1996D0409 — EL — 01.07.2013 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΫΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΉΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 1996

περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου

(96/409/ΚΕΠΠΑ)

(ΕΕ L 168, 6.7.1996, p.4)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ, ΣΥΝΕΛΘΌΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 13ης Μαΐου 2013

  L 158

1

10.6.2013


Τροποποιείται από:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 126, 28.4.2004, σ. 2  (2003/)
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΫΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΉΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 1996

περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου

(96/409/ΚΕΠΠΑ)ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Γνωρίζοντας ότι η δημιουργία ενός ομοιόμορφου προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου που θα χορηγείται από τα κράτη μέλη σε πολίτες της Ένωσης σε χώρες όπου το κράτος καταγωγής των εν λόγω πολιτών δεν διαθέτει μόνιμη διπλωματική ή προξενική εκπροσώπηση, ή σε άλλες περιστάσεις που ορίζονται στους αναφερόμενους στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης κανόνες, είναι σύμφωνη με το άρθρο 8 Γ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας ότι η καθιέρωση του εγγράφου αυτού θα αποτελέσει γραμματική βοήθεια στους πολίτες της Ένωσης που βρίσκονται σε δυσχερή θέση,

Πεπεισμένοι ότι η καθιέρωση του εγγράφου αυτού θα καταστήσει εμφανή τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι πολίτες της Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:Άρθρο 1

Καθιερώνεται ομοιόμορφο προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο, το υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι κανόνες που διέπουν την έκδοση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου και τα σχετικά μέτρα προστασίας του αναγράφονται στα παραρτήμα II και III που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Μπορούν να τροποποιούνται με ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ ένα μήνα μετά την έγκρισή τους, εκτός εάν κάποιο κράτος μέλος ζητήσει επανεξέταση σε υπουργικό επίπεδο.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει όταν όλα τα κράτη μέλη γνωστοποιήσουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ότι οι διαδικασίες, που κατά την έννομη τάξη τους απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, έχουν ολοκληρωθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I  PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3)  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7)  

►(7)  

►(7)  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(4)   ►(4) C1  

►(4) M1  

►(4) M2  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

1.

Το εμφαινόμενο στο παράρτημα I ομοιόμορφο προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (ΠΤΕ)· μπορεί να εκδίδεται για ένα μόνο ταξίδι προς το κράτος μέλος του οποίου ο αιτών έχει την υπηκοότητα προς τη χώρα μόνιμης διαμονής του ή, κατ' εξαίρεση, προς άλλο προορισμό. Το έγγραφο αυτό μπορεί να χορηγείται στους υπηκόους των κρατών μελών υπό την αιγίδα του κράτους του οποίου το εν λόγω πρόσωπο είναι υπήκοος.

2.

Τα ΠΤΕ μπορούν να εκδίδονται όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο δικαιούχος είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαβατήριό του ή το ταξιδιωτικό του έγγραφο έχει απωλεσθεί, κλαπεί η καταστραφεί, ή δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο και

β) βρίσκεται σε χώρα όπου το κράτος μέλος του οποίου έχει την υπηκοότητα δεν διαθέτει προσιτή διπλωματική ή προξενική εκπροσώπηση που να μπορεί να εκδώσει ταξιδιωτικό έγγραφο, ή δεν εκπροσωπείται με άλλο τρόπο·

γ) έχει ληφθεί σχετική έγκριση από τις αρχές του κράτους καταγωγής του ενδιαφερομένου.

3.

Ο αιτών ΠΤΕ συμπληρώνει έντυπο αίτησης και το αποστέλλει, μαζί με επικυρωμένες από τη διπλωματική αρχή φωτοτυπίες αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας και της υπηκοότητάς του, σε συγκεκριμένη αρχή του κράτους μέλους του οποίου έχει την υπηκοότητα. Αυτή δεν πρέπει κατ' ανάγκη να είναι η πλησιέστερη, εάν κάποια άλλη αρχή στην περιοχή είναι καταλληλότερη. Ο αιτών καταβάλλει στην υπηρεσία έκδοσης τα συνήθη έξοδα και τέλη έκδοσης ενός προσωρινού διαβατηρίου.

Στους αιτούντες που δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα για την κάλυψη άλλων σχετικών δαπανών επί τόπου, δίδονται ενδεχομένως τα σχετικά χρήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το κράτος μέλος καταγωγής κατά τη στιγμή της αίτησης.

4.

Το ΠΤΕ ισχύει λίγο περισσότερο από το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ταξιδιού για το οποίο εκδίδεται, συνυπολογιζομένου και του χρόνου που απαιτείται για τις αναγκαίες διανυκτερεύσεις ή ανταποκρίσεις.

5.

Φωτοτυπία κάθε εκδιδομένου εγγράφου διατηρείται στα αρχεία της υπηρεσίας έκδοσης. Μια φωτοτυπία αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών έχει την υπηκοότητα.

6.

Κάθε κράτος μέλος δύναται να επεκτείνει την εφαρμογή των κανόνων αυτών και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό και τα οποία είναι πρόθυμο να δεχθεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα (ΠΤΕ) καταρτίζονται και εκδίδονται σύμφωνα με τα εξής μέτρα προστασίας:

1.   Μέγεθοςανοιχτό:

18 × 13 cm,

διπλωμένο:

9 × 13 cm.

2.   Χαρτί

Τα ΠΤΕ τυπώνονται σε χαρτί ασφαλείας που δεν περιέχει οπτικά λευκαντικά (περίπου 90 g/m2) και φέρει ένα πρότυπο «CHAIN WIRES», νόμικα προστατευόμενο, υδατόσημο για τον κατασκευαστή του εγγράφου, με δύο αόρατες ίνες (γαλάζια και κίτρινη, SSI/05) φθορίζουσες υπό υπεριώδεις ακτίνες και αντιδραστήρια κατά της χημικής εξάλειψης.

3.   Σύστημα αρίθμησης

Τα έγγραφα εκδίδονται με ενιαίο σύστημα αρίθμησης, συνοδευόμενο από την προσθήκη των αρχικών του κάθε κράτους μέλους, ως εξής:

▼M2Βέλγιο

=

B

[OOOOO]

Βουλγαρία

=

BG

[OOOOO]

ΤσεχικήΔημοκρατία

=

CZ

[OOOOO]

Δανία

=

DK

[OOOOO]

Γερμανία

=

D

[OOOOO]

Εσθονία

=

EE

[OOOOO]

Ελλάδα

=

GR

[OOOOO]

Ισπανία

=

E

[OOOOO]

Γαλλία

=

F

[OOOOO]

Κροατία

=

HR

[OOOOO]

Ιρλανδία

=

IRL

[OOOOO]

Ιταλία

=

I

[OOOOO]

Κύπρος

=

CY

[OOOOO]

Λετονία

=

LV

[OOOOO]

Λιθουανία

=

LT

[OOOOO]

Λουξεμβούργο

=

L

[OOOOO]

Ουγγαρία

=

HU

[OOOOO]

Μάλτα

=

MT

[OOOOO]

Κάτω Χώρες

=

NL

[OOOOO]

Αυστρία

=

A

[OOOOO]

Πολωνία

=

PL

[OOOOO]

Πορτογαλία

=

P

[OOOOO]

Ρουμανία

=

RO

[OOOOO]

Σλοβενία

=

SI

[OOOOO]

Σλοβακία

=

SK

[OOOOO]

Φινλανδία

=

FIN

[OOOOO]

Σουηδία

=

S

[OOOOO]

Ηνωμένο Βασίλειο

=

UK

[OOOOO]

▼B

Ο αριθμός τυπώνεται με υψιτυπία στις σελίδες 1 και 4 του εγγράφου, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες OCR-B, σε μαύρο χρώμα με πράσινο φθορισμό υπό υπεριώδεις ακτίνες.

4.   Επικόλληση της φωτογραφίας του κατόχου

Η φωτογραφία του κατόχου επικολλάται σταθερά στο έγγραφο ώστε να μην είναι εύκολο να αφαιρεθεί. Η φωτογραφία πλαστικοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική του εκδίδοντος κράτους· εννοείται ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία του εγγράφου.

5.   Αναγραφή των προσωπικών στοιχείων του κατόχου

Τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου συμπληρώνονται κατά ομοιόμορφο τρόπο στο έντυπο ΠΤΕ, είτε χειρόγραφα είτε τυπογραφικά, και πλαστικοποιούνται.

6.   Σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής

Κατά την έκδοση ΠΤΕ, η εκδίδουσα αρχή επιθέτει τη σφραγίδα της εν μέρει επί του εγγράφου και εν μέρει επί της φωτογραφίας του κατόχου.

7.   Πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Τα ΠΤΕ φέρουν στο φόντο κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές (guilloche) με έμμεση ανάγλυφη εκτύπωση σε τετραχρωμία στις σελίδες όπου αναγράφονται δεδομένα, με τη δέουσα προσοχή στην ιριδίζουσα εκτύπωση.

Χρησιμοποιείται η ακόλουθη τεχνολογία εκτύπωσης:—  βαθυτυπία (INTAGLIO), πρόσθια όψη συμπεριλαμβανόμενου του κειμένου της σελίδας 1, λανθάνουσα εικόνα και μικροσκοπική εκτύπωση με γαλάζια ανακλαστική μελάνη,

—  επιπεδοτυπία (OFFSET), πρόσθια και οπίσθια όψη, σε δύο χρώματα και ιριδισμό,

—  1.:

κείμενο με γαλάζια ανακλαστική μελάνη·

—  2.:

φόντο προστασίας από ηλεκτρονική σάρωση, σε ανοικτό γαλάζιο χρώμα·

—  3.:

φόντο με κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές (guilloche) με ιριδίζουσα εκτύπωση σε δύο χρώματα, πράσινο και ιώδες, όπου το δεύτερο θα παράγει κίτρινο φθορισμό υπό υπεριώδεις ακτίνες.

Οι χρησιμοποιούμενες μελάνες πρέπει να είναι τέτοιες που να μην επιτρέπουν φωτοτύπηση και, αν επιχειρηθεί να βγει έγχρωμη φωτοτυπία, να προκαλούνται αναγνωρίσιμες διαφορές στα χρώματα. Επιπλέον, ένα τουλάχιστον χρώμα περιέχει φθορίζουσες ουσίες. Επίσης, οι μελάνες περιέχουν αντιδραστήρια κατά της χημικής εξάλειψης.

8.   Μορφές εκτύπωσης

Θα χρησιμοποιηθούν μορφές εκτύπωσης με πολύχρωμες επεξεργασμένες κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές (guilloche) στο φόντο και με ενσωματωμένους μικροχαρακτήρες, οι οποίες δημιουργήθηκαν ειδικά για το έγγραφο αυτό.

9.   Φύλαξη των μη συμπληρωμένων εντύπων ΠΤΕ

Τα κράτη μέλη φυλάσσουν τα αποθέματα μη συμπληρωμένων εντύπων ΠΤΕ σε μέρος απ' όπου να μην μπορούν να κλαπούν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πλαστογραφίας ή παραχάραξης.