52014PC0318

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποίηση) /* COM/2014/0318 final - 2014/0164 (COD) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           Στα πλαίσια της «Ευρώπης των πολιτών», η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απλούστευση και τη σαφήνεια του δικαίου της Ένωσης, ώστε τούτο να καταστεί περισσότερο προσιτό και κατανοητό στον πολίτη, προσφέροντάς του, με τον τρόπο αυτό, νέες δυνατότητες και αναγνωρίζοντας τα συγκεκριμένα δικαιώματα που κάθε πολίτης είναι δυνατόν να απολαύει.

Ο στόχος αυτός, όμως, δεν μπορεί να επιτευχθεί εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμες διατάξεις οι οποίες, έχοντας επανειλημμένα τροποποιηθεί, συχνά δε ουσιωδώς, βρίσκονται διασκορπισμένες, τόσο στην αρχική όσο και στις μεταγενέστερες τροποποιητικές πράξεις. Απαιτείται λοιπόν η διερεύνηση και σύγκριση μεγάλου αριθμού πράξεων για να προσδιορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, η σαφήνεια και η διαφάνεια του δικαίου εξαρτώνται επίσης από την κωδικοποίηση των τροποποιημένων πράξεων.

2.           Η Επιτροπή, με απόφαση της 1ης Απριλίου 1987[1], έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της να προβαίνουν σε κωδικοποίηση των νομικών πράξεων το αργότερο μετά τη δέκατη τροποποίησή τους, τονίζοντας συγχρόνως ότι τούτο αποτελεί τον ελάχιστο κανόνα δεδομένου ότι, προς διασφάλιση της σαφούς και ορθής κατανόησης των πράξεων, οι διάφορες υπηρεσίες πρέπει να κωδικοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα τα κείμενα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

3.           Τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου (Δεκέμβριος 1992) επιβεβαίωσαν τις επιτακτικές αυτές ανάγκες[2], τονίζοντας τη σημασία της κωδικοποίησης που παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς τον εφαρμοστέο νόμο σε ορισμένη χρονική στιγμή όσον αφορά συγκεκριμένο θέμα.

Η κωδικοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση της κανονικής διαδικασίας για τη θέσπιση των πράξεων της Ένωσης.

Στο μέτρο που δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση επί της ουσίας των πράξεων που αποτελούν αντικείμενο της κωδικοποίησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν, με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994, ότι πρέπει να ακολουθείται ταχεία διαδικασία για την έγκριση των κωδικοποιούμενων πράξεων.

4.           Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η κωδικοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2003 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2003, για τα μέτρα που μπορούν να θεσπιστούν από την Κοινότητα σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης[3]. Ο νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει τις διάφορες πράξεις που αποτελούν αντικείμενο της κωδικοποίησης[4]· η παρούσα πρόταση σέβεται πλήρως την ουσία των κωδικοποιούμενων κειμένων και αρκείται απλώς στη συγκέντρωσή τους, επιφέροντας μόνο τις τυπικές τροποποιήσεις που απαιτούνται από την ίδια τη διαδικασία κωδικοποίησης.

5.           Η πρόταση κωδικοποίησης καταρτίσθηκε με βάση προηγούμενη ενοποίηση του κειμένου, σε 22 επίσημες γλώσσες, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2003 και της σχετικής τροποποιητικής πράξης, που έγινε με το πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέτρο που τα άρθρα έλαβαν νέα αρίθμηση, η αντιστοιχία μεταξύ των παλαιών και των νέων αριθμών εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος IΙ του κωδικοποιημένου κανονισμού.

ê 452/2003 (προσαρμοσμένο)

2014/0164 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα μέτρα που Ö μπορεί να θεσπίσει η Ένωση Õ σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποίηση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη Ö τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Õ, και ιδίως το άρθρο Ö 207 παράγραφος 2 Õ,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[5],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ê

(1)       Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2003[6] έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό[7]. Για λόγους σαφήνειας και ορθολογικότητας, είναι σκόπιμη η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (1) (προσαρμοσμένο)

(2)       Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου[8], Ö θεσπίστηκαν κοινοί Õ κανόνες για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ö Ένωσης Õ.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (2) (προσαρμοσμένο)

(3)       Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου[9], Ö θεσπίστηκαν κοινοί Õ κανόνες για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ö Ένωσης Õ.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (3) (προσαρμοσμένο)

(4)       Με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου[10] και (ΕΚ) αριθ. 625/2009 του Συμβουλίου[11], Ö θεσπίστηκαν κοινοί Õ κανόνες για τη θέσπιση μέτρων διασφάλισης κατά των εισαγωγών από ορισμένες χώρες που δεν είναι μέλη της Ö Ένωσης Õ. Τα μέτρα διασφάλισης μπορούν να λάβουν τη μορφή δασμολογικών μέτρων που εφαρμόζονται είτε σε όλες τις εισαγωγές ή στις εισαγωγές που υπερβαίνουν μια προκαθορισμένη ποσότητα. Αυτά τα μέτρα διασφάλισης προϋποθέτουν το ότι τα εμπορεύματα μπορούν να εισέλθουν στην αγορά Ö της Ένωσης Õ κατόπιν καταβολής των σχετικών δασμών.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (4)

(5)       Η εισαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων μπορεί να υπόκειται σε μέτρα αντιντάμπινγκ ή σε μέτρα κατά των επιδοτήσεων, αφενός, και σε δασμολογικά μέτρα διασφάλισης, αφετέρου. Οι στόχοι των πρώτων είναι να διορθώσουν τις στρεβλώσεις της αγοράς που οφείλονται στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ οι στόχοι των τελευταίων είναι να μετριάσουν τις επιπτώσεις των αυξημένων εισαγωγών.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (5) (προσαρμοσμένο)

(6)       Εντούτοις, ο συνδυασμός των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων με τα δασμολογικά μέτρα διασφάλισης επί του ενός και ιδίου προϊόντος μπορεί να έχει σοβαρότερες επιπτώσεις από τις προθέσεις ή τους στόχους της πολιτικής εμπορικής άμυνας της Ö Ένωσης Õ. Ειδικότερα, αυτός ο συνδυασμός των μέτρων μπορεί να επιβάλλει αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις σε ορισμένους παραγωγούς-εξαγωγείς που επιδιώκουν να εξάγουν στην Ö Ένωση Õ, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην αγορά Ö της Ένωσης Õ.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (6) (προσαρμοσμένο)

(7)       Συνεπώς, οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιδιώκουν να εξάγουν στην Ö Ένωση Õ δεν πρέπει να υπάγονται σε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις και πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά Ö της Ένωσης Õ.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (7) (προσαρμοσμένο)

(8)       Είναι επομένως επιθυμητό να εξασφαλιστεί το ότι μπορούν να υλοποιούνται οι στόχοι των δασμολογικών μέτρων διασφάλισης και των μέτρων αντιντάμπινγκ ή/και κατά των επιδοτήσεων χωρίς να απαγορεύεται σ' αυτούς τους παραγωγούς-εξαγωγείς η πρόσβαση στην αγορά Ö της Ένωσης Õ.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (8) (προσαρμοσμένο)

(9)       Επομένως, πρέπει να Ö θεσπισθούν Õ ειδικές διατάξεις για να Ö μπορεί Õ η Επιτροπή, όταν το Ö θεωρεί Õ σκόπιμο, να Ö αναλαμβάνει Õ δράση για να Ö εξασφαλίζει Õ το ότι ο συνδυασμός των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των δασμολογικών μέτρων διασφάλισης δεν θα έχει αυτές τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (9) (προσαρμοσμένο)

(10)     Παρόλο που μπορεί να προβλεφθεί ότι ο δασμός διασφάλισης και τα μέτρα αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων μπορούν να εφαρμόζονται ταυτόχρονα επί του ιδίου προϊόντος, δεν είναι πάντα δυνατό να καθορίζεται εκ των προτέρων σε πια ακριβώς χρονική στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, όταν προκύπτει μια τέτοια κατάσταση, να Ö εξασφαλίζει Õ επαρκή πρόβλεψη και νομική βεβαιότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (10) (προσαρμοσμένο)

(11)     Η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει σκόπιμο να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τα μέτρα αντιντάμπινγκ ή/και κατά των επιδοτήσεων ή να παρέχει απαλλαγές εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τους δασμούς αντιντάμπινγκ ή τους αντισταθμιστικούς δασμούς που θα ήταν διαφορετικά καταβλητέοι ή να θεσπίσει άλλα ειδικά μέτρα. Κάθε αναστολή ή τροποποίηση, ή απαλλαγή από τα μέτρα αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων πρέπει να χορηγείται μόνον για περιορισμένη χρονική περίοδο.

ê 452/2003 αιτιολογική σκέψη (11)

(12)     Κάθε μέτρο που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη, και επομένως δεν πρέπει να παρέχει τη βάση για την επιστροφή των δασμών που έχουν εισπραχθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

ê 37/2014 άρθ. 1 και Παράρτημα σημ. 10 (προσαρμοσμένο)

(13)     Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Ö παρόντος κανονισμού Õ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12],

ê 452/2003

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

ê 37/2014 άρθ. 1 και Παράρτημα σημ. 10 στοιχ. 1) (προσαρμοσμένο)

1. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ο συνδυασμός των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των δασμολογικών μέτρων διασφάλισης επί των ιδίων εισαγωγών θα μπορούσε να έχει σοβαρότερες επιπτώσεις από εκείνες που επιδιώκονται στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής εμπορικής άμυνας, μπορεί να θεσπίσει όποιο από τα ακόλουθα μέτρα θεωρεί κατάλληλο, με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 3 παράγραφος 2:

ê 452/2003 (προσαρμοσμένο)

α)           μέτρα για την τροποποίηση, αναστολή ή κατάργηση των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ ή/και κατά των επιδοτήσεων·

β)           μέτρα για την απαλλαγή των εισαγωγών εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τους δασμούς αντιντάμπινγκ ή τους αντισταθμιστικούς δασμούς που άλλως θα ήταν καταβλητέοι·

γ)           οποιαδήποτε άλλα ειδικά μέτρα θεωρούνται κατάλληλα στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

2. Κάθε τροποποίηση, αναστολή ή απαλλαγή δυνάμει της παραγράφου 1 περιορίζεται χρονικά και εφαρμόζεται μόνον όταν ισχύουν τα αντίστοιχα μέτρα διασφάλισης.

Άρθρο 2

Κάθε μέτρο που θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Ö μέτρου Õ. Δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιστροφή των δασμών που έχουν εισπραχθεί πριν από αυτήν την ημερομηνία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο μέτρο αυτό.

ê 37/2014 άρθ. 1 και Παράρτημα σημ. 10 στοιχ. 2) (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία συστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ê

Άρθρο 4

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2003 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και εξετάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ.

ê 452/2003 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την Ö εικοστή Õ ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Βλ. παράρτημα 3 του τμήματος Α των εν λόγω συμπερασμάτων.

[3]               Είναι εγγεγραμμένη στο νομοθετικό πρόγραμμα για το 2014.

[4]               Βλ. παράρτημα Ι της παρούσας πρότασης.

[5]               ΕΕ C […] της […], σ. […].

[6]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2003 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2003, για τα μέτρα που μπορούν να θεσπιστούν από την Κοινότητα σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 8).

[7]               Βλ. παράρτημα I.

[8]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51).

[9]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93).

[10]             Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών (ΕΕ L 84 της 31.3.2009, σ. 1).

[11]             Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 625/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 185 της 17.7.2009, σ. 1).

[12]             Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

é

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 8) || ||

|| Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 18 της 21.1.2014, σ. 1) || Μόνον το σημείο 10 του παραρτήματος

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας Αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2003 || Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 || Άρθρο 1

Άρθρο 2 || Άρθρο 2

Άρθρο 2α || Άρθρο 3

--- || Άρθρο 4

Άρθρο 3 || Άρθρο 5

--- || Παράρτημα I

--- || Παράρτημα II

_____________