02008R0451 — EL — 26.07.2019 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 451/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Απριλίου 2008

για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1209/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2014

  L 336

1

22.11.2014

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1243 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019

  L 198

241

25.7.2019




▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 451/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Απριλίου 2008

για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)



Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται νέα CPA εντός της Κοινότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια όσον αφορά την οικονομική πραγματικότητα και η συγκρισιμότητα μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ταξινομήσεων και, κατά συνέπεια, μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών στατιστικών.

2.  Ως «προϊόν» νοείται το αποτέλεσμα οικονομικής δραστηριότητας, είτε πρόκειται για αγαθό είτε για υπηρεσία.

3.  Ο παρών κανονισμός αφορά αποκλειστικά τη χρήση της ταξινόμησης για στατιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 2

Επίπεδα και διάρθρωση της CPA

1.  Η CPA περιλαμβάνει:

α) ένα πρώτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από αλφαβητικό κωδικό (τμήματα)·

β) ένα δεύτερο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από διψήφιο αριθμητικό κωδικό (κλάδοι)·

γ) ένα τρίτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από τριψήφιο αριθμητικό κωδικό (ομάδες)·

δ) ένα τέταρτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό (τάξεις)·

ε) ένα πέμπτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται από πενταψήφιο αριθμητικό κωδικό (κατηγορίες) και

στ) ένα έκτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται από εξαψήφιο αριθμητικό κωδικό (υποκατηγορίες).

2.  Η CPA παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Χρήση της CPA

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τη CPA για όλες τις στατιστικές που ταξινομούνται σύμφωνα με τα προϊόντα ανά δραστηριότητα.

Άρθρο 4

Εθνικές ταξινομήσεις προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη CPA για ομαδοποιημένες ή αναλυτικές, εθνικές, ειδικές ή λειτουργικές προσαρμογές βασισμένες στις υποκατηγορίες της CPA.

2.  Οι ταξινομήσεις αυτές θα συνδέονται με τη CPA, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) ταξινομήσεις με μεγαλύτερο βαθμό ομαδοποίησης από τη CPA θα αποτελούνται από ακριβείς ομαδοποιήσεις υποκατηγοριών της CPA·

β) ταξινομήσεις που είναι αναλυτικότερες από τη CPA θα αποτελούνται από τίτλους που περιέχονται εξ ολοκλήρου σε υποκατηγορίες της CPA.

Οι ταξινομήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορούν να κωδικοποιούνται με διαφορετικό τρόπο.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μια εθνική ταξινόμηση προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα που απορρέει από τη CPA. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζουν στην Επιτροπή σχέδια στα οποία καθορίζεται η οικεία εθνική ταξινόμηση. Εντός τριμήνου από την παραλαβή του σχεδίου αυτού, η Επιτροπή ελέγχει τη συμβατότητα της σχεδιαζόμενης εθνικής ταξινόμησης με την παράγραφο 2 και τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη προς ενημέρωση. Οι εθνικές ταξινομήσεις των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακα αντιστοιχίας των εθνικών ταξινομήσεων με τη CPA.

Άρθρο 5

Δραστηριότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη διάδοση, τη συντήρηση και την προώθηση της CPA, συγκεκριμένα με:

α) τη σύνταξη, την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση επεξηγηματικών σημειώσεων σχετικά με τη CPA·

β) την εκπόνηση και τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της CPA·

γ) τη δημοσίευση πινάκων αντιστοιχίας μεταξύ: της νέας και της προηγούμενης έκδοσης της CPA της προηγούμενης και της νέας έκδοσης της CPA· της CPA και της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ταξινόμηση και το κοινό δασμολόγιο ( 1

δ) μέτρα για τη βελτίωση της συνοχής με άλλες ταξινομήσεις.

Άρθρο 6

▼M2

Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις

▼B

1.  Τα ακόλουθα μέτρα που προορίζονται για την εφαρμογή και επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2:

α) αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της CPA, συμπεριλαμβανομένης και της κατάταξης των προϊόντων σε ειδικές τάξεις και

β) τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την πλήρως συντονισμένη μετάβαση από την προηγούμενη έκδοση της CPA.

▼M2

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την τροποποίηση του παραρτήματος προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις ή για την ευθυγράμμιση με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις.

Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή δαπάνες για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

▼B

3.  Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή ότι τα οφέλη της επικαιροποίησης της CPA πρέπει να υπερκαλύπτουν το κόστος της, καθώς και η αρχή ότι οι πρόσθετες δαπάνες και ο επιπλέον φόρτος πρέπει να παραμένουν εντός λογικών πλαισίων.

▼M2

Άρθρο 6α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 26 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ( 2 ).

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

▼B

Άρθρο 7

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

▼M2 —————

▼B

Άρθρο 8

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M1




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Κωδικός

Τίτλος

A

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

01

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες

01.1

Μη πολυετείς καλλιέργειες

01.11

Δημητριακά (εκτός ρυζιού), όσπρια και ελαιούχοι σπόροι

01.11.1

Σιτάρι

01.11.11

Σκληρό σιτάρι

01.11.12

Σιτάρι, εκτός από το σκληρό σιτάρι

01.11.2

Αραβόσιτος

01.11.20

Αραβόσιτος

01.11.3

Κριθάρι, σίκαλη και βρώμη

01.11.31

Κριθάρι

01.11.32

Σίκαλη

01.11.33

Βρώμη

01.11.4

Σόργο, κεχρί και άλλα δημητριακά

01.11.41

Σόργο

01.11.42

Κεχρί

01.11.43

Τριτικάλε

01.11.49

Άλλα δημητριακά

01.11.5

Άχυρο και φλοιοί δημητριακών

01.11.50

Άχυρο και φλοιοί δημητριακών

01.11.6

Νωπά όσπρια

01.11.61

Φασόλια, νωπά

01.11.62

Μπιζέλια, νωπά

01.11.69

Άλλα νωπά όσπρια

01.11.7

Αποξηραμένα όσπρια

01.11.71

Φασόλια, ξηρά

01.11.72

Κουκιά, ξηρά

01.11.73

Ρεβίθια, ξηρά

01.11.74

Φακές, ξηρές

01.11.75

Μπιζέλια, ξηρά

01.11.76

Φασόλια μαυρομάτικα

01.11.77

Φαιά μπιζέλια, ξηρά

01.11.79

Όσπρια (ξηρά όσπρια) π.δ.κ.α.

01.11.8

Σπόροι σόγιας και αραχίδες (αράπικα φιστίκια)

01.11.81

Σπόροι σόγιας

01.11.82

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

01.11.9

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι

01.11.91

Λιναρόσπορος

01.11.92

Σπόροι σιναπιού

01.11.93

Σπόροι κράμβης ή ελαιοκράμβης

01.11.94

Σπόροι σουσαμιού

01.11.95

Σπόροι ηλίανθου

01.11.96

Σπόροι κίκεως

01.11.99

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.

01.12

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

01.12.1

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

01.12.10

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

01.13

Λαχανικά και πεπονοειδή, ρίζες και κόνδυλοι

01.13.1

Λαχανικά με φύλλα ή μίσχους

01.13.11

Σπαράγγια

01.13.12

Λάχανα

01.13.13

Κουνουπίδια και μπρόκολα

01.13.14

Μαρούλια

01.13.15

Πικραλίδες (πικρομάρουλα-χίκορι)

01.13.16

Σπανάκι

01.13.17

Αγκινάρες

01.13.19

Άλλα λαχανικά με φύλλα ή μίσχους

01.13.2

Πεπόνια

01.13.21

Καρπούζια

01.13.29

Άλλα πεπονοειδή

01.13.3

Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς

01.13.31

Κόκκινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πράσινες πιπεριές (μόνο του γένους capsicum)

01.13.32

Αγγούρια και αγγουράκια μικρά

01.13.33

Μελιτζάνες

01.13.34

Ντομάτες

01.13.39

Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α

01.13.4

Ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά

01.13.41

Καρότα και γογγύλια

01.13.42

Σκόρδο

01.13.43

Κρεμμύδια

01.13.44

Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

01.13.49

Άλλα ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

01.13.5

Βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.51

Πατάτες

01.13.52

Γλυκοπατάτες

01.13.53

Ταπιόκα (cassava)

01.13.54

Κολοκασία

01.13.59

Άλλες βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.6

Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01.13.60

Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01.13.7

Ζαχαρότευτλα και σπόροι ζαχαρότευτλων

01.13.71

Ζαχαρότευτλα

01.13.72

Σπόροι ζαχαρότευτλων

01.13.8

Μανιτάρια και τρούφες

01.13.80

Μανιτάρια και τρούφες

01.13.9

Λαχανικά, νωπά π.δ.κ.α.

01.13.90

Λαχανικά, νωπά π.δ.κ.α.

01.14

Ζαχαροκάλαμα

01.14.1

Ζαχαροκάλαμα

01.14.10

Ζαχαροκάλαμα

01.15

Ακατέργαστος καπνός

01.15.1

Ακατέργαστος καπνός

01.15.10

Ακατέργαστος καπνός

01.16

Ινώδη φυτά

01.16.1

Ινώδη φυτά

01.16.11

Βαμβάκι, εκκοκκισμένο ή όχι

01.16.12

Γιούτα, κενάφ και άλλα ινώδη φυτά ραφίας (δηλαδή υφαντικές ίνες που προέρχονται από στελέχη φυτών), ακατέργαστα ή μουσκεμένα (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

01.16.19

Λινάρι, κάνναβη και ακατέργαστα ινώδη φυτά π.δ.κ.α

01.19

Άλλες μη πολυετείς καλλιέργειες

01.19.1

Κτηνοτροφικά φυτά

01.19.10

Κτηνοτροφικά φυτά

01.19.2

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων· σπόροι ανθέων

01.19.21

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων

01.19.22

Σπόροι ανθέων

01.19.3

Σπόροι τεύτλων, σπόροι κτηνοτροφικών φυτών· άλλες φυτικές πρώτες ύλες

01.19.31

Σπόροι τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόροι κτηνοτροφικών φυτών

01.19.39

Φυτικές πρώτες ύλες π.δ.κ.α.

01.2

Πολυετείς καλλιέργειες

01.21

Σταφύλια

01.21.1

Σταφύλια

01.21.11

Επιτραπέζια σταφύλια

01.21.12

Άλλα σταφύλια, νωπά

01.22

Τροπικά και υποτροπικά φρούτα

01.22.1

Τροπικά και υποτροπικά φρούτα

01.22.11

Αβοκάντο

01.22.12

Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοια φρούτα

01.22.13

Χουρμάδες

01.22.14

Σύκα

01.22.19

Άλλα τροπικά και υποτροπικά φρούτα

01.23

Εσπεριδοειδή

01.23.1

Εσπεριδοειδή

01.23.11

Φράπες και γκρέιπφρουτ

01.23.12

Λεμόνια και γλυκολέμονα (λάιμ)

01.23.13

Πορτοκάλια

01.23.14

Μανταρινάτα (tangerines), μανταρίνια, κλημεντίνες

01.23.19

Άλλα εσπεριδοειδή

01.24

Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα

01.24.1

Μήλα

01.24.10

Μήλα

01.24.2

Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα

01.24.21

Αχλάδια

01.24.22

Κυδώνια

01.24.23

Βερίκοκα

01.24.24

Κεράσια

01.24.25

Ροδάκινα

01.24.26

Νεκταρίνια

01.24.27

Δαμάσκηνα

01.24.28

Κορόμηλα (αγριοδαμάσκηνα)

01.24.29

Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα π.δ.κ.α

01.25

Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών με κέλυφος

01.25.1

Μούρα και οι καρποί του γένους vaccinium

01.25.11

Ακτινίδια

01.25.12

Σμέουρα

01.25.13

Φράουλες

01.25.19

Άλλα μούρα, οι καρποί του γένους vaccinium π.δ.κ.α

01.25.2

Σπόροι καρπών

01.25.20

Σπόροι καρπών

01.25.3

Καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αραχίδες και ινδικές καρύδες)

01.25.31

Αμύγδαλα

01.25.32

Κάστανα

01.25.33

Φουντούκια

01.25.34

Φιστίκια

01.25.35

Καρύδια κοινά

01.25.39

Άλλοι καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αραχίδες και ινδικές καρύδες)

01.25.9

Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α

01.25.90

Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α

01.26

Ελαιούχοι καρποί

01.26.1

Ελιές

01.26.11

Επιτραπέζιες ελιές

01.26.12

Ελιές για την παραγωγή ελαιόλαδου

01.26.2

Ινδική καρύδα

01.26.20

Ινδική καρύδα

01.26.9

Άλλοι ελαιούχοι καρποί

01.26.90

Άλλοι ελαιούχοι καρποί

01.27

Φυτά για αφεψήματα

01.27.1

Φυτά για αφεψήματα

01.27.11

Κόκκοι καφέ, μη καβουρδισμένοι

01.27.12

Φύλλα τσαγιού

01.27.13

Φύλλα ματέ

01.27.14

Σπόροι κακάο

01.28

Καρυκεύματα, αρωματικά, θεραπευτικά και φαρμακευτικά φυτά

01.28.1

Καρυκεύματα, μη επεξεργασμένα

01.28.11

Πιπεριά (piper spp), ακατέργαστη

01.28.12

Κόκκινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πράσινες πιπεριές (του γένους capsicum spp.) αποξηραμένες, ακατέργαστες

01.28.13

Μοσχοκάρυδο, φλούδα μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, ακατέργαστα

01.28.14

Γλυκάνισο το κοινό, γλυκάνισο το αστεροειδές, κορίανδρος, κύμινο, αγριοκύμινο, μάραθος και καρποί κέδρου (αρκεύθου), ακατέργαστα

01.28.15

Κανέλλα, ακατέργαστη

01.28.16

Γαρύφαλλα (το στέλεχος), ακατέργαστα

01.28.17

Πιπερόριζα (τζίντζερ), αποξηραμένη, ακατέργαστη

01.28.18

Βανίλια, ακατέργαστη

01.28.19

Άλλα καρυκεύματα, μη επεξεργασμένα

01.28.2

Δισκία λυκίσκου

01.28.20

Δισκία λυκίσκου

01.28.3

Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

01.28.30

Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

01.29

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.29.1

Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ)

01.29.10

Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ)

01.29.2

Χριστουγεννιάτικα δένδρα, υλοτομημένα

01.29.20

Χριστουγεννιάτικα δένδρα, υλοτομημένα

01.29.3

Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

01.29.30

Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

01.3

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

01.30

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

01.30.1

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

01.30.10

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

01.4

Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα

01.41

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα και ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

01.41.1

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα

01.41.10

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα

01.41.2

Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

01.41.20

Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

01.42

Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα και το σπέρμα τους

01.42.1

Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα

01.42.11

Άλλα βοοειδή και βουβάλια, εκτός των μοσχαριών, ζώντα

01.42.12

Μοσχάρια βοοειδών και βουβαλιών, ζώντα

01.42.2

Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών

01.42.20

Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών

01.43

Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα

01.43.1

Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα

01.43.11

Άλογα, ζώντα

01.43.12

Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζώντα

01.44

Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές

01.44.1

Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές

01.44.10

Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές

01.45

Αιγοπρόβατα, ζώντα· ακατέργαστο γάλα και μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων

01.45.1

Αιγοπρόβατα, ζώντα

01.45.11

Προβατοειδή, ζώντα

01.45.12

Αιγοειδή, ζώντα

01.45.2

Ακατέργαστο γάλα από αιγοπρόβατα

01.45.21

Ακατέργαστο πρόβειο γάλα

01.45.22

Ακατέργαστο κατσικίσιο γάλα

01.45.3

Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του κουρεμένου μαλλιού που πλύθηκε πάνω στην προβιά

01.45.30

Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του κουρεμένου μαλλιού που πλύθηκε πάνω στην προβιά

01.46

Χοιροειδή, ζώντα

01.46.1

Χοιροειδή, ζώντα

01.46.10

Χοιροειδή, ζώντα

01.47

Πουλερικά, ζώντα, και αβγά

01.47.1

Πουλερικά, ζώντα

01.47.11

Κοτόπουλα, ζώντα

01.47.12

Γαλοπούλες, ζωντανές

01.47.13

Χήνες, ζωντανές

01.47.14

Πάπιες και φραγκόκοτες, ζωντανές

01.47.2

Αβγά με το κέλυφος, νωπά

01.47.21

Αβγά κότας με το κέλυφος, νωπά

01.47.22

Αυγά από άλλα πουλερικά με το κέλυφος, νωπά

01.47.23

Αυγά επώασης

01.47.24

Αυγά από άλλα πουλερικά, για επώαση

01.49

Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και ζωικά προϊόντα

01.49.1

Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, ζώντα

01.49.11

Κουνέλια κατοικίδια, ζώντα

01.49.12

Πτηνά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα

01.49.13

Ερπετά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα (συμπεριλαμβανομένων φιδιών και θαλάσσιων χελώνων), ζώντα

01.49.19

Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα

01.49.2

Άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται σε αγροκτήματα

01.49.21

Μέλι φυσικό

01.49.22

Ακατέργαστο γάλα π.δ.κ.α

01.49.23

Σαλιγκάρια, νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, παστά ή σε άρμη εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια

01.49.24

Βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.

01.49.25

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για αναπήνιση

01.49.26

Κεριά εντόμων και σπαρματσέτα, είτε εξευγενισμένα ή χρωματισμένα είτε όχι

01.49.27

Έμβρυα ζώων για αναπαραγωγή

01.49.28

Μη βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.

01.49.3

Ακατέργαστα γουνοδέρματα και διάφορες ακατέργαστες προβιές και δέρματα

01.49.31

Ακατέργαστα γουνοδέρματα, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών

01.49.32

Ακατέργαστα γουνοδέρματα από δέρματα γουνοφόρων αρνιών

01.49.39

Ακατέργαστα δέρματα ζώων π.δ.κ.α (νωπά ή διατηρημένα, που δεν έχουν όμως υποστεί περαιτέρω κατεργασία)

01.6

Γεωργικές και κτηνοτροφικές υπηρεσίες (εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών)

01.61

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

01.61.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

01.61.10

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

01.62

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

01.62.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

01.62.10

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

01.63

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.63.1

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.64

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

01.64.1

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

01.64.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

01.7

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

01.70

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

01.70.1

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

01.70.10

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

02

Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες

02.1

Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων

02.10

Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων

02.10.1

Ζώντα δασικά φυτά· σπόροι δασικών φυτών

02.10.11

Ζώντα δασικά φυτά

02.10.12

Σπόροι δασικών δένδρων

02.10.2

Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων

02.10.20

Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων

02.10.3

Δασικά δένδρα

02.10.30

Δασικά δένδρα

02.2

Ξυλεία, ακατέργαστη

02.20

Ξυλεία, ακατέργαστη

02.20.1

Ξυλεία, ακατέργαστη

02.20.11

Κορμοί ξυλείας κωνοφόρων

02.20.12

Κορμοί ξυλείας μη κωνοφόρων, εκτός της τροπικής ξυλείας

02.20.13

Κορμοί ξυλείας τροπικών δένδρων

02.20.14

Καυσόξυλα κωνοφόρων

02.20.15

Καυσόξυλα μη κωνοφόρων

02.3

Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.30

Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.30.1

Φυσικά κόμμεα

02.30.11

Βαλάτα, γουταπέρκα, γουαγιούλη, τσίκλα και παρόμοια φυσικά κόμμεα

02.30.12

Λάκκα, βάλσαμα και άλλα φυσικά κόμμεα και ρητίνες

02.30.2

Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας

02.30.20

Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας

02.30.3

Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση

02.30.30

Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση

02.30.4

Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών

02.30.40

Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών

02.4

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δασοκομία

02.40

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δασοκομία

02.40.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες γιατη δασοκομία

02.40.10

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δασοκομία

03

Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

03.0

Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

03.00

Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

03.00.1

Ψάρια, ζώντα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

03.00.11

Ζώντα καλλωπιστικά ψάρια, μη εκτρεφόμενα

03.00.12

Ζώντα καλλωπιστικά ψάρια, εκτρεφόμενα

03.00.13

Άλλα ζώντα ψάρια, μη εκτρεφόμενα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων των σπόρων και των ζωοτροφών υδατοκαλλιέργειας

03.00.14

Άλλα ζώντα ψάρια, εκτρεφόμενα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων των σπόρων και των ζωοτροφών υδατοκαλλιέργειας

03.00.2

Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο

03.00.21

Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για ανθρώπινη κατανάλωση, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα

03.00.22

Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα

03.00.23

Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, θαλάσσης, εκτρεφόμενα

03.00.24

Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, γλυκών υδάτων, εκτρεφόμενα

03.00.3

Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα

03.00.31

Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, μη καλλιεργούμενα

03.00.32

Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, καλλιεργούμενα

03.00.4

Μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

03.00.41

Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμενα

03.00.42

Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμενα

03.00.43

Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα

03.00.44

Άλλα μαλάκια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα

03.00.45

Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα

03.00.46

Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμενα

03.00.5

Μαργαριτάρια, ακατέργαστα

03.00.51

Φυσικά μαργαριτάρια, ακατέργαστα

03.00.52

Μαργαριτάρια από καλλιέργεια, ακατέργαστα

03.00.6

Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους

03.00.61

Κοράλλια και παρόμοια προϊόντα, όστρακα μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινοδέρμων και οστά σουπιών

03.00.62

Φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης

03.00.63

Φύκια και άλλες άλγες για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μη καλλιεργούμενα

03.00.64

Φύκια και άλλες άλγες για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καλλιεργούμενα

03.00.65

Φύκια και άλλες άλγες που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μη καλλιεργούμενα

03.00.66

Φύκια και άλλες άλγες που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καλλιεργούμενα

03.00.69

Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους π.δ.κ.α

03.00.7

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

03.00.71

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

03.00.72

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια

B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

05

Άνθρακας και λιγνίτης

05.1

Λιθάνθρακας

05.10

Λιθάνθρακας

05.10.1

Λιθάνθρακας

05.10.10

Λιθάνθρακας

05.2

Λιγνίτης

05.20

Λιγνίτης

05.20.1

Λιγνίτης

05.20.10

Λιγνίτης

06

Αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

06.1

Αργό πετρέλαιο

06.10

Αργό πετρέλαιο

06.10.1

Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα

06.10.10

Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα

06.10.2

Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι

06.10.20

Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι

06.2

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

06.20

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

06.20.1

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

06.20.10

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

07

Μεταλλεύματα

07.1

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

07.10

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

07.10.1

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

07.10.10

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

07.2

Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα

07.21

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

07.21.1

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

07.21.10

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

07.29

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα

07.29.1

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα

07.29.11

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού

07.29.12

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου

07.29.13

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα αργιλίου

07.29.14

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων

07.29.15

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

07.29.19

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα π.δ.κ.α.

08

Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων

08.1

Λίθοι, άμμος και άργιλος

08.11

Διακοσμητικοί και οικοδομικοί λίθοι, ασβεστόλιθος, γύψος, κιμωλία και σχιστόλιθος

08.11.1

Διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι

08.11.11

Μάρμαρα και άλλοι ασβεστολιθικοί διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι

08.11.12

Γρανίτης, ψαμμίτης και άλλοι διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι

08.11.2

Ασβεστόλιθος και γύψος

08.11.20

Ασβεστόλιθος και γύψος

08.11.3

Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης

08.11.30

Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης

08.11.4

Σχιστόλιθος

08.11.40

Σχιστόλιθος

08.12

Αμμοχάλικο, άμμος, άργιλος και καολίνης

08.12.1

Αμμοχάλικο και άμμος

08.12.11

Φυσική άμμος

08.12.12

Λιθόκοκκοι, ψιλό χαλίκι και λιθόσκονη· κροκάλες, αμμοχάλικο

08.12.13

Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς σκοπούς

08.12.2

Άργιλοι και καολίνης

08.12.21

Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι

08.12.22

Άλλες άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλιμανίτης· μουλλίτης· πυρίμαχες γαίες ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου

08.9

Προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.

08.91

Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων

08.91.1

Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων

08.91.11

Φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου ή αργιλίου

08.91.12

Άφρυκτος σιδηροπυρίτης· ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο

08.91.19

Άλλα χημικά ορυκτά και λιπάσματα

08.92

Τύρφη

08.92.1

Τύρφη

08.92.10

Τύρφη

08.93

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό

08.93.1

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό

08.93.10

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό

08.99

Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.

08.99.1

Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα

08.99.10

Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα

08.99.2

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι· βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά· άλλα ορυκτά

08.99.21

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), ακατέργαστοι ή απλώς πριονισμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι

08.99.22

Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά

08.99.29

Άλλα ορυκτά

09

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για εξορυκτικές δραστηριότητες

09.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.11

Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.12

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.13

Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στο χώρο του ορυχείου

09.9

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων

09.90

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων

09.90.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων

09.90.11

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξόρυξη λιθάνθρακα

09.90.19

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.

Γ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

10

Είδη διατροφής

10.1

Διατηρημένο κρέας και προϊόντα κρέατος

10.11

Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας

10.11.1

Κρέας βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.11

Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.12

Κρέας χοιροειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.13

Κρέας προβατοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.14

Κρέας αιγοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.15

Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.2

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

10.11.20

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

10.11.3

Κατεψυγμένα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια· άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια

10.11.31

Κρέας βοοειδών, κατεψυγμένο

10.11.32

Κρέας χοιροειδών, κατεψυγμένο

10.11.33

Κρέας προβατοειδών, κατεψυγμένο

10.11.34

Κρέας αιγοειδών, κατεψυγμένο

10.11.35

Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο

10.11.39

Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

10.11.4

Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών

10.11.41

Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλί που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά

10.11.42

Ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, ολόκληρα

10.11.43

Άλλα ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών

10.11.44

Ακατέργαστα δέρματα και προβιές προβάτων ή αρνιών

10.11.45

Ακατέργαστα δέρματα και προβιές αιγών ή κατσικιών

10.11.5

Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

10.11.50

Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

10.11.6

Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα

10.11.60

Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα

10.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

10.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

10.12

Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας πουλερικών

10.12.1

Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.12.10

Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.12.2

Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο

10.12.20

Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο

10.12.3

Λίπη πουλερικών

10.12.30

Λίπη πουλερικών

10.12.4

Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών

10.12.40

Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών

10.12.5

Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα

10.12.50

Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα

10.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών

10.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών

10.13

Προϊόντα κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.13.1

Διατηρημένες τροφές και παρασκευάσματα κρέατος, εντοσθίων ή αίματος

10.13.11

Χοιρινό κρέας, τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)

10.13.12

Βοδινό κρέας, αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό

10.13.13

Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, αλατισμένα, σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· βρώσιμα άλευρα και σκόνες γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων

10.13.14

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, εντόσθια ή αίμα

10.13.15

Αλλα είδη παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια

10.13.16

Άλευρα, χονδράλευρα και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από κρέας, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση· ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

10.13.9

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών

10.13.91

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.2

Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα

10.20

Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα

10.20.1

Ψάρια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

10.20.11

Φιλέτα και άλλο κρέας ψαριών (τεμαχισμένο ή μη), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

10.20.12

Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, νωπά ή απλής ψύξης

10.20.13

Ψάρια κατεψυγμένα

10.20.14

Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα

10.20.15

Σάρκα ψαριού (τεμαχισμένη ή μη), κατεψυγμένη

10.20.16

Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, κατεψυγμένα

10.20.2

Ψάρια κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα· χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού

10.20.21

Φιλέτα ψαριών, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αλλά όχι καπνιστά

10.20.22

Συκώτια ψαριών, αυγοτάραχο και πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις και άλλα βρώσιμα εντόσθια, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη· άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

10.20.23

Ψάρια, αποξηραμένα, αλατισμένα ή μη, ή σε άρμη

10.20.24

Ψάρια και φιλέτα ψαριών, καπνιστά

10.20.25

Ψάρια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι

10.20.26

Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού

10.20.3

Καρκινοειδή, μαλάκια, φύκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

10.20.31

Καρκινοειδή, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη

10.20.32

Μαλάκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη

10.20.33

Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα και φύκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, καπνιστά

10.20.34

Καρκινοειδή, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα και φύκια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα

10.20.4

Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, και άλλα προϊόντα π.δ.κ.α από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή φύκια

10.20.41

Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια, καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή φύκια, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

10.20.42

Άλλα μη βρώσιμα προϊόντα ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων ή φυκιών

10.20.9

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20.91

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών

10.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.3

Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

10.31

Επεξεργασμένες και συντηρημένες πατάτες

10.31.1

Επεξεργασμένες και συντηρημένες πατάτες

10.31.11

Πατάτες, κατεψυγμένες

10.31.12

Αποξηραμένες πατάτες, κομμένες ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένες

10.31.13

Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων

10.31.14

Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες

10.31.9

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών

10.31.91

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας

10.31.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών

10.32

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

10.32.1

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

10.32.11

Χυμός ντομάτας

10.32.12

Χυμός πορτοκαλιού

10.32.13

Χυμός γκρέιπφρουτ

10.32.14

Χυμός ανανά

10.32.15

Χυμός σταφυλιών

10.32.16

Χυμός μήλων

10.32.17

Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών

10.32.19

Άλλοι χυμοί λαχανικών και φρούτων

10.32.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών

10.32.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39

Άλλα επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

10.39.1

Επεξεργασμένα και συντηρημένα λαχανικά, εκτός από πατάτες

10.39.11

Λαχανικά, κατεψυγμένα

10.39.12

Λαχανικά, συντηρημένα προσωρινά

10.39.13

Αποξηραμένα λαχανικά

10.39.14

Λαχανικά και φρούτα, κομμένα και συσκευασμένα

10.39.15

Φασόλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.16

Μπιζέλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο απ' ό,τι σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.17

Άλλα λαχανικά (εκτός από πατάτες), συντηρημένα με άλλο τρόπο απ' ό,τι σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.18

Λαχανικά (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή συντηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ

10.39.2

Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και καρποί με κέλυφος

10.39.21

Φρούτα και καρποί με κέλυφος, ψημένοι ή άψητοι, κατεψυγμένοι

10.39.22

Μαρμελάδες, ζελέδες και πουρές και πολτοί φρούτων ή καρπών με κέλυφος

10.39.23

Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα

10.39.24

Φρούτα και καρποί με κέλυφος, προσωρινά συντηρημένα, όχι για άμεση κατανάλωση

10.39.25

Αράπικα φιστίκια και ξηροί καρποί με κέλυφος

10.39.29

Άλλα επεξεργασμένα, αποξηραμένα ή συντηρημένα φρούτα και καρποί με κέλυφος

10.39.3

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα

10.39.30

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα

10.39.9

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών

10.39.91

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών

10.4

Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη

10.41

Έλαια και λίπη

10.41.1

Ζωικά έλαια και λίπη, τα κλάσματα τους, ακατέργαστα

10.41.11

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε παρασκευαστεί αλλιώς

10.41.12

Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών

10.41.19

Άλλα ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα ή μη, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.2

Φυτικά έλαια, ακατέργαστα

10.41.21

Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο

10.41.22

Ελαιόλαδο, ακατέργαστο

10.41.23

Ηλιέλαιο, ακατέργαστο

10.41.24

Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο, ακατέργαστο

10.41.25

Φοινικέλαιο, ακατέργαστο

10.41.29

Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα

10.41.3

Χονδράδια βαμβακιού (linter)

10.41.30

Χονδράδια βαμβακιού (linter)

10.41.4

Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων· άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς

10.41.41

Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων

10.41.42

Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού

10.41.5

Εξευγενισμένα έλαια, εκτός των καταλοίπων

10.41.51

Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.52

Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.53

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.54

Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.55

Βαμβακέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.56

Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.57

Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.58

Έλαιο ινδικής καρύδας και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.59

Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα· σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και άλλα φυτικά έλαια (εκτός από το αραβοσιτέλαιο) και τα κλάσματά τους π.δ.κ.α, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

10.41.6

Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

10.41.60

Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

10.41.7

Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)· γαλακτώματα δέρματος (δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών

10.41.71

Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)

10.41.72

Γαλακτώματα δερμάτων (δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών

10.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

10.41.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

10.42

Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη

10.42.1

Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη

10.42.10

Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη

10.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.42.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.5

Γαλακτοκομικά προϊόντα

10.51

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα

10.51.1

Επεξεργασμένο ρευστό γάλα και κρέμα (γάλακτος)

10.51.11

Επεξεργασμένο ρευστό γάλα

10.51.12

Γάλα και κρέμα (γάλακτος) με περισσότερο από 6 % λίπος, μη συμπυκνωμένα ή ζαχαρούχα

10.51.2

Γάλα και κρέμα (γάλακτος) σε στερεή μορφή

10.51.21

Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη

10.51.22

Πλήρες γάλα σε σκόνη

10.51.3

Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη

10.51.30

Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη

10.51.4

Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)

10.51.40

Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)

10.51.5

Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα

10.51.51

Γάλα και κρέμα (γάλακτος), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς

10.51.52

Γιαούρτι και άλλα είδη γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση

10.51.53

Καζεΐνη

10.51.54

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

10.51.55

Τυρόγαλο

10.51.56

Γαλακτοκομικά προϊόντα π.δ.κ.α.

10.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

10.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

10.52

Παγωτό

10.52.1

Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου

10.52.10

Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου

10.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παγωτών

10.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παγωτών

10.6

Προϊόντα αλευρομύλων, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα

10.61

Προϊόντα αλευρομύλων

10.61.1

Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένο ή σε θραύσματα

10.61.11

Αποφλοιωμένο ρύζι

10.61.12

Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα

10.61.2

Άλευρα δημητριακών και φυτικά άλευρα· μείγματα αυτών

10.61.21

Σιτάλευρο ή αλεύρι σμιγαδιού

10.61.22

Άλλα άλευρα σιτηρών

10.61.23

Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα

10.61.24

Μείγματα για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας

10.61.3

Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών

10.61.31

Χόνδροι (πλιγούρι) και χονδράλευρα σιταριού

10.61.32

Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι δημητριακών π.δ.κ.α.

10.61.33

Δημητριακά για πρόγευμα και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών

10.61.4

Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία δημητριακών

10.61.40

Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία δημητριακών

10.61.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων

10.61.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων

10.62

Άμυλα και προϊόντα αμύλου

10.62.1

Άμυλα και προϊόντα αμύλου· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρεων π.δ.κ.α.

10.62.11

Άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη. γλουτένη σιταριού· δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα

10.62.12

Ταπιόκα και υποκατάστατα παρασκευασμένα από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων

10.62.13

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης· φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρο· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρων π.δ.κ.α.

10.62.14

Αραβοσιτέλαιο

10.62.2

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

10.62.20

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

10.62.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων

10.62.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων

10.7

Είδη αρτοποιίας και αλευρώδη προϊόντα

10.71

Ψωμί· νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

10.71.1

Ψωμί, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

10.71.11

Φρέσκο ψωμί

10.71.12

Νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

10.71.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.71.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.72

Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

10.72.1

Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

10.72.11

Τραγανό ψωμί, παξιμάδια, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια φρυγανισμένα προϊόντα

10.72.12

Μελόψωμο και παρόμοια είδη· γλυκά μπισκότα· βάφλες (γκόφρες) και γκοφρέτες

10.72.19

Άλλα ξηρά ή διατηρημένα είδη αρτοποιίας

10.72.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.72.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.73

Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα

10.73.1

Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα

10.73.11

Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα

10.73.12

Κουσκούς

10.73.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.73.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.8

Άλλα είδη διατροφής

10.81

Ζάχαρη

10.81.1

Ακατέργαστη ή κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα· μελάσες

10.81.11

Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή

10.81.12

Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρή σακχαρόζη σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

10.81.13

Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου

10.81.14

Μελάσες

10.81.2

Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης

10.81.20

Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης

10.81.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης

10.81.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης

10.82

Κακάο, σοκολάτα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

10.82.1

Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη, βούτυρο, λίπος και λάδι κακάο και κακάο σε σκόνη

10.82.11

Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη

10.82.12

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

10.82.13

Σκόνη κακάου, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

10.82.14

Σκόνη κακάου που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

10.82.2

Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.82.21

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), χύδην

10.82.22

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), σε άλλες μορφές εκτός χύδην

10.82.23

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

10.82.24

Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα με ζάχαρη

10.82.3

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο

10.82.30

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο

10.82.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής

10.82.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής

10.83

Κατεργασμένο τσάι και καφές

10.83.1

Κατεργασμένο τσάι και καφές

10.83.11

Καφές, αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος

10.83.12

Υποκατάστατα του καφέ· εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβός και φλοιός καφέ

10.83.13

Πράσινο τσάι (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρο τσάι (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι που έχει υποστεί μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου ≤ 3 kg

10.83.14

Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα τσαγιού ή ματέ

10.83.15

Αφεψήματα βοτάνων

10.83.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού

10.83.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού

10.84

Καρυκεύματα και αρτύματα

10.84.1

Ξίδι· σάλτσες· ανάμεικτα καρυκεύματα· άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού· παρασκευασμένη μουστάρδα

10.84.11

Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ

10.84.12

Σάλτσες· μείγματα καρυκευμάτων και μείγματα αρτυμάτων· αλεύρι και χονδράλευρο από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

10.84.2

Μπαχαρικά, κατεργασμένα

10.84.21

Πιπεριά (piper spp), κατεργασμένη

10.84.22

Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές, αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένες

10.84.23

Κανέλλα, κατεργασμένη· άλλα κατεργασμένα μπαχαρικά

10.84.3

Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα

10.84.30

Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα

10.84.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.84.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85

Έτοιμα γεύματα και φαγητά

10.85.1

Έτοιμα γεύματα και φαγητά

10.85.11

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα

10.85.12

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια

10.85.13

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά

10.85.14

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα ζυμαρικά

10.85.19

Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα

10.85.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές

10.86.1

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές

10.86.10

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές

10.86.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.86.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89

Άλλα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

10.89.1

Σούπες, αυγά, μαγιές και άλλα προϊόντα διατροφής· εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.11

Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματά τους

10.89.12

Αβγά, χωρίς το κέλυφος, και κρόκοι αβγών, νωποί ή διατηρημένοι· αβγά με το κέλυφος διατηρημένα ή μαγειρεμένα· λεύκωμα αβγού

10.89.13

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί, νεκροί· παρασκευασμένες διογκωτικές σκόνες

10.89.14

Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.15

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες· βλεννώδεις και πηκτικοί παράγοντες

10.89.16

Παρασκευασμένα φθαρτά τρόφιμα, όπως σάντουιτς και νωπή πίτσα

10.89.17

Συμπληρώματα διατροφής για ανθρώπινη κατανάλωση

10.89.19

Διάφορα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

10.89.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α

10.89.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α

10.9

Παρασκευασμένες ζωοτροφές

10.91

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

10.91.1

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

10.91.10

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

10.91.2

Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa)

10.91.20

Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa)

10.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

10.91.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

10.92

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς

10.92.1

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς

10.92.10

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς

10.92.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς

10.92.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς

11

Ποτά

11.0

Ποτά

11.01

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

11.01.1

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

11.01.10

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

11.01.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών

11.01.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών

11.02

Οίνος από σταφύλια

11.02.1

Οίνος από νωπά σταφύλια· μούστος σταφυλιών

11.02.11

Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια

11.02.12

Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστος σταφυλιών

11.02.2

Οινολάσπες (κατακάθια)· τρυγιά ακάθαρτη

11.02.20

Οινολάσπες (κατακάθια)· τρυγιά ακάθαρτη

11.02.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια

11.02.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια

11.03

Μηλίτης οίνος και άλλοι οίνοι από φρούτα

11.03.1

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη

11.03.10

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη

11.03.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

11.03.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

11.04

Άλλα μη αποσταγμένα ποτά που υφίστανται ζύμωση

11.04.1

Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

11.04.10

Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

11.04.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.04.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Μπύρα

11.05.1

Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

11.05.10

Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

11.05.2

Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης

11.05.20

Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης

11.05.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπύρας

11.05.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπύρας

11.06

Βύνη

11.06.1

Βύνη

11.06.10

Βύνη

11.06.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης

11.06.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης

11.07

Αναψυκτικά· μεταλλικά νερά και άλλα εμφιαλωμένα νερά

11.07.1

Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά

11.07.11

Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματιστεί

11.07.19

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά

11.07.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

12

Προϊόντα καπνού

12.0

Προϊόντα καπνού

12.00

Προϊόντα καπνού

12.00.1

Προϊόντα καπνού, εκτός από κατάλοιπα καπνού

12.00.11

Πούρα, πούρα με κομμένο άκρο, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

12.00.12

Αποξηραμένα φύλλα καπνού, με μίσχους ή απομισχωμένα

12.00.19

Άλλα είδη μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατα· ομογενοποιημένος ή ανασυσταμένος καπνός· εκχυλίσματα και αποστάγματα καπνού

12.00.2

Κατάλοιπα καπνού

12.00.20

Κατάλοιπα καπνού

12.00.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού

12.00.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού

13

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες

13.1

Υφαντικά νήματα και κλωστές

13.10

Υφαντικά νήματα και κλωστές

13.10.1

Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)

13.10.10

Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)

13.10.2

Φυσικές υφαντικές ίνες προπαρασκευασμένες για κλώση

13.10.21

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο

13.10.22

Μαλλί, επεξεργασμένο για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένο), μη λαναρισμένο ή χτενισμένο

13.10.23

Υπολείμματα από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες

13.10.24

Μαλλί και λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες, λαναρισμένες ή χτενισμένες

13.10.25

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

13.10.26

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες

13.10.29

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, κατεργασμένες αλλά όχι νηματοποιημένες

13.10.3

Τεχνητές υφαντικές ασυνεχείς ίνες επεξεργασμένες για κλώση

13.10.31

Συνθετικές ασυνεχείς ίνες, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

13.10.32

Τεχνητές ίνες ασυνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

13.10.4

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού

13.10.40

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού

13.10.5

Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.10.50

Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.10.6

Νήματα από βαμβάκι· νήματα για ράψιμο από βαμβάκι

13.10.61

Νήματα από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα για ράψιμο)

13.10.62

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι

13.10.7

Νήματα από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)· νήματα από χαρτί

13.10.71

Νήματα από λινάρι

13.10.72

Νήματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες ραφίας· νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί

13.10.8

Υφαντικά νήματα και κλωστές από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.10.81

Νήματα από τεχνητές συνεχείς ίνες, πολλαπλό ή κορδονωτό (εκτός από νήμα για ράψιμο, νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας από πολυαμίδια, πολυεστέρες ή τεχνητή βισκόζη) μη συσκευασμένο για λιανική πώληση· νήματα από τεχνητές ίνες, συνεχείς (εκτός από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

13.10.82

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα > 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές

13.10.83

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα < 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές

13.10.84

Νήματα (άλλα εκτός του νήματος για ράψιμο) από τεχνητές ίνες ασυνεχείς, μη συσκευασμένα για λιανική πώληση

13.10.85

Κλωστές και νήματα για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.10.9

Ξεφτίδια· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών

13.10.91

Ξεφτίδια από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες

13.10.92

Ξεφτίδια και άλλα υπολείμματα βαμβακιού

13.10.93

Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών

13.10.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών

13.2

Υφαντά υφάσματα

13.20

Υφαντά υφάσματα

13.20.1

Υφαντά υφάσματα (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

13.20.11

Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

13.20.12

Υφαντά υφάσματα, λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.20.13

Υφαντά υφάσματα από λινάρι

13.20.14

Υφαντικές ίνες από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

13.20.19

Υφαντά υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφαντά υφάσματα από νήματα χαρτιού

13.20.2

Βαμβακερά υφαντά υφάσματα

13.20.20

Βαμβακερά υφαντά υφάσματα

13.20.3

Υφαντά υφάσματα (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.20.31

Υφαντά υφάσματα από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα συνεχών ινών

13.20.32

Υφαντά υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες

13.20.33

Υφάσματα από τεχνητές ασυνεχείς ίνες

13.20.4

Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλα ειδικά υφάσματα

13.20.41

Υφαντά υφάσματα με πέλος και υφάσματα από σενίλλη [εκτός από τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα είδη κορδελοποιίας]

13.20.42

Θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι

13.20.43

Άλλα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

13.20.44

Υφάσματα με ύφανση γάζας (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

13.20.45

Θυσανωτές υφαντικές ύλες, εκτός από τάπητες

13.20.46

Υφαντά υφάσματα (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες

13.20.5

Απομίμηση γούνας με ύφανση

13.20.50

Απομίμηση γούνας με ύφανση

13.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της κατεργασίας υφασμάτων

13.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της κατεργασίας υφασμάτων

13.3

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)

13.30

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)

13.30.1

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)

13.30.11

Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων

13.30.12

Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται τα ενδύματα)

13.30.13

Υπηρεσίες βαφής υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται τα ενδύματα)

13.30.19

Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

13.9

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

13.91

Υφάσματα πλεκτά και κροσέ

13.91.1

Υφάσματα πλεκτά ή κροσέ

13.91.11

Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτά και κροσέ

13.91.19

Άλλα υφάσματα πλεκτά και κροσέ (περιλαμβάνεται η απομίμηση γούνας με πλέξιμο)

13.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών και κροσέ

13.91.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών και κροσέ

13.92

Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας, εκτός των ενδυμάτων

13.92.1

Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό

13.92.11

Κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα ταξιδίου, εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες

13.92.12

Σεντόνια και μαξιλαροθήκες

13.92.13

Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού

13.92.14

Λινές πετσέτες μπάνιου και κουζίνας

13.92.15

Παραπετάσματα (περιλαμβάνονται και τα πτυχωτά) κάθε είδους για εσωτερικούς χώρους, πόρτες και παράθυρα· γύροι κουρτινών ή κρεβατιών

13.92.16

Άλλα οικιακά είδη π.δ.κ.α., σύνολα υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για καλύμματα, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη

13.92.2

Άλλα έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας

13.92.21

Σάκοι και σακίδια που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων

13.92.22

Μουσαμάδες (καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ.), εξωτερικά προπετάσματα (τέντες) και περσίδες παραθύρων· ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνα και είδη κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)

13.92.23

Αλεξίπτωτα (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτα· εξαρτήματα αυτών

13.92.24

Καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια κάθε είδους, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια, υπνόσακοι και παρόμοια είδη, που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες

13.92.29

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)

13.92.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα

13.92.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα

13.93

Χαλιά και κιλίμια

13.93.1

Χαλιά και κιλίμια

13.93.11

Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, με κόμπους

13.93.12

Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, υφασμένα, όχι θυσσανωτά ούτε φλοκωτά

13.93.13

Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, θυσσανωτά

13.93.19

Άλλοι τάπητες (χαλιά) και υφαντικά καλύμματα δαπέδου (συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα)

13.93.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

13.93.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κορδόνια, σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα

13.94.1

Κορδόνια, σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα, εκτός από υπολείμματα

13.94.11

Σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών

13.94.12

Δίχτυα με κόμπους από σπάγκους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμα δίχτυα από υφαντικές ύλες· είδη από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.

13.94.2

Ράκη, άχρηστοι σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια και φθαρμένα είδη από υφαντικά υλικά

13.94.20

Ράκη, άχρηστοι σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια και φθαρμένα είδη από υφαντικά υλικά

13.94.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.94.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95

Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.95.1

Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.95.10

Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.95.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.95.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.96

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά είδη για τεχνική και βιομηχανική χρήση

13.96.1

Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή κορδονέτου· υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα από επιμεταλλωμένο νήμα· νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα με υφαντικά υλικά και είδη κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις

13.96.11

Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή κορδονέτου

13.96.12

Υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα από επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.

13.96.13

Νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα με υφαντικά υλικά· υφαντικό νήμα και λωρίδες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ελαστικό ή πλαστικό

13.96.14

Υφάσματα κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα π.δ.κ.α.

13.96.15

Υφασμένα φύλλα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης

13.96.16

Προϊόντα και είδη κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις (περιλαμβάνονται φιτίλια, αμίαντα φωτισμού, εύκαμπτοι σωλήνες, ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, γάζα και ύφασμα για κόσκινα και φίλτρα)

13.96.17

Είδη κορδελοποιίας· ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικές γαρνιτούρες και τα παρόμοια

13.96.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση

13.96.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση

13.99

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα π.δ.κ.α.

13.99.1

Τούλια, δαντέλες και κεντήματα· νήματα και λωρίδες υπό μορφή κορδονέτου· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

13.99.11

Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα· δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

13.99.12

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

13.99.13

Πίλημα, επενδυμένο, επικαλυμμένο ή λαμιναρισμένο

13.99.14

Υφαντικές ίνες με μήκος ≤ 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

13.99.15

Νήματα και λωρίδες υπό μορφή κορδονέτου· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

13.99.16

Υφαντουργικά προϊόντα καπιτονέ σε τόπια

13.99.19

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά και υφαντουργικά προϊόντα π.δ.κ.α.

13.99.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α

13.99.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α

14

Είδη ένδυσης

14.1

Είδη ένδυσης εκτός από γούνινα ενδύματα

14.11

Δερμάτινα ενδύματα

14.11.1

Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

14.11.10

Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

14.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

14.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Ενδύματα εργασίας

14.12.1

Ανδρικά ενδύματα εργασίας

14.12.11

Ανδρικά σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.12

Ανδρικά παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.2

Γυναικεία ενδύματα εργασίας

14.12.21

Γυναικεία σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.22

Γυναικεία παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, για επαγγελματική χρήση

14.12.3

Άλλα ενδύματα εργασίας

14.12.30

Άλλα ενδύματα εργασίας

14.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

14.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

14.13

Άλλα εξωτερικά ενδύματα

14.13.1

Εξωτερικά ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ

14.13.11

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.12

Κοστούμια, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.13

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.14

Κοστούμια-ταγέρ, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) πλεκτά ή κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.2

Άλλα εξωτερικά ενδύματα, για άνδρες και αγόρια

14.13.21

Παλτά, αδιάβροχα, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.22

Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.23

Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.24

Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.13.3

Άλλα εξωτερικά ενδύματα, για γυναίκες και κορίτσια

14.13.31

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.32

Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.33

Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.34

Φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.35

Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.13.4

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

14.13.40

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

14.13.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων

14.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Εσώρουχα

14.14.1

Εσώρουχα, πλεκτά και κροσέ

14.14.11

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια, πλεκτά ή κροσέ

14.14.12

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.14.13

Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.14.14

Σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.14.2

Εσώρουχα, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.14.21

Πουκάμισα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.14.22

Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

14.14.23

Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

14.14.24

Φανελάκια κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφόρια, κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια

14.14.25

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, είτε είναι πλεκτά ή κροσέ είτε όχι

14.14.3

Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ

14.14.30

Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ

14.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων

14.14.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων

14.19

Άλλα είδη ένδυσης και εξαρτήματα ένδυσης

14.19.1

Βρεφικά ενδύματα, αθλητικά και άλλα ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης και μέρη τους, πλεκτά ή κροσέ

14.19.11

Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ

14.19.12

Αθλητικά ενδύματα, στολές σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλα ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ

14.19.13

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτά ή κροσέ

14.19.19

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης και μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ

14.19.2

Βρεφικά ενδύματα, άλλα ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.19.21

Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.19.22

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), στολές σκι, μαγιό κολύμβησης· άλλα ενδύματα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

14.19.23

Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, εσάρπες, βέλα, γραβάτες, γάντια και άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης· μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α.

14.19.3

Δερμάτινα εξαρτήματα ένδυσης· ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδύματα από επιχρισμένες (επικαλυμμένες) υφαντικές ύλες

14.19.31

Εξαρτήματα ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα εκτός από τα αθλητικά γάντια

14.19.32

Ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα, υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες (επικαλυμμένες)

14.19.4

Καπέλα και καλύμματα κεφαλής

14.19.41

Τύποι καπέλων, κύρια μέρη καπέλων και κουκούλες από πίλημα· δίσκοι και κύλινδροι από πίλημα· φόρμες για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη

14.19.42

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα ή πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, πλεκτή ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά

14.19.43

Άλλα καλύμματα κεφαλής εκτός από τα καλύμματα κεφαλής από ελαστικό ή πλαστικό, καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και καλύμματα κεφαλής από αμίαντο· ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσιάγωνα, για την πιλοποιία

14.19.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.19.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.2

Γούνινα είδη

14.20

Γούνινα είδη

14.20.1

Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10

Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών

14.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών

14.3

Πλεκτά είδη και είδη πλέξης κροσέ

14.31

Είδη καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.31.1

Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ

14.31.10

Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ

14.31.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.31.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Άλλα πλεκτά είδη και είδη πλέξης κροσέ

14.39.1

Φανέλες ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ

14.39.10

Φανέλες ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ

14.39.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

14.39.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15

Δέρμα και συναφή προϊόντα

15.1

Δεψασμένο και κατεργασμένο δέρμα· είδη ταξιδίου (αποσκευές), τσάντες, είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

15.11

Δεψασμένο και κατεργασμένο δέρμα· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

15.11.1

Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα

15.11.10

Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα

15.11.2

Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)· δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα

15.11.21

Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)

15.11.22

Δέρματα επισμαλτωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα

15.11.3

Δέρματα, βοοειδών ή ιπποειδών, αποτριχωμένα

15.11.31

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, ολόκληρα

15.11.32

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, τεμαχισμένα (όχι ολόκληρα)

15.11.33

Δέρματα ιπποειδών, αποτριχωμένα

15.11.4

Δέρματα αιγοπροβάτων ή χοιροειδών, αποτριχωμένα

15.11.41

Δέρματα προβατοειδών, αποτριχωμένα

15.11.42

Δέρματα αιγοειδών (γιδών ή κατσικιών), αποτριχωμένα

15.11.43

Δέρματα χοιροειδών

15.11.5

Δέρματα άλλων ζώων· ανασχηματισμένα δέρματα με βάση το δέρμα

15.11.51

Δέρματα άλλων ζώων, αποτριχωμένα

15.11.52

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος

15.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

15.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

15.12

Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη· είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας

15.12.1

Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας· είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη· άλλα δερμάτινα είδη

15.12.11

Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας για κάθε ζώο, από κάθε υλικό

15.12.12

Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· σύνολα ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και των ενδυμάτων

15.12.13

Λουριά, λουράκια και αλυσίδες ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και μέρη τους

15.12.19

Άλλα είδη από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α.

15.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας, ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών

15.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας, ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών

15.2

Είδη υπόδησης

15.20

Είδη υπόδησης

15.20.1

Υποδήματα εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων και των ορθοπεδικών υποδημάτων

15.20.11

Αδιάβροχα υποδήματα, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

15.20.12

Υποδήματα με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα

15.20.13

Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδημάτων, υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο και διάφορα ειδικά υποδήματα

15.20.14

Υποδήματα με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων

15.20.2

Αθλητικά υποδήματα

15.20.21

Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα

15.20.29

Άλλα αθλητικά υποδήματα, εκτός από υποδήματα του σκι και μπότες του πατινάζ

15.20.3

Προστατευτικά και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.

15.20.31

Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

15.20.32

Ξύλινα υποδήματα, διάφορα ειδικά υποδήματα και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.

15.20.4

Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

15.20.40

Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

15.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων

15.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων

16

Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.1

Ξυλεία, πριονισμένη και πλανισμένη

16.10

Ξυλεία, πριονισμένη και πλανισμένη

16.10.1

Ξυλεία, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, με πάχος > 6 mm· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

16.10.11

Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, με πάχος > 6 mm

16.10.12

Ξυλεία μη κωνοφόρων, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, με πάχος > 6 mm

16.10.13

Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

16.10.2

Ξυλεία συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλο· ξυλάλευρο· ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.21

Ξυλεία κωνωφόρων, συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

16.10.22

Ξυλεία από μπαμπού, συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

16.10.23

Άλλη ξυλεία, συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

16.10.24

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο

16.10.25

Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

16.10.3

Ακατέργαστη ξυλεία· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένη ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένη

16.10.31

Ξυλεία σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένη με χρώμα, βαφή, κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά

16.10.32

Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένοι

16.10.39

Άλλη ακατέργαστη ξυλεία, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων

16.10.9

Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας, πριονισμένης και πλανισμένης

16.10.91

Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου

16.10.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας, πριονισμένης και πλανισμένης

16.2

Προϊόντα από ξύλο, φελλό και είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.21

Επενδυμένα ξυλόφυλλα και πλάκες με βάση το ξύλο

16.21.1

Αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία· μοριοσανίδες και παρόμοιες σανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.11

Αντικολλητά (κόντρα πλακέ) επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από μπαμπού

16.21.12

Μοριοσανίδες

16.21.13

Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB)

16.21.14

Άλλες σανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.15

Ινοσανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.16

Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από κωνωφόρα

16.21.17

Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, με τουλάχιστον την εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία

16.21.18

Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από άλλη ξυλεία

16.21.2

Επενδυμένα ξυλόφυλλα- φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ)· συμπυκνωμένη ξυλεία

16.21.21

Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής

16.21.22

Επενδυμένα ξυλόφυλλα και φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, πάχους ≤ 6mm, από κωνωφόρα

16.21.23

Επενδυμένα ξυλόφυλλα και φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, πάχους ≤ 6mm, από τροπική ξυλεία

16.21.24

Επενδυμένα ξυλόφυλλα και φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, πάχους ≤ 6mm, από άλλη ξυλεία

16.21.9

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο

16.21.91

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες

16.21.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο

16.22

Συναρμολογούμενα δάπεδα παρκέ

16.22.1

Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ

16.22.10

Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ

16.22.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.22.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.23

Άλλα ξυλουργικά προϊόντα οικοδομικής (λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής)

16.23.1

Προϊόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

16.23.11

Παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πλαίσιά τους, πόρτες και κάσες και κατώφλια για πόρτες, από ξύλο

16.23.12

Καλούπια για οικοδομικό σκυρόδεμα, πέταυρα (shingles and shakes), από ξύλο

16.23.19

Προϊόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.

16.23.2

Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια

16.23.20

Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια

16.23.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές

16.23.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές

16.24

Ξύλινα εμπορευματοκιβώτια

16.24.1

Ξύλινα εμπορευματοκιβώτια

16.24.11

Πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), κιβωτιοειδή πλαίσια στοιβασίας και άλλες σανίδες μεταφοράς φορτίων από ξύλο

16.24.12

Βαρέλια και προϊόντα βαρελοποιίας από ξύλο

16.24.13

Άλλα ξύλινα εμπορευματοκιβώτια και μέρη τους

16.24.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

16.24.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

16.29

Άλλα προϊόντα από ξύλο· είδη από φελλό, είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.29.1

Άλλα προϊόντα από ξύλο

16.29.11

Εργαλεία, στελέχη εργαλείων, λαβές εργαλείων, στελέχη και λαβές για σκούπες ή βούρτσες, στοιχεία για την κατασκευή πιπών, καλαπόδια για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο

16.29.12

Επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη, από ξύλο

16.29.13

Ξύλινα ψηφιδοθετήματα και ενθετική ξύλινη διακόσμηση επίπλων, θήκες για κοσμήματα ή μαχαιροπήρουνα, αγαλματίδια και άλλα διακοσμητικά είδη, από ξύλο

16.29.14

Ξύλινες κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλα είδη από ξύλο

16.29.15

Σβόλοι και μπρικέτες, από πεπιεσμένο και συσσωματωμένο ξύλο και φυτικά απόβλητα και απορρίμματα

16.29.2

Είδη από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοπλεκτικής

16.29.21

Φυσικός φελλός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένος ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολείμματα φελλού

16.29.22

Αντικείμενα από φυσικό φελλό

16.29.23

Κύβοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες, πλακάκια κάθε σχήματος, συμπαγείς κύλινδροι, από συσσωματωμένο φελλό

16.29.24

Συσσωματωμένος φελλός· είδη από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.

16.29.25

Μεταποιημένα είδη από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοπλεκτικής

16.29.9

Υπηρεσίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ξύλο· ειδών από φελλό, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής

16.29.91

Υπηρεσίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής

16.29.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ξύλο, ειδών από φελλό, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής

17

Χαρτί και προϊόντα από χαρτί

17.1

Χαρτοπολτός, χαρτί και χαρτόνι

17.11

Χαρτοπολτός

17.11.1

Χαρτοπολτοί από ξύλο ή άλλες ινώδεις και κυτταρινικές ύλες

17.11.11

Χημικός ξυλοπολτός, για διάλυση

17.11.12

Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

17.11.13

Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

17.11.14

Μηχανικός ξυλοπολτός· ημιχημικός ξυλοπολτός· πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο

17.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτοπολτού

17.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτοπολτού

17.12

Χαρτί και χαρτόνι

17.12.1

Δημοσιογραφικός χάρτης, χειροποίητο χαρτί και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί ή χαρτόνι για γραφική χρήση

17.12.11

Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.12

Χειροποίητο χαρτί και χαρτόνι

17.12.13

Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτί αποτυπωτικής βάσης· βάση χαρτιού ταπετσαρίας

17.12.14

Άλλο χαρτί και χαρτόνι για γραφική χρήση

17.12.2

Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

17.12.20

Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

17.12.3

Χαρτόνι για κιβώτια

17.12.31

Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner), μη λευκασμένο, μη επιχρισμένο

17.12.32

Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος του τύπου white top kraftliner· επιχρισμένο χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner)

17.12.33

Ημιχημικό αυλακωτό χαρτί

17.12.34

Ανακυκλωμένο αυλακωτό χαρτί και άλλο αυλακωτό χαρτί

17.12.35

Πολύπτυχο χαρτί Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)

17.12.4

Μη επιχρισμένο χαρτί

17.12.41

Μη επιχρισμένο χαρτί κραφτ · χαρτί κραφτ για σάκους, τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδές

17.12.42

Χαρτί θειωμένο συσκευασίας και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί (άλλο από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)

17.12.43

Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις· πιληματοειδές χαρτί

17.12.44

Τσιγαρόχαρτο, που δεν έχει κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ή σε μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων

17.12.5

Μη επιχρισμένο χαρτόνι (άλλο από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)

17.12.51

Μη επιχρισμένο, εσωτερικό γκρίζο χαρτόνι

17.12.59

Άλλο μη επιχρισμένο χαρτόνι

17.12.6

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά

17.12.60

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά

17.12.7

Επεξεργασμένο χαρτί και χαρτόνι

17.12.71

Σύνθετο χαρτί και χαρτόνι μη επιχρισμένο επιφανειακά ή εμποτισμένο

17.12.72

Χαρτί και χαρτόνι τύπου παπιέ γκοφρέ, κυματοειδές, ανάγλυφο ή διάτρητο

17.12.73

Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες, επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.74

Χονδρό χαρτί κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.75

Χονδρό χαρτόνι κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.76

Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.77

Χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακας και ρόλοι από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επενδυμένα, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

17.12.78

Χονδρό χαρτί και χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.79

Άλλο χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

17.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

17.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

17.2

Είδη από χαρτί και χαρτόνι

17.21

Κυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και εμπορευματοκιβώτια από χαρτί και χαρτόνι

17.21.1

Κυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και εμπορευματοκιβώτια από χαρτί και χαρτόνι

17.21.11

Κυματοειδές χαρτί σε κυλίνδρους ή φύλλα

17.21.12

Σάκοι και τσάντες από χαρτί

17.21.13

Χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

17.21.14

Πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

17.21.15

Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κ.λπ. από χαρτί

17.21.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

17.21.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

17.22

Είδη οικιακής χρήσης, είδη υγιεινής και είδη τουαλέτας

17.22.1

Χαρτί οικιακής χρήσης και χαρτί υγείας και προϊόντα από χαρτί

17.22.11

Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, μαντήλια και πετσέτες καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης

17.22.12

Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια υγειονομικά είδη, ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης

17.22.13

Δίσκοι, πιάτα κάθε είδους και φλιτζάνια και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι

17.22.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας

17.22.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας

17.23

Είδη χαρτοπωλείου (γραφική ύλη)

17.23.1

Είδη χαρτοπωλείου (γραφική ύλη)

17.23.11

Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων· μεμβράνες πολυγράφων και πλάκες όφσετ από χαρτί· χαρτί με γόμα ή αυτοκόλλητο

17.23.12

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια και δελτάρια αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

17.23.13

Βιβλία μητρώων, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα προς συμπλήρωση και άλλα είδη γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι

17.23.14

Άλλο χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο

17.23.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (γραφικής ύλης)

17.23.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (γραφικής ύλης)

17.24

Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.24.1

Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.24.11

Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) και παρόμοιες επικαλύψεις τοίχων· διαφανείς διακοσμήσεις παραθύρων από χαρτί

17.24.12

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

17.24.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας

17.24.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας

17.29

Άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι

17.29.1

Άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι

17.29.11

Ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνια

17.29.12

Διηθητικές δέσμες, πλάκες και φύλλα, από χαρτοπολτό

17.29.19

Τσιγαρόχαρτο· μασούρια, καρούλια και παρόμοια είδη· διηθητικό χαρτί και χαρτόνι· άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.

17.29.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

17.29.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18

Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων

18.1

Υπηρεσίες εκτύπωσης και υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

18.11

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

18.11.1

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

18.11.10

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

18.12

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

18.12.1

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

18.12.11

Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών

18.12.12

Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού

18.12.13

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα

18.12.14

Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων

18.12.15

Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων

18.12.16

Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε υλικό άλλο από χαρτί

18.12.19

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.13.1

Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.13.10

Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.13.2

Τυπογραφικές πλάκες ή κύλινδροι και άλλα εγχάρακτα μέσα που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

18.13.20

Τυπογραφικές πλάκες ή κύλινδροι και άλλα εγχάρακτα μέσα που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

18.13.3

Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

18.13.30

Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες

18.14.1

Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες

18.14.10

Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες

18.2

Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων

18.20

Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων

18.20.1

Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης

18.20.10

Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης

18.20.2

Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

18.20.20

Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

18.20.3

Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

18.20.30

Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

19

Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου

19.1

Προϊόντα οπτανθρακοποίησης

19.10

Προϊόντα οπτανθρακοποίησης

19.10.1

Οπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακας αποστακτικού κέρατος

19.10.10

Οπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακας αποστακτικού κέρατος

19.10.2

Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλες ορυκτές πίσσες

19.10.20

Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλες ορυκτές πίσσες

19.10.3

Πίσσα και πισσάσφαλτος

19.10.30

Πίσσα και πισσάσφαλτος

19.10.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης

19.10.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης

19.2

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

19.20

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

19.20.1

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα

19.20.11

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από τον άνθρακα

19.20.12

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από τον λιγνίτη

19.20.13

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από την τύρφη

19.20.2

Καύσιμα έλαια και αέρια· λιπαντικά έλαια

19.20.21

Βενζίνη αυτοκινήτων

19.20.22

Βενζίνη αεροπλάνων

19.20.23

Ελαφρό πετρέλαιο

19.20.24

Καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών, τύπου βενζίνης και κηροζίνης

19.20.25

Νάφθα

19.20.26

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil)

19.20.27

Μέσα έλαια πετρελαίου· μέσα παρασκευάσματα π.δ.κ.α.

19.20.28

Καύσιμα έλαια π.δ.κ.α.

19.20.29

Λιπαντικά έλαια πετρελαίου· βαρέα παρασκευάσματα π.δ.κ.α.

19.20.3

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες, εκτός του φυσικού αερίου

19.20.31

Προπάνιο και βουτάνια, υγροποιημένα

19.20.32

Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο

19.20.39

Αέρια πετρελαίου ή αέριοι υδρογονάνθρακες, εκτός του φυσικού αερίου

19.20.4

Άλλα προϊόντα πετρελαίου

19.20.41

Βαζελίνη· σκληρή παραφίνη· πετρέλαιο και άλλα ορυκτά κεριά

19.20.42

Οπτάνθρακας (κωκ) από πετρέλαιο· άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα κατάλοιπα των ελαίων πετρελαίου

19.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου

19.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20

Χημικές ουσίες και προϊόντα

20.1

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

20.11

Βιομηχανικά αέρια

20.11.1

Βιομηχανικά αέρια

20.11.11

Υδρογόνο, αργόν, σπάνια αέρια, άζωτο και οξυγόνο

20.11.12

Διοξείδιο του άνθρακα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις μη μεταλλικών στοιχείων

20.11.13

Υγρός και πεπιεσμένος αέρας

20.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων

20.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων

20.12

Χρώματα και χρωστικές ουσίες

20.12.1

Οξείδια, υπεροξείδια και υδροξείδια

20.12.11

Οξείδιο και υπεροξείδιο του ψευδάργυρου· οξείδια του τιτανίου

20.12.12

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου, του μαγγανίου, του μολύβδου και του χαλκού

20.12.19

Άλλα μεταλλικά οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια

20.12.2

Δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα παράγωγά τους· χρωστικές ύλες π.δ.κ.α.

20.12.21

Συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες και παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτές, οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· χρωστικές λάκες και παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτές

20.12.22

Δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης· ταννίνες και τα άλατα αυτών, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγα· χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης

20.12.23

Δεψικά προϊόντα συνθετικά οργανικά· δεψικά προϊόντα ανόργανα· δεψικά παρασκευάσματα· ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης

20.12.24

Χρωστικές ύλες π.δ.κ.α.· ανόργανα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα

20.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

20.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

20.13

Άλλες ανόργανες βασικές χημικές ουσίες

20.13.1

Εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο· εξαντλημένο ουράνιο και θόριο· άλλα ραδιενεργά στοιχεία

20.13.11

Εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο και οι ενώσεις τους

20.13.12

Απεμπλουτισμένο ουράνιο και θόριο και οι ενώσεις τους

20.13.13

Άλλα ραδιενεργά στοιχεία, ισότοπα και ενώσεις τους· κράματα, διασπορές, κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις

20.13.14

Καύσιμα στοιχεία (κασέτες), που δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες

20.13.2

Χημικά στοιχεία π.δ.κ.α.· ανόργανα οξέα και ενώσεις

20.13.21

Μεταλλοειδή

20.13.22

Αλογονωμένες ή θειούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων

20.13.23

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο· υδράργυρος

20.13.24

Υδροχλώριο· διθειικό οξύ· διφωσφορικό πεντοξείδιο· άλλα ανόργανα οξέα· διοξείδιο του πυριτίου και του θείου

20.13.25

Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια· υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και ανόργανα άλατά τους

20.13.3

Αλογονωμένα μέταλλα· υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά

20.13.31

Αλογονωμένα μέταλλα

20.13.32

Υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά

20.13.4

Σουλφίδια, θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα

20.13.41

Σουλφίδια, θειώδη και θειικά άλατα

20.13.42

Φωσφινικά, φωσφονικά, φωσφορικά, πολυφωσφορικά άλατα και νιτρικά άλατα (εκτός του καλίου)

20.13.43

Ανθρακικά άλατα

20.13.5

Άλατα άλλων μετάλλων

20.13.51

Άλατα οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδή πολύτιμα μέταλλα

20.13.52

Ανόργανες ενώσεις π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του απεσταγμένου νερού· αμαλγάματα, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων

20.13.6

Άλλες ανόργανες βασικές χημικές ουσίες

20.13.61

Ισότοπα π.δ.κ.α. και ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένου του βαρέος ύδατος)

20.13.62

Κυανίδια, οξείδια των κυανιδίων και σύμπλοκα κυανίδια· κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα· πυριτικά άλατα· βορικά άλατα· υπερβορικά άλατα· άλλα άλατα ανόργανων οξέων ή υπεροξέων

20.13.63

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

20.13.64

Φωσφίδια, καρβίδια, υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια

20.13.65

Ενώσεις μετάλλων σπανίων γαιών, υττρίου ή σκανδίου

20.13.66

Θείο, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές

20.13.67

Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες

20.13.68

Πιεζοηλεκτρικός χαλαζίας· άλλοι συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, ακατέργαστοι

20.13.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.14

Άλλες οργανικές βασικές χημικές ουσίες

20.14.1

Υδρογονάνθρακες και παράγωγά τους

20.14.11

Άκυκλοι υδρογονάνθρακες

20.14.12

Κυκλικοί υδρογονάνθρακες

20.14.13

Χλωριωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων

20.14.14

Σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων αλογονωμένων ή όχι

20.14.19

Άλλα παράγωγα υδρογονανθράκων

20.14.2

Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολοαλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγά τους· βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

20.14.21

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

20.14.22

Μονοσθενείς αλκοόλες

20.14.23

Διόλες, πολυαλκοόλες, κυκλικές αλκοόλες και παράγωγά τους

20.14.24

Φαινόλες· φαινολοαλκοόλες και παράγωγα φαινολών

20.14.3

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

20.14.31

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισμό

20.14.32

Κορεσμένα ακυκλικά μονοκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

20.14.33

Ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά ακυκλικά πολυκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

20.14.34

Αρωματικά πολυκαρβοξυλικά και καρβοξυλικά οξέα με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και τα παράγωγά τους εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

20.14.4

Οργανικές ενώσεις με αζωτούχο ρίζα

20.14.41

Ενώσεις με αμινική ομάδα

20.14.42

Οξυγονούχες αμινικές ενώσεις, εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ

20.14.43

Ουρεΐνες· ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα, με νιτρική ομάδα· παράγωγά τους

20.14.44

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες

20.14.5

Οργανικές θειοενώσεις και άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις· ετεροκυκλικές ενώσεις π.δ.κ.α.

20.14.51

Οργανικές θειοενώσεις και άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις

20.14.52

Ετεροκυκλικές ενώσεις π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους

20.14.53

Φωσφορικοί εστέρες και τα άλατά τους ή εστέρες άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξειδίου του υδρογόνου) και τα άλατά τους· και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

20.14.6

Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες· άλλες οργανικές ενώσεις

20.14.61

Ενώσεις με αλδεϋδικές ομάδες

20.14.62

Ενώσεις με κετονικές και κινονικές ομάδες

20.14.63

Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και παράγωγά τους

20.14.64

Ένζυμα και άλλες οργανικές ενώσεις π.δ.κ.α.

20.14.7

Διάφορα οργανικά βασικά χημικά προϊόντα

20.14.71

Παράγωγα φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης

20.14.72

Ξυλάνθρακας

20.14.73

Έλαια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα

20.14.74

Μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ' όγκο

20.14.75

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα, μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

20.14.8

Αλκαλικά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

20.14.80

Αλκαλικά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

20.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.14.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.15

Λιπάσματα και αζωτούχες ενώσεις

20.15.1

Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνία

20.15.10

Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνία

20.15.2

Χλωριούχο αμμώνιο· νιτρώδεις ενώσεις

20.15.20

Χλωριούχο αμμώνιο· νιτρώδεις ενώσεις

20.15.3

Αζωτούχα λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά

20.15.31

Ουρία

20.15.32

Θειικό αμμώνιο

20.15.33

Νιτρικό αμμώνιο

20.15.34

Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου

20.15.35

Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες

20.15.36

Διαλύματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου

20.15.39

Άλλα αζωτούχα λιπάσματα και μείγματα

20.15.4

Φωσφορικά λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά

20.15.41

Υπερφοσφωρικά

20.15.49

Άλλα φωσφορικά λιπάσματα

20.15.5

Καλιούχα λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά

20.15.51

Χλωριούχο κάλιο

20.15.52

Θειικό κάλιο

20.15.59

Άλλα καλιούχα λιπάσματα

20.15.6

Νιτρικό νάτριο

20.15.60

Νιτρικό νάτριο

20.15.7

Λιπάσματα π.δ.κ.α.

20.15.71

Λιπάσματα που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο

20.15.72

Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)

20.15.73

Μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας

20.15.74

Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφορο

20.15.75

Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κάλιο

20.15.76

Νιτρικά άλατα του καλίου

20.15.79

Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α.

20.15.8

Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα π.δ.κ.α.

20.15.80

Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα π.δ.κ.α.

20.15.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.15.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές

20.16.1

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.10

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.2

Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.20

Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.3

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.30

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.4

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.40

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.5

Άλλα πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές· ιοντοανταλλάκτες

20.16.51

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.52

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του βινυλίου, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.53

Ακρυλικά πολυμερή, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.54

Πολυαμίδια, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.55

Ρητίνες ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.56

Άλλες αμινορητίνες, φαινολικές ρητίνες και πολυουραιθάνες, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.57

Σιλικόνες, σε πρωτογενείς μορφές

20.16.59

Άλλα πλαστικά, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.

20.16.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της παραγωγής διαδικασίας πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.16.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της παραγωγής διαδικασίας πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17

Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.17.1

Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.17.10

Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.17.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.17.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.2

Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

20.20

Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

20.20.1

Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

20.20.11

Εντομοκτόνα

20.20.12

Ζιζανιοκτόνα

20.20.13

Ανασχετικά βλάστησης και ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών

20.20.14

Απολυμαντικά

20.20.15

Μυκητοκτόνα

20.20.16

Επικίνδυνα παρασιτοκτόνα

20.20.19

Λοιπά παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

20.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων

20.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων

20.3

Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα, μελάνη τυπογραφίας και μαστίχες

20.30

Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα, μελάνη τυπογραφίας και μαστίχες

20.30.1

Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυμερή

20.30.11

Χρώματα και βερνίκια με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου σε υδατώδες μέσο

20.30.12

Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου, σε μη υδατώδες μέσο· διαλύματα

20.30.2

Άλλα χρώματα και βερνίκια και συναφή προϊόντα· καλλιτεχνικά χρώματα και τυπογραφική μελάνη

20.30.21

Παρασκευασμένες χρωστικές ουσίες, αδιαφανοποιητές και χρώματα, εξυαλώσιμα σμάλτα και εφυαλώματα, επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά λούστρα και παρόμοια είδη· τριμμένο γυαλί

20.30.22

Άλλα χρώματα και βερνίκια· παρασκευασμένα ξηραντικά

20.30.23

Χρώματα καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών, χρώματα αλλαγής των αποχρώσεων, χρώματα αναψυχής και παρόμοια είδη

20.30.24

Τυπογραφική μελάνη

20.30.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελάνης τυπογραφίας και μαστιχών

20.30.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελάνης τυπογραφίας και μαστιχών

20.4

Σαπούνια και απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης, αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού

20.41

Σαπούνια και απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης

20.41.1

Γλυκερίνη

20.41.10

Γλυκερίνη

20.41.2

Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες, εκτός από σαπούνι

20.41.20

Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες, εκτός από σαπούνι

20.41.3

Σαπούνι, παρασκευάσματα πλύσης και καθαρισμού

20.41.31

Σαπούνι και επιφανειοδραστικά οργανικά προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά

20.41.32

Απορρυπαντικά και προϊόντα πλύσης

20.41.4

Ευώδη παρασκευάσματα και κεριά

20.41.41

Παρασκευάσματα για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων

20.41.42

Τεχνητά κεριά και παρασκευασμένα κεριά

20.41.43

Στιλβωτικές ουσίες και κρέμες, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο

20.41.44

Πολτοί και σκόνες καθαρισμού και άλλα προϊόντα καθαρισμού

20.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

20.41.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

20.42

Αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού

20.42.1

Αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού

20.42.11

Αρώματα και κολόνιες

20.42.12

Παρασκευάσματα για μακιγιάζ χειλιών και ματιών

20.42.13

Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών και των ποδιών

20.42.14

Σκόνες (πούδρες) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό

20.42.15

Παρασκευάσματα ομορφιάς, μακιγιάζ ή φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντηλιακά) π.δ.κ.α.

20.42.16

Σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευάσματα για μόνιμο κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών

20.42.17

Λοσιόν και άλλα παρασκευάσματα για τα μαλλιά π.δ.κ.α.

20.42.18

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες), οδοντικό νήμα

20.42.19

Ξυριστικά παρασκευάσματα· αποσμητικά και αντιιδρωτικά για το σώμα· παρασκευάσματα για το λουτρό· άλλα αρώματα, καλλυντικά ή παρασκευάσματα καλλωπισμού π.δ.κ.α.

20.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.42.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.5

Άλλα χημικά προϊόντα

20.51

Εκρηκτικά

20.51.1

Παρασκευασμένα εκρηκτικά· θρυαλλίδες ασφαλείας· καψούλια και απλοί πυροκροτητές· είδη ανάφλεξης· ηλεκτρικοί πυροκροτητές· πυροτεχνήματα

20.51.11

Προωθητική πυρίτιδα και παρασκευασμένα εκρηκτικά

20.51.12

Θρυαλλίδες ασφαλείας· πυραγωγά σχοινιά· καψύλια· είδη ανάφλεξης· ηλεκτρικοί πυροκροτητές

20.51.13

Πυροτεχνήματα

20.51.14

Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, βαρελότα και άλλα πυροτεχνικά είδη (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)

20.51.2

Σπίρτα

20.51.20

Σπίρτα

20.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών

20.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών

20.52

Κόλλες

20.52.1

Κόλλες

20.52.10

Κόλλες

20.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών

20.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών

20.53

Αιθέρια έλαια

20.53.1

Αιθέρια έλαια

20.53.10

Αιθέρια έλαια

20.53.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων

20.53.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων

20.59

Άλλα χημικά προϊόντα π.δ.κ.α.

20.59.1

Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης· χημικά παρασκευάσματα και αμιγή προϊόντα για φωτογραφική χρήση

20.59.11

Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένα μη εκτεθειμένα· φωτογραφικό χαρτί

20.59.12

Ευαισθητοποιημένα γαλακτώματα για φωτογραφικές χρήσεις· χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.

20.59.2

Χημικώς τροποποιημένα ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια· μη βρώσιμα μείγματα ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

20.59.20

Χημικώς τροποποιημένα ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια· μη βρώσιμα μείγματα ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

20.59.3

Μελάνη γραφής ή σχεδίασης και άλλες μελάνες

20.59.30

Μελάνη γραφής ή σχεδίασης και άλλες μελάνες

20.59.4

Λιπαντικά παρασκευάσματα· πρόσθετες ύλες· αντιψυκτικά παρασκευάσματα

20.59.41

Λιπαντικά παρασκευάσματα

20.59.42

Αντικροτικά παρασκευάσματα· πρόσθετες ύλες για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα

20.59.43

Υγρά για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικά παρασκευάσματα και παρασκευασμένα αποπαγωτικά υγρά

20.59.5

Διάφορα χημικά προϊόντα

20.59.51

Πεπτόνες, άλλες πρωτεϊνικές ουσίες και τα παράγωγά τους π.δ.κ.α.· σκόνη επεξεργασίας δέρματος

20.59.52

Πολτοί προπλασμάτων· οδοντιατρικός κηρός και άλλα παρασκευάσματα για χρήση στην οδοντιατρική με βάση τον γύψο· παρασκευάσματα και γομώσεις για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένα μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια π.δ.κ.α.

20.59.53

Χημικά στοιχεία σε μορφή δίσκου και ενώσεις που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική

20.59.54

Ενεργός άνθρακας

20.59.55

Υλικά τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορείς βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοια προϊόντα

20.59.56

Παρασκευάσματα καθαρισμού· συλλιπάσματα· παρασκευασμένοι επιταχυντές βουλκανισμού· πλαστικοποιητικές και σταθεροποιητικές ενώσεις για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικά παρασκευάσματα π.δ.κ.α.· μεικτό αλκυλοβενζόλιο και αλκυλοναφθαλένιο π.δ.κ.α.

20.59.57

Συνθετικά παρασκευάσματα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου· χημικά προϊόντα

20.59.58

Βιοντίζελ

20.59.59

Διάφορα άλλα χημικά προϊόντα π.δ.κ.α.

20.59.6

Ζελατίνες και παράγωγα ζελατινών, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών

20.59.60

Ζελατίνες και παράγωγα ζελατινών, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών

20.59.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.59.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.6

Μη φυσικές ίνες

20.60

Μη φυσικές ίνες

20.60.1

Συνθετικές ίνες

20.60.11

Συνθετικές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

20.60.12

Ίνες υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και πολυεστέρες

20.60.13

Άλλες συνθετικές ίνες, απλές

20.60.14

Συνθετικά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη, από συνθετικά υφαντικά υλικά

20.60.2

Τεχνητές ίνες

20.60.21

Τεχνητές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

20.60.22

Ίνες υψηλής αντοχής από βισκόζη

20.60.23

Άλλες τεχνητές ίνες, απλές

20.60.24

Τεχνητά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη από τεχνητά υφαντικά υλικά

20.60.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών

20.60.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών

21

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα

21.1

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα

21.10

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα

21.10.1

Σαλικυλικό οξύ, Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

21.10.10

Σαλικυλικό οξύ, Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

21.10.2

Λυσίνη, γλουταμινικό οξύ και τα άλατά τους· άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· φωσφοροαμινολιπίδια· αμίδια και τα παράγωγά τους καθώς και τα άλατά τους

21.10.20

Λυσίνη, γλουταμινικό οξύ και τα άλατά τους· άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· φωσφοροαμινολιπίδια· αμίδια και τα παράγωγά τους καθώς και τα άλατά τους

21.10.3

Λακτόνες π.δ.κ.α., ετεροκυκλικές ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(-α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζολίου, δακτύλιο πυριμιδίνης, δακτύλιο πιπεραζίνης, μη συνενωμένο δακτύλιο τριαζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνη και τα παράγωγά της· σουλφοναμίδες

21.10.31

Λακτόνες π.δ.κ.α., ετεροκυκλικές ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(-α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζολίου, δακτύλιο πυριμιδίνης, δακτύλιο πιπεραζίνης, μη συνενωμένο δακτύλιο τριαζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνη και τα παράγωγά της

21.10.32

Σουλφοναμίδες

21.10.4

Σάκχαρα, χημικώς καθαρά, π.δ.κ.α.· αιθέρες και εστέρες σακχάρων και τα άλατά τους π.δ.κ.α.

21.10.40

Σάκχαρα, χημικώς καθαρά, π.δ.κ.α.· αιθέρες και εστέρες σακχάρων και τα άλατά τους π.δ.κ.α.

21.10.5

Προβιταμίνες, βιταμίνες και ορμόνες· γλυκοζίτες και φυτικά αλκαλοειδή και παράγωγά τους· αντιβιοτικά

21.10.51

Προβιταμίνες, βιταμίνες και τα παράγωγά τους

21.10.52

Ορμόνες και τα παράγωγά τους· άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες

21.10.53

Γλυκοζίτες, φυτικά αλκαλοειδή, τα άλατα, οι αιθέρες, οι εστέρες και άλλα παράγωγά τους

21.10.54

Αντιβιοτικά

21.10.6

Αδένες και άλλα όργανα· τα εκχυλίσματά τους και άλλες ανθρώπινες ή ζωικές ουσίες π.δ.κ.α.

21.10.60

Αδένες και άλλα όργανα· τα εκχυλίσματά τους και άλλες ανθρώπινες ή ζωικές ουσίες π.δ.κ.α.

21.10.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων

21.10.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων

21.2

Φαρμακευτικά σκευάσματα

21.20

Φαρμακευτικά σκευάσματα

21.20.1

Φάρμακα

21.20.11

Φάρμακα, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά

21.20.12

Φάρμακα, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά

21.20.13

Φάρμακα, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά

21.20.2

Άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα

21.20.21

Αντιοροί και εμβόλια

21.20.22

Χημικά αντισυλληπτικά παρασκευάσματα με βάση ορμόνες ή σπερματοκτόνα

21.20.23

Διαγνωστικά αντιδραστήρια και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα

21.20.24

Συγκολλητικοί επίδεσμοι, χειρουργικά ράμματα και παρόμοια υλικά· κουτιά πρώτων βοηθειών

21.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων

21.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων

22

Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

22.1

Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ)

22.11

Επίσωτρα (ελαστικά οχημάτων) και σωλήνες (αεροθάλαμοι) από ελαστικό· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ

22.11.1

Καινούργια ελαστικά επίσωτρα (ελαστικά οχημάτων) και σωλήνες (αεροθάλαμοι)

22.11.11

Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα

22.11.12

Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα

22.11.13

Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη

22.11.14

Αγροτικά επίσωτρα· άλλα καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό

22.11.15

Εσωτερικοί σωλήνες (αεροθάλαμοι), συμπαγή ή ημισυμπαγή (κοίλα) επίσωτρα, εύκολα αντικαθιστώμενα πέλματα επισώτρων και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες επισώτρων, από ελαστικό

22.11.16

Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση ελαστικών επισώτρων

22.11.2

Αναγομωμένα επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό

22.11.20

Αναγομωμένα επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό

22.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ

22.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ

22.19

Άλλα προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ)

22.19.1

Αναγεννημένο ελαστικό σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

22.19.10

Αναγεννημένο ελαστικό σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

22.19.2

Μη βουλκανισμένο ελαστικό και είδη του· βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής

22.19.20

Μη βουλκανισμένο ελαστικό και είδη του· βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής

22.19.3

Αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.30

Αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.4

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό

22.19.40

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό

22.19.5

Ελαστικοποιημένα υφάσματα, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων

22.19.50

Ελαστικοποιημένα υφάσματα, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων

22.19.6

Είδη ένδυσης και εξαρτήματα ενδυμασίας, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.60

Είδη ένδυσης και εξαρτήματα ενδυμασίας, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.7

Είδη από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρό ελαστικό· αντικείμενα από σκληρυμένο καουτσούκ

22.19.71

Είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη (συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

22.19.72

Επενδύσεις δαπέδων και πατάκια, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του κυτταρινοειδούς

22.19.73

Άλλα είδη από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρό ελαστικό σε όλες τις μορφές και είδη του· επενδύσεις δαπέδου και πατάκια από βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό

22.19.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό

22.19.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό

22.2

Πλαστικά προϊόντα

22.21

Πλαστικές πλάκες, φύλλα, αγωγοί (σωλήνες) και είδη καθορισμένης μορφής

22.21.1

Μονόϊνα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει 1 mm, ράβδοι κάθε είδους και είδη καθορισμένης μορφής, από πλαστικές ύλες

22.21.10

Μονόϊνα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει 1 mm, ράβδοι κάθε είδους και είδη καθορισμένης μορφής, από πλαστικές ύλες

22.21.2

Αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, καθώς και εξαρτήματά τους, από πλαστικές ύλες

22.21.21

Τεχνητά έντερα (αλλαντοποιίας) από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες· αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, άκαμπτοι, από πλαστικές ύλες

22.21.29

Άλλοι αγωγοί, σωλήνες, εύκαμπτοι σωλήνες και εξαρτήματά τους, από πλαστικές ύλες

22.21.3

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά

22.21.30

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά

22.21.4

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες

22.21.41

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις

22.21.42

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις

22.21.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και ειδών καθορισμένης μορφής

22.21.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και ειδών καθορισμένης μορφής

22.22

Πλαστικά είδη συσκευασίας

22.22.1

Πλαστικά είδη συσκευασίας

22.22.11

Σάκοι και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλενίου

22.22.12

Σάκοι και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από τα πολυμερή του αιθυλενίου

22.22.13

Κουτιά, θήκες, κιβώτια και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες

22.22.14

Νταμιτζάνες, μπουκάλια, φιάλες, και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες

22.22.19

Άλλα πλαστικά είδη συσκευασίας

22.22.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.22.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.23

Πλαστικά οικοδομικά υλικά

22.23.1

Πλαστικά οικοδομικά υλικά· λινοτάπητες και σκληρές μη πλαστικές επενδύσεις δαπέδου

22.23.11

Επενδύσεις δαπέδων, τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρόλους ή υπό μορφή πλακιδίων

22.23.12

Μπανιέρες, νιπτήρες, λεκάνες και τα καλύμματά τους, καζανάκια και παρόμοια είδη υγιεινής, από πλαστικές ύλες

22.23.13

Ταμιευτήρες, δεξαμενές, κάδοι και παρόμοια δοχεία, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 300 l, από πλαστικές ύλες

22.23.14

Πόρτες, παράθυρα και πλαίσια, καθώς και κάσες και κατώφλια για πόρτες· παραθυρόφυλλα, ρολά και παρόμοια είδη και μέρη τους, από πλαστικές ύλες

22.23.15

Λινοτάπητες και σκληρές μη πλαστικές επενδύσεις δαπέδου. π.χ. πυρίμαχες επενδύσεις δαπέδου, όπως τάπητες βινυλίου, λινοτάπητες κ.λπ.

22.23.19

Πλαστικά οικοδομικά υλικά π.δ.κ.α.

22.23.2

Προκατασκευασμένα κτίρια από πλαστικές ύλες

22.23.20

Προκατασκευασμένα κτίρια από πλαστικές ύλες

22.23.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες

22.23.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες

22.29

Άλλα πλαστικά προϊόντα

22.29.1

Ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες

22.29.10

Ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες

22.29.2

Άλλα πλαστικά προϊόντα π.δ.κ.α.

22.29.21

Αυτοκόλλητες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα, ταινίες, λωρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες, σε ρόλους πλάτους ≤ 20 cm

22.29.22

Άλλες αυτοκόλλητες πλάκες, φύλλα, ταινίες, λωρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες

22.29.23

Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες

22.29.24

Μέρη π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, για φωτεινές πινακίδες και για παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες

22.29.25

Εφόδια γραφείου ή σχολικά εφόδια από πλαστικές ύλες

22.29.26

Εξαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες· αγαλματίδια και άλλα διακοσμητικά είδη, από πλαστικές ύλες

22.29.29

Άλλα είδη από πλαστικές ύλες

22.29.9

Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων

22.29.91

Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων

22.29.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων

23

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

23.1

Γυαλί και προϊόντα από γυαλί

23.11

Επίπεδο γυαλί

23.11.1

Επίπεδο γυαλί

23.11.11

Γυαλί χυτευτό, ελατό, όλκιμο ή φυσητό, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένο κατά άλλο τρόπο

23.11.12

Γυαλί επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακά λειοτριβιμένο ή στιλβωμένο γυαλί, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένο κατά άλλο τρόπο

23.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού

23.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού

23.12

Μορφοποιημένο και κατεργασμένο επίπεδο γυαλί

23.12.1

Μορφοποιημένο και κατεργασμένο επίπεδο γυαλί

23.12.11

Γυαλί σε φύλλα, κυρτωμένο, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, εφυαλωμένο ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ή συναρμολογημένο

23.12.12

Γυαλί ασφαλείας

23.12.13

Γυάλινοι καθρέπτες· μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα

23.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού

23.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού

23.13

Κοίλο γυαλί

23.13.1

Κοίλο γυαλί

23.13.11

Φιάλες, πλατύστομα δοχεία, φιαλίδια και άλλα δοχεία, από γυαλί, εκτός από αμπούλες· πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

23.13.12

Ποτήρια από γυαλί εκτός από υαλοκεραμικά

23.13.13

Γυάλινα είδη, επιτραπέζια ή μαγειρικά, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοια

23.13.14

Γυάλινα εσωτερικά για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού

23.13.9

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού

23.13.91

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα

23.13.92

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων

23.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού

23.14

Ίνες γυαλιού

23.14.1

Ίνες γυαλιού

23.14.11

Φυτίλια, προνήματα, νήματα και κομμένοι κλώνοι, από ίνες γυαλιού

23.14.12

Τούλια, πλέγματα, πατάκια, στρώματα, σανίδες και άλλα είδη από γυάλινες ίνες εκτός από υφαντά υφάσματα

23.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού

23.14.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού

23.19

Κατεργασμένα άλλα είδη γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του γυαλιού για τεχνική χρήση

23.19.1

Άλλα είδη από γυαλί, ημικατεργασμένα

23.19.11

Γυαλί σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστο

23.19.12

Κυβόλιθοι, τούβλα, πλακάκια και άλλα είδη από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί· γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). πολυκυψελωτό ή αφρώδες γυαλί σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές

23.19.2

Γυαλί για τεχνικές και άλλες χρήσεις

23.19.21

Γυάλινα περιβλήματα, ανοικτά, και γυάλινα μέρη τους, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη

23.19.22

Γυαλιά ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυάλια, μη κατεργασμένα οπτικώς· σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών

23.19.23

Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη· αμπούλες από γυαλί

23.19.24

Γυάλινα μέρη για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινά σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη

23.19.25

Ηλεκτρικά μονωτικά υλικά από γυαλί

23.19.26

Είδη από γυαλί π.δ.κ.α.

23.19.9

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.19.91

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.19.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.2

Πυρίμαχα προϊόντα

23.20

Πυρίμαχα προϊόντα

23.20.1

Πυρίμαχα προϊόντα

23.20.11

Τούβλα, κυβόλιθοι, πλακάκια και άλλα κεραμικά είδη από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή πυριτιούχες γαίες

23.20.12

Πυρίμαχα τούβλα, κυβόλιθοι, πλακάκια και παρόμοια πυρίμαχα κεραμικά κατασκευαστικά είδη, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες

23.20.13

Πυρίμαχα τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες συνθέσεις π.δ.κ.α.

23.20.14

Άψητα πυρίμαχα προϊόντα και άλλα πυρίμαχα κεραμικά προϊόντα

23.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων

23.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων

23.3

Δομικά υλικά από άργιλο

23.31

Κεραμικά πλακίδια και πλάκες

23.31.1

Κεραμικά πλακίδια και πλάκες

23.31.10

Κεραμικά πλακίδια και πλάκες

23.31.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.31.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.32

Τούβλα, πλακίδια και δομικά προϊόντα, από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.1

Τούβλα, πλακίδια και δομικά προϊόντα, από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.11

Μη πυρίμαχα κεραμικά οικοδομικά τούβλα, κυβόλιθοι δαπέδων, πλακάκια υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοια είδη

23.32.12

Κεραμίδια στεγών, στοιχεία, καλύμματα και επενδύσεις καπνοδόχων, αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία και άλλα κεραμικά κατασκευαστικά είδη

23.32.13

Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμική ύλη

23.32.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.32.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)

23.4

Άλλα προϊόντα πορσελάνης και κεραμικής

23.41

Κεραμικά είδη οικιακής χρήσης και κεραμικά διακοσμητικά είδη

23.41.1

Κεραμικά είδη οικιακής χρήσης και κεραμικά διακοσμητικά είδη

23.41.11

Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη καλλωπισμού από πορσελάνη

23.41.12

Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη καλλωπισμού, εκτός από πορσελάνη

23.41.13

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμική ύλη

23.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.41.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.42

Μόνιμα κεραμικά είδη υγιεινής

23.42.1

Μόνιμα κεραμικά είδη υγιεινής

23.42.10

Μόνιμα κεραμικά είδη υγιεινής

23.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής

23.43

Κεραμικοί μονωτές και κεραμικά μονωτικά εξαρτήματα

23.43.1

Ηλεκτρικοί μονωτές από κεραμικά· μονωτικά κεραμικά τεμάχια για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

23.43.10

Ηλεκτρικοί μονωτές από κεραμικά· μονωτικά κεραμικά τεμάχια για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

23.43.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.43.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.44

Άλλα κεραμικά προϊόντα για τεχνικές χρήσεις

23.44.1

Άλλα κεραμικά προϊόντα για τεχνικές χρήσεις

23.44.11

Κεραμικά είδη για εργαστηριακή, χημική ή άλλη τεχνική χρήση, από πορσελάνη

23.44.12

Κεραμικά είδη για εργαστηριακή, χημική ή άλλη τεχνική χρήση, εκτός από πορσελάνη

23.44.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.44.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49

Άλλα προϊόντα κεραμικής

23.49.1

Άλλα προϊόντα κεραμικής

23.49.11

Κεραμικά είδη που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών

23.49.12

Άλλα μη δομικά κεραμικά είδη π.δ.κ.α.

23.49.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων κεραμικής

23.49.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων κεραμικής

23.5

Τσιμέντο, ασβέστης και γύψος

23.51

Τσιμέντο

23.51.1

Τσιμέντο

23.51.11

Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»

23.51.12

Τσιμέντο Portland, αργιλικό τσιμέντο, κονίες υψικαμίνων και παρόμοια υδραυλικά τσιμέντα

23.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου

23.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου

23.52

Ασβέστης και γύψος

23.52.1

Άνυδρος ασβέστης, ένυδρος ασβέστης και υδραυλικός ασβέστης

23.52.10

Άνυδρος ασβέστης, ένυδρος ασβέστης και υδραυλικός ασβέστης

23.52.2

Γύψος

23.52.20

Γύψος

23.52.3

Φρυγμένος ή συσσωματωμένος δολομίτης

23.52.30

Φρυγμένος ή συσσωματωμένος δολομίτης

23.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου

23.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου

23.6

Προϊόντα από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο

23.61

Προϊόντα σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις

23.61.1

Προϊόντα σκυροδέματος για κατασκευές

23.61.11

Πλακάκια, πλακόλιθοι, τούβλα και παρόμοια είδη, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

23.61.12

Προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

23.61.2

Προκατασκευασμένα κτίρια από σκυρόδεμα

23.61.20

Προκατασκευασμένα κτίρια από σκυρόδεμα

23.61.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις

23.61.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις

23.62

Προϊόντα από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.1

Προϊόντα από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.10

Προϊόντα από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

23.62.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις

23.63

Έτοιμο σκυρόδεμα

23.63.1

Έτοιμο σκυρόδεμα

23.63.10

Έτοιμο σκυρόδεμα

23.63.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

23.63.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

23.64

Κονιάματα

23.64.1

Κονιάματα

23.64.10

Κονιάματα

23.64.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων

23.64.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων

23.65

Ινοτσιμέντο

23.65.1

Είδη από ινοτσιμέντο

23.65.11

Σανίδες, τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες

23.65.12

Είδη από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια

23.65.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου

23.65.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου

23.69

Άλλα προϊόντα από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.69.1

Άλλα προϊόντα από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.69.11

Άλλα προϊόντα από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.

23.69.19

Προϊόντα από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.

23.69.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.69.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.7

Λίθοι που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία

23.70

Λίθοι που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία

23.70.1

Λίθοι που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία

23.70.11

Μάρμαρο, τραβερτίνης, αλάβαστρο, επεξεργασμένα και προϊόντα τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους και παρόμοια προϊόντα· τεχνητά χρωματισμένοι κόκκοι, χαλίκι και σκόνες από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

23.70.12

Άλλοι επεξεργασμένοι διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι και είδη τους· άλλοι τεχνητά χρωματισμένοι κόκκοι και σκόνες από φυσικό λίθο· είδη από συσσωματωμένο σχιστόλιθο

23.70.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία

23.70.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία

23.9

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

23.91

Λειαντικά προϊόντα

23.91.1

Λειαντικά προϊόντα

23.91.11

Μυλόπετρες, ακονόπετρες, τροχοί λείανσης και παρόμοια είδη, χωρίς πλαίσια, για πέτρες, και μέρη τους, από φυσικό λίθο, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες

23.91.12

Λειαντικές σκόνες ή κόκκοι σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι

23.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων

23.91.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων

23.99

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα π.δ.κ.α.

23.99.1

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα π.δ.κ.α.

23.99.11

Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες· μείγματα με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντα παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικό τριβής για φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένο

23.99.12

Είδη από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά

23.99.13

Ασφαλτικά μείγματα με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσική άσφαλτο ή συναφείς ουσίες ως συνδετικό υλικό

23.99.14

Τεχνητός γραφίτης· γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής· παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων

23.99.15

Τεχνητό κορούνδιο

23.99.19

Μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα π.δ.κ.α.

23.99.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

23.99.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24

Βασικά μέταλλα

24.1

Βασικός σίδηρος και χάλυβας και σιδηροκράματα

24.10

Βασικός σίδηρος και χάλυβας και σιδηροκράματα

24.10.1

Πρωτογενή υλικά σιδήρου και χάλυβα

24.10.11

Ακατέργαστος χυτοσίδηρος και χυτοσίδηρος spiegel σε χελώνες, κύβους ή άλλες πρωτογενείς μορφές

24.10.12

Σιδηροκράματα

24.10.13

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος και άλλα σπογγώδη σιδηρούχα προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές· σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές

24.10.14

Κόκκοι και σκόνες, από ακατέργαστο χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο spiegel ή χάλυβα

24.10.2

Ακατέργαστος χάλυβας

24.10.21

Μη κραματοποιημένος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.22

Ανοξείδωτος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα

24.10.23

Άλλος κραματοποιημένος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελή προϊόντα από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.3

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από χάλυβα, που έχουν υποστεί μόνο θερμή έλαση

24.10.31

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.32

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm

24.10.33

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.34

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm

24.10.35

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.36

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm (εκτός προϊόντων από «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα)

24.10.4

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.41

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.42

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.43

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.5

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από χάλυβα, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα και πλατιά προϊόντα έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής και «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα

24.10.51

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα

24.10.52

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα

24.10.53

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm

24.10.54

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm

24.10.55

Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος < 600 mm

24.10.6

Θερμικά κατεργασμένοι δοκοί και ράβδοι από χάλυβα

24.10.61

Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.62

Άλλοι δοκοί και ράβδοι από χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

24.10.63

Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από ανοξείδωτο χάλυβα

24.10.64

Άλλες δοκοί και ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

24.10.65

Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες

24.10.66

Άλλες δοκοί και ράβδοι από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

24.10.67

Δοκοί και ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις

24.10.7

Μορφοράβδοι από χάλυβα που έχουν υποστεί θερμή έλαση, πασσαλοσανίδες από χάλυβα και δομικά υλικά σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα

24.10.71

Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.72

Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από ανοξείδωτο χάλυβα

24.10.73

Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες

24.10.74

Πασσαλοσανίδες από χάλυβα και συγκολλημένες μορφοράβδοι από χάλυβα

24.10.75

Δομικά στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα

24.10.9

Εργασίες υπεργολαβίες στο πλαίσιο της παραγωγής βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.10.99

Εργασίες υπεργολαβίες στο πλαίσιο της παραγωγής βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.2

Χαλύβδινοι σωλήνες, αγωγοί, κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή και συναφή εξαρτήματα, από χάλυβα

24.20

Χαλύβδινοι σωλήνες, αγωγοί, κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή και συναφή εξαρτήματα, από χάλυβα

24.20.1

Σωλήνες, αγωγοί και κοίλοι μορφοσωλήνες, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.11

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.12

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.13

Άλλοι σωλήνες κυκλικής διατομή, από χάλυβα

24.20.14

Σωλήνες μη κυκλικής διατομής και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από χάλυβα

24.20.2

Σωλήνες, συγκολλημένοι, κυκλικής διατομής, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.21

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.22

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.23

Άλλοι σωλήνες κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.24

Άλλοι σωλήνες, κυκλικής διατομής, όπως συνενωμένοι σωλήνες, συνδεδεμένοι με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.3

Σωλήνες με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, συγκολλημένοι, από χάλυβα

24.20.31

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.32

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.33

Σωλήνες κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.34

Σωλήνες μη κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.35

Άλλοι σωλήνες, όπως συνενωμένοι σωλήνες, συνδεδεμένοι με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.4

Εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτά

24.20.40

Εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτά

24.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σωλήνων, κοίλων ειδών με συγκεκριμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, από χάλυβα

24.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σωλήνων, κοίλων ειδών με συγκεκριμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, από χάλυβα

24.3

Άλλα προϊόντα πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα

24.31

Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής

24.31.1

Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.31.10

Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.31.2

Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα

24.31.20

Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα

24.31.3

Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα

24.31.30

Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα

24.31.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής

24.31.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής

24.32

Στενά φύλλα ψυχρής έλασης

24.32.1

Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένα, με πλάτος < 600 mm

24.32.10

Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένα, με πλάτος < 600 mm

24.32.2

Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα, με πλάτος < 600 mm

24.32.20

Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα, με πλάτος < 600 mm

24.32.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής στενών φύλλων ψυχρής έλασης

24.32.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής στενών φύλλων ψυχρής έλασης

24.33

Προϊόντα που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση

24.33.1

Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση

24.33.11

Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.33.12

Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση από ανοξείδωτο χάλυβα

24.33.2

Λαμαρίνες με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.33.20

Λαμαρίνες με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.33.3

Πετάσματα «σάντουιτς» από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα

24.33.30

Πετάσματα «σάντουιτς» από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα

24.33.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση

24.33.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση

24.34

Σύρμα ψυχρής ολκής

24.34.1

Σύρμα ψυχρής ολκής

24.34.11

Σύρμα ψυχρής ολκής από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.34.12

Σύρμα ψυχρής ολκής από κραματοποιημένο χάλυβα

24.34.13

Σύρμα ψυχρής ολκής από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα

24.34.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος ψυχρής ολκής

24.34.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος ψυχρής ολκής

24.4

Βασικά πολύτιμα μέταλλα και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

24.41

Πολύτιμα μέταλλα

24.41.1

Άργυρος, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.10

Άργυρος, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.2

Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.20

Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.3

Λευκόχρυσος (πλατίνα), ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.30

Λευκόχρυσος (πλατίνα), ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.4

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

24.41.40

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

24.41.5

Κοινά μέταλλα επαργυρωμένα, και κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός επιπλατινωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

24.41.50

Κοινά μέταλλα επαργυρωμένα, και κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός επιπλατινωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

24.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτιμων μετάλλων

24.41.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτιμων μετάλλων

24.42

Αλουμίνιο (αργίλιο)

24.42.1

Αλουμίνιο (αργίλιο), ακατέργαστο· οξείδιο του αργιλίου

24.42.11

Αλουμίνιο (αργίλιο), ακατέργαστο

24.42.12

Οξείδιο του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορουνδίου

24.42.2

Ημικατεργασμένα προϊόντα αργιλίου ή κραμάτων του αργιλίου

24.42.21

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου

24.42.22

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

24.42.23

Σύρματα από αργίλιο

24.42.24

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm

24.42.25

Λεπτά φύλλα αργιλίου, πάχους ≤ 0,2 mm

24.42.26

Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από αργίλιο

24.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργιλίου

24.42.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργιλίου

24.43

Μόλυβδος, ψευδάργυρος και κασσίτερος

24.43.1

Μόλυβδος, ψευδάργυρος και κασσίτερος, ακατέργαστοι

24.43.11

Μόλυβδος, ακατέργαστος

24.43.12

Ψευδάργυρος, ακατέργαστος

24.43.13

Κασσίτερος, ακατέργαστος

24.43.2

Ημικατεργασμένα προϊόντα από μόλυβδο, ψευδάργυρο και κασσίτερο ή τα κράματά τους

24.43.21

Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα από μόλυβδο· σκόνες και ψήγματα μολύβδου

24.43.22

Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου

24.43.23

Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα ψευδαργύρου· πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα ψευδαργύρου

24.43.24

Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα από κασσίτερο

24.43.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

24.43.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

24.44

Χαλκός

24.44.1

Χαλκός, ακατέργαστος· συσσωματώματα (mattes) χαλκού· χαλκός κονίας

24.44.11

Συσσωματώματα (mattes) χαλκού· χαλκός κονίας

24.44.12

Μη καθαρισμένος χαλκός· άνοδοι από χαλκό για ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

24.44.13

Καθαρισμένος χαλκός και κράματα χαλκού, ακατέργαστα· μητρικά κράματα χαλκού

24.44.2

Ημικατεργασμένα προϊόντα χαλκού ή κραμάτων του χαλκού

24.44.21

Σκόνες και ψήγματα χαλκού

24.44.22

Δοκοί, ράβδοι και μορφοράβδοι, από χαλκό

24.44.23

Σύρμα από χαλκό

24.44.24

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από χαλκό, πάχους > 0,15 mm

24.44.25

Λεπτά φύλλα, από χαλκό, πάχους ≤ 0,15 mm

24.44.26

Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό

24.44.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού

24.44.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού

24.45

Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

24.45.1

Νικέλιο, ακατέργαστο· ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου

24.45.11

Ακατέργαστο νικέλιο

24.45.12

Συσσωματώματα (mattes) νικελίου, επιτήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου

24.45.2

Ημικατεργασμένα προϊόντα νικελίου ή κραμάτων του νικελίου

24.45.21

Σκόνες και ψήγματα νικελίου

24.45.22

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο

24.45.23

Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα, από νικέλιο

24.45.24

Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από νικέλιο

24.45.3

Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα και είδη τους· κεραμομεταλλουργικές ενώσεις· στάχτες και υπολείμματα, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις

24.45.30

Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα και είδη τους· κεραμομεταλλουργικές ενώσεις· στάχτες και υπολείμματα, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις

24.45.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.45.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.46

Επεξεργασμένα πυρηνικά καύσιμα

24.46.1

Φυσικό ουράνιο και οι ενώσεις του· κράματα, διασπορές (συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουρανίου

24.46.10

Φυσικό ουράνιο και οι ενώσεις του· κράματα, διασπορές (συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουρανίου

24.46.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων

24.46.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων

24.5

Υπηρεσίες χύτευσης μετάλλων

24.51

Υπηρεσίες χύτευσης σιδήρου

24.51.1

Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσιδήρου

24.51.11

Υπηρεσίες χύτευσης ελατού χυτοσιδήρου

24.51.12

Υπηρεσίες χύτευσης σφαιροειδούς χυτοσιδήρου

24.51.13

Υπηρεσίες χύτευσης φαιού χυτοσιδήρου

24.51.2

Σωλήνες, αγωγοί και κοίλοι μορφοσωλήνες από χυτοσίδηρο

24.51.20

Σωλήνες, αγωγοί και κοίλοι μορφοσωλήνες από χυτοσίδηρο

24.51.3

Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο

24.51.30

Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο

24.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου

24.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου

24.52

Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα

24.52.1

Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα

24.52.10

Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα

24.52.2

Σωλήνες και αγωγοί φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα

24.52.20

Σωλήνες και αγωγοί φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα

24.52.3

Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα

24.52.30

Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα

24.53

Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων

24.53.1

Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων

24.53.10

Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων

24.54

Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.54.1

Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.54.10

Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25

Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

25.1

Δομικά μεταλλικά προϊόντα

25.11

Μεταλλικοί σκελετοί και μέρη μεταλλικών σκελετών

25.11.1

Προκατασκευασμένα κτίρια από μέταλλο

25.11.10

Προκατασκευασμένα κτίρια από μέταλλο

25.11.2

Δομικά μεταλλικά προϊόντα και μέρη τους

25.11.21

Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα

25.11.22

Πύργοι και πυλώνες από σίδηρο ή χάλυβα

25.11.23

Άλλες κατασκευές και μέρη κατασκευών, λαμαρίνες, ράβδοι, γωνίες, μορφοράβδοι και παρόμοια είδη, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο

25.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12

Πόρτες και παράθυρα από μέταλλο

25.12.1

Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, καθώς και κατώφλια για πόρτες, από μέταλλο

25.12.10

Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, καθώς και κατώφλια για πόρτες, από μέταλλο

25.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πορτών και παραθύρων από μέταλλο

25.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πορτών και παραθύρων από μέταλλο

25.2

Ταμιευτήρες, δεξαμενές, και δοχεία από μέταλλο

25.21

Σώματα και λέβητες κεντρικής θέρμανσης

25.21.1

Σώματα και λέβητες κεντρικής θέρμανσης

25.21.11

Σώματα κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενα, από σίδηρο ή χάλυβα

25.21.12

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης

25.21.13

Μέρη λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.21.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.21.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29

Άλλοι μεταλλικοί ταμιευτήρες δεξαμενές και δοχεία

25.29.1

Άλλοι μεταλλικοί ταμιευτήρες δεξαμενές και δοχεία

25.29.11

Ταμιευτήρες, δεξαμενές, κάδοι και παρόμοια δοχεία (εκτός εκείνων που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

25.29.12

Δοχεία για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο

25.29.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων

25.29.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων

25.3

Ατμογεννήτριες, εκτός των λεβήτων ζεστού νερού για κεντρική θέρμανση

25.30

Ατμογεννήτριες, εκτός των λεβήτων ζεστού νερού για κεντρική θέρμανση

25.30.1

Ατμογεννήτριες και μέρη τους

25.30.11

Ατμολέβητες ή άλλοι λέβητες παραγωγής ατμού· λέβητες υπερθερμαινόμενου νερού

25.30.12

Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες· συμπυκνωτές για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού

25.30.13

Μέρη ατμογεννητριών

25.30.2

Πυρηνικοί αντιδραστήρες και μέρη τους

25.30.21

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, εκτός των διαχωριστών ισοτόπων

25.30.22

Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισοτόπων

25.30.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.30.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.4

Όπλα και πυρομαχικά

25.40

Όπλα και πυρομαχικά

25.40.1

Όπλα και πυρομαχικά και μέρη τους

25.40.11

Πολεμικά όπλα, εκτός από περίστροφα, πιστόλια και παρόμοια όπλα

25.40.12

Περίστροφα, πιστόλια, μη πολεμικά πυροβόλα και παρόμοια συστήματα

25.40.13

Βόμβες, βλήματα και παρόμοια πολεμοφόδια· φυσίγγια, άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και μέρη τους

25.40.14

Μέρη πολεμικών όπλων και άλλων όπλων

25.40.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής όπλων και πυρομαχικών

25.40.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής όπλων και πυρομαχικών

25.5

Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου· κονιομεταλλουργία

25.50

Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου· κονιομεταλλουργία

25.50.1

Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου

25.50.11

Υπηρεσίες σφυρηλάτησης μετάλλου

25.50.12

Υπηρεσίες τύπωσης μετάλλων

25.50.13

Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων

25.50.2

Κονιομεταλλουργία

25.50.20

Κονιομεταλλουργία

25.6

Υπηρεσίες κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων· μεταλλοτεχνία

25.61

Υπηρεσίες κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων

25.61.1

Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων

25.61.11

Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων

25.61.12

Υπηρεσίες μη μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων

25.61.2

Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων

25.61.21

Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επικάλυψης

25.61.22

Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων

25.62

Υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

25.62.1

Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

25.62.10

Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

25.62.2

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

25.62.20

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας

25.7

Μαχαιροπίρουνα, εργαλεία και σιδηρικά γενικά

25.71

Μαχαιροπίρουνα

25.71.1

Μαχαιροπίρουνα

25.71.11

Μαχαίρια (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλίδια, και λεπίδες τους

25.71.12

Ξυράφια και λεπίδες ξυραφιών, συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών, που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων ξυραφιών

25.71.13

Άλλα είδη μαχαιροπίρουνων· είδη και σύνολα ειδών για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών

25.71.14

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, τρυπητές κουτάλες, σπάτουλες για γλυκά, μαχαίρια για ψάρια, για βούτυρο, λαβίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια μαγειρικά ή επιτραπέζια σκεύη

25.71.15

Ξίφη, σπάθες, ξιφολόγχες, λόγχες και παρόμοια όπλα και μέρη τους

25.71.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαχαιροπήρουνων

25.71.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαχαιροπήρουνων

25.72

Κλειδαριές και μεντεσέδες

25.72.1

Κλειδαριές και μεντεσέδες

25.72.11

Λουκέτα, κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα και για έπιπλα, από κοινά μέταλλα

25.72.12

Άλλες κλειδαριές, από κοινά μέταλλα

25.72.13

Κλείστρα και πλαίσια με κλείστρα, που περιλαμβάνουν κλειδαριές· μέρη τους

25.72.14

Μεντεσέδες, εξαρτήματα και παρόμοια είδη, κατάλληλα για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

25.72.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κλειδαριών και μεντεσέδων

25.72.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κλειδαριών και μεντεσέδων

25.73

Εργαλεία

25.73.1

Εργαλεία χεριού των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία

25.73.10

Εργαλεία χεριού των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία

25.73.2

Χειροπρίονα· λεπίδες για πριόνια κάθε είδους

25.73.20

Χειροπρίονα· λεπίδες για πριόνια κάθε είδους

25.73.3

Άλλα εργαλεία χεριού

25.73.30

Άλλα εργαλεία χεριού

25.73.4

Εναλλάξιμα εργαλεία για εργαλεία χεριού, που λειτουργούν είτε με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές

25.73.40

Εναλλάξιμα εργαλεία για εργαλεία χεριού, που λειτουργούν είτε με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές

25.73.5

Μήτρες· κάσες (πλαίσια) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεις για μήτρες· μοντέλα για μήτρες

25.73.50

Μήτρες· κάσες (πλαίσια) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεις για μήτρες· μοντέλα για μήτρες

25.73.6

Άλλα εργαλεία

25.73.60

Άλλα εργαλεία

25.73.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εργαλείων

25.73.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εργαλείων

25.9

Άλλα κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα

25.91

Χαλύβδινα κυλινδρικά δοχεία (βαρέλια) και παρόμοια δοχεία

25.91.1

Χαλύβδινα κυλινδρικά δοχεία (βαρέλια) και παρόμοια δοχεία

25.91.11

Βυτία, βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας ≥ 50 l αλλά ≤ 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

25.91.12

Βυτία, βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια (εκτός εκείνων που πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση), κουτιά και παρόμοια δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 50 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

25.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων

25.91.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων

25.92

Ελαφρά μεταλλικά είδη συσκευασίας

25.92.1

Ελαφρά μεταλλικά είδη συσκευασίας

25.92.11

Κουτιά, από σίδηρο ή χάλυβα, που κλείνονται με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage), χωρητικότητας < 50 l

25.92.12

Αλουμινένια βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), χωρητικότητας ≤ 300 l

25.92.13

Πώματα-στεφάνια και πώματα, τάπες και καπάκια, από κοινά μέταλλα

25.92.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.92.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.93

Προϊόντα από σύρμα, αλυσίδες και ελατήρια

25.93.1

Προϊόντα από σύρμα, αλυσίδες και ελατήρια

25.93.11

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξούδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένα

25.93.12

Συρματόπλεγμα, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξούδες και παρόμοια είδη, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένα

25.93.13

Υφάσματα, πλέγματα, δικτυωτά και υλικά περίφραξης, από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού· τεταμένα φύλλα μετάλλου, από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό

25.93.14

Καρφιά, πρόκες, πινέζες, συνδετήρες και παρόμοια είδη

25.93.15

Σύρμα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα

25.93.16

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα· χάλκινα ελατήρια

25.93.17

Αλυσίδες (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μέρη τους

25.93.18

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα· παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.93.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.93.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94

Συνδετήρες και προϊόντα κοχλιομηχανών

25.94.1

Συνδετήρες και προϊόντα κοχλιομηχανών

25.94.11

Κοχλιωτοί συνδετήρες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.94.12

Μη κοχλιωτοί συνδετήρες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

25.94.13

Μη κοχλιωτοί και κοχλιωτοί συνδετήρες, από χαλκό

25.94.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.94.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.99

Άλλα κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα π.δ.κ.α

25.99.1

Μεταλλικά είδη για μπάνιο και κουζίνα

25.99.11

Νεροχύτες, νιπτήρες, μπανιέρες και άλλα είδη υγιεινής και μέρη τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο

25.99.12

Επιτραπέζια, μαγειρικά ή οικιακά σκεύη και μέρη τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο

25.99.2

Άλλα είδη από κοινά μέταλλα

25.99.21

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

25.99.22

Κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου

25.99.23

Εξαρτήματα για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους κινητών φύλλων, συνδετήρες εγγράφων και παρόμοια είδη γραφείου, καθώς και συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες, από κοινά μέταλλα

25.99.24

Αγαλμάτια και άλλα είδη διακόσμησης και κάδρα για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρέπτες, από κοινά μέταλλα

25.99.25

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό· σωληνωτά καψούλια ή καψούλια με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα· χάντρες και κομμένες πούλιες, από κοινά μέταλλα

25.99.26

Έλικες πλοίων ή σκαφών και τα πτερύγιά τους

25.99.29

Άλλα είδη από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα

26.1

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και πλακέτες

26.11

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

26.11.1

Θερμιονικές λυχνίες ασυρμάτου και ραδιοφώνου, λυχνίες ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου, συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών ακτίνων

26.11.11

Λυχνίες τηλεόρασης καθοδικών ακτίνων· λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης· άλλες λυχνίες καθοδικών ακτίνων

26.11.12

Μάγνητρα (λυχνίες ραντάρ), κλύστρα (λυχνίες klystron), λυχνίες μικροκυμάτων και άλλες λυχνίες

26.11.2

Δίοδοι και κρυσταλλολυχνίες

26.11.21

Δίοδοι· κρυσταλλολυχνίες· θυρίστορ (thyristor), διακόπτες δίπλευρης διόδου (διάκ) και διακόπτες δίπλευρης τριόδου (τριάκ)

26.11.22

Συσκευές ημιαγωγών· δίοδοι εκπομπής φωτός· συναρμολογημένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι· μέρη τους

26.11.3

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

26.11.30

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

26.11.4

Μέρη ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

26.11.40

Μέρη ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.

26.11.5

Γυμνές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

26.11.50

Γυμνές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

26.11.9

Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.11.91

Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

26.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.12

Έμφορτες ηλεκτρονικές πλακέτες

26.12.1

Έμφορτα τυπωμένα κυκλώματα

26.12.10

Έμφορτα τυπωμένα κυκλώματα

26.12.2

Κάρτες ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιες κάρτες για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

26.12.20

Κάρτες ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιες κάρτες για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

26.12.3

Έξυπνες κάρτες

26.12.30

Έξυπνες κάρτες

26.12.9

Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής έμφορτων ηλεκτρικών πλακετών

26.12.91

Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων και τη μικροσυναρμολόγηση σε τυπωμένα κυκλώματα

26.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής έμφορτων ηλεκτρικών πλακετών

26.2

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός

26.20

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός

26.20.1

Μηχανές πληροφορικής και μέρη και εξαρτήματά τους

26.20.11

Φορητές ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, βάρους ≤ 10 kg, όπως είναι οι υπολογιστές των τύπων «laptop» και «notebook»· προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) και παρόμοιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

26.20.12

Τερματικά σημεία πώλησης, αυτόματες ταμειακές μηχανές και παρόμοιες μηχανές που μπορούν να συνδεθούν με μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή σε δίκτυο

26.20.13

Ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένες ή μη

26.20.14

Ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων

26.20.15

Άλλες ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μία ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου και μονάδες εξόδου

26.20.16

Μονάδες εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν είτε δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

26.20.17

Οθόνες και προβολείς, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων

26.20.18

Μονάδες που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις εξής λειτουργίες: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, αποστολή φαξ

26.20.2

Μονάδες μνήμης και άλλες συσκευές μνήμης

26.20.21

Μονάδες μνήμης

26.20.22

Συσκευές διατηρήσιμης (σταθερής) μνήμης σε στερεά κατάσταση

26.20.3

Άλλες μονάδες αυτόματων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων

26.20.30

Άλλες μονάδες αυτόματων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων

26.20.4

Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών

26.20.40

Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών

26.20.9

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.20.91

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.3

Εξοπλισμός επικοινωνιών

26.30

Εξοπλισμός επικοινωνιών

26.30.1

Συσκευές εκπομπής ραδιοφώνου ή τηλεόρασης· τηλεοπτικές μηχανές λήψης

26.30.11

Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένες συσκευές λήψης

26.30.12

Συσκευές εκπομπής χωρίς ενσωματωμένες συσκευές λήψης

26.30.13

Τηλεοπτικές μηχανές λήψης

26.30.2

Ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας ή ενσύρματης τηλεγραφίας· εικονοτηλέφωνα

26.30.21

Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό

26.30.22

Συσκευές κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων δικτύων

26.30.23

Άλλες τηλεφωνικές συσκευές και συσκευές εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής)

26.30.3

Μέρη ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών

26.30.30

Μέρη ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών

26.30.4

Κεραίες και ανακλαστήρες κάθε είδους και μέρη τους· μέρη συσκευών εκπομπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης και τηλεοπτικές μηχανές λήψης

26.30.40

Κεραίες και ανακλαστήρες κάθε είδους και μέρη τους· μέρη συσκευών εκπομπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης και τηλεοπτικές μηχανές λήψης

26.30.5

Αντικλεπτικοί ή πυροσβεστικοί συναγερμοί και παρόμοιες συσκευές

26.30.50

Αντικλεπτικοί ή πυροσβεστικοί συναγερμοί και παρόμοιες συσκευές

26.30.6

Μέρη αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών

26.30.60

Μέρη αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών

26.30.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας

26.30.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας

26.4

Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης

26.40

Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης

26.40.1

Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης

26.40.11

Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα), συνδυασμένες ή μη με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ρολόι

26.40.12

Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα οχήματα

26.40.2

Τηλεοπτικοί δέκτες, σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας

26.40.20

Τηλεοπτικοί δέκτες, σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας

26.40.3

Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας

26.40.31

Συστήματα περιστροφής δίσκων, πικάπ, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου

26.40.32

Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής ήχου

26.40.33

Βιντεοκάμερες και άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας

26.40.34

Οθόνες και προβολείς, που δεν έχουν ενσωματωμένους τηλεοπτικούς δέκτες και δεν χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων

26.40.4

Μικρόφωνα, μεγάφωνα, δέκτες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας

26.40.41

Μικρόφωνα και υποστηρίγματά τους

26.40.42

Μεγάφωνα· ακουστικά κεφαλής, κοινά ακουστικά και σύνολα (σετ) συνδυασμένα με μικρόφωνο

26.40.43

Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας· ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

26.40.44

Δέκτες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας π.δ.κ.α.

26.40.5

Μέρη εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

26.40.51

Μέρη και εξαρτήματα εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

26.40.52

Μέρη ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών

26.40.6

Χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών (χρησιμοποιούνται με ένα τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν ενσωματωμένη οθόνη) και άλλα παιχνίδια ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη

26.40.60

Χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών (χρησιμοποιούνται με ένα τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν ενσωματωμένη οθόνη) και άλλα παιχνίδια ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη

26.40.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης

26.40.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης

26.5

Εξοπλισμός μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης· ρολόγια χεριού και τοίχου

26.51

Εξοπλισμός μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης

26.51.1

Όργανα και συσκευές πλοήγησης, μετεωρολογίας, γεωφυσικής και παρόμοιων επιστημών

26.51.11

Πυξίδες προσανατολισμού· άλλα όργανα και συσκευές πλοήγησης

26.51.12

Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα· άλλα τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά, υδρολογικά, μετεωρολογικά ή γεωφυσικά όργανα και συσκευές

26.51.2

Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)

26.51.20

Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)

26.51.3

Ζυγαριές ακριβείας· όργανα σχεδίασης, υπολογισμού, μέτρησης του μήκους και παρόμοια

26.51.31

Ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή μεγαλύτερη

26.51.32

Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, και άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών

26.51.33

Όργανα μέτρησης μήκους, για χρήση με το χέρι [συμπεριλαμβανομένων μικρομέτρων και μετρητών (πόδια) με αυλακώσεις] π.δ.κ.α.

26.51.4

Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών ή ιοντιζουσών ακτινοβολιών

26.51.41

Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών

26.51.42

Ταλαντοσκόπια και ταλαντογράφοι καθοδικών ακτίνων

26.51.43

Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής

26.51.44

Όργανα και συσκευές για τις τηλεπικοινωνίες

26.51.45

Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α.

26.51.5

Όργανα ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών

26.51.51

Υδρόμετρα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα

26.51.52

Όργανα μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων

26.51.53

Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις π.δ.κ.α.

26.51.6

Άλλα όργανα και συσκευές μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών

26.51.61

Μικροσκόπια (εκτός των οπτικών μικροσκοπίων) και συσκευές περίθλασης

26.51.62

Μηχανές και συσκευές δοκιμής των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών

26.51.63

Μετρητές παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας

26.51.64

Στροφόμετρα και μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα· όργανα ένδειξης της ταχύτητας και ταχογράφοι

26.51.65

Άλλα όργανα και συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα ή υδραυλικής λειτουργίας

26.51.66

Όργανα, συσκευές και μηχανές μέτρησης ή ελέγχου π.δ.κ.α.

26.51.7

Θερμοστάτες, ρυθμιστές πίεσης (μανοστάτες) και άλλα όργανα και συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου

26.51.70

Θερμοστάτες, ρυθμιστές πίεσης (μανοστάτες) και άλλα όργανα και συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου

26.51.8

Μέρη και εξαρτήματα για τον εξοπλισμό μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης

26.51.81

Μέρη συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)

26.51.82

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κωδικών 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 και 26.51.5 · μικροτόμοι· μέρη π.δ.κ.α.

26.51.83

Μέρη και εξαρτήματα μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών) και συσκευών περίθλασης

26.51.84

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κωδικών 26.51.63 και 26.51.64

26.51.85

Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών των κωδικών 26.51.65 , 26.51.66 και 26.51.70

26.51.86

Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών των υποκατηγοριών 26.51.11 , 26.51.62

26.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης

26.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης

26.52

Ρολόγια χεριού και τοίχου

26.52.1

Ρολόγια χεριού και τοίχου, εκτός από τους μηχανισμούς και τα μέρη τους

26.52.11

Ρολόγια χεριού, τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο

26.52.12

Άλλα ρολόγια χεριού, τσέπης και άλλα ρολόγια, συμπεριλαμβανομένων των χρονομέτρων

26.52.13

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολόγια παρόμοιου τύπου για οχήματα

26.52.14

Επιτραπέζια ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού χεριού· ξυπνητήρια και ρολόγια τοίχου· άλλα ρολόγια

26.52.2

Μηχανισμοί ρολογιού χεριού ή τοίχου και μέρη τους

26.52.21

Μηχανισμοί ρολογιού χεριού ή τοίχου

26.52.22

Θήκες ρολογιών χεριού και τοίχου και μέρη τους

26.52.23

Άλλα μέρη ρολογιών τοίχου και χεριού

26.52.24

Συσκευές καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκόμετρα· χρονοδιακόπτες με μηχανισμό ρολογιού τοίχου ή χεριού

26.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ρολογιών χεριού και τοίχου

26.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ρολογιών χεριού και τοίχου

26.6

Ακτινολογικά, ηλεκτροϊατρικά και ηλεκτροθεραπευτικά μηχανήματα

26.60

Ακτινολογικά, ηλεκτροϊατρικά και ηλεκτροθεραπευτικά μηχανήματα

26.60.1

Ακτινολογικά, ηλεκτροϊατρικά και ηλεκτροθεραπευτικά μηχανήματα

26.60.11

Συσκευές που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή ακτινοβολιών α, β ή γ

26.60.12

Ηλεκτροδιαγνωστικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην ιατρική

26.60.13

Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική

26.60.14

Βηματοδότες· ακουστικά βαρηκοΐας

26.60.9

Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων

26.60.91

Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων

26.60.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων

26.7

Οπτικά όργανα και φωτογραφικός εξοπλισμός

26.70

Οπτικά όργανα και φωτογραφικός εξοπλισμός

26.70.1

Φωτογραφικός εξοπλισμός και μέρη του

26.70.11

Αντικειμενικοί φακοί για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

26.70.12

Φωτογραφικές μηχανές για την προετοιμασία εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων· φωτογραφικές μηχανές για εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφωτοδελτία και παρόμοια είδη

26.70.13

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

26.70.14

Φωτογραφικές μηχανές άμεσης εκτύπωσης και άλλες μηχανές

26.70.15

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης

26.70.16

Κινηματογραφικές μηχανές προβολής

26.70.19

Άλλος φωτογραφικός εξοπλισμός·μέρη και εξαρτήματα φωτογραφικού εξοπλισμού

26.70.2

Άλλα οπτικά όργανα και μέρη τους

26.70.21

Φύλλα και πλάκες πολωτικού υλικού· φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής (εκτός από στοιχεία από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά), συναρμολογημένα ή μη, εκτός των συσκευών λήψης εικόνων, προβολέων ή φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

26.70.22

Κυάλια, μονοκυάλια και άλλα οπτικά τηλεσκόπια· άλλα αστρονομικά όργανα· οπτικά μικροσκόπια

26.70.23

Συσκευές υγρών κρυστάλλων· λέιζερ, εκτός των διόδων λέιζερ· άλλες οπτικές συσκευές και όργανα π.δ.κ.α.

26.70.24

Οτικές συσκευές και όργανα μέτρησης και ελέγχου

26.70.25

Μέρη και εξαρτήματα κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων

26.70.26

Μέρη και εξαρτήματα συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ (εκτός των διόδων λέιζερ), άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.

26.70.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.70.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.8

Μαγνητικά και οπτικά μέσα

26.80

Μαγνητικά και οπτικά μέσα

26.80.1

Μαγνητικά και οπτικά μέσα

26.80.11

Μαγνητικά μέσα, μη εγγεγραμμένα, εκτός των καρτών με μαγνητική ταινία

26.80.12

Οπτικά μέσα, μη εγγεγραμμένα

26.80.13

Άλλα μέσα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των μητρών και των γαλβανισμένων εκμαγείων για την κατασκευή δίσκων

26.80.14

Κάρτες με μαγνητική ταινία

26.80.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαγνητικών και οπτικών μέσων

26.80.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαγνητικών και οπτικών μέσων

27

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

27.1

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές και συσκευές διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

27.11

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές

27.11.1

Κινητήρες ισχύος ≤ 37,5 W· άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος· γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

27.11.10

Κινητήρες ισχύος ≤ 37,5 W· άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος· γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

27.11.2

Κινητήρες εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W· άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος· γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες)

27.11.21

Κινητήρες εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W

27.11.22

Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί

27.11.23

Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος ≤ 750 W

27.11.24

Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος > 750 W αλλά ≤ 75 kW

27.11.25

Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος > 75 kW

27.11.26

Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες)

27.11.3

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και περιστροφικοί μεταλλάκτες

27.11.31

Ζεύγη γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση

27.11.32

Ζεύγη γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλα ζεύγη γεννήτριας· ηλεκτρικοί περιστροφικοί μεταλλάκτες

27.11.4

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές

27.11.41

Υγροί διηλεκτρικοί μετασχηματιστές

27.11.42

Άλλοι μετασχηματιστές, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος ≤ 16 kVA

27.11.43

Άλλοι μετασχηματιστές, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος > 16 kVA

27.11.5

Έρματα για λαμπτήρες ή λυχνίες εκκένωσης· άλλοι επαγωγείς

27.11.50

Έρματα για λαμπτήρες ή λυχνίες εκκένωσης· άλλοι επαγωγείς

27.11.6

Μέρη ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.11.61

Μέρη κατάλληλα για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες

27.11.62

Μέρη ηλεκτρικών μετασχηματιστών και επαγωγέων

27.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.12

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.1

Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1 000  V

27.12.10

Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1 000  V

27.12.2

Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση ≤ 1 000  V

27.12.21

Ασφάλειες, για τάση ≤ 1 000  V

27.12.22

Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος, για τάση ≤ 1 000  V

27.12.23

Συσκευές για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για τάση ≤ 1 000  V

27.12.24

Ηλεκτρονόμοι, για τάση ≤ 1 000  V

27.12.3

Πίνακες

27.12.31

Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση ≤ 1 000  V

27.12.32

Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1 000  V

27.12.4

Μέρη συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.40

Μέρη συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.2

Συστοιχίες (ηλεκτρικές στήλες) και συσσωρευτές

27.20

Συστοιχίες (ηλεκτρικές στήλες) και συσσωρευτές

27.20.1

Πρωτογενή ηλεκτρικά στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες (ηλεκτρικές στήλες) και μέρη τους

27.20.11

Πρωτογενή ηλεκτρικά στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες (ηλεκτρικές στήλες)

27.20.12

Μέρη πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών)

27.20.2

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές και μέρη τους

27.20.21

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης

27.20.22

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, εκτός των εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης

27.20.23

Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου, νικελίου-υδρογονωμένου μετάλλου, ιόντων λιθίου, πολυμερούς-λιθίου και νικελίου-σιδήρου και άλλοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές

27.20.24

Μέρη ηλεκτρικών συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών

27.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών

27.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών

27.3

Καλωδιώσεις και εξαρτήματα καλωδίωσης

27.31

Καλώδια οπτικών ινών

27.31.1

Καλώδια οπτικών ινών

27.31.11

Καλώδια οπτικών ινών που αποτελούνται από ίνες, κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά

27.31.12

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών· καλώδια οπτικών ινών (εκτός των καλωδίων που αποτελούνται από ίνες, κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά)

27.31.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών

27.31.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών

27.32

Άλλα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα

27.32.1

Άλλα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα

27.32.11

Μονωμένα σύρματα περιελίξεων

27.32.12

Ομοαξονικά καλώδια και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί

27.32.13

Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση ≤ 1 000  V

27.32.14

Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση > 1 000  V

27.32.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων

27.32.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων

27.33

Συσκευές καλωδίωσης

27.33.1

Συσκευές καλωδίωσης

27.33.11

Διακόπτες, για τάση ≤ 1 000  V

27.33.12

Λυχνιολαβές, για τάση ≤ 1 000  V

27.33.13

Βύσματα, πρίζες και άλλες συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.

27.33.14

Ηλεκτρικά μονωτικά εξαρτήματα από πλαστικές ύλες

27.33.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών καλωδίωσης

27.33.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών καλωδίωσης

27.4

Ηλεκτρολογικός φωτιστικός εξοπλισμός

27.40

Ηλεκτρολογικός φωτιστικός εξοπλισμός

27.40.1

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης ή εκκένωσης· ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

27.40.11

Σφραγισμένοι προβολείς

27.40.12

Λαμπτήρες πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου, εκτός των υπεριωδών ή υπέρυθρων λαμπτήρων

27.40.13

Λαμπτήρες πυράκτωσης ισχύος ≤ 200 W και τάσης > 100 V π.δ.κ.α.

27.40.14

Λαμπτήρες πυράκτωσης π.δ.κ.α.

27.40.15

Λαμπτήρες εκκένωσης· υπεριώδεις ή υπέρυθροι λαμπτήρες· λαμπτήρες τόξου

27.40.2

Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα

27.40.21

Φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες που λειτουργούν με ξηρές στήλες, συσσωρευτές, μαγνητοηλεκτρικές συσκευές

27.40.22

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τραπεζιού, γραφείου, κομοδίνου ή λυχνοστάτες

27.40.23

Μη ηλεκτρικοί λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα

27.40.24

Φωτεινές πινακίδες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη

27.40.25

Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου

27.40.3

Άλλοι λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα

27.40.30

Άλλοι λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα

27.40.4

Μέρη λαμπτήρων και φωτιστικού εξοπλισμού

27.40.41

Μέρη λαμπτήρων πυράκτωσης ή εκκένωσης

27.40.42

Μέρη λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων

27.40.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.40.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.5

Οικιακές συσκευές

27.51

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

27.51.1

Ψυγεία και καταψύκτες· πλυντήρια· ηλεκτρικές κουβέρτες· ανεμιστήρες

27.51.11

Ψυγεία και καταψύκτες, οικιακού τύπου

27.51.12

Πλυντήρια πιάτων, οικιακού τύπου

27.51.13

Πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια ρούχων, οικιακού τύπου

27.51.14

Ηλεκτρικές κουβέρτες

27.51.15

Ανεμιστήρες και απορροφητήρες εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου

27.51.2

Άλλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές π.δ.κ.α.

27.51.21

Ηλεκτρομηχανικές οικιακές συσκευές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

27.51.22

Ξυριστικές, αποτριχωτικές και κουρευτικές συσκευές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

27.51.23

Ηλεκτροθερμικές συσκευές κομμωτικής ή στεγνωτήρες χεριών· ηλεκτρικά σίδερα

27.51.24

Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές

27.51.25

Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίοι ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρες εμβάπτισης

27.51.26

Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους

27.51.27

Φούρνοι μικροκυμάτων

27.51.28

Άλλοι φούρνοι· κουζίνες, πλάκες (μάτια) μαγειρέματος, καμινέτα· σχάρες μαγειρέματος, ψηστιέρες

27.51.29

Ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις

27.51.3

Μέρη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.51.30

Μέρη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής οικιακών συσκευών

27.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής οικιακών συσκευών

27.52

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

27.52.1

Οικιακός εξοπλισμός μαγειρέματος και θέρμανσης, μη ηλεκτρικός

27.52.11

Οικιακές συσκευές για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από σίδηρο ή χάλυβα ή από χαλκό, μη ηλεκτρικές

27.52.12

Άλλες οικιακές συσκευές, για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα

27.52.13

Θερμαντήρες αέρα ή διανεμητές θερμού αέρα π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικοί

27.52.14

Θερμαντήρες νερού, στιγμιαίοι ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικοί

27.52.2

Μέρη θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και μέρη παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52.20

Μέρη θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και μέρη παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.9

Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός

27.90

Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός

27.90.1

Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός και μέρη του

27.90.11

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν χωριστές λειτουργίες

27.90.12

Ηλεκτρικοί μονωτήρες· μονωτικά εξαρτήματα για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό· αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων

27.90.13

Ηλεκτρόδια άνθρακα και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα για ηλεκτρολογική χρήση

27.90.2

Ενδεικτικές οθόνες υγρών κρυστάλλων ή διόδων εκπομπής φωτός· ηλεκτρικές μονάδες ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης

27.90.20

Ενδεικτικές οθόνες υγρών κρυστάλλων ή διόδων εκπομπής φωτός· ηλεκτρικές μονάδες ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης

27.90.3

Εργαλεία για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση με ηλεκτρικό ρεύμα και μηχανές και συσκευές για επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό

27.90.31

Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή περιτετηγμένων μεταλλικών καρβιδίων

27.90.32

Μέρη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή περιτετηγμένων μεταλλικών καρβιδίων

27.90.33

Μέρη άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού· ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.

27.90.4

Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός π.δ.κ.α.

27.90.41

Αναστροφείς, ανορθωτές, μεταλλάκτες

27.90.42

Κυψέλες καυσίμου

27.90.43

Αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, για τάση > 1 000  V

27.90.44

Καλώδια συσκευών, καλώδια επέκτασης και άλλες δέσμες ηλεκτρικών καλωδίων με μονωμένα σύρματα και συνδέσεις

27.90.45

Ηλεκτρομαγνήτες· ηλεκτρομαγνητικές συζεύξεις και φρένα· ηλεκτρομαγνητικές ανυψωτικές κεφαλές· ηλεκτρικοί επιταχυντές σωματιδίων· ηλεκτρικές γεννήτριες σημάτων και άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός π.δ.κ.α.

27.90.5

Ηλεκτρικοί πυκνωτές

27.90.51

Σταθεροί πυκνωτές για κυκλώματα των 50/60 Hz με διεκπεραιωτική ικανότητα αέργου ισχύος ≥ 0,5 kvar

27.90.52

Άλλοι σταθεροί πυκνωτές

27.90.53

Μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι (αυτόματοι) πυκνωτές

27.90.6

Ηλεκτρικές αντιστάσεις, εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων

27.90.60

Ηλεκτρικές αντιστάσεις, εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων

27.90.7

Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης, ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων

27.90.70

Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης, ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους, εσωτερικές υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων

27.90.8

Μέρη ηλεκτρικών πυκνωτών, αντιστάσεων, ροοστατών και ποτενσιόμετρων

27.90.81

Μέρη ηλεκτρικών πυκνωτών

27.90.82

Μέρη ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και ποτενσιόμετρων

27.90.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1

Μηχανήματα γενικής χρήσης

28.11

Κινητήρες και στρόβιλοι, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.11.1

Κινητήρες, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.11.11

Εξωλέμβιοι κινητήρες για θαλάσσια προώθηση

28.11.12

Κινητήρες για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλοι κινητήρες

28.11.13

Άλλοι εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση

28.11.2

Στρόβιλοι

28.11.21

Ατμοστρόβιλοι κάθε είδους

28.11.22

Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί

28.11.23

Αεριοστρόβιλοι, εκτός των στροβιλοκινητήρων και των ελικοστροβιλοκινητήρων

28.11.24

Αεροστρόβιλοι

28.11.3

Μέρη στροβίλων

28.11.31

Μέρη ατμοστροβίλων κάθε είδους

28.11.32

Μέρη υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών τροχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών

28.11.33

Μέρη αεριοστροβίλων, εκτός των στροβιλοκινητήρων και των ελικοστροβιλοκινητήρων

28.11.4

Μέρη κινητήρων

28.11.41

Μέρη κινητήρων εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, εκτός από μέρη για κινητήρες αεροσκαφών

28.11.42

Μέρη άλλων κινητήρων π.δ.κ.α.

28.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.12

Υδραυλικός εξοπλισμός

28.12.1

Υδραυλικός εξοπλισμός, εκτός από μέρη

28.12.11

Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα γραμμικής κίνησης (κύλινδροι)

28.12.12

Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα περιστροφικής κίνησης

28.12.13

Υδραυλικές αντλίες

28.12.14

Υδραυλικές δικλείδες και δικλείδες πεπιεσμένου αέρα

28.12.15

Υδραυλικά συγκροτήματα

28.12.16

Υδραυλικά συστήματα

28.12.2

Μέρη υδραυλικού εξοπλισμού

28.12.20

Μέρη υδραυλικού εξοπλισμού

28.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υδραυλικού εξοπλισμού

28.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υδραυλικού εξοπλισμού

28.13

Άλλες αντλίες και συμπιεστές

28.13.1

Αντλίες για υγρά· ανυψωτές υγρών

28.13.11

Αντλίες για καύσιμα, λιπαντικά, ψυκτικά μέσα και σκυρόδεμα

28.13.12

Άλλες παλινδρομικές αντλίες εκτόπισης για υγρά

28.13.13

Άλλες περιστροφικές αντλίες εκτόπισης για υγρά

28.13.14

Άλλες φυγοκεντρικές αντλίες για υγρά· άλλες αντλίες

28.13.2

Αεραντλίες ή αντλίες κενού· αεροσυμπιεστές και άλλοι αεριοσυμπιεστές

28.13.21

Αντλίες κενού

28.13.22

Χειροκίνητες ή ποδοκίνητες αεραντλίες

28.13.23

Συμπιεστές για ψυκτικό εξοπλισμό

28.13.24

Αεροσυμπιεστές στερεωμένοι σε τροχοφόρο σκελετό για ρυμούλκηση

28.13.25

Στροβιλοσυμπιεστές

28.13.26

Παλινδρομικοί συμπιεστές μετατόπισης

28.13.27

Περιστροφικοί συμπιεστές μετατόπισης, μονοαξονικοί ή πολυαξονικοί

28.13.28

Άλλοι συμπιεστές

28.13.3

Μέρη αντλιών και συμπιεστών

28.13.31

Μέρη αντλιών· μέρη ανυψωτών υγρών

28.13.32

Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, απορροφητήρων

28.13.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.14

Άλλα είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες) και βαλβίδες

28.14.1

Είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες), κάνουλες, βαλβίδες (δικλείδες) και παρόμοιες συσκευές για σωληνώσεις, λέβητες, βυτία, αποταμιευτήρες ή παρόμοια δοχεία

28.14.11

Βαλβίδες (δικλείδες) μείωσης της πίεσης, δικλείδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές δικλείδες

28.14.12

Είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες), κάνουλες, βαλβίδες (δικλείδες) για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη· δικλείδες σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης

28.14.13

Βαλβίδες (δικλείδες) ελέγχου λειτουργίας, δικλείδες εισόδου, σφαιρικές και άλλες δικλείδες

28.14.2

Μέρη στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοια είδη

28.14.20

Μέρη στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοια είδη

28.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων στροφίγγων και δικλείδων

28.14.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων στροφίγγων και δικλείδων

28.15

Τριβείς (εφέδρανα κύλισης), οδοντωτοί μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης, στοιχεία οδοντωτών τροχών και μετάδοσης της κίνησης

28.15.1

Σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα κύλισης (τριβείς)

28.15.10

Σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα κύλισης (τριβείς)

28.15.2

Άλλοι τριβείς (εφέδρανα κύλισης), οδοντωτοί μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης, στοιχεία οδοντωτών τροχών και μετάδοσης της κίνησης

28.15.21

Αρθρωτές αλυσίδες, από σίδηρο ή χάλυβα

28.15.22

Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι άξονες και οι στροφαλοφόροι) και στρόφαλοι (μανιβέλες)

28.15.23

Περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέων

28.15.24

Οδοντωτοί τροχοί και συστήματα οδοντωτών τροχών· ένσφαιροι ή κυλινδρικοί κοχλιωτοί άξονες· κιβώτια ταχυτήτων και άλλες διατάξεις αλλαγής ταχύτητας

28.15.25

Σφόνδυλοι και τροχαλίες (συμπεριλαμβάνονται τα σύσπαστα)

28.15.26

Συμπλέκτες και συζευκτήρες αξόνων (συμπεριλαμβάνονται οι καθολικές αρθρώσεις)

28.15.3

Μέρη τριβέων (εφέδρανα κύλισης), στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης της κίνησης

28.15.31

Σφαίρες, βελόνες και κύλινδροι· μέρη ένσφαιρων τριβέων ή κυλινδροτριβέων

28.15.32

Μέρη αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα

28.15.39

Μέρη τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης π.δ.κ.α.

28.15.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης της κίνησης

28.15.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης της κίνησης

28.2

Άλλα μηχανήματα γενικής χρήσης

28.21

Φούρνοι, κλίβανοι, και καυστήρες

28.21.1

Φούρνοι και καυστήρες και μέρη τους

28.21.11

Καυστήρες· μηχανικές θερμάστρες και εσχάρες· μηχανικές διατάξεις για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες συσκευές

28.21.12

Βιομηχανικοί και εργαστηριακοί κλίβανοι και φούρνοι, μη ηλεκτρικοί, περιλαμβανομένων και των αποτεφρωτήρων, αλλά εξαιρουμένων των φούρνων αρτοποιίας

28.21.13

Βιομηχανικοί η εργαστηριακοί ηλεκτρικοί κλίβανοι και φούρνοι· επαγωγικός ή διηλεκτρικός θερμικός εξοπλισμός

28.21.14

Μέρη καυστήρων, κλιβάνων και φούρνων

28.21.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.21.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.22.1

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων και μέρη του

28.22.11

Πολύσπαστα και βαρούλκα π.δ.κ.α.

28.22.12

Μηχανές ανέλκυσης στο στόμιο του φρέατος· βίντσια ειδικά σχεδιασμένα για υπόγεια χρήση· άλλα βίντσια· εργάτες (μποτζεργάτες)

28.22.13

Γρύλοι· βαρούλκα που χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημάτων

28.22.14

Φορτωτήρες· γερανοί· κινητά ανυψωτικά πλαίσια, γερανογέφυρες και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών

28.22.15

Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, άλλα οχήματα κατασκευών· ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών

28.22.16

Ανελκυστήρες, καδοφόρα βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι διάδρομοι

28.22.17

Ανυψωτήρες και ιμάντες μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας, που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, για προϊόντα ή υλικά

28.22.18

Άλλα μηχανήματα ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης

28.22.19

Μέρη εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.22.2

Κάδοι, φτυάρια, αρπάγες και λαβές για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα

28.22.20

Κάδοι, φτυάρια, αρπάγες και λαβές για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα

28.22.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.22.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.23

Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.23.1

Λογιστικές μηχανές και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού

28.23.10

Λογιστικές μηχανές και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού

28.23.2

Μηχανές γραφείου και μέρη τους

28.23.21

Μηχανές γραφείου

28.23.22

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου

28.23.9

Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών· υπηρεσίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.23.91

Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.23.99

Υπηρεσίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.24

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός

28.24.1

Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός· άλλα φορητά ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού

28.24.11

Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

28.24.12

Άλλα φορητά ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού

28.24.2

Μέρη ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.24.21

Μέρη ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

28.24.22

Μέρη άλλων φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρωνακτικού χειρισμού

28.24.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.24.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.25

Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός μη οικιακής χρήσης

28.25.1

Εναλλάκτες θερμότητας· μη οικιακές συσκευές κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης

28.25.11

Εναλλάκτες θερμότητας και μηχανήματα υγροποίησης αέρα ή αερίων

28.25.12

Κλιματιστικά μηχανήματα

28.25.13

Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου

28.25.14

Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων π.δ.κ.α.

28.25.2

Ανεμιστήρες, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παραθύρου, οροφής ή στέγης

28.25.20

Ανεμιστήρες, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παραθύρου, οροφής ή στέγης

28.25.3

Μέρη εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας

28.25.30

Μέρη εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας

28.25.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.25.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.29

Άλλα μηχανήματα γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.1

Αεριογεννήτριες, συσκευές απόσταξης και διήθησης

28.29.11

Αεριογεννήτριες αερίου ή νερού· αεριογεννήτριες ακετυλενίου και παρόμοιες αεριογεννήτριες· εξοπλισμός απόσταξης ή διύλισης

28.29.12

Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά

28.29.13

Φίλτρα λαδιού, φίλτρα βενζίνης και φίλτρα εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης

28.29.2

Μηχανήματα καθαρισμού, πλήρωσης, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων· πυροσβεστήρες, ψεκαστήρες, μηχανές ατμοβολής ή αμμοβολής· παρεμβύσματα

28.29.21

Μηχανήματα καθαρισμού, πλήρωσης, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων

28.29.22

Πυροσβεστήρες, ψεκαστήρες, μηχανές ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιες μηχανικές συσκευές, εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία

28.29.23

Παρεμβύσματα από μεταλλικά ελάσματα· μηχανικές στεγανοποιήσεις

28.29.3

Βιομηχανικά, οικιακά και άλλα μηχανήματα ζύγισης και μέτρησης

28.29.31

Μηχανήματα ζύγισης για βιομηχανικούς σκοπούς· συσκευές για διαρκή ζύγιση προϊόντων στους ιμάντες μεταφοράς· σταθερές συσκευές ζύγισης και συσκευές εκφόρτωσης προκαθορισμένου βάρους

28.29.32

Ατομικά και οικιακά μηχανήματα και συσκευές ζύγισης

28.29.39

Άλλα μηχανήματα ζύγισης και μέτρησης

28.29.4

Φυγοκεντρικές μηχανές, στιλβωτικοί κύλινδροι (μάγγανα) και αυτόματοι πωλητές

28.29.41

Φυγοκεντρικές μηχανές π.δ.κ.α.

28.29.42

Στιλβωτικοί κύλινδροι ή άλλες μηχανές έλασης, εκτός όσων προορίζονται για μέταλλο ή γυαλί

28.29.43

Αυτόματες μηχανές πώλησης προϊόντων

28.29.5

Πλυντήρια πιάτων, επαγγελματικού τύπου

28.29.50

Πλυντήρια πιάτων, επαγγελματικού τύπου

28.29.6

Μηχανήματα π.δ.κ.α. για την επεξεργασία υλικών με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας

28.29.60

Μηχανήματα π.δ.κ.α. για την επεξεργασία υλικών με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας

28.29.7

Μη ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση και μέρη τους· μηχανήματα και συσκευές που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση

28.29.70

Μη ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανήματα και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση

28.29.8

Μέρη άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.81

Μέρη αεριογεννητριών αερίου ή νερού

28.29.82

Μέρη φυγοκεντρικών μηχανών· μέρη μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού για υγρά ή αέρια

28.29.83

Μέρη στιλβωτικών κυλίνδρων ή άλλων μηχανών έλασης· μέρη μηχανημάτων ψεκασμού· σταθμά για μηχανές ζύγισης

28.29.84

Μέρη μηχανημάτων που δεν περιέχουν ηλεκτρικές συνδέσεις π.δ.κ.α.

28.29.85

Μέρη πλυντηρίων πιάτων και μηχανών καθαρίσματος, πλήρωσης, συσκευασίας και περιτυλίξεως

28.29.86

Μέρη μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανήματα και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

28.29.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.29.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.3

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

28.30

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

28.30.1

Μονοαξονικοί χειροδηγούμενοι ελκυστήρες

28.30.10

Μονοαξονικοί χειροδηγούμενοι ελκυστήρες

28.30.2

Άλλοι γεωργικοί ελκυστήρες

28.30.21

Ελκυστήρες, ισχύος ≤ 37 kW

28.30.22

Ελκυστήρες, ισχύος > 37 kW αλλά ≤ 59 kW

28.30.23

Ελκυστήρες, ισχύος > 59 kW

28.30.3

Μηχανήματα εδάφους

28.30.31

Άροτρα

28.30.32

Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές,σκαλιστήρια και τσάπες

28.30.33

Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης

28.30.34

Διασκορπιστές κοπριάς και διανομείς λιπασμάτων

28.30.39

Άλλα μηχανήματα εδάφους

28.30.4

Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.40

Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5

Θεριστικά μηχανήματα

28.30.51

Χορτοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβάνονται οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρες) π.δ.κ.α.

28.30.52

Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού

28.30.53

Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής (συμπεριλαμβάνονται οι συλλεκτικές-συμπιεστικές μηχανές)

28.30.54

Θεριστικά μηχανήματα ριζών ή βολβών

28.30.59

Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα π.δ.κ.α.

28.30.6

Μηχανήματα για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.60

Μηχανήματα για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς

28.30.70

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς

28.30.8

Άλλα αγροτικά μηχανήματα

28.30.81

Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αβγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, εκτός σπόρων, σιτηρών ή αποξηραμένων οσπρίων

28.30.82

Αρμεκτικές μηχανές

28.30.83

Μηχανήματα για την παρασκευή ζωοτροφών

28.30.84

Επωαστήρες και αναθρεφτήρες πουλερικών

28.30.85

Πτηνοτροφικά μηχανήματα

28.30.86

Γεωργικά, κηπευτικά, δασοκομικά, πτηνοτροφικά ή μελισσοκομικά μηχανήματα π.δ.κ.α.

28.30.9

Μέρη αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.30.91

Μέρη θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.

28.30.92

Μέρη μηχανημάτων εδάφους

28.30.93

Μέρη άλλων αγροτικών μηχανημάτων

28.30.94

Μέρη αρμεκτικών μηχανών και γαλακτοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.

28.30.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.4

Μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανές

28.41

Μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλου

28.41.1

Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργεία για κατεργασία μετάλλου και παρόμοια είδη

28.41.11

Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλου με αφαίρεση ύλης, με λέιζερ, με υπερήχους, με έγχυση νερού και παρόμοιες μεθόδους

28.41.12

Μηχανουργεία, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου

28.41.2

Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες για την κατεργασία μετάλλου

28.41.21

Τόρνοι για αφαίρεση μετάλλου

28.41.22

Εργαλειομηχανές για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή τη λειοτρίβηση μετάλλων· εργαλειομηχανές για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών σπειρωμάτων σε μέτάλλα, π.δ.κ.α.

28.41.23

Εργαλειομηχανές για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα

28.41.24

Εργαλειομηχανές για πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες κοπής σε μέταλλα

28.41.3

Άλλες εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλλου

28.41.31

Μηχανές κάμψης, αναδίπλωσης και ευθυγράμμισης μετάλλου

28.41.32

Μηχανές διάτμησης, διατμητικής διάτρησης και μερικής διάτμησης μετάλλου

28.41.33

Μηχανές και σφυριά για σφυρηλασία ή ανισόπαχη τύπωση· υδραυλικές πρέσες και πρέσες για την κατεργασία μετάλλου π.δ.κ.α

28.41.34

Εργαλειομηχανές π.δ.κ.α. για την κατεργασία μετάλλου, επιτηγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών ενώσεων, χωρίς αφαίρεση υλικού

28.41.4

Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων

28.41.40

Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων

28.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.41.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.49

Άλλες εργαλειομηχανές

28.49.1

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, ξύλου και παρόμοιων σκληρών υλικών

28.49.11

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών υλικών, σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών υλικών ή για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού

28.49.12

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία ξύλου, φελλού, κοκάλου, σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή παρόμοιων σκληρών υλικών· μηχανήματα γαλβανοπλαστικής

28.49.13

Σταθερά περιστροφικά ή περιστροφικά και κρουστικά τρυπάνια, μηχανές λιμαρίσματος, καρφωτές, μηχανήματα κοπής λαμαρινών

28.49.2

Εργαλειοφορείς

28.49.21

Εργαλειοφορείς και κεφαλές ελικοτομής αυτόματου ανοίγματος, για εργαλειομηχανές

28.49.22

Διατάξεις στερέωσης των προς επεξεργασία τεμαχίων για εργαλειομηχανές

28.49.23

Κεφαλές διαίρεσης και άλλα ειδικά προσαρτήματα για εργαλειομηχανές

28.49.24

Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας ξύλου, φελλού, σκληρού ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών

28.49.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων εργαλειομηχανών

28.49.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων εργαλειομηχανών

28.9

Άλλα μηχανήματα ειδικής χρήσης

28.91

Μηχανήματα μεταλλουργίας

28.91.1

Μηχανήματα μεταλλουργίας και μέρη τους

28.91.11

Μετατροπείς (μεταλλάκτες), χοάνες χυτηρίων, μήτρες χελωνών και μηχανές χύτευσης· έλαστρα μετάλλων

28.91.12

Μέρη μηχανημάτων μεταλλουργίας· μέρη ελάστρων μετάλλων

28.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων μεταλλουργίας

28.91.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων μεταλλουργίας

28.92

Μηχανήματα ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών

28.92.1

Μηχανήματα ορυχείων