02011D0172 — EL — 23.03.2017 — 007.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/172/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Μαρτίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

(ΕΕ L 076 της 22.3.2011, σ. 63)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ 2012/159/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 19ης Μαρτίου 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

ΑΠΌΦΑΣΗ 2012/723/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 26ης Νοεμβρίου 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/144/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης Μαρτίου 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

ΑΠΌΦΑΣΗ 2014/153/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Μαρτίου 2014

  L 85

9

21.3.2014

 M5

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/486 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Μαρτίου 2015

  L 77

16

21.3.2015

 M6

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/411 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 18ης Μαρτίου 2016

  L 74

40

19.3.2016

►M7

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/496 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης Μαρτίου 2017

  L 76

22

22.3.2017

►M8

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/498 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης Μαρτίου 2017

  L 76

33

22.3.2017


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 203, 11.7.2014, σ.  113 (2011/172/ΚΕΠΠΑ)
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/172/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Μαρτίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων φορέων λόγω της κατάστασης στην ΑίγυπτοΆρθρο 1

1.  Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων που ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνα για παράνομη ιδιοποίηση αιγυπτιακών κρατικών κεφαλαίων και φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων συνδεδεμένων με αυτά, σύμφωνα με τον κατάλογο του παραρτήματος.

2.  Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ή προς όφελός τους.

3.  Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό όρους που κρίνει σκόπιμους, αφού ορίσει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των φυσικών προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους· μεταξύ αυτών, δαπάνες για είδη διατροφής, ενοίκια ή ενυπόθηκα δάνεια, φάρμακα και ιατρικά έξοδα, φόροι, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, ή

δ) απαιτούνται για έκτακτες δαπάνες, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική έγκριση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έγκριση.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

▼M2

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατονομάστηκε στο παράρτημα ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν από ή μετά την ημερομηνία αυτή·

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις κατοχυρωμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τις απαιτήσεις αυτές·

γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα, και

δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

▼B

5.  Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει καθορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορείς ή οντότητες να προβαίνουν σε πληρωμές οφειλόμενες δυνάμει σύμβασης συναφθείσας πριν από την καταχώρηση στον κατάλογο του παραρτήματος των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει προσδιορίσει ότι η πληρωμή δεν λαμβάνεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

▼M2

6.  Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή

β) πληρωμές οφειλόμενες βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ή

γ) πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή οι οποίες είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να εμπίπτουν στα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

▼B

Άρθρο 2

1.  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο του παραρτήματος.

2.  Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του κατά την παράγραφο 1 στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, μαζί με τους λόγους της καταχώρισης στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις.

3.  Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του κατά την παράγραφο 1 και ενημερώνει ανάλογα το οικείο πρόσωπο, οντότητα ή φορέα.

Άρθρο 3

1.  Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων στον κατάλογο του άρθρου 1 παράγραφος 1.

2.  Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, περιλαμβανομένων των ψευδωνύμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και τα καθήκοντα ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 4

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 μέτρων, η Ένωση παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

▼M1

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

▼M7

Ισχύει έως τις 22 Μαρτίου 2018.

▼M1

Η παρούσα απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται καταλλήλως, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚατάλογος των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1

 

Ονοματεπώνυμο

(και ενδεχόμενα προσωνύμια)

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Πρώην Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Ημερομηνία γέννησης: 4.5.1928

Άνδρας

Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

2.

Suzanne Saleh Thabet

Σύζυγος του κ. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ημερομηνία γέννησης: 28.2.1941

Γυναίκα

Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Υιός του κ. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Ημερομηνία γέννησης: 26.11.1960

Άνδρας

Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Σύζυγος του κ. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, υιού του πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ημερομηνία γέννησης: 5.10.1971

Γυναίκα

Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Υιός του κ. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ημερομηνία γέννησης: 28.12.1963

Άνδρας

Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Σύζυγος του κ. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, υιού του πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Ημερομηνία γέννησης: 13.10.1982

Γυναίκα

Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Πρώην μέλος του Κοινοβουλίου

Ημερομηνία γέννησης: 12.01.1959

Άνδρας

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Σύζυγος του κ. Ahmed Abdelaziz Ezz

Ημερομηνία γέννησης: 31.1.1963

Γυναίκα

Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία που έχουν κινήσει οι αιγυπτιακές αρχές για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Σύζυγος του κ. Ahmed Abdelaziz Ezz

Ημερομηνία γέννησης: 25.05.1959

Γυναίκα

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Σύζυγος του κ. Ahmed Abdelaziz Ezz

Ημερομηνία γέννησης: 09.10.1969

Γυναίκα

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Πρώην Υπουργός Κατοικίας, Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Πολεοδομικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία γέννησης: 16.05.1945

Άνδρας

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Σύζυγος του κ. Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Ημερομηνία γέννησης: 03.06.1956

Γυναίκα

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Πρώην Υπουργός Τουρισμού

Ημερομηνία γέννησης: 20.02.1959

Άνδρας

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Πρώην Υπουργός Εσωτερικών

Ημερομηνία γέννησης: 01.03.1938

Άνδρας

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Σύζυγος του κ. Habib Ibrahim Eladli

Ημερομηνία γέννησης: 23.01.1963

Γυναίκα

►C1  Πρόσωπο ως προς το οποίο διενεργούνται από τις αιγυπτιακές αρχές δικαστικές διαδικασίες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς ◄