01990L0270 — EL — 26.07.2019 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 1990

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

(90/270/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 156 της 21.6.1990, σ. 14)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΟΔΗΓΙΑ 2007/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 20ής Ιουνίου 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1243 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 1990

σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

(90/270/ΕΟΚ)ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Θέμα

1.  H παρούσα οδηγία, που αποτελεί την πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.

2.  Οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εφαρμόζονται πλήρως σ' ολόκληρο τον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με την επιφύλαξη των δεσμευτικότερων ή/και πιο ειδικών διατάξεων που περιέχει η παρούσα οδηγία.

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στις θέσεις οδήγησης οχημάτων ή μηχανημάτων·

β) στα συστήματα πληροφορικής πάνω σε μεταφορικό μέσο·

γ) στα συστήματα πληροφορικής που προορίζονται κατά προτεραιότητα για χρήση από το κοινό·

δ) στα συστήματα που αποκαλούνται «φορητά» εφόσον δεν χρησιμοποιούνται επί μακρόν σε θέση εργασίας·

ε) στις αριθμομηχανές, στις ταμειακές μηχανές και σε κάθε εξοπλισμό που περιέχει μια μικρή οθόνη για την οπτική απεικόνιση δεδομένων ή μετρήσεων απαραίτητη για την άμεση χρησιμοποίηση του εξοπλισμού·

στ) στις γραφομηχανές κλασικού τύπου, τις λεγόμενες «γραφομηχανές με παράθυρο».

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α) οθόνη οπτικής απεικόνισης, κάθε αλφαριθμητική ή γραφική οθόνη οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος οπτικής παρουσίασης·

β) θέση εργασίας, το σύνολο που περιλαμβάνει εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, εφοδιασμένο ενδεχομένως με πληκτρολόγιο ή άλλη διάταξη εισόδου δεδομένων, ή/και με λογισμικό που καθορίζει το σημείο διασύνδεσης ανθρώπου/συσκευής, με προαιρετικά εξαρτήματα, με παραρτήματα, περιλαμβανομένων και μονάδας δισκετών, τηλεφώνου, ταλαντωτή/αποταλαντωτή, εκτυπωτή, αναλογίου για έγγραφα, καθίσματος και τραπεζιού εργασίας ή άλλης επιφάνειας εργασίας, καθώς και το άμεσο περιβάλλον εργασίας·

γ) εργαζόμενος, κάθε εργαζόμενος κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο οποίος χρησιμοποιεί τακτικά και κατά ένα μη αμελητέο τμήμα της κανονικής του εργασίας, εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης.ΜΕΡΟΣ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Άρθρο 3

Ανάλυση των θέσεων εργασίας

1.  Οι εργοδότες υποχρεούνται να προβαίνουν σε ανάλυση των θέσεων εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζουν για τους εργαζομένους των, ιδίως όσον αφορά τους ενδεχόμενους κινδύνους για την όραση, τα σωματικά προβλήματα και την πνευματική καταπόνηση.

2.  Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη θεραπεία των κινδύνων που διαπιστώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο, βάσει της αξιολόγησης της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές ιδιότητες ή/και το συνδυασμό των διαπιστουμένων κινδύνων.

Άρθρο 4

Θέσεις εργασίας που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά

Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε οι θέσεις εργασίας που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992 να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος.

Άρθρο 5

Θέσεις εργασίας που ήδη λειτουργούν

Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε οι θέσεις εργασίας που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1992 να προσαρμοστούν προκειμένου να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 6

Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στους εργαζόμενους πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στη θέση εργασίας τους, ιδίως δε πληροφορίες για τα εφαρμοστέα στις θέσεις εργασίας μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 3 και δυνάμει των άρθρων 7 και 9.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία που λαμβάνονται κατ' εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, σε κάθε εργαζόμενο πρέπει επίσης να παρέχεται εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης πριν από την έναρξη αυτού του είδους εργασίας και κάθε φορά που η οργάνωση της θέσεως εργασίας τροποποιείται ουσιαστικά.

Άρθρο 7

Διεξαγωγή της καθημερινής εργασίας

Ο εργοδότης υποχρεούται να σχεδιάζει τη δραστηριότητα του εργαζομένου κατά τρόπον ώστε η καθημερινή εργασία σε οθόνη να διακόπτεται περιοδικά με διαλείμματα ή αλλαγές δραστηριότητας που θα περιορίζουν το φόρτο εργασίας στην οθόνη.

Άρθρο 8

Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

Η διαβούλευση με τους εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους και η συμμετοχή αυτών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ στα πλαίσια των ζητημάτων που καλύπτει η παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος της.

Άρθρο 9

Προστασία των ματιών και της όρασης των εργαζομένων

1.  Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να υποβάλλονται σε κατάλληλη εξέταση των ματιών και της όρασης που διενεργείται από άτομο που έχει τα αναγκαία προσόντα:

 πριν αρχίσουν την εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης,

 κατά κανονικά χρονικά διαστήματα μετέπειτα και

 στην περίπτωση που αισθάνονται ενοχλήσεις στην όραση που μπορεί να οφείλονται στην εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης.

2.  Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να περνούν από οφθαλμολογική εξέταση εάν τα αποτελέσματα της εξέτασης της παραγράφου 1 το καθιστούν αναγκαίο.

3.  Στον εργαζόμενο πρέπει να παρέχονται ειδικά γυαλιά ανάλογα με την εκάστοτε εργασία, εφόσον τα αποτελέσματα των εξετάσεων της παραγράφου 1 ή 2 το καθιστούν αναγκαίο και εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινά γυαλιά.

4.  Τα κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λαμβανόμενα μέτρα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συνεπάγονται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους εργαζομένους.

5.  Η προστασία των ματιών και της όρασης των εργαζομένων μπορεί να αποτελεί μέρος ενός εθνικού συστήματος υγείας.ΜΕΡΟΣ III

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

▼M2

Άρθρο 10

Τροποποιήσεις του παραρτήματος

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α που εισάγουν καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις στο παράρτημα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και των γνώσεων στον τομέα των εξοπλισμών με οθόνες οπτικής απεικόνισης.

Όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις που συνεπάγονται άμεσους και σοβαρούς κινδύνους για τη φυσική υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων και άλλων προσώπων, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα απαιτούν την ανάληψη δράσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10β.

▼M2

Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 26 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου ( 1 ).

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 10β

Διαδικασία επείγοντος

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 10α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

▼B

Άρθρο 11

Τελικές διατάξεις

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992.

Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(άρθρα 4 και 5)

Εισαγωγική παρατήρηση

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας και στο μέτρο που, αφενός, υπάρχουν τα εξεταζόμενα στοιχεία στη θέση εργασίας και, αφετέρου, οι ιδιάζουσες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά της εργασίας δεν αντιτίθενται προς αυτές.

1.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α)   Γενική παρατήρηση

Η χρήση αυτή καθ' εαυτή του εξοπλισμού δεν πρέπει να εμφανίζει κίνδυνο για τους εργαζόμενους.

β)   Οθόνη

Οι χαρακτήρες στην οθόνη πρέπει να είναι ευκρινείς και καθαρά διαμορφωμένοι, να έχουν αρκετά μεγάλες διαστάσεις και να υπάρχει κατάλληλο διάστημα ανάμεσα στους χαρακτήρες και τις γραμμές.

Η εικόνα στην οθόνη πρέπει να είναι σταθερή, χωρίς να τρεμοπαίζει ή να εμφανίζει άλλες μορφές αστάθειας.

Η φωτεινότητα ή/και η αντίθεση της φωτεινότητας μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου πρέπει να μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα από το χρήστη της οθόνης και να προσαρμόζονται εύκολα στις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Η οθόνη πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται και η κλίση της να ρυθμίζεται ελεύθερα και εύκολα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη.

Είναι δυνατή η χρήση ξεχωριστού στηρίγματος για την οθόνη ή ρυθμιζόμενου τραπεζιού.

Η οθόνη δεν πρέπει να προξενεί ανταύγειες και αντανακλάσεις που μπορεί να ενοχλούν το χρήστη.

γ)   Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κλίση και να μην είναι στερεωμένο στην οθόνη, ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα και να μην κουράζονται τα. χέρια και οι βραχίονες του.

Ο ελεύθερος χώρος μπροστά από το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι αρκετός για να μπορεί ο χρήστης να στηρίζει τα χέρια και τους βραχίονες του.

Η επιφάνεια του πληκτρολογίου πρέπει να είναι θαμπή ώστε να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις.

Η διάταξη του πληκτρολογίου και τα χαρακτηριστικά των πλήκτρων πρέπει να διευκολύνουν τη χρήση του πληκτρολογίου.

Τα σύμβολα των πλήκτρων πρέπει να παρουσιάζουν επαρκή αντίθεση φωτεινότητας και να είναι ευανάγνωστα από την κανονική στάση εργασίας.

δ)   Τραπέζι ή επιφάνεια εργασίας

Το τραπέζι ή η επιφάνεια εργασίας πρέπει να έχει επιφάνεια με χαμηλή ανακλαστικότητα, επαρκείς διαστάσεις και να προσφέρει δυνατότητα ευκαμψίας όσον αφορά τη θέση της οθόνης, του πληκτρολογίου, του αναλογίου και του βοηθητικού εξοπλισμού.

Το αναλόγιο πρέπει να είναι σταθερό και ρυθμιζόμενο και να τοποθετείται έτσι ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι ενοχλητικές κινήσεις του κεφαλιού και των ματιών.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να παίρνουν άνετη στάση.

ε)   Κάθισμα εργασίας

Το κάθισμα εργασίας πρέπει να είναι σταθερό, να προσφέρει στον εργαζόμενο ελευθερία κινήσεων, αλλά και να του εξασφαλίζει άνετη στάση.

Το ύψος των καθισμάτων πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο.

Η πλάτη τους πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής όσον αφορά το ύψος και την κλίση της.

Σε όσους το επιθυμούν θα πρέπει να δίνεται υποστήριγμα για τα πόδια.

2.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

α)   Χώρος

Η θέση εργασίας με τις διαστάσεις και τη διαρρύθμιση της πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή χώρο για να επιτρέπει αλλαγές στη στάση και τις κινήσεις της εργασίας.

β)   Φωτισμός

Ο κοινός ή/και ο ειδικός φωτισμός (φωτιστικά χώρου εργασίας) πρέπει να είναι επαρκής και να εξασφαλίζει την κατάλληλη αντίθεση μεταξύ της οθόνης και του περιβάλλοντος, λαμβανομένων υπόψη της φύσης της εργασίας και των οπτικών αναγκών του χρήστη.

Πρέπει να αποφεύγονται οι εκτυφλωτικές και ενοχλητικές ανακλάσεις πάνω στην οθόνη ή σε κάθε άλλη συσκευή, με συντονισμό της διαρρύθμισης των χώρων και των θέσεων εργασίας αφενός και της τοποθέτησης και των τεχνικών χαρακτηριστικών του τεχνητού φωτισμού αφετέρου.

γ)   Ανακλάσεις και θάμβος

«Οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένες κατά τρόπον ώστε οι φωτεινές πηγές όπως παράθυρα και υπόλοιπα ανοίγματα, διαφανή ή ημιδιαφανή τοιχώματα και ο εξοπλισμός και τα τοιχώματα ανοιχτού χρώματος, να μην προκαλούν απευθείας θάμβος και ενοχλητικές ανακλάσεις πάνω στην οθόνη.»

Τα παράθυρα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα, ρυθμιζόμενο μηχανισμό που να τα σκεπάζει ώστε να μετριάζεται η ένταση του φυσικού φωτός που φωτίζει τη θέση εργασίας.

δ)   Θόρυβος

Ο θόρυβος που προέρχεται από τον εξοπλισμό της (των) θέσης (θέσεων) εργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαρρύθμιση της θέσης εργασίας με τέτοιο τρόπο, ιδίως, ώστε να μην περισπάται η προσοχή και δυσχεραίνεται η ομιλία.

ε)   Θερμότητα

Οι εξοπλισμοί της (των) θέσης (θέσεων) εργασίας δεν πρέπει να δημιουργούν υπερθέρμανση, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί ενόχληση για τους εργαζομένους.

στ)   Ακτινοβολίες

Κάθε ακτινοβολία, εκτός από το ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, πρέπει να περιορίζεται σε αμελητέα, όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, επίπεδα.

ζ)   Υγρασία

Η υγρασία πρέπει να ρυθμίζεται και να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

3.   ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ/ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Για την ανάπτυξη, την επιλογή, την αγορά και την τροποποίηση λογισμικού καθώς και για τον ορισμό των εργασιών που απαιτούν χρήση οθονών οπτικής απεικόνισης, ο εργοδότης θα λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

α) το λογισμικό πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην εργασία που θα πραγματοποιηθεί·

β) το λογισμικό πρέπει να είναι εύχρηστο και να μπορεί, ενδεχομένως, να προσαρμόζεται στο επίπεδο γνώσεων και πείρας του χρήστη· κανένα σύστημα ποσοτικού ή ποιοτικού ελέγχου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εν αγνοία των εργαζομένων·

γ) τα συστήματα πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους υποδείξεις για το χειρισμό τους·

δ) τα συστήματα πρέπει να αναγράφουν τις πληροφορίες σε σχήμα και ρυθμό προσαρμοζόμενο στους χειριστές·

ε) πρέπει να εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της εργονομίας, ιδίως στην επεξεργασία πληροφοριών από ανθρώπους.( 1 ) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.