02007R0715 — EL — 01.09.2020 — 005.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

►M5  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2007

που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) ◄

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της 18 Ιουλίου 2008

  L 199

1

28.7.2008

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009

  L 188

1

18.7.2009

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 566/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011

  L 158

1

16.6.2011

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2012

  L 142

16

1.6.2012

►M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2018/858 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018

  L 151

1

14.6.2018


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 108, 11.4.2014, σ.  67 (692/2008)
▼B

▼M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

της 20ής Ιουνίου 2007,

που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6)

▼B

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων («οχήματα») και ανταλλακτικών, όπως διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, όσον αφορά τις εκπομπές τους.

▼M5

2.  Επιπλέον, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση εν χρήσει, την ανθεκτικότητα των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, των ενσωματωμένων στο όχημα συστημάτων διάγνωσης (OBD) και τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων.

▼B

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 610 kg.

2.  Ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, η έγκριση τύπου που χορηγείται βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να επεκταθεί από τα οχήματα που καλύπτονται στην παράγραφο 1 σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 840 kg και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στα μέτρα εφαρμογής του.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών του μέτρων, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. 

«υβριδικό όχημα»: ένα όχημα το οποίο για την προώθησή του διαθέτει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικές πηγές αποθηκευμένης ενέργειας (επί του οχήματος)·

2. 

«οχήματα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών»: οχήματα ντίζελ της κατηγορίας Μ1 τα οποία είναι είτε:

α) 

οχήματα ειδικού σκοπού, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg·

β) 

οχήματα με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 000 kg και είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν 7 ή περισσότερους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, εξαιρουμένων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, οχημάτων της κατηγορίας Μ1G, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ,

ή

γ) 

οχήματα με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 1 760 kg χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και έχουν κατασκευασθεί ειδικά ώστε να επιτρέπουν τη χρήση αναπηρικών αμαξιδίων εντός του οχήματος·

3. 

«μάζα αναφοράς»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας χωρίς την ενιαία μάζα των 75 kg του οδηγού και προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg·

4. 

«αέριοι ρύποι»: οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένων σε ισοδύναμο διοξειδίου του αζώτου (NO2), και υδρογονανθράκων·

5. 

«σωματιδιακοί ρύποι»: τα συστατικά των καυσαερίων που απομακρύνονται από το αραιωμένο καυσαέριο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C), μέσω των φίλτρων που περιγράφονται σε διαδικασία δοκιμής για τον έλεγχο των μέσων εκπομπών στον αγωγό εξαγωγής·

6. 

«εκπομπές αγωγού εξαγωγής»: οι εκπομπές των αερίων ρύπων και σωματιδιακών ρύπων·

7. 

«εξατμιστικές εκπομπές»: οι απώλειες των ατμών των υδρογονανθράκων που προέρχονται από το σύστημα καυσίμου του οχήματος με κινητήρα, που δεν περιλαμβάνονται στις εκπομπές του αγωγού εξαγωγή·

8. 

«στροφαλοθάλαμος»: οι χώροι ενός κινητήρα, εσωτερικοί ή εξωτερικοί ως προς αυτόν, που συνδέονται με τη δεξαμενή λαδιού με εσωτερικούς ή εξωτερικούς αγωγούς, μέσω των οποίων μπορούν να διαφύγουν αέρια και ατμοί·

9. 

«σύστημα διάγνωσης επί του οχήματος» ή «σύστημα OBD»: το σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρισμένων σε μνήμη υπολογιστή·

10. 

«σύστημα αναστολής»: κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος·

11. 

«διάταξη ελέγχου της ρύπανσης»: τα τμήματα ενός οχήματος που ελέγχουν ή/και περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων του αγωγού εξαγωγής και τις εξατμιστικές εκπομπές·

12. 

«αρχική διάταξη ελέγχου της ρύπανσης»: διάταξη ελέγχου της ρύπανσης ή συνδυασμός τέτοιων διατάξεων που καλύπτεται από την έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί για το όχημα·

13. 

«διάταξη αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης»: μια διάταξη ελέγχου της ρύπανσης ή συνδυασμός τέτοιων διατάξεων που προορίζεται να αντικαταστήσει μια αρχική διάταξη ελέγχου της ρύπανσης και η οποία μπορεί να εγκριθεί ως χωριστή τεχνική μονάδα, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ·

▼M5 —————

▼B

16. 

«βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα για μεταφορές που έχουν παραχθεί από βιομάζα·

17. 

«όχημα εναλλακτικών καυσίμων»: ένα όχημα σχεδιασμένο να είναι σε θέση να λειτουργεί τουλάχιστον με έναν τύπο καυσίμου το οποίο είτε είναι αέριο σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία και πίεση είτε έχει παραχθεί κατά σημαντικό βαθμό από μη ορυκτά έλαια·

▼M4

18. 

«κινητήρας απευθείας έγχυσης»: ο κινητήρας ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση κατά την οποία το καύσιμο εγχέεται στον αέρα αναρρόφησης αφού γίνει η άντληση του αέρα από τις βαλβίδες εισαγωγής.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα οχήματα τα οποία πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα, έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν επίσης ότι όλες οι νέες διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης, οι οποίες απαιτούν έγκριση τύπου και πωλούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα, έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5.

2.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν την τήρηση των διαδικασιών έγκρισης τύπου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής, της αντοχής των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης και της συμμόρφωσης εν χρήσει.

Επιπλέον, τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές εξάτμισης και οι εξαερώσεις περιορίζονται αποτελεσματικά, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής ζωής των οχημάτων και υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας. Κατά συνέπεια, τα μέτρα για τη συμμόρφωση κατά τη λειτουργία ελέγχονται επί χρονικό διάστημα έως πέντε ετών ή 100 000 km, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η δοκιμή αντοχής των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης που πραγματοποιείται για την έγκριση τύπου καλύπτει 160 000 km. Για τη συμμόρφωση με τη δοκιμή αντοχής, οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμές γήρανσης, υπό τις προϋποθέσεις των μέτρων εφαρμογής της παραγράφου 4.

Η συμμόρφωση εν χρήσει ελέγχεται ειδικότερα για τις εκπομπές εξάτμισης, όπως προκύπτουν από τις δοκιμές με βάση τα κριτήρια εκπομπών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των εξαερώσεων και των εκπομπών σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι διαδικασίες δοκιμών επανεξετάζονται από την Επιτροπή.

3.  Οι κατασκευαστές υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων σε ένα έγγραφο το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή του οχήματος τη στιγμή της αγοράς.

4.  Οι ειδικές διαδικασίες και απαιτήσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις και δοκιμές

1.  Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

2.  Η χρήση συστημάτων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών απαγορεύεται. Η απαγόρευση δεν ισχύει:

α) 

όταν η ανάγκη χρήσης των συστημάτων αιτιολογείται για λόγους προστασίας του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα και για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος·

β) 

όταν το σύστημα δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκίνησης του κινητήρα·

γ) 

όταν οι συνθήκες έχουν στην ουσία τους περιληφθεί στις διαδικασίες δοκιμής για τον έλεγχο των εξατμιστικών εκπομπών και των μέσων εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής.

3.  Οι ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, που εκτίθενται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και οι απαιτήσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 2, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη θέσπιση απαιτήσεων που αφορούν:

α) 

τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων κύκλων δοκιμής, τις εκπομπές σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, τις εκπομπές σε λειτουργία κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα καυσαερίου και την ορθή λειτουργία και αναγέννηση των συστημάτων μετεπεξεργασίας αναγέννησης·

β) 

τις εξατμιστικές εκπομπές και τις εκπομπές στροφαλοθαλάμου·

γ) 

τα συστήματα OBD και την απόδοση των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης κατά τη χρήση·

δ) 

την αντοχή των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης, τις διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, τη συμμόρφωση εν χρήσει, τη συμμόρφωση της παραγωγής και την αξιοπιστία κατά τη χρήση·

ε) 

τη μέτρηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση καυσίμων·

στ) 

τα υβριδικά οχήματα και τα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου·

ζ) 

την επέκταση των εγκρίσεων τύπου και απαιτήσεις για κατασκευαστές με μικρή παραγωγή·

η) 

τις απαιτήσεις για εξοπλισμό δοκιμών·

▼M2 —————

▼B

θ) 

τα καύσιμα αναφοράς, όπως πετρέλαιο, ντίζελ, τα αέρια καύσιμα και τα βιοκαύσιμα, όπως βιοαιθανόλη, βιοντίζελ και βιοαέριο·

▼M2

ι) 

τη μέτρηση της ισχύος του κινητήρα.

▼B

Οι ανωτέρω απαιτήσεις έχουν εφαρμογή, κατά περίπτωση, σε οχήματα ανεξαρτήτως του τύπου καυσίμου με το οποίο τροφοδοτούνται.

▼M5 —————

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 10

Έγκριση τύπου

1.  Με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2007 οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν σε κατασκευαστή που υποβάλλει σχετική αίτηση, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων από οχήματα, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα νέο τύπο οχήματος, ή να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός νέου οχήματος, όταν το σχετικό όχημα συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ιδίως με τις οριακές τιμές Euro 5 που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι ή με τις αντίστοιχες τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.

2.  Με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας Ν1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ και της κατηγορίας Ν2, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, για νέους τύπους οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα, με εξαίρεση τις οριακές τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι. Όσον αφορά τη δοκιμή για τις εκπομπές στο σωλήνα εξαγωγής, οι οριακές τιμές που εφαρμόζονται στα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών ταυτίζονται με εκείνες για τα οχήματα της κατηγορίας N1, κλάση ΙΙΙ.

3.  Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Ιανουαρίου 2012 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας N1, κλάσεις II και III και της κατηγορίας Ν2, και οχημάτων που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών, οι εθνικές αρχές, όσον αφορά τα νέα οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα με εξαίρεση τις οριακές τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, την ταξινόμηση, την πώληση ή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Όσον αφορά τη δοκιμή για τις εκπομπές στο σωλήνα εξαγωγής, οι οριακές τιμές που εφαρμόζονται στα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών ταυτίζονται με εκείνες για τα οχήματα της κατηγορίας Ν1, κλάση ΙΙΙ.

4.  Με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, και από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας N1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ και κατηγορίας Ν2, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους σχετικά με τις εκπομπές ή την κατανάλωση καυσίμου, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, για νέους τύπους οχημάτων, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν τις οριακές τιμές Euro 6 που εκτίθεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.

5.  Με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2015, και από 1ης Σεπτεμβρίου 2016 στην περίπτωση των οχημάτων της κατηγορίας N1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, και της κατηγορίας N2, οι εθνικές αρχές, σε περίπτωση νέων οχημάτων, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν τις οριακές τιμές Euro 6 που εκτίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμβατότητας δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και, για λόγους που σχετίζονται με τις εκπομπές ή την κατανάλωση καυσίμου, απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

▼M1

6.  Το όριο εκπομπών των 5,0 mg/km για τη μάζα σωματιδίων που αναφέρεται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος I ισχύει από τις σχετικές ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.

Το όριο εκπομπών των 4,5 mg/km για τη μάζα σωματιδίων και το όριο του αριθμού σωματιδίων που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος I ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 για την έγκριση νέων τύπων οχημάτων και από την 1η Ιανουαρίου 2013 για όλα τα νέα οχήματα που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε χρήση εντός της Κοινότητας.

▼M4

7.  Έως και τρία έτη μετά τις σχετικές ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, με επιλογή του κατασκευαστή εφαρμόζεται το όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων 6 × 1012 #/km στα οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης απευθείας έγχυσης.

▼B

Άρθρο 11

Έγκριση τύπου ανταλλακτικών

1.  Οι εθνικές αρχές, όσον αφορά τις νέες διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης που προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση σε όχημα εάν δεν ανήκουν σε τύπο για τον οποίο χορηγήθηκε έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

2.  Οι εθνικές αρχές μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επεκτάσεις των εγκρίσεων ΕΚ τύπου για διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης που είχαν σχεδιασθεί για προδιαγραφές προβλεπόμενες πριν από τον παρόντα κανονισμό υπό τους όρους που αρχικά εφαρμόζονταν. Οι εθνικές αρχές απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση σε όχημα των συσκευών αυτών εκτός από την περίπτωση που ανήκουν σε τύπο ο οποίος έχει εγκριθεί.

3.  Οι διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης που είχαν σχεδιασθεί για τοποθέτηση σε τύπους οχημάτων που είχαν εγκριθεί πριν από την υιοθέτηση των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου ανταλλακτικού, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 12

Οικονομικά κίνητρα

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται προς πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους και τα οποία συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις οριακές τιμές εκπομπών που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι, πριν από ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3· η ισχύς τους λήγει κατά τις ημερομηνίες αυτές.

Τα οικονομικά κίνητρα που εφαρμόζονται αποκλειστικά στα οχήματα που συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, μπορούν να χορηγούνται για τα νέα εκείνα οχήματα που προσφέρονται προς πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, πριν από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5· η ισχύς τους λήγει στις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν οικονομικά κίνητρα για τον εκ των υστέρων εξοπλισμό ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων, καθώς και για την απόσυρση οχημάτων τα οποία δεν συμμορφώνονται.

3.  Τα οικονομικά κίνητρα κατά τις παραγράφους 1 και 2, για κάθε τύπο οχήματος δεν υπερβαίνουν το επιπλέον κόστος των τεχνικών διατάξεων που εισάγονται ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εγκατάστασης στο όχημα.

4.  Η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με τα σχέδια θέσπισης ή μεταβολής των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται όταν παραβιάζονται από τους κατασκευαστές οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 2 Ιανουαρίου 2009 και κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

2.  Οι τύποι παραβάσεων που τιμωρούνται περιλαμβάνουν:

α) 

την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·

β) 

την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει·

γ) 

την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου·

δ) 

τη χρήση ελαττωματικών συσκευών.

▼M5 —————

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Επανακαθορισμός προδιαγραφών

1.  Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης των εκπομπών μεθανίου στον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με μέτρα για τον υπολογισμό ή τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου.

2.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων UN/ECE, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων, και το αργότερο με την έναρξη ισχύος του Euro 6, η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα τα οποία αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, χωρίς να μειώνονται τα υφιστάμενα φιλόδοξα επίπεδα όσον αφορά το περιβάλλον:

α) 

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, για την προσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, και την εισαγωγή οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων που αναφέρονται στο ίδιο παράρτημα, ούτως ώστε να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις οριακές τιμές μάζας για το πετρέλαιο και το ντίζελ·

β) 

έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης σωματιδίων και οριακής τιμής για τον αριθμό των σωματιδίων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

3.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση προκύπτει ότι αυτά δεν είναι πλέον επαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις εκπομπές του πραγματικού κόσμου, προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση πάνω στο δρόμο. Τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

4.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τους ρύπους που υπόκεινται στις απαιτήσεις και τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι επιβάλλεται να ρυθμισθούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προκειμένου να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός αναλόγως.

5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα όρια εκπομπών που εκτίθενται στο παράρτημα I πίνακας 4, για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων από τον οπίσθιο σωλήνα της εξάτμισης ύστερα από δοκιμή με ψυχρή εκκίνηση και παρουσιάζει, εφόσον αρμόζει, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με στόχο να καταστούν αυστηρότερα τα όρια εκπομπών.

▼M2 —————

▼B

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.  Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.  Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 16

Τροποποιήσεις των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 2005/55/ΕΚ

1.  Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.  Η οδηγία 2005/55/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

α) 

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την έγκριση τύπου βαρέων φορτηγών οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές τους (Euro IV και V)»·

β) 

το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

2.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

ως “όχημα”, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς υπερβαίνουσα τα 2 610 κιλά·

β) 

ως “κινητήρας”, νοείται η κινητήρια πηγή πρόωσης ενός οχήματος για το οποίο δύναται να χορηγηθεί έγκριση τύπου ως ξεχωριστή τεχνική μονάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

γ) 

ως “όχημα εξόχως φιλικό προς το περιβάλλον”, νοείται το όχημα που κινείται από κινητήρα που συμμορφώνεται με τα επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής που εκτίθενται στη σειρά Γ των πινάκων στο τμήμα 6.2.1 του παραρτήματος Ι»·

γ) 

το τμήμα 1 του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον έλεγχο των αερίων και σωματιδιακών ρύπων, τη διάρκεια ζωής των διατάξεων ελέγχου των εκπομπών, τη συμβατότητα των κυκλοφορούντων οχημάτων/κινητήρων και συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και σε κινητήρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 με εξαίρεση τα οχήματα της κατηγορίας Μ1, Ν1, Ν2 και Μ2 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ( *1 ).

Άρθρο 17

Κατάργηση

1.  Οι ακόλουθες οδηγίες καταργούνται με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2013.

— 
Οδηγία 70/220/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 72/306/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 74/290/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 77/102/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 78/665/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 80/1268/ΕΟΚ
— 
Οδηγία 83/351/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 88/76/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 88/436/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 89/458/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 91/441/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 93/59/ΕΟΚ,
— 
Οδηγία 93/116/ΕΚ,
— 
Οδηγία 94/12/ΕΚ,
— 
Οδηγία 96/44/ΕΚ,
— 
Οδηγία 96/69/ΕΚ,
— 
Οδηγία 98/69/ΕΚ,
— 
Οδηγία 98/77/ΕΚ,
— 
Οδηγία 1999/100/ΕΚ,
— 
Οδηγία 1999/102/ΕΚ,
— 
Οδηγία 2001/1/ΕΚ,
— 
Οδηγία 2001/100/ΕΚ,
— 
Οδηγία 2002/80/ΕΚ,
— 
Οδηγία 2003/76/ΕΚ,
— 
Οδηγία 2004/3/ΕΚ.

2.  Τα παραρτήματα II και V της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 1989, περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών του Συμβουλίου 70/157/ΕΟΚ, 70/220/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 72/306/ΕΟΚ, 80/1268/ΕΟΚ και 80/1269/ΕΟΚ στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα ( 1 ), απαλείφονται από τις 2 Ιανουαρίου 2013.

3.  Οι αναφορές στις καταργηθείσες οδηγίες θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

4.  Τα κράτη μέλη καταργούν την εκτελεστική νομοθεσία που έχουν θεσπίσει βάσει των οδηγιών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2013.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2009, με εξαίρεση το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 12, τα οποία εφαρμόζονται από τις 2 Ιουλίου 2007.

3.  Οι τροποποιήσεις ή τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 παράγραφος 6, θεσπίζονται έως τις 2 Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

▼M1Πίνακας 1

Όρια εκπομπών ►C1  Euro ◄ 5

 

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

(CO)

Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων

(THC)

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

(NMHC)

Μάζα οξειδίων του αζώτου

(NOx)

Συνδυασμένη μάζα συνολικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου

(THC + NOx)

Μάζα σωματιδίων ►M3   ◄

(PM)

►M4  
Αριθμός σωματιδίων
(PN)  ◄

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Κατηγορία

Κλάση

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (1)

CI

PI

CI

M

Όλες

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N2

Όλες

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

(1)   Οι οριακές τιμές μάζας σωματιδίων για οχήματα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα απευθείας έγχυσης.

Επεξήγηση: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση

▼M4Πίνακας 2

Όρια εκπομπών Euro 6

 

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

(CO)

Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων

(THC)

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

(NMHC)

Μάζα οξειδίων του αζώτου

(NOx)

Συνδυασμένη μάζα συνολικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου

(THC + NOx)

Μάζα σωματιδιακής ύλης

(PM) (1)

Αριθμός σωματιδίων

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Κατηγορία

Κλάση

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2) (3)

CI

M

Όλες

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Όλες

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

(1)   Η οριακή τιμή 5,0 mg/km για τη μάζα των εκπομπών σωματιδίων εφαρμόζεται στα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου για τις οριακές τιμές εκπομπών του παρόντος πίνακα με το προηγούμενο πρωτόκολλο μέτρησης της μάζας των σωματιδίων, πριν από την 1.9.2011.

(2)   Οι οριακές τιμές μάζας και αριθμού σωματιδίων εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας έγχυση.

(3)   Έως τρία έτη μετά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και τα νέα οχήματα αντίστοιχα, εφαρμόζεται το όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων 6,0 × 1012#/km στα οχήματα Euro 6 με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας έγχυση κατ’ επιλογή του κατασκευαστή. Το αργότερο έως τις ημερομηνίες αυτές θα εφαρμοστεί μια μέθοδος δοκιμής για την έγκριση τύπου η οποία θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο του αριθμού σωματιδίων που εκπέμπονται από τα οχήματα υπό συνθήκες πραγματικής οδήγησης.

Επεξήγηση: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση

▼BΠίνακας 3

Όρια εκπομπών για τη δοκιμή των εξατμιστικών εκπομπών

Μάζα των εξατμιστικών εκπομπών (g/δοκιμή)

2,0Πίνακας 4

Όρια εκπομπών για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων από τον αγωγό εξαγωγής ύστερα από δοκιμή εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

Θερμοκρασία δοκιμής 266 K (–7 °C)

Κατηγορία οχήματος

Κλάση

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα (CO)

L1 (g/km)

Μάζα υδρογονανθράκων (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τροποποιήσεις στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. 

Στο άρθρο 2, προστίθεται μετά την τελευταία περίπτωση, η ακόλουθη πρόταση:

«Όταν στην παρούσα οδηγία γίνεται μνεία σε ειδική οδηγία ή κανονισμό, η μνεία αυτή περιλαμβάνει επίσης τις πράξεις εφαρμογής τους.».

2. 

Προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμός» μετά τις λέξεις «ειδική οδηγία» στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 2 πρώτη περίπτωση, άρθρο 2 ένατη περίπτωση, άρθρο 2 δέκατη περίπτωση, άρθρο 2 δέκατη τέταρτη περίπτωση, άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 4, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), άρθρο 5 παράγραφος 5, άρθρο 6 παράγραφος 3, άρθρο 7 παράγραφος 2, άρθρο 13 παράγραφος 4, άρθρο 13 παράγραφος 5, παράρτημα Ι πρώτο εδάφιο, παράρτημα ΙΙΙ μέρος ΙΙΙ, παράρτημα IV μέρος II πρώτη παράγραφος, παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο α), παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο β), παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο γ), παράρτημα VI πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ οχήματος, παράρτημα VII(1) τμήμα 4, παράρτημα VII υποσημείωση 1, παράρτημα X τμήμα 2.1, παράρτημα X τμήμα 3.3, παράρτημα XI προσάρτημα 4 επεξήγηση χαρακτήρων: X, παράρτημα XII τμήμα Β σημείο 2, παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο α), παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο γ), παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο δ).

3. 

Προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμοί» μετά τις λέξεις «ειδικές οδηγίες» στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 2 όγδοη περίπτωση, άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 2, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφος 3, άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, άρθρο 5 παράγραφος 6, άρθρο 8 παράγραφος 2, άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ), άρθρο 9 παράγραφος 2, άρθρο 10 παράγραφος 2, άρθρο 11 παράγραφος 1, άρθρο 13 παράγραφος 2, άρθρο 14 παράγραφος 1 σημείο i), Κατάλογος παραρτημάτων: τίτλος του παραρτήματος XIII, παράρτημα Ι πρώτο εδάφιο, παράρτημα IV μέρος I πρώτη και δεύτερη σειρά, παράρτημα IV μέρος II υποσημείωση 1 στον πίνακα, παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο β), παράρτημα V τμήμα 3, παράρτημα V τμήμα 3 στοιχείο α), παράρτημα V τμήμα 3 στοιχείο β), παράρτημα VI σημεία 1 και 2, παράρτημα VI πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος ΕΚ, παράρτημα X τμήμα 2.2, παράρτημα X τμήμα 2.3.5, παράρτημα X τμήμα 3.5, παράρτημα ΧΙΙ τίτλος, παράρτημα XIV τμήμα 1.1, παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο γ).

4. 

Οι λέξεις «ή κανονισμός» προστίθενται μετά τη λέξη «οδηγία» στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 5 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, παράρτημα IV μέρος I υποσημείωση X στον πίνακα, παράρτημα VI πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος ΕΚ, επικεφαλίδα των πινάκων, παράρτημα VII(1) τμήμα 2, παράρτημα VII(1) τμήμα 3, παράρτημα VII(1) τμήμα 4, παράρτημα VIII τμήματα 1, 2, 2.1, 2.2 και 3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1 σημεία 45, 46.1 και 46.2, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 σημεία 45 και 46.1, παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 σημεία 45 και 46.1, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3 σημεία 45 και 46.1, παράρτημα X υποσημείωση 2, παράρτημα X τμήμα 1.2.2, παράρτημα ΧΙ προσάρτημα 4 επεξήγηση χαρακτήρων N/A, παράρτημα XV επικεφαλίδα του πίνακα.

Οι λέξεις «ή κανονισμοί» προστίθενται μετά τη λέξη «οδηγίες»στις ακόλουθες διατάξεις:

Παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3, παράρτημα ΧV.

5. 

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ), προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμός(-οί)» μετά τις λέξεις «οδηγία(-ες)».

6. 

Στο παράρτημα IV μέρος I, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:«Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

Αναφορά Επίσημης Εφημερίδας

Εφαρμογή

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EK

(ΕΚ) αριθ. …/…

L …, …, σ. …

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

(1)   Για οχήματα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg. Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή μπορεί να εφαρμοσθεί σε οχήματα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 840 kg.»

7. 

Στο παράρτημα IV, τμήμα I, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

8. 

Στο παράρτημα VII(4), προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμό» μετά τις λέξεις «για μια οδηγία».

9. 

Στο παράρτημα VII(5), προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμός» μετά τις λέξεις «η τελευταία μέχρι στιγμής οδηγία».

10. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 1, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/ΕΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

Q

G + Q

G + Q»

 

11. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 1, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

12. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 2, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/ΕΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

A

A

 

A

 

 

 

 

 

13. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 2, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

14. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 3, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται ως εξής:«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/ΕΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

Q

 

Q

 

 

 

 

 

15. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 3, το σημείο 11 διαγράφεται.

16. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 4, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

Κινητοί γερανοί κατηγορίας Ν

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/ΕΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

N/A»

17. 

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 4, το σημείο 11 διαγράφεται.( *1 ) ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1».

( 1 ) ΕΕ L 238 της 15.8.1989, σ. 43.