2008D0798 — EL — 10.12.2008 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2008

για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή προϊόντων τα οποία περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής ή προέλευσης Κίνας, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/757/ΕΚ της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6086]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/798/ΕΚ)

(ΕΕ L 273, 15.10.2008, p.18)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2008

  L 331

19

10.12.2008
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2008

για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή προϊόντων τα οποία περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής ή προέλευσης Κίνας, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/757/ΕΚ της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6086]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/798/ΕΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων κοινοτικών μέτρων έκτακτης ανάγκης για τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, όταν ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που έχουν λάβει μεμονωμένα τα κράτη μέλη.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε πρόσφατα ότι ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα μελαμίνης σε βρεφικό γάλα και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Κίνα. Η μελαμίνη αποτελεί ενδιάμεσο χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή αμινορητινών και πλαστικών και χρησιμοποιείται ως μονομερές και ως πρόσθετη ουσία για τα πλαστικά. Τα υψηλά επίπεδα μελαμίνης στα τρόφιμα μπορούν να έχουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

(3)

Οι εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος σε σκόνη, καταγωγής Κίνας, δεν επιτρέπονται στην Κοινότητα. Ωστόσο, ορισμένα σύνθετα προϊόντα (δηλ. προϊόντα που περιέχουν ταυτόχρονα και επεξεργασμένο προϊόν ζωικής προέλευσης και προϊόν μη ζωικής προέλευσης) τα οποία περιέχουν συστατικά μεταποιημένου γάλακτος, ενδέχεται να έχουν εισέλθει στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν πραγματοποιείται καμία εισαγωγή σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για την ειδική διατροφή βρεφών ή νηπίων, ορισμένα από τα εν λόγω σύνθετα προϊόντα, με βάση τη συγκεκριμένη σύνθεσή τους και ειδικότερα την αναλογία της περιεκτικότητάς τους σε γαλακτοκομικό προϊόν, ενδέχεται να έχουν προσκομιστεί για εισαγωγή χωρίς να έχουν υποβληθεί σε συστηματικούς ελέγχους στα σύνορα σύμφωνα με την Επιτροπή απόφαση 2007/275/ΕΚ της 17ης Απριλίου 2007 σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2 ). Δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα συνιστούν την κύρια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μοναδική πηγή διατροφής των βρεφών και των νηπίων, κρίνεται σκόπιμη η απαγόρευση της εισαγωγής στην Κοινότητα οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων που προέρχονται από την Κίνα. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα που εντοπίζονται στην αγορά πρέπει να καταστρέφονται αμέσως.

(5)

Σε ό,τι αφορά άλλα σύνθετα προϊόντα (όπως τα μπισκότα και η σοκολάτα), τα οποία αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος μιας ποικίλης διατροφής, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την παρουσία μελαμίνης σε σύνθετα προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) εξέδωσε δήλωση με την οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος παρουσιάζεται όταν επιβεβαιώνεται το χειρότερο σενάριο, όταν δηλ. τα παιδιά που καταναλώνουν ημερησίως μεγάλες ποσότητες μπισκότων και σοκολάτας που περιέχουν την υψηλότερη αναλογία γάλακτος σε σκόνη (η οποία κυμαίνεται μεταξύ 16 % και περισσότερο από 20 %), με μόλυνση ίση με το υψηλότερο επίπεδο που ανιχνεύθηκε σε γάλα σε σκόνη από την Κίνα, θα μπορούσαν δυνητικά να υπερβούν την αποδεκτή ημερήσια λήψη μελαμίνης (0,5 mg/kg του σωματικού βάρους).

(6)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος για την υγεία που ενδέχεται να προκληθεί από την έκθεση στη μελαμίνη που περιέχουν τα εν λόγω σύνθετα προϊόντα, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την Επιτροπή απόφαση 2008/757/ΕΚ ( 3 ), ότι όλα τα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 15 % γαλακτοκομικού προϊόντος, καταγωγής Κίνας, υποβάλλονται σε συστηματικές δοκιμές πριν από την εισαγωγή στην Κοινότητα και ότι όλα τα εν λόγω προϊόντα που διαπιστώνεται ότι περιέχουν μελαμίνη περισσότερη από 2,5 mg/kg καταστρέφονται αμέσως. Η μελαμίνη από διάφορες πηγές, όπως από υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, από παρασιτοκτόνα κλπ. μπορεί να βρίσκεται σε ζωοτροφές και τρόφιμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση, το επίπεδο των 2,5 mg/kg είναι το κατάλληλο επίπεδο διαχωρισμού μεταξύ της αναπόφευκτης βασικής παρουσίας μελαμίνης και της μη αποδεκτής νοθείας. Το εν λόγω επίπεδο ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη εξασφάλισης ενός μεγάλου περιθωρίου ασφάλειας. Τα κράτη μέλη έχουν επισημάνει σημαντικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ακριβούς περιεκτικότητας των σύνθετων προϊόντων σε γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, η παραπάνω τιμή του 15 % δεν αφορά γενικά την απόφαση εάν μια αποστολή πρέπει να υπόκειται σε απαιτήσεις ελέγχου πριν από την εισαγωγή. Προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να απλουστευθούν οι διαδικασίες ελέγχου κατά την εισαγωγή, ενδείκνυται συνεπώς η θέσπιση της απαίτησης των ελέγχων ανεξάρτητα από την ακριβή ποσότητα γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων στα σύνθετα προϊόντα.

(7)

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα σύνθετα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην Κοινότητα υποβάλλονται στις κατάλληλες δοκιμές και αποσύρονται από την αγορά εφόσον κριθεί απαραίτητο. Οι δαπάνες των δοκιμών κατά την εισαγωγή, καθώς και των επίσημων μέτρων που λαμβάνονται για τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με το εν λόγω ανώτατο όριο πρέπει να βαρύνουν την επιχείρηση τροφίμων και ζωοτροφών που είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα.

(8)

Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να επαναξιολογήσει την καταλληλότητα των εν λόγω μέτρων σε εύθετο χρόνο, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα δυσμενή αποτελέσματα μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και πρέπει να κοινοποιούν τα ευνοϊκά αποτελέσματα σε δεκαπενθήμερη βάση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αναφορές στην Κίνα αφορούν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Άρθρο 2

Μέτρα ελέγχου

 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων που περιέχουν γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σόγια ή προϊόντα με βάση τη σόγια, τα οποία προορίζονται για την ειδική διατροφή βρεφών ή νηπίων, κατά την έννοια της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οποιοδήποτε σχετικό προϊόν εντοπίζεται στην αγορά μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αποσύρεται και καταστρέφεται αμέσως.

 ◄

 

Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους των εγγράφων, της ταυτότητας αλλά και φυσικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών αναλύσεων, σε όλες τις αποστολές, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας, όξινου ανθρακικού αμμωνίου που προορίζεται για την παρασκευή τροφίμων ή ζωοτροφών, καθώς και τροφίμων ή ζωοτροφών που περιέχουν γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σόγια ή προϊόντα με βάση τη σόγια.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν από την εισαγωγή άλλων ζωοτροφών και τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης καταγωγής Κίνας.

Οι εν λόγω έλεγχοι στοχεύουν ειδικότερα στην εξακρίβωση ότι το επίπεδο της μελαμίνης, εφόσον υπάρχει, δεν υπερβαίνει τα 2,5 mg/kg προϊόντος. Οι αποστολές δεσμεύονται μέχρι να διατεθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών.

 ◄

3.  Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο διενεργούνται στα σημεία ελέγχου που έχουν οριστεί ειδικά από τα κράτη μέλη για τον εν λόγω σκοπό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τον κατάλογο των σημείων ελέγχου και τον διαβιβάζουν στην Επιτροπή.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν μη ευνοϊκά αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Ενημερώνουν την Επιτροπή για τα ευνοϊκά αποτελέσματα σε δεκαπενθήμερη βάση.

5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς και οι ζωοτροφές και τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης κατά περίπτωση, που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά υποβάλλονται στους κατάλληλους ελέγχους με σκοπό τον προσδιορισμό του επιπέδου της μελαμίνης.

6.  Κάθε προϊόν για το οποίο διαπιστώνεται ότι περιέχει μελαμίνη που υπερβαίνει τα 2,5 mg/kg προϊόντος, βάσει ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5, καταστρέφεται αμέσως.

7.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 2 βαρύνουν τις επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για την εισαγωγή, και ότι οι δαπάνες των επίσημων μέτρων που λαμβάνονται για τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση, βαρύνουν την επιχείρηση ζωοτροφών και τροφίμων που είναι υπεύθυνη για το εν λόγω προϊόν.

Άρθρο 3

Προηγούμενη κοινοποίηση

▼M1

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων ή οι αντιπρόσωποί τους προβαίνουν σε προηγούμενη κοινοποίηση στο σημείο ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 σχετικά με την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης όλων των αποστολών, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας, τροφίμων ή ζωοτροφών που περιέχουν γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, σόγια ή προϊόντα με βάση τη σόγια.

▼B

Άρθρο 4

Ανασκόπηση των μέτρων

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση επαναξιολογούνται τακτικά λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η απόφαση 2008/757/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.( 1 ) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

( 2 ) EE L 116 της 4.5.2007, σ. 9.

( 3 ) EE L 259 της 27.9.2008, σ. 10.