41996D0409

96/409/ΚΕΠΠΑ: Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 για τη θέσπιση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 168 της 06/07/1996 σ. 0004 - 0011


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1996 περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου (96/409/ΚΕΠΠΑ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Γνωρίζοντας ότι η δημιουργία ενός ομοιόμορφου προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου που θα χορηγείται από τα κράτη μέλη σε πολίτες της Ένωσης σε χώρες όπου το κράτος καταγωγής των εν λόγω πολιτών δεν διαθέτει μόνιμη διπλωματική ή προξενική εκπροσώπηση, ή σε άλλες περιστάσεις που ορίζονται στους αναφερόμενους στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης κανόνες, είναι σύμφωνη με το άρθρο 8 Γ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας ότι η καθιέρωση του εγγράφου αυτού θα αποτελέσει γραμματική βοήθεια στους πολίτες της Ένωσης που βρίσκονται σε δυσχερή θέση,

Πεπεισμένοι ότι η καθιέρωση του εγγράφου αυτού θα καταστήσει εμφανή τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι πολίτες της Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Καθιερώνεται ομοιόμορφο προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο, το υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι κανόνες που διέπουν την έκδοση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου και τα σχετικά μέτρα προστασίας του αναγράφονται στα παραρτήμα ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Μπορούν να τροποποιούνται με ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ ένα μήνα μετά την έγκρισή τους, εκτός εάν κάποιο κράτος μέλος ζητήσει επανεξέταση σε υπουργικό επίπεδο.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει όταν όλα τα κράτη μέλη γνωστοποιήσουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ότι οι διαδικασίες, που κατά την έννομη τάξη τους απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, έχουν ολοκληρωθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 1996.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PINTO

ANNEX I - ANNEXE I - ANEXO I - BILAG I - ANLAGE I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - IARSCRΝBHINN I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGE I

EUROPEAN UNION UNION EUROPΙENNE UNIΣN EUROPEA DEN EUROPΖISKE UNION EUROPΔISCHE UNION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AONTAS EORPACH UNIONE EUROPEA EUROPESE UNIE UNIΓO EUROPEIA EUROOPAN UNIONI EUROPEISKA UNIONEN >ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

The Embassy/Consulate of .

.

at .

has issued this Emergency Travel Document to the holder who is a citizen of the European Union (the following are particulars of the holder (Glossary see page 4)):

.

L'ambassade/le consulat de .

.

ΰ .

a dιlivrι le prιsent titre de voyage provisoire au titulaire suivant, citoyen de l'Union europιenne (pour remplir les rubriques, se reporter ΰ la page 4):

.

. (1) Surname/Nom

. (2) Given Name(s)/Prιnom(s)

. (3) Date of birth/Date de naissance

. (4) Place of birth/Lieu de naissance

. (5) Height/Taille(6) Nationality/Nationalitι

. (7) Signature of the holder/Signature du titulaire

. (8) For one journey to-via/Pour un voyage vers-via

. (9) Date of expiry/Date d'expiration

. (10) Date of issue/Date de dιlivrance

. (11) Registration number/No d'enregistrement

. (12) Signature of the issuing officer/Signature du fonctionnaire habilitι

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>

DOCUMENTO PROVISIONAL DE VIAJE, NΨDPAS, RάCKKEHRAUSWEIS, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, DOICIMΙAD TAISTIL PRΑINNEACH, DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO, NOOD-REISDOCUMENT, TΝTULO DE VIAGEM PROVISΣRIO, TILAPΔINEN MATKUSTUSASIAKIRJA, PROVISORISKT RESEDOKUMENT GLOSSARY/RUBRIQUES/GLOSARIO/ORDLISTE/ERLΔUTERUNGEN/ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ/ GLUAIS/ELENCO/RUBRIEKEN/GLOSSΑRIO/SELITYKSET/ORDLISTA

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

(1) Apellido(s) (2) Nombre(s) (3) Fecha de nacimiento (4) Lugar de nacimiento (5) Estatura (6) Nacionalidad (7) Firma del titular (8) Para un viaje a . . . vνa . . . (9) Fecha de expiraciσn (10) Fecha de expediciσn (11) Nϊmero de registro (12) Firma del funcionario expedidor (13) Sello de la autoridad expedidora.

(1) Efternavn (2) Fornavn(e) (3) Fψdselsdato (4) Fψdested (5) Hψjde (6) Nationalitet (7) Indehaverens underskrift (8) Gyldigt for en rejse til . . . via (9) Udlψbsdato (10) Udstedelsesdato (11) Registreringsnummer (12) Udstedende embedsmands underskrift (13) Udstedende myndigheds stempel.

(1) Name (2) Vorname(n) (3) Geburtstag (4) Geburtsort (5) Grφίe (6) Staatsangehφrigkeit (7) Unterschrift der Inhaberin/des Inhabers (8) Fόr eine Reise nach . . . όber . . . (9) Gόltig bis (10) Ausstellungsdatum (11) Registriernummer (12) Unterschrift der Amtsperson (13) Stempel der ausstellenden Behφrde.

(1) Επώνυμο (2) Όνομα(ονόματα) (3) Ημερομηνία γεννήσεως (4) Τόπος γεννήσεως (5) Ανάστημα (6) Υπηκοότητα (7) Υπογραφή κατόχου (8) Για μια μετάβαση προς-μέσω (9) Ημερομηνία λήξεως (10) Ημερομηνία έκδοσης (11) Αριθμός πρωτοκόλλου (12) Υπογραφή υπαλλήλου (13) Σφραγίδα εκδίδουσας αρχής.

(1) Sioinne (2) Ainm(neache) (3) Dαte breithe (4) Εit breithe (5) Airde (5) Naisidniacht (7) Sinlϊ enfasselbhσra (8) Do thuras amhaingo-via (9) As fledhm (10) Dαta eisiϊna (11) Uimhir chiαraithe (12) Siniϊ an oiligigh eisiϊna (13) Sesia an ϊdarais eisiϊna.

(1) Cognome (2) Nome (1) (3) Data di nascita (4) Luogo di nascita (5) Statura (6) Nazionalitα (7) Firma del titolare (8) Per un viaggio a . . . via. . . (9) Data di scadenza (10) data di rilascio (11) Numero di registrazione (12) Firma del funzionario abilitato a rilasciare il documento (13) Timbro dell'autoritΰ che rilascia il documento.

(1) Naam (2) Voorna(a)m(en) (3) Geboortedatum (4) Geboorteplaats (5) Lengte (6) Nationaliteit (7) Handtekening van de houder (8) Voor een reis naar-via (9) Vervaldatum (10) Datum van afgifte (11) Registratienummer (12) Handtekening van de ambtenaar die het document afgeeft (13) Stempel van de autoriteit van afgifte.

(1) Apelido(s) (2) Nome(s) prσprio(s) (3) Data de nascimento (4) Local de nascimento (5) Altura (6) Nacionalidade (7) Assinatura do titular (8) Para uma viagem a . . . via . . . (9) Vαlido atι (10) Data de emissγo (11) Nϊmero de registo (12) Assinatura do funcionαrio emissor (13) Selo da autoridade emissora

(1) Sukunimi (2) Etunimet (3) Syntymδaika (4) Syntymδpaikka (5) Pituus (6) Kansalaisuus (7) Haltijan nimikirjoitus (8) Mδδrδnpδδ ja reitti (9) Viimeinen voimassaolopδivδ (10) Myφntδmispδivδ (11) Asiakirjan numero (12) Asiakirjan myφntδvδn viranomaisen allekirjoitus (13) Asiakirjan myφntδvδn viranomaisen leima

(1) Efternamn (2) Fφrnamn (3) Fφdelsetid (4) Fφdelseort (5) Lδngd (6) Medborgarskap (7) Innehavaren namnteckning (8) Gδller fφr en resa till - via (9) Giltigt t.o.m. (10) Utfδrdat den (11) Registreringsnummer (12) Utfδrdande myndighets namnteckning (13) Utfδrdande myndighets stδmpel

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

1. Το εμφαινόμενο στο παράρτημα I ομοιόμορφο προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (ΠΤΕ) 7 μπορεί να εκδίδεται για ένα μόνο ταξίδι προς το κράτος μέλος του οποίου ο αιτών έχει την υπηκοότητα προς τη χώρα μόνιμης διαμονής του ή, κατ' εξαίρεση, προς άλλο προορισμό. Το έγγραφο αυτό μπορεί να χορηγείται στους υπηκόους των κρατών μελών υπό την αιγίδα του κράτους του οποίου το εν λόγω πρόσωπο είναι υπήκοος.

2. Τα ΠΤΕ μπορούν να εκδίδονται όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο δικαιούχος είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαβατήριό του ή το ταξιδιωτικό του έγγραφο έχει απωλεσθεί, κλαπεί η καταστραφεί, ή δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο και

β) βρίσκεται σε χώρα όπου το κράτος μέλος του οποίου έχει την υπηκοότητα δεν διαθέτει προσιτή διπλωματική ή προξενική εκπροσώπηση που να μπορεί να εκδώσει ταξιδιωτικό έγγραφο, ή δεν εκπροσωπείται με άλλο τρόπο 7

γ) έχει ληφθεί σχετική έγκριση από τις αρχές του κράτους καταγωγής του ενδιαφερομένου.

3. Ο αιτών ΠΤΕ συμπληρώνει έντυπο αίτησης και το αποστέλλει, μαζί με επικυρωμένες από τη διπλωματική αρχή φωτοτυπίες αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας και της υπηκοότητάς του, σε συγκεκριμένη αρχή του κράτους μέλους του οποίου έχει την υπηκοότητα. Αυτή δεν πρέπει κατ' ανάγκη να είναι η πλησιέστερη, εάν κάποια άλλη αρχή στην περιοχή είναι καταλληλότερη. Ο αιτών καταβάλλει στην υπηρεσία έκδοσης τα συνήθη έξοδα και τέλη έκδοσης ενός προσωρινού διαβατηρίου.

Στους αιτούντες που δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα για την κάλυψη άλλων σχετικών δαπανών επί τόπου, δίδονται ενδεχομένως τα σχετικά χρήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το κράτος μέλος καταγωγής κατά τη στιγμή της αίτησης.

4. Το ΠΤΕ ισχύει λίγο περισσότερο από το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ταξιδιού για το οποίο εκδίδεται, συνυπολογιζομένου και του χρόνου που απαιτείται για τις αναγκαίες διανυκτερεύσεις ή ανταποκρίσεις.

5. Φωτοτυπία κάθε εκδιδομένου εγγράφου διατηρείται στα αρχεία της υπηρεσίας έκδοσης. Μια φωτοτυπία αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών έχει την υπηκοότητα.

6. Κάθε κράτος μέλος δύναται να επεκτείνει την εφαρμογή των κανόνων αυτών και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό και τα οποία είναι πρόθυμο να δεχθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα (ΠΤΕ) καταρτίζονται και εκδίδονται σύμφωνα με τα εξής μέτρα προστασίας:

1. Μέγεθος

ανοιχτό: 18 Χ 13 cm,

διπλωμένο: 9 Χ 13 cm.

2. Χαρτί

Τα ΠΤΕ τυπώνονται σε χαρτί ασφαλείας που δεν περιέχει οπτικά λευκαντικά (περίπου 90 g/m²) και φέρει ένα πρότυπο «CHAIN WIRES», νομικά προστατευόμενο, υδατόσημο για τον κατασκευαστή του εγγράφου, με δύο αόρατες ίνες (γαλάζια και κίτρινη, SSI/05) φθορίζουσες υπό υπεριώδεις ακτίνες και αντιδραστήρια κατά της χημικής εξάλειψης.

3. Σύστημα αρίθμησης

Τα έγγραφα εκδίδονται με ενιαίο σύστημα αρίθμησης, συνοδευόμενο από την προσθήκη των αρχικών του κάθε κράτους μέλους, ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Ο αριθμός τυπώνεται με υψιτυπία στις σελίδες 1 και 4 του εγγράφου, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες OCR-B, σε μαύρο χρώμα με πράσινο φθορισμό υπό υπεριώδεις ακτίνες.

4. Επικόλληση της φωτογραφίας του κατόχου

Η φωτογραφία του κατόχου επικολλάται σταθερά στο έγγραφο ώστε να μην είναι εύκολο να αφαιρεθεί. Η φωτογραφία πλαστικοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική του εκδίδοντος κράτους 7 εννοείται ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία του εγγράφου.

5. Αναγραφή των προσωπικών στοιχείων του κατόχου

Τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου συμπληρώνονται κατά ομοιόμορφο τρόπο στο έντυπο ΠΤΕ, είτε χειρόγραφα είτε τυπογραφικά, και πλαστικοποιούνται.

6. Σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής

Κατά την έκδοση ΠΤΕ, η εκδίδουσα αρχή επιθέτει τη σφραγίδα της εν μέρει επί του εγγράφου και εν μέρει επί της φωτογραφίας του κατόχου.

7. Πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Τα ΠΤΕ φέρουν στο φόντο κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές (guilloche) με έμμεση ανάγλυφη εκτύπωση σε τετραχρωμία στις σελίδες όπου αναγράφονται δεδομένα, με τη δέουσα προσοχή στην ιριδίζουσα εκτύπωση.

Χρησιμοποιείται η ακόλουθη τεχνολογία εκτύπωσης:

- βαθυτυπία (INTAGLIO), πρόσθια όψη συμπεριλαμβανόμενου του κειμένου της σελίδας 1, λανθάνουσα εικόνα και μικροσκοπική εκτύπωση με γαλάζια ανακλαστική μελάνη,

- επιπεδοτυπία (OFFSET), πρόσθια και οπίσθια όψη, σε δύο χρώματα και ιριδισμό,

- 1.: κείμενο με γαλάζια ανακλαστική μελάνη 7

- 2.: φόντο προστασίας από ηλεκτρονική σάρωση, σε ανοικτό γαλάζιο χρώμα 7

- 3.: φόντο με κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές (guilloche) με ιριδίζουσα εκτύπωση σε δύο χρώματα, πράσινο και ιώδες, όπου το δεύτερο θα παράγει κίτρινο φθορισμό υπό υπεριώδεις ακτίνες.

Οι χρησιμοποιούμενες μελάνες πρέπει να είναι τέτοιες που να μην επιτρέπουν φωτοτύπηση και, αν επιχειρηθεί να βγει έγχρωμη φωτοτυπία, να προκαλούνται αναγνωρίσιμες διαφορές στα χρώματα. Επιπλέον, ένα τουλάχιστον χρώμα περιέχει φθορίζουσες ουσίες. Επίσης, οι μελάνες περιέχουν αντιδραστήρια κατά της χημικής εξάλειψης.

8. Μορφές εκτύπωσης

Θα χρησιμοποιηθούν μορφές εκτύπωσης με πολύχρωμες επεξεργασμένες κυματοειδείς σύμπλεκτες γραμμές (guilloche) στο φόντο και με ενσωματωμένους μικροχαρακτήρες, οι οποίες δημιουργήθηκαν ειδικά για το έγγραφο αυτό.

9. Φύλαξη των μη συμπληρωμένων εντύπων ΠΤΕ

Τα κράτη μέλη φυλάσσουν τα αποθέματα μη συμπληρωμένων εντύπων ΠΤΕ σε μέρος απ' όπου να μην μπορούν να κλαπούν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πλαστογραφίας ή παραχάραξης.