02009R1069 — EL — 14.12.2019 — 004.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Οκτωβρίου 2009

περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)

(ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΟΔΗΓΙΑ 2010/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 22ας Σεπτεμβρίου 2010

  L 276

33

20.10.2010

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1385/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013

  L 354

86

28.12.2013

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2019

  L 170

1

25.6.2019


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 137, 24.5.2017, σ.  40 (2017/625)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Οκτωβρίου 2009

περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Κοινές διατάξειςΤμήμα 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων σε σχέση με τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους, με σκοπό να αποτρέψει και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που προέρχονται από τα προϊόντα αυτά, και ιδίως να προστατεύσει την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας των ανθρώπων και των ζώων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) στα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα, τα οποία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο· και

β) τα ακόλουθα προϊόντα τα οποία με αμετάκλητη απόφαση του υπευθύνου της επιχείρησης προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός της κατανάλωσης από τον άνθρωπο:

i) προϊόντα ζωικής προελεύσεως τα οποία μπορεί να προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας·

ii) πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προελεύσεως.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα ζωικά προϊόντα:

α) ολόκληρα πτώματα ή μέρη αγρίων ζώων, πλην των αγρίων θηραμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί ή προσβληθεί από νόσο που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από τα υδρόβια ζώα που εκφορτώνονται για εμπορικούς σκοπούς·

β) ολόκληρα πτώματα ή μέρη αγρίων θηραμάτων, τα οποία δεν συλλέγονται μετά τη θανάτωση, σύμφωνα με την ορθή κυνηγετική πρακτική, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

γ) ζωικά υποπροϊόντα από άγρια θηράματα και από κρέας αγρίων θηραμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

δ) ωοκύτταρα, έμβρυα και σπέρμα που προορίζονται για αναπαραγωγή·

ε) νωπό γάλα, πρωτόγαλα και παράγωγα προϊόντα τους, τα οποία λαμβάνονται, φυλάσσονται, απορρίπτονται ή χρησιμοποιούνται στην εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων·

στ) όστρακα από οστρακοειδή των οποίων έχουν αφαιρεθεί οι μαλακοί ιστοί και η σάρκα·

ζ) υπολείμματα τροφίμων, εκτός εάν:

i) προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές·

ii) προορίζονται για ζωοτροφή·

iii) προορίζονται για μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση ή μεταποίηση με μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή για μετασχηματισμό σε βιοαέριο ή λιπασματοποίηση·

η) με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, υλικό από σκάφη τα οποία συμμορφώνονται με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, το οποίο προέκυψε από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες και απορρίπτεται στη θάλασσα, εκτός από το υλικό που προέρχεται από εκσπλαγχνισμό, επάνω στο σκάφος, ψαριών τα οποία παρουσιάζουν σημάδια νόσων που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων είναι και παράσιτα·

θ) ωμές τροφές οικόσιτων ζώων που προέρχονται από καταστήματα λιανικής πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την απευθείας πώληση επιτόπου στον καταναλωτή·

ι) ωμές τροφές οικόσιτων ζώων που προέρχονται από ζώα που εσφάγησαν στην εκμετάλλευση προέλευσής τους για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση· και

ια) περιττώματα και ούρα πλην της κόπρου και του μη ανοργανοποιημένου γκουανό.

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, η οποία έχει ως στόχο την καταπολέμηση και την εξάλειψη των νόσων των ζώων.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «ζωικά υποπροϊόντα»: ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων και τα ωοκύτταρα, τα έμβρυα και το σπέρμα·

2) «παράγωγα προϊόντα»: προϊόντα που παράγονται από μία ή περισσότερες επεξεργασίες, μετασχηματισμούς ή στάδια μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων·

3) «προϊόντα ζωικής προέλευσης»: προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως ορίζονται στο σημείο 8.1 του παραρτήματος I στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

4) «σφάγιο»: το σφάγιο όπως ορίζεται στο σημείο 1.9 του παραρτήματος I στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

5) «ζώο»: κάθε είδους ασπόνδυλο ή σπονδυλωτό ζώο·

6) «εκτρεφόμενο ζώο»:

α) κάθε είδους ζώο που συντηρείται, παχύνεται ή εκτρέφεται από ανθρώπους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, γούνας, φτερών, προβιών και δερμάτων και κάθε άλλου προϊόντος που λαμβάνεται από ζώα ή για άλλους κτηνοτροφικούς σκοπούς·

β) ιπποειδή·

7) «άγριο ζώο»: οποιοδήποτε ζώο που δεν συντηρείται από τον άνθρωπο·

8) «ζώο συντροφιάς»: οποιοδήποτε ζώο που ανήκει σε είδος που κανονικά τρέφεται και συντηρείται αλλά δεν καταναλώνεται από τον άνθρωπο, για λόγους άλλους εκτός της κτηνοτροφίας·

9) «υδρόβια ζώα»: τα υδρόβια ζώα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2006/88/ΕΚ·

▼M3

10) «αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 3) του κανονισμού ►C1  (EU) 2017/625 ◄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

▼B

11) «υπεύθυνος επιχείρησης»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπό τον έλεγχό τους ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων, των εμπόρων και των χρηστών·

12) «χρήστης»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα για ειδικούς σκοπούς σίτισης, για έρευνα ή για άλλους συγκεκριμένους σκοπούς·

13) «εγκατάσταση» ή «μονάδα»: οιοσδήποτε τόπος όπου διεξάγεται οιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνουσα χειρισμό ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων, ο οποίος δεν είναι αλιευτικό σκάφος·

14) «διάθεση στην αγορά»: κάθε ενέργεια που έχει ως στόχο την πώληση ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων τους σε τρίτο μέρος εντός της Κοινότητας ή κάθε άλλη μορφή προμήθειας έναντι πληρωμής ή δωρεάν σε τρίτο μέρος ή την αποθήκευση με σκοπό την προμήθεια σε τρίτο μέρος·

▼M3

15) «διαμετακόμιση»: η διαμετακόμιση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 44) του κανονισμού ►C1  (EU) 2017/625 ◄

▼B

16) «εξαγωγή»: η μεταφορά από την Κοινότητα σε τρίτη χώρα·

17) «μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)»: κάθε είδους μεταδοτική σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

18) «ειδικό υλικό κινδύνου»: ειδικό υλικό κινδύνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

19) «αποστείρωση υπό πίεση»: η μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων, μετά τον τεμαχισμό τους σε σωματίδια που δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τα 50 mm, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 133 °C επί 20 λεπτά τουλάχιστον χωρίς διακοπή σε απόλυτη πίεση 3 bar τουλάχιστον·

20) «κόπρος»: περιττώματα και/ή ούρα εκτρεφόμενων ζώων πλην των εκτρεφομένων ιχθύων, με ή χωρίς στρωμνή·

21) «εγκεκριμένος χώρος υγειονομικής ταφής»: χώρος υγειονομικής ταφής για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια σύμφωνα με την οδηγία 1999/31/ΕΚ·

22) «οργανικό λίπασμα» και «βελτιωτικό εδάφους»: υλικά ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή τη βελτίωση της τροφής των φυτών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους· αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν κόπρο, μη ανοργανοποιημένο γκουανό, περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, λίπασμα και κατάλοιπα διάσπασης·

23) «απόμερες περιοχές»: περιοχές στις οποίες ο ζωικός πληθυσμός είναι τόσο μικρός και οι εγκαταστάσεις ή μονάδες απόρριψης βρίσκονται τόσο μακριά ώστε οι αναγκαίες ενέργειες για τη συλλογή και τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων θα ήταν οικονομικά εξαιρετικά επαχθείς σε σχέση με την επιτόπου απόρριψη·

24) «τρόφιμα» ή «είδη διατροφής»: τα τρόφιμα ή είδη διατροφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

25) «ζωοτροφές»: οι ζωοτροφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

26) «ιλύς από συσκευή φυγοκέντρησης ή διαχωρισμού»: υλικό που συλλέγεται ως υποπροϊόν μετά τον καθαρισμό του νωπού γάλακτος και τον διαχωρισμό αποκορυφωμένου γάλακτος και κρέμας από το νωπό γάλα·

27) «απόβλητα»: τα απόβλητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.Τμήμα 2

Υποχρεώσεις

Άρθρο 4

Αρχικό σημείο της αλυσίδας παρασκευής και υποχρεώσεις

1.  Μόλις οι υπεύθυνοι επιχείρησης παράγουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού, τα εντοπίζουν και εξασφαλίζουν ότι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό (αρχικό σημείο).

2.  Οι υπεύθυνοι επιχείρησης εξασφαλίζουν σε όλα τα στάδια της συλλογής, μεταφοράς, χειρισμού, επεξεργασίας, μετασχηματισμού, μεταποίησης, αποθήκευσης, διάθεσης στην αγορά, διανομής, χρήσης και απόρριψης εντός των υπό τον έλεγχό τους επιχειρήσεων ότι τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους.

3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και επαληθεύουν ότι οι σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ικανοποιούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας των ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. Προς τούτο, διατηρούν σύστημα επισήμων ελέγχων σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δημιουργία στην επικράτειά τους καταλλήλου συστήματος με το οποίο εξασφαλίζεται ότι τα ζωικά υποπροϊόντα:

α) συλλέγονται, ταυτοποιούνται και μεταφέρονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και

β) υφίστανται επεξεργασία, χρησιμοποιούνται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εκπληρώνουν τις δυνάμει της παραγράφου 4 υποχρεώσεις τους σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

Άρθρο 5

Τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής

1.  Τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 παράγωγα προϊόντα, τα οποία έχουν φθάσει στο στάδιο της παρασκευής που ρυθμίζεται από την αναφερόμενη στο εν λόγω άρθρο κοινοτική νομοθεσία, θεωρείται ότι έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής πέραν του οποίου δεν υπόκεινται πλέον στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τα ως άνω παράγωγα προϊόντα μπορούν εν συνεχεία να διατίθενται στην αγορά άνευ περιορισμών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δεν υπόκεινται πλέον σε επισήμους ελέγχους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Το τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής μπορεί να τροποποιείται:

α) για προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 33 στοιχεία α) έως δ), στην περίπτωση κινδύνων για την υγεία των ζώων·

β) για προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 33 στοιχεία ε) και στ), στην περίπτωση κινδύνων για δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 6.

▼M4

2.  Για τα αναφερόμενα στα άρθρα 32, 35 και 36 παράγωγα προϊόντα, τα οποία δεν παρουσιάζουν πλέον κανέναν ουσιαστικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, μπορεί να προσδιορίζεται τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής πέραν του οποίου δεν υπόκεινται πλέον στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τα εν λόγω παράγωγα προϊόντα μπορούν εν συνεχεία να τίθενται σε κυκλοφορία άνευ περιορισμών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δεν υπόκεινται πλέον σε επισήμους ελέγχους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 51α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής, πέραν του οποίου τα παράγωγα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν υπόκεινται πλέον στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.  Στην περίπτωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, τα άρθρα 53 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 που αφορούν έκτακτα υγειονομικά μέτρα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα παράγωγα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 32, 33 και 36 του παρόντος κανονισμού.

4.  Εντός έξι μηνών από τις 15 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή δρομολογεί μια πρώτη αξιολόγηση των παράγωγων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 32 τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στην Ένωση ως οργανικά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Η αξιολόγηση καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προϊόντα: κρεατάλευρο, οστεάλευρο, κρεατοστεάλευρο, αίμα ζώων, υδρολυμένες πρωτεΐνες υλικών της κατηγορίας 3, επεξεργασμένη κόπρος, κομπόστ, υπολείμματα βιοαερίου από χώνευση, πτεράλευρο, γλυκερίνη και άλλα προϊόντα από υλικά της κατηγορίας 2 ή 3 που προκύπτουν από την παραγωγή βιοντίζελ και ανανεώσιμων καυσίμων, καθώς και ζωοτροφές, τροφές και τεχνητά κόκαλα για σκύλους που έχουν αποσυρθεί για εμπορικούς λόγους ή εξαιτίας τεχνικών αστοχιών, και παράγωγα προϊόντα από αίμα ζώων, δορές και δέρματα, οπλές και κέρατα, γκουανό νυχτερίδων και πτηνών, μαλλί και τρίχες, φτερά και πούπουλα και τρίχες χοίρων. Εφόσον η αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω παράγωγα προϊόντα δεν παρουσιάζουν πλέον κανέναν ουσιαστικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, η Επιτροπή προσδιορίζει ένα τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έξι μήνες μετά την περάτωση της αξιολόγησης.

▼BΤμήμα 3

Περιορισμοί για την υγεία των ζώων

Άρθρο 6

Γενικοί περιορισμοί για την υγεία των ζώων

1.  Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα από ευάλωτα είδη ζώων δεν αποστέλλονται από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, μονάδες ή ζώνες οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς:

α) σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, ή

β) λόγω της εμφάνισης σοβαρής μεταδοτικής νόσου:

i) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ, ή

ii) που ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα αποστέλλονται υπό συνθήκες που αποσκοπούν στην αποτροπή της εξάπλωσης μεταδοτικών για τον άνθρωπο ή τα ζώα νόσων.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 5.Τμήμα 4

Κατηγοριοποίηση

Άρθρο 7

Κατηγοριοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων

1.  Τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγοριοποιούνται σε ειδικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, σύμφωνα με τους καταλόγους που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 10.

2.  Τα παράγωγα προϊόντα υπόκεινται στους κανόνες της συγκεκριμένης κατηγορίας ζωικών υποπροϊόντων από τα οποία παράγονται, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό ή προβλέπεται στα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα οποία μπορούν να ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους παράγωγα προϊόντα δεν υπόκεινται στους ανωτέρω κανόνες που θεσπίζονται από την Επιτροπή.

3.  Τα άρθρα 8, 9 και 10 μπορούν να τροποποιούνται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόοδος της επιστήμης όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας, με την προϋπόθεση ότι η πρόοδος αυτή μπορεί να προσδιορισθεί με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας που πραγματοποιεί το κατάλληλο επιστημονικό ίδρυμα. Ωστόσο, κανένα από τα ζωικά υποπροϊόντα που απαριθμούνται στα άρθρα αυτά δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τους καταλόγους αυτούς και οι μόνες αλλαγές που μπορούν να γίνονται είναι αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των προϊόντων αυτών ή η προσθήκη άλλων ζωικών υποπροϊόντων.

4.  Τα μέτρα που αναφέρουν οι παράγραφοι 2 και 3 και που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

Άρθρο 8

Υλικά της κατηγορίας 1

Τα υλικά της κατηγορίας 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα:

α) ολόκληρα πτώματα και όλα τα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των προβιών και των δερμάτων:

i) ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από ΜΣΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ή στα οποία έχει επίσημα επιβεβαιωθεί η παρουσία ΜΣΕ·

ii) ζώων τα οποία θανατώθηκαν στο πλαίσιο μέτρων εξάλειψης ΜΣΕ·

iii) ζώων, πλην των εκτρεφόμενων και των άγριων ζώων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ζώων συντροφιάς και των ζώων ζωολογικών κήπων και τσίρκων·

▼M1

iv) ζώα που χρησιμοποιούνται σε μια ή περισσότερες διαδικασίες του άρθρου 3 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς ( 2 ) σε περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή αποφασίζει ότι αυτά τα ζώα ή μέρη αυτών ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους υγείας για τους ανθρώπους ή άλλα ζώα, ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003·

▼B

v) άγριων ζώων, όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από νόσο που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα·

β) τα εξής υλικά:

i) ειδικό υλικό κινδύνου·

ii) ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων που περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου κατά τον χρόνο απόρριψης·

γ) ζωικά υποπροϊόντα που παράγονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε παράνομη αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 96/22/ΕΚ ή στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 96/23/ΕΚ·

δ) ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα άλλων ουσιών και περιβαλλοντικών ρύπων που εμφαίνονται στην ομάδα Β(3) του παραρτήματος I της οδηγίας 96/23/ΕΚ, εάν αυτά τα κατάλοιπα υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο επίπεδο που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία ή, ελλείψει αυτής, η εθνική νομοθεσία·

ε) ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυμάτων, η οποία απαιτείται από τους κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 27 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ):

i) από εγκαταστάσεις ή μονάδες που μεταποιούν υλικά της κατηγορίας 1, ή

ii) από άλλες εγκαταστάσεις ή μονάδες όπου αφαιρείται ειδικό υλικό κινδύνου·

στ) υπολείμματα τροφίμων από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές·

ζ) μείγματα υλικών της κατηγορίας 1 με υλικά είτε της κατηγορίας 2 είτε της κατηγορίας 3 ή και των δύο κατηγοριών.

Άρθρο 9

Υλικά της κατηγορίας 2

Τα υλικά της κατηγορίας 2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα:

α) κόπρο, μη ανοργανοποιημένο γκουανό και περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος·

β) ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυμάτων, η οποία απαιτείται από τους κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 27 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ):

i) από εγκαταστάσεις ή μονάδες που μεταποιούν υλικά της κατηγορίας 2, ή

ii) από σφαγεία διαφορετικά εκείνων που καλύπτονται από το άρθρο 8 στοιχείο ε)·

γ) ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα επιτρεπόμενων ουσιών ή μολυσματικών ουσιών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/23/ΕΚ·

δ) προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο λόγω της παρουσίας ξένων σωμάτων στα προϊόντα αυτά·

ε) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός του υλικού της κατηγορίας 1, τα οποία:

i) εισάγονται ή εισέρχονται από τρίτη χώρα και παραλείπουν να συμμορφωθούν με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία όσον αφορά την εισαγωγή ή την είσοδό τους στην Κοινότητα, εκτός εάν η κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει την εισαγωγή ή την είσοδό τους με την επιφύλαξη ειδικών περιορισμών ή την επιστροφή τους στην τρίτη χώρα, ή

ii) αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος και παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που ορίζονται ή επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, εκτός εάν επιστρέφονται με την έγκριση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης·

στ) ζώα και μέρη ζώων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 8 ή 10:

i) ο θάνατος των οποίων δεν οφείλεται σε σφαγή ή θανάτωση με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που θανατώθηκαν στο πλαίσιο μέτρων για την εξάλειψη νόσου·

ii) κυημάτων·

iii) ωοκύτταρων, εμβρύων και σπέρματος που δεν προορίζονται για αναπαραγωγή, και

iv) νεκρών μέσα στο αυγό πουλερικών·

ζ) μείγματα υλικών της κατηγορίας 2 με υλικά της κατηγορίας 3·

η) ζωικά υποπροϊόντα, πλην των υλικών της κατηγορίας 1 ή των υλικών της κατηγορίας 3.

Άρθρο 10

Υλικά της κατηγορίας 3

Τα υλικά της κατηγορίας 3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα:

α) σφάγια και μέρη σφαγέντων ζώων ή, στην περίπτωση θηραμάτων, πτώματα ή μέρη ζώων που έχουν θανατωθεί, και τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους·

β) σφάγια και τα ακόλουθα μέρη που προέρχονται είτε από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί σε σφαγείο και έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, είτε πτώματα και τα ακόλουθα μέρη ζώων από θηράματα που θανατώθηκαν για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία:

i) σφάγια ή πτώματα και μέρη ζώων τα οποία έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, αλλά τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα·

ii) κεφάλια πουλερικών·

iii) προβιές και δέρματα, συμπεριλαμβανομένων των ξακρισμάτων και των υπολειμμάτων τους, κέρατα και πόδια, συμπεριλαμβανομένων των φαλάγγων και των οστών του καρπού και του μετακαρπίου, του ταρσού και του μεταταρσίου, από:

 ζώα, πλην μηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται δοκιμή ΜΣΕ, και

 μηρυκαστικά για τα οποία έχει γίνει δοκιμή με αρνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

iv) τρίχες χοίρων·

v) φτερά·

γ) ζωικά υποπροϊόντα από πουλερικά και λαγόμορφα που σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 έχουν σφαγεί μέσα στη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, τα οποία δεν εμφάνιζαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα·

δ) αίμα ζώων, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί μέσω του αίματος στον άνθρωπο ή στα ζώα, από τα ακόλουθα ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο αφού έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία:

i) ζώα, πλην των μηρυκαστικών για τα οποία απαιτείται δοκιμή ΜΣΕ, και

ii) μηρυκαστικά τα οποία έχουν ελεγχθεί με αρνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

ε) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των απολιπανθέντων οστών, των καταλοίπων τήξης λιπών και της ιλύος από συσκευή φυγοκέντρησης ή διαχωρισμού από τη μεταποίηση γάλακτος·

στ) προϊόντα ζωικής προέλευσης ή είδη διατροφής που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο είτε για εμπορικούς λόγους είτε λόγω προβλημάτων στην παρασκευή ή ελαττωμάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωμάτων τα οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων·

ζ) ζωοτροφή ζώων συντροφιάς και είδη ζωοτροφής ζωικής προέλευσης ή είδη ζωοτροφής που περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται πλέον για σίτιση ζώων είτε για εμπορικούς λόγους είτε λόγω προβλημάτων στην παρασκευή ή ελαττωμάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωμάτων τα οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων·

η) αίμα, πλακούντας, μαλλί, φτερά, τρίχες, κέρατα, υπολείμματα από το ψαλίδισμα των οπλών και νωπό γάλα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή στα ζώα·

θ) υδρόβια ζώα και μέρη των ζώων αυτών, εκτός από τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα·

ι) ζωικά υποπροϊόντα από υδρόβια ζώα που προέρχονται από εγκαταστάσεις ή μονάδες παρασκευής προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ια) τα ακόλουθα υλικά που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί μέσω αυτού του υλικού στον άνθρωπο ή στα ζώα:

i) όστρακα από οστρακοειδή με μαλακό ιστό ή σάρκα·

ii) τα ακόλουθα που προέρχονται από χερσαία ζώα:

 υποπροϊόντα επωαστηρίων,

 αυγά,

 υποπροϊόντα αυγών, περιλαμβανομένων των κελύφων αυγών·

iii) νεοσσοί μιας ημέρας που έχουν θανατωθεί για εμπορικούς λόγους·

ιβ) υδρόβια και χερσαία ασπόνδυλα εκτός από τα είδη που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο ή τα ζώα·

ιγ) ζώα και μέρη αυτών που ανήκουν στις τάξεις των τρωκτικών (Rodentia) και των λαγόμορφων (Lagomorpha), εκτός από το υλικό της κατηγορίας 1, μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σημεία iii), iv) και v) και το υλικό της κατηγορίας 2 μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 9 στοιχεία α) έως ζ)·

ιδ) προβιές και δέρματα, οπλές και χηλές, φτερά, μαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες που προέρχονται από πτώματα ζώων, τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί μέσω αυτών των προϊόντων στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου·

ιε) λιπώδης ιστός από ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν κανένα σημείο ασθένειας η οποία είναι δυνατόν να μεταδοθεί μέσω του εν λόγω υλικού στον άνθρωπο ή στα ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο αφού έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·

ιστ) υπολείμματα τροφίμων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο στ).ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Απόρριψη και χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντωνΤμήμα 1

Περιορισμοί χρήσης

Άρθρο 11

Περιορισμοί χρήσης

1.  Απαγορεύονται οι ακόλουθες χρήσεις ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων:

α) η σίτιση χερσαίων ζώων δεδομένου είδους πλην των γουνοφόρων ζώων με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων του ίδιου είδους·

β) η σίτιση εκτρεφόμενων ειδών, εκτός των γουνοφόρων ζώων, με υπολείμματα τροφίμων ή ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται από υπολείμματα τροφίμων·

γ) η σίτιση εκτρεφόμενων ζώων με κτηνοτροφικό χόρτο, είτε με απευθείας βόσκηση είτε με χόρτο που έχει κοπεί για ζωοτροφή, από έδαφος στο οποίο έχουν διασπαρεί οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους εκτός της κόπρου, εκτός εάν η κοπή ή βόσκηση πραγματοποιείται αφού έχει μεσολαβήσει περίοδος, η οποία εξασφαλίζει επαρκή έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και είναι τουλάχιστον 21 ημερών· και

δ) η σίτιση εκτρεφόμενων ψαριών με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων εκτρεφόμενων ψαριών του ίδιου είδους.

2.  Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα τα οποία αφορούν τα εξής:

α) ελέγχους που πρέπει να διεξάγονται για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των απαγορεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, μεταξύ των οποίων μέθοδοι ανίχνευσης και δοκιμές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται η παρουσία υλικών που προέρχονται από ορισμένα είδη και τα κατώφλια για ασήμαντες ποσότητες μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ), οι οποίες προέρχονται από συμπτωματική και από τεχνικής απόψεως αναπόφευκτη μόλυνση·

β) τους όρους για τη σίτιση γουνοφόρων ζώων με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων του ίδιου είδους· και

γ) τους όρους για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων με κτηνοτροφικό χόρτο από έδαφος στο οποίο έχουν διασπαρεί οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους, συγκεκριμένα τροποποίηση της περιόδου αναμονής μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.Τμήμα 2

Απόρριψη και χρήση

Άρθρο 12

Απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 1

Τα υλικά της κατηγορίας 1:

α) απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης:

i) απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή

ii) έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο·

β) ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 είναι απόβλητα:

i) απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή

ii) έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο·

γ) εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 δεν είναι τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σημεία i) και ii), απορρίπτονται με μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, ανεξίτηλη επισήμανση του υλικού που προκύπτει και ταφή σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής·

δ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο στ) απορρίπτονται με ταφή σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής·

ε) χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση ή

στ) χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.

Άρθρο 13

Απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 2

Τα υλικά της κατηγορίας 2:

α) απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης:

i) απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή

ii) έπειτα από μεταποίηση, με αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο·

β) ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 2 είναι απόβλητα:

i) απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή

ii) έπειτα από μεταποίηση, με αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο·

γ) απορρίπτονται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο·

δ) χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 32 έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εφόσον απαιτείται, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο·

ε) λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο:

i) έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο, ή

ii) εάν πρόκειται για κόπρο, πεπτικό σύστημα και το περιεχόμενό του, γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, πρωτόγαλα, αυγά και προϊόντα αυγών εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο μετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής μεταδοτικής νόσου, με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση·

στ) διασπείρονται στο έδαφος χωρίς μεταποίηση, εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος που έχει αποχωριστεί από το πεπτικό σύστημα, γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και πρωτόγαλα, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο μετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής μεταδοτικής νόσου·

ζ) εάν πρόκειται για υλικό που προέρχεται από υδρόβια ζώα, ενσιρώνονται, λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο·

η) χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση· ή

θ) χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.

Άρθρο 14

Απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 3

Τα υλικά της κατηγορίας 3:

α) απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση·

β) ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση, εάν τα υλικά της κατηγορίας 3 είναι απόβλητα·

γ) απορρίπτονται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, έπειτα από μεταποίηση·

δ) μεταποιούνται, εκτός εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 3 που έχουν αλλάξει λόγω αποσύνθεσης ή αλλοίωσης τόσο ώστε να παρουσιάζουν μέσω του μεταποιημένου προϊόντος απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, και χρησιμοποιούνται:

i) για την παρασκευή ζωοτροφής για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 31, εκτός εάν πρόκειται για υλικά μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 10 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ)·

ii) για την παρασκευή ζωοτροφής για γουνοφόρα ζώα, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 36·

iii) για την παρασκευή ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 35· ή

iv) για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους, προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 32·

ε) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, η οποία είναι προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 35·

στ) λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο·

ζ) εάν πρόκειται για υλικό που προέρχεται από υδρόβια ζώα, ενσιρώνονται, λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο·

η) εάν πρόκειται για όστρακα από οστρακοειδή εκτός από εκείνα μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και για κελύφη αυγών, χρησιμοποιούνται υπό συνθήκες που καθορίζει η αρμόδια αρχή οι οποίες αποκλείουν την εμφάνιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων·

θ) χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση·

ι) χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα·

ια) εάν πρόκειται για υπολείμματα τροφίμων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 στοιχείο ιστ), μεταποιούνται με αποστείρωση υπό πίεση ή με μεθόδους μεταποίησης αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ή λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο· ή

ιβ) διασπείρονται στο έδαφος χωρίς μεταποίηση, εάν πρόκειται για νωπό γάλα, πρωτόγαλα και παράγωγα προϊόντα τους, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο μετάδοσης οιασδήποτε μεταδοτικής νόσου μέσω αυτών των προϊόντων στους ανθρώπους ή τα ζώα.

Άρθρο 15

Μέτρα εφαρμογής

1.  Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος, τα οποία αφορούν τα εξής:

α) ειδικές προϋποθέσεις για τον επί του σκάφους χειρισμό και απόρριψη υλικού που προέρχεται από τον επί του σκάφους εκσπλαγχνισμό ιχθύων, οι οποίοι παρουσιάζουν σημάδια νόσου που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων και παράσιτα·

β) τις μεθόδους μεταποίησης για τα ζωικά υποπροϊόντα εκτός της αποστείρωσης υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά τις παραμέτρους που εφαρμόζονται γι’ αυτές τις μεθόδους μεταποίησης, συγκεκριμένα τον χρόνο, τη θερμοκρασία την πίεση και το μέγεθος σωματιδίων·

γ) τις παραμέτρους για τον μετασχηματισμό των ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων τροφίμων, σε βιοαέριο ή τη λιπασματοποίησή τους·

δ) προϋποθέσεις για την αποτέφρωση και συναποτέφρωση ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων·

ε) προϋποθέσεις για την καύση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων·

στ) προϋποθέσεις για την παραγωγή και τον χειρισμό ζωικών υποπροϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 10 στοιχείο γ)·

ζ) την ενσίρωση υλικού που προέρχεται από υδρόβια ζώα·

η) την ανεξίτηλη επισήμανση των ζωικών υποπροϊόντων·

θ) τη διασπορά στο έδαφος ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων, οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους·

ι) τη χρήση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων· και

ια) το επίπεδο κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων σε σχέση με ορισμένα υλικά τα οποία κρίνονται ως απαράδεκτα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

2.  Εν αναμονή της θέσπισης κανόνων σχετικά με:

α) τα στοιχεία γ), στ) και ζ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικούς κανόνες για:

i) την παραγωγή και τον χειρισμό ζωικών υποπροϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 10 στοιχείο γ)·

ii) τον μετασχηματισμό των ζωικών υποπροϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 10 στοιχείο ιστ), και

iii) την ενσίρωση υλικού που προέρχεται από υδρόβια ζώα·

β) στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, τα ζωικά υποπροϊόντα μνεία των οποίων γίνεται σε αυτό μπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα, με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.Τμήμα 3

Παρεκκλίσεις

Άρθρο 16

Παρεκκλίσεις

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 12, 13 και 14, τα ζωικά υποπροϊόντα μπορούν:

α) εάν πρόκειται περί ζωικών υποπροϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), να τυγχάνουν χειρισμού και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εν λόγω στοιχείο·

β) να χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς και άλλους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 17·

γ) εάν πρόκειται για ζωικά υποπροϊόντα μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 18, να χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς σίτισης σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

δ) εάν πρόκειται για ζωικά υποπροϊόντα μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 19, να απορρίπτονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

ε) να απορρίπτονται ή να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με εναλλακτικές μεθόδους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 20, βάσει παραμέτρων οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την αποστείρωση υπό πίεση ή άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή των μέτρων εφαρμογής αυτού·

στ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3 και εφόσον έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και τη διασπορά στο έδαφος βιοδυναμικών παρασκευασμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

ζ) εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 3 και εφόσον έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, να χρησιμοποιούνται για τη σίτιση ζώων συντροφιάς·

η) εάν πρόκειται περί ζωικών υποπροϊόντων πλην του υλικού της κατηγορίας 1, τα οποία ανακύπτουν κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης σε ζώντα ζώα ή κατά τη γέννηση ζώων στο αγρόκτημα, και εφόσον έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, να απορρίπτονται στο συγκεκριμένο αγρόκτημα.

Άρθρο 17

Ερευνητικοί και άλλοι ειδικοί σκοποί

1.  Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση των άρθρων 12, 13 και 14, να εγκρίνει τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων τους για επιδείξεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, υπό όρους οι οποίοι εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται:

α) η απαγόρευση οιασδήποτε περαιτέρω χρήσης των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους για άλλους σκοπούς· και

β) η υποχρέωση της ασφαλούς απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους ή, κατά περίπτωση, της εκ νέου αποστολής τους στον τόπο προέλευσής τους.

2.  Στην περίπτωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που απαιτούν τη θέσπιση μέτρων σε όλο το έδαφος της Κοινότητας, ιδίως στην περίπτωση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων, μπορούν να καθορίζονται εναρμονισμένοι όροι για την εισαγωγή και τη χρήση των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 1. Οι όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν απαιτήσεις όσον αφορά την αποθήκευση, τη συσκευασία, την ταυτοποίηση, τη μεταφορά και την απόρριψη.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

Άρθρο 18

Ειδικοί σκοποί σίτισης

1.  Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 13 και 14, να εγκρίνει, υπό όρους οι οποίοι εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, τη συλλογή και τη χρήση υλικών της κατηγορίας 2, υπό τον όρο ότι προέρχονται από ζώα τα οποία δεν θανατώθηκαν ή δεν πέθαναν λόγω της παρουσίας ή της υπόνοιας παρουσίας νόσου μεταδοτικής στον άνθρωπο ή τα ζώα, και υλικών της κατηγορίας 3 για τη σίτιση:

α) ζώων ζωολογικών κήπων·

β) ζώων τσίρκων·

γ) ερπετών και αρπακτικών πτηνών, εκτός από τα ζώα ζωολογικών κήπων ή τσίρκων·

δ) γουνοφόρων ζώων·

ε) αγρίων ζώων·

στ) σκύλων από αναγνωρισμένα κυνοτροφεία ή αγελών κυνηγόσκυλων·

ζ) σκύλων και γατών σε καταφύγια·

η) σκωλήκων σκωληκοκαλλιέργειας και γαιοσκωλήκων για δολώματα αλιείας.

2.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου:

α) τη σίτιση ζώων ζωολογικών κήπων με υλικό της κατηγορίας 1 μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 8 στοιχείο β) σημείο ii) και υλικό που προέρχεται από ζώα ζωολογικού κήπου, και

β) τη σίτιση ειδών νεκροφάγων πτηνών που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται και άλλων ειδών τα οποία ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον με υλικό της κατηγορίας 1 μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 8 στοιχείο β) σημείο ii) προς προώθηση της βιοποικιλότητας.

3.  Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σχετικά με τα εξής:

α) τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατόν να εγκρίνεται η συλλογή και η χρήση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε σχέση με τη διακίνηση, την αποθήκευση και τη χρήση των υλικών της κατηγορίας 2 και των υλικών της κατηγορίας 3 με σκοπό τη σίτιση, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση νεοεμφανιζόμενων κινδύνων· και

β) τους όρους υπό τους οποίους, σε ορισμένες κατά παρέκκλιση της υποχρεώσεως του άρθρου 21 παράγραφος 1 περιπτώσεις, είναι δυνατόν να εγκρίνεται η σίτιση με υλικό της κατηγορίας 1, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων:

i) των ειδών των νεκροφάγων πτηνών που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται και άλλων ειδών σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να σιτίζονται με τα υλικά αυτά·

ii) των μέτρων για την πρόληψη κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

Άρθρο 19

Συλλογή, μεταφορά και απόρριψη

1.  Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση των άρθρων 12, 13, 14 και 21, να εγκρίνει την απόρριψη:

α) με ταφή νεκρών ζώων συντροφιάς και ιπποειδών·

β) με καύση ή ταφή επιτόπου ή με άλλα μέσα υπό επίσημη επίβλεψη που αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων υλικών της κατηγορίας 1 μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο v) και στο άρθρο 8 στοιχείο β) σημείο ii), υλικών της κατηγορίας 2 και υλικών της κατηγορίας 3 σε απόμερες περιοχές·

γ) με καύση ή ταφή επιτόπου ή με άλλα μέσα, υπό επίσημη επίβλεψη, που αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, από υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο β) σημείο ii), υλικά της κατηγορίας 2 και υλικά της κατηγορίας 3 σε περιοχές στις οποίες η πρόσβαση είναι πρακτικά αδύνατη ή θα μπορούσε να είναι δυνατή μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες που θα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού που πραγματοποιεί τη συλλογή, λόγω των γεωγραφικών ή των κλιματικών χαρακτηριστικών ή λόγω μιας φυσικής καταστροφής, ή στις οποίες η πρόσβαση θα απαιτούσε τη χρήση δυσανάλογων μέσων για τη συλλογή·

δ) με άλλα μέσα εκτός της καύσης ή της ταφής επιτόπου, υπό επίσημη επίβλεψη, υλικών της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3, τα οποία δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, όταν οι ποσότητες υλικού δεν υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο όγκο ανά εβδομάδα, ο οποίος καθορίζεται σε σχέση με το είδος των δραστηριοτήτων και το είδος από το οποίο προέρχονται στα συγκεκριμένα ζωικά υποπροϊόντα·

ε) με καύση ή ταφή επιτόπου, υπό συνθήκες οι οποίες αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, από ζωικά υποπροϊόντα, εκτός από τα υλικά της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο i), σε περίπτωση εκδήλωσης υποχρεωτικά κοινοποιήσιμης νόσου, εάν η μεταφορά στην πλησιέστερη εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των κινδύνων για την υγεία ή στην περίπτωση εξάπλωσης επιζωοτικής νόσου θα συνεπαγόταν υπέρβαση του δυναμικού των μονάδων αυτών, και

στ) με καύση ή ταφή επιτόπου, υπό συνθήκες οι οποίες αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, μελισσών και υποπροϊόντων μελισσοκομίας.

2.  Ο ζωικός πληθυσμός συγκεκριμένου είδους στις απόμερες περιοχές μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσοστό του ζωικού πληθυσμού αυτού του είδους που υπάρχει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με:

α) τις περιοχές που κατατάσσουν ως απόμερες προκειμένου να εφαρμοσθεί η παράγραφος 1 στοιχείο β), τους λόγους της ταξινόμησης αυτής, και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία σχετικά με τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση αυτή, και

β) την από μέρους τους χρήση των εγκρίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) όσον αφορά τα υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2.

4.  Καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σχετικά με τα εξής:

α) τους όρους με τους οποίους εξασφαλίζεται ο έλεγχος των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων στην περίπτωση επιτόπου καύσης και ταφής·

β) το ανώτατο ποσοστό ζωικού πληθυσμού μνεία του οποίου γίνεται στην παράγραφο 2·

γ) τον όγκο των ζωικών υποπροϊόντων σε σχέση με το είδος των δραστηριοτήτων και το είδος από το οποίο προέρχονται, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)· και

δ) τον κατάλογο των νόσων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.Τμήμα 4

Εναλλακτικές μέθοδοι

Άρθρο 20

Έγκριση εναλλακτικών μεθόδων

1.  Η διαδικασία για την έγκριση μιας εναλλακτικής μεθόδου χρήσης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων τους μπορεί να ξεκινήσει είτε από την Επιτροπή είτε ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενου μέρους, το οποίο μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη.

2.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική μέθοδο.

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί, εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, εάν η αίτηση είναι σύμφωνη με την τυποποιημένη μορφή των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 10.

3.  Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις αιτήσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, μαζί με την έκθεση αξιολόγησης που έχει εκπονήσει, στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και πληροφορεί περί τούτου την Επιτροπή.

4.  Όταν η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης αποστέλλει έκθεση αξιολόγησης που εκπονεί στην ΕΑΑΤ.

5.  Η ΕΑΑΤ αξιολογεί, σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, εάν η συγκεκριμένη μέθοδος εξασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων:

α) τίθενται υπό έλεγχο κατά τρόπον που προλαμβάνει τη διάδοσή τους πριν από την απόρριψη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή τα μέτρα εφαρμογής του· ή

β) μειώνονται για τη σχετική κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων σε βαθμό τουλάχιστον ισοδύναμο με τη μείωση που επιτυγχάνεται με τις μεθόδους μεταποίησης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

Η ΕΑΑΤ γνωμοδοτεί σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

6.  Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, εάν η ΕΑΑΤ ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες, η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 μπορεί να παραταθεί.

Ύστερα από συνεννόηση με την Επιτροπή ή τον αιτούντα, η ΕΑΑΤ καθορίζει μια προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να της παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές και ενημερώνει την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τον αιτούντα σχετικά με την αναγκαία συμπληρωματική προθεσμία.

7.  Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες με δική του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει απευθείας στην ΕΑΑΤ.

Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 δεν παρατείνεται με συμπληρωματική προθεσμία.

8.  Η ΕΑΑΤ διαβιβάζει τη γνώμη της στην Επιτροπή, στον αιτούντα και στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

9.  Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την παραλαβή της γνώμης της ΕΑΑΤ και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη αυτή η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα για τα προτεινόμενα μέτρα που πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 11.

10.  Μια τυποποιημένη μορφή για τις αιτήσεις εναλλακτικών μεθόδων καθορίζεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 52 παράγραφος 2.

11.  Μετά την παραλαβή της γνώμης της ΕΑΑΤ, θεσπίζονται τα εξής:

α) είτε μέτρο με το οποίο εγκρίνεται εναλλακτική μέθοδος χρήσης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων τους, ή

β) μέτρο με το οποίο απορρίπτεται η έγκριση τέτοιου είδους εναλλακτικής μεθόδου.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.ΤΙΤΛΟΣ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές υποχρεώσειςΤμήμα 1

Συλλογή, μεταφορά και ιχνηλασιμότητα

Άρθρο 21

Συλλογή, ταυτοποίηση σε σχέση με την κατηγορία και τη μεταφορά

1.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων συλλέγουν, ταυτοποιούν και μεταφέρουν τα ζωικά υποπροϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό συνθήκες οι οποίες αποκλείουν τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

2.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από εμπορικό έγγραφο ή, όταν αυτό απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό ή από μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6, από υγειονομικό πιστοποιητικό.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη μεταφορά κόπρου μεταξύ δύο σημείων εντός του ίδιου αγροκτήματος ή μεταξύ αγροκτημάτων και χρηστών κόπρου εντός του ίδιου κράτους μέλους χωρίς να συνοδεύεται από εμπορικό έγγραφο ή υγειονομικό πιστοποιητικό.

3.  Τα εμπορικά έγγραφα και τα υγειονομικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τους κατά τη μεταφορά περιλαμβάνουν τουλάχιστον στοιχεία σχετικά με την προέλευση, τον προορισμό και την ποσότητα των προϊόντων αυτών και περιγραφή των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους, καθώς και την επισήμανσή τους, όταν απαιτείται επισήμανση από τον παρόντα κανονισμό.

Ωστόσο, για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που μεταφέρονται εντός της επικρατείας κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη διαβίβαση των πληροφοριών μνεία των οποίων γίνεται στο πρώτο εδάφιο μέσω εναλλακτικού συστήματος.

4.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων συλλέγουν, μεταφέρουν και διαθέτουν τα υπολείμματα τροφίμων της κατηγορίας 3 σύμφωνα με τα μέτρα των κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

5.  Τα ακόλουθα μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 3:

α) υποδείγματα εμπορικών εγγράφων που απαιτείται να συνοδεύουν τα ζωικά υποπροϊόντα κατά τη μεταφορά· και

β) υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών και οι συνθήκες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να συνοδεύουν τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους κατά τη μεταφορά.

6.  Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα οποία αφορούν τα εξής:

α) τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται υγειονομικό πιστοποιητικό ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν ορισμένα από τα παράγωγα προϊόντα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων·

β) τις περιπτώσεις για τις οποίες, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 και λαμβανομένου υπόψη του χαμηλού επιπέδου κινδύνου που παρουσιάζουν ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, η μεταφορά των παράγωγων προϊόντων μπορεί να γίνεται χωρίς τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μνεία που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο·

γ) τις απαιτήσεις για την ταυτοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης, και για τον διαχωρισμό των διαφορετικών κατηγοριών ζωικών υποπροϊόντων κατά τη μεταφορά· και

δ) τις συνθήκες για την αποτροπή των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που παρουσιάζονται κατά τη συλλογή και τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων αυτών όσον αφορά τους περιέκτες, τα οχήματα και τα υλικά συσκευασίας.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

Άρθρο 22

Ιχνηλασιμότητα

1.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων οι οποίοι αποστέλλουν, μεταφέρουν ή παραλαμβάνουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα τηρούν μητρώο αποστολών και φυλάσσουν τα σχετικά εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν έχει δοθεί έγκριση μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων χωρίς εμπορικά έγγραφα ή υγειονομικά πιστοποιητικά σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 21 παράγραφος 2 ή σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 στοιχείο β).

2.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναφέρει η παράγραφος 1 έχουν εν λειτουργία συστήματα και διαδικασίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας:

α) των λοιπών υπευθύνων επιχειρήσεων στους οποίους έχουν χορηγήσει τα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα· και

β) των υπευθύνων επιχειρήσεων οι οποίοι τους έχουν τροφοδοτήσει.

Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

3.  Τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3, ιδίως όσον αφορά:

α) τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται στις αρμόδιες αρχές·

β) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες.Τμήμα 2

Καταχώριση και έγκριση

Άρθρο 23

Καταχώριση υπευθύνων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή μονάδων

1.  Με σκοπό την καταχώριση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α) πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή οιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή μονάδες υπό τον έλεγχό τους δραστηριοποιούνται σε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταφοράς, του χειρισμού, της μεταποίησης, της αποθήκευσης, της διάθεσης στην αγορά, της διανομής, της χρήσης ή της απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων·

β) παρέχουν στην αρμόδια αρχή πληροφορίες σχετικά με:

i) την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων υπό τον έλεγχό τους·

ii) τη φύση των εκτελουμένων πράξεων κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα ως πρώτη ύλη.

2.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων παρέχουν στην αρμόδια αρχή ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με οιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή μονάδες υπό τον έλεγχό τους όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σημαντικής αλλαγής των δραστηριοτήτων, όπως είναι η παύση λειτουργίας υφιστάμενης εγκαταστάσεως ή μονάδας.

3.  Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την κατά την παράγραφο 1 καταχώριση μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν απαιτείται κοινοποίηση με σκοπό την καταχώριση για δραστηριότητες σε σχέση με τις οποίες εγκαταστάσεις που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα έχουν ήδη εγκριθεί ή καταχωρισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004· και για δραστηριότητες σε σχέση με τις οποίες εγκαταστάσεις ή μονάδες έχουν ήδη εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού.

Η αυτή παρέκκλιση ισχύει για τις δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή ζωικών υποπροϊόντων μόνον επιτόπου, που εκτελούνται σε αγροκτήματα ή άλλους χώρους όπου ζώα συντηρούνται, εκτρέφονται ή τυγχάνουν φροντίδας.

Άρθρο 24

Έγκριση εγκαταστάσεων ή μονάδων

1.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις ή μονάδες υπό τον έλεγχό τους εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, οσάκις αυτές οι εγκαταστάσεις ή μονάδες εκτελούν μία ή περισσότερες των εξής δραστηριοτήτων:

α) μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων με αποστείρωση υπό πίεση, με μεθόδους μεταποίησης από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή με εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 εναλλακτικές μεθόδους·

β) απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων ως αποβλήτων με αποτέφρωση, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων ή μονάδων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2000/76/ΕΚ·

γ) απόρριψη ή ανάκτηση ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων, εάν είναι απόβλητα, με συναποτέφρωση, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων ή μονάδων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2000/76/ΕΚ·

δ) χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καύσιμο για καύση·

ε) παρασκευή ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς·

στ) παρασκευή οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους·

ζ) μετασχηματισμός ζωικών υποπροϊόντων και/ή παραγώγων προϊόντων σε βιοαέριο ή λιπασματοποίηση·

η) χειρισμός ζωικών υποπροϊόντων μετά τη συλλογή τους μέσω πράξεων όπως ταξινόμηση, τεμαχισμός, ψύξη, κατάψυξη, αλάτισμα, αφαίρεση δορών και δερμάτων ή ειδικού υλικού κινδύνου·

θ) αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων·

ι) αποθήκευση παραγώγων προϊόντων που προορίζονται:

i) να τύχουν απόρριψης μέσω υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης ή προορίζονται να τύχουν ανάκτησης ή απόρριψης μέσω συναποτέφρωσης·

ii) να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για καύση·

iii) να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων ή μονάδων που είναι εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005·

iv) να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους, εξαιρουμένης της αποθήκευσης σε τόπο άμεσης διασποράς.

2.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 έγκριση καθορίζει εάν η εγκατάσταση ή μονάδα έχει εγκριθεί για δραστηριότητες που αφορούν ζωικά υποπροϊόντα και/ή παράγωγα προϊόντα:

α) μιας συγκεκριμένης κατηγορίας που αναφέρεται στα άρθρα 8, 9 ή 10· ή

β) περισσότερων της μιας κατηγοριών που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 ή 10 προσδιορίζοντας εάν οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται:

i) μόνιμα, υπό συνθήκες αυστηρού διαχωρισμού, οι οποίες αποκλείουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, ή

ii) προσωρινά, υπό συνθήκες οι οποίες αποκλείουν τη μόλυνση, για να καλύψουν την έλλειψη χωρητικότητας για ποσότητες τέτοιου είδους προϊόντων που μπορεί να είναι αυξημένες λόγω:

 εξάπλωσης επιζωοτικής νόσου, ή

 άλλων εξαιρετικών και απρόβλεπτων περιστάσεων.

Άρθρο 25

Γενικές απαιτήσεις υγιεινής

1.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις ή μονάδες υπό τον έλεγχό τους που εκτελούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχεία α) και η):

α) κατασκευάζονται κατά τρόπον που να επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολύμανσή τους στην πράξη και κατά περίπτωση η κατασκευή των δαπέδων διευκολύνει την αποστράγγιση υγρών·

β) έχουν πρόσβαση σε επαρκείς εγκαταστάσεις ατομικής υγιεινής, όπως είναι αποχωρητήρια, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό·

γ) διαθέτουν κατάλληλα μέσα προστασίας κατά των παρασίτων, όπως τα έντομα, τα τρωκτικά και τα πτηνά·

δ) διατηρούν τα διάφορα συστήματα και τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση και εξασφαλίζουν ότι τα όργανα μετρήσεων βαθμονομούνται τακτικά· και

ε) έχουν κατάλληλες διευθετήσεις για το πλύσιμο και την απολύμανση δοχείων και οχημάτων εν λειτουργία προς αποφυγή κινδύνων μόλυνσης.

2.  Οιοσδήποτε εργαζόμενος στην εγκατάσταση ή μονάδα μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 1 φέρει κατάλληλο, καθαρό και, εάν απαιτείται, προστατευτικό ένδυμα.

Κατά περίπτωση σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση ή μονάδα:

α) τα πρόσωπα που εργάζονται στον ακάθαρτο τομέα δεν εισέρχονται στον καθαρό χωρίς να έχουν αλλάξει ή απολυμάνει προηγουμένως τον ρουχισμό και την υπόδησή τους·

β) δεν επιτρέπεται η μεταφορά εξοπλισμού και συσκευών από τον ακάθαρτο στον καθαρό τομέα, εάν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση· και

γ) ο υπεύθυνος επιχειρήσεων καθιερώνει διαδικασία σχετικά με τις μετακινήσεις προσώπων για να παρακολουθούνται οι μετακινήσεις αυτών και καθορίζει την ορθή χρήση των λουτρών καθαρισμού ποδιών και τροχών.

3.  Στις εγκαταστάσεις ή μονάδες που εκτελούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α):

α) τα ζωικά υποπροϊόντα τυγχάνουν χειρισμού κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης·

β) τα ζωικά υποπροϊόντα μεταποιούνται το ταχύτερο δυνατόν. Μετά τη μεταποίηση, τα παράγωγα προϊόντα τυγχάνουν χειρισμού και αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης·

γ) κατά περίπτωση, στη διάρκεια οιασδήποτε μεταποίησης εκτελείται στα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα έκαστο τμήμα του ζωικού υποπροϊόντος και παραγώγου προϊόντος τυγχάνει επεξεργασίας σε δεδομένη θερμοκρασία επί δεδομένο χρονικό διάστημα και οι κίνδυνοι μόλυνσης προλαμβάνονται·

δ) οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ελέγχουν τακτικά τις παραμέτρους που εφαρμόζονται (συγκεκριμένα θερμοκρασία, πίεση, χρόνο, μέγεθος σωματιδίων), κατά περίπτωση με αυτόματες συσκευές·

ε) διαδικασίες καθαρισμού καθορίζονται και τεκμηριώνονται σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης ή μονάδας.

Άρθρο 26

Χειρισμός ζωικών υποπροϊόντων εντός των επιχειρήσεων τροφίμων

1.  Η επεξεργασία, η μεταποίηση ή η αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων σε εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώο εγκαταστάσεις ή μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 εκτελούνται υπό συνθήκες που αποτρέπουν την αλληλομόλυνση και, κατά περίπτωση, σε ειδικό προς τούτο μέρος της εγκατάστασης ή μονάδας.

2.  Πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης και συνδετικού ιστού που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μπορούν να τυγχάνουν αποθήκευσης, επεξεργασίας ή μεταποίησης στις ειδικά εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, παράρτημα III τμήμα XIV κεφάλαιο I σημείο 5 και τμήμα XV κεφάλαιο I σημείο 5, υπό την προϋπόθεση ότι ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενείας αποτρέπεται χάρις στον διαχωρισμό αυτών των πρώτων υλών από τις πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προελεύσεως.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των ειδικότερων απαιτήσεων που ορίζει η κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

Άρθρο 27

Μέτρα εφαρμογής

Καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος και του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου, σχετικά με τα εξής:

α) τις απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού που ισχύουν εντός εγκαταστάσεων ή μονάδων·

β) τις απαιτήσεις υγιεινής που ισχύουν για παντός είδους χειρισμό ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που τροποποιούν απαιτήσεις υγιεινής για εγκαταστάσεις ή μονάδες μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1·

γ) τις προϋποθέσεις και τεχνικές απαιτήσεις για τον χειρισμό, την επεξεργασία, τον μετασχηματισμό, τη μεταποίηση και την αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων και προϋποθέσεις για την επεξεργασία υδάτινων λυμάτων·

δ) τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει ο υπεύθυνος επιχείρησης προς επικύρωση της επεξεργασίας, του μετασχηματισμού και της μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων όσον αφορά το εάν μπορούν να αποτρέπουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων·

ε) τους όρους για τον χειρισμό των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων περισσοτέρων της μιας κατηγοριών μνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 8, 9 ή 10 στην ίδια εγκατάσταση ή μονάδα:

i) όταν οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται ξεχωριστά·

ii) όταν οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται προσωρινά σε ορισμένες περιπτώσεις·

στ) τις προϋποθέσεις για την αποτροπή αλληλομόλυνσης, όταν ζωικά υποπροϊόντα τυγχάνουν αποθήκευσης, επεξεργασίας ή μεταποίησης εντός ειδικού προς τούτο μέρους της εγκατάστασης ή μονάδας μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 26·

ζ) τις τυπικές παραμέτρους μετασχηματισμού για τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου και τις μονάδες λιπασματοποίησης·

η) τις απαιτήσεις που ισχύουν για την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση εντός μονάδων υψηλής και χαμηλής δυναμικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)· και

θ) τις απαιτήσεις που ισχύουν για την καύση ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.Τμήμα 3

Εσωτερικοί έλεγχοι και ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου

Άρθρο 28

Εσωτερικοί έλεγχοι

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων οργανώνουν, εφαρμόζουν και διατηρούν εσωτερικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις ή μονάδες τους με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Εξασφαλίζουν ότι ουδέν ζωικό υποπροϊόν ή παράγωγο προϊόν, για το οποίο υπάρχει υπόνοια ή έχει ευρεθεί ότι δεν συμμορφούται προς τον παρόντα κανονισμό φεύγει από την εγκατάσταση ή μονάδα, εκτός εάν προορίζεται προς απόρριψη.

Άρθρο 29

Ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου

1.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που εκτελούν μία των εξής δραστηριοτήτων θεσπίζουν, υλοποιούν και διατηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και κρισίμων σημείων ελέγχου (HACCP) για:

α) τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων·

β) τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε βιοαέριο και τη λιπασματοποίηση·

γ) τον χειρισμό και την αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων περισσοτέρων της μιας κατηγοριών στην ίδια εγκατάσταση ή μονάδα·

δ) την παρασκευή ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς.

2.  Οι κατά την παράγραφο 1 υπεύθυνοι επιχειρήσεων συγκεκριμένα:

α) εντοπίζουν τυχόν πηγές κινδύνου οι οποίες πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα·

β) εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο ή τα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή για τη μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα·

γ) θεσπίζουν κρίσιμα όρια σε κρίσιμα σημεία ελέγχου με τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των εντοπιζόμενων κινδύνων·

δ) θεσπίζουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου·

ε) θεσπίζουν διορθωτικά μέτρα, όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου·

στ) θεσπίζουν διαδικασίες για να επαληθεύεται ότι τα μέτρα που περιγράφονται στα στοιχεία α) έως ε) είναι πλήρη και λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι διαδικασίες επαλήθευσης εκτελούνται τακτικά·

ζ) καταρτίζουν έγγραφα και αρχεία ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος των επιχειρήσεων για να αποδεικνύεται η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στα στοιχεία α) έως στ).

3.  Όταν πραγματοποιείται οιαδήποτε τροποποίηση σε προϊόν, σε διεργασία ή σε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της αποθήκευσης ή της διανομής, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων επανεξετάζουν τις διαδικασίες και επιφέρουν τις απαιτούμενες αλλαγές.

4.  Μέτρα προς διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3.

Άρθρο 30

Εθνικοί οδηγοί ορθής πρακτικής

1.  Οσάκις απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, διάδοση και σε εθελοντική βάση χρήση εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής συγκεκριμένα για την εφαρμογή των αρχών HACCP του άρθρου 29. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιούν αυτούς τους οδηγούς σε εθελοντική βάση.

2.  Η αρμόδια αρχή αποτιμά τους εθνικούς οδηγούς για να εξασφαλίζεται ότι:

α) έχουν αναπτυχθεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους μερών τα συμφέροντα των οποίων μπορούν να πληγούν ουσιαστικά, και έχουν διαδοθεί από τομείς υπευθύνων επιχειρήσεων· και

β) το περιεχόμενό τους είναι δυνατό να εφαρμοσθεί στους τομείς τους οποίους αφορούν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διάθεση στην αγοράΤμήμα 1

Ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων

Άρθρο 31

Διάθεση στην αγορά

1.  Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφή εκτρεφόμενων ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν:

α) είναι ή προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 3 εκτός των υλικών που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ)·

β) έχουν συλλεχθεί ή μεταποιηθεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους για την αποστείρωση υπό πίεση ή άλλους όρους για την αποτροπή των κινδύνων που παρουσιάζονται για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των ζώων σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται κατά το άρθρο 15 και με τα τυχόν μέτρα που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· και

γ) προέρχονται από εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώο εγκαταστάσεις ή μονάδες, ανάλογα με το σχετικό ζωικό υποπροϊόν ή το παράγωγο προϊόν.

2.  Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τα οποία σχετίζονται με τους όρους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που αφορούν τη συλλογή, τη μεταποίηση και την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52, παράγραφος 4.Τμήμα 2

Οργανικά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους

Άρθρο 32

Διάθεση στην αγορά και χρήση

1.  Τα οργανικά λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται εφόσον:

α) προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 2 ή της κατηγορίας 3·

β) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους όρους για την αποστείρωση υπό πίεση ή υπό άλλους όρους για την αποτροπή των κινδύνων που παρουσιάζονται για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου15 και τυχόν μέτρων τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου·

γ) προέρχονται από εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώα εγκαταστάσεις ή μονάδες, ανάλογα με την περίπτωση· και

δ) στην περίπτωση κρεαταλεύρων και οστεαλεύρων που παράγονται από υλικό της κατηγορίας 2 και μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους έχουν αναμιχθεί με συστατικό για να αποκλείεται η χρήση του μείγματος ως ζωοτροφής στη συνέχεια και φέρουν σήμανση, οσάκις απαιτείται, από τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 3.

Επιπλέον, τα κατάλοιπα διάσπασης από μετασχηματισμό σε βιοαέριο ή το λίπασμα μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικούς κανόνες για την επιβολή πρόσθετων όρων για τη χρήση ή τον περιορισμό της χρήσης των οργανικών λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους, με την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί αιτιολογούνται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο δ), δεν απαιτείται ανάμειξη για υλικά η χρήση των οποίων ως ζωοτροφών αποκλείεται λόγω της συνθέσεως ή συσκευασίας τους.

3.  Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σχετικά με τα εξής:

α) τις συνθήκες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων όσον αφορά την παραγωγή και τη χρήση οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους·

β) τα συστατικά στοιχεία ή τις ουσίες για την επισήμανση των οργανικών λιπασμάτων ή των βελτιωτικών εδάφους·

γ) τα συστατικά στοιχεία που αναμειγνύονται με τα οργανικά λιπάσματα ή τα βελτιωτικά εδάφους·

δ) τους συμπληρωματικούς όρους, όπως τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση και τις ελάχιστες αναλογίες που πρέπει να τηρούνται κατά την παρασκευή του μείγματος, για να αποκλειστεί η χρήση αυτών των οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους ως ζωοτροφών· και

ε) τις περιπτώσεις όπου η σύνθεση ή η συσκευασία επιτρέπει την εξαίρεση των υλικών από την απαίτηση ανάμειξης.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.Τμήμα 3

Παράγωγα προϊόντα που διέπονται από ορισμένες άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις

Άρθρο 33

Διάθεση στην αγορά

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να διαθέτουν στην αγορά τα εξής παράγωγα προϊόντα:

α) καλλυντικά προϊόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ·

β) ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ·

γ) ιατρικά βοηθήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ·

δ) ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 98/79/ΕΚ·

ε) κτηνιατρικά φάρμακα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ·

στ) φάρμακα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΟΚ.

Άρθρο 34

Παρασκευή

1.  Η εισαγωγή, η συλλογή και η διακίνηση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για εγκαταστάσεις ή μονάδες στις οποίες παρασκευάζονται τα παράγωγα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 33 και η παρασκευή αυτών των παράγωγων προϊόντων διεξάγονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

Η απόρριψη του αχρησιμοποίητου υλικού από αυτές τις εγκαταστάσεις ή μονάδες πραγματοποιείται σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία.

2.  Ωστόσο, εάν η κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 33 δεν προβλέπει όρους για τον έλεγχο των δυνητικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.Τμήμα 4

Άλλα παράγωγα προϊόντα

Άρθρο 35

Διάθεση ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς στην αγορά

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να διαθέτουν ζωοτροφή για ζώα συντροφιάς στην αγορά, υπό τον όρο ότι:

α) τα προϊόντα παράγονται από:

i) υλικό της κατηγορίας 3 πλην του υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ)·

ii) στην περίπτωση εισαγομένης ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς ή ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς που παράγεται από υλικά εισαγωγής, υλικό της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο γ), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), ή

iii) στην περίπτωση πρώτων υλών ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, υλικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο α) και στο άρθρο 10 στοιχείο β) σημεία i) και ii)· και

β) εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων χάρις στην ασφαλή επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 38, οσάκις η ασφαλής προμήθεια σύμφωνα με το άρθρο 37 δεν εξασφαλίζει επαρκή έλεγχο.

Άρθρο 36

Διάθεση άλλων παραγώγων προϊόντων στην αγορά

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δύνανται να διαθέτουν στην αγορά παράγωγα προϊόντα πλην εκείνων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 31, 32, 33 και 35, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) τα εν λόγω προϊόντα:

i) δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων ή για διασπορά στο έδαφος από το οποίο θα λάβουν την τροφή τους αυτά τα ζώα, ή

ii) προορίζονται για ζωοτροφές γουνοφόρων ζώων, και

β) εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων:

i) με ασφαλή προμήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 37·

ii) με ασφαλή επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 38, εάν με την ασφαλή προμήθεια δεν εξασφαλίζεται επαρκής έλεγχος, ή

iii) επαληθεύοντας ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο για ασφαλείς τελικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 39, εάν με την ασφαλή επεξεργασία δεν εξασφαλίζεται επαρκής έλεγχος.

Άρθρο 37

Ασφαλής προμήθεια

1.  Η ασφαλής προμήθεια περιλαμβάνει τη χρήση υλικού:

α) το οποίο δεν παρουσιάζει απαράδεκτους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων·

β) το οποίο έχει συλλεγεί και μεταφερθεί από το σημείο συλλογής στην εγκατάσταση ή μονάδα παρασκευής υπό συνθήκες που αποκλείουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων· ή

γ) το οποίο έχει εισαχθεί στην Κοινότητα και μεταφερθεί από το σημείο πρώτης εισόδου στην εγκατάσταση ή μονάδα παρασκευής υπό συνθήκες που αποκλείουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

2.  Για τους σκοπούς της ασφαλούς προμήθειας, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων παρέχουν τεκμηρίωση σχετικά με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων, αν χρειασθεί, αποδεικτικών στοιχείων για την επάρκεια των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποκλείεται η εμφάνιση κινδύνων από την πρώτη ύλη για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Η τεκμηρίωση αυτή είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος.

Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο γ), οι αποστολές συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3.

Άρθρο 38

Ασφαλής επεξεργασία

Η ασφαλής επεξεργασία περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας διαδικασίας παραγωγής στο χρησιμοποιούμενο υλικό, η οποία μειώνει σε αποδεκτό επίπεδο τους κινδύνους που παρουσιάζει για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων το χρησιμοποιούμενο υλικό ή άλλες ουσίες που απορρέουν από τη διαδικασία παραγωγής.

Εξασφαλίζεται ότι το παράγωγο προϊόν δεν παρουσιάζει απαράδεκτους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, ιδίως με την πραγματοποίηση δοκιμών στο τελικό προϊόν.

Άρθρο 39

Ασφαλείς τελικές χρήσεις

Στις ασφαλείς τελικές χρήσεις περιλαμβάνεται η χρήση των παράγωγων προϊόντων:

α) υπό συνθήκες που δεν παρουσιάζουν απαράδεκτους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων· ή

β) που μπορεί να παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, υπό τον όρο ότι η χρήση αυτή δικαιολογείται από στόχους που έχουν τεθεί στην κοινοτική νομοθεσία, ιδίως για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

Άρθρο 40

Μέτρα εφαρμογής

Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος σχετικά με τα εξής:

α) τους όρους για τη διάθεση εισαγόμενης ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς στην αγορά ή για τη διάθεση παραγόμενης από υλικά εισαγωγής ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς στην αγορά, από υλικό της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο γ)·

β) τους όρους για την ασφαλή προμήθεια και διακίνηση του υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες οι οποίες αποκλείουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων·

γ) την τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

δ) τις παραμέτρους για τη διαδικασία παραγωγής που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 38, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή φυσικών ή χημικών επεξεργασιών στο χρησιμοποιούμενο υλικό·

ε) τις απαιτήσεις δοκιμών που ισχύουν για το τελικό προϊόν· και

στ) τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης των παράγωγων προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εισαγωγή, διαμετακόμιση και εξαγωγή

Άρθρο 41

Εισαγωγή και διαμετακόμιση

1.  Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους εισάγονται στην Κοινότητα ή διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας σύμφωνα με:

α) τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του για το συγκεκριμένο ζωικό υποπροϊόν ή το παράγωγο προϊόν, οι οποίες είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την παραγωγή και την εμπορία των εν λόγω ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους στο εσωτερικό της Κοινότητας·

β) τους όρους που έχουν αναγνωρισθεί ως τουλάχιστον ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, για την παραγωγή και την εμπορία των εν λόγω ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους· ή

γ) στην περίπτωση ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 35 και 36, τις απαιτήσεις που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η εισαγωγή και η διαμετακόμιση:

α) του ειδικού υλικού κινδύνου πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

β) των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους τα οποία έχουν αναμειχθεί ή μολυνθεί από οιαδήποτε απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ πραγματοποιούνται μόνο υπό την προϋπόθεση των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006·

γ) του υλικού της κατηγορίας 1, του υλικού της κατηγορίας 2 και των προϊόντων που παράγονται από αυτά και δεν προορίζονται για παρασκευή των παράγωγων προϊόντων μνεία των οποίων γίνεται στα άρθρα 33, 35 και 36, πραγματοποιούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θεσπισθεί κανόνες για την εισαγωγή τους σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

δ) των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για τους σκοπούς που προβλέπει το άρθρο 17 παράγραφος 1 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, έως ότου θεσπισθούν οι εναρμονισμένοι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

3.  Στην περίπτωση εισαγωγής και διαμετακόμισης υλικού και παράγωγων προϊόντων της κατηγορίας 3, καθορίζονται οι σχετικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να προβλέπουν ότι οι αποστολές:

α) πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα ή από τμήμα τρίτης χώρας που αναφέρεται στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 4·

β) πρέπει να προέρχονται από μονάδες ή εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής και αναφέρονται για τον σκοπό αυτό στον κατάλογο της εν λόγω αρχής· και

γ) στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα, όπου πραγματοποιούνται οι κτηνιατρικοί έλεγχοι, πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση, όπως είναι εμπορικό έγγραφο ή υγειονομικό πιστοποιητικό και κατά περίπτωση δήλωση, που αντιστοιχεί σε υπόδειγμα που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ).

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

Εν αναμονή της θεσπίσεως των απαιτήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν λόγω απαιτήσεις με εθνικά μέτρα.

4.  Οι κατάλογοι τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή ή η διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων καταρτίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3, συνεκτιμώντας ιδίως τα εξής:

α) τη νομοθεσία της τρίτης χώρας·

β) την οργάνωση της αρμόδιας αρχής και των αρμόδιων για τους ελέγχους υπηρεσιών της στην τρίτη χώρα, τις αρμοδιότητες αυτών των υπηρεσιών, την επίβλεψη στην οποία υπόκεινται και την εξουσία που διαθέτουν να ελέγχουν αποτελεσματικά την εφαρμογή της νομοθεσίας τους·

γ) τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην παραγωγή, την παρασκευή, τον χειρισμό, την αποθήκευση και την αποστολή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την Κοινότητα·

δ) τις εγγυήσεις τις οποίες μπορεί να παράσχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων·

ε) την πείρα εμπορίας των προϊόντων της τρίτης χώρας και τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων στις εισαγωγές·

στ) τα αποτελέσματα των ενδεχόμενων κοινοτικών επιθεωρήσεων στην τρίτη χώρα·

ζ) το υγειονομικό καθεστώς του ζωικού κεφαλαίου, των λοιπών κατοικίδιων ζώων και των αγρίων ζώων στην τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις εξωτικές νόσους των ζώων και ζητήματα της γενικής υγειονομικής κατάστασης στη χώρα, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων στην Κοινότητα·

η) την περιοδικότητα και την ταχύτητα με την οποία η τρίτη χώρα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία λοιμωδών ή νόσων των ζώων στο έδαφός της, ιδίως των νόσων που περιλαμβάνονται στον κώδικα υγείας των χερσαίων ζώων και στον κώδικα υγείας των υδρόβιων ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών·

θ) τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμωδών ή νόσων των ζώων που ισχύουν στην τρίτη χώρα και την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες.

Οι κατάλογοι των εγκαταστάσεων ή μονάδων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) επικαιροποιούνται τακτικά, κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και είναι διαθέσιμοι στο κοινό.

Άρθρο 42

Μέτρα εφαρμογής

1.  Μέτρα εφαρμογής του άρθρου 41 που μπορούν να αποκλείουν την εισαγωγή ή διαμετακόμιση ζωικών προϊόντων ή παραγώγων προϊόντων που παρασκευάζονται σε ορισμένες εγκαταστάσεις ή μονάδες προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία ή η υγεία των ζώων θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3.

2.  Καθορίζονται και άλλα μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 41 σχετικά με τα εξής:

α) τους όρους για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση των υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 και των παράγωγων προϊόντων τους·

β) τους περιορισμούς σχετικά με τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, οι οποίοι ισχύουν για το εισαγόμενο υλικό της κατηγορίας 3 ή τα παράγωγα προϊόντα του, και οι οποίοι μπορούν να καθορίζονται αναφορικά με τους κοινοτικούς καταλόγους των τρίτων χωρών ή των τμημάτων τρίτων χωρών που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4 ή για άλλους σκοπούς δημόσιας υγείας ή υγείας των ζώων·

γ) τους όρους για την παρασκευή ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων σε εγκαταστάσεις ή μονάδες σε τρίτες χώρες· οι όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες διενέργειας των ελέγχων στις εν λόγω εγκαταστάσεις ή μονάδες από την οικεία αρμόδια αρχή, ενώ από την έγκριση ή την καταχώριση του άρθρου 41 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) μπορούν να εξαιρούνται ορισμένοι τύποι εγκαταστάσεων ή μονάδων χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων· και

δ) τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών, εμπορικών εγγράφων και δηλώσεων που πρέπει να συνοδεύουν τις αποστολές και καθιστούν σαφείς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να δηλωθεί ότι τα σχετικά ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα έχουν συλλεγεί ή παρασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

Άρθρο 43

Εξαγωγή

1.  Η εξαγωγή ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή απαγορεύεται.

2.  Η εξαγωγή ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων σε τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ για χρήση σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή μονάδα λιπασματοποίησης απαγορεύεται.

3.  Τα υλικά της κατηγορίας 1, της κατηγορίας 2 και τα παράγωγα προϊόντα τους εξάγονται μόνο για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καθορισθεί κανόνες σχετικά με την εξαγωγή τους.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

4.  Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που εξάγονται από την Κοινότητα εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στην εξαγωγή υλικών της κατηγορίας 3 ή παράγωγων προϊόντων τους, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 και 4, η εξαγωγή:

α) του ειδικού υλικού κινδύνου πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

β) των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους τα οποία έχουν αναμειχθεί ή μολυνθεί από οιαδήποτε απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ πραγματοποιείται μόνο υπό την προϋπόθεση των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επίσημοι έλεγχοι

Άρθρο 44

Διαδικασία για την έγκριση

1.  Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τις εγκαταστάσεις ή μονάδες μόνον όταν αποδεικνύεται, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης πριν από την έναρξη οιασδήποτε δραστηριότητας, ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27.

2.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει έγκριση υπό όρους εάν από την επιτόπια επίσκεψη φαίνεται ότι η εγκατάσταση ή μονάδα πληροί όλες τις απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής των επιχειρησιακών διαδικασιών με τήρηση του παρόντος κανονισμού. Η αρμόδια αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση μόνον εάν, από νέα επιτόπου επίσκεψη που διεξάγεται τρεις μήνες μετά την έγκριση υπό όρους, κρίνεται ότι η εγκατάσταση ή μονάδα ανταποκρίνεται στις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Εάν έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η εγκατάσταση ή μονάδα εξακολουθεί να μην πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την έγκριση υπό όρους. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά.

3.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι μια εγκατάσταση ή μονάδα παύει να λειτουργεί εάν η αρμόδια αρχή αποσύρει την έγκρισή της, ή στην περίπτωση έγκρισης υπό όρους, δεν την παρατείνει ή δεν χορηγήσει πλήρη έγκριση.

▼M3 —————

▼B

Άρθρο 46

Αναστολές, αποσύρσεις και απαγορεύσεις λειτουργιών

1.  Εάν από τους επίσημους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται μια ή περισσότερες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή, όπως αρμόζει στη φύση και τη σοβαρότητα των ελλείψεων και των δυνάμει κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων:

α) αναστέλλει τις εγκρίσεις εγκαταστάσεων ή μονάδων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εάν:

i) δεν πληρούνται πλέον οι όροι έγκρισης ή λειτουργίας της εγκατάστασης ή μονάδας·

ii) αναμένεται ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης μπορεί να αποκαταστήσει τις ελλείψεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και

iii) οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων δεν απαιτούν ενέργειες σύμφωνα με το στοιχείο β)·

β) αποσύρει τις εγκρίσεις εγκαταστάσεων ή μονάδων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εάν:

i) δεν πληρούνται πλέον οι όροι έγκρισης ή λειτουργίας της εγκατάστασης ή μονάδας, και

ii) δεν αναμένεται ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης μπορεί να αποκαταστήσει τις ελλείψεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος:

 για λόγους που αφορούν την υποδομή της εγκατάστασης ή μονάδας,

 για λόγους που αφορούν τις προσωπικές ικανότητες του υπεύθυνου της επιχείρησης ή των υφισταμένων του, ή

 λόγω σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που απαιτούν σημαντικές προσαρμογές της λειτουργίας της εγκατάστασης ή της μονάδας για να μπορέσει ο υπεύθυνος της επιχείρησης να υποβάλει αίτηση νέας έγκρισης·

γ) επιβάλλει ειδικούς όρους σε εγκαταστάσεις ή μονάδες για να διορθώσει τις υφιστάμενες ελλείψεις.

2.  Η αρμόδια αρχή, όπως αρμόζει στη φύση και τη σοβαρότητα των ελλείψεων και των δυνάμει κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, απαγορεύει προσωρινά ή οριστικά σε υπευθύνους επιχείρησης μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 24 παράγραφος 1, την εκτέλεση λειτουργιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά περίπτωση, έπειτα από την παραλαβή στοιχείων με τα οποία αποδεικνύεται ότι:

α) δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας· και

β) είναι πιθανόν να προκύψουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων από τις λειτουργίες αυτές.

Άρθρο 47

Κατάλογοι

1.  Έκαστο κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο με τις εγκαταστάσεις, τις μονάδες και τους υπευθύνους επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί σε μητρώο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός της επικρατείας του.

Αποδίδει έναν επίσημο αριθμό σε κάθε εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη σε μητρώο εγκατάσταση, μονάδα ή υπεύθυνο επιχείρησης ο οποίος προσδιορίζει την ταυτότητα της εγκατάστασης, της μονάδας ή του υπεύθυνου επιχείρησης, ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων.

Τα κράτη μέλη αναφέρουν, κατά περίπτωση, τον επίσημο αριθμό που έχει αποδοθεί στην εγκατάσταση, στη μονάδα, ή στον υπεύθυνο της επιχείρησης σύμφωνα με άλλη κοινοτική νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους καταλόγους με τις εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώα, εγκαταστάσεις, μονάδες και τους υπευθύνους επιχειρήσεων στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη τηρούν ενημερωμένους τους καταλόγους με τις εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώα, εγκαταστάσεις, μονάδες και υπευθύνους επιχειρήσεων και τους κοινοποιούν στα άλλα κράτη μέλη και στο κοινό.

2.  Τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3, ιδίως όσον αφορά:

α) τη μορφή των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1· και

β) τη διαδικασία κοινοποίησης των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 48

Έλεγχοι για την αποστολή σε άλλα κράτη μέλη

1.  Οσάκις υπεύθυνος επιχείρησης σκοπεύει να αποστείλει υλικά της κατηγορίας 1, υλικά της κατηγορίας 2 και κρεατάλευρα και οστεάλευρα ή ζωικό λίπος που παράγεται από υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 σε άλλο κράτος μέλος, πληροφορεί σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προελεύσεως και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού αποφασίζει ως εξής σχετικά με την αίτηση του υπευθύνου εντός ορισμένης χρονικής περιόδου:

α) αρνείται την παραλαβή του φορτίου·

β) αποδέχεται το φορτίο χωρίς όρους· ή

γ) αποδέχεται την παραλαβή του φορτίου με τους ακόλουθους όρους:

i) εάν τα παράγωγα προϊόντα δεν έχουν υποβληθεί σε αποστείρωση υπό πίεση, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην επεξεργασία αυτή· ή

ii) τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα παράγωγα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε όρους αφορούν την αποστολή του φορτίου οι οποίοι δικαιολογούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, για να εξασφαλίζεται ότι ο χειρισμός των ζωικών προϊόντων και των παράγωγων προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Μορφότυπα για τις αιτήσεις υπευθύνων επιχείρησης μνεία των οποίων γίνεται στον παράγραφο 1 μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 3.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, μέσω του συστήματος Traces, σύμφωνα με την απόφαση 2004/292/ΕΚ, για την αναχώρηση κάθε αποστολής προς το κράτος μέλος προορισμού σχετικά με:

α) τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα παράγωγα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β) τη μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που είναι παράγωγο προϊόν υλικών της κατηγορίας 3.

Όταν πληροφορείται την αποστολή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης για την άφιξη κάθε αποστολής μέσω του συστήματος Traces.

4.  Τα υλικά της κατηγορίας 1 και 2, τα κρεατάλευρα και οστεάλευρα και το ζωικό λίπος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταφέρονται απευθείας στην εγκατάσταση ή μονάδα προορισμού, η οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένη σε μητρώο ή εγκεκριμένη σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24 και 44 ή, στην περίπτωση κόπρου, στο αγρόκτημα προορισμού.

5.  Όταν τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα παράγωγα προϊόντα τους αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, η εν λόγω αποστολή σφραγίζεται στο κράτος μέλος προέλευσης και συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό.

Οι σφραγισμένες αποστολές εισέρχονται εκ νέου στην Κοινότητα μόνο μέσω συνοριακού σταθμού επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ.

6.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 5, τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα παράγωγα προϊόντα τους που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους και τα οποία έχουν αναμειχθεί ή μολυνθεί με οιαδήποτε απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα στην απόφαση 2000/532/ΕΚ αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη μόνο υπό τις προϋποθέσεις των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

7.  Είναι δυνατόν να καθορίζονται μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, σχετικά με τα εξής:

α) ορισμένη χρονική περίοδο εντός της οποίας αποφασίζει η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β) τους συμπληρωματικούς όρους για την αποστολή των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 4·

γ) τα υποδείγματα των υγειονομικών πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τα φορτία που αποστέλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 5· και

δ) τους όρους υπό τους οποίους ζωικά προϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για επιδείξεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς μπορούν να αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου·

Αυτά τα μέτρα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

8.  Μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 έως 4, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν:

α) την αποστολή κόπρου που μεταφέρεται μεταξύ δύο σημείων εντός του ίδιου αγροκτήματος ή μεταξύ αγροκτημάτων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές όμορων κρατών μελών·

β) την αποστολή άλλων ζωικών υποπροϊόντων που μεταφέρονται μεταξύ εγκαταστάσεων ή μονάδων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές όμορων κρατών μελών, και

γ) τη μεταφορά νεκρών ζώων συντροφιάς για αποτέφρωση σε εγκατάσταση ή μονάδα που βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή άλλου ομόρου κράτους μέρους.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 52 παράγραφος 4.

▼M3 —————

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 51

Εθνικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες αφορούν άμεσα την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

▼M4

Άρθρο 51α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 15 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ( 3 ).

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

▼B

Άρθρο 52

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

3.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

4.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

5.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται σε δύο μήνες, ένα μήνα και δύο μήνες, αντίστοιχα.

6.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 53

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 4 Ιουνίου 2011 και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Άρθρο 54

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 καταργείται με ισχύ από τις 4 Μαρτίου 2011.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 λογίζονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα.

Άρθρο 55

Μεταβατικό μέτρο

Οι εγκαταστάσεις, οι μονάδες, και οι χρήστες που είχαν εγκριθεί ή καταχωρισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πριν από τις 4 Μαρτίου 2011 θεωρούνται ως εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

▼M2

Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 4 Μαρτίου 2011.

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη Μαγιότ, ως εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής:«Μαγιότ») από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα ζωικά παραπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα που έχουν παραχθεί στη Μαγιότ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 απορρίπτονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 41 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4, 5

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρα 12, 15 και 16

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 24 στοιχεία η), θ), ι)

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 41 παράγραφος 2 στοιχείο γ), άρθρο 43 παράγραφος 3 και παράγραφος 5 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 9

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρα 13, 15 και 16

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 24 στοιχεία η), θ), ι)

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 41 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 43 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 10

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρα 14, 16, 15

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 24 στοιχεία η), θ), ι)

Άρθρο 7

Άρθρο 21

Άρθρο 8

Άρθρο 48

Άρθρο 9

Άρθρο 22

Άρθρα 10 έως 15, 17 και 18

Άρθρα 23, 24, 27 και 44

Άρθρο 16

Άρθρο 6

Άρθρο 19

Άρθρο 31

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρα 35 και 36

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 32

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 36

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 11

Άρθρο 23

Άρθρα 17 και 18

Άρθρο 24

Άρθρο 19

Άρθρο 25

Άρθρα 28 και 29

Άρθρο 26

Άρθρα 45, 46 και 47

Άρθρο 27

Άρθρο 49

Άρθρο 28

Άρθρο 35 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 41 παράγραφος 1

Άρθρο 29

Άρθρα 41 και 42

Άρθρο 30

Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 31

Άρθρο 50 παράγραφος 1

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 52

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 15 παράγραφος 2 και άρθρο 51

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 54

Άρθρο 38

Άρθρο 56( 1 ) Κανονισμός ►C1  (EU) 2017/625 ◄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) ( ►C1  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1 ◄ ).

( 2 ) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.

( 3 ) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.