει τη μεταφορά των προϊόντων αυτών πριν από τη ζύγισή τους σε εγκεκριμένους αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνοι για την πρώτη εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος.

2. Το μέγεθος του δείγματος καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) όσον αφορά τη μεταφορά πριν από τη ζύγιση σε άλλο κράτος μέλος.

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τον κίνδυνο στα εξής επίπεδα: «πολύ χαμηλός», «χαμηλός», «μέσος», «υψηλός» και «πολύ υψηλός».

4. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν όλα τα συναφή κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

 Τα επίπεδα εκφορτώσεων αλιευτικών προϊόντων που ζυγίζονται μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης

 Τα επίπεδα των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν όσον αφορά εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων που ζυγίζονται μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης

 Τα γνωστά επίπεδα των ελέγχων μεταφοράς στο κράτος μέλος εκφόρτωσης, διέλευσης και προορισμού

 Η διαθεσιμότητα ποσοστώσεων για εκείνα τα αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούν εκφορτώσεις οι οποίες ζυγίζονται μετά την μεταφορά από τον τόπο εκφόρτωσης

 Η χρησιμοποίηση τυποποιημένων κιβωτίων από τα σκάφη από τα οποία προέρχονται τα αλιευτικά προϊόντα.

Ανάλογα με την περίπτωση:

 Η διακύμανση των επιπέδων των τιμών αγοράς όσον αφορά τα εκφορτωθέντα αλιευτικά προϊόντα

 Ο κίνδυνος απάτης σε λιμένα/τοποθεσία/περιοχή.

 Η διακύμανση των τιμών αγοράς των αλιευτικών προϊόντων εκείνων που ζυγίζονται μετά τη μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης

 Ο κίνδυνος απάτης σε λιμένα, ή σε άλλη τοποθεσία, ή εντός αλιευτικής περιοχής όπου πραγματοποιούνται εκφορτώσεις ή/και η ζύγιση των εν λόγω προϊόντων.

5. Στα κοινά σχέδια ελέγχου περιλαμβάνονται ενδεικτικά, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

 Πρόγραμμα επιθεωρήσεων αλιευτικών προϊόντων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά μεταφέρονται από τους τόπους εκφόρτωσης για ζύγιση σε άλλους προορισμούς στην επικράτεια του κράτους μέλους

 Διατάξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα παραστατικών μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού ελέγχου

 Διατάξεις που αφορούν την εξακρίβωση λεπτομερειών σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρονται και που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού ελέγχου, από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους που εκφορτώνει τα αλιευτικά προϊόντα

 Διατάξεις όσον αφορά την ακεραιότητα και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις σφραγίδες που τοποθετούνται στα οχήματα ή στα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού ελέγχου

 Διατάξεις όσον αφορά τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και του εγγράφου μεταφοράς σε σχέση με τα αρχεία ζύγισης στον προορισμό όπου ζυγίζονται

 Η ζύγιση του δείγματος των αλιευτικών προϊόντων, παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών, στον προορισμό όπου πραγματοποιείται η ζύγιση πριν από την πρώτη εμπορία. Τα μεγέθη δειγμάτων είναι ανάλογα με τα εκτιμηθέντα επίπεδα κινδύνου. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη δύνανται να ενσωματώνουν τη χρήση τυποποιημένων κιβωτίων στις διαδικασίες ζύγισης του δείγματος.

6. Όταν αλιευτικά προϊόντα εκφορτώνονται σε τυποποιημένα κιβώτια, δεδομένος αριθμός κιβωτίων ζυγίζεται δειγματοληπτικά παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών του οικείου κράτους μέλους. Ο αριθμός των κιβωτίων που ζυγίζονται δειγματοληπτικά είναι ανάλογος προς το εκτιμηθέν επίπεδο κινδύνου. Κατά προτίμηση, τα κράτη μέλη αναφέρουν τον αριθμό των κιβωτίων προς ζύγιση χρησιμοποιώντας πίνακες για τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, όπως εμφαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:Αριθμός εκφορτωθέντων κιβωτίων ανά είδος

Αριθμός κιβωτίων προς ζύγιση που αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης του επιπέδου κινδύνου

Πολύ χαμηλό

Χαμηλό

Μέσο

Υψηλό

Πολύ υψηλό

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Ανά 100 επιπλέον

1

1

2

3

4

7. Το κοινό σχέδιο ελέγχου περιλαμβάνει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι διεξάγεται η ζύγιση του δείγματος.

8. Κάθε διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου, αξιολόγηση δεδομένων, διαδικασία επικύρωσης, διαδικασία λογιστικού ελέγχου, ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα για την κατάρτιση και για περαιτέρω τροποποιήσεις του κοινού σχεδίου ελέγχου, τεκμηριώνονται και είναι διαθέσιμα για έλεγχο και επιθεώρηση.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΠΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Γενικές πληροφορίες

1. Στοιχεία έκθεσης επιτήρησης

2. Ημερομηνία και ώρα διόπτευσης ή εντοπισμού (UTC)

3. Κράτος μέλος προέλευσης και ονομασία της ενιαίας αρχής

4. Τύπος και αναγνωριστικό του σκάφους επιτήρησης

5. Στίγμα και τοποθεσία του σκάφους επιτήρησης κατά τον χρόνο διόπτευσης ή εντοπισμού

Στοιχεία αλιευτικού σκάφους

6. Κράτος σημαίας

7. Όνομα

8. Λιμένας νηολόγησης και εξωτερικός αριθμός νηολόγησης

9. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

10. Αριθμός ΙΜΟ

11. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου

12. Περιγραφή

13. Τύπος

14. Αρχικό στίγμα και τοποθεσία κατά τον χρόνο διόπτευσης ή εντοπισμού

15. Αρχική κατεύθυνση και ταχύτητα κατά τον χρόνο διόπτευσης ή εντοπισμού

16. Δραστηριότητα

Άλλες πληροφορίες

17. Μέσο διόπτευσης ή εντοπισμού

18. Επαφή με το σκάφος

19. Στοιχεία της επικοινωνίας με το σκάφος

20. Καταγραφή διόπτευσης ή εντοπισμού

21. Παρατηρήσεις

22. Συνημμένα

23. Αναφέρων υπάλληλος και υπογραφή

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εκθέσεων επιτήρησης:

1. Να υποβάλετε κατά το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες

2. Στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος και λεπτομερής τοποθεσία (διαίρεση ICES, γεωγραφική υποπεριοχή GFCM, NAFO, υποπεριοχή NEAFC ή CECAF, περιοχή, υποπεριοχή και διαίρεση FAO και, στην ξηρά, λιμένας).

3. Κράτος σημαίας, όνομα σκάφους, λιμένας νηολόγησης, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου και αριθμός IMO: λαμβάνονται από τα ορατά ή εντοπιζόμενα επί του σκάφους ή αναφορικά με το σκάφος στοιχεία ή από την επαφή με το σκάφος μέσω ασυρμάτου (πρέπει να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών).

4. Περιγραφή του σκάφους (αν εντοπίζεται οπτικά): διακριτικά χαρακτηριστικά κατά περίπτωση: να αναφέρετε εάν ήταν ορατά ή όχι το όνομα και ο λιμένας νηολόγησης του σκάφους. Καταγράφονται τα χρώματα του κύτους και της υπερκατασκευής, ο αριθμός των καταρτιών, η θέση της γέφυρας, το ύψος της καπνοδόχου κ.λπ.

5. Τύπος σκάφους και εργαλείων βάσει της διόπτευσης: π.χ. παραγαδιάρικο, τράτα, ρυμουλκό, πλοίο-εργοστάσιο, πλοίο μεταφοράς (διεθνές πρότυπο στατιστικής ταξινόμησης αλιευτικών σκαφών του FAO).

6. Δραστηριότητα του διοπτευθέντος ή εντοπισθέντος σκάφους κατά περίπτωση: να αναφέρετε για κάθε δραστηριότητα αν το σκάφος προέβαινε σε αλίευση, πόντιση αλιευτικών εργαλείων, ανάσυρση, μεταφόρτωση, μεταφορά, σύρση, μετάβαση, αγκυροβολία ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες (να προσδιορισθούν αναλυτικά) συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας, της ώρας, του στίγματος, της κατεύθυνσης και της ταχύτητας του σκάφους για καθεμία εκ των δραστηριοτήτων.

7. Μέσο διόπτευσης ή εντοπισμού: να περιγραφεί λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο επετεύχθη η διόπτευση ή ο εντοπισμός, π.χ. οπτική, VMS, ραντάρ, ασύρματη επικοινωνία ή άλλο μέσο (να προσδιοριστεί λεπτομερώς).

8. Επαφή με το σκάφος: να δηλωθεί αν επετεύχθη επαφή (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και το μέσο επικοινωνίας (ασύρματο ή άλλο, να προσδιοριστεί λεπτομερώς).

9. Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επικοινωνία: να συνοψίσετε τυχόν επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με το σκάφος, με αναφορά του ονόματος, της εθνικότητας, του στίγματος που δήλωσε(-αν) το (τα) άτομο(-α) επί του διοπτευθέντος/εντοπισθέντος σκάφους με το (τα) οποίο(-α) πραγματοποιήθηκε η επαφή.

10. Καταγραφή διόπτευσης ή εντοπισμού: να αναφέρετε αν η διόπτευση ή ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε μέσω φωτογραφίας, βίντεο, ακουστικής καταγραφής ή έγγραφης αναφοράς.

11. Παρατηρήσεις: να αναφέρετε τυχόν άλλες παρατηρήσεις.

12. Συνημμένα: επισυνάπτεται φωτογραφία ή σκαρίφημα του σκάφους, εάν διατίθεται (να σχεδιάσετε την πλαγία όψη του σκάφους, με αναφορά τυχόν διακριτικών χαρακτηριστικών, καταρτιών και σήμανσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση).

Λεπτομερείς οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη συμπλήρωση των εκθέσεων, διατίθενται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κανόνες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιτήρησης:

Για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιτήρησης, το αρχείο διάταξης XML διατίθεται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα εφαρμογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή διατίθενται επίσης στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΥΠΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Κατάλογος των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τις επιθεωρήσεις (άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ελέγχου) στον οποίο αναγράφονται τα εξής:

α) όνομα·

β) επώνυμο·

γ) βαθμός·

δ) συντετμημένη ονομασία της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν·

ε) κατάλογος υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τις επιθεωρήσεις αλιείας ή εμπλέκονται σε αυτές. Για κάθε οργανισμό ο κατάλογος περιλαμβάνει:

 πλήρη ονομασία της υπηρεσίας,

 συντομογραφία της ονομασίας,

 πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση,

 οδό και αριθμό (εάν διαφέρει από την ταχυδρομική διεύθυνση),

 αριθμό τηλεφώνου,

 αριθμό τηλεομοιοτυπικού,

 ηλεκτρονική διεύθυνση,

 URL δικτυακού τόπου.

2. Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων επιθεώρησης και εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 78 του κανονισμού ελέγχου [άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ελέγχου].

α) όλα τα στοιχεία των δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 92 και 118 είναι προσβάσιμα·

β) η διεπαφή του δικτυακού τόπου περιλαμβάνει λειτουργίες καταλογογράφησης, ταξινόμησης, διαλογής, φυλλομέτρησης και εξαγωγής στατιστικών από τις εκθέσεις επιθεώρησης και εποπτείας.

3. Τα δεδομένα από το VMS που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού [άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού ελέγχου]. Τα ελάχιστα προσβάσιμα στοιχεία δεδομένων για κάθε στίγμα του VMS είναι:

α) το κράτος σημαίας·

β) ο αριθμός μητρώου Στόλου Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (προαιρετικά)·

δ) τα εξωτερικά γράμματα και αριθμοί νηολόγησης (προαιρετικά)·

ε) το όνομα του αλιευτικού σκάφους (προαιρετικά)·

στ) η ημερομηνία·

ζ) η ώρα·

η) το γεωγραφικό πλάτος·

θ) το γεωγραφικό μήκος·

ι) η πορεία·

ια) η ταχύτητα·

ιβ) ο αριθμός αλιευτικού ταξιδιού (εφόσον διατίθεται)·

ιγ) οι σχετικοί συναγερμοί·

ιδ) ένδειξη που υποδηλώνει εάν το στίγμα εστάλη αυτομάτως ή εισήχθη στο σύστημα διά χειρός.

Η διεπαφή του δικτυακού τόπου περιλαμβάνει λειτουργίες για τη μεταφόρτωση δεδομένων ή την οπτική τους παρουσίαση σε χάρτη, με διαλογή ανά αλιευτικό σκάφος, κατάλογο αλιευτικών σκαφών, τύπο αλιευτικού σκάφους, χρονική περίοδο ή γεωγραφική περιοχή.

4. Τα δεδομένα με τις πάσης φύσεως αλιευτικές άδειες που εκδόθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του κανονισμού, με σαφή ένδειξη των όρων που ισχύουν και των πληροφοριών επί όλων των αναστολών και αποσύρσεων (άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ελέγχου).

5. Τα στοιχεία δεδομένων που ορίζονται στα παραρτήματα II και III του παρόντος κανονισμού και τα οποία ορίζουν τα στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών αδειών είναι προσβάσιμα.

Τα εν λόγω δεδομένα αντλούνται από το μητρώο αλιευτικού στόλου της ΕΕ. Η διεπαφή περιλαμβάνει λειτουργίες καταλογογράφησης, ταξινόμησης, διαλογής και φυλλομέτρησης των πάσης φύσεων αδειών.

6. Ο τρόπος μέτρησης ενός συνεχούς εικοσιτετραώρου για τον έλεγχο της αλιευτικής προσπάθειας [άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού ελέγχου]:

Η ώρα από την οποία μετράται η συνεχής περίοδος μιας ημέρας παρουσίας στην περιοχή (υπό τη μορφή ωω:λλ σε UTC).

7. Τα δεδομένα των αλιευτικών δυνατοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισμού ελέγχου [άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού ελέγχου]:

Όλα τα στοιχεία των δεδομένων για την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας είναι προσβάσιμα.

8. Τα εθνικά ελεγκτικά προγράμματα δράσης [άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού ελέγχου]. Ένας υπερσύνδεσμος που παραπέμπει σε κάθε εθνικό ελεγκτικό πρόγραμμα δράσης, ο οποίος περιλαμβάνει τη νομική βάση του ισχύοντος πολυετούς προγράμματος·

Ο ορισμός των διαδικτυακών υπηρεσιών (παράμετροι και URL) που επιτρέπουν την άντληση δεδομένων από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων με σκοπό την επαλήθευση της πληρότητας και της ποιότητας των συλλεχθέντων δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 109 του κανονισμού ελέγχου [άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού ελέγχου].
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXV

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οι παρατηρητές ελέγχου καταγράφουν όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες μετά την επιβίβασή τους στο αλιευτικό σκάφος, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των ακολούθων:

α) Την ημερομηνία, την ώρα και το γεωγραφικό στίγμα έναρξης και λήξης κάθε αλιευτικής δραστηριότητας

β) Παρατηρήσεις για τον βυθό της θάλασσας κατά την έναρξη και λήξη της αλιευτικής δραστηριότητας

γ) Τον τύπο εργαλείου που χρησιμοποιείται σε κάθε αλιευτική δραστηριότητα και τις διαστάσεις του, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των ματιών, κατά περίπτωση, και τα χρησιμοποιούμενα προσαρτήματα

δ) Παρατηρήσεις για τα εκτιμώμενα αλιεύματα προκειμένου να εντοπισθούν τα στοχευόμενα είδη, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και οι απορρίψεις με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί σύνθεσης αλιευμάτων και απορρίψεων

ε) Παρατηρήσεις για το μέγεθος των διαφόρων αλιευθέντων ειδών, με ειδική μνεία στα δείγματα μεγέθους κατώτερου του κανονικού.

2. Οι παρατηρητές ελέγχου καταγράφουν κάθε παρεμβολή στο δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Όνομα

 

Ορισθείς από (αρμόδια αρχή)

 

Υπηρετών στην (αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται)

 

Ημερομηνία έναρξης

 

Ημερομηνία λήξης

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Είδος

 

Κράτος σημαίας

 

Όνομα

 

Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου

 

Εξωτερικό αναγνωριστικό

 

IRCS

 

Αριθμός IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός)

 

Ισχύς πρόωσης κινητήρα

 

Συνολικό μήκος

 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1.

 

2.

 

3.

 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

1.

 

2.

 

3.

 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθμός αναφοράς αλιευτικής δραστηριότητας (κατά περίπτωση)

 

Ημερομηνία

 

Τύπος χρησιμοποιούμενου εργαλείου

 

Διαστάσεις

 

Μέγεθος ματιών

 

Εγκατεστημένα προσαρτήματα

 

Ώρα έναρξης της αλιευτικής δραστηριότητας

Ώρα λήξης της αλιευτικής δραστηριότητας

 

Στίγμα κατά την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας

 

Βάθος κατά την έναρξη

 

Βάθος κατά τη λήξη της αλιευτικής δραστηριότητας

 

Στίγμα κατά τη λήξη της αλιευτικής δραστηριότητας

 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Είδος

Διατηρήθηκαν

Απορρίφθηκαν

Εκτιμώμενες ποσότητες κάθε είδους σε kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

 

 

 

Κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης

 

 

 

Εκτιμώμενες ποσότητες στοχευόμενων ειδών σε kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

 

 

 

Κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης

 

 

 

Εκτιμώμενες ποσότητες στοχευόμενων ειδών σε kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

 

 

 

Κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης

 

 

 

Εκτιμώμενο συνολικό βάρος σε kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

 

 

 

Κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVII

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εκθέσεων επιθεώρησης:

Να υποβάλετε κατά το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες Οι πληροφορίες συμπληρώνονται ανάλογα με την περίπτωση και τη διαθεσιμότητα. Λεπτομερείς οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη συμπλήρωση των εκθέσεων διατίθενται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κανόνες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιθεώρησης:

Για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιθεώρησης, το αρχείο διάταξης XML επιθεώρησης διατίθεται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα εφαρμογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή διατίθενται επίσης στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

1.  Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης ( 27 )

2.  Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (27) 

3. Σκάφος επιθεώρησης (σημαία, όνομα και εξωτερικός αριθμός νηολόγησης) (27) 

4. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (27) 

5. Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη) (27) 

6. Ώρα επιθεώρησης (έναρξη) (27) 

7. Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη) (27) 

8. Ώρα επιθεώρησης (λήξη) (27) 

9. Στίγμα του σκάφους επιθεώρησης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος) (27) 

10. Τοποθεσία του σκάφους επιθεώρησης (λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (27) 

11. Υπεύθυνος επιθεωρητής (27) 

12. Εθνικότητα

13. Επιθεωρητής 2 (27) 

14. Εθνικότητα

15.  Στοιχεία στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (27) 

16. Στίγμα και τοποθεσία του αλιευτικού σκάφους σε περίπτωση που διαφέρουν από τα αντίστοιχα του σκάφους επιθεώρησης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (27) 

17. Τύπος σκάφους (27) 

18. Πιστοποιητικό νηολογίου (27) 

19. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (27) 

20. Αριθμός ΙΜΟ (27) 

21. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (27) 

22. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (27) 

23. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (27) 

24. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (27) 

25. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (27) 

26. Κλήση ασυρμάτου πριν από την επιβίβαση

27. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από την επιθεώρηση

28. Κλίμακα επιβίβασης (27) 

29. Ταυτοποίηση επιθεωρητών

30.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (27) 

31.  Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (27) 

32. Πιστοποιητικό νηολογίου (27) 

33. Έλεγχος ισχύος πρόωσης κινητήρα

34. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (27) 

35. Λεπτομερή στοιχεία άδειας αλίευσης (27) 

36. VMS σε λειτουργία (27) 

37. Ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως σε λειτουργία (27) 

38. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (27) 

39. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (27) 

40. Στοιχεία προαναγγελίας (27) 

41. Σκοπός αναγγελίας (27) 

42. Πιστοποιητικό αποθήκευσης ιχθύων

43. Σχέδιο στοιβασίας

44. Πίνακες στάθμης για ψυχόμενες δεξαμενές θαλάσσιου ύδατος

45. Πιστοποιητικό συστημάτων ζύγισης επί του σκάφους

46. Ιδιότητα μέλους σε οργάνωση παραγωγών

47. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (λιμένας, κράτος και ημερομηνία) (27) 

48.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (27) 

49.  Επιθεώρηση αλιευμάτων (27) 

50. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (είδη, ποσότητες σε ισοδύναμο βάρος ζωντανών αλιευμάτων, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, περιοχή αλίευσης) (27) 

51. Περιθώριο ανοχής ανά είδος (27) 

52. Χωριστή καταχώριση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού (27) 

53. Χωριστή στοιβασία για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε πολυετή σχέδια (27) 

54. Χωριστή στοιβασία για τα αλιεύματα μεγέθους μικρότερου του κανονικού (27) 

55. Έλεγχος ζύγισης, μέτρηση κιβωτίων/εμπορευματοκιβωτίων, πίνακες στάθμης ή δειγματοληψία

56. Καταχώριση στοιχείων απορρίψεων (είδη, ποσότητες) (27) 

57.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (27) 

58.  Επιθεώρηση εργαλείων (27) 

59. Λεπτομερή στοιχεία εργαλείων (τύπος) (27) 

60. Λεπτομερή στοιχεία προσαρτήματος(-ων) ή συσκευής(-ών) διχτυών (τύπος) (27) 

61. Λεπτομερή στοιχεία μεγέθους ή διαστάσεων ματιών (27) 

62. Λεπτομερή στοιχεία νήματος (τύπος, πάχος) (27) 

63. Σήμανση εργαλείων

64.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (27) 

65.  Παρατηρήσεις επιθεωρητή (27) 

66.  Παρατηρήσεις πλοιάρχου (27) 

67.  Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (27) 

68.  Υπογραφή επιθεωρητή (27) 

69.  Υπογραφή πλοιάρχου (27) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ(-ΩΝ) ΣΚΑΦΟΥΣ(-ΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

1.  Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης ( *1 )

2.  Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*1) 

3. Σκάφος επιθεώρησης (σημαία, όνομα και εξωτερικός αριθμός νηολόγησης) (*1) 

4. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*1) 

5. Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη) (*1) 

6. Ώρα επιθεώρησης (έναρξη) (*1) 

7. Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη) (*1) 

8. Ώρα επιθεώρησης (λήξη) (*1) 

9. Στίγμα του σκάφους επιθεώρησης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος) (*1) 

10. Τοποθεσία του σκάφους επιθεώρησης (λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*1) 

11. Τοποθεσία λιμένα ( *2 )

12. Καθορισμένος λιμένας (*1) 

13. Υπεύθυνος επιθεωρητής (*1) 

14. Εθνικότητα

15. Επιθεωρητής 2 (*1) 

16. Εθνικότητα

17.  Στοιχεία παραδίδοντος αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (*1) 

18. Στίγμα και τοποθεσία του σκάφους (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*1) 

19. Τύπος σκάφους (*1) 

20. Πιστοποιητικό νηολογίου (*1) 

21. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*1) 

22. Αριθμός ΙΜΟ (*1) 

23. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (*1) 

24. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

25. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

26. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

27. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

28. Έλεγχος VMS πριν από την επιβίβαση

29. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από τη μεταφόρτωση (*1) 

30.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*1) 

31.  Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (*1) 

32. Πιστοποιητικό νηολογίου (*1) 

33. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (*1) 

34. Λεπτομερή στοιχεία άδειας αλίευσης (*1) 

35. Λεπτομερή στοιχεία άδειας μεταφόρτωσης (*1) 

36. VMS σε λειτουργία

37. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (*1) 

38. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (*1) 

39. Στοιχεία προαναγγελίας (*1) 

40. Σκοπός προαναγγελίας (συμπεριλαμβανομένου καθεστώτος ΠΛΑ αλιείας) (*1) 

41. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (λιμένας, κράτος και ημερομηνία) (*2) 

42.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*1) 

43.  Επιθεώρηση αλιευμάτων (*1) 

44. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (πριν από τη μεταφόρτωση) (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*1) 

45. Περιθώριο ανοχής ανά είδος (*1) 

46. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που μεταφορτώθηκαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*1) 

47.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*1) 

48.  Στοιχεία παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (*1) 

49. Στίγμα και τοποθεσία του σκάφους (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*1) 

50. Τύπος σκάφους (*1) 

51. Πιστοποιητικό νηολογίου (*1) 

52. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*1) 

53. Αριθμός ΙΜΟ (*1) 

54. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (*1) 

55. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

56. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

57. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

58. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*1) 

59. Έλεγχος VMS πριν από την επιβίβαση

60. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από τη μεταφόρτωση (*1) 

61.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*1) 

62.  Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (*1) 

63. Πιστοποιητικό νηολογίου (*1) 

64. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (*1) 

65. VMS σε λειτουργία

66. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (*1) 

67. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (*1) 

68. Στοιχεία προαναγγελίας (*1) 

69. Σκοπός προαναγγελίας (*1) 

70. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (λιμένας, κράτος και ημερομηνία) (*2) 

71.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*1) 

72.  Επιθεώρηση αλιευμάτων (*1) 

73. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (πριν από τη μεταφόρτωση) (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*1) 

74. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που παρελήφθησαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*1) 

75.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*1) 

76.  Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*1) 

77.  Παρατηρήσεις πλοιάρχου(-ων) (*1) 

78.  Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*1) 

79.  Υπογραφή επιθεωρητή (*1) 

80.  Υπογραφή πλοιάρχου(-ων) (*1) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1.  Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης ( *3 )

2.  Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*3)  ( *4 )

3. Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*3)  (*4) 

4. Ώρα επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*3)  (*4) 

5. Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*3)  (*4) 

6. Ώρα επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*3)  (*4) 

7. Τοποθεσία λιμένα (*3)  (*4) 

8. Καθορισμένος λιμένας (*3)  (*4) 

9. Υπεύθυνος επιθεωρητής (*3) 

10. Εθνικότητα

11. Επιθεωρητής 2 (*3) 

12. Εθνικότητα

13.  Στοιχεία στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (*3)  (*4) 

14. Τύπος σκάφους (*3)  (*4) 

15. Πιστοποιητικό νηολογίου (*3)  (*4) 

16. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*3)  (*4) 

17. Αριθμός ΙΜΟ (*3)  (*4) 

18. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (*3) 

19. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*3)  (*4) 

20. Στοιχεία πραγματικού δικαιούχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*3)  (*4) 

21. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*3) 

22. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*3) 

23. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*3) 

24. Έλεγχος VMS πριν από την άφιξη για εκφόρτωση (*3)  (*4) 

25. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από την άφιξη

26. Ταυτοποίηση επιθεωρητών

27.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*3)  (*4) 

28.  Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (*3)  (*4) 

29. Πιστοποιητικό νηολογίου (*3) 

30. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (*3)  (*4) 

31. Λεπτομερή στοιχεία άδειας αλίευσης (*3)  (*4) 

32. Λεπτομερή στοιχεία άδειας πρόσβασης στον λιμένα και εκφόρτωσης (*3)  (*4) 

33. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (*3) 

34. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (*3) 

35. Στοιχεία προαναγγελίας (*3)  (*4) 

36. Σκοπός προαναγγελίας (συμπεριλαμβανομένου καθεστώτος ΠΛΑ αλιείας) (*3)  (*4) 

37. Πιστοποιητικό αποθήκευσης ιχθύων

38. Σχέδιο στοιβασίας

39. Πίνακες στάθμης για ψυχόμενες δεξαμενές θαλάσσιου ύδατος

40. Πιστοποιητικό συστημάτων ζύγισης επί του σκάφους

41. Ιδιότητα μέλους σε οργάνωση παραγωγών

42. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (ημερομηνία, κράτος και λιμένας) (*3)  (*4) 

43.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*3)  (*4) 

44.  Επιθεώρηση αλιευμάτων (*3)  (*4) 

45. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*3)  (*4) 

46. Περιθώριο ανοχής ανά είδος (*3) 

47. Χωριστή καταχώριση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού (*3) 

48. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που εκφορτώθηκαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*3)  (*4) 

49. Έλεγχος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης (*3) 

50. Επισήμανση

51. Έλεγχος ζύγισης, μέτρηση κιβωτίων/εμπορευματοκιβωτίων ή δειγματοληψία κατά την εκφόρτωση

52. Έλεγχος χώρου αποθήκευσης ιχθύων μετά την εκφόρτωση

53. Ζύγιση αλιευμάτων κατά την εκφόρτωση

54.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*3)  (*4) 

55.  Στοιχεία μεταφόρτωσης για αλιεύματα που παρελήφθησαν από άλλο(-α) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) (*3)  (*4) 

56. Στοιχεία παραδίδοντος(-ων) αλιευτικού(-ών) σκάφους(-ών) (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου, αριθμός IMO, αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου, σημαία) (*3)  (*4) 

57. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης μεταφόρτωσης (*3)  (*4) 

58. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που μεταφορτώθηκαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*3)  (*4) 

59. Άλλα δικαιολογητικά έγγραφα αλιευμάτων (πιστοποιητικά αλιευμάτων) (*3)  (*4) 

60.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*3)  (*4) 

61.  Επιθεώρηση εργαλείων (*3)  (*4) 

62. Λεπτομερή στοιχεία εργαλείων (τύπος) (*3)  (*4) 

63. Λεπτομερή στοιχεία προσαρτήματος(-ων) ή συσκευής(-ών) διχτυών (τύπος) (*3)  (*4) 

64. Λεπτομερή στοιχεία μεγέθους ή διαστάσεων ματιών (*3)  (*4) 

65. Λεπτομερή στοιχεία νήματος (τύπος, πάχος) (*3)  (*4) 

66. Σήμανση εργαλείων

67.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*3)  (*4) 

68.  Κατάσταση αλιευτικού σκάφους σε περιοχή(-ές) ΠΟΔΑ όπου έχει διεξαχθεί η αλιεία ή οι σχετικές με την αλιεία δραστηριότητες [μεταξύ άλλων σε τυχόν κατάλογο αλιευτικών σκαφών που ασκούν παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ)] (*3)  (*4) 

69.  Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*3) 

70.  Παρατηρήσεις πλοιάρχου (*3)  (*4) 

71.  Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*3) 

72.  Υπογραφή επιθεωρητή (*3)  (*4) 

73.  Υπογραφή πλοιάρχου (*3)  (*4) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.  Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης ( *5 )

2.  Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*5) 

3. Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*5) 

4. Ώρα επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*5) 

5. Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*5) 

6. Ώρα επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*5) 

7. Τοποθεσία λιμένα (*5) 

8. Υπεύθυνος επιθεωρητής (*5) 

9. Εθνικότητα

10. Επιθεωρητής 2 (*5) 

11. Εθνικότητα

12. Ταυτοποίηση επιθεωρητών

13.  Στοιχεία αγοράς ή εγκαταστάσεων υπό επιθεώρηση (όνομα και διεύθυνση) (*5) 

14. Στοιχεία ιδιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*5) 

15. Στοιχεία εκπροσώπου του ιδιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*5) 

16.  Λεπτομερή στοιχεία αλιευτικών προϊόντων που επιθεωρήθηκαν [είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης, ταυτοποίηση σκάφους(-ών) προέλευσης] (*5) 

17. Στοιχεία εγκεκριμένου αγοραστή, εγκεκριμένης ιχθυόσκαλας ή άλλων οργανισμών ή προσώπων υπεύθυνων για την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*5) 

18. Έλεγχος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης (*5) 

19. Επισήμανση για σκοπούς ιχνηλασιμότητας (*5) 

20. Κοινές προδιαγραφές εμπορίας (*5) 

21. Κατηγορίες μεγέθους

22. Κατηγορίες νωπότητας

23. Επιθεωρηθέντα αλιευτικά προϊόντα που υπόκεινται στον μηχανισμό αποθεματοποίησης

24. Αλιευτικά προϊόντα τα οποία ζυγίστηκαν πριν από την πώληση

25. Βαθμονομημένα και σφραγισμένα συστήματα ζύγισης

26.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*5) 

27.  Επιθεώρηση εγγράφων που σχετίζονται με επιθεωρηθέντα αλιευτικά προϊόντα (*5) 

28. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης εκφόρτωσης

29. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης ανάληψης

30. Λεπτομερή στοιχεία παραστατικών μεταφοράς

31. Λεπτομερή στοιχεία τιμολογίων προμηθευτών και δελτίων πώλησης

32. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

33. Στοιχεία εισαγωγέα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση)

34.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*5) 

35.  Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*5) 

36.  Παρατηρήσεις φορέα εκμετάλλευσης (*5) 

37.  Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*5) 

38.  Υπογραφή επιθεωρητή (*5) 

39.  Υπογραφή φορέα εκμετάλλευσης (*5) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1.  Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης ( *6 )

2.  Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*)

3. Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη) (*)

4. Ώρα επιθεώρησης (έναρξη) (*)

5. Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη) (*)

6. Ώρα επιθεώρησης (λήξη) (*)

7. Τοποθεσία επιθεώρησης (διεύθυνση) (*)

8. Υπεύθυνος επιθεωρητής (*)

9. Εθνικότητα

10. Επιθεωρητής 2 (*)

11. Εθνικότητα

12. Ταυτοποίηση επιθεωρητών

13.  Στοιχεία στοχευόμενου οχήματος (τύπος και εθνικότητα) (*)

14. Αναγνωριστικό ρυμουλκού (αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας) (*)

15. Αναγνωριστικό ρυμουλκουμένου (αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας) (*)

16. Στοιχεία ιδιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)

17. Στοιχεία οδηγού (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)

18.  Επιθεώρηση εγγράφων που σχετίζονται με αλιευτικά προϊόντα (*)

19.  Αλιευτικά προϊόντα που ζυγίστηκαν πριν από τη μεταφορά [είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης, ταυτοποίηση σκάφους(-ών) προέλευσης] (*)

20. Προορισμός οχήματος (*)

21. Λεπτομερή στοιχεία παραστατικών μεταφοράς

22. Ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού μεταφοράς στο κράτος μέλος σημαίας

23. Επισύναψη ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο παραστατικό μεταφοράς

24. Ηλεκτρονική διαβίβαση του ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο κράτος μέλος σημαίας

25. Επισύναψη άλλου εγγράφου αλιευμάτων στο παραστατικό μεταφοράς (πιστοποιητικό αλιευμάτων)

26. Παραλαβή παραστατικού μεταφοράς από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή εμπορίας πριν από την άφιξη

27. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης εκφόρτωσης

28. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης ανάληψης

29. Αντιπαραβολή της δήλωσης ανάληψης με τη δήλωση εκφόρτωσης

30. Λεπτομερή στοιχεία δελτίου πώλησης ή τιμολογίων

31. Επισήμανση για σκοπούς ιχνηλασιμότητας

32. Ζύγιση δείγματος κιβωτίων/εμπορευματοκιβωτίων

33. Βαθμονομημένα και σφραγισμένα συστήματα ζύγισης

34. Μητρώο ζύγισης

35. Σφράγιση οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου

36. Αναγραφή των στοιχείων της σφραγίδας στο παραστατικό μεταφοράς

37. Επιθεωρούσα αρχή που τοποθέτησε τις σφραγίδες (*)

38. Κατάσταση των σφραγίδων (*)

39.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)

40.  Αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρθηκαν πριν από τη ζύγιση [είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης, ταυτοποίηση σκάφους(-ών) προέλευσης] (*)

41. Προορισμός οχήματος (*)

42. Λεπτομερή στοιχεία παραστατικών μεταφοράς

43. Ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού μεταφοράς στο κράτος μέλος σημαίας

44. Επισύναψη ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο παραστατικό μεταφοράς

45. Ηλεκτρονική διαβίβαση του ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο κράτος μέλος σημαίας

46. Παραλαβή παραστατικού μεταφοράς από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή εμπορίας πριν από την άφιξη

47. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης εκφόρτωσης

48. Ζύγιση αλιευτικών προϊόντων με παρατηρητή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους κατά την άφιξη στον προορισμό

49. Στοιχεία εγκεκριμένου αγοραστή, εγκεκριμένης ιχθυόσκαλας ή άλλων οργανισμών ή προσώπων υπεύθυνων για την πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)

50. Σφράγιση οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου

51. Αναγραφή των στοιχείων της σφραγίδας στο παραστατικό μεταφοράς

52. Επιθεωρούσα αρχή που τοποθέτησε τις σφραγίδες (*)

53. Κατάσταση των σφραγίδων (*)

54.  Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)

55.  Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*)

56.  Παρατηρήσεις μεταφορέα (*)

57.  Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*)

58.  Υπογραφή επιθεωρητή (*)

59.  Υπογραφή μεταφορέα (*)

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

image

ΕΠΙΣΕΙΟΝΤΑ Ή ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούνται σε επιθεωρήσεις ελέγχου της αλιείας για την επιβολή του νόμου πρέπει να φέρουν επισείοντα ή σύμβολο επιθεώρησης εμφανώς τοποθετημένο επί των πλευρών του χρησιμοποιούμενου μέσου κατά τρόπο που να είναι ευδιάκριτος. Τα σκάφη που ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα φέρουν τον επισείοντα επιθεώρησης σε κάθε επιχείρηση.

Οι λέξεις «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» μπορούν επίσης να αναγράφονται με μπογιά στις πλευρές του μέσου ώστε να είναι ευδιάκριτες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIX

ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

1. Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος ισχύουν για την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση σε αλιευτικά σκάφη στα οποία η επιβίβαση απαιτεί ανάβαση 1,5 μέτρων και άνω.

2. Παρέχεται κατάλληλη κλίμακα επιβίβασης, η οποία επιτρέπει στους επιθεωρητές να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται με ασφάλεια στη θάλασσα. Η κλίμακα επιβίβασης τηρείται καθαρή και σε καλή κατάσταση.

3. Η κλίμακα τοποθετείται στη θέση της και να στερεώνεται έτσι ώστε:

α) να μην λερώνεται από τυχόν απορρίψεις από το αλιευτικό σκάφος·

β) να βρίσκεται μακριά από παραμορφώσεις του κύτους και, στο μέτρο το δυνατού, στη μέση του αλιευτικού σκάφους, για να διευκολύνεται η χρήση της·

γ) κάθε βαθμίδα της να στερεώνεται σταθερά στην πλευρά του αλιευτικού σκάφους.

4. Οι βαθμίδες της κλίμακας επιβίβασης:

α) είναι κατασκευασμένες από σκληρό ξύλο ή άλλο υλικό ισοδύναμων ιδιοτήτων, να είναι ολόσωμες και χωρίς κόμβους· οι τέσσερεις χαμηλότερες βαθμίδες έχουν κατασκευασθεί από καουτσούκ επαρκούς αντοχής και ακαμψίας ή από άλλο κατάλληλο υλικό ισοδύναμων χαρακτηριστικών·

β) αποτελεσματική αντιολισθητική επιφάνεια·

γ) δεν έχουν μήκος μικρότερο από 480 mm, πλάτος μικρότερο από 115 mm και πάχος μικρότερο από 23 mm, εξαιρουμένων άλλων αντιολισθητικών διατάξεων ή αυλακώσεων·

δ) ισαπέχουν μεταξύ τους όχι λιγότερο από 300 mm ή περισσότερο από 380 mm·

ε) έχουν στερεωθεί έτσι ώστε να παραμένουν οριζόντιες.

5. Καμία κλίμακα επιβίβασης δεν έχει περισσότερες από δύο ανταλλακτικές βαθμίδες στερεωμένες στη θέση τους με μέθοδο διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την κατασκευή της κλίμακας, και οι βαθμίδες που στερεώθηκαν με αυτόν τον τρόπο αντικαθίστανται, μόλις αυτό καταστεί εύλογα εφικτό, από βαθμίδες στερεωμένες στη θέση τους με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την κατασκευή της κλίμακας.

Όταν η ανταλλακτική βαθμίδα στερεώνεται στα πλευρικά σχοινιά της κλίμακας επιβίβασης μέσω αυλακώσεων στην πλευρά της βαθμίδας, οι αυλακώσεις αυτές εκτείνονται κατά μήκος των βαθμίδων.

6. Τα πλευρικά σχοινιά της κλίμακας αποτελούνται από δύο ακάλυπτα καννάβινα ή ισοδύναμα σχοινιά, περιφέρειας τουλάχιστον 60 mm, σε κάθε πλευρά· τα σχοινιά δεν καλύπτονται από κανένα άλλο υλικό και είναι συνεχή, χωρίς αρμούς μέχρι την υψηλότερη βαθμίδα· διατηρούνται έτοιμα για χρήση αν απαιτηθεί δύο κύρια σχοινιά που προσδένονται κατάλληλα στο αλιευτικό σκάφος, περιφέρειας τουλάχιστον 65 mm, και ένα σχοινί ασφαλείας.

7. Οι σανίδες στερέωσης, κατασκευασμένες από σκληρό ξύλο ή άλλο υλικό ισοδύναμων ιδιοτήτων, ολόσωμες, χωρίς κόμβους και μήκους μεταξύ 1,8 και 2 m, τοποθετούνται σε διαστήματα έτσι ώστε να εμποδίζουν τη συστροφή της κλίμακας επιβίβασης. Η χαμηλότερη σανίδα στερέωσης τοποθετείται στην πέμπτη βαθμίδα από τη βάση της κλίμακας και το διάστημα μεταξύ κάθε σανίδας στερέωσης και της επόμενής της δεν υπερβαίνει τις εννέα βαθμίδες.

8. Παρέχονται τα μέσα που διασφαλίζουν την ασφαλή και εύκολη διάβαση των επιθεωρητών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από το σκάφος, από την κεφαλή της κλίμακας επιβίβασης ή οποιασδήποτε κύριας κλίμακας ή άλλης υπάρχουσας διάταξης και του καταστρώματος. Όταν η εν λόγω διάβαση πραγματοποιείται με δίοδο από άνοιγμα στα ρέλια ή στο παραπέτο προβλέπονται κατάλληλες χειρολαβές.

9. Όταν η διάβαση πραγματοποιείται μέσω κλίμακας στο παραπέτο, η εν λόγω κλίμακα προσδένεται με ασφάλεια στα ρέλια ή στο βάθρο του παραπέτου και τοποθετούνται δύο ορθοστάτες με χειρολαβή στο σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης από το σκάφος που δεν απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 0,70 m ή περισσότερο από 0,80 m. Κάθε ορθοστάτης ο οποίος στερεώνεται σταθερά στο κύτος του σκάφους, στην βάση του ή κοντά σε αυτή καθώς και στο υψηλότερο σημείο, έχει διάμετρο πάνω από 40 mm και εκτείνεται περισσότερο από 1,20 m πάνω από την κορυφή του παραπέτου.

10. Τη νύχτα υπάρχει φωτισμός έτσι ώστε η πλευρική κλίμακα επιβίβασης και το σημείο από το οποίο ο επιθεωρητής επιβιβάζεται στο αλιευτικό σκάφος να έχουν επαρκή φωτισμό. Ένα κυκλικό σωσίβιο εφοδιασμένο με αυτοενεργοποιούμενο φανό είναι έτοιμο για χρήση. Ένα ορμίδιο είναι έτοιμο για χρήση εάν απαιτείται.

11. Παρέχονται τα μέσα ώστε η κλίμακα επιβίβασης να μπορεί να χρησιμοποιείται και στις δύο πλευρές του αλιευτικού σκάφους. Ο υπεύθυνος επιθεωρητής μπορεί να υποδείξει σε ποιά πλευρά θα ήθελε να τοποθετηθεί η κλίμακα επιβίβασης.

12. Η στερέωση της κλίμακας και η επιβίβαση και αποβίβαση του επιθεωρητή πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του αρμοδίου αξιωματικού του αλιευτικού σκάφους.

13. Εάν σε οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος ορισμένα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, όπως τα περιζώματα ασφαλείας, παρεμποδίζουν την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση των επιθεωρητών.
▼M1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣΑριθ.

Σοβαρή παράβαση

Βαθμοί

1

Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων καταχώρισης και υποβολής έκθεσης για αλιεύματα ή δεδομένα σχετικά με αλιεύματα, όπου συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα που πρέπει να διαβιβάζονται μέσω δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

3

2

Χρήση απαγορευμένου ή μη σύμφωνου προς τις διατάξεις εργαλείου σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

4

3

Παραποίηση ή απόκρυψη σημάνσεων, ταυτότητας ή νηολόγησης

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

5

4

Παραποίηση, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν έρευνα

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

5

5

Διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκφόρτωσης αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

5

6

Διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας κατά τρόπο μη σύμφωνο με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης ή κατά τρόπο που παραβαίνει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

5

7

Αλίευση χωρίς ισχύουσα άδεια, άδεια αλίευσης ή έγκριση εκδοθείσα από το κράτος σημαίας ή από το οικείο παράκτιο κράτος

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

7

8

Αλίευση σε απαγορευμένη περιοχή ή σε απαγορευμένη περίοδο, χωρίς ποσόστωση ή μετά την επίτευξη ποσόστωσης ή πέραν απαγορευμένου βάθους

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

6

9

Αλιεία που έχει ως στόχο απόθεμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο αναστολής αλίευσης ή για το οποίο έχει απαγορευθεί η αλιεία

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

7

10

Παρακώλυση του έργου υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το οποίο συνίσταται στην επιθεώρηση της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, ή του έργου παρατηρητών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το οποίο συνίσταται στον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

7

11

Μεταφόρτωση ή συμμετοχή σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με αλιευτικά σκάφη τα οποία διαπιστώθηκε ότι έχουν συμμετάσχει σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ιδίως εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ της Ένωσης ή στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, ή στήριξη και επανεφοδιασμός των εν λόγω σκαφών

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

7

12

Χρήση αλιευτικού σκάφους χωρίς εθνικότητα, το οποίο επομένως είναι πλοίο άνευ εθνικότητας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

7

▼M1 —————

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIIΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

 

Στοιχείο δεδομένων

Κωδικός

Περιεχόμενο

Υποχρεωτικό / Προαιρετικό

1

Κανόνες δεοντολογίας

BUS

Κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ποιες επικυρώσεις εκτελούνται στο σύστημα επικύρωσης

 

2

Ταυτότητα κανόνα δεοντολογίας

BR

Ενιαίος κωδικός για κάθε είδος εξέτασης, επικύρωσης, ελέγχου, κ.λπ.

Υ

3

Πρωτογενής δέσμη δεδομένων

D1

Υποδηλώνει ποια δέσμη δεδομένων επικυρώνεται

Υ

4

Δευτερογενής δέσμη δεδομένων

D2

Υποδηλώνει με ποια(-ες) δέσμη(-ες) δεδομένων επικυρώνεται η πρωτογενής δέσμη δεδομένων

Υ

5

Ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ

LE

Παραπομπή στους ισχύοντες κανονισμούς και άρθρα

Υ

6

Νομική απαίτηση

RQ

Σύντομη περίληψη της νομικής απαίτησης

Υ

7

Λεπτομέρειες επικύρωσης

VS

Λεπτομερή στοιχεία αυτού που επικυρώνεται

Υ

8

Ασυμφωνίες της επικύρωσης

INC

Ασυμφωνίες που διαπιστώθηκαν ως αποτέλεσμα των διαδικασιών επικύρωσης

 

9

Αριθμός καταχώρισης της ασυμφωνίας

RN

Ενιαίος αναγνωριστικός αριθμός ή αριθμός καταχώρισης της ασυμφωνίας

Υ

10

Ταυτότητα κανόνα δεοντολογίας

BR

Ενιαίος κωδικός για κάθε είδος εξέτασης, επικύρωσης, ελέγχου, κ.λπ.

Υ

11

Αριθμός καταχώρισης της επικυρωμένης καταχώρισης

RV

Ενιαίος αναγνωριστικός αριθμός ή αριθμός καταχώρισης της επικυρωμένης καταχώρισης από την πρωτογενή δέσμη δεδομένων

Υ

12

Είδος ασυμβατότητας

IY

Είδος διαπιστωθείσας ασυμβατότητας

Υ

13

Τιμή ασυμφωνίας

IV

Τιμή/διαφορά/μέγεθος της διαπιστωθείσας ασυμφωνίας (εφόσον χρειάζεται)

ΥΥΠ

14

Αρχική τιμή

OR

Αρχική τιμή πριν τη διόρθωση

Υ

15

Επακόλουθα μέτρα

FU

Επεξήγηση του λόγου για τον οποίο τα δεδομένα είναι ασύμφωνα και παρακολούθηση

Π

16

Αποτελέσματα της μεταγενέστερης παρακολούθησης

FR

Διορθωμένη τιμή για την εν λόγω ασυμφωνία

ΥΥΠ

17

Ολοκλήρωση της μεταγενέστερης παρακολούθησης

FX

Αναφορά σχετικά με το κατά πόσο η μεταγενέστερη παρακολούθηση έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη

ΥΥΠ

18

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταγενέστερης παρακολούθησης

FD

Η ημερομηνία κατά την οποία το θέμα έχει πλήρως επιλυθεί ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας επί παραβάσει είναι γνωστό

ΥΥΠ

19

Διαδικασία παράβασης

IP

Αναφορά σε σχετική διαδικασία επί παραβάσει ή νομική δράση που ανελήφθη από τις αρχές, κατά περίπτωση

ΥΥΠ

20

Πληροφορίες επικύρωσης

VAL

Πληροφορίες επικύρωσης για ένα συγκεκριμένο στοιχείο και κανόνα δεοντολογίας Προς χρήση ως επιμέρους στοιχείο του επικυρωθέντος στοιχείου

 

21

Ημερομηνία επικύρωσης

VD

Ημερομηνία επικύρωσης

Υ

22

Αναφορά σε ασυμφωνία

RI

Ενιαίος αναγνωριστικός αριθμός ή αριθμός καταχώρισης της ασυμφωνίας

ΥΥΠ

23

Δεδομένα VMS

VMS

Δεδομένα στίγματος που προέρχονται από το Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών

 

24

Χώρα νηολόγησης

FS

Κράτος σημαίας στο οποίο νηολογήθηκε το σκάφος Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας

Υ

25

Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου του σκάφους (CFR)

IR

Μορφή AAAXXXXXXXXX όπου το A είναι κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει τη χώρα πρώτης νηολόγησης εντός της ΕΕ και Χ είναι γράμμα ή αριθμός

Υ

26

Διεθνές σήμα κλήσης ασυρμάτου

RC

Διεθνές σήμα κλήσης ασυρμάτου, εάν ο CFR δεν έχει επικαιροποιηθεί ή δεν υπάρχει

ΥΥΠ

27

Όνομα του σκάφους

NA

Όνομα του σκάφους

Π

28

Αριθ. αλιευτικού ταξιδιού

TN

Αύξων αριθμός αλιευτικού ταξιδιού

Υ

29

Αριθμός καταχώρισης

RN

Ενιαίος διαδοχικός αριθμός καταχώρισης που δίνεται σε κάθε καταχώριση

Υ

30

Ημερομηνία και ώρα

DT

Ημερομηνία και ώρα διαβίβασης

Υ

31

Υπο-δήλωση στίγματος

POS

Στίγμα κατά την απόρριψη (βλέπε λεπτομέρειες για τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά του POS)

Υ

32

Ταχύτητα

SP

Ταχύτητα του σκάφους σε κόμβους (nn,n)

Υ

33

Πορεία

CO

Πορεία του σκάφους σε μοίρες (0-360)

Υ

34

Ημερομηνία και ώρα παραλαβής από την αρμόδια αρχή

DR

Ημερομηνία και ώρα καταχώρισης από την αρμόδια αρχή

Υ

35

Δια χειρός

MA

Υποδηλώνει κατά πόσο τα δεδομένα ελήφθησαν ηλεκτρονικά ή εισήχθησαν δια χειρός (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Υ

36

Ημερομηνία και ώρα εισαγωγής δεδομένων δια χειρός

DM

Ημερομηνία και ώρα εισαγωγής δεδομένων στη βάση δεδομένων δια χειρός, σε περίπτωση εισαγωγής δια χειρός

ΥΥΠ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

1. Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης πάσης φύσεως αλιευτικών αδειών [άρθρο 115 στοιχείο α) του κανονισμού ελέγχου]:

α) όνομα αρμόδιας αρχής·

β) πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση·

γ) διεύθυνση (οδός και αριθμός) (εάν διαφέρει από την ταχυδρομική διεύθυνση)·

δ) αριθμός τηλεφώνου·

ε) αριθμός τηλεομοιοτυπικού·

στ) ηλεκτρονική διεύθυνση·

ζ) ιστότοπος URL.

2. Κατάλογος καθορισμένων λιμένων για τους σκοπούς της μεταφόρτωσης [άρθρο 115 στοιχείο β) του κανονισμού ελέγχου] ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

α) όνομα λιμένα·

β) κωδικό λιμένα σύμφωνα με το σύστημα UN/LOCODΕ·

γ) συντεταγμένες του στίγματος του λιμένα·

δ) ώρες λειτουργίας·

ε) διεύθυνση ή περιγραφή των τόπων μεταφόρτωσης.

3. Κατάλογος καθορισμένων λιμένων που ορίστηκαν σε πολυετές σχέδιο [άρθρο 115 στοιχείο γ) του κανονισμού ελέγχου] ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

α) όνομα λιμένα·

β) κωδικό λιμένα σύμφωνα με το σύστημα UN/LOCODΕ·

γ) συντεταγμένες του στίγματος του λιμένα·

δ) ώρες λειτουργίας·

ε) διεύθυνση ή περιγραφή των τόπων εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης·

στ) τους σχετικούς όρους καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων για τις ποσότητες των ειδών στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου για κάθε εκφόρτωση.

4. Απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο από τα κράτη μέλη [άρθρο 115 στοιχείο δ) του κανονισμού ελέγχου]:

α) την εθνική νομική βάση της απόφασης για τη θέσπιση απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο·

β) κατάλογο των συντεταγμένων που οριοθετούν το περίγραμμα της απαγόρευσης·

γ) ημερομηνία και ώρα έναρξης·

δ) ημερομηνία και ώρα λήξης·

ε) όροι που διέπουν την αλιεία στην εν λόγω περιοχή κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης·

στ) χάρτης που καταδεικνύει τα όρια της απαγόρευσης.

5. Στοιχεία του κέντρου επικοινωνίας για τη διαβίβαση ή υποβολή ημερολογίων αλιείας, προαναγγελιών, δηλώσεων μεταφόρτωσης, δηλώσεων εκφόρτωσης, δελτίων πώλησης, δηλώσεων ανάληψης και παραστατικών μεταφοράς [άρθρο 115 στοιχείο ε) του κανονισμού ελέγχου]:

α) όνομα κέντρου επικοινωνίας·

β) πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση·

γ) διεύθυνση (οδός και αριθμός)·

δ) αριθμός τηλεφώνου·

ε) αριθμός τηλεομοιοτυπικού·

στ) ηλεκτρονική διεύθυνση·

ζ) ιστότοπος URL (κατά περίπτωση).

6. Απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο από την Επιτροπή [άρθρο 115 στοιχείο στ) του κανονισμού ελέγχου]:

α) κατάλογος των συντεταγμένων που οριοθετούν το περίγραμμα της απαγόρευσης στα ύδατα του σχετικού κράτους μέλους·

β) ημερομηνία και ώρα έναρξης·

γ) ημερομηνία και ώρα λήξης·

δ) όροι που διέπουν την αλιεία στην εν λόγω περιοχή κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης·

ε) χάρτης που καταδεικνύει τα όρια της απαγόρευσης.

7. Απόφαση απαγόρευσης αλιείας [άρθρο 115 στοιχείο ζ) του κανονισμού ελέγχου]:

α) η εθνική νομική βάση·

β) το σχετικό απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων που υπόκεινται σε ποσόστωση η οποία θεωρείται εξαντλημένη ή των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί·

γ) ο κωδικός αλιευτικής περιοχής·

δ) η ημερομηνία έναρξης·

ε) το είδος αλιείας ή ο τύπος εργαλείου (κατά περίπτωση).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

image

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 161 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 161 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΝΟΨΗ

Άρθρα 5 έως 7 του κανονισμού ελέγχου

2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ

ΣΥΝΟΨΗ

2.1.    Άρθρο 6 του κανονισμού ελέγχου

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

 Αριθμός αλιευτικών αδειών που εκδόθηκαν

 Αριθμός αλιευτικών αδειών που ανεστάλησαν προσωρινά

 Αριθμός αλιευτικών αδειών που αφαιρέθηκαν οριστικά

 Αριθμός παραβάσεων σχετικά με αλιευτικές άδειες που διαπιστώθηκαν