02008L0106 — EL — 01.08.2019 — 002.004


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΙΑ 2008/106/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Νοεμβρίου 2008

για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΟΔΗΓΙΑ 2012/35/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012

  L 343

78

14.12.2012

►M2

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1159 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019

  L 188

94

12.7.2019


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 420, 25.11.2021, σ.  132 (2019/1159)
▼B

ΟΔΗΓΙΑ 2008/106/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Νοεμβρίου 2008

για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. 

«πλοίαρχος»: το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου·

2. 

«αξιωματικός»: το μέλος του πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου, το οποίο χαρακτηρίζεται αξιωματικός από τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή, οσάκις δεν προβλέπεται σχετικός χαρακτηρισμός, από συλλογική σύμβαση ή κατ’ έθιμο·

3. 

«αξιωματικός καταστρώματος»: ο αξιωματικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Ι·

4. 

«υποπλοίαρχος»: ο επόμενος ιεραρχικά αξιωματικός από τον πλοίαρχο, στον οποίο θα περιέλθει η διακυβέρνηση του πλοίου σε περίπτωση αδυναμίας του πλοιάρχου·

5. 

«αξιωματικός μηχανής»: ο αξιωματικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι·

6. 

«πρώτος μηχανικός»: ο ανώτερος αξιωματικός μηχανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μηχανική πρόωση και για τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου.

7. 

«δεύτερος μηχανικός»: ο επόμενος ιεραρχικά αξιωματικός μηχανής από τον πρώτο μηχανικό, στον οποίο θα περιέλθει η ευθύνη για τη μηχανική πρόωση του πλοίου και τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου, σε περίπτωση ανικανότητας του πρώτου μηχανικού·

8. 

«βοηθός αξιωματικός μηχανής»: πρόσωπο εκπαιδευόμενο για να γίνει αξιωματικός μηχανής και χαρακτηρισμένο έτσι από εθνικούς νόμους ή κανονισμούς·

9. 

«χειριστής ασυρμάτου»: το πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών·

10. 

«κατώτερος ναυτικός»: κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου, εκτός από τον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς·

11. 

«πλοίο θαλάσσιας ναυσιπλοΐας»: πλοίο, πλην εκείνων που απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα·

12. 

«πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους»: πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος του οποίου φέρει τη σημαία σύμφωνα με τη νομοθεσία του. Πλοίο που δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό αυτό, εξομοιώνεται με πλοίο που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας·

13. 

«παράκτιοι πλόες»: οι πλόες σε περιοχή που γειτνιάζει με ένα κράτος μέλος, όπως ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος·

14. 

«ισχύς πρόωσης»: η ανώτατη συνολική συνεχής ισχύς σε κιλοβάτ όλων των κύριων προωστήριων μηχανημάτων του πλοίου η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου ή σε άλλο επίσημο έγγραφο·

15. 

«δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο»: το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύδην πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου·

16. 

«δεξαμενόπλοιο χημικών»: το πλοίο που έχει κατασκευασθεί ή μετασκευασθεί και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά οποιουδήποτε υγρού προϊόντος αναφερόμενου στο κεφάλαιο 17 του διεθνούς κώδικα πλοίων χύδην μεταφοράς χημικών ουσιών, στην ενημερωμένη έκδοσή του·

17. 

«δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο»: το πλοίο που έχει κατασκευασθεί ή μετασκευασθεί και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά οποιουδήποτε υγροποιημένου αερίου ή άλλου προϊόντος αναφερομένου στο κεφάλαιο 19 του διεθνούς κώδικα αεριοφόρων πλοίων, στην ενημερωμένη έκδοσή του·

▼M1

18. 

«κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών»: οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών που είναι ή θεωρούνται παράρτημα της Διεθνούς σύμβασης Τηλεπικοινωνιών όπως έχει τροποποιηθεί·

19. 

«επιβατηγό πλοίο»: το πλοίο όπως ορίζεται στη Διεθνή σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, του 1974 (SOLAS 74) όπως τροποποιήθηκε·

▼B

20. 

«αλιευτικό σκάφος»: το σκάφος το χρησιμοποιούμενο για την αλιεία ιχθύων ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας·

21. 

«σύμβαση STCW»: η σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, του 1978, όπως εφαρμόζεται για τα εν λόγω θέματα, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου VII και του κανονισμού I/15 της σύμβασης και συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εφαρμοστέων διατάξεων του κώδικα STCW, στην ενημερωμένη έκδοσή του·

22. 

«καθήκοντα ασυρμάτου»: περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την τήρηση φυλακών και την τεχνική συντήρηση και επισκευές που διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, τη Διεθνή σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974, (SOLAS 74), και κατά τη διακριτική ευχέρεια, κάθε κράτους μέλους, τις σχετικές συστάσεις, του ΔΝΟ, στις ενημερωμένες εκδόσεις τους·

23. 

«επιβατηγό πλοίο ro-ro»: το επιβατηγό πλοίο που διαθέτει ro-ro χώρους φορτίου ή χώρους ειδικής κατηγορίας, όπως αυτοί ορίζονται στη σύμβαση SOLAS 74, στην ενημερωμένη έκδοσή της·

▼M1

24. 

«κώδικας STCW»: κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως υιοθετήθηκε με την απόφαση 2 της διάσκεψης των μερών STCW του 1995, όπως ισχύει·

▼B

25. 

«λειτουργία»: ομάδα εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών, όπως καθορίζονται στον κώδικα STCW, αναγκαίων για τη λειτουργία του πλοίου, την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα ή την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

26. 

«εταιρεία»: ο πλοιοκτήτης ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής γυμνού σκάφους ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, δι’ αυτού, συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και ευθύνες που επιβάλλονται στην εταιρεία από την παρούσα οδηγία·

▼M1 —————

▼M1

28. 

«θαλάσσια υπηρεσία»: η επί του πλοίου υπηρεσία που σχετίζεται με την έκδοση ή την επανεπικύρωση πιστοποιητικού ικανότητας, πιστοποιητικού επάρκειας ή άλλου τίτλου·

▼B

29. 

«εγκεκριμένο»: εγκεκριμένο από κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

30. 

«τρίτη χώρα»: χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος·

31. 

«μήνας»: ο ημερολογιακός μήνας ή 30 ημέρες που προκύπτουν από την άθροιση περιόδων μικρότερων του ενός μηνός·

▼M1

32. 

«χειριστής ασυρμάτου GMDSS»: άτομο που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του παραρτήματος Ι·

33. 

«κώδικας ISPS»: ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που υιοθετήθηκε την 12η Δεκεμβρίου 2002 με την απόφαση 2 της διάσκεψης των συμβαλλομένων κυβερνήσεων στη SOLAS 74, όπως ισχύει·

34. 

«αξιωματικός ασφάλειας πλοίου»: το άτομο επί του πλοίου, το οποίο αναφέρεται στον πλοίαρχο και έχει οριστεί από την εταιρεία ως υπεύθυνο για την ασφάλεια του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και διατήρησης του σχεδίου ασφάλειας του πλοίου, και ως σύνδεσμος με τον υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας και τους υπευθύνους ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης·

35. 

«καθήκοντα ασφαλείας»: όλα τα καθήκοντα ασφαλείας και όλες τις εργασίες επί των πλοίων, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο XI/2 της SOLAS 74 όπως τροποποιήθηκε και στον κώδικα ISPS·

36. 

«πιστοποιητικό ικανότητας»: πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε και θεωρήθηκε για πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ασυρμάτου GMDSS σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III, IV ή VII του παραρτήματος I και το οποίο επιτρέπει στον νόμιμο κάτοχό του να υπηρετεί υπό τη σχετική ιδιότητα και να εκτελεί τις σχετικές λειτουργίες, στο επίπεδο ευθύνης που προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό·

37. 

«πιστοποιητικό επάρκειας»: πιστοποιητικό, εκτός του πιστοποιητικού ικανότητας, που εκδόθηκε για ναυτικό και το οποίο δηλώνει ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, ικανοτήτων ή ναυτικής υπηρεσίας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία·

38. 

«αποδεικτικά έγγραφα»: έγγραφα, εκτός του πιστοποιητικού ικανότητας ή του πιστοποιητικού επάρκειας, που χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας·

39. 

«ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός»: αξιωματικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του παραρτήματος Ι·

40. 

«ειδικευμένος ναυτικός καταστρώματος»: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο II του παραρτήματος Ι·

41. 

«ειδικευμένος ναυτικός μηχανής»: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι·

42. 

«ηλεκτροτεχνικός κατώτερος ναυτικός»: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του παραρτήματος I·

▼M2

43. 

«κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος στο οποίο οι ναυτικοί αιτούνται την αποδοχή ή την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητάς τους, των πιστοποιητικών επάρκειάς τους ή αποδεικτικών εγγράφων τους·

44. 

«κώδικας IGF»: ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης, όπως ορίζεται στον κανονισμό II-1/2.29 της σύμβασης SOLAS 74·

45. 

«πολικός κώδικας»: ο διεθνής κώδικας για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα, όπως ορίζεται στον κανονισμό XIV/1.1 της σύμβασης SOLAS 74·

46. 

«πολικά ύδατα»: τα αρκτικά ύδατα και/ή η περιοχή της Ανταρκτικής, όπως ορίζεται στους κανονισμούς XIV/1.2 έως XIV/1.4 της σύμβασης SOLAS 74.

▼B

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

▼M2

1.  

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ναυτικούς που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και οι οποίοι υπηρετούν σε ποντοπόρα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, με εξαίρεση:

▼B

α) 

τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά του πολεμικού ναυτικού ή άλλα πλοία των οποίων την κυριότητα ή διαχείριση έχει κράτος μέλος και τα οποία απασχολούνται μόνο σε κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία·

β) 

τα αλιευτικά σκάφη·

γ) 

τις θαλαμηγούς αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς·

δ) 

τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπήγησης.

▼M2

2.  
Το άρθρο 5β εφαρμόζεται στους ναυτικούς οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.

▼B

Άρθρο 3

Εκπαίδευση και πιστοποίηση

▼M1

1.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εκπαιδευμένοι τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας, και διαθέτουν πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 σημεία 36 και 37, ή/και αποδεικτικά έγγραφα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 σημείο 38.

▼B

2.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι όσα μέλη του πληρώματος πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΙΙ/10.4 της σύμβασης SOLAS 74 είναι εκπαιδευμένα και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 5

▼M1

Πιστοποιητικά ικανότητας, πιστοποιητικά επάρκειας και θεωρήσεις

1.  
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πιστοποιητικά ικανότητας και τα πιστοποιητικά επάρκειας χορηγούνται μόνο σε υποψήφιους που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

▼B

2.  
Τα πιστοποιητικά για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ασυρμάτου θεωρούνται από το κράτος μέλος, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

▼M1

3.  
Πιστοποιητικά ικανότητας και πιστοποιητικά επάρκειας εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό I/2 παράγραφος 3 του παραρτήματος της σύμβασης STCW.

▼M1

3α.  
Πιστοποιητικά ικανότητας εκδίδονται μόνο από τα κράτη μέλη, μετά από επαλήθευση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας όλων των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

▼B

4.  

Όσον αφορά τους χειριστές ασυρμάτου, τα κράτη μέλη μπορούν:

α) 

να συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες γνώσεις που απαιτούνται από τους σχετικούς κανονισμούς στην εξέταση για την έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνου με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών· ή

β) 

να εκδίδουν χωριστό πιστοποιητικό στο οποίο θα εμφαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει τις πρόσθετες γνώσεις που απαιτούνται από τους σχετικούς κανονισμούς.

5.  
Κατά τη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους, οι θεωρήσεις μπορούν να ενσωματώνονται στον τύπο των πιστοποιητικών που εκδίδονται, όπως προβλέπεται στο τμήμα Α-Ι/2 του κώδικα STCW. Εάν οι θεωρήσεις ενσωματωθούν, χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στο τμήμα Α-Ι/2 παράγραφος 1. Εάν εκδοθούν με άλλο τρόπο, τότε ο χρησιμοποιούμενος τύπος θεώρησης είναι εκείνος που ορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου τμήματος.1 Οι θεωρήσεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο VI παράγραφος 2 της σύμβασης STCW.

▼M1

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας και θεωρήσεις που βεβαιώνουν το πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο έχει εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος I εκδίδονται μόνον εφόσον τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης STCW και της παρούσας οδηγίας.

▼M1

6.  
Κράτος μέλος που αναγνωρίζει πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο έχει εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος της σύμβασης STCW κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας θεωρεί το εν λόγω πιστοποιητικό προκειμένου να πιστοποιήσει την αναγνώριση μόνο αφού βεβαιωθεί για την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα του πιστοποιητικού. Χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του τμήματος Α-Ι/2 του κώδικα STCW.
7.  

Οι θεωρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6:

α) 

είναι δυνατόν να εκδίδονται ως ξεχωριστά έγγραφα·

β) 

εκδίδονται μόνο από τα κράτη μέλη·

γ) 

η καθεμία από αυτές φέρει ένα μοναδικό αριθμό, εκτός από τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας και οι οποίες είναι δυνατόν να φέρουν τον ίδιο αριθμό με το εν λόγω πιστοποιητικό ικανότητας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και

δ) 

λήγουν μόλις το θεωρηθέν πιστοποιητικό ικανότητας ή το θεωρηθέν πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο έχει εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος της σύμβασης STCW λήξει ή ανακληθεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα που το εξέδωσε και, εν πάση περιπτώσει, δεν ισχύουν πέραν των πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

▼B

8.  
Η ιδιότητα υπό την οποία επιτρέπεται να υπηρετεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού προσδιορίζεται στον τύπο της θεώρησης με την ίδια ακριβώς ορολογία που χρησιμοποιείται στις απαιτήσεις ασφαλούς επάνδρωσης τις οποίες εφαρμόζει το σχετικό κράτος μέλος.
9.  
Κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό τύπο από το αναφερόμενο στο τμήμα Α-Ι/2 του κώδικα STCW, υπό την προϋπόθεση ότι, τουλάχιστον, οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες και αραβικούς αριθμούς, λαμβανομένων υπόψη των παραλλαγών που επιτρέπονται σύμφωνα με το τμήμα Α-Ι/2.

▼M2

10.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 7, κάθε πιστοποιητικό που απαιτείται από την παρούσα οδηγία φυλάσσεται στην πρωτότυπη μορφή του επί του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο κάτοχός του, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, η αυθεντικότητα και η εγκυρότητα του οποίου μπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

▼M1

11.  

Οι υποψήφιοι για πιστοποίηση αποδεικνύουν δεόντως:

α) 

την ταυτότητά τους·

β) 

ότι η ηλικία τους δεν είναι μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στους κανονισμούς του παραρτήματος I για το πιστοποιητικό ικανότητας ή το πιστοποιητικό επάρκειας για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση·

γ) 

ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη που ορίζονται στο τμήμα Α-Ι/9 του κώδικα STCW·

δ) 

ότι έχουν συμπληρώσει τη θαλάσσια υπηρεσία και οποιαδήποτε σχετική υποχρεωτική εκπαίδευση απαιτείται από τους κανονισμούς του παραρτήματος I για το πιστοποιητικό ικανότητας ή το πιστοποιητικό επάρκειας για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση· και

ε) 

ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας τα οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I για τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να προσδιορίζονται στη θεώρηση του πιστοποιητικού ικανότητας.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για την αναγνώριση θεωρήσεων δυνάμει του κανονισμού I/10 της σύμβασης STCW.

12.  

Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει:

α) 

να τηρεί μητρώο ή μητρώα όλων των πιστοποιητικών ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας και των θεωρήσεων για πλοιάρχους και αξιωματικούς και, κατά περίπτωση, κατώτερους ναυτικούς, τα οποία έχουν εκδοθεί, έχουν λήξει ή έχουν επανεπικυρωθεί, ανασταλεί, ακυρωθεί ή των οποίων έχει δηλωθεί η απώλεια ή καταστροφή, καθώς και των κατ’ εξαίρεση αδειών που έχουν χορηγηθεί·

β) 

να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την υπόσταση των πιστοποιητικών ικανότητας, των θεωρήσεων και των κατ’ εξαίρεση αδειών, σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα μέρη της σύμβασης STCW και σε εταιρείες που ζητούν εξακρίβωση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών ικανότητας ή/και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος I και τα οποία τους προσκομίζονται από ναυτικούς που επιθυμούν αναγνώριση δυνάμει του κανονισμού I/10 της σύμβασης STCW ή απασχόληση σε πλοίο.

▼M2

13.  
Όταν τίθενται σε ισχύ συναφείς τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW και στο μέρος Α του κώδικα STCW σε σχέση με τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τους ναυτικούς, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α προκειμένου να τροποποιήσει την παρούσα οδηγία ευθυγραμμίζοντας όλες τις σχετικές διατάξεις αυτής με τις εν λόγω τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW και στο μέρος Α του κώδικα STCW για την ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών και των θεωρήσεων των ναυτικών.

Άρθρο 5α

Ενημέρωση προς την Επιτροπή

Για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 8 και του άρθρου 21 παράγραφος 2 και αποκλειστικά για χρήση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για σκοπούς χάραξης πολιτικής και για στατιστικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας σχετικά με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας. Μπορούν επίσης να παρέχουν, προαιρετικά, πληροφορίες για τα πιστοποιητικά επάρκειας που έχουν εκδοθεί για μέλη του πληρώματος σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και VII του παραρτήματος της σύμβασης STCW, όπως αυτές που επισημαίνονται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας.

▼M2

Άρθρο 5β

Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδουν τα κράτη μέλη

1.  
Κάθε κράτος μέλος δέχεται πιστοποιητικά επάρκειας και αποδεικτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή υπό την εξουσία του, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία του.
2.  
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή πιστοποιητικά επάρκειας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σε πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με του κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας, θεωρώντας τα εν λόγω πιστοποιητικά προκειμένου να πιστοποιήσει την αναγνώρισή τους. Η θεώρηση που πιστοποιεί την αναγνώριση περιορίζεται στις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που καθορίζονται σε αυτά. Η θεώρηση εκδίδεται μόνο εάν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις της σύμβασης STCW, σύμφωνα με τον κανονισμό I/2 παράγραφος 7 της σύμβασης STCW. Χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στο τμήμα Α-Ι/2 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.
3.  
Κάθε κράτος μέλος δέχεται, προκειμένου να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία του, ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται υπό την εξουσία άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 11.

▼C1

4.  
Τα κράτη μέλη υποδοχής διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα κράτη μέλη υποδοχής διασφαλίζουν επίσης ότι οι ναυτικοί έχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης ή αποδοχής έγκυρου πιστοποιητικού, ή μη παροχής απάντησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες, και ότι παρέχονται στους ναυτικούς επαρκείς συμβουλές και συνδρομή αναφορικά με τις εν λόγω προσφυγές σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και διαδικασίες.

▼M2

5.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που αφορούν παράκτια ταξίδια, σύμφωνα με το άρθρο 7, ή εναλλακτικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τον κανονισμό VII/1 του παραρτήματος I.
6.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κράτος μέλος υποδοχής μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, να επιτρέψει σε ναυτικό να υπηρετήσει μέχρι τρεις μήνες σε πλοίο που φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, ενώ κατέχει κατάλληλο και έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί διά θεωρήσεως από το συγκεκριμένο κράτος μέλος υποδοχής.

Οι έγγραφες αποδείξεις περί υποβολής αίτησης για θεώρηση στις αρμόδιες αρχές είναι ευχερώς διαθέσιμες.

7.  
Το κράτος μέλος υποδοχής διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί που υποβάλλουν πιστοποιητικά προς αναγνώριση για άσκηση διοικητικών καθηκόντων έχουν επαρκή γνώση της ναυτιλιακής νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους σε σχέση με τα καθήκοντα που τους επιτρέπεται να ασκούν.

▼B

Άρθρο 6

Απαιτήσεις εκπαίδευσης

Η κατά το άρθρο 3 απαιτούμενη εκπαίδευση είναι τύπου κατάλληλου για τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται από το παράρτημα Ι, ιδίως για τη χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, και είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή ή όργανο που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 7

Αρχές που διέπουν τους παράκτιους πλόες

1.  
Κάθε κράτος μέλος, όταν ορίζει τους παράκτιους πλόες, δεν επιβάλλει, σε ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία τα οποία δικαιούνται να φέρουν τη σημαία άλλου κράτους μέλους ή άλλου μέρους της σύμβασης STCW και εκτελούν τέτοιους πλόες, απαιτήσεις εκπαίδευσης, εμπειρίας ή πιστοποίησης, έτσι ώστε να καθιστά τις απαιτήσεις για τους ναυτικούς αυτούς αυστηρότερες των προβλεπομένων για τους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία δικαιούμενα να φέρουν τη σημαία του. Σε καμία περίπτωση κράτος μέλος δεν επιβάλλει σε ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία άλλου κράτους μέλους ή άλλου μέρους της σύμβασης STCW απαιτήσεις καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων από την παρούσα οδηγία όσον αφορά τα πλοία τα οποία δεν εκτελούν παράκτιους πλόες.

▼M1

1α.  
Τα κράτη μέλη, όσον αφορά πλοία τα οποία απολαμβάνουν τα οφέλη των διατάξεων της σύμβασης STCW σχετικά με παράκτιους πλόες, στους οποίους περιλαμβάνονται και πλόες ανοικτά των ακτών άλλων κρατών μελών ή μερών της σύμβασης STCW εντός των ορίων των καθορισμένων παράκτιων πλόων τους, συνάπτουν συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη ή μέρη, η οποία ορίζει τόσο τις λεπτομέρειες των εμπλεκόμενων εμπορικών περιοχών όσο και άλλες σχετικές διατάξεις.

▼B

2.  
Όσον αφορά τα πλοία τα οποία δικαιούνται να φέρουν τη σημαία κράτους μέλους και εκτελούν τακτικούς παράκτιους πλόες πλησίον των ακτών άλλου κράτους μέλους ή άλλου μέρους της σύμβασης STCW, το κράτος μέλος τη σημαία του οποίου τα πλοία δικαιούνται να φέρουν, ορίζει, για τους ναυτικούς που υπηρετούν σε τέτοια πλοία, απαιτήσεις εκπαίδευσης, εμπειρίας και πιστοποίησης, τουλάχιστον ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις του κράτους μέλους ή του μέρους της σύμβασης STCW πλησίον των ακτών του οποίου κινείται το πλοίο, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά πλοία που δεν εκτελούν παράκτιους πλόες. Οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο οι πλόες του οποίου εκτείνονται πέρα από αυτούς οι οποίοι έχουν ορισθεί ως παράκτιοι πλόες από ένα κράτος μέλος και το οποίο εισέρχεται σε ύδατα που δεν καλύπτονται από τον ορισμό αυτό, πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
3.  
Κράτος μέλος μπορεί να παρέχει στο πλοίο το οποίο δικαιούται να φέρει τη σημαία του τα ευεργετήματα των διατάξεων της οδηγίας που αφορούν παράκτιους πλόες, εφόσον το πλοίο αυτό εκτελεί τακτικούς παράκτιους πλόες πλησίον των ακτών μη μέρους της σύμβασης STCW, όπως έχουν ορισθεί από το κράτος μέλος.

▼M1

3α.  
Τα πιστοποιητικά ικανότητας ναυτικών που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος ή μέρος της σύμβασης STCW για τα καθορισμένα όρια των παράκτιων πλόων του μπορούν να γίνουν αποδεκτά από άλλα κράτη μέλη για δρομολόγια εντός των ορίων των καθορισμένων παράκτιων πλόων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη ή μέρη συνάπτουν συμφωνία η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες των εμπλεκόμενων εμπορικών περιοχών και άλλους σχετικούς όρους.
3β.  

Τα κράτη μέλη που ορίζουν παράκτιους πλόες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου:

α) 

πληρούν τις αρχές που διέπουν τους παράκτιους πλόες οι οποίες ορίζονται στο τμήμα Α-Ι/3 του κώδικα STCW·

β) 

ενσωματώνουν τα όρια των παράκτιων πλόων τους στις θεωρήσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5.

▼B

4.  
Τα κράτη μέλη, πριν να αποφασίσουν για τον καθορισμό των παράκτιων πλόων και των όρων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες των διατάξεων που θεσπίζουν.

Άρθρο 8

Πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών

▼M1

1.  
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και επιβάλλουν την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών ή θεωρήσεων και προβλέπουν κυρώσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

▼B

2.  
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών και για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και άλλων χωρών όσον αφορά την πιστοποίηση ναυτικών.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τα στοιχεία αυτών των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης αμέσως κάθε τρίτη χώρα με την οποία έχουν συνάψει συμφωνία σύμφωνα με τον κανονισμό I/10 παράγραφος 1.2 της σύμβασης STCW, σχετικά με τα στοιχεία αυτών των αρμόδιων εθνικών αρχών.

3.  
Κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους παρέχουν έγγραφη επιβεβαίωση ή διάψευση της γνησιότητας των πιστοποιητικών των ναυτικών, των αντίστοιχων θεωρήσεων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αποδεικνύει εκπαίδευση και έχει εκδοθεί σε αυτό το άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 9

Κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα

▼M1

1.  
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μεθόδους και διαδικασίες για την αμερόληπτη διερεύνηση οποιασδήποτε ανεπάρκειας, πράξης, παράλειψης ή διακινδύνευσης της ασφάλειας περιέχεται εις γνώσιν τους και μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή για την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας στη θάλασσα ή για το θαλάσσιο περιβάλλον από τους κατόχους πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας ή θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος και άπτονται της εκτέλεσης καθηκόντων σχετιζόμενων με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τα πιστοποιητικά επάρκειάς τους, καθώς και για την ανάκληση, αναστολή ισχύος και ακύρωση αυτών των πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας για τέτοιους λόγους όπως και για την πρόληψη απάτης.
2.  
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και επιβάλλουν την εφαρμογή ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών σχετικών με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τα πιστοποιητικά επάρκειας και τις θεωρήσεις που εκδίδονται.

▼B

3.  

►M1  Κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα καθορίζονται και εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες: ◄

α) 

εταιρεία ή πλοίαρχος έχει προσλάβει πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού, όπως απαιτείται από την παρούσα οδηγία·

β) 

πλοίαρχος επέτρεψε σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοχος του απαιτούμενου πιστοποιητικού ή στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί έγκυρη κατ’ εξαίρεση άδεια ή το οποίο δεν διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 19 παράγραφος 7, να εκτελεί μια οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, απαιτείται να εκτελείται από πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού· ή

γ) 

πρόσωπο επέτυχε μέσω απάτης ή πλαστογραφίας να προσληφθεί για την εκτέλεση οιουδήποτε καθήκοντος ή υπηρεσίας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία απαιτείται να εκτελείται από πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος σχετικού πιστοποιητικού ή στο οποίο έχει κατ’ εξαίρεση χορηγηθεί άδεια.

4.  
Κάθε κράτος μέλος εντός της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο που θεωρείται, για βάσιμους λόγους, ως δράστης ή γνώστης οποιασδήποτε προφανούς μη συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, συνεργάζεται με οποιοδήποτε κράτος μέλος ή άλλο μέρος της σύμβασης STCW, το οποίο του γνωστοποιεί την πρόθεσή του να κινήσει διαδικασία στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 10

Πρότυπα ποιότητας

1.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

▼M1

α) 

όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της ιατρικής πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό την αιγίδα τους, παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη των καθορισμένων στόχων, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τους τίτλους και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης, σύμφωνα με το τμήμα Α-Ι/8 του κώδικα STCW·

β) 

οσάκις οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς, υπάρχει ένα σύστημα προτύπων ποιότητας σε συμφωνία με τις διατάξεις του τμήματος Α-Ι/8 του κώδικα STCW·

γ) 

καθορίζονται σαφώς οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία πρέπει να επιτυγχάνονται, και προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη σύμβαση STCW·

▼B

δ) 

το πεδίο εφαρμογής των προτύπων ποιότητας καλύπτει τη διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης, όλους τους κύκλους μαθημάτων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από το κράτος μέλος, ή υπό την αιγίδα του κράτους μέλους, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης, λαμβανομένων υπόψη των πολιτικών, των συστημάτων, των ελέγχων και των εσωτερικών επανεξετάσεων της διασφάλισης ποιότητας που έχουν θεσπισθεί για να διασφαλισθεί η επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Οι στόχοι και τα σχετικά πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, μπορούν να προσδιορίζονται χωριστά για διαφορετικούς κύκλους μαθημάτων και εκπαιδευτικά προγράμματα και καλύπτουν τη διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης.

2.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης των γνώσεων, της κατανόησης, των ικανοτήτων, της απόκτησης ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, καθώς και της διαχείρισης του συστήματος πιστοποίησης, κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των πέντε ετών, από πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και δεν εμπλέκονται στις εν λόγω δραστηριότητες, για να διαπιστωθεί κατά πόσον:

α) 

όλα τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης και τα μέτρα παρακολούθησης είναι σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και είναι αποτελεσματικά ως προς τη διασφάλιση της επίτευξης των καθορισμένων στόχων·

β) 

τα αποτελέσματα κάθε ανεξάρτητης αξιολόγησης τεκμηριώνονται και τίθενται υπόψη των υπευθύνων για τον τομέα που αξιολογείται·

γ) 

λαμβάνονται εγκαίρως μέτρα για την επανόρθωση τυχόν ατελειών·

▼M1

δ) 

όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις της σύμβασης και του κώδικα STCW, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων, καλύπτονται από το σύστημα προτύπων ποιότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν στο εν λόγω σύστημα τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

▼M1

3.  
Το οικείο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με κάθε διεξαγόμενη αξιολόγηση κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2, σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο τμήμα Α-Ι/7 του κώδικα STCW, εντός έξι μηνών από τη διεξαγωγή της.

Άρθρο 11

Ιατρικά πρότυπα

1.  
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας για τους ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, το τμήμα Β-Ι/9 του κώδικα STCW.
2.  
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι αξιολόγησης της ιατρικής καταλληλότητας των ναυτικών είναι ιατροί αναγνωρισμένοι από το οικείο κράτος μέλος για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων σε ναυτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW.
3.  
Κάθε ναυτικός που κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης STCW και ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο στη θάλασσα πρέπει να κατέχει επίσης έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό εκδοθέν σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το τμήμα A-I/9 του κώδικα STCW.
4.  

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού:

α) 

δεν είναι ηλικίας μικρότερης των 16 ετών·

β) 

παρέχει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του και

γ) 

πληροί τα ισχύοντα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που έχουν θεσπισθεί από το οικείο κράτος μέλος.

5.  
Τα ιατρικά πιστοποιητικά παραμένουν σε ισχύ για μέγιστη περίοδο δύο ετών εκτός εάν ο ναυτικός είναι ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, οπότε η μέγιστη περίοδος ισχύος είναι ένα έτος.
6.  
Αν η περίοδος ισχύος ιατρικού πιστοποιητικού λήξει κατά τη διάρκεια ενός πλου, εφαρμόζεται ο κανονισμός I/9 του παραρτήματος της σύμβασης STCW.
7.  
Σε επείγουσες περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει σε ναυτικό να εργαστεί χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται ο κανονισμός I/9 του παραρτήματος της σύμβασης STCW.

▼B

Άρθρο 12

▼M1

Επανεπικύρωση των πιστοποιητικών ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας

▼M2

1.  

Κάθε πλοίαρχος, αξιωματικός και χειριστής ασυρμάτου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με οποιοδήποτε κεφάλαιο του παραρτήματος Ι εκτός του κανονισμού V/3 του κεφαλαίου V ή του κεφαλαίου VI, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο ή προτίθεται να επιστρέψει σε θαλάσσια υπηρεσία ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα που διήνυσε στην ξηρά, για να συνεχίσει να θεωρείται ότι έχει τα προσόντα για θαλάσσια υπηρεσία, απαιτείται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη:

α) 

να πληροί τα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που ορίζονται από το άρθρο 11 και

β) 

να αποδεικνύει συνεχόμενη επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με το τμήμα Α-Ι/11 του κώδικα STCW.

▼B

2.  
Κάθε πλοίαρχος, αξιωματικός και χειριστής ασυρμάτου, για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία για τα οποία έχουν συμφωνηθεί διεθνώς ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, ολοκληρώνει επιτυχώς την εγκεκριμένη σχετική εκπαίδευση.

▼M1

2α.  
Για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε δεξαμενόπλοια, κάθε πλοίαρχος και αξιωματικός, πληροί τις απαιτήσεις τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και οφείλει, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία, να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική ικανότητα για δεξαμενόπλοια σύμφωνα με το τμήμα A-I/11 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

▼M2

2β.  
Για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα, κάθε πλοίαρχος και αξιωματικός πληροί τις απαιτήσεις τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και απαιτείται από αυτόν, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία, να αποδεικνύει συνεχόμενη επαγγελματική ικανότητα για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα σύμφωνα με το τμήμα A-I/11 παράγραφος 4 του κώδικα STCW.

▼M2

3.  
Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούνται από τους υποψηφίους για πιστοποιητικά ικανότητας και/ή πιστοποιητικά επάρκειας εκδοθέντα έως την 1η Ιανουαρίου 2017 με αυτά που καθορίζονται για το σχετικό πιστοποιητικό ικανότητας και/ή επάρκειας στο μέρος Α του κώδικα STCW και προσδιορίζει την ανάγκη να απαιτείται οι κάτοχοι τέτοιων πιστοποιητικών ικανότητας και/ή πιστοποιητικών επάρκειας να υπόκεινται σε κατάλληλη επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή σε αξιολόγηση.

▼M2

3α.  
Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα επάρκειας που απαιτούσε από τα πρόσωπα που υπηρετούσαν σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 με τα πρότυπα επάρκειας που καθορίζονται στο τμήμα A-V/3 του κώδικα STCW και ορίζει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να απαιτείται από τα εν λόγω πρόσωπα να προσαρμόζουν τα προσόντα τους στις εκάστοτε απαιτήσεις.

▼B

4.  
Κάθε κράτος μέλος, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους, εκπονεί ή προωθεί την εκπόνηση διαρθρωμένων κύκλων μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, όπως προβλέπεται στο τμήμα Α-Ι/11 του κώδικα STCW.

▼M1

5.  
Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ασυρμάτου, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι στη διάθεση των δικαιούμενων να φέρουν τη σημαία του πλοίων, συνεκτιμώμενων παράλληλα των του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) και του άρθρου 18.

▼B

Άρθρο 13

Χρήση προσομοιωτών

1.  

Τα πρότυπα επιδόσεων και άλλες διατάξεις που καθορίζονται στο τμήμα Α-Ι/12 του κώδικα STCW, καθώς και όσες άλλες παρόμοιες απαιτήσεις προβλέπονται στο μέρος Α του κώδικα STCW, για οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό, τηρούνται καθόσον αφορά:

α) 

ολόκληρη τη βασιζόμενη στους προσομοιωτές υποχρεωτική εκπαίδευση·

β) 

οποιαδήποτε αξιολόγηση ικανότητας απαιτείται από το μέρος Α του κώδικα STCW και πραγματοποιείται μέσω προσομοιωτή·

γ) 

οποιαδήποτε, μέσω προσομοιωτή επίδειξη, συνεχούς δεξιότητας, απαιτείται από το μέρος Α του κώδικα STCW.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 14

Ευθύνες των εταιρειών

1.  

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, καθιστούν τις εταιρείες υπεύθυνες για την επάνδρωση των πλοίων τους, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και απαιτούν από κάθε τέτοια εταιρεία να διασφαλίζει ότι:

α) 

κάθε ναυτικός που έχει τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πλοίο της, είναι κάτοχος του κατάλληλου πιστοποιητικού σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και τα οριζόμενα από το κράτος μέλος·

β) 

τα πλοία της επανδρώνονται σύμφωνα με τις οικείες απαιτήσεις ασφαλούς επάνδρωσης των κρατών μελών·

γ) 

τηρεί διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση έγγραφα και στοιχεία σχετικά με όλους τους ναυτικούς που απασχολούνται στα πλοία της και τα οποία περιλαμβάνουν, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, αποδείξεις και στοιχεία σχετικά με την πείρα, την εκπαίδευση, την καταλληλότητα από ιατρική άποψη και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους·

δ) 

οι ναυτικοί που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε από τα πλοία της είναι εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα τους καθήκοντα και με όλες τις ρυθμίσεις, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά του πλοίου που σχετίζονται με την εκτέλεση των συνήθων καθηκόντων τους, καθώς και των καθηκόντων τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

ε) 

το πλήρωμα του πλοίου μπορεί να συντονίζει αποτελεσματικά τις δραστηριότητές του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατά την εκτέλεση λειτουργιών ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ή την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης·

▼M1

στ) 

οι ναυτικοί που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε από τα πλοία της έχουν λάβει κατάλληλη επανεκπαίδευση και επικαιροποιημένη κατάρτιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW·

ζ) 

ανά πάσα στιγμή, στα πλοία της διασφαλίζεται αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σύμφωνα με το κεφάλαιο V κανονισμό 14 παραγράφους 3 και 4 της σύμβασης SOLAS 74 όπως τροποποιήθηκε.

▼B

2.  
Οι εταιρείες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος έχουν, έκαστος, την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο τηρούνται πλήρως και ότι λαμβάνονται άλλα παρόμοια μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες, για να διασφαλίζεται ότι κάθε μέλος του πληρώματος μπορεί να συμβάλει, με την εμπειρία και την ενημέρωση που διαθέτει, στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου.
3.  

Η εταιρεία παρέχει έγγραφες οδηγίες στον πλοίαρχο κάθε πλοίου για το οποίο εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και καθορίζει την πολιτική και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να διασφαλίζεται ότι, σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους στο πλοίο ναυτικούς, παρέχεται ευλόγως η ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον εξοπλισμό του πλοίου, τις διαδικασίες λειτουργίας και τις λοιπές ρυθμίσεις του πλοίου που χρειάζονται για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες περιλαμβάνουν:

α) 

την παροχή εύλογου χρόνου ώστε ο νεοπροσλαμβανόμενος ναυτικός να έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με:

i) 

το συγκεκριμένο εξοπλισμό τον οποίο θα χρησιμοποιεί ή θα χειρίζεται, και

ii) 

τις συγκεκριμένες διαδικασίες και ρυθμίσεις τήρησης φυλακών, ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και περιστάσεων έκτακτης ανάγκης, τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζει προκειμένου να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του·

β) 

τον καθορισμό ενός πεπειραμένου μέλους του πληρώματος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι θα παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε νεοπροσλαμβανόμενο ναυτικό να λαμβάνει βασική πληροφόρηση σε γλώσσα που να κατανοεί.

▼M1

4.  
Οι εταιρείες διασφαλίζουν ότι οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό που έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες στα επιβατηγά τους πλοία ro-ro έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση εξοικείωσης προκειμένου να αποκτήσουν τις ικανότητες που ενδείκνυνται για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν και για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα B-I/14 του κώδικα STCW.

▼M1

Άρθρο 15

Καταλληλότητα προς εκτέλεση υπηρεσίας

1.  

Με σκοπό την πρόληψη της κόπωσης, τα κράτη μέλη:

α) 

θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους ανάπαυσης για το προσωπικό που εκτελεί φυλακές και για εκείνους που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security) και την πρόληψη της ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 13·

β) 

απαιτούν τα συστήματα τήρησης φυλακών να είναι ρυθμισμένα κατά τρόπο ώστε η αποδοτικότητα του προσωπικού που εκτελεί φυλακή να μην μειώνεται λόγω κοπώσεως και οι υπηρεσίες να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε ο εκτελών την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου και οι εκτελούντες τις επόμενες φυλακές να έχουν επαρκώς αναπαυθεί και να είναι από κάθε άποψη κατάλληλοι για την άσκηση καθηκόντων.

2.  
Με σκοπό την αποτροπή της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπισθεί επαρκή μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο που επιφέρει η κόπωση των ναυτικών, ιδίως εκείνων των οποίων τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.
4.  

Σε όλα τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ή κατώτερου ναυτικού που αποτελεί μέρος φυλακής και σε εκείνα που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security) και την πρόληψη της ρύπανσης χορηγείται χρονικό διάστημα ανάπαυσης που δεν είναι λιγότερο από:

α) 

10 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών και

β) 

77 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών.

5.  
Οι ώρες ανάπαυσης δεν μπορεί να διαιρούνται σε περισσότερες από δύο περιόδους, η μία εκ των οποίων διαρκεί τουλάχιστον έξι ώρες και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν υπερβαίνουν τις 14 ώρες.
6.  
Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλων υπερισχυουσών επιχειρησιακών συνθηκών. Κλήσεις του πληρώματος, γυμνάσια πυρκαγιάς και σωσίβιων λέμβων, καθώς και τα προβλεπόμενα από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και από τα διεθνή όργανα γυμνάσια στο πλοίο, διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.
7.  
Τα κράτη μέλη απαιτούν τα προγράμματα τήρησης φυλακών να αναρτώνται σε ευπρόσιτα σημεία. Τα προγράμματα συντάσσονται σε τυποποιημένη μορφή στη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην αγγλική.
8.  
Στην περίπτωση που ένας ναυτικός ευρίσκεται σε άμεση διάθεση, όπως στην περίπτωση αστελέχωτου μηχανοστασίου, ο ναυτικός λαμβάνει επαρκή αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης εάν η κανονική περίοδος ανάπαυσής του διαταράσσεται από κλήσεις για εργασία.
9.  
Τα κράτη μέλη απαιτούν τα αρχεία των καθημερινών ωρών ανάπαυσης των ναυτικών να τηρούνται σε τυποποιημένη μορφή, στη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην αγγλική, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση συμμόρφωσης προς το παρόν άρθρο. Οι ναυτικοί λαμβάνουν αντίγραφο των στοιχείων του αρχείου που τους αφορούν, το οποίο υπογράφεται από τον πλοίαρχο, ή από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον πλοίαρχο, και από τους ναυτικούς.
10.  
Παρά τους κανόνες που καθορίζονται στις παραγράφους 3 έως 9, ο πλοίαρχος έχει το δικαίωμα να απαιτεί από έναν ναυτικό να εκτελεί όσες ώρες εργασίας απαιτούνται για την άμεση ασφάλεια του πλοίου, των ατόμων που επιβαίνουν σε αυτό ή του φορτίου ή για την παροχή βοηθείας σε άλλα πλοία ή άτομα που ευρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πλοίαρχος μπορεί να αναστείλει την ισχύ του προγράμματος ωρών ανάπαυσης και να απαιτήσει από έναν ναυτικό να εκτελέσει όσες ώρες εργασίας απαιτούνται μέχρις ότου αποκατασταθεί η ομαλή κατάσταση. Μόλις καταστεί δυνατό μετά την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών, ο πλοίαρχος εξασφαλίζει τη χορήγηση επαρκούς περιόδου ανάπαυσης σε όλους τους ναυτικούς που εκτέλεσαν εργασία στη διάρκεια προγραμματισμένης περιόδου ανάπαυσης.
11.  
Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις γενικές αρχές προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και σύμφωνα με την οδηγία 1999/63/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν, μέσω εθνικών νόμων, κανονισμών ή διαδικασίας για την αρμόδια αρχή να επιτρέπουν ή να καταχωρούν συλλογικές συμφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης των παραγράφων 4 στοιχείο β) και 5 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι το χρονικό διάστημα ανάπαυσης δεν είναι μικρότερο από 70 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών και συνεκτιμώντας τα όρια που τίθενται στις παραγράφους 12 και 13 του παρόντος άρθρου. Οι εξαιρέσεις αυτές τηρούν, κατά το δυνατόν, τα καθοριζόμενα πρότυπα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους άδειας ή να προβλέπουν τη χορήγηση αντισταθμιστικής αδείας για ναυτικούς που μετέχουν σε φυλακές ή για ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία που εκτελούν βραχείς πλόες. Οι εξαιρέσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη, κατά το δυνατό, τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της κόπωσης που περιέχονται στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW. Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.
12.  
Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11 από την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) δεν επιτρέπονται για περισσότερες από δύο διαδοχικές εβδομάδες. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο περιόδων εξαιρέσεων επί του πλοίου δεν είναι μικρότερα από το διπλάσιο της χρονικής διάρκειας της εξαίρεσης.
13.  
Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην παράγραφο 11, οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών που παρέχονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) δεν μπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις περιόδους, μία εκ των οποίων έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι ώρες και καμία από τις άλλες δύο περιόδους δεν έχει διάρκεια μικρότερη από μία ώρα. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν επεκτείνονται πέραν των δύο περιόδων 24 ωρών σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών.
14.  
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, με σκοπό την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνεύματος, ένα όριο όχι ανώτερο από 0,05 % ποσοστού συγκέντρωσης οινοπνεύματος στο αίμα ή 0,25 mg/l ποσοστού συγκέντρωσης οινοπνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα ή μια ποσότητα οινοπνεύματος που να οδηγεί σε ανάλογη συγκέντρωση οινοπνεύματος για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς και μέλη πληρώματος κατά την εκτέλεση καθορισμένων καθηκόντων ασφάλειας, ασφάλειας από έκνομες ενέργειας (security) και εκείνων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.

▼B

Άρθρο 16

Κατ’ εξαίρεση άδεια

1.  
Σε περιστάσεις εξαιρετικής ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, εφόσον, κατά την κρίση τους, τούτο δεν προξενεί κίνδυνο σε πρόσωπα, περιουσία ή στο περιβάλλον, να χορηγούν κατ’ εξαίρεση άδεια η οποία επιτρέπει σε κατονομαζόμενο ναυτικό να εργάζεται σε συγκεκριμένο πλοίο, για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες με ειδικότητα άλλη από εκείνη του χειριστή ασυρμάτου, εκτός αν αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, για την οποία δεν κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η κατ’ εξαίρεση άδεια έχει επαρκώς κατάλληλα προσόντα προς κάλυψη της κενής θέσης κατά τρόπο ασφαλή, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών. Πάντως, κατ’ εξαίρεση άδειες ναυτολόγησης δεν χορηγούνται σε πλοίαρχο ή πρώτο μηχανικό, εκτός περιστάσεων ανωτέρας βίας και τότε μόνον για την ελάχιστη δυνατή χρονική περίοδο.
2.  
Κάθε κατ’ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης παρεχόμενη για κάποια θέση, χορηγείται μόνο σε πρόσωπο το οποίο κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό προς πλήρωση της αμέσως κατώτερης θέσης. Αν, για την πλήρωση της κατώτερης θέσης, δεν απαιτείται από τη σύμβαση πιστοποιητικό, η κατ’ εξαίρεση άδεια μπορεί να χορηγείται σε πρόσωπο τα προσόντα και η πείρα του οποίου είναι, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, σαφώς ισοδύναμα με τις απαιτήσεις για την κάλυψη της θέσης, υπό την προϋπόθεση ότι, αν το πρόσωπο αυτό δεν κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό, υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση θεωρούμενη από τις αρμόδιες αρχές για να αποδεικνύει ότι τέτοια κατ’ εξαίρεση άδεια μπορεί να χορηγηθεί χωρίς κίνδυνο. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι η θέση για την οποία πρόκειται, πληρούται από κάτοχο κατάλληλου πιστοποιητικού, το ταχύτερο δυνατό.

Άρθρο 17

Ευθύνες των κρατών μελών για εκπαίδευση και αξιολόγηση

1.  

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τα όργανα που:

α) 

προσφέρουν την εκπαίδευση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3·

β) 

οργανώνουν ή/και εποπτεύουν τις εξετάσεις όταν απαιτούνται·

▼M1

γ) 

εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5·

▼B

δ) 

χορηγούν την κατ’ εξαίρεση άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 16.

2.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α) 

η όλη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών:

i) 

είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με τα γραπτά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεθόδων και μέσων παράδοσης, των διαδικασιών και του υλικού των κύκλων μαθημάτων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων προτύπων ικανότητας, και

ii) 

παρέχεται, παρακολουθείται, αξιολογείται και υποστηρίζεται από πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία δ), ε) και στ)·

β) 

τα πρόσωπα που εκτελούν εν υπηρεσία εκπαίδευση ή αξιολόγηση επί του πλοίου, το πράττουν μόνον εφόσον αυτή η εκπαίδευση ή αξιολόγηση δεν επηρεάζει αρνητικά την κανονική λειτουργία του πλοίου και εφόσον μπορούν να αφιερώνουν το χρόνο και την προσοχή τους στην εκπαίδευση ή την αξιολόγηση·

γ) 

οι εκπαιδευτές, επόπτες και υπεύθυνοι αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τους συγκεκριμένους τύπους και επίπεδα εκπαίδευσης ή αξιολόγησης της ικανότητας των ναυτικών είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά·

δ) 

οποιοδήποτε πρόσωπο εκπαιδεύει εν υπηρεσία ναυτικό είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την πιστοποίηση σύμφωνα με την παρούσα οδηγία:

i) 

έχει ιδίαν εκτίμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και κατανοεί τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που εκτελείται,

ii) 

διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για το έργο για το οποίο εκτελείται η εκπαίδευση, και

iii) 

εάν κατά την εκπαίδευση, χρησιμοποιείται προσομοιωτής:

— 
έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τις τεχνικές διαδικασίες που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών, και
— 
έχει εμπειρία χειρισμού στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που χρησιμοποιείται·
ε) 

οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο να εποπτεύει την εν υπηρεσία εκπαίδευση ναυτικού με σκοπό την απόκτηση των κατάλληλων προσόντων για πιστοποίηση, κατανοεί πλήρως το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τους συγκεκριμένους στόχους κάθε τύπου εκπαίδευσης που εκτελείται·

στ) 

οποιοδήποτε πρόσωπο διενεργεί αξιολόγηση ικανότητας εν υπηρεσία είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την πιστοποίηση βάσει της παρούσας οδηγίας:

i) 

έχει το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και κατανόησης της αξιολογούμενης ικανότητας,

ii) 

έχει τα κατάλληλα προσόντα για το υπό αξιολόγηση έργο,

iii) 

έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους για την πρακτική αξιολόγησης,

iv) 

έχει εμπειρία αξιολόγησης, και

v) 

αν διενεργεί αξιολόγηση που περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, έχει αποκτήσει πρακτική εμπειρία αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή υπό την εποπτεία και προς ικανοποίηση των απαιτήσεων έμπειρου υπευθύνου αξιολόγησης·

ζ) 

όταν κράτος μέλος αναγνωρίζει κύκλο εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τα προσόντα που αποκτώνται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ως μέρος των απαιτήσεών του για την έκδοση πιστοποιητικού, τα προσόντα και η πείρα των εκπαιδευτών και των υπεύθυνων αξιολόγησης καλύπτονται από την εφαρμογή των διατάξεων περί προτύπων ποιότητας του άρθρου 10. Αυτού του είδους τα προσόντα, η πείρα και η εφαρμογή προτύπων ποιότητας περιλαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε τεχνικές διδασκαλίας, καθώς και τις μεθόδους και την πρακτική εκπαίδευσης και αξιολόγησης και πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις των στοιχείων δ), ε) και στ).

Άρθρο 18

Επικοινωνία επί του πλοίου

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) 

με την επιφύλαξη των στοιχείων β) και δ), σε όλα τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους, υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή, διαθέσιμα μέσα για την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια, μεταξύ των μελών του πληρώματος του πλοίου, ιδίως όσον αφορά την ορθή και έγκαιρη λήψη και κατανόηση μηνυμάτων και οδηγιών·

β) 

σε όλα τα επιβατηγά πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους και σε όλα τα επιβατηγά πλοία τα οποία αρχίζουν ή/και τερματίζουν τον πλου τους σε λιμένα κράτους μέλους προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του πληρώματος για θέματα ασφαλείας, ορίζεται γλώσσα εργασίας, η οποία καταχωρίζεται στο ημερολόγιο του πλοίου·

η εταιρεία ή ο πλοίαρχος, κατά περίπτωση, ορίζουν την κατάλληλη γλώσσα εργασίας· κάθε ναυτικός πρέπει να κατανοεί και, όπου απαιτείται, να δίδει διαταγές και οδηγίες και να προβαίνει σε αναφορές στη γλώσσα αυτή·

εάν η γλώσσα εργασίας δεν είναι επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους, όλα τα σχέδια και οι κατάλογοι η ανάρτηση των οποίων απαιτείται, περιλαμβάνουν μετάφραση στη γλώσσα εργασίας·

γ) 

στα επιβατηγά πλοία το προσωπικό το οποίο στους πίνακες κατανομής πληρώματος έχει ορισθεί για να βοηθάει τους επιβάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι ευχερώς αναγνωρίσιμο και έχει ικανότητες επικοινωνίας επαρκείς για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη κατάλληλο και επαρκή συνδυασμό οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

i) 

την ή τις γλώσσες που αντιστοιχούν στις κύριες εθνικότητες μεταξύ των επιβατών οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν σε συγκεκριμένη διαδρομή,

ii) 

την πιθανότητα ότι η ικανότητα χρησιμοποίησης στοιχειώδους αγγλικού λεξιλογίου για τις βασικές οδηγίες επιτρέπει την επικοινωνία με επιβάτη που χρειάζεται βοήθεια, ανεξάρτητα από το εάν ο επιβάτης και το συγκεκριμένο μέλος του πληρώματος ομιλούν κοινή γλώσσα,

iii) 

την ενδεχόμενη ανάγκη επικοινωνίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με άλλο τρόπο (π.χ. με επίδειξη ή χειρονομίες ή επισήμανση των θέσεων αναγραφής των οδηγιών, των σημείων συνάθροισης, των σωστικών συσκευών ή των διαδρομών εκκένωσης), εφόσον η λεκτική επικοινωνία είναι πρακτικά ανεφάρμοστη,

iv) 

την έκταση της παροχής πλήρων οδηγιών ασφαλείας στους επιβάτες στη μητρική ή τις μητρικές τους γλώσσες,

v) 

τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να μεταδίδονται ανακοινώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ασκήσεων ώστε να παρέχεται αποφασιστικής σημασίας καθοδήγηση στους επιβάτες και να διευκολύνονται τα μέλη του πληρώματος κατά την παροχή βοήθειας στους επιβάτες·

δ) 

επί των πετρελαιοφόρων, των δεξαμενοπλοίων χημικών και των υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και οι κατώτεροι ναυτικοί είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή γλώσσα ή κοινές γλώσσες εργασίας·

ε) 

υπάρχουν κατάλληλα μέσα επικοινωνίας μεταξύ του πλοίου και των κατά ξηράν αρχών. Οι επικοινωνίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο V κανονισμός 14 παράγραφος 4 της σύμβασης SOLAS 74·

στ) 

όταν διενεργούν έλεγχο του κράτους λιμένα σύμφωνα με την οδηγία 95/21/ΕΚ, τα κράτη μέλη ελέγχουν επίσης κατά πόσον τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους που δεν είναι κράτος μέλος συμμορφούνται προς το παρόν άρθρο.

Άρθρο 19

▼M1

Αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας

1.  
Σε ναυτικούς που δεν είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών ικανότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη ή/και των πιστοποιητικών επάρκειας που εκδίδουν τα κράτη μέλη για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητάς τους και των πιστοποιητικών επάρκειάς τους μέσω των διαδικασιών που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

▼M2

2.  
Κράτος μέλος που προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να υπηρετήσουν σε πλοία που φέρουν τη σημαία του υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας. Στην εν λόγω προκαταρκτική ανάλυση, το κράτος μέλος παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αναγνώρισης της τρίτης χώρας, για την υποστήριξη της αίτησής του.

Μετά την υποβολή τέτοιας αίτησης από κράτος μέλος, η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω αίτηση και αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, για την έναρξη της αξιολόγησης του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην τρίτη χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Όταν εκδώσει θετική απόφαση για την έναρξη της αξιολόγησης, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και με τυχόν συμμετοχή του κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση και τυχόν άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να επαληθεύσει ότι η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και ότι λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης απατηλών πιστοποιητικών και προκειμένου να εξετάσει εάν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006.

3.  
Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλες οι εν λόγω απαιτήσεις, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες διατυπώνεται η απόφασή της σχετικά με την αναγνώριση τρίτης χώρας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, εντός 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης από το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα οφείλει να εφαρμόσει μείζονα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων στη νομοθεσία της και στο σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησής της προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδονται εντός 36 μηνών από την υποβολή της αίτησης από κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την εν λόγω αίτηση μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει την τρίτη χώρα μονομερώς μέχρις ότου εκδοθεί εκτελεστική πράξη δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση μονομερούς αναγνώρισης, το κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τον αριθμό των θεωρήσεων που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα, έως ότου εκδοθεί η εκτελεστική πράξη αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας.

▼B

4.  
Κράτος μέλος δύναται να αποφασίζει, όσον αφορά τα πλοία που φέρουν τη σημαία του, να θεωρήσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες αναγνωρισμένες από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στα σημεία 4 και 5 του παραρτήματος ΙΙ.
5.  
Οι αναγνωρίσεις πιστοποιητικών που εξέδωσε αναγνωρισμένη τρίτη χώρα και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, πριν από τη 14η Ιουνίου 2005, παραμένουν εν ισχύι.

Οι αναγνωρίσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη, εκτός αν η Επιτροπή τις ανακαλέσει μεταγενέστερα, δυνάμει του άρθρου 20.

6.  
Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο των τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.
7.  
Παρά την παράγραφο 6 του άρθρου 5, κράτος μέλος μπορεί, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, να επιτρέψει σε ναυτικό να υπηρετήσει υπό ιδιότητα πλην της ιδιότητας του αξιωματικού ασυρμάτου ή του χειριστή ασυρμάτου, εκτός από τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, μέχρι τρεις μήνες, σε πλοίο που φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, ενώ κατέχει κατάλληλο και έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί και θεωρηθεί δεόντως από τρίτη χώρα αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί διά θεωρήσεως από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ώστε να θεωρείται κατάλληλο για υπηρεσία σε πλοίο που φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους.

Οι έγγραφες αποδείξεις περί υποβολής αίτησης για θεώρηση στις αρμόδιες αρχές, πρέπει να διατηρούνται ευχερώς διαθέσιμες.

Άρθρο 20

Έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW

1.  
Παρά τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εάν κράτος μέλος θεωρήσει ότι αναγνωρισμένη τρίτη χώρα δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά, παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

Η Επιτροπή παραπέμπει αμελλητί το ζήτημα στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1.

2.  
Παρά τα κριτήρια που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, οσάκις η Επιτροπή θεωρεί ότι αναγνωρισμένη τρίτη χώρα δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη σχετικά, παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

Η Επιτροπή παραπέμπει αμελλητί το ζήτημα στην επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1.

3.  
Εάν κράτος μέλος σκοπεύει να ανακαλέσει θεωρήσεις όλων των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτη χώρα, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την πρόθεσή του, παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
4.  
Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, επανεξετάζει την αναγνώριση της αντίστοιχης τρίτης χώρας, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η χώρα αυτή έχει παραλείψει να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW.
5.  
Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι συγκεκριμένο ίδρυμα ναυτικής κατάρτισης δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, η Επιτροπή κοινοποιεί στην οικεία χώρα ότι η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας ανακαλείται εντός διαστήματος δύο μηνών, εκτός αν ληφθούν μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των απαιτήσεων της σύμβασης STCW.

▼M1

6.  
Η απόφαση ανάκλησης της αναγνώρισης λαμβάνεται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2. Τα οικεία κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης.

▼B

7.  
Οι θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση των πιστοποιητικών τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση ανάκλησης της αναγνώρισης της τρίτης χώρας, παραμένουν εν ισχύι. Ωστόσο, οι ναυτικοί που κατέχουν τέτοιες θεωρήσεις δεν μπορούν να ζητούν θεώρηση, η οποία τους αναγνωρίζει υψηλότερα προσόντα, εκτός αν αυτή η αναβάθμιση βασίζεται μόνο σε συμπληρωματική εμπειρία υπηρεσίας στη θάλασσα.

▼M2

8.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θεωρήσεις κράτους μέλους που να βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των οκτώ ετών, η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας επανεξετάζεται. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες διατυπώνει την απόφασή της μετά την εν λόγω επανεξέταση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, αφού πρώτα ενημερωθούν τα κράτη μέλη, καθώς και η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα.

▼B

Άρθρο 21

Επαναξιολόγηση

▼M2

1.  
Τρίτες χώρες που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 6, επαναξιολογούνται από την Επιτροπή, την οποία επικουρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, σε τακτική βάση και τουλάχιστον εντός δέκα ετών από την τελευταία αξιολόγηση, ώστε να επαληθεύεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα II, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης της έκδοσης απατηλών πιστοποιητικών.
2.  

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, διενεργεί επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών βάσει κριτηρίων προτεραιότητας. Στα εν λόγω κριτήρια προτεραιότητας περιλαμβάνονται τα εξής:

α) 

δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις που προκύπτουν κατά τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 23,

β) 

ο αριθμός των θεωρήσεων που βεβαιώνουν αναγνώριση σχετικά με πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία εκδίδονται από την τρίτη χώρα και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW ή σχετικά με πιστοποιητικά ικανότητας τα οποία εκδίδονται από την τρίτη χώρα,

γ) 

ο αριθμός των ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν πιστοποιηθεί από την τρίτη χώρα,

δ) 

ο αριθμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών που έχουν εγκριθεί από την τρίτη χώρα,

ε) 

η ημερομηνία της τελευταίας αξιολόγησης της τρίτης χώρας από την Επιτροπή και ο αριθμός των ελλείψεων σε βασικές διαδικασίες οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την εν λόγω αξιολόγηση,

στ) 

τυχόν σημαντική μεταβολή στο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας,

ζ) 

ο συνολικός αριθμός των ναυτικών που έχουν πιστοποίηση της τρίτης χώρας, οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τις σημαίες των κρατών μελών, και το επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων των εν λόγω ναυτικών,

η) 

πληροφορίες που αφορούν τα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην τρίτη χώρα που παρέχονται από οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες αρχές ή άλλους συμφεροντούχους, εφόσον διατίθενται.

Σε περίπτωση που τρίτη χώρα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας οδηγίας, η επαναξιολόγηση της εν λόγω τρίτης χώρας τίθεται σε προτεραιότητα σε σχέση με άλλες τρίτες χώρες.

▼B

3.  
Η Επιτροπή υποβάλλει στα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Άρθρο 22

Έλεγχος από το κράτος του λιμένα

▼M1

1.  
Ανεξαρτήτως της σημαίας του, κάθε πλοίο, με εξαίρεση τις κατηγορίες πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 2, ενόσω ευρίσκονται σε λιμένα κράτους μέλους, υπόκεινται σε έλεγχο κράτους του λιμένα από δεόντως εξουσιοδοτημένους προς τούτο επιθεωρητές ελέγχου αυτού του κράτους μέλους προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον όλοι οι ναυτικοί οι οποίοι υπηρετούν επί του πλοίου και οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας ή/και πιστοποιητικό επάρκειας ή/και αποδεικτικά έγγραφα βάσει της σύμβασης STCW, διαθέτουν όντως πιστοποιητικό ικανότητας ή έγκυρη κατ’ εξαίρεση άδεια ή/και πιστοποιητικό επάρκειας ή/και αποδεικτικά έγγραφα.

▼B

2.  
Τα κράτη μέλη, κατά τη διενέργεια του ελέγχου από το κράτος του λιμένα, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις και διαδικασίες τις οποίες ορίζει η οδηγία 95/21/ΕΚ.

Άρθρο 23

Διαδικασίες ελέγχου από το κράτος του λιμένα

1.  

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/21/ΕΚ, ο έλεγχος από το κράτος του λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 22 περιορίζεται στα εξής:

▼M1

α) 

εξακρίβωση ότι όλοι οι ναυτικοί οι οποίοι υπηρετούν επί πλοίου και οι οποίοι απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ικανότητας ή/και πιστοποιητικό επάρκειας σύμφωνα με τη σύμβαση STCW, είναι πράγματι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας ή έγκυρης κατ’ εξαίρεση άδειας ή/και πιστοποιητικού επάρκειας, ή αποδεικνύουν τεκμηριωμένα ότι έχει υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας αίτηση για θεώρηση πιστοποιούσα την αναγνώριση πιστοποιητικού ικανότητας·

▼B

β) 

εξακρίβωση ότι οι αριθμοί και τα πιστοποιητικά για τους ναυτικούς που υπηρετούν στο σκάφος είναι σύμφωνα με τις περί ασφαλούς επάνδρωσης απαιτήσεις των αρχών του κράτους της σημαίας.

▼M1

2.  

Η ικανότητα των ναυτικών του πλοίου να τηρούν τα πρότυπα τήρησης φυλακής και τα πρότυπα ασφάλειας, όπως απαιτείται από τη σύμβαση STCW, αξιολογείται σύμφωνα με το μέρος Α του κώδικα STCW εάν υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται ότι αυτά τα πρότυπα δεν τηρούνται, επειδή συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

▼B

α) 

το πλοίο συγκρούστηκε, προσάραξε ή εξώκειλε·

β) 

έγινε απόρριψη ουσιών από το πλοίο εν πλω, αγκυροβολημένο ή προσορμισμένο, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις·

γ) 

το πλοίο έκανε ελιγμούς κατά τρόπο αντικανονικό ή επισφαλή χωρίς να τηρούνται συνήθη μέτρα που έχουν θεσπισθεί από το ΔΝΟ ή πρακτικές και διαδικασίες ασφαλούς ναυσιπλοΐας·

▼M1

δ) 

το πλοίο διακυβερνάται κατά τρόπο που ενδεχομένως θα προξενήσει κίνδυνο σε πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον ή κατά τρόπο που διακυβεύει την ασφάλεια·

▼B

ε) 

το πιστοποιητικό αποκτήθηκε δολίως ή ο κάτοχός του δεν είναι το πρόσωπο για το οποίο το πιστοποιητικό είχε αρχικά εκδοθεί·

στ) 

το πλοίο φέρει σημαία τρίτης χώρας η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση STCW ή ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί ή οι κατώτεροι ναυτικοί έχουν πιστοποιητικά εκδοθέντα από τρίτη χώρα η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση STCW.

3.  
Παρά την εξακρίβωση του πιστοποιητικού, η δυνάμει της παραγράφου 2 αξιολόγηση μπορεί να απαιτεί από το ναυτικό να αποδεικνύει τα προσόντα του στον τόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Αυτή η απόδειξη μπορεί να περιλαμβάνει εξακρίβωση του ότι πληρούνται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τα πρότυπα τήρησης φυλακών και ότι το επίπεδο ικανοτήτων του ναυτικού επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 24

Κράτηση

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/21/ΕΚ, οι ακόλουθες ελλείψεις, εφόσον διαπιστωθεί από τον αξιωματικό που διενήργησε τον έλεγχο του κράτους μέλους ότι θέτουν σε κίνδυνο πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον, αποτελούν, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, το μοναδικό λόγο για τον οποίο ένα κράτος μέλος κρατεί ένα πλοίο:

α) 

οι ναυτικοί δεν έχουν πιστοποιητικό, κατάλληλο πιστοποιητικό, έγκυρη κατ’ εξαίρεση άδεια ή δεν προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει υποβληθεί αίτηση για θεώρηση με την οποία βεβαιώνεται η αναγνώριση στις αρχές του κράτους της σημαίας·

β) 

έλλειψη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κράτους της σημαίας για ασφαλή επάνδρωση·

γ) 

έλλειψη συμφωνίας των ρυθμίσεων φυλακών γέφυρας και μηχανής προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται για το πλοίο από το κράτος της σημαίας·

δ) 

απουσία σε τηρούμενη φυλακή προσώπου με προσόντα κατάλληλα για να χειρίζεται εξοπλισμό βασικό για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τις ραδιοεπικοινωνίες ασφαλείας ή την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης·

ε) 

έλλειψη αποδείξεων της επαγγελματικής επάρκειας όσον αφορά τα ανατεθειμένα σε ναυτικούς καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου και την πρόληψη της ρύπανσης·

στ) 

αδυναμία πρόβλεψης, τόσο για την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου όσο και για τις επακόλουθες, προσώπων που έχουν επαρκώς αναπαυθεί και είναι οπωσδήποτε κατάλληλα να αναλάβουν υπηρεσία.

Άρθρο 25

Συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής στο πλαίσιο του άρθρου 226 της συνθήκης, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, επαληθεύει, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά πενταετία, ότι τα κράτη μέλη πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.

▼M1

Άρθρο 25α

Στοιχεία για στατιστικούς σκοπούς

▼M2

1.  
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 8 και του άρθρου 21 παράγραφος 2 και για χρήση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τη χάραξη πολιτικής.

▼M1

2.  
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σε ετήσια βάση και σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα κράτη μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας όσον αφορά τα στοιχεία στην ανεπεξέργαστη μορφή τους. Οι επεξεργασμένες στατιστικές που εξάγονται βάσει αυτών των στοιχείων καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαφάνειας και προστασίας των πληροφοριών που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.
3.  
Τα κράτη μέλη, για να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να καθιστούν ανώνυμα όλα τα προσωπικά στοιχεία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα V, χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο παρέχει ή έχει εγκρίνει η Επιτροπή, πριν τα διαβιβάσουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί μόνον τα ανώνυμα αυτά στοιχεία.
4.  
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε τα μέτρα για τη συλλογή, υποβολή, αποθήκευση, ανάλυση και διάδοση των στοιχείων αυτών να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη στατιστική ανάλυση.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερή μέτρα όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για να διασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση των στατιστικών δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

▼M2

Άρθρο 26

Έκθεση αξιολόγησης

Το αργότερο έως τις 2 Αυγούστου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για δράσεις παρακολούθησης που πρέπει να ληφθούν υπό το φως της εν λόγω αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή αναλύει την εφαρμογή του καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη, καθώς και τις τυχόν εξελίξεις όσον αφορά τα ψηφιακά πιστοποιητικά για τους ναυτικούς σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τυχόν εξελίξεις όσον αφορά μια μελλοντική εξέταση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων αριστείας στη ναυσιπλοΐα, όπως προτείνεται στις συστάσεις που υπέβαλαν οι κοινωνικοί εταίροι.

Άρθρο 27

Τροποποίηση

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α για την τροποποίηση του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας και των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να ευθυγραμμίσει το εν λόγω παράρτημα και τις εν λόγω διατάξεις με τις τροποποιήσεις της σύμβασης STCW και του τμήματος Α του κώδικα STCW.
2.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α για την τροποποίηση του παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές περιορίζονται στο να λαμβάνουν υπόψη μόνο τις τροποποιήσεις της σύμβασης STCW και του τμήματος Α του κώδικα STCW, και τηρούν παράλληλα τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν αλλάζουν τις διατάξεις για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των δεδομένων όπως καθορίζεται στο άρθρο 25α παράγραφος 3.

Άρθρο 27α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 13 και στο άρθρο 27 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Αυγούστου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 13 και στο άρθρο 27 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  
Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  
Μόλις εκδώσει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
6.  
Κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 13 και το άρθρο 27 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

▼M1

Άρθρο 28

Διαδικασία Επιτροπής

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ( 2 ).
2.  
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η εν λόγω επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το προσχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 29

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 7, 9 έως 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 και το παράρτημα I και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

Για τους ναυτικούς που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή αναγνωρισμένο κύκλο εκπαίδευσης πριν από την 1η Ιουλίου 2013, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει, να αναγνωρίζει και να θεωρεί έως την 1η Ιανουαρίου 2017 πιστοποιητικά ικανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως είχαν πριν από τις 3 Ιανουαρίου 2013.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, ένα κράτος μέλος μπορεί να εξακολουθήσει να ανανεώνει και να επανεπικυρώνει πιστοποιητικά ικανότητας και θεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως είχαν αυτά πριν από τις 3 Ιανουαρίου 2013

▼B

Άρθρο 31

Γνωστοποίηση

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο όλων των διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 32

Κατάργηση

Η οδηγία 2001/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 34

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ STCW ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα συμπληρώνονται από τις υποχρεωτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του κώδικα STCW, εξαιρουμένου του κανονισμού VIII/2 του κεφαλαίου VIII.

Οποιαδήποτε αναφορά σε απαίτηση που περιέχεται σε κανονισμό, αποτελεί επίσης αναφορά στο αντίστοιχο τμήμα του μέρους Α του κώδικα STCW.

2. Το μέρος Α του κώδικα STCW περιέχει τα πρότυπα ικανότητας τα οποία απαιτούνται από τους υποψήφιους για την έκδοση και την επανεπικύρωση των πιστοποιητικών ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης STCW. Για να διευκρινισθεί η σχέση μεταξύ των εναλλακτικών διατάξεων πιστοποίησης του κεφαλαίου VII και των διατάξεων πιστοποίησης των κεφαλαίων II, III και IV, οι ικανότητες οι οποίες καθορίζονται στα πρότυπα ικανότητας ομαδοποιούνται καταλλήλως στους ακόλουθους επτά λειτουργικούς τομείς:

1. 

Ναυσιπλοΐα

2. 

Χειρισμός και στοιβασία φορτίου

3. 

Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα που βρίσκονται επ’ αυτού

4. 

Ναυτική μηχανολογία

5. 

Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και μηχανολογία συστημάτων ελέγχου

6. 

Συντήρηση και επισκευή

7. 

Ραδιοεπικοινωνίες

στα ακόλουθα επίπεδα ευθύνης:

1. 

Επίπεδο διευθυντικών καθηκόντων

2. 

Λειτουργικό επίπεδο

3. 

Επίπεδο υποστήριξης.

Οι λειτουργικοί τομείς και τα επίπεδα της ευθύνης προσδιορίζονται από υποτίτλους στους πίνακες προτύπων ικανότητας των κεφαλαίων II, III και IV του μέρους Α του κώδικα STCW.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Κανονισμός ΙΙ/1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά αξιωματικών που είναι υπεύθυνοι φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω

1. Κάθε αξιωματικός που είναι υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας και υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο 500 ο.χ. και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2. 

έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει εκπαίδευση επί του πλοίου η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος Α-ΙΙ/1 του κώδικα STCW και να περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, ή έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών,

2.3. 

έχει εκπληρώσει, κατά τη διάρκεια της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, καθήκοντα φυλακής γέφυρας υπό την επίβλεψη του πλοιάρχου ή ενός διπλωματούχου αξιωματικού για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών,

2.4. 

ανταποκρίνεται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των κανονισμών του κεφαλαίου IV για την εκτέλεση καθηκόντων ραδιοεπικοινωνίας σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας,

2.5. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/1 του κώδικα STCW, και

2.6. 

πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Κανονισμός ΙΙ/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης πλοιάρχων και υποπλοιάρχων πλοίων 500 ο.χ. ή άνω

Πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε πλοία 3000 ο.χ. και άνω

1. Κάθε πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε θαλασσοπλοούν πλοίο 3 000 ο.χ. και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω και έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε αυτήν την ειδικότητα:

2.1.1. 

για απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, τουλάχιστον 12 μηνών, και

2.1.2. 

για απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου, τουλάχιστον 36 μηνών, ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι λιγότερο από 24 μήνες, αν για τουλάχιστον δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία είχε την ειδικότητα υποπλοιάρχου, και

2.2. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται από τμήμα Α-ΙΙ/2 του κώδικα STCW, το οποίο αφορά σε πλοιάρχους και υποπλοιάρχους σε πλοία 3 000 ο.χ. και άνω.

Πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3000 ο.χ.

3. Κάθε πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε θαλασσοπλοούν πλοίο μεταξύ 500 και 3 000 ο.χ. είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

4.1. 

για την απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω,

4.2. 

για την απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω και έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών με αυτή την ειδικότητα· ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι λιγότερο από 24 μήνες, αν για τουλάχιστον δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία είχε την ειδικότητα υποπλοιάρχου, και

4.3. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/2 του κώδικα STCW, το οποίο αφορά πλοιάρχους και υποπλοιάρχους σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3 000 ο.χ.

Κανονισμός ΙΙ/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης αξιωματικών που είναι υπεύθυνοι τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας και πλοιάρχων πλοίων κάτω των 500 ο.χ.

Πλοία που δεν εκτελούν παράκτιους πλόες

1. Κάθε αξιωματικός υπεύθυνος τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο δεν εκτελεί παράκτιους πλόες, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας για πλοία 500 ο.χ. ή άνω.

2. Κάθε πλοίαρχος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο δεν εκτελεί παράκτιους πλόες, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας για υπηρεσία πλοιάρχου σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3 000 ο.χ.

Πλοία που εκτελούν παράκτιους πλόες

Αξιωματικός υπεύθυνος τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας

3. Κάθε αξιωματικός υπεύθυνος τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο εκτελεί παράκτιους πλόες, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο εκτελεί παράκτιους πλόες:

4.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

4.2. 

έχει συμπληρώσει:

4.2.1. 

ειδική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επαρκούς περιόδου κατάλληλης θαλάσσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους, ή

4.2.2. 

αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών στον κλάδο καταστρώματος,

4.3. 

ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών του κεφαλαίου IV που αφορούν στην εκτέλεση καθηκόντων ραδιοεπικοινωνίας σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας,

4.4. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/3 του κώδικα STCW για αξιωματικούς φυλακής γέφυρας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ., τα οποία απασχολούνται σε παράκτιους πλόες, και

4.5. 

πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Πλοίαρχος

5. Κάθε πλοίαρχος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο απασχολείται σε παράκτιους πλόες είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

6. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ. το οποίο απασχολείται σε παράκτιους πλόες:

6.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 20 ετών,

6.2. 

έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ως αξιωματικός φυλακής γέφυρας,

6.3. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/3 του κώδικα STCW, το οποίο αφορά σε πλοιάρχους σε πλοία κάτω των 500 ο.χ. τα οποία απασχολούνται σε παράκτιους πλόες και

6.4. 

πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Εξαιρέσεις

7. Εάν η αρχή θεωρεί ότι το μέγεθος και οι συνθήκες πλου του πλοίου είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού και του τμήματος Α-ΙΙ/3 του κώδικα STCW αδικαιολόγητη ή ανέφικτη, τότε μπορεί να εξαιρεί τον πλοίαρχο ή τον αξιωματικό φυλακής γέφυρας τέτοιου πλοίου, ή κατηγοριών πλοίων, αναλόγως, από μερικές απαιτήσεις, έχοντας υπόψη την ασφάλεια των λοιπών πλοίων που ενδέχεται να πλέουν στα ίδια ύδατα.

Κανονισμός ΙΙ/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης για κατώτερους ναυτικούς που αποτελούν μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας

1. Κάθε κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούν πλοίο 500 ο.χ. ή άνω, εκτός των εκπαιδευομένων κατώτερων ναυτικών και εκείνων που εκτελούν υπηρεσίες φυλακής ανειδίκευτου χαρακτήρα, είναι κάτοχος κατάλληλων πιστοποιητικών για την εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών,

2.2. 

έχει συμπληρώσει:

2.2.1. 

αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία που περιλαμβάνει εξάμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση και εμπειρία, ή

2.2.2. 

ειδική εκπαίδευση, είτε πριν εισέλθει στη θάλασσα είτε επί του πλοίου, που περιλαμβάνει αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον δύο μηνών και

2.3. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/4 του κώδικα STCW.

3. Η θαλάσσια υπηρεσία, η εκπαίδευση και η εμπειρία που απαιτούνται από τα σημεία 2.2.1 και 2.2.2 σχετίζονται με δραστηριότητες τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας και περιλαμβάνουν την εκτέλεση καθηκόντων που εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη του πλοιάρχου, του αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας ή προσοντούχου κατώτερου ναυτικού.

Κανονισμός ΙΙ/5

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερου ναυτικού ως ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος

1. Κάθε ειδικευμένος ναυτικός καταστρώματος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο 500 ο.χ. και άνω είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2. 

πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερου ναυτικού που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας,

2.3. 

ενόσω έχει τα προσόντα να υπηρετεί ως κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος σε φυλακή ναυσιπλοΐας, έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο καταστρώματος:

2.3.1. 

τουλάχιστον 18 μηνών, ή

2.3.2. 

τουλάχιστον 12 μηνών και έχει ολοκληρώσει την αναγνωρισμένη εκπαίδευση, και

2.4. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/5 του κώδικα STCW.

3. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από τους ειδικευμένους ναυτικούς για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο τμήμα A-II/5 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων τους.

4. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, κράτος μέλος που είναι και μέρος της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για έκδοση πιστοποιητικών σε ειδικευμένους ναυτικούς, του 1946 (αριθ. 74) μπορεί να εξακολουθήσει να ανανεώνει και να επανεπικυρώνει πιστοποιητικά και θεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας.

5. Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα του κλάδου καταστρώματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κανονισμός ΙΙΙ/1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποίηση αξιωματικών υπεύθυνων φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή οριζόμενων αξιωματικών υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια

1. Κάθε αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενος αξιωματικός υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο πλοίου θαλασσοπλοούντος κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2. 

έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει εκπαίδευση επί του πλοίου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος Α-ΙΙΙ/1 του κώδικα STCW και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, ή έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 30 μήνες αφορούν θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου,

2.3. 

έχει εκπληρώσει, κατά τη διάρκεια της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, καθήκοντα τήρησης φυλακής μηχανοστασίου υπό την επίβλεψη του πρώτου μηχανικού ή διπλωματούχου αξιωματικού μηχανής για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών,

2.4. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/1 του κώδικα STCW και

2.5. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Κανονισμός ΙΙΙ/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης πρώτου και δεύτερου μηχανικού πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 3 000  kW και άνω

1. Κάθε πρώτος και δεύτερος μηχανικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3 000  kW και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής μηχανής σε πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας κινούμενα με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω και έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε αυτήν την ειδικότητα:

2.1.1. 

για πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού, τουλάχιστον 12 μηνών ως διπλωματούχος αξιωματικός μηχανής, και

2.1.2. 

για απόκτηση πιστοποιητικού πρώτου μηχανικού, τουλάχιστον 36 μηνών, ωστόσο η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι λιγότερο από 24 μήνες, αν για τουλάχιστον δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία είχε την ειδικότητα δεύτερου μηχανικού, και

2.2. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζει το τμήμα Α-ΙΙΙ/2 του κώδικα STCW.

Κανονισμός ΙΙΙ/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης πρώτου και δεύτερου μηχανικού πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι μεταξύ 750 και 3 000  kW

1. Κάθε πρώτος και δεύτερος μηχανικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος μεταξύ 750 και 3 000  kW είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού φυλακής μηχανής, και:

2.1.1. 

για πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού, έχει τουλάχιστον 12 μηνών αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα βοηθού αξιωματικού μηχανής ή μηχανικού ή αξιωματικού μηχανής, και

2.1.2. 

για πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού, έχει τουλάχιστον 24 μηνών αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, εκ των οποίων όχι λιγότεροι από 12 μήνες έχουν διανυθεί μετά την απόκτηση πιστοποιητικού δεύτερου μηχανικού, και

2.2. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και να ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζει το τμήμα Α-ΙΙΙ/3 του κώδικα STCW.

3. Κάθε αξιωματικός μηχανής με πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού σε πλοία κινούμενα με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3 000  kW και άνω, μπορεί να υπηρετεί ως πρώτος μηχανικός σε πλοίο κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος κάτω των 3 000  kW, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την ανάλογη θεώρηση στο πιστοποιητικό του.

Κανονισμός ΙΙΙ/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερων ναυτικών που αποτελούν μέρος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή έχουν ορισθεί να εκτελούν καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια

1. Κάθε κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει ορισθεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούν πλοίο κινούμενο με προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω, εκτός των εκπαιδευομένων κατώτερων ναυτικών και εκείνων που εκτελούν υπηρεσίες φυλακής ανειδίκευτου χαρακτήρα, είναι κάτοχος κατάλληλων πιστοποιητικών για την εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών,

2.2. 

έχει συμπληρώσει:

2.2.1. 

αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία που περιλαμβάνει εξάμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση και εμπειρία, ή

2.2.2. 

ειδική εκπαίδευση, είτε πριν εισέλθει στη θάλασσα είτε επί του πλοίου, που περιλαμβάνει αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον δύο μηνών και

2.3. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/4 του κώδικα STCW.

3. Η θαλάσσια υπηρεσία, η εκπαίδευση και η εμπειρία που απαιτούνται από τα σημεία 2.2.1 και 2.2.2 σχετίζονται με δραστηριότητες τήρησης φυλακής μηχανοστασίου και περιλαμβάνουν την εκτέλεση καθηκόντων που εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη προσοντούχου μηχανικού ή προσοντούχου κατώτερου ναυτικού.

Κανονισμός ΙΙΙ/5

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερων ναυτικών που υπηρετούν ως ειδικευμένοι ναυτικοί μηχανής σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή μελών πληρώματος που έχουν ορισθεί να εκτελούν καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια

1. Κάθε ειδικευμένος ναυτικός μηχανής που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2. 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερου ναυτικού που αποτελεί μέρος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή έχει ορισθεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια,

2.3. 

ενόσω έχει τα προσόντα να υπηρετεί ως κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος σε φυλακές μηχανοστασίου, έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου:

2.3.1. 

τουλάχιστον 12 μηνών, ή

2.3.2. 

τουλάχιστον 6 μηνών και έχει ολοκληρώσει την αναγνωρισμένη εκπαίδευση, και

2.4. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/5 του κώδικα STCW.

3. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από κατώτερους ναυτικούς μηχανοστασίου για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο τμήμα A-III/5 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων του.

4. Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα του κλάδου μηχανοστασίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Κανονισμός ΙΙΙ/6

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού

1. Κάθε ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2. 

έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 6 μήνες αφορούν θαλάσσια υπηρεσία η οποία αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος Α-ΙΙΙ/6 του κώδικα STCW και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, ή έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 30 μήνες αφορούν θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου,

2.3. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/6 του κώδικα STCW, και

2.4. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, στο τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

3. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από τους ηλεκτροτεχνικούς αξιωματικούς για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο τμήμα A-III/6 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων του.

4. Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα επί του πλοίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-III/6 του κώδικα STCW.

5. Παρά τις ως άνω απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4, ένα άτομο που έχει τα ενδεικνυόμενα προσόντα μπορεί να θεωρείται από κράτος μέλος ικανό να εκτελεί ορισμένες λειτουργίες του τμήματος A-III/6.

Κανονισμός ΙΙΙ/7

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης ηλεκτροτεχνικών κατώτερων ναυτικών

1. Κάθε ηλεκτροτεχνικός κατώτερος ναυτικός που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2. 

έχει συμπληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία που περιλαμβάνει δωδεκάμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση και εμπειρία, ή

2.3. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον 6 μηνών, ή

2.4. 

έχει τα προσόντα που απαιτούνται από τα πρότυπα τεχνικής ικανότητας του πίνακα A-III/7 του κώδικα STCW και αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον 3 μηνών, και

2.5. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/7 του κώδικα STCW,

3. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από τους ηλεκτροτεχνικούς κατώτερους ναυτικούς για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο μέρος A-III/7 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων του.

4. Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα επί του πλοίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-III/7 του κώδικα STCW.

5. Παρά τις ως άνω απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4, ένα άτομο που έχει τα ενδεικνυόμενα προσόντα μπορεί να θεωρείται από κράτος μέλος ικανό να εκτελεί ορισμένες λειτουργίες του τμήματος A-III/7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Επεξηγηματικό σημείωμα

Οι υποχρεωτικές διατάξεις για την εκτέλεση φυλακών ασυρμάτου περιλαμβάνονται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών και στη σύμβαση SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί. Οι διατάξεις για τη συντήρηση του ασυρμάτου περιλαμβάνονται στη σύμβαση SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και στις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΔΝΟ).

Κανονισμός IV/1

Εφαρμογή

1. Εκτός από ό,τι ορίζεται στο σημείο 2, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στους χειριστές ασυρμάτου σε πλοία τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) όπως ορίζεται στη σύμβαση SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Οι χειριστές ασυρμάτου πλοίων που δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συστήματος GMDSS του κεφαλαίου IV της σύμβασης SOLAS 74, δεν υποχρεούνται να ικανοποιούν τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Οι χειριστές ασυρμάτου των παραπάνω πλοίων υποχρεούνται, ωστόσο, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χορήγηση και αναγνώριση των κατάλληλων πιστοποιητικών, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας, στους εν λόγω χειριστές ασυρμάτου.

Κανονισμός IV/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά χειριστών ασυρμάτου GMDSS

1. Κάθε άτομο που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα ασυρμάτου σε πλοίο το οποίο υποχρεούται να συμμετέχει στο σύστημα GMDSS είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού GMDSS, το οποίο να έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από το κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνίας.

2. Επιπλέον, κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό για υπηρεσία σε πλοίο το οποίο υποχρεούται, δυνάμει της σύμβασης SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, να διαθέτει εγκατάσταση ασυρμάτου:

2.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών και

2.2. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-IV/2 του κώδικα STCW.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Κανονισμός V/1-1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων, αξιωματικών και κατώτερων ναυτικών σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια

1. Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σχετικά με το φορτίο ή τον εξαρτισμό φορτίου σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για τις λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων έχει ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-VI/1 του κώδικα STCW και έχει συμπληρώσει:

2.1. 

τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 1 του κώδικα STCW, ή

2.2. 

αναγνωρισμένη βασική εκπαίδευση για τις λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3. Οι πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο άμεσα υπεύθυνο για φόρτωση, εκφόρτωση και διαμετακόμιση, χειρισμού φορτίου, καθαρισμό δεξαμενής ή άλλες λειτουργίες σχετικές με το φορτίο σε πετρελαιοφόρα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων.

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων:

4.1. 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων, και

4.2. 

ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων:

4.2.1. 

έχει τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πετρελαιοφόρα, ή

4.2.2. 

έχει τουλάχιστον ένα μήνα αναγνωρισμένης εκπαίδευσης επί του πλοίου σε πετρελαιοφόρα με ειδικότητα υπεράριθμου ναυτικού η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών του τμήματος B-V/1 του κώδικα STCW και

4.3. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

5. Οι πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο άμεσα υπεύθυνο για φόρτωση, εκφόρτωση και διαμετακόμιση, χειρισμού φορτίου, καθαρισμό δεξαμενής ή άλλες λειτουργίες σχετικές με το φορτίο σε χημικά δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου σε χημικά δεξαμενόπλοια.

6. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου χημικών δεξαμενόπλοιων:

6.1. 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων και

6.2. 

ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων:

6.2.1. 

έχει τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε χημικά δεξαμενόπλοια, ή

6.2.2. 

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα αναγνωρισμένης εκπαίδευσης επί του πλοίου σε χημικά δεξαμενόπλοια με ειδικότητα υπεράριθμου ναυτικού η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών του τμήματος B-V/1 του κώδικα STCW και

6.3. 

έχει ολκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για λειτουργίες φορτίου χημικών δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την έκδοση του πιστοποιητικού επάρκειας για ναυτικούς οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 4 ή 6, κατά περίπτωση, ή την πρέπουσα θεώρηση για ήδη υπάρχον πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας.

Κανονισμός V/1-2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων, αξιωματικών και κατώτερων ναυτικών υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων

1. Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σχετικά με το φορτίο ή τον εξαρτισμό φορτίου σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για τις λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων έχει ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-VI/1 του κώδικα STCW και έχει συμπληρώσει:

2.1. 

τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-2, παράγραφος 1 του κώδικα STCW, ή

2.2. 

αναγνωρισμένη βασική εκπαίδευση για τις λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-2, παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3. Οι πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο άμεσα υπεύθυνο για φόρτωση, εκφόρτωση, διαμετακόμιση, χειρισμό φορτίου, καθαρισμό δεξαμενής ή άλλες λειτουργίες σχετικές με το φορτίο σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων.

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων:

4.1. 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων και

4.2. 

ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων:

4.2.1. 

έχει τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια, ή

4.2.2. 

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα αναγνωρισμένης εκπαίδευσης επί του πλοίου σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια με ειδικότητα υπεράριθμου ναυτικού η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών του τμήματος B-V/1 του κώδικα STCW, και

4.3. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-2, παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την έκδοση του πιστοποιητικού επάρκειας για ναυτικούς οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο παραγράφους 2 ή 4, κατά περίπτωση, ή την κατάλληλη θεώρηση για ήδη υπάρχον πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας.

▼M2

Κανονισμός V/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων, αξιωματικών, μελών πληρώματος και λοιπού προσωπικού σε επιβατηγά πλοία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους πλοιάρχους, τους αξιωματικούς, τα μέλη πληρώματος και το λοιπό προσωπικό που υπηρετούν σε επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών σε προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

2. Πριν από την ανάθεση καθηκόντων επί του πλοίου, όλα τα πρόσωπα που υπηρετούν σε επιβατηγό πλοίο πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος A-VI/1 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3. Οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί, τα μέλη πληρώματος και το λοιπό προσωπικό που υπηρετούν σε επιβατηγό πλοίο πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την εξοικείωση που απαιτείται από τις παραγράφους 5 έως 9 κατωτέρω, σύμφωνα με την ειδικότητά τους, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

4. Οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί, μέλη πληρώματος και το λοιπό προσωπικό που απαιτείται να εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 έως 9 κατωτέρω, σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, λαμβάνουν την κατάλληλη επανεκπαίδευση ή απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός της προηγούμενης πενταετίας.

5. Το προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εξοικείωσή του με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά πλοία κατάλληλη για την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του, όπως ορίζονται στο τμήμα A-V/2 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

6. Το προσωπικό που παρέχει άμεσες υπηρεσίες σε επιβάτες στους χώρους επιβατών σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση ασφάλειας που ορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

7. Οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί και τα μέλη πληρώματος με προσόντα σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και VII του παρόντος παραρτήματος και το λοιπό προσωπικό που έχει καθοριστεί στον πίνακα κατανομής πληρώματος για να βοηθούν επιβάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους σε επιβατηγά πλοία, όπως καθορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

8. Οι πλοίαρχοι, οι πρώτοι μηχανικοί, οι υποπλοίαρχοι, οι δεύτεροι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής πληρώματος έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια επιβατών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά πλοία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως καθορίζεται στο τμήμα A-V/2 παράγραφος 4 του κώδικα STCW.

9. Οι πλοίαρχοι, οι πρώτοι μηχανικοί, οι υποπλοίαρχοι, οι δεύτεροι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η άμεση ευθύνη επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, φορτοεκφόρτωσης ή ασφάλισης φορτίου ή κλεισίματος των ανοιγμάτων κύτους σε επιβατηγά πλοία ro-ro πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση στην ασφάλεια των επιβατών, φορτίου και την ακεραιότητα του κύτους, όπως καθορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 5 του κώδικα STCW.

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εκδίδονται αποδεικτικά στοιχεία εκπαίδευσης σε κάθε άτομο που διαπιστώνεται ότι διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 9 του παρόντος κανονισμού.

▼M2

Κανονισμός V/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων πλοιάρχων, αξιωματικών, μελών πληρώματος και λοιπού προσωπικού στα πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς, μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό που υπηρετούν σε πλοία, τα οποία υπόκεινται στον κώδικα IGF.

2. Προτού τους ανατεθούν καθήκοντα σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που απαιτείται κατά τις παραγράφους 4 έως 9 κατωτέρω σύμφωνα με την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

3. Όλοι οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, πριν από την ανάληψη καθηκόντων επί του πλοίου, λαμβάνουν την κατάλληλη εξοικείωση στο πλοίο και τον ειδικό εξοπλισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της παρούσας οδηγίας.

4. Οι ναυτικοί που είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένα καθήκοντα ασφάλειας τα οποία αφορούν τη φροντίδα, τη χρήση ή την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στα καύσιμα για πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF.

5. Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-V/3 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

6. Οι ναυτικοί που είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένα καθήκοντα ασφάλειας που αφορούν τη φροντίδα, τη χρήση ή την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στα καύσιμα για πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα και την πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό V/1-2 παράγραφοι 2 και 5 ή τον κανονισμό V/1-2 παράγραφοι 4 και 5 σε υγραεριοφόρα, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 1 του κώδικα STCW για τη βασική εκπαίδευση για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF.

7. Οι πλοίαρχοι, οι μηχανικοί και όλο το προσωπικό με άμεση ευθύνη στη φροντίδα και τη χρήση των καυσίμων και των συστημάτων καυσίμων σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF κατέχουν πιστοποιητικό ανώτερης εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF.

8. Κάθε υποψήφιος για πιστοποίηση ανώτερης εκπαίδευσης για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF πρέπει να είναι κάτοχος του πιστοποιητικού επάρκειας που περιγράφεται στην παράγραφο 4 και επιπλέον:

8.1. 

να έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για υπηρεσία σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF και να πληροί το πρότυπο ικανότητας, όπως ορίζεται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 2 του κώδικα STCW, και

8.2. 

να έχει συμπληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός μηνός που περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού καυσίμων σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF. Οι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού καυσίμων είναι δυνατό να αντικατασταθούν από αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε προσομοιωτή επιχειρήσεων ανεφοδιασμού καυσίμων ως μέρος της εκπαίδευσης της παραγράφου 8.1 ανωτέρω.

9. Οι πλοίαρχοι, οι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο με άμεση ευθύνη στη φροντίδα και τη χρήση των καυσίμων σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, που διαθέτουν τα προσόντα και την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα A–V/1-2 παράγραφος 2 του κώδικα STCW για υπηρεσία σε υγραεριοφόρα, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα A-V/3 παράγραφος 2 του κώδικα STCW για ανώτερη εκπαίδευση σε πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF, υπό την προϋπόθεση ότι επίσης:

9.1. 

πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6,

9.2. 

πληρούν τις απαιτήσεις ανεφοδιασμού καυσίμων της παραγράφου 8.2 ή έχουν συμμετάσχει σε πραγματοποίηση τριών λειτουργιών φορτίου επί υγραεριοφόρων και

9.3. 

έχουν συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία τριών μηνών τα τελευταία πέντε έτη σε:

9.3.1. 

πλοία που υπόκεινται στον κώδικα IGF,

9.3.2. 

δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ως φορτίο καύσιμα τα οποία καλύπτονται από τον κώδικα IGF ή

9.3.3. 

πλοία που χρησιμοποιούν ως καύσιμα αέρια ή καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης.

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας σε ναυτικούς που έχουν τα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 7, κατά περίπτωση.

11. Οι ναυτικοί οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικά επάρκειας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 7 ανωτέρω πρέπει, σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία, να λαμβάνουν κατάλληλη επανεκπαίδευση ή απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός της προηγούμενης πενταετίας.

Κανονισμός V/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων και αξιωματικών καταστρώματος πλοίων που πλέουν σε πολικά ύδατα

1. Οι πλοίαρχοι, οι υποπλοίαρχοι και οι αξιωματικοί που εκτελούν φυλακή ναυσιπλοΐας σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα κατέχουν πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα, όπως απαιτείται από τον πολικό κώδικα.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα πρέπει να έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη βασική εκπαίδευση για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα και να πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/4 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3. Οι πλοίαρχοι και οι υποπλοίαρχοι πλοίων που πλέουν σε πολικά ύδατα κατέχουν πιστοποιητικό ανώτερης εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα, όπως απαιτείται από τον πολικό κώδικα.

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα πρέπει να:

4.1. 

πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης βασικής εκπαίδευσης για πλοία σε πολικά ύδατα,

4.2. 

διαθέτει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος τουλάχιστον δύο μηνών, σε διοικητικό επίπεδο ή κατά την εκτέλεση καθηκόντων τήρησης φυλακής, σε επιχειρησιακό επίπεδο, εντός πολικών υδάτων ή άλλη ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, και

4.3. 

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα και πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/4 παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας σε ναυτικούς που έχουν τα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 4, κατά περίπτωση.

6. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, οι ναυτικοί που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πολικά ύδατα πριν από την 1η Ιουλίου 2018 πρέπει να μπορούν αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2:

6.1. 

διαθέτοντας αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο που πλέει σε πολικά ύδατα ή ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία και έχοντας εκτελέσει καθήκοντα καταστρώματος σε επιχειρησιακό ή διοικητικό επίπεδο, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών συνολικά εντός των προηγούμενων πέντε ετών, ή

6.2. 

έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων που έχει οργανωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα.

7. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, οι ναυτικοί που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πολικά ύδατα πριν από την 1η Ιουλίου 2018 πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4:

7.1. 

διαθέτοντας αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο που πλέει σε πολικά ύδατα ή ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία και έχοντας εκτελέσει καθήκοντα καταστρώματος σε διοικητικό επίπεδο για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών συνολικά εντός των προηγούμενων πέντε ετών ή

7.2. 

έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων που πληροί τις οδηγίες εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα και έχοντας ολοκληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο που πλέει σε πολικά ύδατα ή ισοδύναμη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία εκτελώντας καθήκοντα καταστρώματος σε διοικητικό επίπεδο για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών συνολικά εντός των προηγούμενων πέντε ετών.

▼M1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Κανονισμός VI/1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για εξοικείωση σε θέματα ασφάλειας, βασική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους ναυτικούς

1. Κάθε ναυτικός αποκτά εξοικείωση και βασική εκπαίδευση ή κατάρτιση σύμφωνα με το τμήμα Α-VI/1 του κώδικα STCW και ανταποκρίνεται στο κατάλληλο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο εν λόγω τμήμα.

2. Σε περίπτωση που η βασική εκπαίδευση δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης.

Κανονισμός VI/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων, λέμβων διάσωσης και ταχύπλοων λέμβων διάσωσης

1. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων και λέμβων διάσωσης, με εξαίρεση τις ταχύπλοες λέμβους διάσωσης:

1.1. 

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

1.2. 

έχει αναγνωρισμένη υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ή έχει παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών και

1.3. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας για έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων και λέμβων διάσωσης που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW.

2. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση ταχύπλοων λέμβων διάσωσης:

2.1. 

είναι κάτοχος πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων και λέμβων διάσωσης, με εξαίρεση τις ταχύπλοες λέμβους διάσωσης,

2.2. 

έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και

2.3. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας για έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας στη χρήση ταχύπλοων λέμβων διάσωσης που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/2 παράγραφοι 7 έως 10 του κώδικα STCW.

Κανονισμός VI/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης

1. Οι ναυτικοί που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, τακτική και διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Α-VI/3, παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW και ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο εν λόγω τμήμα.

2. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης.

Κανονισμός VI/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και την ιατρική περίθαλψη

1. Οι ναυτικοί στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα παροχής πρώτων βοηθειών επί του πλοίου ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας για τις πρώτες βοήθειες που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/4 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κώδικα STCW.

2. Οι ναυτικοί στους οποίους ανατίθεται η ευθύνη της ιατρικής περίθαλψης επί του πλοίου ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας για την ιατρική περίθαλψη σε πλοία που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/4 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κώδικα STCW.

3. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών ή ιατρικής περίθαλψης δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παροχή πρώτων βοηθειών ή ιατρικής περίθαλψης.

Κανονισμός VI/5

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας για αξιωματικούς ασφάλειας πλοίου

1. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας αξιωματικού ασφάλειας πλοίου:

1.1. 

έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ή ενδεδειγμένη θαλάσσια υπηρεσία και γνώση των λειτουργιών του πλοίου και

1.2. 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας για έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας αξιωματικού ασφάλειας πλοίου που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/5 παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας σε κάθε άτομο που διαπιστώνεται ότι έχει τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Κανονισμός VI/6

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ασφαλείας για όλους τους ναυτικούς

1. Κάθε ναυτικός αποκτά εξοικείωση με την ασφάλεια και να παρακολουθεί κατάρτιση ή εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφαλείας σύμφωνα με το τμήμα Α-VI/6 παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW και ανταποκρίνεται στο κατάλληλο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται σε αυτό.

2. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση για θέματα ασφάλειας δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας.

3. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τη σχετική με την ασφάλεια κατάρτιση ή εκπαίδευση που απαιτούσε από τους ναυτικούς που κατείχαν ή μπορούσαν να πιστοποιήσουν προσόντα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, με αυτή που καθορίζεται στο τμήμα A-VI/6 παράγραφος 4 του κώδικα STCW και καθορίζει κατά πόσον πρέπει να απαιτηθεί από αυτούς τους ναυτικούς να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους.

Ναυτικοί με συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας

4. Οι ναυτικοί στους οποίους ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/6 παράγραφοι 6 έως 8 του κώδικα STCW.

5. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση σε συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας.

6. Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας που απαιτούσε από τους ναυτικούς με συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας οι οποίοι κατείχαν ή μπορούσαν να πιστοποιήσουν προσόντα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, με αυτά που καθορίζονται στο τμήμα A-VI/6 παράγραφος 8 του κώδικα STCW και καθορίζει κατά πόσον πρέπει να απαιτηθεί από αυτούς τους ναυτικούς να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κανονισμός VII/1

Έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών

1. Πέρα από τις απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών που περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν την έκδοση ή να επιτρέπουν την έκδοση πιστοποιητικών διαφορετικών από εκείνα τα οποία αναφέρονται στους κανονισμούς των κεφαλαίων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι:

1.1. 

τα καθήκοντα και τα επίπεδα αρμοδιότητας που αναγράφονται στα πιστοποιητικά και στις θεωρήσεις επιλέγονται από αυτά που αναφέρονται στα τμήματα A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 και A-IV/2 του κώδικα STCW και είναι πανομοιότυπα με αυτά,

1.2. 

οι υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στα αντίστοιχα τμήματα του κώδικα STCW καθώς και, όπως ορίζεται στο τμήμα Α-VII/1 του κώδικα αυτού, για τα καθήκοντα και τα επίπεδα ευθύνης που αναγράφονται στα πιστοποιητικά και στις θεωρήσεις,

1.3. 

οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων και τα επίπεδα ευθύνης που αναγράφονται στο πιστοποιητικό. Η ελάχιστη διάρκεια θαλάσσιας υπηρεσίας πρέπει να αντιστοιχεί στη διάρκεια θαλάσσιας υπηρεσίας που ορίζεται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος παραρτήματος. Ωστόσο, η ελάχιστη διάρκεια θαλάσσιας υπηρεσίας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που ορίζεται στο τμήμα Α-VII/2 του κώδικα STCW,

1.4. 

οι υποψήφιοι προς απόκτηση πιστοποιητικού που πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα ναυσιπλοΐας σε επιχειρησιακό επίπεδο πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κανονισμών του κεφαλαίου IV, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση καθηκόντων ασυρμάτου σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας,

1.5. 

τα πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας οδηγίας και τις διατάξεις που περιέχονται στο κεφάλαιο VII του κώδικα STCW.

2. Κανένα πιστοποιητικό δεν εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου εάν το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει προηγουμένως στην Επιτροπή τις απαιτούμενες βάσει της σύμβασης STCW πληροφορίες.

Κανονισμός VII/2

Πιστοποίηση ναυτικών

Κάθε ναυτικός που εκτελεί οιοδήποτε καθήκον ή ομάδα καθηκόντων τα οποία ορίζονται στους πίνακες A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ή A-II/5 του κεφαλαίου ΙΙ ή στους πίνακες A-III/1, A-III/2, A-III/3 ή A-III/4 ή A-III/5 του κεφαλαίου ΙΙΙ ή Α-IV/2 του κεφαλαίου IV του κώδικα STCW, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας ή πιστοποιητικού επάρκειας, κατά περίπτωση.

Κανονισμός VII/3

Αρχές που διέπουν την έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών

1. Ένα κράτος μέλος που επιλέγει να εκδώσει ή να εγκρίνει την έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

1.1. 

κανένα εναλλακτικό σύστημα πιστοποίησης δεν εφαρμόζεται εάν δεν εξασφαλίζει ασφάλεια στη θάλασσα και δεν δρα προληπτικά όσον αφορά τη ρύπανση σε βαθμό τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτόν που προβλέπεται στα λοιπά κεφάλαια, και

1.2. 

οποιαδήποτε ρύθμιση για εναλλακτική πιστοποίηση δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου προβλέπει την εναλλαξιμότητα των πιστοποιητικών με τα εκδιδόμενα δυνάμει των λοιπών κεφαλαίων.

2. Η αρχή της εναλλαξιμότητας που προβλέπεται στο σημείο 1 εξασφαλίζει ότι:

2.1. 

οι ναυτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των κεφαλαίων ΙΙ ή/και ΙΙΙ και οι ναυτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού σύμφωνα με το κεφάλαιο VII είναι σε θέση να υπηρετήσουν σε πλοία που έχουν είτε παραδοσιακές είτε άλλες μορφές οργάνωσης επί του πλοίου και

2.2. 

οι ναυτικοί δεν εκπαιδεύονται για συγκεκριμένη οργάνωση πλοίου με τρόπο που να μειώνει τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους αλλού.

3. Κατά την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

3.1. 

η έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών δεν θα χρησιμοποιηθεί επί τούτου:

3.1.1. 

για μείωση του πληρώματος επί του πλοίου,

3.1.2. 

για μείωση της ακεραιότητας του επαγγέλματος ή των δεξιοτήτων των ναυτικών, ή

3.1.3. 

για να δικαιολογηθεί η ανάθεση των συνδυασμένων καθηκόντων των αξιωματικών φυλακής των μηχανών και του καταστρώματος σε έναν κάτοχο ενιαίου πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συγκεκριμένης φυλακής και

3.2. 

το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου ορίζεται ως πλοίαρχος· η νομική θέση και η εξουσία του πλοιάρχου και των υπολοίπων δεν επηρεάζεται αρνητικά από την εφαρμογή οποιασδήποτε ρύθμισης που αφορά την έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών.

4. Οι αρχές που περιλαμβάνονται στα σημεία 1 και 2 εξασφαλίζουν ότι δεν μειώνεται η ικανότητα των αξιωματικών καταστρώματος και μηχανής.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΩΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1. Η τρίτη χώρα πρέπει να είναι μέρος της σύμβασης STCW.

2. Η τρίτη χώρα πρέπει να έχει λάβει από την επιτροπή ναυτιλιακής ασφάλειας χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τον οποίο θα έχει αποδείξει ότι εφαρμόζει, πλήρως και εξ ολοκλήρου, τις διατάξεις της σύμβασης STCW.

▼M1

3. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και με την ενδεχόμενη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, έχει επιβεβαιώσει, μέσω αξιολόγησης του Μέρους αυτού στην οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών, ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις της σύμβασης STCW σχετικά με τα πρότυπα ικανότητας, εκπαίδευσης και πιστοποίησης καθώς και τα πρότυπα ποιότητας.

▼B

4. Το κράτος μέλος πρόκειται να συμφωνήσει την ανάληψη δέσμευσης από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα για την άμεση κοινοποίηση κάθε σημαντικής μεταβολής των ρυθμίσεων για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση που παρέχεται σύμφωνα με τη σύμβαση STCW.

5. Το κράτος μέλος έχει θεσπίσει μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι ναυτικοί οι οποίοι υποβάλλουν προς αναγνώριση πιστοποιητικά για καθήκοντα σε διευθυντικό επίπεδο έχουν κατάλληλη γνώση της ναυτικής νομοθεσίας του κράτους μέλους ως προς τα καθήκοντα τα οποία τους επιτρέπεται να εκτελούν.

6. Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιθυμεί να συμπληρώσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης τρίτης χώρας με την αξιολόγηση ορισμένων εκπαιδευτικών ναυτικών ιδρυμάτων, πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-I/6 του κώδικα STCW.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΡΟΣ ΑΚαταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της

(που αναφέρονται στο άρθρο 32)

Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 136 της 18.5.2001, σ. 17)

 

Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53)

Μόνον το άρθρο 11

Οδηγία 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 326 της 13.12.2003, σ. 28)

 

Οδηγία 2005/23/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 14)

 

Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 160)

Μόνον το άρθρο 4

ΜΕΡΟΣ BΚατάλογος καταληκτικών ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 32)

Οδηγία

Προθεσμία ενσωμάτωσης

2002/84/ΕΚ

23 Νοεμβρίου 2003

2003/103/ΕΚ

14 Μαΐου 2005

2005/23/ΕΚ

29 Σεπτεμβρίου 2005

2005/45/ΕΚ

20 Οκτωβρίου 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, πρώτη έως τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρα 3 έως 7

Άρθρα 3 έως 7

Άρθρο 7α

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πρώτη πρόταση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερη πρόταση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 17 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 16 παράγραφος 1, πρώτη έως τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 17 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία 1 και 2

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία i) και ii)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία β και γ)

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία 1 και 2

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) και ii)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία 3 i) και ii)

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο iii), πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημεία 1 έως 5

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημεία i) έως v)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 18 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 19 παράγραφος 5

Άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 19 παράγραφος 6

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 7

Άρθρο 18α παράγραφος 1 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 18α παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 20 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 18α παράγραφοι 3 έως 5

Άρθρο 20 παράγραφοι 3 έως 5

Άρθρο 18α παράγραφος 6 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 20 παράγραφος 6 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 18α παράγραφος 7

Άρθρο 20 παράγραφος 7

Άρθρο 18β

Άρθρο 21

Άρθρο 19

Άρθρο 22

Άρθρο 20 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 23 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 20 παράγραφος 1, πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 20 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 23 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 20 παράγραφος 2, πρώτη έως έκτη περίπτωση

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ)

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 23 παράγραφος 3

Άρθρο 21

Άρθρο 24

Άρθρο 21α

Άρθρο 25

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 21β πρώτη πρόταση

Άρθρο 26 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 21β δεύτερη πρόταση

Άρθρο 26 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 22 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση

Άρθρο 27 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 22 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 27 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 27 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 22 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρο 23 παράγραφος 3

Άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 24 παράγραφος 3 στοιχεία 1 και 2

Άρθρο 29 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 25

Άρθρο 30

Άρθρο 26 πρώτη πρόταση

Άρθρο 31 πρώτη παράγραφος

Άρθρο 26 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 31 δεύτερη παράγραφος

Άρθρο 27

Άρθρο 32

Άρθρο 28

Άρθρο 33

Άρθρο 29

Άρθρο 34

Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

1. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν παράρτημα, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία που ορίζονται στο τμήμα Α-I/2 παράγραφος 9 του κώδικα STCW για όλα τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους, για όλες τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες, όπου δε υπάρχει η ένδειξη (*) τα στοιχεία παρέχονται ανώνυμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25α παράγραφος 2α:

Πιστοποιητικά ικανότητας (ΠΙ)/Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους (ΘβΕ):

— 
το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει (*),
— 
το όνομα του ναυτικού (*),
— 
η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,
— 
η εθνικότητα του ναυτικού,
— 
το φύλο του ναυτικού,
— 
ο αριθμός θεώρησης του ΠΙ (*),
— 
ο αριθμός της ΘβΕ (*),
— 
η (οι) ειδικότητα(-ες),
— 
η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,
— 
η ημερομηνία λήξης,
— 
η νομική υπόσταση του πιστοποιητικού,
— 
οι περιορισμοί.

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες (ΘβΑ):

— 
το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει (*),
— 
το όνομα του ναυτικού (*),
— 
η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,
— 
η εθνικότητα του ναυτικού,
— 
το φύλο του ναυτικού,
— 
η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ,
— 
ο αριθμός του αρχικού ΠΙ (*),
— 
ο αριθμός της ΘβΑ (*),
— 
η (οι) ειδικότητα(-ες),
— 
η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,
— 
η ημερομηνία λήξης,
— 
η νομική υπόσταση της θεώρησης,
— 
οι περιορισμοί.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν, προαιρετικά, πληροφορίες για τα πιστοποιητικά επάρκειας (ΠΕ) που έχουν εκδοθεί για κατώτερους ναυτικούς σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και VII του παραρτήματος της σύμβασης STCW, όπως:

— 
το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει (*),
— 
το όνομα του ναυτικού (*),
— 
η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,
— 
η εθνικότητα του ναυτικού,
— 
το φύλο του ναυτικού,
— 
ο αριθμός του ΠΕ (*),
— 
η (οι) ειδικότητα(-ες),
— 
η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,
— 
η ημερομηνία λήξης,
— 
η νομική υπόσταση του ΠΕ.( 1 ) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.