2.5.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 179/19


Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2022/C 179/07)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Finocchio di Isola Capo Rizzuto»

Αριθ. ΕΕ: PGI-IT-02650 – 14.12.2020

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ (X)

1.   Ονομασία/-ες [ΠΟΠ ή ΠΓΕ]

«Finocchio di Isola Capo Rizzuto»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ιταλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την προβλεπόμενη στο σημείο 1 ονομασία

Η ονομασία «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» αναφέρεται σε νωπά υβρίδια / νωπές ποικιλίες του είδους Foeniculum vulgare Mill., υποείδους capillaceum, ποικιλίας dulce ή azoricum, που καλλιεργούνται στην οριοθετημένη περιοχή η οποία αναφέρεται στο σημείο 4 κατωτέρω.

Ανάλογα με την καλλιεργητική περίοδο, το προϊόν «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (ΠΓΕ) ταξινομείται ως πρώιμου ή όψιμου τύπου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

«Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (ΠΓΕ) - πρώιμος τύπος:

α)

ποικιλία: «Guttuso», «50-57», «Tiziano», «Michelangelo» και «Tiepolo»·

β)

περίοδος συγκομιδής: από το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου·

γ)

όψη: συμπαγής βολβός με πεπλατυσμένο σχήμα στο επάνω και στο κάτω μέρος και με όρθιους μίσχους·

δ)

χρώμα: λευκό με γραμμώσεις ανοιχτού πράσινου χρώματος και πράσινα φυλλώματα·

ε)

γεύση: χαρακτηριστική, πολύ ήπια και πολύ δροσερή γεύση στο στόμα και τραγανή υφή κατά τη μάσηση· με ίνες που μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν·

στ)

οσμή: χαρακτηριστική, με έντονο πρωτογενές άρωμα, χωρίς ξένες νότες·

ζ)

μέγεθος: διάμετρος μεταξύ 50 και 150 mm·

η)

μεικτό βάρος βολβού: μεταξύ 200 και 1 000 γραμμαρίων.

2.

«Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (ΠΓΕ) - όψιμος τύπος:

α)

ποικιλία: «Narciso», «Donatello», «Tintoretto» και «Riace»·

β)

περίοδος συγκομιδής: από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου·

γ)

όψη: συμπαγής βολβός με στρογγυλεμένο σχήμα·

δ)

χρώμα: εξαιρετικά λευκό με γραμμώσεις ανοιχτού πράσινου χρώματος·

ε)

γεύση: χαρακτηριστική, πολύ ήπια και πολύ δροσερή γεύση στο στόμα και τραγανή υφή κατά τη μάσηση· με ίνες που μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν·

στ)

οσμή: χαρακτηριστική, με έντονο πρωτογενές άρωμα, χωρίς ξένες νότες·

ζ)

μέγεθος: διάμετρος μεταξύ 50 και 150 mm·

η)

μεικτό βάρος βολβού: μεταξύ 200 και 1 000 γραμμαρίων.

Το «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» παρουσιάζει τα ακόλουθα φυσικά, χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με βάση τα αποτελέσματα των γευσιγνωστικών δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί:

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

Τέφρα (ξηρά ουσία): ≤ 1,2 %

Δείκτης διάθλασης: ≥ 6,0 ° Brix

Ολικά σάκχαρα: ≥ 3 %

Ο βολβός μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο χωρίς τους μίσχους.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Όλα τα στάδια της παραγωγής (καλλιέργεια, διαχωρισμός και αρχική συσκευασία) πρέπει να εκτελούνται εντός της περιοχής που αναφέρεται στο σημείο 4 κατωτέρω.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τον λογότυπο ΠΓΕ της ΕΕ και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, και η ένδειξη «ΠΓΕ Finocchio di Isola Capo Rizzuto» και ο λογότυπος της ονομασίας. Στο σχήμα 1 κατωτέρω παρουσιάζεται η έγχρωμη, η ασπρόμαυρη (θετική) και η ασπρόμαυρη (αρνητική) έκδοση.

Στη συσκευασία πρέπει επίσης να αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση, ή την επωνυμία και την καταστατική έδρα, του μεμονωμένου παραγωγού ή της ένωσης παραγωγών και του συσκευαστή.

Λογότυπος

Ο λογότυπος της ΠΓΕ παρατίθεται κατωτέρω:

Image 1

Έγχρωμη έκδοση

Θετική ασπρόμαυρη έκδοση

Αρνητική ασπρόμαυρη έκδοση

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η περιοχή παραγωγής του προϊόντος «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (ΠΓΕ) περιλαμβάνει ολόκληρη τη διοικητική επικράτεια των δήμων Botricello και Belcastro της επαρχίας Catanzaro και των δήμων Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto και Strongoli της επαρχίας Crotone.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Η αίτηση έγκρισης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» βασίζεται στον δεσμό μεταξύ της φήμης του προϊόντος και της ποιότητάς του λόγω της γεωγραφικής περιοχής.

Η φήμη του «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» οφείλεται στον συνδυασμό αγρονομικών και κλιματικών παραγόντων της περιοχής παραγωγής, οι οποίοι ευνοούν ιδιαίτερα την παραγωγή αυτού του λαχανικού.

Ειδικότερα, τον χειμώνα και την άνοιξη επικρατούν ιδιαίτερα ήπιες κλιματικές συνθήκες. Το αμμοπηλώδες έδαφος με υδροφόρο ορίζοντα πολύ κοντά στην επιφάνεια επιτρέπει την έκθεση των φυτών σε ελεγχόμενη υδατική καταπόνηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την σχετικά καθυστερημένη ανάπτυξη και την χαμηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία που προσδίδει στον μάραθο τραγανή και χυμώδη υφή.

Επιπλέον, το χαλαρό έδαφος δεν παρουσιάζει καμία αντίσταση στην ανάπτυξη των βολβών, με αποτέλεσμα οι διάφορες ποικιλίες του προϊόντος να αποκτούν τέλειο σχήμα, χωρίς δυσμορφίες.

Χάρη στα χαρακτηριστικά του εδάφους, μόνο ένα μικρό ποσοστό των βολβών μάραθου αναπτύσσει «μακρύ λαιμό». Η χρησιμοποιούμενη καλλιεργητική τεχνική περιλαμβάνει τη μεταφύτευση σε βάθος που ευνοεί την παραγωγή προϊόντων με εντελώς λευκό χρώμα, χαρακτηριστικό στο οποίο συμβάλλει και η φωτεινότητα του εδάφους.

Ο στενός δεσμός μεταξύ της καταλληλότητας της περιοχής και της ονομασίας «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι τα αγροτεμάχια και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολύ συχνά φέρουν τοπωνύμια της περιοχής. Τα τοπωνύμια αυτά χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα για την ταξινόμηση των προϊόντων που καλλιεργούνται στις εν λόγω περιοχές και βασίζονται στην επιτυχία ενός συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τον λόγο αυτόν, οι περιοχές της ακτής του Ιονίου Πελάγους νοτίως του Capo Rizzuto, οι οποίες εκτείνονται, μέσω του ακρωτηρίου του Capo Colonna (Crotone), έως τη βόρεια ακτή της παραλίας Marina Strongoli, χαρακτηρίζονταν προηγουμένως ως «terreni per finocchi di Isola» (εδάφη για την παραγωγή του «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»).

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» διατίθεται στην αγορά ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά κατά το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα απέκτησε σημαντική θέση στις ιταλικές αγορές οπωροκηπευτικών, ιδίως κατά την περίοδο μεταξύ του Νοεμβρίου και του Μαΐου.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον οίνο και τα τρόφιμα, καθώς και από τα τοπικά φεστιβάλ που πραγματοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια στην Piazza del Popolo, στο κέντρο της πόλης Isola di Capo Rizzuto.

Θα πρέπει επίσης να γίνει μνεία στο φεστιβάλ «Ortomercato», το οποίο πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου του 1991 και την 1η Μαΐου του 1992 για την προώθηση της τοπικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» που καλλιεργείται στον δήμο, καθώς και στα φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου 1983 και την 1η Απριλίου 1984 και ήταν αποκλειστικά αφιερωμένα στο «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 διοργανώνεται το «Festa degli Agricoltori» (φεστιβάλ των γεωργών), το οποίο συμπίπτει χρονικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή της «Madonna Greca», την προστάτιδα αγία της πόλης Isola di Capo Rizzuto. Αυτό επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει το προϊόν στην περιοχή, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για την παραγωγή του «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται ετησίως ανάμεσα στα τέλη Απριλίου και τις αρχές Μαΐου, το «Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto», προσελκύει το ενδιαφέρον των ιταλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για παράδειγμα, το φεστιβάλ της 28ης Απριλίου 2018 περιλήφθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Ricette all’italiana» στο κανάλι Rete 4. Επίσης, στο φεστιβάλ της 11ης Μαΐου 2019 χρησιμοποιήθηκε σκοπίμως ο όρος «Finocchio d’ORO» που νοείται ως «ο θησαυρός της πόλης Isola di Capo Rizzuto» (11 Μαΐου 2019, Palazzo Vescovile, Isola di Capo Rizzuto).

Η φήμη του «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι, πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια, το προϊόν επιλέχθηκε για την πρωτοβουλία «Fresco di Legalità», που διοργανώθηκε το 2009, ως σύμβολο το οποίο καλλιεργείται και συγκομίζεται σε εκτάσεις που κατασχέθηκαν από τη μαφία ’Ndrangheta στον δήμο Isola di Capo Rizzuto. Η πρωτοβουλία αυτή διοργανώθηκε από την Associazione Libera Terra (ένωση για την ανάκτηση γης), η οποία συστάθηκε από τον Don Ciotti, σε συνεργασία με τον νομό Crotone και την επισκοπή Crotone - Santa Severina και με την υποστήριξη της Confederazione Italiana Agricoltori (συνομοσπονδία Ιταλών γεωργών), της Copagri (συνομοσπονδία γεωργικών παραγωγών), της Acli Terra (ιταλική ένωση χριστιανών εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας), της Confagricoltura (γενική συνομοσπονδία της ιταλικής γεωργίας) και της Coldiretti (εθνική συνομοσπονδία άμεσων καλλιεργητών).

Η φήμη του προϊόντος «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι το προϊόν έχει υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με την τιμή του κοινού μάραθου, ακόμη και στην αγορά χονδρικής.

Η φήμη του «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» επιβεβαιώνεται επίσης από τη γεύση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Στις 8 Μαΐου 2017 και στις 11 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκαν οργανοληπτικές δοκιμές από το εργαστήριο «pH S.R.L» στην Tavernelle (επαρχία της Φλωρεντίας) με σκοπό να προσδιοριστούν τα οργανοληπτικά/αισθητηριακά χαρακτηριστικά του «Finocchio di Isola Capo Rizzuto». Σύμφωνα με την περιγραφή της ομάδας εμπειρογνωμόνων, ο μάραθος αυτός έχει «χαρακτηριστικό και έντονο πρωτογενές άρωμα, χωρίς ξένες νότες... συνήθως πολύ ήπια και πολύ δροσερή γεύση στο στόμα και τραγανή υφή κατά τη μάσηση».

Τα εν λόγω οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αναφέρονται επίσης στο άρθρο του Franco Laratta, το οποίο δημοσιεύθηκε στο δεκαπενθήμερο περιοδικό «Il Crotonese» στις 6 Μαρτίου 2020: «Το Finocchio di Isola Capo Rizzuto έχει άρωμα που διαρκεί και αξέχαστη γεύση». Στο άρθρο αυτό αναφέρεται επίσης ότι το άρωμα του «Finocchio di Isola di Capo Rizzuto» στα χωράφια αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής.

Το προϊόν «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» εξακολουθεί να διατηρεί το μερίδιο αγοράς του και ενισχύεται από την ιδιαίτερη φήμη που συνδέεται με την ονομασία και την ιστορία του. Το «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» αποτελεί βασικό συστατικό πολλών παραδοσιακών συνταγών της περιοχής και είναι γνωστό στους σεφ και στους ειδικούς της γαστρονομίας για την χαρακτηριστική του γεύση και την ποικιλία των γαστρονομικών εφαρμογών του (σε φρέσκια ή ψημένη μορφή, σε ζαχαρώδη παρασκευάσματα, σε κονσερβοποιημένη μορφή κ.λπ.)

Στα πιο δημοφιλή ιστολόγια μαγειρικής στο διαδίκτυο υπάρχουν συνταγές που περιλαμβάνουν ρητά το «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» στα συστατικά τους. Τα ιστολόγια αυτά, τα οποία είναι αφιερωμένα σε γαστρονομικές συνταγές, περιγράφουν τη διαδικασία παρασκευής εδεσμάτων και αναφέρουν ειδικά το προϊόν ως «βελούδινο Finocchio di Isola Capo Rizzuto». Το 2017, στην εκπομπή «A casa tua in tour» της Anna Aloi (το σημερινό κανάλι YouTube «IGB A CASA TUA») παρουσιάστηκε ο τρόπος παρασκευής της «Zuppa speziata di cannellini e finocchi di Isola Capo Rizzuto», μιας πικάντικης σούπας με φασόλια cannellini και «Finocchio di Isola Capo Rizzuto». Επίσης, στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαφόρων σεφ βραβευμένων με αστέρι μισελέν (Giuseppe Romano, Antonio Biafora, Antonio Abbruzzino) υπάρχουν συνταγές που περιέχουν ως πρώτη ύλη το «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», όπως: «Rognone, finocchio di Isola Capo Rizzuto e anice stellato» (με νεφρά, Finocchio di Isola Capo Rizzuto και αστεροειδές γλυκάνισο) και «Animella, acciughe e Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (με γλυκάδια, αντζούγιες και Finocchio di Isola Capo Rizzuto).

Επίσης, το προϊόν αναφέρεται σε πολλά περιοδικά και/ή δημοσιεύσεις (απόσπασμα από τον οδηγό τροφίμων και οίνων του περιοδικού «Touring Club Italiano», της 28ης Νοεμβρίου 2006, «A tavola tra Storia e Leggenda», του Συμβουλίου Τουρισμού της περιφέρειας της Καλαβρίας), καθώς και σε γνωστά τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το «L’ingrediente perfetto» που προβλήθηκε στο κανάλι La7 στις 19 Ιανουαρίου 2020.

Η φήμη του προϊόντος επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι η ονομασία «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» παρουσιάζει πάνω από 2 000 αποτελέσματα στις ευρέως χρησιμοποιούμενες μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.