01991L0477 — EL — 13.06.2017 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 1991

σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

(91/477/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΟΔΗΓΊΑ 2008/51/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης Μαΐου 2008

  L 179

5

8.7.2008

►M2

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2017/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 17ης Μαΐου 2017

  L 137

22

24.5.2017


Διορθώνεται από:

 C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 299, 30.10.1991, σ.  50  (1991/477)
▼B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 1991

σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

(91/477/ΕΟΚ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πεδίο εφαρμογής

▼M2

Άρθρο 1

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«πυροβόλο όπλο» :

οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εκτοξεύει, είναι σχεδιασμένο να εκτοξεύει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εκτός εάν εξαιρείται από τον εν λόγω ορισμό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος III. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στο παράρτημα I μέρος II.

Θεωρείται ότι ένα αντικείμενο μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εάν:

α) έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου· και

β) λόγω της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή·

2)

«ουσιώδη συστατικά μέρη» : η κάννη, ο σκελετός, ο υποδοχέας, συμπεριλαμβανομένων του άνω και του κάτω υποδοχέα, κατά περίπτωση, ο φορέας κλείστρου, το βύκιο, το κινητό ουραίο ή το κλείστρο, τα οποία, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν·

3)

«πυρομαχικά» : τα πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του καψυλλίου, της προωθητικής πυρίτιδας, των βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά υπόκεινται αυτοτελώς σε αδειοδότηση στο οικείο κράτος μέλος·

4)

«όπλα που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία» : συσκευές οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να δέχονται και να πυροδοτούν μόνο αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν ώστε να εκτοξεύουν βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης·

5)

«όπλα χαιρετισμού και κρότου» : πυροβόλα όπλα που έχουν υποστεί ειδική μετατροπή προκειμένου να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτόξευση αβολίδωτων φυσιγγίων, για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφίσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση·

6)

«απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα» : πυροβόλα όπλα που έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα προς χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του εν λόγω πυροβόλου όπλου κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου·

7)

«μουσείο» : ένα μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, ερευνά και εκθέτει πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη ή πυρομαχικά για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς και σκοπούς κληρονομιάς ή αναψυχής, και το οποίο έχει αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα από το οικείο κράτος μέλος·

8)

«συλλέκτης» : οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασχολείται με τη συγκέντρωση και διατήρηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών ή πυρομαχικών για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς, και το οποίο έχει αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα από το οικείο κράτος μέλος·

9)

«οπλοπώλης» :

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξολοκλήρου ή εν μέρει σε οποιοδήποτε από τα εξής:

α) στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, ενοικίαση, επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών·

β) στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή πυρομαχικών·

10)

«μεσίτης» :

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξολοκλήρου ή εν μέρει σε οποιοδήποτε από τα εξής:

α) στη διαπραγμάτευση ή στον διακανονισμό συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών ή πυρομαχικών·

β) στον διακανονισμό της μεταφοράς πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών ή πυρομαχικών εντός κράτους μέλους, από ένα κράτος μέλος σε άλλο, από κράτος μέλος σε τρίτη χώρα ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος·

11)

«παράνομη κατασκευή» :

η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών:

α) από ουσιώδη συστατικά μέρη τέτοιων πυροβόλων όπλων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης διακίνησης·

β) χωρίς άδεια, η οποία να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ή συναρμολόγηση· ή

γ) χωρίς σήμανση των πυροβόλων όπλων κατά τη στιγμή της κατασκευής τους σύμφωνα με το άρθρο 4·

12)

«παράνομη διακίνηση» : η αγορά, η πώληση, η παράδοση, η μεταφορά ή η μετακίνηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους ή πυρομαχικών από την επικράτεια ενός κράτους μέλους ή μέσω αυτής προς την επικράτεια άλλου κράτους μέλους, εάν ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν την επιτρέπει σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή εάν τα πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη τους ή πυρομαχικά δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 4·

13)

«ιχνηλασία» : η συστηματική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων και, κατά περίπτωση, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και των πυρομαχικών από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να επικουρούνται στην ανίχνευση, διερεύνηση, και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και παράνομης διακίνησης.

2.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένα πρόσωπο θεωρείται κάτοικος της χώρας η οποία δηλώνεται στη διεύθυνση που αναφέρεται σε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που αναφέρει την κατοικία του, όπως διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή σε οπλοπώλη ή μεσίτη κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής όπλου. Αν η διεύθυνση ενός προσώπου δεν εμφανίζεται στο διαβατήριο ή στην εθνική ταυτότητά του, η χώρα κατοικίας του καθορίζεται με βάση οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό κατοικίας αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος.

3.  Το «ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου» χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους σε πρόσωπο το οποίο καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου. Το δελτίο αυτό ισχύει για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί, και περιέχει τα στοιχεία που ορίζει το παράρτημα II. Το δελτίο δεν μεταβιβάζεται και επ' αυτού αναγράφονται το ή τα πυροβόλα όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του δελτίου. Το δελτίο πρέπει να βρίσκεται πάντα στην κατοχή του προσώπου που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο και κάθε μεταβολή της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του πυροβόλου όπλου, καθώς και ενδεχόμενη απώλεια ή κλοπή του, αναγράφεται στο δελτίο.

Άρθρο 2

1.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για την οπλοφορία, το κυνήγι ή τη σκοποβολή με χρήση όπλων τα οποία αποκτήθηκαν και κατέχονται νόμιμα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και πυρομαχικών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία ή τις δημόσιες αρχές. Δεν εφαρμόζεται επίσης στις μεταφορές που ρυθμίζονται από την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ).

▼B

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που παρέχονται στους κατοίκους των κρατών μελών στο άρθρο 12 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στη νομοθεσία τους διατάξεις αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εναρμόνιση των νομοθεσιών των σχετικών με τα πυροβόλα όπλα

▼M1

Άρθρο 4

▼M2

1.  Όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ένωση στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 ή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το εν λόγω πυροβόλο όπλο ή οποιοδήποτε ουσιώδες συστατικό μέρος που κυκλοφορεί στην αγορά:

α) έχει λάβει ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, αμέσως μετά την κατασκευή του και το αργότερο πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά ή αμέσως μετά την εισαγωγή του στην Ένωση· και

β) έχει καταγραφεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, αμέσως μετά την κατασκευή του και το αργότερο πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά, ή αμέσως μετά την εισαγωγή του στην Ένωση.

2.  Η μοναδική σήμανση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνει την επωνυμία του κατασκευαστή ή την εμπορική ονομασία, τη χώρα ή τον τόπο κατασκευής, τον αριθμό σειράς και το έτος κατασκευής, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ήδη στον αριθμό σειράς, και το μοντέλο, όπου αυτό είναι εφικτό. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την ενδεχόμενη προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ουσιώδες συστατικό μέρος είναι πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τότε σημαίνεται τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό.

Οι απαιτήσεις επισήμανσης για πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας καθορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σήμανση κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας πυρομαχικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το διαμέτρημα και ο τύπος πυρομαχικού.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της σύμβασης για την αμοιβαία αναγνώριση των έκτυπων σφραγίδων δοκιμής στα φορητά πυροβόλα όπλα, της 1ης Ιουλίου 1969.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον χρόνο μεταφοράς πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του από τα κρατικά αποθέματα για τη μόνιμη χρήση του από πολίτες, η μοναδική σήμανση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, επιτρέπει την αναγνώριση της οντότητας που κάνει τη μεταφορά.

2α.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σήμανση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13β παράγραφος 2.

3.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των οπλοπωλών και των μεσιτών. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

α) την καταγραφή των οπλοπωλών και των μεσιτών που δραστηριοποιούνται εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους·

β) την αδειοδότηση ή έγκριση των δραστηριοτήτων των οπλοπωλών και των μεσιτών εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους· και

γ) έλεγχο της ιδιωτικής και επαγγελματικής ακεραιότητας και των σχετικών ικανοτήτων του οικείου οπλοπώλη ή μεσίτη. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και το φυσικό πρόσωπο που διευθύνει την επιχείρηση.

▼M1

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τη δημιουργία και τήρηση μηχανοργανωμένου συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων, είτε συγκεντρωτικού είτε αποκεντρωτικού, το οποίο εξασφαλίζει την πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων αρχών στα αρχεία στα οποία είναι καταχωρισμένα όλα τα πυροβόλα όπλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

►M2

 Το εν λόγω σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων καταγράφει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πυροβόλα όπλα που απαιτούνται προκειμένου να ιχνηλατηθούν και να εντοπιστούν τα εν λόγω πυροβόλα όπλα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

α) ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 1, πληροφορίες οι οποίες λειτουργούν ως το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε πυροβόλου όπλου·

β) ο αριθμός σειράς ή η μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου·

γ) το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου όπλου, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες·

δ) τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας του, μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το αρχείο των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείται στο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές για περίοδο 30 ετών μετά την καταστροφή των πυροβόλων όπλων ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών.

Τα αρχεία πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα:

α) από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 6 ή 7 ή από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τις τελωνειακές διαδικασίες, για περίοδο 10 ετών μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών· και

β) από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων για περίοδο 30 ετών μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από το σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων μετά τη λήξη των περιόδων που προβλέπονται στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε αρχή που είναι αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και χρησιμοποιούνται σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, ή σε άλλες αρχές αρμόδιες για συμβατό σκοπό που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. ◄

▼M2

Κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς τους, οι οπλοπώλες και οι μεσίτες τηρούν μητρώο στο οποίο καταγράφουν κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο πυροβόλο όπλο και ουσιώδες συστατικό μέρος που υπόκειται στην παρούσα οδηγία, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση του οικείου πυροβόλου όπλου ή του οικείου ουσιώδους συστατικού μέρους, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.

Κατά την παύση των δραστηριοτήτων τους, οι οπλοπώλες και οι μεσίτες παραδίδουν το μητρώο αυτό στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οπλοπώλες και οι μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους αναφέρουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις συναλλαγές που αφορούν πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη στις αρμόδιες εθνικές αρχές, ότι οι οπλοπώλες και οι μεσίτες διαθέτουν ηλεκτρονική σύνδεση με τις αρχές αυτές για τους εν λόγω σκοπούς αναφοράς στοιχείων, και ότι τα συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων επικαιροποιούνται αμέσως μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα σύνδεσης όλων των πυροβόλων όπλων με τους ιδιοκτήτες τους.

Άρθρο 4α

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων μόνο σε πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ, σε πρόσωπα που έχουν λάβει ειδική άδεια για την απόκτηση και την κατοχή τέτοιων πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

▼M2 —————

▼M2

Άρθρο 5

1.  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων μόνο σε πρόσωπα που έχουν βάσιμο λόγο και τα οποία:

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με την εξαίρεση της περίπτωσης απόκτησης με τρόπο άλλον από την αγορά και της κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνήγι και σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή τα άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την καθοδήγησή τους ή υπό την καθοδήγηση ενήλικου κατόχου έγκυρης άδειας οπλοφορίας ή κυνηγίου, ή βρίσκονται εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους εγκεκριμένου κέντρου, και ότι ο γονέας ή ένας ενήλικος κάτοχος έγκυρης άδειας οπλοφορίας ή κυνηγίου αναλαμβάνει την ευθύνη της κατάλληλης αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 5α· και

β) δεν είναι πιθανό να αποτελέσουν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή τους άλλους, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια· το γεγονός της καταδίκης για εκ προθέσεως έγκλημα βίας θεωρείται ένδειξη του κινδύνου αυτού.

2.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης, το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε συνεχή ή μη συνεχή βάση, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία πληρούνται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας, και αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, τα σχετικά ιατρικά και ψυχολογικά δεδομένα. Οι ειδικές ρυθμίσεις καθορίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Εάν οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας δεν πληρούνται πλέον, τα κράτη μέλη προβαίνουν στην ανάκληση της αντίστοιχης άδειας.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν σε άτομα που κατοικούν στην επικράτειά τους την κατοχή πυροβόλου όπλου το οποίο αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, παρά μόνο εάν απαγορεύουν την απόκτηση του ιδίου τύπου πυροβόλου όπλου στην επικράτειά τους.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η άδεια απόκτησης και η άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β ανακαλούνται εάν το πρόσωπο στο οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια βρεθεί να έχει στην κατοχή του γεμιστήρα που μπορεί να προσαρμοσθεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή σε επαναληπτικά πυροβόλα όπλα, τα οποία:

α) είναι χωρητικότητας περισσότερων από 20 φυσιγγίων· ή

β) στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, είναι χωρητικότητας περισσότερων από 10 φυσιγγίων,

εκτός εάν στο εν λόγω πρόσωπο είχε χορηγηθεί άδεια δυνάμει του άρθρου 6 ή άδεια που έχει επιβεβαιωθεί, ανανεωθεί ή παραταθεί δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4α.

Άρθρο 5α

Προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την ορθή εποπτεία των πυροβόλων όπλων και των πυρομαχικών καθώς και κανόνες για την κατάλληλη αποθήκευσή τους κατά τρόπο ασφαλή. Τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά τους δεν είναι άμεσα προσιτά στο ίδιο σημείο. Ορθή εποπτεία σημαίνει ότι το άτομο που είναι στη νόμιμη κατοχή του οικείου πυροβόλου όπλου ή των οικείων πυρομαχικών διατηρεί τον έλεγχό τους κατά τη μεταφορά και χρήση τους. Το επίπεδο ελέγχου των εν λόγω ρυθμίσεων κατάλληλης αποθήκευσης είναι αντίστοιχο του αριθμού και της κατηγορίας των οικείων πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Άρθρο 5β

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις απόκτησης και πώλησης πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών ή των πυρομαχικών που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, Β ή Γ, μέσω ‘εξ αποστάσεως συμβάσεων’ κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 7 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), ελέγχεται η ταυτότητα και, εφόσον απαιτείται, η άδεια του αγοραστή του πυροβόλου όπλου, των ουσιωδών συστατικών μερών ή των πυρομαχικών, πριν ή το αργότερο κατά την παράδοσή τους στο πρόσωπο αυτό, από:

α) αδειοδοτημένο ή εγκεκριμένο οπλοπώλη ή μεσίτη· ή

β) δημόσια αρχή ή αντιπρόσωπο της εν λόγω αρχής.

Άρθρο 6

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απαγόρευση της απόκτησης και κατοχής των πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών και των πυρομαχικών που κατατάσσονται στην κατηγορία Α. Διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη και πυρομαχικά που κρατούνται παράνομα κατά παράβαση της απαγόρευσης αυτής, κατάσχονται.

2.  Για την προστασία της ασφάλειας των υποδομών ζωτικής σημασίας, των εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών, των αποστολών μεγάλης αξίας και των ευαίσθητων εγκαταστάσεων, καθώς και για σκοπούς εθνικής άμυνας και εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, ερευνητικούς και ιστορικούς σκοπούς, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να χορηγούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κατ' εξαίρεση και με τη δέουσα αιτιολόγηση, άδειες για τα πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη και πυρομαχικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να χορηγούν σε συλλέκτες σε μεμονωμένες ειδικές περιπτώσεις, κατ' εξαίρεση και με τη δέουσα αιτιολόγηση, άδειες για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, υπό αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή στις αρμόδιες εθνικές αρχές αποδείξεων ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη και ότι τα εν λόγω πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη ή πυρομαχικά αποθηκεύονται με επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνδέονται με τη μη εγκεκριμένη πρόσβαση στα αντικείμενα αυτά.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η ταυτοποίηση των συλλεκτών που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου στο πλαίσιο των συστημάτων αρχειοθέτησης δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4. Οι εν λόγω εγκεκριμένοι συλλέκτες υποχρεούνται να διατηρούν μητρώο όλων των πυροβόλων όπλων στην κατοχή τους που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, το οποίο μητρώο είναι προσβάσιμο στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης σε σχέση με τους εν λόγω εγκεκριμένους συλλέκτες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους οπλοπώλες ή τους μεσίτες, στο πλαίσιο της αντίστοιχης επαγγελματικής τους ιδιότητας, να αποκτούν, να κατασκευάζουν, να απενεργοποιούν, να επισκευάζουν, να προμηθεύουν, να μεταφέρουν και να κατέχουν πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη και πυρομαχικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, υπό αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα μουσεία να αποκτούν και να κατέχουν πυροβόλα όπλα, ουσιώδη συστατικά μέρη και πυρομαχικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Α υπό αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους σκοπευτές να αποκτούν και να κατέχουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στο σημείο 6 ή 7 της κατηγορίας Α, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ικανοποιητικής αξιολόγησης των σχετικών πληροφοριών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2·

β) παροχής αποδείξεων ότι ο οικείος σκοπευτής ασκείται ή συμμετέχει ενεργά σε αγώνες σκοποβολής αναγνωρισμένους από επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική οργάνωση σκοποβολής του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή από διεθνή και επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία σκοποβολής· και

γ) παροχής πιστοποιητικού από επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική οργάνωση σκοποβολής που επιβεβαιώνει ότι:

i) ο σκοπευτής είναι μέλος λέσχης σκοποβολής και ασκείται τακτικά στη σκοποβολή εντός της λέσχης εδώ και τουλάχιστον 12 μήνες· και

ii) το οικείο πυροβόλο όπλο πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές για άθλημα σκοποβολής αναγνωρισμένο από διεθνή και επισήμως αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία σκοποβολής.

Όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στο σημείο 6 της κατηγορίας A, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν στρατιωτικό σύστημα με βάση τη γενική στράτευση και έχουν σε ισχύ κατά τα τελευταία 50 έτη σύστημα μεταβίβασης πολεμικών πυροβόλων όπλων σε πρόσωπα απολυόμενα από τον στρατό μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών καθηκόντων τους, δύνανται να χορηγούν άδεια στα εν λόγω πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως σκοπευτών, ώστε να διατηρούν ένα πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Η αρμόδια δημόσια αρχή μετατρέπει τα εν λόγω πυροβόλα όπλα σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα εν λόγω πυροβόλα όπλα δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ).

7.  Άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται περιοδικά, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

▼B

Άρθρο 7

1.  Πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β δεν μπορούν να αποκτηθούν στο έδαφος κράτους μέλους εάν αυτό δεν έχει χορηγήσει σχετική άδεια στον αποκτώντα.

Η άδεια αυτή δεν δίδεται σε κάτοικο άλλου κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του κράτους αυτού.

2.  Πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Β δεν μπορεί να φυλάσσεται στο έδαφος κράτους μέλους εάν αυτό δεν έχει χορηγήσει σχετική άδεια στον κάτοχο του. Αν ο κάτοχος είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους, το κράτος αυτό ενημερώνεται σχετικά.

3.  Οι άδειες για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β μπορούν να έχουν τη μορφή ενιαίας διοικητικής απόφασης.

▼M1

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χορηγούν στα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας πυροβόλου όπλου, πολυετή άδεια για την απόκτηση και την κατοχή όλων των πυροβόλων όπλων για τα οποία απαιτείται άδεια, υπό την επιφύλαξη:

α) της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών όσον αφορά τυχόν μεταφορές·

β) της περιοδικής επαλήθευσης πλήρωσης των όρων για τα άτομα αυτά·

γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου κατοχής που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες.

▼M2

Άδειες κατοχής πυροβόλων όπλων επανεξετάζονται περιοδικά, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Η άδεια δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να επιβεβαιώνουν, ανανεώνουν ή να παρατείνουν άδειες για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στο σημείο 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α, όσον αφορά πυροβόλο όπλο ταξινομημένο στην κατηγορία Β, και τα οποία έχουν αποκτηθεί νόμιμα και καταχωριστεί πριν τις 13 Ιουνίου 2017, με την επιφύλαξη των υπολοίπων προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα οδηγία. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την απόκτηση τέτοιων πυροβόλων όπλων από άλλα πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγηθεί άδειες από κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ).

▼M1

5.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που διαθέτουν άδεια για πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β βάσει της εθνικής νομοθεσίας στις 28 Ιουλίου 2008 δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση άδειας για κατοχή όπλων που ανήκουν στις κατηγορίες Γ ή Δ λόγω της έναρξης ισχύος της οδηγίας 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 ( 4 ). Ωστόσο, για οποιαδήποτε μετέπειτα μεταφορά όπλου των κατηγοριών Γ ή Δ, ο εκχωρών πρέπει να αποκτήσει ή να διαθέτει άδεια, ή να του έχει επιτραπεί συγκεκριμένα η κατοχή των όπλων αυτών σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

▼B

Άρθρο 8

1.  Η κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ επιτρέ πεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του υποβάλλει σχετική δήλωση στις αρχές του κράτους όπου κατέχεται το όπλο αυτό.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν υποχρεωτική δήλωση για όλα τα πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Γ, τα οποία κατέχονται σήμερα στο έδαφος τους, εντός προθεσμίας ενός έτους από τη θέση σε ισχύ των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

2.  Όλοι οι πωλητές, οπλοπώλες ή ιδιώτες γνωστοποιούν κάθε μεταβίβαση ή διάθεση πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ στις αρχές του κράτους μέλους όπου διενεργούνται οι πράξεις αυτές, δίνοντας και τα στοιχεία προσδιορισμού του αποκτώντος και του πυροβόλου όπλου. Αν ο αποκτών κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος αυτό ενημερώνεται για την απόκτηση αυτή από το κράτος μέλος όπου αυτή έλαβε χώρα καθώς και από τον ίδιο τον αποκτώντα.

▼M2

3.  Αν κάποιο κράτος μέλος απαγορεύει ή υπάγει σε απαίτηση άδειας την απόκτηση και κατοχή, εντός της επικράτειάς του, πυροβόλου όπλου που κατατάσσεται στην κατηγορία Β ή Γ, ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη, τα οποία περιλαμβάνουν ρητή σχετική μνεία σε κάθε ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου που εκδίδουν για όπλο τέτοιου είδους, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2.

▼B

Άρθρο 9

1.  Η διάθεση πυροβόλου όπλου των κατηγοριών Α, Β και Γ σε πρόσωπο που δεν κατοικεί στο οικείο κράτος μέλος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7 και 8:

 σε αποκτώντα που έχει λάβει την άδεια, κατά την έννοια του άρθρου 11, να το μεταφέρει αυτοπροσώπως στη χώρα κατοικίας του,

 σε αποκτώντα που έχει δηλώσει και αιτιολογήσει γραπτώς την πρόθεση του να κατέχει το όπλο στο κράτος μέλος απόκτησης, υπό τον όρο ότι πληροί τις νομικές προϋποθέσεις οπλοκατοχής του κράτους αυτού.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την προσωρινή διάθεση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που τα ίδια καθορίζουν.

▼M2

Άρθρο 10

1.  Το καθεστώς απόκτησης και κατοχής πυρομαχικών είναι το ίδιο με εκείνο της κατοχής των πυροβόλων όπλων για τα οποία προορίζονται τα πυρομαχικά.

Η απόκτηση γεμιστήρων για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων, ή των 10 φυσιγγίων στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται μόνο για τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του άρθρου 6 ή άδεια που έχει επιβεβαιωθεί, ανανεωθεί ή παραταθεί δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4α.

2.  Οι μεσίτες και οι οπλοπώλες μπορούν να αρνούνται να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων πυρομαχικών ή συστατικών μερών πυρομαχικών την οποία ευλόγως θεωρούν ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της, και αναφέρουν οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα συναλλαγής στις αρμόδιες αρχές.

▼M2

Άρθρο 10α

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι συσκευές οι οποίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δέχονται και να πυροδοτούν μόνο αβολίδωτα φυσίγγια, να εκτοξεύουν ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν ώστε να εκτοξεύουν βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.

2.  Τα κράτη μέλη κατατάσσουν στα πυροβόλα όπλα τις συσκευές που είναι σχεδιασμένες να δέχονται και να πυροδοτούν μόνο αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, και οι οποίες είναι δυνατόν να μετατραπούν ώστε να εκτοξεύουν βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τεχνικές προδιαγραφές για τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία τα οποία κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ένωση στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 ή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν μπορούν να μετατραπούν ώστε να εκτοξεύουν βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13β παράγραφος 2. Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοια εκτελεστική πράξη έως τη 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Άρθρο 10β

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις ώστε οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι μετατροπές που πραγματοποιούνται σε πυροβόλο όπλο καθιστούν όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, στο πλαίσιο της εν λόγω επαλήθευσης, τη χορήγηση πιστοποιητικού και εγγράφου που επιβεβαιώνει την απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου και την επίθεση σχετικού ευδιάκριτου σήματος επί του πυροβόλου όπλου.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του πυροβόλου όπλου καθίστανται οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13β παράγραφος 2.

3.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν ισχύουν για πυροβόλα όπλα που έχουν απενεργοποιηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών αυτών πράξεων, εκτός εάν τα εν λόγω πυροβόλα όπλα μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ή διατίθενται στην αγορά μετά την ημερομηνία αυτή.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την 13η Ιουνίου 2017 τα εθνικά τους πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης που εφαρμόζονταν πριν από τις 8 Απριλίου 2016, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζεται από τα εν λόγω εθνικά πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης είναι ισοδύναμο με εκείνο που διασφαλίζεται από τα πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης πυροβόλων όπλων που καθορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής ( 5 ), όπως εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου 2016.

5.  Όταν τα κράτη μέλη προβαίνουν στην κοινοποίηση προς την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, το αργότερο 12 μήνες μετά την κοινοποίηση, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αποφασίζει εάν τα εθνικά πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης που κοινοποιούνται με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν ότι τα πυροβόλα όπλα απενεργοποιήθηκαν με επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με αυτό που διασφαλίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων που ορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, όπως εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου 2016. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13β παράγραφος 2.

6.  Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο το οποίο έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης που εφαρμόζονταν πριν από τις 8 Απριλίου 2016, όταν μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος ή διατίθεται στην αγορά, συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403.

7.  Τα πυροβόλα όπλα τα οποία έχουν απενεργοποιηθεί πριν από τις 8 Απριλίου 2016 σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης που κρίθηκαν ότι διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με αυτό που διασφαλίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές απενεργοποίησης πυροβόλων όπλων οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, όπως εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου 2016, θεωρούνται απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ή διατίθενται στην αγορά μετά την ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην ►M2  Ένωση ◄

Άρθρο 11

▼M2

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης όσον αφορά μεταφορές πυροβόλων όπλων κατόπιν πώλησης μέσω ‘εξ αποστάσεως σύμβασης’ κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 7) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ.

▼B

2.  Όσον αφορά τις μεταφορές πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει, πριν από κάθε αποστολή, στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα όπλα αυτά:

 το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος και του αγοραστή ή του αποκτώντος ή, ενδεχομένως, του ιδιοκτήτη,

 τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα όπλα,

 τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται,

 τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εκτύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων,

 το μεταφορικό μέσο,

 την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

Το κράτος μέλος εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η μεταφορά, ιδίως τους όρους ασφάλειας.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος επιτρέπει τη μεταφορά αυτή, εκδίδει άδεια που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η άδεια αυτή πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και να επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

3.  Όσον αφορά τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν πυροβόλα όπλα από το έδαφος του με προορισμό οπλοπώλη εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη άδεια κατά την έννοια της παραγράφου 2. Το κράτος μέλος εκδίδει προς τούτο σχετική έγκριση με τριετή μέγιστη διάρκεια ισχύος η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. Ένα έγγραφο που αναφέρει αυτή την έγκριση πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και να επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

▼M1

Πριν από την ημερομηνία της μεταφοράς, ο οπλοπώλης γνωστοποιεί στις αρχές του κράτους μέλους από το οποίο θα γίνει η μεταφορά όλα τα στοιχεία που εκτίθενται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι αρχές αυτές διενεργούν επιθεωρήσεις οι οποίες, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μπορούν να είναι επιτόπιες, ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πληροφοριών που κοινοποιεί ο οπλοπώλης και των πραγματικών χαρακτηριστικών της μεταφοράς. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται από τον οπλοπώλη εντός ευλόγου χρόνου.

▼B

4.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια μεταφοράς στο έδαφος του μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση του.

Αυτοί οι κατάλογοι πυροβόλων όπλων κοινοποιούνται στους οπλοπώλες στους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση μεταφοράς πυροβόλων όπλων χωρίς προηγούμενη άδεια στα πλαίσια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 διαδικασίας.

Άρθρο 12

1.  Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 11, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού διά μέσου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών επιτρέπεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει την άδεια των εν λόγω κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν την άδεια αυτή για ένα ή περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι άδειες αυτές εγγράφονται στο ευρωπαϊκό δελτίο όπλου, το οποίο ο ταξιδιώτης οφείλει να επιδεικνύει κάθε φορά που αυτό ζητείται από τις αρχές των κρατών μελών.

2.  

►M1

 

►M2

 Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι κυνηγοί και οι συμμετέχοντες σε ιστορικές αναπαραστάσεις, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ, και οι σκοπευτές, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Β ή Γ και πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α για τα οποία έχει χορηγηθεί κατ' εξαίρεση άδεια δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 ή για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί, ανανεωθεί ή παραταθεί η άδεια δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4α, δύνανται, χωρίς την προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, να έχουν στην κατοχή τους ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή περισσότερων κρατών μελών για τον σκοπό της δραστηριότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) κατέχουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου στο οποίο εμφαίνονται το συγκεκριμένο πυροβόλο όπλο ή τα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα· και

β) είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του ταξιδιού τους, ειδικότερα προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου, σκοποβολής ή ιστορικής αναπαράστασης στο κράτος μέλος προορισμού.

 ◄

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν την αποδοχή του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου από την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή επιβάρυνσης. ◄

▼M2

Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει για τα ταξίδια προς κράτος μέλος το οποίο δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 είτε απαγορεύει την απόκτηση και την κατοχή του εν λόγω όπλου ή την υπάγει σε απαίτηση άδειας. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται ρητή σχετική μνεία στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αρνηθούν να εφαρμόσουν αυτή την παρέκκλιση στην περίπτωση πυροβόλων όπλων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 ή για τα οποία η άδεια έχει επιβεβαιωθεί, ανανεωθεί ή παραταθεί δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4α.

▼B

Στα πλαίσια της εκθέσεως που αναφέρεται στο άρθρο 17, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, θα εξετάσει επίσης τα αποτελέσματα της εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου, και, ειδικότερα, τις επιπτώσεις του στη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

3.  Με συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης εθνικών εγγράφων, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν καθεστώς ελαστικότερο από το καθεστώς του παρόντος άρθρου για την κυκλοφορία με πυροβόλο όπλο στο έδαφος τους.

Άρθρο 13

1.  Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει, σχετικά με τις οριστικές μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο κράτος μέλος προορισμού της μεταφοράς.

2.  Οι πληροφορίες που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 11 για τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων από μη κατοίκους, θα ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στο κράτος μέλος προορισμού και, κατά περίπτωση, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη μέλη διαμετακόμισης.

▼M1

3.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες. Προς τούτο, η Επιτροπή συγκροτεί, το αργότερο στις 28 Ιουλίου 2009, ομάδα επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαβίβαση και την παραλαβή πληροφοριών και για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4.

▼M2

4.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, και πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών, όπως ορίζεται στα άρθρα 6 και 7, για λόγους ασφαλείας ή που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.

5.  Η Επιτροπή μεριμνά για τη δημιουργία συστήματος για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α προκειμένου να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τις λεπτομερείς διευθετήσεις για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοια κατ' εξουσιοδότηση πράξη έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

▼M2

Άρθρο 13α

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 5 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον από τη 13η Ιουνίου 2017.

3.  Η ανάθεση εξουσιοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

▼M2

Άρθρο 13β

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ).

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

▼B

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις για να απαγορεύσουν την είσοδο στο έδαφος τους:

 πυροβόλων όπλων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών,

 άλλων όπλων πλην των πυροβόλων, εφόσον το επιτρέπουν οι σχετικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

1.  Τα κράτη μέλη ενισχύουν τους ελέγχους κατοχής όπλων στα εξωτερικά σύνορα της ►M2  Ένωση ◄ . Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες και προτίθενται να μεταβούν σε δεύτερο κράτος μέλος να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 12.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη ή ο μεταφορέας κατά την επιβίβαση σε μεταφορικά μέσα.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση όλων των κρατών μελών.

4.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές τους διατάξεις, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που επιφέρουν σ’ αυτές σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή όπλων, στο μέτρο που η εθνική τους νομοθεσία είναι αυστηρότερη από τους ελάχιστους κανόνες που θα θεσπιστούν. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

▼M1

Άρθρο 16

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς των κυρώσεων που επιβάλλονται για την παράβαση των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και αποτρεπτικές.

▼M2

Άρθρο 17

Έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου καταλληλότητας των διατάξεών της, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που αφορούν ιδίως τις κατηγορίες πυροβόλων όπλων του παραρτήματος I και ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου, τη σήμανση και τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση, η χρήση κωδικού ταχείας απόκρισης (QR) και η αναγνώριση μέσω της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID).

▼B

Άρθρο 18

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εγκαίρως ώστε τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία μέτρα να τύχουν εφαρμογής το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ανακοινώνουν αμέσως τα μέτρα που λαμβάνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 19

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως «όπλα»:

▼M1

 τα πυροβόλα όπλα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας,

▼B

 τα «μη πυροβόλα όπλα», όπως ορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες.

II.

►M2  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ◄

Α.

►M2  ————— ◄

Κατηγορία Α —   Απαγορευμένα πυροβόλα όπλα

1. Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές.

2. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα.

3. Τα πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

4. Τα πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες καθώς και τα βλήματα γι' αυτά τα πυρομαχικά.

5. Τα πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα καθώς και τα βλήματα αυτά, εκτός από τα κυνηγετικά όπλα και τα όπλα σκοποβολής για τα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια να χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.

▼M2

6. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα που έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 4α.

7. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση:

α) βραχύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από 21 βολές χωρίς επαναγέμιση, εάν:

i) γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου· ή

ii) σε αυτό εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων·

β) μακρύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από 11 βολές χωρίς επαναγέμιση, εάν:

i) γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των 10 φυσιγγίων αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου· ή

ii) σε αυτό εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των 10 φυσιγγίων.

8. Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (δηλαδή πυροβόλα όπλα που προβλέπεται αρχικά να πυροδοτούνται από τον ώμο) των οποίων το μήκος μπορεί να μειωθεί κάτω των 60 cm, χωρίς απώλειες όσον αφορά τη λειτουργικότητα, με αναδιπλούμενο ή τηλεσκοπικό κοντάκι ή με κοντάκι που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία.

9. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο αυτής της κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

▼M2

Κατηγορία Β —   Πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια

1. Τα βραχύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα.

2. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με κεντρική επίκρουση.

3. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από 28 cm.

4. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με περιφερειακή επίκρουση, και πάνω από τρία αλλά κάτω από 12 φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με κεντρική επίκρουση.

5. Τα βραχύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που δεν παρατίθενται στο σημείο 7 στοιχείο α) της κατηγορίας Α.

6. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που παρατίθενται στο σημείο 7 στοιχείο β) της κατηγορίας Α των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη δεν μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία φυσίγγια, σε περίπτωση που ο γεμιστήρας είναι αφαιρούμενος ή σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιο ότι τα όπλα δεν μπορεί να μετατραπούν, με συνήθη εργαλεία, σε όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία φυσίγγια.

7. Τα μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 cm.

8. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο αυτής της κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

9. Τα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για μη στρατιωτική χρήση που έχουν τη μορφή όπλου με αυτόματο μηχανισμό εκτός εκείνων που παρατίθενται στα σημεία 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α.

Κατηγορία Γ —   Πυροβόλα όπλα και όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση

1. Τα μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στο σημείο 7 της κατηγορίας Β.

2. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με ραβδωτή κάννη.

3. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στην κατηγορία Α ή Β.

4. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μεγαλύτερου ή ίσου των 28 cm.

5. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο αυτής της κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

6. Τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α ή Β ή στην παρούσα κατηγορία και έχουν απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2403.

7. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με λεία κάννη που διατίθενται στην αγορά στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 ή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

▼M2 —————

▼M2

III.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό του ‘πυροβόλου όπλου’ δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω ορισμό εάν:

α) έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή ζώων ή για αλιεία με καμάκι, ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό·

β) θεωρούνται παλαιά όπλα, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στις κατηγορίες που ορίζονται στο μέρος II και υπόκεινται στις εθνικές νομοθεσίες.

Μέχρις ότου υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία τους για τα πυροβόλα όπλα που παρατίθενται στο παρόν μέρος.

▼B

IV.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοούνται ως:

α) «βραχύ πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα 30 οηι ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 60 cm·

β) «μακρύκανο πυροβόλο όπλο»: το κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα·

γ) «αυτόματο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη·

δ) «ημιαυτόματο όπλο»: το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου αυτόματα και δεν μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, να βάλει περισσότερες από μία φορά·

ε) «επαναληπτικό όπλο»: το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσιγγίου που λαμβάνεται από αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού·

στ) «όπλο μιας βολής»: το όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από κάθε βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί σχετικά στην είσοδο της κάννης·

ζ) «πυρομαχικά διατρητικών σφαιρών»: τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες με μεταλλικό περίβλημα και σκληρό διατρητικό πυρήνα·

η) «πυρομαχικά εκρηκτικών σφαιρών»: τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν κρουσιφλεγή γόμωση·

θ) «πυρομαχικά εμπρηστικών σφαιρών»: τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν χημικό μείγμα το οποίο αναφλέγεται κατά την επαφή με τον αέρα ή κατά την πρόσκρουση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ

Το δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) προσδιορισμό της ταυτότητας του κατόχου·

β) προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου ή των πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της κατηγορίας κατά την έννοια της οδηγίας·

γ) περίοδο ισχύος του δελτίου·

δ) τμήμα που προορίζεται για τα στοιχεία που παρέχει το κράτος μέλος που εκδίδει το δελτίο (φύση και στοιχεία αναφοράς των αδειών, κ.λπ.)·

ε) τμήμα που προορίζεται για τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών (άδειες εισόδου, κ.λπ.)·

▼M2

στ) τις εξής μνείες:

«Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδιού προς ένα άλλο κράτος μέλος με ένα ή περισσότερα από τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α, Β ή Γ και αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο, υπόκειται σε μία ή περισσότερες προηγούμενες αντίστοιχες άδειες του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη. Οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου.

Η προαναφερόμενη προηγούμενη άδεια δεν είναι καταρχήν απαραίτητη για την πραγματοποίηση ταξιδιού με πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στην κατηγορία Γ με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κυνηγίου ή ιστορικής αναπαράστασης, ή με πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στην κατηγορία Α, Β ή Γ με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σκοποβολής, εφόσον το άτομο που ταξιδεύει, κατέχει το δελτίο πυροβόλων όπλων και μπορεί να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού.»

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα λοιπά κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, ότι η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων που κατατάσσονται στην κατηγορία Β ή Γ απαγορεύεται ή υπόκειται σε άδεια, προστίθεται μία από τις ακόλουθες μνείες:

«Το ταξίδι προς … (όνομα του ή των συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του όπλου) απαγορεύεται.»

«Το ταξίδι προς … (όνομα του ή των συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε άδεια».( 1 ) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).

( 2 ) Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

( 3 ) Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 22)..

( 4 ) EE L 179 της 8.7.2008, σ. 5.

( 5 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση (ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62).

( 6 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13)..