1992L0029 — EL — 11.12.2008 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ 92/29/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Μαρτίου 1992

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία

(ΕΕ L 113, 30.4.1992, p.19)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

ΟΔΗΓΊΑ 2007/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 20ής Ιουνίου 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 92/29/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Μαρτίου 1992

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοίαΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 118 Α,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), που καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας,

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ( 2 ),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ),

Εκτιμώντας:

ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραμμά της στον τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στο χώρο εργασίας ( 4 ) προβλέπει την ανάληψη δράσεων για την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης εν πλω·

ότι η ασφάλεια και η ηγεία του πληρώματος ενός πλοίου το οποίο αποτελεί χώρο εργασίας που συνεπάγεται ευρέος φάσματος κινδύνους, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική απομόνωσή του·

ότι θα πρέπει να υπάρχει στα πλοία κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός, διατηρούμενος σε καλή κατάσταση και ελεγχόμενος σε τακτικά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής στους εργαζόμενους της αναγκαίας ιατρικής περίθαλψης εν πλω·

ότι για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη εν πλω, θα πρέπει να προωθηθούν η κατάρτιση και η πληροφόρηση των ανθρώπων εν πλω για ό,τι αφορά τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού·

ότι η χρήση των μέσων παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως, αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο που συμβάλλει στην προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

α) «πλοίο», κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό σκάφος υπό σημαία ενός κράτους μέλους, ή νηολογημένου υπό την πλήρη δικαιοδοσία κράτους μέλους, το οποίο πλέει στη θάλασσα ή αλιεύει στις εκβολές ποταμών, εκτός:

 των σκαφών ποτάμιας ναυσιπλοΐας,

 των πολεμικών πλοίων,

 των σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και δεν είναι επανδρωμένα με επαγγελματίες ναυτικούς και

 των ρυμουλκών που κινούνται στις λιμενικές ζώνες.

Τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με το παράρτημα Ι:

β) «εργαζόμενος», κάθε άτομο το οποίο ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των δοκίμων και των μαθητευομένων αλλά εξαιρουμένων των πλοηγών και του προσωπικού ξηράς που εκτελεί εργασίες επί προσορμισμένου πλοίου·

γ) «εφοπλιστής», ο εγγεγραμμένος στο νηολόγιο ως κύριος ενός πλοίου, εκτός εάν το πλοίο είναι ναυλωμένο γυμνό ή η διαχείρισή του ασκείται, εν συνόλω ή εν μέρει, βάσει διαχειριστικής συμφωνίας, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι ο εγγεγραμμένος στο νηολόγιο ως κύριος· στην περίπτωση αυτή ως εφοπλιστής θεωρείται, κατά περίπτωση, ο ναυλωτής του πλοίου γυμνού ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το πλοίο·

δ) «ιατρικά εφόδια», το ιατρικό υλικό και τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιδότων, μη εξαντλητικός κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ·

ε) «αντίδοτο», ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή τη θεραπεία της άμεσης ή έμμεσης βλαπτικής επίδρασης (ή επιδράσεων) που προκαλείται από μία ή περισσότερες από τις ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών του παραρτήματος III.

Άρθρο 2

Φάρμακα και ιατρικό υλικό — Ιατρείο — Ιατρός

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

1. 

α) κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του να διαθέτει μονίμως ιατρικά εφόδια τα οποία, ποιοτικώς, είναι τουλάχιστον σύμφωνα με το παράρτημα II, τμήματα Ι και II, για την κατηγορία πλοίων στην οποία κατατάσσεται·

β) οι ποσότητες φαρμάκων και ιατρικού υλικού που πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο να καθορίζονται σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού — ιδίως δε με: τους σταθμούς, τον προορισμό, τη διάρκεια — το είδος ή τα είδη των δραστηριοτήτων που θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα χαρακτηριστικά του φορτίου καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων·

γ) το περιεχόμενο των ιατρικών εφοδίων, όσον αφορά τα φάρμακα και το ιατρικό υλικό, να καταγράφεται σε δελτίο ελέγχου που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο γενικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα IV τμήματα Α, Β και Γ σημεία II.1 και II.2·

2. 

α) κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του να διαθέτει, για κάθε μία από τις σωσιβίους σχεδίες και λέμβους του, υδατοστεγές κιβώτιο φαρμακείου, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα ιατρικά εφόδια που προβλέπονται στο παράρτημα II, τμήματα Ι και II, για τα πλοία της κατηγορίας Γ·

β) το περιεχόμενο των κιβωτίων φαρμακείου να καταγράφεται επίσης στο δελτίο ελέγχου που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο γ)·

3. κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, ολικής χωρητικότητας άνω των 500 κόρων, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 15 ή περισσότερους εργαζόμενους και το οποίο πραγματοποιεί ταξίδι διαρκείας άνω των τριών ημερών, να διαθέτει χώρο να επιτρέπει την παροχή ιατρικών φροντίδων κάτω από ικανοποιητικές υλικές και υγειονομικές συνθήκες·

4. κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 100 ή περισσότερους εργαζόμενους και το οποίο πραγματοποιεί διεθνές δρομολόγιο διαρκείας άνω των τριών ημερών, να διαθέτει ιατρό που έχει αναλάβει την ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων.

Άρθρο 3

Αντίδοτα

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

1. κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, που μεταφέρει ένα ή περισσότερα από τα επικίνδυνα υλικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III, να διαθέτει ιατρικά εφόδια που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα αντίδοτα τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα ΙΙΙ·

2. κάθε πορθμείο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, στο οποίο, λόγω τω συνθηκών εκμετάλλευσης, δεν είναι δυνατόν πάντοτε να γίνεται εγκαίρως γνωστή η φύση των επικίνδυνων υλικών που μεταφέρονται να περιλαμβάνει στα ιατρικά του εφόδια τουλάχιστον όλα τα αντίδοτα που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα III.

Εντούτοις, στην περίπτωση κατά την οποία, σε μια τακτική γραμμή, ο διάπλους προβλέπεται να διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες, τα αντίδοτα μπορούν να περιορίζονται σε εκείνα τα οποία πρέπει να χορηγούνται σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την κανονική διάρκεια του διάπλου·

3. το περιεχόμενο των ιατρικών εφοδίων, όσον αφορά τα αντίδοτα, να περιλαμβάνεται σε ένα δελτίο ελέγχου που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα IV τμήματα Α, Β και Γ σημείο II.3.

Άρθρο 4

Καταμερισμός των ευθυνών

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

1. 

α) η προμήθεια και η ανανέωση των ιατρικών εφοδίων κάθε πλοίου υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, να γίνονται υπό την αποκλειστική ευθύνη του εφοπλιστή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων·

β) την ευθύνη για τη διαχείριση των ιατρικών εφοδίων να τη φέρει ο πλοίαρχος· ο πλοίαρχος, χωρίς να απαλλάσσεται της ευθύνης του, μπορεί να αναθέτει τη χρήση και τη συντήρηση των ιατρικών εφοδίων σε έναν ή περισσότερους εργαζομένους που ορίζονται ονομαστικά αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους·

2. τα ιατρικά εφόδια να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να συμπληρώνονται ή/και να ανανεώνονται το ταχύτερο δυνατό και, οπωσδήποτε, κατά προτεραιότητα κατά τις κανονικές διαδικασίες ανεφοδιασμού·

3. σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού, το οποίο διαπιστώνεται από τον πλοίαρχο αφού λάβει, στο μέτρο του δυνατού, ιατρική γνωμάτευση, να καθίστανται διαθέσιμα το ταχύτερο δυνατόν τα φάρμακα, το ιατρικό υλικό και τα αντίδοτα που είναι αναγκαία αλλά δεν υπάρχουν στο πλοίο.

Άρθρο 5

Ενημέρωση και εκπαίδευση

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

1. τα ιατρικά εφόδια να συνοδεύονται από έναν ή περισσότερους οδηγούς χρήσεως, στους οποίους να περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσεως τουλάχιστον των αντιδότων που αναφέρονται στο παράρτημα II τμήμα ΙΙΙ·

2. όλα τα άτομα που ακολουθούν επαγγελματική ναυτική εκπαίδευση και πρόκειται να εργαστούν σε πλοία να έχουν παρακολουθήσει βασική εκπαίδευση όσον αφορά τα μέτρα ιατρικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών που πρέπει να λαμβάνονται αμέσως στην περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού επείγοντος ιατρικού περιστατικού·

3. ο πλοίαρχος και ο ή οι εργαζόμενοι, στους οποίους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 σημείο 1 στοιχείο β), έχει αναθέσει τη χρήση των ιατρικών εφοδίων του πλοίου, να έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση η οποία να επαναλαμβάνεται περιοδικά και τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με τους κινδύνους και τις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλουν οι διάφορες κατηγορίες πλοίων, και σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς που ορίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 6

Ιατρικές συμβουλές μέσω ραδιοτηλεφωνίας

1.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη περίθαλψη των εργαζομένων σε επείγουσες περιπτώσεις, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α) να καθοριστούν ένα ή περισσότερα κέντρα τα οποία θα παρέχουν στους εργαζόμενους σε πλοία δωρεάν ιατρική βοήθεια μέσω ασυρμάτου υπό τη μορφή συμβουλών·

β) οι ιατροί του κέντρου ιατρικών συμβουλών μέσω ασυρμάτου, καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της λειτουργίας των εν λόγω κέντρων, να έχουν εκπαιδευτεί στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα πλοία.

2.  Στα κέντρα αυτά θα μπορούν ενδεχομένως να τηρούνται, με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, προσωπικά στοιχεία ιατρικού χαρακτήρα προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή των καλύτερων δυνατών συμβουλών.

Θα πρέπει να διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας αυτών των στοιχείων.

Άρθρο 7

Έλεγχος

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένα αρμόδιο πρόσωπο ή αρμόδια αρχή διεξάγει ετήσιο έλεγχο των ιατρικών εφοδίων που διαθέτει κάθε πλοίο υπό τη σημαία του για να εξακριβώσει:

 ότι τα εφόδια είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

 ότι το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) δελτίο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι τα εφόδια είναι σύμφωνα προς αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις,

 ότι οι συνθήκες διατήρησης των εφοδίων είναι καλές,

 ότι τηρούνται οι ενδεχόμενες ημερομηνίες λήξης.

2.  Ο έλεγχος των ιατρικών εφοδίων που είναι ενσωματωμένα στις σωσίβιες σχεδίες πραγματοποιείται κατά την ετήσια συντήρηση των τελευταίων.

Αυτός ο έλεγχος μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αναβάλλεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες.

▼M3

Άρθρο 8

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή προκειμένου να προβαίνει σε αμιγώς τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας, σε συνάρτηση με την τεχνική πρόοδο ή την εξέλιξη των διεθνών κανονισμών ή προδιαγραφών και νέων γνώσεων, στον τομέα αυτό.

Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 2. Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 3.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

▼B

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

▼M2 —————

▼M2

Άρθρο 9α

Έκθεση εφαρμογής

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπό μορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 17α παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και η οποία χρησιμεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17α της ανωτέρω οδηγίας.

▼B

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

[Άρθρο 1 στοιχείο α)]

Α.

Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τις ακτές.

Β.

Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 150 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό ( 5 ).

Γ.

Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένος, λέμβοι και ναυπηγήματα που πλέουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα διαμερίσματα εκτός από το πηδαλιουχείο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ (ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

[Άρθρο 1 στοιχείο δ)]

Ι.   ΦΑΡΜΑΚΑ 

Κατηγορίες πλοίων

 

Α

Β

Γ

1.  Καρδιαγγειακά

α)Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά — Συμπαθομιμητικό

×

×

 

β)Αντιστηθαγχικό

×

×

×

γ)Διουρητικό

×

×

 

δ)Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

×

×

×

ε)Αντιυπερτασικό

×

 
 

2.  Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα

α)Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων

 
 
 

—  Κατά του έλκους, ισταμινικός ανταγωνιστής των υποδοχέων Η2

×

 
 

—  Αντιόξινη προστασία του βλεννογόνου

×

×

 

β)Αντιεμετικό

×

×

×

γ)Υπακτικό γλισχραντικό

×

 
 

δ)Αντιδιαρροϊκό

×

×

×

ε)Αντισηπτικό των εντέρων

×

×

 

στ)Αντιαιμορροϊδικό

×

×

 

3.  Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

α)Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες

×

×

×

β)Ισχυρό αναλγητικό

×

×

 

γ)Σπασμολυτικό

×

×

 

4.  Φάρμακα του νευρικού συστήματος

α)Αγχολυτικό

×

×

 

β)Νευροληπτικό

×

×

 

γ)Κατά της ναυτίας

×

×

×

δ)Αντιεπιληπτικό

×

 
 

5.  Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

α)Αντιισταμινικό Η1

×

×

 

β)Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές

×

×

 

6.  Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος

α)Φάρμακα που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμο

×

×

 

β)Αντιβηχικό

×

×

 

γ)Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες

×

×

 

7.  Αντιλοιμώδη φάρμακα

α)Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)

×

×

 

β)Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα

×

×

 

γ)Αντισηπτικό του ουροποιητικού συστήματος

×

 
 

δ)Αντιπαρασιτικό

×

×

 

ε)Κατά των εντερικών λοιμώξεων

×

×

 

στ)Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες

×

×

 

8.  Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων

×

×

 

9.  Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

α)  Φάρμακα δερματολογικής χρήσης

—  Αντισηπτικό διάλυμα

×

×

×

—  Αντιβιοτική αλοιφή

×

×

 

—  Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή

×

×

 

—  Ζελ για δερματική αντιμυκητιασική χρήση

×

 
 

—  Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων

×

×

×

β)  Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης

—  Αντιβιοτικό κολλύριο

×

×

 

—  Αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες κολλύριο

×

×

 

—  Αναισθητικό κολλύριο

×

×

 

—  Μυοτικό υποτονικό κολλύριο

×

×

 

γ)  Φάρμακα ωτικής χρήσης

—  Αντιβιοτικό διάλυμα

×

×

 

—  Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα

×

×

 

δ)  Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας

—  Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα

×

×

 

ε)  Τοπικά αναισθητικά

—  Τοπικό αναισθητικό δια ψύξεως

×

 
 

—  Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση

×

×

 

—  Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα

×

×

 

II.   ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Κατηγορίες πλοίων

 

Α

Β

Γ

1.  Υλικό ανανήψεως

—  Συσκευή ανανήψεως δια χειρός

×

×

 

—  Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου

×

× (1)

 

—  Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών

×

×

 

—  Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος

×

×

×

2.  Επίδεσμοι και υλικά ραφής

—  Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες

×

×

 

—  Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

×

×

×

—  Λωρίδες γάζας για επίδεση

×

 
 

—  Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων

×

 
 

—  Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα

×

×

×

—  Υδρόφιλο βαμβάκι

×

×

 

—  Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα

×

×

 

—  Τριγωνικό ωμοφόριο

×

×

 

—  Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως

×

×

×

—  Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

×

×

×

—  Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

×

×

×

—  Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου

×

×

×

—  Μη απορροφώμενα ράμματα με βελόνα

×

 
 

—  Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία

×

×

 

3.  Εργαλλεία

—  Νυστέρια μιας χρήσεως

×

 
 

—  Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα

×

×

 

—  Ψαλλίδι

×

×

 

—  Λαβίδες ανατομής

×

×

 

—  Αιμοστατικές λαβίδες

×

×

 

—  Λαβίδες για βελόνα

×

 
 

—  Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσεως

×

 
 

4.  Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

—  Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως

×

×

 

—  Ταινίες αντιδράσεως για ανάλυση ούρων

×

 
 

—  Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας

×

 
 

—  Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών

×

×

 

—  Στηθοσκόπιο

×

×

 

—  Ανεροειδές πιεσόμετρο

×

×

 

—  Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο

×

×

 

—  Θερμόμετρο υποθερμίας

×

×

 

5.  Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού

—  Χρειώδη για εκκένωση της ουροδόχου κύστεως

×

 
 

—  Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού

×

 
 

—  Συσκευές έγχυσης με φίλτρο, μιας χρήσεως

×

 
 

—  Ουροσυλλέκτης

×

 
 

—  Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως

×

×

 

—  Ουρηθρικός καθετήρας

×

 
 

6.  Γενικό ιατρικό υλικό

—  Πάπια

×

 
 

—  Θερμοφόρα

×

 
 

—  Ουροδοχείο

×

 
 

—  Παγοκύστη

×

 
 

7.  Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης

—  Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα

×

×

 

—  Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι

×

×

 

—  Φουσκωτοί νάρθηκες

×

×

 

—  Νάρθηκας μηρού

×

×

 

—  Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμού

×

×

 

—  Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας

×

 
 

8.  Απολύμανση — απεντόμωση — προστασία

—  Απολυμαντικό νερού

×

 
 

—  Υγρό εντομοκτόνο

×

 
 

—  Εντομοκτόνο σε σκόνη

×

 
 

(1)   Σύμφωνα με του όρους χρήσεως που ορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.

III.   ΑΝΤΙΔΟΤΑ

1.   Φάρμακα

 γενικά

 καρδιαγγειακά

 του γαστροεντερικού συστήματος

 του νευρικού συστήματος

 του αναπνευστικού συστήματος

 αντιλοιμώδη

 εξωτερικής χρήσης

2.   Ιατρικά υλικό

 Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού)

Σημείωση

Για την λεπτομερή εφαρμογή του παρόντος τμήματος III, τα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν στον «Οδηγό παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται σε επικίνδυνα εμπορεύματα» (GSMU), ο οποίος περιλαμβάνεται στο «Διεθνή ναυτικό κώδικα επικίνδυνων εμπορευμάτων» της διεθνούς ναυτιλιακής οργάνωσης (ενοποιημένη έκδοση 1990).

Κατά την ενδεχόμενη προσαρμογή του παρόντος τμήματος III, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8, μπορεί ιδίως να λαμβάνεται υπόψη η ή οι αναθεωρημένες εκδόσεις του GSMU.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

[Άρθρο 1 στοιχείο ε) και άρθρο 3 σημείο 1]

Οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από την μορφή με την οποία υπάρχουν στο πλοίο, έστω και ως απόβλητα ή ως κατάλοιπα φορτίου.

 Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα,

 Συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα αέρια υπό πίεση,

 Εύφλεκτες ουσίες σε υγρή κατάσταση,

 Εύφλεκτες ουσίες σε στερεή κατάσταση,

 Ουσίες υποκείμενες σε αυτανάφλεξη,

 Ουσίες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια,

 Οξειδωτικές ουσίες,

 Οργανικά υπεροξείδια,

 Τοξικές ουσίες,

 Μολυσματικές ουσίες,

 Ραδιενεργές ουσίες,

 Διαβρωτικές ουσίες,

 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες, δηλαδή κάθε άλλη ουσία για την οποία η πείρα έχει δείξει, ή ενδεχομένως θα δείξει, ότι είναι επικίνδυνη, ώστε να πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 3.

Παρατήρηση

Για την λεπτομερή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν στο «Διεθνή ναυτικό κώδικα επικίνδυνων εμπορευμάτων» της διεθνούς ναυτιλιακής οργάνωσης (ενοποιημένη έκδοση 1990).

Κατά την ενδεχόμενη προσαρμογή του παρόντος παρατήματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 μπορεί συγκεκριμένα να λαμβάνεται υπόψη η ή οι αναθεωρημένες εκδόσεις του «Διεθνούς ναυτικού επικίνδυνων εμπορευμάτων» της διεθνούς ναυτιλιακής οργάνωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

[Άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) και άρθρο 3 σημείο 3]

ΜΕΡΟΣ Α.   ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Ι.   Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: …

Σημαία: …

Πάτριος λιμένας: …

II.   Ιατρικά εφόδια 

Απαιτούμενες ποσότητες

Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου

Παρατηρήσεις

(κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης)

1.  ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1.  Καρδιαγγειακά

α)Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά — Συμπαθομιμητικό

0

0

0

β)Αντιστηθαγχικό

0

0

0

γ)Διουρητικό

0

0

0

δ)Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών(εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

0

0

0

ε)Αντιυπερτασικό

0

0

0

1.2.  Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα

α)Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων

 
 
 

—  Κατά του έλκους, ισταμινικός ανταγωνιστής των υποδοχέων Η2

0

0

0

—  Αντιόξινη προστασία του βλεννογόνου

0

0

0

β)Αντιεμετικό

0

0

0

γ)Υπακτικό γλισχραντικό

0

0

0

δ)Αντιδιαρροϊκό

0

0

0

ε)Αντισηπτικό των εντέρων

0

0

0

στ)Αντιαιμορροϊδικό

0

0

0

1.3.  Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

α)Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες

0

0

0

β)Ισχυρό αναλγητικό

0

0

0

γ)Σπασμολυτικό

0

0

0

1.4.  Φάρμακα του νευρικού συστήματος

α)Αγχολυτικό

0

0

0

β)Νευροληπτικό

0

0

0

γ)Κατά της ναυτίας

0

0

0

δ)Αντιεπιληπτικό

0

0

0

1.5.  Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

α)Αντιισταμινικό Η1

0

0

0

β)Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές

0

0

0

1.6.  Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος

α)Φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμο

0

0

0

β)Αντιβηχικό

0

0

0

γ)Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες

0

0

0

1.7.  Αντιλοιμώδη φάρμακα

α)Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)

0

0

0

β)Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα

0

0

0

γ)Αντίσηπτικό του ουροποιητικού συστήματος

0

0

0

δ)Αντιπαρασιτικό

0

0

0

ε)Κατά των εντερικών λοιμώξεων

0

0

0

στ)Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες

0

0

0

1.8.  Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων

0

0

0

1.9.  Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

α)  Φάρμακα δερματολογικής χρήσης

—  Αντισηπτικό διάλυμα

0

0

0

—  Αντιβιοτική αλοιφή

0

0

0

—  Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή

0

0

0

—  Ζελ για δερματική αντιμυκητιασική χρήση

0

0

0

—  Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων

0

0

0

β)  Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης

—  Αντιβιοτικό κολλύριο

0

0

0

—  Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδες κολλύριο

0

0

0

—  Αναισθητικό κολλύριο

0

0

0

—  Μυοτικό υποτονικό κολλύριο

0

0

0

γ)  Φάρμακα ωτικής χρήσης

—  Αντιβιοτικό διάλυμα

0

0

0

—  Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα

0

0

0

δ)  Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας

—  Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα

0

0

0

ε)  Τοπικά αναισθητικά

—  Τοπικό αναισθητικό δια ψύξεως

0

0

0

—  Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση

0

0

0

—  Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα

0

0

0

2.  ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1.  Υλικό ανανήψεως

—  Συσκευή ανανήψεως δια χειρός

0

0

0

—  Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου

0

0

0

—  Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών

0

0

0

—  Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος

0

0

0

2.2.  Επίδεσμοι και υλικά ραφής

—  Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες

0

0

0

—  Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

0

0

0

—  Λωρίδες γάζας για επίδεση

0

0

0

—  Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων

0

0

0

—  Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα

0

0

0

—  Υδρόφιλο βαμβάκι

0

0

0

—  Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα

0

0

0

—  Τριγωνικό ωμοφόριο

0

0

0

—  Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως

0

0

0

—  Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

0

0

0

—  Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

0

0

0

—  Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου

0

0

0

—  Μη απορροφώμενα ράμματα βε βελόνα

0

0

0

—  Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία

0

0

0

2.3.  Εργαλεία

—  Νυστέρια μιας χρήσεως

0

0

0

—  Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα

0

0

0

—  Ψαλλίδι

0

0

0

—  Λαβίδες ανατομής

0

0

0

—  Αιμοστατικές λαβίδες

0

0

0

—  Λαβίδες για βελόνα

0

0

0

—  Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσεως

0

0

0

2.4.  Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

—  Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως

0

0

0

—  Ταινίες αντιδράσεως για ανάλυση ούρων

0

0

0

—  Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας

0

0

0

—  Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών

0

0

0

—  Στηθοσκόπιο

0

0

0

—  Ανεροειδές πιεσόμετρο

0

0

0

—  Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο

0

0

0

—  Θερμόμετρο υποθερμίας

0

0

0

2.5.  Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού

—  Χρειώδη για εκκένωση της ουροδόχου κύστεως

0

0

0

—  Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού

0

0

0

—  Συσκευές έγχυσης με φίλτρο, μιας χρήσεως

0

0

0

—  Ουροσυλλέκτης

0

0

0

—  Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως

0

0

0

—  Ουρηθρικός καθετήρας

0

0

0

2.6.  Γενικό ιατρικό υλικό

—  Πάπια

0

0

0

—  Θερμοφόρα

0

0

0

—  Ουροδοχείο

0

0

0

—  Παγοκύστη

0

0

0

2.7.  Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης

—  Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα

0

0

0

—  Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι

0

0

0

—  Φουσκωτοί νάρθηκες

0

0

0

—  Νάρθηκας μηρού

0

0

0

—  Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμού

0

0

0

—  Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας

0

0

0

2.8.  Απολύμανση — απεντόμωση — προστασία

—  Απολυμαντικό νερού

0

0

0

—  Υγρό εντομοκτόνο

0

0

0

—  Εντομοκτόνο σε σκόνη

0

0

0

3.  ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1.Γενικά

0

0

0

3.2.Καρδιαγγειακά

0

0

0

3.3.Γαστροεντερικού συστήματος

0

0

0

3.4.Νευρικού συστήματος

0

0

0

3.5.Αναπνευστικού συστήματος

0

0

0

3.6.Αντιλοιμώδη

0

0

0

3.7.Εξωτερικής χρήσης

0

0

0

3.8.Άλλων χρήσεων

0

0

0

3.9.Συσκευή οξυγονοθεραπείας

0

0

0

Τόπος και ημερομηνία: …

Υπογραφή πλοιάρχου: …

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: …

ΤΜΗΜΑ Β.   ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

Ι.   Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: …

Σημαία: …

Πάτριος λιμένας: …

II.   Ιατρικά εφόδια 

Απαιτούμενες ποσότητες

Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου

Παρατηρήσεις

(κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης)

1.  ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1.  Καρδιαγγειακά

α)Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά — Συμπαθομιμητικό

0

0

0

β)Αντιστηθαγχικό

0

0

0

γ)Διουρητικό

0

0

0

δ)Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών(εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

0

0

0

1.2.  Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα

α)Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων

0

0

0

β)Αντιεμετικό

0

0

0

γ)Αντιδιαρροϊκό

0

0

0

δ)Αντισηπτικό των εντέρων

0

0

0

ε)Αντιαιμορροϊδικό

0

0

0

1.3.  Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

α)Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες

0

0

0

β)Ισχυρό αναλγητικό

0

0

0

γ)Σπασμολυτικό

0

0

0

1.4.  Φάρμακα του νευρικού συστήματος

α)Αγχολυτικό

0

0

0

β)Νευροληπτικό

0

0

0

γ)Κατά της ναυτίας

0

0

0

1.5.  ]Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

α)Αντισταμινικό Η1

0

0

0

β)Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές

0

0

0

1.6.  Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος

α)Φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμο

0

0

0

β)Αντιβηχικό

0

0

0

γ)Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες

0

0

0

1.7.  Αντιλοιμώδη φάρμακα

α)Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)

0

0

0

β)Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα

0

0

0

γ)Αντιπαρασιτικό

0

0

0

δ)Κατά των εντερικών λοιμώξεων

0

0

0

ε)Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες

0

0

0

1.8.  Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων

0

0

0

1.9.  Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

α)  Φάρμακα δερματολογικής χρήσης

—  Αντισηπτικό διάλυμα

0

0

0

—  Αντιβιοτική αλοιφή

0

0

0

—  Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή

0

0

0

—  Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων

0

0

0

β)  Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης

—  Αντιβιοτικό κολλύριο

0

0

0

—  Αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες κολλύριο

0

0

0

—  Αναισθητικό κολλύριο

0

0

0

—  Μοτικό υποτονικό κολλύριο

0

0

0

γ)  Φάρμακα ωτικής χρήσης

—  Αντιβιοτικό διάλυμα

0

0

0

—  Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα

0

0

0

δ)  Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας

—  Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα

0

0

0

ε)  Τοπικά αναισθητικά

—  Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση

0

0

0

—  Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα

0

0

0

2.  ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1.  Υλικό ανανήψεως

—  Συσκευή ανανήψεως δια χειρός

0

0

0

—  Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου

0

0

0

—  Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών

0

0

0

—  Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος

0

0

0

2.2.  Επίδεσμοι και υλικά ραφής

—  Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες

0

0

0

—  Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

0

0

0

—  Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα

0

0

0

—  Υδρόφιλο βαμβάκι

0

0

0

—  Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα

0

0

0

—  Τριγωνικό ωμοφόριο

0

0

0

—  Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως

0

0

0

—  Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

0

0

0

—  Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

0

0

0

—  Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου

0

0

0

—  Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία

0

0

0

2.3.  Εργαλεία

—  Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα

0

0

0

—  Ψαλλίδι

0

0

0

—  Λαβίδες ανατομής

0

0

0

—  Αιμοστατικές λαβίδες

0

0

0

2.4.  Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

—  Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως

0

0

0

—  Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών

0

0

0

—  Στηθοσκόπιο

0

0

0

—  Ανεροειδές πιεσόμετρο

0

0

0

—  Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο

0

0

0

—  Θερμόμετρο υποθερμίας

0

0

0

2.5.  Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού

—  Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως

0

0

0

2.6.  Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης

—  Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα

0

0

0

—  Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι

0

0

0

—  Φουσκωτοί νάρθηκες

0

0

0

—  Νάρθηκας μηρού

0

0

0

—  Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμού

0

0

0

3.  ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1.Γενικά

0

0

0

3.2.Καρδιαγγειακά

0

0

0

3.3.Γαστροεντερικού συστήματος

0

0

0

3.4.Νευρικού συστήματος

0

0

0

3.5.Αναπνευστικού συστήματος

0

0

0

3.6.Αντιλοιμώδη

0

0

0

3.7.Εξωτερικής χρήσης

0

0

0

3.8.Άλλων χρήσεων

0

0

0

3.9.Συσκευή οξυγονοθεραπείας

0

0

0

Τόπος και ημερομηνία: …

Υπογραφή πλοιάρχου: …

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: …

ΤΜΗΜΑ Γ.   ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

Ι.   Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: …

Σημαία: …

Πάτριος λιμένας: …

II.   Ιατρικά εφόδια 

Απαιτούμενες ποσότητες

Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου

Παρατηρήσεις

(κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης)

1.  ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1.  Καρδιαγγειακά

α)Αντιστηθαγχικό

0

0

0

β)Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών(εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

0

0

0

1.2.  Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα

α)Αντιεμετικό

0

0

0

β)Αντιδιαρροϊκό

0

0

0

1.3.  Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

α)Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες

0

0

0

1.4.  Φάρμακα του νευρικού συστήματος

α)Κατά της ναυτίας

0

0

0

1.5.  Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

α)Φάρμακα δερματολογικής χρήσης

 
 
 

—  Αντισηπτικό διάλυμα

0

0

0

—  Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων

0

0

0

2.  ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1.  Υλικό ανανήψεως

—  Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος

0

0

0

2.2.  Επίδεσμοι και υλικά ραφής

—  Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

0

0

0

—  Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα

0

0

0

—  Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως

0

0

0

—  Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

0

0

0

—  Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

0

0

0

—  Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου

0

0

0

3.  ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1.Γενικά

0

0

0

3.2.Καρδιαγγειακά

0

0

0

3.3.Γαστροεντερικού συστήματος

0

0

0

3.4.Νευρικού συστήματος

0

0

0

3.5.Αναπνευστικού συστήματος

0

0

0

3.6.Αντιλοιμώδη

0

0

0

3.7.Εξωτερικής χρήσης

0

0

0

3.8.Άλλων χρήσεων

0

0

0

3.9.Συσκευή οξυγονοθεραπείας

0

0

0

Τόπος και ημερομηνία: …

Υπογραφή πλοιάρχου: …

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: …
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(Άρθρο 5 σημείο 3)

Ι.

1. Απόκτηση βασικών γνώσεων φυσιολογίας, συμπτωματολογίας και θεραπευτικής.

2. Απόκτηση γνώσεων προληπτικής υγιεινής, ιδίως σε θέματα ατομικής και συλλογικής υγιεινής και γνώσεων σχετικών με ενδεχόμενα προφυλακτικά μέτρα.

3. Απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τις ουσιώδεις θεραπευτικές ενέργειες και τους τρόπους μεταφοράς ασθενών.

Η πρακτική εκπαίδευση των υπεύθυνων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στα πλοία της κατηγορίας Α θα πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατόν, σε νοσοκομεία.

4. Απόκτηση ικανών γνώσεων για τον τρόπο χρήσης των μέσων παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως.

II.

Για την επιμόρφωση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προγράμματα που καθορίζονται στα πρόσφατα γενικώς αναγνωρισμένα διεθνή δημοσιεύματα.( 1 ) ΕΕ αριθ. C 183 της 24. 7. 1990, σ. 6 και ΕΕ αριθ. C 74 της 20. 3. 1991, σ. 11.

( 2 ) ΕΕ αριθ. C 48 της 25. 2. 1991, σ. 154 και ΕΕ αριθ. C 326 της 16. 12. 1991, σ. 72.

( 3 ) ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990., σ. 165.

( 4 ) ΕΕ αριθ. C 28 της 3. 2. 1988, σ. 3.

( 5 ) Η κατηγορία αυτή μπορεί να επεκταθεί στα ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 175 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό και τα οποία παραμένουν μονίμως μέσα στην ακτίνα δράσης των ελικοπτέρων μεταφοράς ασθενών.

Προς τούτο, κάθε κράτος μέλος παρέχει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις ζώνες και τις συνθήκες υπό τις οποίες η μεταφορά ασθενών με ελικόπτερο εξασφαλίζεται συστηματικά:

α) στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και

β) στους πλοιάρχους των πλοίων υπό τη σημαία του ή που έχουν νηολογηθεί υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, τα οποία υπάγονται ή ενδέχεται να υπαχθούν στην εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποσημείωσης κατά τον καταλληλότερο τρόπο και ιδίως μέσω κέντρων παροχής συμβουλών με ασύρματο, κέντρων συντονισμού της διάσωσης ή παρακτίων σταθμών ασυρμάτου.