32001R1619

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1619/2001 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2001, για καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής για τα μήλα και τα αχλάδια και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/89

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 215 της 09/08/2001 σ. 0003 - 0016


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1619/2001 της Επιτροπής

της 6ης Αυγούστου 2001

για καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής για τα μήλα και τα αχλάδια και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/89

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 991/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα μήλα και τα αχλάδια αναγράφονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 μεταξύ των προϊόντων για τα οποία πρέπει να εγκριθούν προδιαγραφές. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 920/89 της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 1989, για τον καθορισμό των προδιαγραφών ποιότητας για τα καρότα, τα εσπεριδοειδή και τα επιτραπέζια μήλα και αχλάδια και την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 58(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 730/1999(4), τροποποιήθηκε επανειλημμένως και δεν διασφαλίζει επιπλέον νομική σαφήνεια.

(2) Για λόγους σαφήνειας πρέπει να καταστεί αυτόνομη, σε σχέση με τα άλλα προϊόντα που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 920/89 η νομοθεσία που αφορά τα μήλα και τα αχλάδια. Πρέπει συνεπώς να προβούμε σε αναμόρφωση της εν λόγω νομοθεσίας και να καταργήσουμε το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/89. Γι' αυτό, και για λόγους διαφάνειας στη διεθνή αγορά πρέπει να ληφθεί υπόψη η προδιαγραφή που συνιστάται για τα μήλα και τα αχλάδια από την ομάδα εργασίας των προδιαγραφών των φθαρτών τροφίμων και της αναπτύξεως της ποιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ).

(3) Με την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών πρέπει να εξαλειφθούν από την αγορά τα προϊόντα που δεν έχουν ικανοποιητική ποιότητα, να προσανατολιστεί η παραγωγή με τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών και να διευκολυνθούν οι εμπορικές σχέσεις με βάση τον θεμιτό ανταγωνισμό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής.

(4) Οι προδιαγραφές εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια εμπορίας. Η μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, η αποθήκευση για ορισμένο χρόνο ή οι διάφοροι χειρισμοί στους οποίους υπόκεινται τα προϊόντα είναι δυνατόν να συνεπάγονται ορισμένες αλλοιώσεις που οφείλονται στη βιολογική εξέλιξη των προϊόντων αυτών ή στον κατά το μάλλον ή ήττον φθαρτό χαρακτήρα τους. Οι αλλοιώσεις αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εφαρμογή των προδιαγραφών στα στάδια εμπορίας που έπονται του σταδίου της αποστολής. Επειδή τα προϊόντα της κατηγορίας "Έξτρα" πρέπει να υποστούν ιδιαίτερα προσεγμένη διαλογή και συσκευασία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η μείωση της φρεσκάδας και της σπαργής τους.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η εμπορική προδιαγραφή για τα κάτωθι προϊόντα εμφαίνεται στο παράρτημα:

- μήλα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0808 10,

- αχλάδια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0808 20.

Η προδιαγραφή εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια εμπορίας, με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

Ωστόσο, στα στάδια που έπονται εκείνου της αποστολής, τα προϊόντα είναι δυνατό να παρουσιάζουν, σε σχέση με την προδιαγραφή:

- μικρή μείωση της φρεσκάδας και της σπαργής,

- για τα προϊόντα που ταξινομούνται σε κατηγορίες άλλες εκτός της κατηγορίας "έξτρα", μικρές αλλοιώσεις που οφείλονται στην εξέλιξη τους και στον κατά το μάλλον ή ήττον φθαρτό χαρακτήρα τους.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 920/89 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, η τρίτη υποπερίπτωση διαγράφεται.

2. Το παράρτημα III διαγράφεται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του δευτέρου μηνός που έπεται εκείνου της έναρξης ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 129 της 11.5.2001, σ. 3.

(3) ΕΕ L 97 της 11.4.1989, σ. 19.

(4) ΕΕ L 93 της 8.4.1999, σ. 14.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΧΛΑΔΙΑ

I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τα μήλα και τα αχλάδια των ποικιλιών (cultivars) τα οποία προέρχονται από Malus domestica Borkh. και Pyrus communis L., τα οποία προορίζονται για να παραδοθούν σε νωπή κατανάλωση στον καταναλωτή, με εξαίρεση τα μήλα και τα αχλάδια τα οποία προορίζονται για βιομηχανική χρήση.

II. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η προδιαγραφή αποσκοπεί στο να καθορίσει τις ιδιότητες τις οποίες πρέπει να έχουν τα μήλα και τα αχλάδια μετά τη συσκευασία.

A. Ελάχιστα χαρακτηριστικά

Σε όλες τις κατηγορίες, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων διατάξεων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία και των ορίων ανοχής που επιτρέπονται, τα μήλα και τα αχλάδια πρέπει να είναι:

- ακέραια,

- υγιή· αποκλείονται τα προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από μούχλα ή αλλοιώσεις τέτοιας φύσεως που θα τα καθιστούσαν ακατάλληλα για την κατανάλωση,

- καθαρά, πρακτικώς απαλλαγμένα από ορατές ξένες ουσίες,

- πρακτικά απαλλαγμένα από παράσιτα,

- πρακτικά απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων,

- απαλλαγμένα από ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία,

- απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και ξένη γεύση.

Επιπλέον πρέπει να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά.

Η ανάπτυξη και η κατάσταση των μήλων και των αχλαδιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπουν:

- να συνεχίσουν τη διαδικασία ωρίμανσης ώστε να μπορούν να φθάνουν στον κατάλληλο βαθμό ωρίμανσης συναρτήσει των ποικιλιακών χαρακτηριστικών(1),

- να αντέχουν τη μεταφορά και την μεταχείριση και

- να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.

B. Ταξινόμηση

Τα μήλα και τα αχλάδια ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ως εξής:

i) Κατηγορία "Έξτρα"

Τα μήλα και τα αχλάδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι εκλεκτής ποιότητας. Πρέπει να παρουσιάζουν το σχήμα, την ανάπτυξη και το χρώμα που χαρακτηρίζουν την ποικιλία και να φέρουν ανέπαφο ποδίσκο.

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά.

Δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα, εκτός από πολύ ελαφρές επιφανειακές αλλοιώσεις της επιδερμίδας με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατηρησιμότητά του και την παρουσίασή του στη συσκευασία.

Τα αχλάδια δεν πρέπει να παρουσιάζουν λιθίαση.

ii) Κατηγορία Ι

Τα μήλα και τα αχλάδια που ταξινομούνται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να παρουσιάζουν το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα που χαρακτηρίζουν την ποικιλία(2).

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά.

Ορισμένοι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία:

- ελαφρά παραμόρφωση,

- ελαφρό ελάττωμα αναπτύξεως,

- ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού,

- ελαφρά ελαττώματα της επιδερμίδας που δεν πρέπει να υπερβαίνουν:

- τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,

- το 1 cm2 της συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του φουζικλαδίου (Venturia inaequalis) της οποίας η επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 cm2,

- το 1 cm2 της συνολικής επιφάνειας για τους ελαφρούς μώλωπες, που δεν πρέπει να είναι αποχρωματισμένοι.

Για τα μήλα, ο ποδίσκος μπορεί να λείπει με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός είναι σαφής και δεν έχει καταστραφεί η προσκείμενη επιδερμίδα. Για τα αχλάδια, ο ποδίσκος μπορεί να είναι ελαφρά κατεστραμμένος.

Τα αχλάδια δεν πρέπει να παρουσιάζουν λιθίαση.

iii) Κατηγορία ΙΙ

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα μήλα και τα αχλάδια που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται παραπάνω(3).

Η σάρκα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντικό ελάττωμα.

Μπορούν να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώματα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας, διατηρήσεως και παρουσιάσεως:

- παραμορφώσεις,

- ελαττώματα αναπτύξεως,

- ελαττώματα χρωματισμού,

- ελαττώματα της επιδερμίδας που δεν πρέπει να υπερβαίνουν:

- τα 4 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος,

- τα 2,5 cm2 της συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ελαφρά αποχρωματισμένοι μώλωπες, με εξαίρεση την κηλίδα του φουζικλαδίου (Venturia inaequalis) της οποίας η επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 cm2.

III. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Το μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τομής ή από το βάρος. Ωστόσο, στην τελευταία περίπτωση, το ελάχιστο βάρος πρέπει να καθορίζεται εις τρόπον ώστε όλοι οι καρποί να παρουσιάζουν, ανάλογα με τις περιπτώσεις, την ελάχιστη διάμετρο που αναφέρεται κατωτέρω.

Η ελάχιστη διάμετρος που απαιτείται για όλες τις κατηγορίες είναι η εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Με εξαίρεση, και για τις ποικιλίες των θερινών αχλαδιών που εμφαίνονται στον κατάλογο του προσαρτήματος στην παρούσα προδιαγραφή, δεν απαιτείται το ελάχιστο μέγεθος για τις αποστολές που πραγματοποιούνται κάθε έτος από 10 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου συμπεριλαμβανομένης.

Για να υπάρξει εγγύηση της ομοιογένειας μεγέθους σε μια συσκευασία, η διάφορα διαμέτρου μεταξύ των καρπών της ιδίας συσκευασίας περιορίζεται σε:

- 5 mm για τους καρπούς της κατηγορίας Έξτρα και τους καρπούς των κατηγοριών Ι και ΙΙ που παρουσιάζονται σε τακτοποιημένα στρώματα(4),

- 10 mm για τους καρπούς της κατηγορίας Ι που παρουσιάζονται χύμα σε συσκευασία ή σε προσυσκευασία(5).

Δεν καθορίζεται κανόνας ομοιογένειας μεγέθους για τους καρπούς της κατηγορίας ΙΙ που παρουσιάζονται χύμα σε συσκευασία ή προσυσκευασία.

IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ

Επιτρέπονται όρια ανοχής όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος σε κάθε συσκευασία, για τα προϊόντα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας στην οποία δηλώνεται ότι ανήκουν.

A. Όρια ανοχής όσον αφορά την ποιότητα

i) Κατηγορία "Έξτρα"

5 % σε αριθμό ή σε βάρος μήλων και αχλαδιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας Ι ή περιλαμβάνονται κατ' εξαίρεση στα όρια ανοχής αυτής της κατηγορίας.

ii) Κατηγορία Ι

1 % σε αριθμό ή βάρος μήλων και αχλαδιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ΙΙ ή περιλαμβάνονται κατ' εξαίρεση στα όρια ανοχής αυτής της κατηγορίας. Ωστόσο, η ανοχή αυτή δεν επεκτείνεται στά αχλάδια που δεν φέρουν ποδίσκο.

iii) Κατηγορία ΙΙ

10 % σε αριθμό ή βάρος μήλων και αχλαδιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής ή στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων πάντως των καρπών που έχουν εμφανώς σαπίσει, φέρουν έντονους μώλωπες ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση που να τα καθιστά ακατάλληλα για κατανάλωση.

Στο πλαίσιο της ανοχής αυτής, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί κατ' ανώτατο όριο 2 % κατά αριθμό ή κατά βάρος καρπών που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώματα:

- σημαντικές προσβολές από τις παθήσεις της φελλοποιήσεως ή της υαλώσεως,

- ελαφρές αλλοιώσεις ή σχισμές που δεν έχουν επουλωθεί,

- πολύ ελαφρά ίχνη σήψεως,

- ύπαρξη ζωντανών παρασίτων στον καρπό ή/και αλλοιώσεις της σάρκας που οφείλονται σε παράσιτα.

B. Ανοχές όσον αφορά το μέγεθος

Για όλες τις κατηγορίες:

α) Για τους καρπούς που υπάγονται στους κανόνες ομοιογένειας, 10 % σε αριθμό ή βάρος καρπών που ανταποκρίνονται στο μέγεθος που είναι αμέσως μικρότερο ή μεγαλύτερο από εκείνου που αναφέρεται στη συσκευασία, για τους καρπούς που κατατάσσονται στο μικρότερο αποδεκτό μέγεθος, μέγιστη απόκλιση 5 mm κάτω του ελαχίστου·

β) Για τους καρπούς που δεν υπόκεινται στους κανόνες ομοιογένειας, 10 % σε αριθμό ή σε μέγεθος καρπών, που δεν έχουν το προβλεπόμενο ελάχιστο μέγεθος, με μέγιστη απόκλιση 5 mm κάτω από το μέγεθος αυτό.

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενα κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μήλα ή αχλάδια της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας και μεγέθους (σε περίπτωση που επιβάλλεται το κριτήριο κατά μέγεθος) και του ιδίου σταδίου ωριμάνσεως.

Επιπλέον, για την κατηγορία "Έξτρα", επιβάλλεται ομοιογένεια χρωματισμού.

Όσον αφορά τις μικρές συσκευασίες μήλων, που θα πωληθούν στον καταναλωτή καθαρού βάρους όχι ανωτέρου των 3 kg, δεν απαιτείται η ομοιογένεια όσον αφορά την ποικιλία. Σε περίπτωση εμπορίας διαφορετικών ποικιλιών μήλων στην ίδια συσκευασία, δεν απαιτείται η ομοιογένεια όσον αφορά την καταγωγή.

Το ορατό μέρος του περιεχομένου της συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.

Β. Συσκευασία

Τα μήλα και αχλάδια πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά.

Οι συσκευασίες δεν πρέπει να περιέχουν κανένα ξένο σώμα.

Γ. Παρουσίαση

Οι καρποί της κατηγορίας "Έξτρα" πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε τακτοποιημένες σειρές.

VI. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά με ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ορατούς χαρακτήρες τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α. Ταυτοποίηση

Συσκευαστής ή/και αποστολέας: Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ή συμβολική εξακρίβωση που έχει δοθεί ή έχει αναγνωριστεί από μία επίσημη υπηρεσία. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται κωδικός (συμβολική εξακρίβωση), η ένδειξη "συσκευαστής ή/και αποστολέας" (ή ισοδύναμη συντομογραφία) πρέπει να αναγράφεται πλησίον του κωδικού αυτού (συμβολική εξακρίβωση).

Β. Φύση του προϊόντος

- "Μήλα" και "αχλάδια" αν το περιεχόμενο δεν φαίνεται απ' έξω.

- Ονομασία της ποικιλίας ή ενδεχομένως των ποικιλιών.

Γ. Καταγωγή του προϊόντος

Χώρα καταγωγής και, προαιρετικά, ζώνη παραγωγής, ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο V.A., τρίτο εδάφιο, κατά την οποία μήλα διαφορετικών ποικιλιών και καταγωγών συσκευάζονται στην ίδια συσκευασία για να πωληθούν στον καταναλωτή, πρέπει να αναγράφεται η χώρα καταγωγής κάθε μιας από τις εν λόγω ποικιλίες.

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά

- Κατηγορία.

- Μέγεθος ή, για τους καρπούς που παρουσιάζονται σε τακτοποιημένα στρώματα, αριθμός τεμαχίων.

Εάν η εξακρίβωση γίνεται με την κατάταξη κατά μέγεθος, αυτό πρέπει να αναγράφεται:

α) για τους καρπούς που υπόκεινται στους κανόνες ομοιογενείας, με την ελάχιστη και μέγιστη διάμετρο·

β) για τους καρπούς που δεν υπόκεινται στους κανόνες ομοιογένειας, με τη διάμετρο του πιο μικρού καρπού της συσκευασίας, ακολουθούμενοι από την έκφραση "και περισσότερο" ή "και +" ή, ενδεχομένως, τη διάμετρο του πιο μεγάλου καρπού της συσκευασίας.

Ε. Επίσημη σήμανση ελέγχου "προαιρετική"

(1) Λόγω των ποικιλιακών χαρακτηριστικών της ποικιλίας Fuji όσον αφορά την ωριμότητα στη συγκομιδή, η ασθένεια της υαλώδους καρδιάς γίνεται αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι περιορίζεται στις ηθμαγγειώδεις δεσμίδες κάθε καρπού.

(2) Τα κριτήρια χρωματισμού και σκωριόχροου χρωματισμού όσον αφορά τα μήλα, καθώς και μη εξαντλητικός κατάλογος των ποικιλιών που αφορά κάθε κριτήριο εμφαίνονται σε προσάρτημα της παρούσας προδιαγραφής.

(3) Μη εξαντλητικός κατάλογος των μεγαλόκαρπων ποικιλιών εμφαίνεται στο προσάρτημα της παρούσας προδιαγραφής.

(4) Ωστόσο, για τα μήλα των ποικιλιών Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) και Horneburger, η διαφορά διαμέτρου μπορεί να φθάσει τα 10 mm.

(5) Ωστόσο για τα μήλα των ποικιλιών Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) και Horneburger, η διαφορά διαμέτρου μπορεί να φθάσει τα 20 mm.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ

Ανάλογα με τον χρωματισμό τους, οι ποικιλίες μήλων κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΚΩΡΙΟΧΡΟΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ

Ανάλογα με τον σκωριόχροο χρωματισμό τους, οι ποικιλίες μήλων κατατάσσονται σε δύο ομάδες:

Ομάδα R - Ποικιλίες μήλων για τις οποίες ο σκωριόχρους χρωματισμός αποτελεί επιδερμικό χαρακτηριστικό της ποικιλίας και όχι ελάττωμα εφόσον ανταποκρίνεται στην τυπική εμφάνιση της ποικιλίας.

Για τις ποικιλίες εκτός από εκείνες της ομάδας R, ο σκωριόχρους χρωματισμός είναι αποδεκτός εντός των ακολούθων ορίων:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΧΛΑΔΙΑ

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μεγέθους, οι ποικιλίες μήλων και αχλαδιών κατατάσσονται σε τρεις ομάδες:

Ομάδα GF - Μεγαλόκαρπες ποικιλίες μήλων και αχλαδιών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του τίτλου της προδιαγραφής για τα μήλα και τα αχλάδια.

Ομάδα PE - Θερινές ποικιλίες αχλαδιών που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο του τίτλου ΙΙ της προδιαγραφής για τα μήλα και αχλάδια.

Άλλες ποικιλίες.

4. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

5. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>