2002R2195 — EL — 07.08.2009 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Νοεμβρίου 2002

περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 340, 16.12.2002, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16 Δεκεμβρίου 2003

  L 329

1

17.12.2003

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007

  L 74

1

15.3.2008

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 596/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009

  L 188

14

18.7.2009


Διορθώνεται από:

 C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 330, 18.12.2003, σ. 34  (2151/03)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Νοεμβρίου 2002

περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 4 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η χρησιμοποίηση διαφόρων ονοματολογιών εμποδίζει το άνοιγμα και τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων. Ο αντίκτυπός της στην ποιότητα και στις προθεσμίες δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών περιορίζει εκ των πραγμάτων την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στις δημόσιες συμβάσεις.

(2)

Στη σύστασή της 96/527/ΕΚ ( 5 ), η Επιτροπή καλούσε τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς να χρησιμοποιούν, για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους, το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary — CPV), το οποίο δημιουργήθηκε με βάση ορισμένες υπάρχουσες ονοματολογίες ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

(3)

Είναι πλέον επιβεβλημένη η ενοποίηση, μέσω ενός ενιαίου συστήματος ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων, των στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων.

(4)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ενιαίο σύστημα αναφοράς, το οποίο θα χρησιμοποιεί την ίδια περιγραφή των εμπορευμάτων στις επίσημες κοινοτικές γλώσσες, καθώς και τον αντίστοιχο ίδιο αλφαριθμητικό κώδικα και θα επιτρέπει, ως εκ τούτου, την άρση των γλωσσικών εμποδίων σε κοινοτική κλίμακα.

(5)

Επιβάλλεται συνεπώς η θέσπιση, με τον παρόντα κανονισμό, του CPV, σε αναθεωρημένη μορφή, ως ενιαίου συστήματος ταξινόμησης για τις δημόσιες συμβάσεις, του οποίου η εφαρμογή διέπεται από τις διατάξεις των οδηγιών που αφορούν το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

(6)

Θα πρέπει επίσης να καταρτισθούν ενδεικτικοί πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της «ταξινόμησης των προϊόντων κατά δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» (CPA), της «κεντρικής ταξινόμησης των προϊόντων» (CPC Prov.) των Ηνωμένων Εθνών, της «στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (NACE αναθ. 1) και της «συνδυασμένης ονοματολογίας» (NC).

(7)

Η διάρθρωση και οι κώδικες του CPV ενδέχεται να απαιτήσουν προσαρμογές, δηλαδή τροποποιήσεις, σύμφωνα με την εξέλιξη των αγορών και με τις ανάγκες των χρηστών. Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί εν προκειμένω κατάλληλη διαδικασία αναθεώρησης.

(8)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 6 ).

(9)

Δεδομένου ότι ο στόχος της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η εγκαθίδρυση ενός συστήματος ταξινόμησης εφαρμοστέας στις δημόσιες συμβάσεις, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, και μπορεί συνεπώς, για λόγους διαστάσεων και αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

(10)

Η επιλογή του κανονισμού έναντι της οδηγίας δικαιολογείται από το γεγονός ότι η θέσπιση ενός συστήματος ταξινόμησης των δημόσιων συμβάσεων δεν απαιτεί μεταφορά στο εθνικό δίκαιο εκ μέρους των κρατών μελών.

(11)

Προκειμένου να εξοικειωθούν οι χρήστες με το ενοποιημένο σύστημα ταξινόμησης το οποίο εν καιρώ θα καταστεί υποχρεωτικό, χρειάζεται περίοδος προσαρμογής πριν από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

1.  Θεσπίζεται ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων, το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary — CPV).

2.  Το κείμενο του CPV παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

3.  Οι ενδεικτικοί πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και των ονοματολογιών «ταξινόμηση των προϊόντων κατά δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» (CPA), «κεντρική ταξινόμηση των προϊόντων» (CPC Prov.) των Ηνωμένων Εθνών, «στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (NACE αναθ. 1) και «συνδυασμένη ονοματολογία» (NC) παρατίθενται στα παραρτήματα II, ΙΙΙ, ΙV και V, αντιστοίχως.

▼M3

Άρθρο 2

Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την αναθεώρηση του CPV. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 3 παράγραφος 2. Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Άρθρο 3

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 7 ) (εφεξής «η επιτροπή»).

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

▼B

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Δεκεμβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διάρθρωση του συστήματος ταξινόμησης

1. Το CPV περιλαμβάνει ένα κύριο και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο.

2. Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται σε μια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Ο αριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει 8 ψηφία και υποδιαιρείται σε:

 τμήματα (τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού) (XX000000-Y),

 ομάδες (τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXX00000-Y),

 τάξεις (τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXX0000-Y),

 κατηγορίες (τα πέντε πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXXX000-Y).

Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας.

Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.

3. Το συμπληρωματικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων. Αποτελείται από έναν αλφαριθμητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ειδικότερης φύσης ή του προορισμού του προς αγορά προϊόντος.

Ο αλφαριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει:

 ένα πρώτο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα,

 ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε μία ομάδα,

 ένα τρίτο επίπεδο αποτελούμενο από τρία ψηφία που αντιστοιχούν σε υποτμήματα.

Το τελευταίο ψηφίο χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.

ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΚωδικός CPV

Περιγραφή

03000000-1

Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα

03100000-2

Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής

03110000-5

Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη

03111000-2

Σπόροι

03111100-3

Σπόροι σόγιας

03111200-4

Αράπικα φιστίκια

03111300-5

Σπόροι ηλιάνθου

03111400-6

Βαμβακόσποροι

03111500-7

Σπόροι από σουσάμι

03111600-8

Σπόροι από σινάπι

03111700-9

Σπόροι λαχανικών

03111800-0

Σπόροι καρπών

03111900-1

Σπόροι άνθεων

03112000-9

Μη μεταποιημένος καπνός

03113000-6

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης

03113100-7

Ζαχαρότευτλα

03113200-8

Ζαχαροκάλαμο

03114000-3

Άχυρα και χορτονομές

03114100-4

Άχυρα

03114200-5

Χορτονομές

03115000-0

Ακατέργαστες φυτικές ύλες

03115100-1

Φυτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία

03115110-4

Βαμβάκι

03115120-7

Γιούτα

03115130-0

Λινάρι

03116000-7

Φυσικό καουτσούκ, λατέξ και συναφή προϊόντα

03116100-8

Φυσικό καουτσούκ

03116200-9

Φυσικό λατέξ

03116300-0

Προϊόντα από λατέξ

03117000-4

Φυτά που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς

03117100-5

Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς

03117110-8

Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία

03117120-1

Φυτά που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική

03117130-4

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εντομοκτόνων

03117140-7

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς

03117200-6

Σπόροι φυτών που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς

03120000-8

Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου

03121000-5

Φυτοκομικά προϊόντα

03121100-6

Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα

03121200-7

Κομμένα άνθη

03121210-0

Άνθινες διατάξεις

03130000-1

Φυτά για αφεψήματα και μπαχαρικά

03131000-8

Φυτά για αφεψήματα

03131100-9

Κόκκοι καφέ

03131200-0

Τσάι σε κλώνους

03131300-1

Ματέ

03131400-2

Κόκκοι κακάου

03132000-5

Μη επεξεργασμένα καρυκεύματα

03140000-4

Ζωικά και συναφή προϊόντα

03141000-1

Σπέρμα ταύρου

03142000-8

Ζωικά προϊόντα

03142100-9

Φυσικό μέλι

03142200-0

Σαλιγκάρια

03142300-1

Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης

03142400-2

Κηροί

03142500-3

Αυγά

03143000-5

Προϊόντα μεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας

03144000-2

Γεωργικές προμήθειες

03200000-3

Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

03210000-6

Δημητριακά και πατάτες

03211000-3

Δημητριακά

03211100-4

Σιτάρι

03211110-7

Σκληρό σιτάρι

03211120-0

Μαλακό σιτάρι

03211200-5

Καλαμπόκι

03211300-6

Ρύζι

03211400-7

Κριθάρι

03211500-8

Σίκαλη

03211600-9

Βρώμη

03211700-0

Βύνη

03211900-2

Προϊόντα δημητριακών

03212000-0

Πατάτες και αφυδατωμένα λαχανικά

03212100-1

Πατάτες

03212200-2

Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά και όσπρια

03212210-5

Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά

03212211-2

Φακές

03212212-9

Ρεβίθια

03212213-6

Ξηρά μπιζέλια

03212220-8

Όσπρια

03220000-9

Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

03221000-6

Λαχανικά

03221100-7

Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά

03221110-0

Βολβοειδή λαχανικά

03221111-7

Ρίζα τεύτλου

03221112-4

Καρότα

03221113-1

Κρεμμύδια

03221114-8

Γογγύλια

03221120-3

Κονδυλώδη λαχανικά

03221200-8

Οπωροκηπευτικά

03221210-1

Φασόλια

03221211-8

Κουκιά

03221212-5

Φρέσκα φασόλια

03221213-2

Φασόλια Ισπανίας

03221220-4

Αρακάς

03221221-1

Μπιζέλια κήπου

03221222-8

Νωπά μπιζέλια

03221230-7

Πιπεριές

03221240-0

Τομάτες

03221250-3

Κολοκύθια

03221260-6

Μανιτάρια

03221270-9

Αγγούρια

03221300-9

Φυλλώδη λαχανικά

03221310-2

Μαρούλι

03221320-5

Πράσινες σαλάτες

03221330-8

Αγκινάρες

03221340-1

Σπανάκι

03221400-0

Κραμβοειδή λαχανικά

03221410-3

Λάχανο, κράμβη

03221420-6

Κουνουπίδι

03221430-9

Μπρόκολο

03221440-2

Λαχανάκια Βρυξελλών

03222000-3

Φρούτα και καρποί

03222100-4

Τροπικά φρούτα και καρποί

03222110-7

Τροπικά φρούτα

03222111-4

Μπανάνες

03222112-1

Ανανάδες

03222113-8

Μάνγκο

03222114-5

Χουρμάδες

03222115-2

Σταφίδες

03222116-9

Σύκα

03222117-6

Αβοκάντο

03222118-3

Ακτινίδια

03222120-0

Καρύδες

03222200-5

Εσπεριδοειδή

03222210-8

Λεμόνια

03222220-1

Πορτοκάλια

03222230-4

Γκρέιπ φρουτ

03222240-7

Μανταρίνια

03222250-0

Μοσχολέμονα

03222300-6

Μη τροπικά φρούτα

03222310-9

Μούρα

03222311-6

Μαύρα, λευκά ή κόκκινα φραγκοστάφυλα

03222312-3

Χαμαίμουρα

03222313-0

Φράουλες

03222314-7

Σμέουρα

03222315-4

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

03222320-2

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια

03222321-9

Μήλα

03222322-6

Αχλάδια

03222323-3

Κυδώνια

03222330-5

Εμπύρηνα φρούτα

03222331-2

Βερίκοκα

03222332-9

Ροδάκινα

03222333-6

Κεράσια

03222334-3

Δαμάσκηνα

03222340-8

Σταφύλια

03222341-5

Επιτραπέζια σταφύλια

03222342-2

Κρασοστάφυλα

03222400-7

Ελιές

03300000-2

Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας

03310000-5

Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα

03311000-2

Ψάρια

03311100-3

Πλατύψαρα

03311110-6

Γλώσσα

03311120-9

Πησσί

03311200-4

Ψάρια της οικογένειας του μπακαλιάρου

03311210-7

Μπακαλιάρος

03311220-0

Βακαλάος μελανόχρωμος

03311230-3

Σαυρίδι

03311240-6

Καλλαρίας

03311300-5

Ρέγγα

03311400-6

Τόνος

03311500-7

Γάδος

03311600-8

Μαρίδα

03311700-9

Σολωμός

03312000-9

Καρκινοειδή

03312100-0

Στρείδια

03312200-1

Οστρακοειδή

03312300-2

Υδρόβια ασπόνδυλα

03313000-6

Υδρόβια προϊόντα

03313100-7

Κοράλλια ή παρόμοια προϊόντα

03313200-8

Φυσικοί σπόγγοι

03313300-9

Φύκια

03313310-2

Άλγες

03320000-8

Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα

03321000-5

Μεγάλα ζώα

03321100-6

Βοοειδή

03321200-7

Μοσχάρια

03322000-2

Ζωικό κεφάλαιο

03322100-3

Πρόβατα

03322200-4

Αίγες

03322300-5

Άλογα

03323000-9

Χοιροειδή

03324000-6

Ζώντα πουλερικά

03325000-3

Μικρά ζώα

03325100-4

Κουνέλια

03325200-5

Λαγοί

03330000-3

Προϊόντα ζώων εκτρεφόμενων σε αγροκτήματα

03331000-0

Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα

03331100-1

Πρόβειο γάλα

03331200-2

Κατσικίσιο γάλα

03332000-7

Έριο και ζωικές τρίχες

03332100-8

Κουρεμένο μαλλί

03332200-9

Ζωικές τρίχες

03333000-4

Νωπό αγελαδινό γάλα

03340000-6

Ενώτια για το μαρκάρισμα ζώων

03341000-3

Ενώτια για το μαρκάρισμα βοοειδών

03400000-4

Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα

03410000-7

Ξύλο

03411000-4

Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα

03412000-1

Ξυλεία από τροπικά δέντρα

03413000-8

Καυσόξυλα

03414000-5

Ακατέργαστη ξυλεία

03415000-2

Μαλακή ξυλεία

03416000-9

Απορρίμματα ξύλου

03417000-6

Υπολείμματα ξύλου

03417100-7

Πριονίδια

03418000-3

Ακατέργαστοι κορμοί

03418100-4

Σκληρή ξυλεία

03419000-0

Ξυλεία

03419100-1

Προϊόντα ξυλείας

03419200-2

Ξυλεία ορυχείων

03420000-0

Κόμμεα

03421000-7

Βάλσαμα

03422000-4

Λάκα

03430000-3

Φελλός

03431000-0

Φυσικός φελλός

03432000-7

Καλαθοποιία

03432100-8

Σπαρτοπλεκτική

03440000-6

Δασοκομικά προϊόντα

03441000-3

Διακοσμητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και λειχήνες

03450000-9

Προϊόντα φυτωρίων δέντρων

03451000-6

Φυτά

03451100-7

Φυτά για φύτευση σε παρτέρια

03451200-8

Βολβοί λουλουδιών

03451300-9

Θάμνοι

03452000-3

Δένδρα

03460000-2

Πολτός

03461000-9

Ξυλοπολτός

03461100-0

Χημικός ξυλοπολτός

09000000-3

Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας

09100000-0

Καύσιμα

09110000-3

Στερεά καύσιμα

09111000-0

Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα

09111100-1

Γαιάνθρακας

09111200-2

Καύσιμα με βάση τον άνθρακα

09111210-5

Λιθάνθρακας

09111220-8

Μπρικέτες

09111300-3

Φυσικά καύσιμα

09111400-4

Καύσιμα με βάση το ξύλο

09112000-7

Λιγνίτης και τύρφη

09112100-8

Λιγνίτης

09112200-9

Τύρφη

09113000-4

Οπτάνθρακας

09120000-6

Αέρια καύσιμα

09121000-3

Φωταέριο, αέριο μέσω αγωγών ή παρόμοια αέρια

09121100-4

Φωταέριο ή παρόμοια αέρια

09121200-5

Αέριο μέσω αγωγών

09122000-0

Προπάνιο και βουτάνιο

09122100-1

Αέριο προπάνιο

09122110-4

Υγροποιημένο προπάνιο

09122200-2

Αέριο βουτάνιο

09122210-5

Υγροποιημένο βουτάνιο

09123000-7

Φυσικό αέριο

09130000-9

Πετρέλαιο και αποστάγματα

09131000-6

Κηροζίνη αεροσκαφών

09131100-7

Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης

09132000-3

Βενζίνη

09132100-4

Αμόλυβδη βενζίνη

09132200-5

Μολυβδούχος βενζίνη

09132300-6

Μείγμα βενζίνης με αιθανόλη

09133000-0

Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)

09134000-7

Ακάθαρτο πετρέλαιο

09134100-8

Πετρέλαιο ντίζελ

09134200-9

Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09134210-2

Καύσιμα ντίζελ (0,2)

09134220-5

Καύσιμα ντίζελ (EN 590)

09134230-8

Βιοντίζελ

09134231-5

Βιοντίζελ (B20)

09134232-2

Βιοντίζελ (B100)

09135000-4

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135110-8

Καύσιμα έλαια μικρής περιεκτικότητας σε θείο

09200000-1

Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή

09210000-4

Λιπαντικά παρασκευάσματα

09211000-1

Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

09211100-2

Έλαια κινητήρων

09211200-3

Λιπαντικά συμπιεστών

09211300-4

Λιπαντικά στροβίλων

09211400-5

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών

09211500-6

Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού

09211600-7

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων

09211610-0

Υγρά υδραυλικών συστημάτων

09211620-3

Λιπαντικά αφαίρεσης καλουπιών

09211630-6

Αντιδιαβρωτικά έλαια

09211640-9

Ηλεκτρομονωτικά έλαια

09211650-2

Υγρά φρένων

09211700-8

Λευκά έλαια και παραφινέλαια

09211710-1

Λευκά έλαια

09211720-4

Παραφινέλαια

09211800-9

Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα

09211810-2

Ελαφρά έλαια

09211820-5

Ορυκτέλαια

09211900-0

Λιπαντικά έλαια συστημάτων έλξης

09220000-7

Βαζελίνη, κεριά και ειδικά αποστάγματα

09221000-4

Βαζελίνη και κηροί πετρελαίου

09221100-5

Βαζελίνη

09221200-6

Κηρός παραφίνης

09221300-7

Κηρός πετρελαίου

09221400-8

Κατάλοιπα πετρελαίου

09222000-1

Ειδικά αποστάγματα

09222100-2

Πετρελαϊκός αιθέρας (White spirit)

09230000-0

Πετρέλαιο (αργό)

09240000-3

Πετρελαϊκά προϊόντα και προϊόντα άνθρακα

09241000-0

Ασφαλτούχο ή σχιστολιθικό ορυκτέλαιο

09242000-7

Προϊόντα με βάση τον άνθρακα

09242100-8

Πετρέλαιο από απόσταξη πισσανθράκων

09300000-2

Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια

09310000-5

Ηλεκτρισμός

09320000-8

Ατμός, θερμό νερό και συναφή προϊόντα

09321000-5

Θερμό νερό

09322000-2

Ατμός

09323000-9

Κεντρική αστική θέρμανση

09324000-6

Τηλεθέρμανση

09330000-1

Ηλιακή ενέργεια

09331000-8

Ηλιακά κάτοπτρα

09331100-9

Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας

09331200-0

Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

09332000-5

Ηλιακές εγκαταστάσεις

09340000-4

Πυρηνικά καύσιμα

09341000-1

Ουράνιο

09342000-8

Πλουτώνιο

09343000-5

Ραδιενεργά υλικά

09344000-2

Ραδιοϊσότοπα

14000000-1

Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα

14200000-3

Άμμος και άργιλος

14210000-6

Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά

14211000-3

Άμμος

14211100-4

Φυσική άμμος

14212000-0

Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά

14212100-1

Κροκάλες και αμμοχάλικο

14212110-4

Αμμοχάλικο

14212120-7

Κροκάλες

14212200-2

Αδρανή υλικά

14212210-5

Μείγμα αμμοχάλικου

14212300-3

Τεμαχισμένοι και θρυμματισμένοι λίθοι

14212310-6

Έρμα

14212320-9

Θρυμματισμένος γρανίτης

14212330-2

Θρυμματισμένος βασάλτης

14212400-4

Χώμα

14212410-7

Χώμα επιφανείας

14212420-0

Υπέδαφος

14212430-3

Θρυμματισμένοι λίθοι

14213000-7

Σκυρόστρωμα, πισσοσκυρόστρωμα και αμμώδης ασφαλτική επίστρωση

14213100-8

Σκυρόστρωμα

14213200-9

Πισσοσκυρόστρωμα

14213300-0

Άμμος εμποτισμένη με πίσσα

14220000-9

Άργιλος και καολίνη

14221000-6

Άργιλος

14222000-3

Καολίνη

14300000-4

Χημικά και ορυκτά λιπάσματα

14310000-7

Ορυκτά λιπάσματα

14311000-4

Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου

14311100-5

Φυσικό ασβέστιο

14311200-6

Φωσφορικά άλατα αργιλίου-ασβεστίου

14311300-7

Φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου

14312000-1

Σιδηροπυρίτες

14312100-2

Άφρυκτοι σιδηροπυρίτες

14320000-0

Χημικά ορυκτά

14400000-5

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο

14410000-8

Ορυκτό αλάτι

14420000-1

Θαλασσινό αλάτι

14430000-4

Αλάτι προερχόμενο από εξάτμιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο

14450000-0

Άλμη

14500000-6

Προϊόντα ορυχείων και λατομείων

14520000-2

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι· κισηρόλιθοι· σμύριδα· φυσικά λειαντικά· άλλα ορυκτά και πολύτιμα μέταλλα

14521000-9

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι

14521100-0

Πολύτιμοι λίθοι

14521140-2

Κονιοποιημένοι πολύτιμοι λίθοι

14521200-1

Ημιπολύτιμοι λίθοι

14521210-4

Κονιοποιημένοι ημιπολύτιμοι λίθοι

14522000-6

Βιομηχανικά διαμάντια· κισηρόλιθοι· σμύριδα· άλλα φυσικά λειαντικά

14522100-7

Κισηρόλιθος

14522200-8

Βιομηχανικά διαμάντια

14522300-9

Σμύριδα

14522400-0

Φυσικά λειαντικά

14523000-3

Ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα και συναφή προϊόντα

14523100-4

Ορυκτά

14523200-5

Χρυσός

14523300-6

Άργυρος

14523400-7

Λευκόχρυσος

14600000-7

Μεταλλεύματα και μέταλλα

14610000-0

Μεταλλεύματα

14611000-7

Σιδηρομεταλλεύματα

14612000-4

Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα

14612100-5

Μεταλλεύματα χαλκού

14612200-6

Μεταλλεύματα νικελίου

14612300-7

Μεταλλεύματα αλουμινίου

14612400-8

Πολύτιμα μέταλλα

14612500-9

Μεταλλεύματα μολύβδου

14612600-0

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου

14612700-1

Μεταλλεύματα λευκοσιδήρου

14613000-1

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

14613100-2

Μεταλλεύματα ουρανίου

14613200-3

Μεταλλεύματα θορίου

14614000-8

Διάφορα μεταλλεύματα

14620000-3

Κράματα

14621000-0

Κράματα σιδήρου

14621100-1

Κράματα σιδήρου εκτός των κραμάτων της ΕΚΑΧ

14621110-4

Σιδηρομαγγάνιο

14621120-7

Σιδηροχρώμιο

14621130-0

Σιδηρονικέλιο

14622000-7

Χάλυβας

14630000-6

Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα

14700000-8

Βασικά μέταλλα

14710000-1

Σίδηρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος, κασσίτερος και χαλκός

14711000-8

Σίδηρος

14711100-9

Ακατέργαστος χυτοσίδηρος

14712000-5

Μόλυβδος

14713000-2

Ψευδάργυρος

14714000-9

Κασσίτερος

14715000-6

Χαλκός

14720000-4

Αλουμίνιο, νικέλιο, σκάνδιο, τιτάνιο και βανάδιο

14721000-1

Αλουμίνιο

14721100-2

Οξείδιο του αργιλίου

14722000-8

Νικέλιο

14723000-5

Σκάνδιο

14724000-2

Τιτάνιο

14725000-9

Βανάδιο

14730000-7

Χρώμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, ύττριο και ζιρκόνιο

14731000-4

Χρώμιο

14732000-1

Μαγγάνιο

14733000-8

Κοβάλτιο

14734000-5

Ύττριο

14735000-2

Ζιρκόνιο

14740000-0

Μολυβδαίνιο, τεχνήτιο, ρουθήνιο και ρόδιο

14741000-7

Μολυβδαίνιο

14742000-4

Τεχνήτιο

14743000-1

Ρουθήνιο

14744000-8

Ρόδιο

14750000-3

Κάδμιο, λουτήτιο, άφνιο, ταντάλιο και βολφράμιο

14751000-0

Κάδμιο

14752000-7

Λουτήτιο

14753000-4

Άφνιο

14754000-1

Ταντάλιο

14755000-8

Βολφράμιο

14760000-6

Ιρίδιο, γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο και βάριο

14761000-3

Ιρίδιο

14762000-0

Γάλλιο

14763000-7

Ίνδιο

14764000-4

Θάλλιο

14765000-1

Βάριο

14770000-9

Καίσιο, στρόντιο, ρουβήδιο και ασβέστιο

14771000-6

Καίσιο

14772000-3

Στρόντιο

14773000-0

Ρουβίδιο

14774000-7

Ασβέστιο

14780000-2

Κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο και λίθιο

14781000-9

Κάλιο

14782000-6

Μαγνήσιο

14783000-3

Νάτριο

14784000-0

Λίθιο

14790000-5

Νιόβιο, όσμιο, ρήνιο και παλλάδιο

14791000-2

Νιόβιο

14792000-9

Όσμιο

14793000-6

Ρήνιο

14794000-3

Παλλάδιο

14800000-9

Διάφορα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

14810000-2

Λειαντικά προϊόντα

14811000-9

Μυλόπετρες, ακονόπετρες και ακονιστικοί τροχοί

14811100-0

Μυλόπετρες

14811200-1

Ακονόπετρες

14811300-2

Ακονιστικοί τροχοί

14812000-6

Λειαντικές σκόνες ή κόκκοι

14813000-3

Τεχνητό κορούνδιο

14814000-0

Τεχνητός γραφίτης

14820000-5

Γυαλί

14830000-8

Ίνες υάλου

14900000-0

Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες

14910000-3

Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες μεταλλικής μορφής

14920000-6

Ανακτηθείσες δευτερογενείς μη μεταλλικές πρώτες ύλες

14930000-9

Τέφρα και υπολείμματα που περιέχουν μέταλλα

15000000-8

Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

15100000-9

Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος

15110000-2

Κρέας

15111000-9

Βόειο κρέας

15111100-0

Βοδινό κρέας

15111200-1

Μοσχαρίσιο κρέας

15112000-6

Πουλερικά

15112100-7

Νωπά πουλερικά

15112110-0

Χήνες

15112120-3

Γαλοπούλες

15112130-6

Κοτόπουλα

15112140-9

Πάπιες

15112300-9

Εντόσθια πουλερικών

15112310-2

Φουά γκρα

15113000-3

Χοιρινό κρέας

15114000-0

Εντόσθια

15115000-7

Αρνίσιο και πρόβειο κρέας

15115100-8

Αρνίσιο κρέας

15115200-9

Πρόβειο κρέας

15117000-1

Κρέας αιγοειδών

15118000-8

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων

15118100-9

Κρέας αλόγου

15118900-7

Κρέας γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων

15119000-5

Διάφορα κρέατα

15119100-6

Κρέας κουνελιού

15119200-7

Κρέας λαγού

15119300-8

Θηράματα

15119400-9

Βατραχοπόδαρα

15119500-0

Περιστέρια

15119600-1

Κρέας ψαριού

15130000-8

Προϊόντα κρέατος

15131000-5

Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα

15131100-6

Προϊόντα από κρέας για λουκάνικα

15131110-9

Κρέας για λουκάνικα

15131120-2

Προϊόντα από λουκάνικα

15131130-5

Λουκάνικα

15131134-3

Λουκάνικα αίματος και άλλα λουκάνικα από αίμα

15131135-0

Λουκάνικα από πουλερικά

15131200-7

Αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά και καρυκευμένα κρέατα

15131210-0

Παστό χοιρομέρι

15131220-3

Μπέικον

15131230-6

Σαλάμι

15131300-8

Παρασκευάσματα από συκώτι

15131310-1

Πατέ

15131320-4

Παρασκευάσματα από συκώτι χήνας ή πάπιας

15131400-9

Προϊόντα από χοιρινό κρέας

15131410-2

Χοιρομέρι

15131420-5

Κεφτέδες από κρέας

15131490-6

Έτοιμα φαγητά από χοιρινό κρέας

15131500-0

Παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών

15131600-1

Παρασκευάσματα από βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας

15131610-4

Κεφτέδες από βοδινό κρέας

15131620-7

Κιμάς από βοδινό κρέας

15131640-3

Μπιφτέκια από βοδινό

15131700-2

Παρασκευάσματα από κρέας

15200000-0

Παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια

15210000-3

Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο

15211000-0

Φιλέτα ψαριών

15211100-1

Νωπά φιλέτα ψαριών

15212000-7

Αυγοτάραχο

15213000-4

Συκώτια ψαριών

15220000-6

Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών

15221000-3

Κατεψυγμένα ψάρια

15229000-9

Κατεψυγμένα προϊόντα ψαριού

15230000-9

Αποξηραμένα ή παστά ψάρια· ψάρια σε άλμη· καπνιστά ψάρια

15231000-6

Αποξηραμένα ψάρια

15232000-3

Παστά ψάρια

15233000-0

Ψάρια σε άλμη

15234000-7

Καπνιστό ψάρι

15235000-4

Διατηρημένα ψάρια

15240000-2

Κονσερβοποιημένα ψάρια και άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια

15241000-9

Κονσερβοποιημένα και παρασκευασμένα ψάρια

15241100-0

Κονσερβοποιημένος σολομός

15241200-1

Παρασκευασμένες ή διατηρημένες ρέγγες

15241300-2

Σαρδέλες

15241400-3

Κονσερβοποιημένος τόνος

15241500-4

Σκουμπρί

15241600-5

Αντζούγες

15241700-6

Κροκέτες ψαριών

15241800-7

Παναρισμένα τεμάχια ψαριού

15242000-6

Έτοιμα φαγητά ψαριών

15243000-3

Παρασκευάσματα ψαριού

15244000-0

Χαβιάρι και αυγά ψαριού

15244100-1

Χαβιάρι

15244200-2

Αυγά ψαριού

15250000-5

Θαλασσινά

15251000-2

Κατεψυγμένα καρκινοειδή

15252000-9

Παρασκευασμένα ή διατηρημένα καρκινοειδή

15253000-6

Προϊόντα οστρακοειδών

15300000-1

Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα

15310000-4

Πατάτες και προϊόντα πατάτας

15311000-1

Κατεψυγμένες πατάτες

15311100-2

Κομμένες πατάτες για τηγάνισμα

15311200-3

Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγμένης πατάτας

15312000-8

Προϊόντα πατάτας

15312100-9

Στιγμιαίος πουρές πατάτας

15312200-0

Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα

15312300-1

Τσιπς πατάτας

15312310-4

Αρωματισμένα τσιπς πατάτας

15312400-2

Εδέσματα πατάτας

15312500-3

Κροκέτες πατάτας

15313000-5

Επεξεργασμένες πατάτες

15320000-7

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

15321000-4

Χυμοί φρούτων

15321100-5

Χυμός πορτοκαλιού

15321200-6

Συμπυκνωμένος χυμός γκρέιπ φρουτ

15321300-7

Χυμός λεμονιού

15321400-8

Χυμός ανανά

15321500-9

Χυμός σταφυλιού

15321600-0

Χυμός μήλου

15321700-1

Μείγματα μη συμπυκνωμένων χυμών

15321800-2

Συμπυκνωμένοι χυμοί

15322000-1

Χυμοί λαχανικών

15322100-2

Χυμός τομάτας

15330000-0

Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά

15331000-7

Επεξεργασμένα λαχανικά

15331100-8

Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά

15331110-1

Επεξεργασμένα βολβοειδή λαχανικά

15331120-4

Επεξεργασμένα κονδυλώδη λαχανικά

15331130-7

Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τομάτες και άλλα λαχανικά

15331131-4

Επεξεργασμένα φασόλια

15331132-1

Επεξεργασμένος αρακάς

15331133-8

Αρακάς ανοιγμένος στα δύο

15331134-5

Επεξεργασμένες τομάτες

15331135-2

Επεξεργασμένα μανιτάρια

15331136-9

Επεξεργασμένες πιπεριές

15331137-6

Ανθός σόγιας

15331138-3

Τρούφες

15331140-0

Φυλλώδη και κραμβοειδή λαχανικά

15331142-4

Επεξεργασμένη κράμβη

15331150-3

Επεξεργασμένα όσπρια

15331170-9

Κατεψυγμένα λαχανικά

15331400-1

Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά

15331410-4

Φασόλια σε σάλτσα τομάτας

15331411-1

Μαγειρεμένα φασόλια

15331420-7

Διατηρημένες τομάτες

15331423-8

Τομάτες σε κονσέρβα

15331425-2

Τοματοπολτός

15331427-6

Τοματοπελτές

15331428-3

Σάλτσα από τομάτα

15331430-0

Μανιτάρια σε κονσέρβα

15331450-6

Επεξεργασμένες ελιές

15331460-9

Κονσερβοποιημένα λαχανικά

15331461-6

Λάχανο τουρσί σε κονσέρβα

15331462-3

Αρακάς σε κονσέρβα

15331463-0

Αποφλοιωμένα φασόλια σε κονσέρβα

15331464-7

Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα

15331465-4

Σπαράγγια σε κονσέρβα

15331466-1

Ελιές σε κονσέρβα

15331470-2

Γλυκό καλαμπόκι

15331480-5

Λαχανικά προσωρινής διατήρησης

15331500-2

Λαχανικά διατηρημένα σε ξίδι

15332000-4

Επεξεργασμένα φρούτα και καρποί

15332100-5

Επεξεργασμένα φρούτα

15332140-7

Επεξεργασμένα μήλα

15332150-0

Επεξεργασμένα αχλάδια

15332160-3

Επεξεργασμένες μπανάνες

15332170-6

Ρήο

15332180-9

Πεπόνια

15332200-6

Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών

15332230-5

Μαρμελάδες από εσπεριδοειδή

15332231-2

Μαρμελάδα πορτοκάλι

15332232-9

Μαρμελάδα λεμόνι

15332240-8

Ζελέδες φρούτων

15332250-1

Πολτός φρούτων

15332260-4

Πολτός ξηρών καρπών

15332261-1

Φυστικοβούτυρο

15332270-7

Πουρέδες φρούτων

15332290-3

Μαρμελάδες

15332291-0

Μαρμελάδα βερίκοκο

15332292-7

Μαρμελάδα βατόμουρο

15332293-4

Μαρμελάδα μαύρο φραγκοστάφυλο

15332294-1

Μαρμελάδα κεράσι

15332295-8

Μαρμελάδα σμέουρο

15332296-5

Μαρμελάδα φράουλα

15332300-7

Επεξεργασμένοι καρποί

15332310-0

Καβουρδισμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί

15332400-8

Διατηρημένα φρούτα

15332410-1

Αποξηραμένα φρούτα

15332411-8

Επεξεργασμένα φραγκοστάφυλα

15332412-5

Επεξεργασμένα σταφύλια

15332419-4

Σουλτανίνα

15333000-1

Φυτικά υποπροϊόντα

15400000-2

Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη

15410000-5

Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη

15411000-2

Ζωικά ή φυτικά έλαια

15411100-3

Φυτικά έλαια

15411110-6

Ελαιόλαδο

15411120-9

Σουσαμέλαιο

15411130-2

Αραχιδέλαιο

15411140-5

Έλαιο από καρύδα

15411200-4

Μαγειρικό λάδι

15411210-7

Έλαιο για τηγάνισμα

15412000-9

Λίπη

15412100-0

Ζωικά λίπη

15412200-1

Φυτικά λίπη

15413000-6

Στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων

15413100-7

Ελαιόπιτες

15420000-8

Εξευγενισμένα έλαια και λίπη

15421000-5

Εξευγενισμένα έλαια

15422000-2

Εξευγενισμένα λίπη

15423000-9

Υδρογονωμένα ή εστεροποιημένα έλαια ή λίπη

15424000-6

Φυτικοί κηροί

15430000-1

Βρώσιμα λίπη

15431000-8

Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα

15431100-9

Μαργαρίνη

15431110-2

Ρευστή μαργαρίνη

15431200-0

Αλειφόμενα παρασκευάσματα μειωμένης ή χαμηλής περιεκτικότητας λιπαρών

15500000-3

Γαλακτοκομικά προϊόντα

15510000-6

Γάλα και κρέμα γάλακτος

15511000-3

Γάλα

15511100-4

Παστεριωμένο γάλα

15511200-5

Αποστειρωμένο γάλα

15511210-8

Γάλα UHT

15511300-6

Αποβουτυρωμένο γάλα

15511400-7

Ημιαποβουτυρωμένο γάλα

15511500-8

Πλήρες γάλα

15511600-9

Συμπυκνωμένο γάλα

15511700-0

Σκόνη γάλακτος

15512000-0

Κρέμα γάλακτος

15512100-1

Απλή κρέμα

15512200-2

Διπλή κρέμα

15512300-3

Πηχτή κρέμα

15512900-9

Κρέμα σαντιγύ

15530000-2

Βούτυρο

15540000-5

Τυροκομικά προϊόντα

15541000-2

Επιτραπέζιο τυρί

15542000-9

Φρέσκο τυρί

15542100-0

Άσπρο άπαχο τυρί τύπου κότατζ

15542200-1

Μαλακό τυρί

15542300-2

Τυρί φέτα

15543000-6

Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά

15543100-7

Τυρί τύπου ροκφόρ

15543200-8

Τυρί τσένταρ

15543300-9

Τριμμένο τυρί

15543400-0

Παρμεζάνα

15544000-3

Σκληρό τυρί

15545000-0

Τυριά για επάλειψη

15550000-8

Ανάμεικτα γαλακτοκομικά προϊόντα

15551000-5

Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση

15551300-8

Γιαούρτι

15551310-1

Γιαούρτι χωρίς άρωμα

15551320-4

Γιαούρτι με άρωμα

15551500-0

Βουτυρόγαλα

15552000-2

Καζεΐνη

15553000-9

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

15554000-6

Τυρόγαλα

15555000-3

Παγωτό και συναφή προϊόντα

15555100-4

Παγωτό

15555200-5

Γρανίτα

15600000-4

Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα

15610000-7

Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών

15611000-4

Αποφλοιωμένο ρύζι

15612000-1

Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα

15612100-2

Σιτάλευρο

15612110-5

Αλεύρι ολικής αλέσεως

15612120-8

Κοινό αλεύρι αρτοποιίας

15612130-1

Καθαρό αλεύρι

15612150-7

Αλεύρι ζαχαροπλαστικής

15612190-9

Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

15612200-3

Αλεύρι δημητριακών

15612210-6

Καλαμποκάλευρο

15612220-9

Ριζάλευρο

15612300-4

Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα

15612400-5

Μείγματα για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων

15612410-8

Μείγματα για την παρασκευή κέικ

15612420-1

Μείγματα αρτοποιίας

15612500-6

Προϊόντα αρτοποιίας

15613000-8

Προϊόντα από σπόρους δημητριακών

15613100-9

Αλεσμένοι σπόροι βρώμης

15613300-1

Προϊόντα από δημητριακά

15613310-4

Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα

15613311-1

Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)

15613313-5

Μείγμα σπόρων δημητριακών για πρόγευμα ή ισοδύναμο

15613319-7

Φουσκωμένο σιτάρι

15613380-5

Ρολό από βρώμη

15614000-5

Επεξεργασμένο ρύζι

15614100-6

Μακρόκαρπο ρύζι

15614200-7

Αλεσμένο ρύζι

15614300-8

Θρυμματισμένο ρύζι

15615000-2

Πίτουρο

15620000-0

Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα

15621000-7

Αραβοσιτέλαιο

15622000-4

Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης· φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης

15622100-5

Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης

15622110-8

Γλυκόζη

15622120-1

Σιρόπι γλυκόζης

15622300-7

Φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης

15622310-0

Φρουκτόζη

15622320-3

Παρασκευάσματα από φρουκτόζη

15622321-0

Διαλύματα φρουκτόζης

15622322-7

Σιρόπι φρουκτόζης

15623000-1

Άμυλα

15624000-8

Ταπιόκα

15625000-5

Σιμιγδάλι

15626000-2

Σκόνη κρέμας από γάλα και αυγά

15700000-5

Ζωοτροφές

15710000-8

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και άλλα ζώα

15711000-5

Τροφές για ψάρια

15712000-2

Ξηρή ζωοτροφή

15713000-9

Τροφές για κατοικίδια ζώα

15800000-6

Διάφορα προϊόντα διατροφής

15810000-9

Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

15811000-6

Προϊόντα άρτου

15811100-7

Ψωμί

15811200-8

Ψωμάκια

15811300-9

Κρουασάν

15811400-0

Τηγανίτες

15811500-1

Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου

15811510-4

Σάντουιτς

15811511-1

Έτοιμα σάντουιτς

15812000-3

Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

15812100-4

Είδη ζαχαροπλαστικής

15812120-0

Πίτες

15812121-7

Αλμυρές πίτες

15812122-4

Γλυκές πίτες

15812200-5

Γλυκά

15813000-0

Εδέσματα προγεύματος

15820000-2

Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

15821000-9

Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής

15821100-0

Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου

15821110-3

Φρυγανιές

15821130-9

Τραγανό ψωμί

15821150-5

Παξιμάδια

15821200-1

Γλυκά μπισκότα

15830000-5

Ζάχαρη και συναφή προϊόντα

15831000-2

Ζάχαρη

15831200-4

Λευκή ζάχαρη

15831300-5

Ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου

15831400-6

Μελάσα

15831500-7

Σιρόπια ζάχαρης

15831600-8

Μέλι

15832000-9

Κατάλοιπα από την παραγωγή ζάχαρης

15833000-6

Ζαχαρώδη προϊόντα

15833100-7

Επιδόρπια

15833110-0

Τάρτες

15840000-8

Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

15841000-5

Κακάο

15841100-6

Πολτός κακάου

15841200-7

Βούτυρο, λίπος ή έλαιο κακάου

15841300-8

Φυσική σκόνη κακάου

15841400-9

Σκόνη κακάου με προσθήκη γλυκαντικών ουσιών

15842000-2

Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

15842100-3

Σοκολάτα

15842200-4

Προϊόντα σοκολάτας

15842210-7

Ρόφημα σοκολάτας

15842220-0

Πλάκες σοκολάτας

15842300-5

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

15842310-8

Βρασμένα γλυκίσματα

15842320-1

Μαντολάτο

15842400-6

Φρούτα, ξηροί καρποί ή φλοιοί καρπών διατηρημένοι με ζάχαρη

15850000-1

Προϊόντα ζυμαρικών

15851000-8

Αλευρώδη προϊόντα

15851100-9

Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά

15851200-0

Μαγειρεμένα ζυμαρικά και κουσκούς

15851210-3

Μαγειρεμένα ζυμαρικά

15851220-6

Παραγεμισμένα ζυμαρικά

15851230-9

Λαζάνια

15851250-5

Κουσκούς

15851290-7

Κονσερβοποιημένα ζυμαρικά

15860000-4

Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα

15861000-1

Καφές

15861100-2

Καβουρδισμένος καφές

15861200-3

Καφές χωρίς καφεΐνη

15862000-8

Υποκατάστατα του καφέ

15863000-5

Τσάι

15863100-6

Πράσινο τσάι

15863200-7

Μαύρο τσάι

15864000-2

Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ

15864100-3

Τσάι σε φακελάκια

15865000-9

Αφεψήματα βοτάνων

15870000-7

Καρυκεύματα και αρτύματα

15871000-4

Ξίδι· σάλτσες· ανάμεικτα καρυκεύματα· άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού· παρασκευασμένη μουστάρδα

15871100-5

Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού

15871110-8

Ξίδι ή ισοδύναμο

15871200-6

Σάλτσες, ανάμεικτα καρυκεύματα και αρτύματα

15871210-9

Σάλτσα σόγιας

15871230-5

Κέτσαπ

15871250-1

Μουστάρδα

15871260-4

Σάλτσες

15871270-7

Ανάμεικτα καρυκεύματα

15871273-8

Μαγιονέζα

15871274-5

Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς

15871279-0

Τουρσί

15872000-1

Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά

15872100-2

Πιπέρι

15872200-3

Μπαχαρικά

15872300-4

Αρωματικά βότανα

15872400-5

Αλάτι

15872500-6

Πιπερόριζα

15880000-0

Ειδικά προϊόντα διατροφής

15881000-7

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα τροφίμων

15882000-4

Διαιτητικά προϊόντα

15884000-8

Τροφές για μωρά

15890000-3

Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή

15891000-0

Σούπες και ζωμοί

15891100-1

Κρεατόσουπες

15891200-2

Ψαρόσουπες

15891300-3

Ανάμεικτες σούπες

15891400-4

Σούπες

15891410-7

Μείγματα σούπας

15891500-5

Ζωμοί

15891600-6

Ζωμός

15891610-9

Μείγματα για την παραγωγή ζωμών κρέατος

15891900-9

Χορτόσουπες

15892000-7

Φυτικοί χυμοί, εκχυλίσματα, πεπτικές ουσίες και πηκτικοί παράγοντες

15892100-8

Φυτικοί χυμοί

15892200-9

Φυτικά εκχυλίσματα

15892400-1

Πηκτικοί παράγοντες

15893000-4

Ξηρά προϊόντα

15893100-5

Μείγματα τροφών

15893200-6

Μείγματα για επιδόρπια

15893300-7

Μείγματα ζωμών κρέατος

15894000-1

Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής

15894100-2

Έτοιμα γεύματα για χορτοφάγους

15894200-3

Έτοιμα γεύματα

15894210-6

Σχολικά γεύματα

15894220-9

Γεύματα νοσοκομείου

15894300-4

Έτοιμα φαγητά

15894400-5

Πρόχειρο φαγητό

15894500-6

Είδη που διατίθενται μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης

15894600-7

Συστατικά για σάντουιτς

15894700-8

Εκλεκτά εδέσματα

15895000-8

Προϊόντα φαστ-φουντ

15895100-9

Χάμπουργκερ

15896000-5

Προϊόντα βαθείας καταψύξεως

15897000-2

Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή

15897100-3

Ξηρά τροφή

15897200-4

Κονσερβοποιημένα προϊόντα

15897300-5

Πακέτα τροφίμων

15898000-9

Μαγιά

15899000-6

Ζυμωτική σκόνη

15900000-7

Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

15910000-0

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

15911000-7

Οινοπνευματώδη ποτά

15911100-8

Οινοπνευματώδη

15911200-9

Λικέρ

15930000-6

Κρασιά

15931000-3

Μη αρωματισμένα κρασιά

15931100-4

Αφρώδης οίνος

15931200-5

Επιτραπέζιο κρασί

15931300-6

Πορτό

15931400-7

Μαδέρα

15931500-8

Μούστος

15931600-9

Σέρρυ

15932000-0

Οινολάσπη

15940000-9

Μηλίτης οίνος και άλλα κρασιά από φρούτα

15941000-6

Μηλίτης οίνος

15942000-3

Κρασιά από φρούτα

15950000-2

Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση

15951000-9

Βερμούτ

15960000-5

Μπίρα από βύνη

15961000-2

Μπίρα

15961100-3

Μπίρα τύπου λάγκερ

15962000-9

Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης

15980000-1

Μη αλκοολούχα ποτά

15981000-8

Μεταλλικό νερό

15981100-9

Μη αεριούχο μεταλλικό νερό

15981200-0

Αεριούχο μεταλλικό νερό

15981300-1

Νερό σε στερεά μορφή

15981310-4

Πάγος

15981320-7

Χιόνι

15981400-2

Αρωματικά μεταλλικά νερά

15982000-5

Αναψυκτικά

15982100-6

Φρουτοχυμοί

15982200-7

Σοκολατούχο γάλα

15990000-4

Καπνός, προϊόντα με βάση τον καπνό και συναφή είδη

15991000-1

Προϊόντα με βάση τον καπνό

15991100-2

Πούρα

15991200-3

Πουράκια

15991300-4

Τσιγάρα

15992000-8

Καπνός

15992100-9

Μεταποιημένος καπνός

15993000-5

Είδη καπνιστού

15994000-2

Τσιγαρόχαρτο και χαρτί για φίλτρα τσιγάρων

15994100-3

Τσιγαρόχαρτο

15994200-4

Χαρτί για φίλτρα τσιγάρων

16000000-5

Γεωργικά μηχανήματα

16100000-6

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους

16110000-9

Άροτρα και δισκοσβάρνες

16120000-2

Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, μηχανικά σκαλιστήρια και τσάπες

16130000-5

Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης

16140000-8

Μηχανήματα διάστρωσης κοπριάς

16141000-5

Μηχανήματα διάστρωσης λιπάσματος

16150000-1

Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων

16160000-4

Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής

16300000-8

Θεριστικά μηχανήματα

16310000-1

Χορτοκοπτικές μηχανές

16311000-8

Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα

16311100-9

Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

16320000-4

Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού

16330000-7

Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής

16331000-4

Συλλεκτικές και συμπιεστικές μηχανές αχύρου

16340000-0

Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα

16400000-9

Γεωργικά μηχανήματα ψεκασμού

16500000-0

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς

16510000-3

Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης

16520000-6

Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης

16530000-9

Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης

16540000-2

Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης

16600000-1

Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

16610000-4

Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αυγών, φρούτων ή άλλων προϊόντων

16611000-1

Μηχανήματα για τον καθαρισμό προϊόντων

16611100-2

Μηχανήματα για τον καθαρισμό αυγών

16611200-3

Μηχανήματα για τον καθαρισμό φρούτων

16612000-8

Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης προϊόντων

16612100-9

Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης αυγών

16612200-0

Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης φρούτων

16613000-5

Μηχανές καθαρισμού, διαλογής και διαβάθμισης σπόρου σποράς, σπόρων δημητριακών ή αποξηραμένων λαχανικών

16620000-7

Αμελκτικές μηχανές

16630000-0

Μηχανήματα για την παρασκευή ζωοτροφών

16640000-3

Μελισσοκομικά μηχανήματα

16650000-6

Μηχανήματα πτηνοτροφείων

16651000-3

Εκκολαπτήρες και επωαστήρες πτηνοτροφείων

16700000-2

Ελκυστήρες

16710000-5

Μικροί γεωργικοί ελκυστήρες με πεζοπόρο χειριστή

16720000-8

Μεταχειρισμένοι ελκυστήρες

16730000-1

Κινητήρες για ελκυστήρες

16800000-3

Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

16810000-6

Μέρη γεωργικών μηχανημάτων

16820000-9

Μέρη δασοκομικών μηχανημάτων

18000000-9

Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών

18100000-0

Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα

18110000-3

Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης

18113000-4

Ρουχισμός για χρήση στη βιομηχανία

18114000-1

Ολόσωμα ενδύματα

18130000-9

Ειδικός ρουχισμός εργασίας

18132000-3

Ρουχισμός ιπταμένων

18132100-4

Επενδύτες ιπταμένων

18132200-5

Στολές ιπταμένων

18140000-2

Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού

18141000-9

Γάντια εργασίας

18142000-6

Προσωπίδες ασφαλείας

18143000-3

Προστατευτικά εξαρτήματα

18200000-1

Εξωτερικά ενδύματα

18210000-4

Παλτά

18211000-1

Επινώτια

18212000-8

Μανδύες

18213000-5

Αντιανεμικοί επενδύτες

18220000-7

Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία

18221000-4

Αδιάβροχος ρουχισμός

18221100-5

Αδιάβροχοι μανδύες

18221200-6

Άνορακ

18221300-7

Αδιάβροχα παλτά

18222000-1

Συλλογικός ρουχισμός

18222100-2

Κουστούμια (ανδρικά)· ταγιέρ (γυναικεία)

18222200-3

Σύνολα ρουχισμού

18223000-8

Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ

18223100-9

Σακάκια τύπου μπλέιζερ

18223200-0

Επενδύτες

18224000-5

Ενδύματα από επικαλυμμένες ή εμποτισμένες υφαντικές ύλες

18230000-0

Διάφορα είδη ρουχισμού

18231000-7

Φορέματα

18232000-4

Φούστες

18233000-1

Κοντά παντελονάκια

18234000-8

Παντελόνια

18235000-5

Πουλόβερ, πλεκτές μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη

18235100-6

Πουλόβερ

18235200-7

Πλεκτές ζακέτες

18235300-8

Μπλούζες φούτερ

18235400-9

Γιλέκα-επενδύτες

18300000-2

Ενδύματα

18310000-5

Εσώρουχα

18311000-2

Σλιπ

18312000-9

Μακριά εσώβρακα

18313000-6

Κιλότες

18314000-3

Ρόμπες μπάνιου

18315000-0

Μακριές κάλτσες

18316000-7

Καλσόν

18317000-4

Κάλτσες

18318000-1

Πιτζάμες και νυχτικά

18318100-2

Νυχτικά

18318200-3

Ρόμπες

18318300-4

Πιτζάμες

18318400-5

Φανέλες

18318500-6

Ενδύματα νυχτός

18320000-8

Στηθόδεσμοι, κορσέδες, ζαρτιέρες και συναφή είδη

18321000-5

Στηθόδεσμοι

18322000-2

Κορσέδες

18323000-9

Ζαρτιέρες

18330000-1

Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα

18331000-8

Κοντομάνικες φανέλες

18332000-5

Πουκάμισα

18333000-2

Μπλούζες πόλο

18400000-3

Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης

18410000-6

Ειδικά ενδύματα

18411000-3

Βρεφικά ενδύματα

18412000-0

Αθλητικά ενδύματα

18412100-1

Αθλητικά ενδύματα για τζόγκινγκ

18412200-2

Αθλητικά μπλουζάκια

18412300-3

Στολή χιονοδρόμων

18412800-8

Ενδύματα κολύμβησης

18420000-9

Εξαρτήματα ρουχισμού

18421000-6

Μαντίλια

18422000-3

Μαντίλια λαιμού

18423000-0

Γραβάτες

18424000-7

Γάντια

18424300-0

Γάντια μιας χρήσης

18424400-1

Γάντια χωρίς δάκτυλα

18424500-2

Μακριά γάντια

18425000-4

Ζώνες

18425100-5

Φυσιγγιοθήκες

18440000-5

Καπέλα και καλύμματα κεφαλής

18441000-2

Καπέλα

18443000-6

Καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα

18443100-7

Κεφαλόδεσμοι

18443300-9

Καλύμματα κεφαλής

18443310-2

Μπερέδες

18443320-5

Στρατιωτικά τζόκεϊ

18443330-8

Κουκούλες

18443340-1

Πηλήκια

18443400-0

Υποσιάγωνα καλυμμάτων κεφαλής

18443500-1

Γείσα

18444000-3

Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής

18444100-4

Κράνη ασφαλείας

18444110-7

Κράνη

18444111-4

Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση

18444112-1

Κράνη ποδηλάτων

18444200-5

Καπέλα από άκαμπτο υλικό

18450000-8

Αγκράφες (για ενδύματα)

18451000-5

Κουμπιά

18451100-6

Μέρη κουμπιών

18452000-2

Παραμάνες

18453000-9

Φερμουάρ

18500000-4

Κοσμήματα, ρολόγια χειρός και συναφή είδη

18510000-7

Κοσμήματα και συναφή είδη

18511000-4

Πολύτιμοι λίθοι για κοσμήματα

18511100-5

Διαμάντια

18511200-6

Ρουμπίνια

18511300-7

Σμαράγδια

18511400-8

Οπάλιο

18511500-9

Χαλαζίας

18511600-0

Τουρμαλίνης

18512000-1

Νομίσματα και μετάλλια

18512100-2

Νομίσματα

18512200-3

Μετάλλια

18513000-8

Είδη κοσμηματοπωλείου

18513100-9

Μαργαριτάρια

18513200-0

Είδη χρυσοχοείου

18513300-1

Είδη από πολύτιμα μέταλλα

18513400-2

Είδη από πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους

18513500-3

Είδη αργυροχόου

18520000-0

Είδη ωρολογοποιίας για προσωπική χρήση

18521000-7

Ρολόγια

18521100-8

Γυαλί για ρολόγια

18522000-4

Ρολόγια χειρός

18523000-1

Χρονόμετρα

18530000-3

Δώρα και βραβεία

18600000-5

Γούνες και γούνινα είδη

18610000-8

Γούνινα είδη

18611000-5

Γουνοδέρματα

18612000-2

Γούνινα ενδύματα

18613000-9

Είδη από τεχνητή γούνα

18620000-1

Γούνες

18800000-7

Υποδήματα

18810000-0

Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων

18811000-7

Αδιάβροχα υποδήματα

18812000-4

Υποδήματα με μέρη από ελαστικό ή πλαστικό

18812100-5

Σανδάλια με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό

18812200-6

Μπότες από ελαστικό

18812300-7

Υποδήματα περιπάτου με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό

18812400-8

Σαγιονάρες

18813000-1

Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα

18813100-2

Σανδάλια

18813200-3

Παντόφλες

18813300-4

Υποδήματα πόλης

18814000-8

Υποδήματα με επάνω μέρη από ύφασμα

18815000-5

Μπότες

18815100-6

Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο

18815200-7

Μπότες ως τη γάμπα

18815300-8

Μπότες ως το γόνατο

18815400-9

Ψηλές αδιάβροχες μπότες

18816000-2

Γαλότσες

18820000-3

Αθλητικά υποδήματα

18821000-0

Υποδήματα χιονοδρομίας

18821100-1

Υποδήματα για πορεία με χιονοπέδιλα

18822000-7

Υποδήματα προπόνησης

18823000-4

Μπότες ορειβασίας

18824000-1

Υποδήματα ποδοσφαίρου

18830000-6

Προστατευτικά υποδήματα

18831000-3

Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη

18832000-0

Ειδικά υποδήματα

18832100-1

Υποδήματα πτήσεων

18840000-9

Μέρη υποδημάτων

18841000-6

Επάνω μέρη υποδημάτων

18842000-3

Σόλες

18843000-0

Τακούνια

18900000-8

Αποσκευές, είδη σελλοποιίας, σάκοι και τσάντες

18910000-1

Είδη σαγματοποιίας και ιπποσκευής

18911000-8

Σέλλες

18912000-5

Μαστίγια ιππασίας

18913000-2

Μαστίγια

18920000-4

Αποσκευές

18921000-1

Βαλίτσες

18923000-5

Πουγγιά και πορτοφόλια

18923100-6

Πουγγιά

18923200-7

Πορτοφόλια

18924000-2

Μπαούλα

18925000-9

Θήκες για φιάλες νερού και πιστολιοθήκες

18925100-0

Θήκες για φιάλες νερού

18925200-1

Πιστολιοθήκες

18929000-7

Νεσεσέρ

18930000-7

Σάκοι και τσάντες

18931000-4

Ταξιδιωτικοί σάκοι

18931100-5

Εκδρομικά σακίδια

18932000-1

Αθλητικές τσάντες

18933000-8

Σάκοι αλληλογραφίας και δεμάτων

18933100-9

Ταχυδρομικοί σάκοι

18934000-5

Σάκοι προσωπικών ειδών (σακίδια)

18935000-2

Σάκοι καθαριστηρίου

18936000-9

Υφασμάτινοι σάκοι

18937000-6

Σάκοι συσκευασίας

18937100-7

Σακούλες συσκευασίας

18938000-3

Ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση

18939000-0

Τσάντες χειρός

19000000-6

Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ

19100000-7

Δέρματα

19110000-0

Δέρμα σαμουά

19120000-3

Δέρματα από βοοειδή ή ιπποειδή

19130000-6

Δέρματα αιγοπροβάτων ή χοιροειδών

19131000-3

Δέρματα προβάτων ή αρνιών

19132000-0

Δέρματα γιδιών ή κατσικιών

19133000-7

Δέρματα χοιροειδών

19140000-9

Δέρματα άλλων ζώων, ανασυσταθέν δέρμα ή άλλα δέρματα

19141000-6

Δέρματα άλλων ζώων

19142000-3

Σύνθετα δέρματα

19143000-0

Απομίμηση δέρματος

19144000-7

Δέρμα λουστρίνι

19160000-5

Λουριά ρολογιών

19170000-8

Δερμάτινα είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές

19200000-8

Υφάσματα και συναφή είδη

19210000-1

Υφαντά υφάσματα

19211000-8

Συνθετικά υφαντά υφάσματα

19211100-9

Υφαντά υφάσματα από ανάμεικτες ίνες

19212000-5

Υφαντά βαμβακερά υφάσματα

19212100-6

Υφάσματα για μαξιλάρια, στρώματα κ.λπ.

19212200-7

Χονδρό βαμβακερό ύφασμα (ντενίμ)

19212300-8

Λινάτσα

19212310-1

Είδη από λινάτσα

19212400-9

Ποπλίνα

19212500-0

Ύφασμα ενισχυτικών λωρίδων

19212510-3

Ενισχυτικές λωρίδες

19220000-4

Μάλλινα υφάσματα

19230000-7

Λινά υφάσματα

19231000-4

Λινά είδη

19240000-0

Ειδικά υφάσματα

19241000-7

Χνούδι υφάσματος

19242000-4

Ύφασμα για πετσέτες

19243000-1

Υφάσματα ταπετσαρίας

19244000-8

Υφάσματα για κουρτίνες

19245000-5

Υφάσματα εσωτερικών επενδύσεων (για φόδρα)

19250000-3

Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ

19251000-0

Πλεκτά υφάσματα

19251100-1

Χνουδωτά υφάσματα

19252000-7

Υφάσματα κροσέ

19260000-6

Ύφασμα

19270000-9

Μη υφαντά υφάσματα

19280000-2

Ζωικό μαλλί, γουνοδέρματα και δέρματα

19281000-9

Μαλλί

19282000-6

Δέρματα ζώων

19283000-3

Δέρματα πουλιών και φτερά

19400000-0

Υφαντικά νήματα και κλωστές

19410000-3

Φυσικές υφαντικές ίνες

19420000-6

Τεχνητές υφαντικές ίνες

19430000-9

Υφαντικά νήματα και κλωστές από φυσικές ίνες

19431000-6

Μεταξωτά νήματα

19432000-3

Μάλλινα νήματα

19433000-0

Βαμβακερά νήματα

19434000-7

Νήματα από λινάρι

19435000-4

Κλωστές και νήματα ραψίματος από φυσικές ίνες

19435100-5

Κλωστή ραψίματος

19435200-6

Νήματα για πλέξιμο

19436000-1

Υφαντικά νήματα από φυτικές ίνες

19440000-2

Συνθετικά νήματα ή κλωστές

19441000-9

Συνθετικά νήματα

19442000-6

Συνθετικές κλωστές

19442100-7

Συνθετική κλωστή ραψίματος

19442200-8

Συνθετικό νήμα πλεξίματος

19500000-1

Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό

19510000-4

Προϊόντα από καουτσούκ

19511000-1

Εσωτερικοί αεροθάλαμοι, πέλματα επισώτρων και εσωτερικές λωρίδες προστασίας από καουτσούκ

19511100-2

Εσωτερικές προστατευτικές λωρίδες επισώτρων

19511200-3

Εσωτερικοί αεροθάλαμοι

19511300-4

Πέλματα επισώτρων

19512000-8

Είδη από μη βουλκανισμένο καουτσούκ

19513000-5

Ελαστικοποιημένα υφάσματα

19513100-6

Υφάσματα για νήματα ελαστικών

19513200-7

Κολλητική ταινία από ελαστικοποιημένα υφάσματα

19514000-2

Αναγεννημένο καουτσούκ

19520000-7

Πλαστικά προϊόντα

19521000-4

Προϊόντα πολυστυρολίου

19521100-5

Φύλλα πολυστυρολίου

19521200-6

Πλάκες πολυστυρολίου

19522000-1

Ρητίνες

19522100-2

Εποξική ρητίνη

19522110-5

Σωληνώσεις από εποξική ρητίνη

19600000-2

Υπολείμματα δέρματος, υφαντικών υλών, καουτσούκ και πλαστικού

19610000-5

Υπολείμματα δέρματος

19620000-8

Υπολείμματα υφαντικών ειδών

19630000-1

Υπολείμματα καουτσούκ

19640000-4

Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

19700000-3

Συνθετικό καουτσούκ και ίνες

19710000-6

Συνθετικό καουτσούκ

19720000-9

Συνθετικές ίνες

19721000-6

Σχοινί από συνθετικές ίνες

19722000-3

Νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας

19723000-0

Νήμα απλής πλέξης

19724000-7

Συνθετικό μονόινο νήμα

19730000-2

Τεχνητές ίνες

19731000-9

Νήμα από τεχνητές ίνες

19732000-6

Πολυπροπυλένιο

19733000-3

Τεχνητό πλεγμένο νήμα

22000000-0

Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα

22100000-1

Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα

22110000-4

Τυπωμένα βιβλία

22111000-1

Σχολικά βιβλία

22112000-8

Βιβλία διδασκαλίας

22113000-5

Βιβλία βιβλιοθήκης

22114000-2

Λεξικά, χάρτες, παρτιτούρες και άλλα βιβλία

22114100-3

Λεξικά

22114200-4

Γεωγραφικοί άτλαντες

22114300-5

Χάρτες

22114310-8

Χάρτες κτηματολογίων

22114311-5

Σχεδιαγράμματα

22114400-6

Παρτιτούρες

22114500-7

Εγκυκλοπαίδειες

22120000-7

Δημοσιεύσεις

22121000-4

Δημοσιεύσεις τεχνικών θεμάτων

22130000-0

Ευρετήρια

22140000-3

Ενημερωτικά έντυπα

22150000-6

Διαφημιστικά φυλλάδια

22160000-9

Βιβλιάρια

22200000-2

Εφημερίδες, περιοδικές εκδόσεις και περιοδικά

22210000-5

Εφημερίδες

22211000-2

Περιοδικές εφημερίδες

22211100-3

Επίσημες εφημερίδες

22212000-9

Περιοδικές εκδόσεις

22212100-0

Σειρές

22213000-6

Περιοδικά

22300000-3

Ταχυδρομικές κάρτες, ευχετήριες κάρτες και άλλο έντυπο υλικό

22310000-6

Ταχυδρομικές κάρτες

22312000-0

Εικόνες

22313000-7

Χαλκομανίες

22314000-4

Σχέδια

22315000-1

Φωτογραφίες

22320000-9

Ευχετήριες κάρτες

22321000-6

Χριστουγεννιάτικες κάρτες

22400000-4

Γραμματόσημα, επιταγές, τραπεζογραμμάτια, πιστοποιητικά αποθήκης, εμπορικό διαφημιστικό υλικό, κατάλογοι και εγχειρίδια

22410000-7

Γραμματόσημα

22411000-4

Χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα

22412000-1

Νέα γραμματόσημα

22413000-8

Κουπόνια εμπορικών προσφορών

22414000-5

Θήκες γραμματοσήμων

22420000-0

Χαρτί με αποτύπωμα σφραγίδας

22430000-3

Τραπεζογραμμάτια

22440000-6

Επιταγές

22450000-9

Έντυπο υλικό ασφαλείας

22451000-6

Διαβατήρια

22452000-3

Ταχυδρομικές εντολές

22453000-0

Σήματα τελών κυκλοφορίας

22454000-7

Άδειες οδήγησης

22455000-4

Ταυτότητες

22455100-5

Περικάρπια αναγνώρισης ταυτότητας

22456000-1

Άδειες

22457000-8

Κάρτες εισόδου

22458000-5

Δελτία παραγγελίας

22459000-2

Εισιτήρια

22459100-3

Διαφημιστικά αυτοκόλλητα και ταινίες

22460000-2

Εμπορικό διαφημιστικό υλικό, εμπορικοί κατάλογοι και εγχειρίδια

22461000-9

Κατάλογοι

22461100-0

Θήκες καταλόγων

22462000-6

Διαφημιστικό υλικό

22470000-5

Εγχειρίδια

22471000-2

Εγχειρίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών

22472000-9

Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης

22473000-6

Τεχνικά εγχειρίδια

22500000-5

Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις

22510000-8

Πλάκες όφσετ

22520000-1

Εξοπλισμός ξηρής χάραξης

22521000-8

Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης

22600000-6

Μελάνη

22610000-9

Τυπογραφική μελάνη

22611000-6

Μελάνη βαθυτυπίας

22612000-3

Σινική μελάνη

22800000-8

Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη

22810000-1

Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι

22813000-2

Λογιστικά βιβλία

22814000-9

Μπλοκ αποδείξεων

22815000-6

Σημειωματάρια

22816000-3

Μπλοκ

22816100-4

Μπλοκ σημειώσεων

22816200-5

Τετράδια στενογραφίας

22816300-6

Αυτοκόλλητα σημειωματάρια

22817000-0

Ημερολόγια ή προσωπικές ατζέντες

22819000-4

Βιβλία διευθύνσεων

22820000-4

Έντυπα

22821000-1

Εκλογικά έντυπα

22822000-8

Επαγγελματικά έντυπα

22822100-9

Συνεχή επαγγελματικά έντυπα

22822200-0

Μη συνεχή επαγγελματικά έντυπα

22830000-7

Τετράδια

22831000-4

Ανταλλακτικό χαρτί για σχολικά τετράδια

22832000-1

Φύλλα γραφής

22840000-0

Λευκώματα για δείγματα

22841000-7

Λευκώματα για συλλογές

22841100-8

Βιβλία γραμματοσήμων

22841200-9

Βιβλία συλλογών γραμματοσήμων

22850000-3

Κλασέρ και εξαρτήματα

22851000-0

Κλασέρ

22852000-7

Ντοσιέ

22852100-8

Καλύμματα εγγράφων

22853000-4

Θήκες εγγράφων

22900000-9

Ποικίλα έντυπα υλικά

22990000-6

Δημοσιογραφικός χάρτης, χειροποίητο χαρτί και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί ή χαρτόνι για γραφική χρήση

22991000-3

Δημοσιογραφικό χαρτί

22992000-0

Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι

22993000-7

Φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι

22993100-8

Φωτοευαίσθητο χαρτί ή χαρτόνι

22993200-9

Θερμοευαίσθητο χαρτί ή χαρτόνι

22993300-0

Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι

22993400-1

Κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

24000000-4

Χημικά προϊόντα

24100000-5

Αέρια

24110000-8

Βιομηχανικά αέρια

24111000-5

Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο

24111100-6

Αργόν

24111200-7

Ευγενή αέρια

24111300-8

Ήλιο

24111400-9

Νέον

24111500-0

Ιατρικά αέρια

24111600-1

Υδρογόνο

24111700-2

Άζωτο

24111800-3

Υγροποιημένο άζωτο

24111900-4

Οξυγόνο

24112000-2

Ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις

24112100-3

Διοξείδιο του άνθρακα

24112200-4

Οξείδια του αζώτου

24112300-5

Αέριες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις

24113000-9

Υγροποιημένος και πεπιεσμένος αέρας

24113100-0

Υγροποιημένος αέρας

24113200-1

Πεπιεσμένος αέρας

24200000-6

Χρώματα και χρωστικές ουσίες

24210000-9

Οξείδια, υπεροξείδια και υδροξείδια

24211000-6

Οξείδιο και υπεροξείδιο του ψευδαργύρου· οξείδιο του τιτανίου, χρώματα και χρωστικές ουσίες

24211100-7

Οξείδιο του ψευδαργύρου

24211200-8

Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου

24211300-9

Οξείδιο του τιτανίου

24212000-3

Οξείδια και υδροξείδια χρωμίου, μαγγανίου, μαγνησίου, μολύβδου και χαλκού

24212100-4

Οξείδιο του χρωμίου

24212200-5

Οξείδιο του μαγγανίου

24212300-6

Οξείδιο του μολύβδου

24212400-7

Οξείδιο του χαλκού

24212500-8

Οξείδιο του μαγνησίου

24212600-9

Υδροξείδια για βαφές και χρωστικές ουσίες

24212610-2

Υδροξείδιο του χρωμίου

24212620-5

Υδροξείδιο του μαγγανίου

24212630-8

Υδροξείδιο του μολύβδου

24212640-1

Υδροξείδιο του χαλκού

24212650-4

Υδροξείδιο του μαγνησίου

24213000-0

Ένυδρη άσβεστος

24220000-2

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, τανίνες και χρωστικές ύλες

24221000-9

Χρωστικά εκχυλίσματα

24222000-6

Δεψικά εκχυλίσματα

24223000-3

Τανίνες

24224000-0

Χρωστικές ύλες

24225000-7

Παρασκευάσματα τανίνης

24300000-7

Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες

24310000-0

Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

24311000-7

Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις

24311100-8

Μεταλλοειδή

24311110-1

Φωσφίδια

24311120-4

Καρβίδια

24311130-7

Υδρίδια

24311140-0

Νιτρίδια

24311150-3

Αζωτίδια

24311160-6

Πυριτίδια

24311170-9

Βορίδια

24311180-2

Εξευγενισμένο θείο

24311200-9

Αλογονούχες ή θειούχες ενώσεις

24311300-0

Μέταλλα αλκαλίων

24311310-3

Υδράργυρος

24311400-1

Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου

24311410-4

Ανόργανα οξέα

24311411-1

Θειικό οξύ

24311420-7

Φωσφορικό οξύ

24311430-0

Πολυφωσφορικά οξέα

24311440-3

Εξαφθοροπυριτικό οξύ

24311450-6

Διοξείδιο του θείου

24311460-9

Πυρίτιο

24311470-2

Υδροχλώριο

24311500-2

Υδροξείδια ως βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

24311510-5

Οξείδια μετάλλων

24311511-2

Σιδηροπυρίτες και οξείδια του σιδήρου

24311520-8

Υδροξείδιο του νατρίου

24311521-5

Καυστική σόδα

24311522-2

Υγρή σόδα

24311600-3

Ενώσεις θείου

24311700-4

Θείο

24311800-5

Άνθρακας

24311900-6

Χλώριο

24312000-4

Αλογονούχα άλατα μετάλλων· υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά

24312100-5

Αλογονούχα άλατα μετάλλων

24312110-8

Εξαφθοροπυριτικό νάτριο

24312120-1

Χλωρίδια

24312121-8

Χλωριούχο αργίλιο

24312122-5

Χλωριούχος σίδηρος

24312123-2

Πολυχλωριούχο αργίλιο

24312130-4

Χλωροϋδρικό αργίλιο

24312200-6

Υποχλωριώδη και χλωρικά άλατα

24312210-9

Χλωριώδες νάτριο

24312220-2

Υποχλωριώδες νάτριο

24313000-1

Θειούχα και θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα

24313100-2

Θειούχα, θειώδη και θειικά άλατα

24313110-5

Διάφορα θειούχα άλατα

24313111-2

Υδρόθειο

24313112-9

Πολυθειούχα άλατα

24313120-8

Θειικά άλατα

24313121-5

Θειοθειικό νάτριο

24313122-2

Θειικός σίδηρος

24313123-9

Θειικό άλας αργιλίου

24313124-6

Θειικά άλατα νατρίου

24313125-3

Θειικό άλας σιδήρου

24313126-0

Θειικό άλας χαλκού

24313200-3

Φωσφινικά, φωσφονικά, φωσφορικά και πολυφωσφορικά άλατα

24313210-6

Εξαμεταφωσφορικό νάτριο

24313220-9

Φωσφορικά άλατα

24313300-4

Ανθρακικά άλατα

24313310-7

Ανθρακικό νάτριο

24313320-0

Διττανθρακικό νάτριο

24313400-5

Νιτρικά άλατα

24314000-8

Άλατα μετάλλων

24314100-9

Υπερμαγγανικό κάλιο

24314200-0

Άλατα οξομεταλλικών οξέων

24315000-5

Ανόργανες χημικές ενώσεις

24315100-6

Βαρύ ύδωρ, άλλα ισότοπα και ενώσεις τους

24315200-7

Κυανίδια, οξείδια των κυανιδίων, κροτικά, κυανικά, πυριτικά, βορικά και υπερβορικά άλατα, άλατα ανόργανων οξέων

24315210-0

Κυανίδια

24315220-3

Κυανιούχα οξείδια

24315230-6

Κροτικά άλατα

24315240-9

Κυανικά άλατα

24315300-8

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

24315400-9

Πιεζοηλεκτρικός χαλαζίας

24315500-0

Ενώσεις μετάλλων σπανίων γαιών

24315600-1

Πυριτικά άλατα

24315610-4

Πυριτικό νάτριο

24315700-2

Βορικά και υπερβορικά άλατα

24316000-2

Απεσταγμένο νερό

24317000-9

Συνθετικοί λίθοι

24317100-0

Συνθετικοί πολύτιμοι λίθοι

24317200-1

Συνθετικοί ημιπολύτιμοι λίθοι

24320000-3

Βασικές οργανικές χημικές ουσίες

24321000-0

Υδρογονάνθρακες

24321100-1

Κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες

24321110-4

Κεκορεσμένοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες

24321111-1

Μεθάνιο

24321112-8

Αιθυλένιο

24321113-5

Προπένιο

24321114-2

Βουτένιο

24321115-9

Ακετυλένιο

24321120-7

Κεκορεσμένοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες

24321200-2

Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες

24321210-5

Ακόρεστοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες

24321220-8

Ακόρεστοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες

24321221-5

Βενζένιο

24321222-2

Τολουένιο

24321223-9

ο-ξυλένια

24321224-6

m-ξυλένια

24321225-3

Στυρένιο

24321226-0

Αιθυλοβενζόλιο

24321300-3

Χλωριωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων

24321310-6

Τετραχλωραιθυλένιο

24321320-9

Τετραχλωράνθρακας

24322000-7

Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολαλκοόλες και τα αλογονωμένα, θειωμένα, νιτρωμένα, ή νιτριδωμένα παράγωγά τους· βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

24322100-8

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

24322200-9

Μονοσθενείς αλκοόλες

24322210-2

Μεθανόλη

24322220-5

Αιθανόλη

24322300-0

Διόλες, πολυαλκοόλες, κυκλικές αλκοόλες και παράγωγά τους

24322310-3

Αιθυλενογλυκόλη

24322320-6

Παράγωγα αλκοόλης

24322400-1

Φαινόλες· φαινολαλκοόλες και παράγωγα φαινολών

24322500-2

Οινόπνευμα

24322510-5

Αιθυλική αλκοόλη

24323000-4

Βιομηχανικά μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα

24323100-5

Βιομηχανικά όξινα έλαια προερχόμενα από διύλιση

24323200-6

Καρβοξυλικά οξέα

24323210-9

Οξικό οξύ

24323220-2

Υπεροξικό οξύ

24323300-7

Ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά οξέα και ενώσεις τους

24323310-0

Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

24323320-3

Εστέρες του ακρυλικού οξέος

24323400-8

Αρωματικά πολυκαρβοξυλικά και καρβοξυλικά οξέα

24324000-1

Οργανικές ενώσεις με αζωτούχο ρίζα

24324100-2

Ενώσεις με αμινική ρίζα

24324200-3

Οξυγονούχες αμινικές ενώσεις

24324300-4

Ουρεΐνες

24324400-5

Ενώσεις με αζωτούχες ρίζες

24325000-8

Οργανικές ενώσεις του θείου

24326000-5

Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις

24326100-6

Ενώσεις με αλδεϋδική ρίζα

24326200-7

Ενώσεις με ρίζα κετόνης και κινόνης

24326300-8

Οργανικά υπεροξείδια

24326310-1

Αιθυλενοξείδιο

24326320-4

Αιθέρες

24327000-2

Διάφορα χημικά προϊόντα

24327100-3

Παράγωγα φυτικών προϊόντων βαφής

24327200-4

Ξυλάνθρακες

24327300-5

Έλαια και άλλα προϊόντα της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσα και πισσάσφαλτος

24327310-8

Λιθανθρακόπισσα

24327311-5

Κρεόζωτο

24327320-1

Πίσσα

24327330-4

Πισσάσφαλτος

24327400-6

Προϊόντα ρητίνης

24327500-7

Υγρά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού

24400000-8

Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου

24410000-1

Αζωτούχα λιπάσματα

24411000-8

Νιτρικό οξύ

24411100-9

Νιτρικό νάτριο

24412000-5

Σουλφονιτρικά οξέα

24413000-2

Αμμωνία

24413100-3

Αμμωνία σε υγρή μορφή

24413200-4

Χλωριούχο αμμώνιο

24413300-5

Θειικό αμμώνιο

24420000-4

Φωσφορικά λιπάσματα

24421000-1

Ανόργανα φωσφορικά λιπάσματα

24422000-8

Φωσφορικά χημικά λιπάσματα

24430000-7

Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα

24440000-0

Διάφορα λιπάσματα

24450000-3

Αγροχημικά προϊόντα

24451000-0

Παρασιτοκτόνα

24452000-7

Εντομοκτόνα

24453000-4

Ζιζανιοκτόνα

24454000-1

Ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών

24455000-8

Απολυμαντικά

24456000-5

Μυοκτόνα

24457000-2

Μυκητοκτόνα

24500000-9

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές

24510000-2

Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενείς μορφές

24520000-5

Πολυμερή του προπυλενίου σε πρωτογενείς μορφές

24530000-8

Πολυμερή του στυρολίου σε πρωτογενείς μορφές

24540000-1

Πολυμερή του βινυλίου σε πρωτογενείς μορφές

24541000-8

Πολυμερή του οξικού βινύλιου σε πρωτογενείς μορφές

24542000-5

Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς μορφές

24550000-4

Πολυεστέρες σε πρωτογενείς μορφές

24560000-7

Πολυαμίδια σε πρωτογενείς μορφές

24570000-0

Ρητίνες ουρίας σε πρωτογενείς μορφές

24580000-3

Αμινορητίνες σε πρωτογενείς μορφές

24590000-6

Σιλικόνες σε πρωτογενείς μορφές

24600000-0

Εκρηκτικά

24610000-3

Έτοιμα εκρηκτικά

24611000-0

Προωθητική πυρίτιδα

24611100-1

Καύσιμα προπεργόλης

24612000-7

Διάφορα εκρηκτικά

24612100-8

Δυναμίτιδα

24612200-9

ΤΝΤ

24612300-0

Νιτρογλυκερίνη

24613000-4

Φωτοβολίδες σηματοδότησης, ρουκέτες βροχής, σήματα ομίχλης και είδη πυροτεχνίας

24613100-5

Κροτίδες εκφοβισμού πτηνών

24613200-6

Πυροτεχνήματα

24615000-8

Πυραγωγά φυτίλια, καψύλια, εναυστήρες και ηλεκτρικοί πυροκροτητές

24900000-3

Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα

24910000-6

Κόλλες

24911000-3

Ζελατίνες

24911200-5

Συγκολλητικά μέσα

24920000-9

Αιθέρια έλαια

24930000-2

Φωτογραφικά χημικά υλικά

24931000-9

Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ

24931200-1

Ευαισθητοποιημένα γαλακτώματα για φωτογραφική χρήση

24931210-4

Προϊόντα εμφάνισης φωτογραφιών

24931220-7

Υλικά στερέωσης φωτογραφιών

24931230-0

Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών

24931240-3

Υλικά στερέωσης ακτινογραφιών

24931250-6

Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας

24931260-9

Ενισχυτικά έντασης της εικόνας

24950000-8

Χημικά παρασκευάσματα

24951000-5

Γράσα και λιπαντικά

24951100-6

Λιπαντικά

24951110-9

Λάσπη γεωτρήσεων

24951120-2

Λίπος σιλικόνης

24951130-5

Υγρά τρυπανιών

24951200-7

Πρόσθετα για ορυκτέλαια

24951210-0

Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων

24951220-3

Μέσα γόμωσης πυροσβεστήρων

24951230-6

Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων

24951300-8

Υδραυλικά υγρά

24951310-1

Αποπαγωτικά υγρά

24951311-8

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα

24951400-9

Χημικώς τροποποιημένα λίπη και έλαια

24952000-2

Πολτοί προπλασμάτων

24952100-3

Οδοντιατρικός κηρός

24953000-9

Υλικά φινιρίσματος

24954000-6

Ενεργός άνθρακας

24954100-7

Πρωτογενής ενεργός άνθρακας

24954200-8

Αναγεννημένος ενεργός άνθρακας

24955000-3

Χημικές τουαλέτες

24956000-0

Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες

24957000-7

Χημικά πρόσθετα

24957100-8

Παρασκευασμένες συνδετικές ύλες για μήτρες ή πυρήνες χυτηρίων

24957200-9

Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα

24958000-4

Χημικά προϊόντα για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

24958100-5

Χημικά ενδοδιατρητικών εργασιών

24958200-6

Κροκιδωτικά μέσα

24958300-7

Χημικές ουσίες ιλύος

24958400-8

Φύσιγγες γέλης για την εξουδετέρωση εκρηκτικών

24959000-1

Αεροζόλ και χημικά στοιχεία σε μορφή δισκίου

24959100-2

Αεροζόλ

24959200-3

Χημικά στοιχεία σε μορφή δισκίου

24960000-1

Ποικίλα χημικά προϊόντα

24961000-8

Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων

24962000-5

Χημικά επεξεργασίας νερού

24963000-2

Αντιδιαβρωτικά προϊόντα

24964000-9

Γλυκερίνη

24965000-6

Ένζυμα

30000000-9

Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών

30100000-0

Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα

30110000-3

Μηχανήματα επεξεργασίας κειμένου

30111000-0

Επεξεργαστές κειμένων

30120000-6

Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ

30121000-3

Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές

30121100-4

Φωτοαντιγραφικά

30121200-5

Φωτοαντιγραφικές συσκευές

30121300-6

Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων

30121400-7

Μηχανές αναπαραγωγής εγγράφων

30121410-0

Συσκευές τηλεομοιοτυπίας

30121420-3

Ψηφιακοί πομποί

30121430-6

Ψηφιακοί πολύγραφοι

30122000-0

Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου

30122100-1

Συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης όφσετ

30122200-2

Εξοπλισμός ψηφιακής εκτύπωσης όφσετ

30123000-7

Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές

30123100-8

Μηχανές ακύρωσης εισιτηρίων

30123200-9

Μηχανήματα αυτόματης διάθεσης τραπεζογραμματίων

30123300-0

Μηχανήματα αναπαραγωγής με μεμβράνη

30123400-1

Μηχανές πτύχωσης

30123500-2

Μηχανές διάτρησης

30123600-3

Μηχανές χειρισμού κερμάτων

30123610-6

Μηχανές διαλογής κερμάτων

30123620-9

Μηχανές καταμέτρησης κερμάτων

30123630-2

Μηχανές συσκευασίας κερμάτων

30124000-4

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου

30124100-5

Μονάδες σύντηξης

30124110-8

Έλαιο μονάδας σύντηξης

30124120-1

Ψήκτρα μονάδας τήξης

30124130-4

Λυχνίες μονάδας σύντηξης

30124140-7

Πανάκια καθαρισμού μονάδων σύντηξης

30124150-0

Φίλτρα μονάδων σύντηξης

30124200-6

Κιτ σύντηξης

30124300-7

Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου

30124400-8

Κασέτες συρραφής

30124500-9

Εξαρτήματα σαρωτών

30124510-2

Μηχανές οπισθογράφησης

30124520-5

Τροφοδότες εγγράφων για σαρωτές

30124530-8

Προσαρμογείς διαφανειών για σαρωτές

30125000-1

Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών

30125100-2

Φυσίγγες σκόνης τόνερ

30125110-5

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

30125120-8

Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

30125130-1

Τόνερ για κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, έρευνας και τεκμηρίωσης

30130000-9

Εξοπλισμός ταχυδρομείου

30131000-6

Εξοπλισμός ταξινόμησης αλληλογραφίας

30131100-7

Μηχανές πτύχωσης χαρτιού ή φακέλων

30131200-8

Μηχανές πλήρωσης φακέλων

30131300-9

Μηχανές αποτύπωσης διευθύνσεων

30131400-0

Μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών

30131500-1

Μηχανές ανοίγματος αλληλογραφίας

30131600-2

Μηχανές σφράγισης αλληλογραφίας

30131700-3

Μηχανές ακύρωσης γραμματοσήμων

30131800-4

Μηχανές γραμματοσήμανσης

30132000-3

Εξοπλισμός διαλογής

30132100-4

Εξοπλισμός διαλογής αλληλογραφίας

30132200-5

Μηχανές μέτρησης τραπεζογραμματίων

30132300-6

Μηχανές διαλογής

30133000-0

Εξοπλισμός ταχυδρόμησης

30133100-1

Εξοπλισμός ταχυδρόμησης φακέλων χύδην

30140000-2

Αριθμομηχανές και λογιστικές μηχανές

30141000-9

Υπολογιστικές μηχανές

30141100-0

Αριθμομηχανές τσέπης

30141200-1

Επιτραπέζιες αριθμομηχανές

30141300-2

Αριθμομηχανές με δυνατότητα εκτύπωσης

30141400-3

Μηχανές πρόσθεσης

30142000-6

Λογιστικές μηχανές και ταμειακές μηχανές

30142100-7

Λογιστικές μηχανές

30142200-8

Ταμειακές μηχανές

30144000-0

Μηχανές με ενσωματωμένη υπολογιστική διάταξη

30144100-1

Ταχυδρομικές μηχανές γραμματοσήμανσης

30144200-2

Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

30144300-3

Μηχανήματα μέτρησης οχημάτων

30144400-4

Αυτόματη είσπραξη ναύλου με ρίψη κέρματος

30145000-7

Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών

30145100-8

Χαρτοταινίες αριθμομηχανών

30150000-5

Γραφομηχανές

30151000-2

Ηλεκτρονικές γραφομηχανές

30152000-9

Μέρη και εξαρτήματα γραφομηχανών

30160000-8

Μαγνητικές κάρτες

30161000-5

Πιστωτικές κάρτες

30162000-2

Έξυπνες κάρτες

30163000-9

Κάρτες χρέωσης

30163100-0

Πιστωτικές κάρτες καυσίμων

30170000-1

Μηχανές ετικεταρίσματος

30171000-8

Μηχανές χρονολόγησης ή αρίθμησης

30172000-5

Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού

30173000-2

Μηχανές επικόλλησης ετικετών

30174000-9

Μηχανές ετικετοποίησης

30175000-6

Εξοπλισμός απόδοσης χαρακτήρων και συμβόλων

30176000-3

Μηχανές ανάγλυφης εκτύπωσης σε ταινίες

30177000-0

Αυτόματα συστήματα ετικεταρίσματος

30178000-7

Ημιαυτόματα συστήματα ετικεταρίσματος

30179000-4

Διανομείς ετικετών

30180000-4

Μηχανές οπισθογράφησης και συμπλήρωσης επιταγών

30181000-1

Μηχανές οπισθογράφησης επιταγών

30182000-8

Μηχανές συμπλήρωσης επιταγών

30190000-7

Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες

30191000-4

Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα

30191100-5

Εξοπλισμός αρχειοθέτησης

30191110-8

Περιστρεφόμενα συστήματα ταξινόμησης καρτών

30191120-1

Ράφια περιοδικών

30191130-4

Φορητοί πίνακες σημειώσεων με συνδετήρα

30191140-7

Εξαρτήματα προσωπικής αναγνώρισης

30191200-6

Επιδιασκόπια

30191400-8

Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων

30192000-1

Προμήθειες ειδών γραφείου

30192100-2

Γομολάστιχες

30192110-5

Μελάνια

30192111-2

Ταμπόν μελάνης

30192112-9

Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα

30192113-6

Φυσίγγες μελάνης

30192121-5

Στυλογράφοι διαρκείας με μπίλια

30192122-2

Στυλογράφοι μελάνης

30192123-9

Μαρκαδοράκια

30192124-6

Μαρκαδόροι

30192125-3

Μαρκαδόροι επισήμανσης

30192126-0

Μηχανικοί στυλογράφοι

30192127-7

Θήκες στυλογράφων

30192130-1

Μολύβια

30192131-8

Μηχανικά στυλό

30192132-5

Ανταλλακτικές μύτες μολυβιών

30192133-2

Ξύστρες μολυβιών

30192134-9

Μολυβοθήκες

30192150-7

Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών

30192151-4

Σφραγίδες σφάγισης

30192152-1

Σφραγίδες αρίθμησης

30192153-8

Σφραγίδες με φράσεις

30192154-5

Ανταλλακτικοί μελανωτήρες

30192155-2

Υποδοχές σφραγίδων γραφείου

30192160-0

Διορθωτικά

30192170-3

Πίνακες ανακοινώσεων

30192200-3

Ταινίες μέτρησης

30192300-4

Μελανοταινίες

30192310-7

Μελανοταινίες γραφομηχανών

30192320-0

Μελανοταινίες εκτυπωτών

30192330-3

Μελανοταινίες και κύλινδροι αριθμομηχανών

30192340-6

Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας

30192350-9

Μελανοταινίες αριθμομηχανών

30192400-5

Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων

30192500-6

Διαφάνειες μηχανημάτων προβολής

30192600-7

Πίνακες σχεδίασης

30192700-8

Γραφική ύλη

30192800-9

Αυτοκόλλητες ετικέτες

30192900-0

Διορθωτικά μέσα

30192910-3

Διορθωτικές μεμβράνες ή ταινίες

30192920-6

Διορθωτικό υγρό

30192930-9

Διορθωτικά στυλό

30192940-2

Ανταλλακτικά διορθωτικών στυλό

30192950-5

Ηλεκτρικοί διαγραφείς

30193000-8

Οργανωτές και εξαρτήματα

30193100-9

Οργανωτές συρταριών

30193200-0

Επιτραπέζιοι δίσκοι ή οργανωτές

30193300-1

Αναρτώμενοι οργανωτές

30193400-2

Βιβλιοστάτες

30193500-3

Θήκες εντύπων

30193600-4

Βάσεις για προσωπικά ημερολόγια ή ημεροδείκτες

30193700-5

Κιβώτια αποθήκευσης εγγράφων

30193800-6

Υποδοχές σημειωμάτων

30193900-7

Υποδοχές φωτοαντιγράφων

30194000-5

Προμήθειες σχεδίασης

30194100-6

Καμπύλες

30194200-7

Κουκίδες, ταινίες και μεμβράνες σχεδίασης

30194210-0

Κουκίδες ή ταινίες σχεδίασης

30194220-3

Μεμβράνες σχεδίασης

30194300-8

Κιτ, σετ και χαρτί σχεδίασης

30194310-1

Κιτ ή σετ σχεδίασης

30194320-4

Χαρτί σχέδιασης

30194400-9

Καλύμματα τραπεζών σχεδίασης

30194500-0

Βοθήματα απόδοσης συμβόλων και χαρακτήρων

30194600-1

Γωνιόμετρα

30194700-2

Πρότυπα σχεδίασης

30194800-3

Γνώμονες σχεδίασης σε σχήμα «ταυ» και τρίγωνα

30194810-6

Γνώμονες σχεδίασης σε σχήμα «ταυ»

30194820-9

Τρίγωνα

30194900-4

Προστατευτικά καλύμματα επιφανειών εργασίας

30195000-2

Πίνακες

30195100-3

Πλανογράμματα ή εξαρτήματα

30195200-4

Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα

30195300-5

Πίνακες χαρακτήρων ή εξαρτήματα

30195400-6

Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα

30195500-7

Πίνακες κιμωλίας ή εξαρτήματα

30195600-8

Πίνακες ανακοινώσεων ή εξαρτήματα

30195700-9

Σετ καθαρισμού πινάκων ή εξαρτήματα

30195800-0

Αναρτώμενες ράγες ή υποδοχές

30195900-1

Λευκοί πίνακες και μαγνητικοί πίνακες

30195910-4

Λευκοί πίνακες

30195911-1

Εξαρτήματα για λευκούς πίνακες

30195912-8

Καβαλέτα για λευκούς πίνακες

30195913-5

Καβαλέτα για περιστρεφόμενους πίνακες

30195920-7

Μαγνητικοί πίνακες

30195921-4

Σβηστήρες για μαγνητικούς πίνακες

30196000-9

Συστήματα προγραμματισμού

30196100-0

Οργανωτές συναντήσεων

30196200-1

Ατζέντες για συναντήσεις ή ανταλλακτικά φύλλα

30196300-2

Θυρίδες υποβολής προτάσεων

30197000-6

Μικρός εξοπλισμός γραφείου

30197100-7

Συνδετήρες συρραφής, πρόκες, πινέζες

30197110-0

Συνδετήρες συρραφής

30197120-3

Πρόκες

30197130-6

Πινέζες

30197200-8

Ελαστικοί δακτύλιοι φακέλων και συνδετήρες χαρτιών

30197210-1

Ελαστικοί δακτύλιοι φακέλων

30197220-4

Συνδετήρες χαρτιών

30197221-1

Θήκες συνδετήρων

30197300-9

Χαρτοκόπτες, συρραπτικά και διατρητήρες

30197310-2

Χαρτοκόπτες

30197320-5

Συρραπτικά

30197321-2

Αποσυρραπτικά

30197330-8

Διατρητήρες

30197400-0

Δαχτυλοβρεχτήρες για γραμματόσημα

30197500-1

Βουλοκέρι

30197510-4

Εξαρτήματα για βουλοκέρι

30197600-2

Επεξεργασμένο χαρτί και χαρτόνι

30197610-5

Σύνθετο χαρτί και χαρτόνι

30197620-8

Χαρτί γραφής

30197621-5

Μπλοκ περιστρεφόμενων πινάκων

30197630-1

Εκτυπωτικό χαρτί

30197640-4

Αυτοαντιγραφικό χαρτί ή άλλο αντιγραφικό χαρτί

30197641-1

Θερμογραφικό χαρτί

30197642-8

Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί

30197643-5

Φωτοαντιγραφικό χαρτί

30197644-2

Ξηρογραφικό χαρτί

30197645-9

Κάρτες εκτύπωσης

30198000-3

Μηχανές λαχειοφόρων αγορών

30198100-4

Κληρωτίδες

30199000-0

Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί

30199100-1

Καρμπόν, αυτοαντιγραφικό χαρτί, μεμβράνες πολυγράφων και μη αντιγραφικό χαρτί

30199110-4

Καρμπόν

30199120-7

Αυτοαντιγραφικό χαρτί

30199130-0

Μη αντιγραφικό χαρτί

30199140-3

Χάρτινες μεμβράνες πολυγράφου

30199200-2

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια και μη εικονογραφημένες ταχυδρομικές κάρτες

30199210-5

Επιστολικά δελτάρια

30199220-8

Μη εικονογραφημένες ταχυδρομικές κάρτες

30199230-1

Φάκελοι

30199240-4

Εξοπλισμός αλληλογραφίας

30199300-3

Ανάγλυφα ή διάτρητα χαρτιά

30199310-6

Ανάγλυφο ή διάτρητο εκτυπωτικό χαρτί

30199320-9

Ανάγλυφο ή διάτρητο χαρτί γραφής

30199330-2

Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών

30199340-5

Συνεχή έντυπα

30199400-4

Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή αυτοκόλλητο χαρτί

30199410-7

Αυτοκόλλητο χαρτί

30199500-5

Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη

30199600-6

Διαχωριστικά για χαρτικά είδη

30199700-7

Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα

30199710-0

Τυπωμένοι φάκελοι

30199711-7

Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα

30199712-4

Τυπωμένοι φάκελοι χωρίς διαφανή θυρίδα

30199713-1

Τυπωμένοι φάκελοι για ακτινογραφίες

30199720-3

Χαρτί σημειώσεων/Επιστολόχαρτο/Χαρτί αλληλογραφίας

30199730-6

Επαγγελματικές κάρτες

30199731-3

Θήκες επαγγελματικών καρτών

30199740-9

Αυτοκόλλητο πρόχειρο σημείωμα

30199750-2

Κουπόνια

30199760-5

Ετικέτες

30199761-2

Ετικέτες με αποτυπωμένες κωδικοποιημένες ραβδώσεις

30199762-9

Ετικέτες αποσκευών

30199763-6

Αντικλεπτικές ετικέτες

30199770-8

Κουπόνια φαγητού

30199780-1

Στυπόχαρτα

30199790-4

Εκτυπωμένα ωράρια δρομολογίων

30199791-1

Οργανογράμματα τοίχου

30199792-8

Ημερολόγια

30199793-5

Βάσεις ημερολογίων

30200000-1

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

30210000-4

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)

30211000-1

Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής

30211100-2

Υπερ-υπολογιστής

30211200-3

Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή

30211300-4

Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών

30211400-5

Διαμόρφωση ηλεκτρονικών υπολογιστών

30211500-6

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) ή επεξεργαστές

30212000-8

Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές

30212100-9

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας μίνι ηλεκτρονικών υπολογιστών

30213000-5

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30213100-6

Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

30213200-7

Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας

30213300-8

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30213400-9

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

30213500-0

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης

30214000-2

Σταθμοί εργασίας

30215000-9

Υλισμικό μικροϋπολογιστών

30215100-0

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας μικροϋπολογιστών

30216000-6

Μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες

30216100-7

Οπτικοί αναγνώστες

30216110-0

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

30216120-3

Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

30216130-6

Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων

30216200-8

Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας

30216300-9

Αναγνώστες διάτρητων δελτίων

30220000-7

Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης

30221000-4

Ψηφιακοί χάρτες κτηματολογίου

30230000-0

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

30231000-7

Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30231100-8

Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών

30231200-9

Κονσόλες

30231300-0

Οθόνες απεικόνισης

30231310-3

Επίπεδες οθόνες

30231320-6

Οθόνες αφής

30232000-4

Περιφερειακός εξοπλισμός

30232100-5

Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι

30232110-8

Εκτυπωτές λέιζερ

30232120-1

Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων

30232130-4

Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών

30232140-7

Σχεδιογράφοι

30232150-0

Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης

30232600-0

Κωδικοποιητές

30232700-1

Μονάδα κεντρικού ελέγχου

30233000-1

Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης

30233100-2

Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών

30233110-5

Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής κάρτας

30233120-8

Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής ταινίας

30233130-1

Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου

30233131-8

Μηχανισμοί ανάγνωσης δισκέτας

30233132-5

Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου

30233140-4

Συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (DASD)

30233141-1

Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID)

30233150-7

Μηχανισμοί ανάγνωσης οπτικού δίσκου

30233151-4

Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD)

30233152-1

Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)

30233153-8

Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)

30233160-0

Μηχανισμοί για ταινίες συνεχούς ροής

30233161-7

Εξοπλισμός χειρισμού κασετών

30233170-3

Περιστρεφόμενες μονάδες αρχειοθέτησης

30233180-6

Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας

30233190-9

Συσκευή ελέγχου δίσκου

30233300-4

Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών

30233310-7

Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων

30233320-0

Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών και δακτυλικών αποτυπωμάτων

30234000-8

Μέσα αποθήκευσης

30234100-9

Μαγνητικοί δίσκοι

30234200-0

Οπτικοί δίσκοι

30234300-1

Σύμπυκνοι δίσκοι (CD)

30234400-2

Ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD)

30234500-3

Μέσα αποθήκευσης μνήμης

30234600-4

Μνήμες φλας

30234700-5

Μαγνητικές ταινίες

30236000-2

Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

30236100-3

Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης

30236110-6

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)

30236111-3

Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM)

30236112-0

Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SRAM)

30236113-7

Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM)

30236114-4

Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης Rambus (RDRAM) ή ισοδύναμη

30236115-1

Σύγχρονη μνήμη γραφικών τυχαίας προσπέλασης (SGRAM)

30236120-9

Μνήμη απλής ανάγνωσης (ROM)

30236121-6

Προγραμματίσιμη μνήμη απλής ανάγνωσης (PROM)

30236122-3

Απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση (EPROM)

30236123-0

Ηλεκτρονικά απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση (EEPROM)

30236200-4

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

30237000-9

Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών

30237100-0

Μέρη υπολογιστών

30237110-3

Διασυνδέσεις δικτύου

30237120-6

Θύρες επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237121-3

Σειριακές θύρες υπέρυθρων

30237130-9

Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237131-6

Ηλεκτρονικές κάρτες

30237132-3

Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB)

30237133-0

Προσαρμογείς και διεπαφές διεθνούς ένωσης καρτών μνήμης προσωπικών υπολογιστών (PCMCIA)

30237134-7

Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών

30237135-4

Κάρτες διεπαφής δικτύων

30237136-1

Κάρτες ήχου

30237140-2

Μητρικές πλακέτες

30237200-1

Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237210-4

Αντιθαμπωτικά φίλτρα

30237220-7

Βάσεις χειρισμού ποντικιού

30237230-0

Χώρος κρυφής μνήμης

30237240-3

Κάμερες Ιστού

30237250-6

Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237251-3

Σετ καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237252-0

Καθαριστικός πεπιεσμένος αέρας

30237253-7

Καλύμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για προστασία από τη σκόνη

30237260-9

Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης

30237270-2

Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237280-5

Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος

30237290-8

Στηρίγματα καρπού για πληκτρολόγια

30237295-3

Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια

30237300-2

Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237310-5

Φύσιγγες τύπου χαρακτήρων για εκτυπωτές

30237320-8

Δισκέτες

30237330-1

Φύσιγγες ψηφιακών ταινιών ήχου (DAT)

30237340-4

Φύσιγγες ψηφιακών γραμμικών ταινιών (DLT)

30237350-7

Φύσιγγες δεδομένων

30237360-0

Φύσιγγες γραμμικών ταινίων ανοιχτής τεχνολογίας (LTO)

30237370-3

Φύσιγγες εγργαφής

30237380-6

Δίσκοι CD-ROM

30237400-3

Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων

30237410-6

Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237420-9

Χειριστήρια

30237430-2

Φωτοπένες

30237440-5

Ιχνοσφαίρες

30237450-8

Πινακίδες γραφικών

30237460-1

Πληκτρολόγια υπολογιστών

30237461-8

Προγραμματιζόμενα πληκτρολόγια

30237470-4

Πληκτρολόγια τυφλών

30237475-9

Ηλεκτρικοί αισθητήρες

30237480-7

Μονάδες εισόδου

30238000-6

Εξοπλισμός ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

31000000-6

Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός

31100000-7

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές

31110000-0

Ηλεκτρικοί κινητήρες

31111000-7

Προσαρμογείς

31120000-3

Γεννήτριες

31121000-0

Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

31121100-1

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης

31121110-4

Μεταλλάκτες ηλεκτρικής ενέργειας

31121111-1

Ηλεκτρικοί περιστροφικοί μεταλλάκτες

31121200-2

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρα του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρα

31121300-3

Ανεμογεννήτριες

31121310-6

Ανεμόμυλοι

31121320-9

Στρόβιλοι αιολικής ενέργειας

31121330-2

Στροβιλογεννήτριες αιολικής ενέργειας

31121331-9

Στροφεία στροβίλου

31121340-5

Αιολικό πάρκο

31122000-7

Μονάδες γεννητριών

31122100-8

Στήλες καυσίμων

31124000-1

Ηλεκτρογεννήτριες με ατμοστρόβιλο και συναφείς συσκευές

31124100-2

Ζεύγη στροβίλου — γεννήτριας

31124200-3

Συσκευές ελέγχου στροβιλογεννητριών

31126000-5

Δυναμό

31127000-2

Γεννήτρια εκτάκτου ανάγκης

31128000-9

Στροβιλογεννήτρια

31130000-6

Εναλλάκτες

31131000-3

Μονοφασικοί κινητήρες

31131100-4

Ενεργοποιητές

31131200-5

Άνοδοι

31132000-0

Πολυφασικοί κινητήρες

31140000-9

Πύργοι ψύξης

31141000-6

Ψύκτες νερού

31150000-2

Αδρανές αέριο για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης

31151000-9

Στατικοί μεταλλάκτες

31153000-3

Ανορθωτές

31154000-0

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

31155000-7

Αναστροφείς συχνότητας

31156000-4

Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος

31157000-1

Επαγωγείς

31158000-8

Φορτιστές

31158100-9

Φορτιστές μπαταριών

31158200-0

Υπερσυμπιεστές

31158300-1

Στροβιλοϋπερπληρωτής

31160000-5

Μέρη ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

31161000-2

Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών

31161100-3

Συστήματα διέγερσης

31161200-4

Συστήματα ψύξης αερίου

31161300-5

Περιστρεφόμενο τύμπανο γεννητριών

31161400-6

Πρωτεύοντα συστήματα νερού

31161500-7

Συστήματα στεγάνωσης με λάδι

31161600-8

Συστήματα ύδατος ψύξης για στάτορες

31161700-9

Μέρη ατμογεννητριών

31161800-0

Μέρη αεριογεννητριών

31161900-1

Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης

31162000-9

Μέρη ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγικών πηνίων και στατικών μετατροπέων

31162100-0

Μέρη συμπυκνωτών

31170000-8

Μετασχηματιστές

31171000-5

Μετασχηματιστές με υγρό μονωτικό υλικό

31172000-2

Μετασχηματιστές τάσης

31173000-9

Μετατροπέας μετρήσεων

31174000-6

Μετασχηματιστές ισχύος

31200000-8

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

31210000-1

Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων

31211000-8

Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών

31211100-9

Ηλεκτρικοί πίνακες

31211110-2

Πίνακες ελέγχου

31211200-0

Κυτία ασφαλειών

31211300-1

Ασφάλειες

31211310-4

Γενικός διακόπτης ρεύματος

31211320-7

Πλακέτες ασφαλειών

31211330-0

Σύρματα ασφαλειών

31211340-3

Συνδετήρες ασφαλειών

31212000-5

Αποζεύκτες ισχύος

31212100-6

Αποζεύκτες ισχύος εναέριων γραμμών

31212200-7

Συσκευές ελέγχου κυκλωμάτων

31212300-8

Μαγνητικοί διακόπτες κυκλώματος

31212400-9

Μικροδιακόπτες κυκλώματος

31213000-2

Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31213100-3

Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31213200-4

Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31213300-5

Θάλαμος κατανομής καλωδίων

31213400-6

Σύστημα διανομής

31214000-9

Μηχανισμός διακοπής

31214100-0

Διακόπτες

31214110-3

Μονωτικοί διακόπτες

31214120-6

Διακόπτης γείωσης

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

31214140-2

Ρεοστατικοί διακόπτες

31214150-5

Κυλινδρικοί διακόπτες

31214160-8

Διακόπτες πίεσης

31214170-1

Διακόπτες μοχλού

31214180-4

Ολισθαίνοντες διακόπτες

31214190-7

Οριακοί διακόπτες

31214200-1

Συσκευή αποσύνδεσης διακοπτών

31214300-2

Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου

31214400-3

Συσκευή αποσύνδεσης ασφαλειών

31214500-4

Ηλεκτρικοί πίνακες διακοπτών

31214510-7

Πίνακες διανομής

31214520-0

Πίνακες διανομής ρεύματος μέσης τάσης

31215000-6

Περιοριστές τάσης

31216000-3

Αλεξικέραυνα

31216100-4

Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας

31216200-5

Κεραυναγωγοί

31217000-0

Καταστολείς υπέρτασης ρεύματος

31218000-7

Ζυγός ηλεκτρικού πίνακα διανομής

31219000-4

Προστατευτικά ερμάρια

31220000-4

Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος

31221000-1

Ηλεκτρονόμοι

31221100-2

Ηλεκτρονόμοι ισχύος

31221200-3

Ηλεκτρονόμοι γενικής χρήσης

31221300-4

Ηλεκτρονόμοι ρευματοδοτών

31221400-5

Ηλεκτρονόμοι εναλλασσόμενης τάσης

31221500-6

Ηλεκτρονόμοι υδραργύρου

31221600-7

Ηλεκτρονόμοι με χρονοδιακόπτη

31221700-8

Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτωσης

31223000-5

Υποδοχές λαμπτήρων

31224000-2

Συνδέσεις και στοιχεία επαφών

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

31224200-4

Ομοαξονικοί συζευκτήρες

31224300-5

Κυτία συνδέσεων

31224400-6

Καλώδια συνδέσεων

31224500-7

Τερματικά

31224600-8

Ρεοστάτες

31224700-9

Κιβώτια σύνδεσης

31224800-0

Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων

31224810-3

Καλώδια επέκτασης

31230000-7

Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31300000-9

Μονωμένα σύρματα και καλώδια

31310000-2

Αγωγοί τροφοδοσίας δικτύου

31311000-9

Συνδέσεις κύριων αγωγών

31320000-5

Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31321000-2

Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος

31321100-3

Εναέριες ηλεκτρικές γραμμές

31321200-4

Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

31321220-0

Καλώδια μέσης τάσης

31321300-5

Καλώδια υψηλής τάσης

31321400-6

Υποβρύχια καλώδια

31321500-7

Υποθαλάσσια καλώδια

31321600-8

Καλώδια με θωράκιση

31321700-9

Καλώδια σηματοδότησης

31330000-8

Ομοαξονικά καλώδια

31340000-1

Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα

31341000-8

Εξέλικτρα καλωδίων, μονωμένα

31342000-5

Ζεύξεις καλωδίων, μονωμένες

31343000-2

Συνδέσεις καλωδίων, μονωμένες

31344000-9

Στυπιοθλίπτες καλωδίων, μονωμένες

31350000-4

Ηλεκτρικοί αγωγοί για χρήση σε δίκτυα δεδομένων και ελέγχου

31351000-1

Ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης

31400000-0

Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες

31410000-3

Πρωτογενή στοιχεία

31411000-0

Αλκαλικές μπαταρίες

31420000-6

Πρωτογενείς συστοιχίες

31421000-3

Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο

31422000-0

Συγκροτήματα συσσωρευτών

31430000-9

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

31431000-6

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος

31432000-3

Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου

31433000-0

Συσσωρευτές νικελίου-σιδήρου

31434000-7

Συσσωρευτές λιθίου

31440000-2

Μπαταρίες

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31510000-4

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης

31511000-1

Μονάδες σφραγισμένων λαμπτήρων εκπομπής δέσμης φωτός

31512000-8

Λαμπτήρες πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου

31512100-9

Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί

31512200-0

Λαμπτήρες αλογόνου, δύο ακίδων

31512300-1

Λαμπτήρες αλογόνου, διχρωικοί

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

31515000-9

Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων

31516000-6

Λαμπτήρες υπέρυθρων ακτίνων

31517000-3

Λυχνίες βολταϊκού τόξου

31518000-0

Φωτιστικά σηματοδότησης

31518100-1

Προβολείς

31518200-2

Εξοπλισμός φωτισμού εκτάκτου ανάγκης

31518210-5

Λάμπες θυέλλης

31518220-8

Ράβδοι φωτισμού

31518300-3

Φωτιστικά στέγης

31518500-5

Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου

31518600-6

Προβολείς φωτισμού

31519000-7

Λαμπτήρες πυρακτώσεως και νέον

31519100-8

Λαμπτήρες πυρακτώσεως

31519200-9

Λαμπτήρες νέον

31520000-7

Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα

31521000-4

Ηλεκτρικές λάμπες

31521100-5

Επιτραπέζια πορτατίφ

31521200-6

Φωτιστικά δαπέδου

31521300-7

Φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31521310-0

Προειδοποιητικά φώτα

31521320-3

Ηλεκτρικοί φορητοί φανοί

31521330-6

Επαναφορτιζόμενοι φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31522000-1

Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα

31523000-8

Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

31523100-9

Διαφημιστικοί λαμπτήρες νέον

31523200-0

Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

31523300-1

Φωτεινές επιγραφές

31524000-5

Εξαρτήματα φωτιστικών οροφής ή τοίχου

31524100-6

Εξαρτήματα φωτιστικών οροφής

31524110-9

Φωτιστικά σώματα χειρουργείου

31524120-2

Φωτιστικά οροφής

31524200-7

Εξαρτήματα φωτιστικών τοίχου

31524210-0

Φωτιστικά τοίχου

31527000-6

Φωτιστικά σώματα δέσμης φωτός

31527200-8

Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

31527210-1

Λυχνοστάτες

31527260-6

Φωτιστικά συστήματα

31527270-9

Φωτιστικά για εξέδρες

31527300-9

Φωτιστικά κατοικιών

31527400-0

Υποβρύχιοι λαμπτήρες

31530000-0

Μέρη λαμπών και φωτιστικού εξοπλισμού

31531000-7

Λαμπτήρες

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

31532000-4

Μέρη λαμπών και φωτιστικών εξαρτημάτων

31532100-5

Λυχνίες

31532110-8

Λυχνίες φθορισμού

31532120-1

Λυχνίες φθορισμού μικρών διαστάσεων

31532200-6

Δακτυλιοειδείς προβολείς

31532210-9

Προβολείς φθορισμού

31532300-7

Σφαιρικοί λαμπτήρες

31532310-0

Σφαιρικοί λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων

31532400-8

Ακροδέκτες λυχνίας

31532500-9

Εκκινητές λυχνίας

31532510-2

Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

31532610-3

Πηνία λαμπήρων φθορισμού

31532700-1

Καλύμματα λαμπτήρων

31532800-2

Βραχίονες φωτιστικών

31532900-3

Φώτα φθορισμού

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

31532920-9

Λυχνίες και λαμπτήρες φθορισμού

31600000-2

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

31610000-5

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα

31611000-2

Σετ καλωδίων

31612000-9

Κλώνοι ηλεκτρικών καλωδίων για κινητήρες

31612200-1

Εκκινητήρες

31612300-2

Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης για κινητήρες

31612310-5

Προειδοποιητικοί σηματοδότες

31620000-8

Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης

31625000-3

Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς

31625100-4

Συστήματα πυρανίχνευσης

31625200-5

Συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς

31625300-6

Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

31630000-1

Μαγνήτες

31640000-4

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες

31642000-8

Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης

31642100-9

Συσκευές ανίχνευσης για μεταλλικούς σωλήνες

31642200-0

Συσκευές ανίχνευσης ναρκών

31642300-1

Συσκευές ανίχνευσης πλαστικών υλών

31642400-2

Συσκευές ανίχνευσης μη μεταλλικών αντικειμένων

31642500-3

Συσκευές ανίχνευσης ξυλείας

31643000-5

Επιταχυντές σωματιδίων

31643100-6

Γραμμικοί επιταχυντές

31644000-2

Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων

31645000-9

Μηχανές φλίπερ

31650000-7

Μονωτικά εξαρτήματα

31651000-4

Ηλεκτρικές ταινίες

31660000-0

Ηλεκτρόδια άνθρακα

31670000-3

Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών

31671000-0

Γυάλινα περιβλήματα και καθοδικές λυχνίες

31671100-1

Γυάλινα περιβλήματα

31671200-2

Καθοδικές λυχνίες

31680000-6

Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα

31681000-3

Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα

31681100-4

Ηλεκτρικές επαφές

31681200-5

Ηλεκτρικές αντλίες

31681300-6

Ηλεκτρικά κυκλώματα

31681400-7

Μέρη ηλεκτρικών συσκευών

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

31681500-8

Συσκευές φόρτισης

31682000-0

Υλικά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

31682100-1

Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

31682110-4

Καλύμματα για κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

31682200-2

Πίνακες οργάνων

31682210-5

Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου

31682220-8

Πίνακες μείξης

31682230-1

Πίνακες απεικόνισης γραφικών

31682300-3

Εξοπλισμός ρεύματος μέσης τάσης

31682310-6

Πίνακες ρεύματος μέσης τάσης

31682400-4

Υπέργειος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

31682410-7

Φορείς υπέργειων καλωδίων

31682500-5

Εφεδρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός

31682510-8

Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας

31682520-1

Συστήματα διακοπής ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

31682530-4

Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας

31682540-7

Εξοπλισμός υποσταθμού

31700000-3

Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό

31710000-6

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

31711000-3

Ηλεκτρονικό υλικό

31711100-4

Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών

31711110-7

Πομποδέκτες

31711120-0

Μετατροπέας μορφών ενέργειας

31711130-3

Αντιστάσεις

31711131-0

Ηλεκτρικές αντιστάσεις

31711140-6

Ηλεκτρόδια

31711150-9

Ηλεκτρικοί πυκνωτές

31711151-6

Σταθεροί πυκνωτές

31711152-3

Μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι πυκνωτές

31711154-0

Συστοιχίες πυκνωτών

31711155-7

Δίκτυα πυκνωτών

31711200-5

Ηλεκτρονικοί πίνακες γηπέδων

31711300-6

Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης

31711310-9

Σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας

31711400-7

Ηλεκτρονικές λυχνίες και λυχνίες ραδιοφώνου

31711410-0

Λυχνίες τηλεόρασης καθοδικών ακτίνων

31711411-7

Λυχνίες μηχανημάτων τηλεοπτικής λήψης

31711420-3

Λυχνίες μικροκυμάτων και εξοπλισμός

31711421-0

Λυχνίες μάγνετρον

31711422-7

Εξοπλισμός μικροκυμάτων

31711423-4

Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας με μικροκύματα

31711424-1

Λυχνίες κλύστρον

31711430-6

Ηλεκτρονικές λυχνίες

31711440-9

Λυχνίες δεκτών ή ενισχυτών

31711500-8

Μέρη ηλεκτρονικών συνόλων

31711510-1

Μέρη ηλεκτρικών πυκνωτών

31711520-4

Μέρη ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και ποτενσιομέτρων

31711530-7

Μέρη ηλεκτρονικών λυχνιών και λυχνιών ραδιοφώνου

31712000-0

Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα

31712100-1

Μικροηλεκτρονικές συσκευές και μηχανήμτα

31712110-4

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα

31712111-1

Κάρτες τηλεφώνου

31712112-8

Κάρτες SIM

31712113-5

Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα

31712114-2

Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα

31712115-9

Μικροσύνολα

31712116-6

Μικροεπεξεργαστές

31712117-3

Πακέτα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

31712118-0

Υποδοχές ή διατάξεις στερέωσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

31712119-7

Καλύμματα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

31712200-2

Μικροσυστήματα

31712300-3

Τυπωμένα κυκλώματα

31712310-6

Κατειλημμένοι πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων

31712320-9

Μη κατειλημμένοι πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων

31712330-2

Ημιαγωγοί

31712331-9

Φωτοβολταϊκά στοιχεία

31712332-6

Θυρίστορ

31712333-3

Θυρίστορ αμφίπλευρης διόδου

31712334-0

Θυρίστορ αμφίπλευρης τριόδου

31712335-7

Οπτικά συζευγμένοι μονωτές

31712336-4

Ταλαντωτές κρυστάλλου

31712340-5

Δίοδοι

31712341-2

Δίοδοι εκπομπής φωτός

31712342-9

Δίοδοι μικροκυμάτων ή ασθενών σημάτων

31712343-6

Δίοδοι ζένερ

31712344-3

Δίοδοι Schottky

31712345-0

Δίοδοι σήραγγος

31712346-7

Φωτοευαίσθητες δίοδοι

31712347-4

Δίοδοι ισχύος ή ηλιακές δίοδοι

31712348-1

Δίοδοι λέιζερ

31712349-8

Δίοδοι ραδιοσυχνοτήτων

31712350-8

Τρανζίστορ

31712351-5

Φωτοευαίσθητα τρανζίστορ

31712352-2

Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου (FET)

31712353-9

Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου ημιαγωγού μεταλλικού οξειδίου (MOSFET)

31712354-6

Πλινθία τρανζίστορ

31712355-3

Διπολικά τρανζίστορ Darlington ή ραδιοσυχνοτήτων (RF)

31712356-0

Τρανζίσορ μονοεπαφής

31712357-7

Διπολικά τρανζίστορ μονωμένης πύλης (IGBT)

31712358-4

Τρανζίστορ πεδίου επαφής (JFET)

31712359-1

Τρανζίστορ διπολικής ένωσης (BJT)

31712360-1

Προσαρμοσμένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι

31720000-9

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

31730000-2

Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός

31731000-9

Ηλεκτροτεχνικό υλικό

31731100-0

Στοιχεία κατασκευής

32000000-3

Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός

32200000-5

Συσκευές εκπομπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική μετάδοση και τηλεόραση

32210000-8

Εξοπλισμός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων

32211000-5

Εξοπλισμός παραγωγής μεταδόσεων

32220000-1

Συσκευές εκπομπής τηλεόρασης χωρίς συσκευές λήψης

32221000-8

Ραδιοφάροι

32222000-5

Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας

32223000-2

Συσκευές μετάδοσης εικόνας

32224000-9

Συσκευές μετάδοσης τηλεοπτικών εκπομπών

32230000-4

Συσκευές ραδιοφωνικής εκπομπής με συσκευές λήψης

32231000-1

Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος

32232000-8

Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων

32233000-5

Σταθμοί ενίσχυσης ραδιοσυχνοτήτων

32234000-2

Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

32235000-9

Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

32236000-6

Ραδιοτηλέφωνα

32237000-3

Φορητά ραδιοτηλέφωνα

32240000-7

Τηλεοπτικές μηχανές λήψης

32250000-0

Κινητά τηλέφωνα

32251000-7

Τηλέφωνα αυτοκινήτου

32251100-8

Σετ ανοιχτής ακρόασης

32252000-4

Τηλέφωνα GSM

32252100-5

Κινητά τηλέφωνα ανοιχτής ακρόασης

32252110-8

Κινητά τηλέφωνα ανοιχτής ακρόασης (ασύρματα)

32260000-3

Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων

32270000-6

Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης

32300000-6

Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας

32310000-9

Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης

32320000-2

Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός

32321000-9

Συσκευές τηλεοπτικής προβολής

32321100-0

Εξοπλισμός κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο

32321200-1

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

32321300-2

Οπτικοακουστικό υλικό

32322000-6

Εξοπλισμός πολυμέσων

32323000-3

Οθόνες οπτικής απεικόνισης

32323100-4

Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης

32323200-5

Ασπρόμαυρες οθόνες

32323300-6

Εξοπλισμός βίντεο

32323400-7

Εξοπλισμός αναπαραγωγής ταινιών βίντεο

32323500-8

Σύστημα βιντεοπαρακολούθησης

32324000-0

Τηλεοπτικοί δέκτες

32324100-1

Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες

32324200-2

Ασπρόμαυροι τηλεοπτικοί δέκτες

32324300-3

Εξοπλισμός τηλεόρασης

32324310-6

Δορυφορικές κεραίες

32324400-4

Κεραίες τηλεόρασης

32324500-5

Συντονιστές τηλεοπτικής εικόνας

32324600-6

Τηλεοπτικοί δέκτες ψηφιακής τηλεόρασης

32330000-5

Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας

32331000-2

Συστήματα περιστροφής δίσκων

32331100-3

Πικάπ

32331200-4

Κασετόφωνα

32331300-5

Συσκευές αναπαραγωγής ήχου

32331500-7

Συσκευές εγγραφής

32331600-8

Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3

32332000-9

Μαγνητόφωνα

32332100-0

Μηχανές υπαγόρευσης

32332200-1

Αυτόματοι τηλεφωνητές

32332300-2

Συσκευές ηχογράφησης

32333000-6

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας

32333100-7

Συσκευές εγγραφής εικόνας

32333200-8

Βιντεοκάμερες

32333300-9

Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας

32333400-0

Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας

32340000-8

Μικρόφωνα και μεγάφωνα

32341000-5

Μικρόφωνα

32342000-2

Μεγάφωνα

32342100-3

Ακουστικά κεφαλής

32342200-4

Ακουστικά αυτιών

32342300-5

Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων

32342400-6

Συσκευές ακουστικής

32342410-9

Εξοπλισμός ήχου

32342411-6

Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων

32342412-3

Ηχεία

32342420-2

Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο

32342430-5

Σύστημα συμπύκνωσης ηχητικών εγγραφών

32342440-8

Σύστημα φωνητικών ανακοινώσεων

32342450-1

Συσκευές εγγραφής φωνητικών μηνυμάτων

32343000-9

Ενισχυτές

32343100-0

Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων

32343200-1

Φορητά μεγάφωνα

32344000-6

Συσκευές λήψης ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας

32344100-7

Φορητοί δέκτες κλήσης και τηλεειδοποίησης

32344110-0

Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων

32344200-8

Ραδιοφωνικοί δέκτες

32344210-1

Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

32344220-4

Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης

32344230-7

Ραδιοφωνικοί σταθμοί

32344240-0

Πύργος ραδιοφωνίας

32344250-3

Ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις

32344260-6

Εξοπλισμός ραδιοφωνίας και πολυπλεκτών

32344270-9

Σύστημα ελέγχου ασύρματης επικοινωνίας και τηλεφωνίας

32344280-2

Φορητές ασύρματες συσκευές

32350000-1

Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας

32351000-8

Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας

32351100-9

Εξοπλισμός επιμέλειας ταινιών βίντεο

32351200-0

Αντιανεμικά φύλλα

32351300-1

Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου

32351310-4

Κασέτες ήχου

32352000-5

Κεραίες και ανακλαστήρες

32352100-6

Μέρη εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας και ραντάρ

32352200-7

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα ραντάρ

32353000-2

Εγγραφή ήχου

32353100-3

Μουσικοί δίσκοι

32353200-4

Κασέτες εγγραφής ήχου

32354000-9

Προϊόντα για φιλμ

32354100-0

Ακτινολογικό φιλμ

32354110-3

Φιλμ ακτίνων Χ

32354120-6

Φιλμ τύπου blue diazo

32354200-1

Κινηματογραφικό φιλμ

32354300-2

Φωτογραφικό φιλμ

32354400-3

Φιλμ άμεσης εκτύπωσης

32354500-4

Φιλμ βίντεο

32354600-5

Βιντεοκασέτες

32354700-6

Βιντεοταινίες

32354800-7

Κολλητικές ταινίες

32360000-4

Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας

32400000-7

Δίκτυα

32410000-0

Τοπικό δίκτυο

32411000-7

Δακτυλιοειδές δίκτυο αδειοδοτικού

32412000-4

Δίκτυο επικοινωνιών

32412100-5

Δίκτυο τηλεπικοινωνιών

32412110-8

Δίκτυο Ιντερνέτ

32412120-1

Δίκτυο Ιντρανέτ

32413000-1

Ολοκληρωμένο δίκτυο

32413100-2

Δρομείς δικτύου

32415000-5

Δίκτυο Ethernet

32416000-2

Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN)

32416100-3

Δίκτυο ISDX

32417000-9

Δίκτυα πολυμέσων

32418000-6

Ραδιοδίκτυο

32420000-3

Εξοπλισμός δικτύου

32421000-0

Καλωδίωση δικτύου

32422000-7

Μέρη δικτύου

32423000-4

Κόμβοι δικτύου

32424000-1

Υποδομή δικτύου

32425000-8

Λειτουργικό σύστημα δικτύου

32426000-5

Εκδοτικά συστήματα μέσω δικτύου

32427000-2

Σύστημα δικτύου

32428000-9

Αναβάθμιση δικτύου

32429000-6

Εξοπλισμός δικτύου τηλεφωνίας

32430000-6

Δίκτυο ευρείας ζώνης

32440000-9

Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας

32441000-6

Εξοπλισμός τηλεμετρίας

32441100-7

Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης

32441200-8

Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

32441300-9

Σύστημα τηλεματικής

32442000-3

Εξοπλισμός τερματικών

32442100-4

Πίνακες τερματικών

32442200-5

Κυτία τερματικών

32442300-6

Εξομοιωτές τερματικών

32442400-7

Τερματικές μονάδες εισόδου-εξόδου καλωδίων

32500000-8

Τηλεπικοινωνιακό υλικό

32510000-1

Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας

32520000-4

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

32521000-1

Καλώδια τηλεπικοινωνιών

32522000-8

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

32523000-5

Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών

32524000-2

Σύστημα τηλεπικοινωνιών

32530000-7

Εξοπλισμός σχετιζόμενος με τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου

32531000-4

Εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω δορυφόρου

32532000-1

Πιάτα κεραιών δορυφορικής λήψης

32533000-8

Επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί

32534000-5

Δορυφορικές πλατφόρμες

32540000-0

Πίνακες διακοπτών

32541000-7

Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων

32542000-4

Πίνακες τηλεφωνικών κέντρων

32543000-1

Τηλεφωνικά κέντρα

32544000-8

Εξοπλισμός αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων

32545000-5

Συστήματα αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων

32546000-2

Εξοπλισμός ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων

32546100-3

Ψηφιακοί πίνακες διακοπτών

32547000-9

Τηλεφωνικοί πίνακες εν κενώ

32550000-3

Τηλεφωνικός εξοπλισμός

32551000-0

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεφωνίας

32551100-1

Τηλεφωνικές συνδέσεις

32551200-2

Συστήματα τηλεφωνικών διακλαδώσεων

32551300-3

Ακουστικά για τηλεφωνητές

32551400-4

Δίκτυο τηλεφωνίας

32551500-5

Τηλεφωνικά καλώδια

32552000-7

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία

32552100-8

Τηλεφωνικές συσκευές

32552110-1

Ασύρματα τηλέφωνα

32552120-4

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

32552130-7

Δημόσια τηλέφωνα

32552140-0

Εξοπλισμός για τηλεφωνικούς κερματοδέκτες

32552150-3

Τηλέφωνα για άτομα με μειωμένη όραση

32552160-6

Τηλέφωνα για άτομα με μειωμένη ακοή

32552200-9

Μονάδες οπτικής απεικόνισης

32552300-0

Τηλεφωνικές ή τηλεγραφικές συσκευές μεταγωγής

32552310-3

Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα

32552320-6

Πολυπλέκτες

32552330-9

Τηλεφωνικές συσκευές μεταγωγής

32552400-1

Συσκευές μετατροπής σήματος ακουστικής συχνότητας

32552410-4

Μόντεμ

32552420-7

Μετατροπείς συχνοτήτων

32552430-0

Συσκευές κωδικοποίησης

32552500-2

Συσκευές τηλεκειμενογραφίας

32552510-5

Τερματικά τηλεεικονογραφίας

32552520-8

Εξοπλισμός τέλεξ

32552600-3

Θυροτηλέφωνα

32553000-4

Μέρη ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών

32560000-6

Υλικό οπτικών ινών

32561000-3

Συνδέσεις οπτικών ινών

32562000-0

Καλώδια οπτικών ινών

32562100-1

Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση πληροφοριών

32562200-2

Καλώδια οπτικών ινών για τηλεπικοινωνίες

32562300-3

Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση δεδομένων

32570000-9

Εξοπλισμός επικοινωνιών

32571000-6

Υποδομή επικοινωνιών

32572000-3

Καλώδια επικοινωνιών

32572100-4

Καλώδια επικοινωνιών με πολλαπλούς ηλεκτρικούς αγωγούς

32572200-5

Καλώδια επικοινωνιών με ομοαξονικούς αγωγούς

32572300-6

Καλώδια επικοινωνιών για ειδικές εφαρμογές

32573000-0

Σύστημα ελέγχου επικοινωνιών

32580000-2

Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων

32581000-9

Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων

32581100-0

Καλώδια διαβίβασης δεδομένων

32581110-3

Καλώδια διαβίβασης δεδομένων με πολλαπλούς ηλεκτρικούς αγωγούς

32581120-6

Καλώδια διαβίβασης δεδομένων με ομαξονικούς αγωγούς

32581130-9

Καλώδια διαβίβασης δεδομένων για ειδικές εφαρμογές

32581200-1

Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας

32581210-4

Εξαρτήματα και δομικά μέρη εξοπλισμού τηλεομοιοτυπίας

32582000-6

Φορείς δεδομένων

32583000-3

Φορείς δεδομένων και φωνής

32584000-0

Μέσα καταγραφής δεδομένων

33000000-0

Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης

33100000-1

Ιατρικές συσκευές

33110000-4

Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης

33111000-1

Ακτινολογικά μηχανήματα

33111100-2

Τράπεζα ακτινογραφίας

33111200-3

Ακτινολογικά εργαστήρια

33111300-4

Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών

33111400-5

Συσκευές ακτινοσκόπησης

33111500-6

Ακτινογραφία δοντιών

33111600-7

Συσκευές ακτινογραφίας

33111610-0

Μονάδα μαγνητικού συντονισμού

33111620-3

Κάμερες ακτίνων γάμμα

33111640-9

Θερμογράφημα

33111650-2

Συσκευές μαστογραφίας

33111660-5

Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας

33111700-8

Θάλαμος αγγειογραφίας

33111710-1

Υλικά αγγειογραφίας

33111720-4

Συσκευές αγγειογραφίας

33111721-1

Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας

33111730-7

Υλικά αγγειοπλαστικής

33111740-0

Συσκευές αγγειοπλαστικής

33111800-9

Διαγνωστικό σύστημα ακτίνων Χ

33112000-8

Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler

33112100-9

Υπερηχοκαρδιογράφος

33112200-0

Μονάδα υπερήχων

33112300-1

Σπινθηρογράφοι υπερήχων

33112310-4

Έγχρωμο ντόπλερ

33112320-7

Εξοπλισμός ντόπλερ

33112330-0

Ηχοεγκεφαλογράφος

33112340-3

Ηχοκαρδιογράφοι

33113000-5

Εξοπλισμός απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού

33113100-6

Σπιρογράφοι μαγνητικού συντονισμού

33113110-9

Σπινθηρογράφοι πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού

33114000-2

Συσκευές φασματοσκοπίας

33115000-9

Συσκευές τομογραφίας

33115100-0

Υπολογιστικοί τομογράφοι

33115200-1

Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT)

33120000-7

Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές

33121000-4

Σύστημα μακροχρόνιας περιπατητικής καταγραφής

33121100-5

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

33121200-6

Συσκευές σπινθηρογραφήματος

33121300-7

Ηλεκτρομυογράφημα

33121400-8

Ακουόμετρα

33121500-9

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

33122000-1

Οφθαλμολογικός εξοπλισμός

33123000-8

Καρδιοαγγειακές διατάξεις

33123100-9

Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης

33123200-0

Διατάξεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος

33123210-3

Σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς

33123220-6

Καρδιοαγγειογραφικές συσκευές

33123230-9

Καρδιογράφοι

33124000-5

Συσκευές και προμήθειες διαγνωστικής και ακτινοδιαγνωστικής

33124100-6

Συσκευές διαγνωστικής

33124110-9

Συστήματα διαγνωστικής

33124120-2

Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους

33124130-5

Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής

33124131-2

Αντιδραστήρια σε ταινίες

33124200-7

Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής

33124210-0

Υλικά ακτινοδιαγνωστικής

33125000-2

Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών

33126000-9

Συσκευές στοματολογίας

33127000-6

Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων

33128000-3

Ιατρικά λέιζερ εκτός αυτών που προορίζονται για χρήση στη χειρουργική

33130000-0

Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές

33131000-7

Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός

33131100-8

Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία

33131110-1

Οδοντιατρικές τσιμπίδες, βούρτσες, διευρυντήρες και φρέζες λείανσης

33131111-8

Οδοντιατρικές τσιμπίδες

33131112-5

Βούρτσες οδοντιατρικών επεμβάσεων

33131113-2

Οδοντιατρικοί διευρυντήρες

33131114-9

Οδοντιατρικές φρέζες λείανσης

33131120-4

Οδιαντρικές διατάξεις κρυοχειρουργικής, μέτρησης, ανελκτήρες και εκσκαφείς

33131121-1

Οδοντιατρικές μονάδες κρυοχειρουργικής

33131122-8

Οδοντιατρικοί μετρητές βάθους

33131123-5

Οδοντιατρικοί ανελκτήρες

33131124-2

Οδοντιατρικοί εκσκαφείς

33131130-7

Οδοντιατρικά προστατευτικά δαχτύλων και λαβίδες

33131131-4

Οδοντιατρικά προστατευτικά δαχτύλων

33131132-1

Οδοντιατρικές λαβίδες

33131140-0

Οδοντιατρικοί καθρέφτες και εγγλυφίδες

33131141-7

Οδοντιατρικοί καθρέφτες

33131142-4

Οδοντιατρικές εγγλυφίδες

33131150-3

Οδοντιατρικές ριζοβελόνες, ξέστρα οδοντικής πλάκας και ζυγοί

33131151-0

Οδοντιατρικές ριζοβελόνες

33131152-7

Οδοντιατρικά ξέστρα οδοντικής πλάκας

33131153-4

Οδοντιατρικοί ζυγοί

33131160-6

Οδοντιατρικά ψαλίδια και λεπίδες

33131161-3

Οδοντιατρικά ψαλίδια

33131162-0

Οδοντατρικές λεπίδες

33131170-9

Οδοντιατρικές σπάτουλες, τανάλιες και μαχαίρια για κερί

33131171-6

Οδοντιατρικές σπάτουλες

33131172-3

Οδοντιατρικές τανάλιες

33131173-0

Οδοντιατρικά μαχαίρια για κερί

33131200-9

Οδοντιατρική βελόνα ραφής

33131300-0

Οδοντιατρικά εργαλεία μιας χρήσης

33131400-1

Οδοντιατρικός καθετήρας

33131500-2

Οδοντιατρικό όργανο εξαγωγής

33131510-5

Διατρυτική συσκευή δοντιών

33131600-3

Όργανο σφραγίσματος δοντιών

33132000-4

Οδοντιατρικό εμφύτευμα

33133000-1

Εξαρτήματα εντυπώματος δοντιών

33134000-8

Εξαρτήματα ενδοδοντικής

33135000-5

Συσκευές ορθοδοντικής

33136000-2

Περιστροφικό και λειαντικό όργανο

33137000-9

Εξαρτήματα οδοντικής προφύλαξης

33138000-6

Προϊόντα προσθετικής και επένδυσης δοντιών

33138100-7

Οδοντοστοιχίες

33140000-3

Ιατρικά αναλώσιμα

33141000-0

Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά

33141100-1

Επίδεσμοι· αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης

33141110-4

Επίδεσμοι

33141111-1

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

33141112-8

Λευκοπλάστης με γάζα

33141113-4

Ταινία επιδέσμου

33141114-2

Ιατρική γάζα

33141115-9

Ιατρικό βαμβάκι

33141116-6

Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι

33141117-3

Υδρόφιλο βαμβάκι

33141118-0

Αποστειρωμένες κομπρέσσες

33141119-7

Χειρουργικές γάζες

33141120-7

Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων

33141121-4

Χειρουργικά ράμματα τραύματος

33141122-1

Χειρουργικά τσιμπιδάκια

33141123-8

Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων

33141124-5

Υποθέματα αιχμηρών αντικειμένων

33141125-2

Υλικά για χειρουργικά ράμματα τραυμάτων

33141126-9

Ράμματα

33141127-6

Απορροφούμενα αιμοστατικά

33141128-3

Βελόνες για ραφές

33141200-2

Καθετήρες

33141210-5

Καθετήρες με μπαλονάκι

33141220-8

Σωληνίσκοι

33141230-1

Διαστολέας

33141240-4

Εξαρτήματα καθετήρων

33141300-3

Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος

33141310-6

Σύριγγες

33141320-9

Ιατρικές βελόνες

33141321-6

Βελόνες αναισθησίας

33141322-3

Αρτηριακές βελόνες

33141323-0

Βελόνες βιοψίας

33141324-7

Βελόνες αιμοδιάλυσης

33141325-4

Βελόνες παροχέτευσης συριγγίου

33141326-1

Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών

33141327-8

Σύριγγες με οπή εξαερισμού

33141328-5

Βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας

33141329-2

Βελόνες αμνιοπαρακέντησης

33141400-4

Κόφτες συρμάτων και νυστέρια· χειρουργικά γάντια

33141410-7

Κόφτες συρμάτων και νυστέρια

33141411-4

Ξέστρα και λάμες

33141420-0

Χειρουργικά γάντια

33141500-5

Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα

33141510-8

Προϊόντα αίματος

33141520-1

Εκχυλίσματα πλάσματος

33141530-4

Πηκτικοί παράγοντες αίματος

33141540-7

Αλβουμίνη

33141550-0

Ηπαρίνη

33141560-3

Ανθρώπινα όργανα

33141570-6

Ανθρώπινο αίμα

33141580-9

Ζωικό αίμα

33141600-6

Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους

33141610-9

Σάκοι συλλογής υγρών

33141613-0

Σάκοι αίματος

33141614-7

Σάκοι πλάσματος

33141615-4

Σάκοι για ούρα

33141620-2

Ιατρικοί εξοπλισμοί

33141621-9

Εξοπλισμοί ακράτειας

33141622-6

Εξοπλισμοί πρόληψης του AIDS

33141623-3

Κυτία πρώτων βοηθειών

33141624-0

Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό

33141625-7

Εξοπλισμοί διάγνωσης

33141626-4

Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου

33141630-5

Ηθμοί διήθησης του πλάσματος του αίματος

33141640-8

Παροχέτευση

33141641-5

Καθετήρες παροχέτευσης

33141642-2

Εξαρτήματα παροχέτευσης

33141700-7

Ορθοπεδικά υλικά

33141710-0

Δεκανίκια

33141720-3

Βοηθητικά βαδίσματος

33141730-6

Χειρουργικά περιλαίμια

33141740-9

Ορθοπεδικά υποδήματα

33141750-2

Τεχνητές αρθρώσεις

33141760-5

Νάρθηκες

33141770-8

Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες

33141800-8

Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά

33141810-1

Υλικά σφραγίσματος δοντιών

33141820-4

Δόντια

33141821-1

Τεχνητά δόντια πορσελάνης

33141822-8

Ακρυλικά δόντια

33141830-7

Βασικό τσιμεντοκονίαμα δοντιών

33141840-0

Αιμοστατικό για οδοντιατρική χρήση

33141850-3

Προϊόντα υγιεινής δοντιών

33141900-9

Νυστέρια αιμοληψίας

33150000-6

Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας

33151000-3

Συσκευές και εξαρτήματα για ακτινοθεραπεία

33151100-4

Συσκευές για θεραπεία με ακτίνες γάμμα

33151200-5

Συσκευές για θεραπεία με ακτίνες Χ

33151300-6

Φασματογράφοι

33151400-7

Υλικά ακτινοθεραπείας

33152000-0

Κλίβανος

33153000-7

Λιθοτρίπτης

33154000-4

Συσκευές μηχανοθεραπείας

33155000-1

Συσκευές κινησιοθεραπείας

33156000-8

Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές

33157000-5

Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής

33157100-6

Μάσκες ιατρικών αερίων

33157110-9

Προσωπίδα οξυγόνου

33157200-7

Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου

33157300-8

Σκηνή οξυγόνου

33157400-9

Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές

33157500-0

Θάλαμος συμπιέσεως

33157700-2

Φιάλη εμφύσησης για την οξυγονοθεραπεία

33157800-3

Μονάδα χορήγησης οξυγόνου

33157810-6

Μονάδα οξυγονοθεραπείας

33158000-2

Ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και μηχανικές θεραπείες

33158100-3

Ηλεκτρομαγνητική μονάδα

33158200-4

Συσκευές ηλεκτροθεραπείας

33158210-7

Συσκευές τόνωσης

33158300-5

Υπεριώδης εξοπλισμός ιατρικής χρήσεως

33158400-6

Μονάδα μηχανικής θεραπείας

33158500-7

Υπερέρυθρος εξοπλισμός ιατρικής χρήσεως

33159000-9

Σύστημα κλινικής χημείας

33160000-9

Εγχειριτική τεχνική

33161000-6

Ηλεκτροχειρουργική μονάδα

33162000-3

Συσκευές και όργανα χειρουργείου

33162100-4

Εξοπλισμός χειρουργείου

33162200-5

Εργαλεία χειρουργείου

33163000-0

Σκηνή ιατρικής χρήσεως

33164000-7

Κοιλιοσκοπική διάταξη

33164100-8

Κολποσκόπιο

33165000-4

Διατάξεις κρυοχειρουργικής και κρυοθεραπείας

33166000-1

Δερματολογικές διατάξεις

33167000-8

Φωτισμός χειρουργείου

33168000-5

Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής

33168100-6

Ενδοσκόπια

33169000-2

Χειρουργικά όργανα

33169100-3

Χειρουργικό λέιζερ

33169200-4

Χειρουργικά καλάθια

33169300-5

Χειρουργικοί δίσκοι

33169400-6

Χειρουργικά δοχεία

33169500-7

Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης

33170000-2

Αναισθησία και ανάνηψη

33171000-9

Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης

33171100-0

Όργανα αναισθησίας

33171110-3

Προσωπίδα αναισθησίας

33171200-1

Διατάξεις ανάνηψης

33171210-4

Προσωπίδα ανάνηψης

33171300-2

Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας

33172000-6

Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης

33172100-7

Συσκευές αναισθησίας

33172200-8

Συσκευές ανάνηψης

33180000-5

Λειτουργικιή υποστήριξη

33181000-2

Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης

33181100-3

Αιμοδιάλυση

33181200-4

Ηθμός διάλυσης

33181300-5

Συσκευές ατομικής παρακολούθησης της αιμοδιάλυσης

33181400-6

Συσκευή αιμοδιάλυσης για πολλούς ασθενείς

33181500-7

Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών

33181510-0

Νεφρικό υγρό

33181520-3

Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών

33182000-9

Διατάξεις καρδιακής υποστήριξης

33182100-0

Απινιδωτής

33182200-1

Διατάξεις καρδιακής τόνωσης

33182210-4

Βηματοδότες

33182220-7

Καρδιακές βαλβίδες

33182230-0

Καρδιακή κοιλία

33182240-3

Μέρη και εξαρτήματα για βηματοδότες

33182241-0

Στήλες για βηματοδότες

33182300-2

Διατάξεις καρδιοχειρουργικής

33182400-3

Σύστημα καρδιακής ακτινογραφίας

33183000-6

Συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης

33183100-7

Ορθοπεδικά μοσχεύματα

33183200-8

Τεχνητά μέλη ορθοπεδικής

33183300-9

Συσκευές οστεοσύνθεσης

33184000-3

Τεχνητά μέλη του σώματος

33184100-4

Χειρουργικά μοσχεύματα

33184200-5

Αγγειακές προθέσεις

33184300-6

Τεχνητά μέρη της καρδιάς

33184400-7

Προθέσεις στήθους

33184410-0

Εσωτερικές προθέσεις μαστού

33184420-3

Εξωτερικές προθέσεις μαστού

33184500-8

Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις

33184600-9

Τεχνητό μάτι

33185000-0

Ακουστικές προθέσεις

33185100-1

Μέρη και εξαρτήματα βοηθημάτων ακοής

33185200-2

Κοχλιακά μοσχεύματα

33185300-3

Ωτολαρυγγολογικά μοσχεύματα

33185400-4

Τεχνητός λάρυγγας

33186000-7

Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας

33186100-8

Οξυγονωτής

33186200-9

Συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών

33190000-8

Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα

33191000-5

Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών

33191100-6

Αποστειρωτές

33191110-9

Αυτόκλειστα

33192000-2

Ιατρικές προμήθειες

33192100-3

Ιατρικές κλίνες

33192110-6

Ορθοπεδικές κλίνες

33192120-9

Νοσοκομειακές κλίνες

33192130-2

Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων

33192140-5

Ανάκλιντρο ψυχιατρικών εξετάσεων

33192150-8

Κρεβάτια νοσοκομείων για θεραπευτική αγωγή

33192160-1

Φορεία

33192200-4

Ιατρικές τράπεζες

33192210-7

Τράπεζες ιατρικών εξετάσεων

33192230-3

Τράπεζες χειρουργείου

33192300-5

Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες

33192310-8

Διατάξεις έλξης ή αιώρησης ιατρικών κλινών

33192320-1

Υποδοχή φιάλης ούρων

33192330-4

Εξοπλισμός μετάγγισης

33192340-7

Εξοπλισμός αίθουσας χειρουργείου εκτός από τράπεζες

33192350-0

Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών

33192400-6

Ιατρεία οδοντιάτρων

33192410-9

Πολυθρόνα οδοντιάτρων

33192500-7

Δοκιμαστικοί σωλήνες

33192600-8

Ανυψωτικός εξοπλισμός για τον τομέα της υγείας

33193000-9

Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη

33193100-0

Αναπηρικά καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς

33193110-3

Αναπηρικά καρότσια

33193120-6

Πολυθρόνες με τροχούς

33193121-3

Πολυθρόνες με ηλεκτρική κίνηση των τροχών

33193200-1

Μέρη και εξαρτήματα για αναπηρικά καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς

33193210-4

Μέρη και εξαρτήματα για αναπηρικά καρότσια

33193211-1

Κινητήρες για αναπηρικά καρότσια

33193212-8

Σύστημα διακυβέρνησης για αναπηρικά καρότσια

33193213-5

Σύστημα ελέγχου για αναπηρικά καρότσια

33193214-2

Μεταλλικός σκελετός για αναπηρικά καρότσια

33193220-7

Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς

33193221-4

Μαξιλάρια για πολυθρόνες με τροχούς

33193222-1

Μεταλλικά πλαίσια για πολυθρόνες με τροχούς

33193223-8

Καθίσματα για πολυθρόνες με τροχούς

33193224-5

Τροχοί για πολυθρόνες με τροχούς

33193225-2

Επίσωτρα αναπηρικών καρεκλών

33194000-6

Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης

33194100-7

Συσκευές και όργανα έγχυσης

33194110-0

Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης

33194120-3

Αναλώσιμα έγχυσης

33194200-8

Συσκευές και όργανα μετάγγισης

33194210-1

Διατάξεις μετάγγισης αίματος

33194220-4

Προμήθειες μετάγγισης αίματος

33195000-3

Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών

33195100-4

Συστήματα παρακολούθησης

33195110-7

Σύστημα παρακολούθησης της αναπνοής

33195200-5

Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης

33196000-0

Ιατρικά βοηθήματα

33196100-1

Εξοπλισμός για ηλικιωμένα άτομα

33196200-2

Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες

33197000-7

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης

33198000-4

Νοσοκομειακά είδη από χαρτί

33198100-5

Κομπρέσες από χαρτί

33198200-6

Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης

33199000-1

Ιατρικός ρουχισμός

33600000-6

Φαρμακευτικά προϊόντα

33610000-9

Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό

33611000-6

Φάρμακα για διαταραχές της γαστρικής έκκρισης

33612000-3

Φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές

33613000-0

Καθαρκτικά

33614000-7

Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου

33615000-4

Φάρμακα θεραπείας του διαβήτη

33615100-5

Ινσουλίνη

33616000-1

Βιταμίνες

33616100-2

Προβιταμίνες

33617000-8

Συμπληρώματα ιχνοστοιχείων

33620000-2

Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα και το καρδιαγγειακό σύστημα

33621000-9

Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα

33621100-0

Αντιθρομβωτικά

33621200-1

Αντιαιμορραγικά

33621300-2

Φάρμακα αναιμιών

33621400-3

Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα

33622000-6

Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα

33622100-7

Φάρμακα θεραπείας των καρδιακών παθήσεων

33622200-8

Αντιυπερτασικά

33622300-9

Διουρητικά

33622400-0

Αγγειοπροστατευτικά

33622500-1

Αντιαιμορροϊδικά τοπικής χρήσης

33622600-2

β-αδρενεργικοί αποκλειστές

33622700-3

Ανταγωνιστές του ασβεστίου

33622800-4

Φάρμακα που επηρεάζουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης

33630000-5

Φάρμακα παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων

33631000-2

Φάρμακα παθήσεων δέρματος

33631100-3

Αντιμυκητιασικά τοπικής χρήσης

33631110-6

Σαλικυλικά οξέα

33631200-4

Μαλακτικά και προστατευτικά

33631300-5

Φάρμακα κατά της ψωρίασης

33631400-6

Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης

33631500-7

Κορτικοστεροειδή τοπικής χρήσης και σκευάσματα τοπικής χρήσης

33631600-8

Αντισηπτικά και απολυμαντικά

33631700-9

Φάρμακα κατά της ακμής

33632000-9

Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων

33632100-0

Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων

33632200-1

Μυοχαλαρωτικά

33632300-2

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας

33640000-8

Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και ορμόνες

33641000-5

Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες

33641100-6

Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά το γεννητικού συστήματος

33641200-7

Άλλα φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη γυναικολογία

33641300-8

Γεννητικές ορμόνες και ρυθμιστές του γεννητικού συστήματος

33641400-9

Αντισυλληπτικά

33641410-2

Αντισυλληπτικά χάπια

33641420-5

Χημικές αντισυλληπτικές ουσίες

33642000-2

Φάρμακα συστηματικών ορμονών, εξαιρουμένων των γεννητικών ορμονών

33642100-3

Φάρμακα υποφύσεως, υποθαλάμου και συναφείς ουσίες

33642200-4

Κορτικοστεροειδή συστηματικής χρήσης

33642300-5

Φάρμακα παθήσεων του θυροειδούς

33650000-1

Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, εμβόλια, αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα

33651000-8

Φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης

33651100-9

Αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης

33651200-0

Αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης

33651300-1

Φάρμακα κατά των μυκοβακτηρίων

33651400-2

Ιοστατικά συστηματικής χρήσης

33651500-3

Οροί κατά των δηλητηριάσεων και ανοσοσφαιρίνες

33651510-6

Αντιοροί

33651520-9

Ανοσοσφαιρίνες

33651600-4

Εμβόλια

33651610-7

Εμβόλια διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη

33651620-0

Εμβόλια διφθερίτιδας-τετάνου

33651630-3

Εμβόλια BCG (σε σκόνη)

33651640-6

Εμβόλια ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς

33651650-9

Εμβόλια τύφου

33651660-2

Αντιγριππικά εμβόλια

33651670-5

Εμβόλια πολυομελίτιδας

33651680-8

Εμβόλια ηπατίτιδας Β

33651690-1

Εμβόλια κτηνιατρικής

33652000-5

Αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα

33652100-6

Αντινεοπλασματικά φάρμακα

33652200-7

Φάρμακα παθήσεων των ενδοκρινών αδένων

33652300-8

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

33660000-4

Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων

33661000-1

Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος

33661100-2

Αναισθητικά

33661200-3

Αναλγητικά

33661300-4

Αντιεπιληπτικά

33661400-5

Αντιπαρκινσονικά

33661500-6

Ψυχοληπτικά

33661600-7

Ψυχοαναληπτικά

33661700-8

Άλλα φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος

33662000-8

Φάρμακα παθήσεων αισθητηρίων οργάνων

33662100-9

Φάρμακα οφθαλμικών παθήσεων

33670000-7

Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος

33673000-8

Φάρμακα αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών

33674000-5

Αντιβηχικά και φάρμακα κατά του κρυολογήματος

33675000-2

Αντιισταμινικά συστηματικής χρήσης

33680000-0

Φαρμακευτικά είδη

33681000-7

Θηλές θηλάστρων, προστατευτικά καλύμματα θηλών και άλλα είδη για βρέφη

33682000-4

Πλακίδια από ελαστικό

33683000-1

Προστατευτικές επενδύσεις από ελαστικό

33690000-3

Διάφορα φάρμακα

33691000-0

Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά

33691100-1

Αντιπρωτοζωικά

33691200-2

Ανθελμινθικά

33691300-3

Παρασιτοκτόνα τοπικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων κατά της ψώρας και των φθειριάσεων, των εντομοκτόνων και των εντομοαποθητικών

33692000-7

Ιατρικά διαλύματα

33692100-8

Διαλύματα έγχυσης

33692200-9

Προϊόντα παρεντερικής διατροφής

33692210-2

Διαλύματα παρεντερικής διατροφής

33692300-0

Εντερικές τροφές

33692400-1

Διαλύματα εγχύσεων

33692500-2

Ενέσιμα διαλύματα

33692510-5

Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης

33692600-3

Γαληνικά διαλύματα

33692700-4

Διαλύματα γλυκόζης

33692800-5

Διαλύματα αιμοδιύλισης

33693000-4

Άλλα θεραπευτικά προϊόντα

33693100-5

Τοξίνες

33693200-6

Υποκατάστατα νικοτίνης

33693300-7

Θεραπεία εθισμών

33694000-1

Διαγνωστικές ουσίες

33695000-8

Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα

33696000-5

Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες

33696100-6

Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος

33696200-7

Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ

33696300-8

Χημικά αντιδραστήρια

33696400-9

Ισοτοπικά αντιδραστήρια

33696500-0

Αντιδραστήρια εργαστηρίων

33696600-1

Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης

33696700-2

Αντιδραστήρια ουρολογίας

33696800-3

Μέσα αντίθεσης ακτινολογίας

33697000-2

Ιατρικά παρασκευάσματα εκτός από αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά

33697100-3

Παρασκευάσματα υποκλυσμού

33697110-6

Τσιμεντοκονιάματα ανακατασκευής οστών

33698000-9

Κλινικά προϊόντα

33698100-0

Καλλιέργειες μικροβιολογίας

33698200-1

Αδένες και εκχυλίσματά τους

33698300-2

Πεπτικές ουσίες

33700000-7

Προϊόντα ατομικής περιποίησης

33710000-0

Αρώματα, παρασκευάσματα ατομικής περιποίησης και προφυλακτικά

33711000-7

Αρώματα και παρασκευάσματα ατομικής περιποίησης

33711100-8

Κολόνιες

33711110-1

Αποσμητικά

33711120-4

Αποσμητικά κατά της εφίδρωσης

33711130-7

Κολώνιες

33711140-0

Αρωματικά

33711150-3

Ροδόνερο

33711200-9

Παρασκευάσματα για μακιγιάζ

33711300-0

Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών χεριών και ποδιών

33711400-1

Προϊόντα καλλωπισμού

33711410-4

Ωτογλυφίδες (μπατονέτες)

33711420-7

Σετ μακιγιάζ

33711430-0

Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης

33711440-3

Μαλακτικά προϊόντα για τα χείλη

33711450-6

Τατουάζ

33711500-2

Παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος

33711510-5

Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας

33711520-8

Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο

33711530-1

Σκουφάκια για το ντους

33711540-4

Παραφαρμακευτικές κρέμες ή λοσιόν

33711600-3

Παρασκευάσματα και είδη για τα μαλλιά

33711610-6

Σαμπουάν

33711620-9

Χτένες

33711630-2

Περούκες

33711640-5

Σετ καλλυντικών

33711700-4

Είδη και παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών

33711710-7

Οδοντόβουρτσες

33711720-0

Οδοντόπαστα

33711730-3

Οδοντογλυφίδες

33711740-6

Στοματικά διαλύματα

33711750-9

Αποσμητικά στόματος

33711760-2

Οδοντικό νήμα

33711770-5

Πιπίλες, τεχνητές θηλές και θηλές μπιμπερό για βρέφη

33711780-8

Δισκία καθαρισμού τεχνητών οδοντοστοιχιών

33711790-1

Οδοντιατρικά σετ

33711800-5

Παρασκευάσματα ξυρίσματος

33711810-8

Κρέμες ξυρίσματος

33711900-6

Σαπούνι

33712000-4

Προφυλακτικά

33713000-1

Προϊόντα για την περιποίηση των ποδιών

33720000-3

Ξυράφια και σύνολα για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών

33721000-0

Ξυράφια

33721100-1

Λεπίδες ξυραφιών

33721200-2

Ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές

33722000-7

Σύνολα για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών

33722100-8

Σύνολα για την περιποίηση των χεριών

33722110-1

Εργαλεία για την περιποίηση των χεριών

33722200-9

Σύνολα για την περιποίηση των ποδιών

33722210-2

Εργαλεία για την περιποίηση των ποδιών

33722300-0

Μπαρέτες

33730000-6

Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί

33731000-3

Φακοί επαφής

33731100-4

Διορθωτικοί φακοί

33731110-7

Ενδοφθάλμιοι φακοί

33731120-0

Φακοί ματογυαλιών

33732000-0

Λοσιόν για φακούς επαφής

33733000-7

Γυαλιά ηλίου

33734000-4

Ματογυάλια

33734100-5

Σκελετοί και υποστηρίγματα γυαλιών

33734200-6

Γυαλί για ματογυάλια

33735000-1

Δίοπτρα-προσωπίδες

33735100-2

Προφυλακτικά δίοπτρα

33735200-3

Σκελετοί και υποστηρίγματα προστατευτικών διόπτρων

33740000-9

Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών και των νυχιών

33741000-6

Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών

33741100-7

Προϊόντα καθαρισμού των χεριών

33741200-8

Λοσιόν για το σώμα ή τα χέρια

33741300-9

Απολυμαντικά χεριών

33742000-3

Προϊόντα περιποίησης των νυχιών

33742100-4

Νυχοκόπτες

33742200-5

Βερνίκι νυχιών

33750000-2

Προϊόντα βρεφικής περιποίησης

33751000-9

Χάρτινα τραπεζομάντιλα μιας χρήσης

33752000-6

Επιθέματα θηλασμού

33760000-5

Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες

33761000-2

Χαρτί υγείας

33762000-9

Χαρτομάντιλα

33763000-6

Χάρτινες χειροπετσέτες

33764000-3

Χαρτοπετσέτες

33770000-8

Χαρτί υγιεινής

33771000-5

Προϊόντα υγιεινής από χαρτί

33771100-6

Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν

33771200-7

Βρεφικές πάνες

33772000-2

Χάρτινα είδη μιας χρήσης

33790000-4

Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

33791000-1

Είδη υγιεινής από γυαλί

33792000-8

Φαρμακευτικά είδη από γυαλί

33793000-5

Γυάλινα είδη εργαστηρίου

33900000-9

Εξοπλισμός και προμήθειες νεκροψίας και νεκροτομείου

33910000-2

Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας

33911000-9

Ψαλίδια αυτοψίας

33912000-6

Σετ ανατομής για αυτοψίες

33912100-7

Ψαλίδια ανατομής για αυτοψίες

33913000-3

Αισθητήρες σφαιρών για αυτοψίες

33914000-0

Νήματα, βελόνες ή συνδετήρες τομής για νεκροψίες

33914100-1

Νήματα νεκροψίας

33914200-2

Βελόνες νεκροψίας

33914300-3

Συνδετήρες τομής για νεκροψίες

33915000-7

Φλεβικά οδηγά σύρματα για αυτοψίες

33916000-4

Λεπίδες ή εξαρτήματα πριονιών για αυτοψίες

33916100-5

Πριόνια αυτοψίας

33917000-1

Τετράγωνα τεμάχια και υποθέματα ανατομής

33918000-8

Θήκες για χειρουργικά εργαλεία ή εξαρτήματα νεκροψίας

33919000-5

Υποδοχές εργαλείων για χειρουργικά εργαλεία ή εξαρτήματα νεκροψίας

33920000-5

Εξοπλισμός και προμήθειες αυτοψίας

33921000-2

Συλλέκτες σκόνης οστών

33922000-9

Σάκοι μεταφοράς πτωμάτων

33923000-6

Στηρίγματα κεφαλής, φορεία ή πλάστιγγες αυτοψίας

33923100-7

Στηρίγματα κεφαλής για αυτοψίες

33923200-8

Φορεία για αυτοψίες

33923300-9

Πλάστιγγες για αυτοψίες

33924000-3

Κιτ ανίχνευσης λοιμωδών νόσων για αυτοψίες

33925000-0

Ετικέτες ή βραχιόλια ταυτότητας για νεκροψίες

33926000-7

Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες

33927000-4

Πρωκτικά θερμόμετρα για νεκροψίες

33928000-1

Διατάξεις ευθυγράμμισης δαχτύλων για νεκροψίες

33929000-8

Σετ έκτασης δέρματος πτωμάτων

33930000-8

Έπιπλα αυτοψίας

33931000-5

Σταθμοί ή εξαρτήματα κοπής ιστών για αυτοψίες

33932000-2

Νιπτήρες ή εξαρτήματα αυτοψίας

33933000-9

Τράπεζες ή εξαρτήματα αυτοψίας

33933100-0

Τράπεζες αυτοψίας

33934000-6

Τράπεζες ή εξαρτήματα νεκροψίας

33935000-3

Τράπεζες ή εξαρτήματα ανατομής ζώων για νεκροψίες

33936000-0

Σταθμοί ή εξαρτήματα ταρίχευσης

33937000-7

Σταθμοί καθοδικού ρεύματος αέρα ή εξαρτήματά τους για αυτοψίες

33940000-1

Εξοπλισμός και προμήθειες μεταφοράς και αποθήκευσης πτωμάτων

33941000-8

Ράφια αποθήκευσης πτωμάτων

33942000-5

Φορεία πτωμάτων

33943000-2

Αμαξίδια ψαλιδωτής ανύψωσης για μεταφορά πτωμάτων

33944000-9

Θάλαμοι ψύξης ή κατάψυξης για νεκροτομεία

33945000-6

Καταψύκτες-θάλαμοι για νεκροτομεία

33946000-3

Αμαξίδια για νεκροτομεία

33947000-0

Δίσκοι τραπεζών αυτοψίας

33948000-7

Διατάξεις ανύψωσης ή μεταφοράς πτωμάτων

33949000-4

Δοχεία μεταφοράς πτωμάτων

33950000-4

Εξοπλισμός και προμήθειες ιατροδικαστικής

33951000-1

Υλικά λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και αποτύπωσης για νεκροψίες

33952000-8

Αντισηπτικές προσωπίδες

33953000-5

Σετ ή προμήθειες ανίχνευσης αίματος για νεκροψίες

33954000-2

Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων

33960000-7

Εξοπλισμός και προμήθειες ταρίχευσης

33961000-4

Εγχυτήρες πλήρωσης σωματικών κοιλοτήτων για ταρίχευση

33962000-1

Σωλήνες εκκένωσης φλεβών για ταρίχευση

33963000-8

Υγρά ή χημικά μέσα επεξεργασίας για ταρίχευση

33964000-5

Σωλήνες έγχυσης για ταρίχευση

33965000-2

Νιπτήρες ή εξαρτήματα ταρίχευσης

33966000-9

Σετ ταρίχευσης

33967000-6

Βελόνες έγχυσης για ταρίχευση

33968000-3

Καλύμματα οφθαλμών

33970000-0

Εξοπλισμός και προμήθειες νεκροτομείου

33971000-7

Στολές νεκροτομείου

33972000-4

Σετ νεκροτομείου

33973000-1

Υλικά περιτυλίγματος για νεκροτομεία

33974000-8

Αναρροφητήρες νεκροτομείου

33975000-5

Σύνθετα υλικά σκλήρυνσης για νεκροτομεία

34000000-7

Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς

34100000-8

Αυτοκίνητα οχήματα

34110000-1

Επιβατικά αυτοκίνητα

34111000-8

Αυτοκίνητα τύπου στέισον και σεντάν

34111100-9

Αυτοκίνητα τύπου στέισον

34111200-0

Αυτοκίνητα τύπου σεντάν

34113000-2

Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς

34113100-3

Αυτοκίνητα τύπου τζιπ

34113200-4

Οχήματα παντός εδάφους

34113300-5

Οχήματα εκτός δρόμου

34114000-9

Ειδικά οχήματα

34114100-0

Οχήματα εκτάκτου ανάγκης

34114110-3

Οχήματα διάσωσης

34114120-6

Παραϊατρικά οχήματα

34114121-3

Ασθενοφόρα

34114122-0

Οχήματα μεταφοράς ασθενών

34114200-1

Αστυνομικά αυτοκίνητα

34114210-4

Οχήματα μεταφοράς κρατουμένων

34114300-2

Οχήματα κοινωνικής πρόνοιας

34114400-3

Μικρά λεωφορεία

34115000-6

Άλλα επιβατηγά αυτοκίνητα

34115200-8

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων

34115300-9

Μεταχειρισμένα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών

34120000-4

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά 10 ή περισσοτέρων ατόμων

34121000-1

Λεωφορεία και πούλμαν

34121100-2

Λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών

34121200-3

Αρθρωτά λεωφορεία

34121300-4

Διώροφα λεωφορεία

34121400-5

Λεωφορεία χαμηλού δαπέδου

34121500-6

Πούλμαν

34130000-7

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

34131000-4

Ημιφορτηγά

34132000-1

Μηχανοκίνητα έλκηθρα

34133000-8

Αρθρωτά φορτηγά οχήματα

34133100-9

Βυτιοφόρα

34133110-2

Βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων

34134000-5

Φορτηγά με επίπεδη και ανατρεπόμενη καρότσα

34134100-6

Φορτηγά με επίπεδη καρότσα

34134200-7

Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

34136000-9

Φορτηγάκια

34136100-0

Μικρά φορτηγά

34136200-1

Φορτηγάκια με διαχωριστικά τοιχώματα

34137000-6

Μεταχειρισμένα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

34138000-3

Οδικοί ελκυστήρες

34139000-0

Πλαίσια οχημάτων

34139100-1

Πλαίσια οχημάτων με θάλαμο οδήγησης

34139200-2

Αμαξώματα πλαισίων οχημάτων

34139300-3

Πλήρη πλαίσια οχημάτων

34140000-0

Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής

34142000-4

Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

34142100-5

Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα

34142200-6

Φορτωτές κάδων

34142300-7

Ανατρεπόμενα οχήματα

34143000-1

Οχήματα χειμερινής συντήρησης

34144000-8

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης

34144100-9

Κινητοί πύργοι γεωτρήσεων

34144200-0

Οχήματα για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης

34144210-3

Πυροσβεστικά οχήματα

34144211-0

Φορτηγά με περιστρεφόμενη κλίμακα

34144212-7

Υδροφόρες πυροσβεστικών οχημάτων

34144213-4

Πυροσβεστικές αντλίες

34144220-6

Οχήματα οδικής βοήθειας

34144300-1

Κινητές γέφυρες

34144400-2

Οχήματα οδικής συντήρησης

34144410-5

Οχήματα εκκένωσης βόθρων

34144420-8

Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού

34144430-1

Οχήματα οδικού καθαρισμού

34144431-8

Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα

34144440-4

Οχήματα διάστρωσης άμμου

34144450-7

Οχήματα ψεκασμού

34144500-3

Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων και ακάθαρτων νερών

34144510-6

Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων

34144511-3

Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων

34144512-0

Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

34144520-9

Βυτία μεταφοράς αποχετευτικών λυμάτων

34144700-5

Οχήματα κοινής ωφελείας

34144710-8

Τροχοφόροι φορτωτές

34144730-4

Οχήματα ανεφοδιασμού καυσίμων για αεροπλάνα

34144740-7

Οχήματα ρυμούλκησης αεροσκαφών

34144750-0

Οχήματα μεταφοράς φορτίων

34144751-7

Αυτοκινούμενοι γερανοί για τη διακίνηση εμπορευμάτων

34144760-3

Οχήματα κινητών βιβλιοθηκών

34144800-6

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

34144900-7

Ηλεκτρικά οχήματα

34144910-0

Ηλεκτρικά λεωφορεία

34150000-3

Προσομοιωτές

34151000-0

Προσομοιωτές οδήγησης

34152000-7

Προσομοιωτές εκπαίδευσης

34200000-9

Αμαξώματα για αυτοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα

34210000-2

Αμαξώματα οχημάτων

34211000-9

Αμαξώματα λεωφορείων, αμαξώματα ασθενοφόρων και αμαξώματα για οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων

34211100-9

Αμαξώματα λεωφορείων

34211200-9

Αμαξώματα ασθενοφόρων

34211300-9

Αμαξώματα για οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων

34220000-5

Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα και κινητά εμπορευματοκιβώτια

34221000-2

Κινητά εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης

34221100-3

Κινητές μονάδες ατυχημάτων

34221200-4

Κινητές μονάδες εκτάκτου ανάγκης

34221300-5

Μονάδες χημικών ατυχημάτων

34223000-6

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα

34223100-7

Ημιρυμουλκούμενα

34223200-8

Βυτιοφόρα οχήματα ανεφοδιασμού αεροπλάνων

34223300-9

Ρυμουλκούμενα οχήματα

34223310-2

Ρυμουλκούμενα οχήματα γενικής χρήσης

34223320-5

Ρυμουλκούμενα οχήματα μεταφοράς ίππων

34223330-8

Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες

34223340-1

Ρυμουλκούμενα βυτία

34223350-4

Ρυμουλκούμενα οχήματα περιστρεφόμενων κλιμάκων

34223360-7

Ρυμουλκούμενα βυτία ανεφοδιασμού καυσίμων

34223370-0

Ανατρεπόμενα ρυμουλκούμενα οχήματα

34223400-0

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τύπου τροχόσπιτου

34224000-3

Μέρη ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και άλλων οχημάτων

34224100-4

Μέρη ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων

34224200-5

Μέρη άλλων οχημάτων

34300000-0

Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

34310000-3

Μηχανές και μέρη τους (οχήματα)

34311000-0

Μηχανές (οχήματα)

34311100-1

Κινητήρες εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες

34311110-4

Κινητήρες εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη μέσω σπινθηριστή

34311120-7

Κινητήρες εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη μέσω συμπίεσης

34312000-7

Μέρη κινητήρων

34312100-8

Ιμάντες ανεμιστήρων

34312200-9

Σπινθηριστές

34312300-0

Ψυγεία οχημάτων

34312400-1

Πιστόνια

34312500-2

Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα

34312600-3

Ελαστικοί ιμάντες μεταφοράς

34312700-4

Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης

34320000-6

Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους

34321000-3

Άξονες και κιβώτια ταχυτήτων

34321100-4

Άξονες τροχών

34321200-5

Κιβώτια ταχυτήτων

34322000-0

Φρένα και μέρη τους

34322100-1

Εξοπλισμός φρένων

34322200-2

Δισκόφρενα

34322300-3

Επενδύσεις φρένων

34322400-4

Τακάκια φρένων

34322500-5

Σιαγόνες φρένων

34324000-4

Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους

34324100-5

Εξοπλισμός ζυγοστάθμισης τροχών

34325000-1

Σιγαστήρες και εξατμίσεις

34325100-2

Σιγαστήρες

34325200-3

Εξατμίσεις

34326000-8

Γρύλλοι οχημάτων, συμπλέκτες και μέρη τους

34326100-9

Συμπλέκτες και μέρη τους

34326200-0

Γρύλλοι οχημάτων

34327000-5

Τιμόνια, άξονες και κιβώτια διεύθυνσης

34327100-6

Τιμόνια

34327200-7

Άξονες και κιβώτια

34328000-2

Τράπεζες δοκιμών, κιτ μετατροπής οχημάτων και ζώνες ασφαλείας

34328100-3

Τράπεζες δοκιμών

34328200-4

Κιτ μετατροπής οχημάτων

34328300-5

Ζώνες ασφαλείας

34330000-9

Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα

34350000-5

Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

34351000-2

Ελαστικά ελαφράς χρήσεως

34351100-3

Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων

34352000-9

Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως

34352100-0

Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων

34352200-1

Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων

34352300-2

Ελαστικά επίσωτρα γεωργικών οχημάτων

34360000-8

Καθίσματα αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας

34370000-1

Καθίσματα αυτοκίνητων οχημάτων

34390000-7

Εξαρτήματα ελκυστήρων

34400000-1

Μοτοσικλέτες, δίκυκλα και σάιντ-καρ

34410000-4

Μοτοσικλέτες

34411000-1

Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών

34411100-2

Σάιντ-καρ

34411110-5

Μέρη και εξαρτήματα για σάιντ-καρ

34411200-3

Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών

34420000-7

Σκούτερ και μοτοποδήλατα με επικουρικό κινητήρα

34421000-7

Σκούτερ

34422000-7

Μοτοποδήλατα με επικουρικό κινητήρα

34430000-0

Ποδήλατα

34431000-7

Δίκυκλα χωρίς κινητήρα

34432000-4

Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα

34432100-5

Ελαστικά επίσωτρα ποδηλάτων

34500000-2

Πλοία και πλοιάρια

34510000-5

Πλοία

34511100-3

Σκάφη θαλάσσιας περιπολίας

34512000-9

Πλοία και παρόμοια σκάφη για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων

34512100-0

Πορθμεία

34512200-1

Κρουαζιερόπλοια

34512300-2

Πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων χύμα

34512400-3

Φορτηγά πλοία

34512500-4

Εμπορικά σκάφη

34512600-5

Πλοία για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων

34512700-6

Πλοία οχηματαγωγά τύπου ρο-ρο

34512800-7

Δεξαμενόπλοια

34512900-8

Πλοία για τη μεταφορά οχημάτων

34512950-3

Πλοία ψυγεία

34513000-6

Αλιευτικά, σωστικά και άλλα ειδικά σκάφη

34513100-7

Αλιευτικά σκάφη

34513150-2

Πλοία-εργοστάσια

34513200-8

Ρυμουλκά πλοία

34513250-3

Βυθοκόροι

34513300-9

Πλωτές αποβάθρες θαλάσσης

34513350-4

Σκάφη υποστήριξης καταδύσεων

34513400-0

Πλωτοί γερανοί

34513450-5

Σκάφη παραγωγής

34513500-1

Σκάφη σεισμολογικών παρατηρήσεων

34513550-6

Σκάφη επίβλεψης

34513600-2

Σκάφη ελέγχου της ρύπανσης

34513650-7

Πυροσβεστικά σκάφη

34513700-3

Σκάφη διάσωσης

34513750-8

Ελαφρά σκάφη

34514000-3

Πλωτές ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής

34514100-4

Πλοία γεωτρήσεων

34514200-5

Πλατφόρμες ανύψωσης

34514300-6

Εξοπλισμός για εξέδρες γεώτρησης

34514400-7

Πλωτές εξέδρες γεώτρησης

34514500-8

Πλωτή εγκατάσταση παραγωγής

34514600-9

Ημιβυθιζόμενες εξέδρες γεώτρησης

34514700-0

Κινητή εξέδρα

34514800-1

Εξέδρες ανοιχτής θαλάσσης

34514900-2

Εξέδρες γεώτρησης

34515000-0

Πλωτές κατασκευές

34515100-1

Σημαδούρες

34515200-2

Φουσκωτές σχεδίες

34516000-7

Προστατευτικά πλευρών σκάφους

34520000-8

Σκάφη

34521000-5

Ειδικά σκάφη

34521100-6

Σκάφη επιτήρησης

34521200-7

Περιπολικά σκάφη τελωνείου

34521300-8

Περιπολικά σκάφη αστυνομίας

34521400-9

Ναυαγοσωστικά σκάφη

34522000-2

Σκάφη αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων

34522100-3

Ιστιοπλοϊκά σκάφη

34522150-8

Ιστιοπλοϊκά σκάφη τύπου καταμαράν

34522200-4

Σωσίβιες λέμβοι

34522250-9

Μικρά ιστιοπλοϊκά σκάφη

34522300-5

Μικρές βάρκες

34522350-0

Βάρκες από ίνες υάλου

34522400-6

Ημιάκαμπτα σκάφη

34522450-1

Φουσκωτά σκάφη

34522500-7

Λέμβοι από καουτσούκ

34522550-2

Κανό

34522600-8

Λέμβοι με κουπιά

34522700-9

Λέμβοι με πεντάλ

34600000-3

Μηχανές και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων και μέρη τους