2008R0340 — EL — 25.06.2015 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 340/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Απριλίου 2008

σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 107 της 17.4.2008, σ. 6)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Μαρτίου 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 27ης Φεβρουαρίου 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/864 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 4ης Ιουνίου 2015

  L 139

1

5.6.2015
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 340/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Απριλίου 2008

σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 74 παράγραφος 1 και το άρθρο 132,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρέπει να καθοριστούν η διάρθρωση και τα ποσά των τελών και των επιβαρύνσεων που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής «ο Οργανισμός»), καθώς και οι όροι καταβολής τους.

(2)

Για τη διάρθρωση και το ποσό των τελών πρέπει να συνυπολογίζονται οι εργασίες που απαιτείται να πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Το εν λόγω ποσό πρέπει να καθορίζεται σε τέτοιο ύψος ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από αυτό, όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές εσόδων του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, επαρκούν για να καλύψουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα τέλη καταχώρισης πρέπει να καθορίζονται με βάση τις εργασίες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον τίτλο VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(3)

Πρέπει να οριστεί τέλος για την καταχώριση ουσιών, το οποίο πρέπει να εξαρτάται από την ποσοτική κλίμακα των εν λόγω ουσιών. Ωστόσο, δεν πρέπει να εισπράττεται κανένα τέλος για τις καταχωρίσεις που καλύπτονται από το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(4)

Πρέπει να επιβάλλονται ειδικά τέλη στις περιπτώσεις καταχωρίσεων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(5)

Αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο xi) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 πρέπει επίσης να συνεπάγονται την καταβολή τέλους.

(6)

Τέλος πρέπει να επιβάλλεται για την επικαιροποίηση των καταχωρίσεων. Ειδικότερα, πρέπει να καταβάλλεται τέλος για τυχόν επικαιροποιήσεις της ποσοτικής κλίμακας, αλλαγές στα στοιχεία του καταχωρίζοντος, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της νομικής προσωπικότητας, καθώς και αλλαγές στις πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης.

(7)

Τέλος πρέπει να επιβάλλεται για την κοινοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής προϊόντος (PPORD), σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Πρέπει να επιβάλλεται επιβάρυνση και για οποιαδήποτε αίτηση για την παράταση της περιόδου εξαίρεσης για PPORD.

(8)

Πρέπει να επιβάλλεται τέλος για την υποβολή αίτησης αδειοδότησης. Το τέλος αυτό πρέπει να αποτελείται από ένα βασικό τέλος που θα καλύπτει μία ουσία, μία χρήση και έναν αιτούντα, και από πρόσθετα τέλη για τυχόν επιπλέον ουσία, χρήση ή αιτούντα που καλύπτει η εν λόγω αίτηση. Επιβάλλεται επίσης επιβάρυνση για την υποβολή έκθεσης αναθεώρησης.

(9)

Επιβάλλονται μειωμένα τέλη και επιβαρύνσεις σε περίπτωση κοινής αίτησης. Μειωμένα τέλη και επιβαρύνσεις επιβάλλονται επίσης σε πολύ μικρές, σε μικρές και σε μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την έννοια της σύστασης 361/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ( 2 ).

(10)

Σε περίπτωση αποκλειστικού αντιπροσώπου, η εκτίμηση του κατά πόσον εφαρμόζεται η μείωση για τις ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο του προσωπικού, τον κύκλο εργασιών και τον ισολογισμό του μη κοινοτικού κατασκευαστή, παρασκευαστή σκευάσματος ή παραγωγού είδους ο οποίος εκπροσωπείται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την εν λόγω συναλλαγή, καθώς και σχετικές πληροφορίες από συνδεδεμένες εταιρείες και εταιρείες-εταίρους του μη κοινοτικού κατασκευαστή, παρασκευαστή σκευάσματος ή παραγωγού ενός είδους σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ.

(11)

Οι μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται με βάση δήλωση της οντότητας που ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση. Η υποβολή ψευδών στοιχείων πρέπει να αποθαρρύνεται με την επιβολή διοικητικής επιβάρυνσης από τον Οργανισμό και, κατά περίπτωση, αποτρεπτικού προστίμου από τα κράτη μέλη.

(12)

Θα πρέπει να επιβάλλεται τέλος για τις προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Στο ποσό του τέλους πρέπει να συνυπολογίζεται η περιπλοκότητα των σχετικών εργασιών.

(13)

Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις πρέπει να εισπράττονται μόνο σε ευρώ.

(14)

Ένα μέρος των τελών και επιβαρύνσεων που συλλέγονται από τον Οργανισμό πρέπει να μεταφέρονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ως αποζημίωση για το έργο των εισηγητών των επιτροπών του Οργανισμού και, κατά περίπτωση, για άλλα καθήκοντα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Το μεγαλύτερο μέρος των τελών και επιβαρύνσεων που πρέπει να μεταφερθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν θετικής γνώμης της Επιτροπής.

(15)

Κατά τον καθορισμό των ποσών που πρέπει να μεταφερθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και κατά τον καθορισμό τυχόν απαραίτητης αποζημίωσης για οποιεσδήποτε άλλες συμφωνημένες εργασίες πραγματοποιούνται για τον Οργανισμό, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού πρέπει να τηρεί την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 3 ). Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι ο Οργανισμός θα εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για να αναλάβει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις πολυετείς εκτιμώμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού, και πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συνεπαγόμενο φόρτο εργασίας για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(16)

Οι προθεσμίες για την καταβολή των τελών και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ορίζονται αφού ληφθούν δεόντως υπόψη οι προθεσμίες των διαδικασιών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Ειδικότερα, η πρώτη προθεσμία για την καταβολή του τέλους που συνεπάγεται η υποβολή ενός φακέλου καταχώρισης ή η υποβολή επικαιροποίησης πρέπει να καθορίζεται σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Οργανισμός πρέπει να διενεργήσει τον έλεγχο πληρότητας. Ομοίως, η πρώτη προθεσμία για την καταβολή των τελών που συνεπάγονται οι κοινοποιήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρισης για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής πρέπει να καθορίζεται σε συνάρτηση με την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Ωστόσο, πρέπει να καθορίζεται μια δεύτερη εύλογη προθεσμία από τον Οργανισμό όσον αφορά τις πληρωμές που δεν πραγματοποιούνται πριν την εκπνοή της πρώτης προθεσμίας.

(17)

Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό και για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται ο ευρωπαϊκός δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή ( 4 ).

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα ποσά και τους όρους πληρωμής των τελών και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής «ο Οργανισμός»), όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1. ως «ΜΜΕ» νοείται μια πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ·

2. ως «μεσαία επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση μεσαίου μεγέθους, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ·

3. ως «μικρή επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση μικρού μεγέθους, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ·

4. ως «πολύ μικρή επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση πολύ μικρού μεγέθους, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Άρθρο 3

Τέλη για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, σε όλες τις καταχωρίσεις ουσιών σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Ωστόσο, δεν εισπράττεται τέλος στις καταχωρίσεις ουσιών σε ποσότητα μεταξύ ενός και δέκα τόνων, εάν ο φάκελος καταχώρισης περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο παράρτημα VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

2.  Εάν η αίτηση καταχώρισης ουσίας σε ποσότητα μεταξύ ενός και δέκα τόνων δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο Οργανισμός εισπράττει τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για κάθε καταχώριση ουσίας σε ποσότητα τουλάχιστον δέκα τόνων, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα I.

3.  Σε περίπτωση κοινής αίτησης, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος από κάθε καταχωρίζοντα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα I.

Ωστόσο, εάν ο καταχωρίζων υποβάλλει χωριστά ένα μέρος των σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) σημεία iv), vi), vii) και ix) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για ατομική αίτηση από τον εν λόγω καταχωρίζοντα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

4.  Εάν ο καταχωρίζων είναι ΜΜΕ, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I.

5.  Τα τέλη που οφείλονται δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4 καταβάλλονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός αποστέλλει το τιμολόγιο στον καταχωρίζοντα.

Ωστόσο, τα τιμολόγια που αφορούν καταχώριση προκαταχωρισμένης ουσίας που υποβάλλεται στον Οργανισμό κατά τους δύο μήνες που προηγούνται της σχετικής προθεσμίας καταχώρισης που ορίζεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός αποστέλλει το τιμολόγιο στον καταχωρίζοντα.

6.  Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, ο Οργανισμός ορίζει δεύτερη προθεσμία για την καταβολή. Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας, η καταχώριση απορρίπτεται.

▼M1

7.  Εάν η καταχώριση απορριφθεί επειδή ο καταχωρίζων δεν υπέβαλε τα στοιχεία που λείπουν ή επειδή δεν κατέβαλε το τέλος πριν από τη λήξη των προθεσμιών, τα τέλη που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της εν λόγω καταχώρισης δεν επιστρέφονται ούτε πιστώνονται με άλλον τρόπο στον καταχωρίζοντα.

▼B

Άρθρο 4

Τέλη για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3, και το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, για κάθε καταχώριση ενδιάμεσου προϊόντος στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή μεταφερόμενου ενδιάμεσου προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3, και το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Ωστόσο, δεν εισπράττεται τέλος για την καταχώριση απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος ή μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος σε ποσότητα μεταξύ ενός και δέκα τόνων, εάν ο φάκελος καταχώρισης περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο παράρτημα VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Τα δυνάμει του παρόντος άρθρου τέλη επιβάλλονται μόνο για τις καταχωρίσεις απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή μεταφερομένων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντος, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3, και το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Σε περίπτωση καταχώρισης ενδιάμεσων ουσιών για τις οποίες απαιτούνται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, επιβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

2.  Εάν η αίτηση καταχώρισης απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος σε ποσότητα μεταξύ ενός και δέκα τόνων δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο Οργανισμός εισπράττει τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Ο Οργανισμός εισπράττει το οριζόμενο στο παράρτημα ΙΙ τέλος στις καταχωρίσεις απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή μεταφερόμενων ενδιάμεσων προϊόντων σε ποσότητα τουλάχιστον δέκα τόνων.

3.  Σε περίπτωση κοινής αίτησης, ο Οργανισμός εισπράττει από κάθε καταχωρίζοντα μειωμένο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Ωστόσο, εάν ο καταχωρίζων υποβάλλει χωριστά ένα μέρος των σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 18 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για ατομική αίτηση στον εν λόγω καταχωρίζοντα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

4.  Εάν ο καταχωρίζων είναι ΜΜΕ, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙ.

5.  Τα τέλη που οφείλονται δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4 καταβάλλονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου που ο Οργανισμός αποστέλλει στον καταχωρίζοντα.

Ωστόσο, τα τιμολόγια που αφορούν καταχωρίσεις προκαταχωρισμένων ουσιών που υποβάλλονται στον Οργανισμό κατά τους δύο μήνες που προηγούνται της σχετικής προθεσμίας καταχώρισης που ορίζεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το τιμολόγιο αποστέλλεται στον καταχωρίζοντα από τον Οργανισμό.

6.  Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, ο Οργανισμός ορίζει δεύτερη προθεσμία για την καταβολή. Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας, η καταχώριση απορρίπτεται.

▼M1

7.  Εάν η καταχώριση απορριφθεί επειδή ο καταχωρίζων δεν υπέβαλε τα στοιχεία που λείπουν ή επειδή δεν κατέβαλε το τέλος πριν από τη λήξη των προθεσμιών, τα τέλη που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της εν λόγω καταχώρισης δεν επιστρέφονται ούτε πιστώνονται με άλλον τρόπο στον καταχωρίζοντα.

▼B

Άρθρο 5

Τέλη για την επικαιροποίηση μιας καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, για επικαιροποιήσεις καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν επιβάλλει τέλος για τις ακόλουθες επικαιροποιήσεις μιας καταχώρισης:

α) μεταβολή από μια υψηλότερη προς μια χαμηλότερη ποσοτική κλίμακα·

β) μεταβολή από μια χαμηλότερη προς μια υψηλότερη ποσοτική κλίμακα, εάν ο καταχωρίζων έχει προηγουμένως καταβάλει το τέλος που αντιστοιχεί στην εν λόγω υψηλότερη ποσοτική κλίμακα·

γ) μεταβολή στο καθεστώς του καταχωρίζοντος ή στα στοιχεία του, με τον όρο ότι δεν συνεπάγεται αλλαγή της νομικής προσωπικότητας·

δ) μεταβολή στη σύνθεση της ουσίας·

ε) πληροφορίες σχετικά με νέες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αντενδεικνυόμενων χρήσεων·

στ) πληροφορίες σχετικά με νέους κινδύνους που παρουσιάζει η ουσία·

ζ) οποιαδήποτε αλλαγή στην ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας·

η) αλλαγή στην έκθεση χημικής ασφάλειας·

θ) αλλαγή στην καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση της ουσίας·

ι) ανακοίνωση για την υποχρεωτική διενέργεια δοκιμής από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IX ή X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

ια) αίτημα για την πρόσβαση σε πληροφορίες που είχαν προηγουμένως χαρακτηρισθεί εμπιστευτικές.

2.  Ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για την επικαιροποίηση της ποσοτικής κλίμακας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος III.

Για άλλες επικαιροποιήσεις, ο Οργανισμός εισπράττει το τέλος όπως αυτό προσδιορίζεται στους πίνακες 3 και 4 του παραρτήματος III.

▼M1

Για οποιαδήποτε μεταβολή στην πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση, ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος ανά στοιχείο για το οποίο πραγματοποιείται επικαιροποίηση, όπως ορίζεται στους πίνακες 3 και 4 του παραρτήματος III.

Σε περίπτωση επικαιροποίησης που αφορά περιλήψεις μελετών ή ουσιαστικές περιλήψεις μελετών, ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για κάθε περίληψη μελετών ή ουσιαστική περίληψη μελετών για την οποία πραγματοποιείται επικαιροποίηση.

▼B

3.  Σε περίπτωση επικαιροποίησης κοινής αίτησης, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος από κάθε καταχωρίζοντα που υποβάλλει την επικαιροποίηση, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Ωστόσο, εάν υποβάλλεται χωριστά ένα μέρος των σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) σημεία iv), vi), vii) και ix), στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), και στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για ατομική αίτηση, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

4.  Εάν ο καταχωρίζων είναι ΜΜΕ, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Ωστόσο, σε περίπτωση επικαιροποιήσεων που αφορούν μεταβολή στα στοιχεία του καταχωρίζοντος, η μείωση για τις ΜΜΕ εφαρμόζεται μόνο εάν η νέα οντότητα είναι ΜΜΕ.

5.  Τα τέλη που οφείλονται δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4 καταβάλλονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός αποστέλλει το τιμολόγιο στον καταχωρίζοντα.

6.  Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5, ο Οργανισμός ορίζει δεύτερη προθεσμία για την καταβολή.

Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας, σε περίπτωση επικαιροποίησης της ποσοτικής κλίμακας που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η επικαιροποίηση απορρίπτεται.

▼M1

Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας, σε περίπτωση άλλων επικαιροποιήσεων, ο Οργανισμός απορρίπτει την επικαιροποίηση. Εάν το ζητήσει ο αιτών, ο Οργανισμός παρατείνει τη δεύτερη προθεσμία, υπό τον όρο ότι η αίτηση έχει υποβληθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας. Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της παραταθείσας προθεσμίας, ο Οργανισμός απορρίπτει την επικαιροποίηση.

7.  Εάν η επικαιροποίηση απορρίπτεται επειδή ο καταχωρίζων δεν υπέβαλε τα στοιχεία που λείπουν ή επειδή δεν κατέβαλε το τέλος πριν από τη λήξη των προθεσμιών, τα τέλη που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της εν λόγω επικαιροποίησης πριν από την απόρριψή της δεν επιστρέφονται ούτε πιστώνονται με άλλον τρόπο στον καταχωρίζοντα.

▼B

Άρθρο 6

Τέλη για τα αιτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο xi) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, για τα αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο xi) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2.  Ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για τις πληροφορίες για τις οποίες υποβάλλεται αίτημα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα IV.

Σε περίπτωση αιτήματος σχετικά με περιλήψεις μελετών ή ουσιαστικές περιλήψεις μελετών, ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για κάθε περίληψη μελετών ή ουσιαστική περίληψη μελετών για την οποία υποβάλλεται το αίτημα.

▼M1

3.  Σε περίπτωση αίτησης που αναφέρεται σε κοινή αίτηση, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος από κάθε καταχωρίζοντα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα IV. Σε περίπτωση αίτησης από τον κύριο καταχωρίζοντα, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος μόνο από τον κύριο καταχωρίζοντα, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

▼B

4.  Εάν το αίτημα υποβάλλεται από ΜΜΕ, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV.

5.  Ως ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος λογίζεται η ημερομηνία είσπραξης από τον Οργανισμό του επιβαλλόμενου τέλους.

Άρθρο 7

Τέλη και επιβαρύνσεις για τις κοινοποιήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός εισπράττει τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού, για κάθε κοινοποίηση εξαίρεσης από τη γενική υποχρέωση καταχώρισης για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (στο εξής «PPORD»), σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Εάν η κοινοποίηση πραγματοποιείται από ΜΜΕ, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος V.

2.  Ο Οργανισμός εισπράττει επιβάρυνση, όπως αυτή προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος V, για κάθε αίτημα παράτασης της εξαίρεσης από τη γενική υποχρέωση καταχώρισης για PPORD, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Εάν το αίτημα υποβάλλεται από ΜΜΕ, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένη επιβάρυνση, όπως αυτή προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος V.

3.  Τα τέλη που οφείλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταβάλλονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός αποστέλλει το τιμολόγιο στον παρασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον παραγωγό που πραγματοποιούν την κοινοποίηση.

Οι επιβαρύνσεις που οφείλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 καταβάλλονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός αποστέλλει το τιμολόγιο στον παρασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον παραγωγό του αντικειμένου για το οποίο ζητείται παράταση.

4.  Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3, ο Οργανισμός ορίζει δεύτερη προθεσμία για την καταβολή.

Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας, η κοινοποίηση ή το αίτημα παράτασης απορρίπτεται.

▼M1

5.  Εάν η κοινοποίηση ή το αίτημα παράτασης απορρίπτονται επειδή ο παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο παραγωγός του αντικειμένου για το οποίο ζητείται παράταση δεν υπέβαλε τα στοιχεία που λείπουν ή επειδή δεν κατέβαλε το τέλος ή τις επιβαρύνσεις πριν από τη λήξη των προθεσμιών, τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της εν λόγω κοινοποίησης ή του εν λόγω αιτήματος για παράταση πριν από την αντίστοιχη απόρριψή τους δεν επιστρέφονται ούτε πιστώνονται με άλλον τρόπο στον κοινοποιούντα ή στον αιτούντα.

▼B

Άρθρο 8

Τέλη για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε αίτηση αδειοδότησης ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2.  Ο Οργανισμός εισπράττει βασικό τέλος για οποιαδήποτε αίτηση αδειοδότησης ουσίας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα VI. Το βασικό τέλος καλύπτει την αίτηση αδειοδότησης για μία ουσία, μία χρήση και έναν αιτούντα.

Ο Οργανισμός εισπράττει πρόσθετο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού, για κάθε επιπλέον χρήση, για κάθε επιπλέον ουσία που εμπίπτει στον ορισμό της ομάδας ουσιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 1.5 του παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και που καλύπτεται από την αίτηση, και για κάθε επιπλέον αιτούντα που συμμετέχει στην αίτηση.

▼M1

O Οργανισμός εκδίδει ένα τιμολόγιο που καλύπτει το βασικό τέλος και κάθε εφαρμοστέο πρόσθετο τέλος, ακόμη και σε περίπτωση κοινής αίτησης αδειοδότησης.

▼B

3.  Εάν η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μία μεσαία ή δύο ή περισσότερες ΜΜΕ, από τις οποίες η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι μεσαία, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο βασικό τέλος και μειωμένα πρόσθετα τέλη, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος VI.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μία μικρή ή δύο ή περισσότερες ΜΜΕ, από τις οποίες η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι μικρή επιχείρηση, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο βασικό τέλος και μειωμένα πρόσθετα τέλη, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος VI.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μία ή περισσότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο βασικό τέλος και μειωμένα πρόσθετα τέλη, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος VI.

4.  Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία είσπραξης από τον Οργανισμό του επιβαλλόμενου τέλους.

Άρθρο 9

Επιβαρύνσεις για την αναθεώρηση αδειών σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για κάθε υποβολή έκθεσης αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2.  Ο Οργανισμός εισπράττει βασική επιβάρυνση για την υποβολή έκθεσης αναθεώρησης, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα VII. Η βασική επιβάρυνση καλύπτει την υποβολή έκθεσης αναθεώρησης για μία ουσία, μία χρήση και έναν αιτούντα.

Ο Οργανισμός εισπράττει πρόσθετη επιβάρυνση, όπως αυτή προσδιορίζεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού για κάθε επιπλέον χρήση, για κάθε επιπλέον ουσία που εμπίπτει στον ορισμό της ομάδας ουσιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 1.5 του παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και που καλύπτεται από την έκθεση αναθεώρησης, και για κάθε επιπλέον οντότητα που καλύπτεται από την έκθεση αναθεώρησης.

▼M1

O Οργανισμός εκδίδει ένα τιμολόγιο που καλύπτει το βασικό τέλος και κάθε εφαρμοστέο πρόσθετο τέλος, ακόμη και σε περίπτωση κοινής έκθεσης αναθεώρησης.

▼B

3.  Εάν η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μία μεσαία επιχείρηση ή δύο ή περισσότερες ΜΜΕ, από τις οποίες η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι μεσαία, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένη βασική επιβάρυνση και μειωμένες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος VII.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μία μικρή επιχείρηση ή περισσότερες ΜΜΕ, από τις οποίες η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι μικρή επιχείρηση, ο Οργανισμός επιβάλλει μειωμένη βασική επιβάρυνση και μειωμένες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος VII.

Εάν η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μία ή περισσότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένη βασική επιβάρυνση και μειωμένες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος VII.

4.  Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία είσπραξης από τον Οργανισμό του τέλους για την υποβολή της έκθεσης αναθεώρησης.

Άρθρο 10

Τέλη για προσφυγές κατά αποφάσεων του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1.  Ο Οργανισμός εισπράττει τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού, για την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής κατά απόφασης του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2.  Εάν η προσφυγή ασκείται από ΜΜΕ, ο Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος VIII.

3.  Εάν η προσφυγή δεν κρίνεται παραδεκτή από το Συμβούλιο Προσφυγών, το τέλος δεν επιστρέφεται.

4.  Ο Οργανισμός επιστρέφει το τέλος που επιβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού διορθώνει την απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ή εάν δικαιωθεί ο προσφεύγων.

5.  Η προσφυγή θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί από το Συμβούλιο Προσφυγών εάν δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί το σχετικό τέλος στον Οργανισμό.

Άρθρο 11

Άλλες επιβαρύνσεις

1.  Είναι δυνατόν να επιβληθεί επιβάρυνση για τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό κατόπιν αιτήματος ενός μέρους και για τις οποίες δεν καταβάλλεται κανένα άλλο τέλος ή επιβάρυνση που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για τον καθορισμό του ύψους της επιβάρυνσης συνυπολογίζεται ο συνεπαγόμενος φόρτος εργασίας.

Ωστόσο, επιβαρύνσεις δεν επιβάλλονται για τη βοήθεια που παρέχεται από τα γραφεία υποστήριξης που διαθέτει και για την υποστήριξη των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στα στοιχεία η) και θ) του άρθρου 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού δύναται να αποφασίσει να μην επιβληθεί επιβάρυνση σε διεθνείς οργανισμούς ή σε χώρες που ζητούν βοήθεια από τον Οργανισμό.

2.  Οι επιβαρύνσεις για τις διοικητικές υπηρεσίες καταβάλλονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το τιμολόγιο αποστέλλεται από τον Οργανισμό.

3.  Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, ο Οργανισμός ορίζει δεύτερη προθεσμία για την καταβολή.

Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας, ο Οργανισμός απορρίπτει την αίτηση.

4.  Εάν δεν υπάρχει συμβατική υποχρέωση περί του αντιθέτου, οι επιβαρύνσεις για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών καταβάλλονται πριν από την παροχή της υπηρεσίας.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού καταρτίζει ταξινόμηση των διαφόρων υπηρεσιών και επιβαρύνσεων, η οποία εγκρίνεται κατόπιν θετικής γνώμης της Επιτροπής.

Άρθρο 12

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

Σε περίπτωση αποκλειστικού αντιπροσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η εκτίμηση του κατά πόσον εφαρμόζεται η μείωση για τις ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο του προσωπικού, τον κύκλο εργασιών και τον ισολογισμό του μη κοινοτικού κατασκευαστή, παρασκευαστή σκευάσματος ή παραγωγού είδους ο οποίος εκπροσωπείται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την εν λόγω συναλλαγή, καθώς και σχετικές πληροφορίες από συνδεδεμένες εταιρείες και εταιρείες-εταίρους του μη κοινοτικού κατασκευαστή, παρασκευαστή σκευάσματος ή παραγωγού ενός είδους σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ.

Άρθρο 13

Μειώσεις και δικαίωμα μη καταβολής τέλους

1.  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση του τέλους ή της επιβάρυνσης σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 10 ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό κατά την υποβολή της καταχώρισης, της επικαιροποίησης μιας καταχώρισης, του αιτήματος, της κοινοποίησης, της αίτησης, της υποβολής έκθεσης αναθεώρησης ή της προσφυγής που συνεπάγονται την καταβολή του τέλους.

2.  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται να μην καταβάλει τέλος σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό κατά την υποβολή της καταχώρισης.

3.  Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζονται οι όροι για τη μείωση των τελών ή των επιβαρύνσεων ή για τη μη καταβολή τέλους.

▼M1

Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισμό δεν έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, συνοδεύονται από πιστοποιημένη μετάφραση σε μία από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες.

▼B

4.  Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση τέλους ή ατέλεια δεν μπορεί να το αποδείξει, ο Οργανισμός επιβάλλει το πλήρες ποσό του τέλους ή της επιβάρυνσης, καθώς και μια διοικητική επιβάρυνση.

Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση, έχει ήδη καταβάλει μειωμένο τέλος ή επιβάρυνση, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι δικαιούται την εν λόγω μείωση, ο Οργανισμός επιβάλλει το υπόλοιπο του πλήρους ποσού του τέλους ή της επιβάρυνσης καθώς και μια διοικητική επιβάρυνση.

Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 11 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Άρθρο 14

Μεταφορά κεφαλαίων στα κράτη μέλη

1.  Ένα μέρος των τελών και επιβαρύνσεων που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ανακοινώνει στον Οργανισμό τα συμπεράσματα της αξιολόγησης μιας ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

β) όταν η αρμόδια αρχή έχει ορίσει ένα μέλος της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και στο πλαίσιο αναθεώρησης·

γ) όταν μια αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει ορίσει το μέλος της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και στο πλαίσιο αναθεώρησης·

δ) όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει ορίσει το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής περιορισμών·

ε) όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει ορίσει το μέλος της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής περιορισμών·

στ) κατά περίπτωση, για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού.

Όταν οι επιτροπές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αποφασίσουν να ορίσουν συνεισηγητή, η μεταφορά διαιρείται μεταξύ του εισηγητή και του συνεισηγητή.

2.  Τα ποσά για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και το μεγαλύτερο μέρος από τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που θα μεταφερθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κριθούν αναγκαίες για τη μεταφορά πρέπει να καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού κατόπιν θετικής γνώμης της Επιτροπής. Κατά τον καθορισμό των ποσών που πρέπει να μεταφερθούν, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού πρέπει να τηρεί τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Εξασφαλίζεται επίσης ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, σύμφωνα με τις υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού και τις πολυετείς εκτιμήσεις εσόδων, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής επιχορήγησης και πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συνεπαγόμενο φόρτο εργασίας για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

3.  Οι μεταφορές για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται μόνο αφού η σχετική έκθεση θα έχει καταστεί διαθέσιμη στον Οργανισμό.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού δύναται να αποφασίσει την έγκριση προχρηματοδότησης ή ενδιάμεσες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

4.  Σκοπός της μεταφοράς των κονδυλίων για τα οποία γίνεται λόγος στα στοιχεία β) έως ε) της παραγράφου 1 είναι να ανταμειφθούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους για τις εργασίες του εισηγητή και του συνεισηγητή, καθώς και για οποιαδήποτε σχετική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών να μην παρέχουν οδηγίες που δεν είναι συμβατές με την ανεξαρτησία του Οργανισμού.

Άρθρο 15

Άλλες αμοιβές

Κατά τον καθορισμό των ποσών που καταβάλλονται ως αμοιβή των εμπειρογνωμόνων ή των πρόσθετων μελών των επιτροπών για τις εργασίες τους για τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον συνεπαγόμενο φόρτο εργασίας και να τηρεί τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Εξασφαλίζεται επίσης ότι ο Οργανισμός διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, σύμφωνα με τις υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού και τις πολυετείς εκτιμήσεις εσόδων, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής επιχορήγησης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο 16

Τρόπος πληρωμής

1.  Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις καταβάλλονται σε ευρώ.

2.  Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο αφού ο Οργανισμός θα έχει εκδώσει τιμολόγιο, με εξαίρεση τις πληρωμές που οφείλονται δυνάμει του άρθρου 10.

3.  Οι καταβολές πραγματοποιούνται με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού.

Άρθρο 17

Στοιχεία της πληρωμής

1.  Σε κάθε πληρωμή πρέπει να αναγράφεται, στο πεδίο αναφοράς, ο αριθμός τιμολογίου, με εξαίρεση τις πληρωμές που οφείλονται δυνάμει του άρθρου 10.

Στις πληρωμές που οφείλονται δυνάμει του άρθρου 10 πρέπει να αναγράφονται, στο πεδίο αναφοράς, τα στοιχεία του (των) προσφεύγοντος(-ων) και, εάν υπάρχει, ο αριθμός της απόφασης κατά της οποίας ασκείται προσφυγή.

2.  Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία της πληρωμής, ο Οργανισμός ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας ο πληρωτής γνωστοποιεί γραπτώς την αιτία της πληρωμής. Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει γνωστοποίηση σχετικά με την αιτία της πληρωμής εμπρόθεσμα, η πληρωμή θεωρείται άκυρη και το σχετικό ποσό επιστρέφεται στον πληρωτή.

Άρθρο 18

Ημερομηνία πληρωμής

1.  Η ημερομηνία κατά την οποία το συνολικό ποσό της πληρωμής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Οργανισμού θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή.

2.  Η πληρωμή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα όταν υποβάλλονται επαρκή αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο πληρωτής έδωσε εντολή για την πραγματοποίηση του εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στο τιμολόγιο εντός της σχετικής προθεσμίας.

Η επιβεβαίωση της εντολής μεταβίβασης που εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θεωρείται επαρκές αποδεικτικό στοιχείο. Ωστόσο, εάν η μεταβίβαση απαιτεί τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου τραπεζικών πληρωμών SWIFT, η αναγνώριση της παροχής της εντολής μεταβίβασης λαμβάνει τη μορφή αντίγραφου της έκθεσης SWIFT, που φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή ενός δεόντως εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Άρθρο 19

Ανεπαρκής πληρωμή

1.  Η προθεσμία πληρωμής θεωρείται ότι έχει τηρηθεί μόνο εάν το συνολικό ποσό του τέλους ή της επιβάρυνσης έχει πληρωθεί εγκαίρως.

2.  Εάν ένα τιμολόγιο αφορά μια δέσμη συναλλαγών, ο Οργανισμός δύναται να καταλογίσει την ανεπαρκή πληρωμή σε οποιαδήποτε από τις σχετικές συναλλαγές. Τα κριτήρια για την απόδοση των πληρωμών καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Άρθρο 20

Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1.  Οι ρυθμίσεις για την επιστροφή στον πληρωτή των ποσών που καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση του τέλους ή της επιβάρυνσης καθορίζονται από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Ωστόσο, εάν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ και ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ζητήσει ρητώς την επιστροφή τους, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

2.  Δεν θα είναι δυνατόν να συμψηφιστούν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με μελλοντικές πληρωμές προς τον Οργανισμό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Προσωρινή εκτίμηση

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, όταν συντάσσει την κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, περιλαμβάνει ειδική κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων από τέλη και επιβαρύνσεις, η οποία υποβάλλεται χωριστά από τα έσοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε κοινοτική επιχορήγηση.

Άρθρο 22

Αναπροσαρμογή και επανεξέταση

1.  Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αναπροσαρμόζονται ετησίως με βάση τον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95. Η πρώτη αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί έως την 1η Ιουνίου 2009.

▼M1

2.  Η Επιτροπή επανεξετάζει, επίσης, συνεχώς τον παρόντα κανονισμό με βάση τα σημαντικά στοιχεία που καθίστανται διαθέσιμα όσον αφορά τις κυριότερες παραδοχές για τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες του Οργανισμού. Έως την 31η Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό με σκοπό την τροποποίησή του και, εάν κριθεί σκόπιμο, συνεκτιμά ιδίως το κόστος που συνεπάγεται για τον Οργανισμό και το σχετικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

▼B

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τέλη για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 ή 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Βασικά τέλη

 

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 1 έως 10 τόνους

1 739 ευρώ

1 304 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 10 έως 100 τόνους

4 674 ευρώ

3 506 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 100 έως 1 000 τόνους

12 501 ευρώ

9 376 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα πάνω από 1 000 τόνους

33 699 ευρώ

25 274 ευρώΠίνακας 2

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ

 

Μεσαία επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μεσαία επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 1 έως 10 τόνους

1 131 ευρώ

848 ευρώ

609 ευρώ

457 ευρώ

87 ευρώ

65 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 10 έως 100 τόνους

3 038 ευρώ

2 279 ευρώ

1 636 ευρώ

1 227 ευρώ

234 ευρώ

175 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 100 έως 1 000 τόνους

8 126 ευρώ

6 094 ευρώ

4 375 ευρώ

3 282 ευρώ

625 ευρώ

469 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα πάνω από 1 000 τόνους

21 904 ευρώ

16 428 ευρώ

11 795 ευρώ

8 846 ευρώ

1 685 ευρώ

1 264 ευρώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τέλη για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3 ή το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Βασικά τέλη

 

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Τέλος

1 739 ευρώ

1 304 ευρώΠίνακας 2

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ

 

Μεσαία επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μεσαία επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Τέλος

1 131 ευρώ

848 ευρώ

609 ευρώ

457 ευρώ

87 ευρώ

65 ευρώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τέλη για την επικαιροποίηση των καταχωρίσεων δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Βασικά τέλη για την επικαιροποίηση της ποσοτικής κλίμακας

 

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως 10-100 τόνους

2 935 ευρώ

2 201 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως 100-1 000 τόνους

10 762 ευρώ

8 071 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως άνω των 1 000 τόνων

31 960 ευρώ

23 970 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 10-100 τόνους έως 100-1 000 τόνους

7 827 ευρώ

5 870 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 10-100 τόνους έως άνω των 1 000  τόνων

29 025 ευρώ

21 768 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 100-1 000 τόνους έως άνω των 1 000 τόνων

21 198 ευρώ

15 898 ευρώΠίνακας 2

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ για την επικαιροποίηση της ποσοτικής κλίμακας

 

Μεσαία επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μεσαία επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως 10-100 τόνους

1 908 ευρώ

1 431 ευρώ

1 027 ευρώ

770 ευρώ

147 ευρώ

110 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως 100-1 000 τόνους

6 995 ευρώ

5 246 ευρώ

3 767 ευρώ

2 825 ευρώ

538 ευρώ

404 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως άνω των 1 000 τόνων

20 774 ευρώ

15 580 ευρώ

11 186 ευρώ

8 389 ευρώ

1 598 ευρώ

1 198 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 10-100 τόνους έως 100-1 000  τόνους

5 087 ευρώ

3 816 ευρώ

2 739 ευρώ

2 055 ευρώ

391 ευρώ

294 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 10-100 τόνους έως άνω των 1 000  τόνων

18 866 ευρώ

14 150 ευρώ

10 159 ευρώ

7 619 ευρώ

1 451 ευρώ

1 088 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 100-1 000 τόνους έως άνω των 1 000  τόνων

13 779 ευρώ

10 334 ευρώ

7 419 ευρώ

5 564 ευρώ

1 060 ευρώ

795 ευρώΠίνακας 3

Τέλη για άλλες επικαιροποιήσεις

Τύπος επικαιροποίησης

Αλλαγή στα στοιχεία του καταχωρίζοντος, η οποία συνεπάγεται αλλαγή στη νομική οντότητα

1 631 ευρώ

Τύπος επικαιροποίησης

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Αλλαγή στην πρόσβαση που παρέχεται σε πληροφορίες της αίτησης:

Βαθμός καθαρότητας της ουσίας και/ή ταυτότητα των προσμείξεων ή των προσθέτων

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Περίληψη μελετών ή ουσιαστική περίληψη μελετών

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας

3 261 ευρώ

2 446 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ουσίας

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα, στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ή στην έρευνα και ανάπτυξη που είναι προσανατολισμένη σε προϊόντα και διαδικασίες παρασκευής

1 631 ευρώ

1 223 ευρώΠίνακας 4

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ για άλλες επικαιροποιήσεις

Τύπος επικαιροποίησης

Μεσαία επιχείρηση

Μικρή επιχείρηση

Πολύ μικρή επιχείρηση

Αλλαγή στα στοιχεία του καταχωρίζοντος, η οποία συνεπάγεται αλλαγή στη νομική οντότητα

1 060 ευρώ

571 ευρώ

82 ευρώ

Τύπος επικαιροποίησης

Μεσαία επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μεσαία επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Αλλαγή στην πρόσβαση που παρέχεται σε πληροφορίες της αίτησης:

Βαθμός καθαρότητας της ουσίας και/ή ταυτότητα των προσμείξεων ή των προσθέτων

3 180 ευρώ

2 385 ευρώ

1 712 ευρώ

1 284 ευρώ

245 ευρώ

183 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Περίληψη μελετών ή ουσιαστική περίληψη μελετών

3 180 ευρώ

2 385 ευρώ

1 712 ευρώ

1 284 ευρώ

245 ευρώ

183 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας

2 120 ευρώ

1 590 ευρώ

1 141 ευρώ

856 ευρώ

163 ευρώ

122 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ουσίας

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα, στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ή στην έρευνα και ανάπτυξη που είναι προσανατολισμένη σε προϊόντα και διαδικασίες παρασκευής

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τέλη για τα αιτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο xi) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Βασικά τέλη

Στοιχεία για τα οποία ζητείται εμπιστευτικότητα

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Βαθμός καθαρότητας της ουσίας και/ή ταυτότητα των προσμείξεων ή των προσθέτων

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Περίληψη μελετών ή ουσιαστική περίληψη μελετών

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας

3 261 ευρώ

2 446 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ουσίας

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα, στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ή στην έρευνα και ανάπτυξη που είναι προσανατολισμένη σε προϊόντα και διαδικασίες παρασκευής

1 631 ευρώ

1 223 ευρώΠίνακας 2

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ

Στοιχεία για τα οποία ζητείται εμπιστευτικότητα

Μεσαία επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μεσαία επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Ατομική αίτηση)

Πολύ μικρή επιχείρηση

(Κοινή αίτηση)

Βαθμός καθαρότητας της ουσίας και/ή ταυτότητα των προσμείξεων ή των προσθέτων

3 180 ευρώ

2 385 ευρώ

1 712 ευρώ

1 284 ευρώ

245 ευρώ

183 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Περίληψη μελετών ή ουσιαστική περίληψη μελετών

3 180 ευρώ

2 385 ευρώ

1 712 ευρώ

1 284 ευρώ

245 ευρώ

183 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας

2 120 ευρώ

1 590 ευρώ

1 141 ευρώ

856 ευρώ

163 ευρώ

122 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ουσίας

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα, στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ή στην έρευνα και ανάπτυξη που είναι προσανατολισμένη σε προϊόντα και διαδικασίες παρασκευής

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Τέλη και επιβαρύνσεις για κοινοποιήσεις PPORD σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Τέλη για κοινοποιήσεις PPORD

Βασικό τέλος

544 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μεσαίες επιχειρήσεις

353 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μικρές επιχειρήσεις

190 ευρώ

Μειωμένο τέλος για πολύ μικρές επιχειρήσεις

27 ευρώΠίνακας 2

Επιβαρύνσεις για την παράταση της εξαίρεσης PPORD

Βασικό τέλος

1 087 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μεσαίες επιχειρήσεις

707 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μικρές επιχειρήσεις

380 ευρώ

Μειωμένο τέλος για πολύ μικρές επιχειρήσεις

54 ευρώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Τέλη για αιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Βασικά τέλη

Βασικό τέλος

54 100 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

10 820 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

10 820 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών δεν είναι ΜΜΕ: 40 575 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώΠίνακας 2

Μειωμένα τέλη για μεσαίες επιχειρήσεις

Βασικό τέλος

40 575 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

8 115 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

8 115 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώΠίνακας 3

Μειωμένα τέλη για μικρές επιχειρήσεις

Βασικό τέλος

24 345 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

4 869 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

4 869 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώΠίνακας 4

Μειωμένα τέλη για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Βασικό τέλος

5 410 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

1 082 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

1 082 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Επιπλέον αιτών: 4 057 ευρώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Επιβαρύνσεις για την αναθεώρηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Βασικές επιβαρύνσεις

Βασική επιβάρυνση

54 100 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

10 820 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

10 820 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών δεν είναι ΜΜΕ: 40 575 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώΠίνακας 2

Μειωμένες επιβαρύνσεις για μεσαίες επιχειρήσεις

Βασική επιβάρυνση

40 575 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

8 115 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

8 115 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώΠίνακας 3

Μειωμένες επιβαρύνσεις για μικρές επιχειρήσεις

Βασική επιβάρυνση

24 345 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

4 869 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

4 869 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώΠίνακας 4

Μειωμένες επιβαρύνσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Βασική επιβάρυνση

5 410 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

1 082 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

1 082 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Τέλη για προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006Πίνακας 1

Βασικά τέλη

Προσφυγή κατά απόφασης που ελήφθη σύμφωνα με:

Τέλος

το άρθρο 9 ή το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

2 392 ευρώ

το άρθρο 27 ή το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

4 783 ευρώ

το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

7 175 ευρώΠίνακας 2

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ

Προσφυγή κατά απόφασης που ελήφθη σύμφωνα με:

Τέλος

το άρθρο 9 ή το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 794 ευρώ

το άρθρο 27 ή το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

3 587 ευρώ

το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

5 381 ευρώ( 1 ) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1· όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 1).

( 2 ) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

( 3 ) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9).

( 4 ) ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).