2005F0214 — EL — 28.03.2009 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2005/214/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Φεβρουαρίου 2005

σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών

(ΕΕ L 076, 22.3.2005, p.16)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2009

  L 81

24

27.3.2009
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2005/214/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Φεβρουαρίου 2005

σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινώνΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 στοιχείο α) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας ( 1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, ενέκρινε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης η οποία θα πρέπει να καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις στα πλαίσια της Ένωσης.

(2)

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να ισχύει και για τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από δικαστικές ή διοικητικές αρχές προς διευκόλυνση της εκτέλεσης των ποινών αυτών σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο επεβλήθησαν οι ποινές.

(3)

Στις 29 Νοεμβρίου 2000, το Συμβούλιο θέσπισε, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Τάμπερε, πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης ποινικών αποφάσεων, δίνοντας προτεραιότητα στη θέσπιση πράξης για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των χρηματικών ποινών (μέτρο 18) ( 3 ).

(4)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει και τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για παραβάσεις οδικής κυκλοφορίας.

(5)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης και εκφράζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 4 ), ιδίως δε στο κεφάλαιο VI αυτού. Καμία από τις διατάξεις της δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως απαγορεύουσα την άρνηση εκτέλεσης απόφασης για την καταβολή χρηματικής ποινής εφόσον αντικειμενικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η απόφαση εκδίδεται προς το σκοπό της δίωξης ή τιμωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονημάτων ή του γενετήσιου προσανατολισμού του ή ότι η θέση του προσώπου αυτού μπορεί να επιδεινωθεί για οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους λόγους.

(6)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους συνταγματικούς τους κανόνες σε σχέση με την τήρηση των δικονομικών προϋποθέσεων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία του λόγου σε άλλα μέσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου:

α) ως «απόφαση» νοείται η οριστική απόφαση που επιβάλλει χρηματική ποινή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον ελήφθη:

i) από δικαστήριο του κράτους έκδοσης επί ποινικού αδικήματος σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης,

ii) από μη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης επί ποινικού αδικήματος σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε την ευκαιρία να δικαστεί από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις,

iii) από μη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, επί πράξεων οι οποίες, βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης, τιμωρούνται ως παραβάσεις των κανόνων δικαίου, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε την ευκαιρία να δικαστεί από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις,

iv) από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις, εφόσον η απόφαση αφορά απόφαση κατά την έννοια του σημείου iii)·

β) ως «χρηματική ποινή» νοείται η υποχρέωση καταβολής:

i) χρηματικού ποσού δυνάμει καταδικαστικής αποφάσεως επί αδικήματος,

ii) αποζημίωσης υπέρ των θυμάτων η οποία επιβάλλεται με την ίδια απόφαση, όταν το θύμα δεν μπορεί να είναι πολιτικώς ενάγων και το δικαστήριο ασκεί την ποινική του δικαιοδοσία,

iii) χρηματικού ποσού για την κάλυψη δικαστικών ή διοικητικών εξόδων από τη διαδικασία για την έκδοση της απόφασης,

iv) χρηματικού ποσού προς δημόσιο ταμείο ή οργάνωση υποστήριξης θυμάτων, που επιδικάστηκαν με την ίδια απόφαση.

Η έννοια της χρηματικής ποινής δεν περιλαμβάνει:

 διατάξεις δήμευσης οργάνων και προϊόντων εγκλήματος,

 διατάξεις αστικής φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από αξίωση αποζημίωσης και αποκατάστασης και είναι εκτελεστές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ( 5

γ) ως «κράτος έκδοσης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση κατά την έννοια της παρούσας απόφασης-πλαισίου·

δ) ως «κράτος εκτέλεσης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο διαβιβάζεται η απόφαση προκειμένου να εκτελεσθεί.

Άρθρο 2

Προσδιορισμός των αρμόδιων αρχών

1.  Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου ποια αρχή ή ποιες αρχές, βάσει του εθνικού του δικαίου, είναι αρμόδιες σύμφωνα με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, όταν το εν λόγω κράτος μέλος είναι το κράτος έκδοσης ή το κράτος εκτέλεσης.

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, κάθε κράτος μέλος μπορεί, εάν αυτό απαιτείται συνεπεία της οργάνωσης του εσωτερικού του συστήματος, να υποδείξει μια ή περισσότερες κεντρικές αρχές αρμόδιες για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων και για να επικουρούν τις αρμόδιες αρχές.

3.  Η γενική γραμματεία του Συμβουλίου καθιστά τις πληροφορίες που λαμβάνει προσιτές σε όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Άρθρο 3

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν επιφέρει τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της συνθήκης.

Άρθρο 4

Διαβίβαση αποφάσεων και προσφυγή στην κεντρική αρχή

1.  Οι αποφάσεις, συνοδευόμενες από πιστοποιητικό, όπως αυτό προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μπορούν να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει απαγγελθεί η καταδικαστική απόφαση διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα και έχει τη συνήθη διαμονή του ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του.

2.  Το πιστοποιητικό, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα, πρέπει να φέρει υπογραφή και το περιεχόμενό του να πιστοποιείται ως ακριβές από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

3.  Η απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το πιστοποιητικό, διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης απευθείας στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, με οποιοδήποτε μέσο που αποτυπώνεται εγγράφως, υπό συνθήκες που επιτρέπουν στο κράτος εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητα. Το πρωτότυπο της απόφασης ή επικυρωμένο αντίγραφό της και το πρωτότυπο του πιστοποιητικού αποστέλλονται στο κράτος εκτέλεσης εφόσον αυτό το απαιτεί. Όλες οι επίσημες επικοινωνίες πραγματοποιούνται επίσης απευθείας μεταξύ των εν λόγω αρμόδιων αρχών.

4.  Το κράτος έκδοσης διαβιβάζει την απόφαση σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.

5.  Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή στη αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, τότε η δεύτερη επιδιώκει με όλα τα απαραίτητα μέσα, περιλαμβανομένων των σημείων επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου ( 6 ), να λάβει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης.

6.  Εάν η δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση δεν έχει δικαιοδοσία να την αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως την απόφαση αυτή στην αρμόδια αρχή και ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

7.  Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, αντιστοίχως, μπορούν να διευκρινίσουν σε δήλωσή τους ότι η απόφαση, μαζί με το πιστοποιητικό, πρέπει να αποστέλλεται μέσω της κεντρικής τους αρχής ή αρχών, όπως προσδιορίζονται στη δήλωση. Τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν οποτεδήποτε με νέα δήλωση να περιορίσουν την ισχύ της δήλωσής τους, ώστε να επιταθεί το αποτέλεσμα της παραγράφου 3. Θα το πράξουν όταν τεθούν σε ισχύ έναντι αυτών οι διατάξεις περί αμοιβαίας συνδρομής της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν. Οι σχετικές δηλώσεις κατατίθενται στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Άρθρο 5

Πεδίο εφαρμογής

1.  Τα ακόλουθα αδικήματα, όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος μέλος έκδοσης, οδηγούν σε αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης-πλαισίου, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

 τρομοκρατία,

 εμπορία ανθρώπων,

 σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

 παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

 παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

 δωροδοκία,

 απάτη, περιλαμβανομένης και της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

 παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ,

 εγκλήματα στον κυβερνοχώρο,

 εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και ποικιλιών,

 παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή,

 ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη,

 παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

 απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

 ρατσισμός και ξενοφοβία,

 οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες,

 παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

 υπεξαιρέσεις και απάτες,

 αθέμιτη προστασία έναντι παρανόμου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση,

 απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

 πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών,

 παραχάραξη μέσων πληρωμής,

 λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

 λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,

 εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

 βιασμός,

 εμπρησμός,

 εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

 αεροπειρατεία και πειρατεία,

 δολιοφθορά,

 συμπεριφορά που παραβιάζει κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, στα οποία περιλαμβάνονται και οι παραβάσεις κανόνων που αφορούν τις ώρες οδήγησης και τις ώρες ανάπαυσης και κανόνων που αφορούν επικίνδυνα προϊόντα,

 λαθρεμπόριο,

 παραβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

 απειλές και πράξεις της βίας κατά προσώπων, περιλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων,

 βανδαλισμός,

 κλοπή,

 αδικήματα που ορίζονται από το κράτος έκδοσης και που εξυπηρετούν το σκοπό της εφαρμογής υποχρεώσεων εκ πράξεων οι οποίες θεσπίσθηκαν δυνάμει της συνθήκης ΣΕΚ ή του τίτλου VI της συνθήκης ΣΕΕ.

2.  Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή, ομοφώνως και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τους όρους του άρθρου 39 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΕ, να προσθέσει νέες κατηγορίες αδικημάτων στους καταλόγους της παραγράφου 1.

Το Συμβούλιο, με βάση την έκθεση που του υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 5, εξετάζει εάν πρέπει να διευρυνθεί ή να τροποποιηθεί ο κατάλογος. Το Συμβούλιο θα εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει έκθεσης σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου που θα συντάξει η Επιτροπή εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

3.  Για αδικήματα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1, το κράτος εκτέλεσης μπορεί να εξαρτήσει την αναγνώριση και την εκτέλεση μιας απόφασης από την προϋπόθεση να συνδέεται η απόφαση με συμπεριφορά η οποία θα συνιστούσε αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, όποια και αν είναι η αντικειμενική της υπόσταση ή η περιγραφή της.

Άρθρο 6

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης αναγνωρίζουν χωρίς άλλη διατύπωση κάθε απόφαση η οποία διαβιβάζεται κατά το άρθρο 4 και λαμβάνουν πάραυτα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή της, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να προβάλει έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπει το άρθρο 7.

Άρθρο 7

Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και της εκτέλεσης

1.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης δύνανται να αρνηθούν να αναγνωρίσουν και να εκτελέσουν την απόφαση εάν το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί, είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει την απόφαση εάν αποδειχθεί ότι:

α) έχει εκδοθεί απόφαση κατά του καταδικασθέντος βασιζόμενη στις ίδιες πράξεις στο κράτος εκτέλεσης ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πέραν των κρατών έκδοσης ή εκτέλεσης, και, στην τελευταία περίπτωση, η απόφαση αυτή έχει εκτελεστεί·

β) σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η απόφαση συνδέεται με πράξεις που συνιστούν αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·

γ) η εκτέλεση της απόφασης έχει παραγραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης και η απόφαση συνδέεται με πράξεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους αυτού σύμφωνα με τη νομοθεσία του·

δ) η απόφαση συνδέεται με πράξεις οι οποίες:

i) θεωρούνται από τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης ότι τελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης ή σε εξομοιούμενο προς αυτό έδαφος, ή

ii) τελέσθηκαν εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιτρέπει δίωξη για τα ίδια αδικήματα όταν τελούνται εκτός του εδάφους του·

ε) σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης υφίσταται ασυλία που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης·

στ) η απόφαση αφορά φυσικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη, λόγω ηλικίας, ότι υπείχε ποινική ευθύνη για τις πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση·

▼M1

ζ) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση γραπτής διαδικασίας, δεν ενημερώθηκε σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου αρμόδιου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σχετικά με το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση και σχετικά με τις προθεσμίες του ένδικου αυτού μέσου·

▼B

η) εφόσον η χρηματική ποινή είναι κατώτερη από 70 ευρώ ή ισοδύναμο ποσό·

▼M1

θ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, βάσει περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης:

i) εν ευθέτω χρόνω:

 είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, είτε είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης,

 και

 είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη·

ή

ii) το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·

ή

iii) αφού του επεδόθη η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης:

 έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

 ή

 δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν έχει ασκήσει ένδικο μέσον εντός της ισχύουσας προθεσμίας·

ι) σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προβλέπεται από το άρθρο 4, το πρόσωπο δεν εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως, εκτός εάν επισημαίνεται στο πιστοποιητικό ότι το πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε ρητώς για τη διαδικασία και τη δυνατότητα να παραστεί αυτοπροσώπως σε δίκη, παραιτείται ρητώς του δικαιώματος ακρόασης και δηλώνει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την υπόθεση.

▼M1

3.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 στοιχεία γ), ζ), θ) και ι), η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, προτού αποφασίσει ότι δεν θα αναγνωρίσει και δεν θα εκτελέσει μια απόφαση, εν όλω ή εν μέρει, διαβουλεύεται, με κάθε κατάλληλο μέσο, με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και της ζητεί, κατά περίπτωση, να παράσχει αμελλητί τυχόν αναγκαίες πληροφορίες.

▼B

Άρθρο 8

Προσδιορισμός του καταβλητέου ποσού

1.  Όταν διαπιστώνεται ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά πράξεις που δεν διαπράχθηκαν στο έδαφος του κράτους έκδοσης, το κράτος εκτέλεσης δύναται να αποφασίσει να μειώσει το ποσό της επιβληθείσας ποινής στο μέγιστο όριο που προβλέπεται για το ίδιο αδίκημα από την εθνική νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, όταν οι πράξεις εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους αυτού.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης μετατρέπει, εφόσον απαιτείται, το ποσό της ποινής στο νόμισμα του κράτους εκτέλεσης με την ισοτιμία που ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της ποινής.

Άρθρο 9

Νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10, η εκτέλεση της απόφασης διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης όπως ακριβώς οι χρηματικές ποινές του κράτους αυτού. Οι αρχές του κράτους εκτέλεσης είναι αποκλειστικώς αρμόδιες να αποφασίσουν σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης και να προσδιορίσουν όλα τα σχετικά μέτρα, περιλαμβανομένων των λόγων διακοπής της εκτέλεσης.

2.  Όταν ο καταδικασθείς είναι σε θέση να αποδείξει ότι κατέβαλε το ποσό της ποινής, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε κράτος, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Κάθε τμήμα του ποσού της ποινής που έχει εισπραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλο κράτος εκπίπτει πλήρως από το ποσό της ποινής που είναι εκτελεστέα στο κράτος εκτέλεσης.

3.  Χρηματική ποινή που επιβλήθηκε σε νομικό πρόσωπο εκτελείται ακόμη και αν το κράτος εκτέλεσης δεν αναγνωρίζει την αρχή της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων.

Άρθρο 10

Φυλάκιση ή άλλη εναλλακτική ποινή ως υποκατάστατο για τη μη είσπραξη της χρηματικής ποινής

Όταν μια απόφαση δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί, εν όλω ή εν μέρει, το κράτος εκτέλεσης μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτικές ποινές, περιλαμβανομένων των στερητικών της ελευθερίας ποινών, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του για τις περιπτώσεις αυτές και το κράτος έκδοσης έχει επιτρέψει την εφαρμογή αυτών των εναλλακτικών ποινών στο πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 4. Το ύψος της εναλλακτικής ποινής ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο που δηλώνεται ενδεχομένως στο πιστοποιητικό το οποίο διαβίβασε το κράτος έκδοσης.

Άρθρο 11

Αμνηστία, χάρη και αναθεώρηση της ποινής

1.  Αμνηστία και χάρη δύναται να χορηγεί το κράτος έκδοσης, καθώς και το κράτος εκτέλεσης.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, μόνο το κράτος έκδοσης δύναται να αποφανθεί επί αιτήσεως αναθεωρήσεως της αποφάσεως.

Άρθρο 12

Διακοπή εκτέλεσης

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης περί αποφάσεων ή μέτρων, συνεπεία των οποίων η απόφαση παύει να είναι εκτελεστή ή να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους εκτέλεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

2.  Το κράτος εκτέλεσης διακόπτει την εκτέλεση της απόφασης μόλις η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης το πληροφορήσει ότι έλαβε τέτοια απόφαση ή μέτρο.

Άρθρο 13

Διάθεση των ποσών που προέρχονται από την εκτέλεση αποφάσεων

Ποσά προερχόμενα από την εκτέλεση αποφάσεων περιέρχονται στο κράτος εκτέλεσης, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία ανάμεσα στο κράτος έκδοσης και στο κράτος εκτέλεσης, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) σημείο ii).

Άρθρο 14

Ενημέρωση από το κράτος εκτέλεσης

Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο που αποτυπώνεται εγγράφως:

α) για τη διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6·

β) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 20 παράγραφος 3, καθώς και για τους λόγους της απόφασης αυτής·

γ) για την ολική ή μερική μη εκτέλεση της απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

δ) για την εκτέλεση της απόφασης, μόλις η εκτέλεση ολοκληρωθεί·

ε) για την εφαρμογή εναλλακτικής ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 15

Συνέπειες της διαβίβασης απόφασης

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το κράτος έκδοσης δεν έχει δικαίωμα να προβεί στην εκτέλεση απόφασης που διαβιβάσθηκε βάσει του άρθρου 4.

2.  Το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης επανέρχεται στο κράτος έκδοσης:

α) μόλις αυτό ενημερωθεί από το κράτος εκτέλεσης για την ολική ή μερική μη εκτέλεση ή τη μη αναγνώριση ή τη μη επιβολή της απόφασης, στην περίπτωση του άρθρου 7, με εξαίρεση το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), στην περίπτωση του άρθρου 11 παράγραφος 1 και στην περίπτωση του άρθρου 20 παράγραφος 3· ή

β) όταν το κράτος εκτέλεσης πληροφορήθηκε από το κράτος έκδοσης ότι η απόφαση δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 12.

3.  Εάν, μετά τη διαβίβαση απόφασης κατά το άρθρο 4, μια αρχή του κράτους έκδοσης λάβει χρηματικό ποσό που κατέβαλε αυτοβούλως ο καταδικασθείς σε σχέση με την απόφαση, η εν λόγω αρχή ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης. Εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Γλώσσες

1.  Το πιστοποιητικό, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα, πρέπει να μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης.

Κάθε κράτος μέλος δύναται, είτε κατά το χρόνο της έκδοσης της παρούσας απόφασης-πλαισίου είτε μεταγενέστερα, να αναφέρει σε δήλωση που κατατίθεται στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου, ότι θα δέχεται μετάφραση σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Είναι δυνατή η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης για όσο χρόνο απαιτείται για τη μετάφρασή της, με δαπάνες του κράτους εκτέλεσης.

Άρθρο 17

Έξοδα

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να απαιτήσουν μεταξύ τους την επιστροφή των εξόδων που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

Άρθρο 18

Σχέση με άλλες συμφωνίες και διακανονισμούς

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν αποκλείει την εφαρμογή διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή διακανονισμών μεταξύ των κρατών μελών, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί επιτρέπουν την επέκταση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου και συμβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για την εκτέλεση των χρηματικών ποινών.

Άρθρο 19

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο ισχύει για το Γιβραλτάρ.

Άρθρο 20

Εφαρμογή

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου έως τις 22 Μαρτίου 2007.

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί, για διάστημα έως πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης-πλαισίου, να περιορίσει την εφαρμογή της:

α) στις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημεία i) και iv) ή/και

β) όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, στις αποφάσεις που συνδέονται με συμπεριφορά για την οποία μία ευρωπαϊκή πράξη προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης των νομικών προσώπων.

Όποιο κράτος μέλος θέλει να κάνει χρήση αυτής της παραγράφου, κοινοποιεί σχετική δήλωση στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Η δήλωση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Όταν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 4 εγείρει ζήτημα ότι μπορεί να παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα ή οι θεμελιώδεις νομικές αρχές όπως καθιερώνονται στο άρθρο 6 της συνθήκης, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αντιταχθεί στην αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων. Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 3.

4.  Όλα τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαιότητας σε σχέση με όλα τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παραγράφου 2.

5.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Βάσει έκθεσης που συντάσσει η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες αυτές, το Συμβούλιο εξετάζει, έως τις 22 Μαρτίου 2008 το αργότερο, κατά πόσο τα κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

6.  Η γενική γραμματεία του Συμβουλίου κοινοποιεί στα κράτη μέλη και την Επιτροπή τις δηλώσεις που έγιναν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 7 και του άρθρου 16.

7.  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 35 παράγραφος 7 της συνθήκης, εάν ένα κράτος μέλος έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα δυσχέρειες ή αδράνεια από άλλο κράτος μέλος κατά τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων και τα προβλήματα αυτά δεν έχουν επιλυθεί με διμερείς διαβουλεύσεις, ενημερώνει το Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου σε επίπεδο κρατών μελών.

8.  Όποιο κράτος μέλος έχει εφαρμόσει την παράγραφο 3 επί ένα ημερολογιακό έτος, στην αρχή του επόμενου ημερολογιακού έτους ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν τύχει εφαρμογής οι λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης μιας απόφασης που αναφέρονται στη διάταξη εκείνη.

9.  Μέσα σε επτά έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης-πλαισίου, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει, συνοδευόμενη από τις πρωτοβουλίες που τυχόν κρίνει σκόπιμες. Το Συμβούλιο αναθεωρεί το άρθρο αυτό βάσει της έκθεσης, προκειμένου να εξετάσει εάν η παράγραφος 3 πρέπει να διατηρηθεί ή να αντικατασταθεί από κάποια πιο ειδική διάταξη.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί των χρηματικών ποινών

α) 

* Κράτος έκδοσης:

* Κράτος εκτέλεσης:

β) Αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής της χρηματικής ποινής:

Επίσημη ονομασία:

Διεύθυνση:

Στοιχεία της δικογραφίας (…):

Αριθ. τηλ. (κωδικός χώρας / κωδικός πόλης – περιοχής)

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης / περιοχής)

Ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει)

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την εκδούσα αρχή

Στοιχεία προσώπων αρμοδίων για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών όσον αφορά την εκτέλεση της απόφασης, ή, αναλόγως, τη μεταβίβαση στο κράτος έκδοσης των ποσών που προήλθαν από την εκτέλεση (όνομα, αξίωμα/βαθμός, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και, εάν υπάρχει, ηλεκτρονική διεύθυνση)

γ) Αρχή αρμόδια για την εκτέλεση της απόφασης επιβολής της χρηματικής ποινής στο κράτος που την εξέδωσε [εάν η αρχή αυτή είναι διαφορετική από την αρχή του στοιχείου β)]:

Επίσημη ονομασία:

Διεύθυνση:

Αριθ. τηλ. (κωδικός χώρας / κωδικός πόλης – περιοχής)

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης / περιοχής)

Ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει)

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή την αρμόδια για την εκτέλεση

Στοιχεία προσώπων αρμοδίων για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών όσον αφορά την εκτέλεση της απόφασης, ή, αναλόγως, τη μεταβίβαση στο κράτος έκδοσης των ποσών που προήλθαν από την εκτέλεση (όνομα, αξίωμα/βαθμός, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και, εάν υπάρχει, ηλεκτρονική διεύθυνση):

δ) Σε περίπτωση όπου μια κεντρική αρχή έχει ορισθεί υπεύθυνη για τη διαβίβαση και τη διοικητική παραλαβή των αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών (ισχύει μόνο όταν το κράτος έκδοσης είναι η Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο):

Ονομασία της κεντρικής αρχής:

Αρμόδιος υπάλληλος, εάν υπάρχει (τίτλος /βαθμός και όνομα):

Διεύθυνση:

Στοιχεία της δικογραφίας

Αριθ. τηλ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης / περιοχής)

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης / περιοχής)

Ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει):

ε) Αρχή ή αρχές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κανείς [στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το στοιχείο γ) ή/και δ)]:

 Αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο β)

Είναι αρμόδια για ζητήματα:

 Αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο γ)

Είναι αρμόδια για ζητήματα:

 Αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο δ)

Είναι αρμόδια για ζητήματα:

στ) Πληροφορίες σχετικά με 1. τα φυσικά ή 2. τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί χρηματική ποινή:

1.   Φυσικά πρόσωπα

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Γένος (εάν υπάρχει):

Ψευδώνυμα (εάν υπάρχουν):

Φύλο:

Ιθαγένεια:

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχει):

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Τελευταία γνωστή διεύθυνση:

Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (εφόσον είναι γνωστό):

α) Εάν η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης επειδή το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση έχει εκεί τη συνήθη κατοικία του, προσθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Συνήθης κατοικία στο κράτος εκτέλεσης:

β) Εάν η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης επειδή το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο κράτος εκτέλεσης, προσθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου:

Τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων του προσώπου:

γ) Εάν η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης επειδή το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, διαθέτει εισοδήματα στο κράτος εκτέλεσης, προσθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περιγραφή της πηγής ή των πηγών εισοδήματος του προσώπου:

Τοποθεσία της πηγής ή των πηγών εισοδήματος του προσώπου:

2.   Νομικά πρόσωπα

Επωνυμία:

Μορφή νομικού προσώπου:

Αριθμός καταχώρισης (εάν υπάρχει) ( 7 ):

Καταστατική έδρα (7)  (εάν υπάρχει):

Διεύθυνση του νομικού προσώπου:

α) Εάν η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης επειδή το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο κράτος εκτέλεσης, προσθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου:

Τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου:

β) Εάν η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος της εκτέλεσης επειδή το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση διαθέτει εισοδήματα στο κράτος της εκτέλεσης, προσθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περιγραφή της πηγής ή των πηγών του εισοδήματος του νομικού προσώπου:

Τοποθεσία της πηγής ή των πηγών του εισοδήματος του νομικού προσώπου:

ζ) Απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής:

1. Φύση της απόφασης επιβολής χρηματικής ποινής (σημειώσατε το ανάλογο τετραγωνάκι):

 i) Απόφαση δικαστηρίου του κράτους έκδοσης επί ποινικού αδικήματος κατά το δίκαιο του κράτους έκδοσης.

 ii) Απόφαση αρχής του κράτους έκδοσης, πλην δικαστηρίου, επί ποινικού αδικήματος κατά το δίκαιο του κράτους έκδοσης. Επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να εκδικασθεί η υπόθεση από δικαστήριο το οποίο έχει δικαιοδοσία ειδικότερα σε ποινικές υποθέσεις.

 iii) Απόφαση αρχής του κράτους έκδοσης, πλην δικαστηρίου, για πράξεις που είναι αξιόποινες σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους επειδή αποτελούν παραβάσεις των κανόνων δικαίου. Επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να εκδικασθεί η υπόθεση από δικαστήριο το οποίο έχει δικαιοδοσία ειδικότερα σε ποινικές υποθέσεις.

 iv) Απόφαση δικαστηρίου το οποίο έχει δικαιοδοσία ειδικότερα σε ποινικές υποθέσεις σχετικά με απόφαση αναφερόμενη στο σημείο iii).

Η απόφαση εξεδόθη την (ημερομηνία)

Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη την (ημερομηνία)

Αριθμός αναφοράς της απόφασης (εάν υπάρχει)

Η χρηματική ποινή συνιστά υποχρέωση καταβολής [σημειώσατε με x το ανάλογο τετραγωνάκι και δηλώσατε το (τα) ποσό(-ά) με ένδειξη του νομίσματος]:

 i) Χρηματικού ποσού επιβαλλομένου δυνάμει καταδικαστικής απόφασης επί αδικήματος

Ποσό:

 ii) Αποζημίωσης επιβαλλομένης με την αυτή απόφαση υπέρ των θυμάτων, όπου το θύμα δεν δύναται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη και το δικαστήριο ενεργεί στο πλαίσιο της ποινικής του δικαιοδοσίας

Ποσό:

 iii) Χρηματικού ποσού για τα έξοδα της δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης

Ποσό:

 iv) Ποσού σε δημόσιο ταμείο ή σε ταμείο υποστήριξης θυμάτων, το οποίο επιβάλλεται με την αυτή απόφαση

Ποσό:

Το συνολικό ποσό της χρηματικής ποινής με ένδειξη του νομίσματος:

2. Συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών και περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες τελέστηκε το αδίκημα ή τα αδικήματα, όπου να αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος:

Φύση και νομικός χαρακτηρισμός του αδικήματος (ή αδικημάτων) και εφαρμοστέα νομική διάταξη /κώδικας βάσει της οποίας εξεδόθη η απόφαση:

3. Εφόσον τα αναφερόμενα ανωτέρω στο σημείο 2 αδικήματα συνιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα, σημειώσατε με x τα αντίστοιχα τετραγωνάκια

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

 τρομοκρατία,

 εμπορία ανθρώπων,

 σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

 παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

 παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

 δωροδοκία,

 απάτη, περιλαμβανομένης και της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

 παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ,

 εγκλήματα στον κυβερνοχώρο,

 εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και ποικιλιών,

 παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή,

 ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη,

 παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

 απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

 ρατσισμός και ξενοφοβία,

 οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες,

 παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

 υπεξαιρέσεις και απάτες,

 αθέμιτη προστασία έναντι παρανόμου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση,

 παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

 πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών,

 παραχάραξη μέσων πληρωμής,

 λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

 λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,

 εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

 βιασμός,

 εμπρησμός,

 εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

 αεροπειρατεία και πειρατεία,

 δολιοφθορά,

 συμπεριφορά που παραβιάζει κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας στην οποία περιλαμβάνονται και οι παραβάσεις κανόνων που αφορούν τις ώρες οδήγησης και τις ώρες ανάπαυσης και κανόνων που αφορούν επικίνδυνα προϊόντα,

 λαθρεμπόριο,

 παραβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

 απειλές και πράξεις βίας κατά προσώπων, περιλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων,

 βανδαλισμός,

 κλοπή,

 αδικήματα που ορίζονται από το κράτος έκδοσης και που εξυπηρετούν το σκοπό της εφαρμογής υποχρεώσεων εκ πράξεων οι οποίες θεσπίσθηκαν δυνάμει της ΣΕΚ ή του τίτλου VI της ΣΕΕ.

Σε αυτή την περίπτωση, να δηλωθούν επακριβώς οι διατάξεις της πράξης που θεσπίσθηκε δυνάμει της ΣΕΚ ή της ΣΕΕ τις οποίες αφορά το συγκεκριμένο αδίκημα:

4. Στο βαθμό που το αδίκημα ή τα αδικήματα που αναφέρονται στο σημείο 2 δεν καλύπτονται από το σημείο 3, να δοθεί πλήρης περιγραφή τους:

η) Χαρακτηριστικά της απόφασης για την επιβολή της χρηματικής ποινής:

1. Να επιβεβαιωθεί ότι (να σημειωθούν με x τα ανάλογα τετραγωνάκια):

 α) η απόφαση είναι τελεσίδικη.

 β) σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό, δεν έχει εκδοθεί στο κράτος εκτέλεσης απόφαση κατά του αυτού προσώπου για τις αυτές πράξεις, ούτε και έχει εκτελεσθεί τέτοια απόφαση εκδοθείσα σε άλλο κράτος πλην του κράτους έκδοσης ή του κράτους εκτέλεσης.

2. Αναφέρατε εάν για την υπόθεση ακολουθήθηκε γραπτή διαδικασία:

 α) Όχι.

 β) Ναι. Επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου αρμοδίου κατά το εθνικό δίκαιο, για το δικαίωμά του να αμφισβητήσει την απόφαση και την προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου.

3.
 
Αναφέρετε εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης
:
1.
 
Ναι, το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης
.
2.
 
Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης
.
3.
 
Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε εάν
:
3.1α.
 
το πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·
Ή
3.1β.
 
το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε αυτοπροσώπως αλλά είχε δι’ άλλων μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της αποφάσεως, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στη δίκη·
Ή
3.2.
 
το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος, να τον/την εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον δικηγόρο στη δίκη·
Ή
3.3.
 
του επεδόθη η απόφαση στις … (ημέρα/μήνας/έτος) και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της υπόθεσης περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και
έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση αυτή·
Ή
δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας·
Ή
3.4.
 
το πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε ρητώς για τη διαδικασία και τη δυνατότητα να παρίσταται αυτοπροσώπως σε δίκη, παραιτείται ρητώς του δικαιώματος ακρόασης και δήλωσε ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την υπόθεση
.
4.
 
Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 3.1β, 3.2, 3.3 ή 3.4 ανωτέρω
:

4. Μερική καταβολή του ποσού της ποινής

Αν μέρος του ποσού της ποινής έχει ήδη καταβληθεί στο κράτος έκδοσης ή σε άλλο κράτος, εφόσον αυτό είναι γνωστό στην αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό, αναφέρατε το ύψος του ποσού που έχει καταβληθεί:

θ) Εναλλακτικές ποινές, περιλαμβανομένης ποινής στερητικής της ελευθερίας

1. Αναφέρατε εάν η νομοθεσία του κράτους έκδοσης παρέχει τη δυνατότητα να επιβληθούν από το κράτος εκτέλεσης εναλλακτικές ποινές σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης ή μερική εφαρμογή της απόφασης για την επιβολή χρηματικής ποινής:

 ναι

 όχι

2. Εάν ναι, αναφέρατε ποιες ποινές μπορούν να επιβληθούν (φύση και μέγιστο όριο των ποινών):

 Κράτηση. Μέγιστη διάρκεια:

 Υπηρεσία υπέρ της κοινότητας (ή ανάλογη υπηρεσία). Μέγιστη διάρκεια:

 Άλλες ποινές. Περιγραφή:

ι) Άλλες περιστάσεις που σχετίζονται με την υπόθεση (προαιρετικές πληροφορίες):

ια) Το κείμενο της απόφασης που επιβάλλει τη χρηματική ποινή επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό.

Υπογραφή της αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό ή/και του εκπροσώπου της που βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου του πιστοποιητικού:

Ονομασία/Όνομα:

Αξίωμα (τίτλος/βαθμός):

Ημερομηνία:

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει)( 1 ) ΕΕ C 278 της 2.10.2001, σ. 4.

( 2 ) ΕΕ C 271 E της 7.11.2002, σ. 423.

( 3 ) ΕΕ C 12 της 15.1.2001, σ. 10.

( 4 ) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

( 5 ) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2245/2004 (ΕΕ L 381 της 28.12.2004, σ. 10).

( 6 ) Κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ, της 29ης Ιουνίου 1998, που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 4).

( 7 ) Εάν η απόφαση διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης επειδή το νομικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση έχει την καταστατική του έδρα σε αυτό το κράτος, πρέπει να συμπληρώνονται ο αριθμός καταχώρισης και η καταστατική έδρα.