2009D0406 — EL — 01.07.2013 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 406/2009/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Απριλίου 2009

περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

(ΕΕ L 140, 5.6.2009, p.136)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date


Τροποποιείται από:

►A1

  L 112

10

24.4.2012
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 406/2009/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Απριλίου 2009

περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 2 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Απώτερος σκοπός της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), που εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου ( 3 ), είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα.

(2)

Κατά τη γνώμη της Κοινότητας, όπως εκφράστηκε πιο πρόσφατα, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική ετήσια μέση αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 2 °C σε σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής εποχής επίπεδα, το οποίο συνεπάγεται ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι των επιπέδων του 2050. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Κοινότητα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνεχίσουν να μειώνονται και πέραν του 2020 ως τμήμα των προσπαθειών της Κοινότητας να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του παγκόσμιου στόχου μείωσης των εκπομπών. Οι ανεπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, δεσμευόμενες να μειώσουν συλλογικά έως το 2020 τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % εν συγκρίσει προς το 1990. Δεσμεύονται να το πράξουν επίσης με σκοπό να μειώσουν συλλογικά έως το 2050 τις εκπομπές τους κατά 60 έως 80 % σε σχέση με το 1990. Στη μείωση αυτή θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας, περιλαμβανομένων της διεθνούς ναυτιλίας και αεροπορίας. Η αεροπορία συμβάλλει στις εν λόγω μειώσεις έχοντας συμπεριληφθεί στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου(«κοινοτικό σύστημα»). Εάν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν εγκριθεί από τα κράτη μέλη διεθνής συμφωνία η οποία, στους στόχους μειώσεων που θα ορίζει, θα περιλαμβάνει τις εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας, μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ή δεν εγκριθεί μια τέτοια συμφωνία μέσω της UNFCCC από την Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει πρόταση να περιληφθούν οι εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας στη δέσμευση για μείωση των εκπομπών που αναλαμβάνει η Κοινότητα, με στόχο να τεθεί σε ισχύ η προτεινόμενη πράξη έως το 2013. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τυχόν αρνητικό αντίκτυπο επί της ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη τα δυνάμει οφέλη για το περιβάλλον.

(3)

Εξάλλου, προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, ενέκρινε για την Κοινότητα στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % μέχρι το 2020, σε σχέση με το 1990, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για τη μετά το 2012 εποχή, εφόσον και άλλες ανεπτυγμένες χώρες δεσμευθούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και εφόσον οι οικονομικά πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλουν καταλλήλως ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητές τους.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 τόνισε ακόμη ότι η Κοινότητα δεσμεύεται να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια ιδιαιτέρως αποδοτική οικονομία από πλευράς ενεργείας με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αποφάσισε ότι, έως ότου συναφθεί παγκόσμια και συνολική συμφωνία για τη μετά το 2012 περίοδο και με την επιφύλαξη της θέσης που θα τηρήσει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η Κοινότητα αναλαμβάνει σθεναρή ανεξάρτητη δέσμευση να επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20 % έως το 2020, σε σχέση με το 1990.

(5)

Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι βασικής σημασίας για να ικανοποιήσουν τα κράτη μέλη τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Επ’ αυτού, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο προς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % έως το 2020 και να προτείνει πρόσθετες δράσεις εάν η πρόοδος είναι ανεπαρκής.

(6)

Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ ( 4 ), καθιερώθηκε σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, το οποίο καλύπτει ορισμένους τομείς της οικονομίας. Για να συμφέρει οικονομικά η επιδιωκόμενη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 % έναντι των επιπέδων του 1990 μέχρι το 2020, θα πρέπει να συμβάλουν στις μειώσεις των εκπομπών όλοι οι τομείς της οικονομίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετες πολιτικές και μέτρα σε μια προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(7)

Η προσπάθεια κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να καθοριστεί σε σχέση με το επίπεδο των οικείων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 2005 που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, προσαρμοσμένων για να αποκλείουν τις εκπομπές εγκαταστάσεων που υφίσταντο μεν το 2005 αλλά εντάχθηκαν στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο 2006 έως 2012. Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη 2013 έως 2020 σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να προσδιορισθούν βάσει δεδομένων που έχουν επανεξετασθεί και επαληθευθεί.

(8)

Οι προσπάθειες μείωσης που θα καταβάλουν τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζονται στην αρχή της μεταξύ τους αλληλεγγύης και στην ανάγκη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών μελών. Στα κράτη μέλη που σήμερα έχουν σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, συνεπώς, μεγάλες προσδοκίες αύξησης του ΑΕΠ, θα πρέπει να επιτραπεί να αυξήσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005, με την υποχρέωση όμως να περιορίσουν την αύξηση αυτή ώστε να συμβάλουν στην τήρηση της αυτόνομης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη που σήμερα έχουν σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα πρέπει να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 2005.

(9)

Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η δίκαιη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών των προσπαθειών να συμβάλουν στην τήρηση της αυτόνομης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών, κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005 και σε κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να επιτραπεί να αυξήσει τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2020 κατά περισσότερο από 20 % έναντι των επιπέδων του 2005. Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να επιτευχθούν μεταξύ των ετών 2013 και 2020, ενώ θα πρέπει να επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το επόμενο έτος ποσότητα έως 5 % του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής. Τα κράτη μέλη των οποίων οι εκπομπές υπολείπονται του εν λόγω ετησίου δικαιώματος εκπομπής αυτού θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν στο επόμενο έτος τις οικείες πλεονάζουσες μειώσεις εκπομπών.

(10)

Προκειμένου να εξομαλυνθούν οι διαφορές στο κόστος μείωσης των εκπομπών που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη μέλη με την εξασφάλιση αυξημένης γεωγραφικής ευελιξίας και ταυτόχρονα, ως μέσο βελτίωσης της γενικής αποδοτικότητας από πλευράς κόστους της συνολικής δέσμευσης της Κοινότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μεταφέρουν μέρος των οικείων δικαιωμάτων τους για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε άλλα κράτη μέλη. Η διαφάνεια αυτών των μεταφορών θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω κοινοποίησης στην Επιτροπή και μέσω της καταχώρισης κάθε μεταφοράς στα μητρώα αμφοτέρων των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν στη μεταφορά. Οι μεταφορές μπορούν να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.

(11)

Εντός της Κοινότητας θα πρέπει να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Η χρήση πιστωτικών μορίων από δραστηριότητες έργων θα πρέπει να περιορίζεται έτσι ώστε να είναι συμπληρωματική εν σχέσει προς την εγχώρια δράση. Η Κοινότητα διατηρεί τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) και θα επιδιώξει βελτιώσεις μέσω των καταλλήλων διεθνών διεργασιών. Είναι σημαντικό τα πιστωτικά μόρια από έργα, που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, να αντιπροσωπεύουν πραγματικές, επαληθεύσιμες, πρόσθετες και μόνιμες μειώσεις εκπομπής και να έχουν σαφή βιώσιμα αναπτυξιακά οφέλη και μη σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τα ποιοτικά κριτήρια που εφαρμόζουν για τη χρήση αυτών των πιστωτικών μορίων.

(12)

Για να έχουν τα κράτη μέλη ευελιξία στην τήρηση των δεσμεύσεών τους, για να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, και για να παρασχεθεί βεβαιότητα στους επενδυτές, η Κοινότητα θα πρέπει να εξακολουθήσει να αναγνωρίζει ένα ορισμένο ύψος πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές (εφεξής «διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές»). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η πολιτική τους όσον αφορά την αγορά των πιστωτικών μορίων θα ενισχύει τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή των έργων, ιδίως αυξάνοντας το ποσοστό των πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών (CER) που αγοράζονται από τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) και τα Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιωτικά Κράτη (ΑΜΝΚ), καθώς και μια μελλοντική διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές.

(13)

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα πιστωτικά μόρια από μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα οποία εκδίδονται για μειώσεις που έχουν επιτευχθεί την περίοδο 2008-2012 και προκύπτουν από είδη έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την ίδια περίοδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να χρησιμοποιούν τα πιστωτικά μόρια από μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν επιτευχθεί μετά την περίοδο 2008-2012, τα οποία προέρχονται από έργα που έχουν καταχωρηθεί την περίοδο 2008-2012 και προκύπτουν από είδη έργων που ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την ίδια περίοδο.

(14)

Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί βάσει του ΜΚΑ στις ΛΑΧ είναι ελάχιστα. Δεδομένου ότι η Κοινότητα υποστηρίζει τη δίκαιη κατανομή των έργων του ΜΚΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντάσσονται στην προταθείσα από την Επιτροπή Συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο «Για τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές», ενδείκνυται να παρασχεθεί βεβαιότητα όσον αφορά την αποδοχή των πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από έργα τα οποία ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο 2008-2012. Η αποδοχή αυτή θα πρέπει να συνεχισθεί μέχρι το 2020 ή μέχρι να συναφθεί σχετική συμφωνία με την Κοινότητα, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι προγενέστερη.

(15)

Για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πρόσθετα πιστωτικά μόρια από έργα, μέσω συμφωνιών της Κοινότητας με τρίτες χώρες. Εάν δεν συναφθεί στο μέλλον διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα καθορίζει την καταλογισμένη ποσότητα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της κοινής εφαρμογής (JI) δεν μπορεί να συνεχιστεί πέραν του 2012. Ωστόσο, η αναγνώριση των πιστωτικών μορίων από μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα οποία προκύπτουν από τέτοιου είδους έργα, θα πρέπει να συνεχισθεί μέσω συμφωνιών με τρίτες χώρες.

(16)

Η διατήρηση της δυνατότητας των κρατών μελών να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια του ΜΚΑ έχει σημασία για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση μιας αγοράς για τα μόρια αυτά μετά το 2012. Προς εξασφάλιση της εν λόγω αγοράς και για να διασφαλισθεί η περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Κοινότητα προωθώντας έτσι την επίτευξη των κοινοτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, προτείνεται να επιτραπεί η χρήση κάθε χρόνο από ορισμένα κράτη μέλη των πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες μέχρι ποσότητας που αντιστοιχεί σε 3 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους οι οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ το 2005, ή σε άλλα κράτη μέλη, μέχρι να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μεταβιβάζουν το αχρησιμοποίητο τμήμα της ποσότητας αυτής σε άλλα κράτη μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη με αρνητικό όριο, ή με θετικό όριο όχι μεγαλύτερο του 5 %, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ετησίως, εκτός από τα ανωτέρω πιστωτικά μόρια, πρόσθετα πιστωτικά μόρια που φθάνουν στο 1 % των εξακριβωμένων εκπομπών τους το 2005 από έργα σε ΛΑΧ και σε ΑΜΝΚ, εφόσον τηρούν μία από τις τέσσερις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα απόφαση.

(17)

Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να θίγει αυστηρότερους στόχους των κρατών μελών. Οσάκις κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση πέραν των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας απόφασης προκειμένου να επιτύχουν αυστηρότερο στόχο, ο περιορισμός που επιβάλλει η παρούσα απόφαση στη χρήση πιστωτικών μορίων για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν θα πρέπει να ισχύει για τις πρόσθετες μειώσεις εκπομπών προς επίτευξη του εθνικού στόχου.

(18)

Για να αυξηθεί η απόδοση ως προς το κόστος της επίτευξης των εθνικών στόχων, ιδίως για κράτη μέλη με φιλόδοξους στόχους, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που προέρχονται από έργα σε κοινοτικό επίπεδο όπως ορίζεται στο άρθρο 24α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(19)

Όταν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δέχονται πιστωτικά μόρια προερχόμενα από μείωση των εκπομπών μόνον από χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή και εφόσον εφαρμοστεί κοινή προσέγγιση.

(20)

Το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρονται στην έγκριση, από την Κοινότητα, μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές δεν προδικάζει τη σύναψη της συμφωνίας αυτής και από τα κράτη μέλη.

(21)

Μετά την έγκριση διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές για μετά το 2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση δράσης για τη μετρήσιμη, ανακοινώσιμη, εξακριβώσιμη και εθνικά ενδεδειγμένη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνη με το στόχο του περιορισμού της συνολικής παγκόσμιας ετήσιας μέσης αύξησης της θερμοκρασίας εδάφους στους 2 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν κυρώσει τη συμφωνία.

(22)

Μετά την έγκριση διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές για την περίοδο μετά το 2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση ενισχύσεως για τις αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία, ιδίως για κοινότητες και χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος, με σκοπό να τις στηρίξουν στην προσαρμογή τους και στις στρατηγικές μείωσης του κινδύνου.

(23)

Εάν δεν έχει εγκριθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές από την Κοινότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει πρόταση να περιληφθούν οι εκπομπές και οι αφαιρέσεις από τον υπολογισμό, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες, στη δέσμευση της Κοινότητας προς μείωση των εκπομπών σύμφωνα με εναρμονισμένο τρόπο, με βάση τις εργασίες της UNFCCC, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής της χρήσης γης, της αλλαγής στη χρήση γης και της δασοκομίας καθώς και μια ακριβή παρακολούθηση και καταγραφή, ώστε η προτεινομένη πράξη να αρχίσει να ισχύει από το 2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποτιμά εάν η κατανομή των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμοσθεί αντιστοίχως.

(24)

Η πρόοδος στην τήρηση των δεσμεύσεων από την παρούσα απόφαση θα πρέπει να αξιολογείται ετησίως με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο ( 5 ). Ανά διετία θα πρέπει να διενεργείται εκτίμηση της προβλεπόμενης προόδου, η δε εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να αξιολογηθεί πλήρως το 2016.

(25)

Κάθε προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να συνδυάζεται με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της μέγιστης ποσότητας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει η παρούσα απόφαση.

(26)

Όταν η Κοινότητα εγκρίνει διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, τα όρια των εκπομπών των κρατών μελών θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν για να τηρηθεί η δέσμευση της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που θα καθορίζεται στην εν λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και την ανάγκη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Κοινότητα. Το ύψος των πιστωτικών μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες που μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι το ήμισυ της πρόσθετης προσπάθειας μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

(27)

Για να εξασφαλιστεί η επακριβής επεξεργασία και λογιστική καταγραφή όλων των συναλλαγών στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα μητρώα που έχουν συσταθεί βάσει της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ και ο κεντρικός διαχειριστής που έχει ορισθεί δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(28)

Δεδομένου ότι η δέσμευση μείωσης που εισήγαγε η Κοινότητα επιβάλλει καθήκοντα όχι μόνο στις κεντρικές κυβερνήσεις των κρατών μελών αλλά και στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και τα λοιπά φόρα και οργανώσεις εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών και των τοπικών αρχών στα διάφορα επίπεδα.

(29)

Πέραν των επιμέρους κρατών μελών, των κεντρικών κυβερνήσεων και των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων και αρχών, οι παράγοντες της αγοράς — από κοινού με τα νοικοκυριά και τους μεμονωμένους καταναλωτές— θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση της δέσμευσης μείωσης της Κοινότητας, ασχέτως του επιπέδου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που μπορεί να τους καταλογισθεί.

(30)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για τη χρήση νέων, καινοτόμων τεχνικών για να μπορέσουν οι φορείς εκμετάλλευσης της βιομηχανίας να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και προωθώντας την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

(31)

Δεδομένου ότι η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέσον για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να το πράξουν στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ( 6 ).

(32)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 7 ).

(33)

Ενδείκνυται ειδικότερα να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσδιορίσει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για την περίοδο από 2013 έως 2020 σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, να επισημάνει με ποιους τρόπους θα διευκολυνθούν οι μεταφορές από τα κράτη μέλη τμημάτων των δικαιωμάτων τους και θα αυξηθεί η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, καθώς και να εγκρίνει μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τα μητρώα και τον κεντρικό διαχειριστή. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης διά συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(34)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, επομένως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της, μπορούν να επιτευχθούν πληρέστερα σε κοινοτικό επίπεδο η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η παρούσα απόφαση, καθώς και κανόνες για την υλοποίηση της συμβολής και για την αξιολόγηση της τήρησης της δέσμευσης.

Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης διατάξεις για την αποτίμηση και υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση πέραν του 20 %, οι οποίες θα εφαρμόζονται μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) Ως «εκπομπές αερίων θερμοκηπίου» νοούνται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4), υποξειδίου του αζώτου (N2O), υδροφθορανθράκων (HFC), υπερφθορανθράκων (PFC) και εξαφθοριούχου θείου (SF6), εκφραζόμενες σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα, από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ, εξαιρουμένων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

2) Ως «ετήσιο δικαίωμα εκπομπής» νοούνται οι ετήσιες μέγιστες επιτρεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τα έτη 2013 έως 2020 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-2020

1.  Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που του καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005.

2.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με αρνητικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι το 2013 οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα υπερβαίνουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με θετικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι, το έτος 2013, οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν επίπεδο που ορίζεται σύμφωνα με γραμμική τροχιά, με αρχή το 2009 από τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ, και το οποίο λήγει το 2020 στο όριο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος που ορίζεται στο παράρτημα II.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος περιορίζει ετησίως τις οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου κατά γραμμική σχέση, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, για να εξασφαλίσει ότι οι εκπομπές του δεν υπερβαίνουν το όριό του για το 2020 που καθορίζεται στο παράρτημα II.

Όταν θα είναι διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα εκπομπής που έχουν επανεξετασθεί και επαληθευθεί, εγκρίνονται μέτρα εντός εξαμήνου για τον προσδιορισμό των ετησίων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη 2013 έως 2020 σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

3.  Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν προκαταβολικά από το επόμενο έτος ποσότητα έως 5 % του ετησίου τους δικαιώματος εκπομπής. Εάν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κράτους μέλους υπολείπονται του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τις παραγράφους 4 και 5, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει το τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής ενός δεδομένου έτους που υπερβαίνει τις εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου το έτος εκείνο στα επόμενα έτη έως το 2020.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει αυξημένο ποσοστό προκαταβολικής χρήσης καθ’ υπέρβαση του 5 % το 2013 και το 2014 σε περίπτωση ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών που αύξησαν σημαντικά τις εκπομπές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη αυτά σε σύγκριση με έτη με κανονικές μετεωρολογικές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, το κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή τεκμηριώνοντας το αίτημα αυτό. Εντός τριών μηνών, η Επιτροπή αποφασίζει αν μπορεί να εγκριθεί αυξημένη προκαταβολική χρήση.

4.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει έως 5 % του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής ενός δεδομένου έτους σε άλλα κράτη μέλη. κράτος μέλος που λαμβάνει τη μεταβίβαση μπορεί να χρησιμοποιεί αυτήν την ποσότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του δυνάμει του παρόντος άρθρου για το δεδομένο έτος ή οιαδήποτε επόμενα έτη έως το 2020. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να μεταφέρει τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής εάν κατά τη στιγμή της μεταφοράς δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

5.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει το τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής που υπερβαίνει τις οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου για το έτος εκείνο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, σε άλλα κράτη μέλη. κράτος μέλος που λαμβάνει τη μεταβίβαση μπορεί να χρησιμοποιεί αυτήν την ποσότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του δυνάμει του παρόντος άρθρου για το ίδιο έτος ή οιαδήποτε επόμενα έτη έως το 2020. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να μεταφέρει τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής εάν τη στιγμή της μεταφοράς δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

6.  Για να διευκολυνθούν οι μεταφορές των παραγράφων 4 και 5 και για να αυξηθεί η διαφάνειά τους εγκρίνονται μέτρα που υποδεικνύουν τους τρόπους εκτέλεσης των μεταφορών αυτών.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Ενεργειακή απόδοση

1.  Το αργότερο το 2012 η Επιτροπή αποτιμά και υποβάλλει έκθεση με θέμα την πρόοδο που σημειώνουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στην πορεία προς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % έως το 2020 εν συγκρίσει προς τις προβλεπόμενες για το 2020 τιμές, όπως ορίζει σε γενικές γραμμές το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση που εκτίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006.

2.  Εάν κρίνεται σκόπιμο, ειδικότερα για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη συμβολή τους στην προσπάθεια να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή προτείνει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ενισχυμένα ή νέα μέτρα προς επιτάχυνση των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης.

Άρθρο 5

Χρήση πιστωτικών μορίων από δραστηριότητες έργων

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 3 τα ακόλουθα πιστωτικά μόρια από μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου:

α) πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών (CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU), όπως εκτίθενται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, που εκχωρούνται για μειώσεις των εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και είναι επιλέξιμες για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο 2008-2012·

β) CER και ERU που εκχωρούνται για μειώσεις των εκπομπών οι οποίες έχουν προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα από έργα που έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και που είναι επιλέξιμες για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο 2008-2012·

γ) CER που εκχωρούνται για μειώσεις των εκπομπών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), που είναι επιλέξιμες για χρήση στο κοινοτικό σύστημα την περίοδο 2008-2012, μέχρις ότου οι χώρες αυτές κυρώσουν σχετική συμφωνία με την Κοινότητα ή μέχρι το 2020, αναλόγως του ποια χρονολογία είναι προγενέστερη·

δ) προσωρινά CER (tCERs) ή μακροπρόθεσμα CERs (lCERs) από έργα δενδροφύτευσης και αναδάσωσης υπό την προϋπόθεση ότι, οσάκις κράτος μέλος έχει χρησιμοποιήσει tCER ή lCER προς τήρηση των υποχρεώσεών του δυνάμει της απόφασης 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου ( 8 ) για την περίοδο 2008 έως 2012, το κράτος μέλος δεσμεύεται να συνεχίσει την αντικατάσταση των εν λόγω πιστωτικών μορίων από tCER, lCER ή άλλες μονάδες ισχύουσες δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο πριν από την ημερομηνία λήξεως των tCER ή lCER και το κράτος μέλος δεσμεύεται επίσης να συνεχίσει την αντικατάσταση των tCER ή lCER που χρησιμοποιούνται δυνάμει της παρούσης αποφάσεως με tCER, lCER ή άλλες μονάδες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων πριν από την ημερομηνία λήξεως των tCER ή lCER. Οσάκις διεξάγεται αντικατάσταση χρησιμοποιώντας tCER ή lCER, το κράτος μέλος αντικαθιστά επίσης τα εν λόγω tCER ή lCER πριν από την ημερομηνία λήξεώς τους επί συνεχούς βάσεως, έως ότου αντικατασταθούν από μονάδες απεριορίστου ισχύος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι οικείες πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών μορίων θα ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή των έργων και την επιδίωξη διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές.

2.  Επιπλέον της παραγράφου 1 και εάν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 3, πρόσθετα πιστωτικά μόρια από μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα οποία έχουν προκύψει από έργα ή από άλλες δραστηριότητες μείωσης των εκπομπών, βάσει των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 11α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

3.  Εφόσον επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο πιστωτικά μόρια προερχόμενα από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες θα έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή.

4.  Η ετήσια χρήση πιστωτικών μορίων από κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνει ποσότητα ίση με 3 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2005, προστιθεμένης οιασδήποτε ποσότητας που μεταφέρεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

5.  Τα κράτη μέλη που έχουν αρνητικό όριο ή θετικό όριο όχι μεγαλύτερο από 5 %, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, και τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε χρόνο, εκτός από τα πιστωτικά μόρια που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4, πρόσθετα πιστωτικά μόρια που φθάνουν στο 1 % των εξακριβωμένων εκπομπών τους το 2005 από έργα σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες και σε Αναπτυσσόμενα Μικρά Νησιωτικά Κράτη, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής τους με μία από τις ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις:

α) το άμεσο κόστος της συνολικής δέσμης μέτρων υπερβαίνει το 0,70 % του ΑΕγχΠ σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει τη Δέσμη εκτελεστικών μέτρων για τους στόχους κλιματικής αλλαγής και ανανεώσιμης ενέργειας της Κοινότητας για το 2020·

β) υπάρχει αύξηση της τάξεως τουλάχιστον του 0,1 % του ΑΕγχΠ μεταξύ του στόχου που έχει πραγματικά εγκριθεί για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και του οικονομικά αποδοτικού σεναρίου σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων της Επιτροπής κατά το στοιχείο α)·

γ) άνω του 50 % του συνόλου των εκπομπών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αντιστοιχούν σε εκπομπές που σχετίζονται με τις μεταφορές· ή

δ) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει στόχο άνω του 30 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ.

6.  Κάθε χρόνο, κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάζει σε άλλο κράτος μέλος το αχρησιμοποίητο τμήμα της ετήσιας ποσότητας που ισούται με το 3 % όπως ορίζεται στην παράγραφο 4. Οσάκις η ετήσια χρήση των πιστωτικών μορίων από ένα κράτος μέλος δεν φθάνει μέχρι την ποσότητα της παραγράφου 4, το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει το αχρησιμοποίητο τμήμα αυτής της ποσότητας στα επόμενα έτη.

7.  Τα κράτη μέλη επιπροσθέτως μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια από έργα κοινοτικού επιπέδου που παραχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 24α της οδηγίας 2008/87/ΕΚ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων μειώσεως εκπομπών που υπέχουν, χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό όριο.

Άρθρο 6

Υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση της προόδου, τροποποιήσεις και ανασκόπηση

1.  Στις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίων που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 3·

β) τη χρήση, τη γεωγραφική κατανομή και τους τύπους πιστωτικών μορίων που χρησιμοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς επίσης τα ποιοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται σε αυτά·

γ) την προβλεπόμενη πρόοδο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και μέτρα και τις εθνικές προβλέψεις·

δ) πληροφορίες σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πρόσθετες εθνικές πολιτικές και μέτρα που προβλέπονται με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πέραν των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν δυνάμει της παρούσας απόφασης και ενόψει της υλοποίησης διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, της οποίας μνεία γίνεται στο άρθρο 8.

2.  Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί πιστωτικά μόρια από τύπους έργων των οποίων δεν μπορεί να γίνεται χρήση από φορείς εκμετάλλευσης στο κοινοτικό σύστημα, το εν λόγω κράτος παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση για τη χρήση αυτών των πιστωτικών μορίων.

3.  Στην έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ αξιολογεί κατά πόσον η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη επαρκεί για την εκπλήρωση των εκ της παρούσας απόφασης υποχρεώσεών τους.

Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος των κοινοτικών πολιτικών και μέτρων, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

Ανά διετία, αρχής γενομένης από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που έχουν αναφερθεί για το έτος 2013, η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης την προβλεπόμενη πρόοδο της Κοινότητας προς την υλοποίηση της δέσμευσης για μείωση, και των κρατών μελών της προς την εκπλήρωση των εκ της παρούσας απόφασης υποχρεώσεών τους.

4.  Στην έκθεση μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή αποτιμά τη συνολική υλοποίηση της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένων της χρήσεως και ποιότητας των πιστωτικών μορίων από έργα ΜΚΑ και της ανάγκης για περαιτέρω κοινές και συντονισμένες πολιτικές και μέτρα σε επίπεδο Κοινότητας στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της παρούσας απόφασης, και διατυπώνει τις αρμόζουσες προτάσεις.

5.  Για να υλοποιηθεί η παρούσα απόφαση, η Επιτροπή, όπου χρειάζεται, διατυπώνει προτάσεις προς τροποποίηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ και εγκρίνει τροποποιήσεις της απόφασης 2005/166/ΕΚ ( 9 ), ενόψει της εφαρμογής των σχετικών τροποποιητικών πράξεων από 1ης Ιανουαρίου 2013, για να εξασφαλίζονται συγκεκριμένα:

α) ταχύτερη, αποδοτική, διαφανής και αποτελεσματική ως προς το κόστος παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

β) η ανάπτυξη προβλέψεων των κρατών μελών για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πέραν του έτους 2020.

Άρθρο 7

Λήψη διορθωτικών μέτρων

1.  Σε περίπτωση που η τιμή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ευελιξίας των οποίων γίνεται χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) αφαίρεση από το δικαίωμα εκπομπής του κράτους μέλους για το επόμενο έτος ποσότητας ίσης προς την εκπεφρασμένη σε τόνους ποσότητα ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακος των ως άνω υπερβάσεων εκπομπών, πολλαπλασιασμένη με συντελεστή μείωσης της τάξεως του 1,08·

β) ανάπτυξη σχεδίου λήψης διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

γ) προσωρινή αναστολή της επιλεξιμότητας προς μεταφορά ενός μέρους του δικαιώματος εκπομπής του κράτους μέλους και των δικαιωμάτων JI/ΜΚΑ σε άλλο κράτος μέλος έως ότου το κράτος μέλος να συμμορφώνεται με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

2.  Κράτος μέλος καλυπτόμενο από την παράγραφο 1 υποβάλλει εντός τριμήνου στην Επιτροπή αποτίμηση και σχέδιο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπου περιλαμβάνονται:

α) η δράση που θα εκτελέσει το κράτος μέλος για να πληροί τις οικείες, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, υποχρεώσεις του, δίδοντας προτεραιότητα σε εσωτερικές πολιτικές και μέτρα και στην υλοποίηση της δράσης της Κοινότητας·

β) χρονοδιάγραμμα προς υλοποίηση της ως άνω δράσεως, το οποίο να επιτρέπει την αποτίμηση της ετήσιας προόδου προς την υλοποίηση.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει γνώμη σχετικά με το σχέδιο λήψης διορθωτικών μέτρων του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Πριν από την έκδοση της γνώμης της, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει το σχέδιο λήψης διορθωτικών μέτρων στην επιτροπή κλιματικών μεταβολών του άρθρου 13 παράγραφος 1 για να διατυπώσει παρατηρήσεις.

Άρθρο 8

Αναπροσαρμογές εφαρμοστέες μετά την έγκριση από την Κοινότητα μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές

1.  Εντός τριών μηνών από της υπογραφής εκ μέρους της Κοινότητας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές η οποία θα οδηγεί, έως το 2020, σε υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα υπερβαίνουν το 20 % εν συγκρίσει προς τα επίπεδα του έτους 1990, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία αποτιμά ιδιαιτέρως τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τη φύση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις δεσμεύσεις για προσπάθειες άλλων ανεπτυγμένων χωρών συγκρίσιμες προς εκείνες που αναλαμβάνει η Κοινότητα, και τις δεσμεύσεις των πλέον προηγμένων οικονομικά αναπτυσσομένων χωρών να συνεισφέρουν επαρκώς σύμφωνα με τις ευθύνες και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους·

β) τις επιπτώσεις της διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές και επομένως τις επιλογές που απαιτούνται σε επίπεδο Κοινότητας, για να προχωρήσει στο στόχο της κατά 30 % μειώσεως των εκπομπών κατά ισόρροπο, διαφανή και ισότιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το έργο της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο·

γ) την ανταγωνιστικότητα του κλάδου μεταποίησης της Κοινότητας στο πλαίσιο των κινδύνων διαρροής άνθρακα·

δ) τον αντίκτυπο της διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές σε άλλους τομείς της οικονομίας της Κοινότητας·

ε) τον αντίκτυπο στον τομέα γεωργίας της Κοινότητας, περιλαμβανομένων των κινδύνων διαρροής άνθρακα·

στ) τους κατάλληλους τρόπους για να περιληφθούν οι εκπομπές και οι αφαιρέσεις από τον υπολογισμό, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες στην Κοινότητα·

ζ) τη δενδροφύτευση, αναδάσωση και αποφυγή της αποδάσωσης και υποβάθμισης των δασών σε τρίτα κράτη, σε περίπτωση καθιέρωσης διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος στο πλαίσιο αυτό·

η) την ανάγκη για πρόσθετες πολιτικές και μέτρα της Κοινότητας, με βάση τις δεσμεύσεις της Κοινότητας και των κρατών μελών για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

2.  Με βάση την έκθεση της παραγράφου 1 και εάν κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που τροποποιεί την παρούσα απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 προκειμένου η τροποποιητική πράξη να τεθεί σε ισχύ ευθύς ως η Κοινότητα εγκρίνει τη διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές και να εφαρμοσθεί η δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών βάσει της συμφωνίας αυτής.

Η πρόταση θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της οικονομικής απόδοσης και αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος και της δίκαιης αντιμετώπισης και αλληλεγγύης στον επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών.

3.  Η πρόταση επιτρέπει κατά περίπτωση στα κράτη μέλη, πέραν των πιστωτικών μορίων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, να χρησιμοποιούν CER, ERU ή άλλα πιστωτικά μόρια που έχουν εγκριθεί από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει τη διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές.

4.  Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, μέτρα που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το αχρησιμοποίητο τμήμα αυτής της πρόσθετης χρησιμοποιήσιμης ποσότητας του άρθρου 3 τα επόμενα έτη ή να μεταφέρουν το τμήμα αυτό σε άλλο κράτος μέλος.

5.  Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης κατά περίπτωση οιαδήποτε άλλα μέτρα χρειάζεται να ληφθούν για να βοηθηθεί η επίτευξη των υποχρεωτικών μειώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 κατά ισόρροπο, διαφανή και ισότιμο τρόπο, και περιλαμβάνει, ειδικότερα, μέτρα εφαρμογής που προβλέπουν τη χρήση πρόσθετων τύπων πιστωτικών μορίων έργων από τα κράτη μέλη ή τη χρήση άλλων μηχανισμών από τα κράτη μέλη οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει της διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, κατά περίπτωση.

6.  Βάσει κανόνων που συμφωνούνται ως τμήμα μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, η Επιτροπή διατυπώνει πρόταση για να περιληφθούν οι εκπομπές και οι αφαιρέσεις από τον υπολογισμό οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες, στη δέσμευση της Κοινότητας για μείωση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με εναρμονισμένους τρόπους που εξασφαλίζουν σταθερότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής της χρήσης γης, της αλλαγής στη χρήση γης και της δασοκομίας, καθώς και ακριβή παρακολούθηση και λογιστική καταγραφή. Η Επιτροπή εκτιμά εάν η κατανομή των προσπαθειών των κρατών μελών πρέπει να προσαρμοσθεί αναλόγως.

7.  Η πρόταση περιλαμβάνει τα δέοντα μεταβατικά και ανασταλτικά μέτρα μέχρι να αρχίσει να ισχύει η διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές.

Άρθρο 9

Διαδικασία για τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες αν δεν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές από την Κοινότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τις προθέσεις τους για την ένταξη της χρήσης γης, της αλλαγής στη χρήση γης και των δασοκομικών δραστηριοτήτων στην κοινοτική δέσμευση μείωσης λαμβάνοντας υπόψη μεθοδολογίες στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιούνται από την UNFCCC. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό τον προσδιορισμό από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου 2011, αξιολογεί τις λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση της Κοινότητας για μείωση, των εκπομπών και της αφαίρεσης από τον υπολογισμό από δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τη δασοκομία, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής της χρήσης γης, της αλλαγής στη χρήση γης και της δασοκομίας καθώς και ακριβή παρακολούθηση και λογιστική καταγραφή, και υποβάλλει σχετική πρόταση, κατά περίπτωση, με σκοπό να τεθεί σε ισχύ η προτεινόμενη πράξη από το 2013 και μετά. Η αξιολόγηση της Επιτροπής εκτιμά εάν η κατανομή των προσπαθειών των κρατών μελών πρέπει να προσαρμοσθεί αναλόγως.

Άρθρο 10

Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και την εφαρμογή του άρθρου 24α αυτής

Η μέγιστη ποσότητα εκπομπών για κάθε κράτος μέλος βάσει του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ποσότητα:

α) των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που παραχωρούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η οποία απορρέει από μεταβολή των πηγών που καλύπτει η εν λόγω οδηγία, μετά την τελική έγκριση από την Επιτροπή των εθνικών σχεδίων κατανομής για την περίοδο 2008-2012 σύμφωνα με την ίδια οδηγία·

β) των δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων που παραχωρούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 και 24α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όσον αφορά τις μειώσεις εκπομπών σε ένα κράτος μέλος που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση,

γ) των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που αποκλείονται από το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τον χρόνο κατά τον οποίον αποκλείονται.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αριθμητικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανωτέρω αναπροσαρμογή.

Άρθρο 11

Μητρώα και κεντρικός διαχειριστής

1.  Τα μητρώα της Κοινότητας και των κρατών μελών της, που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, εξασφαλίζουν την επακριβή λογιστική καταγραφή των συναλλαγών βάσει της παρούσας απόφασης. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

2.  Ο κεντρικός διαχειριστής που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ διενεργεί αυτόματο έλεγχο κάθε συναλλαγής βάσει της παρούσας απόφασης, μέσω του οικείου ανεξάρτητου συστήματος καταγραφής συναλλαγών, και εφόσον είναι απαραίτητο, διακόπτει συναλλαγές για να βεβαιωθεί ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/2008

Προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/2008 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 10 ).

Άρθρο 13

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικών μεταβολών που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 9 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΟΚ.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 14

Έκθεση

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση στην οποία αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Αξιολογείται επίσης ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή της παρούσας απόφασης έχει επηρεάσει τον ανταγωνισμό σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, συνοδευόμενη από σχετικές προτάσεις, εφόσον ενδείκνυται, και ιδίως εάν ενδείκνυται διαφοροποίηση των στόχων των επιμέρους κρατών μελών για τη χρονική περίοδο μετά το έτος 2020.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΗΜΕΙΟ 1 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΕΩΣ 4 ΚΑΙ 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2005/166/ΕΚ

Ενέργεια

 Καύση καυσίμων

 Διαφεύγουσες εκπομπές από καύσιμα

Βιομηχανικές διεργασίες

Διαλύτες και άλλες χρήσεις προϊόντων

Γεωργία

Απόβλητα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 

Όρια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 2005

Βέλγιο

–15 %

Βουλγαρία

20 %

Τσεχική Δημοκρατία

9 %

Δανία

–20 %

Γερμανία

–14 %

Εσθονία

11 %

Ιρλανδία

–20 %

Ελλάδα

–4 %

Ισπανία

–10 %

Γαλλία

–14 %

▼A1

Κροατία

11 %

▼B

Ιταλία

–13 %

Κύπρος

–5 %

Λεττονία

17 %

Λιθουανία

15 %

Λουξεμβούργο

–20 %

Ουγγαρία

10 %

Μάλτα

5 %

Κάτω Χώρες

–16 %

Αυστρία

–16 %

Πολωνία

14 %

Πορτογαλία

1 %

Ρουμανία

19 %

Σλοβενία

4 %

Σλοβακία

13 %

Φινλανδία

–16 %

Σουηδία

–17 %

Ηνωμένο Βασίλειο

–16 %
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Βέλγιο

Δανία

Ιρλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Κύπρος

Λουξεμβούργο

Αυστρία

Πορτογαλία

Σλοβενία

Φινλανδία

Σουηδία( 1 ) ΕΕ C 27 της 3.2.2009, σ. 71.

( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009.

( 3 ) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.

( 4 ) Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.)

( 5 ) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.

( 6 ) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 7 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

( 8 ) Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων (ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1).

( 9 ) Απόφαση 2005/166/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2005, για θέσπιση των κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 57).

( 10 ) ΕΕ L 271 της 11.10.2008, σ. 3.