02007L0043 — EL — 14.12.2019 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΙΑ 2007/43/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2007

σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2017

  L 95

1

7.4.2017


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 137, 24.5.2017, σ.  40 (2017/625)
▼B

ΟΔΗΓΙΑ 2007/43/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2007

σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία ισχύει για τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος.

Ωστόσο, δεν ισχύει για:

α) εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 500 κοτόπουλα·

β) εκμεταλλεύσεις μόνον με πτηνά αναπαραγωγής κοτόπουλων·

γ) εκκολαπτήρια·

δ) κοτόπουλα εκτατικής εκτροφής και ελεύθερης βοσκής όπως αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ), ε) του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1538/91 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1991, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών ( 1 ), και

ε) κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ( 2 ).

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για τα πτηνά εκτροφής που βρίσκονται σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν και πτηνά αναπαραγωγής και πτηνά εκτροφής.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Η πρωταρχική ευθύνη για την καλή διαβίωση των ζώων βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή εκτροφέα των ζώων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «ιδιοκτήτης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα στο οποίο ανήκει η εκμετάλλευση όπου εκτρέφονται τα κοτόπουλα·

β) «εκτροφέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο για τα κοτόπουλα βάσει συμβάσεως ή κατά το νόμο, είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση·

▼M1

γ) «αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) ►C1  (EU) 2017/625 ◄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3

δ) «επίσημος κτηνίατρος»: ο επίσημος κτηνίατρος όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 32) του κανονισμού (ΕΕ) ►C1  (EU) 2017/625 ◄ ·

▼B

ε) «κοτόπουλο»: ζώο του είδους Gallus gallus που εκτρέφεται για την παραγωγή κρέατος·

στ) «εκμετάλλευση»: τόπος παραγωγής όπου εκτρέφονται κοτόπουλα·

ζ) «ορνιθώνας»: κτίριο σε μια εκμετάλλευση όπου εκτρέφεται σμήνος κοτόπουλων·

η) «χρησιμοποιήσιμη περιοχή»: περιοχή με στρωμνή στην οποία έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση τα κοτόπουλα·

θ) «πυκνότητα εκτροφής»: το συνολικό ζων βάρος κοτόπουλων, τα οποία βρίσκονται ταυτόχρονα σε ορνιθώνα ανά τετραγωνικό μέτρο χρησιμοποιήσιμης περιοχής·

ι) «σμήνος»: σύνολο κοτόπουλων τα οποία τοποθετούνται σε ορνιθώνα εκμετάλλευσης και βρίσκονται ταυτόχρονα σε αυτόν τον ορνιθώνα·

ια) «ποσοστό ημερήσιας θνησιμότητας»: ο αριθμός των κοτόπουλων που πέθαναν στον ορνιθώνα την ίδια ημέρα και εκείνων που εσφάγησαν είτε λόγω ασθένειας είτε για άλλους λόγους, διά του αριθμού των κοτόπουλων που βρίσκονται στον ορνιθώνα μία συγκεκριμένη ημέρα, πολλαπλασιασμένος επί 100·

ιβ) «σωρευτικό ποσοστό ημερήσιας θνησιμότητας»: το άθροισμα των ποσοστών ημερήσιας θνησιμότητας.

2.  Ο ορισμός της «χρησιμοποιήσιμης περιοχής» στην παράγραφο 1 στοιχείο η), σε σχέση με περιοχές χωρίς στρωμνή μπορεί να συμπληρωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 11, κατόπιν των αποτελεσμάτων επιστημονικής γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τις συνέπειες που έχουν οι περιοχές χωρίς στρωμνή στις συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για την εκτροφή κοτόπουλων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) όλοι οι ορνιθώνες πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι·

β) οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις και η εποπτεία και η παρακολούθηση, μεταξύ των οποίων και οι προβλεπόμενες στο παράρτημα ΙΙΙ, πραγματοποιούνται από την αρμόδια αρχή ή από τον επίσημο κτηνίατρο.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η μέγιστη πυκνότητα εκτροφής σε μία εκμετάλλευση ή σε ορνιθώνα εκμετάλλευσης να μην υπερβαίνει ποτέ τα 33 kg/m2.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι εκτρέφονται κοτόπουλα σε μεγαλύτερη πυκνότητα εκτροφής, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν παραχωρείται παρέκκλιση δυνάμει της παραγράφου 3, η μέγιστη πυκνότητα εκτροφής σε μία εκμετάλλευση ή σε ορνιθώνα εκμετάλλευσης να μην υπερβαίνει ποτέ τα 39 kg/m2.

5.  Όταν πληρούνται τα κριτήρια του παραρτήματος V, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 αύξηση της μέγιστης πυκνότητας εκτροφής στο συγκεκριμένο ορνιθώνα κατά 3 kg/m2 το πολύ.

Άρθρο 4

Κατάρτιση και καθοδήγηση ατόμων που ασχολούνται με τα κοτόπουλα

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εκτροφείς που είναι φυσικά πρόσωπα να έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να διατίθενται κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης.

2.  Τα μαθήματα κατάρτισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επικεντρώνονται στις πτυχές συνθηκών διαβίωσης και καλύπτουν ιδίως τα θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την καθιέρωση συστήματος για τον έλεγχο και την έγκριση των μαθημάτων κατάρτισης. Ο εκτροφέας των κοτόπουλων πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, το οποίο να βεβαιώνει ότι έχει παρακολουθήσει τα εν λόγω μαθήματα κατάρτισης ή έχει αποκτήσει πείρα ισοδύναμη προς την εν λόγω κατάρτιση.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν πείρα που αποκτήθηκε πριν από τις 30 Ιουνίου 2010 ως ισότιμη με τη συμμετοχή σε τέτοια μαθήματα κατάρτισης και εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν αυτή την ισοτιμία.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν επίσης για τους ιδιοκτήτες.

6.  Στα άτομα που απασχολούν για την εκτροφή, τη σύλληψη ή τη φόρτωση κοτόπουλων, ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας παρέχει οδηγίες και καθοδήγηση όσον αφορά τις σχετικές απαιτήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις μεθόδους θανάτωσης που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις.

Άρθρο 5

Επισήμανση του κρέατος κοτόπουλου

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη καθιέρωση ενός ειδικού εναρμονισμένου υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης για το κρέας κοτόπουλου, τα προϊόντα και τα παρασκευάσματα κρέατος, βασιζόμενου στη συμμόρφωση προς τα πρότυπα για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Η έκθεση εξετάζει τις πιθανές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, τις επιπτώσεις στους οικονομικούς εταίρους της Κοινότητας και τη συμμόρφωση αυτού του συστήματος επισήμανσης προς τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω εκτιμήσεις και την πείρα που αποκόμισαν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή εθελοντικών συστημάτων επισήμανσης.

Άρθρο 6

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

1.  Με βάση την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, έκθεση σχετικά με την επίδραση γενετικών παραμέτρων στις εντοπιζόμενες ανεπάρκειες, οι οποίες οδηγούν σε κακές συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων. Εάν χρειάζεται, η έκθεση συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων βάσει της παρακολούθησης αντιπροσωπευτικού δείγματος των σφαγέντων σμηνών κατά τη διάρκεια ελάχιστης περιόδου ενός έτους. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η σχετική ανάλυση, οι απαιτήσεις δειγματοληψίας και δεδομένων κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ πρέπει να έχουν επιστημονική βάση, να είναι αντικειμενικές και συγκρίσιμες και να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 11.

Για τη συλλογή δεδομένων χάριν εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειασθούν χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας.

3.  Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα, η Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2012, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τις επιπτώσεις της στην καλή διαβίωση των κοτόπουλων, καθώς και με την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες και μεθόδους παραγωγής. Επίσης συνεκτιμά τις κοινωνικοοικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πτυχών.

Άρθρο 7

Επιθεωρήσεις

▼M1 —————

▼M1

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους ετήσια έκθεση για το προηγούμενο έτος σχετικά με τις επιθεωρήσεις που διενήργησε η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση συνοδεύεται από ανάλυση των σημαντικότερων ευρημάτων μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν και από εθνικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή τη μείωση της εμφάνισής τους στο μέλλον. Η Επιτροπή υποβάλλει περιλήψεις των εκθέσεων αυτών στα κράτη μέλη.

▼B

Άρθρο 8

Οδηγοί ορθής διαχειριστικής πρακτικής

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την εκπόνηση οδηγών ορθής διαχειριστικής πρακτικής που περιέχουν κατευθύνσεις για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Ενθαρρύνεται η διάδοση και χρήση αυτών των οδηγών.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010 και την ενημερώνουν για κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, αμελλητί.

Άρθρο 10

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11.

Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ( 4 ) (εφεξής «επιτροπή»).

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 12

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 30 Ιουνίου 2010, το αργότερο.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Εκτός από τις σχετικές διατάξεις άλλης σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Ποτίστρες

1. Οι ποτίστρες τοποθετούνται και διατηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το νερό που χύνεται να είναι το ελάχιστο δυνατό.

Τροφή

2. Η τροφή είτε είναι συνεχώς διαθέσιμη είτε προσφέρεται υπό μορφή γευμάτων και η διάθεσή της στα κοτόπουλα δεν πρέπει να σταματά για διάστημα μεγαλύτερο των 12 ωρών πριν από τον αναμενόμενο χρόνο σφαγής.

Στρωμνή

3. Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή πρόσβαση σε στρωμνή η οποία είναι ξηρά και εύθρυπτη στην επιφάνεια.

Αερισμός και θέρμανση

4. Ο αερισμός είναι επαρκής ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και, εφόσον απαιτείται, σε συνδυασμό με τα συστήματα θέρμανσης να απομακρύνεται η υπερβολική υγρασία.

Θόρυβος

5. Το επίπεδο θορύβου ελαχιστοποιείται. Οι ανεμιστήρες αερισμού, τα μηχανήματα παροχής τροφής ή ο λοιπός εξοπλισμός κατασκευάζονται, εγκαθίστανται, τίθενται σε λειτουργία και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο.

Φως

6. Όλα τα κτίρια έχουν φως με ένταση τουλάχιστον 20 lux κατά τη διάρκεια των περιόδων φωτισμού, το οποίο μετράται στο επίπεδο των οφθαλμών του πτηνού και φωτίζει το 80 % τουλάχιστον της χρησιμοποιήσιμης περιοχής. Προσωρινή μείωση του επιπέδου του φωτός μπορεί να επιτρέπεται, όταν χρειάζεται, με βάση τη συμβουλή του κτηνιάτρου.

7. Εντός επτά ημερών από την τοποθέτηση των κοτόπουλων στο κτίριο και μέχρι τρεις ημέρες πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο σφαγής, το φως πρέπει να ακολουθεί 24ωρο ρυθμό και να περιλαμβάνει περιόδους σκότους οι οποίες διαρκούν τουλάχιστον 6 ώρες συνολικά, με τουλάχιστον μία συνεχή περίοδο σκότους διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών, εξαιρουμένων των περιόδων ημίφωτος.

Επιθεώρηση

8. Όλα τα κοτόπουλα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενδείξεις που καταδεικνύουν μείωση του επιπέδου της καλής διαβίωσης ή/και της υγείας των ζώων.

9. Τα κοτόπουλα που έχουν τραυματισθεί σοβαρά ή παρουσιάζουν προφανή σημεία διαταραχής της υγείας τους, όπως εκείνα που έχουν δυσκολίες βάδισης, σοβαρή ασκίτιδα ή σοβαρές δυσμορφίες, και είναι πιθανό να υποφέρουν, λαμβάνουν κατάλληλη αγωγή ή θανατώνονται αμέσως. Όποτε παρίσταται ανάγκη, καλείται κτηνίατρος.

Καθαρισμός

10. Τα μέρη των κτιρίων, του εξοπλισμού και των εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τα κοτόπουλα καθαρίζονται εξονυχιστικά και απολυμαίνονται κάθε φορά μετά την τελική απομάκρυνση των κοτόπουλων από τις εγκαταστάσεις, πριν εισέλθει νέο σμήνος στον ορνιθώνα. Μετά την τελική απομάκρυνση από ορνιθώνα, όλη η στρωμνή πρέπει να απομακρύνεται και να αντικαθίσταται από νέα.

Τήρηση βιβλίων

11. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας τηρούν αρχείο για κάθε ορνιθώνα μιας εκμετάλλευσης σχετικά με:

α) τον αριθμό των κοτόπουλων που εισέρχονται·

β) τη χρησιμοποιήσιμη περιοχή·

γ) το υβρίδιο ή τη φυλή των κοτόπουλων, εάν είναι γνωστά·

δ) μετά από κάθε έλεγχο, τον αριθμό των πτηνών που βρέθηκαν νεκρά, με ένδειξη των αιτίων, εάν είναι γνωστά, καθώς και τον αριθμό των πτηνών που θανατώθηκαν με προβολή επιχειρημάτων.

ε) τον αριθμό των κοτόπουλων που απομένουν στο σμήνος μετά από την απομάκρυνση κοτόπουλων για πώληση ή για σφαγή.

Τα αρχεία αυτά τηρούνται για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όταν πραγματοποιείται επιθεώρηση ή όταν ζητηθούν.

Χειρουργικές επεμβάσεις

12. Απαγορεύονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για λόγους πλην θεραπευτικών ή διαγνωστικών και οι οποίες συνεπάγονται ζημία ή απώλεια ευαίσθητου μέρους του σώματος ή αλλαγή της δομής των οστών.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν το κόψιμο του ράμφους εάν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέτρα για την αποτροπή του ραμφίσματος φτερών και του κανιβαλισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόψιμο του ράμφους πραγματοποιείται μόνον μόνο κατόπιν συζητήσεως με κτηνίατρο και βάσει συμβουλής του και πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σε κοτόπουλα ηλικίας μικρότερης των 10 ημερών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τον ευνουχισμό κοτόπουλων. Ο ευνουχισμός πραγματοποιείται μόνο υπό κτηνιατρική εποπτεία από προσωπικό που έχει λάβει ειδική κατάρτιση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση και τεκμηρίωση

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν πυκνότητα εκτροφής μεγαλύτερη από 33 kg/m2 ζώντος βάρους.

Αναφέρει τον ακριβή αριθμό και ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε αλλαγή στην ποσότητα αναφοράς τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την τοποθέτηση του σμήνους στον ορνιθώνα.

Εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή, η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από έγγραφο το οποίο συνοψίζει τις πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωση που απαιτείται στο σημείο 2.

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας διατηρούν και έχουν διαθέσιμη στον ορνιθώνα τεκμηρίωση που περιγράφει λεπτομερώς τα συστήματα παραγωγής. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του ορνιθώνα και του εξοπλισμού του, όπως:

α) σχέδιο του ορνιθώνα, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων των επιφανειών που καταλαμβάνουν τα κοτόπουλα·

β) σύστημα αερισμού και, εφόσον υπάρχει, ψύξης και θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της θέσης τους, σχέδιο αερισμού, που περιγράφει λεπτομερώς τις παραμέτρους για την επιθυμητή ποιότητα του αέρα όπως η ροή, η ταχύτητα και η θερμοκρασία του αέρα·

γ) συστήματα τροφοδοσίας και παροχής νερού και η θέση τους·

δ) συστήματα συναγερμού και εφεδρικά συστήματα σε περίπτωση διακοπής οιουδήποτε αυτόματου ή μηχανικού εξοπλισμού που είναι θεμελιώδης για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων·

ε) είδος δαπέδου και στρωμνή που χρησιμοποιούνται συνήθως·

Η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής εφόσον ζητηθεί και πρέπει να επικαιροποιείται. Ειδικότερα, καταχωρίζονται οι τεχνικές επιθεωρήσεις των συστημάτων αερισμού και συναγερμού.

Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή τυχόν μεταβολές στην περιγραφή του ορνιθώνα, του εξοπλισμού ή των διαδικασιών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πτηνών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Απαιτήσεις για τις εκμεταλλεύσεις — έλεγχος περιβαλλοντικών παραγόντων

3. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας μεριμνούν ώστε όλοι οι ορνιθώνες μιας εκμετάλλευσης να είναι εξοπλισμένοι με συστήματα αερισμού και, εάν απαιτείται, θέρμανσης και ψύξης που έχουν σχεδιαστεί, κατασκευασθεί και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε:

α) η συγκέντρωση αμμωνίας (NH3) να μην υπερβαίνει τα 20 ppm και η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) να μην υπερβαίνει τα 3 000  ppm, μετρούμενες στο επίπεδο των κεφαλιών των κοτόπουλων·

β) η εσωτερική θερμοκρασία, όταν η μετρούμενη εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30 °C υπό σκιάν, να μην υπερβαίνει αυτή την εξωτερική θερμοκρασία κατά περισσότερους από 3 °C·

γ) η μέση σχετική υγρασία που μετράται στο εσωτερικό της εκμετάλλευσης για διάστημα 48 ωρών να μην υπερβαίνει το 70 % όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 10 °C.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1)

1.   Θνησιμότητα

1.1. Στην περίπτωση πυκνότητας εκτροφής που υπερβαίνει τα 33 kg/m2, η τεκμηρίωση που συνοδεύει το σμήνος περιλαμβάνει το ποσοστό ημερήσιας θνησιμότητας και το σωρευτικό ποσοστό ημερήσιας θνησιμότητας που υπολογίζει ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας, καθώς και τα σχετικά δεδομένα, και το υβρίδιο ή τη φυλή των κοτόπουλων.

1.2. Υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου καταγράφονται αυτά τα δεδομένα, καθώς και ο αριθμός των κοτόπουλων πάχυνσης που είναι νεκρά κατά την άφιξη, και αναφέρονται η εκμετάλλευση και ο ορνιθώνας της εκμετάλλευσης. Η αξιοπιστία των δεδομένων και το σωρευτικό ποσοστό ημερήσιας θνησιμότητας ελέγχονται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κοτόπουλων πάχυνσης που σφάζονται και τον αριθμό των κοτόπουλων πάχυνσης που είναι νεκρά κατά την άφιξη στο σφαγείο.

2.   Επιθεώρηση μετά τη σφαγή

Στα πλαίσια των ελέγχων που εκτελούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004, ο επίσημος κτηνίατρος αξιολογεί τα αποτελέσματα της μετά τη σφαγή επιθεώρησης με σκοπό να εντοπίσει άλλες πιθανές ενδείξεις κακών συνθηκών διαβίωσης, όπως μη φυσιολογικά επίπεδα δερματίτιδας εξ επαφής, παράσιτα, συστημικές στην εκμετάλλευση ή στον ορνιθώνα της εκμετάλλευσης προέλευσης.

3.   Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων

Εάν το ποσοστό θνησιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, είναι συνέπεια κακών συνθηκών διαβίωσης των ζώων, ο επίσημος κτηνίατρος γνωστοποιεί τα δεδομένα στον ιδιοκτήτη ή τον εκτροφέα της εν λόγω εκμετάλλευσης και στην αρμόδια αρχή. Ο ιδιοκτήτης ή εκτροφέας των ζώων και η αρμόδια αρχή προβαίνουν στις ενδεδειγμένες ενέργειες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τα μαθήματα κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 καλύπτουν τουλάχιστον την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των κοτόπουλων, και ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α) τα παραρτήματα Ι και ΙΙ·

β) τη φυσιολογία, και ιδίως τις ανάγκες σε τροφή και νερό, τη συμπεριφορά των ζώων και την έννοια του στρες·

γ) πρακτικές πτυχές του προσεκτικού χειρισμού των κοτόπουλων, και της σύλληψης, φόρτωσης και μεταφοράς·

δ) φροντίδα έκτακτης ανάγκης για τα κοτόπουλα, θανάτωση και σφαγή έκτακτης ανάγκης·

ε) προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5)

1.   Κριτήρια

α) Από την παρακολούθηση της εκμετάλλευσης την οποία διενήργησε η αρμόδια αρχή κατά τα 2 τελευταία έτη, δεν αναφέρθηκαν ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, και

β) η παρακολούθηση από τον ιδιοκτήτη ή τον εκτροφέα της εκμετάλλευσης διενεργείται με χρησιμοποίηση των οδηγών ορθής διαχειριστικής πρακτικής σύμφωνα με το άρθρο 8, και

γ) για τουλάχιστον επτά διαδοχικά επόμενα ελεγχόμενα σμήνη ορνιθώνα, το σωρευτικό ποσοστό ημερήσιας θνησιμότητας δεν υπερβαίνει το 1 % + 0,06 % επί την ηλικία σφαγής του σμήνους σε ημέρες.

Εάν η αρμόδια αρχή δεν έχει προβεί σε παρακολούθηση της εκμετάλλευσης εντός των δύο τελευταίων ετών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία τουλάχιστον παρακολούθηση για να εξακριβωθεί αν πληρούται η απαίτηση του στοιχείου α).

2.   Εξαιρετικές περιστάσεις

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1 στοιχείο γ), η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει αύξηση της πυκνότητας εκτροφής, εάν ο ιδιοκτήτης ή εκτροφέας δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τον εξαιρετικό χαρακτήρα της μεγαλύτερης σωρευτικής ημερήσιας θνησιμότητας ή αποδείξει ότι τα αίτια βρίσκονται πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου τους.( 1 ) ΕΕ L 143 της 7.6.1991, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2029/2006 (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 29).

( 2 ) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2007 (ΕΕ L 98 της 13.4.2007, σ. 3).

( 3 ) Κανονισμός (EE) ►C1  (EU) 2017/625 ◄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) ( ►C1  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1 ◄ ).

( 4 ) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3).