2002R0733 — EL — 11.12.2008 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 733/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Απριλίου 2002

για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 113, 30.4.2002, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 733/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Απριλίου 2002

για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης ( 3 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η δημιουργία του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD) αποτελεί έναν από τους στόχους της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στη Λισαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, με σκοπό την επίσπευση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

(2)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβoύλιο και το Συμβούλιο για την οργάνωση και τη διαχείριση του Διαδικτύου αναφέρεται στη δημιουργία του .eu TLD και το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2000, για την οργάνωση και τη διαχείριση του Διαδικτύου ( 4 ), επιφορτίζει την Επιτροπή να ενθαρρύνει το συντονισμό των πολιτικών που έχουν σχέση με τη διαχείριση του Διαδικτύου.

(3)

Οι TLD αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υποδομής του Διαδικτύου. Αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της καθολικής διαλειτουργικότητας του παγκόσμιου ιστού («WWW» ή «Web»). Η σύνδεση και η παραμονή οι οποίες επιτυγχάνονται με τη χορήγηση ονομάτων τομέα και οι σχετικές διευθύνσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν υπολογιστές και ιστοθέσεις στον παγκόσμιο ιστό. Οι TLD αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα οιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διαδίκτυο.

(4)

Ο .eu ΤLD θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση και την πρόσβαση στα δίκτυα του Διαδικτύου και την εικονική αγορά που βασίζεται στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 2 της συνθήκης, παρέχοντας ένα συμπληρωματικό τομέα καταχώρισης στους υφιστάμενους κωδικούς χώρας των τομέων ανωτάτου επιπέδου (ccTLDs) ή την παγκόσμια καταχώριση στους τομείς ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα και θα πρέπει να αυξήσει κατά συνέπεια τις επιλογές και τον ανταγωνισμό.

(5)

Ο .eu TLD θα πρέπει να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών δικτύων, σύμφωνα με τα άρθρα 154 και 155 της συνθήκης, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των εξυπηρετητών ονομάτων .eu στην Κοινότητα. Αυτό επηρεάζει την τοπολογία και την τεχνική υποδομή του Διαδικτύου στην Ευρώπη, η οποία θα επωφεληθεί από έναν επιπλέον αριθμό εξυπηρετητών ονομάτων στην Κοινότητα.

(6)

Μέσω του .eu TLD, η εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή στην εικονική αγορά η οποία βασίζεται στο Διαδίκτυο. Ο .eu TLD θα πρέπει να παρέχει μια σαφώς αναγνωρίσιμη σύνδεση με την Κοινότητα, το συναφές νομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει να επιτρέπει στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα εντός της Κοινότητας να καταχωρούνται σε έναν ειδικό τομέα ο οποίος θα καθιστά την εν λόγω σύνδεση εμφανή. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο .eu TLD όχι μόνο θα αποτελεί το κύριο δομικό στοιχείο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, αλλά θα υποστηρίζει επίσης τους στόχους του άρθρου 14 της συνθήκης.

(7)

Ο .eu TLD μπορεί να επιταχύνει τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη συνολικά, να επιτελέσει σοβαρό ρόλο στην ενσωμάτωση των μελλοντικών κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να βοηθήσει να καταπολεμηθεί ο κίνδυνος ψηφιακού χάσματος με τις γειτονικές χώρες. Θα πρέπει, συνεπώς, να αναμένεται ότι ο παρών κανονισμός θα επεκταθεί και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ότι μπορεί να ζητηθούν τροποποιήσεις στους υφιστάμενους διακανονισμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων ευρωπαϊκών χωρών, για την πλήρωση των απαιτήσεων του .eu TLD, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν και οντότητες στις εν λόγω χώρες.

(8)

Ο παρών κανονισμός ισχύει υπό την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(9)

Η διαχείριση του Διαδικτύου βασίζεται εν γένει στις αρχές της αποφυγής παρεμβάσεων, της αυτοδιαχείρισης και της αυτορρύθμισης. Στο μέτρο του δυνατού και με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, οι αρχές αυτές θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στο .eu ccTLD. Η υλοποίηση του .eu ΤLD μπορεί να λαμβάνει υπόψη της τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές και να υποστηρίζεται από εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές ή κώδικες ορθής συμπεριφοράς, οσάκις ενδείκνυται.

(10)

Η δημιουργία του .eu TLD θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών και να εμπλουτίζει το σύστημα ονοματοδότησης του Διαδικτύου, επιπλέον των εθνικών ccTLD.

(11)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να καθορίσει τους όρους υλοποίησης του .eu TLD, ώστε να είναι σε θέση να ορίσει ένα μητρώο και να θεσπίσει ένα πλαίσιο γενικής πολιτικής εντός του οποίου θα λειτουργεί. Οι εθνικοί ccTLD δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(12)

Το μητρώο είναι ο φορέας ο επιφορτισμένος με την οργάνωση, τη διεύθυνση και τη διαχείριση του .eu TLD, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των σχετικών βάσεων δεδομένων και των συνδεδεμένων υπηρεσιών δημόσιας αναζήτησης, της διαπίστευσης των καταχωρητών, της καταχώρισης των ονομάτων τομέα που ζητούν οι διαπιστευμένοι καταχωρητές, της λειτουργίας των εξυπηρετητών ονομάτων TLD και της διάδοσης των αρχείων ζώνης TLD. Οι υπηρεσίες δημόσιας αναζήτησης που συνδέονται με τον TLD αναφέρονται ως αναζητήσεις «Who is». Οι βάσεις δεδομένων τύπου «Who is» θα πρέπει να συνάδουν προς το κοινοτικό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η πρόσβαση στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων παρέχει πληροφορίες για κατόχους ονομάτων τομέα και αποτελεί ουσιαστικό μέσο τόνωσης της εμπιστοσύνης των χρηστών.

(13)

Μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή, βάσει ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής, θα πρέπει να ορίσει ένα μητρώο. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με το επιλεγέν μητρώο όπου θα πρέπει να προσδιορίζονται οι όροι που ισχύουν στο μητρώο για την οργάνωση, τη διεύθυνση και τη διαχείριση του .eu TLD. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι περιορισμένου χρόνου και να είναι δυνατόν να ανανεωθεί.

(14)

Η Επιτροπή, ενεργώντας για λογαριασμό της Κοινότητας, έχει ζητήσει την εκχώρηση του κωδικού EU με σκοπό τη δημιουργία ενός ccTLD στο Διαδίκτυο. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2000, το σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN) εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κωδικοί άλφα-2 είναι μεταβιβάσιμοι ως ccTLD, μόνο σε περιπτώσεις όπου η υπηρεσία διατήρησης του προτύπου ISO 3166 έχει πραγματοποιήσει κράτηση του κωδικού στον κατάλογο των κατ' εξαίρεση κρατήσεων, ο οποίος κωδικός καλύπτει οιαδήποτε εφαρμογή του προτύπου ISO 3166-1 η οποία απαιτεί την κωδικοποιημένη παρουσίαση του ονόματος της ενδιαφερόμενης χώρας, εδάφους ή περιοχής». Ο κωδικός EU πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις και συνεπώς είναι «μεταβιβάσιμος» στην Κοινότητα.

(15)

Το ICANN είναι τώρα υπεύθυνο για το συντονισμό της εκχώρησης κωδικών που αντιπροσωπεύουν το ccTLD στα μητρώα. Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2000 ενθαρρύνει την εφαρμογή των αρχών για τα μητρώα ccTLD, οι οποίες εγκρίνονται από την κυβερνητική συμβουλευτική επιτροπή (GAC). Το μητρώο θα πρέπει να συνάπτει σύμβαση με το ICANN στα πλαίσια των αρχών της GAC.

(16)

Η θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση κερδοσκοπικών και καταχρηστικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα θα πρέπει να προβλέπει ότι οι κάτοχοι προηγούμενων δικαιωμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με το εθνικό ή/και το κοινοτικό δίκαιο, και οι δημόσιοι φορείς απολαύουν συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (sunrise period) κατά τη διάρκεια της οποίας η καταχώριση των ονομάτων τομέα προορίζεται αποκλειστικά για τους κατόχους προηγούμενων δικαιωμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με το εθνικό ή/και το κοινοτικό δίκαιο, και για τους δημόσιους φορείς.

(17)

Η ανάκληση των ονομάτων τομέα δεν θα πρέπει να γίνεται αυθαίρετα. Η ανάκληση μπορεί όμως να γίνεται, ιδίως όταν ένα όνομα τομέα αντιβαίνει καταφανώς στη δημόσια τάξη. Η πολιτική περί ανακλήσεων θα πρέπει, ωστόσο, να προβλέπει έγκαιρο και αποτελεσματικό μηχανισμό.

(18)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες ως προς το ζήτημα των «αδέσποτων πραγμάτων» για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ονομάτων τομέα η καταχώριση των οποίων δεν ανανεώνεται ή, παραδείγματος χάριν, λόγω του δικαίου της διαδοχής, δεν έχουν πλέον κάτοχο.

(19)

Το νέο μητρώο .eu TLD δεν θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες δημιουργίας τομέων δευτέρου επιπέδου χρησιμοποιώντας κωδικούς άλφα-2 που εκπροσωπούν χώρες.

(20)

Στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό, τους κανόνες της πολιτικής δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu TLD και τις αρχές της πολιτικής δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την καταχώριση, είναι σκόπιμο όταν καταστρώνεται η πολιτική καταχωρίσεων να εξετάζονται διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου «ο πρώτος αφιχθείς εξυπηρετείται πρώτος».

(21)

Όταν γίνεται αναφορά στα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή, ιδίως, δημόσιων αρχών, επιχειρήσεων, οργανισμών και φυσικών προσώπων. Το μητρώο μπορεί να συστήσει συμβουλευτικό όργανο για τη διοργάνωση των διαβουλεύσεων αυτών.

(22)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για τη διαδικασία επιλογής του μητρώου, τον ορισμό του μητρώου, καθώς και τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 5 ).

(23)

Δεδομένου ότι ο στόχος της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η υλοποίηση του .eu TLD, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η υλοποίηση του .eu κωδικού χώρας των τομέων ανωτάτου επιπέδου (ccTLD) εντός της Κοινότητας. Ο παρών κανονισμός θέτει τους όρους της εν λόγω υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού μητρώου, και καθιερώνει το πλαίσιο γενικής πολιτικής εντός του οποίου λειτουργεί το μητρώο.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διακανονισμών στα κράτη μέλη όσον αφορά τους εθνικούς ccTLD.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) «μητρώο»: η οντότητα η οποία επιφορτίζεται με την οργάνωση, τη διαχείριση και τη διεύθυνση του .eu TLD, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των σχετικών βάσεων δεδομένων, των συνδεδεμένων υπηρεσιών δημόσιας αναζήτησης, της καταχώρισης των ονομάτων τομέα, της λειτουργίας του μητρώου ονομάτων τομέα, της λειτουργίας των εξυπηρετητών ονομάτων του μητρώου του TLD και της διάδοσης των αρχείων ζώνης του TLD·

β) «καταχωρητής»: το πρόσωπο ή η οντότητα που, μέσω συμβάσεως με το μητρώο, παρέχει υπηρεσίες καταχώρισης ονομάτων τομέα σε καταχωρούμενους.

Άρθρο 3

Χαρακτηριστικά του μητρώου

1.  Η Επιτροπή:

▼M1

α) θεσπίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία καθορισμού του μητρώου· το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 3. Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 4·

▼B

β) σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, καθορίζει το μητρώο αφού δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού η διαδικασία για την εν λόγω πρόσκληση ολοκληρωθεί·

γ) σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, συνάπτει σύμβαση η οποία προσδιορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή εποπτεύει την οργάνωση, τη διεύθυνση και τη διαχείριση από το μητρώο του .eu TLD. Η σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και του μητρώου πρέπει να είναι περιορισμένου χρόνου και να είναι δυνατόν να ανανεωθεί.

Το μητρώο δεν μπορεί να δέχεται καταχωρίσεις μέχρι να διαμορφωθεί πολιτική καταχωρίσεων.

2.  Το μητρώο πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος συγκροτείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση και την κύρια εγκατάστασή του εντός της Κοινότητας.

3.  Αφού λάβει προηγουμένως τη συναίνεση της Επιτροπής, το μητρώο συνάπτει κατάλληλη σύμβαση που προβλέπει την εκχώρηση του κωδικού .eu ccTLD. Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές αρχές τις οποίες καθορίζει η κυβερνητική συμβουλευτική επιτροπή.

4.  Το μητρώο .eu TLD δεν λειτουργεί ως καταχωρητής.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του μητρώου

1.  Το μητρώο τηρεί τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τις συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3. Το μητρώο εφαρμόζει διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες.

2.  Το μητρώο:

α) οργανώνει, διευθύνει και διαχειρίζεται τον .eu TLD προς το γενικό συμφέρον και βάσει των αρχών της ποιότητας, της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της προσβασιμότητας·

β) καταχωρεί τα ονόματα τομέα στον .eu TLD μέσω οιουδήποτε διαπιστευμένου καταχωρητή .eu κατόπιν αιτήσεως από:

i) οιαδήποτε επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Κοινότητας, ή

ii) οιονδήποτε οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου, ή

iii) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της Κοινότητας·

γ) επιβάλλει τέλη, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το κόστος που ανακύπτει·

δ) εφαρμόζει πολιτική εξώδικης διευθέτησης των διαφορών βασισμένη στην κάλυψη των δαπανών και διαδικασία για την ταχεία επίλυση των διαφορών μεταξύ των κατόχων ονομάτων τομέα όσον αφορά τα δικαιώματα που αφορούν τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και των διαφορών που αφορούν τις μεμονωμένες αποφάσεις του μητρώου. Η πολιτική αυτή θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η πολιτική παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τις κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις και εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη δικαστικών διαδικασιών·

ε) θεσπίζει διαδικασίες και εκτελεί διαπιστεύσεις .eu καταχωρητών και εξασφαλίζει αποτελεσματικές και αμερόληπτες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των .eu καταχωρητών·

στ) εξασφαλίζει την ακεραιότητα των βάσεων δεδομένων των ονομάτων τομέα.

Άρθρο 5

Πλαίσιο πολιτικής

▼M1

1.  Η Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί το μητρώο, θεσπίζει κανόνες δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την εφαρμογή και τις λειτουργίες του.eu TLD και τις αρχές δημοσίου συμφέροντος για τις καταχωρίσεις. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 3.

Η πολιτική δημοσίου συμφέροντος περιλαμβάνει:

α) πολιτική εξώδικης διευθέτησης διαφορών·

β) πολιτική δημοσίου συμφέροντος για τις κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις ονομάτων τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καταχώρισης ονομάτων τομέα σταδιακά ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες προσωρινές ευκαιρίες για τους κατόχους προηγούμενων δικαιωμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται ή θεσπίζονται από το εθνικό ή/και το κοινοτικό δίκαιο, και για τους δημόσιους φορείς να καταχωρίζουν τα ονόματά τους·

γ) πολιτική περί πιθανής ανάκλησης των ονομάτων τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των «αδέσποτων πραγμάτων»·

δ) γλωσσικά ζητήματα και γεωγραφικές έννοιες·

ε) μεταχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων.

▼B

2.  Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη περιορισμένο κατάλογο των ευρέως ανεγνωρισμένων ονομάτων σχετικά με γεωγραφικές ή/και γεωπολιτικές έννοιες, οι οποίες επηρεάζουν την πολιτική ή την εδαφική τους οργάνωση. Τα ονόματα αυτά μπορούν:

α) είτε να μην καταχωρίζονται·

β) είτε να καταχωρίζονται μόνον ως τομέας δεύτερου επιπέδου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίου συμφέροντος.

Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί στο μητρώο τον κατάλογο των κοινοποιημένων ονομάτων στα οποία εφαρμόζονται παρόμοια κριτήρια. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στο μητρώο.

Σε περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση, εγείρουν ένσταση για κάποιο σημείο που περιλαμβάνεται σε κοινοποιημένο κατάλογο, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, για τη θεραπεία της κατάστασης.

3.  Πριν από την έναρξη πράξεων καταχώρισης, το μητρώο θεσπίζει την αρχική πολιτική καταχωρίσεων για τον .eu TLD, σε συνεννόηση με την Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το μητρώο εφαρμόζει στην πολιτική καταχωρίσεων τους κανόνες δημοσίου συμφέροντος που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τους καταλόγους εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.  Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την επιτροπή του άρθρου 6 για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

▼M1

Άρθρο 6

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή επικοινωνιών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) ( 6 ).

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

4.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

▼B

Άρθρο 7

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η Κοινότητα διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με τον .eu TLD, μεταξύ των οποίων, ιδίως, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά δικαιώματα σχετικά με τις βάσεις δεδομένων του μητρώου, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και το δικαίωμα επανορισμού του μητρώου.

Άρθρο 8

Έκθεση εφαρμογής

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως προς την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του .eu TLD, ένα έτος μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά διετία.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.( 1 ) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 333.

( 2 ) ΕΕ C 155 της 29.5.2001, σ. 10.

( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2001 (ΕΕ C 65 Ε της 14.3.2002, σ. 147), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001 (ΕΕ C 45 Ε της 19.2.2002, σ. 53) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2002.

( 4 ) ΕΕ C 293 της 14.10.2000, σ. 3.

( 5 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

( 6 ) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.