01978A1024(01) — EL — 17.03.1981 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

(ΕΕ L 378 της 30.12.1978, σ. 2)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 654/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τής 10ης Μαρτίου 1981

  L 69

1

14.3.1981


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 193, 16.7.1981, σ.  37  (3179/1978)
▼B

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

λαμβάνοντας ὑπόψη ότι τά παράκτια κράτη τοῦ Βορειοδυτικοῦ Άτλαντικοῦ έχουν, σύμφωνα μἐ συναφεῖς ἀρχές τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἐπεκτείνει τἡ δικαιοδοσία τους ἐπί τῶν βιολογικῶν πόρων ποὑ εὑρίσκονται στἀα περιβρέχοντα ῦδατα κατ’ἀνώτατο όριο έως διακόσια ναυτικά μίλια ἀπό τις γραμμές βάσεως, ἀπό τίς ὁποῖες μετρᾶται τό πλάτος τῶν χωρικῶν ὑδάτων καί ότι ἀσκοῦν ἐπί τῶν ὑδάτων αὐτῶν κυριαρχικά δικαιώματα ἐξερευνήσεως, ἐκμεταλλεύσεως, διατηρήσεως καί διαχειρίσεως τῶν ἐν λόγω πόρων·

λαμβάνοντας υπόψη τίς ἐργασίες τῆς τρίτης Συνδιασκέψεως τῶν Ηνωμένων Εθνῶν γιά τό δίκαιο τῆς θαλάσσης στόν τομέα τῆς ἁλιείας·

ἐπιθυμώντας νά προάγουν τή διατήρηση καί τήν άριστη χρημιμοποίηση τῶν αλιευτικῶν πόρων τοῦ Βορειοδυτικού Ἀτλαντικού ἐντός πλαισίου συμφώνου μέ τό καθεστώς ἐπεκτάσεως τῆς δικαιοδοσίας τοῦ παρακτίου κράτους ἐπί τῆς ἁλιείας καί νά ἐνθαρρύνουν, συνεπῶς, τή διεθνή συνεργασία καί διαβούλευση ἐπί τῶν προαναφερθέντων πόρων,

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:Άρθρο Ι

1.  Ἡ ζώνη ἐντός τῆς ὁποίας ἐφαρμόζεται ἡ παρούσα σύμβαση, καλούμενη κατωτέρω «ζώνη τῆς συμβάσεως», περιλαμβάνει τά ύδατα τοῦ Βορειοδυτικοῦ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανοῦ πού κεῖνται βόρεια τῶν 35o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί δυτικά τῆς γραμμῆς πού ἐκτείνεται βόρεια τῶν 35o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 42o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους έως 59o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἐν συνεχεία δυτικά έως 44o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, καί ἀπό τό σημεῖο αὐτό βόρεια έως τήν ἀκτή τῆς Γροιλανδίας καθώς καί έως τά ύδατα τοῦ κόλπου τοῦ St. Laurent τοῦ στενοῦ Davis καί τοῦ όρμου τοῦ Baffin νότια τῶν 78o10' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους.

2.  Ἡ ζώνη ἡ καλουμένη κατωτέρω «ζώνη διακανονισμού» σημαίνει τό μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως πού ἐκτείνεται πέρα τῶν περιοχῶν εντός τῶν ὁποίων τά παράκτια κράτη άσκούν τή δικαιοδοσία τους στήν ἁλιεία.

3.  Γιά τούς σκοπούς τῆς παρούσης συμβάσεως «παράκτιο κράτος» σημαίνει κατωτέρω συμβαλλόμενο μέρος που ασκεί δικαιοδοσία ἐπί τῆς ἀσκουμένης ἁλιείας ἐντός τῶν ὑδάτων ποὑ ἀποτελοῦν μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως.

4.  Ἡ παρούσα σύμβαση ἐφαρμόζεται ἐπί όλων τῶν ἁλιευτικῶν πόρων τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως, ἐξαιρέσει τοῦ σολομοῦ, τοῦ τόννου, τοῦ makaire, τῶν ἀποθεμάτων τῶν κητοειδῶν πού διαχειρίζεται ἡ Διεθνής Ἐπιτροπή Φάλαινας ή κάθε ὀργάνωση πού τυχόν θά τή διαδεχθεῖ καί τῶν επιδημητικῶν εἰδῶν τῆς υφαλοκρηπίδας, δηλαδή τῶν ὀργανισμῶν πού κατά τό στάδιο ἐκμεταλλεύσεως εἶναι εἶτε ἀκίνητοι στό βυθό τῆς θάλασσας ή στό υπέδαφος τοῦ βυθοῦ τῆς θάλασσας εἶτε ἀνίκανοι νά μετακινηθοῦν, ἐκτός ἐάν παραμένουν διαρκῶς σέ φυσική επαφή μέ τό βυθό τῆς θάλασσας ή τό υπέδαφος τοῦ βυθοῦ.

5.  Οὐδεμία διάταξη τῆς παρούσης συμβάσεως λογίζεται ότι θίγει ή ἐξασθενεῖ τις θέσεις ή τις διεκδικήσεις ἑνός συμβαλλομένου μέρους, όσον ἀφορᾶ τά ἐσωτερικά ύδατα, τά χωρικά ύδατα ή τά όρια ή τήν έκταση τῆς δικαιοδοσίας ἑνός μέρους στον τομέα τῆς αλιείας, ούτε ότι θίγει ή εξασθενεί τίς ἀπόψεις ή θέσεις συμβαλλομένου μέρους, όσον ἀφορᾶ τό δίκαιο τῆς θαλάσσης.

Άρθρο ΙΙ

1.  Τά συμβαλλόμενα μέρη συμφωνοΰν νά δημιουργήσουν καί νά διοικήσουν διεθνή όργάνωση πού θά έχει ώς έντολή νά συμβάλλει, μέ τή διαβούλευση καί τή συνεργασία, στήν άριστη χρησιμοποίηση, στήν όρθολογική διαχείριση καί στή διατήρηση τών άλιευτικών πόρων τής ζώνης τής συμβάσεως. Ή όργάνωση αύτή όρίζεται μέ τό δνομα Όργάνωση Άλιείας τοΰ Βορειουδυτικοΰ 'Ατλαντικού, καλουμένη στό έξῆς ή «Όργάνωση» καί έκπληρώνει τά καθήκοντα πού διατυπώνονται στήν παρούσα συμφωνία.

2.  Ἡ Ὀργάνωση συντίθεται:

α) 

ἀπό ἑνα γενικό συμβούλιο·

β) 

ἀπό ἑνα ἐπιστημονικό συμβούλιο·

γ) 

ἀπό μία επιτροπή ἁλιείας·

δ) 

ἀπό μία γραμματεία.

3.  Ἡ Ὀργάνωση έχει νομική προσωπικότητα καί στις σχέσεις της μέ τίς άλλες διεθνείς ὀργανώσεις καί στο έδαφος τῶν συμβαλλομένων μερῶν τήν ἀναγκαία νομική ἱκανότητα γιά τήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων της καί για τήν πραγματοποίηση τῶν στόχων της. Οἱ ἀσυλίες καί προνόμια τῶν ὁποίων χαίρουν ἡ Ὀργάνωση καί οι αντιπρόσωποί της ἐπί τοῦ ἐδάφους συμβαλλομένου μέρους καθορίζονται μέ συμφωνία μεταξύ τῆς Ὀργανώσεως καί τοῦ ἐνδιαφερομένου συμβαλλομένου μέρους.

4.  Ἡ Ὀργάνωση έχει τήν έδρα της στο Dartmouth τῆς Νέας Σκωτίας (Καναδᾶς) ή σέ ὁποιοδήποτε άλλο μέρος ἀποφασισθεῖ ἀπό τό γενικό συμβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ

Τό γενικό συμβούλιο ἀσκεί τά ἀκόλουθα καθήκοντα:

α) 

τήν ἐπίβλεψη, καί τό συντονισμό τῶν διαρθρωτικῶν, διοικητικῶν, οἰκονομικών καί τῶν άλλων ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς Ὀργανώσεως, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ιδρυτικῶν μερῶν·

β) 

τό συντονισμό τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεων τῆς Ὀργανώσεως·

γ) 

τόν έλεγχο καί τον καθορισμό τῆς συνθέσεως τῆς ἐπιτροπῆς ἁλιείας σύμφωνα μέ τό άρθρο ΧΙΙΙ·

δ) 

τήν άσκηση τῶν άλλων ἐξουσιών πού τῆς ἀπονέμονται ἀπό τήν παρούσα σύμβαση.

Άρθρο IV

1.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εἶναι μέλος τοῦ γενικοῦ συμβουλίου καί διορίζει σέ αὐτό τρεῖς ἀντιπροσώπους, κατ’ἀνώτατο όριο, οἱ ὁποῖοι σέ κάθε συνεδρίαση τοῦ συμβουλίου δύνανται νά συνοδεύονται ἀπό ἀναπληρωτές, ἐμπειρογνώμονες καί συμβούλους.

2.  Τό γενικό συμβούλιο ἐκλέγει έναν πρόεδρο καί ἑναν ἀντιπρόεδρο οἱ ὁποῖοι συμπληρώνουν θητεία δύο ἐτῶν καί δύνανται νά ἐπανεκλεγοῦν ἀλλά δέν δύνανται νά διατηρήσουν τή θέση τους περισσότερο ἀπό τέσσερα συναπτά έτη. Ὁ πρόεδρος εἶναι ἀντιπρόσωπος συμβαλλομένου μέρους, μέλους τῆς ἐπιτροπῆς ἁλιείας. Ὁ πρόεδρος καί ὁ ἀντιπρόεδρος εἶναι ἀντιπρόσωποι διαφορετικῶν συμβαλλομένων μερῶν.

3.  Ὁ πρόεδρος τοῦ γενικοῦ συμβουλίου εἶναι ὁ πρόεδρος καί ὁ κύριος ἐκπρόσωπος τῆς Ὀργανώσεως.

4.  Ὁ πρόεδρος τοῦ γενικοῦ συμβουλίου συγκαλεῖ κάθε ἐτος μία τακτική συνεδρίαση τῆς Ὀργανώσεως σέ τόπο πού ἐπιλέγεται ἀπό τό γενικό συμβούλιο καί πού κεῖται συνήθως στή Βόρεια Ἀμερική.

5.  Ὁ πρόεδρος δύναται νά συγκαλέσει τό γενικό συμβούλιο σέ συνεδρίαση, ἐκτός τῆς ἐτησίας συνεδριάσεως, σέ χρόνο καί τόπο τῆς ἐπιλογῆς του, κατόπιν αἰτήσεως συμβαλλομένου μέρους, ὑποστηριζομένης ἀπό άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

6.  Τό γενικό συμβούλιο δύναται νά συστήσει τίς ἐπιτροπές καί υποεπιτροπές, τίς ὁποῖες θεωρεῖ ἀναγκαἰες για τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων καί υποχρεώσεών του.

Άρθρο V

1.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαθέτει μία ψῆφο κατά τίς διαβουλεύσεις τοῦ γενικοῦ συμβουλίου.

2.  Ἐκτός ἀντίθετης διατάξεως, οἱ αποφάσεις τοῦ γενικοῦ συμβουλίου λαμβάνονται μέ πλειοψηφία όλων τῶν παρόντων συμβαλλομένων μερῶν πού ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά, δεν δύναται όμως νά γίνει ψηφοφορία αν δεν υπάρχει απαρτία τῶν δύο τρίτων τῶν συμβαλλομένων μερῶν.

3.  Τό γενικό συμβούλιο θεσπίζει καί τροποποιεῖ, ἀν ὑπάρξει ἀνάγκη, τόν κανονισμό περί διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεών του καί περί ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων του.

4.  Τό γενικό συμβούλιο ὑποβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη ἐτήσια ἐκθεση για τίς δραστηριότητες τῆς Ὀργανώσεως.

Άρθρο VΙ

1.  Τό ἐπιστημονικό συμβούλιο ἀσκεῖ τά ἀκόλουθα καθήκοντα:

α) 

ἀποτελεῖ βῆμα διαβουλεύσεων καί συνεργασίας μεταξύ τῶν συμβαλλομένων μερῶν όσον ἀφορά τή μελέτη, τήν ἐκτίμηση καί τήν ἀνταλλαγή τῶν δεδομένων καί ἐπιστημονικῶν ἀπόψεων πού ἀναφέρονται στήν ἁλιεία ἐντός τῆς ζώνης τῆς συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν οἰκολογικῶν παραγόντων καί τῶν παραγόντων τοῦ περιβάλλοντος, πού ἐπιδρούν ἐπί τῆς ἁλιείας αὐτῆς, καί ἀναπτύσσει τή συνεργασία τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἐπί τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνας για τήν κάλυψη τῶν κενῶν τῶν γνώσεων ἐπί τοῦ θέματος·

β) 

συγκεντρώνει στατιστικές, τηρεῖ ἀρχεῖα καί δημοσιεύει ή διαδίδει ἐκθέσεις, πληροφορίες καί γραπτό ὑλικό πού ἁναφέρονται στήν ἁλιεία τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν οικολογικῶν παραγόντων καί τῶν παραγόντων τοῦ περιβάλλοντος πού επιδρούν ἐπί τῆς αλιείας αὐτῆς·

γ) 

παρέχει ἐπιστημονικές γνῶμες στά παράκτια Κράτη, όταν τό ζητούν σύμφωνα μέ τό άρθρο VII·

δ) 

παρέχει ἐπιστημονικές γνῶμες στήν ἐπιτροπή ἁλιείας, σύμφωνα μέ τό άρθρο VIIΙ ή ἐξ αἰτἰας πρωτοβουλίας ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τῆς ἐπιτροπῆς.

2.  Τό ἐπιστημονικό συμβούλιο δύναται, ἀν ὑπάρξει ἀνάγκη, νά ἐκπληρώσει τά καθήκοντά του σέ συνεργασία μέ άλλους δημόσιους ή ἰδιωτικούς ὀργανισμούς πού ἐπιδιώκουν παρόμοιους στόχους.

3.  Τά συμβαλλόμενα μέρη προμηθεύουν στό ἐπιστημονικό συμβούλιο ὁλα τά στατιστικά καί ἐπιστημονικά στοιχεία πού ζητοῦνται ἀπό τό συμβούλιο γιά τούς σκοπούς τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Άρθρο VII

1.  Κατόπιν αἰτήσεως παρακτίου Κράτους, τό ἐπιστημονικό συμβούλιο μελετά ὁποιοδήποτε θέμα σχετικό μέ τήν ἐπιστημονική βάση τῆς διαχειρίσεως καί διατηρήσεως τῶν ἁλιευτικών πόρων τῶν ὑδάτων τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως ἐπί τῶν ὁποίων τό παράκτιο αυτό κράτος ἀσκεῖ τή δικαιοδοσία τοῦ στήν ἁλιεία καί συντάσσει ἔκθεση ἐπί τοῦ θέματος αυτοῦ.

2.  Τό παράκτιο Κράτος καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως μέ τό ἐπιστημονικό συμβούλιο, τά κριτήρια ἀναφοράς πού ἐφαρμόζονται κατά τήν ἐξέταση ὁποιουδήποτε θέματος πού ὑποβάλλεται στό συμβούλιο σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1. Τά κριτήρια αὐτά ἀναφορᾶς περιλαμβάνουν πέραν ὁποιουδήποτε θέματος πού κρίνεται χρήσιμο τά ἀκόλουθα στοιχεῖα, ἀνάλογα ἄν ἐφαρμόζονται ἤ ὄχι:

α) 

δήλωση τοῦ ὑποβαλλόμενου θέματος, συμπεριλαμβανομένης τῆς περιγραφῆς τῆς ἁλιείας καί τῆς ζώνης, πού πρόκειται νά μελετηθοῦν·

β) 

στἰς περιπτώσεις πού αιἰοῦνται ἐπιστημονικἐς ἐκτιμήσεις ἤ προβλέψεις, τήν περιγραφή ὁποιουδήποτε παράγοντος ἤ ὑποθέσεως πού θα ληφθεῖ ὑπόψη·

γ) 

κατά περίπτωση, τήν περιγραφή ὁποιουδήποτε ἐπιδιωκομένου στόχου ἀπό τό παράκτιο Κράτος καί τήν ἔνδειξη ἐἀν ζητεῖται συγκεκριμένη γνώμη ἤ σειρά ἐπιλογών.

Άρθρο VIIΙ

Τό ἐπιστημονικό συμβούλιο μελετά ὁποιοδήποτε θέμα τοῦ ὑποβάλλει ἡ ἐπιτροπή ἁλιείας σχετικά μέ τήν ἐπιστημονική βάση τῆς διαχειρίσεως καί διατηρήσεως τῶν ἁλιευτικῶν πόρων ἐντός τῆς ζώνης διακανονισμοῦ καί συντάσσει ἔκθεση ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, λαμβάνοντας ὑπόψη τά κριτήρια ἀναφοράς πού καθορίζονται ἀπό τήν ἐπιτροπή ἀλιείας σχετικά μέ τό θέμα αὐτό.

Άρθρο ΙΧ

1.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εἶναι μέλος τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου καί διορίζει τοὐς ἀντιπροσώπους τοῦ πού δύνανται σέ ὁποιαδήποτε συνεδρίαση τοῦ συμβουλίου νά συνοδεύονται ἀπό ἀναπληρωτές, ἐμπειρογνώμονες καί συμβούλους.

2.  Τό ἐπιστημονικό συμβούλιο ἐκλέγει ἑναν πρόεδρο καί ἑναν ἀντιπρόεδρο οἱ ὁποῖοι συμπληρώνουν θητεία δύο ἐτῶν καί δύνανται νά ἐπανεκλεγοῦν, ἀλλά δἐν δύνανται νά διατηρήσουν τή θέση τους περισσότερο ἀπό τέσσερα συναπτά ἔτη. Ὁ πρόεδρος καί ὁ ἀντιπρόεδρος εἶναι ἀντιπρόσωποι διαφορετικῶν συμβαλλομένων μερῶν.

3.  Κατόπιν αἰτήσεως ἑνός παρακτίου Κράτους ἤ ἑνός συμβαλλομένου μέρους ὑποστηριζόμενης ἀπό ἄλλο συμβαλλόμενο μέρος, ὁ πρόεδρος δύναται νά συγκαλέσει σέ χρόνο καί τόπο τῆς ἐπιλογής τοῦ συνεδρίαση τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου ἐκτός τῆς ἐτησίας συνεδριάσεως πού προβλέπεται στο άρθρο ΙV.

4.  Τό ἐπιστημονικό συμβούλιο δύναται νά συστήσει τίς ἐπιτροπές καί ὑποεπιτροπές πού θεωρεῖ ἀναγκαῖες για τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων καί υποχρεώσεών του.

Άρθρο Χ

1.  Οἱ ἐπιστημονικές γνῶμες πού παρέχονται ἀπό τό ἐπιστημονικό συμβούλιο δυνάμει τῆς παρούσης συμβάσεως διατυπώνονται μέ κοινή συμφωνία όλων τῶν μελών του. Όταν δέν ἐπιτυγχάνεται κοινή συμφωνία τό συμβούλιο ἀναφέρει στήν ἔκθεσή του ὄλες τίς ἐκφρασθείσες γνῶμες ἐπί τοῦ θέματος πού μελετᾶται.

2.  Οἱ αποφάσεις τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου σχετικά μέ τήν ἐκλογή τῶν στελεχών, τή θέσπιση καί τήν τροποποίηση τοῦ κανονισμού καί τά ἄλλα θέματα πού ἀφοροῦν τήν ὀργάνωση τῆς ἐργασίας του λαμβάνονται μέ πλειοψηφία όλων τῶν παρόντων συμβαλλομένων μερών πού ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δε διαθέτει μία ψήφο. Οὑδεμία ψηφοφορία δύναται νά διεξαχθεῖ χωρίς ἀπαρτία δύο τρίτων τῶν συμβαλλομένων μερῶν.

3.  Τό ἐπιστημονικό συμβούλιο θεσπίζει καί τροποποιεῖ, ἄν ὑπάρξει ἀνάγκη, τόν κανονισμό περί διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεών τοῦ καί περί ασκήσεως τῶν καθηκόντων του.

Αρθρο ΧΙ

1.  Ἡ ἐπιτροπή ἁλιείας καλούμενη στό ἑξῆς «ἡ επιτροπή» εἶναι ὑπεύθυνη γιἁ τή διαχείριση καί διατήρηση τῶν ἁλιευτικῶν πόρων τῆς ζώνης διακανονισμοῦ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2.  Ἡ ἐπιτροπή δύναται νά υἱοθετήσει προτάσεις γιά κοινή δράση τῶν συμβαλλομένων μερῶν προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ άριστη χρησιμοποίηση τῶν ἁλιευτικών πόρων τῆς ζώνης διακανονισμοῦ. Ἡ ἐπιτροπή ἐξετάζει τίς προτάσεις αὑτές λαμβάνοντας ὑπόψη πληροφορίες ἤ συναφεῖς γνῶμες πού παρέχονται ἀπό τό ἐπιστημονικό συμβούλιο.

3.  Κάτα τήν ἄσκηση τῶν περιγραφομένων στην παράγραφο 2 καθηκόντων, ἡ ἐπιτροπή βεβαιώνεται ότι υφίσταται συμφωνία μεταξύ:

α) 

προτάσεως πού ἐφαρμόζεται σέ ἀπόθεμα ἤ ὁμάδα ἀποθεμάτων ἱχθύων ἀναπτυσσομένων τόσο στή ζώνη διακανονισμού όσο καί στή ζώνη πού κεῖται ἐντός τῆς δικαιοδοσίας ἀλιείας ἑνός παρακτίου Κράτους, ἤ προτάσεως, ἡ οποία ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς ἀλληλοεξαρτήσεως τῶν ειδών, θα εἶχε ἐπίπτωση ἐπί τοῦ ἀποθέματος ἤ ὁμάδος ἀποθεμάτων ἱχθύων ἀναπτυσσομένων ἐφ’ ὁλοκλήρου ἤ ἐν μέρει σέ ζώνη πού κείται ἐντός τῆς δικαιοδοσίας ἀλιείας ἑνός παρακτίου Κράτους, καί

β) 

τῶν μέτρων ἤ αποφάσεων περί διαχειρίσεως καί διατηρήσεως τοῦ ἐν λόγου ἀποθέματος ἤ ὁμάδος ἀποθεμάτων ίχθύων πού έλαβε τό παράκτιο Κράτος ὁσον ἀφορά τίς δραστηριότητες ἀλιείας πού ἀσκούνται στή ζώνη τῆς δικαιοδοσίας τοῦ ἐπί τοῦ θέματος.

Συνεπῶς, ἡ ἐπιτροπή καί τό ἐν λόγω παράκτιο Κράτος διευκολύνουν τό συντονισμό τῶν προτάσεων, μέτρων ἤ ἀποφάσεων αὑτών. Κάθε παράκτιο Κράτος πληροφορεῖ τήν ἐπιτροπή περί τῶν μέτρων καί ἀποφάσεών του για τούς σκοπούς τοῦ παρόντος άρθρου.

4.  Οἱ προτάσεις πού υἱοθετήθηκαν ἀπό τήν ἐπιτροπή καί ἀφοροῦν τήν κατανομή ἁλιεύματος ἐντός τῆς ζώνης διακανονισμοῦ πρέπει νά λαμβάνουν ὑπόψη τά συμφέροντα τῶν μελών τῆς ἐπιτροπής τῶν ὁποίων τά πλοία ἁλιεύουν ἐκ παραδόσεως στή ζώνη αὑτή· όσον ἁφορά τήν κατανομή τοῦ ἁλιεύματος στοὑς ἱχθυοτόπους Grand Banks καί Flemish Caps, τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς πρέπει νά καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή έναντι τοῦ συμβαλλομένου μέρους, τοῦ ὁποίου οἱ παράκτιες κοινότητες ἐξαρτώνται κυρίως ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἀποθεμάτων πού συνδέονται μέ τους ἱχθυοτόπους αὑτούς καί τό ὁποίο κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για νά εξασφαλίσει τή διατήρηση τῶν αποθεμάτων αυτών μέ διεθνή μέτρα, οργανώνοντας ιδίως τήν εποπτεία καί τον έλεγχο τῆς διεθνούς αλιείας πού ασκείται στους ιχθυότοπους αυτούς στα πλαίσια ἑνός διεθνούς προγράμματος αμοιβαίου ἐλέγχου.

5.  Ἡ ἐπιτροπή δύναται ἐπίσης νά υἱοθετήσει προτάσεις περί τῶν διεθνῶν μέτρων ἐλέγχου καί ἐποπτείας πού πρέπει νά ληφθούν στή ζώνη διακανονισμού ῶστε νά ἐξασφαλισθεί σ’ αὑτήν ἡ ἐφαρμογή τῆς παρούσης συμβάσεως καθώς καί τῶν μέτρων πού ἐλήφθησαν κατά τοὑς ὁρους τῆς παρούσης συμβάσεως.

6.  Ὁ ἐκτελεστικός γραμματεύς διαβιβάζει κάθε πρόταση πού υἱοθετείται ἁπό τήν επιτροπή σέ όλα τά συμβαλλόμενα μέρη καί κάνει ειδική μνεία τῆς ημερομηνίας διαβιβάσεως για τους σκοπούς τῆς παραγράφου 1 τοῦ άρθρου ΧΙΙ.

7.  Υπό τήν επιφύλαξη τῶν διατάξεων τοῦ άρθρου ΧΙΙ κάθε πρόταση πού υἱοθετεῖται ἀπό τήν ἐπιτροπή δυνάμει τοῦ παρόντος ἄρθρου καθίσταται ἐκτελεστό μέτρο για ὁλα τά συμβαλλόμενα μέρη ἀπό τήν ἡμερομηνία πού καθορίζεται ἀπό τήν ἐπιτροπή.

8.  Ἡ ἐπιτροπή δύναται νά ὑποβάλλει στο ἐπιστημονικό συμβούλιο ὁποιοδήποτε θέμα πού ἀναφέρεται στήν ἐπιστημονική βάση τῆς διαχειρίσεως καί διατηρήσεως τῶν ἁλιευτικών πόρων τῆς ζώνης διακανονισμού καθορίζοντας τά κριτήρια ἀναφοράς πού ἐφαρμόζονται γιά τήν ἐξέταση τοῦ θέματος αὑτοῦ.

9.  Ἡ ἐπιτροπή δύναται νά ἐπιστήσει τήν προσοχή όλων ἤ μερικών μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἐπί ὁποιουδήποτε θέματος πού ἀναφέρεται στοὑς στόχους καί στούς σκοπούς τῆς παρούσης συμβάσεως στή ζώνη διακανονισμοῦ.

Άρθρο ΧΙΙ

1.  Ἐάν ένα μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ὑποβάλλει στόν ἐκτελεστικο γραμματέα ἔνσταση κατά προτάσεως ἐντός ἐξήντα ἡμερών ἀπό τήν ἡμερομηνία διαβιβάσεως τῆς κοινοποιήσεως τῆς προτάσεως ἀπό τόν ἐκτελεστικό γραμματέα, ἡ πρόταση καθίσταται ἐκτελεστό μέτρο μετά τή λήξη σαράντα ημερών ἀπό τήν ἡμερομηνία διαβιβάσεως τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐνστάσεως αυτής στα συμβαλλόμενα μέρη. Από τή στιγμή αὑτή, κάθε ἄλλο μέλος τῆς ἐπιτροπῆς δύναται νά ὑποβάλλει κατά τόν ἴδιο τρόπο ἔνσταση πρό τῆς λήξεως τῆς συμπληρωματικῆς περιόδου τῶν σαράντα ἡμερών ἤ ἐντός τριάντα ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία διαβιβάσεως τῆς κοινοποιήσεως προς τά συμβαλλόμενα μέρη κάθε ἐνστάσεως πού ὑποβάλλεται κατά τή διάρκεια τῆς ἐν λόγω συμπληρωματικῆς περιόδου τῶν σαράντα ἡμερών, ἀνάλογα μέ τήν πιό βραδεία λήξη. Ἡ πρόταση καθίσταται τότε ἐκτελεστό μέτρο για όλα τά συμβαλλόμενα μέρη ἐξαιρέσει ἐκείνων πού ὑπέβαλαν ἔνσταση στο τέλος τής ἤ τῶν παραταθεισῶν περιόδων ὑποβολῆς τῶν ἐνστάσεων. Έν τούτοις, ἐάν στο τέλος αυτής ἤ αὐτών τῶν παραταθεισῶν περιόδων έχουν ὑποβληθεῖ ἐνστάσεις, στις ὁποίες ἐπιμένει ἡ πλειψηφία τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπής, ἡ πρόταση δέν καθίσταται ἐκτελεστό μέτρο, ἐκτός ἐάν όλα ἤ μερικά ἀπό τά μέλη τῆς ἐπιτροπής ἀποφασίσουν μεταξύ τους νά δεσμευτούν ἀπό αὐτή σέ μία συμφωνημένη ἡμερομηνία.

2.  Τό μέλος τῆς ἐπιτροπής πού ἔχει ὑποβάλλει ἔνσταση κατά προτάσεως δύναται νά τήν ἀποσύρει ὁποτεδήποτε· ἡ πρόταση γίνεται τότε ἀμέσως ἐκτελεστή για τό μέλος αὐτό, ὑπό τήν ἐπιφύλαξη τῆς ἐφαρμογῆς τῆς διαδικασίας ὑποβολής ἐνστάσεων πού προβλέπεται στό παρόν ἄρθρο.

3.  Ένα έτος μετά τήν ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῆς ἱσχύος ἑνός μέτρου, ὁποιοδήποτε μέλος τῆς ἐπιτροπής δύναται νά γνωστοποιήσει στον ἐκτελεστικό γραμματέα τήν πρόθεσή του νά μή δεσμευθεῖ ἀπό τό ἐν λόγω μέτρο· ἐάν ἡ γνωστοποίηση αὐτή δεν αποσυρθεί, τό ἐν λόγω μέτρο παύει νά δεσμεύει τό μέλος αυτό ἐνα ἐτος μετά τή λήψη τῆς γνωστοποιήσεως ἀπό τον εκτελεστικό γραμματέα. Σέ ὁποιοδήποτε χρόνο, ἀφ' ότου ἔνα μέτρο παύσει νά δεσμεύει ένα μέλος τῆς ἐπιτροπῆς δυνάμει τῆς παρούσης παραγράφου, παύει νά δεσμεύει καί οποιοδήποτε ἄλλο μέλος τῆς ἐπιτροπής, ἀπό τῆς λήψεως ἀπό τον ἐκτελεστικό γραμματέα γνωστοποιήσεως ἐκ μέρους τοῦ ἐν λόγω μέλους, στήν ὁποία ἀναφέρεται ἡ πρόθεσή του νά μήν δεσμευθεῖ.

4.  Ὁ ἐκτελεστικός γραμματεύς κοινοποιεῖ ἀμέσως σέ κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

α) 

τή λήψη κάθε ἐνστάσεως καί ἀνακλήσεως ἐνστάσεως πού ἀναφέρονται στἱς παραγράφους 1 καί 2·

β) 

τήν ἡμερομηνία, κατά τήν ὁποία κάθε πρόταση καθίσταται ἐκτελεστό μέτρο, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς παραγράφου 1·

γ) 

τή λήψη κάθε γνωστοποιήσεως, πού ἀναφέρεται στἡν παράγραφο 3.

Άρθρο ΧΙΙΙ

1.  Ἡ σύνθεση τῆς ἐπιτροπής ἐλέγχεται καί καθορίζεται ἀπό τό γενικό συμβούλιο κατά τήν ἐτησία συνεδρίασή του καί εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

α) 

όλα τά συμβαλλόμενα μέρη πού συμμετέχουν στην αλιεία τῆς ζώνης διακανονισμοῦ·

β) 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος πού έχει ἀποδείξει ἐπαρκώς στό γενικό συμβούλιο ότι ἐπιθυμεῖ νά συμμετάσχει στην αλιεία τῆς ζώνης διακανονισμοῦ κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους τῆς ἐτησίας αὐτῆς συνεδριάσεως ἤ κατά τή διάρκεια τοῦ ἑπομένου ἡμερολογιακοῦ ἔτους.

2.  Κάθε μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ὁρίζει κατά τήν τελευταία αὐτή συνεδρίαση τρεῖς ἀντιπροσώπους κατ’ ἀνώτατο όριο, πού δύνανται σέ κάθε συνεδρίαση τῆς ἐπιτροπῆς νά συνοδεύονται ἀπό ἀναπληρωτές, ἐμπειρογνώμονες καί συμβούλους.

3.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πού δεν εἶναι μέλος τῆς ἐπιτροπής δύναται νά συμμετέχει στίς συνεδριάσεις τῆς ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ παρατηρητοῦ.

4.  Ἡ ἐπιτροπή ἐκλέγει έναν πρόεδρο καί ἐναν ἀντιπρόεδρο πού συμπληρώνουν θητεία δύο ἐτῶν καί δύνανται νά ἐπανεκλεγούν, ἀλλά δέν δύνανται νά διατηρήσουν τή θέση τους πέραν τῶν τεσσάρων συναπτῶν ἐτών. Ὁ πρόεδρος καί ὁ ἀντιπρόεδρος εἶναι ἀντιπρόσωποι διαφορετικῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς.

5.  Κατόπιν αἰτήσεως ἑνός μέλους τῆς ἐπιτροπής, ὁ πρόεδρος δύναται νά συγκαλέσει σέ χρόνο καί τόπο τῆς ἐπιλογής του συνεδρίαση τῆς ἐπιτροπής ἐκτός τῆς ἐτησίας συνεδριάσεως πού προβλέπεται στο ἄρθρο IV.

6.  Ἡ ἐπιτροπή δύναται νά συστήσει τίς ἐπιτροπές καί ὐποεπιτροπές πού θεωρεῖ ἀναγκαῖες γιἁ τήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων καί ὑποχρεώσεών της.

Άρθρο XIV

1.  Κάθε μέλος τῆς ἐπιτροπής διαθέτει μία ψῆφο κατά τίς διαβουλεύσεις τῆς ἐπιτροπῆς.

2.  Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς λαμβάνονται μέ πλειοψηφία όλων τῶν παρόντων μελῶν τῆς ἐπιτροπής πού ψηφίζουν θετικά ἤ ἀρνητικά, δεν δύναται όμως νά διεξαχθεῖ ψηφοφορία αν δέν ὑπάρχει ἀπαρτία τῶν δύο τρίτων τῶν μελών τῆς ἐπιτροπῆς.

3.  Ἡ ἐπιτροπή θεσπίζει καί τροποποιεῖ, ἐάν ὑπάρξει ἀνάγκη, τόν κανονισμό περί διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεων καί περί ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων της.

Άρθρο ΧV

1.  Ἡ γραμματεία παρέχει ὐπηρεσίες στήν Όργάνωση κατά τήν άσκηση τῶν καθηκόντων καί ὑποχρεώσεών της.

2.  Διοικητικός προϊστάμενος τῆς γραμματείας εἶναι ὁ ἐκτελεστικός γραμματεύς πού διορίζεται ἀπό τό γενικό συμβούλιο κατά τή διαδικασία καί κατά τους όρους πού τίθενται ἀπό αὐτό.

3.  Τό προσωπικό τῆς γραμματείας διορίζεται ἀπό τον ἐκτελεστικό γραμματέα σύμφωνα μέ τον κανονισμό καί κατά τή διαδικασία πού θεσπίζει τό γενικό συμβούλιο.

4.  Ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ γενικοῦ συμβουλίου, ὁ ἐκτελεστικός γραμματεύς έχει πλήρη ἁρμοδιότητα ἐπί τοῦ προσωπικού τῆς γραμματείας καί ασκεί κάθε ἄλλο καθῆκον πού τοῦ ἀναθέτει τό γενικό συμβούλιο.

Άρθρο ΧVΙ

1.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τά έξοδα τῆς ἀντιπροσωπείας του σέ ὅλες τίς συνεδριάσεις πού συγκαλοῦνται δυνάμει τῆς παρούσης συμφωνίας.

2.  Τό γενικό συμβούλιο ψηφίζει τόν ἐτήσιο προϋπολογισμό τῆς ὀργανώσεως.

3.  Τό γενικό συμβούλιο καθορίζει τήν εἰσφορά κάθε συμβαλλομένου μέρους στον ἐτήσιο προϋπολογισμό ώς ἑξῆς:

α) 

10 % τοῦ προϋπολογισμοῦ κατανέμεται μεταξύ τῶν παρακτίων Κρατῶν ἀναλόγως τῶν ὀνομαστικῶν τοῦ ἁλιευμάτων ἐντός τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους πού τελειώνει δύο ἔτη πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους·

β) 

30 % τοῦ προϋπολογισμοῦ κατανέμεται εξἴσου μεταξύ όλων τῶν συμβαλλομένων μερῶν·

γ) 

60 % τοῦ προϋπολογισμοῦ κατανέμεται μεταξύ τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἀναλόγως τῶν ὀνομαστικῶν τους ἁλιευμάτων ἐντός τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους πού τελειώνει δύο ἔτη πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους.

Τά ὀνομαστικά ἁλιεύματα πού ἀναφέρονται ἀνωτέρω εἶναι τά καταχωρηθέντα ἁλιεύματα τῶν ειδῶν πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα Ι, τό ὁποῖο ἀποτελεί ἀναπόσπαστό τμῆμα τῆς παρούσης συμβάσεως.

4.  Ό ἐκτελεστικός γραμματεύς κοινοποιεί σέ κάθε συμβαλλόμενο μέρος τήν εἰσφορά τοῦ πού υπολογίζεται σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου καί τό συμβαλλόμενο μέρος τήν καταβάλλει στήν ὀργάνωση τό ταχύτερο δυνατόν μετά τήν κοινοποίηση αύτή.

5.  'Εκτός ἀντιθέτου ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ γενικοῦ συμβουλίου, οἱ εισφορές καταβάλλονται στό νόμισμα τοῦ κράτους, ὅπου ἔχει τήν ἔδρα τῆς ἡ Όργάνωση.

6.  Ύπό τήν επιφύλαξη τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παραγράφου 11 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τό γενικό συμβούλιο εγκρίνει κατά τήν πρώτη του συνεδρίαση ἕναν προϋπολογισμό για τό ύπόλοιπο τοῦ πρώτου οἰκονομικοῦ ἔτους, κατά τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ Όργάνωση, καί ὁ ἐκτελεστικός γραμματεύς διαβιβάζει στά συμβαλλόμενα μέρη ἀντίγραφα τοῦ προϋπολογισμοῦ αυτού συνοδευόμενα ἀπό τή γνωστοποίηση τῶν αντιστοίχων εἰσφορῶν τους.

7.  Γιά τά ἑπόμενα οἰκονομικά ἔτη, ὁ ἐκτελεστικός γραμματεύς υποβάλλει σέ κάθε συμβαλλόμενο μέρος ένα σχέδιο τοῦ ετησίου προϋπολογισμοῦ, συνοδευόμενο ἀπό πίνακα τῶν εισφορών, τουλάχιστον ἑξήντα ἡμέρες πρό τῆς ἐτησίας συνεδριάσεως τῆς Όργανώσεως, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας πρέπει νά ἐξετασθεῖ ὁ προϋπολογισμός.

8.  Συμβαλλόμενο μέρος πού προσχωρεῖ στήν παρούσα σύμβαση κατά τή διάρκεια τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους καταβάλλει για τό ἔτος αὐτό μέρος τῆς εἰσφοράς, τό ὁποῖο ὐπολογίζεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἡ ὁποία εἶναι ἀνάλογη μέ τόν ἀριθμό τῶν πλήρων μηνών τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους πού ἀπομένουν.

9.  Συμβαλλόμενο μέρος πού δεν κατέβαλε τήν εἰσφορά του κατά τή διάρκεια δύο συναπτῶν ἐτῶν στερεῖται τοῦ δικαιώματος ψήφου καί ύποβολῆς ἐνστάσεων σύμφωνα μέ τους ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως μέχρις ὅτου ἐκπληρώσει τίς ύποχρεώσεις του, ἐκτός ἐάν τό γενικό συμβούλιο ἀποφασίσει ἄλλως.

10.  Τά οἰκονομικά θέματα τῆς Όργανώσεως ἐξετάζονται κατ’ἔτος ἀπό ἐξωτερικούς πρός τήν Όργάνωση ἐλεγκτές πού ἐπιλέγονται ἀπό τό γενικό συμβούλιο.

11.  Έάν ἡ σύμβαση ἀρχίσει νά ἰσχύει τήν 1η Ιανουαρίου 1979, ἑφαρμόζονται οἱ διατάξεις τοῦ παραρτήματος ΙΙ, πού ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστό τμῆμα τῆς παρούσης συμβάσεως ἀντί ἐκείνων τῆς παραγράφου 6.

Άρθρο ΧVΙΙ

Τά συμβαλλόμενα μέρη συμφωνοῦν νά λάβουν τά ἀναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἐπιβολής ἐπαρκών κυρώσεων σέ περίπτωση παραβάσεως, γιά τήν ἐφαρμογή τῶν διατάξεων τῆς συμφωνίας καί νά ἐφαρμόσουν τά μέτρα πού καθίστανται ἐκτελεστικά σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 7 τοῦ ἄρθρου ΧΙ καί ἐκεῖνα πού ἰσχύουν σύμφωνα μέ τό ὄρθρο ΧΧΙΙΙ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβιβάζει στήν ἐπιτροπή ἐτήσια κατάσταση τῶν μέτρων πού ἐλήφθησαν για τό σκοπό αὐτό.

Άρθρο ΧVΙΙΙ

Τά συμβαλλόμενα μέρη συμφωνοῦν νά διατηρήσουν σέ ισχύ καί νά θέσουν σέ ἐκτέλεση ἐντός τῆς ζώνης διακανονισμοῦ ἕνα πρόγραμμα ἀμοιβαίου ἐλέγχου, ὅπως τό εφαρμοζόμενο δυνάμει τοῦ ἄρθρου ΧΧΙΙΙ ἤ τό τροποποιούμενο ἀπό τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παράγραφο 5 τοῦ ἄρθρου ΧΙ. Τό πρόγραμμα αὐτό παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη αμοιβαία δικαιώματα ἐπιβιβάσεως καί ἐπιθεωρήσεως τῶν πλοίων καθώς καί δικαίωμα διώξεως καί επιβολής κυρώσεων κατά τοῦ κράτους τῆς σημαίας βάσει τῶν αποδείξεων πού προέκυψαν ἀπό τήν επιβίβαση καί τήν ἐπιθεώρηση τοῦ πλοίου. Μία ἕκθεση τῶν διώξεων καί τῶν κυρώσεων πού επεβλήθησαν πρέπει νά περιληφθεῖ στήν ἐτήσια κατάσταση πού ἀναφέρεται στό ὄρθρο ΧVΙΙ.

Άρθρο ΧΙΧ

Τά συμβαλόμενα μέρη συμφωνοῦν νά ἐπιστήσουν τήν προσοχή κάθε Κράτους μη μέρους τῆς παρούσης συμβάσεως ἐπί οποιουδήποτε θέματος πού ἔχει σχέση μέ τίς δραστηριότητες ἁλιείας πού ἀσκοῦνται ἐντός τῆς ζώνης διακανονισμοῦ ἀπό ὑπηκόους ἤ πλοῖα τοῦ Κράτους αὐτού καί τό ὁποῖο φαίνεται ὅτι ἔχει ἀρνητική ἐπίπτωση στήν ἐπιδίωξη τῶν στόχων τῆς παρούσης συμβάσεως. Τά συμβαλλόμενα μέρη συμφωνοῦν εξάλλου νά διαβουλεύονται, ἐάν παρίσταται ἀνάγκη, ἐπί τῶν μέτρων πού πρέπει νά ληφθοῦν για τήν ἐπανόρθωση τῶν ἀρνητικών αὐτών ἐπιπτώσεων.

Άρθρο ΧΧ

1.  Ἡ ζώνη τῆς συμβάσεως διαιρεῖται σέ ἐπιστημονικές καί στατιστικές ὑποζῶνες, διαιρέσεις καί ὑποδιαιρέσεις, τῶν ὁποίων τά ὅρια εἶναι τά καθοριζόμενα στό παράρτημα ΙΙΙ τῆς παρούσης συμβάσεως.

2.  Κατόπιν αιτήσεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου, τό γενικό συμβούλιο δύναται μέ πλειοψηφία τῶν δύο τρίτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν συμβαλλομένων μερῶν νά τροποποιήσει, ἐάν κρίνει ἀναγκαίο για επιστημονικούς καί στατιστικούς σκοπούς, τά ὅρια τῶν ἐπιστημονικών καί στατιστικών ὑποζωνῶν, διαιρέσεων καί ὑποδιαιρέσεων πού καθορίζονται στό παράρτημα ΙΙΙ, ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς συμφώνου γνώμης κάθε παρακτίου Κράτους πού ἀσκεί δικαιοδοσία ἀλιείας σέ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς ἀναφερομένης ζώνης.

3.  Κατόπιν αιτήσεως τῆς ἐπιτροπής ἁλιείας καί μετά ἀπό γνώμη τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου, τό γενικό συμβούλιο δύναται μέ πλειοψηφία τῶν δύο τρίτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν συμβαλλομένων μερῶν νά διαιρέσει, ἐάν τό κρίνει ἀναγκαῖο για διοικητικούς σκοπούς, τή ζώνη διακνονισμοῦ σέ κατάλληλες διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις διακανονισμοῦ, οἱ ὁποῖες δύνανται ἐν συνεχεία νά τροποποιηθοῦν μέ τήν ἴδια διαδικασία. Τά ὅρια τῶν διαιρέσεων καί ὑποδιαιρέσεων αὐτών πρέπει νά καθορισθοῦν στό παράρτημα ΙΙΙ.

4.  Τό παράρτημα ΙΙΙ τῆς παρούσης συμβάσεως ὑπό τήν παρούσα μορφή τοῦ ἤ ὅπως τροποποιεῖται ἀπό καιρό δυνάμει τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστό μέρος τῆς παρούσης συμβάσεως.

Άρθρο ΧΧΙ

1.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται νά προτείνει τροποποιήσεις τῆς παρούσης συμβάσεως. Τό γενικό συμβούλιο τίς μελετᾶ καί τίς συζητεῖ κατά τή διάρκεια τῆς ετήσιας ἤ ἔκτακτης συνεδριάσεως. Κάθε σχέδιο τροποποιήσεως ἀποστέλλεται στον ἐκτελεστικό γραμματέα τουλάχιστον ἐνενήντα ἡμέρες πρό τῆς συνεδριάσεως, κατά τήν ὁποία ὑπολογίζεται ὅτι θα συζητηθεῖ, καί ὁ τελευταῖος αὐτός τό διαβιβάζει ἀμέσως σέ ὅλα τά συμβαλλόμενα μέρη.

2.  Τά σχέδια τροποποιήσεως τῆς παρούσης συμβάσεως ψηφίζονται ἀπό τό γενικό συμβούλιο μέ πλειψηφία τριῶν τετάρτων τοῦ ὅλου ἀριθμού τῶν συμβαλλομένων μερῶν καί ἐν συνεχεία διαβιβάζονται ἀπό τό θεματοφύλακα σέ ὅλα τά συμβαλλόμενα μέρη.

3.  Ἡ τροποποίηση ἀρχίζει νά ἰσχύει για ὅλα τά συμβαλλόμενα μέρη ἑκατόν εἴκοσι ἡμέρες ἀπό τήν ἡμερομηνία διαβιβάσεως τῆς κοινοποιήσεως μέ τήν ὁποία ὁ θεματοφύλακας γνωστοποιεῖ τή λήψη ἑγγράφου γνωστοποιήσεως ἑγκρίσεως τῆς τροποποιήσεως ἀπό τά τρία τέταρτα τοῦ ὅλου αριθμοῦ τῶν συμβαλλομένων μερῶν, ἐκτός ἄν ἄλλο συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιήσει στό θεματοφύλακα ἀντίρρηση γιά τήν τροποποίηση ἐντός ἐνενήντα ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία διαβιβάσεως πού ἐμφαίνεται στήν ἀπόδειξη λήψεως τοῦ θεματοφύλακα, ὁπότε ἡ τροποποίηση δεν ἀρχίζει νά ἰσχύει για κανένα συμβαλλόμενο μέρος.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πού προέβαλλε αντίρρηση σέ τροποποίηση δύναται νά τήν αποσύρει οποτεδήποτε. "Αν ἔχουν ἀποσυρθεῖ ὅλες οἱ ἀντιρρήσεις, ἡ τροποποίηση ἀρχίζει νά ισχύει για ὅλα τά συμβαλλόμενα μέρη εκατόν είκοσι ημέρες ἀπό τήν ημερομηνία διαβιβάσεως πού εμφαίνεται στήν κοινοποίηση, μέ τήν οποία ὁ θεματοφύλακας γνωστοποιεί τή λήψη τῆς τελευταίας ανακλήσεως.

4.  Κάθε μέρος πού προσχωρεῖ στήν παρούσα σύμβαση μετά τήν ψήφιση τροποποιήσεως σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου θεωρείται ὅτι ἔχει εγκρίνει τήν τροποποίηση αὐτή.

5.  Ό θεματοφύλακας κοινοποιεῖ ἀμελλητί σέ ὅλα τά συμβαλλόμενα μέρη τή λήψη τῶν γνωστοποιήσεων ἐγκρίσεως τῶν τροποποιήσεων, τῶν γνωστοποιήσεων ἀντιρρήσεων ἤ ανακλήσεως ἀντιρρήσεων καθώς καί τήν ἔναρξη ἰσχύος τῶν τροποποιήσεων.

Άρθρο ΧΧΙΙ

1.  Τά μέρη πού ἀντιπροσωπεύονται στή διπλωματική συνδιάσκεψη γιά τό μέλλον τῆς πολυμεροῦς συνεργασίας στον τομέα τῆς ἁλιείας τοῦ Βορειοδυτικοῦ 'Ατλαντικοῦ πού ἔλαβε χώρα στήν Όττάβα ἀπό 11 έως 21 Όκτωβρίου 1977, δύνανται νά ὑπογράψουν τήν παρούσα σύμβαση ἕως τήν 31η Δεκεμβρίου 1978, στήν Όττάβα. Ἡ σύμβαση θα εἶναι ἐν συνεχεία ἀνοικτή για προσχώρηση.

2.  Ἡ παρούσα σύμβαση ῦπόκειται σέ κύρωση, ἀποδοχή ἤ ἔγκριση ἀπό τους ῦπογράφοντες καί τά ἔγγραφα κυρώσεως, ἀποδοχῆς ἤ ἐγκρίσεως κατατίθενται στήν κυβέρνηση τοῦ Καναδᾶ, ἡ ὁποία καλεῖται στήν παρούσα σύμβαση «ὁ θεματοφύλακας».

3.  Ἡ παρούσα σύμβαση ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ 'Ιανουαρίου μετά τήν κατάθεση τῶν ἐγγράφων κυρώσεως, ἀποδοχής ἤ ἐγκρίσεως τουλάχιστον ἕξι ὑπογραφόντων, ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας τουλάχιστον ἀσκεῖ δικαιοδοσία ἁλιείας στα ὕδατα πού αποτελοῦν μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως.

4.  Κάθε μέρος πού δεν ὑπέγραψε τήν παρούσα σύμβαση δύναται νά προσχωρήσει σ’ αύτή δι’ ἐγγράφου κοινοποιήσεως προς τό θεματοφύλακα. Όἱ προσχωρήσεις πού ελήφθησαν ἀπό τό θεματοφύλακα πρό τῆς ἡμερομηνίας ἐνάρξεως ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως ἀρχίζουν νά ἰσχύουν ἀπό τήν ἐν λόγω ἡμερομηνία. Οἱ προσχωρήσεις πού ἐλήφθησαν ἀπό τό θεματοφύλακα μετά τήν ἡμερομηνία ἐνάρξεως ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως ἀρχίζουν νά ἰσχύουν κατά τήν ημερομηνία λήψεως αὐτών ἀπό τό θεματοφύλακα.

5.  Ό θεματοφύλακας πληροφορεῖ ὅλους τους ὑπογράφοντες καί ὅλα τά μέρη πού προσχώρησαν για τίς κατατεθεῖσες κυρώσεις, ἀποδοχές ἤ ἐγκρίσεις καί για τίς ληφθεῖσες προσχωρήσεις.

6.  Ό θεματοφύλακας συγκαλεῖ τήν πρώτη συνεδρίαση τῆς Όργανώσεως τό ἀργότερο ἕξι μῆνες μετά τήν ἕναρξη ἰσχύος τῆς συμβάσεως καί διαβιβάζει τήν προσωρινή ἡμερησία διάταξη σέ κάθε συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον ἕνα μήνα πρό τῆς ἡμερομηνίας τῆς συνεδριάσεως.

Άρθρο ΧΧΙΙΙ

Κατά τήν ἕναρξη ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως κάθε πρόταση, ἡ ὁποία διαβιβάσθηκε ἤ ἴσχυσε δυνάμει τοῦ ἄρθρου VIII τῆς διεθνοῦς συμφωνίας τοῦ 1949 για τήν ἁλιεία τοῦ Βορειοδυτικοῦ Ατλαντικοῦ (σύμβαση ICNAF) καθίσταται, ὑπό τήν ἐπιφύλαξη τῶν διατάξεων τῆς συμβάσεως ICNAF, ἐκτελεστό μέτρο για κάθε συμβαλλόμενο μέρος ώς προς τή ζώνη διακανονισμοῦ, εἶτε αμέσως, ἐάν ἡ πρόταση εἴχε ἤδη τεθεῖ σέ ἰσχύ δυνάμει τῆς συμβάσεως ICNAF, εἶτε κατά τό χρόνο κατά τόν ὁποῖο πρέπεῖ νά τεθεί σέ ἰσχύ δυνάμει τῆς ἐν λόγω συμβάσεως. 'Υπό τήν ἐπιφύλαξη τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου ΧΙΙ, κάθε μέτρο τοῦ εἴδους αὑτοῦ παραμένει ἐκτελεστό για κάθε συμβαλλόμενο μέρος ώς τή λήξη του ἤ τήν ἀντικατάστασή τοῦ ἀπό τό μέτρο πού κατέστη ἐκτελεστό σύμφωνα μέ τό ὄρθρο ΧΙ τῆς παρούσης συμβάσεως, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι μία τέτοια ἀντικατάσταση δεν δύναται νά τεθεῖ σέ ἰσχύ πρό τῆς παρελεύσεως ἑνός ἔτους ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης συμβάσεως.

Άρθρο ΧΧΙV

1.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, δύναται νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τή σύμβαση τήν 31η Δεκεμβρίου ὁποιουδήποτε ἔτους διά γνωστοποιήσεως τἤν 30ή ἤ πρό τῆς 30ῆς Ιουνίου τοῦ ἰδιου ἔτους στό θεματοφύλακα, ὁ ὁποῖος ἀποστέλλει ἀντίγραφα τῆς γνωστοποιήσεως αὐτής στα συμβαλλόμενα μέρη.

2.  Κάθε ἄλλο μέρος δύναται ώς ἐκ τούτου νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τή σύμβαση τήν ίδια 31η Δεκεμβρίου, διά γνωστοποιήσεως στό θεματοφύλακα τό ἀργότερο ἔνα μήνα μετά τή λήψη τοῦ ἀντιγράφου γνωστοποιήσεως ἀποσύρσεως πού τοῦ ἀπεστάλη σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Άρθρο ΧΧV

1.  Τό πρωτότυπο τῆς συμβάσεως κατατίθεται στήν Κυβέρνηση τοῦ Καναδᾶ πού διαβιβάζει κεκυρωμένα ἀντίγραφα σέ όλους τοῦ ὑπογράφοντες καί σέ ὅλα τά μέλη πού ἔχουν προσχωρήσει.

2.  Ό θεματοφύλακας καταχωρίζει τή σύμβαση στή Γραμματεία τῶν 'Ηνωμένων 'Εθνῶν.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω οἱ ὑπογράφοντες, δεόντως ἐξουσιοδοτημένοι, ὑπέγραψαν τήν παρούσα σύμβαση.

Έγινε στήν Όττάβα, στις 24 Όκτωβρίου 1976, σέ ένα μόνο ἀντίτυπο, στήν ἀγγλική καί γαλλική γλώσσα καί κάθε κείμενο εἶναι ἐξἴσου αὐθεντικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Πίνακας ειδών γιά τόν καθορισμό τών όνομαστικών άλιευμάτων πού χρησιμοποιούνται γιά τόν ύπολογισμό τού έτησίου προϋπολογισμού σύμφωνα μέ τό άρθρο ΧVI:Βακαλάος ...

Gadus morrhua

Καλλαρίες ...

Melanogrammus aeglefinus

Σεβαστοί τού Ατλαντικού ...

Sebastes marinus

Μερλούκιος άργυρός ...

Merluccius bilinearis

Βακαλάος ...

Urophycis chuss

Βακαλάος ...

Pollachius virens

Πλάτακες τού Καναδά ...

Hippoglossoides platessoides

Πλάτακες γκρί ...

Glyptocephalus cynoglossus

Πλευρονήπτης μέ κίτρινη ούρά ...

Limanda ferruginea

Γλωσσοειδές της Γροιλανδίας ...

Reinhardtius hippoglossoides

Πετρόψαρο ...

Macroyrus rupestris

Ρέγγα Ατλαντικού ...

Glupea harengus

Σκόμβρος μπλε ...

Scomber scombnrus

Τριάκανθος ...

Peprilus triacanthus

Φρίσσα ...

Alosa pseudoharengus

Γουρλομάτης ...

Argentina silus

Μπακαλιαράκι, σύκο ...

Mallotus villosus

Καλαμάρι μέ μακριά πτερύγια ...

Loligo pealei

Καλαμάρι μέ κοντά πτερύγια ...

Illex illecebrosus

Γαρίδες ...

Είδος Pandalus

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Προσωρινές οίκονομικές διατάξεις

1. Συμβαλλόμενο μέρος που είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος τής διεθνούς συμβάσεως γιά τήν άλιεία τού Βορειο-Δυτικού Ατλαντικού κατά τή διάρκεια όλοκλήρου τού έτους 1979 δέν πληρώνει είσφορά στήν Οργάνωση κατά τό έτος αύτό. Τά άλλα συμβαλλόμενα μέρη πού κατέθεσαν τά έγγραφα κυρώσεως, άποδοχής, ή έγκρίσεως ή πού προσχώρησαν στή σύμβαση πρό τής 31ης Δεκεμβρίου 1979 καταβάλλουν τό ποσό πού άναφέρεται στό συνημμένο παράρτημα. Η εισφορά κάθε συμβαλλομένου μέρους πού δέν προβλέπεται στό παράρτημα καθορίζεται άπό τό γενικό συμβούλιο.

2. Τά συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν τίς πληρωτέες είσφορές δυνάμει τής παραγράφου 1 τό ταχύτερο δυνατό μετά τήν 1η Ιανουαρίου 1979 ή μετά τήν προσχώρησή τους στή σύμβαση, άνάλογα μέ την τελευταία προθεσμία.

Παράρτημα τού παραρτήματος ΙΙ τής συμβάσεωςΣυμβαλλόμενα μέρη

Εισφορές τού 1979

(σέ δολλάρια)

Βουλγαρία

16 325

Καναδάς

82 852

Ευρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότης

74 254

Κούβα

20 211

Δανία (Νήσοι Φερόες)

6 473

Ισπανία

26 224

Ηνωμένες Πολιτείες

29 947

Ισλανδία

12 293

Ιαπωνία

16 697

Νορβηγία

21 107

Πολωνία

29 316

Πορτογαλία

22 716

Ανατολική Γερμανία

19 266

Ρουμανία

15 472

Σοβιετική Ένωση

72 133

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

'Επιστημονικές καί στατιστικές ὑποζῶνες, διαιρέσεις καί ὑποδιαιρέσεις

Oἱ ἐπιστημονικές καί στατιστικές ὑποζῶνες, διαιρέσεις καί ὑποδιαιρέσεις πού προβλέπονται στό ἀρθρο XX τῆς παρούσης συμβάσεως είναι οἱ ἀκόλουθες:

▼M1

1. α) 

Ύποζώνη 00

τό μέρος της ζώνης τῆς συμβάσεως, πού όροθετεῖται νότια ἀπό γραμμή, πού χαράσσεται ἐντελῶς ἀνατολικά ἀπό σημείο πού κεῖται σέ 61o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 65o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους ἔως σημείου πού κεῖται σέ 61o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 59o 00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, καί άπό έκεῖ πρός νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μῆκος διαστηματικῆς γραμμῆς μέχρι σημείου κειμένου σέ 60o12' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 57o13' δυτικού γεωγραφικοῦ μήκους κατόπιν άνατολικά όροθετεΐται ἀπό μιά σειρά γεωδαισιακῶν γραμμών πού συνδέουν τά ἀκόλουθα σημεῖα:Σημεῖο

Γζωγραφικό πλάτος

Γζωγραφικό μῆκος

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

καί κατόπιν ἐντελώς βόρεια μέχρι τοῦ παραλλήλου 78o 10' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους· δυτικά ὁροθετεῖται ἀπό γραμμή πού ξεκινᾶ σέ 61o00' βόρειο γεωγραφικό πλάτος καί 65o 00' δυτικό γεωγραφικό μῆκος καί πού χαράσσεται πρός βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μῆκος διαστηματικῆς γραμμῆς πρός τήν άκτή τοῦ Baffin Island στό East Bluff (61o 55' βόρειο γεωγραφικό πλάτος καί 66o 20' δυτικό γεωγραφικό μῆκος) καί κατόπιν πρός βόρεια κατεύθυνση κατά μῆκος τῆς άκτῆς τοῦ Baffin Island, Bylot Island, Devon Island καί Ellesmere Island καί ἀκολουθώντας τόν ὀγδοηκοστό μεσημβρινό δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους στά ὓδατα πού κεῖνται μεταξύ αύτών τῶν νήσων μέχρι τῆς παραλλήλου 78o 10' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους· βόρεια όροθετεΐται ἀπό τήν παράλληλο 78o 10' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους.

▼B

1. β) 

Ἧ ὑποζώνη 0 περιλαμβάνει δύο διαιρέσεις:Διαίρεση 0Α

—  Τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται βόρεια τοῦ παραλλήλου 66o15'βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους·

Διαίρεση 0Β

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται νότια τοῦ παραλλήλου 66o15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους.

▼M1

2. α) 

Ύποζώνη 1

τό μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τῆς ύποζώνης 0 καί βόρεια καί ἀνατολικά μιᾶς διαστηματικῆς γραμμῆς πού συνδέει ἔνα σημεῖο πού κεῖται σέ 60o 12' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 57o 13' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους μέ ἔνα σημεῖο πού κείται σέ 52o 15' βορείου γεωγραφικού πλάτους καί 42o 00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους.

▼B

2. β) 

Ἧ ὑποζώνη 1 περιλαμβάνει ἕξι διαιρέσεις:Διαίρεση 1Α

—  Τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται βόρεια τῆς παραλλήλου 68o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (Christian shaab)·

Διαίρεση 1B

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς παραλλήλου 66o15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (5 ναυτικά μίλια βόρεια τοῦ Umanarsugssuak), καί τοῦ παραλλήλου τῶν 68o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (Christian shaab)·

Διαίρεση 1C

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς παραλλήλου 64o15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (4 ναυτικά μίλια βόρεια τοῦ Godthaab) καί τῆς παραλλήλου 66o 15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (5 ναυτικά μίλια βόρεια τοῦ Uma-narsugssuak)·

Διαίρεση 1D

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς παραλλήλου 62o30' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (παγετώνας τοῦ Frederikshaab) καί τοῦ παραλλήλου 64o15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (4 ναυτικά μίλια βόρεια τοῦ Godthaab)·

Διαίρεση 1Ε

—  τό μέρος τῆς ύποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς παραλλήλου 60o45' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (ἀκρωτήριο Desolation) καί τοῦ παραλλήλου 62o30' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (παγετώνα τοῦ Frederikshaab)·

Διαίρεση 1F

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται νότια τῆς παραλλήλου 60o4512Μ βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (ἀκρωτήριο Desolation).

3. α) 

Ύποζώνη 2

Τό μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τοῦ μεσημβρινοῦ 64o30' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους στήν περιοχή τοῦ στενοῦ τοῦ Hudson, νότια τῆς ὑποζώνης 0, νότια καi δυτικά τῆς ὑποζώνης 1 καί βόρεια τῆς παραλλήλου 52o 15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους.

3. β) 

Ἧ ὑποζώνη 2 περιλαμβάνει τρεῖς διαιρέσεις:Διαίρεση 2G

—  Τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται βόρεια τῆς παραλλήλου 51o40' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (ἀκρωτήριο Mugford)·

Διαίρεση 2Η

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς παραλλήλου 55o20' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (Hopedale) καί τῆς παραλλήλου 57o40' βορείου γεωγρατ φικοῦ πλάτους (ἀκρωτήριο Mugford)·

Διαίρεση 2J

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται νότια τῆς παραλλήλου 55o20' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (Hopedale).

4. α) 

Ύποζώνη 3

Τό μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως πού ἐκτείνεται νότια τῆς παράλληλου 52o15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους· ἀνατολικά γραμμῆς πού χαράσσεται ἐντελώς βόρεια ἀπό τό ἀκρωτήριο Bauld, ἐπί τῆς ἀκτῆς τῆς Νέας-Γῆς ἕως τίς 52o12' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους· βόρεια τῆς παραλλήλου 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους· καί ἀνατολικά καί βόρεια διαστηματικῆς γραμμῆς πού ἀρχίζει στις 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 50o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους καί έκτεινομένη πρός βορειοδυτική κατεύθυνση γιά νά διασχίσει σημεῖο πού κεῖται στiς 43o30' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 55o00' δυτικοῦ μήκους πρός τήν κατεύθυνση σημείου πού κεῖται στiς 47o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους έως δτου συναντήσει εὐθεία γραμμή πού συνδέει τό άκρωτήριο Ray ἐπί τῆς ἀκτῆς τῆς Νέας-Γῆς μέ τό ἀκρωτήριο Nord, ἐπί τῆς νήσου τοῦ Cap-breton· ἀπό ἐκεῖ πρός βορειοανατολκή κατεύθυνση πού ακολουθεῖ τήν ἐν λόγω εὐθεία γραμμή έως τό ἀκρωτήριο Ray.

4. β) 

Ἧ ὑποζώνη 3 περιλαμβάνει ἕξι διαιρέσεις:Διαίρεση 3Κ

—  Τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται βόρεια τῆς παραλλήλου 49o15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους (ἀκρωτήριο Frehel, Νέα-Γῆ)·

Διαίρεση 3L

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῶν ἀκτῶν τῆς Νέας-Γῆς ἀπό τό ἀκρωτήριο Frehel έως τό ἀκρωτήριο Saint Marie καί μιᾶς γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως : ἀρχίζει ἀπό τό ἀκρωτήριο Frehel καί ἐκτείνεται ἐντελῶς ανατολικά έως τό μεσημβρινό 46o30' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια έως τήν παράλληλο 46o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς δυτικά έως τό μεσημβρινό 54o30' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, καί ἀπό ἐκεῖ άκολουθώντας μία διαστηματική γραμμή έως τό άκρωτήριο Saint Marie (Νέα-Γῆ)·

Διαίρεση 3Μ

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται νότια τῆς παραλλήλου 49o 15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί ανατολικά τοῦ-μεσημβρινοῦ 46o30' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

Διαίρεση 3Ν

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται νότια τής παραλλήλου 46o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί μεταξύ τῶν μεσημβρινών 46o00' καί 54o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

Διαίρεση 3o

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης ποὑ ἐκτείνεται νότια τῆς παραλλήλου 46o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί μεταξύ τῶν μεσημβρινών 51o00' καί 54o30' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

Διαίρεση 3Ρ

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται νότια τῆς άκτῆς τῆς Νέας-Γῆς καί δυτικά γραμμής πού χαράσσεται ἀπό τό ἀκρωτήριο Saint Marie (Νέα-Γῆ) ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 46o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 54o30' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, καί ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια ἕως τό δριο τῆς ὑποζώνης.

Ἧ διαίρεση 3Ρ περιλαμβάνει 2 ὑποδιαιρέσεις:3Pn

—  Βορειοδυτική ὑποδιαίρεση, τό μἐρος τῆς διαιρέσεως 3Ρ πού ἐκτείνεται βορειοδυτικά γραμμῆς πού χαράσσεται ἀπό τήν νῆσο Burgeo (Νέα-Γῆ) πρός περίπου νοτιοδυτική κατεύθυνση ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 46o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 58o50' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

3Ps

—  νοτιοανατολική ὑποδιαίρεση, τό μέρος τῆς διαιρέσεως 3Ρ πού ἐκτείνεται νοτιοανατολικά τῆς γραμμῆς πού χαράσσεται γιά τήν ὑποδιαίρεση 3Rn

5. α) 

Ύποζώνη 4

τό μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως πού ἐκτείνεται βόρεια τῆς παραλλήλου 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, δυτικά τῆς ὑποζώνης 3 καί ἀνατολικά γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως : ἀρχίζοντας ἀπό τἀ άκρα τῶν διεθνῶν συνόρων μεταξύ τῶν Ἧνωμένων Πολιτειῶν τῆς 'Αμερικῆς καί τοῦ Καναδᾶ στό κανάλι Grand-Maman, ένα σημεῖο πού κεῖται 44o46'35,346" βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 66o54' 11,253" δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ χαράσσεται ἐντελῶς νότια έως τόν παράλληλο τῶν 43o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους· ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς δυτικά έως τόν μεσημβρινό 67o40' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους· ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια έως τόν παράλληλο 42o20' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους· ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς ἀνατολικά έως ένα σημεῖο πού κεῖται 66o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους· ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός νοτιοανατολική κατεύθυνση έως ένα σημεῖο πού κεῖται 42o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 65o40' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους· ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια έως τόν παράλληλο 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους.

5. β) 

Ἧ ὑποζώνη 4 περιλαμβάνει ἕξι διαιρέσεις:διαίρεση 4R

—  Τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς ἀκτής τῆς Νέας-Γῆς ἀπό τό ἀκρωτήριο Bauld έως τό ἀκρωτήριο Ray καί μιᾶς γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως : ἀρχίζοντας ἀπό τό ἀκρωτήριο Bauki καί συνεχίζοντας ἐντελῶς βόρεια έως τήν παράλληλο 52o 15' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς δυτικά ἐως τήν ἀκτή τοῦ Λαμπραντόρ. ἀπό ἐκεῖ κατά μῆκος τῆς ἀκτῆς τοῦ Λαμ- πραντόρ, ἕως τά άκρα τῶν συνόρων μεταξύ τοῦ Λαμπραντόρ καί τοῦ Κεμπέκ, ἀπό ἐκεῖ, ἀκολουθώντας μία διαστηματική γραμμή, πρός νοτιοδυτική κατεύθυνση ἕως ένα σημεῖο πού κεῖται 49o25' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ, ἐντελῶς νότια ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 47o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθώντας διαστηματική γραμμή πρός νοτιοανατολική κατεύθυνση ἕως τό σημεῖο, δπου τό δριο τῆς ῦποζώνης 3 τέμνει τήν εύθεία γραμμή πού συνδέει τό ἀκρωτήριο Nord (Νέα Σκωτία) μέ τό ἀκρωτήριο Ray (Νέα Γῆ) καί ἀπό ἐκεῖ ἕως τό ἀκρωτήριο Ray (Νέα Γῆ)·

διαίρεση 4S

—  τό μέρος τῆς ύποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς νότιας ἀκτῆς τῆς ἐπαρχίας τοῦ Κεμπέκ, ἀπό τά άκρα τῶν συνόρων μεταξύ τοῦ Λαμπραντόρ καί τοῦ Κεμπέκ ἕως τό Pointe-des-Monts καί μιᾶς γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως: ἀρχίζει στό Pointe-des-Monts καί χαράσσεται ἐντελῶς ἀνατολικἀ ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 49o25' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 64o40' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός ἀνατολικο-νοτιο-ἀνατο- λική κατεύθυνση ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 47o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς βόρεια ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 49o25' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, καί ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός βορειοανατολική κατεύθυνση, ἕως τά άκρα τῶν συνόρων μεταξύ τοῦ Λαμπραντόρ καί τοῦ Κεμπέκ·

Διαίρεση 4Τ

—  τό μέρος τῆς ύποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τών ἀκτῶν τῆς Νέας Σκωτίας, τοῦ Νέου Brunswick καί τοῦ Κεμπέκ ἀπό τό άκρωτήριο Nord ἕως τό Pointe-des- Monts καί μιᾶς γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως: ἀρχίζει στό Pointe- des-Monts καί χαράσσεται ἐντελῶς ἀνατολικά ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 49o25' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 64o40' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός νοτιοανατολική κατεύθυνση έως ένα σημεῖο πού κεῖται 47o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους καί ἀπό κεῖ ἀκολουθώντας μία διαστηματική γραμμή μέ νότια κατεύθυνση ἕως τό ἀκρωτήριο Nord (Νέα Σκωτία).

Διαίρεση 4V

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς ἀκτῆς τῆς ΝέαςΣκωτίας ἀπό τό ἀκρωτήριο Nord ἕως τό Fourchu καί μιᾶς γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκο¬λούθως : ἀρχίζει ἀπό τό Fourchu καί ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός ἀνατολική κατεύθυνση ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 45o40' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ. ἐντελώς νότια κατά μήκος τοῦ μεσημβρινοῦ 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους έως τόν παράλληλο 44o10' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς ἀνατολικά, έως τό μεσημβρινό 59o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια έως τόν παράλληλο 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς ἀνατολικά ἕως ἕνα σημεῖο, δπου τό δριο μεταξῦ τῶν ύποζωνῶν 3 καί 4 τέμνει τόν παράλληλο 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ κατά μῆκος τοῦ όρίου μεταξύ τῶν ὑποζωνῶν 3 καί 4 καί γραμμής πού τήν προεκτείνει πρός βορειοδυτική κατεύθυνση ἕως ἕνα σημεῖο πού κεῖται 47o50' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους καί ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμ¬μή πρός νότια κατεύθυνση έως τό ἀκρωτήριο Nord (Νέα Σκωτία).

Ἧ διαίρεση 4V περιλαμβάνει δύο ὑποδιαιρέσεις:4Vn

—  Ἧ βόρεια ὑποδιαίρεση- τό μέρος τῆς διαιρέσεως 4V πού ἐκτείνεται νότια τοῦ παραλλήλου 45o40' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους·

4Vs

—  νότια ὑποδιαίρεση — τό μέρος τῆς διαιρέσεως 4V πού ἐκτείνεται νότια τοῦ παραλλήλου 45o40' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους·Διαίρεση 4W

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς ἀκτῆς τῆς Νέας Σκωτίας ἀπό τό Halifax έως τό Fourchu καί μιᾶς γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως : αρχίζει ἀπό τό Fourchu καί ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός τήν ἀνατολική κατεύθυνση ἕως ἕνα σημεῖο πού κείται 45o40' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια κατά μήκος τοῦ μεσημβρινοῦ 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους έως τήν παράλληλο 44o10' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς άνατολικά έως τό μεσημβρινό 59o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια ἐως τῆν παράλ¬ληλο 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς δυτικἀ ἐως τό μεσημβρινό 63o20' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελώς βόρεια ἐως ένα σημεῖο τοῦ μεσημβρινοῦ αὐτοῦ πού κεῖται 44o20' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός βορειοδυτική κα¬τεύθυνση έως τό Halifax (Νέα Σκωτία)·

Διαίρεση 4Χ

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τοῦ δυτικοῦ ὁρίου τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τοῦ δυτικοῦ ὁρίου τῆς ὑποζώνης 4 καί τῶν ἀκτῶν τοῦ Νέου Brunswick καί τῆς Νέας Σκωτίας ἀπό τά ἀκρα τῶν συνόρων μεταξύ τού Νέου Brunswick καί τοῦ Maine έως τό Halifax, καί μιᾶς γραμμῆς πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως: ἀρχίζει ἀπό τό Halifax καί ακολουθεῖ διαστηματική γραμμή πρός νοτιο ἀνατολική κατεύθυνση ἕως ἕνα σημείο πού κεῖται 44o20' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί 63o20' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια έως τήν παράλληλο τῶν 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί ἀπό ἐκεῖ ἐντελώς δυτικά έως τό μεσημβρινό 65o4C δυτικοῦ μήκους.

6. α) 

Ύποζώνη 5

Τό μέρος τῆς ζώνης τῆς συμβάσεως πού ἐκτείνεται δυτικά τοῦ δυτικοῦ ὁρίου τῆς ὑποζώνης 4, βόρεια τῆς παραλλήλου 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί ἀνατολικά τοῦ μεσημβρινοῦ 71o40' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους.

6. β) 

Ἧ ύποζώνη 5 περιλαμβάνει δύο διαιρέσεις:Διαίρεση 5Υ

—  Τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται μεταξύ τῶν άκτῶν τῆς Maine τοῦ Νέου Hampshire καί τῆς Μασσαχουσέττης ἀπό τά σύνορα μεταξύ τῆς Maine καί τοῦ Νέου Brunswick έως 70o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους έως τό ἀκρωτήριο Cod (πού κεῖται περίπου 42o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους) καί μιᾶς γραμμής πού χαράσσεται ὡς ἀκολούθως : ἀρχίζει ἀπό ένα σημεῖο τοῦ ακρωτηρίου Cod (πού κεῖται 70o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους περίπου 42o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους) καί χαράσσεται ἐντελῶς βόρεια έως 42o20' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελώς ἀνατολικά έως 67o40' δυτικοῦ γεωγραφικού μήκους στό δριο μεταξύ τῶν ὑποζωνῶν 4 καί 5 καί ἀπό ἐκεῖ ἀκολουθεί τό δριο αύτό έως τά σύνορα μεταξύ Καναδᾶ καί 'Ηνωμένων Πολιτειών·

Διαίρεση 5Ζ

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται νότια καί ἀνατολικά τῆς διαιρέσεως 5Υ.

Ἧ Διαίρεση 5Ζ περιλαμβάνει δύο μέρη:5Ze

—  Ἀνατολικό μέρος, τό μέρος τῆς διαιρέσεως 5Ζ πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τοῦ μεσημβρινοῦ 70o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

5Zw

—  δυτικό μέρος, τό μέρος τής διαιρέσεως 5Ζ πού ἐκτείνεται δυτικά τοῦ μεσημβρι νοῦ 70o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους.

7. α) 

Ύποζώνη 6

Τό μέρος τῆς ζώνης τῆς συμφωνίας πού καθορίζεται ἀπό μία γραμμή πού αρχίζει ἀπό ένα σημεῖο τῆς ἀκτῆς τοῦ Rhode Island πού κεῖται 71o40' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους καί χαράσσεται ἐντελῶς νότια ἐως 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελώς ανατολικά έως 42o00' δυτικοῦ γεωγραφικού μήκους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελῶς νότια ἐως τις 35o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους, ἀπό ἐκεῖ ἐντελώς δυτικά ἐως τήν ἀκτή τῆς βορείου ’Αμερικῆς καί ἀπό ἐκεῖ πρός βόρεια κατεύθυνση κατά μῆκος τῆς ἀκτῆς τῆς βορείου ’Αμερικῆς έως τό σημεῖο τῆς ἀκτῆς τοῦ Rhode Island πού κεῖται 71o40' δυτικού γεωγραφικοῦ μήκους.

7. β) 

Ἧ ὑποζώνη 6 περιλαμβάνει ὀκτώ διαιρέσεις:Διαίρεση 6Α

—  Τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται βόρεια τοῦ παραλλήλου 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί δυτικά τῆς ὑποζώνης 5·

Διαίρεση 6Β

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται δυτικά 70o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, νότια τοῦ παραλλήλου 39o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους καί βόρεια καί δυτικά μιᾶς γραμμῆς κατά μῆκος, δυτικῆς κατευθύνσεως πρός τήν παράλληλο 37o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους πρός δυτική κατεύθυνση έως τις 76o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, καί ἀπό ἐκεῖ χαρἀσσεται ἐντελώς νότια ἐως τό ἀκρωτῆριο Henry (Βιργινία)·

Διαίρεση 6C

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται δυτικά 70o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους καί νότια τῆς παραλλήλου 35o00' βορείου γεωγραφικοῦ πλάτους·

Διαίρεση 6D

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τῶν διαιρέσεων 6Β καί 6C καί δυτικά 65o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

Διαίρεση 6Ε

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τῆς διαιρέσεως 6D δυτικά 60o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

Διαίρεση 6F

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τῆς διαιρέσεως 6Ε καί δυτικά 55o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

Διαίρεση 6G

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τῆς διαιρέσεως 6F καί δυτικά Sio00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους·

Διαίρεση 6Η

—  τό μέρος τῆς ὑποζώνης πού ἐκτείνεται ἀνατολικά τῆς διαιρέσεως 6G καί δυτικά 42o00' δυτικοῦ γεωγραφικοῦ μήκους.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.