1975L0324 — EL — 09.04.2013 — 007.003


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαΐου 1975

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)

(75/324/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 40)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΟΔΗΓΊΑ 94/1/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Ιανουαρίου 1994

  L 23

28

28.1.1994

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 14ης Απριλίου 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M3

ΟΔΗΓΊΑ 2008/47/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 8ης Απριλίου 2008

  L 96

15

9.4.2008

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 219/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Μαρτίου 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

ΟΔΗΓΊΑ 2013/10/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 19ης Μαρτίου 2013

  L 77

20

20.3.2013


Τροποποιείται από:

 A1

ΠΡΆΞΗ περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών

  L 291

17

19.11.1979

 A2

ΠΡΆΞΗ για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και για τις προσαρμογές των συνθηκών

  L 302

23

15.11.1985


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 137, 4.6.2015, σ.  13 (2013/10/EE)
▼B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαΐου 1975

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)

(75/324/ΕΟΚ)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

Εκτιμώντας:

ότι σ' ορισμένα Κράτη μέλη οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να παρουσιάζουν ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά καθοριζόμενα υπό προδιαγραφών αναγκαστικού χαρακτήρος αυτές δε οι προδιαγραφές διαφέρουν από το ένα Κράτος μέλος στο άλλο και λόγω των ανομοιοτήτων τους αποτελούν εμπόδιο στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητος·

ότι αυτά τα εμπόδια στη δημιουργία και λειτουργία της Κοινής αγοράς δύνανται να εξαλειφθούν αν οι ίδιες προδιαγραφές υιοθετηθούν απ' όλα τα Κράτη μέλη είτε συμπληρωματικά είτε σε αντικατάσταση των υφισταμένων νομοθεσιών τους. Αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να αφορούν κατ' εξοχήν τη βιομηχανική παραγωγή, τον τρόπο κατασκευής και πληρώσεως ως και τις ονομαστικές χωρητικότητες των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ)·

ότι υπό την παρούσα στάθμη της τεχνολογίας αρμόζει να περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσης οδηγίας στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), των οποίων το δοχείο είναι μεταλλικό, υάλινο ή πλαστικό·

ότι για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ανάγκη να προβλεφθεί ταχεία προσαρμογή των καθοριζομένων τεχνικών προδιαγραφών στο παράρτημα της παρούσης οδηγίας· ότι πρέπει για να διευκολυνθεί η λήψη των απαιτουμένων μέτρων να προβλεφθεί διαδικασία καθιερώνουσα στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής εντός των πλαισίων της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας «συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ)»·

ότι θα ήτο δυνατόν να συμβεί κυκλοφορούσες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) να είναι επισφαλείς, παρ' όλο ότι ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας και του παραρτήματός της. Κατ' ακολουθία είναι σκόπιμο να προβλεφθεί διαδικασία κατάλληλη για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) όπως καθορίζονται στο άρθρο 2, εξαιρουμένων εκείνων των οποίων το δοχείο έχει συνολική χωρητικότητα μικρότερη των 50 ml και εκείνων των οποίων το δοχείο έχει συνολική χωρητικότητα μεγαλύτερη εκείνης η οποία υποδηλούται στα σημεία 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 και 5.2 του παραρτήματος της παρούσης οδηγίας.

Άρθρο 2

Ως συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας, νοείται το σύνολο το αποτελούμενο από ένα δοχείο μεταλλικό, υάλινο ή πλαστικό μιας χρήσεως περιέχον συμπεπιεσμένο αέριο, υγροποιημένο ή διαλελυμένο υπό πίεση μετά ή άνευ υγρού, αλοιφής ή κόνεως και εφοδιασμένο με διάταξη εκπομπής επιτρέπουσα την έξοδο του περιεχομένου υπό μορφή στερεών ή υγρών σωματιδίων εν αιωρήσει εντός αερίου, ή υπό μορφή αφρού, αλοιφής ή κόνεως ή σε υγρά κατάσταση.

Άρθρο 3

Ο υπεύθυνος της διαθέσεως στην αγορά των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) θέτει επ' αυτών το σημείο«3» (αντεστραμμένο έψιλον) πιστοποιών τοιουτοτρόπως ότι ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας και του παραρτήματός της.

Άρθρο 4

Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται για λόγους που αφορούν τις απαιτήσεις, οι οποίες περιέχονται στην παρούσα οδηγία και το παράρτημα αυτής, να αρνηθούν, να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την διάθεση στην αγορά μιας συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) η οποία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας και του παραρτήματός της.

▼M4

Άρθρο 5

Η Επιτροπή θεσπίζει τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

▼B

Άρθρο 6

1.  Συγκροτείται επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας «συσκευαί αερολυμάτων (αεροζόλ)» αποκαλουμένη στο εξής «επιτροπή» αποτελουμένη από εκπροσώπους των Κρατών μελών και προεδρευομένη υπό ενός αντιπροσώπου της Επιτροπής.

▼M2 —————

▼M2

Άρθρο 7

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας «συσκευές αερολυμάτων».

▼M4

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

▼M4 —————

▼B

Άρθρο 8

▼M5

1.  Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) ή η τιθέμενη επ’ αυτής ετικέτα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται οι ενδείξεις επί της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ), λόγω των μικρών αυτής διαστάσεων (συνολική χωρητικότητα ίση ή μικρότερη των 150 ml) πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις:

▼B

α) το όνομα και τη διεύθυνση ή το κατατεθειμένο σήμα του υπευθύνου της διαθέσεως στην αγορά της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ),

β) το σύμβολο της συμμορφώσεως προς την παρούσα οδηγία, δηλαδή το σημείο «3» (αντεστραμμένο έψιλον),

γ) τις κωδικοποιημένες ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδος παραγωγής,

▼M5

δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος,

▼B

ε) την καθαρή περιεκτικότητα κατά βάρος και κατ' όγκο.

▼M3

1α.  Σε περίπτωση που μια συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) περιέχει εύφλεκτα συστατικά όπως ορίζεται στο σημείο 1.8 του παραρτήματος, αλλά η συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) δεν θεωρείται «εύφλεκτη» ή «εξαιρετικά εύφλεκτη» σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 1.9 του παραρτήματος, η ποσότητα του εύφλεκτου υλικού που περιέχεται στη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) πρέπει να δηλώνεται κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στην ετικέτα με τη φράση: «περιέχει εύφλεκτα συστατικά σε αναλογία X % κατά μάζα».

▼B

2.  Τα Κράτη μέλη δύνανται να εξαρτήσουν τη διάθεση στην αγορά των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) στην επικράτειά τους από τη σύνταξη της ετικέττας στην ή στις εθνικές τους γλώσσες.

Άρθρο 9

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τη χρήση επί των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) σημάτων ή εγγραφών δυναμένων να δημιουργήσουν σύγχυση με το σημείο «3» (αντεστραμμένο έψιλον).

▼M3 —————

▼B

Άρθρο 10

1.  Αν Κράτος μέλος διαπιστώσει, επί τη βάσει εμπεριστατωμένης αιτιολογήσεως, ότι μια ή περισσότερες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) παρ' όλον ότι είναι σύμφωνες προς τις προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία, δύναται να απαγορεύσει προσωρινά ή να υποβάλλει σε ειδικούς όρους τη διάθεση στην επικράτειά του αυτής ή αυτών των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ). Ενημερώνει περί τούτου αμέσως τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή αιτιολογόν επαρκώς την απόφασή του.

2.  Η Επιτροπή εντός προθεσμίας εξ εβδομάδων προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη κατόπιν δε διατυπώνει τη γνώμη της χωρίς καθυστέρηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

▼M4

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές της παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος που έχει θεσπίσει μέτρα διασφάλισης μπορεί να τα διατηρήσει μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ οι προσαρμογές αυτές.

▼B

Άρθρο 11

1.  Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, εντός προθεσμίας δέκα οκτώ μηνών από την κοινοποίησή της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.

2.  Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1.   Πιέσεις

Ως «πιέσεις» νοούνται οι εσωτερικές πιέσεις σε bars (σχετικές πιέσεις).

1.2.   Δοκιμαστική πίεση

Ως «δοκιμαστική πίεση» νοείται η πίεση στην οποία δύναται να υποβληθεί το άδειο δοχείο αερολυμάτων (αεροζόλ) επί 25 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρξει διαρροή ή τα μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία να παρουσιάζουν ορατές και μόνιμες μεταμορφώσεις, με εξαίρεση εκείνες που είναι αποδεκτές στο σημείο 6.1.1.2.

1.3.   Πίεση ρήξεως

Ως «πίεση ρήξεως» νοείται η μικρότερη πίεση που προκαλεί ένα άνοιγμα ή ένα ρήγμα του δοχείου αερολυμάτων (αεροζόλ).

1.4.   Ολική χωρητικότης του δοχείου

Ως «ολική χωρητικότης» νοείται ο όγκος εκφρασμένος σε ml ενός δοχείου ανοικτού, οριζόμενος μέχρι την επιφάνεια του ανοίγματός του.

1.5.   Καθαρά χωρητικότης

Ως «καθαρά χωρητικότης» νοείται ο όγκος εκφρασμένος σε ml του πεπληρωμένου δοχείου αερολυμάτων.

1.6.   Όγκος της υγράς φάσεως

Ως «όγκος της υγράς φάσεως» νοείται ο όγκος που καταλαμβάνεται από τις μη αέριες φάσεις εντός του δοχείου του αερολύματος.

1.7.   Συνθήκες δοκιμής

Ως «συνθήκες δοκιμής» νοούνται οι δοκιμαστικές πιέσεις και οι πιέσεις ρήξεως που εξασκούνται υδραυλικώς στους 20° C (± 5° C).

▼M5

1.7α.    Ουσία

Ως «ουσία» νοείται η ουσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

1.7β.    Μείγμα

Ως «μείγμα» νοείται το μείγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

▼M3

1.8.   Εύφλεκτα συστατικά

Το περιεχόμενο αερολυμάτων θεωρείται εύφλεκτο εάν περιέχει συστατικό το οποίο έχει ταξινομηθεί ως εύφλεκτο:

α) εύφλεκτο υγρό σημαίνει υγρό που έχει σημείο ανάφλεξης έως 93 °C·

β) εύφλεκτο στερεό σημαίνει στερεή ουσία ή μείγμα το οποίο είναι άμεσα αναφλέξιμο ή μπορεί να προκαλέσει ή να συμβάλει στην πρόκληση φωτιάς ως αποτέλεσμα τριβής. Άμεσα καύσιμα στερεά είναι ουσίες ή μείγματα με μορφή κόνεως, κόκκων ή αλοιφής τα οποία είναι επικίνδυνα εάν αναφλέγονται εύκολα μέσω σύντομης επαφής με πηγή ανάφλεξης, όπως αναμμένο σπίρτο, και εάν η φλόγα διαχέεται με ταχύτητα·

γ) εύφλεκτο αέριο σημαίνει αέριο ή μείγμα αερίων που έχει περιοχή ανάφλεξης με τον αέρα στους 20 °C και κανονική πίεση 1,013 bar.

Ο ορισμός αυτός δεν καλύπτει πυροφορικές ουσίες και μείγματα, αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα ή ουσίες και μείγματα που αντιδρούν με το νερό, τα οποία δεν αποτελούν ποτέ περιεχόμενο αερολύματος.

▼M3

1.9.   Εύφλεκτα αερολύματα

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένα αερόλυμα θεωρείται «μη εύφλεκτο», «εύφλεκτο» ή «εξαιρετικά εύφλεκτο» ανάλογα με τη χημική θερμότητα καύσης και την κατά μάζα περιεκτικότητα σε εύφλεκτα συστατικά, ως εξής:

α) το αερόλυμα ταξινομείται ως «εξαιρετικά εύφλεκτο» εάν περιέχει 85 % ή περισσότερο εύφλεκτα συστατικά και η χημική θερμότητα καύσης υπερβαίνει ή είναι ίση με 30 kJ/g·

β) το αερόλυμα ταξινομείται ως «μη εύφλεκτο» εάν περιέχει 1 % ή λιγότερο εύφλεκτα συστατικά και η χημική θερμότητα καύσης είναι μικρότερη από 20 kJ/g·

γ) όλα τα λοιπά αερολύματα θα υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες ταξινόμησης ευφλεκτότητας ή ταξινομούνται ως «εξαιρετικά εύφλεκτα». Η δοκιμή απόστασης ανάφλεξης, η δοκιμή κλειστού χώρου και η δοκιμή ευφλεκτότητας αφρού πρέπει να συμμορφώνονται με το σημείο 6.3.

1.9.1.   Εύφλεκτα αερολύματα ψεκασμού

Στην περίπτωση των αερολυμάτων ψεκασμού, η ταξινόμηση πραγματοποιείται λαμβανομένης υπόψη της χημικής θερμότητας καύσης και βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής απόστασης ανάφλεξης, ως εξής:

α) εάν η χημική θερμότητα καύσης είναι μικρότερη από 20 kJ/g:

i) το αερόλυμα ταξινομείται ως «εύφλεκτο» εάν η ανάφλεξη συμβαίνει σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm αλλά μικρότερη από 75 cm·

ii) το αερόλυμα ταξινομείται ως «εξαιρετικά εύφλεκτο» εάν η ανάφλεξη συμβαίνει σε απόσταση 75 cm ή μεγαλύτερη·

iii) εάν δεν συμβαίνει ανάφλεξη κατά τη δοκιμή απόστασης ανάφλεξης, πραγματοποιείται η δοκιμή κλειστού χώρου και, σε αυτή την περίπτωση, το αερόλυμα ταξινομείται ως «εύφλεκτο» εάν ο χρόνος είναι μικρότερος ή ίσος με 300 s/m3 ή η πυκνότητα ανάφλεξης είναι μικρότερη ή ίση με 300 g/m3. Διαφορετικά, το αερόλυμα ταξινομείται ως «μη εύφλεκτο»·

β) εάν η χημική θερμότητα καύσης είναι ίση ή μεγαλύτερη από 20 kJ/g, το αερόλυμα ταξινομείται ως «εξαιρετικά εύφλεκτο» εάν η ανάφλεξη συμβαίνει σε απόσταση 75 cm ή περισσότερο. Διαφορετικά, το αερόλυμα ταξινομείται ως «εύφλεκτο».

1.9.2.   Αερολύματα εύφλεκτου αφρού

Στην περίπτωση αερολυμάτων αφρού, η ταξινόμηση πραγματοποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής ευφλεκτότητας αφρού.

α) Το προϊόν αερολύματος ταξινομείται ως «εξαιρετικά εύφλεκτο», εάν:

i) το ύψος της φλόγας είναι 20 cm ή περισσότερο και η διάρκεια της φλόγας είναι 2 s ή περισσότερο,

ή

ii) το ύψος της φλόγας είναι 4 cm ή περισσότερο και η διάρκεια της φλόγας είναι 7 s ή περισσότερο.

β) Το προϊόν αερολύματος που δεν πληροί τα κριτήρια του στοιχείου α) ταξινομείται ως «εύφλεκτο» εάν το ύψος της φλόγας είναι 4 cm ή περισσότερο και η διάρκεια της φλόγας είναι 2 s ή περισσότερο.

1.10.   Χημική θερμότητα καύσης

Η χημική θερμότητα καύσης ΔΗc καθορίζεται είτε

α) βάσει αναγνωρισμένων κανόνων της τεχνολογίας, οι οποίοι περιγράφονται π.χ. σε πρότυπα όπως το ASTM D 240, ISO 13943 86.1 έως 86.3 και το NFPA 30B ή βρίσκονται σε επιστημονικά έγκριτη βιβλιογραφία

ή

β) εφαρμόζοντας την ακόλουθη μέθοδο υπολογισμού:

Η χημική θερμότητα καύσης (ΔΗc), σε kilojoule ανά γραμμάριο (kJ/g), μπορεί να υπολογιστεί ως το γινόμενο της θεωρητικής θερμότητας καύσης (ΔΗcomb) και μιας αποδοτικότητας καύσης, συνήθως μικρότερης από 1,0 (μια τυπική αποδοτικότητα καύσης είναι 0,95 ή 95 %).

Για σύνθετο αερόλυμα, η χημική θερμότητα καύσης είναι το άθροισμα των σταθμισμένων θερμοτήτων καύσης κάθε μεμονωμένου συστατικού, ως εξής:

image

όπου:

ΔΗc

=

χημική θερμότητα καύσης (kJ/g) του προϊόντος,

wi%

=

μάζα του συστατικού στο προϊόν,

ΔΗc(i)

=

ειδική θερμότητα καύσης (kJ/g) του συστατικού i στο προϊόν.

Ο υπεύθυνος για την εμπορία της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ) πρέπει να περιγράφει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χημικής θερμότητας καύσης σε έγγραφο το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ετικέτα σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 8 παράγραφος 1, εάν η χημική θερμότητα καύσης χρησιμοποιείται ως παράμετρος για την αξιολόγηση της ευφλεκτότητας των αερολυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

▼B

2.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

▼M3

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παραρτήματος για τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο ευφλεκτότητας και πίεσης, ο υπεύθυνος για την εμπορία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) υποχρεούται να αναλύει τους κινδύνους προκειμένου να προσδιορίζει αυτούς που ισχύουν για τις δικές του συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ). Όπου απαιτείται, η εν λόγω ανάλυση περιλαμβάνει εξέταση των κινδύνων που προκύπτουν από την εισπνοή του αερολύματος που εκχέεται από τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της κατανομής του μεγέθους των σταγονιδίων σε συνδυασμό με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του περιεχομένου. Στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να ελέγχει τη συσκευή και, εάν απαιτείται, να συντάσσει ειδικές δηλώσεις σχετικά με τη χρήση της, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή του.

▼B

2.1.   Κατασκευή και εξοπλισμός

2.1.1.

Η πεπληρωμένη συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως και αποθηκεύσεως, στις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος.

2.1.2.

Η βαλβίδα πρέπει υπό κανονικές συνθήκες αποθηκεύσεως και μεταφοράς, να επιτρέπει ένα κλείσιμο πρακτικά αδιαπέραστο της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) και να προστατεύεται π. χ. με την βοήθεια ενός προστατευτικού καλύμματος από οποιοδήποτε μη ηθελημένο άνοιγμα καθώς και από οποιαδήποτε βλάβη.

2.1.3.

Η μηχανική αντίσταση της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) δεν πρέπει να μειώνεται υπό την επίδραση των ουσιών που περιέχονται στο δοχείο, ακόμη και για μιαν μακρά περίοδο αποθηκεύσεως.

▼M5

2.2.    Επισήμανση

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της:

▼C1

i) τη δήλωση κινδύνου H229: «Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί»·

▼M5

ii) τις δηλώσεις προφύλαξης P210 και P251 που προβλέπονται στο μέρος 1 πίνακας 6.2 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

iii) τη δήλωση προφύλαξης P410 + P412 που προβλέπονται στο μέρος 1 πίνακας 6.4 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

iv) τη δήλωση προφύλαξης P102 που προβλέπονται στο μέρος 1 πίνακας 6.1 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπου η συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) είναι καταναλωτικό προϊόν·

v) οποιεσδήποτε πρόσθετες προφυλάξεις χειρισμού που προειδοποιούν τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν· αν η συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) συνοδεύεται από χωριστές οδηγίες χρήσης, σ’ αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται αυτού του είδους οι προφυλάξεις χειρισμού.

β) Στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως «μη εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του σημείου 1.9, η προειδοποιητική λέξη «Προσοχή».

γ) Στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως «εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του σημείου 1.9, η προειδοποιητική λέξη «Προσοχή» και τα υπόλοιπα στοιχεία επισήμανσης για τα «εύφλεκτα αερολύματα κατηγορίας 2» που προβλέπονται στον πίνακα 2.3.2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

δ) Στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως «εξαιρετικά εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του σημείου 1.9, η προειδοποιητική λέξη «Κίνδυνος» και τα υπόλοιπα στοιχεία επισήμανσης για τα «εύφλεκτα αερολύματα κατηγορίας 1» που προβλέπονται στον πίνακα 2.3.2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

2.3.    Όγκος της υγρής φάσης

Ο όγκος της υγρής φάσης στους 50 °C πρέπει να μην υπερβαίνει το 90 % της καθαρής χωρητικότητας.

▼B

3.   ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

3.1.   Χωρητικότης

Η συνολική χωρητικότης αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1 000 χιλιοστά του λίτρου.

3.1.1.   Πίεση δοκιμής του δοχείου

α) Για τα δοχεία που πρόκειται να πληρωθούν υπό πίεση κατώτερη των 6,7 bar σε 50° C η δοκιμαστική πίεση πρέπει τουλάχιστον να ισούται προς 10 bar.

β) Για τα δοχεία που πρόκειται να πληρωθούν υπό πίεση ίση ή ανώτερη των 6,7 bar σε 50° C, η δοκιμαστική πίεση πρέπει να είναι κατά 50 % ανώτερη της εσωτερικής πιέσεως στους 50° C.

▼M3

3.1.2.   Πλήρωση

Στους 50 °C, η πίεση στη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 bar.

Ωστόσο, εάν το αερόλυμα δεν περιέχει αέριο ή μείγμα αερίων με περιοχή ανάφλεξης με τον αέρα στους 20 °C και κανονική πίεση 1,013 bar, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση στους 50 °C είναι 13,2 bar.

▼M3 —————

▼B

4.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΑΛΙΝΟ

4.1.   Δοχεία πλαστικοποιημένα ή προστατευόμενα κατά τρόπο μόνιμο.

Τα δοχεία αυτού του τύπου δύνανται να πληρωθούν με αέριο συμπεπιεσμένο υγροποιημένο ή διαλελυμένο.

4.1.1.   Χωρητικότης

Η συνολική χωρητικότης αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 220 χιλιοστά του λίτρου.

4.1.2.   Εσωτερική επένδυση

Η εσωτερική επένδυση πρέπει να αποτελείται από προστατευτικό περιτύλιγμα εκ πλαστικού ή άλλου ενδεδειγμένου υλικού που έχει σκοπό να αποτρέψει τον κίνδυνο εκτοξεύσεως υαλίνων θραυσμάτων σε περίπτωση τυχαίας θραύσεως του δοχείου και πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένο ώστε να μην υπάρχει καμία εκτόξευση θραυσμάτων υάλου όταν η πεπληρωμένη συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) ευρεθείσα σε θερμοκρασία 20° C, πέφτει από ύψος 1,8 m επί εδάφους εκ σκυροδέματος.

4.1.3.   Πίεση δοκιμής του δοχείου

α) Τα δοχεία που πληρούνται με αέριο πεπιεσμένο ή διαλελυμένο οφείλουν να ανθίστανται σε πίεση δοκιμής το ολιγώτερο ίση προς 12 bar.

β) Τα δοχεία που πληρούνται με υγροποιημένο αέριο πρέπει να ανθίστανται σε πίεση δοκιμής το ολιγώτερο ίση προς 12 bar.

4.1.4.   Πλήρωση

α) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν πεπιεσμένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 50° C πίεση μεγαλύτερη από 9 bar.

β) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν διαλελυμένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 50° C πίεση μεγαλύτερη από 8 bar.

γ) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν υγροποιημένα αέρια ή μίγματα υγροποιημένων αερίων δεν πρέπει να υφίστανται, στους 20° C, πιέσεις ανώτερες από εκείνες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:Ολική χωρητικότης

Περιεκτικότης επί τοις εκατό κατά βάρος του υγροποιημένου αερίου εντός του ολικού μίγματος

20 %

50 %

80 %

50 έως 80 ml

3,5 bar

2,8 bar

2,5 bar

< των 80 ml έως 160 ml

3,2 bar

2,5 bar

2,2 bar

< των 160 ml έως 220 ml

2,8 bar

2,1 bar

1,8 bar

Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τα αποδεκτά όρια πιέσεως στους 20° C σε σχέση με την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του αερίου.

Για τις περιεκτικότητες επί τοις εκατό αερίων που δεν υπάρχουν σ' αυτόν τον πίνακα τα όρια πιέσεων υπολογίζονται κατά παρέκταση.

▼M3 —————

▼B

4.2.   Δοχείο από μη προστατευόμενη ύαλο

Οι συσκευές αερολυμάτων που χρησιμοποιούν δοχεία από μη προστατευόμενη ύαλο περιέχουν αποκλειστικά υγροποιημένο ή διαλελυμένο αέριο.

4.2.1.   Χωρητικότης

Η ολική χωρητικότης αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβεί τα 150 ml.

4.2.2.   Δοκιμαστική πίεση του δοχείου

Η δοκιμαστική πίεση του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς 12 bar.

4.2.3.   Πλήρωση

α) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν διαλελυμένο αέριο δεν πρέπει να υφίστανται στους 50° C πίεση μεγαλύτερη από 8 bar.

β) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν υγροποιημένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 20° C πιέσεις μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.Ολική χωρητικότης

Περιεκτικότης επί τοις εκατό κατά βάρος του υγροποιημένου αερίου εντός του ολικού μίγματος

20 %

50 %

80 %

50 έως 70 ml

1,5 bar

1,5 bar

1,25 bar

< των 70 έως 150 ml

1,5 bar

1,5 bar

1 bar

Αυτός ο πίνακας αναφέρει τα αποδεκτά όρια πιέσεως στους 20° C συναρτήσει της περιεκτικότητος επί τοις εκατό του υγροποιημένου αερίου.

Για περιεκτικότητες επί τοις εκατό αερίου που δεν περιλαμβάνονται σ' αυτό τον πίνακα, οι οριακές πιέσεις υπολογίζονται κατά παρέκταση.

▼M3 —————

▼B

5.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

5.1.

Οι συσκευές αερολυμάτων των οποίων το δοχείο είναι πλαστικό και οι οποίες δύνανται σε περίπτωση ρήξεως να εκτοξεύσουν θραύσματα εξομοιούνται με συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι από ύαλο μη προστατευομένη.

5.2.

Οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι πλαστικό και δεν εκτοξεύουν σε περίπτωση ρήξεως θραύσματα, εξομοιούνται με συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι από ύαλο με προστατευτικό περιτύλιγμα.

6.   ΔΟΚΙΜΕΣ

6.1.   Απαιτήσεις δοκιμών που πρέπει να πληρούνται από τον υπεύθυνο της διαθέσεως στην αγορά

6.1.1.   Υδραυλική δοκιμή επί κενών δοχείων

6.1.1.1.

Τα μεταλλικά, υάλινα ή πλαστικά δοχεία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να αντέχουν σε δοκιμασία υδραυλικής πιέσεως σύμφωνα με τα σημεία 3.1.1., 4.1.3. και 4.2.2.

6.1.1.2.

Τα μεταλλικά δοχεία που περιλαμβάνουν ασύμμετρες παραμορφώσεις ή σημαντικές παραμορφώσεις ή άλλα παρόμοια ελαττώματα απορρίπτονται. Συμμετρική και ελαφρά παραμόρφωση του πυθμένος, ή παραμόρφωση που να αλλοιώνει την πλαγία όψη του άνω τοιχώματος είναι αποδεκτή με τον όρο ότι το δοχείο πληροί τις απαιτήσεις της δοκιμής ρήξεως.

6.1.2.   Δοκιμασία ρήξεως κενών δοχείων εκ μετάλλου

Ο υπεύθυνος της διαθέσεως στην αγορά οφείλει να βεβαιωθεί ότι η πίεση ρήξεως των δοχείων είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 20 % της προβλεπομένης δοκιμαστικής πιέσεως.

6.1.3.   Δοκιμασία πτώσεως δοχείων από προστατευομένη ύαλο

Ο κατασκευαστής οφείλει να βεβαιωθεί ότι τα δοχεία πληρούν τους προβλεπομένους στο σημείο 4.1.2. όρους δοκιμής.

▼M3

6.1.4.   Τελικός έλεγχος πεπληρωμένων συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ)

6.1.4.1.

Οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) υποβάλλονται σε μία από τις ακόλουθες μεθόδους τελικής δοκιμής.

α)   Δοκιμή λουτρού θερμού ύδατος

Κάθε πεπληρωμένη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) εμβαπτίζεται εντός λουτρού θερμού ύδατος.

i) Η θερμοκρασία του λουτρού ύδατος και η διάρκεια της δοκιμής είναι τέτοια ώστε η εσωτερική πίεση να φθάνει την πίεση που θα ασκούνταν από το περιεχόμενό της σε ομοιογενή θερμοκρασία 50 °C.

ii) Κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) που παρουσιάζει ορατή και μόνιμη παραμόρφωση ή διαρροή πρέπει να απορρίπτεται.

β)   Θερμές μέθοδοι τελικής δοκιμής

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι για τη θέρμανση του περιεχομένου των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ), εφόσον υπάρχει εγγύηση ότι η πίεση και η θερμοκρασία σε κάθε πεπληρωμένη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) φθάνουν τις τιμές που απαιτούνται για τη δοκιμή λουτρού θερμού ύδατος και οι παραμορφώσεις και διαρροές ανιχνεύονται με την ίδια ακρίβεια με αυτήν της δοκιμής λουτρού θερμού ύδατος.

γ)   Ψυχρές μέθοδοι τελικής δοκιμής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική ψυχρή μέθοδος τελικής δοκιμής, εάν αυτή είναι σύμφωνη με τους όρους μιας άλλης μεθόδου, εναλλακτικής ως προς τη δοκιμή λουτρού θερμού ύδατος για συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), που αναφέρεται στο σημείο 6.2.4.3.2.2 του παραρτήματος Α της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

6.1.4.2.

Για συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) το περιεχόμενο των οποίων υφίσταται φυσικό ή χημικό μετασχηματισμό ο οποίος μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της πίεσής τους μετά την πλήρωση και πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να εφαρμόζονται ψυχρές μέθοδοι τελικής δοκιμής σύμφωνα με το σημείο 6.1.4.1 στοιχείο γ).

6.1.4.3.

Στην περίπτωση μεθόδων δοκιμής σύμφωνα με το σημείο 6.1.4.1 στοιχεία β) και γ):

α) η μέθοδος δοκιμής πρέπει να εγκρίνεται από αρμόδια αρχή·

β) ο υπεύθυνος για την εμπορία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να υποβάλλει αίτηση έγκρισης σε αρμόδια αρχή. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τον τεχνικό φάκελο όπου περιγράφεται η μέθοδος·

γ) ο υπεύθυνος για την εμπορία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει, για λόγους εποπτείας, να διατηρεί την έγκριση της αρμόδιας αρχής, τον τεχνικό φάκελο όπου περιγράφεται η μέθοδος και, εάν απαιτείται, εκθέσεις ελέγχου άμεσα διαθέσιμες στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ετικέτα σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 8 παράγραφος 1·

δ) ο τεχνικός φάκελος πρέπει να συντάσσεται σε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας ή πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού·

ε) «αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος βάσει της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

▼B

6.2.   Παραδείγματα δοκιμών ελέγχου που δύνανται να διεξάγονται από τα Κράτη μέλη

6.2.1.   Δοκιμή κενών δοχείων

Η δοκιμαστική πίεση ασκείται επί 25 δευτερόλεπτα επί πέντε δοχείων λαμβανομένων τυχαίως από ομογενή παρτίδα 2 500 κενών δοχείων, δηλαδή κατασκευασμένων με τα αυτά υλικά και τις ίδιες μεθόδους κατασκευής σε σειρά συνεχή ή από αντίστοιχη παρτίδα που λαμβάνεται από την παραγωγή μιας ώρας.

Αν ένα μόνο από αυτά τα δοχεία δεν δίδει ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία θα λάβουμε τυχαίως δέκα συμπληρωματικά δοχεία της ιδίας παρτίδος, τα οποία θα υποβάλλουμε στην αυτή δοκιμασία.

Αν ένα από τα δοχεία δεν δίδει ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία η παρτίδα ολόκληρη είναι ακατάλληλη για χρήση.

6.2.2.   Δοκιμή των πεπληρωμένων συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ)

Οι δοκιμές ελέγχου της στεγανότητος πραγματοποιούνται με εμβάπτισμα εντός λουτρού ύδατος ενός επαρκούς αριθμού πεπληρωμένων συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ). Η θερμοκρασία του ύδατος και ο χρόνος της παραμονής των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) εντός της λεκάνης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν στο περιεχόμενο να αποκτήσει ομοιογενή θερμοκρασία 50° C και να παραμείνει σ' αυτήν κατά τον χρόνο που απαιτείται ώστε να καταστεί βέβαιο ότι δεν προκαλείται ουδεμία διαρροή ή ρωγμή.

Κάθε παρτίδα συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) που δεν πληροί τις ανωτέρω απαιτήσεις δοκιμών πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη προς χρήση.

▼M3

6.3.   Δοκιμές ευφλεκτότητας αερολυμάτων

6.3.1.   Δοκιμή απόστασης ανάφλεξης για αερολύματα ψεκασμού

6.3.1.1.   Εισαγωγή

6.3.1.1.1. Αυτό το πρότυπο δοκιμής περιγράφει τη μέθοδο για τον καθορισμό της απόστασης ανάφλεξης αερολύματος ψεκασμού προκειμένου να αξιολογηθεί ο συναφής κίνδυνος φλόγας. Το αερόλυμα ψεκάζεται προς την κατεύθυνση μιας πηγής ανάφλεξης σε διαστήματα απόστασης 15 cm προκειμένου να παρατηρηθεί εάν λαμβάνει χώρα ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη. Η ανάφλεξη και η συντηρούμενη ανάφλεξη ορίζονται ως η διατήρηση σταθερής φλόγας για τουλάχιστον 5 s. Η πηγή ανάφλεξης ορίζεται ως καυστήρας αερίου με μπλε, μη φωτεινή φλόγα ύψους 4-5 cm.

6.3.1.1.2. Η δοκιμή αυτή αφορά προϊόντα αερολυμάτων με απόσταση ψεκασμού 15 cm ή περισσότερο. Τα προϊόντα αερολυμάτων με απόσταση ψεκασμού λιγότερο από 15 cm, όπως αφροί, μους, γέλες (τζελ) και πολτοί ή αυτά που διαθέτουν βαλβίδα μέτρησης, αποκλείονται από αυτή τη δοκιμή. Τα προϊόντα αερολυμάτων που εκχέουν αφρό, μους, γέλες (τζελ) ή πολτούς υποβάλλονται σε έλεγχο βάσει της δοκιμής ευφλεκτότητας αφρού αερολύματος.

6.3.1.2.   Συσκευές και υλικό

6.3.1.2.1. Απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός:Λουτρό ύδατος διατηρούμενο σε θερμοκρασία 20 °C

ακρίβεια έως ± 1 °C

Βαθμονομημένες εργαστηριακές ζυγαριές

ακρίβεια έως ± 0,1 g

Χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης)

ακρίβεια έως ± 0,2 s

Βαθμονομημένος γνώμονας, βάση στήριξης και σφιγκτήρας

βαθμίδες σε cm

Καυστήρας αερίου με βάση στήριξης και σφιγκτήρα

 

Θερμόμετρο

ακρίβεια έως ± 1 °C

Υγρόμετρο

ακρίβεια έως ± 5 %

Μετρητής πίεσης

ακρίβεια έως ± 0,1 bar

6.3.1.3.   Διαδικασία

6.3.1.3.1.   Γενικές απαιτήσεις

6.3.1.3.1.1. Πριν από τη δοκιμή, κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) ρυθμίζεται και, κατόπιν, γίνεται προέγχυση με εκκένωση για περίπου 1 s. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η απομάκρυνση του μη ομοιογενούς υλικού από τον σίφωνα.

6.3.1.3.1.2. Οι οδηγίες χρήσης τηρούνται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένου του εάν η συσκευή προορίζεται για χρήση στην όρθια ή την αντεστραμμένη θέση. Όταν απαιτείται ανακίνηση, ανακινήστε αμέσως πριν από τη δοκιμή.

6.3.1.3.1.3. Η δοκιμή εκτελείται σε αεριζόμενο περιβάλλον χωρίς ρεύματα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 °C ± 5 °C και τη σχετική υγρασία στην περιοχή 30-80 %.

6.3.1.3.1.4. Κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) θα ελέγχεται:

α) όταν είναι πλήρης σύμφωνα με το σύνολο της διαδικασίας, με τον καυστήρα αερίου στην περιοχή απόστασης 15-90 cm από τον ενεργοποιητή του δοχείου αερολύματος·

β) όταν η ονομαστική πλήρωση είναι 10–12 % (% κατά μάζα) μόνο μία δοκιμή, είτε σε απόσταση 15 cm από τον ενεργοποιητή όταν το σπρέι από ένα πλήρες δοχείο δεν ανεφλέγη καθόλου, ή στην ίδια απόσταση ανάφλεξης φλόγας του σπρέι ενός πλήρους δοχείου συν 15 cm.

6.3.1.3.1.5. Στη διάρκεια της δοκιμής, το δοχείο τοποθετείται όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες της ετικέτας. Αναλόγως τοποθετείται και η πηγή ανάφλεξης.

6.3.1.3.1.6. Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί τη δοκιμή του σπρέι σε διαστήματα απόστασης 15 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή αερολύματος, στην περιοχή 15-90 cm. Είναι αποτελεσματικό να γίνεται εκκίνηση με απόσταση 60 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος. Η απόσταση μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος αυξάνεται κατά 15 cm στην περίπτωση ανάφλεξης του ψεκαζόμενου υλικού σε απόσταση 60 cm. Η απόσταση μειώνεται κατά 15 cm στην περίπτωση που δεν λάβει χώρα ανάφλεξη με απόσταση 60 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος. Στόχος της διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός της μέγιστης απόστασης μεταξύ του ενεργοποιητή του αερολύματος και της φλόγας του καυστήρα που προκαλεί συντηρούμενη ανάφλεξη του ψεκαζόμενου υλικού ή να καθοριστεί ότι δεν είναι εφικτή η ανάφλεξη σε απόσταση 15 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος.

6.3.1.3.2.   Διαδικασία δοκιμής

α) Τουλάχιστον 3 πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) ανά προϊόν τίθενται σε θερμοκρασία 20 °C ± 1 °C με τουλάχιστον 95 % της συσκευής αερολύματος εμβαπτισμένη στο νερό για τουλάχιστον 30 min πριν από κάθε δοκιμή (εάν το αερόλυμα εμβαπτιστεί πλήρως, επαρκεί προετοιμασία 30 min)·

β) συμμορφωθείτε με τις γενικές απαιτήσεις. Καταγράψτε τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος·

γ) ζυγίστε μία συσκευή αερολύματος και σημειώστε τη μάζα της·

δ) καθορίστε την εσωτερική πίεση και τον αρχικό ρυθμό εκροής στους 20 °C ± 1 °C [προκειμένου να εξαλείψετε τις ελαττωματικές ή τις μερικώς πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)]·

ε) στηρίξτε τον καυστήρα αερίου σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια ή στερεώστε τον σε βάση στήριξης με σφιγκτήρα·

στ) ανάψτε τον καυστήρα αερίου. Η φλόγα είναι μη φωτεινή και ύψους περίπου 4-5 cm·

ζ) τοποθετήστε το στόμιο εξόδου του ενεργοποιητή στη συνιστώμενη απόσταση από τη φλόγα. Το αερόλυμα υποβάλλεται σε δοκιμή στη θέση στην οποία έχει καθοριστεί να χρησιμοποιείται, π.χ. όρθιο ή αντεστραμμένο·

η) φέρτε στο ίδιο επίπεδο το στόμιο του ενεργοποιητή και τη φλόγα του καυστήρα, φροντίζοντας το στόμιο να είναι κατάλληλα στραμμένο προς και ευθυγραμμισμένο με τη φλόγα (βλέπε σχήμα 6.3.1.1). Το ψεκαζόμενο υλικό αποβάλλεται μέσα από το άνω ήμισυ της φλόγας·

image

θ) πρέπει να συμμορφώνεστε με τις γενικές απαιτήσεις όσον αφορά την ανακίνηση της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ)·

ι) ενεργοποιήστε τη βαλβίδα της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ), για να αποβάλετε το περιεχόμενό της για 5 s, εκτός εάν συμβεί ανάφλεξη. Εάν συμβεί ανάφλεξη, συνεχίστε να αποβάλλετε το περιεχόμενο και χρονομετρήστε τη διάρκεια της φλόγας για 5 s, από την έναρξη της ανάφλεξης·

ια) σημειώστε στον παρεχόμενο πίνακα τα αποτελέσματα της ανάφλεξης για την απόσταση μεταξύ του καυστήρα αερίου και της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ)·

ιβ) εάν δεν συμβεί ανάφλεξη στη διάρκεια του βήματος ι), το αερόλυμα υποβάλλεται σε δοκιμή υπό εναλλακτικούς προσανατολισμούς, π.χ. αντεστραμμένο για προϊόντα όρθιας χρήσης, προκειμένου να ελεγχθεί εάν επιτυγχάνεται ανάφλεξη·

ιγ) επαναλάβετε τα βήματα ζ) έως ιβ) δύο ακόμη φορές (συνολικά 3) για το ίδιο δοχείο στην ίδια απόσταση μεταξύ του καυστήρα αερίου και του ενεργοποιητή αερολύματος (αεροζόλ)·

ιδ) επαναλάβετε τη διαδικασία δοκιμής για ακόμη δύο δοχεία αερολύματος του ίδιου προϊόντος στην ίδια απόσταση μεταξύ καυστήρα αερίου και ενεργοποιητή αερολύματος·

ιε) επαναλάβετε τα βήματα ζ) έως ιδ) της διαδικασίας δοκιμής σε απόσταση μεταξύ 15 και 90 cm μεταξύ του ενεργοποιητή του δοχείου αερολύματος και της φλόγας του καυστήρα αερίου ανάλογα με το αποτέλεσμα κάθε δοκιμής (βλέπε, επίσης, 6.3.1.3.1.4 και 6.3.1.3.1.5)·

ιστ) εάν δεν συμβεί ανάφλεξη στα 15 cm, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για αρχικώς πλήρη δοχεία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, επίσης, όταν επιτυγχάνεται ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη σε απόσταση 90 cm. Εάν δεν ήταν εφικτή η ανάφλεξη σε απόσταση 15 cm, σημειώστε ότι η ανάφλεξη δεν συνέβη. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή αερολύματος στην οποία παρατηρήθηκε ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη σημειώνεται ως «απόσταση ανάφλεξης», σε όλες τις άλλες συνθήκες·

ιζ) διεξάγεται, επίσης, μία δοκιμή σε 3 δοχεία ονομαστικής πλήρωσης 10-12 %. Τα δοχεία αυτά υποβάλλονται σε δοκιμή με απόσταση μεταξύ του ενεργοποιητή αερολύματος και της φλόγας του καυστήρα «την απόσταση ανάφλεξης φλόγας πλήρων δοχείων + 15 cm»·

ιη) αδειάστε ένα δοχείο αερολύματος ονομαστικής πλήρωσης 10 – 12 % (κατά μάζα) με εκροές διάρκειας 30 s κατά μέγιστο. Διατηρήστε μεταξύ εκροών ελάχιστη χρονική περίοδο 300 s. Στη διάρκεια αυτής της ενδιάμεσης περιόδου οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) τοποθετούνται σε λουτρό ύδατος για εγκλιματισμό·

ιθ) επαναλάβετε τα βήματα ζ) έως ιδ) για δοχεία αερολυμάτων ονομαστικής πλήρωσης 10 – 12 %, παραλείποντας τα βήματα ιβ) και ιγ). Η εν λόγω δοκιμή εκτελείται με το αερόλυμα σε μία μόνο θέση, π.χ. όρθιο ή αντεστραμμένο, σε αντιστοιχία με αυτό που προκάλεσε την ανάφλεξη (εάν υπήρξε ανάφλεξη) για τα πεπληρωμένα δοχεία·

κ) καταγράψτε όλα τα αποτελέσματα στον πίνακα 6.3.1.1 όπως φαίνεται παρακάτω.

6.3.1.3.2.1.

Όλα τα πειράματα εκτελούνται σε συλλέκτη καπνών και σε χώρο με καλό εξαερισμό. Ο εξαερισμός του συλλέκτη καπνών και του χώρου μπορεί να τίθεται σε λειτουργία για τουλάχιστον 3 min μετά από κάθε δοκιμή. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας για να αποτρέψετε την εισπνοή προϊόντων καύσης.

6.3.1.3.2.2.

Τα δοχεία με ονομαστική πλήρωση 10 – 12 % υποβάλλονται σε δοκιμή μόνο μία φορά. Στον πίνακα αποτελεσμάτων αρκεί να αναγράψετε μόνο ένα αποτέλεσμα ανά δοχείο.

6.3.1.3.2.3.

Σε περίπτωση που η δοκιμή, με τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) να χρησιμοποιείται στη θέση για την οποία έχει σχεδιαστεί, δώσει αρνητικό αποτέλεσμα, η δοκιμή επαναλαμβάνεται με τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) στη θέση στην οποία είναι πιθανότερο να δώσει θετικό αποτέλεσμα.

6.3.1.4.   Μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων

6.3.1.4.1.

Όλα τα αποτελέσματα καταγράφονται. Ο πίνακας 6.3.1.1 παρακάτω δείχνει το μοντέλο «πίνακα αποτελεσμάτων». που θα χρησιμοποιείται.Πίνακας 6.3.1.1

Ημερομηνία

Θερμοκρασία … °C

Σχετική υγρασία … %

Ονομασία προϊόντος

 

Καθαρός όγκος

 

Δοχείο 1

Δοχείο 2

Δοχείο 3

Αρχικό επίπεδο πλήρωσης

 

%

%

%

Απόσταση συσκευής αερολύματος

Δοκιμή

1

2

3

1

2

3

1

2

3

15 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

30 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

45 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

60 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

75 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

90 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

Παρατηρήσεις — συμπεριλαμβανομένης της θέσης δοχείου

 

 

 

 

6.3.2.   Δοκιμή ανάφλεξης σε κλειστό χώρο

6.3.2.1.   Εισαγωγή

Αυτό το πρότυπο δοκιμής περιγράφει τη μέθοδο αξιολόγησης της ευφλεκτότητας των προϊόντων που προκύπτουν από τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) λόγω της τάσης τους να αναφλέγονται σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο. Το περιεχόμενο μιας συσκευής αερολύματος (αεροζόλ) ψεκάζεται εντός κυλινδρικού δοχείου δοκιμής που περιέχει ένα αναμμένο κερί. Εάν συμβεί παρατηρήσιμη ανάφλεξη, σημειώνονται ο χρόνος που παρήλθε και η ποσότητα που αποβλήθηκε.

6.3.2.2.   Συσκευές και υλικό

6.3.2.2.1.

Απαιτούνται οι ακόλουθες συσκευές:Χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης)

ακρίβεια έως ± 0,2 s

Λουτρό ύδατος διατηρούμενο σε θερμοκρασία 20 °C

ακρίβεια έως ± 1 °C

Βαθμονομημένες εργαστηριακές ζυγαριές

ακρίβεια έως ± 0,1 g

Θερμόμετρο

ακρίβεια έως± 1 °C

Υγρόμετρο

ακρίβεια έως ± 5 %

Μετρητής πίεσης

ακρίβεια έως ± 0,1 bar

Κυλινδρικό δοχείο δοκιμής

όπως περιγράφεται παρακάτω

6.3.2.2.2.

Προετοιμασία συσκευών δοκιμής

6.3.2.2.2.1.

Ένα δοκιμαστικό κυλινδρικό δοχείο όγκου περίπου 200 dm3, διαμέτρου περίπου 600 mm και μήκους περίπου 720 mm και ανοιχτό στο ένα άκρο, τροποποιείται ως εξής:

α) ένα σύστημα κλεισίματος που αποτελείται από κάλυμμα με μεντεσέ προσαρμόζεται στο ανοιχτό άκρο του δοχείου, ή

β) ως σύστημα κλεισίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλαστική ταινία πάχους 0,01 έως 0,02 mm. Εάν η δοκιμή εκτελείται με πλαστική ταινία, η ταινία αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται παρακάτω: τεντώστε την ταινία πάνω από το ανοιχτό άκρο του τυμπάνου και κρατήστε την στη θέση της με ελαστικό ιμάντα. Η τάση του ιμάντα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, όταν τοποθετείται γύρω από το τύμπανο ακουμπώντας στο πλευρό του και μάζα 0,45 kg αναρτάται στο χαμηλότερο σημείο του, να τεντώνεται μόνο κατά 25 mm. Ανοίξτε μια σχισμή 25 mm στην ταινία, ξεκινώντας 50 mm από το άκρο του τυμπάνου. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία είναι τεντωμένη·

γ) στο άλλο άκρο του τυμπάνου, ανοίξτε οπή διαμέτρου 50 mm σε απόσταση 100 mm από το άκρο κατά τρόπον ώστε, όταν το δοχείο τοποθετείται και είναι έτοιμο για τη δοκιμή, το στόμιο να βρίσκεται προς τα πάνω (σχήμα 6.3.2.1)·

image

δ) σε μια μεταλλική βάση στήριξης διαστάσεων 200 × 200 mm τοποθετήστε κερί παραφίνης διαμέτρου 20 έως 40 mm και ύψους 100 mm. Το κερί αντικαθίσταται όταν το ύψος του μειωθεί κάτω από τα 80 mm. Η φλόγα του κεριού προστατεύεται από τη δράση του σπρέι μέσω εκτροπέα πλάτους 150 mm και ύψους 200 mm. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το κεκλιμένο κατά 45° επίπεδο το οποίο δημιουργείται 150 mm από τη βάση του εκτροπέα (σχήμα 6.3.2.2)·

image

ε) το κερί στη μεταλλική βάση στήριξης τοποθετείται στο μέσον της απόστασης μεταξύ των δύο άκρων του τυμπάνου (σχήμα 6.3.2.3)·

image

στ) το τύμπανο τοποθετείται στο έδαφος ή σε βάση στήριξης σε σημείο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 °C και 25 °C. Το προς έλεγχο προϊόν θα ψεκαστεί εντός του τυμπάνου όγκου περίπου 200 dm3 και στο οποίο θα υπάρχει πηγή ανάφλεξης.

6.3.2.2.2.2.

Συνήθως, το προϊόν εξέρχεται από το δοχείο αερολύματος υπό γωνία 90 ° σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα του δοχείου. Η διάταξη και η περιγραφόμενη διαδικασία αναφέρονται σε αυτό το είδος προϊόντος αερολύματος. Σε περίπτωση αερολυμάτων που λειτουργούν κατά τρόπο ασυνήθη (π.χ. συσκευές αερολυμάτων κατακόρυφου ψεκασμού), θα χρειαστεί να καταγραφούν οι αλλαγές στον εξοπλισμό και στις διαδικασίες σύμφωνα με την ορθή εργαστηριακή πρακτική, όπως το ISO/IEC 17025:1999 – Γενικές απαιτήσεις για την καταλληλότητα των εργαστηρίων δοκιμής και βαθμονόμησης.

6.3.2.3.   Διαδικασία

6.3.2.3.1.   Γενικές απαιτήσεις

6.3.2.3.1.1. Πριν από τη δοκιμή, κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) εγκλιματίζεται και στη συνέχεια γίνεται προέγχυση με εκκένωση για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η απομάκρυνση του μη ομοιογενούς υλικού από τον σίφωνα.

6.3.2.3.1.2. Οι οδηγίες χρήσης τηρούνται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένου του εάν η συσκευή προορίζεται για χρήση στην όρθια ή στην αντεστραμμένη θέση. Όταν απαιτείται ανακίνηση, ανακινήστε αμέσως πριν από τη δοκιμή.

6.3.2.3.1.3. Οι δοκιμές εκτελούνται σε αεριζόμενο περιβάλλον χωρίς ρεύματα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 °C ± 5 °C και τη σχετική υγρασία στην περιοχή 30-80 %.

6.3.2.3.2.   Διαδικασία δοκιμής

α) Τουλάχιστον 3 πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) ανά προϊόν τίθενται σε θερμοκρασία 20 °C ± 1 °C εντός λουτρού ύδατος με τουλάχιστον 95 % της συσκευής αερολύματος εμβαπτισμένη στο νερό για τουλάχιστον 30 min (εάν το αερόλυμα εμβαπτιστεί πλήρως, επαρκεί προετοιμασία 30 min)·

β) μετρήστε ή υπολογίστε τον πραγματικό όγκο του τυμπάνου σε dm3·

γ) συμμορφωθείτε με τις γενικές απαιτήσεις. Καταγράψτε τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος·

δ) καθορίστε την εσωτερική πίεση και τον αρχικό ρυθμό εκροής στους 20 °C ± 1 °C [προκειμένου να εξαλείψετε τις ελαττωματικές ή τις μερικώς πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)]·

ε) ζυγίστε μία συσκευή αερολύματος και σημειώστε τη μάζα της·

στ) ανάψτε το κερί και εφαρμόστε το σύστημα κλεισίματος (κάλυμμα ή πλαστική ταινία)·

ζ) τοποθετήστε το στόμιο του ενεργοποιητή της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ) σε απόσταση 35 mm ή πλησιέστερα, για προϊόν ευρέος ψεκασμού, από το κέντρο της οπής εισόδου στο τύμπανο. Ξεκινήστε το χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης) και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Στρέψτε το σπρέι προς το κέντρο του αντίθετου άκρου (κάλυμμα ή πλαστική ταινία). Το αερόλυμα υποβάλλεται σε δοκιμή στη θέση στην οποία έχει καθοριστεί να χρησιμοποιείται, π.χ. όρθιο ή αντεστραμμένο·

η) ψεκάστε μέχρι να λάβει χώρα ανάφλεξη. Σταματήστε το χρονόμετρο και σημειώστε τον χρόνο που παρήλθε. Ζυγίστε ξανά τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) και σημειώστε τη μάζα της·

θ) εξαερίστε και καθαρίστε το τύμπανο αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα που ενδέχεται να επηρεάσουν επακόλουθες δοκιμές. Εάν χρειάζεται, αφήστε το τύμπανο να κρυώσει·

ι) επαναλάβετε τα βήματα της διαδικασίας δοκιμής δ) έως ι) για δύο ακόμη συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) του ίδιου προϊόντος (3 συνολικά· σημείωση: κάθε συσκευή αερολύματος υποβάλλεται μόνο μία φορά σε δοκιμή).

6.3.2.4.   Μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων

6.3.2.4.1.

Συντάσσεται έκθεση δοκιμής που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το προϊόν που υποβλήθηκε σε δοκιμή και τα στοιχεία αναφοράς του·

β) την εσωτερική πίεση και τον ρυθμό εκροής της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ)·

γ) τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του αέρα στο χώρο·

δ) για κάθε δοκιμή, τον χρόνο εκροής (s) που απαιτείται για την επίτευξη ανάφλεξης (εάν το προϊόν δεν αναφλεγεί, δηλώστε το)·

ε) τη μάζα του ψεκαζόμενου προϊόντος στη διάρκεια κάθε δοκιμής (σε g)·

στ) τον πραγματικό όγκο του τυμπάνου (σε dm3).

6.3.2.4.2.

Ο ισοδύναμος χρόνος (teq) που απαιτείται για να επιτευχθεί ανάφλεξη σε ένα κυβικό μέτρο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

image

6.3.2.4.3.

Η πυκνότητα ανάφλεξης (Ddef) που απαιτείται για την επίτευξη ανάφλεξης στη διάρκεια της δοκιμής μπορεί, επίσης, να υπολογιστεί ως εξής:

image

6.3.3.   Δοκιμή ευφλεκτότητας αφρού αερολύματος

6.3.3.1.   Εισαγωγή

6.3.3.1.1.

Αυτό το πρότυπο δοκιμής περιγράφει τη μέθοδο για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας αερολύματος που εκβάλλεται υπό μορφή αφρού, μους, γέλης (τζελ) ή πολτού. Μία συσκευή αερολύματος, η οποία εκβάλλει αφρό, μους, γέλη (τζελ) ή πολτό τίθεται σε λειτουργία και ψεκάζει (περίπου 5 g) επί υάλου ωρολογίου, ενώ μία πηγή ανάφλεξης (κερί, δαδί κεριού, σπίρτο ή αναπτήρας) τοποθετείται στη βάση της υάλου ωρολογίου προκειμένου να παρατηρηθεί εάν λαμβάνει χώρα ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη του αφρού, της μους, της γέλης (τζελ) ή του πολτού. Η ανάφλεξη ορίζεται ως σταθερή φλόγα που διατηρείται για τουλάχιστον 2 s και έχει ελάχιστο ύψος 4 cm.

6.3.3.2.   Συσκευές και υλικό

6.3.3.2.1.

Απαιτούνται οι ακόλουθες συσκευές:Βαθμονομημένος γνώμονας, βάση στήριξης και σφιγκτήρας

βαθμίδες σε cm

Πυρίμαχη ύαλος ωρολογίου διαμέτρου περίπου 150 mm

 

Χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης)

ακρίβεια έως ± 0,2 s

Κερί, δαδί κεριού, σπίρτο ή αναπτήρας

 

Βαθμονομημένη εργαστηριακή ζυγαριά

ακρίβεια έως ± 0,1 g

Λουτρό ύδατος διατηρούμενο σε θερμοκρασία 20 °C

ακρίβεια έως ± 1 °C

Θερμόμετρο

ακρίβεια έως ± 1 °C

Υγρόμετρο

ακρίβεια έως ± 5 %

Μετρητής πίεσης

ακρίβεια έως ± 0,1 bar

6.3.3.2.2.

Η ύαλος ωρολογίου τοποθετείται σε πυρίμαχη επιφάνεια εντός χώρου χωρίς ρεύματα με δυνατότητα εξαερισμού μετά από κάθε δοκιμή. Ο βαθμονομημένος γνώμονας τοποθετείται ακριβώς πίσω από την ύαλο ωρολογίου και κρατείται σε κατακόρυφη θέση μέσω βάσης στήριξης και σφιγκτήρα.

6.3.3.2.3.

Ο γνώμονας τοποθετείται κατά τρόπον ώστε η αρχή του να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη βάση της υάλου ωρολογίου σε οριζόντιο επίπεδο.

6.3.3.3.   Διαδικασία

6.3.3.3.1.   Γενικές απαιτήσεις

6.3.3.3.1.1. Πριν από τη δοκιμή, κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) εγκλιματίζεται και ακολούθως γίνεται προέγχυση με εκκένωση για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η απομάκρυνση του μη ομοιογενούς υλικού από τον σίφωνα.

6.3.3.3.1.2. Οι οδηγίες χρήσης τηρούνται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένου του εάν η συσκευή προορίζεται για χρήση στην όρθια ή την αντεστραμμένη θέση. Όταν απαιτείται ανακίνηση, ανακινήστε αμέσως πριν από τη δοκιμή.

6.3.3.3.1.3. Οι δοκιμές εκτελούνται σε αεριζόμενο περιβάλλον χωρίς ρεύματα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 °C ± 5 °C και τη σχετική υγρασία στην περιοχή 30–80 %.

6.3.3.3.2.   Διαδικασία δοκιμής

α) Τουλάχιστον τέσσερις πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) ανά προϊόν εγκλιματίζονται σε θερμοκρασία 20 °C ± με τουλάχιστον 95 % της συσκευής αερολύματος εμβαπτισμένη στο νερό για τουλάχιστον 30 min πριν από κάθε δοκιμή (εάν το αερόλυμα εμβαπτιστεί πλήρως, επαρκεί προετοιμασία 30 min)·

β) συμμορφωθείτε με τις γενικές απαιτήσεις. Καταγράψτε τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος·

γ) καθορίστε την εσωτερική πίεση στους 20°C ± 1 °C [προκειμένου να εξαλείψετε τις ελαττωματικές ή μερικώς πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)]·

δ) μετρήστε την εκροή ή τον ρυθμό ροής του προϊόντος αερολύματος που πρόκειται να εξεταστεί, ούτως ώστε να είναι εφικτή η ακριβέστερη μέτρηση της ποσότητας του προϊόντος δοκιμής που διανέμεται·

ε) ζυγίστε μία συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) και σημειώστε τη μάζα της·

στ) βάσει της μετρηθείσας εκροής ή του ρυθμού ροής και ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, απελευθερώστε περίπου 5 g του προϊόντος στο κέντρο της καθαρής υάλου ωρολογίου με σκοπό να δημιουργηθεί σωρός ύψους έως 25 mm·

ζ) εντός 5 s από την ολοκλήρωση της εκροής, εφαρμόστε την πηγή ανάφλεξης στο άκρο του δείγματος, στη βάση του και, ταυτόχρονα, ξεκινήστε το χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης). Εάν χρειάζεται, η πηγή ανάφλεξης απομακρύνεται από το άκρο του δείγματος μετά από περίπου δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να παρατηρηθεί καθαρά εάν έλαβε χώρα ανάφλεξη. Εάν δεν είναι εμφανής ανάφλεξη του δείγματος, η πηγή ανάφλεξης εφαρμόζεται ξανά στο άκρο του δείγματος·

η) εάν λάβει χώρα ανάφλεξη, σημειώστε τα εξής:

i) το μέγιστο ύψος της φλόγας σε cm πάνω από τη βάση της υάλου ωρολογίου,

ii) τη διάρκεια της φλόγας σε s,

iii) στεγνώστε και ζυγίστε ξανά τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) και υπολογίστε τη μάζα του απελευθερωθέντος προϊόντος·

θ) εξαερίζετε τον χώρο της δοκιμής αμέσως μετά από κάθε δοκιμή·

ι) εάν δεν επιτευχθεί ανάφλεξη και το απελευθερωθέν προϊόν παραμείνει σε μορφή αφρού ή πολτού καθ’ όλη την περίοδο χρήσης του, επαναλάβετε τα βήματα ε) έως θ). Αφήστε το προϊόν να σταθεροποιηθεί επί 30 sec, 1 min, 2 min ή 4 min πριν θέσετε σε λειτουργία την πηγή ανάφλεξης·

ια) επαναλάβετε τα βήματα της διαδικασίας δοκιμής ε) έως ι) δύο ακόμη φορές (3 φορές συνολικά) για το ίδιο δοχείο·

ιβ) επαναλάβετε τα βήματα της διαδικασίας δοκιμής ε) έως ια) για ακόμη δύο δοχεία αερολύματος (3 δοχεία συνολικά) του ίδιου προϊόντος.

6.3.3.4.   Μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων

6.3.3.4.1.

Συντάσσεται έκθεση δοκιμής που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) εάν αναφλέγεται το προϊόν·

β) το μέγιστο ύψος φλόγας σε cm·

γ) τη διάρκεια της φλόγας σε s·

δ) τη μάζα του προϊόντος που υποβλήθηκε σε δοκιμή.( 1 ) ΕΕ αριθ. C 83 της 11.10.1973, σ. 24.

( 2 ) ΕΕ αριθ. C 101 της 23.11.1973, σ. 28.

( 3 ) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.